Příloha ke článku

Komentáře

Transkript

Příloha ke článku
Jsme rádi na světě!
Co bylo na začátku
Haló, haló, proč je školek málo!?...
Obsah
...mé dceři byly tenkrát tři roky. Pracovala jsem s manželem v našem grafickém
studiu a kromě toho jsem vedla výtvarný kroužek v Osvětové besedě, dnes už
ZUŠ v Dobřichovicích. V této době jsem se pokoušela dostat svoji dcerku do
státní školky. Jako zaměstnaná žena ze spořádané rodiny, "nesociální případ",
sice s hypotékou na krku, ale ne samoživitelka, s dítětem ve věku 3 let jsem
neměla nejmenší šanci na umístění. To mne hodně zklamalo, ale řešení se
nakonec našlo. Začala jsem každý den vozit dítě do dětského centra vzdáleného
10 km. Cesta mi ubírala celou jednu hodinu z mého pracovního dne. A to jsem
tam ze začátku vozila dítě pouze na 4 hodiny odpoledne. Byla jsem ale ráda,
protože se mi narodila dvojčátka.
Co bylo na začátku ...................1
Proměma a provoz ...................2
Denní režim ...............................3
Dopolední aktivity ....................3
Vzdělávací programy ................4
Akce ...........................................6
Děkujeme ..................................8
Můj druhý problém nastal, když se mým dvojčatům blížil třetí rok života. Se
"školičkou", do které chodí moje nejstarší jsem nadmíru spokojena, proto jsem
rovnou zapsala všechny dětičky na nový školní rok. Jako sourozenci dostali
možnost chodit spolu, bohužel pro velký zájem mi nemohli dvojčata umístit na
celý den. Starší holku bych tam vozila ráno a "dvojku" odpoledne. To by nebylo
zrovna praktické.
Jedním z řešení bylo založit "školičku" vlastní. Našla jsem spřízněnou osobu se
stejnými problémy a začali jsme v Dobřichovicích hledat prostory. Obec nám
nabídla zajímavé místnosti na zámku. Byl by to takový pohádkový svět pro děti.
Celý květen jsme zařizovali různá povolení, rozhodnutí, sbírali jsme razítka,
vyjádření památkářů, restaurátorů, dělal se projekt, řešila se voda, elektrika atd.
Sháněli jsme marně finance a když jsme to všechno měli téměř hotové, začaly se
objevovat problémy. Základní škola v Dobřichovicích, ač nám je zpočátku přislíbila, nemohla již poskytnout obědy, památkáři požadovali drahou opravu
zámeckých zdí, hygiena měla též nekompromisní požadavky na rekonstrukci,
pronájem byl omezen na 2 roky, možnost zahrady pro děti zatím nebyla
a v neposlední řadě i příroda byla proti. Berounka v době dvou letních večerů
stoupla až k hranici zámku. Všechno jsme museli přehodnotit a začít od začátku.
Docházely nám síly, ale museli jsme jít dál.
Naskytla se možnost pronajmout si prostory v Řevnicích. Krásné velké sály,
bývalá restaurace Na Kovárně, velká zahrada, možnost parkování a místo hrozby
vody z Berounky jistota sousedského hasičského sboru. Začalo se podobné
kolečko jako v květnu.
4. září 2006 jsme nakonec zahájili provoz našeho dva roky vysněného centra pro
děti a rodinu, které jsme nazvali Bambinárium.
směr
Dobřichovice
směr
Hostomice
Kde nás najdete
Naše centrum pro děti a rodinu pod názvem Bambinárium se nachází v Řevnicích v ulici Čs. Armády
139, vedle místního hasičského sboru. Je to cca 10
minut chůze z nádraží Řevnice a asi stejně tak daleko
z centra města.
Informace z internetu nám popisují město Řevnice
jako město, které leží u toku Berounky při svazích
brdských Hřebenů, 9 km jihozápadně od hranic Prahy.
Na pravém břehu řeky Berounky, 24 km. jz. od Smíchova, na 49°sev. šířky a 31° vých. délky od Ferra
v nadmořské výši 212 m. Stalo se oblíbeným letoviskem, ale i vyhledávaným bydlištěm lidí, toužících
po kontaktu s přírodou a majících smysl pro krásu
poberounské, ještě dnes romantické krajiny.
