Řetězová kola

Komentáře

Transkript

Řetězová kola
Obsah
Převody válečkovými řetězy
Válečkové řetězy ............................................................................................... 4
Válečkové řetězy nerezové ............................................................................. 10
Řetězová kola SPECIÁL ................................................................................... 11
Řetězová kola .................................................................................................. 18
Řetězová kola litinová .....................................................................................55
Řetězová kola napínací a pro dopravní pásy ...................................................59
Řetězová kola pro TAPER-LOCK® .....................................................................60
Příslušenství řetězových kol .............................................................................66
Převody ozubenými řemeny s palcovou roztečí
XL, L, H, XH, XXH
Ozubené řemeny ............................................................................................ 71
Oboustranné ozubené řemeny.........................................................................75
Řemenice .........................................................................................................78
Ozubené tyče ..................................................................................................92
Příruby pro řemenice .......................................................................................93
Řemenice pro upínací pouzdra TAPER-LOCK® ................................................. 94
Převody ozubenými řemeny s metrickou roztečí
T 2,5; T 5; T 10; T 20
Ozubené řemeny ..........................................................................................103
Řemenice .......................................................................................................108
Ozubené tyče ................................................................................................ 113
Příruby pro řemenice ..................................................................................... 114
Převody ozubenými řemeny s metrickou roztečí
AT 5, AT 10
Ozubené řemeny .......................................................................................... 117
Řemenice ....................................................................................................... 121
Ozubené tyče ................................................................................................124
Příruby pro řemenice .....................................................................................125
Převody ozubenými řemeny s metrickou roztečí HTD®
3M, 5M, 8M, 14M, 20M
Ozubené řemeny ..........................................................................................129
Řemenice .......................................................................................................136
Ozubené tyče ................................................................................................148
Příruby pro řemenice .....................................................................................149
Řemenice pro upínací pouzdra TAPER-LOCK® ...............................................150
Ozubené řemeny – metráž, upínací desky pro řemeny
Ozubené řemeny – metráž ...........................................................................159
Upínací desky pro ozubené řemeny ...............................................................160
Převody klínovými řemeny
Klínové řemeny a řemenice ...........................................................................163
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Převody válečkovými řetězy
VŘ
Válečkové řetězy
Technické údaje
DIN 8187
Hlavními prvky válečkového převodového řetězu jsou:
obr. 1
Boční tvarované destičky vzdálené od sebe o šířku (W)
Čepy válečků s průměrem (d)
Válečky o průměru (D)
Vzdálenost čepů určuje rozteč (p)
Další příslušenství řetězových převodů tvoří spojovací články, nepravé
články (pro dva nebo tři válečky). Aby tyto drobné součástky v řetězu
dobře držely, je třeba je zajistit závlačkami nebo pružinami.
obr. 2
Na obrázku 1 je znázorněn základní článek, který tvoří řetěz; dále, na
obrázku 2 je znázorněn spojovací článek s pojistnou pružinou, zatímco na
obrázku 3 je znázorněn spojovací článek se dvěma malými závlačkami.
Na obrázku 4 je znázorněno schéma sestavy vnitřních a vnějších bočních
destiček v montážní fázi.
Nakonec, na obrázku 5, je patrný rozdíl mezi nepravým tříválečkovým
a lomeným článkem.
obr. 3
Běžně dodávané řetězy jsou označeny normami, ve kterých byly vyrobeny:
Evropská standardizace požaduje unifikaci ISO/R 606-1982 (DIN 8187),
zatímco americká požaduje unifikaci ANSI (DIN 8188).
U běžně dodávaných řetězů dochází ke zhoršení původních vlastností
opotřebením nebo únavou materiálu: v prvním případě je to dáno
přílišným opotřebením při styku mezi čepem a válečkem, což způsobuje
přílišné prodloužení původní rozteče s následnou možností přeskočení
zubu; k únavovému lomu dojde, když skutečná hodnota zatížení překročí
hodnotu stanovenou v tabulce s technickými údaji (N). V tomto případě je
samozřejmě rozhodující typ pohybu, pro který budou řetězy používány,
což znamená, že stálé zatížení je pro řetěz méně zatěžující, než zatížení
střídavé s neustálými přetíženími (vázáno na počáteční záběrné momenty,
pravidelné setrvačnosti atd.).
Dodávky řetězů jsou realizovány běžně s opakující se roztečí v kotoučích o délce 5 metrů; na žádost zákazníka mohou být dodány i s předem stanovenými počty článků.
obr. 4
obr. 5
V tomto případě dbejte pečlivě na dále uvedené informace.
4
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Válečkové řetězy
VŘ
Stanovení počtu článků v řetězu
(na přání)
DIN 8187
A – Výsek řetězu
B – Spojovací článek
C – Lomený článek
VÝSEK: Počet roztečí (p) je vždy lichý.
p
SPOJOVACÍ ČLÁNEK: Slouží ke spojení a uzavření řetězu; v tomto
případě je počet roztečí (p) sudý. Vložíme-li lomený článek, rozteče (p)
budou opět liché.
LOMENÝ ČLÁNEK: Vložíme-li jej do řetězu, počet roztečí (p) budou sudé,
avšak řetěz nelze uzavřít.
Poznámka
Bude-li třeba řetěz se sudými roztečemi a uzavřený (BEZE SPOJE), je třeba
upřesnit: Č. XXX roztečí, uzavřený „nýtovou spojkou“.
Návrh řetězového převodu
Příklad stanovení řetězového převodu
ÚVOD:
i=
Z2
Z1
C2
i=
C1
1) Stanovení převodového poměru
Převodový poměr (i) se vypočítá jako podíl mezi počtem zubů hnaného
Z2 a hnacího kola Z1.
2) Korekční koeficienty
Pro optimální určení převodového poměru se můžeme řídit stanovením
poměru určeného z koeficientů C1 a C2 (viz tabulka 1–3 a graf 4).
3) Koeficient C1:
Koeficient závisí na typu zatížení stroje při dané činnosti. Dále závisí na
typu a počtu zatěžovacích cyklů na hnacím kole.
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
5
VŘ
Válečkové řetězy
DIN 8187
Stanovení koeficientu C1 z tabulky 1:
tabulka 1
Typ činnosti
Hnací prvek
Šetrný cyklus
Slabě kolísající cyklus
Středně kolísající cyklus
Konstantní zatížení
1
1,1
1,3
Přerušované zatížení
1,4
1,5
1,7
Trhavé zatížení
1,8
1,9
2
tabulka 2
Cyklus
Hnací prvek
Šetrný
Elektromotor, endotermický motor, hydromotor
Slabě kolísající
Spalovací motor a mechanická spojka
Středně kolísající
Spalovací motor s několika válci a mechanickou spojkou
tabulka 3
Zatížení
Hnaný prvek
Konstantní
Odstředivá čerpadla, dopravníky se stálým tokem materiálu, válcovací stroje, ventilátory, sušičky,
míchačky materiálů s nízkou hustotou
Přerušované
Kompresory, míchačky, dopravníky s proměnným tokem materiálu, míchadla pevných materiálů
nebo materiálů s vysokou hustotou
Trhavé
Drtiče, stroje na zpracování gumárenských materiálů, lisy, děrovací stroje, stroje na zpracování zeminy
graf 4
4
Konstrukční kritéria pro návrh řetězového převodu
1) Vzdálenost mezi středem hnacího a hnaného kola musí být taková, aby
řetěz obepínal hnací kolo minimálně na oblouku s úhlem 120°.
3
2) Správné napnutí řetězu je základní podmínkou pro dokonalý převod. Proto
je nutno používat vodící kola, napínací kladky a nebo jiné běžně dostupné
prostředky (v případě, že nelze regulovat vzdálenost středů kol).
2
1,5
3) Správné mazání podporuje pracovní výkon a snižuje opotřebení
řetězu.
1
0,9
0,8
0,7
f
f < i/100
0,6
0,5
0,4
i
Koeficient C2
0,3
0,2
0,15
10
20
30 40 50
60
Počet zubů na hnacím kole – Z1
6
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
70 8090100 120
Válečkové řetězy
VŘ
Mazání řetězových převodů
DIN 8187
Určení vhodného maziva podle teploty okolí:
Prostředí
Teplota
Viskozita maziva
Studené
-5 °C
20 SAE
Normální
+5 ÷ +25 °C
30 SAE
Teplé
+25 ÷ +45 °C
40 SAE
Horké
+45 ÷ +70 °C
50 SAE
Konzultujte s naším technickým oddělením
Velmi horké
Pro stanovení způsobu mazání je nutné zohlednit velikost řetězu a rychlost převodu:
Příklad řetězu
Rychlost do
Způsob mazání
3/8“
1 m/s
Ruční
1“
1 m/s
Po kapkách
3/8“
2 m/s
Po kapkách
1“
2 m/s
Olejová lázeň
3/8“
10 m/s
Tlakové mazání
1“
6 m/s
Tlakové mazání
4) Stanovení (teoretické) délky řetězu:
Sv = 2 · l/p + (Z2–Z1)/2 + [(Z2–Z1)/6,28]2 · p/l
Sv
Délka řetězu
I
Osová vzdálenost řetězových kol
Z1 Počet zubů hnacího kola
Z2 Počet zubů hnaného kola
p
Rozteč
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
7
VŘ
Válečkové řetězy
Válečkové řetězy – evropská řada
DIN 8187
P
P
P
D
D
D
d
C
E
C
E
d
W
W
E
W
C
d
Jednořadé řetězy – SIMPLEX
Obj.
číslo
Ozn.
ISO
Rozměr
p
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
d
[mm]
C
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
Mezní pevnost
[N]
04B1
05B1
06B1
081B1
083B1
084B1
08B1
10B1
12B1
16B1
20B1
24B1
28B1
32B1
04 B-1
05 B-1
06 B-1
081 – 1
083 – 1
084 – 1
08 B-1
10 B-1
12 B-1
16 B-1
20 B-1
24 B-1
28 B-1
32 B-1
6 × 2,8 mm
8 × 3 mm
3/8“ × 7/32“
1/2“ × 1/8“
1/2“ × 3/16“
1/2“ × 3/16“
1/2“ × 5/16“
5/8“
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
1 3/4“
2“
6,00
8,00
9,525
12,70
12,70
12,70
12,70
15,875
19,05
25,40
31,75
38,10
44,45
50,80
2,80
3,00
5,72
3,48
4,90
4,90
7,75
9,65
11,68
17,02
19,56
25,40
30,99
30,99
4,00
5,00
6,35
7,75
7,75
7,75
8,51
10,16
12,07
15,88
19,05
25,40
27,94
29,21
1,85
2,31
3,28
3,68
4,09
4,09
4,45
5,08
5,72
8,28
10,19
14,63
15,90
17,81
8,30
8,20
13,15
11,00
16,30
15,40
20,50
19,50
22,50
36,10
41,30
53,40
65,10
66,00
0,11
0,20
0,41
0,3
0,49
0,58
0,69
0,93
1,15
2,71
3,70
7,10
8,50
10,25
3200
5900
10400
8200
13500
16000
19400
27500
32200
72800
106700
178000
222000
277500
Dvouřadé řetězy – DUPLEX
Obj.
číslo
Ozn.
ISO
Rozměr
p
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
d
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
Mezní pevnost
[N]
05B2
06B2
08B2
10B2
12B2
16B2
20B2
24B2
28B2
32B2
05 B-2
06 B-2
08 B-2
10 B-2
12 B-2
16 B-2
20 B-2
24 B-2
28 B-2
32 B-2
8 × 3 mm
3/8“ × 7/32“
1/2“ × 5/16“
5/8“
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
1 3/4“
2“
8,00
9,525
12,70
15,875
19,05
25,40
31,75
38,10
44,45
50,80
3,00
5,72
7,75
9,65
11,68
17,02
19,05
25,40
30,99
30,99
5,00
6,35
8,51
10,16
12,07
15,88
19,05
25,40
27,94
29,21
2,31
3,28
4,45
5,08
5,72
8,28
10,19
14,63
15,90
17,81
5,64
10,24
13,92
16,59
19,46
31,88
36,45
48,36
59,56
58,55
13,90
23,40
31,20
36,10
42,00
68,00
77,80
101,70
124,60
124,60
0,33
0,77
1,34
1,84
2,31
5,42
7,20
13,40
16,60
21,00
10200
18700
38700
56200
66100
133000
211200
319200
406800
508500
Trojřadé řetězy – TRIPLEX
Obj.
číslo
Ozn.
ISO
Rozměr
p
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
d
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
Mezní pevnost
[N]
05B3
06B3
08B3
10B3
12B3
16B3
20B3
24B3
28B3
32B3
05 B-3
06 B-3
08 B-3
10 B-3
12 B-3
16 B-3
20 B-3
24 B-3
28 B-3
32 B-3
8 × 3 mm
3/8“ × 7/32“
1/2“ × 5/16“
5/8“
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
1 3/4“
2“
8,00
9,525
12,70
15,875
19,05
25,40
31,75
38,10
44,45
50,80
3,00
5,72
7,75
9,65
11,68
17,02
19,56
25,40
30,99
30,99
5,00
6,35
8,51
10,16
12,07
15,88
19,05
25,40
27,94
29,21
2,31
3,28
4,45
5,08
5,72
8,28
10,19
14,63
15,90
17,81
5,64
10,24
13,92
16,59
19,46
31,88
36,45
48,36
59,56
58,55
19,50
33,50
45,10
52,20
61,50
99,80
114,20
150,10
184,20
183,20
0,48
1,16
2,03
2,77
3,46
8,13
10,82
20,10
24,92
31,56
13800
30100
57800
84500
101800
203700
290000
493000
609500
770500
8
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Válečkové řetězy
VŘ
Válečkové řetězy – americká řada
ASA „ANSI“
P
P
P
D
D
D
d
C
E
C
E
d
W
W
E
W
C
d
Jednořadé řetězy – SIMPLEX
Obj.
číslo
Ozn.
ASA
“ANSI”
Rozměr
p
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
d
[mm]
C
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
Mezní pevnost
[N]
25A1
35A1
40A1
50A1
60A1
80A1
100A1
120A1
140A1
160A1
25
35
40
50
60
80
100
120
140
160
1/4“
3/8“
1/2“
5/8“
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
1 3/4“
2“
6,35
9,525
12,70
15,875
19,05
25,40
31,75
38,10
44,45
50,80
3,18
4,77
7,85
9,40
12,57
15,75
18,90
25,22
25,22
31,55
3,30
5,08
7,94
10,16
11,91
15,88
19,05
22,22
25,40
28,58
2,31
3,58
3,96
5,08
5,94
7,92
9,53
11,10
12,70
14,27
7,90
12,40
16,60
20,70
25,90
32,70
40,40
50,30
54,40
64,80
0,15
0,33
0,62
1,02
1,50
2,60
3,91
5,62
7,50
10,10
4600
10800
17500
29400
41500
69400
109200
156300
212000
278900
Dvouřadé řetězy – DUPLEX
Obj.
číslo
Ozn.
ASA
“ANSI”
Rozměr
p
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
d
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
Mezní pevnost
[N]
35A2
40A2
50A2
60A2
80A2
100A2
120A2
140A2
160A2
35-2
40-2
50-2
60-2
80-2
100-2
120-2
140-2
160-2
3/8“
1/2“
5/8“
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
1 3/4“
2“
9,525
12,70
15,875
19,05
25,40
31,75
38,10
44,45
50,80
4,77
7,85
9,40
12,57
15,75
18,90
25,22
25,22
31,55
5,08
7,94
10,16
11,91
15,88
19,05
22,22
25,40
28,58
3,58
3,96
5,08
5,94
7,92
9,53
11,10
12,70
14,27
10,13
14,38
18,11
22,78
29,29
35,76
45,44
48,87
58,55
22,50
31,10
38,90
48,80
62,70
76,40
95,80
103,30
123,30
0,63
1,12
2,00
2,92
5,15
7,80
11,70
15,14
20,14
19700
35900
58100
82100
144800
219400
314900
427500
562400
Trojřadé řetězy – TRIPLEX
Obj.
číslo
Ozn.
ASA
“ANSI”
Rozměr
p
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
d
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
Mezní pevnost
[N]
35A3
40A3
50A3
60A3
80A3
100A3
120A3
140A3
160A3
35-3
40-3
50-3
60-3
80-3
100-3
120-3
140-3
160-3
3/8“
1/2“
5/8“
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
1 3/4“
2“
9,525
12,70
15,875
19,05
25,40
31,75
38,10
44,45
50,80
4,77
7,75
9,40
12,57
15,75
18,90
25,22
25,22
31,55
5,08
7,94
10,16
11,91
15,88
19,05
22,22
25,40
28,58
3,58
3,96
5,08
5,94
7,92
9,53
11,10
12,70
14,27
10,13
14,38
18,11
22,78
29,29
35,76
45,44
48,87
58,55
32,70
45,40
57,00
75,50
91,70
112,20
144,40
152,20
181,80
1,05
1,90
3,09
4,54
7,89
11,77
17,53
22,20
30,02
28600
50000
77800
111100
198400
309600
437200
593300
780600
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
9
VŘ
Válečkové řetězy nerezové
Válečkové řetězy nerezové –
evropská řada
DIN 8187 INOX
P
P
P
D
D
D
C
E
C
E
d
W
W
E
W
C
d
d
Jednořadé řetězy – SIMPLEX
Obj.
číslo
Ozn.
ISO
Rozměr
p
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
d
[mm]
C
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
Mezní pevnost
[N]
06X1
08X1
10X1
12X1
16X1
06 B-1
08 B-1
10 B-1
12 B-1
16 B-1
3/8“ × 7/32“
1/2“ × 5/16“
5/8“
3/4“
1“
9,525
12,70
15,875
19,05
25,40
5,72
7,75
9,65
11,68
17,02
6,35
8,51
10,16
12,07
15,88
3,28
4,45
5,08
5,72
8,28
13,15
16,70
19,50
22,50
36,10
0,41
0,70
0,94
1,16
2,73
6200
12000
14500
18500
40000
Dvouřadé řetězy – DUPLEX
Obj.
číslo
Ozn.
ISO
Rozměr
p
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
d
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
Mezní pevnost
[N]
06X2
08X2
10X2
12X2
16X2
06 B-2
08 B-2
10 B-2
12 B-2
16 B-2
3/8“ × 7/32“
1/2“ × 5/16“
5/8“
3/4“
1“
9,525
12,70
15,875
19,05
25,40
5,72
7,75
9,65
11,68
17,02
6,35
8,51
10,16
12,07
15,88
3,28
4,45
5,08
5,72
8,28
10,24
13,92
16,59
19,48
31,88
23,40
31,20
36,10
42,00
68,00
0,77
1,34
1,84
2,31
5,42
16900
32000
44500
57800
106000
Velmi těžká americká řada
Standardní materiál
Jednoduché řetězy
Obj.
číslo
Ozn.
ASA
“ANSI”
Rozměr
p
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
d
[mm]
C
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
Mezní pevnost
[N]
60H
80H
100H
120H
60H
80H
100H
120H
3/4“
1”
1 1/4“
1 1/2“
19,05
25,40
31,75
38,10
12,57
15,75
18,90
25,22
11,91
15,88
19,05
22,22
5,94
7,92
9,53
11,11
29,2
36,2
43,6
53,5
1,87
3,10
4,52
6,60
31800
56700
88500
127000
10
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Řetězová kola „SPECIÁL“
ŘS
Speciální řetězová kola
Všechna řetězová kola SPECIÁL mají indukčně kalené ozubení
HRC 45/53.
Nabízíme našim zákazníkům pro jejich konstrukci již hotová standardizovaná
řetězová kola SPECIÁL s již hotovým vrtáním v toleranci H7 a drážkou pro
pero dle normy UNI. Použití těchto již hotových řetězových kol se zakaleným
ozubením šetří Vaše další náklady na opracování a Váš čas.
Rozměry [mm]
Drážka pro pero je umístěna v ose zubu
D (H7)
B (H9)
10
4
T [mm]
D + 1,8
M
(+0,1/0)
M3
11
4
D + 1,8
(+0,1/0)
M3
12
4
D + 1,8
(+0,1/0)
M3
14
5
D + 2,3
(+0,1/0)
M4
16
5
D + 2,3
(+0,1/0)
M4
18
6
D + 2,8
(+0,1/0)
M5
19
6
D + 2,8
(+0,1/0)
M5
20
6
D + 2,8
(+0,1/0)
M5
22
6
D + 2,8
(+0,1/0)
M5
24
8
D + 3,3
(+0,2/0)
M6
25
8
D + 3,3
(+0,2/0)
M6
28
8
D + 3,3
(+0,2/0)
M6
30
8
D + 3,3
(+0,2/0)
M6
32
10
D + 3,3
(+0,2/0)
M8
35
10
D + 3,3
(+0,2/0)
M8
38
10
D + 3,3
(+0,2/0)
M8
40
12
D + 3,3
(+0,2/0)
M10
42
12
D + 3,3
(+0,2/0)
M10
45
14
D + 3,8
(+0,2/0)
M12
48
14
D + 3,8
(+0,2/0)
M12
50
14
D + 3,8
(+0,2/0)
M12
60
18
D + 4,4
(+0,2/0)
M12
65
18
D + 4,4
(+0,2/0)
M12
70
20
D + 4,9
(+0,2/0)
M12
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
11
ŘS
Řetězová kola „SPECIÁL“
Řetězová kola s nábojem
9,525 × 5,72 mm
06B-1
Pro válečkový řetěz
3/8” × 7/32”
5,5
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
9,525 mm
5,72 mm
6,35 mm
r
C
h1
10,0 mm
1,0 mm
5,3 mm
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu h1
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Označení
05SA010
05SA110
05SA210
05SA410
05SA011
05SA211
05SA411
05SA611
05SA012
05SA212
05SA412
05SA612
05SA013
05SA213
05SA413
05SA613
05SA813
05SA214
05SA414
05SA614
05SA814
05SA914
05SA215
05SA415
05SA615
05SA815
05SA915
05SB015
05SB215
05SB415
05SB515
05SA216
05SA416
05SA616
05SA816
05SA916
05SB016
12
Počet
zubů
10
11
12
13
14
15
16
Rozměry [mm]
D
10
11
12
14
10
12
14
16
10
12
14
16
10
12
14
16
18
12
14
16
18
19
12
14
16
18
19
20
22
24
25
12
14
16
18
19
20
H
d
24
22
25
25
26
29
24
26
29*
31*
25
26
29
31*
28
25
29
31
35*
31
25
35
34
25
35
36
38
42*
28
37
Označení
05SB216
05SB416
05SB516
05SA217
05SA417
05SA617
05SA817
05SA917
05SB017
05SB217
05SB417
05SB517
05SA218
05SA418
05SA618
05SA818
05SA918
05SB018
05SB218
05SB418
05SB518
05SA219
05SA419
05SA619
05SA819
05SA919
05SB019
05SB219
05SB419
05SB519
05SA220
05SA420
05SA620
05SA820
05SA920
05SB020
05SB220
Počet
zubů
16
17
18
19
20
Rozměry [mm]
D
22
24
25
12
14
16
18
19
20
22
24
25
12
14
16
18
19
20
22
24
25
12
14
16
18
19
20
22
24
25
12
14
16
18
19
20
22
H
d
37
28
28
42
40
42
28
28
8
43
45
46
Označení
05SB420
05SB520
05SA621
05SA821
05SA921
05SB021
05SB221
05SB421
05SB521
05SA622
05SA822
05SA922
05SB022
05SB222
05SB422
05SB522
05SA623
05SA823
05SA923
05SB023
05SB223
05SB423
05SB523
05SA624
05SA824
05SA924
05SB024
05SB224
05SB424
05SB524
05SA625
05SA825
05SA925
05SB025
05SB225
05SB425
05SB525
Počet
zubů
20
21
22
23
24
25
Rozměry [mm]
D
24
25
16
18
19
20
22
24
25
16
18
19
20
22
24
25
16
18
19
20
22
24
25
16
18
19
20
22
24
25
16
18
19
20
22
24
25
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
H
d
28
46
28
48
28
50
28
52
28
54
28
57
Řetězová kola „SPECIÁL“
Pro válečkový řetěz
08B-1
ŘS
Řetězová kola s nábojem
12,7 × 7,75 mm
1/2” × 5/16”
6,5
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
12,7 mm
7,8 mm
8,5 mm
r
C
h1
13,0 mm
1,3 mm
7,2 mm
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu h1
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Rozměry [mm]
Označení Počet
zubů
D
H
d
Rozměry [mm]
Označení Počet
zubů
D
H
d
09SA210
09SA410
09SA610
09SA211
09SA411
09SA611
09SA811
09SA911
09SA212
09SA412
09SA612
09SA812
09SA912
09SB012
09SB212
09SB412
09SB512
09SA213
09SA413
09SA613
09SA813
09SA913
09SB013
09SB213
09SB413
09SB513
09SB813
09SA214
09SA414
09SA614
09SA814
09SA914
09SB014
09SB214
09SB414
09SB514
09SB814
09SA215
09SA415
09SA615
09SA815
09SA915
09SB015
09SB215
09SB415
09SB515
09SB815
09SC015
09SC215
09SA616
09SA816
09SA916
09SB016
09SB216
09SB416
09SB516
09SB816
09SC016
09SC216
09SA617
09SA817
09SA917
09SB017
09SB217
09SB417
09SB517
09SB817
09SC017
09SC217
09SA618
09SA818
09SA918
09SB018
09SB218
09SB418
09SB518
09SB818
09SC018
09SC218
09SC518
10
11
12
13
14
12
14
16
12
14
16
18
19
12
14
16
18
19
20
22
24
25
12
14
16
18
19
20
22
24
25
28
12
14
16
18
19
20
22
24
25
28
12
14
16
25
26
29
31
29
25
31
34
35
33
28
35
36
38
41*
42*
37
28
22
45*
28
41
45
28
45
15
16
17
18
18
19
20
22
24
25
28
30
32
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
45
28
47
49
28
50
53
28
28
52
56
Rozměry [mm]
Označení Počet
zubů
D
H
d
Rozměry [mm]
Označení Počet
zubů
D
H
d
09SC818
09SA619
09SA819
09SA919
09SB019
09SB219
09SB419
09SB519
09SB819
09SC019
09SC219
09SC519
09SC819
09SA620
09SA820
09SA920
09SB020
09SB220
09SB420
09SB520
09SB820
09SC020
09SC220
09SC520
09SC820
09SA621
09SA821
09SA921
09SB021
09SB221
09SB421
09SB521
09SB821
09SC021
09SC221
09SC521
09SC821
09SA622
09SA822
09SA922
09SB022
09SB222
09SB422
09SB522
09SB822
09SC022
09SC222
09SC522
09SC822
09SA923
09SB023
09SB223
09SB423
09SB523
09SB823
09SC023
09SC223
09SC523
09SC823
09SA924
09SB024
09SB224
09SB424
09SB524
09SB824
09SC024
09SC224
09SC524
09SC824
09SA925
09SB025
09SB225
09SB425
09SB525
09SB825
09SC025
09SC225
09SC525
09SC825
18
19
20
21
22
38
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
16
18
19
28
28
28
28
28
56
60
64
68
70
22
23
24
25
20
22
24
25
28
30
32
35
38
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
28
70
28
70
28
70
28
70
13
ŘS
Řetězová kola „SPECIÁL“
Řetězová kola s nábojem 15,875 × 9,65 mm
10B-1
Pro válečkový řetěz
5/8” × 3/8”
7
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
15,875 mm
9,7 mm
10,0 mm
r
C
h1
16,0 mm
1,6 mm
9,1 mm
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu h1
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Rozměry [mm]
Označení Počet
zubů
D
H
d
Rozměry [mm]
Označení Počet
zubů
D
H
d
Rozměry [mm]
Označení Počet
zubů
D
H
d
10SA610
10SA910
10SB010
10SB410
10SA611
10SA811
10SA911
10SB011
10SB411
10SB511
10SB811
10SA612
10SA812
10SA912
10SB012
10SB212
10SB412
10SB512
10SB812
10SC012
10SC212
10SA613
10SA813
10SA913
10SB013
10SB213
10SB413
10SB513
10SB813
10SC013
10SC213
10SA614
10SA814
10SA914
10SB014
10SB214
10SB414
10SB514
10SB814
10SC014
10SC214
10SA915
10SB015
10SB215
10SB415
10SB515
10SB815
10SC015
10SC215
10SC515
10SA916
10SB016
10SB216
10SB416
10SB516
10SB816
10SC016
10SC216
10SC516
10SC816
10SA917
10SB017
10SB217
10SB417
10SB517
10SB817
10SC017
10SC217
10SC517
10SB817
10SA918
10SB018
10SB218
10SB418
10SB518
10SB818
10SC018
10SC218
10SC518
10SC818
10SD018
10SD218
10SA919
10SB019
10SB219
10SB419
10SB519
10SB819
10SC019
10SC219
10SC519
10SC819
10SD019
10SD219
10SA920
10SB020
10SB220
10SB420
10SB520
10SB820
10SC020
10SC220
10SC520
10SC820
10SD020
10SD220
10SA921
10SB021
10SB221
10SB421
10SB521
10SB821
10SC021
10SC221
10SC521
10SC821
10SD021
10SD221
10SA922
10SB022
10SB222
10SB422
10SB522
10SB822
10SC022
10SC222
14
10
11
12
13
14
15
16
19
20
24
16
18
19
20
24
25
28
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
19
25
35
42*
37
30
42
45
42
30
44
47
49
51
47
30
49
51
30
30
52
57
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
19
20
30
30
30
30
30
57
60
60
70
70
19
20
21
22
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
19
20
22
24
25
28
30
32
30
30
30
30
70
75
80
80
Rozměry [mm]
Označení Počet
zubů
D
H
d
10SC522
10SC822
10SD022
10SD222
10SA923
10SB023
10SB223
10SB423
10SB523
10SB823
10SC023
10SC223
10SC523
10SC823
10SD023
10SD223
10SA924
10SB024
10SB224
10SB424
10SB524
10SB824
10SC024
10SC224
10SC524
10SC824
10SD024
10SD224
10SA925
10SB025
10SB225
10SB425
10SB525
10SB825
10SC025
10SC225
10SC525
10SC825
10SD025
10SD225
22
23
24
25
35
38
40
42
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
30
80
30
80
30
80
30
80
Řetězová kola „SPECIÁL“
Pro válečkový řetěz
12B-1
ŘS
Řetězová kola s nábojem 19,05 × 11,68 mm
3/4” × 7/16”
ISO
ŘETĚZ
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
19,05 mm
11,68 mm
12,07 mm
r
C
h1
19,0 mm
2,0 mm
11,1 mm
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu h1
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Rozměry [mm]
Označení Počet
zubů
D
H
d
11SA910
11SB010
11SB410
11SB510
11SB810
11SC010
11SC210
11SA911
11SB011
11SB411
11SB511
11SB811
11SC011
11SC211
11SA912
11SB012
11SB212
11SB412
11SB512
11SB812
11SC012
11SC212
11SC512
11SA913
11SB013
11SB213
11SB413
11SB513
11SB813
11SC013
11SC213
11SC513
11SC813
11SA914
11SB014
11SB214
11SB414
11SB514
11SB814
11SC014
10
11
12
13
14
19
20
24
25
28
30
32
19
20
24
25
28
30
32
19
20
22
24
25
28
30
32
35
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
19
20
22
24
25
28
30
42
30
45
47
49
46
35
49
51
53
52
35
53
56
35
35
58
64
Rozměry [mm]
Označení Počet
zubů
D
H
d
11SC214
11SC514
11SC814
11SD014
11SA915
11SB015
11SB215
11SB415
11SB515
11SB815
11SC015
11SC215
11SC515
11SC815
11SD015
11SA916
11SB016
11SB216
11SB416
11SB516
11SB816
11SC016
11SC216
11SC516
11SC816
11SD016
11SB517
11SB817
11SC017
11SC217
11SC517
11SC817
11SD017
11SD217
11SB518
11SB818
11SC018
11SC218
11SC518
11SC818
14
15
16
17
18
32
35
38
40
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
25
28
30
32
35
38
40
42
25
28
30
32
35
38
35
64
67
35
35
35
35
70
75
80
80
Rozměry [mm]
Označení Počet
zubů
D
H
d
Rozměry [mm]
Označení Počet
zubů
D
H
d
11SD018
11SD218
11SB519
11SB819
11SC019
11SC219
11SC519
11SC819
11SD019
11SD219
11SD519
11SD819
11SE019
11SB520
11SB820
11SC020
11SC220
11SC520
11SC820
11SD020
11SD220
11SD520
11SD820
11SE020
11SB521
11SB821
11SC021
11SC221
11SC521
11SC821
11SD021
11SD221
11SD521
11SD821
11SE021
11SB522
11SB822
11SC022
11SC222
11SC522
11SC822
11SD022
11SD222
11SD522
11SD822
11SE022
11SB523
11SB823
11SC023
11SC223
11SC523
11SC823
11SD023
11SD223
11SD523
11SD823
11SE023
11SB524
11SB824
11SC024
11SC224
11SC524
11SC824
11SD024
11SD224
11SD524
11SD824
11SE024
11SB525
11SB825
11SC025
11SC225
11SC525
11SC825
11SD025
11SD225
11SD525
11SD825
11SE025
18
19
20
21
22
40
42
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
35
35
35
40
40
80
80
80
90
90
22
23
24
25
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
40
90
40
90
40
90
40
90
15
ŘS
Řetězová kola „SPECIÁL“
Řetězová kola s nábojem
25,4 × 17,02 mm
16B-1
Pro válečkový řetěz
1” × 17,02 mm
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
25,4 mm
17,02 mm
15,88 mm
r
C
h1
26,0 mm
2,5 mm
16,2 mm
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu h1
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Rozměry [mm]
Označení Počet
zubů
D
H
d
12SB511
12SB811
12SC011
12SC211
12SC511
12SC811
12SD011
12SD211
12SB512
12SB812
12SC012
12SC212
12SC512
12SC812
12SD012
12SD212
12SB513
12SB813
12SC013
12SC213
12SC513
12SC813
12SD013
12SD213
12SD513
12SD813
12SE013
12SB514
12SB814
12SC014
12SC214
12SC514
12SC814
12SD014
12SD214
12SD514
12SD814
12SE014
12SB515
12SB815
16
11
12
13
14
15
25
28
30
32
35
38
40
42
25
28
30
32
35
38
40
42
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
61
40
65
67
69
40
40
69
78
82
40
40
84
92
Rozměry [mm]
Označení Počet
zubů
D
H
d
12SC015
12SC215
12SC515
12SC815
12SD015
12SD215
12SD515
12SD815
12SE015
12SB516
12SB816
12SC016
12SC216
12SC516
12SC816
12SD016
12SD216
12SD516
12SD816
12SE016
12SB517
12SB817
12SC017
12SC217
12SC517
12SC817
12SD017
12SD217
12SD517
12SD817
12SE017
12SB518
12SB818
12SC018
12SC218
12SC518
12SC818
12SD018
12SD218
12SD518
15
16
17
18
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
40
45
45
45
92
100
100
100
Rozměry [mm]
Označení Počet
zubů
D
H
d
Rozměry [mm]
Označení Počet
zubů
D
H
d
12SD818
12SE018
12SB519
12SB819
12SC019
12SC219
12SC519
12SC819
12SD019
12SD219
12SD519
12SD819
12SE019
12SB520
12SB820
12SC020
12SC220
12SC520
12SC820
12SD020
12SD220
12SD520
12SD820
12SE020
12SB521
12SB821
12SC021
12SC221
12SC521
12SC821
12SD021
12SD221
12SD521
12SD821
12SE021
12SB522
12SB822
12SC022
12SC222
12SC522
12SC822
12SD022
12SD222
12SD522
12SD822
12SE022
12SB523
12SB823
12SC023
12SC223
12SC523
12SC823
12SD023
12SD223
12SD523
12SD823
12SE023
12SB524
12SB824
12SC024
12SC224
12SC524
12SC824
12SD024
12SD224
12SD524
12SD824
12SE024
12SB525
12SB825
12SC025
12SC225
12SC525
12SC825
12SD025
12SD225
12SD525
12SD825
12SE025
18
19
20
21
22
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
45
45
45
50
50
100
100
100
110
110
22
23
24
25
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
50
110
50
110
50
110
50
110
Řetězová kola „SPECIÁL“
20B-1
Pro válečkový řetěz
ŘS
Řetězová kola s nábojem 31,75 × 19,56 mm
1” × 1/4 × 3/4”
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
31,75 mm
19,56 mm
19,05 mm
r
C
h1
32,0 mm
3,5 mm
18,5 mm
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu h1
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Označení
13SB509
13SC009
13SC209
13SC509
13SC809
13SB510
13SC010
13SC210
13SC510
13SC810
13SB511
13SB811
13SC011
13SC211
13SC511
13SC811
13SD011
13SD211
13SD511
13SE011
13SF011
13SB512
13SB812
13SC012
13SC212
13SC512
13SC812
13SD012
13SD212
13SD512
13SD812
13SE012
13SF012
13SB513
13SB813
13SC013
Počet
zubů
9
10
11
12
13
Rozměry [mm]
D
25
30
32
35
38
25
30
32
35
38
25
28
30
32
35
38
40
42
45
50
60
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
60
25
28
30
H
40
40
d
63
70
77
45
82
93
45
88
93
45
98
Označení
13SC213
13SC513
13SC813
13SD013
13SD213
13SD513
13SD813
13SE013
13SF013
13SC214
13SC514
13SC814
13SD014
13SD214
13SD514
13SC814
13SE014
13SF014
13SC215
13SC515
13SC815
13SD015
13SD215
13SD515
13SD815
13SE015
13SF015
13SC816
13SD016
13SD216
13SD516
13SD816
13SE016
13SF016
13SF516
13SG016
Počet
zubů
13
14
15
16
Rozměry [mm]
D
32
35
38
40
42
45
48
50
60
32
35
38
40
42
45
48
50
60
32
35
38
40
42
45
48
50
60
38
40
42
45
48
50
60
65
70
H
d
45
98
45
108
45
118
50
120
Označení
13SC817
13SD017
13SD217
13SD517
13SD817
13SE017
13SF017
13SF517
13SG017
13SC818
13SD018
13SD218
13SD518
13SD818
13SE018
13SF018
13SF518
13SG018
13SC819
13SD019
13SD219
13SD519
13SD819
13SE019
13SF019
13SF519
13SG019
13SC820
13SD020
13SD220
13SD520
13SD820
13SE020
13SF020
13SF520
13SG020
Počet
zubů
17
18
19
20
Rozměry [mm]
D
38
40
42
45
48
50
60
65
70
38
40
42
45
48
50
60
65
70
38
40
42
45
48
50
60
65
70
38
40
42
45
48
50
60
65
70
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
H
d
50
120
50
120
50
120
50
120
17
ŘK
Řetězová kola
Řetězová kola s nábojem
ŘETĚZ
5 × 2,5 mm
Řetězová kola dle DIN 8187 – ISO/R 606
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
5,0 mm
2,5 mm
3,2 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
5,0 mm
0,6 mm
2,3 mm
–
–
–
–
03-1
Pro válečkový řetěz
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel Fe 50
Počet zubů
De [mm]
Dp [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
15,2
16,8
18,3
19,9
21,5
23,0
24,6
26,2
27,8
29,4
30,9
32,5
34,1
35,7
37,3
38,9
40,5
42,0
43,6
45,2
46,8
48,4
50,0
51,6
53,2
54,8
56,3
57,9
59,5
61,1
62,7
64,3
65,9
13,06
14,62
16,18
17,75
19,32
20,89
22,47
24,04
25,63
27,20
28,79
30,38
31,96
33,54
35,13
36,72
38,30
39,89
41,48
43,07
44,65
46,25
47,83
49,42
51,01
52,60
54,19
55,78
57,37
58,96
60,54
62,13
63,73
18
Označení
PS 01008
PS 01009
PS 01010
PS 01011
PS 01012
PS 01013
PS 01014
PS 01015
PS 01016
PS 01017
PS 01018
PS 01019
PS 01020
PS 01021
PS 01022
PS 01023
PS 01024
PS 01025
PS 01026
PS 01027
PS 01028
PS 01029
PS 01030
PS 01031
PS 01032
PS 01033
PS 01034
PS 01035
PS 01036
PS 01037
PS 01038
PS 01039
PS 01040
PS – jednořadé – SIMPLEX
d [mm]
D [mm]
7
8
9
11
12
14
15
16
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
H [mm]
4
5
5
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Řetězová kola
Pro válečkový řetěz
ŘK
03-1
Řetězová kola plochá
Řetězová kola plochá dle DIN 8187 – ISO/R 606
5 × 2,5 mm
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
5,0 mm
2,5 mm
3,2 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
5,0 mm
0,6 mm
2,3 mm
–
–
–
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel Fe 50
Od počtu zubů Z = 51 je šířka zubu H = 4 mm.
