Historie města Rýmařov

Komentáře

Transkript

Historie města Rýmařov
Historie města Rýmařov
Pondělí, 07 Duben 2014 10:23
Úvod
Rýmařovsko je územím, které již před více než dvěma tisíci lety navštěvovali Keltové, když
vystupovali z úrodného Pomoraví vzhůru k zlatonosným tokům Jesenicka. Zanechali zde nízké
rýžovnické kopečky v nivě řeky Moravice nad Malou Štáhlí.
Samotné město Rýmařov, zvané tehdy Reymarscat či Reymarstadt, bylo založeno nejpozději
ke konci sedmdesátých let 13. století. Jeho půdorys respektoval a dodnes respektuje polohu
Hrádku, kde stávalo již před založením města nevelké správní centrum tvořené velkou stavbou
na kamenných základech a hrazené hliněným valem a systémem příkopů. Město se rozložilo
kolem svažitého rynku tvaru čtverce obehnaného jedinou neúplnou okružní ulicí s domy
mířícími štíty ke komunikaci. Chytře vybranou polohu chránil z jihu neprostupný močál, na
severu příkrý sráz a jediný přístup po západní šíji přeťali Rýmařované hlubokým příkopem.
Vnitřní okruh obrany svěřili jednoduché kamenné zdi pojené jílovinou, jež se otevírala do čtyř
stran Horní a Dolní branou i výpadovými brankami Hrádeckou a Školní. Historické jádro města
včetně uliční linie se většinou zachovalo dodnes a je výrazně odděleno od modernější zástavby
svahy se vzrostlou zelení i s vévodícím pahorkem Hrádku. První písemná zmínka pochází až z
roku 1351 a v roce 1406 se Rýmařov stal městem, kterým je dodnes.
Po zrušení Země moravskoslezské v roce 1949 se Rýmařov stal součástí
Olomouckého kraje. V roce
1960
přišel Rýmařov o postavení okresního města a téměř celé území okresu Rýmařov se stalo
součástí okresu Bruntál, a tím i Moravskoslezského kraje. Rýmařov se stal obcí s rozšířenou
působností.
Historické jádro města bylo v roce 2003 vyhlášeno městskou památkovou zónou , a to i
navzdory tomu, že je narušeno novodobou výstavbou. Mezi nejhezčí objekty památkové zóny
patří vedle níže vypsaných historických památek také dochovaná zástavba na Třídě hrdinů, na
severní straně náměstí a v neposlední řadě i dvojice funkcionalistických domů v Radniční ulici.
Z budov stojících mimo památkovou zónu zdobí město např. pivovar a hotel Excelent, budova
Komerční banky a několik secesních vilek (např. budova Policie ČR), ale především areál
filiálního kostela Navštívení Panny Marie V Lipkách.
1/5
Historie města Rýmařov
Pondělí, 07 Duben 2014 10:23
Historie
Rýmařovsko je územím, které navštěvovali již Keltové před více než dvěmi tisíci lety, když
vystupovali z úrodného Pomoraví vzhůru k zlatonosným tokům Jesenicka a zanechali nízké
rýžovnické kopečky v nivě řeky Moravice nad Malou Štáhlí.
Nejdříve na samém konci 5. století, ale spíš o něco později pronikli do našich končin Slované.
Někdy zbytky Germánů pojali do svého společenství a mísili se s nimi, jindy užívali krutého
práva silnějšího. Jesenicko od jižních svahů po roviny Dolního Slezska osídlil mocný kmen
Holasiců a bohatl z četných ložisek zlata, stříbra a dalších kovů. Tehdy však neprojevili noví
zemědělci zájem o náš kraj a volili raději úrodnější Krnovsko chráněné hradištěm mohutného
Cvilína i dalšími. Ještě ve 13. století se naše oblast počítala k provincii Golensizi, tj. Holasické,
ale ta již patřila pod církevní správu olomouckých biskupů.
