Naše farní rodina Naše farní rodina 3/2011 ADVENTNÍ doba

Komentáře

Transkript

Naše farní rodina Naše farní rodina 3/2011 ADVENTNÍ doba
Naše farní rodina
List porubské farnosti určený pro vnitřní potřebu. Neprodejné. Odkaz na naše internetové stránky:
http://fporuba.cz. Důležitá telefonní čísla: otec Josef 731 625 641 a otec Vojtěch 604 464 578; e-mail:
[email protected]
3/201
/2011 ADVENTNÍ doba
Obsah tohoto čísla:
• Úvodní slovo
• Adventní příprava a úprava pro rodiny s dětmi
• Zprávy z Poruby a Vřesiny
Drazí bratř
bratři a sestry,
na začátku letošní doby adventní máme mnozí z nás ještě v paměti
silné prožitky ze Sv. země. Např. při poslechu úryvků evangelia při
mších sv. v uplynulých dnech o pádu Jeruzaléma a zkáze chrámu
vidíme v duchu pohled z Olivové hory na chrámovou plošinu, kde
kdysi chrám stával, vzpomínáme na kostelík Dominus flevit /Pán
zaplakal/, který připomíná místo, kde Pán Ježíš pláče nad milovaným
městem a osudem, který jej potká. Také mimo jiné jsme si mohli
uvědomit, že naši bratři Židé, nakolik si uchovali víru, dodnes
očekávají příchod Mesiáše. Volají „rosu dejte nebesa“ a prožívají tak
stále advent.
My už čekat nemusíme – Pán Ježíš už přišel a zachránil nás.
Neznamená to ovšem, že bychom měli přestat toužit. Touhu po Bohu
musíme se Židy sdílet. Neboť příchod Pána je něco stále nového.
Potřebujeme, aby přicházel do všech situací, které prožíváme a
proměňoval je. On to chce udělat, ale může jen natolik, nakolik po
tom skutečně toužíme. Napadlo mě včera v Tescu nad hromadami
vánočních kolekcí, v čem vlastně člověk nachází plnost života. Přece
každý chce žít naplno, slyšíme to i z reklamy. Jenže hmotné věci
mají jen podpůrný charakter – máme z nich radost, ale samy o sobě
by byly prázdné. Naše naplnění je ve vztazích. Skutečné Vánoce jsou
ve vztazích – Pán Ježíš přichází, aby tyto naše vztahy zachránil, aby
nebyly obchodem, abychom nežili na bezútěšné poušti, ale v radosti
uprostřed rodinných vztahů. Dejme mu o letošním adventu
dostatečný prostor, aby se dostal až do nitra našich srdcí. Dejme čas
modlitbě, četbě a rozjímání Písma, větší pozornosti k potřebám
druhých. K tomu nám může pomoci i nabízená adventní příprava.
A ještě – máme všichni radost z našeho obnoveného farního
chrámu. Už teď děkuji ze srdce Vám všem, kteří jste se na tom
jakkoli podíleli. Více a konkrétněji se k tomu vrátím ještě ve
vánočním čísle Naší farní rodiny.
otec Josef
Adventní př
příprava
Bůh vstoupil v Ježíši Kristu do tohoto světa jako jeden z nás,
vstoupil do našeho času, aby do něj přinesl spásu. Bůh se tedy uchází
o konkrétní čas konkrétních lidí, tak jako tehdy v Nazaretě, Betlémě
či Jeruzalémě. Advent je tak pro nás příležitostí umožnit Kristu
vstoupit do našeho prožívání času. Můžeme zjistit, čím čas
naplňujeme, jak ho využíváme pro naši spásu a spásu druhých, zda
jsme s Bohem, tak jako on je s námi (Emanuel).
V letošní adventní přípravě se tedy budeme snažit každý den
více zohlednit níže rozepsané konkrétní využití času. Čtvrtý
sloupeček v tabulce vždy obsahuje sérii příkladů, které mohou
inspirovat – postačí vybrat si např. jeden či dva úkoly, na které budu
ten den klást důraz. Některé úkoly jsou určeny více pro dospělé, jiné
více pro děti, mnohé z nich je užitečné (nebo i nutné) dělat společně
(např. dítě se samo nevypraví na deset kilometrů vzdálený hřbitov
apod.). Ne vždy bude možné aktuálně ten den strávit čas nabízenou
činností (např. brigáda či úklid kostela v pondělí) – postačí se
zamyslet a něco konkrétního naplánovat. Je také možné zaměřit se na
jedinou věc v rámci celého jednoho tématu a usilovat o ni více dní,
každý si může přípravu přizpůsobit podle svých potřeb. Jednotlivé
výzvy pro využití času nemusí nutně znamenat, že jim máme věnovat
více prostoru – někdy nás naopak naše zamyšlení může přivést
k závěru, že je třeba některou činnost omezit (např. příliš prostoru
pro zábavu, mnoho času pro domácí práce na úkor vztahů v rodině
apod.) Toto vyvažování je nakonec ve využívání času vždy tím
nejtěžším…
Tematické celky jsou rozděleny podle úseků neděle – čtvrtek
– neděle, aby bylo možno je zohledňovat při dětských promluvách ve
čtvrtek a v neděli v kostele.