Počet
zubů
De [mm]
Dp [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
15,2
16,8
18,3
19,9
21,5
23,0
24,6
26,2
27,8
29,4
30,9
32,5
34,1
35,7
37,3
38,9
40,5
42,0
43,6
45,2
46,8
48.4
50,0
51,5
53,2
54,8
56,3
57,9
59,5
61,1
62,7
64,3
65,9
67,5
69,1
70,6
13,06
14,62
16,18
17,75
19,32
20,89
22,47
24,04
25,63
27,20
28,79
30,38
31,96
33,54
35,13
36,72
38,30
39,89
41,48
43,07
44,65
46,25
47,83
49,42
51,01
52,60
54,19
55,78
57,37
58,96
60,54
62,13
63,73
65,31
66,91
68,49
CS – SIMPLEX
Označ.
D [mm]
CS 01008
CS 01009
CS 01010
CS 01011
CS 01012
CS 01013
CS 01014
CS 01015
CS 01016
CS 01017
CS 01018
CS 01019
CS 01020
CS 01021
CS 01022
CS 01023
CS 01024
CS 01025
CS 01026
CS 01027
CS 01028
CS 01029
CS 01030
CS 01031
CS 01032
CS 01033
CS 01034
CS 01035
CS 01036
CS 01037
CS 01038
CS 01039
CS 01040
CS 01041
CS 01042
CS 01043
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Počet
zubů
De [mm]
Dp [mm]
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
64
65
66
68
70
72
75
76
78
80
85
90
95
100
110
114
120
125
72,2
73,8
75,4
77,0
78,6
80,2
81,8
83,4
85,0
86,6
88,1
89,7
91,3
92,9
94,5
96,1
97,7
100,9
104,1
105,6
107,2
110,4
113,6
116,8
121,6
123,1
126,3
129,5
137,5
145,4
153,4
161,3
177,2
183,6
193,2
201,1
70,09
71,68
73,27
74,86
76,45
78,03
79,63
81,22
82,81
84,40
85,97
87,58
89,17
90,76
92,35
93,94
95,53
98,72
101,90
103,49
105,08
108,26
111,44
114,63
119,40
120,99
124,17
127,35
135,31
143,27
151,22
159,18
175,09
181,46
191,01
198,96
CS – SIMPLEX
Označ.
D [mm]
CS 01044
CS 01045
CS 01046
CS 01047
CS 01048
CS 01049
CS 01050
CS 01051
CS 01052
CS 01053
CS 01054
CS 01055
CS 01056
CS 01057
CS 01058
CS 01059
CS 01060
CS 01062
CS 01064
CS 01065
CS 01066
CS 01068
CS 01070
CS 01072
CS 01075
CS 01076
CS 01078
CS 01080
CS 01085
CS 01090
CS 01095
CS 01100
CS 01110
CS 01114
CS 01120
CS 01125
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
19
ŘK
Řetězová kola
Řetězová kola s nábojem
ŘETĚZ
6 × 2,8 mm
Řetězová kola dle DIN 8187 – ISO/R 606
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
6,0 mm
2,8 mm
4,0 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
6,0 mm
0,7 mm
2,6 mm
–
–
–
–
04-1
Pro válečkový řetěz
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel Fe 50
Počet zubů
De [mm]
Dp [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
50
57
18,0
19,9
21,7
23,6
25,4
27,3
29,2
31,1
33,0
35,0
36,9
38,8
40,7
42,6
44,5
46,4
48,3
50,2
52,1
54,0
55,9
57,8
59,8
61,7
63,6
65,5
67,4
69,3
71,2
73,1
75,0
76,9
78,9
88,5
98,0
111,4
15,67
17,54
19,42
21,30
23,18
25,05
26,96
28,86
30,76
32,65
34,55
36,44
38,34
40,25
42,16
44,06
45,96
47,87
49,77
51,67
53,58
55,50
57,42
59,31
61,21
63,11
65,02
66,93
68,84
70,75
72,66
74,56
76,47
86,01
95,55
108,93
20
Označení
PS 02008
PS 02009
PS 02010
PS 02011
PS 02012
PS 02013
PS 02014
PS 02015
PS 02016
PS 02017
PS 02018
PS 02019
PS 02020
PS 02021
PS 02022
PS 02023
PS 02024
PS 02025
PS 02026
PS 02027
PS 02028
PS 02029
PS 02030
PS 02031
PS 02032
PS 02033
PS 02034
PS 02035
PS 02036
PS 02037
PS 02038
PS 02039
PS 02040
PS 02045
PS 02050
PS 02057
PS – jednořadé – SIMPLEX
d [mm]
D [mm]
9,8
11,5
13
14
16
18
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
50
50
H [mm]
5
5
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
12
12
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18
20
20
Řetězová kola
Pro válečkový řetěz
ŘK
04-1
Řetězová kola plochá
Řetězová kola plochá dle DIN 8187 – ISO/R 606
6 × 2,8 mm
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
6,0 mm
2,8 mm
4,0 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
6,0 mm
0,7 mm
2,6 mm
–
–
–
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel Fe 50
Od počtu zubů Z = 51 je šířka zubu H = 4 mm.
Počet
zubů
De [mm]
Dp [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
18,0
19,9
21,7
23,7
25,4
27,3
29,2
31,1
33,0
35,0
36,9
38,8
40,7
42,6
44,5
46,4
48,3
50,2
52,1
54,0
55,9
57,8
59,8
61,7
63,6
65,5
67,4
69,3
71,2
73,1
75,0
76,9
78,9
80,8
82,7
84,7
15,67
17,54
19,42
21,30
23,18
25,05
26,96
28,86
30,76
32,65
34,55
36,44
38,34
40,25
42,16
44,06
45,96
47,87
49,77
51,67
53,58
55,50
57,42
59,31
61,21
63,11
65,02
66,93
68,84
70,75
72,66
74,56
76,47
78,38
80,28
82,19
CS – SIMPLEX
Označ.
D [mm]
CS 02008
CS 02009
CS 02010
CS 02011
CS 02012
CS 02013
CS 02014
CS 02015
CS 02016
CS 02017
CS 02018
CS 02019
CS 02020
CS 02021
CS 02022
CS 02023
CS 02024
CS 02025
CS 02026
CS 02027
CS 02028
CS 02029
CS 02030
CS 02031
CS 02032
CS 02033
CS 02034
CS 02035
CS 02036
CS 02037
CS 02038
CS 02039
CS 02040
CS 02041
CS 02042
CS 02043
5
5
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
Počet
zubů
De [mm]
Dp [mm]
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
64
65
66
68
70
72
75
76
78
80
85
90
95
100
110
114
120
125
86,6
88,5
90,4
92,3
94,2
96,1
98,0
99,9
101,8
103,7
105,6
107,6
109,5
111,4
113,3
115,2
117,1
120,9
124,7
126,6
128,5
132,4
136,2
140,0
145,7
147,6
151,5
155,3
164,8
174,4
183,9
193,5
211,6
220,2
231,7
241,2
84,10
86,01
87,92
89,83
91,74
93,64
95,55
97,47
99,37
101,27
103,17
105,08
107,00
108,93
110,82
112,71
114,62
118,45
122,27
124,18
126,09
129,91
133,73
137,55
143,28
145,19
149,01
152,82
162,37
171,92
181,47
191,01
210,11
217,75
229,20
238,75
CS – SIMPLEX
Označ.
D [mm]
CS 02044
CS 02045
CS 02046
CS 02047
CS 02048
CS 02049
CS 02050
CS 02051
CS 02052
CS 02053
CS 02054
CS 02055
CS 02056
CS 02057
CS 02058
CS 02059
CS 02060
CS 02062
CS 02064
CS 02065
CS 02066
CS 02068
CS 02070
CS 02072
CS 02075
CS 02076
CS 02078
CS 02080
CS 02085
CS 02090
CS 02095
CS 02100
CS 02110
CS 02114
CS 02120
CS 02125
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
21
ŘK
Řetězová kola
Řetězová kola s nábojem
6,35 × 3,18 mm
Pro válečkový řetěz
ASA 25-1
Řetězová kola dle DIN 8188 – ISO/R 606 – ANSI B 29,1
1/4” × 1/8”
ŘETĚZ
ASA 25
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
6,35 mm
3,18 mm
3,30 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
6,4 mm
0,7 mm
2,9 mm
–
–
–
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel Fe 50
Počet zubů
De [mm]
Dp [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
19,4
21,4
23,3
25,3
27,3
29,3
31,3
33,3
35,3
37,3
39,4
41,4
43,4
45,4
47,4
49,4
51,4
53,3
55,5
57,5
59,5
61,5
63,6
65,6
67,6
69,6
71,6
73,6
75,6
77,7
79,7
81,7
83,7
16,58
18,56
20,55
22,54
24,53
26,53
28,53
30,55
32,55
34,55
36,56
38,58
40,58
42,60
44,62
46,63
48,64
50,66
52,67
54,69
56,71
58,73
60,75
62,76
64,78
66,80
68,82
70,84
72,85
74,87
76,89
78,91
80,93
22
Označení
PS 03008
PS 03009
PS 03010
PS 03011
PS 03012
PS 03013
PS 03014
PS 03015
PS 03016
PS 03017
PS 03018
PS 03019
PS 03020
PS 03021
PS 03022
PS 03023
PS 03024
PS 03025
PS 03026
PS 03027
PS 03028
PS 03029
PS 03030
PS 03031
PS 03032
PS 03033
PS 03034
PS 03035
PS 03036
PS 03037
PS 03038
PS 03039
PS 03040
PS – jednořadé – SIMPLEX
d [mm]
D [mm]
10
11,5
13
15
17
17
17
20
22
22
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
H [mm]
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Řetězová kola
Pro válečkový řetěz
ŘK
ASA 25-1
Řetězová kola plochá
Řetězová kola dle DIN 8188 – ISO/R 606 – ANSI B 29,1
6,35 × 3,18 mm
1/4” × 1/8”
ŘETĚZ
ASA 25
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
6,35 mm
3,18 mm
3,30 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
6,4 mm
0,7 mm
2,9 mm
–
–
–
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel Fe 50
Od počtu zubů Z = 51 je šířka zubu H = 4 mm.
Počet
zubů
De [mm]
Dp [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
19,4
21,4
23,3
25,3
27,3
29,3
31,3
33,3
35,3
37,3
39,4
41,4
43,4
45,4
47,4
49,4
51,4
53,3
55,5
57,5
59,5
61,5
63,6
65,6
67,6
69,6
71,6
73,6
75,6
77,7
79,7
81,7
83,7
85,7
87,8
89,8
16,58
18,56
20,55
22,54
24,53
26,53
28,53
30,55
32,55
34,55
36,56
38,58
40,58
42,60
44,62
46,63
48,64
50,66
52,67
54,69
56,71
58,73
60,75
62,76
64,78
66,80
68,82
70,84
72,85
74,87
76,89
78,91
80,93
82,95
84,97
86,98
CS – SIMPLEX
Označ.
D [mm]
CS 03008
CS 03009
CS 03010
CS 03011
CS 03012
CS 03013
CS 03014
CS 03015
CS 03016
CS 03017
CS 03018
CS 03019
CS 03020
CS 03021
CS 03022
CS 03023
CS 03024
CS 03025
CS 03026
CS 03027
CS 03028
CS 03029
CS 03030
CS 03031
CS 03032
CS 03033
CS 03034
CS 03035
CS 03036
CS 03037
CS 03038
CS 03039
CS 03040
CS 03041
CS 03042
CS 03043
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Počet
zubů
De [mm]
Dp [mm]
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
64
65
66
68
70
72
75
76
78
80
85
90
95
100
110
114
120
125
91,8
93,8
95,8
97,9
99,9
101,9
103,9
105,9
108,0
110,0
112,0
114,0
116,0
118,1
120,1
122,1
124,1
128,2
132,2
134,2
136,2
140,3
144,3
148,4
154,4
156,5
160,5
164,5
174,6
184,7
194,8
204,9
225,1
233,2
245,4
255,5
89,01
91,03
93,05
95,07
97,09
99,10
101,13
103,14
105,16
107,18
109,18
111,23
113,25
115,27
117,29
119,31
121,32
125,37
129,41
131,43
133,45
137,49
141,53
145,58
151,63
153,66
157,70
161,74
171,85
181,95
192,05
202,15
222,37
230,45
242,58
252,68
CS – SIMPLEX
Označ.
D [mm]
CS 03044
CS 03045
CS 03046
CS 03047
CS 03048
CS 03049
CS 03050
CS 03051
CS 03052
CS 03053
CS 03054
CS 03055
CS 03056
CS 03057
CS 03058
CS 03059
CS 03060
CS 03062
CS 03064
CS 03065
CS 03066
CS 03068
CS 03070
CS 03072
CS 03075
CS 03076
CS 03078
CS 03080
CS 03085
CS 03090
CS 03095
CS 03100
CS 03110
CS 03114
CS 03120
CS 03125
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
23
ŘK
Řetězová kola
Řetězová kola s nábojem
8 × 3,0 mm
Řetězová kola dle DIN 8187 – ISO/R 606
ISO
ŘETĚZ
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
8,0 mm
3,0 mm
5,0 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
8,0 mm
1,0 mm
2,8 mm
2,7 mm
8,3 mm
–
–
05B-1-2
Pro válečkový řetěz
SIMPLEX
DUPLEX
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
24
Počet
zubů
De [mm]
Dp [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
50
57
76
24,0
26,6
29,2
31,7
34,2
36,7
39,2
41,7
44,3
46,8
49,3
51,9
54,4
57,0
59,5
62,0
64,6
67,5
69,5
72,2
74,8
77,3
79,8
82,4
84,9
87,5
90,0
92,5
95,0
97,6
100,2
102,7
105,2
118,0
130,7
148,6
197,7
20,90
23,39
25,89
28,39
30,91
33,42
35,95
38,48
41,01
43,53
46,07
48,61
51,14
53,67
56,21
58,75
61,29
63,83
66,37
68,91
71,45
73,99
76,53
79,08
81,61
84,16
86,70
89,24
91,79
94,33
96,88
99,42
101,97
114,69
127,41
145,22
193,59
PS – jednořadé – SIMPLEX
PD – dvouřadé – DUPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
PS 04008
PS 04009
PS 04010
PS 04011
PS 04012
PS 04013
PS 04014
PS 04015
PS 04016
PS 04017
PS 04018
PS 04019
PS 04020
PS 04021
PS 04022
PS 04023
PS 04024
PS 04025
PS 04026
PS 04027
PS 04028
PS 04029
PS 04030
PS 04031
PS 04032
PS 04033
PS 04034
PS 04035
PS 04036
PS 04037
PS 04038
PS 04039
PS 04040
PS 04045
PS 04050
PS 04057
PS 04076
13
15
17
18
20
23
25
28
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
80
80
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
14
20
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
25
PD 04008
PD 04009
PD 04010
PD 04011
PD 04012
PD 04013
PD 04014
PD 04015
PD 04016
PD 04017
PD 04018
PD 04019
PD 04020
PD 04021
PD 04022
PD 04023
PD 04024
PD 04025
PD 04026
PD 04027
PD 04028
PD 04029
PD 04030
PD 04031
PD 04032
PD 04033
PD 04034
PD 04035
PD 04036
PD 04037
PD 04038
PD 04039
PD 04040
12
15
17
19
21
24
26
29
32
34
37
39
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Řetězová kola
Pro válečkový řetěz
ŘK
05B-1-2
Řetězová kola plochá
Řetězová kola plochá dle DIN 8187 – ISO/R 606
SIMPLEX
8 × 3,0 mm
ISO
ŘETĚZ
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
DUPLEX
p
W
D
8,0 mm
3,0 mm
5,0 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
8,0 mm
1,0 mm
2,8 mm
2,7 mm
8,3 mm
–
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Od počtu zubů Z = 51 je šířka zubu H = 4 mm.
Počet
zubů
De
[mm]
Dp CS – SIMPLEX CD – DUPLEX
[mm] Označ. D [mm] Označ. D [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
24,0
26,6
29,2
31,7
34,2
36,7
39,2
41,7
44,3
46,8
49,3
51,9
54,4
57,0
59,5
62,0
64,6
67,5
69,5
72,2
74,8
77,3
79,8
82,4
84,9
87,5
90,0
92,5
95,0
97,6
100,2
102,7
105,2
107,8
110,4
112,9
20,90
23.39
25.89
28.39
30.91
33.42
35.95
38.48
41.01
43.53
46.07
48.61
51.14
53.67
56.21
58.75
61.29
63.83
66.37
68.91
71.45
73.99
76.53
79.08
81.61
84.16
86,70
89.24
91.79
94.33
96.88
99.42
101.97
104.51
107.05
109,60
CS 04008
CS 04009
CS 04010
CS 04011
CS 04012
CS 04013
CS 04014
CS 04015
CS 04016
CS 04017
CS 04018
CS 04019
CS 04020
CS 04021
CS 04022
CS 04023
CS 04024
CS 04025
CS 04026
CS 04027
CS 04028
CS 04029
CS 04030
CS 04031
CS 04032
CS 04033
CS 04034
CS 04035
CS 04036
CS 04037
CS 04038
CS 04039
CS 04040
CS 04041
CS 04042
CS 04043
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
CD 04008
CD 04009
CD 04010
CD 04011
CD 04012
CD 04013
CD 04014
CD 04015
CD 04016
CD 04017
CD 04018
CD 04019
CD 04020
CD 04021
CD 04022
CD 04023
CD 04024
CD 04025
CD 04026
CD 04027
CD 04028
CD 04029
CD 04030
CD 04031
CD 04032
CD 04033
CD 04034
CD 04035
CD 04036
CD 04037
CD 04038
CD 04039
CD 04040
CD 04041
CD 04042
CD 04043
6
6
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
Počet
zubů
De
[mm]
Dp CS – SIMPLEX CD – DUPLEX
[mm] Označ. D [mm] Označ. D [mm]
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
64
65
66
68
70
72
75
76
78
80
85
90
95
100
110
114
120
125
115,5
118,0
120,6
123,1
125,6
128,2
130,7
133,3
135,8
138,4
140,9
143,5
146,0
148,6
151,0
153,6
156,2
162,0
167,1
169,2
172,2
177,3
182,4
187,5
195,1
197,7
202,8
207,9
220,6
233,4
246,1
258,9
284,3
294,5
310,0
322,5
112,14
114,69
117,23
119,77
122,32
124,86
127,41
129,95
132,49
135,04
137,59
140,13
142,68
145,22
147,77
150,31
152,85
157,95
163,04
165,58
168,13
173,22
178,31
183,41
191,04
193,59
198,68
203,77
216,50
229,23
241,96
254,68
280,15
290,33
305,61
318,34
CS 04044
CS 04045
CS 04046
CS 04047
CS 04048
CS 04049
CS 04050
CS 04051
CS 04052
CS 04053
CS 04054
CS 04055
CS 04056
CS 04057
CS 04058
CS 04059
CS 04060
CS 04062
CS 04064
CS 04065
CS 04066
CS 04068
CS 04070
CS 04072
CS 04075
CS 04076
CS 04078
CS 04080
CS 04085
CS 04090
CS 04095
CS 04100
CS 04110
CS 04114
CS 04120
CS 04125
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
CD 04044
CD 04045
CD 04046
CD 04047
CD 04048
CD 04049
CD 04050
CD 04051
CD 04052
CD 04053
CD 04054
CD 04055
CD 04056
CD 04057
CD 04058
CD 04059
CD 04060
CD 04062
CD 04064
CD 04065
CD 04066
CD 04068
CD 04070
CD 04072
CD 04075
CD 04076
CD 04078
CD 04080
CD 04085
CD 04090
CD 04095
CD 04100
CD 04110
CD 04114
CD 04120
CD 04125
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
ŘK
Řetězová kola
Řetězová kola s nábojem
9,525 × 5,72 mm
06B-1-2-3
Řetězová kola dle DIN 8187 – ISO/R 606
3/8” × 7/32”
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
Pro válečkový řetěz
SIMPLEX
p
W
D
9,525 mm
5,720 mm
6,350 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
10,0 mm
1,0 mm
5,3 mm
5,2 mm
15,4 mm
25,6 mm
–
DUPLEX
TRIPLEX
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet De
zubů [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
26
28,0
31,0
34,0
37,0
40,0
43,0
46,3
49,3
52,3
55,3
58,3
61,3
64,3
68,0
71,0
73,5
77,0
80,0
83,0
86,0
89,0
92,0
94,7
98,3
101,3
104,3
107,3
110,4
113,4
116,4
119,5
122,5
125,5
Dp
[mm]
PS – jednořadé – SIMPLEX
PD – dvouřadé – DUPLEX
PT – třířadé – TRIPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
24,89
27,85
30,82
33,80
36,80
39,80
42,80
45,81
48,82
51,83
54,85
57,87
60,89
63,91
66,93
69,95
72,97
76,00
79,02
82,04
85,07
88,09
91,12
94,15
97,17
100,20
103,23
106,26
109,29
112,32
115,34
118,37
121,40
PS 05008
PS 05009
PS 05010
PS 05011
PS 05012
PS 05013
PS 05014
PS 05015
PS 05016
PS 05017
PS 05018
PS 05019
PS 05020
PS 05021
PS 05022
PS 05023
PS 05024
PS 05025
PS 05026
PS 05027
PS 05028
PS 05029
PS 05030
PS 05031
PS 05032
PS 05033
PS 05034
PS 05035
PS 05036
PS 05037
PS 05038
PS 05039
PS 05040
15
18
20
22
25
28
31
34
37
40
43
45
46
48
50
52
54
57
60
60
60
60
60
65
65
65
65
65
70
70
70
70
70
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
22
22
22
25
25
25
25
25
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
PD 05008
PD 05009
PD 05010
PD 05011
PD 05012
PD 05013
PD 05014
PD 05015
PD 05016
PD 05017
PD 05018
PD 05019
PD 05020
PD 05021
PD 05022
PD 05023
PD 05024
PD 05025
PD 05026
PD 05027
PD 05028
PD 05029
PD 05030
PD 05031
PD 05032
PD 05033
PD 05034
PD 05035
PD 05036
PD 05037
PD 05038
PD 05039
PD 05040
15
18
20
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
76
79
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
6
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
22
22
22
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
PT 05008
PT 05009
PT 05010
PT 05011
PT 05012
PT 05013
PT 05014
PT 05015
PT 05016
PT 05017
PT 05018
PT 05019
PT 05020
PT 05021
PT 05022
PT 05023
PT 05024
PT 05025
PT 05026
PT 05027
PT 05028
PT 05029
PT 05030
PT 05031
PT 05032
PT 05033
PT 05034
PT 05035
PT 05036
PT 05037
PT 05038
PT 05039
PT 05040
15
18
20
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
76
79
80
80
80
85
85
90
90
90
90
90
6
8
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
32
32
32
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Řetězová kola
ŘK
06B-1-2
Pro válečkový řetěz
Řetězová kola plochá
Řetězová kola plochá dle DIN 8187 – ISO/R 606
SIMPLEX
9,525 × 5,72 mm
3/8” × 7/32”
ŘETĚZ
DUPLEX
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
9,525 mm
5,720 mm
6,350 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
10,0 mm
1,0 mm
5,3 mm
5,2 mm
15,4 mm
25,6 mm
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
TRIPLEX
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet
zubů
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Od počtu zubů Z = 100 je šířka zubu H = 4 mm.
SIMPLEX
DUPLEX
TRIPLEX
De
Dp
[mm] [mm] Označ. D Označ. D Označ. D
28,0
31,0
34,0
37,0
40,0
43,0
46,3
49,3
52,3
55,3
58,3
61,3
64,3
68,0
71,0
73,5
77,0
80,0
83,0
86,0
89,0
92,0
94,7
98,3
101,3
104,3
107,3
110,4
113,4
116,4
119,5
122,5
125,5
128.5
131.6
134.6
24,89
27,85
30,82
33,80
36,80
39,80
42,80
45,81
48,82
51,83
54,85
57,87
60,89
63,91
66,93
69,95
72,97
76,00
79,02
82,04
85,07
88,09
91,12
94,15
97,17
100,20
103,23
106,26
109,29
112,32
115,34
118,37
121,40
124.43
127.46
130,49
CS 05008
CS 05009
CS 05010
CS 05011
CS 05012
CS 05013
CS 05014
CS 05015
CS 05016
CS 05017
CS 05018
CS 05019
CS 05020
CS 05021
CS 05022
CS 05023
CS 05024
CS 05025
CS 05026
CS 05027
CS 05028
CS 05029
CS 05030
CS 05031
CS 05032
CS 05033
CS 05034
CS 05035
CS 05036
CS 05037
CS 05038
CS 05039
CS 05040
CS 05041
CS 05042
CS 05043
6
7
7
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
CD 05008
CD 05009
CD 05010
CD 05011
CD 05012
CD 05013
CD 05014
CD 05015
CD 05016
CD 05017
CD 05018
CD 05019
CD 05020
CD 05021
CD 05022
CD 05023
CD 05024
CD 05025
CD 05026
CD 05027
CD 05028
CD 05029
CD 05030
CD 05031
CD 05032
CD 05033
CD 05034
CD 05035
CD 05036
CD 05037
CD 05038
CD 05039
CD 05040
CD 05041
CD 05042
CD 05043
6
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
CT 05008
CT 05009
CT 05010
CT 05011
CT 05012
CT 05013
CT 05014
CT 05015
CT 05016
CT 05017
CT 05018
CT 05019
CT 05020
CT 05021
CT 05022
CT 05023
CT 05024
CT 05025
CT 05026
CT 05027
CT 05028
CT 05029
CT 05030
CT 05031
CT 05032
CT 05033
CT 05034
CT 05035
CT 05036
CT 05037
CT 05038
CT 05039
CT 05040
CT 05041
CT 05042
CT 05043
6
8
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Počet
zubů
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
64
65
66
68
70
72
75
76
78
80
85
90
95
100
110
114
120
125
SIMPLEX
DUPLEX
TRIPLEX
De
Dp
[mm] [mm] Označ. D Označ. D Označ. D
137,6
140,7
143,7
146,7
149,7
152,7
155,7
158,7
161,8
164,8
167,8
170,8
173,8
176,9
179,9
183,0
186,0
192,1
198,2
201,6
204,6
210,7
216,7
222,8
231,9
234,9
241,0
247,1
262,2
277,4
292,5
307,7
338,0
349,5
368,3
383,5
133,52
136,54
139,58
142,61
145,64
148,66
151,69
154,72
157,75
160,78
163,82
166,85
169,88
172,91
175,93
178,96
181,99
188,06
194,12
197,15
200,18
206,24
212,30
218,37
227,46
230,49
236,55
242,61
257,77
272,93
288,08
303,25
333,55
345,68
363,86
379,02
CS 05044
CS 05045
CS 05046
CS 05047
CS 05048
CS 05049
CS 05050
CS 05051
CS 05052
CS 05053
CS 05054
CS 05055
CS 05056
CS 05057
CS 05058
CS 05059
CS 05060
CS 05062
CS 05064
CS 05065
CS 05066
CS 05068
CS 05070
CS 05072
CS 05075
CS 05076
CS 05078
CS 05080
CS 05085
CS 05090
CS 05095
CS 05100
CS 05110
CS 05114
CS 05120
CS 05125
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
CD 05044
CD 05045
CD 05046
CD 05047
CD 05048
CD 05049
CD 05050
CD 05051
CD 05052
CD 05053
CD 05054
CD 05055
CD 05056
CD 05057
CD 05058
CD 05059
CD 05060
CD 05062
CD 05064
CD 05065
CD 05066
CD 05068
CD 05070
CD 05072
CD 05075
CD 05076
CD 05078
CD 05080
CD 05085
CD 05090
CD 05095
CD 05100
CD 05110
CD 05114
CD 05120
CD 05125
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
CT 05044
CT 05045
CT 05046
CT 05047
CT 05048
CT 05049
CT 05050
CT 05051
CT 05052
CT 05053
CT 05054
CT 05055
CT 05056
CT 05057
CT 05058
CT 05059
CT 05060
CT 05062
CT 05064
CT 05065
CT 05066
CT 05068
CT 05070
CT 05072
CT 05075
CT 05076
CT 05078
CT 05080
CT 05085
CT 05090
CT 05095
CT 05100
CT 05110
CT 05114
CT 05120
CT 05125
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
27
ŘK
Řetězová kola
Řetězová kola s nábojem
12,7 × 3,33 mm
Pro válečkový řetěz
081-1
Řetězová kola dle DIN 8187 – ISO/R 606
1/2” × 1/8”
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
12,70 mm
3,30 mm
7,75 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
13,0 mm
1,0 mm
3,0 mm
–
–
–
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet zubů
De [mm]
Dp [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
37,2
41,5
46,2
49,6
53,9
58,4
62,8
66,8
70,9
74,9
78,9
82,9
86,9
91,0
95,0
99,0
103,0
107,1
111,2
115,4
119,4
123,4
127,5
131,5
135,5
139,6
143,6
147,6
151,7
155,7
159,8
163,8
167,8
33,18
37,13
41,10
45,07
49,07
53,06
57,07
61,09
65,10
69,11
73,14
77,16
81,19
85,22
89,24
93,27
97,29
101,33
105,36
109,40
113,42
117,46
121,50
125,54
129,56
133,60
137,64
141,68
145,72
149,76
153,80
157,83
161,87
28
Od počtu zubů Z = 31 je šířka zubu L = 5 mm.
Označení
PS 06008
PS 06009
PS 06010
PS 06011
PS 06012
PS 06013
PS 06014
PS 06015
PS 06016
PS 06017
PS 06018
PS 06019
PS 06020
PS 06021
PS 06022
PS 06023
PS 06024
PS 06025
PS 06026
PS 06027
PS 06028
PS 06029
PS 06030
PS 06031
PS 06032
PS 06033
PS 06034
PS 06035
PS 06036
PS 06037
PS 06038
PS 06039
PS 06040
PS – jednořadé – SIMPLEX
d [mm]
D [mm]
21
25
28
31
35
39
43
47
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
H [mm]
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
14
14
14
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
Řetězová kola
Pro válečkový řetěz
ŘK
081-1
Řetězová kola plochá
Řetězová kola plochá dle DIN 8187 – ISO/R 606
12,7 × 3,33 mm
1/2” × 1/8”
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
12,70 mm
3,30 mm
7,75 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
13,0 mm
1,3 mm
3,0 mm
–
–
–
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet
zubů
De [mm]
Dp [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
37,2
41,5
46,2
49,6
53,9
58,4
62,8
66,8
70,9
74,9
78,9
82,9
86,9
91,0
95,0
99,0
103,0
107,1
111,2
115,4
119,4
123,4
127,5
131,5
135,5
139,6
143,6
147,6
151,7
155,7
159,8
163,8
167,8
171.4
175.4
179.5
33,18
37,13
41,10
45,07
49,07
53,06
57,07
61,09
65,10
69,11
73,14
77,16
81,19
85,22
89,24
93,27
97,29
101,33
105,36
109,40
113,42
117,46
121,50
125,54
129,56
133,60
137,64
141,68
145,72
149,76
153,80
157,83
161,87
165.91
169.95
173.99
Od počtu zubů Z = 31 (90) je šířka zubu H = 4 mm (6 mm).
CS – SIMPLEX
Označ.
D [mm]
CS 06008
CS 06009
CS 06010
CS 06011
CS 06012
CS 06013
CS 06014
CS 06015
CS 06016
CS 06017
CS 06018
CS 06019
CS 06020
CS 06021
CS 06022
CS 06023
CS 06024
CS 06025
CS 06026
CS 06027
CS 06028
CS 06029
CS 06030
CS 06031
CS 06032
CS 06033
CS 06034
CS 06035
CS 06036
CS 06037
CS 06038
CS 06039
CS 06040
CS 06041
CS 06042
CS 06043
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
Počet
zubů
De [mm]
Dp [mm]
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
64
65
66
68
70
72
76
78
80
85
90
100
110
114
120
125
183,5
187,5
191,6
195,6
199,7
203,7
207,8
211,8
215,9
219,9
224,0
228,0
232,1
236,1
240,2
244,2
248,2
256,7
264,8
268,8
272,9
280,9
289,0
297,1
313,3
321,4
329,4
349,7
369,9
410,3
450,7
466,9
491,2
511,4
178,03
182,07
186,10
190,14
194,18
198,22
202,26
206,30
210,34
214,37
218,43
222,46
226,50
230,54
234,58
238,62
242,66
250,75
258,82
262,86
266,90
274,99
283,07
291,16
307,33
315,40
323,48
343,70
363,90
404,31
444,74
460,90
485,16
505,37
CS – SIMPLEX
Označ.
D [mm]
CS 06044
CS 06045
CS 06046
CS 06047
CS 06048
CS 06049
CS 06050
CS 06051
CS 06052
CS 06053
CS 06054
CS 06055
CS 06056
CS 06057
CS 06058
CS 06059
CS 06060
CS 06062
CS 06064
CS 06065
CS 06066
CS 06068
CS 06070
CS 06072
CS 06076
CS 06078
CS 06080
CS 06085
CS 06090
CS 06100
CS 06110
CS 06114
CS 06120
CS 06125
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
29
ŘK
Řetězová kola
Řetězová kola s nábojem
12,7 × 4,88 mm
Pro váleč. řetěz
083-1/084-1
Řetězová kola dle DIN 8187 – ISO/R 606
1/2” × 3/16”
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
12,70 mm
4,88 mm
7,75 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
13,0 mm
1,3 mm
4,5 mm
–
–
–
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet zubů
De [mm]
Dp [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
38,5
41,5
46,2
49,6
53,9
58,4
62,8
66,8
70,9
74,9
78,9
82,9
86,9
91,0
95,0
99,0
103,0
107,1
111,2
115,4
119,4
123,4
127,5
131,5
135,5
139,6
143,6
147,6
151,7
155,7
159,8
163,8
167,8
33,18
37,13
41,10
45,07
49,07
53,06
57,07
61,09
65,10
69,11
73,14
77,16
81,19
85,22
89,24
93,27
97,29
101,33
105,36
109,40
113,42
117,46
121,50
125,54
129,56
133,60
137,64
141,68
145,72
149,76
153,80
157,83
161,87
30
Označení
PS 07008
PS 07009
PS 07010
PS 07011
PS 07012
PS 07013
PS 07014
PS 07015
PS 07016
PS 07017
PS 07018
PS 07019
PS 07020
PS 07021
PS 07022
PS 07023
PS 07024
PS 07025
PS 07026
PS 07027
PS 07028
PS 07029
PS 07030
PS 07031
PS 07032
PS 07033
PS 07034
PS 07035
PS 07036
PS 07037
PS 07038
PS 07039
PS 07040
PS – jednořadé – SIMPLEX
d [mm]
D [mm]
21
25
28
31
35
39
43
47
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
H [mm]
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
14
14
14
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
Řetězová kola
Pro váleč. řetěz
ŘK
083-1/084-1
Řetězová kola plochá
Řetězová kola plochá dle DIN 8187 – ISO/R 606
12,7 × 4,88 mm
1/2” × 3/16”
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
12,70 mm
4,88 mm
7,75 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
13,0 mm
1,3 mm
4,5 mm
–
–
–
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet
zubů
De [mm]
Dp [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
38,5
41,5
46,2
49,6
53,9
58,4
62,8
66,8
70,9
74,9
78,9
82,9
86,9
91,0
95,0
99,0
103,0
107,1
111,2
115,4
119,4
123,4
127,5
131,5
135,5
139,6
143,6
147,6
151,7
155,7
159,8
163,8
167,8
171.4
175.4
179.5
33,18
37,13
41,10
45,07
49,07
53,06
57,07
61,09
65,10
69,11
73,14
77,16
81,19
85,22
89,24
93,27
97,29
101,33
105,36
109,40
113,42
117,46
121,50
125,54
129,56
133,60
137,64
141,68
145,72
149,76
153,80
157,83
161,87
165.91
169.95
173.99
Od počtu zubů Z = 90 je šířka zubu H = 4 mm.
CS – SIMPLEX
Označ.
D [mm]
CS 07008
CS 07009
CS 07010
CS 07011
CS 07012
CS 07013
CS 07014
CS 07015
CS 07016
CS 07017
CS 07018
CS 07019
CS 07020
CS 07021
CS 07022
CS 07023
CS 07024
CS 07025
CS 07026
CS 07027
CS 07028
CS 07029
CS 07030
CS 07031
CS 07032
CS 07033
CS 07034
CS 07035
CS 07036
CS 07037
CS 07038
CS 07039
CS 07040
CS 07041
CS 07042
CS 07043
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
Počet
zubů
De [mm]
Dp [mm]
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
64
65
66
68
70
72
76
78
80
85
90
100
110
114
120
125
183,5
187,5
191,6
195,6
199,7
203,7
207,8
211,8
215,9
219,9
224,0
228,0
232,1
236,1
240,2
244,2
248,2
256,7
264,3
268,8
272,9
280,9
289,0
297,1
313,3
321,4
329,4
349,7
369,9
410,3
450,7
466,9
491,2
511,4
178,03
182,07
186,10
190,14
194,18
198,22
202,26
206,30
210,34
214,37
218,43
222,46
226,50
230,54
234,58
238,62
242,66
250,76
258,82
262,86
266,90
274,99
283,07
291,16
307,33
315,40
323,48
343,70
363,90
404,31
444,74
460,90
485,16
505,37
CS – SIMPLEX
Označ.
D [mm]
CS 07044
CS 07045
CS 07046
CS 07047
CS 07048
CS 07049
CS 07050
CS 07051
CS 07052
CS 07053
CS 07054
CS 07055
CS 07056
CS 07057
CS 07058
CS 07059
CS 07060
CS 07062
CS 07064
CS 07065
CS 07066
CS 07068
CS 07070
CS 07072
CS 07076
CS 07078
CS 07080
CS 07085
CS 07090
CS 07100
CS 07110
CS 07114
CS 07120
CS 07125
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
31
ŘK
Řetězová kola
Řetěz. kola s nábojem 12,7 × 6,4 × 7,75 mm
Pro válečkový řetěz
085-1
Řetězová kola dle DIN 8187 – ISO/R 606
1/2” × 1/4”
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
12,70 mm
6,40 mm
7,75 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
13,0 mm
1,3 mm
5,9 mm
–
–
–
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet zubů
De [mm]
Dp [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
38,5
41,5
46,2
49,6
53,9
58,4
62,8
66,8
70,9
74,9
78,9
82,9
86,9
91,0
95,0
99,0
103,0
107,1
111,2
115,4
119,4
123,4
127,5
131,5
135,5
139,6
143,6
147,6
151,7
155,7
159,8
163,8
167,8
33,18
37,13
41,10
45,07
49,07
53,06
57,07
61,09
65,10
69,11
73,14
77,16
81,19
85,22
89,24
93,27
97,29
101,33
105,36
109,40
113,42
117,46
121,50
125,54
129,56
133,60
137,64
141,68
145,72
149,76
153,80
157,83
161,87
32
Označení
PS 08008
PS 08009
PS 08010
PS 08011
PS 08012
PS 08013
PS 08014
PS 08015
PS 08016
PS 08017
PS 08018
PS 08019
PS 08020
PS 08021
PS 08022
PS 08023
PS 08024
PS 08025
PS 08026
PS 08027
PS 08028
PS 08029
PS 08030
PS 08031
PS 08032
PS 08033
PS 08034
PS 08035
PS 08036
PS 08037
PS 08038
PS 08039
PS 08040
PS – jednořadé – SIMPLEX
d [mm]
D [mm]
20
24
26
29
33
37
41
45
50
52
56
60
64
68
70
70
70
70
70
70
70
80
80
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
H [mm]
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
25
25
25
25
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
Řetězová kola
Pro válečkový řetěz
ŘK
085-1
Řetězová kola plochá 12,7 × 6,4 × 7,75 mm
Řetězová kola plochá dle DIN 8187 – ISO/R 606
1/2” × 1/4”
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
12,70 mm
6,40 mm
7,75 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
13,0 mm
1,3 mm
5,9 mm
–
–
–
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet
zubů
De [mm]
Dp [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
38,5
41,5
46,2
49,6
53,9
58,4
62,8
66,8
70,9
74,9
78,9
82,9
86,9
91,0
95,0
99,0
103,0
107,1
111,2
115,4
119,4
123,4
127,5
131,5
135,5
139,6
143,6
147,6
151,7
155,7
159,8
163,8
167,8
171.4
175.4
179.5
33,18
37,13
41,10
45,07
49,07
53,06
57,07
61,09
65,10
69,11
73,14
77,16
81,19
85,22
89,24
93,27
97,29
101,33
105,36
109,40
113,42
117,46
121,50
125,54
129,56
133,60
137,64
141,68
145,72
149,76
153,80
157,83
161,87
165.91
169.95
173.99
CS – SIMPLEX
Označ.
