Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a

Komentáře

Transkript

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice
Dodatek č. 1
ad 2. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY
V roce 2011 prošla celkovou rekonstrukcí sociální zařízení pro děvčata, chlapce i
zaměstnance, byl nainstalován výtah pro dopravování stravy z prostor školní kuchyně do
výdejny základní školy a byla nainstalována nová vzduchotechnika pro odvětrávání
v prostorách výdejny, WC a umýváren.
ad 3. VYBAVENÍ ŠKOLY
Materiální a technické
Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami.
V prostorách místnosti bývalé školní družiny byla zprovozněna nová počítačová učebna
se sedmi novými žákovskými stanicemi připojenými ke školnímu serveru, na kterém je
nainstalován všechen software, společné úložiště umožňuje sdílení dat a novou barevnou
tiskárnou. Byly zakoupeny nové výukové programy do českého jazyka, matematiky,
angličtiny, prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Žákům je umožněn přístup jak v hodinách, tak
v odpoledních v rámci školní družiny.
Škola disponuje čtyřmi interaktivními tabulemi SMARTBOARD, které jsou umístěny
v kmenových třídách. Je využívána všemi pedagogy v různých předmětech.
Učitelská i žákovská knihovna je soustavně doplňována o nejnovější literaturu. Škola
získala jako sponzorský dar novou uzamykatelnou knihovnu, v níž jsou uloženy knihy
žákovské knihovny.
Kabinet vyučujících je vybaven počítačem s připojením na internet a společným
úložištěm na školním serveru. Počítač je propojen s lokální černobílou tiskárnou v kabinetě a
s barevnou tiskárnou v PC učebně.
Kopírka, kterou mohou vyučující využívat, je umístěna v ředitelně.
Prostorové
Ve škole se nacházejí čtyři třídy, prostorově většímu počtu dětí nevyhovující tělocvična,
šatna, jídelna, výdejna obědů, malý kabinet pro vyučující, počítačová učebna, ředitelna,
sociální zařízení pro chlapce a dívky, sociální zařízení pro vyučující a úklidová místnost. Naší
škole bohužel chybí prostornější kabinet na ukládání školních pomůcek.
V areálu školy je též školní hřiště, které prošlo v letech 2010-2011 úpravou. Starý
travnatý nerovný povrch byl stržen, srovnán, tráva byla znovu vysázena, odstranily se
nevhodně umístěné sloupky na sítě pro míčové hry a byly nahrazeny novými, bylo zbudováno
nové doskočiště pro skok daleký, byl naistalován basketbalový koš. Staré oplocení bylo
nahrazeno novým, dostatečně vysokým plotem. Vyšší nebo početnější ročníky proto při
tělesné výchově využívají místní sokolovnu, kterou má škola díky ochotě šumických sokolů
celoročně k dispozici.
V přízemí školy je kuchyň modernizovaná v roce 2004, nově byl nainstalován výtah pro
přepravu stravy do výdejny školy.
Základní škola není bezbariérová.
Hygienické
Pitný režim dodržuje škola podáváním čajů v přestávce před 10. hodinou dopoledne. Dále
je škola zapojena do programu “Školní mléko“ a „Ovoce do škol“.
ad. 4. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU
Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 5 učitelek a vychovatelka školní družiny. Velký důraz
je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou
psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice
předmětů, problematika ochrany při mimořádných událostech, kurz první pomoci a
v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou, kurzy zaměřené na tvorbu
vlastních výukových programů na interaktivní tabuli, školení o nových a zajímavých
výtvarných a rukodělných technikách V uplynulých letech téměř 100 % pedagogů prošlo
úrovní Z ve školení práce na počítači v projektu P1 SIPVZ a přibližně 30 % pedagogů prošlo
úrovní P (úvodní modul, libovolné moduly: počítačová grafika digitální fotografie). Cílem je
rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání
výpočetní komunikační a prezentační techniky ve výuce žáků.
Škola nemá plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Má schválen dlouhodobý plán dalšího
vzdělávání, ve kterém je jako priorita stanoveno doplnění kvalifikace.
