technologie staveb podle materiálu_nm

Komentáře

Transkript

technologie staveb podle materiálu_nm
 Kámen
 Dřevo
 Keramika
 Beton
 Kovy
 Živice
 Sklo
 Slama
 Polymery
 Dle funkce: Konstrukční
Výplňové
Izolační
Dekorační
 Dle zpracovatelnosti:
• Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky)
• Kusové (tvarovky, dílce)
• Rozměrově upravitelné (řezivo, svitky plechů)
 Dle původu a složení:
• Anorganické – kovy, keramika, sklo, kámen
• Organické – dřevo, polymery, živice, ovčí vlna
• Kompozitní – kombinace nejméně dvou
materiálů, s výztuží (dřevoplast,
železobeton)
 Dřevo – nosné konstrukce, obklady, pobití, dekorace
 Kámen a kamenivo – zřídka jako nosná konstrukce,




obklady, dlažby, zásypy, plnivo,
dekorace
Kovy (ocel) – nosné konstrukce, kotvící a spojovací prvky,
krytiny, výztuž
Sklo – výplně, tvarovky, obklady, výztuž (skelné vlákno)
Polymery – tepelně-izolační, hydroizolační funkce,
tvarovky, výztužné sítě
Keramické mat. – nosné konstrukce, vylehčení konstrukcí
(Perlit), obklady,
 statickou bezpečnost,
 požární bezpečnost,
 tepelnou ochranu
 akustickou ochranu,
 energetickou úspornost,
 nesmí ohrožovat životní prostředí a zdraví
 V pohledové straně zdiva se mohou setkat max. 3
spáry,
 Styčné spáry mohou jít max. přes 2 vrstvy,
 Vazák se zavazuje do zdiva min 300 mm
 Vnitřní prostor zdiva se vyplňuje menšími kameny
 Pravidelné kamenné zdivo se musí spárovat
 Nejčastěji používaný kamen,
 Hrubě opracovaný kámen, spára 15-40mm
 Min velikost 150mm
 Do rohů větší kvádry
 Vyzdívaní po 1 m
 Režné zdivo
 Řádkové zdivo – hrubé
 Řádkové zdivo - čisté
 Svisle provazované řádkové zdivo (haklíkové)
 Kyklopské zdivo
 Velká hutnost
 Pevnost v tlaku
 Odolnost proti povětrnostním vlivům
 Odolnost proti mikroorganismům
 Odolnost proti ohni
 Nízká obrusnost
 Příznivé architektonické působení
 Křehkost
 Slabý v tahu
 Trvanlivý
 Estetický
 uměle vytvořené stavivo
 směs plniva pojiva a vody
 přísady a příměsi ke zlepšení vlastností
 v dnešní době nejpoužívanější stavební materiál s
širokým využitím
 • vysoké technické parametry (pevnost, odolnost,
trvanlivost)
 lze s ním vytvořit konstrukce libovolných tvarů
 Pevnost v tlaku (od 5 do 50 MPa)
 Trvanlivost
 Ohnivzdornost 800 C°,
 Tvárnost
 Odolnost - proti mechanickému poškození
 Hospodárnost - je dána velkou trvanlivostí a levnou
výrobou z dosažitelných surovin.
 Hmotnost
 Tepelná vodivost - musíme pečlivě tepelně izolovat
 Zvuková vodivost - různé zvukové izolace.
 Objemové změny - zhotovení dilatačních spár
 Rekonstrukce - namáhavá a nákladná
 Dělení podle způsobu uložení do konstrukce:
• monolitické
• prefabrikované
BEDNĚNÍ A ODBEDŇOVÁNÍ
bednění může být zhotoveno z kusového řeziva nebo ze
systémových bloků
vícenásobné použití (dřevo, ocel, plast)
použitím různého typu bednění lze dosáhnout
zajímavé pohledové struktury
odbedňování se provádí až po dosažení dostatečné
pevnosti betonu
(pro vodorovné konstrukce až při 70% dosažené
pevnosti)
pro snadnější odbedňování je možné bednění opatřit
nepřilnavým nátěrem
DRUHY A TŘÍDY BETONU
 Třídy betonu
 třída betonu vyjadřuje jeho krychelnou (případně
válcovou) pevnost v tlaku [MPa]
 pevnost betonu v tahu je velmi nízká (1/7 - 1/20
pevnosti v tlaku)
ROZDĚLENÍ BETONU PODLE OBJEMOVÉ HMOTNOSTI
lehké betony - objemová hmotnost < 2000 kg/m3
(vyrobeny z pórovitého kameniva)
obyčejné betony - objemová hmotnost 2000 - 2800
kg/m3
těžké betony - objemová hmotnost > 2800 kg/m3
PODLE OBSAHU PÓRŮ
 pórovitá keramika - s hmotnostní nasákavostí
střepu nad 10 %
 polohutná keramika - s hmotnostní nasákavostí
střepu 6 – 10 %
 hutná keramika - s hmotnostní nasákavostí
střepu 3 – 6 %
 poloslinutá keramika - s hmotnostní nasákavostí
střepu 1,5 – 3 %
 slinutá keramika - s hmotnostní nasákavostí
střepu pod 1,5 %
PODLE STRUKTURY
 jemná keramika – vyznačuje se tenkým a
jemnozrnným střepem (porcelán a bílá kamenina,
obkládačky, laboratorní, zdravotnická a technická
keramika)
 hrubá keramika – keramika se silnostěnným a
hrubozrnným střepem (cihlářské zboží, kamenina,
žáruvzdorné výrobky)
PODLE POUŽITÍ MATERIÁLU
 stavební keramika (cihlářské výrobky,
pórovinové obkládačky, kamenina)
 zdravotnická keramika
 žárovzdorné materiály (šamot, hořečnatá a
hořečnatovápenatá keramika, keramika oxidová,
uhlíková apod.)
VYUŽITÍ
 zdící materiály pro vnější obvodové stěny
 cihly pro vnitřní stěny
 cihly pro zvláštní určení (lícové, kanalizační, komínovky)
cihly plné – CP
malý formát – 250 × 120 × 65 mm
metrický formát – 240 × 115 × 72 mm
velký formát – 290 × 140 × 65 mm
Vyrábí se pálené nebo nepálené (sušené).
Pálená cihla
Nepálená cihla
Vazby zdiva z cihel plných:
Běhounová
Polokřížová
Vazáková
Křížová
cihly dutinové – CD
Cihla příčkovka dutinová - Pk-CD2
 290 x 140 x 65 mm
 převážná část otvorů je tvořena dutinami
 pro příčky

