NIKOTISK, s.r.o.

Komentáře

Transkript

NIKOTISK, s.r.o.
NIKOTISK, s.r.o.
www. nikotisk.cz
Kancelář Plzeň: Vejprnická 56, 318 00 Plzeň
tel /fax: 377 386 440, email: [email protected]
Kancelář Praha: Štěrbohorská 44, 102 00 Praha 10
tel: 281 001 238, fax: 281 001 237, email: [email protected]
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
Datum vydání: 01.12.2010
Datum revize:
Název výrobku:
Počet stran: 8
Číslo revize:
Auxilia 1000 - gel
1. IDENTIFIKACE LÁTKY /PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI /PODNIKU
1.1 Identifikace látky/přípravku
Název výrobku:
Auxilia 1000 - gel
1.2 Použití přípravku
přípravek pro ofsetový tisk
Plánované vyuţití
polygrafický průmysl
1.3.1Identifikace výrobce
Budacolor ltd.
1222 Budapest, Háros u. 11, Hungary
Tel: +36-1-424-0731, Fax: +36-1-424-0720
E-mail: [email protected]
Místo podnikání nebo sídlo:
1.3.2 Identifikace prvního příjemce NIKOTISK, s.r.o., e-mail: [email protected],
Místo podnikání nebo sídlo:
www. nikotisk.cz
Plzeň: Vejprnická 56, P.O.Box 37, 318 00 Plzeň,
Tel/fax: 377 386 440, email: [email protected]
kontaktní osoba: Mgr. Antonín Nikodem
Praha: Štěrbohorská 44, 102 00 Praha 10
tel: 281 001 238, fax: 281 001 237 , email: [email protected]
kontaktní osoba: David Štědrý
1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace
Lékařská záchranná sluţba:
Hasiči:
Toxikologické informační středisko (TIS):
nepřetržitá lékařská služba:
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
155
150
224 919 293
224 915 402
2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný.
Nejzávaţnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a ţivotní prostředí při pouţívání přípravku:
Při dodrţení všech bezpečnostních předpisů pro normální pouţití výrobek nepředstavuje ţádná
zdravotní rizika ani ohroţení ţivotního prostředí.
Auxilia 1000
1
NIKOTISK, s.r.o.
www. nikotisk.cz
Kancelář Plzeň: Vejprnická 56, 318 00 Plzeň
tel /fax: 377 386 440, email: [email protected]
Kancelář Praha: Štěrbohorská 44, 102 00 Praha 10
tel: 281 001 238, fax: 281 001 237, email: [email protected]
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný v souladu s nařízením 1907/2006/ES a souvisejícími
předpisy.
3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.1. Chemické složení:
Tento oddíl pojednává o nebezpečných vlastnostech, informacích a výstraţných symbolech
jednotlivých sloţek. Odpovídající informace vztahující se k přípravku jsou uvedeny v oddílu 15.
3.2. Nebezpečné složky:
Přípravek je hlavně sloţen z:
Chemický název látky
Destiláty (ropné),
kyselinou dorafinované
střední
číslo systému Chemical
abstracts / CAS č.
EINECS /EC
Obsah
v%
Výstraţný
symbol
R-věty
Č. CAS: 64742-13-8
< 80
Xn
65-66
EINECS č: 265-113-1
Úplné znění všech vztahujících se R-vět je uvedeno v oddíle 16.
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Obecná opatření
V případě projevu příznaků nebo v případě pochyb konzultujte s
lékařem a poskytněte mu údaje z tohoto bezpečnostního listu.
4.1 Při vniknutí do oka:
Vyplachujte oko při otevřených víčkách velkým mnoţstvím čisté
vody několik minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
4.2 Při potřísnění pokoţky: Omývejte pokoţku vodou a mýdlem. Přípravek nedráţdí pokoţku.
4.3 Při poţití:
Vypláchněte ústní dutinu. Nevyvolávat zvracení. V případě stálých
potíţích vyhledejte lékaře.
4.4 Při nadýchání:
Přemístěte postiţeného na čerstvý vzduch. Je-li to nutné, zajistěte
lékařskou pomoc.
5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
Vhodná hasiva:
pěnový, sněhový (CO2), práškový hasící přístroj
Nevhodná hasiva:
neuvedeno
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: ţádné speciální