V současné době studuje jedna vyučující obor pro rozšíření kvalifikace - učitelství pro 1.
stupeň na PF MU Brno. Další vyučující dokončila obor anglický jazyk pro 1. stupeň v rámci
institutu celoživotního vzdělávání při PF MU Brno. Ředitelka školy studuje studium při
Centru školského managementu PedF UK v Praze „Profesionalizace klíčových kompetencí“.
Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů a speciální pedagog.
ad 6. PROJEKTY
Probíhají v rámci výuky jednotlivých tříd v souladu se Školním vzdělávacím plánem,
projektová výuka je organizována napříč tématy i předměty za uplatnění skupinové
kooperace.
Velké projekty (několikadenní, napříč předměty) uskutečněné v tomto školním roce:
1. r. – Člověk, Čtyři roční období, Naše obec,
2. r. – Rýmy, šprýmy, Kočky, Čtyři roční období, Moje rodina,
3.+ 4. r. – Moje oblíbená kniha, Koloběh vody,
4. r. – Společenství, Naše obec,
5. r. – internetový kurz „Hravě žij zdravě“, Hobby – survey (celoškolní anketa), Evropa.
Po celý rok se žáci účastnili kurzu keramiky ve spolupráci s CVČ Lužánky v hodinách
výtvarné výchova a pracovních činností.
Dvakrát do roka realizujeme začlenění dramatické výchovy do výuky prostřednictvím
vystoupení všech žáků na akademii školy (veřejná prezentace).
Ve školní družině byly realizovány následující projekty:
Záložka do knihy spojuje školy, Světový den stromů, Vyber si své zvířátko, Mladí muzikanti
se představují, Kniha mého srdce, Čarodějnice, hurá na košťata.
Mimoškolní projekty:
Škola pokračuje v soutěžích ve sběru papíru, víček, plastů, baterií a drobných
elektrospotřebičů.
Pokračuje účast v celostátních projektech „Ovoce do škol“ a „školní mléko“.
ad G. AUTOEVALUACE ŠKOLY
Pro zhodnocení roku 2010/2011 jsme využili nabídky SCIO – MAPA ŠKOLY. Výstup
tvoří samostatnou součást evaluačního hodnocení.
Během roku probíhá sebehodnocení za I. a II. pololetí v každé třídě. Učitel i vedení školy
získává informace z pohledu žáků.
V letošním roce jsme využili dotazníkového šetření Mapa školy od společnosti Scio, jehož
výsledkem byla souhrnná a analytická zpráva (viz přílohy). Škola získala cenné informace pro
další směřování a rozvoj, důležité bylo zejména srovnání s ostatními zúčastněnými školami.
Jednotlivé oblasti byly zhodnoceny žáky, rodiči, učiteli a vedením.
Dotazníkové šetření bylo škole předáno v písemné formě, další podrobnosti byly k dispozici
na internetových stránkách dotazníkového šetření. Škola získala velmi podrobný rozbor
jednotlivých oblastí, jejich porovnání v rámci školy i ostatních zúčastněných škol.
Pedagogové naší školy se s vyhodnocením podrobně seznámili a vyhledávali pozitivní i
negativní hodnocení, rozebírali možné příčiny. Materiál je součástí autoevaluace předchozího
školní roku a je k nahlédnutí u ředitelky školy.
Z dotazníku pro rodiče vyplynulo nejlepší hodnocení (nad národním průměrem zúčastněných
škol) v oblastech: vnější vztahy, atmosféra školy, kvalita výuky – zaměřeno na znalosti,
kvality výuky -zaměřeno na kompetence, chování a výchova.
Srovnatelně stejný percentil byl v oblasti vnitřních vztahů. Nejhůře dopadla naše škola
z pohledu rodičů v oblasti materiálních podmínek.
Učitelé nejlépe hodnotili vnitřní vztahy, atmosféru školy a kvalitu výuky – zaměřeno na
znalosti. S ostatními učiteli malých ZŠ se shodují v otázce chování a výchovy a vnějších
vztahů. Nedostatky vidí v kvalitě výuky – zaměřeno na kompetence. Na rozdíl od rodičů naší
školy jsou materiální podmínky hodnoceny lépe, srovnatelně s ostatními malými ZŠ.
