říjen - Město Rotava

Komentáře

Transkript

říjen - Město Rotava
-
_ča
ŘÍJEN 2014
VYDÁVÁ MĚSTO ROTAVA
Vážení spoluobčané,
dovolím si Vás oslovit touto cestou - jako Váš spoluobčan, jako člověk, který
v našem městě žije spolu s Vámi a pozvat vás k volbám, ve kterých budeme
společně ze svých řad volit zástupce občanů do městského zastupitelstva.
V jednom z minulých vydání jsem se Vám snažila přiblížit volební systém i
jednotlivé možnosti hlasování. Dnes je nejvhodnější chvíle připomenout si několik
dalších, stejně důležitých faktů, které přímo s volbami souvisejí.
Letos tomu bude bezmála čtvrt století, co jsme se poprvé po desetiletích totality
nadechli svobody. Jedna z věcí, která nás všechny spojovala, byly první svobodné
volby. Za plentou, bez dohledu státní bezpečnosti a hlavně, bylo z čeho vybírat.
Jen pro zajímavost - najděte si ve statistikách, jak obrovská byla volební účast!
Volby jsou největším projevem demokracie, a proto bychom si jich měli vážit a
hlavně bychom měli naše volební právo využívat.
Doslova za několik dní nás čekají volby do našeho zastupitelstva. Právě tyto volby se týkají každého z nás nejvíc. Rozhodne se,
jestli budeme pokračovat v dobrém trendu, věnovat se školám či rodinám s dětmi, nebo jestli budeme nadále podporovat
kulturu a sport či investiční akce. Každá strana nebo sdružení, které se uchází o Váš hlas, vždy přinese nové změny a myšlenky.
Je právě na Vás, komu dáte, či nedáte svůj hlas. A věřte, každý hlas má svou váhu a může změnit! Kouzlo demokracie tkví ve
svobodě, o kterou musíme pečovat. Ztratíme ji, pokud se o ni sami občané nezačnou zajímat. Každý z nás by si měl právě teď
položit otázku "jak se mi líbilo, jak si město vedlo či nevedlo za poslední období?" a za svůj názor se postavit svým volebním
právem.
Kritizovat u piva, kdo sedí nebo nesedí na radnici, bez volební aktivity není ani na místě a navíc, je to pozdě! To vše začíná
zkoumáním všech kandidátů, jejich motivací, pohnutek, jejich životních a podnikatelských zkušeností. Jestli se někdo snaží
udržet tradice nebo budovat město ve svém životě, zcela jistě tak bude vést i naše město. Jestli někdo nemá nejlepší pověst třeba
v podnikání, patrně se ze dne na den nezmění ani v roli starosty nebo zastupitele. Moc Vás, prosím, abyste dali svůj hlas lidem,
kterých si vážíte a věříte, že mohou město vést tím správným směrem.
Děkuji všem, kteří z vlastní iniciativy, dobrovolně a bez postranních úmyslů pomáhali městu. Děkuji vám, občanům, za vaši
podporu, ale i konstruktivní kritiku.
Mysleme na naše město, děti, vnuky, známé. Ctěme demokracii, přijďme k volbám!
Iva Kalátová, starostka města
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů.
RM projednala:
- a s účinností ode dne 1.10.2014 schvaluje Dodatek č. 5
k Organizačnímu řádu Městského úřadu Rotava,
schváleného usnesením rady města č. 219/10 ze dne
20.9.2010 s účinností od 1.10.2010:
RM bere na vědomí:
- obsazení pracovní pozice referent OSMIS - technik,
který bude pověřen vedením úseku vodního
hospodářství s účinností nejpozději ode dne 1.1.2015.
RM jako orgán obce:
- příslušný podle ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s Volebním řádem
Školské rady příspěvkové organizace Základní škola
Rotava, okres Sokolov jmenuje za Město Rotava pana
Karla Böhma, technika OSMIS a pana Milana Siváka,
strážníka MP členy Školské rady pro funkční období
1.9.2014 až 31.8.2017.
Ze zasedání X. RM ze dne 8.8.2014
RM schvaluje:
- smlouvu o zřízení věcného břemene pod č. IP-120001771/VB001 se společností ČEZ Distribuce a.s.,
Děčín(IČ 24729035) na pozemku p.p.č. 1611/343, ul.
ČSL Armády, kat. území Rotava a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
- navržený rozpis rozpočtu včetně sdělení závazných
ukazatelů a doporučuje ZM vzít na vědomí opravu
položky k finančnímu vypořádání dotací za rok 2013(z
5366 na 5364).
- uzavření smlouvy o dílo s firmou DAHA Nehvizdy
s.r.o., 141 00 Praha 4, IČ 25628534 na výstavbu
kolumbária na městském hřbitově v Rotavě a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
RM souhlasí:
- s vypsáním výběrového řízení na obsazení pozice
odborného zástupce ve smyslu ust. § 6 zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
1
RM stanovuje:
- pravidla pro provádění změn rozpisu rozpočtu takto:
1. Změny rozpisu rozpočtu v členění na položky a
paragrafy rozpočtové skladby v rámci závazných
ukazatelů schvaluje RM.
2. Změny rozpisu rozpočtu v členění nástroje,
prostorového původu, účelových znaků,
záznamových jednotek popř. další technické
změny bez vlivu na závazné ukazatele jsou
v kompetenci OSMIS.
Martin Elíz, místostarosta
Pohádkový les
I tento rok uspořádalo město Rotava dětmi velice oblíbený
Pohádkový les. Děti se spolu s rodiči vydaly převážně lesní
trasou z Městského úřadu v Rotavě do areálu rekreační
chaty Sluníčko. Po cestě děti plnily úkoly pohádkových
bytostí, či odpovídaly na připravené kvízy. Za splnění úkolů
je čekala sladká odměna. Na startu se registrovalo 81
dospělých a 109 dětí. V cíli obdržely diplomy za svou
statečnost a drobný upomínkový předmět. Připraveno bylo
také chutné občerstvení. Než do cíle došli všichni účastníci,
mohly si děti zaskákat na připravených trampolínách či
opéct buřty. V 16 hodin si bylo možné všechny pohádkové
bytosti pohromadě vyfotografovat a také si s nimi pořídit
společnou fotku. Poté se o další zábavu postaral pan Petr
Kubec se svou partnerkou, který si pro děti připravil
hodinový zábavný pořad. Tím bylo celé odpoledne
ukončeno a všichni se vydali na cestu zpět domů.
Pohádkový les byl letos navštíven i hosty z daleké
Austrálie, kterým se tato akce, tak jako většině z Vás, velice
líbila.
Ráda bych poděkovala za pomoc všem, kteří ve svém
volném čase s organizací pomohli a bez nichž by tuto akci
nebylo možné uspořádat. Jsou to: Antonín Fedorek, Anděla
Fedorková, Nikola Kladivová, Michaela Bikarová, Pavla
Parihuzičová, Jana Juhová, Jarmila Černá, Zlata
Nekvasilová, Miroslav Kladiva, Pepíček Jirmus, Lukáš
Horváth, Nikola Bažová, Filip Černý, Václava Černá,
Natálie Oláhová, Bianka Lavičková, Lucie Amrichová,
Lucie Šedlbauerová, Anna Wneková, Nikola Matajová,
Dominika Lokingová a Václav Manhart (oba z Chebu),
Michaela Šedlbauerová, Lucie Wneková, Denis Jankovic,
Václav Zronek st, Václav Zronek ml., Lucie Zronková,
Karolína Zronková, Nikola Zronková, Daniela Zronková,
Miloslav Zronek, Pavel Zronek, Kateřina Manglová,
Veronika Bublová, Markéta Mahalová, Olga Šedlbauerová,
Michal Mataj, Kristýna Czeresznyeová, David Czerge,
Zdeněk Daniš, Jitka Rohanová, Nina Jašová, Roman
Dvořák, Petr Hájek, Vlasta Ježíková, Hana Mesárošová,
Kristýna Víšková, Milena Zaspalová, Věnek Jirmus, Milan
Novotný, za SDH Rotava Martin Elíz, Daniela
Weingartlová, Roman Weingartl, Karel Vrba, Ladislav
Gáloš, Karel Böhm st., Karel Böhm ml.