Proměna
Bývalá restaurace Na Kovárně, jak jí znali obyvatelé Řevnic se
proměnila v průběhu července a srpna 2006 na Bambinárium
- místo plné dětí. Z původního sálu vznikla velká herna , která
sousedí na jedné straně s místností, ve které děti tvoří
a malují a se šatničkou. Z druhé strany s výdejnou jídla
a s ložnicí. Další místnost je tělocvična, která svým rozměrem
nabízí dětem možnost běhat, cvičit, tančit, zpívat u klavíru.
Z původních restauračních záchodů jsme vytvořili dětské
záchodky s příslušenstvím. Jejich poloha
umožňuje dětem přístup jak z interiéru
tak i ze zahrady. Venkovní hřiště jsme
přizpůsobili dvěma základním aktivitám.
Vybudovali jsme rovné dopravní hřiště,
na kterém děti jezdí na všech různých
typech dětských "vozidýlek" a vedle je
trávnatá plocha, která se na jaře s příchodem sluníčka upraví a postaví se na
ní dětské hřiště se skluzavkami.
Na zahradě máme krásné vzrostlé stromy, které budou v létě
dobrým útočištěm před sluníčkem. Než začneme s úpravou
zahrady využívají děti místní park, který je hned v sousedství
zařízení.
Ke stávajícímu počtu místností přibude pro velký počet
zájemců ještě jedna místnost, její realizaci se budeme věnovat z finančních důvodů až v létě o prázdninách.
Velkou zásluhu na tom má bývalé
“Občanské sdružení čas dětem”, které
nám věnovalo celou konstrukci tohoto
systému. Za to mockrát děkujeme.
Nahoře: Stav 4. 9. 2006
Vlevo: Původní stav v červenci 2006
Provoz
Provoz jsme zahájili v září začátkem školního roku 2006.
Nabízíme tyto služby:
• hodinové hlídaní dětí od 18 měsíců do 6 let
• hlídaní dětí v hodinových blocích - dop./odp.
• celodenní hlídání - bambiškolička
• obědy, svačinky, pitný režim
• kroužky pro děti a rodiče s dětmi
• divadélka i pro veřejnost
Podmínkou pro přijetí dítěte na hlídání je potvrzení jeho
zdravotního stavu od lékaře.
Otevírací doba centra: po-pá 07:30 – 17:30
Personál a zaměstnanci:
2 vedoucí pracovníci, 2 učitelky, 3 vychovatelky, 1 pomocná síla
V současné době je reakce rodičů velmi pozitivní. Je to i díky
tomu, že jsme nabídli kromě klasické "bambiškoličky" i formu
hlídání dětí. Velmi se osvědčily permanentky, které dávají
2 Bambinews Nr. 1 leden 2007
možnost maminkám využívat našich služeb podle jejich
potřeb a podle zdravotního stavu dítěte. Kromě hodinového
hlídání se za 4 mesíce vytvořila skupinka dětí, které k nám již
chodí pravidelně od pondělí až do pátku a tvoří zdravé jádro
naší bambiškoličky.
Denní režim
07:30 - 08:30
08:30 - 09:15
09:15 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 10:45
11:00 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 12:45
13:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 17:30
cca 17:00
Příchod
Volná hra, seznamování s kamarády a s prostředím
Pohybová chvilka
Svačinka
Dopolední aktivity v rámci bambiškoličky
Pobyt venku
Oběd
Učíme se čistit zoubky
Odpolední odpočinek
Protahovací chvilka, volné hry
Svačinka
Volné hry, pobyt na zahradě, zájmové aktivity
Druhá odpolední svačinka
Dopolední aktivity
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
09:15 - 12:15
09:15 - 12:15
09:15 - 12:15
10:00 - 10:45
09:30 - 10:15
Angličtina hrou s Blankou
Angličtina hrou s Blankou
Angličtina hrou s Blankou
Malování s Dádou
Zpívánky a tanečky s Janou
Bambinews Nr. 1 leden 2007
3
Vzdělávací program
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální
oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či
dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.
4. Dítě a společnost
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně - kulturní je uvést dítě
do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do
světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné
dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet
na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.