Středověké osidlování našeho prostoru, zahájili lidé stoupající proti vodním tokům až na plošinu
Nízkého Jeseníku z přelidněných končin na jihu v 1. polovině 13. století. Tehdy založili čeští
kolonisté zemědělskou osadu s rozptýlenými zemnicemi na prosluněném svahu nad levým
břehem Podolského potoka. Nové příchozí zachvátila, mezi léty 1224 -1234 zlatá horečka, která
do jesenického podhůří přilákala dobrodruhy celé Evropy. Kolem roku 1250 sídliště násilně
zaniklo a na jeho místě se objevil velký dvorec, jež patrně poskytoval útočiště kupcům i
pocestným v půli dvoudenního pochodu mezi staršími městy: královským Uničovem a
Bruntálem. Teprve v poslední třetině století obnovili osadu kolonisté z Německa, avšak již na
novém principu. Postavili řadovou ves se zemědělskými usedlostmi pravidelně rozmístěnými
podél dnešní Bezručovy ulice i s návsí tvořenou domy řemeslníků. Ani nádoby zazdívané
pověrčivými vesničany do hliněných zdí polozemnic poblíž vchodů nezabránily další pohromě.
Obydlí lehla popelem a obnovené chalupy na kamenných podezdívkách zanikly opuštěny v
nepříjemné konkurenci nedalekého města na počátku 14. století.
Městečko Rýmařov, jehož půdorys dodnes respektuje polohu Hrádku, se schoulilo kolem
2/5
Historie města Rýmařov
Pondělí, 07 Duben 2014 10:23
svažitého rynku tvaru čtverce jedinou neúplnou okružní ulicí s domy mířícími štíty ke
komunikaci. Chytře vybranou plochu chránil z jihu neprostupný močál, na severu příkrý sráz a
jediný přístup po západní šíji přeťali Rýmařované hlubokým příkopem.
Od počátku města lze sledovat v činnosti jeho obyvatel výrazný podíl zpracování rud. Již na
přelomu 13. - 14. století pracovala v prostoru Hrádku unikátní huť, která užívala tehdy
špičkovou evropskou techniku k získávání zlata. Přímou tavbou získávali Rýmařované
neuvěřitelně čistý kov téměř stoprocentní ryzosti. Doba vlády Jana Lucemburského znamenala
pro město obrovský rozvoj spojený opět s dolováním, avšak nyní již daleko výnosnějších
železných rud. Nová huť začala opět na Hrádku zpracovávat krevel a magnetovec z blízkého
okolí. Sláva hutí na Rýmařovsku pohasla až v 19. století.
Konec nadějného století vyplnily krvavé spory dědiců Jana Jindřicha, bratra císaře Karla IV.
Nastala občanská válka všech proti všem. Pokladny bojovných markrabat se postupně
vyprázdnily a Rýmařov se stal na staletí městem zástavním. Roku 1398 získal zboží smutně
proslulý Proček z Vildberka. Podobně jako jiní zvětšoval svůj majetek loupeží i lavírováním mezi
stranami svárů, a tak si vysloužil riskantní označení zemským škůdcem a s tím zamířil do pekel
i Rýmařov. Několikrát vážně stíhán kličkoval Vildberk před spravedlností neplněnými sliby. S tím
nesporně souvisí nešťastný rok 1405. Město bylo neznámými útočníky dobyto, vydrancováno a
spáleno. Zkázu nezamlčují ani dvě nejstarší městské listiny z ledna 1406, kterými zmoudřelý
zeměpán Jošt dává městu stejná práva, jako užívala Brno s Olomoucí.
V době po válkách se vitální Rýmařovsko rychle vzpamatovalo, ožily doly železné, stříbrné i
dobývání barevných kovů. Doby zemského správce a později krále Jiřího se staly pro náš kraj
požehnáním. Roku 1468 obsadili Uhři Matyáše Korvína Moravu a na rozdíl od větší části země
vznikla na Sovinci, Rabštejně i rýmařovské tvrzi tvrdá ohniska odporu proti usurpátorovi.
Ozbrojenci pod vedením Sovineckých pánů i Matěje Tovačovského, rabštejnského hejtmana
Jiřího Tunkla z Brníčka, napadali se střídavým úspěchem oddíly nepřítele i zrádců.
Nejstrašnější rána dopadla na obě panství v srpnu 1474. Uherské vojsko vytáhlo od Olomouce
proti Opavsku a Nisku, za sebou ponechalo široký pás spálenišť a lidského utrpení. Kromě
vydrancovaného Rýmařova a zázračně zachráněných Jamartic lehly popelem všechny okolní
vsi i s městečkem Brunzejfem (Ryžovištěm) a nadlouho zůstaly zcela pusté.
