Minerály

Komentáře

Transkript

Minerály
Mineraly VYBRANA_Sestava 1 8/4/15 9:03 AM Stránka 1
Rupert Hochleitner
Minerály
Chalkantit • sfalerit • kalcit • opál • cínovec • růženín
• chalcedon • jaspis • peridotit • rula • svor • čedič ad.
Obsažný text
Podrobné popisky
k obrázkům
Výstižné snímky
a ilustrace
Rychlá orientace
pomocí barevného
kódu
Minerály
Nový typ průvodce přírodou
Přes 350 minerálů a hornin
Základní charakteristiky • barva vrypu
• tvrdost • lesk • štěpnost a lom • fluorescence
a fosforescence • složení ad.
www.euromedia.cz
Rupert Hochleitner
Nový průvodce přírodou
Minerály
001-017-kamenyCZ.indd 1
Zelená
Strany 56–72
Minerály se zelenou barvou vrypu
od tirolitu po gadolinit.
Černá
Strana 73–101
Minerály s černou barvou vrypu
od grafitu po gahnit.
Bílá
Strany 102–215
Minerály s bílou barvou vrypu
od kaolinitu po diamant.
Horniny
Horniny vyvřelé (magmatické)
Horniny metamorfované
Horniny usazené
Horniny vulkanické
Uhlí a hadec
216–223
224–232
233–239
240–244
245
11.8.15 9:33
001-017-kamenyCZ.indd 2
11.8.15 9:33
Určování minerálů a hornin
Co je to za kámen?
Tato otázka vám vytane na
mysli velmi často: třeba když
na procházce u řeky zvednete
ze země zajímavý oblázek, na
horách najdete zvláštně vypadající
krystal, na haldě u rudného dolu
vás zaujmou zlatě nebo stříbrně
se třpytící zrnka, přejdete přes
zvláštně vypadající obrubník nebo
obdivujete drahokam na krásném
šperku. Při každé takové příležitosti
by člověk rád věděl, jak se ten
minerál, který má právě v ruce,
správně jmenuje, po jaké to šlape
hornině, nebo který drahokam se
může takhle krásně barevně třpytit.
Na takové otázky nabízí odpovědi
tato knížka, která může být vaším
stálým průvodcem na cestách
po přírodě, v horách, při sbírání
minerálů v lomech a na haldách,
na burzách minerálů, a dokonce
i u šperkaře (zlatníka).
Nic, co vyrobil člověk, od okenního
skla po křemeny v náramkových
hodinkách a umělé diamanty,
není minerálem. Minerál musí být
přírodního původu. Něco jiného je
pojem krystal. Krystaly jsou pevné
chemické látky, jejichž atomy jsou
uspořádány podle přesně daného
schématu. Toto uspořádání atomů
se navenek projevuje dokonale
pravidelnými plochami, jimiž je
krystal ohraničen. Téměř všechny
minerály jsou krystaly, i když to
na nich při běžném pohledu není
poznat. Jen málo minerálů nemá
atomy přesně uspořádány v podobě
krystalické mřížky. Takovým
minerálům říkáme amorfní.
Nejznámějším příkladem je opál,
který na rozdíl od křemene, s nímž
má téměř stejné chemické složení,
nemůže tvořit krystaly.
Minerály jsou – s jedinou
výjimkou, kterou představuje ryzí
rtuť – vždy pevného skupenství.
Minerální voda nám může lépe
chutnat, když podle etikety
obsahuje spoustu různých minerálů,
ale protože je kapalná, žádné
minerály v ní nejsou.
Krystalům pyromorfitu v podobě
ohnutých hranolů se podle místa
naleziště říká „Emser Tönnchen“
(emské soudečky).
6
001-017-kamenyCZ.indd 6
11.8.15 9:33
například apatit (tvrdost 5),
a zkusíme, zda jím lze zkoumaný
minerál poškrábat. Pokud ano,
vezmeme minerál nejblíže nižší ve
stupnici, až dojdeme ke vzorku,
kterým minerál již neškrábneme.