Žáci velmi pozitivně zhodnotili vnější vztahy. Oblast vnitřních vztahů a atmosféru školy,
chování a výchovu a kvalitu výuky – zaměřeno na kompetence nehodnotili na rozdíl od
rodičů a učitelů pozitivně.
Škola se v následujících letech zaměří na zlepšení vnitřních vztahů. Zde máme skutečně
rezervy. Zapracujeme též na vnímání celkové atmosféry školy, kterou žáci zjevně subjektivně
zaměňují s osobní zkušeností v rámci třídy. Nehodnotili atmosféru školy jako celku - úvaha se
zakládá na opačném zhodnocení rodičů a učitelů.
Pokusíme se změnit pohled žáků na získávání kompetencí tak, aby bylo vzdělávání chápáno
jako pozitivum, přínos a
ne jako nutnost.
ad. 4 Podmínky vzdělávání
Materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání – prostory, pomůcky, učebnice,
technické prostředky
Škola se v maximální možné míře vyrovnává s omezenými prostory. Vzhledem
k přátelské atmosféře je každé pořízení nového vybavení, pomůcek či učebnic vítáno všemi
žáky i PP, žáci si váží pracovních pomůcek, učebnic a vybavení školy, k poškozování dochází
spíše výjimečně. Vedení, PP i nepedagogičtí pracovníci podporují kultivaci prostředí školy,
materiální podpora je limitována finančními možnostmi školy a obce. Určitých úspor je
dosahováno opakovaným používáním některých učebních pomůcek a učebnic, které žáci
v dobrém stavu vracejí na konci školního roku. Didaktická a estetická podnětnost učeben je na
dobré úrovni, dostupná je školní knihovna, počítače, audiovizuálních pomůcek, žáky oblíbené
jsou činnosti s interaktivní tabulí. Vybavení tříd lavicemi a židlemi je zmodernizováno.
Prostory školní budovy jsou nedostatečné, tělocvična je malá (využití sokolovny v obci je
časově náročné – vzdálenost od školy omezuje využití kapacity vyučovací hodiny), chybí
prostory pro další kabinet a umístění pomůcek. Hřiště je nově upraveno a plně slouží ke
sportovnímu vyžití žáků v hodinách tělesné výchovy i odpoledních činností ve školní družině.
Sociální zařízení je zrekonstruované. Žáci by v šatnách preferovali skříňky místo společného
klecového řešení. Malé prostory kabinetu využívají všichni PP.
Kvalita pracovního prostředí školy
S výjimkou nedostatku prostor školy je kvalita pracovního prostředí dobrá, celá škola je
vyzdobena výtvarnými pracemi žáků a květinami. Interiér i okolí budovy jsou dobře
udržovány a uklízeny. Veškeré materiální vybavení je dobře přístupné a dostupné.
Výuka probíhá v kmenových třídách, které jsou vybaveny přiměřeně pomůckami, zcela
nedostatečné jsou prostory pro výuku tělesné výchovy (nevyhovující, velmi malá tělocvična).
Dále pro kvalitní výuku postrádáme odborné učebny – výtvarný ateliér a hudebnu. Často je
využívána nově vybavená počítačová učebna a interaktivní tabule v kmenových třídách.
Celkový přehled
Prostředí, prostory a vybavení školy
budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich
estetická úroveň
komentář
Zřizovatel započal s postupnou revitalizací
školy, po etapách v souladu s vypracovaným
projektem.
Budova je v horším technickém stavu,
potíže s elektroinstalací, počet místností
odpovídá pouze počtu tříd (4, jedna je
malotřídní), cvičebna nedostačující, malá
jídelna, v bývalé místnosti využívané školní
družinou umístěna PC učebna, prostory
neumožňují umístění dalších odborných
učeben.
Proběhla celková rekonstrukce a
modernizace sociálního zařízení chlapců,
dívek i pedagogů.
Proběhla rekonstrukce školního hřiště.