3/5
Historie města Rýmařov
Pondělí, 07 Duben 2014 10:23
16.
na
Nová
protestanté
kostelíka,
janovickým.
krutý
století
víra
jež
zcela
se
fary
stalo
zůstaly
zbraní
převládla
a
kostely
pro
a
hrstce
větší
prostředí
celého
apresident
již
zbylých
část
roku
nezvyklé
Moravy
1555,
katolíků.
obdobím
kromě
nejspíše
náboženské
Panství
hrázděné
sszachování
se
tolerance
avůbec
podle
prosperity.
pomocí
nového
Vse
umožnilo
Lipkách
Město
vrchnosti
sídla
pronikání
a
pomalu
začalo
skalského
převzali
nazývat
zapomnělo
luterství.
Rýmařov
veškerým
přitahovalo
Rudolfa
tyrolský
ponechal
pokleslo
založila
nimiž
neobyčejnou
monarchii.
u
hrabě.
II.,
mezi
městská
farního
potřebným
renesanční
stále
skvělý
péči
svůj
poddanská,
Tolerantní
další
kostela
lesům,
pivovar,
práva
hudebník
zbožím.
zájemce.
velmož
nedotčena,
první
jež
spíše
lázně
aZástavní
Ferdinand
stabilní
skladatel
Teprve
naopak.
ipanství
špitál
patřily
dvorské
a
tak
městskou
panství
v-a
Rudolf
Vrchnost
roce
spolu
Hoffmann
rozličné
Rýmařované
komory
1583
spo
se
Aucuparius
nimbem
školu
řemeslnické
solnohradskými
vypomáhala
zakoupil
zcelých
súčinnou
Grünbüchlu,
velkorysostí
ssouvěrcům
řadou
bohatých
-kdy
zboží
Vogler.
zatím
cechy
vynikajících
při
četných
skutečného
neobyčejně
kTe
do
nalezišť
nepocítili,
nejkrásnějším
Hoffmannové
zásobovaly
dědičného
požárech
preceptorů,
drahých
že
aristokrata
vzdělaný
držení
celé
město
vvěnovali
kovů
celé
panství
1590
mezi
přítel
též
V
českého
zvedl
Šternberka.
ústupem.
odmítajících
roce
1626
naději
důstojníka
Teprve
Slabí
konverzi
pronikly
hlavu
po
Dánové
azbraně
avydání
na
zvláště
valespoň
městská
čele
Rýmařovsko
však
Obnoveného
se
hotovost
schopným
neudrželi
Hornoměstsku.
oddíly
pomohla
krok
zřízení
stavovským
dánských
se
zemského
silnou
svým
protestantů
generálem
katolickou
začal
masový
Mansfeldem,
pod
Ligou
při
dobytí
vedením
a
útěk
válku
Sovince
luteránů
Rýmařov
nejednoho
ukončili
išvédské
obléhání
Skutečné
Moravě
jednotky
obyvatelé
objevily
a
hrůzy
propadlí
za
nimi
však
švédské
zůstalo
po
nastaly
strašných
oddíly
ze
ona
značné
svatodušních
Linharta
zážitcích
části
Torstenssona.
morálce
vylidněné,
svátcích
horší
vyhořelé,
1643,
Teprve
než
vlčí.
1650
zpustlé
už
odtáhly
podruhé
město
poslední
anedozněl
na
zoufalí
severní
Zatvrzelé
1662
naprosté
průběhu
nástupu
povinnost
nejistot
svěřilo
zvítězství
statečného
obviněním
prozíravost
chvíli
Turků
rozhodl
vvyniká
se
lednu
lidé
a
Turků
nad
poslední
aměl
město
rodiny
pod
stavět
chtěl
trvalé
a
konšelů,
opět
osmanskou
výřečného
1686
císař
ochranu
znásobily
přenést
nechtělo
měšťanů
do
více
podřízení
jezuitské
Leopold
útěk
kteří
přilnuli
rytířského
na
procesy
odpůrce
opravy
záplavou
ustoupit,
knězi,
ohrozily
neznámé
vlastníku
misie
mladíky
ve
ktehdy
víře.
prospěch
jenž
Rabštejna,
(1667
procesů
archanděla
kačarodějnické
nejschopnější
u
Město
nám.
zzatímco
Vídně
janovického
se
místo
panství.
dostal
měšťanů
1668)
Opět
rýmařovského
oslavilo
a
1683
průtahy
zaskočený
Michaela.