Pokud nelze minerály poškrábat
a naopak ani vzorek nemůžeme
poškrábat zkoumaným minerálem,
pak mají oba stejnou tvrdost.
Máme to. Jestliže se však prvním
zvoleným vzorkem o střední
tvrdosti zkoumaný minerál
nepoškrábe, postupujeme stejně
jako v prvním případě, ale
vzestupně. Vezmeme vzorek
s následujícím vyšším stupněm
tvrdosti a zkoušíme znovu, až ke
stupni, kdy minerál i vzorek mají
stejnou tvrdost. V rámci Mohsovy
stupnice lze přiřadit určitý stupeň
tvrdosti každému minerálu.
Tvrdost zkoušíme vždy ostrými
hranami a na čerstvě odlomených
plochách. Po každém škrábnutí
setřeme z plochy prášek, abychom
měli jistotu, že minerál plochu
skutečně škrábl, a ne že se o ni
jen otřel.
Důležité: Při zkoušce tvrdosti
je nutné vždy provést kontrolní
zkoušku. Pokud kontrolní vzorek
tvrdosti zkoumaný minerál
škrábe, je třeba se přesvědčit,
jestli minerál naopak neudělá
vryp do vzorku. Jen tak můžete
mít jistotu.
001-017-kamenyCZ.indd 9
Soudržnost
Soudržností rozumíme způsob,
jakým se minerál chová při vrypu
a ohýbání. Většina minerálů je
křehká, to znamená, že při vrýpnutí,
třeba ocelovou jehlou, se v místě
vrypu uvolní malé množství prášku.
Pokud se tak nestane, označujeme
soudržnost minerálu jako slabou –
tu má například galenit (leštěnec
olověný). Když se podaří udělat
vryp bez uvolnění prášku, jako
když se nožem řízne do másla,
jde o minerál řezatelný (například
argentit, zlato). Zlato lze navíc
vykovat do tenkého plíšku – proto
je to minerál kujný.
Některé minerály – například
slída – jsou pružné, to znamená,
že je lze zdeformovat, ale ony
se po určité době vždy vrátí
do původního tvaru. Nepružné
minerály – například sádrovec –
po zdeformování zůstávají
v novém tvaru.
Krystaly sádrovce je možné opatrně
ohnout, ale po zdeformování je není
možné vrátit do výchozího stavu.
9
11.8.15 9:33
Určování minerálů a hornin
Barva
Na první pohled se zdá, že
barva patří k nejvýznamnějším
vlastnostem minerálů. Bohužel,
není tomu tak. Je pravda, že
jsou minerály, pro které je barva
zcela charakteristická, například
zelená pro malachit nebo modrá
pro azurit. Naprostá většina
minerálů se však nevyskytuje
jen v jedné barvě, nýbrž
v několika různých barvách či
odstínech. Takový křemen může
být bezbarvý, růžový, fialový,
hnědý, černý nebo žlutý, diamant
zase bílý, žlutý, zelený, hnědý,
modrý a černý. K tomu ještě
přistupuje fakt, že na vzduchu
mnohé minerály získávají
jinak zbarvenou povrchovou
vrstvu. Bornit je na zcela
čerstvém lomu kovově růžový,
ale už po několika hodinách se
potáhne povrchovou třpytivou
modro-červeno-zelenou
oxidační vrstvou. Skutečnou
barvu minerálu lze tedy
spolehlivě vidět jen na
čerstvém lomu.
Lesk
Pojem „lesk“ vyjadřuje způsob,
jakým minerály odrážejí světlo.
Každý neopracovaný minerál
má svůj charakteristický lesk.
Lesk sám je vlastností obtížně
měřitelnou, stanovuje se na
základě srovnání s předměty
běžného denního života.
Lesk skelný odpovídá lesku
čirého okenního skla. Vyskytuje
se u minerálů nejčastěji.
