CENTRUM PRÁVNÍ KOMPARATISTIKY

Komentáře

Transkript

CENTRUM PRÁVNÍ KOMPARATISTIKY
CENTRUM PRÁVNÍ KOMPARATISTIKY
CPK – Newsletter 2/2015
1. října 2015
OBSAH:
CPK
Fórum CPK
Doporučujeme
CENTRUM PRÁVNÍ
KOMPARATISTIKY
Právnická fakulta UK v Praze
místnost č. 410 / 4. patro
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
tel.: 221 005 576
fax: 221 005 574
http://komparatistika.cz/
Vedoucí:
Prof. JUDr. Luboš Tichý
CPK
Centrum právní komparatistiky („CPK“) je
pracovištěm Právnické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze, které bylo zřízeno 1. října
2009. Posláním CPK je srovnávat základní
právní instituty různých právních řádů
s cílem odhalit přednosti a zápory té které
úpravy a využít tyto poznatky i při přípravě
české legislativy a její aplikaci v právní praxi.
CPK se přitom soustřeďuje na soukromé a
evropské právo.
FÓRUM CPK
CPK pořádá v období říjen-prosinec a únorčerven každý druhý čtvrtek přednášky
na aktuální témata, jejichž součástí je
diskuse. Přednášky se konají v místnosti
č. 401, 4. patro, Právnická fakulta UK
od 17.30 (předpokládané ukončení je
v 19.00). Zájemci o danou problematiku jsou
srdečně vítáni. Účast není třeba předem
avizovat; vstup je volný.
V zimním semestru
následující přednášky:
2015
se
konají
Škoda a její prevence
(1.10.2015, prof.JUDr. Luboš Tichý)
Vědečtí pracovníci:
JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský,
Ph.D., LL.M.
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M.
JUDr. Petra J. Pipková, Ph.D.,
LL.M.eur
Dr. Rita Sik-Simon, LL.M., BA
JUDr. Solange Maslowski, Ph.D.,
D.E.A.
Odborní pracovníci:
Mgr. Tomáš Troup, LL.M.
Ludmila Nováčková (tajemnice)
Externí spolupracovníci:
Mgr. Jan Balarin, Ph.D.
Dr. Iur. Stephan Heidenhain
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
JUDr. Eva Ondřejová, LL.M.
Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec
Vladimír Ambruz, LL.M.
Škoda je jedním ze dvou základních
předpokladů
všech
druhů
deliktní
odpovědnosti. Měla by být centrálním
pojmem každého právního řádu, když navíc
je stejně významná i v oblasti smluvního
práva. Referát objasňuje tyto základní
problémy: škoda deliktní a škoda smluvní,
jejich rozdíly, definice škod, vymezení,
imateriální (ideální) škody. Měření (zjištění)
škod a její vyjádření v penězích, různé
metody a jejich analýza. Druhým základním
tématem referátu je prevence škod
s ohledem na její relativně novou úpravu
v NOZ. Referát se soustřeďuje na definice
preventivní povinnosti a preventivní
odpovědnosti, vymezení vztahu k nutné
obraně, krajní nouzi a dalším institutům.
Protiprávnost, zavinění a
ochranná norma
(8.10.2015, prof.JUDr. Luboš Tichý)
Protiprávnost je považována za důležitý
předpoklad
subjektivní
odpovědnosti.
Podstatné je její vymezení ve vztahu
k povinnosti stanovené právem. Stejně tak
podstatné je vymezení vůči zavinění,
kterýžto pojem se NOZ zásadním způsobem
změnil. Jeho základem je ve formě
nedbalosti standard péče. Ochranná norma
– zcela nový pojem v NOZ – je kritériem pro
odškodnění majetkových újem.