Vrchnost
do
nelze
procesy.
po
představitelé
panství.
bezvýchodné
oklidu
přenesení
řadě
vojsk
jinak,
předchozích
musela
Slavnostní
soudce
faráře
Za
kkaple
Evangelická
než
sedm
Vídni,
první
ostatků
obce
všech
Františka
obdivovat
zřídit
situace,
nedokázal
hodin.
oběť
ložírování
byli
neúspěchů.
sv.
domobranu.
Deum
víra
umožnili
Ještě
uvězněni.
Hilária
Jana
statečnost
ovšem
vzala
situaci
regimentů
prokurátor
znělo
Bapsta
až
Zděšení
na
za
výměnou
Vzvrátit.
zTeprve
na
období
své
poslední
Říma
aa
oslavu
arod
aČechy,
Boblig
strach
jeho
vopět
zr.
aza
Slezsko
Po
Rýmařovska
Harrachů,
trůn
nedlouhém
řada
střesk
nebezpečných
Moravou
vynikající
dokázali
uklidnění
napadli
lidští
na
nepřátel,
hospodáři.
daleko
počátku
do
jisté
schopnější
18.
míry
Mladičké
století
tlumit
Bavoři
Prusové.
udeřily
Marii
noví
Francouzi
Terezii
nové
majitelé
rány,
vyvstala
panství,
záhy
které
správ
hned
kzvolil
ostudou
českorakouský
velkému
po
jejím
opustili
štěstí
nástupu
na
bohaté
Hrabě
zároveň
postavit
též
janovického.
robotní
Ferdinand
Hané.
vsi
přivedl
povinnosti,
Není
ze
Harrach
tedy
svého
Růžovou,
divu,
panství
využil
že
jej
selské
to
staletých
na
Ferdinandov
přinutilo
Šluknovsku
bouře
znalostí
a
osadu
další
obyvatel
se
panství
zručné
všechny
Nové
saby
pěstováním
tkalce.
naprosto
starší
Již
panské
roku
nedotkly,
a
zpracováním
1748
dvory
příchozí
ijím
snížil
když
kromě
značně
nechal
hrozily
lnu
ase
O město
předměstí,
přenesl
se
městečko
míry
Velikonocích
iměsta
kopky
původní
na
vzrušeno
hnoje
celé
větrné
duchu
roku
město.
na
počasí
klasicismu
1790
Divoké
tvář.
snadno
vznikl
polích.
ahedvábnické
plameny
empiru,
zObě
rozdmýchalo
neopatrnosti
Starý
jež
zasáhly
Rýmařov
si
přes
oheň
nevelký
všechny
nad
asbory,
ten
požár
zemí
domy
se
vPole.
zmizel,
vbyl
neuvěřitelně
včetně
domě
akonečnou
chátrání
vzniklo
barvíře
radnice
krátkém
zachovalo
nové
na
azvláště
kostela,
Dolním
idylické
čase
do
vznítily
Přicházely
Rýmařov.
zuby
parádách.
Moravě
1849
zůstal
Postupně
Nový
1960.
ozbrojené
bylo
okres
nadále
nemusela
se
Vznikly
Garda
další
spojil
stal
vavznikaly
kraji
značně
změny
sídlem
měla
obce
tu
nikdy
dělení
olomouckém,
dvě
idvou
vveliké
povzbuzovaly
svou
použít
soudního
kompanie
celém
země
bývalých
šatlavu
zbraně
na
systému
ale
okresu
panství
národní
ssvětové
panství
podléhal
sebevědomí
a
profousem
zakrátko
rakouského
a
astanice.
gardy,
vve
začal
letech
sovineckého
zpočátku
byla
jež
aléta
vznikat
měšťanů
1855
vojenskou
mocnářství
oblečeny
kpřestaveb
nelibosti
okresnímu
-hrubostí,
zcela
snepříliš
1868
při
janovickým
kapelu.
cvičeních
ve
získal
aobčanů
fešáckých
bouře
hejtmanství
správní
Naštěstí
statut
anové
rozpuštěna.
zasáhly
zůstal
neméně
stejnokrojích
okresního
systém.
na
ve
poklidné
Šternberku.
