Technická zpráva - Obec Všechovice

Komentáře

Transkript

Technická zpráva - Obec Všechovice
Přírodní hřiště Mateřská škola Všechovice
TECHNICKÁ ZPRÁVA
Únor 2013
Obsah
1. Identifikační údaje stavby................................................................................................................ 3
1.1. Přehled výchozích podkladů ............................................................................................................ 5
1.2. Charakteristika území a stavebního pozemku (současný stav) ...................................................... 5
1.3. Základní charakteristika stavby a jejího užívání .............................................................................. 6
1.4. Stávající objekty ............................................................................................................................... 6
1.5. Stávající rostlinný materiál .............................................................................................................. 6
1.6. Oplocení a zabezpečení ................................................................................................................... 6
1.7. Povrch celého pozemku .................................................................................................................. 6
2. Odstranění stávajících nevyhovujících herních prvků a demoliční práce ....................................... 7
3. Instalace jednotlivých prvků ............................................................................................................ 7
3.1. Postup montáže herních prvků ....................................................................................................... 7
3.2. Prvky hřiště ...................................................................................................................................... 8
3.3. Materiál prvků ............................................................................................................................... 15
3.4. Povrch pod prvky ........................................................................................................................... 15
3.5. Ochranné pásmo ........................................................................................................................... 15
4. Terénní a sadové úpravy ............................................................................................................... 16
4.1. Založení travnaté plochy ............................................................................................................. 166
4.1.1.Technologie založení a dokončovací práce .................................................................................. 16
4.1.2.Složení výsevku............................................................................................................................. 16
4.2. Výsadba rostlinného materiálu ..................................................................................................... 17
4.3. Stavba z vrbového proutí .............................................................................................................. 18
4.4. Smyslový chodník: ......................................................................................................................... 18
5. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při stavbě ............................................................................ 18
6. Upozornění .................................................................................................................................... 19
7. Závěr .............................................................................................................................................. 18
Stránka 2
1. Identifikační údaje stavby
Stavba:
Přírodní hřiště Všechovice
Zadavatel:
Obec Všechovice
Všechovice 17
753 53 Všechovice
Místo stavby:
Parcela číslo: 1645/1
KÚ: Všechovice
Stupeň dokumentace:
Umístění a provedení
Zhotovitel:
Horticentrum s.r.o.
Merhautova 22
602 00 Brno
tel. 734150791
[email protected]
Projektant:
Ing.Simetinger Petr
Bc.Vlček Dalibor
Označení stavby:
Přírodní hřiště Mateřská škola Všechovice
Stránka 3
Označení pozemku:
Dotčená parcela číslo 1645/1 jsou na obrázku červeně podtržena.
Stránka 4
1.1. Přehled výchozích podkladů
-
Vlastní terénní průzkumy
ceník URS 823.
1.2. Charakteristika území a stavebního pozemku
(současný stav)
Navrhované hřiště leží na pozemkové parcele č. 1645/1. Parcela je přístupná z místní
komunikace.
Současný stav hřiště/zahrady a způsob jejího užívání:
Řešená plocha se nachází na okraji obce Všechovice u státní komunikace směr Kelč a u
místní komunikace. Jedná se o rozlehlou zahradu trojúhelníkového tvaru, avšak plocha
řešená a vyhrazená pro dětské hřiště v přírodním stylu tvoří pouze část zahrady
mateřské školy. Celá zahrada se nachází na rovině a je oplocená po celém obvodu.
Plocha vyhrazená na hřiště je v zadním cípu zahrady, má trojúhelníkový tvar a rozlohu
1052 m2.
V současné době se zde nachází pouze nepatrné množství herních prvků v zadní části
zahrady.Jde o dva herní prvky ze smrkového dřeva a jedno starší pískoviště. V rámci
rekonstrukce této plochy je počítáno s jejich odstraněním.
Na parcele zahrady mateřské školy, respektive na její části určené pro dětské hřiště, je
poměrně malé zastoupení zeleně. Nachází se zde tři vzrostlé stromy, jedna vrba bílá
(Salix alba) velikosti 10-15 m a dva smrky pichlavé (Picea pungens). Část zahrady,
přiléhající ke státní komunikaci lemuje živý plot ze zlatice prostřední (Forsythia
intermedia ) a dva kusy javoru klen (Acer pseudoplatanus). Z keřů se zde ještě objevují 4
ks šeříku obecného (Syringa vulgaris). Starší výsadbu doplňuje novější výsadba živých
plotů z Thuja occidentalis v různých tvarech rozmístěných po ploše zahrady. Celá plocha
řešeného prostoru je zatravněná.