Lesk kovový odpovídá lesku
leštěného kovu, například hliníkové
fólie.
Lesk hedvábný je srovnatelný
s třpytem přírodního hedvábí.
Lesk pryskyřičný lze pozorovat
na kouskách dehtu používaných
při silničářské práci.
Lesk mastný odpovídá lesku
mastných skvrn na papíru.
Lesk diamantový je zářivý lesk
vybroušených diamantů nebo
olovnatého křišťálu.
Minerály s leskem perleťovým září
bělavým leskem s barevnými tóny,
podobně jako vnitřní strany lastur
mořských měkkýšů.
Existují též minerály matné, bez
lesku.
Štěpnost soli kamenné podle krychle.
10
001-017-kamenyCZ.indd 10
11.8.15 9:33
Hustota
Hustota čili měrná hmotnost je
hmotnost minerálu připadající
na jednotku objemu (udává se
v gramech na centimetr krychlový).
Měření hustoty není jednoduché
a jsou k němu nutné speciální
přístroje. Přesto lze hustotu využít
při určování minerálů: prostým
potěžkáním kusu minerálu
v dlani je možné posoudit, zda
jde o minerál lehký (hustota pod
2), normální (hustota 2,5), těžký
(hustota přes 3,5) nebo velmi
těžký (hustota 6 a více). Nejlépe
se hustota posuzuje, když máme
k dispozici srovnatelně velký kus
minerálu o známé hustotě: pak
vezmeme každý minerál do jedné
ruky a porovnáme.
Štěpnost a lom
Jestliže se nám podaří minerál
například kladivem rozlomit
nebo roztlouct, vzniknou podle
druhu minerálu různé kousky
s různými hranami. Tyto hrany
mohou být rovné a hladké,
nebo se minerál rozpadne na
několik stejných pravidelných
kusů. Například galenit se po
úderu štěpí na pravidelné drobné
krychličky, kalcit na drobné
klence. Někdy jsou pro určení
minerálu důležité i úhly hran
rozštěpených kusů. Například
augit se od velmi podobného
amfibolu pozná velmi dobře
právě podle toho, že jeho plochy
001-017-kamenyCZ.indd 11
štěpnosti svírají úhel takřka přesně
90°, kdežto v případě amfibolu
je to zhruba 120°. Štěpnost
minerálů vykazuje různé stupně
označované od „dokonalé“ po
„neznatelnou“; posledně uvedený
údaj znamená, že štěpnost sice
existuje, ale běžnými prostředky
a v normálních podmínkách není
pozorovatelná.
Termínem „lom“ rozumíme vzhled
povrchu vzniklého odlomením,
nikoli odštěpením krystalu. Podle
vzhledu je lom označován jako
lasturnatý (ryzí křemen, obsidián),
nepravidelný (kalcit, ortoklas),
nerovný (někdy ortoklas) nebo
hákovitý (zlato, stříbro).
Velmi zřetelný lasturnatý lom v případě
obsidiánu.
11
11.8.15 9:33
Určování minerálů a hornin
Fluorescence, fosforescence
Některé minerály po ozáření
ultrafialovým světlem mohou
více či méně intenzivně zářit
různými barvami – to je
fluorescence. Po vypnutí zdroje
UV záření minerál ještě několik
vteřin světélkuje. Tomuto jevu
říkáme fosforescence. Obě
vlastnosti zpravidla nepatří
k charakteristikám určitých
minerálů. Různé vzorky stejného
minerálu mohou vyzařovat
zcela jiné fluorescenční barvy,
a další nemusejí být fluorescentní
vůbec.
Pozor při zacházení s UV zářením
(zejména krátkovlnným) – může
škodit očím. Vždy mějte při práci
ochranné brýle.
Vznik a výskyt minerálů a hornin
Minerály vznikají po dobu
několika tisíc až stovek tisíc let.