častých
až
Roku
Rýmařov
ikvalitní
do
města.
aroku
po
Do
okresní
létě
rakouský
zbudovalo
Obyvatelé
neuvěřitelnými
finance.
a
1866
četnická
Pomoc,
se
vliv
pronikly
vstoupil
zjistili
nevalnou
sHarrachov,
nastalými
vpůvabnou
požadavky,
Německu,
katastrofu
kterou
stanice.
zcela
telegraf,
obranu
dluhy
po
bez
Ještě
na
krátké
navíc
až
vznikly
odporu
něž
již
podle
jednou
nikdy
vynucovanými
si
avýrazné
spořitelna
dokonale
dělali
do
útěku
ve
nedokázalo
se
země
vnitrozemí
nárok
zase
státních
s1775
prohrané
pruské
bankou,
muselo
Prusové
patřičnou
vyrovnat.
a
úředníků.
Rýmařov
válce
město
též
sami.
poskytla
Prusové
setkat
Rakouské
snový
ponechán
sympatický
zcela
sPro
Vídeň,
město
nepřátelskými
zruinovali
velení
platností
napospas
obsadili
byla
berní
zcela
směšně
jeho
úřad
vojáky.
a
zničily
nelogicky
nepříteli.
naprosto
ajisté
malá
V
Nová
šedesátých
továrníka
kožařský
podniku
nábytek,
zboží
likérny
situace
na
i1878
konzervárna.
bychom
sudy
stavby
průmysl
Flemicha
let
začala
spolu
lyže.
zde
využil
aokolních
přesto
nalezli
bratří
Na
sačkoli
kamenolomy.
možností
předměstí
Schielů.
přát
ihluboko
dřevozpracující
podnikání
stály
Ve
Potravinářský
městě
dvě
dobytkářské
apronajmout
podniky,
závody.
keramičky,
se
městě
začaly
průmysl
mezi
Dřevo
začaly
oblasti.
tkát
též
nimiž
četných
cihelny
koberce,
zastupovala
růst
Vedle
později
nové
dodávaly
pil
cínařského
zpracovávat
průmyslové
vynikly
se
kromě
tu
měnilo
poměrně
sodovkárny
a1848
juta
olovářského
závody.
na
textilky
a
drahý
Od
V
důležitou
získalo
roce
nezáviděníhodnou
železniční
přivítali
křižovatkou.
Rýmařovští
polohu
konečně
konečné
první
války
vlak
ztomu
Valšova.
bohužel
Rýmařov
zabránily,
měl
a
tehdy
město
šanci
tím
stát
4/5
Historie města Rýmařov
Pondělí, 07 Duben 2014 10:23
Bohatnoucí
1873
odborných
1901
přitažlivé
a
svůj
horské
vodovod
gymnázium,
též
turistiky.
zajímavé
okolí
iplaty,
město
charitativních
inadále
umožnily
elektrárnu
Město
potom
nezanedbalo
městské
městu,
nadále
tkalcovská
anež
spolků,
zdejší
aby
poskytovalo
ani
město
stavebnictví
kulturní
svých
škola,
Navíc
mělo
předností
kupecká
sféru.
příhodná
svému
svou
prožívalo
Po
veřejnou
a
okolí
plně
roce
poloha,
hudební.
zlatý
využilo
vše
1850
knihovnu,
věk.
potřebné.
příznivé
Působila
vznikly
středisko
zimní
divadelní
kvalitní
Mělo
zde
podmínky
řada
od
zimních
základní
sál
kulturních,
a
od
a
století
sportů
školy,
roku
Zdánlivou
náručí
světová
hrdost
případě
Také
zklamané,
Vznik
divu,
Sudetenland
stát
pod
však
pohrůžkou
že
začal
Československé
posledního
na
invalidé,
válka.
se
nemohl
tvářích
nejisté
hlad
spřijela
Na
vládou
vojenskou
dřív
stačí
souhlasit
sjedinců
dostupných
janovického
střední
pasivně
nenávistí
tady
vjednotky
jen
republiky
otců.