Ideální přístup by mohl vypadat tak, že si vždy každý večer
při modlitbě shrneme uplynulý den s jeho výzvou pro strávení času a
zároveň se seznámíme s programem dalšího dne, aby bylo možno jej
naplňovat už od příštího rána. Ke každému dni je připojen úryvek
z Písma pro rozvinutí, doplnění, duchovní obohacení, modlitbu.
Přejeme vám, abyste i díky letošní adventní přípravě strávili
mnoho užitečně naplněného času – jak v samotném adventu, tak o
Vánocích a v celém příštím roce!
Otec Vojtěch
Adventní př
příprava – doplně
doplnění pro rodiny s dětmi
Téma letošní adventní přípravy nám budou v kostele
připomínat velké hodiny. Děti dostanou menší hodiny na první
adventní nedělní mši sv. Práci s nimi si rodiče přizpůsobí
podmínkám rodiny (lze je zvětšit, přilepit na tvrdý papír, dát na
viditelné místo). Na hodinách je znázorněno 8 dílků (8 hlavních
témat přípravy) a v rámci každého dílku jsou podle jednotlivých dní
obrázky (piktogramy), připomínající konkrétní úkol na daný den.
Děti mohou obrázky za splnění úkolu vybarvovat. Plynoucí čas
mohou znázorňovat ručičky (lze vystřihnout z tvrdého papíru a
přišpendlit v jednom bodě, aby se mohly otáčet).
1. Čas pro Boha
27. 11.
1. neděle
adventní
28. 11.
Pondělí 1.
týdne
29. 11.
Úterý 1. týdne
30. 11.
Sv. Ondřej
Ranní a večerní modlitba, zpytování
svědomí, modlitba za druhé, střelné
modlitby, modlitba u adventního věnce
Pozornost
při čtení Božího slova ve mši
Písmo svaté
svaté, soustavná i nárazová četba Písma,
rozjímání
Duchovní četba, náboženská četba s dětmi,
Duchovní růst, poutě, boj o minuty či hodiny pro Boha,
vzdělávání ve sebezápor. Knihy, přednášky, setkávání,
Hovory o víře, tisk, internet, výuka nábož.
víře
Pozorná účast na mši svaté v neděli a ve
vše-dní dny, svátost smíření, připomínka
Liturgie
vlastního křtu, modlitba breviáře
Pravidelná
modlitba
Sír 39,5-11
Lk 18,1-14
2 Tim 3,1417
Zj 2,1-4; 3,15
Sk 19,8-10
1 Kor 11,2032
2. Čas pro práci
1. 12.
Čtvrtek 1.
týdne
2. 12.
Pátek 1. týdne
3. 11.
Sv. František
Xaverský
Zaměstnání,
škola
Pozorná, poctivá a samostatná práce,
2 Sol 3,6-13
příkladné chování
Učení,
vzdělávání
Domácí úkoly, cvičení na hudební nástroje,
celoživotní
vzdělávání,
vytrvalost
Mt 25,14-30
v předsevzetích
Úklid všeho druhu, údržba domu či bytu,
Př 31,10-31
zahrada, květiny, domácí zvířata
Domácí práce
3. Čas pro rodinu
4. 12.
2. neděle
adventní
5. 12.
6. 12.
Pondělí 2.
týdne
Sv. Mikuláš
Pro radost
7. 12.
Sv. Ambrož
Další příbuzní
Společný život
Vzájemná
pomoc
Čas manželů pro sebe, společné stolování, Ex 18,1-12
více chvil s druhými, rodinný výlet
Tob 8,19-21
Pomoc dětí rodičům, péče o mladší
Gen 44,12-34
sourozence, učení rodičů s dětmi
Dárky,
přáníčka,
zatelefonování,
Lk 1,40-45
překvapení
Vztahy s prarodiči a zájem o ně, udržování 1 Tim
kontaktů se vzdálenějšími, společná setkání 5,4.8.16
4. Čas pro další vztahy
8. 12.
9. 12.
10. 12.