D [mm]
CS 08008
CS 08009
CS 08010
CS 08011
CS 08012
CS 08013
CS 08014
CS 08015
CS 08016
CS 08017
CS 08018
CS 08019
CS 08020
CS 08021
CS 08022
CS 08023
CS 08024
CS 08025
CS 08026
CS 08027
CS 08028
CS 08029
CS 08030
CS 08031
CS 08032
CS 08033
CS 08034
CS 08035
CS 08036
CS 08037
CS 08038
CS 08039
CS 08040
CS 08041
CS 08042
CS 08043
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
Počet
zubů
De [mm]
Dp [mm]
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
64
65
66
68
70
72
76
78
80
85
90
100
110
114
120
125
183,5
187,5
191,6
195,6
199,7
203,7
207,8
211,8
215,9
219,9
224,0
228,0
232,1
236,1
240,2
244,2
248,2
256,7
264,8
268,8
272,9
280,9
289,0
297,1
313,3
321,4
329,4
349,7
369,9
410,3
450,7
466,9
491,2
511,4
178,03
182,07
186,10
190,14
194,18
198,22
202,26
206,30
210,34
214,37
218,43
222,46
226,50
230,54
234,58
238,62
242,66
250,75
258,82
262,86
266,90
274,99
283,07
291,16
307,33
315,40
323,48
343,70
363,90
404,31
444,74
460,90
485,16
505,37
CS – SIMPLEX
Označ.
D [mm]
CS 08044
CS 08045
CS 08046
CS 08047
CS 08048
CS 08049
CS 08050
CS 08051
CS 08052
CS 08053
CS 08054
CS 08055
CS 08056
CS 08057
CS 08058
CS 08059
CS 08060
CS 08062
CS 08064
CS 078065
CS 08066
CS 08068
CS 08070
CS 08072
CS 08076
CS 08078
CS 08080
CS 08085
CS 08090
CS 08100
CS 08110
CS 08114
CS 08120
CS 08125
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
33
ŘK
Řetězová kola
Řetěz. kola s nábojem 12,7 × 6,4 × 8,51 mm
Pro válečkový řetěz
085-1
Řetězová kola dle DIN 8187 – ISO/R 606
1/2” × 1/4”
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
12,78 mm
6,40 mm
8,51 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
13,0 mm
1,3 mm
5,9 mm
–
–
–
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet zubů
De [mm]
Dp [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
37,2
41,0
45,2
48,7
53,0
57,4
61,8
65,5
69,5
73,6
77,8
81,7
85,8
89,7
93,8
98,2
101,8
105,8
110,0
114,0
118,0
122,0
126,1
130,2
134,3
138,4
142,6
146,7
151,0
154,6
158,6
162,7
166,8
33,18
37,13
41,10
45,07
49,07
53,06
57,07
61,09
65,10
69,11
73,14
77,16
81,19
85,22
89,24
93,27
97,29
101,33
105,36
109,40
113,42
117,46
121,50
125,54
129,56
133,60
137,64
141,68
145,72
149,76
153,80
157,83
161,87
34
Označení
PS 17008
PS 17009
PS 17010
PS 17011
PS 17012
PS 17013
PS 17014
PS 17015
PS 17016
PS 17017
PS 17018
PS 17019
PS 17020
PS 17021
PS 17022
PS 17023
PS 17024
PS 17025
PS 17026
PS 17027
PS 17028
PS 17029
PS 17030
PS 17031
PS 17032
PS 17033
PS 17034
PS 17035
PS 17036
PS 17037
PS 17038
PS 17039
PS 17040
PS – jednořadé – SIMPLEX
d [mm]
D [mm]
20
24
26
29
33
37
41
45
50
52
56
60
64
68
70
70
70
70
70
70
70
80
80
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
H [mm]
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
25
25
25
25
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
Řetězová kola
Pro válečkový řetěz
ŘK
085-1
Řetězová kola plochá 12,7 × 6,4 × 8,51 mm
Řetězová kola plochá dle DIN 8187 – ISO/R 606
1/2” × 1/4”
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
12,70 mm
6,48 mm
8,51 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
13,0 mm
1,3 mm
5,9 mm
–
–
–
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet
zubů
De [mm]
Dp [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
37,2
41,0
45,2
48,7
53,0
57,4
61,8
65,5
69,5
73,6
77,8
81,7
85,8
89,7
93,8
98,2
101,8
105,8
110,0
114,0
118,0
122,0
126,1
130,2
134,2
138,4
142,6
146,7
151,0
154,6
158,6
162,7
166,8
171.4
175.4
179.7
33,18
37,13
41,10
45,07
49,07
53,06
57,07
61,09
65,10
69,11
73,14
77,16
81,19
85,22
89,24
93,27
97,29
101,33
105,36
109,40
113,42
117,46
121,50
125,54
129,56
133,60
137,64
141,68
145,72
149,76
153,80
157,83
161,87
165.91
169.95
173.99
CS – SIMPLEX
Označ.
D [mm]
CS 17008
CS 17009
CS 17010
CS 17011
CS 17012
CS 17013
CS 17014
CS 17015
CS 17016
CS 17017
CS 17018
CS 17019
CS 17020
CS 17021
CS 17022
CS 17023
CS 17024
CS 17025
CS 17026
CS 17027
CS 17028
CS 17029
CS 17030
CS 17031
CS 17032
CS 17033
CS 17034
CS 17035
CS 17036
CS 17037
CS 17038
CS 17039
CS 17040
CS 17041
CS 17042
CS 17043
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
Počet
zubů
De [mm]
Dp [mm]
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
64
65
66
68
70
72
76
78
80
85
90
100
110
114
120
125
183,8
188,0
192,1
196,2
200,3
204,3
208,3
212,1
216,1
220,2
224,1
228,1
232,2
236,4
240,5
244,5
248,6
256,9
265,1
269,0
273,0
281,0
289,0
297,2
313,3
321,4
329,4
349,0
369,9
410,3
450,7
466,9
491,2
511,3
178,03
182,07
186,10
190,14
194,18
198,22
202,26
206,30
210,34
214,37
218,43
222,46
226,50
230,54
234,58
238,62
242,66
250,75
258,82
262,86
266,90
274,99
283,07
291,16
307,33
315,40
323,48
343,70
363,90
404,31
444,74
460,90
485,16
505,37
CS – SIMPLEX
Označ.
D [mm]
CS 17044
CS 17045
CS 17046
CS 17047
CS 17048
CS 17049
CS 17050
CS 17051
CS 17052
CS 17053
CS 17054
CS 17055
CS 17056
CS 17057
CS 17058
CS 17059
CS 17060
CS 17062
CS 17064
CS 17065
CS 17066
CS 17068
CS 17070
CS 17072
CS 17076
CS 17078
CS 17080
CS 17085
CS 17090
CS 17100
CS 17110
CS 17114
CS 17120
CS 17125
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
35
ŘK
Řetězová kola
Řetězová kola s nábojem
12,7 × 7,75 mm
Pro válečkový řetěz
08B-1-2-3
Řetězová kola dle DIN 8187 – ISO/R 606
1/2” × 5/16”
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
SIMPLEX
p
W
D
12,70 mm
7,75 mm
8,51 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
13,0 mm
1,3 mm
7,2 mm
7,0 mm
21,0 mm
34,9 mm
–
DUPLEX
TRIPLEX
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet De
zubů [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
36
37,2
41,0
45,2
48,7
53,0
57,4
61,8
65,5
69,5
73,6
77,8
81,7
85,8
89,7
93,8
98,2
101,8
105,8
110,0
114,0
118,0
122,0
126,1
130,2
134,3
138,4
142,6
146,7
151,0
154,6
158,6
162,7
166,8
Dp
[mm]
PS – jednořadé – SIMPLEX
PD – dvouřadé – DUPLEX
PT – třířadé – TRIPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
33,18
37,13
41,10
45,07
49,07
53,06
57,07
61,09
65,10
69,11
73,14
77,16
81,19
85,22
89,24
93,27
97,29
101,33
105,36
109,40
113,42
117,46
121,50
125,54
129,56
133,60
137,64
141,68
145,72
149,76
153,80
157,83
161,87
PS 09008
PS 05009
PS 09010
PS 09011
PS 09012
PS 09013
PS 09014
PS 09015
PS 09016
PS 09017
PS 09018
PS 09019
PS 09020
PS 09021
PS 09022
PS 09023
PS 09024
PS 09025
PS 09026
PS 09027
PS 09028
PS 09029
PS 09030
PS 09031
PS 09032
PS 09033
PS 09034
PS 09035
PS 09036
PS 09037
PS 09038
PS 09039
PS 09040
20
24
26
29
33
37
41
45
50
52
56
60
64
68
70
70
70
70
70
70
70
80
80
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
25
25
25
25
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
PD 09008
PD 09009
PD 09010
PD 09011
PD 09012
PD 09013
PD 09014
PD 09015
PD 09016
PD 09017
PD 09018
PD 09019
PD 09020
PD 09021
PD 09022
PD 09023
PD 09024
PD 09025
PD 09026
PD 09027
PD 09028
PD 09029
PD 09030
PD 09031
PD 09032
PD 09033
PD 09034
PD 09035
PD 09036
PD 09037
PD 09038
PD 09039
PD 09040
20
24
28
32
35
38
42
46
50
54
58
62
66
70
70
70
75
80
85
85
90
95
100
100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
10
10
10
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
32
32
32
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
PT 09008
PT 09009
PT 09010
PT 09011
PT 09012
PT 09013
PT 09014
PT 09015
PT 09016
PT 09017
PT 09018
PT 09019
PT 09020
PT 09021
PT 09022
PT 09023
PT 09024
PT 09025
PT 09026
PT 09027
PT 09028
PT 09029
PT 09030
PT 09031
PT 09032
PT 09033
PT 09034
PT 09035
PT 09036
PT 09037
PT 09038
PT 09039
PT 09040
20
24
28
32
35
38
42
46
50
54
58
62
66
70
70
70
75
80
85
85
90
95
100
110
110
110
110
110
120
120
120
120
120
10
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
46
46
46
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
Řetězová kola
ŘK
08B-1-2-3
Pro válečkový řetěz
Řetězová kola plochá
Řetězová kola plochá dle DIN 8187 – ISO/R 606
SIMPLEX
12,7 × 7,75 mm
1/2” × 5/16”
ŘETĚZ
DUPLEX
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
12,70 mm
7,75 mm
8,51 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
13,0 mm
1,3 mm
7,2 mm
7,0 mm
21,0 mm
34,9 mm
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
TRIPLEX
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet
zubů
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
SIMPLEX
DUPLEX
TRIPLEX
De
Dp
[mm] [mm] Označ. D Označ. D Označ. D
37,2
41,0
45,2
48,7
53,0
57,4
61,8
65,5
69,5
73,6
77,8
81,7
85,8
89,7
93,8
98,2
101,8
105,8
110,0
114,0
118,0
122,0
126,1
130,2
134,3
138,4
142,6
146,7
151,0
154,6
158,6
162,7
166,8
171,4
175,4
179,7
33,18
37,13
41,10
45,07
49,07
53,06
57,07
61,09
65,10
69,11
73,14
77,16
81,19
85,22
89,24
93,27
97,29
101,33
105,36
109,40
113,42
117,46
121,50
125,54
129,56
133,60
137,64
141,68
145,72
149,76
153,80
157,83
161,87
165,91
169,95
173,99
CS 09008
CS 09009
CS 09010
CS 09011
CS 09012
CS 09013
CS 09014
CS 09015
CS 09016
CS 09017
CS 09018
CS 09019
CS 09020
CS 09021
CS 09022
CS 09023
CS 09024
CS 09025
CS 09026
CS 09027
CS 09028
CS 09029
CS 09030
CS 09031
CS 09032
CS 09033
CS 09034
CS 09035
CS 09036
CS 09037
CS 09038
CS 09039
CS 09040
CS 09041
CS 09042
CS 09043
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
CD 09008
CD 09009
CD 09010
CD 09011
CD 09012
CD 09013
CD 09014
CD 09015
CD 09016
CD 09017
CD 09018
CD 09019
CD 09020
CD 09021
CD 09022
CD 09023
CD 09024
CD 09025
CD 09026
CD 09027
CD 09028
CD 09029
CD 09030
CD 09031
CD 09032
CD 09033
CD 09034
CD 09035
CD 09036
CD 09037
CD 09038
CD 09039
CD 09040
CD 09041
CD 09042
CD 09043
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
CT 09008
CT 09009
CT 09010
CT 09011
CT 09012
CT 09013
CT 09014
CT 09015
CT 09016
CT 09017
CT 09018
CT 09019
CT 09020
CT 09021
CT 09022
CT 09023
CT 09024
CT 09025
CT 09026
CT 09027
CT 09028
CT 09029
CT 09030
CT 09031
CT 09032
CT 09033
CT 09034
CT 09035
CT 09036
CT 09037
CT 09038
CT 09039
CT 09040
CT 09041
CT 09042
CT 09043
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
Počet
zubů
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
64
65
66
68
70
72
75
76
78
80
85
90
95
100
110
114
120
125
SIMPLEX
DUPLEX
TRIPLEX
De
Dp
[mm] [mm] Označ. D Označ. D Označ. D
183,8
188,0
192,1
196,2
200,3
204,3
208,3
212,1
216,1
220,2
224,1
228,1
232,2
236,4
240,5
244,5
248,6
256,9
265,1
269,0
273,0
281,0
289,0
297,2
309,2
313,3
321,4
329,4
349,0
369,9
390,1
410,3
450,7
466,9
491,2
511,3
178,03
182,07
186,10
190,14
194,18
198,22
202,26
206,30
210,34
214,37
218,43
222,46
226,50
230,54
234,58
238,62
242,66
250,75
258,82
262,86
266,90
274,99
283,07
291,16
303,27
307,33
315,40
323,48
343,69
363,90
384,11
404,31
444,74
460,90
485,16
505,37
CS 09044
CS 09045
CS 09046
CS 09047
CS 09048
CS 09049
CS 09050
CS 09051
CS 09052
CS 09053
CS 09054
CS 09055
CS 09056
CS 09057
CS 09058
CS 09059
CS 09060
CS 09062
CS 09064
CS 09065
CS 09066
CS 09068
CS 09070
CS 09072
CS 09075
CS 09076
CS 09078
CS 09080
CS 09085
CS 09090
CS 09095
CS 09100
CS 09110
CS 09114
CS 09120
CS 09125
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
CD 09044
CD 09045
CD 09046
CD 09047
CD 09048
CD 09049
CD 09050
CD 09051
CD 09052
CD 09053
CD 09054
CD 09055
CD 09056
CD 09057
CD 09058
CD 09059
CD 09060
CD 09062
CD 09064
CD 09065
CD 09066
CD 09068
CD 09070
CD 09072
CD 09075
CD 09076
CD 09078
CD 09080
CD 09085
CD 09090
CD 09095
CD 09100
CD 09110
CD 09114
CD 09120
CD 09125
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
CT 09044
CT 09045
CT 09046
CT 09047
CT 09048
CT 09049
CT 09050
CT 09051
CT 09052
CT 09053
CT 09054
CT 09055
CT 09056
CT 09057
CT 09058
CT 09059
CT 09060
CT 09062
CT 09064
CT 09065
CT 09066
CT 09068
CT 09070
CT 09072
CT 09075
CT 09076
CT 09078
CT 09080
CT 09085
CT 09090
CT 09095
CT 09100
CT 09110
CT 09114
CT 09120
CT 09125
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
37
ŘK
Řetězová kola
Řetězová kola s nábojem 15,875 × 9,65 mm
Pro válečkový řetěz
10B-1-2-3
Řetězová kola dle DIN 8187 – ISO/R 606
5/8” × 3/8”
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
SIMPLEX
p
W
D
15,875 mm
9,650 mm
10,160 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
16,0 mm
1,6 mm
9,1 mm
9,2 mm
25,5 mm
42,1 mm
–
DUPLEX
TRIPLEX
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet De
zubů [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
38
47,0
52,6
57,5
63,0
68,0
73,0
78,0
83,0
88,0
93,0
98,3
103,3
108,4
113,4
118,0
123,4
128,3
134,0
139,0
144,0
148,7
153,8
158,8
163,9
168,9
174,5
179,0
184,1
189,1
194,2
199,2
204,2
209,3
Dp
[mm]
PS – jednořadé – SIMPLEX
PD – dvouřadé – DUPLEX
PT – třířadé – TRIPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
41,48
46,42
51,37
56,34
61,34
66,32
71,34
76,36
81,37
86,39
91,42
96,45
101,49
106,52
111,55
116,58
121,62
126,66
131,70
136,75
141,78
146,83
151,87
156,92
161,95
167,00
172,05
177,10
182,15
187,20
192,24
197,29
202,34
PS 10008
PS 10009
PS 10010
PS 10011
PS 10012
PS 10013
PS 10014
PS 10015
PS 10016
PS 10017
PS 10018
PS 10019
PS 10020
PS 10021
PS 10022
PS 10023
PS 10024
PS 10025
PS 10026
PS 10027
PS 10028
PS 10029
PS 10030
PS 10031
PS 10032
PS 10033
PS 10034
PS 10035
PS 10036
PS 10037
PS 10038
PS 10039
PS 10040
25
30
35
37
42
47
52
57
60
60
70
70
75
75
80
80
80
80
85
85
90
90
90
95
95
95
95
95
100
100
100
100
100
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
PD 10008
PD 10009
PD 10010
PD 10011
PD 10012
PD 10013
PD 10014
PD 10015
PD 10016
PD 10017
PD 10018
PD 10019
PD 10020
PD 10021
PD 10022
PD 10023
PD 10024
PD 10025
PD 10026
PD 10027
PD 10028
PD 10029
PD 10030
PD 10031
PD 10032
PD 10033
PD 10034
PD 10035
PD 10036
PD 10037
PD 10038
PD 10039
PD 10040
25
30
35
39
44
49
54
59
64
69
74
79
84
85
90
95
100
105
110
110
115
115
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
PT 10008
PT 10009
PT 10010
PT 10011
PT 10012
PT 10013
PT 10014
PT 10015
PT 10016
PT 10017
PT 10018
PT 10019
PT 10020
PT 10021
PT 10022
PT 10023
PT 10024
PT 10025
PT 10026
PT 10027
PT 10028
PT 10029
PT 10030
PT 10031
PT 10032
PT 10033
PT 10034
PT 10035
PT 10036
PT 10037
PT 10038
PT 10039
PT 10040
25
30
35
39
44
49
54
59
64
69
74
79
84
85
90
95
100
105
110
110
115
115
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
55
55
55
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Řetězová kola
ŘK
10B-1-2-3
Pro válečkový řetěz
Řetězová kola plochá
Řetězová kola plochá dle DIN 8187 – ISO/R 606
SIMPLEX
15,875 × 9,65 mm
5/8” × 3/8”
ŘETĚZ
DUPLEX
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
15,875 mm
9,658 mm
10,160 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
16,0 mm
1,6 mm
9,1 mm
9,0 mm
25,5 mm
42,1 mm
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
TRIPLEX
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet
zubů
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
SIMPLEX
DUPLEX
TRIPLEX
De
Dp
[mm] [mm] Označ. D Označ. D Označ. D
47,0
52,6
57,5
63,0
68,0
73,0
78,0
83,0
88,0
93,0
98,3
103,3
108,4
113,4
118,0
123,4
128,3
134,0
139,0
144,0
148,7
153,8
158,8
163,9
168,9
174,5
179,0
184,1
189,1
194,2
199,2
204,2
209,3
214,8
219,9
224,9
41,48
46,42
51,37
56,34
61,34
66,32
71,34
76,36
81,37
86,39
91,42
96,45
101,49
106,52
111,55
116,58
121,62
126,66
131,70
136,75
141,78
146,83
151,87
156,92
161,95
167,00
172,05
177,10
182,15
187,20
192,24
197,29
202,34
207,39
212,44
217,49
CS 10008
CS 10009
CS 10010
CS 10011
CS 10012
CS 10013
CS 10014
CS 10015
CS 10016
CS 10017
CS 10018
CS 10019
CS 10020
CS 10021
CS 10022
CS 10023
CS 10024
CS 10025
CS 10026
CS 10027
CS 10028
CS 10029
CS 10030
CS 10031
CS 10032
CS 10033
CS 10034
CS 10035
CS 10036
CS 10037
CS 10038
CS 10039
CS 10040
CS 10041
CS 10042
CS 10043
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
CD 10008
CD 10009
CD 10010
CD 10011
CD 10012
CD 10013
CD 10014
CD 10015
CD 10016
CD 10017
CD 10018
CD 10019
CD 10020
CD 10021
CD 10022
CD 10023
CD 10024
CD 10025
CD 10026
CD 10027
CD 10028
CD 10029
CD 10030
CD 10031
CD 10032
CD 10033
CD 10034
CD 10035
CD 10036
CD 10037
CD 10038
CD 10039
CD 10040
CD 10041
CD 10042
CD 10043
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
CT 10008
CT 10009
CT 10010
CT 10011
CT 10012
CT 10013
CT 10014
CT 10015
CT 10016
CT 10017
CT 10018
CT 10019
CT 10020
CT 10021
CT 10022
CT 10023
CT 10024
CT 10025
CT 10026
CT 10027
CT 10028
CT 10029
CT 10030
CT 10031
CT 10032
CT 10033
CT 10034
CT 10035
CT 10036
CT 10037
CT 10038
CT 10039
CT 10040
CT 10041
CT 10042
CT 10043
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
Počet
zubů
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
64
65
66
68
70
72
75
76
78
80
85
90
95
100
110
114
120
125
SIMPLEX
DUPLEX
TRIPLEX
De
Dp
[mm] [mm] Označ. D Označ. D Označ. D
230,0
235,0
240,1
245,1
250,2
255,2
260,3
265,3
270,4
275,4
280,5
285,5
290,6
296,0
300,7
305,7
310,8
321,4
331,5
336,5
341,6
351,7
361,8
371,9
387,1
392,1
402,2
412,3
437,6
462,8
488,5
513,4
563,9
584,1
614,8
639,
222,53
227,58
232,63
237,68
242,73
247,78
252,82
257,87
262,92
267,97
273,03
278,08
283,13
288,18
293,23
298,27
303,32
313,43
323,53
328,58
333,63
343,74
353,84
363,95
379,09
384,16
394,25
404,35
429,62
454,88
480,14
505,40
555,92
576,13
606,44
631,71
CS 10044
CS 10045
CS 10046
CS 10047
CS 10048
CS 10049
CS 10050
CS 10051
CS 10052
CS 10053
CS 10054
CS 10055
CS 10056
CS 10057
CS 10058
CS 10059
CS 10060
CS 10062
CS 10064
CS 10065
CS 10066
CS 10068
CS 10070
CS 10072
CS 10075
CS 10076
CS 10078
CS 10080
CS 10085
CS 10090
CS 10095
CS 10100
CS 10110
CS 10114
CS 10120
CS 10125
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
CD 10044
CD 10045
CD 10046
CD 10047
CD 10048
CD 10049
CD 10050
CD 10051
CD 10052
CD 10053
CD 10054
CD 10055
CD 10056
CD 10057
CD 10058
CD 10059
CD 10060
CD 10062
CD 10064
CD 10065
CD 10066
CD 10068
CD 10070
CD 10072
CD 10075
CD 10076
CD 10078
CD 10080
CD 10085
CD 10090
CD 10095
CD 10100
CD 10110
CD 10114
CD 10120
CD 10125
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
CT 10044
CT 10045
CT 10046
CT 10047
CT 10048
CT 10049
CT 10050
CT 10051
CT 10052
CT 10053
CT 10054
CT 10055
CT 10056
CT 10057
CT 10058
CT 10059
CT 10060
CT 10062
CT 10064
CT 10065
CT 10066
CT 10068
CT 10070
CT 10072
CT 10075
CT 10076
CT 10078
CT 10080
CT 10085
CT 10090
CT 10095
CT 10100
CT 10110
CT 10114
CT 10120
CT 10125
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
39
ŘK
Řetězová kola
Řetězová kola s nábojem 19,05 × 11,68 mm
Pro válečkový řetěz
12B-1-2-3
Řetězová kola dle DIN 8187 – ISO/R 606
3/4” × 7/16”
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
SIMPLEX
p
W
D
19,05 mm
11,68 mm
12,07 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
19,0 mm
2,3 mm
11,1 mm
10,8 mm
30,3 mm
34,9 mm
–
DUPLEX
TRIPLEX
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet De
zubů [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40
57,6
62,0
69,0
75,0
81,5
87,5
93,6
99,8
105,5
111,5
118,0
124,2
129,7
136,0
141,8
149,0
153,9
160,0
165,9
172,3
178,0
184,1
190,5
196,3
203,3
209,3
214,6
221,0
226,8
232,9
239,0
245,1
251,3
Dp
[mm]
PS – jednořadé – SIMPLEX
PD – dvouřadé – DUPLEX
PT – třířadé – TRIPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
49,78
55,70
61,64
67,61
73,60
79,59
85,61
91,63
97,65
103,67
109,71
115,75
121,78
127,82
133,86
139,90
145,94
152,00
158,04
164,09
170,13
176,19
182,25
188,31
194,35
200,40
206,46
212,52
218,58
224,64
230,69
236,75
242,81
PS 11008
PS 11009
PS 11010
PS 11011
PS 11012
PS 11013
PS 11014
PS 11015
PS 11016
PS 11017
PS 11018
PS 11019
PS 11020
PS 11021
PS 11022
PS 11023
PS 11024
PS 11025
PS 11026
PS 11027
PS 11028
PS 11029
PS 11030
PS 11031
PS 11032
PS 11033
PS 11034
PS 11035
PS 11036
PS 11037
PS 11038
PS 11039
PS 11040
31
37
42
46
52
58
64
70
75
80
80
80
80
90
90
90
90
90
95
95
95
95
95
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
PD 11008
PD 11009
PD 11010
PD 11011
PD 11012
PD 11013
PD 11014
PD 11015
PD 11016
PD 11017
PD 11018
PD 11019
PD 11020
PD 11021
PD 11022
PD 11023
PD 11024
PD 11025
PD 11026
PD 11027
PD 11028
PD 11029
PD 11030
PD 11031
PD 11032
PD 11033
PD 11034
PD 11035
PD 11036
PD 11037
PD 11038
PD 11039
PD 11040
31
37
42
47
53
59
65
71
77
83
89
95
100
100
100
110
110
120
120
120
120
120
120
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
12
12
12
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
45
45
45
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
PT 11008
PT 11009
PT 11010
PT 11011
PT 11012
PT 11013
PT 11014
PT 11015
PT 11016
PT 11017
PT 11018
PT 11019
PT 11020
PT 11021
PT 11022
PT 11023
PT 11024
PT 11025
PT 11026
PT 11027
PT 11028
PT 11029
PT 11030
PT 11031
PT 11032
PT 11033
PT 11034
PT 11035
PT 11036
PT 11037
PT 11038
PT 11039
PT 11040
31
37
42
47
53
59
65
71
77
83
89
95
100
100
100
110
110
120
120
120
120
120
120
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
65
65
65
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
Řetězová kola
ŘK
12B-1-2-3
Pro válečkový řetěz
Řetězová kola plochá
Řetězová kola plochá dle DIN 8187 – ISO/R 606
SIMPLEX
19,05 × 11,68 mm
3/4” × 7/16”
ŘETĚZ
DUPLEX
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
19,05 mm
11,68 mm
12,07 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
19,0 mm
2,3 mm
11,1 mm
10,8 mm
30,3 mm
49,8 mm
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
TRIPLEX
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet
zubů
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
SIMPLEX
DUPLEX
TRIPLEX
De
Dp
[mm] [mm] Označ. D Označ. D Označ. D
57,6
62,0
69,0
75,0
81,5
87,5
93,6
99,8
105,5
111,5
118,0
124,2
129,7
136,0
141,8
149,0
153,9
160,0
165,9
172,3
178,0
184,1
190,5
196,3
203,3
209,3
214,6
221,0
226,8
232,9
239,0
245,1
251,3
257,3
264,5
270,5
49,78
55,70
61,64
67,61
73,60
79,59
85,61
91,63
97,65
103,67
109,71
115,75
121,78
127,82
133,86
139,90
145,94
152,00
158,04
164,09
170,13
176,19
182,25
188,31
194,35
200,40
206,46
212,52
218,58
224,64
230,69
236,75
242,81
248,87
254,93
260,98
CS 11008
CS 11009
CS 11010
CS 11011
CS 11012
CS 11013
CS 11014
CS 11015
CS 11016
CS 11017
CS 11018
CS 11019
CS 11020
CS 11021
CS 11022
CS 11023
CS 11024
CS 11025
CS 11026
CS 11027
CS 11028
CS 11029
CS 11030
CS 11031
CS 11032
CS 11033
CS 11034
CS 11035
CS 11036
CS 11037
CS 11038
CS 11039
CS 11040
CS 11041
CS 11042
CS 11043
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
CD 11008
CD 11009
CD 11010
CD 11011
CD 11012
CD 11013
CD 11014
CD 11015
CD 11016
CD 11017
CD 11018
CD 11019
CD 11020
CD 11021
CD 11022
CD 11023
CD 11024
CD 11025
CD 11026
CD 11027
CD 11028
CD 11029
CD 11030
CD 11031
CD 11032
CD 11033
CD 11034
CD 11035
CD 11036
CD 11037
CD 11038
CD 11039
CD 11040
CD 11041
CD 11042
CD 11043
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
CT 11008
CT 11009
CT 11010
CT 11011
CT 11012
CT 11013
CT 11014
CT 11015
CT 11016
CT 11017
CT 11018
CT 11019
CT 11020
CT 11021
CT 11022
CT 11023
CT 11024
CT 11025
CT 11026
CT 11027
CT 11028
CT 11029
CT 11030
CT 11031
CT 11032
CT 11033
CT 11034
CT 11035
CT 11036
CT 11037
CT 11038
CT 11039
CT 11040
CT 11041
CT 11042
CT 11043
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Počet
zubů
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
64
65
66
68
70
72
75
76
78
80
85
90
95
100
110
114
120
125
SIMPLEX
DUPLEX
TRIPLEX
De
Dp
[mm] [mm] Označ. D Označ. D Označ. D
276,5
282,5
287,9
294,0
300,1
306,2
312,3
318,4
324,5
330,5
336,6
342,7
348,7
355,4
361,5
367,5
373,0
385,1
397,2
403,2
409,2
421,4
433,6
447,0
463,9
469,9
482,1
494,2
524,5
554,8
585,1
615,4
676,1
700,6
736,7
767,
267,03
273,10
279,16
285,21
291,27
297,33
303,39
309,45
315,50
321,56
327,64
337,70
339,75
345,81
351,87
357,93
363,99
376,12
388,24
394,29
400,35
412,49
424,60
436,74
454,91
460,99
473,10
485,22
515,55
545,86
576,17
606,47
667,11
691,36
727,74
758,05
CS 11044
CS 11045
CS 11046
CS 11047
CS 11048
CS 11049
CS 11050
CS 11051
CS 11052
CS 11053
CS 11054
CS 11055
CS 11056
CS 11057
CS 11058
CS 11059
CS 11060
CS 11062
CS 11064
CS 11065
CS 11066
CS 11068
CS 11070
CS 11072
CS 11075
CS 11076
CS 11078
CS 11080
CS 11085
CS 11090
CS 11095
CS 11100
CS 11110
CS 11114
CS 11120
CS 11125
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
CD 11044
CD 11045
CD 11046
CD 11047
CD 11048
CD 11049
CD 11050
CD 11051
CD 11052
CD 11053
CD 11054
CD 11055
CD 11056
CD 11057
CD 11058
CD 11059
CD 11060
CD 11062
CD 11064
CD 11065
CD 11066
CD 11068
CD 11070
CD 11072
CD 11075
CD 11076
CD 11078
CD 11080
CD 11085
CD 11090
CD 11095
CD 11100
CD 11110
CD 11114
CD 11120
CD 11125
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
CT 11044
CT 11045
CT 11046
CT 11047
CT 11048
CT 11049
CT 11050
CT 11051
CT 11052
CT 11053
CT 11054
CT 11055
CT 11056
CT 11057
CT 11058
CT 11059
CT 11060
CT 11062
CT 11064
CT 11065
CT 11066
CT 11068
CT 11070
CT 11072
CT 11075
CT 11076
CT 11078
CT 11080
CT 11085
CT 11090
CT 11095
CT 11100
CT 11110
CT 11114
CT 11120
CT 11125
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
41
ŘK
Řetězová kola
Řetězová kola s nábojem
25,4 × 17,02 mm
16B-1-2-3
Řetězová kola dle DIN 8187 – ISO/R 606
1” × 17,02 mm
ŘETĚZ
SIMPLEX
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
Pro válečkový řetěz
p
W
D
25,45 mm
17,02 mm
15,88 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
26,0 mm
2,5 mm
16,2 mm
15,8 mm
47,7 mm
79,6 mm
–
DUPLEX
TRIPLEX
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet De
zubů [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
77,0
85,0
93,0
99,5
109,0
117,0
125,0
133,0
141,0
149,0
157,0
165,2
173,2
181,2
189,3
197,5
205,5
213,5
221,6
229,6
237,7
245,8
254,0
262,0
270,0
278,5
287,0
296,2
304,6
312,6
320,7
328,8
336,9
*s navařeným nábojem (materiál: ocel Fe 50)
Dp
[mm]
PS – jednořadé – SIMPLEX
PD – dvouřadé – DUPLEX
PT – třířadé – TRIPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
66,37
74,27
82,19
90,14
98,14
106,12
114,15
122,17
130,20
138,22
146,28
154,33
162,38
170,43
178,48
186,53
194,59
202,66
210,72
218,79
226,85
234,92
243,00
251,08
259,13
267,21
275,28
283,36
291,44
299,51
307,59
315,67
323,73
PS 12008
PS 12009
PS 12010
PS 12011
PS 12012
PS 12013
PS 12014
PS 12015
PS 12016
PS 12017
PS 12018
PS 12019
PS 12020
PS 12021
PS 12022
PS 12023
PS 12024
PS 12025
PS 12026
PS 12027
PS 12028
PS 12029
PS 12030
PS 12031
PS 12032
PS 12033
PS 12034
PS 12035
PS 12036
PS 12037
PS 12038
PS 12039
PS 12040
42
50
55
61
69
78
84
92
100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
120
120
120
120
120
*120
*120
*120
*120
*120
*120
*120
*120
*120
*120
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
35
35
35
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
PD 12008
PD 12009
PD 12010
PD 12011
PD 12012
PD 12013
PD 12014
PD 12015
PD 12016
PD 12017
PD 12018
PD 12019
PD 12020
PD 12021
PD 12022
PD 12023
PD 12024
PD 12025
PD 12026
PD 12027
PD 12028
PD 12029
PD 12030
PD 12031
PD 12032
PD 12033
PD 12034
PD 12035
PD 12036
PD 12037
PD 12038
PD 12039
PD 12040
42
50
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128
130
*130
*130
*130
*130
*130
*130
*130
*130
*130
*130
*140
*140
*140
*140
*140
*140
*140
*140
*140
*140
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
65
65
65
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
PT 12008
PT 12009
PT 12010
PT 12011
PT 12012
PT 12013
PT 12014
PT 12015
PT 12016
PT 12017
PT 12018
PT 12019
PT 12020
PT 12021
PT 12022
PT 12023
PT 12024
PT 12025
PT 12026
PT 12027
PT 12028
PT 12029
PT 12030
PT 12031
PT 12032
PT 12033
PT 12034
PT 12035
PT 12036
PT 12037
PT 12038
PT 12039
PT 12040
42
50
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128
130
*130
*130
*130
*130
*130
*130
*130
*130
*130
*130
*140
*140
*140
*140
*140
*140
*140
*140
*140
*140
20
20
20
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
95
95
95
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Řetězová kola
ŘK
16B-1-2-3
Pro válečkový řetěz
Řetězová kola plochá
Řetězová kola plochá dle DIN 8187 – ISO/R 606
SIMPLEX
25,4 × 17,02 mm
1” × 17,02 mm
ŘETĚZ
DUPLEX
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
25,47 mm
17,02 mm
15,88 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
26,0 mm
2,5 mm
16,2 mm
15,8 mm
47,7 mm
79,6 mm
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
TRIPLEX
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet
zubů
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
SIMPLEX
DUPLEX
TRIPLEX
De
Dp
[mm] [mm] Označ. D Označ. D Označ. D
77,0
85,0
93,0
99,5
109,0
117,0
125,0
133,0
141,0
149,0
157,0
165,2
173,2
181,2
189,3
197,5
205,5
213,5
221,6
229,6
237,7
245,8
254,0
262,0
270,0
278,5
287,0
296,2
304,6
312,6
320,7
328,8
336,9
345,0
353,0
361.1
66,37
74,27
82,19
90,14
98,14
106,12
114,15
122,17
130,20
138,22
146,28
154,33
162,38
170,43
178,48
186,53
194,59
202,66
210,72
218,79
226,85
234,92
243,00
251,08
259,13
267,21
275,28
283,36
291,44
299,51
307,59
315,67
323,73
331.82
339,90
347,98
CS 12008
CS 12009
CS 12010
CS 12011
CS 12012
CS 12013
CS 12014
CS 12015
CS 12016
CS 12017
CS 12018
CS 12019
CS 12020
CS 12021
CS 12022
CS 12023
CS 12024
CS 12025
CS 12026
CS 12027
CS 12028
CS 12029
CS 12030
CS 12031
CS 12032
CS 12033
CS 12034
CS 12035
CS 12036
CS 12037
CS 12038
CS 12039
CS 12040
CS 12041
CS 12042
CS 12043
12
12
15
15
15
15
15
15
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
CD 12008
CD 12009
CD 12010
CD 12011
CD 12012
CD 12013
CD 12014
CD 12015
CD 12016
CD 12017
CD 12018
CD 12019
CD 12020
CD 12021
CD 12022
CD 12023
CD 12024
CD 12025
CD 12026
CD 12027
CD 12028
CD 12029
CD 12030
CD 12031
CD 12032
CD 12033
CD 12034
CD 12035
CD 12036
CD 12037
CD 12038
CD 12039
CD 12040
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
CT 12008
CT 12009
CT 12010
CT 12011
CT 12012
CT 12013
CT 12014
CT 12015
CT 12016
CT 12017
CT 12018
CT 12019
CT 12020
CT 12021
CT 12022
CT 12023
CT 12024
CT 12025
CT 12026
CT 12027
CT 12028
CT 12029
CT 12030
CT 12031
CT 12032
CT 12033
CT 12034
CT 12035
CT 12036
CT 12037
CT 12038
CT 12039
CT 12040
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
CD 12042 25 CT 12042 30
CD 12043 25
Počet
zubů
SIMPLEX
DUPLEX
TRIPLEX
De
Dp
[mm] [mm] Označ. D Označ. D Označ. D
44 369,1 356,06
45 377,1 364,12
46 385,2 372,21
47 393,2 380,29
48 401,3 388,36
49 409,3 396,44
50 417,4 404,52
51 425,5 412,60
52 433,6 420,67
53 441,7 428,75
54 448,3 436,85
55 457,9 444,93
56 466,0 453,01
57 474,0 461,07
58 482,1 469,16
59 490,2 477,24
60 498,3 485,32
62 514,5 501,50
64 530,7 517,65
65 538,8 525,73
66 546,8 533,80
68 562,9 549,98
70 579,2 566,14
72 595,4 582,32
75 619,7 606,55
76 627,0 614,65
78 643,3 630,80
80 660,0 646,96
85 699,9 687,40
90 740,3 727,81
95 781,1 768,22
100 821,1 808,63
110 902,0 889,48
114 934,3 921,81
120 982,8 970,33
125 1023,2 1010,73
CS 12044
CS 12045
CS 12046
CS 12047
CS 12048
CS 12049
CS 12050
CS 12051
CS 12052
CS 12053
CS 12054
CS 12055
CS 12056
CS 12057
CS 12058
CS 12059
CS 12060
CS 12062
CS 12064
CS 12065
CS 12066
CS 12068
CS 12070
CS 12072
CS 12075
CS 12076
CS 12078
CS 12080
CS 12085
CS 12090
CS 12095
CS 12100
CS 12110