Jejich vznik je důsledkem trvalých
dynamických procesů, které se
dají rozdělit do tří postupných
fází:
Magmatická fáze zahrnuje vznik
minerálů a hornin vzniklých
z roztavené hmoty v hlubinách
Země (hlubinné horniny) nebo
na jejím povrchu (vulkanické
horniny).
Hlubinné horniny jsou zpravidla
hrubozrnné, to znamená, že jejich
jednotlivá minerální zrna lze
snadno vidět pouhým okem.
Vulkanické horniny jsou naopak
velmi jemnozrnné, jednotlivá
zrna celistvé hmoty nelze rozlišit
pouhým okem ani lupou.
Když se magmatické horniny
dostanou na zemský povrch,
začnou na vzduchu zvětrávat,
působením větru a vody jsou
pak přenášeny dál na místa, kde
se usazují – vznikají usazené
horniny (sedimentární).
Usazené horniny jsou většinou
zřetelně zvrstveny, jejich
jednotlivé krystaly nejsou
zřetelně vidět. Jsou jediným
typem hornin, které obsahují
zkameněliny.
Během fáze metamorfózy
(přeměny) vznikají z usazených
hornin nové minerály a horniny
v důsledku měnících se tlakových
teplotních poměrů v hlubinách
Země.
Metamorfované horniny
jsou často zřetelně břidličnaté
a zvrásněné. Jednotlivé krystaly
jejich struktury jsou zpravidla
dobře viditelné.
Granit je
tvořen
živcem,
křemenem
a slídou
(zde černým
biotitem).
12
001-017-kamenyCZ.indd 12
11.8.15 9:33
Magmatické útvary
Intramagmatická ložiska
jsou nahromaděné minerály
v hlubinných horninách. Z takových
ložisek se těží především kovy –
například chrom, platina a nikl.
Zvláštním případem výskytu
minerálů v magmatických
horninách jsou kimberlitové komíny
zvané diatrémy. Jde o obrovské
sopečné komíny vyplněné
kimberlitem – směsí hornin, která
často obsahuje krystaly diamantu.
Pegmatity jsou velmi hrubozrnné
horniny vyplňující mezery
v útvarech starších hornin.
Většinou jsou tvořeny živcem,
křemenem a slídou. Draselný živec
se dříve používal jako surovina
v porcelánovém průmyslu. Slída
slouží jako izolační materiál
a v poslední době se používá
také při výrobě autolaků.
Pegmatity obsahují navíc ještě
celou řadu minerálů, například
drahokamy, jejichž krystaly jsou
vrostlé do horniny – beryl, topaz,
turmalín a mnoho dalších.
Pneumatolytická ložiska vznikla
v hlubinách Země z horkých plynů.
Minerály, které se na takových
útvarech mohou vyskytovat, jsou
například cínovec, fluorit, topaz
a turmalín. Z pneumatolytických
ložisek se těží zejména cín, méně
často také wolfram.
Hydrotermální žíly
Žílou rozumíme vyplnění mezery
v hornině určitým minerálem
mladším, než je ona hornina. Tyto
žíly obsahují často duté prostory,
v nichž mohou růst krystaly
minerálů včetně drahokamů,
například ametystu. Hydrotermální
žíly obsahují hospodářsky
významné kovy jako měď, zinek,
olovo, stříbro nebo zlato.
Zvláštním případem hydrotermálních žil jsou takzvané alpské žíly:
tyto díry a štěrbiny v horninách
obsahují krásné a někdy i velké
exempláře křišťálu, záhnědy, citrínu,
hematitu nebo živce.
Pro hydrotermální žíly je typické střídání
vrstev rudných minerálů (zde sfaleritu)
a žiloviny (zde křemene).
001-017-kamenyCZ.indd 13
13
11.8.15 9:33
Modrá skalice (chalkantit)
CuSO 4 • 5 H2O
Výskyt Oxidační zóny
sulfidických ložisek
mědi.