Občerstvení zajistil Petr Rohan. Děkuji.
Za poskytnuté sponzorské dary děkuji Ing. Jiřímu Hrůzovi
- Rotas strojírny s.r.o., Milanu Novotnému - NCAR, firmě
Elektrowin a.s., Asekol s.r.o.
Mgr. Monika Novotná
KULTURNÍ A
INFORMAČNÍ
CENTRUM
4.10. - sobota - start z Městského úřadu
ROTAVSKÝ PERMONÍK
Tradiční turistický pochod. Start od 7-8 hodin pro
trasu 33 km, 8-10 hodin pro trasu 7 a 16 km.
Startovné: dospělí 40,- Kč, děti od 6-15 let 10,- Kč,
předškoláci zdarma. Připraveny budou 3 trasy
v délce 7 km, 16 km, 33 km a tradiční občerstvení.
4.10. - sobota - obřadní místnost MěÚ od 1000 h.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
10 - 11.10. - pátek, sobota
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Volby v Rotavě proběhnou ve třech okrscích,
v sále Slovanského domu a zasedací místnosti
společnosti Rotas. V pátek od 14 do 22 hodin a
v sobotu od 8 do 14 hodin.
20.10. - pondělí - sál Slovanského domu od 1700 h.
ZASTUPITELSTVO
Veřejné zasedání zastupitelstva města.
21.10. - úterý - sál Slovanského domu od 900 do 1700 h.
PRODEJNÍ AKCE - Rucek
Firma nabízí zboží všeho druhu
2
PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA
Chceme umožnit člověku v obtížné zdravotní a sociální
situaci žít v důstojných podmínkách způsobem, který se
nejvíce podobá způsobu, jímž žil dosud.
Nadále chceme pomáhat seniorům a zdravotně
postiženým občanům, kteří jsou schopni samostatného
pohybu a mají uzavřenou platnou smlouvu nebo ji
uzavřou, obstarat nutné práce v domácnosti a další životní
potřeby.
Co vám nabízíme?
Základní činnosti:
- pomoc a podporu při podávání nebo přípravě jídla a
pití, případně jeho přípravu
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
- pomoc a podporu při zajišťování chodu domácnosti
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu a osobní hygienu
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
V případě zájmu o jakékoli úkony se obraťte na MěÚ
Rotava - vedoucí PS p. Latislavová Beatrice DPPVO
telefon: 777 927 193 nebo e-mail: [email protected]
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
6. října, pondělí, od 1730 hodin
PŘEDNÁŠKA PETRA ROJÍKA
Městská knihovna v Rotavě vás zve na
dobrodružné setkání nad obrázky, nad kterými se
někdy tají dech. Ukážeme si, z čeho je složena
země pod Rotavou a pod Karlovarským krajem.
Nakoukneme do hry sil, které tříští křehkou slupku
Země a které probouzejí sopky, mofety a
zemětřesení včetně nám všem známých otřesů
z letošního léta.
V říjnu oslaví své životní jubileum 80 a více let tito
občané města Rotavy:
Blazic František
Vodák Bohumil
Takáči Gejza
Klepáčková Agnesa
Müller Jan
Křístalová Věra
Matoušek Miloslav
Lusk Miroslav
Vácziová Magdalena
6. - 12. října TÝDEN KNIHOVEN
Dni otevřených dveří. Registrace zdarma pro
dosud neregistrované čtenáře, platnost registrace
do konce roku 2014. Amnestie dlužníků prominutí upomínek v době výpůjčních hodin.
Každý nový čtenář a každé dítě, které přivede
nového čtenáře do knihovny, obdrží v knihovně
malý dárek. V rámci Týdne knihoven se v úterý
30. září, ve středu 1. října, ve čtvrtek 2. října od 9
do 15 hodin v zasedací místnosti MÚ v přízemí
bude konat prodej vyřazených knih z knihovního
fondu „Antikvariát“ cena za 1 kus 5,- Kč.
hodně štěstí a hlavně pevné zdraví do dalších let.
7. října, úterý, od 1400 hodin
ODPOLEDNE PRO TVOŘIVÉ DĚTI
3
Medailonky:
Vojtěch Zamarovský (5.10.1919 - 26.7.2006)
slovenský spisovatel
Edgar Allan Poe (19.1809 - 7.10.1849)
americký spisovatel, kritik
Vítězslav Hálek (5.4.1835 - 8.10.1874)
český básník a dramatik
ZaneGrey (31.1.1872 - 23.10.1939) romanopisec
Z Á K LADN Í
Š K O LA
Výtvarná soutěž „Žijeme zde spolu“
Žáci naší školy se zúčastnili IV. ročníku výtvarné soutěže
„Žijeme zde spolu“, kterou pořádal Výbor pro národnostní
menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje. V kategorii
A1, rok narození 2006 - 2008, získala 2. místo Laura
Zemunik, ve druhé kategorii A2, rok narození 2003 2005, obsadila 1. místo Ivana Červíková a 3. místo Anna
Wneková. V kategorii A3, rok narození 1999 - 2002,
obsadil 1. místo Miroslav Pirkl a na 2. místě skončil
Jakub Kladiva. Hodnotné ceny byly žákům předány 13. 9.
2014 v Sokolově na Starém náměstí u příležitosti Dne
národnostních menšin. Výstava výtvarných děl byla
uspořádána ve vestibulu Krajského úřadu Karlovarského
kraje, a návštěvníci si ji mohli prohlédnout do 21.9.2014.
Výhercům blahopřejeme.
Helena Jančová, učitelka výtvarné výchovy
Výstavka:
Karel Poláček (22.3.1892 - 19.10.1944)
český spisovatel, novinář
Ľudmila Štěpánková, knihovnice MěK
MATEŘSKÁ
ŠKOLA
Září v mateřské školce
S novým školním rokem přivítaly děti další nově
vymalované třídy a tělocvična.
Děti navštěvují třídy:
Šnečci - paní učitelka Daniela Halajová
Housenky - paní učitelky Soňa Stará Dis. a Nina Jašová
Broučci (předškoláci) - paní učitelky Mgr. Jaroslava
Červenková a Petra Soumarová.
V letošním školním roce budou moci děti opět
navštěvovat hudební kroužek Triolky (pro děti od 3 do 6
let), hudebně - dramatický kroužek Rolnička, kroužek
Německý jazyk a kroužek sportovně - taneční.
I dále se chceme věnovat logopedické nápravě, kurz pro
logopedické asistenty bude absolvovat paní učitelka Soňa
Stará.
Nechceme zapomínat ani na kulturní vyžití dětí, a proto
opět přijel 11. září za dětmi do školky pan Pohoda
s divadlem Z BEDNY, aby si společně zahráli pohádku
„O Zlatovlásce“.
Mgr. Jaroslava Červenková, ředitelka MŠ
Novinky školní družinky
Vážení rodiče,
nabízíme Vám touto cestou ještě několik základních
informací o školní družině.
1. V naší škole byla otevřena dvě oddělení školní družiny
pro děti z přípravné třídy a žáky 1. až 5. ročníku. Do školní
družiny mohou být přijati také žáci ze 6. až 9. ročníku. I. a
II. oddělení školní družiny najdete v přízemí pavilonu I.
stupně ZŠ.
