بت أجءأحإ ء بض سعز سذف

Komentáře

Transkript

بت أجءأحإ ء بض سعز سذف
Odd¥lení fyzikálníh praktik p°i Kabinetu výuky obené fyziky MFF UK
PRAKTIKUM I
Úloha £.XI
Název: Dynamiká zkou²ka deformae látek v tlaku
Praovala: Jana Ringelová
stud. skup. F/1-Y/15
dne 5.5.2005
Odevzdal dne: p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p vráeno: p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p
Odevzdal dne: p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p vráeno: p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p
Odevzdal dne: p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p
Posuzoval: p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p dne
p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p výsledek
klasikae p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p
P°ipomínky:
Praovní úkoly
1. Zm¥°te tuhost aparatury K .
2. Prove¤te dynamikou zkou²ku deformae v tlaku p°iloºeného vzorku.
3. Výsledek dynamiké zkou²ky v tlaku graky znázorn¥te a ur£ete mezní
nap¥tí σ0,2 a σU .
Teorie a popis metod m¥°ení
P°i p·sobení na vzorek pevné látky tlakem (nebo tahem) dohází k jeho deformai. Podle
[1℄ se denují následujíí veli£iny:
skute£né nap¥tí (vztaºeno ke skute£nému pr·°ezu S vzorku)
σ′ =
F
,
S
(1)
kde F je p·sobíí síla. Tzv. smluvní nap¥tí se denuje vzhledem k p·vodnímu pr·°ezu S0
nedeformovaného vzorku vztahem
F
σ= .
(2)
S0
Pro relativní deformai platí
l − l0
.
ε0 =
(3)
l0
Oben¥ se kovové materiály hovají tak, ºe nejprve je relativní deformae úm¥rná nap¥tí.
(Chování látky popisuje Hook·v zákon.) To platí aº po tzv. mez úm¥rnosti σU . Aº do
dosaºení meze pruºnosti σE deformae vzorku po odstran¥ní nap¥tí klesá na nulovou
hodnotu. Za touto mezí jiº vzorek po odtíºení vykazuje trvalou deformai (plastiká deformae).
Mez pruºnosti je vystiºena bodem, kde plastiká deformae dosahuje hodnoty 0,2%.
Nap¥tí σ0,2 p°íslu²né této hodnot¥ plastiké deformae je ozna£ováno jako mez 0,2. Tu
lze podle [1℄ p°ibliºn¥ ur£it p°ímo ze zat¥ºovaího diagramu , protoºe platí
|ε0| = |εel | + |εpl |,
(4)
kde εel je hodnota elastiké a εpl hodnota plastiké deformae.
Dynamikou zkou²ku deformae v tlaku provádíme na p°ístroji umoº¬ujíím p°esnou deteki p·sobíí síly p°i konstantním stla£ování vzorku. Stla£ování zaji²´uje elektromotor
roztá£ejíí ²roub, který p·sobí na vzork. Stoupání závitu je s, frekvene otá£ení f . P·sobíí
ísla je zaznamenávána pomoí kompenza£ního zapisova£e Servogor, který ji registruje na
svitek papíru posunujíí se konstantní ryhlostí vp .Zvolenému rozsahu zapisova£e odpovídá
konstanta α = 10N/dilek. P°i vyhodnoování tlakové zkou²ky je t°eba provád¥t koreki
na tuhost apararury. Tu samoz°ejm¥ povaºujeme za elastikou, a proto
F = K · |∆lA |,
(5)
kde K je tuhost aparatury a lA její délková zm¥na. F je p°ená²ená síla. Hodnotu konstanty
K stanovíme provedení dynamiké zkou²ky v tlaku s kalibra£ním vzorkem zhotoveným z
materiálu o vysoké hodnot¥ modulu pruºnosti a s p°í£nými rozm¥ry podstatn¥ v¥t²ími,