Tvrdost 2½
Hustota 2,2–2,3
Lesk skelný
Štěpnost téměř
neznatelná
> Lom lasturnatý
> Soudržnost křehký
>
>
>
>
Krystalová soustava
trojklonná
Modrá skalice tvoří vzácně hranolovité nebo čočkovité krystaly,
častěji stalaktické agregáty nebo krusty a hrubé útvary. Vzniká
zvětráváním měděných rud, její vznik závisí na srážkách. Ve
větším množství se vyskytuje jen tam, kde je sucho a málokdy
prší. Je snadno rozpustná ve vodě, roztok má typickou modrou
barvu a zředěný se dodnes v mnohých zemích používá jako
ochranný prostředek ve vinařství.
Podobné minerály
Azurit na rozdíl od
modré skalice není
rozpustný ve vodě.
kulovité agregáty
zrnitý
agregát
18
Lirokonit
Cu2Al(AsO 4)(OH) 4 • 4 H2O
Výskyt Oxidační zóny
ložisek mědi.
>
>
>
>
>
>
Tvrdost 2–2½
Hustota 2,95
Lesk skelný
Štěpnost špatná
Lom lasturnatý
Soudržnost křehký
Krystalová soustava
jednoklonná
018-024_kamenyCZ.indd 18
Lirokonit tvoří modré až modrozelené tabulkovité, typicky
čočkovité krystaly (podle nich dostal v některých
čočkovité
jazycích jméno) a má hrubý povrch. Často
krystaly
tvoří drúzy. Vzniká zvětráváním rud mědi
obsahujících arzen.
tabulkovitý
krystal
Podobné minerály
Čočkovité krystaly jsou
velmi charakteristické.
Azurit a malachit
mají jinou barvu
a po kápnutí kyseliny
chlorovodíkové šumí.
10.8.15 13:46
Linarit
PbCu[(OH)2/SO 4]
Linarit tvoří inkoustově modré prizmatické, vzácněji výrazně
velké tabulkovité krystaly. Na povrchu bývá často drsný.
Většinou se vyskytuje doprovázen cerusitem. Vzniká na místech,
kde společně zvětrávají olověné a měděné rudy. Po kápnutí
kyseliny chlorovodíkové se zbarví na povrchu
bíle v důsledku tvorby chloridu olovnatého.
Podobné minerály
Linarit se po kápnutí
kyseliny chlorovodíkové
zbarví bíle, azurit šumí.
sloupcovité krystaly
Výskyt Oxidační zóny
ložisek olova.
>
>
>
>
>
>
Tvrdost 2½
Hustota 5,3–5,5
Lesk skelný
Štěpnost znatelná
Lom lasturnatý
Soudržnost křehký
prizmatický krystal
Krystalová soustava
jednoklonná
19
krystaly cumengitu
podobné boleitu
Boleit
Pb9Cu8Ag3Cl21(OH) 16 • H2O
Sytě modré krystaly boleitu připomínají
krychle. Jsou narostlé na sobě, prorostlé
nebo tvoří pravidelné vrstvy. Zvlášť
dobře vyvinuté krystaly se nacházejí
v dutinách starých strusek.
Podobné minerály
Diaboleit a cumengit
jsou boleitu velmi
podobné a často se
vyskytují spolu s ním.
Mají však jiné krystaly.
018-024_kamenyCZ.indd 19
krychle
Výskyt Oxidační zóny
ložisek mědi.
>
>
>
>
>
>
Tvrdost 3–3½
Hustota 5,1
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá
Lom lasturnatý
Soudržnost křehký
Krystalová soustava
čtverečná,
pseudokubické
krystaly
10.8.15 13:46
Azurit
Cu3[OH/CO3]2
tabulkovitý krystal
Výskyt Oxidační zóny
ložisek mědi.