2. Zápis do školní družiny proběhl 1. září 2014 (dále dle
potřeby). Přítomnost zákonného zástupce je nutná.
3. Provoz školní družiny: 6.00 - 07.40 hod. a 11.40 - 15.30
hod. (na oběd doprovází žáky vychovatelka)
4. Za školní družinu se ve školním roce 2014/2015 neplatí.
5. Obědy rodiče platí předem ve školní jídelně vždy
poslední týden v měsíci. Onemocní-li žák, odhlásí ho
rodiče ze stravování u vedoucí školní jídelny, jinak hradí i
nevybrané obědy.
Telefon do školní jídelny: 352 668 280.
6. Do školní družiny potřebuje žák podepsané přezůvky.
Doporučujeme starší oblečení na vycházky (také
podepsané).
7. Žák dodržuje školní řád a vnitřní řád školní družiny. Řídí
se pokyny vychovatelky. Chrání majetek školy, školní
družiny. Svým chováním neohrožuje zdraví své i
spolužáků.
Přejeme si, aby se Vašim dětem ve školní družině líbilo.
Věříme, že to společně s Vámi dokážeme.
Pavlína Nikaschové, Lenka Szmigielská, vychovatelky ŠD
Podzimní prázdniny
V době podzimních prázdnin 27. října 2014 (pondělí) a
29.října 2014 (středa) bude v provozu školní jídelna, pro
přihlášené děti bude otevřena přípravná třída a pro
přihlášené žáky školní družina.
Zájmové činnosti
Všechny kroužky nabízíme dětem bezplatně. Jsou určeny
pro žáky I. a II. stupně a přihlášení do zájmových činností
je závazné. Pro tento školní rok nabízíme žákům
4
následující kroužky, které zahájí svoji činnost v měsíci
říjnu.









10. Bohumil ŽIŽKA 144,2 Sb. (78; 32+46) S
2000
10. Jiří DUNKA
174,2 Sb. (120; 50+70) S
13. Stanislav PASTOREK 151,1 Sb. (65; 25+40) C
1999
2. Eduard RYBÁK
250 Sb. (204; 93+111) C
7. Jiří ŠOLLAR
199 Sb. (135; 60+75)
C
1998
3. Jakub DRNEC
250,8 Sb. (190; 88+102)
6. Ladislav MANHART 191,6 Sb. (144; 62+82) C
1996
4. Václav MANHART 267,3 Sb. (240; 105+135) C
Kroužek výpočetní techniky
Výtvarný kroužek
Kroužek AJ pro přípravnou třídu, 1. a 2. ročník
Dramatický kroužek
Logopedický kroužek
Dopravní kroužek
Pohybové hry
Taneční kroužek
Karate
Mgr.Dana Fialová, ředitelka školy
Děkujeme trenéru Václavu Zronkovi, Zuzaně Knopové za
pomoc zejména s menšími dětmi a řidičům Julku Kotasovi,
Tomáši Kindlovi, Jiřímu Dunkovi, Ladislavu Preňkovi,
Ralfu Kohoutovi, Olze a Janu Šedlbauerovým.
Startujícím sportovcům gratulujeme k ziskům cenných
kovů a v mnoha případech i k zlepšeným osobním
výkonům. Všem zúčastněným náleží veliké poděkování za
příkladnou reprezentaci svých oddílů, Karlovarského kraje
a České republiky, stejně tak jako našim sponzorským
oporám, především Rotasu strojírny, s.r.o Rotava, Městu
Rotava, Karlovarskému kraji, Sokolovské uhelné, právní
nástupce, a.s. a mnohým jiným, bez kterých bychom se
nemohli účastnit takových skvělých sportovních akcí.
Oddíl vzpírání TJ Rotas Rotava
SPORT
21. IGST v Ranshofenu
Poslední prázdninový víkend již tradičně patřil 21. ročníku
International
Günter
Stapfer
Gedächnisturnier
v Ranshofenu, jehož se už po deváté v řadě zúčastnilo
společné družstvo 23 sportovců z Karlovarského kraje.
Startovali zde i sportovci nejen z domácího Rakouska, ale i
sousedního Německa a Maďarska. Daniela a Nikola
Zronkovy a Eda Rybák startovali spolu s dalšími šesti
chlapci z Moravy ve výběru reprezentace ČR do 15 let.
Jednotlivá umístění a výkony (v závorce uveden dvojboj,
trh, nadhoz v kg, dále pak R-Rotas Rotava, C-Lokomotiva
Cheb, S-Baník Sokolov, bez ozn. VTŽ Chomutov).
VI. turnaj mládeže do 20 let ve
vzpírání v Polsku
V pátek 12. září se vypravilo společné družstvo tvořené
celkem 7 sportovci (4 Rotas Rotava, 3 Lokomotiva Cheb)
do polského města Nidzica, kde se v sobotu uskutečnil VI.
turnaj GP mládeže do 20 let o „Puchar Burmistrza Nidzicy“
jednotlivců ve vzpírání, kterého se zúčastnili nejen borci
z domácího Polska, ale i vzpěrači z ruského Kaliningradu.
Soutěžící měli pouze dva pokusy v trhu i nadhozu.
Kategorie děvčat, ročník narození:
2004
2. Lucie ZRONKOVÁ 94,7 Sb. (32; 13+19)
R
4. Karolína ZRONKOVÁ 53 Sb. (28; 12+16) R
2003
5. Sabina SATLEROVÁ 71,9 Sb. (50; 22+28) R
2001
2. Daniela ZRONKOVÁ 130,8 Sb. (85; 38+47) R
2000
2. Nikola ZRONKOVÁ 154,2 Sb. (88; 40+48) R
1993
2. Dom. LOKINGOVÁ 156,6 Sb. (121; 57+64) C
Kategorie chlapců, ročník narození:
2006
1. Michal BLEDÝ
121,5 Sb. (39; 18+21)
2005
4. Štefan GABČO
94,2 Sb. (55; 23+32)
5. Dominik DANIŠ
91,3 Sb. (32; 13+19)
2004
1. Jan BUBLA
148,2 Sb. (74; 32+42)
3. Denis JANKOVIC 119,5 Sb. (52; 25+27)
6. Jan SLISKO
71,7 Sb. (46; 19+27)
7. Lukáš GONDA
65,2 Sb. (26; 0 +26)
2003
2. Ondřej SEDLÁČEK 148,4 Sb. (59; 27+32)
2001
4. Milan KLIEBER
209,4 Sb. (113; 48+65)
9. Emil DANČ
154,8 Sb. (129; 55+74)
Kategorie do 12 let:
5. Lucie ZRONKOVÁ 103,2 Sb. (36; 15+21)
Juniorky do 15 let:
1. Nikola ZRONKOVÁ 150,4 Sb. (89; 41+48)
3. Daniela ZRONKOVÁ 134,3 Sb. (86; 40+46)
Junioři do 15 let:
2. Eduard RYBÁK
258,9 Sb. (210; 95+115)
Junioři do 17 let:
4. Patrik HRUBÝ
239,7 Sb. (172; 72+100)
Junioři do 20 let:
4. Václav MANHART 278,8 Sb. (250; 110+140)
R
V neděli pak následoval turnaj tříčlenných družstev o
„Puchar Starosty Nidzickiego“, do kterého jsme
nominovali celkem dvě družstva. Družstvo Rotas Rotava I
ve složení Nikola Zronková (204,8 Sb.), Václav Manhart
(308,8 Sb.), Eduard Rybák (297,6 Sb.) se celkovým
výkonem 811,2 Sb. umístilo na 6. místě. Družstvo Rotas
Rotava II ve složení Dominika Lokingová (178,6 Sb.),
Daniela Zronková (178,6 Sb.), Patrik Hrubý (269,7 Sb.) se
celkovým výkonem 626,9 Sb. umístilo na 8. místě.
