Návod k montáži (česky)

Komentáře

Transkript

Návod k montáži (česky)
CLAXHAWKIO34
IO-34 modul pro HAWK
Návod k instalaci
Obsah
OBECNÝ POPIS ...................................................................................................................................................................... 2
PŘÍPRAVA ......................................................................................................................................................................... 2
Obsah balení ...................................................................................................................................................................... 2
Materiál a potřebné nástroje ......................................................................................................................................... 2
OPATŘENÍ ............................................................................................................................................................................... 2
Bezpečnostní opatření ...................................................................................................................................................... 2
Připojení I/O modulu ......................................................................................................................................................... 3
Opatření proti výbojům statické elektřiny ....................................................................................................................... 3
Instalace a spuštění .......................................................................................................................................................... 3
Montáž ................................................................................................................................................................................ 3
Rozvržení základní desky a pozice vstupů/výstupů ..................................................................................................... 5
Detaily zapojení ................................................................................................................................................................. 5
Napájení ........................................................................................................................................................................... 5
Vstupy ................................................................................................................................................................................. 5
Termistor .......................................................................................................................................................................... 5
Odpor 0-100kΩ ............................................................................................................................................................... 6
0-10 Vdc ........................................................................................................................................................................... 6
4-20 mA............................................................................................................................................................................ 6
Binární vstup.................................................................................................................................................................... 6
Výstupy ............................................................................................................................................................................... 6
Relé výstupy .................................................................................................................................................................... 6
Analogové výstupy ......................................................................................................................................................... 7
Popis softwaru NdioBoard................................................................................................................................................ 7
Spuštění a počáteční kontrola ......................................................................................................................................... 7
Výměna regulátoru HAWKIO34 ...................................................................................................................................... 8
Certifikace a prohlášení o shodě ..................................................................................................................................... 8
MONTÁŽNÍ ROZMĚRY .......................................................................................................................................................... 9
Copyright © 2008 Honeywell GmbH ● All Rights Reserved
CLAXHAWKIO34 080528
CLAXHAWKIO34 – NÁVOD K INSTALACI
Obsah balení
OBECNÝ POPIS
Následující položky jsou součástí každého balení:
Tento dokument popisuje montáž modulu CentraLine
HAWK IO-34 a je určen pro inženýry, techniky nebo
servisní osoby, kteří provádějí instalaci tohoto řídicího
systému.



HAWK IO-34 je kompaktní V/V modul, který slouží k
monitorování a řízení při použití v kombinaci s regulátory
řady HAWK2xx nebo HAWK6xx. Tato možnost umožňuje
rozšíření jednotky HAWK o dalších 34 V/V bodů.


Obsahuje 16 univerzálních vstupů, 10 reléových výstupů
(SPST) a 8 analogových napěťových výstupů. Díky tomu
se výrazně rozšiřují monitorovací a řídící schopnosti
systému. Přímé vstupy a výstupy slouží ke sledování
spotřeby, teploty, vlhkosti a celkového stavu.
Materiál a potřebné nástroje
Následující položky jsou vyžadovány pro instalaci:

HAWK IO-34 poskytuje napájení pro připojený regulátor
HAWK pomocí externího 24 Vac nebo 24 Vdc
transformátoru.
Integrované V/V lze použít k monitorování pulzů z měřičů
spotřeby, analogových snímačů. Dále lze použít
k ovládání různých el. zařízení, jako jsou ventilátory,
osvětlení nebo čerpadla s digitálními relé výstupy.
K dispozici jsou také čtyři analogové výstupy, které slouží
k řízení klapek, ventilů a další zařízení.