neº jsou rozm¥ry zkoumaného vzorku. Pak lze kalibra£ní vzorek pokládat za absolutn¥
tuhý. Výsledkem m¥°ení tuhosti aparatury je kalibra£ní k°ivka y(x2 ), p°i£emº
F = α · y.
Dále platí
|∆lA | = β · x2 =
sf
· x2 .
vp
(6)
(7)
Tuhost aparatury K lze tedy stanovit lineární regresí (popsáno v [2℄) pro vztah
β
y = K x.
α
2
(8)
P°i síle, které odpovídá výhylka y , je zm¥na délky vzorku |∆l| úm¥rná rozdílu (x1 − x2 ),
p°i£emº p°i dynamiké tlakové zkou²e provád¥né na vzorku získáme zapisova£em závislost
y(x1). Pro tuto závislost jsou konstanty α a β ur£eny stejn¥ jako v p°ípad¥ y(x2).
Nam¥°ené hodnoty
Známe následujíí hodnoty:
• stoupání závitu s = 0, 75mm
• frekvene otá£ení f = 0, 6 · 10−3s−1
• ryhlost posuvu papíru v zapisova£i vp = 0, 167mm · s−1
• konstanta úm¥rnosti mezi silou F p·sobíí na vzorek a výhylkou y na zapisova£i
α = 10N/dilek
• konstanta vypo£tená z p°edhozíh hodnot podle vztahu (7) β = 2, 695
P·vodní rozm¥ry vále£ku
M¥°eno mikrometrem. Vý²ka vále£ku: h0 = (10, 16 ± 0, 01)mm
Pr·m¥r podstavy vále£ku:
d0 [mm℄ 6,40 6,42 6,43 6,42
d0 = (6, 42 ± 0, 01)mm
Obsah podstavy vále£ku: S = (32, 4 ± 0, 1)mm2
Ur£ení tuhosti K aparatury
Ze vztahu (8) a z nam¥°enýh hodnot uvedenýh v tabule 1 získáme lineární regresí
koeient K αβ v jednotkáh N/m. Body kalibra£ní k°ivky spolu s p°íslu²nou regresní
p°ímkou jsou v grafu 1. Hodnoty x2 jsem m¥°ila pravítkem, takºe jejih hybu odhaduji
na 0,1 m. Pro odhad maximální hyby veli£iny K αβ jsem provedla lineární regresi je²t¥
pro dolní a horní mez hodnot x2 . Po£íta£ zjistil následujíí údaje
sada hodnot
x2
dolní mez x2
horní mez x2
K αβ
4,909
4,907
4,900
dolní mez K αβ
4,900
4,887
4,883
horní mez K αβ
4,918
4,927
4,927
Vezmeme-li tedy maximální hybu, pak se hodnota K αβ pohybuje v intervalu (4,883;4,927).
Zpr·m¥rováním dostáváme
K
β
= (4, 91 ± 0, 02)dilek · cm−1 .
α
Ze známýh hodnot konstant α a β , jejihº hyba je zanedbatelná, a z pravidel pro ur£ování
hyb vypo£tenýh veli£in, popsanýh nap°íklad v [2℄, ur£íme
K = (1820 ± 8)kN · m−1 .
3
y [dilky℄
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
x1 [m℄
0.0
1.2
2.3
3.3
4.4
5.5
6.5
7.6
8.7
9.7
10.7
11.8
12.9
14.2
15.5
16.8
18.4
20.3
22.4
27.1
35.8
x2 [m℄
0.0
0.8
1.6
2.4
3.3
4.1
4.9
5.7
6.5
7.3
8.1
8.9
9.7
10.6
11.4
12.2
13.1
13.9
14.7
15.5
16.3
ε0 [10−3 ]
0.00
1.06
1.86
2.39
2.92
3.71
4.24
5.04
5.84
6.37
6.90
7.69
8.49
9.55
10.88
12.20
14.06
16.98
20.42
30.77
51.72
σ[106 N · m−1 ]
0.00
1.24
2.48
3.72
4.95
6.19
7.43
8.67
9.91
11.15
12.38
13.62
14.86
16.10
17.34
18.58
19.81
21.05
22.29
23.53
24.77
Tabulka 1: Nam¥°ené hodnoty y , x1 , x2 a vypo£tené ε0 , σ .
4
80
namerene body
regresni primka
70
60
y [dilky]
50
40
30
20
10
0
0
2
4
6
8
x [cm]
10
Obrázek 1: Graf 1:Kalibra£ní k°ivka
5
12
14
16
7
x 10
namerene body
spline
namerene body − linearni usek
prolozena primka
3.5
3
σ[Pa]
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
ε
0.03
0.035
0
Obrázek 2: Graf 2: Zat¥ºovaí diagram
6
0.04
0.045
0.05
7
x 10
1.65
σ