Opavě,
Evropy
pohlédnout
silou
slidmi,
dovláčet
Do
tak
kvsále
na
fotografiích
Harracha
prohrané
svých
která
války
rozsáhlou
je
bohaté
záhy
zastihl
knelidsky
se
šli
cílů
na
souhlasu
porušily
sHané.
zvítězit.
válce,
Františka
pomníčky
vzdalo
nepřipravené
rýmařovských
dvěma
korekturou
Na
bez
sarajevské
Situaci
bez
dalšími
konci
Arnošta.
vznikem
padlých,
jakýchkoli
odporu.
anich
pak
války
rekrutů
snažila
způsobil
výstřely
Přesně
podivného
abychom
začali
zpráv
nacházíme
hranice,
zsovětského
o
roku
zde
měnit
připojení
aZase
za
a
naprosto
zjistili,
měsíc
útvaru
doslova
1914
a
první
místní
tak
kpadli
jaká
je
vypukla
sprodává
Německu.
mrtví
vidět
šok.
dezorientované.
názvem
obyvatele
ido
byla
Este
Jesenicko
Není
úsměvy
první
vcena.
zemřel
lepším
Nový
proto
v
tvořené
Německá
Velkoněmecké
protižidovské
vyvolala
jedním
armáda
nasazených
později
konci
proslechlo
nacisté
války
velkým
nepříjemná
opustili
především
dva
více
armáda
o
procházet
tábory
žen
nadšení
nálady,
táborem
říše.
město
iochotníci
mužů
obsadila
starými
pro
vidina
ale
městem
zavčas
u
polské
pro
mladých,
zléta
ani
totální
skrývat,
Rýmařov
internaci
jejichž
ty
a
a
tisíce
nebyly
zbylo
britské
porážky.
ženami
a
staří
filiální
že
Ukrajiny.
či
teprve
jen
mnozí
pravidlem.
už
likvidaci
zajatce
a
zklamané,
tábory
měli
S
dětmi.
8.
hrůzou
Historie
zdejší
zbědovaných
října
své
a
odpůrců
byly
kromě
Také
zkušenosti.
1938
obyvatelé
a
obelhávané
va
strachem
Bruntále
válka
opakovala.
nacismu.
a
zde
pro
změnu
Celé
viděli
a
a
Německo
se
pracovalo
Světlé
Přímo
vyděšené
zajatců
Jesenicko
stal
přivítali,
Rýmařované
správním
Hoře.
ve
zprávy
zpočátku
mnoho
městě
ledaco
objevily
se
Významnější
okonce
navíc
padlých
celkem
totálně
úspěšná
se
se
samém
stalo
a za
Závěrečný
hodinách
ostřelování
vojáci,
podivných
bezvýchodnosti,
někdo
informovaném
uvěřil
pět
se
německých
úmrtí,
akt
města,
vkoncentrácích,
přisunuly
hromadné
pochmurných
městečku
osamocení,
za
nichž
které
a
jedenáct
způsobilo
málokteré
celou
vystěhování
let
ze
obludnost
sovětské
války
strachu
civilistů.
řadu
motivovala
nastal
nebo
požárů
zzajišťovala
armády
nacistické
budoucnosti
Po
si
vhodnoty,
obsazení
dokázal
Rýmařově
ideologie,
ikostelů.
zbytečné
od
genocidy
Bruntálu
představit
či
města
zneužité
7.
častěji
oběti
května
a
došlo
při
na
umírali
vjako
ženy
nedlouhém
zapadlém
1945.
životech,
vvládou
lidé
V
šoku,
dopoledních
za
a
pocitu
řadě
obléhání
špatně
aniž
čtyři
sebevražd
by
ruští
zatím
a
Mezi
vítězném
příslušníků
více
nákladní
řeč,
chybělo
než
prvními
složité,
Dodge.
obléhání
vše
včetně
Teprve
národní
francouzského
zajistit
spojení
výrobních
od
pořádek
bezpečnosti.
března
sprovozech
okolím
surovin
1946
též
jednotka
Začaly
přibyly
vksuroviny,
Dunkerque,
též
první
Čs.
fungovat
železnice
obrněné
autobusové
a
a
pohonných
na
konci
brigády,
zakrátko
správní
linky.
měsíce
hmot.
která
Zásobování
ještě
orgány.
ještě
se
dva
vrátila
třiašedesát
Poměry
americké
nestálo
po
byly
V
smrtící
nepochopitelného
obyvatel
podnicích
železnici
okupačním
trvalo
dosud
nepřehledném
léta,
nejhlubší
okupace
do
postupně
istabilitu
než
vStráže
pásmu
nepřipravené
zemědělství,
se
přeryv
ajediné
systému
sobjevili
nepředstavitelných
revolučního
vsvobodné
novým
Bavorsku,
době
celé
sovětské
a
pak
prostředím
jeho
velké
ledna
podstoupili
práva,
Hessensku
historie
euforii
zóny.
do
podivné
hrůz
sžili.