>
>
>
>
>
>
Tvrdost 3½
Hustota 3,7–3,9
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá
Lom lasturnatý
Soudržnost křehký
Krystalová soustava
jednoklonná
malachit
Azurit tvoří sloupcovité až tabulkovité
krystaly, kulovité shluky, krusty,
radiálně paprsčité (růžicovité)
agregáty, nejčastěji však bývá
hrubý a zemitý. Pro svou modrou
barvu se používá jako barvivo
v malířství, kvůli menší pevnosti
a trvanlivosti je ceněn méně
než lazurit. V kontaktu se
vzdušným kyslíkem se může
přeměnit v zelený malachit při
zachování stejné krystalické
formy. V malířství to mimo
jiné znamená, že například
modré nebe na obraze
časem zezelená.
20
azurit
tabulkovitý krystal
Podobné minerály
Pro azurit je typické
šumění po kápnutí
kyseliny chlorovodíkové.
018-024_kamenyCZ.indd 20
duftit
10.8.15 13:46
Connellit
Cu19Cl4SO 4(OH)32 • H2O
kulovité trsy
jehlicovitých krystalů
Výskyt Oxidační zóny
ložisek mědi.
Connellit tvoří modré jehlicovité
krystaly, často v drúzách. Buttgenbachit,
který od něho běžnými prostředky
není rozeznatelný, obsahuje navíc
dusík. Někdy se vyskytuje
i v antických
struskách.
>
>
>
>
>
>
paprsčitý
agregát
Tvrdost 3
Hustota 3,41
Lesk skelný
Štěpnost neznatelná
Lom lasturnatý
Soudržnost křehký
buttgenbachit
Krystalová soustava
šesterečná
vláknité krusty
Podobné minerály
Azurit nemá nikdy
jehlicovité krystaly,
kyanotrichit se běžnými
postupy těžko odlišuje,
je ale o něco světlejší.
21
Kyanotrichit
Cu4 Al2[(OH) 12/SO 4] • 2 H2O
Sytě modrý kyanotrichit tvoří krystaly
jehlicovité až dlouze tabulkovité, vlasovité,
v trsech a růžicích. Často tvoří sametové
povlaky na matečných horninách, pročež
se mu říká „měděný samet“.
018-024_kamenyCZ.indd 21
Podobné minerály
Azurit je podstatně
tmavší, connellit se
běžnými prostředky
nedá odlišit, agardit
je mírně do zelena
a nemá modrý vryp.
sametové povlaky
Výskyt Oxidační zóny
ložisek mědi.
>
>
>
>
>
>
Tvrdost 3½–4
Hustota 3,7–3,9
Lesk skelný až hedvábný
Štěpnost žádná
Lom nepravidelný
Soudržnost křehký
kulovité trsy jehlicovitých
krystalů
Krystalová soustava
kosočtverečná
limonit
10.8.15 13:46
Langit
Cu4(SO 4)(OH)6• 2 H2O
Výskyt Oxidační zóny
ložisek mědi; staré
strusky – většinou
jako velmi mladé
útvary.
Langit tvoří modré až zelenomodré krystaly, krystalové porosty,
dendritické agregáty a často též krustovité povlaky. Velmi mladé
útvary tohoto minerálu najdeme často na stěnách podzemních
chodeb, tunelů a štol, a někdy dokonce i na dřevě, jímž jsou štoly
vyztuženy.
tabulkovité krystaly
>
>
>
>
>
>
Tvrdost 3–4
Hustota 3,48–3,50
Lesk skelný
Štěpnost špatná
Lom lasturnatý
Soudržnost křehký
Krystalová soustava
kosočtverečná
ledvinitá krusta
Podobné minerály
Azurit je tmavě modrý
a po kápnutí kyseliny
chlorovodíkové šumí,
linarit je tmavě
modrý a po kápnutí
HCl zbělá.
22
Cornetit
Cu3PO 4(OH)3
Výskyt Oxidační zóny
ložisek mědi.
>
>
>
>
>
>
Tvrdost 4½
Hustota 4,1
Lesk skelný
Štěpnost žádná
Lom nepravidelný
Soudržnost křehký
Modré krystaly cornetitu bývají krátká prizmata, často zaoblená.