Všem sportovcům gratulujeme ke skvělým sportovním
výkonům a děkujeme za vzornou a příkladnou reprezentaci
oddílů vzpírání, svých měst, Karlovarského kraje a České
republiky na mezinárodní mládežnické soutěži. Poděkování
R
R
R
R
C
R
R
C
S
5
náleží trenérovi Václavu Zronkovi a řidičům Antonínu
Šperňákovi a Janu Šedlbauerovi.
HLEDÁTE SPOLEHLIVÉHO OBCHODÍHO PARTNERA?
NABÍZÍME SPOLUPRÁCI FYZICKÝM OSOBÁM, MALÝM
A STŘEDNÍM PODNIKŮM.
SPOLEČNOST EKOFIN Group, s. r. o. je tu pro Vás a nabízí:







Ekonomické a finanční poradenství
Vedení účetnictví a daňové evidence
Reklamní činnost a marketing
Realitní činnost
Zajištění daňového poradenství a zpracování daňových
přiznání
Osobní bankroty - oddlužení FO
Vymáhání pohledávek
Telefon: 728 767 942, 723 406 292
email: [email protected]
www.ekofingroup.cz
Oddíl vzpírání, Rotas Rotava
Opožděné poděkování s velkou omluvou
Tímto bych se chtěl omluvit pí Marii Minaříkové, člence
ZO ČZS, za opomenutí v poděkování za pomoc na přípravě
salátů na Krajskou výstavu ovoce, zeleniny a květin. Nerad
bych přišel o tak vzácného člověka, který se každoročně
podílí na činnostech spojených s výstavou a nejen s ní.
Velice Vám za to děkuji a ještě jednou se omlouvám.
Poděkování
Rád bych poděkoval členům ZO ČZS Rotava, kteří se
podíleli společně s divadelními ochotníky z Komédia
Rotava na již tradičním Pohádkovém lese, který se konal 6.
9. 2014: na startu pí Mesárošové a pí Ježíkové, vodnici A.
Fedorkové, lesním ženám N. Kladivové, M. Bikiarové, P.
Parihuzičové a J. Juhové, Jů a Hele N. Bažové a F.
Černému, hejkalům L. Horváthovi, M. Kladivovi a P.
Jirmusovi, Babám Jagám Z. Nekvasilové a J. Černé a v cíli
M. Zaspalové a V. Jirmusovi.
Antonín Fedorek, předseda ZO ČZS Rotava
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 25. října od 9 do 12 hodin
Vyzýváme všechny občany, aby shromáždili nebezpečný odpad,
který nelze ukládat do popelnic a kontejnerů na směsný odpad, a
v uvedený den jej odevzdali v areálu OSMM (plechová hala),
Příbramská ulice.
Občané Města Rotavy mají tuto službu uhrazenou v poplatku za
odpad.
Žádáme občany, aby nebezpečný odpad osobně předali posádce
sběrného vozu a netvořili z něj skládky!
Děkujeme, že využíváte těchto služeb a chráníte tím
životní prostředí ve městě.
Miroslava Pletichová, Odbor stavební a životního prostředí
6
VOLBY 2014
do zastupitelstva města
které se konají
v pátek 10. října 2014 od 14 do 22 hodin
a v sobotu 11. října 2014 od 8 do 14 hodin
v sále Slovanského domu (okrsek 1 a 2)
a v zasedací místnosti společnosti Rotas (okrsek 3)
Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a jde o
státního občana České republiky nebo o státního občana členských států
Evropské unie, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo,
pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince, prokáže po příchodu
do volební místnosti okrskové volební komisi státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České republiky průkazem o povolení k
pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu
hlasování umožněno!
Hlasování do přenosné volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena.
Voličský průkaz se pro komunální volby 2014 nevydává!
Pro komunální volby 2014 platí, že nelze volit mimo svůj volební okrsek.
Na následujících stranách naleznete
volební programy a kandidátní listiny
jednotlivých politických stran a uskupení.
7
2. Občanská demokratická strana
VOLEBNÍ PROGRAM ODS
pro VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA ROTAVY 2014
Vážení spoluobčané,
naši kandidáti pro nadcházející komunální volby, které Vám tímto představujeme, jsou představitelé nejrůznějších profesí,
které spojuje nejen to, že jsou ve svém oboru skutečnými odborníky, ale především jsou to lidé, kteří v Rotavě dlouhodobě
žijí, jsou místními patrioty a mají zájem pro naše město pracovat.
Poz.
příjmení
jméno, titul
1. Slíva
Jan Ing.
2. Duludis
Christos
3. Ernstbergerová Lenka Mgr.
4. Šulák
Martin
5. Potočný
Jakub
6. Kratochvíl
Michael
7. Pacek
Miroslav
8. Kocábek
Ladislav
9. Beran
František
10. Pacek
Lukáš
11. Duludisová Jarmila
12. Říha
Ivan
13. Ševčíková
Kateřina
14. Jirmusová
Pavlína
15. Fialová
Jarmila
16. Slívová
Věra
17. Hendl
Josef
věk
povolání
politická příslušnost
42
52
45
25
28
45
52
53
58
20
28
49
32
30
51
73
78
technik
stavbyvedoucí
učitelka
projektový inženýr
dělník - svářeč
klempíř
horizontkář
obsluha ČOV, řidič
klempíř, pokrývač
student
úřednice
stavební dělník
OSVČ kadeřnice
montážní dělník
zdravotní sestra
důchodkyně
důchodce
člen ODS
nezávislý
nezávislý
nezávislý
nezávislý
nezávislý
nezávislý
nezávislý
nezávislý
nezávislý
nezávislý
nezávislý
nezávislý
nezávislý
nezávislý
nezávislý
nezávislý
Náš volební program je zaměřen na několik oblastí, které jsou dle našeho názoru pro Rotavu zásadní. Obsahuje popis
stávajícího stavu a následně návrhy řešení, které preferujeme.
ROZVOJ MĚSTA
V tomto směru preferujeme tyto základní oblasti.
Pokračovat v postupné revitalizaci parkovacích ploch, chodníků a místních komunikací v celém katastru města.
Dalším úkolem, který nás čeká, je dokončení kanalizační a vodovodní sítě na Sklenském vrchu a ve Smolné. Dále rekonstrukce
zdroje pitné vody pro město, a to ze stávajícího využívání povrchové vody na vodu spodní, která je levnější a to včetně její
úpravy. Dalším bodem je rekonstrukce stávajících zarostlých a netěsných vodovodních rozvodů.
Nezbytnou součástí rozvoje města budou také nově budovaná dětská hřiště a sportoviště pro děti a mládež. Jedná se
zejména o in-line dráhu, skateboardovou dráhu, cyklotrialový park, cyklo-bike park, případně další účelová sportoviště, která
děti a mládež zaujmou. V podstatě jde o to, dostat děti od počítačů a bezprizorního poflakování po sídlišti ke sportu, do
přírody a ke zdravějšímu způsobu života. V této části je potřeba zmínit nově zpracovávaný územní plán města, na kterém se
chceme podílet a prosazovat změny, které budou městu v budoucnu ku prospěchu.