CS 12114
CS 12120
CS 12 125
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
CD 12044 25 CT 12044 30
CD 12045 25 CT 12045 30
CD 12046 30 CT 12046 30
CD 12048 30 CT 12048 30
CD 12050 30 CT 12050 30
CD 12051 30 CT 12051 40
CD 12052 30 CT 12052 40
CD 12055 30 CT 12055 40
CD 12056 30
CD 12057 30 CT 12057 40
CD 12060 30 CT 12060 40
CD 12062 30
CD 12065 30 CT 12065 40
CD 12068
CD 12070
CD 12072
CD 12075
CD 12076
30
30
30
30
30
CT 12068
CT 12070
CT 12072
CT 12075
CT 12076
40
40
40
40
40
CD 12080
CD 12085
CD 12090
CD 12095
CD 12100
CD 12110
CD 12114
CD 12120
CD 12125
30
30
30
30
30
30
40
40
40
CT 12080
CT 12085
CT 12090
CT 12095
CT 12100
CT 12110
CT 12114
CT 12120
CT 12125
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
43
ŘK
Řetězová kola
Řetězová kola s nábojem 31,75 × 19,56 mm
20B-1-2-3
Řetězová kola dle DIN 8187 – ISO/R 606
1 1/4“ × 3/4”
ŘETĚZ
SIMPLEX
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
Pro válečkový řetěz
p
W
D
31,75 mm
19,56 mm
19,05 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
32,0 mm
3,5 mm
18,5 mm
18,2 mm
54,6 mm
91,8 mm
–
DUPLEX
TRIPLEX
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet De
zubů [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
44
98,1
108,0
117,9
127,8
137,8
147,8
157,8
167,9
177,9
187,9
198,0
208,1
218,1
228,2
238,3
248,3
258,4
268,5
278,6
288,6
298,7
308,8
318,9
329,0
339,1
349,2
359,3
369,4
379,5
389,5
399,6
409,7
419,8
*s navařeným nábojem (materiál: ocel Fe 50)
Dp
[mm]
PS – jednořadé – SIMPLEX
PD – dvouřadé – DUPLEX
PT – třířadé – TRIPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
82,96
92,84
102,74
112,68
122,68
132,65
142,68
152,72
162,75
172,78
182,85
192,91
202,98
213,04
223,11
233,17
243,23
253,33
263,40
273,48
283,56
293,65
303,75
313,85
323,91
334,01
334,10
354,20
364,30
374,39
384,49
394,59
404,66
PS 13008
PS 13009
PS 13010
PS 13011
PS 13012
PS 13013
PS 13014
PS 13015
PS 13016
PS 13017
PS 13018
PS 13019
PS 13020
PS 13021
PS 13022
PS 13023
PS 13024
PS 13025
PS 13026
PS 13027
PS 13028
PS 13029
PS 13030
PS 13031
PS 13032
PS 13033
PS 13034
PS 13035
PS 13036
PS 13037
PS 13038
PS 13039
PS 13040
53
63
70
77
88
98
108
118
120
120
120
120
120
140
140
140
140
140
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
40
40
40
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
PD 13008
PD 13009
PD 13010
PD 13011
PD 13012
PD 13013
PD 13014
PD 13015
PD 13016
PD 13017
PD 13018
PD 13019
PD 13020
PD 13021
PD 13022
PD 13023
PD 13024
PD 13025
PD 13026
PD 13027
PD 13028
PD 13029
PD 13030
PD 13031
PD 13032
PD 13033
PD 13034
PD 13035
PD 13036
PD 13037
PD 13038
PD 13039
PD 13040
53
63
70
80
90
100
110
120
120
120
*120
*120
*120
*140
*140
*140
*140
*140
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
75
75
75
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
PT 13008
PT 13009
PT 13010
PT 13011
PT 13012
PT 13013
PT 13014
PT 13015
PT 13016
PT 13017
PT 13018
PT 13019
PT 13020
PT 13021
PT 13022
PT 13023
PT 13024
PT 13025
PT 13026
PT 13027
PT 13028
PT 13029
PT 13030
PT 13031
PT 13032
PT 13033
PT 13034
PT 13035
PT 13036
PT 13037
PT 13038
PT 13039
PT 13040
53
63
70
80
90
100
110
120
120
120
*120
*120
*120
*140
*140
*140
*140
*140
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
*150
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
110
110
110
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
Řetězová kola
ŘK
20B-1-2-3
Pro válečkový řetěz
Řetězová kola plochá
Řetězová kola plochá dle DIN 8187 – ISO/R 606
SIMPLEX
31,75 × 19,56 mm
1 1/4“ × 3/4”
ŘETĚZ
DUPLEX
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
31,75 mm
19,56 mm
19,05 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
32,0 mm
3,5 mm
18,5 mm
18,2 mm
54,6 mm
91,8 mm
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
TRIPLEX
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet
zubů
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
SIMPLEX
DUPLEX
TRIPLEX
De
Dp
[mm] [mm] Označ. D Označ. D Označ. D
98,1
108,0
117,9
127,8
137,8
147,8
157,8
167,9
177,9
187,9
198,0
208,1
218,1
228,2
238,3
248,3
258,4
268,5
278,6
288,6
298,7
308,8
318,9
329,0
339,1
349,2
359,3
369,4
379,5
389,5
399,6
409,7
419,8
429.9
440,0
450.1
82,96
92,84
102,74
112,68
122,68
132,65
142,68
152,72
162,75
172,78
182,85
192,91
202,98
213,04
223,11
233,17
243,23
253,33
263,40
273,48
283,56
293,65
303,75
313,85
323,91
334,01
334,10
354,20
364,30
374,39
384,49
394,59
404,66
414.78
424.88
434,97
CS 13008
CS 13009
CS 13010
CS 13011
CS 13012
CS 13013
CS 13014
CS 13015
CS 13016
CS 13017
CS 13018
CS 13019
CS 13020
CS 13021
CS 13022
CS 13023
CS 13024
CS 13025
CS 13026
CS 13027
CS 13028
CS 13029
CS 13030
CS 13031
CS 13032
CS 13033
CS 13034
CS 13035
CS 13036
CS 13037
CS 13038
CS 13039
CS 13040
CS 13041
CS 13042
CS 13043
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
CD 13008
CD 13009
CD 13010
CD 13011
CD 13012
CD 13013
CD 13014
CD 13015
CD 13016
CD 13017
CD 13018
CD 13019
CD 13020
CD 13021
CD 13022
CD 13023
CD 13024
CD 13025
CD 13026
CD 13027
CD 13028
CD 13029
CD 13030
CD 13031
CD 13032
CD 13033
CD 13034
CD 13035
CD 13036
CD 13037
CD 13038
CD 13039
CD 13040
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
CT 13008
CT 13009
CT 13010
CT 13011
CT 13012
CT 13013
CT 13014
CT 13015
CT 13016
CT 13017
CT 13018
CT 13019
CT 13020
CT 13021
CT 13022
CT 13023
CT 13024
CT 13025
CT 13026
CT 13027
CT 13028
CT 13029
CT 13030
CT 13031
CT 13032
CT 13033
CT 13034
CT 13035
CT 13036
CT 13037
CT 13038
CT 13039
CT 13040
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Počet
zubů
SIMPLEX
DUPLEX
TRIPLEX
De
Dp
[mm] [mm] Označ. D Označ. D Označ. D
44 460,2
45 470,3
46 480,4
47 490,5
48 500,6
49 510,7
50 520,8
51 530,9
52 541,0
53 551,1
54 561,2
55 571,3
56 581,4
57 591,5
58 601,6
59 611,7
60 621,8
62 642,0
64 662,2
65 672,3
66 682,4
68 702,6
70 722,8
72 743,1
75 773,3
76 783,5
80 823,9
85 874,4
90 924,9
95 975,2
100 1026
114 1167,4
445,07
455,17
465,26
475,36
485,46
495,55
505,65
515,75
525,84
535,94
546,07
556,16
566,26
576,36
586,45
596,55
606,65
626,87
647,06
657,16
667,26
687,48
707,67
727,90
758,19
768,32
808,72
859,25
909,76
960,28
1010,79
1152,26
CS 13044
CS 13045
CS 13046
CS 13047
CS 13048
CS 13049
CS 13050
CS 13051
CS 13052
CS 13053
CS 13054
CS 31055
CS 13056
CS 13057
CS 13058
CS 13059
CS 13060
CS 13062
CS 13064
CS 13065
CS 13066
CS 13068
CS 13070
CS 13072
CS 13075
CS 13076
CS 13080
CS 13085
CS 13090
CS 13095
CS 13100
CS 13114
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
CD 13045 30 CT 13045 40
CD 13046 30 CT 13046 40
CD 13048 30 CT 13048 40
CD 13050 30 CT 13050 40
CD 13052 30 CT 13052 40
CD 13055 30 CT 13055 40
CD 13057 30 CT 13057 40
CD 13060 30 CT 13060 40
CD 13065 30 CT 13065 40
CD 13070 30 CT 13070 40
CD 13076 30 CT 13076 40
CD 13080 30 CT 13080 40
CD 13095 30 CT 13095 40
CD 13114 30
CT 13114
40
CD 13042 30 CT 13042 40
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
45
ŘK
Řetězová kola
Řetězová kola s nábojem
38,1 × 25,4 mm
Pro válečkový řetěz
24B-1-2-3
Řetězová kola dle DIN 8187 – ISO/R 606
1 1/2“ × 1”
ŘETĚZ
SIMPLEX
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
38,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
38,0 mm
4,5 mm
24,1 mm
23,6 mm
72,7 mm
120,3 mm
–
DUPLEX
TRIPLEX
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet De
zubů [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
46
115,0
126,4
138,0
150,0
162,0
174,2
186,2
198,2
210,3
222,3
234,3
246,5
258,6
270,6
282,7
294,8
306,8
319,0
331,0
343,2
355,2
367,3
379,5
391,6
403,7
415,8
427,8
440,0
452,0
464,2
476,2
488,5
500,6
*s navařeným nábojem (materiál: ocel Fe 50)
Dp
[mm]
PS – jednořadé – SIMPLEX
PD – dvouřadé – DUPLEX
PT – třířadé – TRIPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
99,55
111,40
123,29
135,21
147,22
159,18
171,22
183,26
195,30
207,34
219,42
231,49
243,57
255,65
267,73
279,80
291,88
304,00
316,08
328,19
340,27
352,38
364,50
376,62
388,69
400,81
412,93
425,04
437,16
449,27
461,39
473,50
485,62
PS 14008
PS 14009
PS 14010
PS 14011
PS 14012
PS 14013
PS 14014
PS 14015
PS 14016
PS 14017
PS 14018
PS 14019
PS 14020
PS 14021
PS 14022
PS 14023
PS 14024
PS 14025
PS 14026
PS 14027
PS 14028
PS 14029
PS 14030
PS 14031
PS 14032
PS 14033
PS 14034
PS 14035
PS 14036
PS 14037
PS 14038
PS 14039
PS 14040
58
70
80
90
102
114
128
140
*140
*140
*140
*140
*140
*150
*150
*150
*150
*150
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
45
45
45
50
50
50
50
50
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
PD 14008
PD 14009
PD 14010
PD 14011
PD 14012
PD 14013
PD 14014
PD 14015
PD 14016
PD 14017
PD 14018
PD 14019
PD 14020
PD 14021
PD 14022
PD 14023
PD 14024
PD 14025
PD 14026
PD 14027
PD 14028
PD 14029
PD 14030
PD 14031
PD 14032
PD 14033
PD 14034
PD 14035
PD 14036
PD 14037
PD 14038
PD 14039
PD 14040
58
70
80
90
102
114
128
140
*140
*150
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*170
*170
*170
*170
*170
*170
*170
*170
*170
*170
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
95
95
95
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
PT 14008
PT 14009
PT 14010
PT 14011
PT 14012
PT 14013
PT 14014
PT 14015
PT 14016
PT 14017
PT 14018
PT 14019
PT 14020
PT 14021
PT 14022
PT 14023
PT 14024
PT 14025
PT 14026
PT 14027
PT 14028
PT 14029
PT 14030
PT 14031
PT 14032
PT 14033
PT 14034
PT 14035
PT 14036
PT 14037
PT 14038
PT 14039
PT 14040
58
70
80
90
102
114
128
140
*140
*150
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*160
*170
*170
*170
*170
*170
*170
*170
*170
*170
*170
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
140
140
140
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Řetězová kola
ŘK
24B-1-2-3
Pro válečkový řetěz
Řetězová kola plochá
Řetězová kola plochá dle DIN 8187 – ISO/R 606
SIMPLEX
38,1 × 25,4 mm
1 1/2“ × 1”
ŘETĚZ
DUPLEX
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
38,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
38,0 mm
4,5 mm
24,1 mm
23,6 mm
72,7 mm
120,3 mm
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
TRIPLEX
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet
zubů
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
SIMPLEX
DUPLEX
TRIPLEX
De
Dp
[mm] [mm] Označ. D Označ. D Označ. D
115,0
126,4
138,0
150,0
162,0
174,2
186,2
198,2
210,3
222,3
234,3
246,5
258,6
270,6
282,7
294,8
306,8
319,0
331,0
343,2
355,2
367,3
379,5
391,6
403,7
415,8
427,8
440,0
452,0
464,2
476,2
488,5
500,6
512.6
524,7
536.8
99,55
111,40
123,29
135,21
147,22
159,18
171,22
183,26
195,30
207,34
219,42
231,49
243,57
255,65
267,73
279,80
291,88
304,00
316,08
328,19
340,27
352,38
364,50
376,62
388,69
400,81
412,93
425,04
437,16
449,27
461,39
473,50
485,62
497.74
509.85
521,97
CS 14008
CS 14009
CS 14010
CS 14011
CS 14012
CS 14013
CS 14014
CS 14015
CS 14016
CS 14017
CS 14018
CS 14019
CS 14020
CS 14021
CS 14022
CS 14023
CS 14024
CS 14025
CS 14026
CS 14027
CS 14028
CS 14029
CS 14030
CS 14031
CS 14032
CS 14033
CS 14034
CS 14035
CS 14036
CS 14037
CS 14038
CS 14039
CS 14040
CS 14041
CS 14042
CS 14043
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
CD 14008
CD 14009
CD 14010
CD 14011
CD 14012
CD 14013
CD 14014
CD 14015
CD 14016
CD 14017
CD 14018
CD 14019
CD 14020
CD 14021
CD 14022
CD 14023
CD 14024
CD 14025
CD 14026
CD 14027
CD 14028
CD 14029
CD 14030
CD 14031
CD 14032
CD 14033
CD 14034
CD 14035
CD 14036
CD 14037
CD 14038
CD 14039
CD 14040
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
CT 14008
CT 14009
CT 14010
CT 14011
CT 14012
CT 14013
CT 14014
CT 14015
CT 14016
CT 14017
CT 14018
CT 14019
CT 14020
CT 14021
CT 14022
CT 14023
CT 14024
CT 14025
CT 14026
CT 14027
CT 14028
CT 14029
CT 14030
CT 14031
CT 14032
CT 14033
CT 14034
CT 14035
CT 14036
CT 14037
CT 14038
CT 14039
CT 14040
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Počet
zubů
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
64
65
66
68
70
72
75
76
80
85
95
SIMPLEX
DUPLEX
TRIPLEX
De
Dp
[mm] [mm] Označ. D Označ. D Označ. D
549,0
561,2
573,3
585,4
597,4
609,5
621,7
633,8
646,0
658,0
670,2
682,3
694,4
706,5
718,6
730,7
742,8
767,2
791,3
803,4
815,6
839,8
864,2
888,4
924,8
936,9
985,4
1046,0
1167,3
534,08
546,20
558,32
570,43
582,55
594,66
606,78
618,89
631,01
643,13
655,25
667,40
679,50
691,73
703,74
715,86
727,97
752,24
776,48
788,59
800,17
824,98
849,21
873,48
909,83
921,98
970,44
1031,10
1152,33
CS 14044
CS 14045
CS 14046
CS 14047
CS 14048
CS 14049
CS 14050
CS 14051
CS 14052
CS 14053
CS 14054
CS 14055
CS 14056
CS 14057
CS 14058
CS 14059
CS 14060
CS 14062
CS 14064
CS 14065
CS 14066
CS 14068
CS 14070
CS 14072
CS 14075
CS 14076
CS 14080
CS 14085
CS 14095
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
CD 14045 40 CT 14045 40
CD 14046 40 CT 14046 40
CD 14048 40 CT 14048 40
CD 14050 40 CT 14050 40
CD 14055 40 CT 14055 40
CD 14057 40 CT 14057 40
CD 14060 40 CT 14060 40
CD 14065 40 CT 14065 40
CD 14076 40
CT 14076
40
CD 14042 40 CT 14042 40
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
47
ŘK
Řetězová kola
Řetězová kola s nábojem 44,45 × 30,99 mm
28B-1-2-3
Řetězová kola dle DIN 8187 – ISO/R 606
1 3/4“ × 1 1/4“
ŘETĚZ
SIMPLEX
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
Pro válečkový řetěz
p
W
D
44,45 mm
30,99 mm
27,94 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
44,0 mm
5,5 mm
29,4 mm
28,8 mm
88,4 mm
148,8 mm
–
DUPLEX
TRIPLEX
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet De
zubů [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
48
132,0
148,4
162,3
176,3
189,3
204,2
218,2
232,3
246,3
260,0
274,0
289,0
303,0
317,0
331,0
345,0
359,0
373,0
387,0
401,0
416,0
430,0
444,0
458,0
472,0
486,0
500,0
514,0
529,0
543,0
557,0
571,0
585,0
*s navařeným nábojem (materiál: ocel Fe 50)
Dp
[mm]
PS – jednořadé – SIMPLEX
PD – dvouřadé – DUPLEX
PT – třířadé – TRIPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
116,15
129,96
143,85
157,77
171,74
185,75
199,76
213,79
227,84
241,90
255,98
270,06
284,15
298,24
312,34
326,44
340,55
354,66
368,77
382,88
397,00
411,12
425,24
439,37
453,49
467,62
481,75
495,88
510,01
524,13
538,27
552,40
566,54
PS 15008
PS 15009
PS 15010
PS 15011
PS 15012
PS 15013
PS 15014
PS 15015
PS 15016
PS 15017
PS 15018
PS 15019
PS 15020
PS 15021
PS 15022
PS 15023
PS 15024
PS 15025
PS 15026
PS 15027
PS 15028
PS 15029
PS 15030
PS 15031
PS 15032
PS 15033
PS 15034
PS 15035
PS 15036
PS 15037
PS 15038
PS 15039
PS 15040
74
88
100
112
125
*130
*130
*145
*160
*160
*160
*160
*160
*170
*170
*170
*170
*170
*170
*170
*170
*170
*170
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
70
70
70
70
70
70
70
70
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
PD 15008
PD 15009
PD 15010
PD 15011
PD 15012
PD 15013
PD 15014
PD 15015
PD 15016
PD 15017
PD 15018
PD 15019
PD 15020
PD 15021
PD 15022
PD 15023
PD 15024
PD 15025
PD 15026
PD 15027
PD 15028
PD 15029
PD 15030
PD 15031
PD 15032
PD 15033
PD 15034
PD 15035
PD 15036
PD 15037
PD 15038
PD 15039
PD 15040
74
88
100
112
125
*130
*130
*160
*160
*160
*160
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*200
*200
*200
*200
*200
*200
*200
*200
*200
*200
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
PT 15008
PT 15009
PT 15010
PT 15011
PT 15012
PT 15013
PT 15014
PT 15015
PT 15016
PT 15017
PT 15018
PT 15019
PT 15020
PT 15021
PT 15022
PT 15023
PT 15024
PT 15025
PT 15026
PT 15027
PT 15028
PT 15029
PT 15030
PT 15031
PT 15032
PT 15033
PT 15034
PT 15035
PT 15036
PT 15037
PT 15038
PT 15039
PT 15040
74
88
100
112
125
*130
*130
*145
*160
*160
*160
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*200
*200
*200
*200
*200
*200
*200
*200
*200
*200
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
Řetězová kola
ŘK
28B-1-2-3
Pro válečkový řetěz
Řetězová kola plochá
Řetězová kola plochá dle DIN 8187 – ISO/R 606
SIMPLEX
44,45 × 30,99 mm
1 3/4“ × 1 1/4“
ŘETĚZ
DUPLEX
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
44,45 mm
30,99 mm
27,94 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
44,0 mm
5,5 mm
29,4 mm
28,8 mm
88,4 mm
148,8 mm
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
TRIPLEX
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet
zubů
De [mm]
Dp [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
50
57
60
76
132,0
148,4
162,3
176,3
189,3
204,2
218,2
232,3
246,3
260,0
274,0
289,0
303,0
317,0
331,0
345,0
359,0
373,0
387,0
401,0
416,0
430,0
444,0
458,0
472,0
486,0
500,0
514,0
529,0
543,0
557,0
571,0
585,0
656,0
726,0
825,0
869,0
1095,0
116,15
129,96
143,85
157,77
171,74
185,75
199,76
213,79
227,84
241,90
255,98
270,06
284,15
298,24
312,34
326,44
340,55
354,66
368,77
382,88
397,00
411,12
425,24
439,37
453,49
467,62
481,75
495,88
510,01
524,13
538,27
552,40
566,54
637,22
707,91
806,90
849,32
1075,62
CS – SIMPLEX
Označení
D [mm]
CS 15008
CS 15009
CS 15010
CS 15011
CS 15012
CS 15013
CS 15014
CS 15015
CS 15016
CS 15017
CS 15018
CS 15019
CS 15020
CS 15021
CS 15022
CS 15023
CS 15024
CS 15025
CS 15026
CS 15027
CS 15028
CS 15029
CS 15030
CS 15031
CS 15032
CS 15033
CS 15034
CS 15035
CS 15036
CS 15037
CS 15038
CS 15039
CS 15040
CS 15045
CS 15050
CS 15057
CS 15060
CS 15076
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
CD – DUPLEX
Označení
D [mm]
CD 15008
CD 15009
CD 15010
CD 15011
CD 15012
CD 15013
CD 15014
CD 15015
CD 15016
CD 15017
CD 15018
CD 15019
CD 15020
CD 15021
CD 15022
CD 15023
CD 15024
CD 15025
CD 15026
CD 15027
CD 15028
CD 15029
CD 15030
CD 15031
CD 15032
CD 15033
CD 15034
CD 15035
CD 15036
CD 15037
CD 15038
CD 15039
CD 15040
CD 15045
CD 15050
CD 15057
CD 15060
CD 15076
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
CT – TRIPLEX
Označení
D [mm]
CT 15008
CT 15009
CT 15010
CT 15011
CT 15012
CT 15013
CT 15014
CT 15015
CT 15016
CT 15017
CT 15018
CT 15019
CT 15020
CT 15021
CT 15022
CT 15023
CT 15024
CT 15025
CT 15026
CT 15027
CT 15028
CT 15029
CT 15030
CT 15031
CT 15032
CT 15033
CT 15034
CT 15035
CT 15036
CT 15037
CT 15038
CT 15039
CT 15040
CT 15045
CT 15050
CT 15057
CT 15060
CT 15076
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
49
ŘK
Řetězová kola
Řetězová kola s nábojem
50,8 × 30,99 mm
Pro válečkový řetěz
32B-1-2-3
Řetězová kola dle DIN 8187 – ISO/R 606
2” × 1 1/4“
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
SIMPLEX
p
W
D
50,80 mm
30,99 mm
29,21 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
51,0 mm
6,5 mm
29,4 mm
28,8 mm
87,4 mm
146,3 mm
–
DUPLEX
TRIPLEX
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet De
zubů [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
38
40
50
153,2
169,0
185,0
200,8
216,8
232,8
248,8
264,8
280,9
296,9
313,0
329,1
345,2
361,3
377,5
393,6
409,7
425,8
441,9
458,1
474,2
492,0
506,5
538,8
589,5
635,5
670,3
*s navařeným nábojem (materiál: ocel Fe 50)
Dp
[mm]
PS – jednořadé – SIMPLEX
PD – dvouřadé – DUPLEX
PT – třířadé – TRIPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
132,74
148,54
164,39
180,31
196,29
212,29
228,29
244,30
260,40
276,46
292,55
308,66
324,71
340,82
356,98
373,08
389,18
405,33
421,44
437,59
453,69
469,85
486,00
518,27
566,71
615,16
647,47
PS 16008
PS 16009
PS 16010
PS 16011
PS 16012
PS 16013
PS 16014
PS 16015
PS 16016
PS 16017
PS 16018
PS 16019
PS 16020
PS 16021
PS 16022
PS 16023
PS 16024
PS 16025
PS 16026
PS 16027
PS 16028
PS 16029
PS 16030
PS 16032
PS 16035
PS 16038
PS 16040
82
88
104
120
*133
*145
*160
*160
*160
*170
*170
*170
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
*180
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
80
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
PD 16008
PD 16009
PD 16010
PD 16011
PD 16012
PD 16013
PD 16014
PD 16015
PD 16016
PD 16017
PD 16018
PD 16019
PD 16020
PD 16021
PD 16022
PD 16023
PD 16024
PD 16025
PD 16026
PD 16027
PD 16028
82
88
104
120
*133
*145
*160
*160
*160
*180
*180
*200
*200
*200
*200
*200
*200
*200
*200
*200
*200
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
PT 16008
PT 16009
PT 16010
PT 16011
PT 16012
PT 16013
PT 16014
PT 16015
PT 16016
PT 16017
PT 16018
PT 16019
PT 16020
PT 16021
PT 16022
PT 16023
PT 16024
PT 16025
PT 16026
PT 16027
PT 16028
82
88
104
120
*133
*145
*160
*160
*160
*180
*180
*200
*200
*200
*200
*200
*200
*200
*200
*200
*200
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
PD 16030
*200
30
120
PT 16030
*200
40
180
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Řetězová kola
ŘK
32B-1-2-3
Pro válečkový řetěz
Řetězová kola plochá
Řetězová kola plochá dle DIN 8187 – ISO/R 606
SIMPLEX
50,8 × 30,99 mm
2” × 1 1/4“
ŘETĚZ
DUPLEX
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
50,80 mm
30,99 mm
29,21 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
51,0 mm
6,5 mm
29,4 mm
28,8 mm
87,4 mm
146,0 mm
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
TRIPLEX
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet
zubů
De [mm]
Dp [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
38
40
45
50
57
60
76
153,2
169,0
185,0
200,8
216,8
232,8
248,8
264,8
280,9
296,9
313,0
329,1
345,2
361,3
377,5
393,6
409,7
425,8
441,9
458,1
474,2
492,0
506,5
538,8
589,5
635,5
670,3
751,0
831,8
945,0
993,4
1252,0
132,74
148,54
164,39
180,31
196,29
212,29
228,29
244,30
260,40
276,46
292,55
308,66
324,71
340,82
356,98
373,08
389,18
405,33
421,44
437,59
453,69
469,85
486,00
518,27
566,71
615,16
647,47
728,24
809,04
922,16
970,65
1229,27
CS – SIMPLEX
Označení
D [mm]
CS 16008
CS 16009
CS 16010
CS 16011
CS 16012
CS 16013
CS 16014
CS 16015
CS 16016
CS 16017
CS 16018
CS 16019
CS 16020
CS 16021
CS 16022
CS 16023
CS 16024
CS 16025
CS 16026
CS 16027
CS 16028
CS 16029
CS 16030
CS 16032
CS 16035
CS 16038
CS 16040
CS 16045
CS 16050
CS 16057
CS 16060
CS 16076
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
CD – DUPLEX
Označení
D [mm]
CT – TRIPLEX
Označení
D [mm]
CD 16008
CD 16009
CD 16010
CD 16011
CD 16012
CD 16013
CD 16014
CD 16015
CD 16016
CD 16017
CD 16018
CD 16019
CD 16020
CD 16021
CD 16022
CD 16023
CD 16024
CD 16025
CD 16026
CD 16027
CD 16028
CD 16029
CD 16030
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
CT 16008
CT 16009
CT 16010
CT 16011
CT 16012
CT 16013
CT 16014
CT 16015
CT 16016
CT 16017
CT 16018
CT 16019
CT 16020
CT 16021
CT 16022
CT 16023
CT 16024
CT 16025
CT 16026
CT 16027
CT 16028
CT 16029
CT 16030
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
CD 16035
CD 16038
CD 16040
CD 16045
CD 16050
CD 16057
CD 16060
CD 16076
30
30
40
40
40
40
40
40
CT 16035
CT 16038
CT 16040
CT 16045
CT 16050
CT 16057
CT 16060
CT 16076
40
40
40
40
40
40
40
40
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
51
ŘKK
Řetězová kola
Řetězová kola s kalenými zuby
Řetězová kola pro válečkové řetězy dle DIN 8187 – ISO/R 606
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
3/8” × 7/32” – 06B-1
Počet De
zubů [mm]
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30
43,0
46,3
49,3
52,3
55,3
58,3
61,3
64,3
68,0
71,0
73,5
77,0
80,0
94,7
Dp
[mm]
PS – jednořadé – SIMPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
39,80
42,80
45,81
48,82
51,83
54,85
57,87
60,89
63,91
66,93
69,95
72,97
76,00
91,12
PS 05T13
PS 05T14
PS 05T15
PS 05T16
PS 05T17
PS 05T18
PS 05T19
PS 05T20
PS 05T21
PS 05T22
PS 05T23
PS 05T24
PS 05T25
PS 05T30
28
31
34
37
40
43
45
46
48
50
52
54
57
60
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
25
25
25
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
1/2” × 5/16” – 08B-1
Počet De
zubů [mm]
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
30
53,0
57,4
61,8
65,5
69,5
73,6
77,8
81,7
85,8
89,7
93,8
98,2
101,8
105,8
110,0
126,1
3/4” × 7/16” – 12B-1
Dp
[mm]
PS – jednořadé – SIMPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
49,07
53,06
57,07
61,09
65,10
69,11
73,14
77,16
81,19
85,22
89,24
93,27
97,29
101,33
105,36
121,50
PS 09T12
PS 09T13
PS 09T14
PS 09T15
PS 09T16
PS 09T17
PS 09T18
PS 09T19
PS 09T20
PS 09T21
PS 09T22
PS 09T23
PS 09T24
PS 09T25
PS 09T26
PS 09T30
33
37
41
45
50
52
56
60
64
68
70
70
70
70
70
80
10
10
10
10
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
30
30
5/8” × 3/8” – 10B-1
Počet De
zubů [mm]
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30
52
68,0
73,0
78,0
83,0
88,0
93,0
98,3
103,3
108,4
113,4
118,0
123,4
128,3
134,0
158,8
Počet De
zubů [mm]
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30
81,5
87,5
93,6
99,8
105,5
111,5
118,0
124,2
129,7
136,0
141,8
149,0
153,9
160,0
190,5
Dp
[mm]
PS – jednořadé – SIMPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
73,60
79,59
85,61
91,63
97,65
103,67
109,71
115,75
121,78
127,82
133,86
139,90
145,94
152,00
182,25
PS 11T12
PS 11T13
PS 11T14
PS 11T15
PS 11T16
PS 11T17
PS 11T18
PS 11T19
PS 11T20
PS 11T21
PS 11T22
PS 11T23
PS 11T24
PS 11T25
PS 11T30
52
58
64
70
75
80
80
80
80
90
90
90
90
90
95
14
14
14
14
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
1” × 17,02 mm – 16B-1
Dp
[mm]
PS – jednořadé – SIMPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
61,34
66,32
71,34
76,36
81,37
86,39
91,42
96,45
101,49
106,52
111,55
116,58
121,62
126,66
151,87
PS 10T12
PS 10T13
PS 10T14
PS 10T15
PS 10T16
PS 10T17
PS 10T18
PS 10T19
PS 10T20
PS 10T21
PS 10T22
PS 10T23
PS 10T24
PS 10T25
PS 10T30
42
47
52
57
60
60
70
70
75
75
80
80
80
80
90
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
35
Počet De
zubů [mm]
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30
109,0
117,0
125,0
133,0
141,0
149,0
157,0
165,2
173,2
181,2
189,3
197,5
205,5
213,5
254,0
Dp
[mm]
PS – jednořadé – SIMPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
98,14
116,12
114,15
122,17
130,20
138,22
146,28
154,33
162,38
170,43
178,48
186,53
194,59
202,66
243,00
PS 12T12
PS 12T13
PS 12T14
PS 12T15
PS 12T16
PS 12T17
PS 12T18
PS 12T19
PS 12T20
PS 12T21
PS 12T22
PS 12T23
PS 12T24
PS 12T25
PS 12T30
69
78
84
92
100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
120
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
40
40
40
40
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50
Řetězová kola
ŘKX
Řetězová kola z korozivzdorné oceli
Řetězová kola pro válečkové řetězy dle DIN 8187 – ISO/R 606
Materiál: nerezová ocel INOX AISI 304 L
3/8” × 7/32” – 06B-1
Počet De
zubů [mm]
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30
43,0
46,3
49,3
52,3
55,3
58,3
61,3
64,3
68,0
71,0
73,5
77,0
80,0
94,7
Dp
[mm]
PS – jednořadé – SIMPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
39,80
42,80
45,81
48,82
51,83
54,85
57,85
60,89
63,91
66,93
69,95
72,97
76,00
91,12
PS 05X13
PS 05X14
PS 05X15
PS 05X16
PS 05X17
PS 05X18
PS 05X19
PS 05X20
PS 05X21
PS 05X22
PS 05X23
PS 05X24
PS 05X25
PS 05X30
28
31
34
37
40
43
45
46
48
50
52
54
57
60
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
25
25
25
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
1/2” × 5/16” – 08B-1
Počet De
zubů [mm]
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
30
53,0
57,4
61,8
65,5
69,5
73,6
77,8
81,7
85,8
89,7
93,8
98,2
101,8
105,8
110,0
126,1
3/4” × 7/16” – 12B-1
Dp
[mm]
PS – jednořadé – SIMPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
49,03
53,06
57,07
61,09
65,10
69,11
73,14
77,16
81,19
85,22
89,24
93,27
97,29
101,33
105,36
121,50
PS 09X12
PS 09X13
PS 09X14
PS 09X15
PS 09X16
PS 09X17
PS 09X18
PS 09X19
PS 09X20
PS 09X21
PS 09X22
PS 09X23
PS 09X24
PS 09X25
PS 09X26
PS 09X30
33
37
41
45
50
52
56
60
64
68
70
70
70
70
70
80
10
10
10
10
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
30
30
5/8” × 3/8” – 10B-1
Počet De
zubů [mm]
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30
68,0
73,0
78,0
83,0
88,0
93,0
98,3
103,3
108,4
113,4
118,0
123,4
128,3
134,0
158,8
Počet De
zubů [mm]
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30
81,5
87,5
93,6
99,8
105,5
111,5
118,0
124,2
129,7
136,0
141,8
149,0
153,9
160,0
190,5
Dp
[mm]
PS – jednořadé – SIMPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
73,60
79,59
85,61
91,63
97,65
103,67
109,71
115,75
121,78
127,82
133,86
139,90
145,94
152,00
182,25
PS 11X12
PS 11X13
PS 11X14
PS 11X15
PS 11X16
PS 11X17
PS 11X18
PS 11X19
PS 11X20
PS 11X21
PS 11X22
PS 11X23
PS 11X24
PS 11X25
PS 11X30
52
58
64
70
75
80
80
80
80
90
90
90
90
90
95
14
14
14
14
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
1” × 17,02 mm – 16B-1
Dp
[mm]
PS – jednořadé – SIMPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
61,34
66,32
71,34
76,36
81,37
86,39
91,42
96,45
101,49
106,52
111,55
116,58
121,62
126,66
151,87
PS 10X12
PS 10X13
PS 10X14
PS 10X15
PS 10X16
PS 10X17
PS 10X18
PS 10X19
PS 10X20
PS 10X21
PS 10X22
PS 10X23
PS 10X24
PS 10X25
PS 10X30
42
47
52
57
60
60
70
70
75
75
80
80
80
80
90
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
35
Počet De
zubů [mm]
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30
109,0
117,0
125,0
133,0
141,0
149,0
157,0
165,2
173,2
181,2
189,3
197,5
205,5
213,5
254,0
Dp
[mm]
PS – jednořadé – SIMPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
98,14
106,12
114,15
122,17
130,20
138,22
146,28
154,33
162,38
170,43
178,48
186,53
194,59
202,66
243,00
PS 12X12
PS 12X13
PS 12X14
PS 12X15
PS 12X16
PS 12X17
PS 12X18
PS 12X19
PS 12X20
PS 12X21
PS 12X22
PS 12X23
PS 12X24
PS 12X25
PS 12X30
69
78
84
92
100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
120
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: in[email protected], www.matis.cz
40
40
40
40
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50
53
ŘD
Řetězová kola
Řetězová kola pro dva jednořadé řetězy
2” × 1 1/4“
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
3/8” × 7/32” – 06B R. 6,35
h2
F
F1
Db
D
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Označ.
Počet
zubů
DS 05013
13
24,3
19
13,7
28
10
DS 05015
15
24,3
19
13,7
34
10
DS 05017
17
24,3
19
13,7
40
10
DS 05018
18
24,3
19
13,7
43
10
DS 05019
19
24,3
19
13,7
46
10
DS 05020
20
24,3
19
13,7
49
10
DS 05021
21
24,3
19
13,7
52
12
DS 05023
23
24,3
19
13,7
59
12
DS 05025
25
24,3
19
13,7
65
12
Označ.
Počet
zubů
DS 09013
13
31
23,8
16,6
37
DS 09015
15
31
23,8
16,6
DS 09017
17
31
23,8
16,6
DS 09018
18
31
23,8
DS 09019
19
31
23,8
DS 09020
20
31
23,8
16,6
DS 09021
21
31
23,8
16,6
DS 09023
23
31
23,8
16,6
DS 09025
25
31
23,8
16,6
Označ.
Počet
zubů
DS 11013
13
45
33,9
22,8
DS 11015
15
45
33,9
DS 11017
17
45
33,9
DS 11018
18
45
DS 11019
19
DS 11020
20
1/2” × 5/16” – 08B R. 8,51
h2
F
F1
Db
D
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
5/8” × 3/8” – 10B R. 10,16
h2
F
F1
Db
D
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Označ.
Počet
zubů
10
DS 10013
13
36,5
27,3
18,1
50
45
10
DS 10015
15
36,5
27,3
18,1
60
12
53
12
DS 10017
17
36,5
27,3
18,1
70
14
16,6
57
12
DS 10018
18
36,5
27,3
18,1
75
14
16,6
62
12
DS 10019
19
36,5
27,3
18,1
80
14
66
12
DS 10020
20
36,5
27,3
18,1
85
14
70
14
DS 10021
21
36,5
27,3
18,1
90
16
78
14
DS 10023
23
36,5
27,3
18,1
100
16
86
14
DS 10025
25
36,5
27,3
18,1
110
16
Označ.