Plocha školní zahrady se dá charakterizovat jako otevřený prostor, který dětem
neposkytuje dostatek soukromí pro jejich aktivity. Stávající výsadba je chudá, zastoupení
dřevin nízké jak rozmanitostí druhů, tak množstvím.
Stránka 5
1.3. Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a)
Účel užívání stavby
Stavba bude užívána jako dětské přírodní hřiště.
b)
Trvalá nebo dočasná stavba
Trvalá stavba.
c)
Novostavba nebo změna dokončené stavby
Vybudování nového hřiště.
1.4. Stávající objekty
Na ploše hřiště mateřské školy se nyní nachází 1 pískoviště a 2 herní prvky ze smrkového
dřeva.
1.5. Stávající rostlinný materiál
V levé části zahrady lemujíci oplocení u komunikace se nachází stromy a keře: Acer
campestre a Forsythia intermedia.
Ve střední a pravé části zahrady se dále nachází Picea pungens, Salix alba, Thuja
occidentalis a Syringa vulgaris. Počet rostli je zakreslen v projektové dokumentaci.
1.6. Oplocení a zabezpečení
Hřiště je oploceno ze tří stran plotem a na zbývající straně je budova školky.
1.7. Povrch celého pozemku
Povrch pozemku je z malé části vyasfaltován pro příchod ke vchodu a zbytek plochy je
travnatý.
Stránka 6
2. Odstranění stávajících nevyhovujících herních prvků a demoliční
práce
-
V areálu přírodního hřiště se odstraní pouze dva dřevěné herní prvky a pískoviště,
z důvodu nevyhovujícího stavu.
3. Instalace jednotlivých prvků
3.1. Postup montáže herních prvků
-
-
-
Dojde k převzetí staveniště.
Složí se prvky z dopravního prostředku na místo určení montážní skupinou.
Rozměří se rozmístění prvků a dopadových ploch (zejména s ohledem na
ustanovení ČSN, morfologii terénu a komunikační trasy na hřišti při respektování
návrhu-projektu a přání provozovatele).
Vykopou se dopadové plochy (pokud nebylo provedeno předem před montáží) –
dle výšky pádu se určuje hloubka a charakter dopadových ploch (většinou 30, resp.
40 cm při výšce pádu do 2 m / nad 2 m). Každý herní prvek má stanovenu
dopadovou zónu (příloha fotodokumentace).
Vykopání montážních jam pro stojky/kotvící konstrukce.
Odvezení či deponie vykopané zeminy.
Usazení herních prvků, zabetonování stojek/ kotvících konstrukcí dle postupu
stanoveného ČSN a pokyny výrobce.
Kompletace výrobků (osazení dílů) – pokud není nutné provádět po vytvrdnutí
betonu.
Opravy drobných poškození konstrukce (přebroušení oděrek, přetření apod.).
Předání díla + dokumentace + vyškolení na vizuální kontroly.
Stránka 7
3.2. Prvky hřiště
1. Houpací lavička (obr. 1) ............................................................................................. 1 ks
obr. 1: Ilustrační foto
Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176, 1177: v prostoru nesmí být žádná překážky,
o kterou by se padající uživatel mohl zranit – velikost min. 150 cm po obvodu prvků.
Velikost prvku: délka 200-240cm, šířka 120-160 cm a výška 190-240 cm.
2. Pískoviště (obr. 2) ...................................................................................................... 1 ks
obr. 2: Ilustrační foto
Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176, 1177: v prostoru nesmí být žádná překážky,
o kterou by se padající uživatel mohl zranit – velikost min. 150 cm po obvodu prvků.
Velikost prvku je 300 x 300 cm.
Stránka 8
3. Lavička s područkami (obr. 3).................................................................................... 2 ks
obr. 3: Ilustrační foto
Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176-7: bezpečností zóna – prostor pádu: velikost
150 cm po obvodu prvků.
4. Balanční prvek Kladinky (obr. 4) ............................................................................... 1 ks
Obr. 4: Ilustrační foto
Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176, 1177: v prostoru nesmí být žádná překážky,
o kterou by se padající uživatel mohl zranit – velikost min. 150 cm po obvodu prvků.
Stránka 9
5. Balanční prvek Jezevčík (obr.5) ................................................................................. 1 ks
Obr.5:Ilustrační foto
Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176, 1177: v prostoru nesmí být žádná překážky,
o kterou by se padající uživatel mohl zranit – velikost min. 150 cm po obvodu prvků.