NULOVÁ TOLERANCE, BESPEČNOST A POŘÁDEK VE MĚSTĚ
S tímto tématem přicházíme opakovaně, a je třeba říci, že jsme žádný zásadní posun k lepšímu nezaznamenali. Stále nejsme
schopni důsledně vyžadovat plnění platných vyhlášek města, nevymáháme důsledně ani pokuty uložené MP, ani poplatky,
dokonce ani platby za pronájmy. Nejsme v tomto důslední, nevyužíváme všech zákonných možností, neměříme všem stejným
metrem. Tento stav je nutné zásadně změnit. Je potřeba, aby MP byla nekompromisní ke všem přestupkům a nedodržování
místních vyhlášek, stejně tak, jako úředníci MÚ a stejně tak ostatní občané města, které tímto znovu vyzýváme k větší
součinnosti s MP a SP, aby upozorňovali na porušování pořádku ve svém okolí a na případy poškozování veřejného i
soukromého majetku. V tomto ohledu je potřeba, abychom byli jednotní a všichni spolupracovali, jinak se zlepšení
nedočkáme. Chceme přece, aby Rotava zůstala naším městem, nás místních patriotů a ne tzv. sociálně vyloučenou lokalitou,
jak nás v posledních letech nálepkují. S tímto, doufáme, se nikdo smiřovat nechce.
8
ŠKOLSTVÍ A PÉČE O MLÁDEŽ
V tomto směru je třeba ocenit předškolní zařízení. MŠ funguje velmi dobře. Co se týká ZŠ, je potřeba si otevřeně říci, co se
s naší, v minulosti velmi kvalitní školou, v posledních cca 10 letech stalo. Máme velmi pěknou a nadstandartně vybavenou
školu, které chybí to podstatné, žáci. Zhruba 90 rotavských dětí raději dojíždí do Kraslic. Proč to tak je, ale hlavně co můžeme
udělat, aby se situace zlepšila? Naše škola není schopná vytvořit podmínky pro žáky, kteří se vzdělávat chtějí, a jejichž rodiče
mají o vzdělání svých dětí zájem. Jedním z řešení by bylo je vyučovat odděleně od dětí, které o vzdělání zájem nemají a jejich
rodiče se rovněž vzděláním svých dětí nezabývají, jelikož vědí, že je možné celkem v klidu žít ze sociálních dávek doma u
televize.
Budova školy je dostatečně velká, aby v jejím rámci vznikla tzv. praktická škola, dispozičně oddělená nebo dvě samostatné,
oddělené ZŠ. Je jisté, že je před námi hodně překážek, ale pokud bude dobrá vůle ze strany vedení města a vedení ZŠ, jistě i
v této oblasti se posuneme k lepšímu.
Co se týká mimoškolního a zájmového vyžití dětí a mládeže, je i zde hodně co zlepšovat. Dlouhodobě dobře pracují oddíly
karate, tenisu, vzpírání a fotbalu. S tím se nemůžeme spokojit, jelikož jak již bylo řečeno, spoustu dětí, které se „poflakují“ po
sídlišti, potřebujeme dostat ke sportu, do přírody nebo jiné smysluplné činnosti. Mládež je naše budoucnost a podle toho jsme
povinni o ni pečovat.
MOTIVACE PRO MLADÉ
Mladým lidem chceme věnovat zvýšenou pozornost, podporovat a motivovat je k tomu, zůstat natrvalo v Rotavě, zakládat zde
rodiny a budovat zázemí. Velmi si vážíme každého, kdo se pustí do výstavby nebo rekonstrukce rodinného domu, koupí
pozemek, byt nebo jinou nemovitost. Tyto občany chceme v jejich úsilí podporovat a motivovat ostatní. Naším záměrem jsou
zvýhodněné ceny pozemku pro výstavbu rodinných domů, podpora při rekonstrukci rodinných domů, zvýhodnění při nákupu
bytu pro vlastní bydlení. Samozřejmě, že tato podpora se budou týkat občanů, kteří jsou ve městě trvale hlášení, nejsou
dlužníky a do budoucna budou pro město přínosem. Lidi tzv. na návštěvě, dlužníky a spekulanty podporovat rozhodně
nechceme.
KULTURA
Ani v této oblasti nemůžeme být spokojeni. V budoucnu by se mělo pořádat daleko více společenských akcí, jako jsou zábavy
bály, koncerty a ještě daleko více akcí pro děti a mládež. Je potřeba do organizování společenských akcí zapojovat seniory.
Prostě více příležitostí, kde se lidé setkávají, komunikují spolu a sdružují se.
BYTOVÁ POLITIKA
V tomto směru je potřeba vytvořit jasná pravidla pro přidělování bytů tak, aby přednostně byly obsazovány byty v majetku
města. Zde se jedná především o panelové domy 641-647 (bl.9) a 650-656 (bl.17). Zapojit v této oblasti i SVJ a motivovat je ke
spolupráci s městem, aby měly zájem o obsazování městských bytů v jednotlivých SVJ, kde většina majitelů do svých bytů
investovala nemalé finanční prostředky, a dát ji prostor se vyjádřit k budoucím nájemníkům jejich vlastního SVJ. Prvořadá je
nutnost, aby zde byl žadatel o byt hlášený k trvalému pobytu. Stejně tak je nutné vytvořit jasná pravidla pro vykupování bytů,
aby ani v tomto směru nedocházelo k manipulacím nebo protěžování.
MĚSTSKÝ ÚŘAD
K tomu, aby město řádně fungovalo, a naplňovalo potřeby občanů, je třeba zajistit plně funkční MěÚ. Za poslední 3 roky došlo
k mnoha negativním změnám, které bude nutné napravit. I přesto, že byl schválen a v roce 2013 se uskutečnil personální
audit, za který město zaplatilo cca. 280.000,- Kč a jehož prioritou bylo zredukování počtu zaměstnanců, jejich počet vzrostl
z původních 28 na stávajících 33. Úřad neplní ani základní zákonné povinnosti jako jsou inventury, rozpočet města na rok 2014
byl předložen zastupitelstvu v červenci 2014. V hodnocení KÚ, který provádí pravidelné audity, se Rotava propadá na nejhorší
pozice. Byly prodány - neprodány, některé domovní kotelny, kde město přišlo téměř o 1 mil. korun. Organizační řád MěÚ se za
poslední rok několikrát změnil, a stále se mění za účelem zbavení se zaměstnanců, sice odborně zdatných a pracovitých, ale
zřejmě ne dostatečně loajálních, a dosazování těch, kteří vedení tzv. půjdou na ruku. Výběrová řízení na místa zaměstnanců
MěÚ jsou vypisována, následně rušena a znovu vypisována, dokud osoba, která nakonec obsadí volnou pozici, bude tzv.
vhodná. Odbornost zde není, bohužel, prvořadá. MěÚ je rozdělen na protěžované a velkoryse odměňované oblíbence a
ostatní, kteří jsou osočováni, vystaveni nevybíravému chování a ponižování.
Jedním z prvních úkolů nového vedení města bude konsolidace struktury MěÚ tak, aby opět začal plnit své úkoly a pracovat ve
prospěch občanů města.
NA ZÁVĚR
Nové zastupitelstvo, které vzejde z nadcházejících komunálních voleb, by mělo mít 17 lidí, kteří budou ochotni pro Rotavu
skutečně pracovat a zastupovat nejen zájmy občanů, ale i města jako celku. Měli by to být lidé, kteří při hlasování budou
ochotni prokázat osobní odvahu, jelikož i taková rozhodnutí je čekají a nebude jich málo. Lidé, kteří nejsou přímo, ani nepřímo
finančně napojení na MěÚ, nejsou manipulovatelní a neztratili svou svobodu rozhodování. Lidé, kteří jsou ochotni dělat
slušnou komunální politiku ve prospěch občanů města tak, aby zde byly slušné podmínky pro plnohodnotný život.