Na matečných horninách tvoří krusty a typické paprsčité nebo
růžicovité agregáty. Vzácnější jsou útvary v podobě pravidelných
stalaktitů.
růžicovité agregáty
ledvinitá krusta
Krystalová soustava
kosočtverečná
018-024_kamenyCZ.indd 22
Podobné minerály
Azurit po kápnutí
kyseliny chlorovodíkové šumí.
Linarit se vyskytuje
v jiné paragenezi
a po kápnutí kyseliny
chlorovodíkové zbělá.
10.8.15 13:46
Lazurit (lapis-lazuli)
Na8[S/(AlSiO 4)6]
Lazurit tvoří vzácně srostlé rombické dvanáctistěny,
většinou v hrubě zrnitých, těsně sevřených útvarech. Jeho
charakteristickou barvou je modrá, často se v něm vyskytuje
bílý kalcit a roztroušená zlatavá zrnka pyritu. Díky příjemnému
vzhledu se stal oblíbeným drahokamem, který byl nalezen
i v hrobkách egyptských faraonů. Pro stálost a odolnost vůči
dennímu světlu je nejcennějším modrým barvivem používaným
například při zobrazování Matky Boží.
Výskyt V přírodním
mramoru.
> Tvrdost 5–6
> Hustota 2,38–2,42
> Lesk skelný, na vrypu
mastný
> Štěpnost sotva znatelná
> Lom lasturnatý
> Soudržnost křehký
pyrit
kabošon
Krystalová soustava
krychlová
Podobné minerály
Azurit po kápnutí
kyseliny chlorovodíkové šumí. Barvený
jaspis (tzv. německý
lapis) nemá pyritová
zrnka.
kubický
krystal
018-024_kamenyCZ.indd 23
23
lazurit
kalcit
10.8.15 13:46
Crossit
Na2(Mg,Fe)3(Fe,Al)2[(OH)2|Si8O22]
Výskyt Krystalické
břidlice bohaté
na sodík.
>
>
>
>
>
>
Tvrdost 6
Hustota 3,1–3,2
Lesk diamantový
Štěpnost dokonalá
Lom lasturnatý
Soudržnost křehký
Modrošedý crossit je typickým minerálem modrých břidlic –
hornin, které byly geologickými procesy rychle dopraveny do
velkých hloubek zemské kůry. Tvoří prizmatické, tabulkovité
krystaly, vláknité, jehlicovité, často paprsčitě uspořádané. Břidlice
bohaté na crossit se někdy používají jako dekorativní kameny.
Podobné minerály
Pumpellyit a epidot
jsou zelené, glaukofán nelze běžnými
prostředky odlišit.
paprsčitý agregát
krystalová
vlákna
Krystalová soustava
jednoklonná
jehlicovité krystaly
24
Glaukofán
Na2Mg3Al2[(OH)2|Si8O22]
Výskyt Krystalické
břidlice bohaté na sodík.
>
>
>
>
>
>
Tvrdost 6
Hustota 3,0–3,1
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá
Lom lasturnatý
Soudržnost křehký
Temně modrý glaukofán je nejtypičtějším zástupcem
alkalických (sodných) amfibolů. Je typickým minerálem
modrých břidlic – hornin, které byly geologickými
procesy rychle dopraveny do velkých hloubek
zemské kůry. Tvoří prizmatické, tabulkovité
krystaly – vláknité, jehlicovité, často paprsčitě
uspořádané. Zvlášť atraktivní je modrý
glaukofán sdružený se zeleným fuchsitem.
paprsčitý agregát
Krystalová soustava
jednoklonná
018-024_kamenyCZ.indd 24
jehlicovité
krystaly
Podobné minerály
Pumpellyit a epidot jsou
zelené, crossit nelze
běžnými prostředky
odlišit.
10.8.15 13:46

Podobné dokumenty