Doporučená opatření: Uzavřené nádoby v blízkosti poţáru chladit vodou.
Auxilia 1000
2
NIKOTISK, s.r.o.
www. nikotisk.cz
Kancelář Plzeň: Vejprnická 56, 318 00 Plzeň
tel /fax: 377 386 440, email: [email protected]
Kancelář Praha: Štěrbohorská 44, 102 00 Praha 10
tel: 281 001 238, fax: 281 001 237, email: [email protected]
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1 Ochrana osob:
Ţádné speciální ochranné osobní prostředky nejsou určeny.
6.2 Ochrana ţivotního prostředí: Zabraňte proniknutí přípravku do kanalizačního systému, do
studní, vrtů, podzemní vod, půdy. Únik do kanalizace, povrchových či podzemních vod
oznamte příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci kanalizace popř. správci toku a
hygienické stanici.
6.3 Čistící metody:
Nasáknout přípravek do patřičného materiálu (písek, Vapex,
savé tkaniny, piliny). Očistěte zasaţený prostor vodou a čistícími prostředky.
Znečištěný materiál zneškodněte v souladu se zákonem o odpadech podle kapitoly 13.
7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1. Zacházení
Opatření pro bezpečné zacházení:
očima a oděvem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.
Opatření protipoţární a proti moţnosti výbuchu:
Vyvarujte se kontaktu látky s pokoţkou,
Nejsou speciální pokyny.
7.2. Skladování
Pravidla pro skladovací prostory a nádoby:
Bez speciálních pokynů. Skladujte v originálních obalech nebo v obalech náleţitě označených,
těsně uzavřených, na chladném, suchém a dobře větraném místě.
Podmínky skladování a vybavení pro společné skladování: Nejsou.
Další podmínky pro skladování: Nejsou
7.3 Specifické použití
v polygrafickém průmyslu
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
8.1 Expoziční limity:
nepoţaduje se
8.2 Technicko-organizační opatření: viz kapitola 7, další údaje neudány
8.3 Omezování expozice
Technická opatření:
nejsou speciální
Hygienická opatření a monitoring pracovního prostředí:
Po práci umyjte ruce. Zamezte styku
s pokoţkou, zamezte zasaţení očí. Znečištěný nebo potřísnění oděv ihned vysvléci.
8.3.1 Omezování expozice pracovníků
Základní bezpečnostní a hygienické opatření:
Uchovávejte mimo dosah potravin,
nápojů a jídla. Mýt si ruce před svačinou a po ukončení práce.
Auxilia 1000
3
NIKOTISK, s.r.o.
www. nikotisk.cz
Kancelář Plzeň: Vejprnická 56, 318 00 Plzeň
tel /fax: 377 386 440, email: [email protected]
Kancelář Praha: Štěrbohorská 44, 102 00 Praha 10
tel: 281 001 238, fax: 281 001 237, email: [email protected]
Osobní ochranné pomůcky:
Ochrana rukou a kůţe
: ochranné rukavice z materiálu nepropustného a odolného
přípravku. Při výběru materiálu rukavic zohledněte dobu průchodnosti
materiálu, intenzitu průchodnosti a doba poničení.
Materiál ochranných rukavic:
výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale na dalších
známkách zaručující kvalitu a mění se podle výrobce.
Doba průchodnosti materiálu rukavic: doba poničení ochranných rukavic není výrobcem dána
exaktně, kvalita rukavic se musí kontrolovat.
Ochrana očí
:
neudáno.
Ochrana dýchacích cest :
v případě krátkodobé expozice nízké koncentrace se
pouţívá vhodný dýchací přístroj /polomaska s kombinovaným filtrem
Pracovní ochranné oblečení
Další informace:
Seznam údajů je platný pro základní skladování a uţívání.
8.4 Omezování expozice životního prostředí
Zamezte jakémukoli vniknutí do ţivotního prostředí
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1 Obecné informace
Skupenství:
pasta
Barva:
zlatá
Zápach:
charakteristický
9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
Tenze par (20 C)
neuvedeno
Hustota par
není stanoveno
Rychlost vypařování
není stanoveno