9
3. Komunistická strana Čech a Moravy
Volební program KSČM v Rotavě
na volební období 2014-2018
Vážení občané,
počátkem října rozhodnete svými hlasy o tom, v jakém složení bude v dalším volebním období fungovat
nové zastupitelstvo města. Jenom na Vás bude záležet, jestli se naše město bude dál ubírat cestou
nastoupenou v uplynulém volebním období, nebo si přejete radikální změnu. Naši kandidáti se ucházejí o
podporu každého, kdo nesouhlasí se současnými poměry a má zájem na jejich zásadní změně. Jsme stejně
tak jako Vy, občany tohoto města. Známe jeho konkrétní potřeby a s Vaší pomocí je chceme řešit ke
spokojenosti většiny z Vás.
Na úseku státní správy a samosprávy:
• Budeme prostřednictvím zastupitelů zvolených za KSČM prosazovat v ZM náš volební program, vést naše
zastupitele, členy výborů a komisí ke kvalitní a poctivé práci. Každý řešený problém budeme posuzovat
z pohledu dopadu na život občanů našeho města.
• Budeme vyžadovat, aby aparát MěÚ pracoval na vysoké a profesionální úrovni bez osobních sporů a
nevraživosti. Kritériem hodnocení práce MěÚ i konečným cílem musí být spokojenost občanů.
• Nejdůležitější otázky týkající se bezprostředně občanů města řešit pomocí místního referenda.
• Jako formu styku s občany budeme prosazovat konání „Hovorů s občany“ alespoň dvakrát za rok a
z jejich závěrů vycházet v další práci. Tím chceme také zapojit širokou veřejnost do řešení problémů
města.
• Pokračovat a dále rozšiřovat partnerské vztahy s německým městem Veitschöchheimem.
Na úseku ekonomickém a výstavby:
•
•
•
•
•
•
•
•
Přehodnotit akce zakotvené v dlouhodobém plánu rozvoje města, případně změnit u těchto akcí priority.
Zabránit další devastaci objektů v majetku města, vést odbor SMMI k jejich řádné údržbě. V rozpočtu
města vyčlenit potřebné finanční prostředky.
Pokračovat v opravách místních komunikací a chodníků, včetně místní komunikace na Sklenském vrchu a
v dalších odlehlejších částech města. Prosadit u vlastníka komunikací II. a III. třídy (Karlovarský kraj)
zařazení jejich oprav do jejich plánu.
Prosadit rekonstrukci parkoviště za drogérií a výstavbu nového parkoviště za blokem 6. Rozšiřovat
především parkovací plochy s nezpoplatněnými parkovacími místy.
Pokračovat v rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě a tím předcházet možným haváriím a finančním
ztrátám.
Zajistíme lepší kvalitu i dostupnost vysílání městského rozhlasu.
Budeme v rámci města a jeho pravomocí dbát na důslednou ochranu životního prostředí a realizovat
technická a organizační opatření na ekologickou likvidaci odpadů s důrazem na možnou recyklaci a
opětovné využití odpadových surovin.
Při veškeré činnosti věnovat stejnou pozornost i odlehlejším částem města - Smolná, Sklenský vrch, dolní
Rotava, Růžové údolí a další.
Bezpečnost a ochrana majetku:
•
•
•
•
Zlepšit spolupráci městské policie a PČR na úseku ochrany majetku města a občanů, dopravy a pořádku
ve městě. Koordinovat činnost těchto útvarů především v nočních hodinách.
Městskou policii úkolovat především na dodržování obecně závazných vyhlášek města a dodržování
veřejného pořádku (drogy a alkohol u mládeže).
Provést rozbor činnosti MP se zaměřením na efektivitu její práce v porovnání s náklady potřebnými k její
existenci. Totéž provést i u preventistů kriminality.
Nadále pravidelně informovat občany o výsledcích práce MP v Rotavském zpravodaji a na Hovorech
s občany.
10
Úsek sociální a zdravotní:
•
•
•
•
•
•
•
Dále zlepšovat úroveň pečovatelské služby tak, aby jejím klientům byly poskytovány služby na nejvyšší
úrovni.
Iniciovat založení klubu důchodců (za finančního přispění města), vytvořit podmínky pro to, aby se senioři
našeho města mohli scházet na svých pravidelných schůzkách.
Usilovat o to, aby se nezhoršovala dostupnost lékařské péče ve městě i regionu (poliklinika Kraslice).
Vytvořit podmínky k tomu, aby zdravotnická zařízení fungovala alespoň ve stejném rozsahu jako
v současnosti.
Vyvinout maximální úsilí o znovuobsazení místa zubního lékaře a obnovení a především následné udržení
provozu lékárny.
Zachovat pro občany města přijatelný rozsah dopravního spojení a návaznosti spojů ve směrech Kraslice, Sokolov, Karlovy Vary, Nejdek.
Dbát na to, aby byly včas připraveny další pozemky pro individuální výstavbu rodinných domů, včetně
inženýrských sítí.
Podporovat všechna opatření, která by vedla ke snížení nezaměstnanosti občanů našeho města.
Školství, mládež, sport:
•
•
•
•
•
•
•
Budeme usilovat o výrazné zlepšení kvality školství ve městě.
Chceme být nápomocni při zajišťování nových pedagogických pracovníků.
Budeme podporovat nutnou modernizaci ZŠ, vybavení školními pomůckami a vytvoření lepších podmínek
pro vedoucí zájmových kroužků.
Podpoříme volnočasové aktivity a další zájmové činnosti dětí a mládeže, jako prostředek proti nárůstu
konzumace drog a alkoholu.
Podpoříme zapojení ZŠ a MŠ do programu „Mládež a kultura“, jehož cílem je umožnit i dětem z menších
měst a obcí návštěvu divadel a kulturních zařízení.
Budeme dbát na rozvoj kulturních a sportovních aktivit ve městě (turistika, cyklostezky, pochody, zimní
sporty, atd.).
Budeme podporovat organizace, které se zabývají činností dětí a mládeže, včetně finančního ohodnocení
vedoucích zájmových kroužků.
Volební program předkládáme Vám, občanům našeho města k diskuzi a posouzení, ale i k usnadnění Vašeho
rozhodování u volební urny.
Kandidátní listina
Poz. příjmení
1. Holan
2. Červenková
3. Cseresznye
4. Hajžman
5. Koutný
6. Svoboda
7. Kuklínek
8. Volf
9. Jančová
10. Prýmková
11. Páchnik
12. Koutná
13. Šulák
14. Olach
15. Páchniková
16. Badová
17. Stehlík
jméno, titul
věk
Jiří Mgr.