Pro jeden regulátor HAWK může být použit pouze jeden
HAWK IO-34. K němu lze připojit další dva V/V moduly
HAWK IO-16, které dohromady obsahují 32 výstupů (18
relé výstupů a 16 analogových výstupů).
Příprava
Opatření
Instalace a start
Rozvržení zapojení
Detaily zapojení
Popis Ndio
Uvedení do provozu
Související dokumentace
Náhradní díly
Výměna HAWK IO-34
Certifikace a prohlášení o shodě
POZNÁMKA: Instalace a konfigurace software
vyžaduje plně funkční jednotku, která
není zahrnuta v tomto dokumentu. Více
informací najdete v sekci „Související
dokumentace“.
UPOZORNĚNÍ
Upozornění mají čtenáři připomenout,
aby byl opatrný. Může nastat situace,
kdy čtenář provede akci, která nelze
vrátit zpět, kdy může dojít ke ztrátě dat
nebo k obdržení neočekávaných
výsledků. Upozornění obsahuje
vysvětlení, proč je daná akce
potenciálně nebezpečná.
VAROVÁNÍ
Varování upozorňují čtenáře, jak
postupovat s maximální opatrností.
Upozorňují na situace, kdy může dojít
k poškození zařízení nebo ke zranění
osob. Varování obsahují informace,
proč je opatření potenciálně
nebezpečné.
Bezpečnostní opatření
PŘÍPRAVA
Vybalte jednotku HAWK IO-34 a zkontrolujte obsah balení,
jestli nechybí některé díly, nebo nejsou poškozené. Pokud
by byly některé díly poškozeny, okamžitě nahlaste situaci
příslušnému dopravci, poškozené komponenty vraťte
k okamžité opravě či výměně.
CLAXHAWKIO34 080528
Vhodný zdroj energie:

Třída 2, 24 Vac transformátor, 8,5 VA-20 VA
(přibližný rozsah od HAWK2xx/6xx s jedním
HAWK IO-34 po plně rozšířenou jednotku
s dalšími 2 HAWK IO-16). Mějte na paměti,
že je vyžadován samostatný transformátor.

24 Vdc napájení schopné dodávat alespoň
1 A (24 W).
DIN lišta (typ NS35/7.5, 35mm x 7,5 mm) a koncové
svorky (zarážky), doporučené pro montáž regulátoru
HAWK2xx/6xx. Lišta by měla být dostatečně dlouhá,
aby vyhovovala všem typům HAWK (viz Obr. 1).
Vhodné šrouby a šroubovák pro montáž DIN lišty.
Malý, plochý šroubovák k upevnění HAWK IO-34
k DIN liště, V/V konektorů a 24 V napájecího
konektoru.
OPATŘENÍ
Hlavní témata obsažená v tomto dokumentu:











Jeden modul HAWK IO-34 se zemnícím vedením a
rychle odpojitelným konektorem
Návod k instalaci
Jeden 15-ti svorkový konektor a tři 12-ti svorkové
konektory k zapojení I/O
Jeden dvou svorkový konektor pro napájení 24 Vac
Šestnáct 499 Ohm rezistorů pro vstup 4-20 mA
2
Následující položky jsou varování obecné povahy týkající
se instalace a uvedení do provozu regulátoru HAWK
2xx/6xx. Dbejte na následující upozornění, aby nedošlo ke
zranění osob nebo poškození zařízení.
CLAXHAWKIO34 – NÁVOD K INSTALACI
VAROVÁNÍ
Před instalací nebo údržbou
odpojte napájení 24 Vac nebo 24
Vdc pro HAWKIO34 a regulátor
HAWK2xx/6xx, aby nedošlo
k úrazu elektrickým proudem nebo
k poškození zařízení.
Všechna připojení musí být
v souladu s národními a místními
předpisy. Používejte pouze
měděné vodiče.
Ke snížení rizika požáru nebo
úrazu elektrickým proudem
proveďte instalaci v čistém
prostředí.
Regulátory HAWK a V/V moduly
jsou určeny pouze k monitorování
a řízení. Chcete-li zabránit ztrátě
dat nebo předejít poškození,
nepoužívejte je k jiným účelům.
Před připojením nebo odpojením
příslušenství V/V modulu odpojte
napájení od jednotky. Pokud se
přístroj přepne do módu napájení
z baterie, vyčkejte až zhasnou
všechny LED.
Nepřipojujte napájení na vstupy
nebo výstupy HAWK IO-16/34 dříve
než bude připojen modul
k HAWK2xx/6xx. V opačném
případě může dojít k poškození V/V
modulu a regulátoru HAWK.
Kromě modulu HAWK IO-34
nepřipojujte více než dva moduly
HAWK IO-16 k jednomu regulátoru
HAWK2xx/6xx. Pokud byste tak
učinili, může dojít k neočekávaným
účinkům software a k přetížení
napájecího zdroje.
V/V moduly jsou navrženy tak, aby
byly jednoduše přímo připojeny k
HAWK2xx/6xx nebo do připojených
modulů. Nepoužívejte ploché nebo
prodloužené kabely, které mohou
způsobit snížení analogové
stability, zvýšení hluku signálu a
způsobit komunikační problémy.
Opatření proti výbojům statické elektřiny
Statické výboje produkují napětí, které může způsobit
poškození elektronických součástek. Mikroprocesory a
obvody uvnitř modulu HAWK IO-34 jsou velmi citlivé na
elektrostatický výboj. Při instalaci, údržbě nebo provozu
systému dodržujte následující bezpečnostní opatření:
UPOZORNĚNÍ
Instalace a spuštění
Poznámka
Pokud instalujete HAWK2xx/6xx a HAWK
IO-34 současně, návod naleznete
v příslušné instalační příručce (např.
„Návod k instalaci HAWK2xx/6xx“.
V tomto případě je modul HAWK IO-34
schváleným zdrojem energie. Mějte na
paměti, že jsou podporovány pouze další
dva HAWK IO-16 moduly (viz Obr. 1).
Hlavní kroky k instalaci a spuštění HAWK IO-34 jsou
následující:
Krok 1
Připojení V/V modulu
VAROVÁNÍ
bez řádné ochrany proti výbojům
statické elektřiny. Během manipulace
s plošnými spoji používejte
antistatický náramek na zápěstí.
Krok 2
Krok 3
Připojte modul HAWK IO-34 k
HAWK2xx/6xx (viz Montáž). Ujistěte se,
že vstupní konektor modulu HAWK IO-34
je řádně usazen do V/V na HAWK.
Proveďte zapojení uzemnění a V/V
vodičů (viz „Detaily zapojení“).
Zapněte napájení a proveďte počáteční
kontrolu (viz „Kontrola napájení a
spuštění“).
Montáž
Následujte instrukce k montáži modulu HAWK IO-34
s regulátorem HAWK2xx/6xx:



Jednotky lze namontovat v jakékoliv pozici. Ochranný
kryt není nutné odejmout před samotnou montáží.
Doporučujeme montáž na 35 mm široké DIN lišty.
Všechny jednotky HAWK jsou vybaveny slotem pro
DIN lištu. Montáž na DIN lištu zajišťuje přesné
nastavení konektorů mezi všemi moduly.
Pokud je pro vás montáž na DIN lištu nepraktická,
můžete použít šrouby. Montážní rozměry jsou na
poslední stránce tohoto dokumentu.
Následující postup poskytuje instrukce pro montáž na DIN
lištu pro HAWK IO-34.
Poznámka
Pokud je HAWK v chodu:
Zálohujte konfiguraci zařízení do
AX
počítače pomocí COACH 3.n.nn. Po
připojení regulátoru HAWK k PC lze toto
provést pomocí příkazu Backup
v Platform Administration.
Vypněte napájení a odpojte napájecí
kabel. Ujistěte se, že všechny LED
diody jsou zhasnuté.
Ujistěte se, že modul není napájen
pomocí baterie.
Pracujte v prostředí bez statické
elektřiny. Vybijte nashromážděný
statický náboj. Eletrostatického
náboje se zbavíte dotykem předmětu,
který je bezpečně uzemněn.
Nesahejte na desku plošných spojů
3
Pokud HAWK2xx/6xx používá pro
napájení modul CLAXNPBPWR,
odpojte ho před montáží HAWK IO-34.
CLAXHAWKIO34 080528
CLAXHAWKIO34 – NÁVOD K INSTALACI
Postup 1 Montáž na DIN lištu
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Vyjměte spodní V/V konektor(y), které
zakrývají plastové DIN pojistky.
Umístěte HAWK IO-34 na lištu,
nakloněním přes hranu DIN lišty (Obr. 1).
Použijte šroubovák k vysunutí plastové
pojistky. Po vysunutí pojistky je možné
modul překlopit přes druhou hranu lišty.
Krok 4
Krok 5
Posuňte modulem po DIN liště tak, aby se
spojil s 20-pinovým konektorem regulátoru
HAWK2xx/6xx. Ujistěte se, že všechny
moduly jsou pevně usazeny.
K zajištění konečné polohy na liště slouží
koncové DIN svorky (Obr. 1), které se
umisťují na oba konce.
Demontáž z DIN lišty
Montáž na DIN lištu
Koncová
pojistka
DIN
Koncová
pojistka
Až 2 HAWK
IO16
Pokud jsou připojeny
HAWKIO16, HAWK IO-34
musí být na konci zapojení
Obr. 1 Montáž modulu HAWKIO-34
CLAXHAWKIO34 080528
4
CLAXHAWKIO34 – NÁVOD K INSTALACI
Digitální relé výstupy 1-10
Analogové Vdc výstupy 1-8
LED napájení
Stavové LED
Samostatný 24Vac
transformátor, ani jedna
sekundární strana není
uzemněna
LED DO relé
Vstupní
signál
Uzemnění
Síťové
nápětí
24Vdc napájení, ani jedna
strana není uzemněna
Konektor
pro
uzemnění
Univerzální vstupy (UIs) 1-16
Obr. 3 Připojení uzemnění HAWK IO-34
24 Vac/Vdc
napájení
Obr. 2 Pozice vstupů/výstupů HAWK IO-34
Poznámka
Napájení
K odstranění modulu HAWK IO-34
z DIN lišty jej odpojte od ostatních
modulů. Vložte šroubovák do plastové
pojistky a vytáhněte ji směrem dolů,
poté lze modul bezpečně sejmout
z lišty. Možná budete potřebovat
nejprve odejmout V/V konektor (Obr. 1)
Modul HAWK IO-34 může být napájen samostatným 24 V
transformátorem (Třída 2) nebo 24 Vdc zdrojem napětí.
Pomocí tohoto modulu se napájí i připojený regulátor
HAWK2xx/6xx a až dva moduly HAWKIO16 (pokud jsou
použity).
Poznámka
Rozvržení základní desky a pozice
vstupů/výstupů
Modul HAWK IO-34 obsahuje 16 univerzálních
analogových (teplota, odpor, napětí, proud) a digitálních
(sepnutí kontaktů, počet pulzů) vstupů a 18 výstupů: 10
relé výstupů (24 Vac/dc, 0,5A max.) a 8 analogových
výstupů (0-10 Vdc). Pozice vstupů a výstupů jsou
zobrazeny na Obr. 2, spolu s pozicemi LED diod.
Pokud napájíte pomocí 24 V
transformátoru, nepřipojujte
k transformátoru žádná další zařízení.
Neuzemňujte žádnou sekundární stranu
24 V transformátoru.
Energetická spotřeba závisí na instalovaném příslušenství
a může být v rozmezí:


Detaily zapojení
Podívejte se na Obr. 2, kde lze vidět pozice konektorů a
ostatních komponent modulu HAWK IO-34.
HAWK2xx/6xx se samostatným modulem HAWK IO34: cca 8,5 VA (AC) nebo 8,5 W (DC)
HAWK2xx/6xx s HAWK IO-34 a 2 přídavnými HAWK
IO-16: až 20 VA (AC) nebo 20 W (W)
Napájecí konektor HAWK IO-34 se nachází v dolním rohu
jednotky (viz Obr. 3). Připojení proveďte způsobem, jak je
zobrazeno.
Zapojení modulu HAWK IO-34 proveďte podle
následujících instrukcí.
Poznámka
Krok 1 Připojte uzemnění (viz sekce „Uzemnění“).
Krok 2 Připravte napájecí kabel (viz sekce „Napájení“).
24 V napájení připojte až budou
všechny ostatní zapojení dokončena vč.
vstupů a výstupů na HAWK IO-34. Více
viz „Spuštění a počáteční kontrola“.
Vstupy
Krok 3 Připojte V/V vodiče (viz „Vstupy“ a „Výstupy“).
Každý z 16 univerzálních vstupů podporuje:
Krok 4 Přiveďte do jednotky napájení (viz „Spuštění a
počáteční kontrola“)
Uzemnění
Zemnící svorka je umístěna na modulu HAWK IO-34 (také
na HAWK 2xx/6xx, HAWK IO-16). K maximální ochraně
proti elektrostatickému výboji nebo jiných forem EMI
připojte každé uzemnění pomocí vodiče 16 AWG nebo
silnější. Dbejte na to, aby vodiče byly co nejkratší.
Na Obr. 3 je znázorněno uzemnění pro modul HAWK IO34.
5





Typ-3 10kΩ termistor
Odpor 0-100kΩ
0-10 Vdc
4-20 mA
Binární vstup
Termistor
Vstupy podporují 10K termistorová teplotní snímače.
Přesnost se pohybuje ±1% z rozsahu. Ve výchozím
nastavení pro termistorový snímač typu 3 je rozsah od 23,3°C do +57,2°C. Využitím „Tabular Thermistor“ můžete
specifikovat jinou křivku, importem křivky v .xml souboru.
NDIO modul obsahuje .xml soubory se křivkami pro
CLAXHAWKIO34 080528
CLAXHAWKIO34 – NÁVOD K INSTALACI
snímače Radio Shack 271-0110 a TE-6300 10K. Můžete
také upravovat a exportovat .xml soubory. Více informací
v NiagaraAX NDIO průvodci.
4-20 mA snímač
rozsah: 0-20mA
Stíněný kabel,
max 61 m
10K Termistor
Obr. 6 Zapojení 4-20 mA
Stíněný kabel, max 61
m
Binární vstup
Stíněný
Univerzální vstupy podporují pulzní kontakty a klasické
suché kontakty.
Obr. 4 Zapojení termistoru

Odpor 0-100 kΩ
Vstupy mohou přečíst odporový signál v rozmezí 0-100
kΩ. Zapojení je stejné jako pro termistorové teplotní čidlo
(Obr. 4).