Rámcový vzdělávací program předškolní výchovy
Pro všechny naše děti vytváříme program odpovídající jejich
věku a přitom se snažíme dodržovat základní všeobecné
normy MŠ vycházející z Rámcového vzdělávacího programu
předškolní výchovy (RVP PV) Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy ČR.
Vzdělávací obsah je podle RVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální,
sociálně-kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou
nazvány:
1.
2.
3.
4.
5.
Dítě a jeho tělo
Dítě a jeho psychika
Dítě a ten druhý
Dítě a společnost
Dítě a svět
Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou zpracovány tak, aby byly
pro pedagoga srozumitelné a aby s jejich obsahem mohl dále
pracovat.
1. Dítě a jeho tělo
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je
stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte,
podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou
zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj
jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům
a postojům
2. Dítě a jeho psychika
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické
je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích
procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí
a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat
osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení.
3. Dítě a ten druhý
4 Bambinews Nr. 1 leden 2007
5. Dítě a svět
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální
oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním
světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí - počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu - a vytvořit elementární základy pro otevřený
a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.
Pedagogika Montessori
Zároveň využíváme pro naší kategorii dětí některé prvky
západního již osvědčeného a v naší republice často
využívaného programu Pedagogiky Montessori. Italská
lékařka Maria Montessori (1870 - 1952) ve své době vypracovala tzv. Metodu Montessori, která pomocí speciálních
učebních pomůcek a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si
správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek.
Jednoduše řečeno - lidská osobnost, ne výchovná metoda,
musí být brána v úvahu.
Role učitele v Montessori pedagogice je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. To ostatně vyjadřuje i motto
celé Montessori pedagogiky: "Pomoz mi, abych to dokázal
sám". Postupuje se vždy od konkrétního k abstraktnímu a pro
jednotlivé okruhy se
využívají
zvláštní,
speciálně
vyvinuté
pomůcky. Tyto pomůcky
usnadňují pochopení
nových jevů, ale také
zásadní měrou přispívají
k hlubšímu a trvalejšímu
uchování nově nabytých
zkušeností a vědomostí.
Protože jsme teprve na
začátku, není v našich
silách zrealizovat celý
tento program tak, jak
již probíhá v klasických
Montessori školičkách. Pokud se nám bude dařit určitě
zrealizujeme celý tento program i v našem zařízení.
Pro Vaši představu a informace vybírám několik základních
principů z této alternativní metody.
Utváření nového vztahu dospělého k dítěti
• Chování učitele k dítěti je vždy plné respektu k jeho individualitě jako k hotovému člověku
• Dospělý nemá žádné právo dítě formovat a manipulovat,
zaměřuje se na vlastní záporné povahové rysy namísto
pozorování záporných vlastností dětí
• Učitel je rádce a rovnocenný partner, který dítěti pomáhá
na jeho cestě objevování a učení se, projevuje maximální
vstřícnost, otevřenost, trpělivost k dítěti
Vlastní objevování poznatků samotným dítětem
Samostatná práce jednotlivce
Používá se také označení volná nebo svobodná práce, protože
dítě si může zvolit:
• co = jaký materiál si vybere, jakou oblast, na čem bude
pracovat, co se chce učit a o čem chce získat další informace
• kde = vybírá si místo, kde bude ve třídě pracovat
• kdy = dítě nepracuje na povel či
podle zvonění, ale
motivuje ho jeho polarita pozornosti; každé dítě je na určitou věc "naladěno" v jinou dobu
• s kým = může pracovat samo, ve dvojici, ve skupině
Práce s pochvalou
Vztah dospělého a dítěte v Montessori pedagogice a výchově
předpokládá láskyplný přístup učitele ke každému dítěti.
Učitel se snaží používat diferencovaně jazyk tak, aby nehodnotil a neposuzoval, ale dával přitom najevo, že dítě získalo
novou dovednost nebo mu projeví náklonnost a účast.
Práce s chybou
Děti nejsou za chyby trestáni nebo záporně hodnoceni, ale
má jim být ukazatelem toho, co ještě je třeba procvičit či
zopakovat.
Cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje.