Hořlavost
není stanoveno
Rozdělovací koeficient:
n-oktanol/voda
není stanoveno
Bod tání/rozmezí bodu tání
> 240 C
Bod vzplanutí
> 140 C
Bod varu/rozmezí bodu varu
~ 300 C
Mez výbušnosti
není výbušný
Teplota vznícení
nestanovena
Relativní měrná hmotnost
(při 25 C)
0,960 g/cm3
Rozpustnost ve vodě (20C)
není rozpustný ve vodě
Viskozita
40-60 Pas (25C)
Auxilia 1000
4
NIKOTISK, s.r.o.
www. nikotisk.cz
Kancelář Plzeň: Vejprnická 56, 318 00 Plzeň
tel /fax: 377 386 440, email: [email protected]
Kancelář Praha: Štěrbohorská 44, 102 00 Praha 10
tel: 281 001 238, fax: 281 001 237, email: [email protected]
10.
STÁLOST A REAKTIVITA
10.1 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Výrobek je stabilní za normálních podmínek uţívání a skladování a při správné, doporučené
manipulace s ním.
10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat
Vyvarovat se kontaktu se silnými oxidačními prostředky, aby se zabránilo exotermním
reakcím.
10.3 Nebezpečné produkty rozkladu
Při vysokých teplotách mohou vznikat nebezpečné rozkladné produkty, jako např.: kysličník
uhličitý, uhelnatý, kouř.
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1 Toxikologické účinky:
Neudány.
11.2 Akutní toxicita:
Nestanovena.
Dráţdivost očí:
ne
Dráţdivost koţní: ne
11.3 Senzibilizace:
Není znám senzibilizující efekt.
11.4 Dlouhodobé a chronické účinky:
neudáno
Provedení zkoušek na zvířatech: neudáno
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
Nepřipustit vniknutí do podzemních vod, povrchových vod a do vodních děl a kanalizačních
rozvodů.
12.1 Ekotoxicita
Neudáno.
12.2 Mobilita:
Neudána.
12.3 Persistence a rozložitelnost:
Neudána.
12.4 Biokamulační potenciál:
Neudáno.
12.5 Výsledky posouzení PBT:
Neudáno.
12.6 Jiné nepříznivé účinky: Přípravek je ve smyslu přílohy č. 1 vodního zákona povaţován za
závadnou látku, látku nebezpečnou.
Auxilia 1000
5
NIKOTISK, s.r.o.
www. nikotisk.cz
Kancelář Plzeň: Vejprnická 56, 318 00 Plzeň
tel /fax: 377 386 440, email: [email protected]
Kancelář Praha: Štěrbohorská 44, 102 00 Praha 10
tel: 281 001 238, fax: 281 001 237, email: [email protected]
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
Zabraňte úniku produktu do sítí odpadních vod, veřejných kanalizací nebo vodních toků.
Odpady neukládejte v místech, kde mohou znečistit podzemní nebo povrchové vody.
13.1 Odstraňování odpadů
Odpad ukládejte do označených, uzavíratelných, nepropustných nádob a předávejte oprávněným
osobám. Při nakládání s odpadem dodrţujte ustanovení zákona o odpadech a jeho prováděcích
předpisů. Podle Katalogu odpadů se jedná o druh odpadu s kódem 08 03 07 nebo 08 03 08.
13.2 Nakládání s použitými obaly
Na nakládání s obaly se vztahuje zákon o obalech a jeho prováděcí předpisy. Na odstraňování obalů
se vztahuje norma ČSN 770053 Obaly-Obalové odpady-Pokyny a informace o nakládání s
pouţitým obalem. S odpadními obaly od přípravku nakládejte jako s odpadem, shromaţďujte je ve
vhodném, označeném, nepropustném, uzavíratelném shromaţďovacím prostředku a předávejte je
oprávněné osobě, která je materiálově vyuţije.
13.3 Způsoby neutralizace nebo zneškodnění přípravku
Nepouţitelné zbytky přípravku předávejte oprávněné osobě k vyuţití nebo odstranění. Přepravu
odpadů je nutno provádět v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a č. 266/1994
Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU
Pro účely přepravy
po silnici (ADR)
tento produkt není klasifikován jako nebezpečný
dráze (RID)
tento produkt není klasifikován jako nebezpečný
po moři (IMDG)
tento produkt není klasifikován jako nebezpečný
lodní a leteckou dopravou (ICAO/IATA) tento produkt není klasifikován jako nebezpečná věc.
15. INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1 Klasifikace
Přípravek podle směrnic EU a ve smyslu zákona o chemických látkách a chemických
přípravcích, v platném znění není klasifikován jako nebezpečný.
Na značení produktu se nevztahují R-věty a S-věty ani výstraţné symboly.
Přípravek obsahuje ropný destilát (CAS 64742-13-8) aţ 80 %
15.2. Vztahující se legislativa
Na práci s výrobkem se vztahují následující přepisy:
Ochrana zdraví - zákon č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví včetně prováděcích předpisů,
Zákoník práce, včetně prováděcích předpisů. Kaţdý zaměstnavatel musí podle článku 35 nařízení
EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) umoţnit přístup k informacím z bezpečnostního listu všem
Auxilia 1000
6
NIKOTISK, s.r.o.
www. nikotisk.cz
Kancelář Plzeň: Vejprnická 56, 318 00 Plzeň
tel /fax: 377 386 440, email: [email protected]
Kancelář Praha: Štěrbohorská 44, 102 00 Praha 10
tel: 281 001 238, fax: 281 001 237, email: [email protected]
pracovníkům, kteří tento produkt pouţívají nebo jsou během své práce vystaveni jeho účinkům, a
rovněţ zástupcům těchto pracovníků
Ochrana ţivotního prostředí je upravena zejména zákonem o odpadech citovaným v oddíle 13 a
dále zákony, které se týkají ochrany ovzduší (z. č. 86/2002 Sb.) a vod (tj.zákon č. 254/2001 Sb.) a
zákonem o ţivotním prostředí (č. 17/1992 Sb).
16. DALŠÍ INFORMACE
Text R-vět uvedených v oddíle 3
R65 Zdraví škodlivý: při poţití můţe vyvolat poškození plic
R66 Opakovaná expozice můţe způsobit vysušení nebo popraskání kůţe.
Materiály použité při sestavování bezpečnostního listu
Nařízení ES 1907/2006 REACH.
Destiláty ropné klasifikovány jako Carc.Cat.2 (Karcinogen 2. kategorie), R45. Ve smyslu
poznámky N látku není nutno klasifikovat jako karcinogen, je-li znám celý technologický proces
její rafinace a jestliţe lze prokázat, ţe výchozí látka není karcinogenní, označování se provádí podle
všech ostatních vlastností.
Česká verze bezpečnostního listu vychází z bezpečnostního listu výrobce, z ustanovení české
legislativy a je zpracován v souladu s Přílohou II Nařízení ES 1907/2006 (REACH).
Zpracovatel bezpečnostního listu (ČR): Ing. Helena Blaţíčková, kontakt: č.tel. 604207595,
[email protected]
Uvedené informace jsou základní a odpovídají současnému stavu vědomostí. Jedná se o údaje
potřebné k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany ţivotního prostředí. Uvedené
údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními
předpisy.
Auxilia 1000
7
NIKOTISK, s.r.o.
www. nikotisk.cz
Kancelář Plzeň: Vejprnická 56, 318 00 Plzeň
tel /fax: 377 386 440, email: [email protected]
Kancelář Praha: Štěrbohorská 44, 102 00 Praha 10
tel: 281 001 238, fax: 281 001 237, email: [email protected]
Název:
Auxilia 1000 -gel
Budacolor ltd.
1222 Budapest, Háros u. 11, Hungary
Gel pro archový ofsetový tisk.
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný.
Přípravek obsahuje ropný destilát (CAS 64742-13-8) aţ 80 %
Odpady a obaly odevzdejte ve sběrně odpadu nebo je předejte oprávněné osobě k převzetí odpadů.
Distributor: Nikotisk, s.r.o., Vejprnická 56, P.O.Box 37, 318 00 Plzeň, tel a fax: 377 386 440
[email protected]
Auxilia 1000
8

Podobné dokumenty

Auxilia 1007R10

Auxilia 1007R10 Kancelář Praha: Štěrbohorská 44, 102 00 Praha 10 tel: 281 001 238, fax: 281 001 237, email: [email protected] 13.3 Způsoby neutralizace nebo zneškodnění přípravku Nepoužitelné zbytky přípravku před...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Chemický název látky / obchodní název přípravku: Gel Top Line 41910 Identifikační číslo /kód

Více