Umax
1.6
σ
σ [Pa]
1.55
spline
f(0.00894253) = 1.54148e+007
U
1.5
namerene body
spline
namerene body − linearni usek
prolozena primka
mez 1
mez 1
mez 2
mez 2
1.45
1.4
1.35
7
7.5
8
8.5
ε
9
0
9.5
10
−3
x 10
Obrázek 3: Ur£ení meze úm¥rnosti
Graké znázorn¥ní dynamiké zkou²ky v tlaku a ur£ení σU a σ0,2
Zápis dynamiké tlakové zkou²ky je na registra£ním papí°e v p°íloze. Závislost σ(ε)) jsem
vynesla do grafu 2. V²emi body grafu jsem proloºila k°ivku. N¥kolik prvníh bod· leºí na
p°íme. Mez úm¥rnosti σU jsem ur£ila pomoí po£íta£e, jak je znázorn¥no na obrázku 3.
Chybu ur£ení ε0 jsem odhadla jako sε0 = βh 0 · sx . (Chybu ur£ení h0 oproti hyb¥ sx ur£ení
x = x1 − x2 zanedbávám.) K°ivky mez 1 a mez 2 v obrázku zobrazují zat¥ºovaí k°ivku
posunutou o hybu sε0 veli£iny ε0 na ob¥ strany. Z obrázku 3 je rovn¥º vid¥t zp·sob ur£ení
horní meze σU max pro mez úm¥rnosti. Dolní mez meze úm¥rnosti není tak snadné ur£it,
proto ji budu povaºovat za symetrikou.
σU = (15, 4 ± 0, 9)MPa
Ur£ení meze 0,2 je nazna£eno na obrázku 4. Ur£ení hyby meze 0,2 nazna£uje obrázek 5.
σ0,2 = (19, 3 ± 0, 3)MPa
Diskuse
Na zápiseh tlakovýh zkou²ek roste k°ivka nejprve mén¥ strm¥, aº kdyº síla dosáhne asi
200 N, je závislost lineární, jak p°edpovídá Hook·v zákon. Je to zp·sobeno dosedáním
7
7
x 10
namerene body
spline
namerene body − linearni usek
prolozena primka
3.5
3
σ[Pa]
2.5
σ
2
0,2
1.5
1
0.5
0
0
0.005
0.01
0.015
ε0
0.02
Obrázek 4: Ur£ení meze 0,2
8
0.025
0.03
0.035
7
x 10
2.1
2
1.9
σ
0,2max
σ
0,2min
σ[Pa]
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
0.006
0.008
0.01
ε
0.012
0.014
0
Obrázek 5: Ur£ení hyby meze 0,2
9
0.016
0.018
ploh m¥°ií aparatury a dosedáním ploh vzorku na plohy podstav·. Jelikoº tento jev
nemá fyzikální význam, eliminovala jsem ho lineární závislost jsem extrapolovala i pro
men²í hodnoty deformae, jak je nazna£eno na registra£ní h papíreh. V tabule 1 jsou
uvedeny tyto extrapolované hodnoty.
Nejv¥t²í hyba je zp·sobena odm¥°ováním hodnot z registra£ního papíru a hybou ur£ení
pr·m¥ru vále£ku, který byl pouºit jako vzorek. P°edpokládám, ºe hyba m¥°ení síly tenzometrikým odporovým sníma£em je oproti nim zanedbatelná. Chyby ∆lA a σ jsou malé,
naproti tomu je hyba deformae ε0 velká, protoºe se v ní projevuje velká relativní hyba
∆l.
Záv¥r
Prom¥°ila jsem kalibra£ní k°ivku aparatury, která je znázorn¥na v grafu 1. Kalibra£ní
k°ivka je v intervalu sil, ve kterém jsem provád¥la tlakovou zkou²ku, p°ímka. Tuhost
aparatury je
K = (1820 ± 8)kN · m−1 .
Provedením tlakové dynamiké zkou²ky jsem ov¥°ila platnost Hookova zákona p°i malýh
deformaíh.
Zát¥ºový diagram jsem jako závislost σ(ε0 ) vynesla do grafu 2, ze kterého jsem ode£etla
mezní nap¥tí mez 0,2 a mez úm¥rnosti
σU = (15, 4 ± 0, 9)MPa,
σ0,2 = (19, 3 ± 0, 3)MPa.
Referene
[1℄ Studijní text k Fyzikálnímu praktiku I, Úloha XII
http://physis.m.uni.z/vyuka/zfp/txt111.htm
[2℄ J. Englih, prezentae k seminá°i Úvod do praktiké fyziky
http://physis.m.uni.z/vyuka/zfp/mereni.zip
10