cihly děrované – CD
s větším počtem děr a štěrbin
 voštinové nebo metrického formátu

Cihla voštinová – CV14
290 x 140 x 140 mm
Cihla děrovaná metrická – CDm
240 x 115 x 140 mm
lehčené cihly

mají sníženou objemovou hmotnost lehčením
(dutinami, dírami či štěrbinami, ale hlavně
použitím lehčiva ve výrobní směsi), čímž vznikne
střepově lehčený výrobek (např. POROTHERM,
THERMOPOR),
 konstrukce namáhané převážně ohybem (stropní a
střešní konstrukce)
 většinou se jedná o tenkostěnné dutinové prvky
 základní rozdělení:
 stropní desky
 stropní vložky
 stropní tvarovky
 keramické desky s 3mi nebo 4mi dutinami, s
rovným nebo šikmým čelem
 ukládání buď do keramických patek, nebo přímo
na ocelové „I“ nosníky
 problematika odpadávání desek (vnitřní pnutí) nutnost separační vrstvy
 keramické dutinové vložky se vkládají většinou
mezi keramobetonové nosníky
 vložky nemají primárně nosnou funkci
 plní funkci ztraceného bednění pro následné vylití
stropní desky betonem
 keramické tvarovky určené pro výrobu předpjatých
i nepředpjatých stropních panelů či nosníků
 do drážek se vkládají výztužné ocelové pruty s
následným zalitím betonem
 nosné skelety (rodinné domy, motoresty, restaurace)
 nosné zdivo (sruby, roubenky)
 stropy
 krovy
 nosníky a vazníky (příhradové konstrukce)
 lepené lamelové dřevo (LLD)
 obnovitelný zdroj
 suchá výstavba (rychlost)
 energeticky nenáročný materiál
 dobré tepelně-technické vlastnosti
 estetika
 pevnost a odolnost materiálu
 dostupnost
 snadná likvidace
 DŘEVĚNÝSKELET
VE FINSKU
 Povalové
 Trámové
 Fošnové
DĚKUJI ZA POZORNOST
Nikola Mádlíková

Podobné dokumenty

3. LEHČENÝ CIHLÁŘSKÝ STŘEP

3. LEHČENÝ CIHLÁŘSKÝ STŘEP Nejprve byly cihly pouze sušeny na slunci a od 4.tisíciletí př.n.l. se začaly vypalovat. Byl to první zásadní zlom v cihlářství - takové cihly mají výrazně lepší fyzikální vlastnosti (především pev...

Více

Využití papírového odpadu

Využití papírového odpadu týdně). Za rok toto množství činí 3848 litrů.

Více

Spektrum výrobků

Spektrum výrobků odolnost proti rozbití odolnost proti průrazu odolnost proti průstřelu zajištění proti pádu TRAL / TRLV / TRPV pochozí skla prosklené střechy zasklení s poplašnou funkcí

Více

RETRO ZDÍCÍ CIHLA VILLANO III

RETRO ZDÍCÍ CIHLA VILLANO III Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují

Více

samozhutnitelné betony se zvýšenou tepelně izolační

samozhutnitelné betony se zvýšenou tepelně izolační nasákavosti. Je patrné, že objemová hmotnost a hustota matrice studovaných betonů se od sebe lišily pouze nepatrně – kolem 3 % v obou případech. Rozdíl hodnot otevřené pórovitosti dosáhl 8 %, přiče...

Více

PRODUKT katalog 2012 CZ-GIMA

PRODUKT katalog 2012 CZ-GIMA Cihlové základové desky

Více

TERCA Klinker - Terca Wienerberger

TERCA Klinker - Terca Wienerberger Desatero pro lícové zdivo TERCA Klinker Kromě příslušných norem, předpisů, pracovních postupů a  technologií platí pro navrhování a  provádění staveb z  lícových cihel, obkladových pásků a  dlažeb ...

Více

Technologie - SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník

Technologie - SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník Staveniště včetně samostatných skládek musí být oploceno do výšky nejméně 1,80 m, vstupy do těchto vymezených území musí být uzamykatelné a uzamčené v době, kdy se na stavbě nepracuje, a označeny b...

Více

Dodatečné zesilování a stabilizace tlačených stěn z cihelného zdiva

Dodatečné zesilování a stabilizace tlačených stěn z cihelného zdiva v případě obdobného zesílení zděných stěn pásy kompozitu na povrchu zdiva nebyl tento jednoznačně pozitivní vliv prokázán. Ovinutí zdiva pilířů pásy z uhlíkových vláken zamezuje předčasnému vzniku ...

Více

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních 1. Věže

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních 1. Věže Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena vždy znovu o 10 % ze základní, případně již upravené ceny, a to za každých i započatých 0,5 m. Konstrukční charakteristika (materiál pot...

Více