Počet
zubů
3/4” × 7/16” – 12B R. 12,07
h2
F
F1
Db
D
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
12
1“ × 17,2 mm – 16B R. 15,88
h2
F
F1
Db
D
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
59
14
DS 12013
13
63,5
47,3
31,1
81
16
22,8
71
14
DS 12015
15
63,5
47,3
31,1
97
16
22,8
83
16
DS 12017
17
63,5
47,3
31,1
113
20
33,9
22,8
89
16
DS 12018
18
63,5
47,3
31,1
121
20
45
33,9
22,8
95
16
DS 12019
19
63,5
47,3
31,1
129
20
45
33,9
22,8
101
16
DS 12020
20
63,5
47,3
31,1
137
20
DS 11021
21
45
33,9
22,8
107
20
DS 12021
21
63,5
47,3
31,1
145
20
DS 11023
23
45
33,9
22,8
119
20
DS 12023
23
63,5
47,3
31,1
161
20
DS 11025
25
45
33,9
22,8
131
20
DS 12025
25
63,5
47,3
31,1
177
20
54
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Řetězová kola litinová
Pro válečkový řetěz
SIMPLEX
ŘKL
06B-1-2-3
Litinová kola
DUPLEX
9,525 × 5,72 mm
3/8“ × 7/32“
TRIPLEX
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
9,525 mm
5,720 mm
6,350 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
10,0 mm
1,0 mm
15,0 mm
5,2 mm
15,4 mm
25,6 mm
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: litina G22
Počet De
zubů [mm]
38
45
57
76
95
114
150
119,5
140,7
176,9
234,9
292,5
349,6
459,2
Dp
[mm]
RS – jednořadé – SIMPLEX
RD – dvouřadé – DUPLEX
RT – třířadé – TRIPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
115,34
136,54
172,91
230,49
288,08
345,68
454,82
RS 05038
RS 05045
RS 05057
RS 05076
RS 05095
RS 05114
RS 05150
Pro válečkový řetěz
SIMPLEX
70
70
70
70
80
80
90
19
19
19
19
19
19
23
32
32
32
32
40
40
45
08B-1-2-3
RD 05038
RD 05045
RD 05057
RD 05076
RD 05095
RD 05114
RD 05150
80
80
80
80
90
95
100
19
19
19
19
19
19
23
40
40
40
40
45
45
50
Litinová kola
DUPLEX
RT 05038
RT 05045
RT 05057
RT 05076
RT 05095
RT 05114
RT 05150
90
90
90
100
100
100
125
23
23
23
23
23
23
23
56
56
56
56
56
56
60
12,7 × 7,75 mm
1/2“ × 5/16“
TRIPLEX
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
12,70 mm
7,75 mm
8,51 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
13,0 mm
1,3 mm
7,2 mm
7,0 mm
21,0 mm
34,9 mm
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: litina G22
Počet De
zubů [mm]
38
45
57
76
95
114
158,6
188,0
236,4
313,3
390,1
466,9
Dp
[mm]
RS – jednořadé – SIMPLEX
RD – dvouřadé – DUPLEX
RT – třířadé – TRIPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
153,80
182,07
230,54
307,33
384,11
460,90
RS 09038
RS 09045
RS 09057
RS 09076
RS 09095
RS 09114
70
70
70
80
80
80
19
19
19
23
23
23
40
40
40
40
45
45
RD 09038
RD 09045
RD 09057
RD 09076
RD 09095
RD 09114
90
90
90
100
100
100
23
23
23
23
23
23
50
50
50
56
56
63
RT 09038
RT 09045
RT 09057
RT 09076
RT 09095
RT 09114
100
100
100
100
120
120
23
23
23
23
23
23
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
60
60
60
60
67
67
55
ŘKL
Řetězová kola litinová
Litinová kola
15,875 × 9,65 mm
5/8“ × 3/8“
Pro válečkový řetěz
SIMPLEX
ŘETĚZ
DUPLEX
10B-1-2-3
TRIPLEX
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
15,875 mm
9,65 mm
10,16 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
16,0 mm
1,6 mm
9,1 mm
9,0 mm
25,5 mm
42,1 mm
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Dp
[mm]
RS – jednořadé – SIMPLEX
RD – dvouřadé – DUPLEX
RT – třířadé – TRIPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
192,24
227,58
288,18
384,16
480,14
576,13
RS 10038
RS 10045
RS 10057
RS 10076
RS 10095
RS 10114
Počet De
zubů [mm]
38
45
57
76
95
114
199,2
235,0
296,0
392,1
488,5
584,1
Materiál: litina G22
Litinová kola
80
80
90
90
100
100
19
19
23
23
23
23
40
40
45
50
56
56
RD 10038
RD 10045
RD 10057
RD 10076
RD 10095
RD 10114
19,05 × 11,68 mm
3/4“ × 7/16“
100
100
100
100
110
125
29
29
29
29
29
29
RT 10038
RT 10045
RT 10057
RT 10076
RT 10095
RT 10114
Pro válečkový řetěz
SIMPLEX
ŘETĚZ
50
50
56
63
63
70
DUPLEX
100
100
100
110
125
125
31
31
31
34
34
34
60
60
63
67
70
80
12B-1-2-3
TRIPLEX
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
19,05 mm
11,68 mm
12,07 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
19,0 mm
2,0 mm
11,1 mm
10,8 mm
30,3 mm
49,8 mm
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Počet De
zubů [mm]
38
45
57
76
95
114
56
239,0
282,5
354,0
469,9
585,1
700,6
Materiál: litina G22
Dp
[mm]
RS – jednořadé – SIMPLEX
RD – dvouřadé – DUPLEX
RT – třířadé – TRIPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
230,69
273,10
345,81
460,99
576,17
691,36
RS 11038
RS 11045
RS 11057
RS 11076
RS 11095
RS 11114
100
100
100
100
100
100
23
23
29
29
29
29
56
56
56
56
65
65
RD 11038
RD 11045
RD 11057
RD 11076
RD 11095
RD 11114
110
110
120
135
135
135
29
29
29
29
29
29
63
63
63
63
70
70
RT 11038
RT 11045
RT 11057
RT 11076
RT 11095
RT 11114
140
140
140
160
170
170
30
30
39
39
39
49
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
70
70
70
75
82
82
Řetězová kola litinová
Pro válečkový řetěz
SIMPLEX
ŘKL
16B-1-2-3
Litinová kola
DUPLEX
25,4 × 17,02 mm
1“ × 17,02 mm
TRIPLEX
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
25,40 mm
17,02 mm
15,88 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
26,0 mm
2,5 mm
16,2 mm
15,8 mm
47,7 mm
79,6 mm
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: litina G22
Počet De
zubů [mm]
30
38
45
57
76
95
114
254,0
320,0
377,0
474,0
627,0
781,0
933,0
Dp
[mm]
RS – jednořadé – SIMPLEX
RD – dvouřadé – DUPLEX
RT – třířadé – TRIPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
243,00
307,59
364,12
461,07
614,65
768,22
921,81
RS 12030
RS 12038
RS 12045
RS 12057
RS 12076
RS 12095
RS 12114
Pro válečkový řetěz
SIMPLEX
110
110
125
125
140
140
140
29
29
29
34
34
39
39
65
65
70
70
80
80
80
20B-1-2-3
RD 12030
RD 12038
RD 12045
RD 12057
RD 12076
RD 12095
RD 12114
125
140
150
170
175
175
175
39
39
39
39
39
44
44
75
75
75
90
95
95
95
Litinová kola
DUPLEX
RT 12030
RT 12038
RT 12045
RT 12057
RT 12076
RT 12095
RT 12114
145
160
160
165
200
200
200
39
44
44
44
44
49
49
90
100
100
100
110
110
115
31,75 × 19,56 mm
1 1/4“ × 3/4“
TRIPLEX
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
31,75 mm
19,56 mm
19,05 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
32,0 mm
3,5 mm
18,5 mm
18,2 mm
54,6 mm
91,0 mm
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: litina G22
Počet De
zubů [mm]
30
38
45
57
76
318,9
399,6
470,3
591,5
783,5
Dp
[mm]
RS – jednořadé – SIMPLEX
RD – dvouřadé – DUPLEX
RT – třířadé – TRIPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
303,75
384,49
455,17
576,36
768,32
RS 13030
RS 13038
RS 13045
RS 13057
RS 13076
115
125
125
135
140
35
35
35
40
40
70
70
70
80
90
RD 13030
RD 13038
RD 13045
RD 13057
RD 13076
130
140
140
160
180
40
44
44
50
50
80
90
90
100
100
RT 13030
RT 13038
RT 13045
RT 13057
RT 13076
160
180
180
180
200
50
56
56
60
60
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
100
110
110
125
140
57
ŘKL
Řetězová kola litinová
Litinová kola
38,1 × 25,4 mm
Pro válečkový řetěz
24B-1-2-3
1 1/2“ × 1“
ŘETĚZ
SIMPLEX
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
38,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
38,0 mm
4,0 mm
24,1 mm
23,6 mm
72,0 mm
120,3 mm
–
DUPLEX
TRIPLEX
ŘETĚZOVÉ KOLO
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
Materiál: litina G22
Počet De
zubů [mm]
38
45
57
76
95
476,2
561,2
706,5
936,9
1167,3
Dp
[mm]
461,39
546,20
691,63
921,98
1152,33
RS – jednořadé – SIMPLEX
RD – dvouřadé – DUPLEX
RT – třířadé – TRIPLEX
Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm] Označ. d [mm] D [mm] H [mm]
RS 14038
RS 14045
RS 14057
RS 14076
RS 14095
140
140
160
170
200
45
45
45
45
50
90
90
100
100
125
RD 14038
RD 14045
RD 14057
RD 14076
RD 14095
SIMPLEX
58
180
180
200
220
220
45
45
55
55
55
100
100
110
120
140
DUPLEX
RT 14038
RT 14045
RT 14057
200
200
200
60
60
70
TRIPLEX
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
150
150
150
Řetězová kola napínací a pro dopravní pásy
ŘK
Řetězová kola pro dopravní
článkové pásy
1 1/2“ dle DIN 8153
Materiál: ocel Fe 50
Počet zubů
Označení
De [mm]
D [mm]
H [mm]
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
RC 14013
RC 14015
RC 14017
RC 14019
RC 14021
RC 14023
RC 14025
RC 14027
RC 14029
RC 14031
78,98
93,67
105,47
117,34
129,26
141,22
153,21
165,20
177,24
189,29
15
15
20
20
20
20
20
20
20
20
43,5
43,5
43,5
43,5
43,5
43,5
43,5
43,5
43,5
43,5
Řetězová kola napínací – s ložiskem
Napínací kolečka jsou dodávána v kompletní sadě s ložisky a jsou
připravena pro přímou montáž do příslušných napínacích míst nebo bodů na
hnacích převodech. Vyšší odolnost proti zatížení a opotřebení je zajištěna
přesným opracováním povrchu a pevnou montáží na kuličkovém ložisku.
Díky středovému „rozšířenému“ prstenci na ložisku je usnadněna montáž na
všechny typy speciálních strojů.
Počet zubů
Označení
P.
De [mm] Dp [mm] B1 [mm]
A [mm]
D [mm]
23
PC 04023
8 × 1/8“
62,0
58,75
2,8
7,0
16
21
PC 05021
3/8“ × 7/32“
68,0
63,91
5,3
7,0
16
18
PC 06018
1/2“ × 1/8“
78,9
73,14
3,0
7,0
16
18
PC 07018
1/2“ × 3/16“
78,9
73,14
4,5
7,0
16
16
PC 09016
1/2“ × 5/16“
69,5
65,10
7,2
7,2
16
18
PC 09018
1/2“ × 5/16“
77,8
73,14
7,2
7,2
16
14
PC 10014
5/8“ × 3/8“
78,0
71,34
9,1
9,1
16
15
PC 10015
5/8“ × 3/8“
83,0
76,36
9,1
9,1
16
17
PC 10017
5/8“ × 3/8“
93,0
86,30
9,1
9,1
16
13
PC 11013
3/4“ × 7/16“
87,5
79,59
11,1
11,1
16
15
PC 11015
3/4“ × 7/16“
99,8
91,63
11,1
11,1
16
12
PC 12012
1“ × 17,02 mm
109,0
98,14
16,2
16,2
20
13
PC 13013
1 1/4“ × 3/4“
147,8
132,65
18,5
18,5
25
+0,130
+0,260
+0,130
+0,260
+0,130
+0,260
+0,130
+0,260
+0,130
+0,260
+0,130
+0,260
+0,130
+0,260
+0,130
+0,260
+0,130
+0,260
+0,130
+0,260
+0,130
+0,260
+0
+0,010
+0
+0,010
F [mm]
H [mm]
J [mm]
40
18,3
12
40
18,3
12
40
18,3
12
40
18,3
12
40
18,3
12
40
18,3
12
40
18,3
12
40
18,3
12
40
18,3
12
40
18,3
12
40
18,3
12
47
17,7
14
52
21,0
15
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
59
Řetězová kola pro TAPER-LOCK®
ŘT
Řetěz. kola pro TAPER-LOCK® 9,525 × 5,72 mm
06B-1-2-3
Pro válečkový řetěz
3/8“ × 7/32“
1
ŘETĚZ
2
3
4
d
Dp
De
10,0 mm
1,0 mm
5,3 mm
5,2 mm
15,4 mm
25,6 mm
–
De
Dp
r
C
h1
L
h2
h3
H
d
9,525 mm
5,720 mm
6,350 mm
De
Dp
p
W
D
d
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
De
Dp
ISO
ŘETĚZOVÉ KOLO
L
h1
L
h2
H
H
h2
L
h3
H
d
De
Dp
8
d
d
De
7
De
Dp
6
Dp
5
De
Dp
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
L
h3
L
L
h1
H
h2
H
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet
zubů
*Materiál: litina G22
TS – jednořadé – SIMPLEX
De
Dp
Pro
H pouz[mm] [mm] Označ. d
Typ
[mm] [mm] dro
TD – dvouřadé – DUPLEX
Pro
d
H pouzOznač.
Typ
[mm] [mm] dro
TT – třířadé – TRIPLEX
Pro
d
H pouzOznač.
Typ
[mm] [mm] dro
TT 05017
25,6
1008
5
TT 05019
25,6
1008
5
TT 05021
25,6
1008
5
TT 05023
25,6
1210
5
TT 05025
25,6
1210
5
TT 05027
25,6
1210
5
17
55,3
51,83 TS 05017
45
22
1008
1
TD 05017
42
22
1008
2
18
58,3
54,85 TS 05018
45
22
1008
1
TD 05018
43
22
1008
2
19
61,3
57,87 TS 05019
45
22
1008
1
TD 05019
46
22
1008
2
20
64,3
60,89 TS 05020
46
22
1008
1
TD 05020
48
22
1008
2
21
68,0
63,91 TS 05021
46
22
1008
1
TD 05021
49
22
1008
2
22
71,0
66,93 TS 05022
50
22
1108
1
TD 05022
52
22
1108
2
23
73,5
69,95 TS 05023
63
25
1210
1
TD 05023
59
25
1210
2
24
77,0
72,97 TS 05024
63
25
1210
1
TD 05024
61
25
1210
2
25
80,0
76,02 TS 05025
63
25
1210
1
TD 05025
64
25
1210
2
26
83,0
79,02 TS 05026
63
25
1210
1
TD 05026
65
25
1210
2
27
86,0
82,02 TS 05027
63
25
1210
1
TD 05027
70
25
1210
2
28
89,0
85,07 TS 05028
63
25
1210
1
TD 05028
70
25
1210
2
30
94,7
91,12 TS 05030
63
25
1210
1
TD 05030
75
25
1210
2
38
119,5 115,35 TS 05038
70
25
1210
1
TD 05038
80
25
1610
2
* 45
140,7 136,55 TS 05045
70
25
1210
1 alter. 6 TD 05045
80
25
* 57
176,9 172,91 TS 05057
70
25
1210
1 alter. 6 TD 05057
80
25
TT 05030
79
38
1615
4
1610
2 alter. 7 TT 05038
90
38
1615
4
1610
2 alter. 7
* 76
234,9 230,49 TS 05076
70
25
1210
1 alter. 6 TD 05076
80
25
1610
2 alter. 7
* 95
292,5 288,08 TS 05095
80
25
1210
1 alter. 6 TD 05095
90
25
1610
2 alter. 7
* 114 349,5 345,68 TS 05114
80
38
1215
1 alter. 6 TD 05114
95
38
1615
2 alter. 7
Poznámka: K dispozici i provedení s tvrzeným ozubením.
60
H3
H
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Řetězová kola pro TAPER-LOCK®
08B-1-2-3
Pro válečkový řetěz
ŘT
Řetěz. kola pro TAPER-LOCK®
12,7 × 7,75 mm
1/2“ × 5/16“
4
ŘETĚZ
p
W
D
12,07 mm
7,75 mm
8,51 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
13,0 mm
1,3 mm
7,2 mm
7,0 mm
21,0 mm
34,9 mm
–
d
Dp
De
De
Dp
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
d
d
3
De
Dp
2
De
Dp
1
ŘETĚZOVÉ KOLO
L
h1
h2
H
H
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
L
h2
L
h3
H
d
d
De
Dp
8
De
Dp
d
De
7
Dp
6
De
Dp
5
L
h3
L
L
h1
H
h2
H
H3
H
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet
zubů
*Materiál: litina G22
TS – jednořadé – SIMPLEX
De
Dp
Pro
H pouz[mm] [mm] Označ. d
Typ
[mm] [mm] dro
15
65,5
61,90 TS 09015
16
69,5
65,10 TS 09016
17
73,6
69,11 TS 09017
18
77,8
73,14 TS 09018
19
81,7
77,16 TS 09019
20
85,8
81,19 TS 09020
21
89,7
85,22 TS 09021
22
93,8
89,24 TS 09022
23
98,2
93,27 TS 09023
24
101,8 97,29 TS 09024
25
105,8 101,33 TS 09025
26
110,0 105,36 TS 09026
27
114,4 109,40 TS 09027
28
118,0 113,42 TS 09028
30
126,1 121,50 TS 09030
38
158,6 153,80 TS 09038
* 45
188,0 182,07 TS 09045
* 57
236,4 230,54 TS 09057
* 76
313,3 307,33 TS 09076
* 95
390.1 384,11 TS 09095
* 114 466.9 460,90 TS 09114
45
50
60
60
63
71
71
71
76
76
76
76
76
90
90
90
100
100
100
100
110
22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
45
1008
1108
1210
1210
1210
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2517
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 alter. 6
1 alter. 6
1 alter. 6
1 alter. 6
1 alter. 6
TD – dvouřadé – DUPLEX
Pro
d
H pouzOznač.
Typ
[mm] [mm] dro
TT – třířadé – TRIPLEX
Pro
d
H pouzOznač.
Typ
[mm] [mm] dro
TD 09015
TD 09016
TD 09017
TD 09018
TD 09019
TD 09020
TD 05021
TD 09022
TD 09023
TD 09024
TD 09025
TD 09026
TD 09027
TD 09028
TD 09030
TD 09038
TD 09045
TD 09057
TD 09076
TD 09095
TD 09114
TT 09015
34.9
1008
5
TT 09017
34.9
1210
5
TT 09019
34.9
1210
5
TT 09021
34.9
1610
5
TT 09023
34.9
1610
5
TT 09025
34.9
2012
5
TT 09027
34.9
2012
5
TT 09030
TT 09038
34.9
34.9
2012
2012
5
5
46
50
56
60
62
66
70
76
79
84
87
87
87
87
87
100
100
100
100
100
110
22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
45
1008
1108
1210
1210
1210
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2517
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 alter. 7
2 alter. 7
2 alter. 7
2 alter. 7
2 alter. 7
Poznámka: K dispozici i provedení s tvrzeným ozubením.
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
61
Řetězová kola pro TAPER-LOCK®
ŘT
Řetěz. kola pro TAPER-LOCK® 5,875 × 9,65 mm
5/8“ × 3/8“
1
2
3
4
d
Dp
16,0 mm
1,6 mm
9,1 mm
9,0 mm
25,5 mm
42,1 mm
–
De
r
C
h1
L
h2
h3
H
De
Dp
15,875 mm
9,650 mm
10,160 mm
d
p
W
D
d
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
De
Dp
ISO
De
Dp
ŘETĚZ
10B-1-2-3
Pro válečkový řetěz
ŘETĚZOVÉ KOLO
L
h1
L
h2
H
H
h2
L
h3
H
d
De
Dp
8
d
d
De
7
De
Dp
6
Dp
5
De
Dp
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
L
h3
L
L
h1
H
h2
H
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet
zubů
*Materiál: litina G22
TS – jednořadé – SIMPLEX
De
Dp
Pro
H pouz[mm] [mm] Označ. d
Typ
[mm] [mm] dro
13
73,0
66,32 TS 10013
14
78,0
71,34 TS 10014
15
83,0
76,36 TS 10015
16
88,0
81,37 TS 10016
17
93,0
86,36 TS 10017
18
98,3
91,42 TS 10018
19
103,3 96,45 TS 10019
20
108,4 101,49 TS 10020
21
113,4 106,52 TS 10021
22
118,0 111,55 TS 10022
23
123,4 116,58 TS 10023
24
128,3 121,62 TS 10024
25
134,0 126,66 TS 10025
26
139,0 131,70 TS 10026
27
144,0 136,75 TS 10027
28
148,7 141,78 TS 10028
30
158,8 151,87 TS 10030
38
199,2 192,24 TS 10038
* 45
235,0 227,58 TS 10045
* 57
296,0 288,18 TS 10057
* 76
392,1 384,16 TS 10076
* 95
488,5 480.14 TS 10095
* 114
584,1 576.13 TS 10114
47
52
60
70
71
75
75
75
76
76
76
90
90
90
90
90
90
100
100
100
100
110
110
22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
45
45
1008
1108
1210
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2517
2517
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TD – dvouřadé – DUPLEX
Pro
d
H pouzOznač.
Typ
[mm] [mm] dro
TT – třířadé – TRIPLEX
Pro
d
H pouzOznač.
Typ
[mm] [mm] dro
TD 10015
TD 10016
TD 10017
TD 10018
TD 10019
TD 10020
TD 10021
TD 10022
TD 10023
TD 10024 90
TD 10025 90
TD 10026 90
TD 10027 90
TD 10028 90
TD 10030 90
TD 10038 108
TT 09015
42,1
1210
5
TT 09017
42,1
1210
5
TT 09019
42,1
1615
5
TT 09021
42,1
1615
5
TT 09023
42,1
2012
5
TT 09025 105
45,0
2517
4
TT 09027
110
45,0
2517
4
TT 09030 120
45,0
2517
4
25,5
25,5
25,5
25,5
25,5
25,5
25,5
25,5
25,5
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
45,0
1210
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2517
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1 alter. 6
1 alter. 6
1 alter. 6
1 alter. 6
1 alter. 6
Poznámka: K dispozici i provedení s tvrzeným ozubením.
62
H3
H
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Řetězová kola pro TAPER-LOCK®
12B-1-2-3
Pro válečkový řetěz
1
2
ŘT
Řetěz. kola pro TAPER-LOCK® 19,05 × 11,68 mm
3
3/4“ × 7/16“
4
d
Dp
De
Dp
De
d
De
Dp
d
De
Dp
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
19,05 mm
11,68 mm
12,07 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
19,0 mm
2,0 mm
11,1 mm
10,8 mm
30,3 mm
49,8 mm
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
L
h1
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
L
h2
H
H
h2
L
h3
H
d
d
De
Dp
8
De
Dp
d
De
7
Dp
6
De
Dp
5
L
h3
L
L
h1
H
h2
H
H3
H
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
*Materiál: litina G22
Počet
zubů
TS – jednořadé – SIMPLEX
De
Dp
Pro
H pouz[mm] [mm] Označ. d
Typ
[mm] [mm] dro
TD – dvouřadé – DUPLEX
Pro
d
H pouzOznač.
Typ
[mm] [mm] dro
TT – třířadé – TRIPLEX
Pro
d
H pouzOznač.
Typ
[mm] [mm] dro
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
38
* 45
* 57
* 76
* 95
* 114
87,5
93,6
99,8
105,5
111,5
118,0
124,2
129,7
136,0
141,8
149,0
153,9
160,0
165,9
172,3
178,0
190,5
239,0
282,5
355,4
469,9
585,1
700,6
TD 11015
TD 11016
TD 11017
TD 11018
TD 11019
TD 11020
TD 11021
TD 11022
TD 11023
TD 11024
TD 11025
TD 11026
TD 11027
TD 11028
TD 11030
TD 11038
TD 11045
TD 11057
TD 11076
TD 11095
TD 11114
TT 11015
49,8
1615
5
TT 11017
49,8
2012
5
TT 11019
49,8
2012
5
TT 11021
49,8
2517
5
TT 11023
49,8
2517
5
TT 11025
49,8
2517
5
79,59 TS 11013
85,61 TS 11014
91,63 TS 11015
97,65 TS 11016
103,67 TS 11017
109,71 TS 11018
115,75 TS 11019
121,78 TS 11020
127,82 TS 11021
133,86 TS 11022
139,90 TS 11023
145,94 TS 11024
152,00 TS 11025
158,04 TS 11026
164,00 TS 11027
170,13 TS 11028
182,25 TS 11030
230,69 TS 11038
273,10 TS 11045
345,81 TS 11057
460,99 TS 11076
576,17 TS 11095
691,36 TS 11114
60
70
70
75
76
90
90
90
102
102
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
25
25
25
25
25
32
32
32
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
64
1210
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2525
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 alter. 6
1 alter. 6
1 alter. 6
1 alter. 6
1 alter. 6
90
90
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
140
140
140
140
140
140
30,3
30,3
30,3
32
32
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
51
51
51
51
51
76
1610
1610
1610
2012
2012
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3020
3030
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 alter. 7
2 alter. 7
2 alter. 7
2 alter. 7
2 alter. 7
TT 11027
140
51
3020
4
TT 11030
TT 11038
TT 11045
TT 11057
TT 11076
TT 11095
TT 11114
140
140
140
140
140
140
140
51
51
51
51
51
76
76
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3030
4
4
4 alter. 8
4 alter. 8
4 alter. 8
4 alter. 8
4 alter. 8
Poznámka: K dispozici i provedení s tvrzeným ozubením.
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
63
Řetězová kola pro TAPER-LOCK®
ŘT
Řetězová kola pro TAPER-LOCK® 25,4 × 17,2 mm
1“ × 17,02 mm
1
2
3
4
d
Dp
26,0 mm
2,5 mm
16,2 mm
5,2 mm
47,7 mm
79,6 mm
–
De
r
C
h1
L
h2
h3
H
De
Dp
25,40 mm
17,02 mm
15,88 mm
d
p
W
D
d
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
De
Dp
ISO
De
Dp
ŘETĚZ
16B-1-2-3
Pro válečkový řetěz
ŘETĚZOVÉ KOLO
L
h1
L
h2
H
H
h2
L
h3
H
d
De
Dp
8
d
d
De
7
De
Dp
6
Dp
5
De
Dp
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
L
h3
L
L
h1
H
h2
H
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
*Materiál: litina G22
Počet
zubů
TS – jednořadé – SIMPLEX
De
Dp
Pro
H pouz[mm] [mm] Označ. d
Typ
[mm] [mm] dro
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
38
45
* 57
* 76
* 95
* 114
117,0
125,0
133,0
141,0
149,0
157,0
165,2
173,2
181,2
189,3
197,5
205,5
213,5
221,6
229,6
237,7
254,0
320,7
377,1
474,0
627,0
781,1
934.3
106,12
114,15
122,17
130,20
138,22
146,28
154,33
162,38
170,43
178,48
186,53
194,59
202,66
210,72
218,79
226,85
243,00
307,59
364,13
461,07
614,65
768,22
921,81
TS 12013
TS 12014
TS 12015
TS 02016
TS 12017
TS 12018
TS 12019
TS 12020
TS 12021
TS 12022
TS 12023
TS 12024
TS 12025
TS 12026
TS 12027
TS 12028
TS 12030
TS 12038
TS 12045
TS 12057
TS 12076
TS 12095
TS 12114
73
76
76
90
90
108
108
108
110
110
110
110
110
110
110
110
140
140
140
140
140
140
140
25
25
25
32
32
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
51
51
51
51
51
51
76
1610
1610
1610
2012
2012
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3030
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 alter. 6
1 alter. 6
1 alter. 6
1 alter. 6
1 alter. 6
TD – dvouřadé – DUPLEX
Pro
d
H pouzOznač.
Typ
[mm] [mm] dro
TD 12015
TD 12016
TD 12017
TD 12018
TD 12019
TD 12020
TD 12021
TD 12022
TD 12023
TD 12024
TD 12025
TD 12026
TD 12027
TD 12028
TD 12030
TD 12038
TD 12045
TD 12057
TD 12076
TD 12095
TD 12114
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
175
175
215
215
47.7
47.7
47.7
47.7
47.7
47.7
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
65
65
65
102
2012
2517
2517
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3525
3525
3525
4040
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 alter. 7
2 alter. 7
2 alter. 7
2 alter. 7
2 alter. 7
TT – třířadé – TRIPLEX
Pro
d
H pouzOznač.
Typ
[mm] [mm] dro
TT 12017
79.6
2517
5
TT 12019
79.6
3020
5
TT 12021
79.6
3020
5
TT 12023
79,6
3525
5
TT 12025
79,6
3525
5
TT 12027
79,6
3525
5
TT 12030
TT 12038
TT 12045 216
TT 12057 216
TT 12076 216
TT 12095 240
TT 12114 240
79,6
79,6
79,6
79,6
79,6
79,6
115,0
3525
3525
4030
4030
4030
4030
4545
5
5
Poznámka: K dispozici i provedení s tvrzeným ozubením.
64
H3
H
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
5 alter. 8
5 alter. 8
5 alter. 8
5 alter. 8
5 alter. 8
Řetězová kola pro TAPER-LOCK®
20B-1-2-3
Pro válečkový řetěz
1
2
ŘT
Řetěz. kola pro TAPER-LOCK® 31,75 × 19,56 mm
3
1 1/4“ × 3/4“
4
d
Dp
De
Dp
De
d
De
Dp
d
De
Dp
ŘETĚZ
ISO
Rozteč
Vnitřní šířka
Průměr válečku
p
W
D
31,75 mm
19,56 mm
19,05 mm
r
C
h1
L
h2
h3
H
32,0 mm
3,5 mm
18,5 mm
18,2 mm
54,6 mm
91,0 mm
–
ŘETĚZOVÉ KOLO
L
h1
Poloměr
Šířka sražení
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Šířka zubu
Celková šířka
L
h2
H
H
h2
L
h3
H
d
d
De
Dp
8
De
Dp
d
De
7
Dp
6
De
Dp
5
L
h3
L
L
h1
H
h2
H
H3
H
Materiál: ocel C 43 (odpovídá UNI 7847)
Počet
zubů
13
15
17
19
21
23
25
27
30
*38
*45
*57
*76
De [mm]
Dp [mm]
147,8
167,9
187,9
208,1
228,2
248,3
268,5
288,6
318,9
399,6
470,3
591,5
783,5
132,65
152,72
172,78
192,91
213,04
233,17
253,33
273,40
303,75
384,49
455,17
576,36
768,32
*Materiál: litina G22
TS – jednořadé – SIMPLEX
Označení
d [mm]
H [mm]
Pro pouzdro
Typ
TS 12013
TS 12015
TS 12017
TS 12019
TS 12021
TS 12023
TS 12025
TS 12027
TS 12030
TS 12038
TS 12045
TS 12057
TS 12076
90
108
108
108
108
108
108
150
150
160
160
160
160
32
45
45
45
45
45
45
51
51
51
51
51
51
2012
2517
2517
2517
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3020
3020
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 alter. 6
1 alter. 6
1 alter. 6
1 alter. 6
Poznámka: K dispozici i provedení s tvrzeným ozubením.
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
65
ŘP
Příslušenství řetězových kol
Navařovací náboje pro řetězová kola
DIN 8187, ISO/R 606
Jednořadá řetězová kola
Počet
zubů
3/8“ × 7/32“ 1/2“ × 5/16“
5/8“ × 3/8“
3/4“ × 7/16“ 1“ × 17,02 mm 1 1/4“ × 3/4“
1 1/2“ × 1“ 1 3/4“ × 1 1/4“ 2“ × 1 1/4“
d × H [mm]
d × H [mm]
d × H [mm]
d × H [mm]
d × H [mm]
d × H [mm]
d × H [mm]
d × H [mm]
d × H [mm]
41÷45
80 × 32
90 × 40
100 × 40
110 × 56
125 × 70
150 × 70
160 × 90
180 × 90
180 × 100
46÷50
80 × 32
90 × 40
100 × 40
110 × 56
125 × 70
150 × 70
160 × 90
180 × 90
180 × 100
51÷57
80 × 32
90 × 40
100 × 40
110 × 56
125 × 70
150 × 80
160 × 100
180 × 100
180 × 100
58÷65
80 × 32
90 × 40
100 × 50
110 × 56
125 × 80
150 × 80
160 × 100
200 × 100
200 × 210
66÷125
80 × 32
90 × 40
100 × 50
110 × 56
125 × 80
150 × 80
160 × 100
200 × 100
200 × 210
Dvouřadá řetězová kola
Počet
zubů
3/8“ × 7/32“ 1/2“ × 5/16“
5/8“ × 3/8“
3/4“ × 7/16“ 1“ × 17,02 mm 1 1/4“ × 3/4“
1 1/2“ × 1“ 1 3/4“ × 1 1/4“ 2“ × 1 1/4“
d × H [mm]
d × H [mm]
d × H [mm]
d × H [mm]
d × H [mm]
d × H [mm]
d × H [mm]
d × H [mm]
d × H [mm]
41÷45
90 × 40
110 × 50
130 × 50
140 × 63
150 × 80
160 × 90
180 × 100
200 × 120
200 × 120
46÷50
90 × 40
110 × 50
130 × 50
140 × 63
150 × 80
160 × 90
180 × 100
220 × 120
200 × 120
51÷57
90 × 40
110 × 50
130 × 50
140 × 63
160 × 90
160 × 100
200 × 110
220 × 120
220 × 120
58÷65
90 × 40
110 × 50
130 × 63
140 × 63
160 × 90
160 × 100
200 × 110
220 × 130
250 × 130
66÷125
90 × 40
110 × 56
130 × 63
140 × 63
160 × 90
180 × 100
220 × 120
250 × 130
250 × 130
Třířadá řetězová kola
Počet
zubů
3/8“ × 7/32“ 1/2“ × 5/16“
5/8“ × 3/8“
3/4“ × 7/16“ 1“ × 17,02 mm 1 1/4“ × 3/4“
1 1/2“ × 1“ 1 3/4“ × 1 1/4“ 2“ × 1 1/4“
d × H [mm]
d × H [mm]
d × H [mm]
d × H [mm]
d × H [mm]
d × H [mm]
d × H [mm]
d × H [mm]
d × H [mm]
41÷45
90 × 56
110 × 60
130 × 60
140 × 70
160 × 100
180 × 110
200 × 150
200 × 180
200 × 180
46÷50
90 × 56
110 × 60
130 × 60
140 × 70
160 × 100
180 × 110
200 × 150
200 × 180
200 × 180
51÷57
90 × 56
110 × 60
130 × 60
140 × 70
180 × 110
180 × 125
220 × 150
220 × 180
250 × 180
58÷65
90 × 56
110 × 60
130 × 67
140 × 70
180 × 110
180 × 125
220 × 150
220 × 190
250 × 180
66÷125
90 × 56
110 × 60
130 × 67
140 × 70
180 × 110
200 × 140
250 × 150
250 × 190
250 × 180
66
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Příslušenství řetězových kol
ŘP
Navařovací náboj pro pouzdra
TAPER-LOCK®
DIN 8187
7°
3 × 45°
Materiál: ocel Fe 50
Typ
pouzdra
Označení
d [mm]
1210
MSB1210
1215
MSB1215
1610
H [mm]
C [mm]
73
25
10
76
38
11
MSB1610
83
25
10
1615
MSB1615
83
38
2012
MSB2012
96
32
F [mm]
h [mm]
DH8 [mm]
9
16
60
16
22
60
9
16
70
11
16
22
70
12
10
22
90
2517
MSB2517
127
45
13
19
26
110
3020
MSB3020
152
51
18
24
27
130
3030
MSB3030
152
76
19
25
51
130
3525
MSB3525
184
65
25
25
40
155
3535
MSB3535
184
89
25
32
57
155
4040
MSB4040
225
102
35
32
70
195
4545
MSB4545
254
114
40
38
76
220
5050
MSB5050
276
127
40
38
89
242
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
67
ŘP
Příslušenství řetězových kol
Upínací pouzdra TAPER-LOCK®
DIN 8187
D1
S
1
2
Metrická řada
Materiál: šedá litina G22
*Příklad označení: otvor v mm Ø 14 = 1615014
Počet
Označ.
zubů
Otvor s drážkou pro pero (ISO E 8)
[mm]
Přenáš.
kroutící
moment
[N/m]
B.S.W.
šrouby
D1
S Váha
Typ
[mm]
[mm] [kg]
1008
1008… 9
10
11
12
14
16
18
19
20
22
24
25
136
1/4” × 1/2”
35,0
1
22,3
1108
1108… 9
10
11
12
14
16
18
19
20
22
24
25
28*
147
1/4” × 1/2”
38,0
1
22,3
0,16
0,16
1210
1210… 11
12
14
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
407
3/8” × 5/8”
47,5
1
25,4
0,32
0,50
1215
1215… 14
19
20
24
25
28
407
3/8” × 5/8”
47,5
1
38,1
1610
1610… 14
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40* 42*
486
3/8” × 5/8”
57,0
1
25,4
0,41
1615
1615… 14
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40* 42*
486
3/8” × 5/8”
57,0
1
38,1
0,60
2012
2012… 14
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50*
808
7/16” × 7/8” 70,0
0,75
2517
2517… 16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
3020 3020… 25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
3030 3030… 35
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
3525 3525… 35
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
3535 3535… 35
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
100*
5060
4030 4030… 40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100* 90*
8740
75
80
85
90
8740
5/8” × 1 3/4” 146,0
4040 4040… 40
42
45
48
50
55
60
65
70
4545
4545… 55
60
65
70
75
80
85
90
100*
5050 5050… 70
75
80
85
90
100 105 110 115 120 125
60
12
17
22
30
38
44
50
58
65
75
85
95
110
130
t [mm]
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
D + 1,8
D + 2,3
D + 2,8
D + 3,3
D + 3,3
D + 3,3
D + 3,8
D + 4,3
D + 4,4
D + 4,9
D + 5,4
D + 5,4
D + 6,4
D + 7,4
44,5
1,06
2710
5/8” × 1 1/4“ 108,0
1
50,8
2,50
2710
5/8” × 1 1/2“ 108,0
1
76,2
3,75
5060
1/2” × 1 1/2“ 127,0
2
64,9
4,20
1/2” × 1 1/2“ 127,0
2
88,9
5,13
5/8” × 1 1/2“ 146,0
2
76,2
6,75
7,68
12400
b
t
10
12
17
22
30
38
44
50
58
65
75
85
95
110
b [mm]
31,8
1
1/2” × 1”
12400
Rozměry otvorů s drážkami na pero (UNI 6604-69 DIN 6885) pro metrickou řadu.
D [mm]
nad
do
1
85,5
1310
2
101,6
162,0
2
115,0 10,56
7/8” × 2 1/4” 177,6
2
127,0 15,17
3/4” × 2”
Provedení pro úzké pero
Rozměr drážky pro pero
b [mm]
t [mm]
D* [mm]
28*
35*
40*/42*
50*
90*
100*
8
10
12
14
25
28
* Na poptávku
Poznámka: Provedení v palcových mírách možné!
68
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
D + 1,3
D + 1,3
D + 1,3
D + 2,8
D + 3,4
D + 5,4
Ozubené řemeny
Příslušenství
řetězových kol
???
ŘP
Převody ozubenými řemeny s palcovou roztečí
XL, L, H, XH, XXH
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
69
Ozubené řemeny
XLH
Provedení XL, L, H, XH, XXH
Ozubené řemeny s palcovou roztečí
Konstrukční charakteristiky
Rozvodové řemeny se zuby na vnitřní straně jsou složeny z následujících
částí a prvků – viz obrázek:
A) Tažné kordy
B) Polychloroprenové tělo řemene
C) Ochranná vrstva zubů
Klasické řemeny s palcovou roztečí nabízejí bezúdržbovou a hospodárnou
alternativu pro konvenční pohony.
Řemeny nabízejí široký rozsah přenášených výkonů a rychlostních převodů.
Přenášený výkon až do 140 kW a rychlosti až do 10 000 ot./min. Účinnost
až do 99 %.
Rozměrové charakteristiky
Tento typ řemene je charakterizován následujícími popisnými prvky:
1) Výpočtovou délkou řemene
2) Typem řemene
3) Šířkou řemene
Příklad: 670XH300
670 – výpočtová délka v desetinách palce;
XH – rozteč a typ řemene (XH = 7/8“ [22,225 mm]);
300 – šířka řemene v setinách palce.
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
71
XLH
Ozubené řemeny
Provedení XL, L, H, XH, XXH
Ozubené řemeny s palcovou roztečí
Konstrukční charakteristiky
Použité značky
Ip –
P –
Lc –
Lp –
Z –
Dp –
De –
P
P
De
Výpočtová délka řemene
Rozteč
Šířka řemene
Šířka řemenice
Počet zubů
Výpočtový průměr řemenice
Hlavový průměr řemenice
A
B
Dp
A) Roztečná linie řemene
B) Roztečná kružnice řemene
Dp Výpočtový průměr řemenice
Definice
Průměr teoreticky popisuje polohu roztečné kružnice. Ta je vždy
větší než vnější průměr řemenice. Roztečný průměr lze snadno
vypočítat z poměru P × Z = π × Dp. Proto:
Ip Výpočtová délka řemene
Jedná se o délku pásu měřenou na roztečné linii. Poloha linie
odpovídá ose zesílené vložky.