Chyba je chápána jako běžný, přirozený projev v procesu
učení, jako užitečná součást řešení problémů a jako bohatý
zdroj nových poznatků. Učitel by neměl používat negativní
hodnocení, ale například nabídnout dítěti znovu tentýž
materiál, aby mělo možnost si samo všimnout svých chyb
a opravit je.
Každé dítě potřebuje pocit jistoty, bezpečí, úspěšnosti, aby si
ho někdo všímal a aby mělo radost a cítilo sebeuspokojení ze
své práce; ale neustálé kladné či záporné hodnocení ze strany
dospělých potom omezuje jeho svobodnou volbu činnosti
a sebevědomí.
S pochvalou se zachází přiměřeně tak, aby se dítě nestalo na
pochvale závislé. Dítě má cítit sebeuspokojení z práce, kterou
dělá; nedělat práci pro uspokojování představ dospělého, pro
pochvalu nebo známky.
Pochvala je využívána zejména u nových a nejistých dětí
k navození pocitu bezpečí a jistoty.
Při této metodě se probouzí u dětí smysl pro vlastní
důstojnost a vede je k odmítání pochvaly. Jejich pocit sebeodpovědnosti, sebedůvěry a rovnocennosti pak snižuje pojem
chvály.
Předškolní děti mají největší radost ze samotné práce, pro
školní děti je pak výsledek největší odměnou. A celkový láskyplný vztah a přístup dospělého k dítěti je vlastně sám
o chvále.
Jednotlivé oblasti učení jsou podobné RVP PV ČR
I. Praktický život
II. Smyslový materiál
III. Jazykový materiál
IV. Kosmická výchova
"Pravým kosmickým posláním člověka je vítězství lásky
a spravedlnosti mezi lidmi, utvoření světa přátelství."
V. Matematický materiál
Bambinews Nr. 1 leden 2007
5
Divadélka
V novém roce 2007 nás čekají následující:
12. leden 06. únor 30. březen 13. duben 02. květen 27. června -
08:30 "Kašpárkovo království"
10:30 "Pohádka o strachu a štěstí"
08:30 "Perníková chaloupka"
10:30 hudební pohádka "O Budulínkovi"
10:30 "O Honzovi"
10:30 "Šípková Růženka"
Naši činnost v centru zpestřujeme každý měsíc
dětským představením. Divadélka, která probíhají
u nás v Bambináriu jsou přístupná všem rodičům
s dětmi.
V roce 2006 jsme shlédli 3 dětská představení
09. říjen 20. listopad 12. prosinec -
11:00 "Z písničky do písničky"
10:30 hudební pohádka
"Zvířátka a petrovští"
15:00 "O Ježíškovi"
Důležité akce, které nás stmelily
Halloween
3. listopadu 2006 se konalo u nás příjemné setkání rodičů
a dětí. Využili jsme Haloween jako podnět ke společnému
setkání. Dospělí spolu s dětmi odcházeli domů s dárečky, které
si sami zhotovili a děti s maskami, které jsme si společně malovali na obličej. Vyřezávaly se dýně, krájely se k jídlu "jedovaté
bábovky" a papaly se samé dobrůtky, které nám pomohly
napéci naše šikulky maminky.
6 Bambinews Nr. 1 leden 2007
Po stopách Mikuláše
V dopoledních hodinách dne 5. prosince jsme se vydali po stopách "Mikuláše" až do nejbližšího
lesa. Tam nás stopy přivedly k ozdobenému stromečku, kde na děti čekaly kromě dobrůtek i dva
dárečky přímo pod stromečkem. Domů si děti odnášely už jenom malou rolničku na památku.
"Ježíšek
v Bambináriu"
21. prosince jsme zvládli
"první besídku". Otevřeli
jsme ji tradičně tvůrčí
dílnou, kde jsme tvořili
vánoční dekorace.
Potom jsme si společně
zazpívali koledy a přišel
i "Ježíšek".
Nevěřili jsme, že bude
mít "Ježíšek" dost
financí na dárečky pro
Bambiškoličku, která
zrovna vznikla, ale
pomoc rodičů v akci
S.O.S. Ježíšek nám
pomohla zrealizovat tyto
plány.