Následky odpovědnosti
(náprava škody, vyrovnání
výhod a regres)
(22.10.2015,prof.JUDr.Luboš Tichý)
Následkem deliktní odpovědnosti je
především náprava škody. Referát se
soustředí na vymezení pojmu nápravy,
náhrady, kompenzace a naturální náhrady a
typologii specifických náhrad. Vyrovnání
následků odpovědnosti je dalším pojmem
potřebným analýzy i s ohledem na jeho
novou úpravu v NOZ.
Odpovědnost za výrobek
(29.10.2015,prof. JUDr. Luboš Tichý)
Referát se zabývá tímto u nás relativně málo
frekventovaným
druhem
deliktní
odpovědnosti. Zdánlivě se jedná o výlučnou
objektivní odpovědnost. Široký rozsah
exonerační povinnosti v unijní směrnici a
NOZ ji však přibližují k povinnosti
subjektivní. Referát se zabývá problémem
vady, a to zejména s ohledem na její
kategorizaci na vady výrobní a vady
konstrukční.
Regulace správy
cizího majetku
(5.11.2015, prof. Wolfgang
Servatius, Univerzita Regensburg)
Předmětem přednášky je odůvodnění
nutnosti dohledu i v takových oblastech,
které se zdánlivě jakékoliv veřejné kontrole
vymykají. Zatímco v oblasti finančního trhu
se stal veřejný dohled samozřejmostí, není
chápán zdaleka jako nutnost fungování i
obchodních společností při správě cizího
majetku, trustu a Treuhand. Této oblasti,
která zatím zůstává jaksi imunní a
nepociťuje dohled jako dobrodiní nýbrž
jako zbytečnou překážku, bude věnována
zvláštní pozornost zejména z hlediska
německého právního řádu na základě
CENTRUM PRÁVNÍ KOMPARATISTIKY
zkušenosti a s ohledem na další vývoj právní
úpravy.
(V angličtině.)
Dynamika vztahu ústavního
práva členských států a
evropské integrace –
výsledky komparativního
projektu
(12.11.2015, JUDr. Tomáš
Dumbrovský)
V posledních dvou letech se prof. Tichý a dr.
Dumbrovský účastnili projektu „Ústavy
členských států a evropská integrace“
organizovaném Univerzitou Salzburg (Prof.
Stefan Griller). Cílem bylo připravit
monografii, která by na základě národních
zpráv z 28 členských států umožnila
srovnání vlivu evropské integrace na
dynamiku ústavního vývoje v členských
státech. Přednáška se zaměří na tři oblasti
ústavního vývoje v ČR: za prvé na proces
formulace základních principů ústavní
adjudikace, jejich zdrojů a jejich adaptaci na
působení evropského práva; za druhé na
vymezení ústavních limitů evropské
integrace a legitimity těchto limitů; a za třetí
na ústavněprávní otázky a praktické
problémy zapojení národních orgánů do
tvorby
evropského
práva
a
implementačního procesu. Tyto tři klíčové
oblasti určující vliv evropské právní
integrace
v ČR
budou
posouzeny
z perspektivy zkušeností ostatních členských
států, primárně na základě národních zpráv
připravených pro tento projekt.
Myšlení v systému
a jeho krize
(3.12.2015, Dr. Walter Boente,
Univerzita Lausanne)
V první části bude vysvětlen specifický
přístup k výkladu a odůvodnění, který má
základy v systémovém myšlení jako
specifické metodě teorie a filozofie práva.
Tento přístup znamená chápání nejen
právních jednání v určitém celku a harmonii
s celým právním řádem, nýbrž i velmi
důležitou metodu, jíž by se měl řídit i
zákonodárce. V současné době však
v Evropě dochází k rozvoji práva, jenž
základní principy systémového myšlení
nerespektuje. To se týká jak jeho výkladu
například Evropským soudním dvorem, tak
především
v činnosti
evropského
zákonodárce. Ten zahlcuje uživatele práva
celou plejádou nadbytečných norem, jež
nerespektují vzájemné vztahy a vazby
k existujícímu právnímu řádu.
(V němčině s překladem.)