P·Z
Dp = π
P Rozteč
Vzdálenost mezi osami dvou sousedních zubů, a to bez ohledu
na to, zda jsou tyto zuby na řemenici nebo na řemeni. Vzdálenost
je měřena na obvodu roztečné linie. Hodnota rozteče na řemeni
a řemenici musí být totožná. Dosažení nejkvalitnějšího převodu je
podmíněno tím, že roztečná linie pásu musí odpovídat roztečné
kružnici řemenice.
Lc – Lp Šířka řemene – Šířka řemenice
Tyto hodnoty jsou nominálně stejné a jsou určeny přenášeným
výkonem. Šířky jsou stanoveny ve fázi konstrukční přípravy. Ve
skutečnosti je ovšem řemenice širší, protože se zde uvažují
provozní a výrobní tolerance vlastního řemene a řemenice.
Volba vel. řemene pro typické aplikace
Rozteč pásu
Nejobvyklejší aplikace
Typ
řemene
Palce
[mm]
XL
1/5
5,080
Malé převody na přesných přístrojích jako jsou filmové projektory apod., psací stroje,
počítací stroje a elektrické přístroje
L
3/8
9,525
Stroje s menšími pohony – malé obráběcí stroje a nářadí, šicí stroje, myčky apod.
H
1/2
12,700
Stroje se středně velkými pohony – obráběcí stroje, textilní stroje, dřevoobráběcí stroje,
papírenské stroje apod.
XH
7/8
22,225
Průmyslová převodová zařízení se středním výkonem
XXH
1 1/4
31,750
Průmyslová převodová zařízení se středním a vysokým výkonem
72
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Ozubené řemeny
XL
Typ XL (hodnoty v mm)
Typ L (hodnoty v mm)
Označení XL Rozteč 1/5“ (5,08 mm)
Označení
Počet zubů
54 XL
60 XL
70 XL
80 XL
90 XL
98 XL
100 XL
102 XL
106 XL
110 XL
120 XL
130 XL
140 XL
150 XL
156 XL
160 XL
170 XL
180 XL
182 XL
190 XL
198 XL
200 XL
202 XL
210 XL
212 XL
214 XL
220 XL
228 XL
230 XL
234 XL
240 XL
250 XL
260 XL
270 XL
276 XL
290 XL
300 XL
310 XL
316 XL
320 XL
330 XL
344 XL
352 XL
364 XL
380 XL
384 XL
390 XL
392 XL
434 XL
530 XL
600 XL
710 XL
27
30
35
40
45
49
40
51
53
55
60
65
70
75
78
80
85
90
91
95
99
100
101
105
106
107
110
114
115
117
120
125
130
135
138
145
150
155
158
160
165
172
176
182
190
192
195
196
217
265
300
355
Označení L Rozteč 3/8“ (9,525 mm)
Délka řemene
Palce
[mm]
5,40
6,00
7,00
8,00
9,00
9,80
10,00
10,20
10,60
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
15,60
16,00
17,00
18,00
18,20
19,00
19,80
20,00
20,20
21,00
21,20
21,40
22,00
22,80
23,00
23,40
24,00
25,00
26,00
27,00
27,60
29,00
30,00
31,00
31,60
32,00
33,00
34,40
35,20
36,40
38,00
38,40
39,00
39,20
43,40
53,00
60,00
71,00
137,16
152,40
177,80
203,20
228,60
248,92
254,00
259,08
269,24
279,40
304,80
330,20
355,60
381,00
396,24
406,40
431,80
457,20
462,28
482,60
502,92
508,00
513,08
533,40
538,48
543,56
558,80
579,12
584,20
594,36
609,60
635,00
660,40
685,80
701,04
736,60
762,00
787,40
802,64
812,80
838,20
873,76
894,08
924,56
965,20
975,36
990,60
995,68
1102,36
1346,20
1524,00
1803,40
Označení
Počet zubů
124 L
135 L
150 L
173 L
187 L
202 L
210 L
225 L
240 L
255 L
270 L
285 L
300 L
322 L
345 L
367 L
390 L
405 L
412 L
420 L
450 L
480 L
510 L
540 L
600 L
728 L
817 L
33
36
40
46
50
54
56
60
64
68
72
76
80
86
92
98
104
108
110
112
120
128
136
144
160
194
218
Délka řemene
Palce
[mm]
12,37
13,50
15,00
17,25
18,75
20,25
21,00
22,50
24,00
25,50
27,00
28,50
30,00
32,25
34,50
36,75
39,00
40,50
41,25
42,00
45,00
48,00
51,00
54,00
60,00
72,75
81,75
314,33
342,90
381,00
438,15
476,25
514,35
533,40
571,50
609,60
647,70
685,80
723,90
762,00
819,15
876,20
933,45
990,60
1028,70
1047,75
1066,80
1143,00
1219,20
1295,40
1371,60
1524,00
1847,85
2076,45
Standardní šířky
Typ
Palce
[mm]
050
075
100
1/2
3/4
1
12,70
19,05
25,40
Standardní šířky
Typ
Palce
mm
025
031
037
1/4
5/16
3/8
6,35
7,94
9,525
Dodávky ozubených řemenů s počty zubů, které nejsou uvedeny
v tabulce, jsou na poptávku.
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
73
XH
Ozubené řemeny
Typ H (hodnoty v mm)
Typ XH (hodnoty v mm)
Označení H Rozteč 1/2“ (2,7 mm)
Označení
Počet zubů
240 H
270 H
300 H
330 H
360 H
390 H
420 H
450 H
480 H
510 H
540 H
570 H
600 H
630 H
660 H
700 H
725 H
750 H
800 H
850 H
900 H
1000 H
1100 H
1120 H
1140 H
1150 H
1250 H
1400 H
1700 H
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
126
132
140
145
150
160
170
180
200
220
224
228
230
250
280
340
Označení XH Rozteč 7/8“ (22,225 mm)
Délka řemene
Palce
[mm]
24,00
27,00
30,00
33,00
36,00
39,00
42,00
45,00
48,00
51,00
54,00
57,00
60,00
63,00
66,00
70,00
72,50
75,00
80,00
85,00
90,00
100,00
110,00
112,00
114,00
115,00
125,00
140,00
170,00
609,60
685,80
762,00
838,20
914,40
990,60
1066,80
1143,00
1219,20
1295,40
1371,60
1447,80
1524,00
1600,20
1676,40
1778,00
1841,50
1905,00
2032,00
2159,00
2286,00
2540,00
2794,00
2844,80
2895,60
2921,00
3175,00
3556,00
4318,00
Označení
Počet zubů
507 XH
560 XH
630 XH
700 XH
770 XH
840 XH
980 XH
1120 XH
1260 XH
1400 XH
1540 XH
1750 XH
58
64
72
80
88
96
112
128
144
160
176
200
Délka řemene
Palce
[mm]
50,75
56,00
63,00
70,00
77,00
84,00
98,00
112,00
126,00
140,00
154,00
175,00
1289,05
1422,40
1600,20
1778,00
1955,80
2133,60
2489,20
2844,80
3200,40
3556,00
3911,60
4445,00
Standardní šířky
Typ
Palce
[mm]
200
300
400
2
3
4
50,80
76,20
101,60
Standardní šířky
Typ
Palce
[mm]
*075
*100
*150
*200
*300
3/4
1
1 1/2
2
3
19,05
25,40
38,10
50,80
76,20
*Tyto řemeny jsou standardně skladem.
Označení XXH Rozteč 1 1/4” (31,75 mm)
Označení
Počet zubů
700 XXH
800 XXH
900 XXH
1000 XXH
1200 XXH
1400 XXH
1600 XXH
1800 XXH
56
64
72
80
96
112
128
144
74
Typ XXH (hodnoty v mm)
Délka řemene
Palce
mm
70,00
80,00
90,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
1778,00
2032,00
2286,00
2540,00
3048,00
3556,00
4064,00
4572,00
Standardní šířky
Typ
Palce
mm
200
300
400
500
2
3
4
5
50,80
76,20
101,60
127,00
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Ozubené řemeny
XLH
Oboustranné ozubené řemeny
Označení XL
Rozteč 1/5“ (5,08 mm)
Označení
Počet zubů
*DD 60 XL
*DD 70 XL
*DD 80 XL
*DD 90 XL
*DD 100 XL
DD 110 XL
DD 120 XL
DD 130 XL
DD 140 XL
DD 150 XL
*DD 156 XL
DD 160 XL
DD 170 XL
DD 180 XL
*DD 182 XL
DD 190 XL
*DD 198 XL
DD 200 XL
*DD 202 XL
DD 210 XL
*DD 212 XL
*DD 214 XL
DD 220 XL
*DD 228 XL
DD 230 XL
DD 240 XL
DD 250 XL
DD 260 XL
*DD 270 XL
*DD 276 XL
DD 290 XL
DD 300 XL
DD 310 XL
*DD 316 XL
*DD 320 XL
DD 330 XL
*DD 344 XL
*DD 352 XL
DD 362 XL
*DD 364 XL
*DD 380 XL
*DD 384 XL
*DD 390 XL
DD 392 XL
*DD 434 XL
DD 450 XL
DD 492 XL
*DD 600 XL
DD 696 XL
*DD 900 XL
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
78
80
85
90
91
95
99
100
101
105
106
107
110
114
115
120
125
130
135
138
145
150
155
158
160
165
172
176
181
182
190
192
195
196
217
225
246
300
345
450
Délka řemene
Palce
[mm]
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
15,60
16,00
17,00
18,00
18,20
19,00
19,80
20,00
20,20
21,00
21,20
21,40
22,00
22,80
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00
27,60
29,00
30,00
31,00
31,60
32,00
33,00
34,40
35,20
36,20
36,40
38,00
38,40
39,00
39,20
43,40
45,00
49,20
60,00
69,00
90,00
152,40
177,80
203,20
228,60
254,00
279,40
304,80
330,20
355,60
381,00
396,24
406,40
431,80
457,20
462,28
482,60
502,92
508,00
513,08
533,40
538,48
543,56
558,80
579,12
584,20
609,60
635,00
660,40
685,80
701,04
736,60
762,00
787,40
802,64
812,80
838,20
873,76
894,08
919,48
924,56
965,20
975,36
990,60
995,68
1102,36
1143,00
1249,68
1524,00
1752,60
2286,00
Typ
Standardní šířky
Palce
[mm]
025
037
1/4
3/8
6,35
9,525
Typ
Standardní šířky
Palce
[mm]
075
100
150
200
300
3/4
1
1 1/2
2
3
19,05
25,40
38,10
50,80
76,20
Označení L
Rozteč 3/8“ (9,525 mm)
Označení
Počet zubů
DD 124 L
DD 150 L
*DD 173 L
DD 187 L
*DD 202 L
DD 210 L
DD 225 L
DD 240 L
DD 255 L
DD 270 L
DD 285 L
DD 300 L
DD 322 L
DD 345 L
DD 367 L
DD 390 L
*DD 405 L
*DD 412 L
DD 420 L
DD 450 L
DD 480 L
DD 510 L
DD 540 L
DD 600 L
DD 660 L
*DD 728 L
*DD 817 L
33
40
46
50
54
56
60
64
68
72
76
80
86
92
98
104
108
110
112
120
128
136
144
160
176
194
218
Délka řemene
Palce
[mm]
12,37
15,00
17,25
18,75
20,25
21,00
22,50
24,00
25,50
27,00
28,50
30,00
32,25
34,50
36,75
39,00
40,50
41,25
42,00
45,00
48,00
51,00
54,00
60,00
66,00
72,75
81,75
314,33
381,00
438,15
476,25
514,35
533,40
571,50
609,60
647,70
685,80
723,90
762,00
819,15
876,20
933,45
990,60
1028,70
1047,75
1066,80
1143,00
1219,20
1295,40
1371,60
1524,00
1676,40
1847,85
2076,45
Typ
Standardní šířky
Palce
[mm]
*050
*075
*100
1/2
3/4
1
12,70
19,05
25,40
Označení H
Rozteč 1/2“ (12,7 mm)
Označení
Počet zubů
DD 240 H
DD 270 H
DD 300 H
DD 330 H
DD 360 H
DD 390 H
DD 420 H
DD 450 H
DD 480 H
DD 510 H
DD 540 H
DD 570 H
DD 600 H
DD 630 H
DD 660 H
DD 700 H
*DD 725 H
DD 750 H
DD 800 H
DD 850 H
DD 900 H
DD 1000 H
DD 1100 H
*DD 1120 H
*DD 1140 H
*DD 1150 H
DD 1250 H
DD 1400 H
DD 1700 H
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
126
132
140
145
150
160
170
180
200
220
224
228
230
250
280
340
Délka řemene
Palce
[mm]
24,00
27,00
30,00
33,00
36,00
39,00
42,00
45,00
48,00
51,00
54,00
57,00
60,00
63,00
66,00
70,00
72,50
75,00
80,00
85,00
90,00
100,00
110,00
112,00
114,00
115,00
125,00
140,00
170,00
609,60
685,80
762,00
838,20
914,40
990,60
1066,80
1143,00
1219,20
1295,40
1371,60
1447,80
1524,00
1600,20
1676,40
1778,00
1841,50
1905,00
2032,00
2159,00
2286,00
2540,00
2794,00
2844,80
2895,60
2921,00
3175,00
3556,00
4318,00
*Tyto řemeny jsou standardně skladem.
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
75
XLH
Ozubené řemeny
Otáčky malé řemenice (ot./min)
Nomogram pro volbu řemenů s palcovou roztečí
Hnací výkon (Pc) v kW
76
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Ozubené řemeny
XLH
Tolerance ozubených řemenů
s palcovou roztečí
Standardní tolerance pro řemeny šířky XL-L a H
Šířková tolerance [mm]
Šířka řemene
Užitečná šířka čela
Označení
nad
Vnitřní obvod
Palce
do
nad
[mm]
do
044
nad
7/16
nad 33"
do 66"
do 33“
do
+0,5
-0,8
±0,8
11,1
044
150
7/16
1 1/2
11,1
38,1
150
200
1 1/2
2
38,1
50,8
200
300
2
3
50,8
76,2
nad 66"
+0,4
-0,8
±0,8
-1,2
±1,2
±1,2
±1,6
±1,6
+0,8
-1,3
+1,3
-1,5
+0,8
-1,3
+1,3
-1,5
+1,5
-2,0
Šířková tolerance pro všechny řemeny XXH: +8 mm pro všechny délky
Standardní tolerance na obvodu řemene
Délka řemene v palcích
Tolerance [mm]
Nominální tloušťka měřená na zubech
Stupeň tolerance [mm]
Typ řemene
10
±0,40
XL
2,3 ± 0,15
2,3 ± 0,25
Standardní
řemeny
2,3 ± 0,6
10
15
±0,45
L
3,6 ± 0,15
3,6 ± 0,25
3,6 ± 0,6
15
20
±0,50
H
4,3 ± 0,15
4,3 ± 0,25
4,3 ± 0,6
20
30
±0,60
XH
11,2 ± 0,25
11,2 ± 0,6
30
40
±0,65
XXH
15,7 ± 0,25
15,7 ± 0,6
40
50
±0,75
50
60
±0,80
60
70
±0,85
70
80
±0,90
80
90
±0,95
90
100
±1,00
100
110
±1,05
nad
do
110
120
±1,10
120
130
±1,15
130
140
±1,20
140
150
±1,25
150
160
±1,30
160
170
±1,35
170
180
±1,40
Stupeň I
Stupeň II
Ozubené řemeny s palcovou roztečí:
Pracují běžným způsobem při teplotách -25 °C až +85 °C.
Snáší přítomnost menšího množství oleje.
Nesmí být přehýbány nebo těsně rolovány. V opačném případě hrozí
neopravitelné poškození vnitřní zpevněné vrstvy.
Poznámka: Všechny řemeny mají zdrsněnou zadní stranu. Je-li pro
speciální aplikace třeba řemenů s určitými tloušťkami nebo nestandardními
tolerancemi, obraťte se na techniké oddělení.
Poznámka: Pro zvláštní tolerance si vyžádejte nabídku.
S dotazy na převody s pevnou vzdáleností os se
obracejte na techniké oddělení.
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
77
MXL 025
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny MXL 025
L
L
F
L
F
TYP MF
d
Dm
Dp
De
d
Dm
Df
Dp
De
Dm
De
Df
Dp
F
TYP 6
TYP 6F
MXL 025 Rozteč 0,080” (2,032 mm) pro řemeny šířky 1/4“ (6,35 mm)
S přírubami
Bez
přírub
Hliník
Popis
78
Označení
Obj. č.
Typ
16 MXL 025
18 MXL 025
20 MXL 025
22 MXL 025
24 MXL 025
28 MXL 025
30 MXL 025
32 MXL 025
36 MXL 025
40 MXL 025
42 MXL 025
44 MXL 025
48 MXL 025
60 MXL 025
72 MXL 025
MXL 2516
MXL 2518
MXL 2520
MXL 2522
MXL 2524
MXL 2528
MXL 2530
MXL 2532
MXL 2536
MXL 2540
MXL 2542
MXL 2544
MXL 2548
MXL 2560
MXL 2572
MF
MF
MF
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6
6
6
Typ
příruby
Počet
zubů
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
F02
F03
F03
F04
F06
F08
F08
F08
F09
F10
F10
F13
16
18
20
22
24
28
30
32
36
40
42
44
48
60
72
10,35
11,64
12,94
14,23
15,52
18,11
19,40
20,70
23,29
25,87
27,17
28,46
31,05
38,81
46,57
9,84
11,12
12,43
13,72
15,01
17,60
18,90
20,19
22,78
25,37
26,67
27,95
30,54
38,30
46,06
15
16
16
17,5
20
25
25
25
28
32
32
37
15
16
16
10
10
11
12
14
16
18
18
18
20
24
25
8,5
8,5
8,5
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
d
[mm]
Hmot.
[kg]
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
0,002
0,002
0,002
0,002
0,003
0,004
0,006
0,006
0,007
0,008
0,009
0,010
0,010
0,010
0,012
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Řemenice pro ozubené řemeny
XL 037
Řemenice pro řemeny XL 037
L
F
Dp
De
d
Dm
Dp
De
d
Dm
Df
Dp
De
L
F
d
Dm
Di
L
F
TYP 6
TYP 6F
TYP 6W
XL 037 Rozteč 1/5” (5,08 mm) pro řemeny šířky 3/8“ (9,525 mm)
S přírubami
Bez přírub
Hliník
Ocel
Popis
Označení
10 XL 037
11 XL 037
12 XL 037
13 XL 037
14 XL 037
15 XL 037
16 XL 037
17 XL 037
18 XL 037
19 XL 037
20 XL 037
21 XL 037
22 XL 037
24 XL 037
26 XL 037
27 XL 037
28 XL 037
29 XL 037
30 XL 037
32 XL 037
34 XL 037
35 XL 037
36 XL 037
38 XL 037
39 XL 037
40 XL 037
41 XL 037
42 XL 037
43 XL 037
44 XL 037
45 XL 037
46 XL 037
47 XL 037
48 XL 037
49 XL 037
52 XL 037
56 XL 037
57 XL 037
58 XL 037
59 XL 037
60 XL 037
68 XL 037
69 XL 037
70 XL 037
71 XL 037
72 XL 037
Obj. č.
XA 37010
XA 37011
XA 37012
XA 37013
XA 37014
XA 37015
XA 37016
XA 37017
XA 37018
XA 37019
XA 37020
XA 37021
XA 37022
XA 37024
XA 37026
XA 37027
XA 37028
XA 37029
XA 37030
XA 37032
XA 37034
XA 37035
XA 37036
XA 37038
XA 37039
XA 37040
XA 37041
XA 37042
XA 37043
XA 37044
XA 37045
XA 37046
XA 37047
XA 37048
XA 37049
XA 37052
XA 37056
XA 37057
XA 37058
XA 37059
XA 37060
XA 37068
XA 37069
XA 37070
XA 37071
XA 37072
XC 37010
XC 37011
XC 37012
XC 37013
XC 37014
XC 37015
XC 37016
XC 37017
XC 37018
XC 37019
XC 37020
XC 37021
XC 37022
XC 37024
XC 37026
XC 37027
XC 37028
XC 37029
XC 37030
XC 37032
XC 37034
XC 37035
XC 37036
XC 37038
XC 37039
XC 37040
XC 37041
XC 37042
XC 37043
XC 37044
XC 37045
XC 37046
XC 37047
XC 37048
XC 37049
XC 37052
XC 37056
XC 37057
XC 37058
XC 37059
XC 37060
XC 37068
XC 37069
XC 37070
XC 37071
XC 37072
Typ
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6W
Typ
Počet
příruby zubů
F07
F07
F08
F08
F09
F09
F10
F10
F11
F11
F14
F14
F15
F17
F18
F18
F19
F19
F20
F21
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
52
56
57
58
59
60
68
69
70
71
72
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
16,17
17,79
19,40
21,02
22,64
24,26
25,87
27,49
29,11
30,72
33,34
33,96
35,57
38,81
42,04
43,66
45,28
46,89
48,51
51,74
54,98
56,60
58,21
61,45
63,06
64,68
66,30
67,91
69,53
71,15
72,77
74,38
76,00
77,62
79,23
84,08
90,55
92,17
93,79
95,40
97,02
109,96
111,57
113,19
114,81
116,42
15,66
17,28
18,90
20,51
22,13
23,75
25,36
26,98
28,60
30,22
31,83
33,45
35,07
38,30
41,53
43,15
44,77
46,39
48,00
51,24
54,47
56,09
57,70
60,94
62,56
64,17
65,79
67,41
69,02
70,64
72,26
73,87
75,49
77,11
78,73
83,58
90,04
91,66
93,28
94,90
96,51
109,45
111,07
112,68
114,30
115,92
23
23
25
25
28
28
32
32
35
35
38
38
42
44
48
48
51
51
54
57
9,5
9,5
10
10
15
15
16
20
20
20
23,5
23,5
25
30
30
34
34
34
38
38
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
61
61
61
61
61
67
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0,02
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,15
0,19
0,20
0,22
0,22
0,11
0,12
0,12
0,13
0,14
0,16
0,17
0,17
0,18
0,18
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,22
0,22
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
79
L 050
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny L 050
L
F
L
Dp
De
F
d
Dm
Dp
De
Df
Dp
De
d
Dm
F
d
Dm
Di
L
TYP 6
TYP 6F
TYP 6W
L 050 Rozteč 3/8” (9,525 mm) pro řemeny šířky 1/2“ (12,7 mm)
80
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
10 L 050
11 L 050
12 L 050
13 L 050
14 L 050
15 L 050
16 L 050
17 L 050
18 L 050
19 L 050
20 L 050
21 L 050
22 L 050
23 L 050
24 L 050
25 L 050
26 L 050
27 L 050
28 L 050
29 L 050
30 L 050
32 L 050
33 L 050
34 L 050
35 L 050
36 L 050
40 L 050
41 L 050
42 L 050
44 L 050
45 L 050
47 L 050
48 L 050
49 L 050
50 L 050
52 L 050
56 L 050
57 L 050
60 L 050
65 L 050
66 L 050
72 L 050
84 L 050
90 L 050
96 L 050
120 L 050
L 050010
L 050011
L 050012
L 050013
L 050014
L 050015
L 050016
L 050017
L 050018
L 050019
L 050020
L 050021
L 050022
L 050023
L 050024
L 050025
L 050026
L 050027
L 050028
L 050029
L 050030
L 050032
L 050033
L 050034
L 050035
L 050036
L 050040
L 050041
L 050042
L 050044
L 050045
L 050047
L 050048
L 050049
L 050050
L 050052
L 050056
L 050057
L 050060
L 050065
L 050066
L 050072
L 050084
L 050090
L 050096
L 050120
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6WF
6WF
6WF
6WF
6WF
6WF
6WF
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
Typ
Počet
příruby zubů
F13
F13
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F24
F25
F26
F27
F28
F28
F29
F30
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F34
F36
F37
F40
F41
F42
F45
F45
F48
F48
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
40
41
42
44
45
47
48
49
50
52
56
57
60
65
66
72
84
90
96
120
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
30,32
33,35
36,38
39,41
42,45
45,48
48,51
51,54
54,57
57,61
60,64
63,67
66,70
69,73
72,77
75,80
78,83
81,86
84,89
87,93
90,96
97,02
100,05
103,08
106,12
109,15
121,28
124,31
127,34
133,40
136,44
142,50
145,53
148,56
151,60
157,66
169,79
172,82
181,91
197,07
200,11
218,30
254,68
272,87
291,06
363,83
29,56
32,59
35,62
38,65
41,68
44,72
47,75
50,78
53,81
56,84
59,88
62,91
65,94
68,97
72,00
75,04
78,07
81,10
84,13
87,16
90,20
96,26
99,29
102,32
105,35
108,39
120,51
123,55
126,58
132,64
135,67
141,74
144,77
147,80
150,83
156,90
169,02
172,06
181,15
196,31
199,34
217,53
253,92
272,11
290,30
363,07
37
37
43
44
48
51
54
57
60
64
66
70
75
79
79
83
87
87
91
93
97
102
106
112
112
115
128
131
135
142
142
150
150
20
22
24
28
28
34
36
36
40
40
40
45
45
55
55
58
58
58
58
58
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
75
75
75
75
75
75
75
75
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
100
103
106
112
115
121
124
127
130
136
149
152
160
176
179
197
233
252
269
342
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
28
30
30
30
30
30
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
42
42
42
42
42
42
42
42
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
0,11
0,14
0,17
0,18
0,22
0,28
0,35
0,36
0,42
0,45
0,48
0,57
0,59
0,61
0,80
0,85
0,90
0,91
0,95
1,00
1,07
1,23
1,30
1,37
1,44
1,50
1,77
1,84
1,97
2,20
2,27
2,45
2,67
1,80
1,90
2,10
2,18
2,47
3,10
3,20
3,23
4,86
5,00
5,50
6,00
8,50
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Řemenice pro ozubené řemeny
L 075
Řemenice pro řemeny L 075
L
L
TYP 6F
d
Dm
Di
Dp
Dp
De
d
Dm
Di
Df
Dp
De
Df
Dp
De
d
Dm
F
F
d
Dm
Di
F
L
F
De
L
TYP 6W
TYP 6WF
TYP 6A
L 075 Rozteč 3/8” (9,525 mm) pro řemeny šířky 3/4“ (19,05 mm)
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
10 L 075
11 L 075
12 L 075
13 L 075
14 L 075
15 L 075
16 L 075
17 L 075
18 L 075
19 L 075
20 L 075
21 L 075
22 L 075
23 L 075
24 L 075
25 L 075
26 L 075
27 L 075
28 L 075
29 L 075
30 L 075
32 L 075
33 L 075
34 L 075
35 L 075
36 L 075
40 L 075
41 L 075
42 L 075
44 L 075
45 L 075
47 L 075
48 L 075
49 L 075
50 L 075
52 L 075
56 L 075
57 L 075
60 L 075
65 L 075
66 L 075
72 L 075
84 L 075
90 L 075
96 L 075
120 L 075
L 75010
L 75011
L 75012
L 75013
L 75014
L 75015
L 75016
L 75017
L 75018
L 75019
L 75020
L 75021
L 75022
L 75023
L 75024
L 75025
L 75026
L 75027
L 75028
L 75029
L 75030
L 75032
L 75033
L 75034
L 75035
L 75036
L 75040
L 75041
L 75042
L 75044
L 75045
L 75047
L 75048
L 75049
L 75050
L 75052
L 75056
L 75057
L 75060
L 75065
L 75066
L 75072
L 75084
L 75090
L 75096
L 75120
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6WF
6WF
6WF
6WF
6WF
6WF
6WF
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
Typ
Počet
příruby zubů
F13
F13
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F24
F25
F26
F27
F28
F28
F29
F30
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F34
F36
F37
F40
F41
F42
F45
F45
F48
F48
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
40
41
42
44
45
47
48
49
50
52
56
57
60
65
66
72
84
90
96
120
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
30,32
33,35
36,38
39,41
42,45
45,48
48,51
51,54
54,57
57,61
60,64
63,67
66,70
69,73
72,77
75,80
78,83
81,86
84,89
87,93
90,96
97,02
100,05
103,08
106,12
109,15
121,28
124,31
127,34
133,40
136,44
142,50
145,53
148,56
151,60
157,66
169,79
172,82
181,91
197,07
200,11
218,30
254,68
272,87
291,06
363,83
29,56
32,59
35,62
38,65
41,68
44,72
47,75
50,78
53,81
56,84
59,88
62,91
65,94
68,97
72,00
75,04
78,07
81,10
84,13
87,16
90,20
96,26
99,29
102,32
105,35
108,39
120,51
123,55
126,58
132,64
135,67
141,74
144,77
147,80
150,83
156,90
169,02
172,06
181,15
196,31
199,34
217,53
253,92
272,11
290,30
363,07
37
37
43
44
48
51
54
57
60
64
66
70
75
79
79
83
87
97
91
93
97
102
106
112
112
115
128
131
135
142
142
150
150
20
22
24
28
28
34
36
36
40
40
40
45
45
55
55
58
58
58
58
58
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
75
75
75
75
75
75
75
75
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
100
103
106
112
115
121
124
127
130
136
149
152
160
176
179
197
233
252
269
342
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
45
45
45
45
45
45
45
45
8
8
8
8
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
0,15
0,17
0,22
0,25
0,28
0,38
0,43
0,44
0,52
0,56
0,59
0,64
0,69
0,76
0,87
0,95
1,06
1,18
1,19
1,25
1,33
1,54
1,63
1,37
1,80
1,89
2,35
2,40
2,53
2,75
2,86
3,02
3,19
2,10
2,20
2,38
2,49
2,73
3,44
3,50
3,60
4,58
5,60
6,50
7,00
10,00
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
81
L 100
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny L 100
L
Dp
De
Dp
De
d
Dm
Di
TYP 6F
F
d
Dm
Di
F
Df
Dp
De
d
Dm
Df
Dp
De
L
L
F
d
Dm
Di
L
F
TYP 6W
TYP 6WF
TYP 6A
L 100 Rozteč 3/8” (9,525 mm) pro řemeny šířky 1“ (25,40 mm)
82
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
10 L 100
11 L 100
12 L 100
13 L 100
14 L 100
15 L 100
16 L 100
17 L 100
18 L 100
19 L 100
20 L 100
21 L 100
22 L 100
23 L 100
24 L 100
25 L 100
26 L 100
27 L 100
28 L 100
29 L 100
30 L 100
32 L 100
33 L 100
34 L 100
35 L 100
36 L 100
40 L 100
41 L 100
42 L 100
44 L 100
45 L 100
47 L 100
48 L 100
49 L 100
50 L 100
52 L 100
56 L 100
57 L 100
60 L 100
65 L 100
66 L 100
72 L 100
84 L 100
90 L 100
96 L 100
120 L 100
L 100010
L 100011
L 100012
L 100013
L 100014
L 100015
L 100016
L 100017
L 100018
L 100019
L 100020
L 100021
L 100022
L 100023
L 100024
L 100025
L 100026
L 100027
L 100028
L 100029
L 100030
L 100032
L 100033
L 100034
L 100035
L 100036
L 100040
L 100041
L 100042
L 100044
L 100045
L 100047
L 100048
L 100049
L 100050
L 100052
L 100056
L 100057
L 100060
L 100065
L 100066
L 100072
L 100084
L 100090
L 100096
L 100120
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6WF
6WF
6WF
6WF
6WF
6WF
6WF
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
Typ
Počet
příruby zubů
F13
F14
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F24
F25
F26
F27
F28
F28
F29
F30
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F34
F36
F37
F40
F41
F42
F45
F45
F48
F48
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
40
41
42
44
45
47
48
49
50
52
56
57
60
65
66
72
84
90
96
120
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
30,32
33,35
36,38
39,41
42,45
45,48
48,51
51,54
54,57
57,61
60,64
63,67
66,70
69,73
72,77
75,80
78,83
81,86
84,89
87,93
90,96
97,02
100,05
103,08
106,12
109,15
121,28
124,31
127,34
133,40
136,44
142,50
145,53
148,56
151,60
157,66
169,79
172,82
181,91
197,07
200,11
218,30
254,68
272,87
291,06
363,83
29,56
32,59
35,62
38,65
41,68
44,72
47,75
50,78
53,81
56,84
59,88
62,91
65,94
68,97
72,00
75,04
78,07
81,10
84,13
87,16
90,20
96,26
99,29
102,32
105,35
108,39
120,51
123,55
126,58
132,62
135,67
141,74
144,77
147,80
150,83
156,90
169,02
172,06
181,15
196,31
199,34
217,53
253,92
272,11
290,30
363,07
37
37
43
44
48
51
54
57
60
64
66
70
75
79
79
83
87
87
91
93
97
102
106
112
112
115
128
131
135
142
142
150
150
20
22
24
28
28
34
36
36
40
40
40
45
45
55
55
58
58
58
58
58
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
75
75
75
75
75
75
75
75
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
100
103
106
112
115
121
124
127
130
136
149
152
160
176
179
197
233
252
269
342
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50
50
50
8
8
8
8
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
0,15
0,20
0,26
0,30
0,34
0,45
0,52
0,53
0,62
0,66
0,72
0,77
0,88
1,12
1,13
1,18
1,24
1,35
1,42
1,50
1,61
1,84
1,95
2,10
2,23
2,32
2,80
2,95
3,10
3,36
3,45
3,65
3,86
2,40
2,50
2,70
2,91
3,10
3,55
4,00
4,15
5,00
6,30
7,50
8,20
11,50
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Řemenice pro ozubené řemeny
H 075
Řemenice pro řemeny H 075
L
Dp
De
Dp
De
d
Dm
Di
TYP 6F
F
d
Dm
Di
F
Df
Dp
De
d
Dm
Df
Dp
De
L
L
F
d
Dm
Di
L
F
TYP 6W
TYP 6WF
TYP 6A
H 075 Rozteč 1/2” (12,7 mm) pro řemeny šířky 3/4“ (19,05 mm)
Litina
S přírubami
Ocel
Popis
Bez
přírub
Označení
Obj. č.