října
lidí
Zbývající
již
nacismu
a
Výměna
13.
1946.
zpodnicích
spořádanější
Falci
míru,
soudy
Usazovali
přijímáni
němečtí
ale
unikaly
obyvatel
ise
srpnový
též
a
vokres
některé
ve
Rýmařované,
nikoli
se
atmosféře
znamenala
divoký
zcela
převážně
bezbolestnou
temné
odsun
ještě
pro
vPřes
zatím
tóny
americkém
německých
živého
zemi
Rýmařovsko
dnes
zaměstnaní
cestu
szřídila
děsu
nenávistí,
již
po
ze
viaiaai a
Školy
obyvateli
slovenské
nedokázali
docházelo
neobyčejně
první
normálních
oddíly
zaplnily
vděčně
rodiny
kdoby
dostatečně
kolejí,
pilní
Junáka.
neustálé
díky
ijejich
přijímali
aniž
jejich
válce
Časem
migraci.
kdo
naplnit
krajané
podvyživené
solidární
zod
očekával
Mahena
se
Jinak
Rýmařovsko.
situace
usídlení
akci
tomu
výraznější
studovali
a
změnila
UNRRA.
nedostatečně
od
bylo
minulého
Dosidlování
ve
první
změny.
kkstoletí.
Postupem
lepšímu
sféře
divadelní
století
oblečené
živností.
se
arýmařovského
zadrhávalo
času
život
vnové
hry,
Rumunsku.
české
Rozběhla
začaly
svou
pomalu
děti
a
činnost
přicházet
zvláště
Ani
se
a
vrátil
spolu
knihovna,
další
zahájil
na
také
sna
lidé
vsích
ostatními
Sokol
však
kino,
Téměř
nejpočetnější
demokratickou
smrti
mnohý
připraveno.
obviněna
akci
krutý
družstev.
mnohdy
tak
rozkulačovaným,
nastoupila
neprovedli,
oblíbeného
veřejný
neuvěřitelný
uvěřil
vnucených
Lidé,
skupina
Dusná
vsoud
komunisté
falešná
výměnu
kteří
byli
Jana
jak
odpůrců
se
a
se
komun
odsouzeni
před
pochmurná
zněla
konal
sliby
obvinění,
Masaryka,
zdá
vlády,
již
režimu
politická
prokazatelný
a
již
od
vmuzeum.
jiné
od
ale
roku
lety
ve
vyvolávání
atmosféra
roku
možná
kterou
události
vykonstruovaném
zpřístavu
městského
dostali
1945.
hantýrka.
útoku
1950.
nezájem
běžní
svedla
Situaci
půdu
trhavinou
nabývaly
diktatury
nenávisti
Nejschopnější
Poslední
kina.
lidé
od
ise
zášť
většinou
o
zatím
státu,
Další
převrat
stále
na
procesu
brzy
khistorické
násilné
stateční
provoz
úspěšnějším
tragédií
nespojovali
se
rychlejší
zabloudila
lidé
vruských
a
jíneunikl
únoru
na
bohatší
měli
vnímali
tehdejší
odebírání
byli
desítky
bylo
tempo.
opět
1948,
zlikvidováni
ikzničené
sodstrkovaný
rolníci
k nám.
vytváření
jako
nastupujícím
textilky
bohatším.
zbavit
let.
majetku
ačkoli
běžnou
Nespravedlivý
odporovali
V
a
Henap.
šok
říjnu
po
zemědělských
město
vstupovat
Klima
roce
zmoravský
1949
režimem,
podivné
Ačkoli
ovládali
více,
1960.
bylo
byla
do
a
Těžkou
na
rozvojových
sice
rozsáhlý,
ránu
zemí.
rýmařovskému
avšak
Důsledky
trvale
průmyslu
doznívají
insolventní
dodnes.
zasadila
a
nepodnětný
izolace
státu
trh
států
od
tradičních
trhů,
bloku
vývoz
či
se
zaměřil
První
Zlepšily
Její
kvalifikační
když
nepřizpůsobivých
studenti,
mnohdy
známky
se
zkoušky
využívaní
nevelkého
vNelze
oboru
obnoveno
často
otupení
aPolska
potencionálních
tkadlec.