EUROPARC Newsletter No.10 November 2006
7
DĚKUJEME
Je na místě poděkovat jmenovitě rodičům za jejich štědrost. Byli jsme mile překvapeni a mnohokrát děkujeme.
"Ježíškovi" v Bambináriu:
Bacíkovi, Goláňovi, Klimtovi, Kubešovi, Kuthanovi,
Matějkovi, Salivarovi, Trnkovi, Živných
Děkujeme všem, kteří s námi začínali a pomohli "rozjet
vlak", i když někteří, převážně z osobních důvodů,
nemohli dále pokračovat.
Zároveň děkujeme akademickému malíři a grafikovi
Mgr. Václavu Hrabovi, který věnoval Bambináriu i všem
rodičům, kteří se zúčastnili akce S.O.S. Ježíšek podepsané
grafické listy s tématikou Prahy.
Komunikace
Bambinárium využívá pro rychlou komunikaci s rodiči
e-mail, abychom je co nejrychleji informovali o všem co
bylo, je a bude. Zpětná komunikace je také výborná.
Dostáváme fotky od rodičů z “bambi-akcí”, omlouvenky
děti a reakce na naše dotazy. Děkujeme.
Naše děkuji je i pro paní Schusterovou, která věnovala
finanční částku na vybavení Bambinária.
Náš mail je [email protected] nebo přímo na
programovu ředitelku [email protected]
Děkujeme tímto i paní Kotěrové, jejíž zásluhou máme
krásné venkovní dětské hřiště, o kterém jsme již psali
v článku Proměna.
Kromě mailů používá hodně rodičů formu sms zprávy.
Naše možnosti mobilních telefonů již všichni znáte:
Naše velké DÍKY patří spol. Grafický ateliér H, s.r.o. - Všenory, která ve spolupráci se šikovnými řemeslníky
dokázala během 2 měsíců připravit a upravit prostory
Bambinária k tomu, abychom mohli "vyplout".
Při této příležitosti děkujeme rodičům za pochopení
trochu složitého začátku, kdy jsme za pochodu ještě řešili
drobné "kosmetické" úpravy prostorů i provozu.
Bambinárium
mobil
732 404024
pevná linka (omlouvání nepřítomnosti)
257 741 464
vedení centra
Ing. Dagmar Hrabová
Klára Koppová
příznivci faxů
775 665090
724 137404
257 712 797
Co pro Vás připravujeme
Tento náš mimičasopis BAMBINÁRIUMNEWS je první
svého charakteru a měl by se stát čtvrtletním pravidlem.
Rádi bychom Vám v něm poskytli základní informace
o akcích a činnostech Bambinária a pokud nám rodiče dají
souhlas, rádi bychom vytvořili novou rubriku - věnovanou
postupně každému z našich "Bambidětiček". V této rubrice
bychom rádi popsali krátce každého jedince od narození až
do současnosti, formou jakou nám rodiče poskytnou. Např.
co má dítě rádo, v čem vyniká, jeho zázemí, povaha, jak ho
vidí učitelky nebo něco podobného. V podstatě by to měla
být hravá forma informací o našich "dětských celebritách".
Součástí časopisu bude vždy CD s fotkami z příslušných
akcí, které uskutečníme v průběhu 3 měsíců. Pro Vás tímto
Editor: Ing. Dagmar Hrabová
Vydává jako občasník: EDUCA Dobřichovice, s.r.o.
Na Plzeňce 414, 252 31 Všenory
[email protected]
tel.: 257 712 787, 775 665 090
Grafická úprava: Mgr. Václav Hraba
DTP a výroba: Grafický atelier H, s.r.o.
pouze pro interní potřebu, neprodejné
8 Bambinews Nr. 1 leden 2007
vytvoříme archiv alespoň části života Vašeho dítěte v době,
kdy navštěvovalo naše centrum.
Novinky, které ještě máme pro Vás přichystané jsou svým
způsobem překvapení a proto Vám je nemůžeme prozradit. Budeme se snažit je postupně realizovat a tím Vám
zpříjemňovat Váš život s námi.
Za celé Bambinárium se s Vámi loučí a teší se na další
vydání
Ing. Dagmar Hrabová a Klára Koppová
vedení centra

Podobné dokumenty