Typ
14 H 075
15 H 075
16 H 075
17 H 075
18 H 075
19 H 075
20 H 075
21 H 075
22 H 075
23 H 075
24 H 075
25 H 075
26 H 075
27 H 075
28 H 075
29 H 075
30 H 075
32 H 075
33 H 075
34 H 075
35 H 075
36 H 075
38 H 075
40 H 075
42 H 075
44 H 075
45 H 075
48 H 075
49 H 075
50 H 075
H 75014
H 75015
H 75016
H 75017
H 75018
H 75019
H 75020
H 75021
H 75022
H 75023
H 75024
H 75025
H 75026
H 75027
H 75028
H 75029
H 75030
H 75032
H 75033
H 75034
H 75035
H 75036
H 75038
H 75040
H 75042
H 75044
H 75045
H 75048
H 75049
H 75050
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6WF
6WF
6WF
6W
6W
Typ
Počet
příruby zubů
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
F42
F44
F45
F48
F48
F50
F52
F53
F55
F57
F59
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38
40
42
44
45
48
49
50
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
56,60
60,64
64,68
68,72
72,77
76,81
80,85
84,89
88,94
92,98
97,02
101,06
105,11
109,15
113,19
117,23
121,28
129,36
133,40
137,45
141,49
145,53
153,62
161,70
169,79
177,87
181,91
194,04
198,08
202,13
55,22
59,27
63,31
67,35
71,39
75,44
79,48
83,52
87,56
91,61
95,65
99,69
103,73
107,78
111,82
115,86
119,90
127,99
132,03
136,07
140,12
144,16
152,24
160,33
168,41
176,50
180,54
192,67
196,71
200,75
64
66
70
75
79
83
87
91
93
97
102
106
112
115
120
123
128
135
140
142
150
150
158
168
175
184
192
200
40
45
45
45
55
60
62
65
68
72
72
72
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
118
126
134
140
150
154
166
170
174
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
8
8
8
8
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
14
14
14
14
14
0,59
0,65
0,70
0,73
0,91
1,08
1,18
1,30
1,42
1,67
1,71
1,87
2,00
2,10
2,26
2,49
2,70
2,85
3,10
3,30
3,50
3,65
3,90
4,23
4,80
5,20
5,45
4,30
4,50
4,66
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
83
H 100
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny H 100
L
Dp
De
Dp
De
d
Dm
Di
TYP 6F
F
d
Dm
Di
F
Df
Dp
De
d
Dm
Df
Dp
De
L
L
F
d
Dm
Di
L
F
TYP 6W
TYP 6WF
TYP 6A
H 100 Rozteč 1/2” (12,7 mm) pro řemeny šířky 1“ (25,40 mm)
84
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
14 H 100
15 H 100
16 H 100
17 H 100
18 H 100
19 H 100
20 H 100
21 H 100
22 H 100
23 H 100
24 H 100
25 H 100
26 H 100
27 H 100
28 H 100
29 H 100
30 H 100
32 H 100
33 H 100
34 H 100
35 H 100
36 H 100
38 H 100
40 H 100
42 H 100
44 H 100
45 H 100
48 H 100
49 H 100
50 H 100
52 H 100
58 H 100
60 H 100
70 H 100
72 H 100
82 H 100
84 H 100
94 H 100
96 H 100
106 H 100
116 H 100
118 H 100
120 H 100
150 H 100
152 H 100
154 H 100
156 H 100
H 100014
H 100015
H 100016
H 100017
H 100018
H 100019
H 100020
H 100021
H 100022
H 100023
H 100024
H 100025
H 100026
H 100027
H 100028
H 100029
H 100030
H 100032
H 100033
H 100034
H 100035
H 100036
H 100038
H 100040
H 100042
H 100044
H 100045
H 100048
H 100049
H 100050
H 100052
H 100058
H 100060
H 100070
H 100072
H 100082
H 100084
H 100094
H 100096
H 100106
H 100116
H 100118
H 100120
H 100150
H 100152
H 100154
H 100156
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6WF
6WF
6WF
6WF
6WF
6WF
6WF
6W
6W
6W
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
Typ
Počet
příruby zubů
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
F42
F44
F45
F48
F48
F50
F52
F53
F55
F57
F59
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38
40
42
44
45
48
49
50
52
58
60
70
72
82
84
94
96
106
116
118
120
150
152
154
156
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
56,60
60,64
64,68
68,72
72,77
76,81
80,85
84,89
88,94
92,98
97,02
101,06
105,11
109,15
113,19
117,23
121,28
129,36
133,40
137,45
141,49
145,53
153,62
161,70
169,79
177,87
181,91
194,04
198,08
202,13
210,21
234,47
242,55
282,98
291,06
331,49
339,57
380,00
388,08
428,51
468,93
477,02
485,10
606,38
614,47
622,55
630,64
55,22
59,27
63,31
67,35
71,39
75,44
79,48
83,52
87,56
91,61
95,65
99,69
103,73
107,78
111,82
115,86
119,90
127,99
132,03
136,07
140,12
144,16
152,24
160,33
168,41
176,50
180,54
192,67
196,71
200,75
208,84
233,09
241,18
281,61
289,69
330,12
338,20
378,63
386,71
427,14
467,56
475,65
483,73
605,01
613,09
621,18
629,26
64
66
70
75
79
83
87
91
93
97
102
106
112
115
120
123
128
135
140
142
150
150
158
168
175
184
192
200
45
45
45
45
55
60
62
65
68
72
72
72
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
100
100
100
100
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
118
123
134
140
150
154
166
170
174
182
207
215
255
263
304
312
352
360
401
441
449
458
579
587
595
603
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50
50
50
55
55
55
55
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
11
11
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
0,67
0,77
0,88
0,88
1,06
1,23
1,33
1,43
1,63
1,85
1,93
2,07
2,30
2,40
2,53
2,70
2,93
3,06
3,40
3,57
3,80
3,92
4,40
4,95
5,60
6,20
6,45
5,30
5,40
5,50
5,80
6,20
7,50
8,20
9,00
9,20
10,00
13,00
13,80
15,50
18,00
20,00
22,00
25,00
26,00
27,00
28,00
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Řemenice pro ozubené řemeny
H 150
Řemenice pro řemeny H 150
L
Dp
De
Dp
De
d
Dm
Di
TYP 6F
F
d
Dm
Di
F
Df
Dp
De
d
Dm
Df
Dp
De
L
L
F
d
Dm
Di
L
F
TYP 6W
TYP 6WF
TYP 6A
H 150 Rozteč 1/2” (12,7 mm) pro řemeny šířky 1 1/2“ (38,10 mm)
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
14 H 150
15 H 150
16 H 150
17 H 150
18 H 150
19 H 150
20 H 150
21 H 150
22 H 150
23 H 150
24 H 150
25 H 150
26 H 150
27 H 150
28 H 150
29 H 150
30 H 150
32 H 150
33 H 150
34 H 150
35 H 150
36 H 150
38 H 150
40 H 150
42 H 150
44 H 150
45 H 150
48 H 150
49 H 150
50 H 150
52 H 150
58 H 150
60 H 150
70 H 150
72 H 150
82 H 150
84 H 150
94 H 150
96 H 150
106 H 150
116 H 150
118 H 150
120 H 150
150 H 150
152 H 150
154 H 150
156 H 150
H 150014
H 150015
H 150016
H 150017
H 150018
H 150019
H 150020
H 150021
H 150022
H 150023
H 150024
H 150025
H 150026
H 150027
H 150028
H 150029
H 150030
H 150032
H 150033
H 150034
H 150035
H 150036
H 150038
H 150040
H 150042
H 150044
H 150045
H 150048
H 150049
H 150050
H 150052
H 150058
H 150060
H 150070
H 150072
H 150082
H 150084
H 150094
H 150096
H 150106
H 150116
H 150118
H 150120
H 150150
H 150152
H 150154
H 150156
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6WF
6WF
6WF
6WF
6WF
6WF
6WF
6W
6W
6W
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
Typ
Počet
příruby zubů
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
F42
F44
F45
F48
F48
F50
F52
F53
F55
F57
F59
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38
40
42
44
45
48
49
50
52
58
60
70
72
82
84
94
96
106
116
118
120
150
152
154
156
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
56,60
60,64
64,68
68,72
72,77
76,81
80,85
84,89
88,94
92,98
97,02
101,06
105,11
109,15
113,19
117,23
121,28
129,36
133,40
137,45
141,49
145,53
153,62
161,70
169,79
177,87
181,91
194,04
198,08
202,13
210,21
234,47
242,55
282,98
291,06
331,49
339,57
380,00
388,08
428,51
468,93
477,02
485,10
606,38
614,47
622,55
630,64
55,22
59,27
63,31
67,35
71,39
75,44
79,48
83,52
87,56
91,61
95,65
99,69
103,73
107,78
111,82
115,86
119,90
127,99
132,03
136,07
140,12
144,16
152,24
160,33
168,41
176,50
180,54
192,67
196,71
200,75
208,84
233,09
241,18
281,61
289,69
330,12
338,20
378,63
386,71
427,14
467,56
475,65
483,73
605,01
613,09
621,18
629,26
64
66
70
75
79
83
87
91
93
97
102
106
112
115
120
123
128
135
140
142
150
150
158
168
175
184
192
200
42
45
45
45
55
60
62
65
68
72
72
72
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
100
100
100
100
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
118
123
134
140
150
154
166
170
174
182
207
215
255
263
304
312
352
360
401
441
449
458
579
587
595
603
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
11
11
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
0,91
0,99
1,08
1,15
1,45
1,55
1,66
1,87
2,07
2,28
2,50
2,71
2,99
3,15
3,39
3,57
3,86
4,37
4,66
4,98
5,30
5,50
6,10
6,80
7,60
8,50
9,00
6,70
7,00
7,10
7,30
8,10
9,00
10,50
11,00
12,00
13,00
16,00
17,00
19,50
22,00
23,50
25,00
31,50
33,00
34,50
36,00
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
85
H 200
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny H 200
L
Dp
De
Dp
De
d
Dm
Di
TYP 6F
F
d
Dm
Di
F
Df
Dp
De
d
Dm
Df
Dp
De
L
L
F
d
Dm
Di
L
F
TYP 6W
TYP 6WF
TYP 6A
H 200 Rozteč 1/2” (12,7 mm) pro řemeny šířky 2“ (50,80 mm)
86
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
14 H 200
15 H 200
16 H 200
17 H 200
18 H 200
19 H 200
20 H 200
21 H 200
22 H 200
23 H 200
24 H 200
25 H 200
26 H 200
27 H 200
28 H 200
29 H 200
30 H 200
32 H 200
33 H 200
34 H 200
35 H 200
36 H 200
38 H 200
40 H 200
42 H 200
44 H 200
45 H 200
48 H 200
49 H 200
50 H 200
52 H 200
58 H 200
60 H 200
70 H 200
72 H 200
82 H 200
84 H 200
94 H 200
96 H 200
106 H 200
116 H 200
118 H 200
120 H 200
150 H 200
152 H 200
154 H 200
156 H 200
H 200014
H 200015
H 200016
H 200017
H 200018
H 200019
H 200020
H 200021
H 200022
H 200023
H 200024
H 200025
H 200026
H 200027
H 200028
H 200029
H 200030
H 200032
H 200033
H 200034
H 200035
H 200036
H 200038
H 200040
H 200042
H 200044
H 200045
H 200048
H 200049
H 200050
H 200052
H 200058
H 200060
H 200070
H 200072
H 200082
H 200084
H 200094
H 200096
H 200106
H 200116
H 200118
H 200120
H 200150
H 200152
H 200154
H 200156
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6WF
6WF
6WF
6WF
6WF
6WF
6WF
6W
6W
6W
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
Typ
Počet
příruby zubů
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
F42
F44
F45
F48
F48
F50
F52
F53
F55
F57
F59
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38
40
42
44
45
48
49
50
52
58
60
70
72
82
84
94
96
106
116
118
120
150
152
154
156
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
56,60
60,64
64,68
68,72
72,77
76,81
80,85
84,89
88,94
92,98
97,02
101,06
105,11
109,15
113,19
117,23
121,28
129,36
133,40
137,45
141,49
145,53
153,62
161,70
169,79
177,87
181,91
194,04
198,08
202,13
210,21
234,47
242,55
282,98
291,06
331,49
339,57
380,00
388,08
428,51
468,93
477,02
485,10
606,38
614,47
622,55
630,64
55,22
59,27
63,31
67,35
71,39
75,44
79,48
83,52
87,56
91,61
95,65
99,69
103,73
107,78
111,82
115,86
119,90
127,99
132,03
136,07
140,12
144,16
152,24
160,33
168,41
176,50
180,54
192,67
196,71
200,75
208,84
233,09
241,18
281,61
289,69
330,12
338,20
378,63
386,71
427,14
467,56
475,65
483,73
605,01
613,09
621,18
629,26
64
66
70
75
79
83
87
91
93
97
102
106
112
115
120
123
128
135
140
142
150
150
158
168
175
184
192
200
42
45
45
45
55
60
62
65
68
72
72
72
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
100
100
100
100
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
118
123
134
140
150
154
166
170
174
182
207
215
255
263
304
312
352
360
401
441
449
458
579
587
595
603
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
11
11
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
19
19
19
24
24
24
24
24
24
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
1,13
1,21
1,30
1,45
1,65
1,90
2,11
2,23
2,45
2,71
2,97
3,32
3,61
3,90
4,10
4,42
4,74
5,60
5,90
6,20
6,60
7,10
7,80
8,40
9,70
10,50
11,30
8,60
7,60
8,30
8,50
10,00
11,00
12,50
14,00
13,50
15,00
18,90
20,30
22,50
24,70
26,00
28,00
32,50
35,00
38,00
41,00
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Řemenice pro ozubené řemeny
H 300
Řemenice pro řemeny H 300
L
Dp
De
Dp
De
d
Dm
Di
TYP 6F
F
d
Dm
Di
F
Df
Dp
De
d
Dm
Df
Dp
De
L
L
F
d
Dm
Di
L
F
TYP 6W
TYP 6WF
TYP 6A
H 300 Rozteč 1/2” (12,7 mm) pro řemeny šířky 3“ (76,20 mm)
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
14 H 300
15 H 300
16 H 300
17 H 300
18 H 300
19 H 300
20 H 300
21 H 300
22 H 300
23 H 300
24 H 300
25 H 300
26 H 300
27 H 300
28 H 300
29 H 300
30 H 300
32 H 300
33 H 300
34 H 300
35 H 300
36 H 300
38 H 300
40 H 300
42 H 300
44 H 300
45 H 300
48 H 300
49 H 300
50 H 300
52 H 300
58 H 300
60 H 300
70 H 300
72 H 300
82 H 300
84 H 300
94 H 300
96 H 300
106 H 300
116 H 300
118 H 300
120 H 300
150 H 300
152 H 300
154 H 300
156 H 300
H 300014
H 300015
H 300016
H 300017
H 300018
H 300019
H 300020
H 300021
H 300022
H 300023
H 300024
H 300025
H 300026
H 300027
H 300028
H 300029
H 300030
H 300032
H 300033
H 300034
H 300035
H 300036
H 300038
H 300040
H 300042
H 300044
H 300045
H 300048
H 300049
H 300050
H 300052
H 300058
H 300060
H 300070
H 300072
H 300082
H 300084
H 300094
H 300096
H 300106
H 300116
H 300118
H 300120
H 300150
H 300152
H 300154
H 300156
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6WF
6WF
6WF
6WF
6WF
6WF
6WF
6W
6W
6W
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
Typ
Počet
příruby zubů
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
F42
F44
F45
F48
F48
F50
F52
F53
F55
F57
F59
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38
40
42
44
45
48
49
50
52
58
60
70
72
82
84
94
96
106
116
118
120
150
152
154
156
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
56,60
60,64
64,68
68,72
72,77
76,81
80,85
84,89
88,94
92,98
97,02
101,06
105,11
109,15
113,19
117,23
121,28
129,36
133,40
137,45
141,49
145,53
153,62
161,70
169,79
177,87
181,91
194,04
198,08
202,13
210,21
234,47
242,55
282,98
291,06
331,49
339,57
380,00
388,08
428,51
468,93
477,02
485,10
606,38
614,47
622,55
630,64
55,22
59,27
63,31
67,35
71,39
75,44
79,48
83,52
87,56
91,61
95,65
99,69
103,73
107,78
111,82
115,86
119,90
127,99
132,03
136,07
140,12
144,16
152,24
160,33
168,41
176,50
180,54
192,67
196,71
200,75
208,84
233,09
241,18
281,61
289,69
330,12
338,20
378,63
386,71
427,14
467,56
475,65
483,73
605,01
613,09
621,18
629,26
64
66
70
75
79
83
87
91
93
97
102
106
112
115
120
123
128
135
140
142
150
150
158
168
175
184
192
200
42
45
45
45
55
60
62
65
68
72
72
72
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
100
100
100
100
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
118
123
134
140
150
154
166
170
174
182
207
215
255
263
304
312
352
360
401
441
449
458
579
587
595
603
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
11
11
11
11
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
24
24
24
24
24
24
24
24
24
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
1,35
1,55
1,80
2,10
2,38
2,64
3,10
3,32
3,67
4,00
4,40
4,79
5,20
5,60
5,60
6,00
7,00
7,80
8,70
9,70
9,80
9,90
11,00
12,20
13,80
15,00
15,20
11,40
9,40
10,60
11,80
12,20
13,00
16,50
19,00
18,00
20,00
25,50
27,00
27,90
28,50
31,00
33,00
38,00
40,00
42,00
44,20
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
87
XH 200
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny XH 200
L
Dp
De
Dp
De
d
Dm
Di
TYP 6F
F
d
Dm
Di
F
Df
Dp
De
d
Dm
Df
Dp
De
L
L
F
d
Dm
Di
L
F
TYP 6W
TYP 6WF
TYP 6A
XH 200 Rozteč 7/8” (22,225 mm) pro řemeny šířky 2“ (50,80 mm)
88
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
18 XH 200
19 XH 200
20 XH 200
21 XH 200
22 XH 200
24 XH 200
25 XH 200
26 XH 200
27 XH 200
28 XH 200
30 XH 200
32 XH 200
34 XH 200
38 XH 200
40 XH 200
46 XH 200
48 XH 200
50 XH 200
60 XH 200
70 XH 200
72 XH 200
78 XH 200
80 XH 200
82 XH 200
84 XH 200
94 XH 200
96 XH 200
118 XH 200
120 XH 200
XH 20018
XH 20019
XH 20020
XH 20021
XH 20022
XH 20024
XH 20025
XH 20026
XH 20027
XH 20028
XH 20030
XH 20032
XH 20034
XH 20038
XH 20040
XH 20046
XH 20048
XH 20050
XH 20060
XH 20070
XH 20072
XH 20078
XH 20080
XH 20082
XH 20084
XH 20094
XH 20096
XH 20118
XH 20120
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6WF
6WF
6WF
6WF
6W
6W
6W
6W
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
Typ
Počet
příruby zubů
F44
F46
F50
F51
F52
F55
F56
F59
F59
F61
F62
F64
F66
F69
F70
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30
32
34
38
40
46
48
50
60
70
72
78
80
82
84
94
96
118
120
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
127,34
134,41
141,49
148,56
155,64
169,79
176,86
183,94
191,01
198,08
212,23
226,38
240,53
268,83
282,98
325,42
339,57
410,32
424,47
495,21
509,36
551,81
565,95
580,10
594,25
665,00
679,15
834,78
848,93
124,55
131,62
138,69
145,77
152,84
166,99
174,07
181,14
188,22
195,29
209,44
223,59
237,74
266,03
280,18
322,63
336,78
407,52
421,67
492,42
506,56
549,01
563,16
577,31
591,46
662,20
676,35
831,99
846,14
140
146
155
160
168
184
188
200
200
212
226
240
256
286
296
100
100
100
110
110
120
120
120
120
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
184
198
227
241
283
297
368
382
453
467
510
524
538
552
623
637
792
806
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
5,90
6,50
7,20
7,90
8,70
10,60
11,40
12,20
13,50
14,80
16,60
17,90
18,20
19,00
22,10
26,00
27,60
27,60
22,10
39,00
42,00
48,00
51,00
54,00
57,00
64,00
67,00
88,00
90,00
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Řemenice pro ozubené řemeny
XH 300, 400
Řemenice pro řemeny XH 300, XH 400
XH 300 Rozteč 7/8” (22,225 mm) pro řemeny šířky 3“ (76,20 mm)
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
18 XH 300
19 XH 300
20 XH 300
21 XH 300
22 XH 300
24 XH 300
25 XH 300
26 XH 300
27 XH 300
28 XH 300
30 XH 300
32 XH 300
34 XH 300
38 XH 300
40 XH 300
46 XH 300
48 XH 300
50 XH 300
60 XH 300
70 XH 300
72 XH 300
78 XH 300
80 XH 300
82 XH 300
84 XH 300
94 XH 300
96 XH 300
118 XH 300
120 XH 300
XH 30018
XH 30019
XH 30020
XH 30021
XH 30022
XH 30024
XH 30025
XH 30026
XH 30027
XH 30028
XH 30030
XH 30032
XH 30034
XH 30038
XH 30040
XH 30046
XH 30048
XH 30050
XH 30060
XH 30070
XH 30072
XH 30078
XH 30080
XH 30082
XH 30084
XH 30094
XH 30096
XH 20118
XH 20120
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6WF
6WF
6WF
6WF
6W
6W
6W
6W
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
Typ
Počet
příruby zubů
F44
F46
F50
F51
F52
F55
F56
F59
F59
F61
F62
F64
F66
F69
F70
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30
32
34
38
40
46
48
50
60
70
72
78
80
82
84
94
96
118
120
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
127,34
134,41
141,49
148,56
155,64
169,79
176,86
183,94
191,01
198,08
212,23
226,38
240,53
268,83
282,98
325,42
339,57
410,32
424,47
495,21
509,36
551,81
565,95
580,10
594,25
665,00
679,15
834,78
848,93
124,55
131,62
138,69
145,77
152,84
166,99
174,07
181,14
188,22
195,29
209,44
223,59
237,74
266,03
280,18
322,63
336,78
407,52
421,67
492,42
506,56
549,01
563,16
577,31
591,46
662,20
676,35
831,99
846,14
140
146
155
160
168
184
188
200
200
212
226
240
256
286
296
100
100
100
110
110
120
120
120
120
150
150
150
150
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
198
227
241
283
297
368
382
453
467
510
524
538
552
623
637
792
806
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
8,90
9,20
9,50
10,80
12,10
14,10
15,40
16,70
18,40
20,20
23,80
26,60
29,40
32,00
37,50
32,50
34,00
37,00
39,00
53,00
55,00
62,00
64,00
66,00
69,00
81,00
85,00
116,00
121,00
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
227
241
283
297
368
382
453
467
510
524
538
552
623
637
792
806
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
9,50
10,65
11,80
13,20
14,73
17,80
19,40
21,10
22,80
22,60
28,70
32,50
36,50
40,00
32,90
38,00
41,00
46,00
47,00
66,00
68,00
71,00
73,00
74,50
78,00
86,00
98,00
142,00
156,00
XH 400 Rozteč 7/8” (22,225 mm) pro řemeny šířky 4“ (101,60 mm)
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
18 XH 400
19 XH 400
20 XH 400
21 XH 400
22 XH 400
24 XH 400
25 XH 400
26 XH 400
27 XH 400
28 XH 400
30 XH 400
32 XH 400
34 XH 400
38 XH 400
40 XH 400
46 XH 400
48 XH 400
50 XH 400
60 XH 400
70 XH 400
72 XH 400
78 XH 400
80 XH 400
82 XH 400
84 XH 400
94 XH 400
96 XH 400
118 XH 400
120 XH 400
XH 40018
XH 40019
XH 40020
XH 40021
XH 40022
XH 40024
XH 40025
XH 40026
XH 40027
XH 40028
XH 40030
XH 40032
XH 40034
XH 40038
XH 40040
XH 40046
XH 40048
XH 40050
XH 40060
XH 40070
XH 40072
XH 40078
XH 40080
XH 40082
XH 40084
XH 40094
XH 40096
XH 20118
XH 20120
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6WF
6WF
6W
6W
6W
6W
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
Typ
Počet
příruby zubů
F44
F46
F50
F51
F52
F55
F56
F59
F59
F61
F62
F64
F66
F69
F70
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30
32
34
38
40
46
48
50
60
70
72
78
80
82
84
94
96
118
120
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
127,34
134,41
141,49
148,56
155,64
169,79
176,86
183,94
191,01
198,08
212,23
226,38
240,53
268,83
282,98
325,42
339,57
410,32
424,47
495,21
509,36
551,81
565,95
580,10
594,25
665,00
679,15
834,78
848,93
124,55
131,62
138,69
145,77
152,84
166,99
174,07
181,14
188,22
195,29
209,44
223,59
237,74
266,03
280,18
322,63
336,78
407,52
421,67
492,42
506,56
549,01
563,16
577,31
591,46
662,20
676,35
831,99
846,14
140
146
155
160
168
184
188
200
200
212
226
240
256
286
296
100
100
100
110
110
120
120
120
120
150
150
150
150
150
150
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
89
XXH 200, 300
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny
XXH 200, XXH 300
L
TYP 6F
L
TYP 6WF
d
Dm
Di
Dp
De
Dp
F
De
F
d
Dm
Di
Df
Dp
De
d
Dm
Df
Dp
De
L
F
d
Dm
Di
L
F
TYP 6W
TYP 6A
XXH 200 Rozteč 1 1/4” (31,750 mm) pro řemeny šířky 2“ (50,80 mm)
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
18 XXH 200
19 XXH 200
20 XXH 200
21 XXH 200
22 XXH 200
24 XXH 200
25 XXH 200
26 XXH 200
27 XXH 200
30 XXH 200
34 XXH 200
40 XXH 200
48 XXH 200
60 XXH 200
72 XXH 200
90 XXH 200
XXH 2018
XXH 2019
XXH 2020
XXH 2021
XXH 2022
XXH 2024
XXH 2025
XXH 2026
XXH 2027
XXH 2030
XXH 2034
XXH 2040
XXH 2048
XXH 2060
XXH 2072
XXH 2090
6F
6F
6F
6F
6F
6
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6A
6A
6A
Typ
Počet
příruby zubů
F58
F60
F61
F62
F64
18
19
20
21
22
24
25
26
27
30
34
40
48
60
72
90
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
181,91
192,02
202,13
212,23
222,34
242,55
252,66
262,76
272,87
303,19
343,62
404,25
485,10
606,38
727,66
909,57
178,87
188,97
199,08
209,19
219,29
239,50
249,61
259,79
269,82
300,14
340,57
401,21
482,06
603,33
724,61
906,52
198
205
212
226
240
140
140
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
175
175
175
175
196
207
216
247
287
348
429
547
668
850
64,2
64,2
64,2
64,2
64,2
64,2
64,2
64,2
64,2
64,2
64,2
64,2
64,2
64,2
64,2
64,2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
120
120
120
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
32
32
38
38
14,2
15,8
17,3
18,5
20,0
23,6
18,0
20,0
24,0
26,0
31,8
43,0
60,4
100,0
130,0
156,0
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
196
207
216
247
287
348
429
547
668
850
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
120
120
120
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
32
32
38
38
16,0
18,4
20,4
22,0
25,0
29,2
24,6
27,0
29,0
31,0
39,0
45,0
60,0
100,0
135,0
160,0
XXH 300 Rozteč 1 1/4” (31,750 mm) pro řemeny šířky 3“ (76,20 mm)
90
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
18 XXH 300
19 XXH 300
20 XXH 300
21 XXH 300
22 XXH 300
24 XXH 300
25 XXH 300
26 XXH 300
27 XXH 300
30 XXH 300
34 XXH 300
40 XXH 300
48 XXH 300
60 XXH 300
72 XXH 300
90 XXH 300
XXH 30018
XXH 30019
XXH 30020
XXH 30021
XXH 30022
XXH 30024
XXH 30025
XXH 30026
XXH 30027
XXH 30030
XXH 30034
XXH 30040
XXH 30048
XXH 30060
XXH 30072
XXH 30090
6F
6F
6F
6F
6F
6
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6A
6A
6A
Typ
Počet
příruby zubů
F58
F60
F61
F62
F64
18
19
20
21
22
24
25
26
27
30
34
40
48
60
72
90
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
181,91
192,02
202,13
212,23
222,34
242,55
252,66
262,76
272,87
303,19
343,62
404,25
485,10
606,38
727,66
909,57
178,87
188,97
199,08
209,19
219,29
239,50
249,61
259,79
269,82
300,14
340,57
401,21
482,06
603,33
724,61
906,52
198
205
212
226
240
140
140
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
175
175
175
175
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Řemenice pro ozubené řemeny
XXH 400, 500
Řemenice pro řemeny
XXH 400, XXH 500
L
TYP 6F
L
TYP 6WF
d
Dm
Di
Dp
De
Dp
F
De
F
d
Dm
Di
Df
Dp
De
d
Dm
Df
Dp
De
L
F
d
Dm
Di
L
F
TYP 6W
TYP 6A
XXH 400 Rozteč 1 1/4” (31,750 mm) pro řemeny šířky 4“ (101,60 mm)
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
18 XXH 400
19 XXH 400
20 XXH 400
21 XXH 400
22 XXH 400
24 XXH 400
25 XXH 400
26 XXH 400
27 XXH 400
30 XXH 400
34 XXH 400
40 XXH 400
48 XXH 400
60 XXH 400
72 XXH 400
90 XXH 400
XXH 4018
XXH 4019
XXH 4020
XXH 4021
XXH 4022
XXH 4024
XXH 4025
XXH 4026
XXH 4027
XXH 4030
XXH 4034
XXH 4040
XXH 4048
XXH 4060
XXH 4072
XXH 4090
6F
6F
6F
6F
6F
6
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6A
6A
6A
Typ
Počet
příruby zubů
F58
F60
F61
F62
F64
18
19
20
21
22
24
25
26
27
30
34
40
48
60
72
90
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
181,91
192,02
202,13
212,23
222,34
242,55
252,66
262,76
272,87
303,19
343,62
404,25
485,10
606,38
727,66
909,57
178,87
188,97
199,08
209,19
219,29
239,50
249,61
259,79
269,82
300,14
340,57
401,21
482,06
603,33
724,61
906,52
198
205
212
226
240
140
140
150
150
150
150
150
150
150
185
185
185
185
185
220
220
196
207
216
247
287
348
429
547
668
850
120,7
120,7
120,7
120,7
120,7
120,7
120,7
120,7
120,7
120,7
120,7
120,7
120,7
120,7
120,7
120,7
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
38
38
38
38
20,8
24,0
26,0
28,5
31,6
35,0
28,0
32,4
34,0
36,0
47,6
65,0
80,5
108,0
140,0
170,0
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
196
207
216
247
287
348
429
547
668
850
145,3
145,3
145,3
145,3
145,3
145,3
145,3
145,3
145,3
145,3
145,3
145,3
145,3
145,3
145,3
145,3
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
120
120
120
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
38
38
38
38
24,0
28,0
31,4
34,0
38,3
45,0
36,0
37,5
42,0
46,8
57,0
68,0
88,8
99,8
172,0
242,5
XXH 500 Rozteč 1 1/4” (31,750 mm) pro řemeny šířky 5“ (127,00 mm)
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
18 XXH 500
19 XXH 500
20 XXH 500
21 XXH 500
22 XXH 500
24 XXH 500
25 XXH 500
26 XXH 500
27 XXH 500
30 XXH 500
34 XXH 500
40 XXH 500
48 XXH 500
60 XXH 500
72 XXH 500
90 XXH 500
XXH 5018
XXH 5019
XXH 5020
XXH 5021
XXH 5022
XXH 5024
XXH 5025
XXH 5026
XXH 5027
XXH 5030
XXH 5034
XXH 5040
XXH 5048
XXH 5060
XXH 5072
XXH 5090
6F
6F
6F
6F
6F
6
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6W
6A
6A
6A
Typ
Počet
příruby zubů
F58
F60
F61
F62
F64
18
19
20
21
22
24
25
26
27
30
34
40
48
60
72
90
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
181,91
192,02
202,13
212,23
222,34
242,55
252,66
262,76
272,87
303,19
343,62
404,25
485,10
606,38
727,66
909,57
178,87
188,97
199,08
209,19
219,29
239,50
249,61
259,79
269,82
300,14
340,57
401,21
482,06
603,33
724,61
906,52
198
205
212
226
240
140
140
150
150
150
150
150
150
150
215
215
215
215
240
240
240
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
91
OT
Ozubené tyče
Standardní ozubené tyče
MXL – 0,080” (mm 2,032)
Označ.
MXL 10
MXL 11
MXL 12
MXL 13
MXL 14
MXL 15
MXL 16
MXL 17
MXL 18
MXL 19
MXL 20
MXL 21
MXL 22
MXL 23
MXL 24
MXL 25
MXL 26
MXL 27
MXL 28
MXL 29
MXL 30
MXL 32
MXL 34
MXL 35
MXL 36
MXL 38
MXL 40
MXL 42
MXL 44
MXL 45
MXL 48
MXL 50
MXL 60
MXL 64
MXL 65
MXL 70
MXL 72
MXL 75
MXL 90
MXL 110
92
Obj. č. Počet De LU
L
Hliník zubů [mm] [mm] [mm]
BMXL 010
BMXL 011
BMXL 012
BMXL 013
BMXL 014
BMXL 015
BMXL 016
BMXL 017
BMXL 018
BMXL 019
BMXL 020
BMXL 021
BMXL 022
BMXL 023
BMXL 024
BMXL 025
BMXL 026
BMXL 027
BMXL 028
BMXL 029
BMXL 030
BMXL 032
BMXL 034
BMXL 035
BMXL 036
BMXL 038
BMXL 040
BMXL 042
BMXL 044
BMXL 045
BMXL 048
BMXL 050
BMXL 060
BMXL 064
BMXL 065
BMXL 070
BMXL 072
BMXL 075
BMXL 090
BMXL 110
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
48
50
60
64
65
70
72
75
90
110
5,97
6,60
7,26
7,90
8,56
9,19
9,83
10,49
11,12
11,78
12,42
13,08
13,72
14,38
15,01
15,67
16,31
16,94
16,70
18,24
18,90
20,19
21,49
22,12
22,78
24,08
25,37
26,67
27,94
28,60
30,53
32,33
38,30
40,89
41,53
44,78
46,05
48,01
57,71
70,64
50
50
50
50
50
50
50
50
50
90
90
90
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
132
132
132
132
140
140
140
140
140
160
160
160
160
160
160
160
160
75
75
75
75
75
75
75
75
75
120
120
120
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
160
160
160
160
160
160
160
160
XL – 1/5” (mm 5,08)
Označ.
MXL 10
MXL 11
MXL 12
MXL 13
MXL 14
MXL 15
MXL 16
MXL 17
MXL 18
MXL 19
MXL 20
MXL 21
MXL 22
MXL 23
MXL 24
MXL 25
MXL 26
MXL 27
MXL 28
MXL 29
MXL 30
MXL 32
MXL 34
MXL 35
MXL 36
MXL 38
MXL 40
MXL 42
MXL 44
MXL 45
MXL 48
MXL 50
MXL 60
MXL 64
MXL 65
MXL 70
MXL 72
MXL, XL, L
Pro řemeny
Obj. č.
Hliník
Ocel
BXLA 010
BXLA 011
BXLA 012
BXLA 013
BXLA 014
BXLA 015
BXLA 016
BXLA 017
BXLA 018
BXLA 019
BXLA 020
BXLA 021
BXLA 022
BXLA 023
BXLA 024
BXLA 025
BXLA 026
BXLA 027
BXLA 028
BXLA 029
BXLA 030
BXLA 032
BXLA 034
BXLA 035
BXLA 036
BXLA 038
BXLA 040
BXLA 042
BXLA 044
BXLA 045
BXLA 048
BXLA 050
BXLA 060
BXLA 064
BXLA 065
BXLA 070
BXLA 072
BXLC 010
BXLC 011
BXLC 012
BXLC 013
BXLC 014
BXLC 015
BXLC 016
BXLC 017
BXLC 018
BXLC 019
BXLC 020
BXLC 021
BXLC 022
BXLC 023
BXLC 024
BXLC 025
BXLC 026
BXLC 027
BXLC 028
BXLC 029
BXLC 030
BXLC 032
BXLC 034
BXLC 035
BXLC 036
BXLC 038
BXLC 040
BXLC 042
BXLC 044
BXLC 045
BXLC 048
BXLC 050
BXLC 060
BXLC 064
BXLC 065
BXLC 070
BXLA 072
L – 3/8” (mm 9,525)
Počet De LU
L
zubů [mm] [mm] [mm]
10 15,66 125
11 17,28 125
12 18,90 125
13 20,51 125
14 22,13 132
15 23,75 132
16 25,36 140
17 26,98 140
18 28,60 140
19 30,22 140
20 31,83 140
21 33,45 160
22 35,07 160
23 36,60 160
24 38,30 160
25 39,93 160
26 41,53 160
27 43,15 160
28 44,77 160
29 46,39 160
30 48,00 160
32 51,24 160
34 52,76 160
35 54,47 160
36 56,09 160
38 57,70 160
40 60,94 160
42 62,56 160
44 64,17 160
45 65,79 160
48 67,41 160
50 69,02 160
60 70,64 160
64 77,11 160
65 90,04 160
70 96,51 160
72 115,92 160
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
Označ.
L 10
L 11
L 12
L 13
L 14
L 15
L 16
L 17
L 18
L 19
L 20
L 21
22
L 23
L 24
L 27
L 30
Obj. č.
Hliník
Ocel
B0LA 010
B0LA 011
B0LA 012
B0LA 013
B0LA 014
B0LA 015
B0LA 016
B0LA 017
B0LA 018
B0LA 019
B0LA 020
B0LA 021
B0LA 022
B0LA 023
B0LA 024
B0LA 027
B0LA 030
B0LC 010
B0LC 011
B0LC 012
B0LC 013
B0LC 014
B0LC 015
B0LC 016
B0LC 017
B0LC 018
B0LC 019
B0LC 020
B0LC 021
B0LC 022
B0LC 023
B0LC 024
B0LC 027
B0LC 030
Počet De LU
L
zubů [mm] [mm] [mm]
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
30
29,56
32,59
35,62
38,65
41,68
44,72
47,75
50,78
53,81
56,84
59,88
62,91
65,94
68,97
72,00
81,10
90,20
140
140
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
140
140
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
Ozubené tyče pro řemeny XL a L jsou
vyrobeny z ocele UNI C40 nebo hliníku UNI
3571 TA 16. Ozubené tyče pro řemeny MXL
jsou dostupné pouze z hliníku.
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Příruby
PŘ
Počet
zubů
Příruby pro řemenice
Pro řemeny
MXL, XL, L, H, XH, XXH
Příruba – typ
Počet
zubů
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
d = 0,5 mm
d = 1 mm
d = 1,5 mm
d = 1,5 mm
d = 3 mm
d = 3 mm
MXL
XL
L
H
XH
XXH
F 02
F 04
F 07
F 07
F 08
F 08
F 09
F 09
F 10
F 10
F 11
F 11
F 14
F 14
F 15
F 58
F 60
F 61
F 62
F 64
F 17
F 08
F 08
F 18
F 18
F 19
F 19
F 24
F 24
F 25
F 26
F 27
F 28
F 29
F 30
F 31
F 32
F 33
F 34
F 35
F 36
F 37
F 38
F 39
F 40
F 44
F 46
F 49
F 51
F 52
F 06
F 13
F 13
F 16
F 17
F 18
F 19
F 20
F 21
F 22
F 24
F 25
F 26
F 27
F 28
F 28
F 29
F 30
F 30
F 31
F 32
F 33
F 08
F 21
F 34
F 35
F 34
F 36
F 37
F 42
F 44
F 48
F 48
F 48
F 66
F 50
F 69
F 40
F 41
F 42
F 52
F 70
F 45
F 45
F 55
F 57
F 48
F 48
F 59
F 03
F 03
F 09
F 10
F 10
F 13
F 53
F 55
F 56
F 59
F 59
F 61
F 62
F 64
F 01
F 02
F 03
F 04
F 05
F 06
F 07
F 08
F 09
F 10
F 11
F 12
F 13
F 14
F 15
F 16
F 17
F 18
F 19
F 20
F 21
F 22
F 23
F 24
F 25
F 26
F 27
F 28
F 29
F 30
F 31
F 32
F 33
F 34
F 35
F 36
F 37
F 38
F 39
F 40
F 41
F 42
F 43
F 44
F 45
F 46
F 47
F 48
F 49
F 50
F 51
F 52
F 53
F 54
F 55
F 56
F 57
F 58
F 59
F 60
F 61
F 62
F 63
F 64
F 65
F 66
F 67
F 68
F 69
F 70
F 71
F 72
F 73
F 74
F 75
F 76
F 77
F 78
F 79
F 80
13
15
16
17,5
18
20
23
25
28
32
35
36
37
38
42
43
44
48
51
54
57
60
61
64
66
70
75
79
83
87
91
93
97
102
106
112
115
120
123
128
131
135
138
140
142
146
148
150
154
158
160
168
175
180
184
188
192
198
200
205
212
226
230
240
250
256
265
275
286
296
300
325
350
375
405
430
455
480
530
595
10
12
13
14,5
15
16,5
18
21,5
24
27,5
30,5
31
33
34
38
39
40,5
43,5
47
50,5
52
57
56,5
57
63
66,5
68,5
72,5
78
82,5
85,5
89
93,8
97
101
105,5
109
112,5
117,5
124
125,5
128,5
132
125
137
133
143
145
142
153
148
161
170
174
168
176
187
180
193
189
200
214
222
224
228
240
240
253
277
287
280
305
330
355
380
406
432
457
508
572
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
6
8
9,5
11,6
11,5
12,2
12,5
15
17,8
23
23
25
25
26,5
30,5
31
32,5
37
40
43
46
47
49
47
52
53
60
60
68
72
76
80
83
82,5
90
91
94
99,5
107
107
115
115
121
107
120
107
132
130
122
138,5
120
148
157
154
135
150
173
150
180
160
162
190
200
192
200
220
213
225
242
260
252
278
302
328
354
380
405
430
481
544
93
TL – L 050
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro upínací pouzdra
TAPER-LOCK®
L
Pro řemeny
Typ 8F
Typ 8WF
Typ 7W
Typ 7A
Typ 3F
Typ 3WF
Typ 3W
Typ 3A
L 050 Rozteč 3/8” (9,525 mm) pro řemeny šířky 1/2“ (12,7 mm)
94
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
18 L 050
19 L 050
20 L 050
21 L 050
22 L 050
23 L 050
24 L 050
25 L 050
26 L 050
27 L 050
28 L 050
30 L 050
32 L 050
36 L 050
40 L 050
44 L 050
48 L 050
60 L 050
72 L 050
84 L 050
96 L 050
120 L 050
TL 50018
TL 50019
TL 50020
TL 50021
TL 50022
TL 50023
TL 50024
TL 50025
TL 50026
TL 50027
TL 50028
TL 50030
TL 50032
TL 50036
TL 50040
TL 50044
TL 50048
TL 50060
TL 50072
TL 50084
TL 50096
TL 50120
8F
8F
8F
8F
8F
8F
8F
8F
8F
8F
8F
8F
8F
8F
8F
8WF
8WF
7W
7A
7A
7A
7A
Typ
Max ø
Pouzdro
příruby
hřídele
F22
F24
F25
F26
F27
F28
F28
F29
F30
F30
F31
F33
F34
F37
F40
F45
F48
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
42
42
42
42
42
42
50
50
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
54,57
57,61
60,64
63,67
66,70
69,73
72,77
75,80
78,83
81,86
84,89
90,96
97,02
109,15
121,28
133,40
145,53
181,91
218,30
254,68
291,06
363,83
53,81
56,84
59,88
62,91
65,94
68,97
72,00
75,04
78,07
81,10
84,13
90,20
96,26
108,39
120,51
132,64
144,77
181,15
217,53
253,90
290,30
363,07
60
64
66
70
75
79
79
83
87
87
91
97
102
115
128
142
150
45
45
48
48
51
54
54
56
60
62
65
70
74
85
88
88
88
92
92
92
106
106
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
Hmot.
[kg]
110
120
166
202
236
270
343
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
32,0
32,0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6,5
6,5
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,8
0,9
1,2
1,5
1,8
2,3
2,0
3,0
4,0
5,5
6,8
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro upínací pouzdra
TAPER-LOCK®
L
Pro řemeny
Typ 5F
TL – L 075, 100
Typ 5WF
Typ 9W
Typ 3A
L 075 Rozteč 3/8” (9,525 mm) pro řemeny šířky 3/4“ (19,05 mm)
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
18 L 075
19 L 075
20 L 075
21 L 075
22 L 075
23 L 075
24 L 075
25 L 075
26 L 075
27 L 075
28 L 075
30 L 075
32 L 075
36 L 075
40 L 075
44 L 075
48 L 075
60 L 075
72 L 075
84 L 075
96 L 075
120 L 075
TL 75018
TL 75019
TL 75020
TL 75021
TL 75022
TL 75023
TL 75024
TL 75025
TL 75026
TL 75027
TL 75028
TL 75030
TL 75032
TL 75036
TL 75040
TL 75044
TL 75048
TL 75060
TL 75072
TL 75084
TL 75096
TL 75120
3F
3F
3F
3F
3F
3F
3F
3F
3F
3F
3F
3F
3F
3F
3F
3WF
3WF
3W
3A
7A
7A
7A
Typ
Max ø
Pouzdro
příruby
hřídele
F22
F24
F25
F26
F27
F28
F28
F29
F30
F30
F31
F33
F34
F37
F40
F45
F48
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
42
42
42
42
42
42
50
50
50
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
54,57
57,61
60,64
63,67
66,70
69,73
72,77
75,80
78,83
81,86
84,89
90,96
97,02
109,15
121,28
133,40
145,53
181,91
218,30
254,68
291,06
363,83
53,81
56,84
59,88
62,91
65,94
68,97
72,00
75,04
78,07
81,10
84,13
90,20
96,26
108,39
120,51
132,64
144,77
181,15
217,53
253,90
290,30
363,07
60
64
66
70
75
79
79
83
87
87
91
97
102
115
128
142
150
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
Hmot.
[kg]
90
92
92
92
92
106
106
110
120
166
202
236
270
343
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
32,0
32,0
32,0
3,5
3,5
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,5
0,6
0,6
0,7
0,7
0,9
1,0
1,2
1,7
2,1
2,5
3,0
4,0
5,2
6,5
7,6
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
Hmot.