6. Částeně krytý výukový letní altán (obr. 6) ................................................................ 1 ks
Obr. 6: Ilustrační foto
Plocha stavby je do 25 m2, výška je 2,5 m, s 24 místy k sezení.
Stránka
10
7. Věž se skluzavkou (obr.7) .......................................................................................... 1 ks
foto 7.: ilustrační foto
Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176, 1177: v prostoru nesmí být žádná překážky,
o kterou by se padající uživatel mohl zranit – velikost min. 150 cm po obvodu prvků.
Velikost prvku: délka 250 – 350 cm, výška 200-280 cm.
8. Hrací domek s tabulí (obr. 8) ..................................................................................... 1 ks
Obr. 7: Ilustrační foto
Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176, 1177: v prostoru nesmí být žádná překážky,
o kterou by se padající uživatel mohl zranit – velikost min. 150 cm po obvodu prvků.
Velikost prvku: délka 200-240cm, šířka 80-120cm a výška 140-180 cm.
Stránka
11
9. Hrací domeček s kreslící tabulí (obr. 9) .................................................................... 1 ks
Obr.9: Ilustrační foto
Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176, 1177: v prostoru nesmí být žádná překážky,
o kterou by se padající uživatel mohl zranit – velikost min. 150 cm po obvodu prvků.
Velikost prvku: délka prvku 100-120 cm, šířka 80-120
10. Smyslový chodník (obr. 10) ..................................................................................... 1 ks
Obr. 7: Ilustrační foto
Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176, 1177: v prostoru nesmí být žádná překážky,
o kterou by se padající uživatel mohl zranit – velikost min. 150 cm po obvodu prvků.
Stránka
12
11. Pružinové houpadlo (obr.11) .................................................................................. 2 ks
Obr. 11: Ilustrační foto
Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176, 1177: v prostoru nesmí být žádná překážky,
o kterou by se padající uživatel mohl zranit – velikost min. 150 cm po obvodu prvků.
Velikost prvku: délka prvku 80-130cm, šířka 25-40cm.
12. Iglů s tunelem (obr.12) ........................................................................................... 1 ks
Obr. 12: Ilustrační foto
Velikost prvku: výška 170 – 200 cm a průměr 250 – 350 cm.
Stránka
13
13. Ptačí budka (obr.13) ............................................................................................... 1 ks
Obr. 13: Ilustrační foto
14. Prohazovadlo s kreslící tabulí (obr.14) ................................................................... 1 ks
Obr. 14: Ilustrační foto
Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176-7: bezpečností zóna – prostor pádu: velikost
150 cm po obvodu prvků.
Stránka
14
15. Odpadkový koš (obr.15) .......................................................................................... 1 ks
Obr. 15: Ilustrační foto
3.3. Materiál prvků
Na každý bude použito kvalitní akátové dřevo, které by nemělo být citlivé k venkovnímu
prostředí. Podmínkou je minimálně 5letá záruka na hnilobu dřeva a 5letá záruka na
provedené spoje herních prvků. Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176-7.
3.4. Povrch pod prvky
Jako dopadový povrch především pod vyššími prvky bude použit „kačírek“ frakce 4 – 8
mm. Tento povrch dle návrhu může být i u ostatních prvků.
V našem případě bude nárazový prostor pouze tam, kde je to nezbytně nutné.
3.5. Ochranné pásmo
Každý z prvků má své ochranné pásmo dané normami. Do žádného bezpečnostního
pásma nesmí zasahovat další prvek z hlediska bezpečnosti. Díky návrhu se žádné
bezpečností prvky nekryjí. Jako nárazový prostor pro výšku pádu od 600 do 1000 mm
postačuje trávník. Pro výšku pádu nad 1000 mm je třeba povrch nárazového prostoru
ztlumit materiály jako jsou písek, štěrk a štěpka.
Stránka
15
4. Terénní a sadové úpravy
-
-
Po dokončení stavebních prací při výstavbě herních prvků bude celá ostatní plocha
rozrušena do hloubky 150 mm.
Celková plocha terénních úprav je 1052 m2.
Následně bude provedena plošná úprava terénu při nerovnostech +/- 10 cm. Bude
navezena zemina na přírodní nerovnosti (příloha řez nerovnosti foto 1). Bude použita
orniční zemina.
Následně bude provedena plošná úprava terénu při nerovnostech +/- 10 cm .
Práce budou v souladu s ČSN 18915 Práce s půdou.
Dále bude následovat zakládání jednotlivých prvků zeleně tak, jak je uvedeno níže.