Dražba jako způsob
kontraktace
(10.12.2015, JUDr.Adam Rakovský)
Dražba mimo exekuci je v českém právu sice
dlouho známý, avšak podceňovaný institut.
Až do přijetí NOZ ji občanský zákoník nijak
nereglementoval a samotný NOZ zahrnuje o
dražbě v § 1771 toliko dvě věty.
V souvislosti
s nezměněným
zákonem
č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, tak
vzniká více otázek než odpovědí. Jednou
z cest k jejich řešení je komparace – v čase
(s bývalými úpravami na území České
republiky)
a
v prostoru
(minimálně
s některými úpravami evropskými). Referát
bude zahrnovat již v jiném čase či jiném
prostoru objevená relevantní řešení a
nastolí hypotézy různých výkladových
řešení, včetně důvodů, které pro jejich
přijetí hovoří.
Vybrané otázky
náhrady škody v přepravních
smlouvách
(17.12.2015, JUDr. Jiří Hrádek)
Přepravní smlouvy jsou nově upraveny
komplexním
způsobem
v občanském
zákoníku a v rámci této úpravy je i rámcová
úprava
povinnosti
k náhradě
škody
způsobené na věcech či osobám. Tato
úprava je však významně doplňována
předpisy práva EU, které zcela samostatným
a svébytným způsobem definují rozsah
náhrady škody, která musí být cestujícímu
poskytnuta. Předmětem přednášky je
analýza koexistence české úpravy náhrady
škody
v rámci
přepravních
smluv
s požadavky směrnic a nařízení a následek
této koexistence pro cestujícího.
DOPORUČUJEME
15.10.2015 Konference
o odpovědnosti za škodu způsobenou
výrobkem, Univerzita Wroclaw, „30 Years of
European Product Liability Law“
Prof. Dr. Jean-Sébastien Borghetti, French
Product Liability Law; Prof. Dr. iur. Ulrich
Magnus, German Product Liability Law; Prof.
UG. dr hab. Ewa Bagiňska, Polish Product
Liability Law; Prof. Michael D. Green and Prof.
Jonathan Cardi, 50 years of Strict Liability in
the USA; Prof. Dr. Bernhard A. Koch, Product
liability for intellectual products; Prof. Dr. Gert
Straetmans and Dimitri Verhoeyen, Topical
issues in defectiveness of products in Europe
and the USA; Prof. Dr. Michael G. Faure,
Further harmonisation of product liability in
Europe? A critical economic perspective.
Další informace: [email protected]
9.11.2015, „Ordoliberalismus“, přednáška
prof. Petera Behrense (Univerzita Hamburg),
ŠKODA AUTO Vysoká škola, Mladá Boleslav,
13.30 h
http://www.savs.cz/
9.11.2015,„Prävention und Strafsanktion im
Privatrecht“, Universiat Graz
Další informace:
[email protected]
26.-27.11.2015
Max-Planck -Institute Hamburg, Symposium
„Zukunftsperspektiven der
Rechtsvergleichung“
Prof. Dr. Gralf-Peter Calliess, Die Rolle der
Rechtsvergleichung im Kontext des
Wettbewerbs der Rechtsordnungen; Prof. Dr.
Eva-Maria Kieninger, Sachenrechtliche
Prinzipien und Grundbegriffe als Gegenstände
der Rechtsvergleichung ; Prof. Dr. Ralf
Michaels, Nichtstaatliches Recht: Religiöse
Rechte; Prof. Dr. Giesela Rühl,
Rechtsvergleichung und Europäisches
Kollisionsrecht: Die vergessene Dimension;
Prof. Dr. Jan von Hein, Marktregulierung
durch Deliktsrecht; Prof. Dr. Marc-Philippe
Weller, Forschungsperspektiven im IPR und
Wirtschaftsrecht; Prof. Dr. Christiane
Wendehorst, Rechtssystemvergleichung.
Další informace:
[email protected] mpipriv.de

Podobné dokumenty