71
Jaroslava Mgr. 51
Matěj
64
Petr
61
Robert
59
Josef
66
Mojmír
64
Jan
66
Helena
60
Miroslava
43
Dušan
71
Světla
57
Miroslav
50
Robert
30
Běla
68
Dominika
40
Ludvík
65
povolání
politická příslušnost
učitel - důchodce
ředitelka MŠ
dělník - důchodce
strojník - důchodce
zaměstnanec SŽDC
důchodce
živnostník
lesní technik - důchodce
učitelka ZŠ
OSVČ
slévač - důchodce
sekretářka řed. ZŠ
údržbář
operátor melanžování
důchodkyně
inv. důchodkyně
důchodce
člen KSČM
bez politické příslušnosti
člen KSČM
člen KSČM
bez politické příslušnosti
člen KSČM
člen KSČM
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
člen KSČM
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
člen KSČM
členka KSČM
bez politické příslušnosti
člen KSČM
11
4. ANO 2011
Lepší podmínky pro rozvoj města Rotavy? Prostě je vytvoříme“
Zvolení kandidáti za hnutí ANO 2011 - kandidátní listina č. 4, použijí veškeré své
životní a profesní zkušenosti, a bohaté organizační schopnosti ve prospěch města:









Při zpracování „Dlouhodobé koncepce rozvoje města Rotavy“
Při kvalifikovaném získávání finančních prostředků z dotačních fondů na rozvoj města
Při podpoře podnikání a zaměstnanosti - vznik nových pracovních míst
Při reorganizaci Městského úřadu v Rotavě, který musí fungovat jako služba občanům
Při vytvoření podmínek pro spolupráci všech zvolených zastupitelů s výsledkem, který
bude vždy ve prospěch občanů města
Při prosazování netolerance ke všem případům porušování práva a pořádku ve městě
Při dalším rozvoji podmínek pro sport, kulturu, zájmových činností a aktivit občanů
všech věkových kategorií
Při hledání cest k dalšímu zlepšování sociálních, a zdravotních služeb ve městě
Při efektivním zajišťování staveb a služeb s využitím podnikatelských znalostí
Vážené dámy a pánové, vážení spoluobčané,
v okamžiku, kdy budete číst tyto řádky, bude zbývat již několik dnů do komunálních voleb, které se
uskuteční ve dnech 10. - 11.10.2014. V případě, že budeme mít po komunálních volbách rozhodující slovo,
bude nutné začít skutečně tvrdě pracovat. V prvé řadě musíme ukončit během 3 až6 měsíců
restrukturalizaci městského úřadu tak, aby se mohl stát plně funkční, a všichni zaměstnanci úřadu si
uvědomili, že jsou tady pro občany města. Dalším úkolem bude dokončení územního plánu a koncepční
zpracování „Dlouhodobého rozvoje města Rotavy“, který se musí stát výchozím a důležitým materiálem pro
skutečný rozvoj města, bez ohledu na politické strany nebo zájmy jednotlivců. Naším jednoznačným cílem
je prosperita města, zvýšení zaměstnanosti, efektivní využívání finančních prostředků z dotačních fondů,
efektivní hospodaření s majetkem města a finančními zdroji, při řízení města pracovat s kvalifikovanými
odborníky, pravidelně provádět revize smluv města, zprůhlednit výběrová řízení, hledat cesty k dalšímu
zlepšení sociálních, a zdravotních služeb ve městě (zejména s ohledem na stárnoucí populaci ve městě a
zdravotně postižené), rozvoj a zkvalitňování školství, nadále rozvíjet podmínky pro sport, kulturu,
zájmové činnosti a aktivity občanů všech věkových kategorií, rozšířit počet sponzorů, kteří by se na
realizaci podíleli. Pro to, aby Rotava byla ještě krásnější, chceme rozvíjet péči o zeleň, čistotu a pořádek
ve městě. Rovněž chceme zajistit a udržet dopravní obslužnost pro obyvatele města - dopravu do
zaměstnání, do škol, na úřady, i na odborná lékařská vyšetření. Zajištění trvalé bezpečnosti ve městě je
rovněž jednou z našich priorit.
Těch témat je daleko více, a řada z nich je úzce spojena s ekonomickými možnostmi města. Musí se provést
analytický rozbor hospodaření, včetně možností, týkajících se dotačních projektů a sponzorství, zejména
spolupracovat s místními podnikateli, a pracovat na možnosti „sdružování finančních prostředků“, které se
následně použijí dle potřeb a rozhodnutí zastupitelstva. Jednoznačně, město nesmí být zatíženo dluhy,
v nutných případech pouze krátkodobými.
12
Přáli bychom si, aby v zastupitelstvu, které je 17 členné, byli lidé, kteří budou pracovat ve prospěch
města Rotavy. S tím souvisí zlepšení úrovně zasedání zastupitelstva města, a to napříč všemi zvolenými
zástupci kandidátních stran. Dodržování demokratických přístupů a profesionality by mělo být
samozřejmostí. Cílem by měl být společný dialog, který povede k efektivnímu a konstruktivnímu řešení
problémů bez ohledu na politikaření. Věříme, že jenom tak můžeme zvýšit zájem občanů o veřejné dění ve
městě.
Žijeme v malém pohraničním regionu, kde za nás problémy nikdo jiný, ani politika, nevyřeší. Musíme se
starat sami, aby se nám zde lépe žilo, a vytvořit podmínky pro další generace, které přijdou po nás. Našim
následovníkům bychom měli ukázat, jak na to jít: ukázat jim profesionalitu, slušnost, vzájemnou toleranci,
ale i tvrdou práci, a odpovědnost bez které to prostě nejde. Věříme, že se staneme regionem, městem, kde
budou lidé chtít žít, navazovat na staré tradice, a vytvářet nové. Naše město si to zaslouží. Záleží na nás,
občanech, jakou cestu si zvolíme.
Za kandidáty hnutí ANO 2011 - kandidátní listina č. 4
1. Ing. Jiří Hrůza, jednatel
2. Mgr. Monika Novotná, vedoucí OS Městská knihovna a KIC
3. Ing. Mgr. Miroslav Šůs, živnostník
4. Pavel Břicháček, živnostník
5. Mgr. Ivana Vondrová, učitelka
6. Josef Pešek, státní zaměstnanec
7. Dagmar Danková, úřednice
8. Pavel Bažo, student
9. František Pacovský, důchodce
10. Milan Novotný, živnostník
11. Norbert Rau, státní zaměstnanec
12. Bohuslav Dlouhý, zámečník
13. Dana Dvořáková, kancelář ředitele, personalistika
14. Ing. František Chudjak, technik
15. Emil Korčák, důchodce
16. Miloslav Sieber, živnostník
17. Ladislav Kaszai, obchodní zástupce
S úctou
Ing. Jiří Hrůza
13
5. Česká strana sociálně demokratická
14
15
6. VOLBA pro ROTAVU – NK 2014
Pozvánka k volbám
č.6
VOLBA pro ROTAVU
Nezávislí kandidáti 2014
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si představit Vám sdružení „Volba pro Rotavu nezávislí kandidáti 2014“. Pro komunální volby
jsme vytvořili tento nový nepolitický subjekt a jsme upřímně rádi, že se nám podařilo soustředit opravdu
kvalitní skupinu lidí - zástupce občanů různého věku i různého profesního zaměření, kteří mají jedno
společné:
chuť pracovat pro město se zodpovědností vůči Vám občanům.
Lidé na naší kandidátce se aktivně a úspěšně podíleli na rozvoji Rotavy i v minulých volebních obdobích a
mají i dostatek životních a odborných zkušeností.
Předstupujeme před Vás s jasným cílem NEZKLAMAT VAŠI DŮVĚRU a jen Vy, občané našeho města, máte
právo určovat náš společný program pro další období.
Budeme zastupovat Vás občany, chránit Vaše zájmy a prosazovat je v zastupitelstvu.
Volební program: „SPOKOJENÍ OBČANÉ ROTAVY“
Naše motto: „NEZÁVISLÁ ROTAVA“
Vaše VOLBA pro ROTAVU - NK 2014
16
Naši kandidáti:
1. Iva Kalátová,
52 let, OSVČ
"Vrátili jsme městu finanční stabilitu vytvořením finanční rezervy i přesto, že jsme spláceli několikamilionové závazky z
minulých let."
2. Jiří Vondra,
55let, revírník
"U městského úřadu je zřízen bankomat České spořitelny. Je zakázán pochůzkový a podomní prodej. Aktualizaci územního
plánu řešíme společně s občany."