Malby prostor cvičebny a dvou tříd.
Prostory šatny a vstupních dveří byly
vymalovány výtvarnicí P. Buchtovou
malbami s přírodovědnou tématikou.
Byly vyměněny vstupní dveře hlavního i
vedlejšího vchodu.
Všechny třídy jsou již vybaveny novými
lavicemi a židlemi umožňujících výškové
nastavení.
Třídy jsou postupně vybavovány novým
nábytkem – úložný prostor na pomůcky se
zásuvkou pro každého žáka ve dvou třídách.
členění a využívání prostoru ve školách s více
součástmi
odborné pracovny, knihovny, studovny, multimediální
učebny
odpočinkový areál, zahrady, hřiště
sociální zázemí
koncertní, taneční sály, ateliéry, nahrávací studia,
akustické a případné další fyzikální vlastnosti prostorů
Instalace výtahu pro přepravu stravy ze
školní kuchyně do prostoru výdejny v ZŠ.
Nová ohřívací lázeň pro výdej stravy v MŠ.
součástí školy šk. jídelna – vlastní prostor
v přízemí, MŠ – vlastní prostor v přízemí,
ZŠ členěna do dvou pater (starší budova a
přístavba z 60. tých let)
šk. družina – umístěna v prostorách
kmenové třídy v přízemí, využívá rozšíření
prostor do sousední PC učebny
počítačová učebna s 11 PC stanicemi
4 interaktivní tabule
žáci starších ročníků využívají pro TV
místní Sokolovnu
hřiště nově zrekonstruováno: srovnání
povrchu, nová výsadba travního semene,
oplocení, nové sloupky na míčové hry,
basketbalový koš, doskočiště pro skok
daleký, upraven vstup na hřiště
generální oprava a modernizace chlapeckých
a dívčích toalet a umýváren, oprava soc.
zařízení pro personál, navýšen počet
umyvadel, výměna zařizovacích předmětů,
el. splachování, el. odvětrávání, nové
obklady a dlažby, úprava místnosti s
výlevkou
jako sál pro vystoupení žáků a pořádání
výchovných koncertů slouží velká třída
používaných pro výuku
vybavení učebními pomůckami, hračkami,
stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním nářadím
apod.
vybavení žáků učebnicemi, učebními texty
vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami
dostupnost pomůcek, techniky, informačních zdrojů a
studijního materiálu
revize a kontrola zařízení
v prvním patře
nově další třída vybavena novými lavicemi,
ost. vybavení přiměřené, s plánem průběžné
obnovy a doplnění, didaktické materiály a
hry, el. varhany, kytara, flétny, Orffovy
nástroje, dostatek přehrávačů, DVD
recordér, sportovní nářadí – vzhledem
k prostorovým možnostem dostačující, nové
míče, lajny na volejbal, dostatek doplňků
(švihadla, lana, atd.)
učebnice v relativně dobrém stavu, postupně
obnovovány, dostatečně vybavená knihovna,
atlasy, nástěnné mapy, přehledy učiva,
nově realizována výuka pomocí
interaktivních učebnic – výuka s interaktivní
tabulí, zakoupena nová řada učebnic
českého jazyka,
zkompletována řada učebnice a PS do
anglického jazyka od 1. – 5. ročníku
kabinet učitelů oddělen od učeben žáků,
vybudován nový úložný systém, prostor
malý
CD ROM pro výuku na PC – nové, postupně
dokupovány, dostupnost v rámci předmětů a
činnosti školní družiny
pravidelné, závady odstraňovány
(elektroinstalace, spotřebiče,
vzduchotechnika, komíny, kotle,
zabezpečovací zařízení, tělovýchovná
zařízení, hasicí přístroje
Efektivita využívání finančních zdrojů
Dostupné finanční zdroje jsou efektivně využívány, spolupráce se zřizovatelem je na
kvalitní úrovni, zásadní úpravy a opravy jsou průběžně projednávány v rámci obecního
zastupitelstva. Škola spolupracuje s rodiči žáků a místními občany, daří se zajišťovat řadu
drobnějších prací a menších projektů zdarma či za výhodné ceny.