4.1. Založení travnaté plochy
Travnatá plocha vyplňuje celý prostor zahrady. Trávník je navržen luční s příměsí bylin a
trvalek. Děti se tak seznámí s celouškálou rostlin, které se používaly nebo používají
k různým příležitostem. Obsahuje 65 rostlinných druhů. Barevnost porostu je v 1. roce
zajištěna zastoupením atraktivních šlechtěných letniček. Směs je vhodná především do
velkých ploch parků, rodinných zahrad atd.
4.1.1 Technologie založení a dokončovací práce
-
Rozrušení ornice do hloubky 150 mm (plocha 1052m2).
Úprava půdy hrabáním - 2 x (plocha 1052 m2).
Odvoz zbytků starého trávníku.
Srovnávání nerovností +/- 10 cm (plocha 1052 m2), kromě přírodních nerovností
do výše 1,5 m.
Založení trávníku výsevem (plocha 1052 m2).
Úprava plochy válením po výsadbě trávníku (plocha 1052 m2).
Ošetření trávníku (pokosení, shrabání a uválení) - plocha 1052 m2.
Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN DIN 18 915 a ČSN DIN 18 917.
4.1.2 Složení výsevku
Trávy 70%: Agrostis gigantea 1%, Agrostis capillaris 2%, Anthoxanthum odoratum 5%,
Bromus montanum 1%, Cynosorus cristatus 6%, Deschampsia caespitosa 3%, Festuca
ovina 7%, Festuca rubra commutata 8%, Festuca rubra rubra 10%, Festuca rubra
trichophylla 8%, Holcus lanatus 1%, Lolium perenne 3%, Poacom pressa 7%, Poa pra
tensis 3%, Trisetum flavescens 5%.
Stránka
16
Byliny 30%: Agrimonia eupatoria 0,3%, Agrimonia procera 0,5%, Achillea filipendulina
1%, Achillea milllefolium 1%, Agrostem magithago 1%, Anthemis tinctoria 0,5%,
Anthriscus sylvestris 0,5%, Anthyllis vulneraria 0,4%, Berteroa incana 0,3%, Carum
carvi 1%, Carthamus tinctorius 1%, Centaurea jacea 1%, Cichorium intybus 0,2%,
Cosmos bipinnatus 1%, Cyanus segetum 0,8%, Daucus carota 0,2%, Eschscholzia
californica 1%, Galium album 0,3%, Gypsophilla paniculata 0,3%, Hypericum
perfotatum 0,3%, Chrysanthemum carinatum 0,5%, Leucanthemum vulgare 0,5%,
Linum grandiflorum 1%, Linum perenne 0,3%, Lotus corniculatus 0,1%, Lychnis floscuculi 0,5%, Malva alcea 1%, Malva moschata 1%, Marrubium vulgare 0,5%,
Matricaria chamomilla 0,8%, Medica golupulina 0,1%, Nigella damascena 1%,
Onobrychis viciifolia 0,6%, Origanum vulgare 2%, Papavers omniferum 1%, Phaceliat
anacefolia 1%, Plantago lanceloata 0,3%, Prunella vulgaris 0,4%, Pyrethrum
parthenium 0,4%, Salvia officinalis 1,3%, Sanguisorba minor 0,3%, Securigera varia
0,1%, Silene didioica 0,2%, Silene nutans 0,2%, Stachys recta 0,3%, Tanacetum
vulgare 0,3%, Trifoliumin carnatum 0,7%, Verbascum densiflorum 0,3%, Verbascum
nigrum 0,2%, Veronica teucrium 0,2%.
Doporučený výsevek: 10-15 g/m2
4.2 Výsadba rostlinného materiálu
Výsadby keřů
Keře jsou navrženy v kompaktních celcích, každý celek je jiný druh s jinou dobou kvetení.
Rostliny jsou vybrány tak, aby byly co nejblíže k rostlinám, které se vyskytují v okolí.
Jedná se o domácí a zdomácnělé stanovištně vhodné druhy.
G.
H.
I.
J.
K.
Ribes sanguineum ˝King Edward VII˝……………………………….15 ks
Weigela florida……..……………………………………………..……………6 ks
Syringa vulgaris………………………………………………………..………..3 ks
Forsythia intermedia.…………………………………..……..………..….33 ks
Spirea x vanhouttei..………………………….…………………………..…17 ks
Celkem bude vysázeno 74 ks rostlin.
Technologie založení
Zpracování půdy kultivátorováním a úprava plochy hrabáním byly provedeny v rámci
zemních prací při přípravě plochy.
- Výkop jamek s 50% výměnou půdy za substrát.