Podobné dokumenty

بت أجءأحإ ء بض سعز سذف

بت أجءأحإ ء بض سعز سذف Z grafu 1 je patrné, ºe se nam¥°ený pr·b¥h závislosti viditeln¥ li²í od pr·b¥hu teoreti kého. Jednak je elá k°ivka posunuta níºe, neº by m¥la být, a jednak je konvexní namísto aby byla konkávní. Z...

Více

PLASTICITA I

PLASTICITA I Př.5: Ohyb přímého nosníku s profilem se dvěma osami symetrie v elastoplastické oblasti 2/3 Moel (ohybový moment, kdy v nejkrajnějších vláknech vznikne napětí právě na mezi kluzu) Moel = Woσ k Moep...

Více

DPŽ – Hrubý

DPŽ – Hrubý tah:  F  Rm ohyb:  F  1,5  1,7Rm krut: t F  0,7  0,8Rm

Více

Hodnocení tečení uhlíkových kompozitů s využitím optického meření

Hodnocení tečení uhlíkových kompozitů s využitím optického meření V posledních desetiletích se za£aly kompozitní materiály velmi ²iroce uplat¬ovat ve v¥t²in¥ pr·myslových odv¥tví, zejména pak ve strojírenství. Jejich niº²í hmotnost, v¥t²í tuhost a pevnost a mnohé...

Více

بت أجءأحإ ء بض سعز سذف - Praktikum.Brejlovec.net

بت أجءأحإ ء بض سعز سذف - Praktikum.Brejlovec.net Moment setrva£nosti "kvádru bez roh·" vzhledem k zadané obe né ose rota e Ob¥ma metodami jsem dosp¥la ke shodnému výsledku se stejnou absolutní i relativní hybou s p°esností na dv¥ desetinná místa...

Více

Statistika v PostgreSQL pomocí R-project

Statistika v PostgreSQL pomocí R-project Prague PostgreSQL Developers Day 2012

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE TEZE K

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE TEZE K deformace v rozsahu εpl = 2-5 % (tj. v oblasti předcházející tvorbě krčku). Pro εpl > 5 % byla provedena extrapolace hodnot pomocí Hollomonovy formulace (4.1). Pro první 2% deformace byla použita l...

Více

sborník - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

sborník - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí konstrukci Škodových závodů. Jako velmi inspirující se pro F. Faltuse ukázala účast na první přípravné schůzi tehdy zakládané inženýrské organizace IABSE v Curychu v roce 1926, kde se velká pozorno...

Více

Zde

Zde Pro ov¥°ování zákon· zachování energie a hybnosti pouºijte sestavu se dv¥ma vozíky, pro kaºdý z nich jeden pohybový senzor. Instalaci pohybového senzoru ukazuje Obr. 2 (vlevo). P°ed vlastním m¥°ení...

Více

Článek - Pevonia

Článek - Pevonia Vyzkoušejte kolastinový oční krém. Zpevňuje oční kontury, vyhlazuje jemné vrásky. Působí preventivně proti tvorbě vrásek. Obsahuje mořský kolagen a elasti, kyselinu hyaluronovou, extrakt ze zelenéh...

Více