Rozvoj ekonomických zdrojů (projekty, granty…)
Škole se poměrně dobře daří získávat drobnější finanční i věcné dary, výraznější
sponzorské dary poskytuje pravidelně Cementárna Mokrá. V rámci obce (zřizovatel) usiluje
škola o zařazení mezi prioritní výdajové položky rozpočtu, uskutečňování zásadnějších oprav
a dlouhodobě plánované rozšíření prostor zcela závisí na finančních možnostech zřizovatele.
V obci ani v nejbližším okolí se nenachází žádný významný sponzor s trvalým zájmem o
školu.
Škola se zapojila do projektu EU peníze školám, projekt je zaměřen na individualizaci ve
spojené třídě, inovaci (tvorba nových digitálních učebních materiálů), pedagogové byli
proškoleni na tvorbu vlastních DUM.
Identifikace operačního projektu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Název školního projektu: Individualizace a inovace v malotřídní škole
Datum zahájení projektu: 1. 9. 2010
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2013
Rozpočet projektu: 586 359 Kč
Probíhala individualizace ve spojené třídě (6 hodin oddělené výuky týdně), byla realizována
školení pedagogů na tvorbu vlastních inovativních výukových materiálů, byla zakoupena
nová výpočetní technika, výukové programy, školní pomůcky a knihy.
ad 6. Výsledky vzdělávání
Výsledky srovnávacích testů Kalibro, jichž se pravidelně účastní žáci 5. r., dopadly ve
srovnání s celostátními výsledky velmi pozitivně pro naši školu.
Čj
79,4 % (celost. pr. 71,0)
M
54,5 % (47,7)
Hum. základ
68,9 % (63,3)
Přírod. základ
68,7 % (63,9)
Aj
76,3 % (68,6)
Dvě žákyně byly přijaty na víceleté gymnázium.
ad. 7. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků,
rodičů a dalších osob na vzdělávání
Klima a kultura školy
Zásadní devízou školy je přátelské klima, útulné a pohodlné vybavení vnitřních prostor a
naprostá dostupnost ve středu obce. Atmosféra panující mezi žáky a pedagogickými i
nepedagogickými pracovníky je téměř rodinná, učitelé většinou znají rodinné poměry dětí,
jejich mimoškolní aktivity a prostředí, v němž žijí. Jakékoli zárodečné náznaky šikany jsou
nekompromisně a důsledně řešeny, dbáme na vysvětlení škodlivosti agrese.
Škola se dlouhodobě zaměřuje na posílení pocitu hrdosti a sounáležitosti dětí s obcí a
regionem, ve kterém žijí. Žáci jsou vedeni ke komunikativnosti, poctivosti a humanitě.
Kultura je ve škole akcentována od úrovně stolování a důstojného vystupování, přes výtvarné
a dramatické akce až po uvědomění si vlastního místa a role v rámci rodiny, obce a světa.
Všichni pracovníci školy se snaží u žáků podporovat rozvoj myšlení, schopnost nadhledu,
toleranci a úctu k sociálním, náboženským a vědeckým hodnotám. Rozdíl mezi bohatšími a
méně zámožnými rodinami se škola pravidelně snaží omezovat, nošení drahých věcí, mobilů,
hraček apod. do školy není doporučováno.
ad. 8. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků
Plánování řídících činností
Soustava plánovací dokumentace byla uvedena do souladu s aktuálním stavem právního
řádu (měsíční plány, roční plán, organizační řád školy, plán DVPP, ŠVP, atd.). Vlastní
hodnocení školy bylo provedeno za období tří školních roků 2008 – 2011, projednán na
pedagogické radě 1. 9. 2011, radou školy a rovněž s ním byl seznámen zřizovatel.
Kontrolní systém
Systém hospitací je dlouhodobě efektivní, sestává z pravidelných předem ohlášených
návštěv v hodinách i nárazových návštěv. Novým a nezkušeným pedagogům je pravidelně
věnována zvýšená pozornost. V rámci pedagogických porad i individuálně je vyhodnocován
další vývoj, zpětná vazba a hledáno řešení případných problémů. Další hospitace konají
samotní vyučující návštěvami hodin svých kolegyň.