- Do objemu 0,02 m3- počet 74 ks (solitérní keře v kontejnerech min. K10.)
- Provede se hnojení tabletovým hnojivem – Silvamix forte- 10 g tableta,
2 tableta/keř(celkem 148 ks tablet).
Stránka
17
Provede se zálivka po výsadbě 10 l/ks (0,73 m3).
Ošetření dřevin po výsadbě.
-
Zakládání prvku bude realizováno dle podmínek ČSN DIN 18 916. Rostlinný materiál
odpovídá parametrům dle ČSN 464941 Výpěstky okrasných dřevin – soliterní keře.
4.3 Stavba z vrbového proutí
Na ploše zahrady je navrženherní prvek z vrbového proutí, který děti využijí k prolézání a
hraní. Prvek postupně proroste a vytvoří živou stavbu.
-
Půdním vrtákem vyvrtáme díry do cca 50 cm (nutno zjistit možnost vrtání do
takové hloubky, popřípadě nahradit nevyhovující zeminu).
Zasadí se vrbové pruty, zapletou se do požadovaného tvaru.
Díry se následně zasypou kompostem a kolem stavby se natáhne mulčovací
fólie v 25 cm šíři.
Následuje zasypání mulčovací kůrou, štěpkou, atp. doprovázeno vydatnou
zálivkou.
4.4 Smyslový chodník:
Na určené ploše bude vytvořen smyslový chodník, který bude rozdělen do pěti částí,
v každé části bude použit jiný nášlapný materiál (kačírek 4-8mm, písek, kúra, oblázky 3264mm, rašelina).
Instalace:
Odborná firma odstraní trávník se zeminou do hloubky 30cm.Na dno výkopu bude
uložen štěrk o velikosti 16-32mm ve výšce 10cm, který se zhutní. Na štěrk se položí
geotextilie 200g/m2. Obvod chodníku bude zpevněn akátovými trámy, aby vrchní hrana
dřeva byla zároveň s terénem. Na geotextilii uložíme požadovaný nášlapný materiál.
Materiál lehce zhutníme.
5. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při stavbě
Při realizaci stavby je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a platné ČSN, zvláště vyhlášku
ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních
pracích. Veškeré stavební konstrukce musí být provedeny dle příslušných ČSN.
Stránka
18
6. Upozornění
PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE MUSÍ BÝT :
- OVĚŘENY VŠECHNY KÓTY A POROVNÁNY S DOKUMENTACÍ
- PROVEDENO ZJIŠTĚNÍ EXISTENCE PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A JEJICH VYTYČENÍ
- KONTAKTOVAT ZHOTOVITELE PROJEKTU Z DŮVODU PŘEZKOUMÁNÍ DOKUMENTACE
S OHLEDEM NA STÁLE AKTUALIZACE NORMY, KTERÁ TYTO HŘIŠTĚ UPRAVUJE
7. Závěr
Obsahem projektu je přeměna stávajících venkovních prostor školy tak, aby sloužily k
environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě, podporovaly u dětí pravidelný pobyt v
přírodním prostředí a zdravý kontakt s rizikem. V tomto ohledu se jedná o tvorbu materiálů a
pomůcek investičního charakteru, tedy záměr, který je podporován v rámci vyhlášení 43.
výzvy OPŽP pro prioritní osu 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání,
poradenství a osvětu.
Přiložená projektová dokumentace popisuje např. modelaci terénu, výsadbu stromů a keřů,
umístění nových herních prvků z přírodních materiálů, realizaci altánu jako letních výukových
prostor, modelaci zahradních záhonů a dalších prvků, které budou sloužit výuce, výchově a
osvětě v oblasti ekologie.
Zájmem MŠ je dostat přírodu do zahrady a děti do přírody. Jednotlivé prvky jsou voleny tak,
aby probudily zájem o pozorování přírodních procesů a umožnily získat informaci na základě
zkušenosti.
Herní prvky a modelace terénu máji povzbudit pohyb, pomoci zdokonalovat motorické
dovednosti, obratnost a smyl pro balance.
Celý koncept přírodního hřiště má dětem nabídnout celou řadu nových podnětů, které
pozitivně ovlivní smyslové vnímání, kreativitu, přirozenou zvídavost a estetické cítění dětí.
Záměr pamatuje na sociální interakce dětí, vybízí ke komunikaci a sdílení.
Stránka
19

Podobné dokumenty

Přírodní hřiště Mateřská škola Štěpánov

Přírodní hřiště Mateřská škola Štěpánov Při realizaci stavby je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a platné ČSN, zvláště vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Veškeré st...

Více