Odporový signál vyžaduje ResistiveInputPoint.
Poznámka
Pulzní kontakty mohou mít změnu stavu frekvence
(COS) až o 20 Hz se střídou 50%.
Poznámka: Minimální doba prodlevy musí být delší
než 25 ms (kontakty musí být minimálně 25 ms
otevřené a následně 25 ms zavřené).
Standardní suché kontakty musí mít 1Hz (nebo méně)
COS s minimální dobou prodlevy 500ms.
Oba typy suchých kontaktů podporují 3,3 Vdc otevřený
obvod nebo 330 mikro-A proud nakrátko.
Obr. 7 ukazuje schéma zapojení. Pro pulzní kontakt
použijte CounterInputPoint.
Pro suché kontakty použijte BooleanInputPoint.
Univerzální vstupy jsou optimalizovány
tak, aby poskytovaly nejlepší rozlišení
v okolí rozsahu 10kΩ. U snímačů
s rozsahem vzdáleným od 10kΩ (100Ω
nebo 1000Ω) bude rozlišovací schopnost
slabá. Pokud byste chtěli použít tento typ
snímač, doporučujeme nainstalovat
vysílač, který produkuje Vdc nebo mA
signál. Propojte poté vysílač s UI
rozhraním v závislosti na typy snímané
veličiny (0-10 Vdc nebo 4-20 mA).
Pulzní kontakt
Rozsah: 20Hz,
min, prodleva: 25ms
Stíněný kabel,
max. 61 m
0-10 Vdc
Vstupy podporují samo napájecí snímače 0-10 Vdc.
Vstupní impedance je větší než 5 kΩ.
Přesnost 0-10 V je ±2% bez kalibrace. Obrázek 5 ukazuje
schéma zapojení.
Suchý kontakt
Stíněný kabel,
max. 61 m
0-10 Vdc snímač
Obr. 7 Zapojení binárního vstupu
Výstupy
HAWK IO-34 disponuje 4 digitálními relé výstupy a 4 010V analogovými výstupy.
Stíněný kabel,max 61 m
Rozsah: 0-10 Vdc
Vstupní impedance >5 kΩ
Stíněný
Reléové výstupy
Každý relé výstup je dimenzován na 24 Vac nebo Vdc při
0,5 A. Relé výstupy mají MOV varistory k tomu, aby mohly
podporovat indukční typ zátěže např. cívky relé.
Obr. 5 Zapojení 0-10 Vdc
4-20 mA
Vstupy podporují samo napájecí 4-20 mA snímače.
Přesnost je v rozmezí ±2% bez kalibrace. Obr. 6 popisuje
schéma zapojení, které obsahuje 499 ohm rezistor vedený
přes vstupní svorky.
Varování
Relé nejsou určeny pro napájení AC
zátěží.
Nikdy nepoužívejte HAWK napájecí
transformátor k napájení V/V. Použití
HAWK transformátoru představuje
potenciální nebezpečí poškození
spínacích přechodů do HAWK.
Použijte BooleanOutputWritable pro každý výstup ve
stanici. Obr. 8 ukazuje příklad zapojení.
CLAXHAWKIO34 080528
6
CLAXHAWKIO34 – NÁVOD K INSTALACI
24 Vac
transformátor
nebo
24 Vdc napájecí
napětí
Obr. 10 Přiřazení NdioBoard je vztaženo k přiřazení
vůči regulátoru HAWK
Jakmile operační systém identifikuje NDIO procesory, pak
se stavová LED na V/V modulech rozsvítí zeleně. Zelená
indikace upozorňuje, že regulátor HAWK je schopen
komunikace s V/V modulem.
Obr. 8 Zapojení relé výstupů
Všimněte si, dvě společné DO svorky jsou od sebe
navzájem izolovány. To je užitečné, pokud jsou řízené
zátěže napájeny z různých okruhů.
Poznámka
Stavová LED pro každé relé (D1-D4) je umístěna na
desce (Obr. 2), tak aby byly viditelné přes kryt. Za
normálního provozu LED diody indikují aktivitu takto:


Nesvítí - relé otevřené / proud neprotéká
Svítí - relé uzavřené / proud protéká
Analogové výstupy
Analogové výstupy jsou označeny An a 0V (uzemnění).
Každý analogový výstup může dodávat maximálně 4 mA
v celém rozsahu 0-10 Vdc. Minimální vstupní impedance
zařízený řízeného analogovým výstupem musí být větší
než 2500 ohmů. Typické zapojení pro analogový výstup je
zobrazeno na Obr. 9.
Vstupní impedance
> 2500 Ω
Stíněný kabel,
max. 61 m
Společný
Vstup
Každý použitý vstup nebo výstup vyžaduje speciální NDIO
bod, který je přidán do databáze stanice. Tyto komponenty
fungují jako rozhraní stanice k fyzickým V/V bodům. NDIO
body, které jsou potřeba pro každý vstup nebo výstup,
jsou popsány v sekci jednotlivých zapojení.
Spuštění a počáteční kontrola
Krok 1
Připojte 24 V konektor k přivedení napájení.
Stavová LED dioda na desce HAWK IO-34
bude nejprve vypnuta (Obr. 2), ale napájecí
LED na IO-34 a HAWK2xx/6xx by měla svítit.
Pro spuštění HAWK vyčkejte pár minut.
Krok 2
Pokud je to nutné, proveďte upgrade firmware
(pokud má HAWK nižší verzi Niagara než Váš
AX
AX
COACH ). V COACH otevřete připojení do
platformy HAWK. Použijte průvodce Uvedení
do provozu (Commissioning Wizard). Bližší
informace naleznete v průvodci instalace, který
AX
je dostupný v online Help v COACH . Ujistěte
se, že máte nainstalován NDIO modul.
Ověřte, že stavová LED na IO-34 svítí zeleně.
Krok 3
Obr. 9 Zapojení analogového výstupu
V COACH otevřete běžící stanici nebo
otevřete připojení do platformy a spusťte
stanici pomocí Application Director.
Krok 5
Přidejte NdioNetwork do seznamu ovladačů a
použijte „Manager view“ a „LearnMode“ pro
objevení a přidání Ndio komponent do
databáze stanice. Více informací o NDIO
komponentách naleznete v NDIO příručce,
která je také dostupná v online nápovědě v
AX
COACH (docNdio).
AX
Pokud HAWK obsahuje i další moduly (jeden nebo dva
HAWK IO-16), pak nejbližší modul k regulátoru HAWK je
uveden na prvním místě v NdioBoard (Port 1), další
HAWK IO-16 modul v řetězci je NdioBoard1 (Port 2) a
HAWK IO-34 je NdioBoard2 (Port 3). Více viz Obr. 10.
Související dokumentace
Více informací o konfiguraci a použití regulátorů
HAWK2xx/6xx naleznete v následujících dokumentech:



7
AX
Krok 4
Softwarová reprezentace NdioBoard
V rozhraní COACH je každý V/V modul reprezentován
jako jeden NdioBoard v NdioNetwork. Pokud HAWK
obsahuje pouze HAWK IO-34 modul, NdioNetwork má
pouze jednu složku NdioBoard, kde „IO Port“ je 1 (viz Obr.
10) .
Kdykoliv stavová LED nesvítí, všechny
výstupy jsou v tzv. „failsafe“ stavu (
všechny relé výstupy jsou v pozici OFF a
analogové výstupy na úrovni 0 V). Viz
Obr. 2 pro umístění stavové LED na
HAWK IO-34.
HAWK2xx/6xx Instalační příručka
NiagaraAX Průvodce instalací a spuštěním
NiagaraAX Ndio příručka
CLAXHAWKIO34 080528
CLAXHAWKIO34 – NÁVOD K INSTALACI