3. Mgr. Jaroslava Šůsová,
53let, učitelka
"Zateplení základní a mateřské školy bylo provedeno s využitím dotace SFŽP a bez dalších výdajů za vícepráce."
4. Ing. Jan Šedlbauer,
43let, vedoucí pracovník SUAS
"Dokázali jsme občanům snížit neúměrně narůstající ceny vodného a stočného."
5. Martin Elíz,
39let, velitel SDH
"Do správy města byl vrácen rekreační objekt Sluníčko a uskutečnily se první kroky v rámci plánované rekonstrukce. Navýšil
se objem přijaté účelové dotace z Karlovarského kraje na podporu činnosti Sboru dobrovolných hasičů."
6. Petr Rohan,
49let, OSVČ
"Vítám maximální zapojení našich sportovců a dalších dobrovolníků z řad ostatních neziskových organizací a organizačních
složek do společných aktivit s městem. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s podnikateli, kteří významně podporují sponzorskými
dary tyto akce i příspěvkové organizace.“
7. Karel Böhm,
45let, technik
"Ve spolupráci s Úřadem práce jsme rozšířili počet vytvořených pracovních příležitostí - získali jsme nejvíce pracovních míst v
rámci výkonu veřejně prospěšných prací v kraji - v současné době je takto zaměstnáno 45 občanů".
8. Martina Bečková,
42let, učitelka
"Byla vydána první publikace o našem městě - překlad Pověstí Hermana Brandla a byla vydána první pamětní medaile
našeho města Rotavské varhany - srdce Rotavy.“
9. Jaroslava Volfová,
65let, důchodce
"Vážím si spolupráce města s Kulturním sdružením občanů německé národnosti. Pěvecký sbor Heimatchor získal za svou
činnost vysoké ocenění.“
10. Mgr.Lada Zavázalová,
39let, učitelka
"Z dotačních prostředků byla vybudována Naučná stezka Rotavské varhany."
11. Ing. Jan Havelka,
65let, vedoucí pracovník SUAS
"Eliminovali jsme nárůst dluhů v městských bytech a město odkoupilo do svého vlastnictví 18 bytových jednotek v
dražbách."
12. Libuše Pitoňáková,
60let, OSVČ
"Aktivně řešíme otázku zdravotnictví - zachování primární lékařské péče. Jako jediní jsme do města vrátili lékárnu."
13. Václav Zronek,
61let, důchodce
"Maximální je finanční podpora kultury a sportu. Kulturních a společenských akcí pořádaných s podporou města a
podnikatelů se během jednoho roku zúčastnilo 2000 návštěvníků."
14. Marie Krocová,
73let, důchodce
"Nezapomínáme na okrajové části Rotavy."
15. Michal Fiala,
40let, učitel
„Správa většiny SVJ je opět v Rotavě. Neocenitelná je pomoc pro Společenství vlastníků jednotek v řešení jejich finanční
situace. ".
16. Pavel Žemba,
33let, OSVČ
"V rámci dotačních programů Ministerstva vnitra jsme získali finanční prostředky na vybudování nového kamerového
systému a zahájili realizaci Plánu prevence kriminality v Rotavě.“
17. Pavel Vetešník,
62let, důchodce
"Navýšena byla účelové dotace z Karlovarského kraje na podporu činnosti Pečovatelské služby. Velkou pomocí je pro seniory
i sociální pracovník."
17
HEIMATCHOR JE ZAPSÁN DO
KRAJSKÉHO SEZNAMU NEHMOTNÉHO
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
V sobotu 13. září jsem se se starostkou města Ivou
Kalátovou zúčastnila Dnů evropského dědictví spolu se
slavností lidových řemesel a lidové kultury v obci Milíkov.
Tato akce v historickém statku, jenž patří k okresnímu
muzeu Cheb, měla velmi výjimečný program, neboť kromě
vystoupení folklorních souborů Dyleň z Karlových Varů a
Stázka z Teplé zde proběhlo předání ocenění
Karlovarského Kraje za tradiční lidovou kulturu právě
sboru Heimatchor a také paní Bertě Růžičkové za hru na
citeru. K vidění zde byly i ukázky řemesel, jako kovářství,
pletení košíků, paličkování nebo tkaní. Pro děti bylo
připraveno divadelní představení a také praktické ukázky
dětských her např. drápky, tlučení špačka, honění káči
nebo skákání gumy.
Ocenění pro členky Heimatchoru byla připravena
jmenovitě pro každou zvlášť. Bohužel se tohoto ocenění
nedožila zakladatelka sboru a sbormistryně paní Edeltraud
Rojíková. Převzal ho za ni její syn Petr. Šestice žen, které si
ocenění převzaly, zazpívala několik písní v krušnohorském
německém nářečí za doprovodu své harmonikářky. Ocenění
předávala 1.náměstkyně hejtmana Karlovarského kraje
Ing. Eva Valjentová. Nechyběla ani paní doktorka Iva
Votroubková, která za zapsáním Heimatchoru do
nehmotného kulturního dědictví stála. Dalším hostem byl
ředitel Krajského muzea v Chebu ing. Roman Procházka.
Heimatchor odjel do Milíkova speciálním autobusem,
který známe z filmu Florenc 13:30. Jeho řidičem je pan
Štěpnička, který si svého vozu patřičně hledí, a není proto
divu, že si ho lidé objednávají jako dopravu na nejrůznější
akce. Členky sboru na cestě doprovázely asi dvě desítky
našich spoluobčanů.
Pro úplnost musím k této akci dopsat, jak to vše začalo,
neboť sobotní slavnost je šťastný konec jedné myšlenky.
Jde o nápad, který vzešel z informací podaných na dalším
semináři kronikářů KK. Zúčastnila jsem se ho 27. listopadu
2013 se starostkou našeho města Ivou Kalátovou a poté, co
jsme vyslechly příspěvek paní PhDr. Ivy Votroubkové
z Chebského muzea, se myšlenky nás obou ubíraly stejným
směrem. Paní doktorka Votroubková je etnografka a
zabývá se mimo jiné tradiční lidovou kulturou. Seznámila
nás s možností zapsat do krajského seznamu
nemateriálních
statků
tradiční
lidové
kultury
Karlovarského kraje takový subjekt, o němž si myslíme, že
by byl vhodný. Nechat zapsat do nehmotného kulturního
dědictví Heimatchor – to byl ten nápad, k jehož realizaci
ovšem vedla cesta odborného administrativního
schvalování.
Členky sboru při svém vystoupení
Paní doktorka Votroubková si sjednala schůzku s Mgr.
Monikou Novotnou, která měla přípravu po dohodě na
starosti, přijela k nám do Rotavy a obě v KIC připravily
materiály a podklady pro realizaci nápadu. Vše se
odehrávalo v zimních a jarních měsících a vyvrcholením
byla sobotní slavnost v Milíkově.
Martina Bečková, kronikářka
Rotavský zpravodaj vydává Město Rotava, Sídliště 721, 35701 Rotava, tel.: 352350611, fax: 352350610, Ev. č. MK ČR E 14985,
e-mail: pro příspěvky [email protected], pro objednávku inzerce: [email protected] Redakční rada: členové Mgr. Jaroslava
Šůsová, Mgr. Monika Novotná, Martin Tvarůžek. Tisk: Typos - tiskařské závody, s.r.o., Nádražní 473/3, 339 01 Klatovy, tel.: 376 375 711. Redakce
neručí za obsah podepsaných článků. Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky. Vychází 1x měsíčně v nákladu 1.500 ks, pro
odběratele zdarma. Měsíční uzávěrka pro následující číslo je 19. předcházejícího
měsíce. Technická úprava vydání Martin Tvarůžek tel.: 605465542.
18

Podobné dokumenty