Neposkvrněné
početí P. Marie
Přátelé a
kamarádi
Pátek 2. týdne
Lidé v mém
okolí
Sobota 2. týdne
Zemřelí a
vzdálení
Společné sdílení a zájmy, slíbené návštěvy,
slíbená pomoc, společné akce či hry,
kmotři a kmotřenci
Sousedé, kolegové, spolužáci, učitelé,
pozornost vůči neznámým lidem, které
potkávám
Cesta na hřbitov a péče o hrob, mše svatá
za rodinu, vánoční pohledy známým
Flp 2,25-30
Kol 3,12-17
2 Mak
12,38-45
5. Čas pro farnost a církev
11. 12.
3. neděle
adventní
Život farnosti
Pondělí 3.
týdne
Podíl na
službě
12. 12.
13. 12.
Úterý 3. týdne
Dění v církvi
14. 12.
Sv. Jan od
Kříže
Misie
Účast na farních akcích a aktivní spolupr., 1 Kor 16,5vztahy s farníky, s kněžími, společenství
20
Brigády, úklid kostela, dobrovolnické
služby, odborná pomoc dle mé profese, 1 Par 9,2233
služby při liturgii (ministrování, zpěv,…)
Řeholní život, cesty Sv. otce, akce a poutě
v diecézi (plakátky v kostele), zprávy ze Řím 15,14světa, církve (rádio Vatikán, tiskové 33
středisko ČBK)
Zpravodajství z misií, misijní aktivity ve
Sk 11,19-26
farnosti, solidarita s pronásledovanými
1 Petr 2,11křesťany, evangelizace v mém okolí,
12
svědectví o víře slovem a životem
6. Čas pro službu
15. 12.
Čtvrtek 3. týdne
16. 12.
17. 12.
Pátek 3. týdne
Pomoc
druhým
Bližní v nouzi
Pomoc kamarádům s učením, péče o
společné prostory v domě, každodenní
Jer 38,6-13
drobné výzvy okolí (kočárek do autobusu,
těžká taška,…)
Staří lidé, nemocní, osamělí, posmívaní a
Lk 10,25-37
ustrkovaní (ve škole, v práci, na hřišti,…)
Informace o charit. projektech, dlouho
Sobota
předvánočního
týdne
Něco navíc
odkládaná nebo dosud nerealizovaná 1 Petr 4,8-11
činnost, větší nasazení a vynalézavost
v běž. činnostech, maličkost, která potěší.
Odpočinek
Dostatek spánku, včasné vstávání a
uléhání, relaxace, umění „nedělat nic“,
ohled na odpočinek blízkých, péče o tělo, o
zdraví
Smysluplné
využití
volného
času,
přiměřený prostor pro média, dobří
kamarádi, oslavy, jídlo, alkohol
Dle individuálních zálib
7. Čas pro sebe
18. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.
4. neděle
adventní
Pondělí
předvánočního
týdne
Úterý předv.
týdne
Středa
předvánočního
týdne
Zábava
Koníčky
Mk 6,30-34
1 Tim 5,23
1 Par 12,3941
Est 8,15-17
Kaz 5,17-19
Růst a
obohacení
Četba, poslech či provádění hudby,
výstavy, koncerty, sport, tanec, něco Sk 17,16-21
nového,…
Ztišení
Umění odpoutat se od shonu, chvíle pro
modlitbu, návštěva kostela, svátost smíření Lk 10,38-42
Pečení, vaření, zdobení, uklízení, shánění 1 Par 29,1-9
Lk 22,8-13
zapomenutého, ochota k nasazení
8. Čas pro Vánoce
22. 12.
23. 12.
Čtvrtek předv.
týdne
Pátek
předv.týdne
Chystání
24. 12.
Štědrý den
Slavení
Pečlivá příprava, zdobení, betlémy a
koledy, vstřícnost k druhým, vytváření Neh 8,9-12
pokoje a porozumění
Zprávy z Poruby
• Dne 4. 12. 2011, v neděli jste od 15.00 zváni na setkání farnosti při příležitosti svátku sv.
Mikuláše do Domu farnosti.
• Upozorňujeme na upravené webové stránky farnosti, kromě základních informací o farnosti,
kostelích a kněžích ve farnosti se dozvíte novinky z činnosti farnosti včetně fotografií (např.
z poutě do Izraele) a pro rodiče ministrantů jsou zde vyvěšeny informace o nejbližších akcích.
Určitě stojí za zhlédnutí. http://fporuba.cz.
Zprávy z Vř
Vřesiny
•
V neděli 27.11 se ve Vřesině v kostele sv. Antonína Paduánského koná v 15 hodin ADVENTNÍ
KONCERT. Účinkují scholička, schola, kostelní sbor a také hosté. Všichni jsou srdečně zváni.
•
V sobotu 3.12 od 15 hodin pořádá KDU-ČSL ve Vřesině v Domě zahrádkářů Mikulášskou
nadílku. Všichni jsou srdečně zváni.

Podobné dokumenty