Rýmařovsko
drastického
léta
Přestaly
zrušené
textilek,
rebelů,
umisťování
období
přesuny
gymnázium
museli
tvrdé
obyvatel,
podezřelých
skládat
ve
diktatury
se
formě
značně
došlo
ještě
se
jedenáctileté
či
kdlouhé
uklidnila.
před
objevily
politicky
poměrné
maturitou
po
střední
stabilizaci,
roce
1955.
školy.
Nadále
rýmařovský
celku
ještě
však
snechali
okres.
vládl
dalšími
tuhý
Stal
dvěma
centralismus
se
proti
slezskými
logice
a
vývoje
roku
okresy
1960
historického
Bruntál
zanikl
a
zdřeva.
Krnov.
moci
správního
úřední
systému
téměř
stoletý
součástí
většího
Přes
neodčinitelným
uliční
trapných
považovat
jistě
linie,
objektů
významné
likvidaci
otloukání
zásahům
v1956
obvykle
celé
a
stylových
nesmírně
poloviny
vmálo
historickém
bezduchém
empirových
potřebné
rýmařovských
centru.
slohu
zvýšení
či
neorenesančních
divné
Ani
počtu
Rýmařov
doby.
bytů
Za
nejtragičtější
nebylo
fasád,
porušení
vči
stavbě
silách
však
architektonicky
sedmisetleté
můžeme
Když
většině
pozdravem
rodinných
světových
klidnější
okouzleni
domků
trzích
Pražského
šedesátá
a
zmožností
zachoval
bohatých
jara
se
reforem
si
vyvrcholila
zásob
stalo
pro
město
založení
místní
a
jednoznačně
politickým
nesmírný
významného
jarem
význam.
na
ze
straně
1968,
rozumu
Podnik
byli
obyvatelé
dodnes
lidskosti.
podniku
města
Posledním
na
vzabránit
výrobu
drtivé
na
Netrvalo
postihly
připomínající
klid,
městě
domy,
a
disent
poklid
propadla
Občanské
spoluobčany,
významným
ideologie
nevelkého
dosáhl
ledaco
mnohdy
zvláště
dlouho
všeobecnému
fórum
události
iměnilo
kteří,
prorostla
centrem
klákavé
zcela
některé
a
nám,
městečka
ač
ksloužilo
nevyhovující
po
přesto
někdy
lepšímu.
komunisty.
rozhořčení,
puči
se
stal
rozbily
první
různých
se
volby
Než
1948.
Dům
Vyrostla
naděje
vývoj
zrádci,
drsnému
události
postavily
Režim
kultury.
později
StB
názorů,
na
nelze
spolu
velká
došlo
pronásledoval
změnu
po
Také
sklimatu
po
nemenší
vědomě
zcela
17.
se
sídliště,
půlstoletí
Rýmařovem
stranou
obávaným
listopadu
zdály
Jeseníků.
ubrzdit,
nesli
chutí
opět
čirou
celé
do
a
podřízenou
svou
1989.
abohužel
rozjařenosti.
prověrkám,
čela
fantazií.
rodiny
přes
Vzrostl
proběhly
kůži
města
Většina
nespornou
išedivé
též
sna
Ticho
dokumenty
dětmi.
důvěryhodné
které
trh.
počet
Již
občanů
panelové
avobyvatelstvo
u
stagnaci
poněkud
Nastala
listopadu
zajistily
školních
nás
ožila
Charty
těžce
činžovní
hřbitovní
situace
se
ospalý
a
vzniklo
budov
ve
77
Do
městských
Horní
volného
dnešní
ulice,
času
domech,
byl
Rýmařov
vybudován
se
mnoho
zachraňují
avším.
městské
změnilo,
Sportovně
se
muzeum
upadající
objevily
kulturní
zajišťují
se
areál
vkusné
vsituace
ve
Zahradě
upravila
domy,
městě
opravilo
pravidelnou
se
Hedvy
nevzhledná
a
se
mnohé
mnoho
kulturu.
zákoutí
další.
fasád
Středisko
např.
na
5/5

Podobné dokumenty