Práce školy je průběžně prezentována v rámci školské rady, obecního zastupitelstva, místních
zpravodajů a na internetových stránkách.
Součástí kontrolního systému školy rovněž Vlastní hodnocení školy, na jeho přípravě a
provedení se podílejí všichni pedagogové a žáci, prostřednictvím dotazníků též rodiče.
Hodnocení minimálního preventivního programu
Program proběhl podle naplánovaného harmonogramu, v jednotlivých třídách se
uskutečnily besedy o problematice drogové závislosti (realizovala M. Lerchová) přizpůsobené
jednotlivým ročníkům. Děti reagovaly zaujatě a poučeně, v modelových situacích
nevykazovaly závadné chování.
V rámci vyučovacích předmětů jednotliví vyučující navazovali na tuto problematiku a dále
rozvíjeli povědomí dětí o nebezpečí, které jim může hrozit.
Dále se uskutečnily dva programy, které připravily organizace zabývající se problematikou
drogově závislých a její prevencí. První program se realizoval v rámci všech ročníků, druhý
byl pouze pro starší děti, 4. a 5. třída.
V rámci Programu se také uskutečnil „Den bez úrazu“, který připravilo CVČ Fantázia
Brno – Slatina.
Program pro prevenci se realizoval také v rámci školních akcí, výletů, dílen a dalších aktivit,
kdy děti poznaly smysluplné trávení času a byly poučeny o bezpečnosti obecně i v rámci
těchto aktivit.
Program rovněž zahrnuje nabídku volnočasových aktivit – zájmové kroužky při ZŠ, možnost
navštěvovat ZUŠ Pozořice, nabídka cvičení pro žáky jednotlivých věkových kategorií při
Sokolu Viničné Šumice, členství v organizaci dobrovolných hasičů ve Viničných Šumicích,
členství v organizaci Skaut v Pozořicích a další.
Pedagogičtí pracovníci jsou s programem prevence drogové závislosti seznámeni na
pedagogické radě. Další dokumenty podle nichž škola pracuje jsou:
Metodika postupu škol a školských zařízení v sociální prevenci, včetně prevence
návykových látek a jiných závislostí ze dne 7 .5. 1996
Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání
návykových látek „Škola bez drog“
Bulletin (vydává Národní protidrogová centrála)
Realizaci programu učitelé konzultují s pracovníkem sociální prevence. V rámci
pedagogických porad preventistka informuje o dalších poznatcích, event. změnách programu,
průběžně doplňuje program.
Závěr
Základní škola je vyhledávána rodiči s dětmi z Viničných Šumic a ze sousedních
Kovalovic. Škola pracuje koncepčně a dle požadavků kladených na moderní výuku. Postupně
realizuje Rámcově vzdělávací plán ve svém Školním vzdělávacím plánu. Škola prohlubuje
spolupráci se zřizovatelem i s místními organizacemi.
Zaznamenáváme postupně se zvyšující zájem o přijetí k základnímu vzdělávání do naší
školy.
Materiální podmínky zajišťované zřizovatelem školy se během uplynulého roku výrazně
zlepšily. Byla započata postupná revitalizace budovy školy, bude realizovaná v několika
etapách v souladu s projektovou dokumentací. Proběhla celková rekonstrukce a modernizace
sociálního zařízení chlapců, dívek i pedagogů, byl instalován výtah pro přepravu stravy ze
školní kuchyně do prostoru výdejny v ZŠ, byly vyměněny vstupní dveře hlavního i vedlejšího
vchodu, proběhla rekonstrukce školního hřiště.
Podmínky pro výchovu a vzdělávání mají zlepšující se tendenci. Ve třídách byly
instalovány interaktivní tabule, neustále jsou dokupovány moderní výukové pomůcky.
Klima školy je velmi dobré, spolupráce školy s rodinami žáků je aktivní a přínosná.
Dodatek:
- projednala schválila pedagogická rada 1. 9. 2011
- projednala školská rada 15. 9. 2011.