NiagaraAX Uživatelská příručka
HAWK IO-16 Instalační příručka
Výměna modulu HAWK IO-34
Upozornění
Před manipulací s plošnými spoji vybijte
nahromaděnou statickou elektřinu
dotykem okolního uzemněného bodu.
Krok 3
Krok 4
Krok 5
Krok 6
Certifikace a prohlášení o shodě
HAWK IO-34 splňuje Federal Communications
Commission (FCC), Canadian Department of
Communications (DOC) a je zahrnut v EC Prohlášení o
shodě pro regulátor HAWK. Další informace naleznete
v instalační příručce HAWK6xx/6xx.
AX
Pomocí software COACH si zazálohujte
nastavení regulátoru HAWK do Vašeho
počítače.
Odpojte napájení k regulátoru.
Pokud je některý z V/V bodů pod napětím,
vypněte dané zařízení nebo je odpojte od
napájení.
Zaznamenejte si pozice všech V/V, které mají
být vyměněny, stejně tak i pro ostatní
instalované moduly. Pokud je to nutné,
označte si konektory štítky, aby se zabránilo
pozdějšímu špatnému zapojení. Software
ovládající HAWK2xx/6xx očekává po výměně
modulu stejné zapojení.
Odpojte všechny konektory od HAWK IO-34
včetně všech V/V konektorů a uzemnění.
Odstraňte všechny šrouby nebo upevňovací
svorky DIN lišty, které drží HAWK IO-34 (viz
Obr. 1).
Novou jednotku namontujte na stejné místo
pomocí stejných šroubů nebo na DIN stejnou
lištu.
CLAXHAWKIO34 080528
Znovu připojte veškeré V/V konektory.
Pokud je některý z V/V bodů napájen, zapněte
dané zařízení nebo jej připojte k napájení.
Obnovte napájení do HAWK2xx/6xx a
AX
proveďte kontrolu pomocí COACH .
Více informací naleznete v příručce NiagaraAX
Ndio a v Instalační příručce tohoto softwaru.
Krok 11
Postup 2 Výměna modulu HAWK IO-34
Krok 2
Pozn.
Znovu připojte zemnicí vodič k HAWK IO-34.
Krok 8
Krok 9
Krok 10
Pro výměnu modulu HAWK IO-34 postupujte následovně:
Krok 1
Krok 7
8
CLAXHAWKIO34 – NÁVOD K INSTALACI
ROZMĚRY
Poznámka: Elektronická a tištěná verze této příručky se může
lišit. Před samotným navrtáváním děr ověřte rozměry.
Doporučujeme k upevnění použít DIN lištu.
TIP: Pro budoucí výměnu nebo odstranění si můžete zjednodušit montáž
tím, že neumístíte šrouby v pozici bočního modulu (viz níže).
Vzdálenost mezi otvory pro šrouby
CentraLine
Honeywell s.r.o.
V Parku 2326/18
148 00 Praha, ČR
Telefon: +420 242 442 111
Fax: +420 242 442 282
[email protected]
www.centraline.com

Podobné dokumenty

HAWK 600E - CentraLine

HAWK 600E - CentraLine Pomocí HAWK Plug-On I/O modulů lze připojit až 66 fyzických datových bodů. Moduly se montují na DIN lištu a připojují se pomocí multi-pinového bočního konektoru. K dispozici jsou následující dva Pl...

Více

DRIVEIT Příručka uživatele Střídavé pohony pro frekvenční měniče

DRIVEIT Příručka uživatele Střídavé pohony pro frekvenční měniče odpojení napájení. Změřte napětí na stejnosměrných svorkách (Uc+Uc-) dříve, než začnete se servisem jednotky (viz E). Varování ! I v případě, že je motor zastaven, jsou na svorkách napájecích obvod...

Více

LYNX Wall Modules

LYNX Wall Modules -X X 0,5 až 5 - inkrement hodnot -X X "-" a "/" znaky ve jméně parametru -X X *Podporováno připojení až čtyř CLCMTR71 /-H a/nebo CLCMTR75 /-H na regulátor. Pokud je použit CLCMTR70 /-H tak max. tři...

Více

Březový sirup

Březový sirup cukernatost a obsah vody v sirupu, t.zv. hydrometr. Ale ten je třeba, jen kdybyste se výrobou sirupu chtěli opravdu zabývat ve velkém. Než jej budete stáčet je třeba sirup ještě přefiltrovat přes p...

Více

SIReAA Advanced pro vzduchové clony Návod na montáž

SIReAA Advanced pro vzduchové clony Návod na montáž SIReRTX (volitelné příslušenství) k řídící desce SIReA1X použijte modulární kabel RJ11 (4p/4c). Servopohon pro regulaci vody, dveřní spínač SIReDC a venkovní teplotní čidlo SIReOTX se připojují ke ...

Více

Návod k obsluze Uschovejte v blízkosti rekuperační jednotky

Návod k obsluze Uschovejte v blízkosti rekuperační jednotky použití vám však nevyplývají žádná práva. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit

Více