[kg]
90
92
92
92
92
106
106
38
38
45
45
48
52
52
54
60
60
65
71
75
86
96
110
120
166
202
236
270
343
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
32,0
32,0
32,0
32,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
7,0
7,0
7,0
0,2
0,3
0,4
0,4
0,4
0,5
0,6
0,6
0,7
0,8
0,8
0,9
1,0
1,4
1,7
2,3
2,7
2,4
4,4
6,0
7,1
8,5
L 100 Rozteč 3/8” (9,525 mm) pro řemeny šířky 1“ (25,40 mm)
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
18 L 100
19 L 100
20 L 100
21 L 100
22 L 100
23 L 100
24 L 100
25 L 100
26 L 100
27 L 100
28 L 100
30 L 100
32 L 100
36 L 100
40 L 100
44 L 100
48 L 100
60 L 100
72 L 100
84 L 100
96 L 100
120 L 100
TL 10018
TL 10019
TL 10020
TL 10021
TL 10022
TL 10023
TL 10024
TL 10025
TL 10026
TL 10027
TL 10028
TL 10030
TL 10032
TL 10036
TL 10040
TL 10044
TL 10048
TL 10060
TL 10072
TL 10084
TL 10096
TL 10120
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5WF
5WF
9W
3A
3A
3A
3A
Typ
Max ø
Pouzdro
příruby
hřídele
F22
F24
F25
F26
F27
F28
F28
F29
F30
F30
F31
F33
F34
F37
F40
F45
F48
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1210
1210
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2012
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
32
32
42
42
42
42
42
50
50
50
50
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
54,57
57,61
60,64
63,67
66,70
69,73
72,77
75,80
78,83
81,86
84,89
90,96
97,02
109,15
121,28
133,40
145,53
181,91
218,30
254,68
291,06
363,83
53,81
56,84
59,88
62,91
65,94
68,97
72,00
75,04
78,07
81,10
84,13
90,20
96,26
108,39
120,51
132,64
144,77
181,15
217,53
253,90
290,30
363,07
60
64
66
70
75
79
79
83
87
91
91
97
102
115
128
142
150
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
7,0
3,5
95
TL – H 100, 150
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro upínací pouzdra
TAPER-LOCK®
Typ 5F
H
Pro řemeny
Typ 5WF
Typ 9A
Typ 7A
H 100 Rozteč 1/2” (12,7 mm) pro řemeny šířky 1“ (25,40 mm)
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
16 H 100
18 H 100
19 H 100
20 H 100
21 H 100
22 H 100
23 H 100
24 H 100
25 H 100
26 H 100
27 H 100
28 H 100
30 H 100
32 H 100
36 H 100
40 H 100
44 H 100
48 H 100
60 H 100
72 H 100
84 H 100
96 H 100
120 H 100
TH 10016
TH 10018
TH 10019
TH 10020
TH 10021
TH 10022
TH 10023
TH 10024
TH 10025
TH 10026
TH 10027
TH 10028
TH 10030
TH 10032
TH 10036
TH 10040
TH 10044
TH 10048
TH 10060
TH 10072
TH 10084
TH 10096
TH 10120
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5WF
5WF
5WF
3WF
3WF
9A
9A
9A
7A
7A
Typ
Max ø
Pouzdro
příruby
hřídele
F26
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F40
F42
F48
F52
F55
F59
1108
1210
1210
1210
1210
1210
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2012
2012
2517
2517
28
32
32
32
32
32
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
50
50
50
50
50
60
60
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
64,68
72,77
76,81
80,55
84,89
88,94
92,98
97,02
101,06
105,11
109,15
113,19
121,28
129,36
145,53
161,70
177,87
194,04
242,55
291,06
339,57
388,08
485,10
63,31
71,39
75,44
79,48
83,52
87,56
91,61
95,65
99,69
103,73
107,78
111,82
119,90
127,99
144,16
160,33
176,50
192,67
241,18
289,69
338,20
386,71
483,73
70
79
83
87
91
93
97
102
106
112
115
120
128
135
150
168
184
200
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
Hmot.
[kg]
80
92
92
106
106
92
92
92
106
106
45
52
56
60
64
67
70
74
77
82
85
90
98
106
121
138
152
169
223
270
318
366
462
31,0
31,0
31,0
31,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
22,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
45,0
45,0
9,0
6,0
6,0
6,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
1,0
1,0
1,0
5,5
5,5
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,9
1,0
1,0
1,2
1,3
1,5
1,7
2,0
2,7
3,6
3,8
3,2
4,8
5,7
6,8
8,2
12,1
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
Hmot.
[kg]
80
92
92
106
106
92
92
92
106
106
52
56
60
64
67
70
74
77
82
85
90
98
106
121
138
152
169
223
270
318
366
462
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
45,0
45,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
13,0
13,0
7,5
7,5
7,5
0,5
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0
1,2
1,3
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,3
2,3
3,1
4,0
4,4
4,8
5,4
6,5
8,4
11,0
14,8
H 150 Rozteč 1/2” (12,7 mm) pro řemeny šířky 1 1/2“ (38,10 mm)
96
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
18 H 150
19 H 150
20 H 150
21 H 150
22 H 150
23 H 150
24 H 150
25 H 150
26 H 150
27 H 150
28 H 150
30 H 150
32 H 150
36 H 150
40 H 150
44 H 150
48 H 150
60 H 150
72 H 150
84 H 150
96 H 150
120 H 150
TH 15018
TH 15019
TH 15020
TH 15021
TH 15022
TH 15023
TH 15024
TH 15025
TH 15026
TH 15027
TH 15028
TH 15030
TH 15032
TH 15036
TH 15040
TH 15044
TH 15048
TH 15060
TH 15072
TH 15084
TH 15096
3E 73120
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5WF
5WF
5WF
5WF
5WF
9A
9A
9A
9A
9A
Typ
Max ø
Pouzdro
příruby
hřídele
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F40
F42
F48
F52
F55
F59
1210
1210
1210
1210
1210
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2012
2012
2517
2517
32
32
32
32
32
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
50
50
50
50
50
60
60
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
72,77
76,81
80,55
84,89
88,94
92,98
97,02
101,06
105,11
109,15
113,19
121,28
129,36
145,53
161,70
177,87
194,04
242,55
291,06
339,57
388,08
485,10
71,39
75,44
79,48
83,52
87,56
91,61
95,65
99,69
103,73
107,78
111,82
119,90
127,99
144,16
160,33
176,50
192,67
241,18
289,69
338,20
386,71
483,73
79
83
87
91
93
97
102
106
112
115
120
128
135
150
168
184
200
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro upínací pouzdra
TAPER-LOCK®
H
Pro řemeny
Typ 5F
TL – H 200, 300
Typ 5WF
Typ 9A
Typ 4F
Typ 4WF
H 200 Rozteč 1/2” (12,7 mm) pro řemeny šířky 2“ (50,80 mm)
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
18 H 200
19 H 200
20 H 200
21 H 200
22 H 200
23 H 200
24 H 200
25 H 200
26 H 200
27 H 200
28 H 200
30 H 200
32 H 200
36 H 200
40 H 200
44 H 200
48 H 200
60 H 200
72 H 200
84 H 200
96 H 200
120 H 200
TH 20018
TH 20019
TH 20020
TH 20021
TH 20022
TH 20023
TH 20024
TH 20025
TH 20026
TH 20027
TH 20028
TH 20030
TH 20032
TH 20036
TH 20040
TH 20044
TH 20048
TH 20060
TH 20072
TH 20084
TH 20096
TH 20120
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5WF
5WF
5WF
5WF
9A
9A
9A
9A
9A
Typ
Max ø
Pouzdro
příruby
hřídele
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F40
F42
F48
F52
F55
F59
1210
1210
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2012
2517
2517
2517
2517
2517
2517
32
32
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
72,77
76,81
80,55
84,89
88,94
92,98
97,02
101,06
105,11
109,15
113,19
121,28
129,36
145,53
161,70
177,87
194,04
242,55
291,06
339,57
388,08
485,10
71,39
75,44
79,48
83,52
87,56
91,61
95,65
99,69
103,73
107,78
111,82
119,90
127,99
144,16
160,33
176,50
192,67
241,18
289,69
338,20
386,71
483,73
79
83
87
91
93
97
102
106
112
115
120
128
135
150
168
184
200
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
Hmot.
[kg]
102
106
106
119
119
119
119
119
119
52
56
60
64
67
70
74
77
82
85
90
98
106
121
140
150
168
223
270
318
366
462
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
32,0
32,0
32,0
32,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
26,0
26,0
26,0
26,0
13,0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
0,8
0,9
1,0
1,7
1,5
1,8
1,5
1,5
1,8
1,9
1,9
2,3
3,0
3,0
3,6
4,0
4,6
7,0
8,0
9,0
10,0
13,4
Di
[mm]
65
65
67
70
74
77
82
85
90
98
106
121
138
150
168
223
270
318
366
462
F
[mm]
84,0
84,0
84,0
84,0
84,0
84,0
84,0
84,0
84,0
84,0
84,0
84,0
84,0
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
S
[mm]
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
32,0
32,0
32,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
76,0
76,0
R
[mm]
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
26,0
26,0
26,0
19,5
19,5
19,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
5,0
5,0
Hmot.
[kg]
1,5
1,2
1,6
1,8
2,0
2,0
2,7
3,0
2,4
2,9
3,3
4,5
6,0
6,6
7,6
8,4
10,4
12,5
14,2
18,8
H 300 Rozteč 1/2” (12,7 mm) pro řemeny šířky 3“ (76,20 mm)
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
20 H 300
21 H 300
22 H 300
23 H 300
24 H 300
25 H 300
26 H 300
27 H 300
28 H 300
30 H 300
32 H 300
36 H 300
40 H 300
44 H 300
48 H 300
60 H 300
72 H 300
84 H 300
96 H 300
120 H 300
TH 30020
TH 30021
TH 30022
TH 30023
TH 30024
TH 30025
TH 30026
TH 30027
TH 30028
TH 30030
TH 30032
TH 30036
TH 30040
TH 30044
TH 30048
TH 30060
TH 30072
TH 30084
TH 30096
TH 30120
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4WF
4WF
4WF
4WF
9A
9A
9A
9A
9A
Typ
Max ø
Pouzdro
hřídele
příruby
F31
1615
42
F32
1615
42
F33
1615
42
F34
1615
42
F35
1615
42
F36
1615
42
F37
1615
42
F38
2012
50
F40
2012
50
F42
2012
50
F48
2517
60
F52
2517
60
F55
2517
60
F59
2517
60
2517
60
2517
60
2517
60
2517
60
3030
75
3030
75
Dp
[mm]
80,85
84,89
88,94
92,98
97,02
101,06
105,11
109,15
113,19
121,28
129,36
145,53
161,70
177,87
194,04
242,55
291,06
339,57
388,08
485,10
De
[mm]
79,48
83,52
87,56
91,61
95,65
99,69
103,73
107,78
111,82
119,90
127,99
144,16
160,33
176,50
192,67
241,18
289,69
338,20
386,71
483,73
Df
[mm]
87
91
93
97
102
106
112
115
120
128
135
150
168
184
200
Dm
[mm]
119
119
119
119
119
150
150
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
97
TL – XH 200, 300
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro upínací pouzdra
TAPER-LOCK®
Typ 4WF
Typ 5F
XH
Pro řemeny
Typ 9W
Typ 9A
Typ 7A
XH 200 Rozteč 7/8” (22,225 mm) pro řemeny šířky 2“ (50,80 mm)
Ocel
S přírubami
Litina
Bez přírub
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
18 XH 200
20 XH 200
22 XH 200
24 XH 200
26 XH 200
28 XH 200
30 XH 200
32 XH 200
40 XH 200
48 XH 200
60 XH 200
72 XH 200
84 XH 200
96 XH 200
120 XH 200
TXH 2018
TXH 2020
TXH 2022
TXH 2024
TXH 2026
TXH 2028
TXH 2030
TXH 2032
TXH 2040
TXH 2048
TXH 2060
TXH 2072
TXH 2084
TXH 2096
TXH 2120
5F
5F
5F
5F
5F
4WF
4WF
4WF
4WF
9W
7A
7A
7A
7A
7A
Typ
Max ø
Pouzdro
příruby
hřídele
F44
F49
F52
F55
F59
F61
F62
F64
F70
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
3020
3020
3535
3535
3535
3535
3535
60
60
60
60
60
60
60
60
75
75
90
90
90
90
90
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
127.34
141.49
155.64
169.79
183.94
198.08
212.23
226.38
282.98
339.57
424.47
509.4
594.25
679.15
848.93
124.55
138.69
152.84
166.99
181.14
195.29
209.44
223.59
280.18
336.78
421.67
506,56
591,46
676,35
846,14
140
154
168
184
200
212
226
240
296
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
120
120
120
160
160
190
190
190
190
190
95
110
120
135
150
165
180
195
245
300
385
470
555
640
810
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
45
45
45
45
45
45
45
45
51
51
89
89
89
89
89
19
19
19
19
19
9,5
9,5
9,5
9,5
6,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
120
120
120
160
160
190
190
190
190
190
95
110
120
135
150
165
180
195
245
300
385
470
555
640
810
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
45
45
45
45
45
45
45
45
51
51
89
89
89
89
89
19
19
19
19
19
9,5
9,5
9,5
9,5
6,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
Hmot.
[kg]
XH 300 Rozteč 7/8” (22,225 mm) pro řemeny šířky 3“ (76,20 mm)
Ocel
S přírubami
Litina
Bez přírub
Popis
98
Označení
Obj. č.
Typ
18 XH 300
20 XH 300
22 XH 300
24 XH 300
26 XH 300
28 XH 300
30 XH 300
32 XH 300
40 XH 300
48 XH 300
60 XH 300
72 XH 300
84 XH 300
96 XH 300
120 XH 300
TXH 3018
TXH 3020
TXH 3022
TXH 3024
TXH 3026
TXH 3028
TXH 3030
TXH 3032
TXH 3040
TXH 3048
TXH 3060
TXH 3072
TXH 3084
TXH 3096
TXH 3120
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
4WF
9A
9A
9A
7A
7A
7A
Typ
Max ø
Pouzdro
hřídele
příruby
F44
F49
F52
F55
F59
F61
F62
F64
F70
2517
2517
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3020
3535
3535
4040
4040
4040
60
60
60
60
60
75
75
75
75
75
90
90
100
100
100
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
127.34
141.49
155.64
169.79
183.94
198.08
212.23
226.38
282.98
339.57
424.47
509.4
594.25
679.15
848.93
124.55
138.69
152.84
166.99
181.14
195.29
209.44
223.59
280.18
336.78
421.67
506,56
591,46
676,35
846,14
140
154
168
184
200
212
226
240
296
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Hmot.
[kg]
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro upínací pouzdra
TAPER-LOCK®
XH
Pro řemeny
Typ 4WF
Typ 5F
TL – XH 400
Typ 9A
Typ 9W
XH 400 Rozteč 7/8” (22,225 mm) pro řemeny šířky 4“ (101,60 mm)
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
18 XH 400
20 XH 400
22 XH 400
24 XH 400
26 XH 400
28 XH 400
30 XH 400
32 XH 400
40 XH 400
48 XH 400
60 XH 400
72 XH 400
84 XH 400
96 XH 400
120 XH 400
TXH 4018
TXH 4020
TXH 4022
TXH 4024
TXH 4026
TXH 4028
TXH 4030
TXH 4032
TXH 4040
TXH 4048
TXH 4060
TXH 4072
TXH 4084
TXH 4096
TXH 4120
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
4WF
9W
9A
9A
9A
9A
9A
Typ
Max ø
Pouzdro
příruby
hřídele
F44
F49
F52
F55
F59
F61
F62
F64
F70
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3020
3535
3535
4040
4040
4040
4040
4040
60
60
60
75
75
75
75
75
90
90
100
100
100
100
100
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
127.34
141.49
155.64
169.79
183.94
198.08
212.23
226.38
282.98
339.57
424.47
509.4
594.25
679.15
848.93
124.55
138.69
152.84
166.99
181.14
195.29
209.44
223.59
280.18
336.78
421.67
506,56
591,46
676,35
846,14
140
154
168
184
200
212
226
240
296
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
120
120
120
160
160
190
190
190
190
190
95
110
120
135
150
165
180
195
245
300
385
470
555
640
810
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
45
45
45
45
45
45
45
45
51
51
89
89
89
89
89
19
19
19
19
19
9,5
9,5
9,5
9,5
6,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Hmot.
[kg]
99
Ozubené řemeny
???
Převody ozubenými řemeny s metrickou roztečí
T 2,5; T 5; T 10; T 20
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
101
Ozubené řemeny
T
Provedení T 2,5; T 5; T 10; T 20
Ozubené řemeny s metrickou roztečí
Konstrukční charakteristiky
Rozvodové řemeny se zuby na vnitřní straně jsou z konstrukčního hlediska
složeny z následujících částí a prvků – viz obrázek:
A) Tažné kordy
B) Polyuretanové tělo řemene
Řemeny s metrickou roztečí z polyuretanovým tělem nabízejí:
– odolnost teplotám v rozsahu -30 °C až +70 °C;
– vysokou odolnost proti ropě, olejům a tukům;
– nízkou setrvačnost a vysoký přenášený výkon;
– dostupnost řemenů ve velkých délkách;
– velké převodové poměry;
– není vyžadováno žádné mazání;
– dlouhodobou provozní životnost;
– účinnost až do 98 %.
Rozměrové charakteristiky
Tento typ řemene je charakterizován následujícími popisnými prvky:
1) Šířkou řemene v mm
2) Roztečí zubů v mm
3) Výpočtovou délkou řemene v mm
Příklad: 16T5-0600
16 – šířka řemene v mm;
T5 – rozteč zubů v mm;
0600 – výpočtová délka řemene v mm.
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
103
T
Ozubené řemeny
Provedení T 2,5; T 5; T 10; T 20
Ozubené řemeny s metrickou roztečí
Konstrukční charakteristiky
Použité značky
Ip –
P –
Lc –
Lp –
Z –
Dp –
De –
Výpočtová délka řemene
Rozteč
Šířka řemene
Šířka řemenice
Počet zubů
Výpočtový průměr řemenice
Hlavový průměr řemenice
P
P
De
A
B
Dp
A) Roztečná linie řemene
B) Roztečná kružnice řemene
Definice
Ip Výpočtová délka řemene
Jedná se o délku řemene měřenou na roztečné linii. Poloha linie odpovídá
ose zesílené vložky.
P Rozteč
Vzdálenost mezi osami dvou sousedních zubů, a to bez ohledu na to, zda
jsou tyto zuby na řemenici nebo řemene. Vzdálenost je měřena na obvodu
roztečném obvodu nebo linii. Hodnota rozteče na řemeni a řemenici
musí být totožná. Dosažení nejkvalitnějšího převodu je podmíněno tím, že
roztečná linie řemene musí odpovídat roztečné kružnici řemenice.
Dp Výpočtový průměr řemenice
Průměr teoreticky popisuje polohu roztečné kružnice, která je vždy větší než
vnější průměr řemenice. Roztečný průměr lze snadno vypočítat z poměru
P × Z = π × Dp. Proto:
104
P·Z
Dp = π
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Ozubené řemeny
T
Provedení T 2,5; T 5; T 10; T 20
Ozubené řemeny s metrickou roztečí
T 5 (Rozteč 5 mm)
T 2,5 (Rozteč 2,5 mm)
T 10 (Rozteč 10 mm)
Označení
Výpočtová
délka [mm]
Počet zubů
Označení
Výpočtová
délka [mm]
Počet zubů
Označení
Výpočtová
délka [mm]
Počet zubů
T 2,5-120
T 2,5-160
T 2,5-177
T 2,5-200
T 2,5-245
T 2,5-265
T 2,5-285
T 2,5-305
T 2,5-317
T 2,5-330
T 2,5-380
T 2,5-420
T 2,5-480
T 2,5-500
T 2,5-600
T 2,5-650
T 2,5-780
T 2,5-915
T 2,5-950
120
160
177,5
200
245
265
285
305
317,5
330
380
420
480
500
600
650
780
915
950
48
64
71
80
98
106
114
122
127
132
152
168
192
200
240
260
312
366
380
T 5-100
T 5-150
T 5-165
T 5-185
T 5-200
T 5-215
T 5-220
T 5-225
T 5-245
T 5-255
T 5-260
T 5-270
T 5-280
T 5-295
T 5-305
T 5-330
T 5-340
T 5-350
T 5-355
T 5-365
T 5-390
T 5-400
T 5-410
T 5-420
T 5-455
T 5-475
T 5-480
T 5-500
T 5-510
T 5-525
T 5-545
T 5-550
T 5-560
T 5-575
T 5-610
T 5-620
T 5-630
T 5-650
T 5-660
T 5-690
T 5-720
T 5-750
T 5-780
T 5-815
T 5-840
T 5-900
T 5-990
T 5-1075
T 5-1100
T 5-1215
T 5-1380
100
150
165
185
200
215
220
225
245
255
260
270
280
295
305
330
340
350
355
365
390
400
410
420
455
475
480
500
510
525
545
550
560
575
610
620
630
650
660
690
720
750
780
815
840
900
990
1075
1100
1215
1380
20
30
33
37
40
43
44
45
49
51
52
54
56
59
61
66
68
70
71
73
78
80
82
84
91
95
96
100
102
105
109
110
112
115
122
124
126
130
132
138
144
150
156
163
168
180
198
215
220
243
276
T 10-260
T 10-370
T 10-400
T 10-410
T 10-440
T 10-500
T 10-530
T 10-560
T 10-600
T 10-610
T 10-630
T 10-660
T 10-690
T 10-700
T 10-720
T 10-750
T 10-780
T 10-810
T 10-840
T 10-880
T 10-890
T 10-900
T 10-920
T 10-960
T 10-970
T 10-980
T 10-1010
T 10-1080
T 10-1140
T 10-1150
T 10-1210
T 10-1240
T 10-1250
T 10-1300
T 10-1320
T 10-1350
T 10-1390
T 10-1400
T 10-1420
T 10-1450
T 10-1460
T 10-1500
T 10-1560
T 10-1610
T 10-1750
T 10-1780
T 10-1880
T 10-1960
T 10-2250
T 10-3100
T 10-4780
260
370
400
410
440
500
530
560
600
610
630
660
690
700
720
750
780
810
840
880
890
900
920
960
970
980
1010
1080
1140
1150
1210
1240
1250
1300
1320
1350
1390
1400
1420
1450
1460
1500
1560
1610
1750
1780
1880
1960
2250
3100
4780
26
37
40
41
44
50
53
56
60
61
63
66
69
70
72
75
78
81
84
88
89
90
92
96
97
98
101
108
114
115
121
124
125
130
132
135
139
140
142
145
146
150
156
161
175
178
188
196
225
310
478
T 20 (Rozteč 20 mm)
Označení
Výpočtová
délka [mm]
Počet zubů
T 20-1260
T 20-1460
T 20-1780
T 20-1880
T 20-2360
T 20-2600
T 20-3100
T 20-3620
1260
1460
1780
1880
2360
2600
3100
3620
63
73
89
94
118
130
155
181
Typ
Šířka řemene [mm]
10*
T 2,5 4* 6*
8* 10* 12* 16* 25*
T5
12* 16* 25* 32* 50*
T 10
32 50 75 100
T 20
*Šířky běžně dostupných řemenů.
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
105
T
Ozubené řemeny
Ozubené řemeny s oboustranným
ozubením
T 5 (Rozteč 5 mm)
T 10 (Rozteč 10 mm)
Počet zubů
Označení
410 T 5 DL
Výpočtová délka
[mm]
410
82
460 T 5 DL
460
92
590 T 5 DL
590
620 T 5 DL
620
750 T 5 DL
750
815 T 5 DL
815
860 T 5 DL
860
Označení
T 5, T 10
Provedení
Počet zubů
260 T 10 DL
Výpočtová délka
[mm]
260
530 T 10 DL
530
53
118
630 T 10 DL
630
63
124
660 T 10 DL
660
66
150
720 T 10 DL
720
72
163
840 T 10 DL
840
84
172
980 T 10 DL
980
98
26
940 T 5 DL
940
188
1210 T 10 DL
1210
121
1100 T 5 DL
1100
220
1240 T 10 DL
1240
124
1250 T 10 DL
1250
125
1320 T 10 DL
1320
132
1350 T 10 DL
1350
135
1410 T 10 DL
1410
141
1420 T 10 DL
1420
142
1610 T 10 DL
1610
161
1880 T 10 DL
1880
188
Tolerance šířky řemene dle DIN 7721
Typ řemene
Šířka řemene [mm]
Tolerance šířky
46
T 2,5
10
±0,3
8
10
T5
12
16
±0,5
< 152
±0,18
152,1 ÷ 254
±0,21
254,1 ÷ 381
±0,23
381,1 ÷ 508
±0,26
508,1 ÷ 762
±0,31
25
±0,5
50
762,1 ÷ 991
±0,33
32
991,1 ÷ 1219
±0,38
50
75
100
106
Tolerance vzdálenosti os
řemenice [mm]
12
32
T 20
Výpočtová délka řemene
[mm]
25
16
T 10
Tolerance vzdálenosti os řemenic
v závislosti na délce řemene
±1,0
1219,1 ÷ 1524
±0,41
1524,1 ÷ 1778
±0,43
delší než 1778
±0,46
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: info[email protected], www.matis.cz
Ozubené řemeny
T
Otáčky malé řemenice (ot./min)
Nomogram pro volbu řemenů s metrickou roztečí – T
Hnací výkon (Pc) v kW
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
107
T 2,5
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny T 2,5
Typ 1F
Typ 6F
Typ 6
Objednací kód – příklad
40 T 10/32-2
40
T 10
30
2
–
–
–
–
Celková šířka řemenice (L)
Rozteč – 10 mm
Počet zubů řemenice
Počet přírub na řemenici
Materiál
Hliník 6082 T6 UNI 9006/4
T 2,5 Rozteč 2,5 mm pro řemeny šířky 6 mm
Označení
Obj. č.
Typ
16T2,5/12-2
16T2,5/14-2
16T2,5/15-2
16T2,5/16-2
16T2,5/18-2
16T2,5/19-2
16T2,5/20-2
16T2,5/22-2
16T2,5/24-2
16T2,5/25-2
16T2,5/26-2
16T2,5/28-2
16T2,5/30-2
16T2,5/32-2
16T2,5/36-2
16T2,5/40-2
16T2,5/44-0
16T2,5/48-0
16T2,5/60-0
16T2012
16T2014
16T2015
16T2016
16T2018
16T2019
16T2020
16T2022
16T2024
16T2025
16T2026
16T2028
16T2030
16T2032
16T2036
16T2040
16T2044
16T2048
16T2060
1F
1F
1F
1F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6
6
Typ
příruby
Počet
zubů
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
F01
F02
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F07
F07
F09
F09
F09
F10
F12
F14
F15
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
36
40
44
48
60
9,60
11,20
12,00
12,80
14,40
15,20
16,00
16,60
19,15
19,95
20,75
22,35
23,95
25,95
28,75
31,90
35,10
38,30
47,85
9,00
10,60
11,40
12,20
13,80
14,60
15,40
17,00
18,55
19,35
20,15
21,75
23,35
24,95
28,10
31,30
34,50
37,70
47,25
13,0
15,0
15,0
16,0
17,5
18,0
20,0
23,0
23,0
23,0
25,0
25,0
28,0
32,0
36,0
38,0
42,0
13
15
15
16
10
10
11
11
12
13
14
14
16
16
20
22
24
26
34
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
8
0,004
0,006
0,006
0,006
0,006
0,007
0,008
0,010
0,012
0,013
0,015
0,016
0,018
0,020
0,026
0,032
0,038
0,048
0,073
Řemenice s počty zubů neuvedenými v tabulce – na dotaz.
108
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Řemenice pro ozubené řemeny
Typ 6F
T5
Typ 6
Řemenice pro řemeny T 5
Materiál: hliník 6082 T6 UNI 9006/4
T 5 Rozteč 5 mm pro řemeny šířky 10 mm
Označení
Obj. č.
Typ
21T5/10-2
21T5/12-2
21T5/14-2
21T5/15-2
21T5/16-2
21T5/18-2
21T5/19-2
21T5/20-2
21T5/22-2
21T5/24-2
21T5/25-2
21T5/26-2
21T5/27-2
21T5/28-2
21T5/30-2
21T5/32-2
21T5/36-2
21T5/40-2
21T5/42-2
21T5/44-0
21T5/48-0
21T5/60-0
21T5010
21T5012
21T5014
21T5015
21T5016
21T5018
21T5019
21T5020
21T5022
21T5024
21T5025
21T5026
21T5027
21T5028
21T5030
21T5032
21T5036
21T5040
21T5042
21T5044
21T5048
21T5060
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6
6
6
Typ
příruby
Počet
zubů
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
F06
F07
F08
F09
F10
F10
F12
F12
F14
F15
F17
F17
F18
F18
F19
F20
F24
F25
F26
10
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
32
36
40
42
44
48
60
16,05
19,25
22,45
24,05
25,06
28,80
30,40
32,00
35,15
38,40
39,95
41,60
43,20
44,75
47,95
51,10
57,45
63,85
67,00
70,20
76,55
95,65
15,05
18,25
21,45
23,05
24,60
27,80
29,40
31,00
34,15
37,40
38,95
40,60
42,20
43,75
46,95
50,10
56,45
62,85
66,00
69,20
75,55
94,65
20,0
23,0
25,0
28,0
32,0
32,0
36,0
36,0
38,0
42,0
44,0
44,0
48,0
48,0
51,0
54,0
64,0
66,0
70,0
8
11
13
16
18
20
22
23
24
26
26
26
30
32
34
38
38
40
40
45
50
65
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0,012
0,016
0,019
0,021
0,025
0,031
0,036
0,038
0,054
0,056
0,058
0,064
0,070
0,075
0,081
0,088
0,114
0,138
0,165
0,200
0,307
0,180
T 5 Rozteč 5 mm pro řemeny šířky 16 mm
Označení
Obj. č.
Typ
27T5/10-2
27T5/12-2
27T5/14-2
27T5/15-2
27T5/16-2
27T5/18-2
27T5/19-2
27T5/20-2
27T5/22-2
27T5/24-2
27T5/25-2
27T5/26-2
27T5/27-2
27T5/28-2
27T5/30-2
27T5/32-2
27T5/36-2
27T5/40-2
27T5/42-2
27T5/44-0
27T5/48-0
27T5/60-0
27T5010
27T5012
27T5014
27T5015
27T5016
27T5018
27T5019
27T5020
27T5022
27T5024
27T5025
27T5026
27T5027
27T5028
27T5030
27T5032
27T5036
27T5040
27T5042
27T5044
27T5048
27T5060
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6
6
6
Typ
příruby
Počet
zubů
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
F06
F07
F08
F09
F10
F10
F12
F12
F14
F15
F17
F17
F18
F18
F19
F20
F24
F25
F26
10
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
32
36
40
42
44
48
60
16,05
19,25
22,45
24,05
25,06
28,80
30,40
32,00
35,15
38,40
39,95
41,60
43,20
44,75
47,95
51,10
57,45
63,85
67,00
70,20
76,55
95,65
15,05
18,25
21,45
23,05
24,60
27,80
29,40
31,00
34,15
37,40
38,95
40,60
42,20
43,75
46,95
50,10
56,45
62,85
66,00
69,20
75,55
94,65
20,0
23,0
25,0
28,0
32,0
32,0
36,0
36,0
38,0
42,0
44,0
44,0
48,0
48,0
51,0
54,0
64,0
66,0
70,0
8
11
13
16
18
20
22
23
24
26
26
26
30
32
34
38
38
40
40
45
50
65
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0,016
0,022
0,026
0,029
0,035
0,043
0,049
0,053
0,062
0,076
0,081
0,085
0,090
0,095
0,105
0,123
0,160
0,193
0,245
0,280
0,430
0,108
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
109
T 5, T 10
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny T 5, T 10
Typ 6F
Typ 6
Materiál: hliník 6082 T6 UNI 9006/4
T 5 Rozteč 5 mm pro řemeny šířky 25 mm
Označení
Obj. č.
Typ
36T5/10-2
36T5/12-2
36T5/14-2
36T5/15-2
36T5/16-2
36T5/18-2
36T5/19-2
36T5/20-2
36T5/22-2
36T5/24-2
36T5/25-2
36T5/26-2
36T5/27-2
36T5/28-2
36T5/30-2
36T5/32-2
36T5/36-2
36T5/40-2
36T5/42-2
36T5/44-0
36T5/48-0
36T5/60-0
36T5010
36T5012
36T5014
36T5015
36T5016
36T5018
36T5019
36T5020
36T5022
36T5024
36T5025
36T5026
36T5027
36T5028
36T5030
36T5032
36T5036
36T5040
36T5042
36T5044
36T5048
36T5060
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6
6
6
Typ
příruby
Počet
zubů
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
F06
F07
F08
F09
F10
F10
F12
F12
F14
F15
F17
F17
F18
F18
F19
F20
F24
F25
F26
10
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
32
36
40
42
44
48
60
16,05
19,25
22,45
24,05
25,06
28,80
30,40
32,00
35,15
38,40
39,95
41,60
43,20
44,75
47,95
51,10
57,45
63,85
67,00
70,20
76,55
95,65
15,05
18,25
21,45
23,05
24,60
27,80
29,40
31,00
34,15
37,40
38,95
40,60
42,20
43,75
46,95
50,10
56,45
62,85
66,00
69,20
75,55
94,65
20,0
23,0
25,0
28,0
32,0
32,0
36,0
36,0
38,0
42,0
44,0
44,0
48,0
48,0
51,0
54,0
64,0
66,0
70,0
8
11
13
16
18
20
22
23
24
26
26
26
30
32
34
38
38
40
40
45
50
65
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
4
4
4
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0,023
0,031
0,037
0,041
0,050
0,061
0,070
0,076
0,092
0,109
0,116
0,121
0,128
0,142
0,150
0,176
0,230
0,276
0,352
0,400
0,614
0,180
Typ
příruby
Počet
zubů
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
F15
F18
F19
F20
F22
F25
F25
F27
F29
F29
F30
F31
F32
F33
F35
F38
F41
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
32
36
40
44
48
60
38,35
44,70
47,90
51,10
57,45
60,65
63,80
70,20
76,55
79,75
82,90
86,10
89,25
95,65
102,00
114,75
127,45
140,20
152,95
191,15
36,35
42,70
45,90
49,10
55,45
58,65
61,80
68,20
74,55
77,75
80,90
84,10
87,25
93,65
100,00
112,75
125,45
138,20
150,95
189,10
42
48
51
54
60
66
66
75
83
83
87
91
93
97
106
120
131
28
32
32
35
40
44
46
52
58
60
60
60
60
60
65
70
80
88
95
110
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
16
16
0,076
0,104
0,116
0,134
0,167
0,184
0,208
0,240
0,288
0,295
0,310
0,364
0,441
0,493
0,623
0,767
0,950
1,090
1,704
1,704
T 10 Rozteč 10 mm pro řemeny šířky 16 mm
Označení
Obj. č.
Typ
31T10/12-2
31T10/14-2
31T10/15-2
31T10/16-2
31T10/18-2
31T10/19-2
31T10/20-2
31T10/22-2
31T10/24-2
31T10/25-2
31T10/26-2
31T10/27-2
31T10/28-2
31T10/30-2
31T10/32-2
31T10/36-2
31T10/40-2
31T10/44-0
31T10/48-0
31T10/60-0
31T1012
31T1014
31T1015
31T1016
31T1018
31T1019
31T1020
31T1022
31T1024
31T1025
31T1026
31T1027
31T1028
31T1030
31T1032
31T1036
31T1040
31T1044
31T1048
31T1060
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6
6
6
110
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Řemenice pro ozubené řemeny
T 10
Řemenice pro řemeny T 10
T 10 Rozteč 10 mm pro řemeny šířky 25 mm
Označení
Obj. č.
Typ
40T10/12-2
40T10/14-2
40T10/15-2
40T10/16-2
40T10/18-2
40T10/19-2
40T10/20-2
40T10/22-2
40T10/24-2
40T10/25-2
40T10/26-2
40T10/27-2
40T10/28-2
40T10/30-2
40T10/32-2
40T10/36-2
40T10/40-2
40T10/44-0
40T10/48-0
40T10/60-0
40T1012
40T1014
40T1015
40T1016
40T1018
40T1019
40T1020
40T1022
40T1024
40T1025
40T1026
40T1027
40T1028
40T1030
40T1032
40T1036
40T1040
40T1044
40T1048
40T1060
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6
6
6
Typ
příruby
Počet
zubů
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
F15
F18
F19
F20
F22
F25
F25
F27
F29
F29
F30
F31
F32
F33
F35
F38
F41
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
32
36
40
44
48
60
38,35
44,70
47,90
51,10
57,45
60,65
63,80
70,20
76,55
79,75
82,90
86,10
89,25
95,65
102,00
114,75
127,45
140,20
152,95
191,15
36,35
42,70
45,90
49,10
55,45
58,65
61,80
68,20
74,55
77,75
80,90
84,10
87,25
93,65
100,00
112,75
125,45
138,20
150,95
189,10
42
48
51
54
60
66
66
75
83
83
87
91
93
97
106
120
131
28
32
32
35
40
44
46
52
58
60
60
60
60
60
65
70
80
88
95
110
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
16
16
0,099
0,134
0,152
0,176
0,224
0,247
0,276
0,310
0,392
0,422
0,480
0,536
0,590
0,640
0,693
0,873
1,067
1,310
1,516
2,339
Typ
příruby
Počet
zubů
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
F22
F25
F25
F27
F29
F29
F30
F31
F32
F33
F35
F38
F41
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
32
36
40
44
48
60
57,45
60,65
63,80
70,20
76,55
79,75
82,90
86,10
89,25
95,65
102,00
114,75
127,45
140,20
152,95
191,10
55,45
58,65
61,80
68,20
74,55
77,70
80,90
84,10
87,25
93,65
100,00
112,45
125,45
138,20
150,95
189,10
60
66
66
75
83
83
87
91
93
97
106
120
131
40
44
46
52
58
60
60
60
60
60
65
70
80
88
95
110
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
0,253
0,286
0,322
0,393
0,475
0,527
0,564
0,602
0,642
0,740
0,844
1,063
1,371
1,611
1,913
3,004
Typ
příruby
Počet
zubů
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
F22
F25
F25
F27
F29
F29
F30
F31
F32
F33
F35
F38
F41
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
32
36
40
44
48
60
57,45
60,65
63,80
70,20
76,55
79,75
82,90
86,10
89,25
95,65
102,00
114,75
127,45
140,20
152,95
191,10
55,45
58,65
61,80
68,20
74,55
77,70
80,90
84,10
87,25
93,65
100,00
112,75
125,45
138,20
150,95
189,10
60
66
66
75
83
83
87
91
93
97
106
120
131
40
44
46
52
58
60
60
60
60
60
65
70
80
88
95
110
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
0,422
0,466
0,520
0,640
0,736
0,766
0,845
0,946
0,110
1,169
1,300
1,637
1,999
2,420
2,830
4,366
T 10 Rozteč 10 mm pro řemeny šířky 32 mm
Označení
Obj. č.
Typ
47T10/18-2
47T10/19-2
47T10/20-2
47T10/22-2
47T10/24-2
47T10/25-2
47T10/26-2
47T10/27-2
47T10/28-2
47T10/30-2
47T10/32-2
47T10/36-2
47T10/40-2
47T10/44-0
47T10/48-0
47T10/60-0
47T1018
47T1019
47T1020
47T1022
47T1024
47T1025
47T1026
47T1027
47T1028
47T1030
47T1032
47T1036
47T1040
47T1044
47T1048
47T1060
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6
6
6
T 10 Rozteč 10 mm pro řemeny šířky 50 mm
Označení
Obj. č.
Typ
66T10/18-2
66T10/19-2
66T10/20-2
66T10/22-2
66T10/24-2
66T10/25-2
66T10/26-2
66T10/27-2
66T10/28-2
66T10/30-2
66T10/32-2
66T10/36-2
66T10/40-2
66T10/44-0
66T10/48-0
66T10/60-0
66T1018
66T1019
66T1020
66T1022
66T1024
66T1025
66T1026
66T1027
66T1028
66T1030
66T1032
66T1036
66T1040
66T1044
66T1048
66T1060
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6
6
6
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
111
T 20
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny T 20
Materiál: šedá litina
T 20 Rozteč 20 mm pro řemeny šířky 32 mm
Označení
Obj. č.
Typ
53T20/18-2
53T20/20-2
53T20/22-2
53T20/24-2
53T20/25-2
53T20/30-2
53T20/32-2
53T20/36-2
53T20/40-2
53T20/48-2
53T20/60-2
53T20/72-2
53T2018
53T2020
53T2022
53T2024
53T2025
53T2030
53T2032
53T2036
53T2040
53T2048
53T2060
53T2072
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6W
6W
6A
6A
6A
6A
Počet
Typ
příruby zubů
F38
F43
F46
F50
F52
F59
18
20
22
24
25
30
32
36
40
48
60
72
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
111,75
124,50
137,20
149,95
156,30
188,15
200,85
226,35
251,80
302,70
379,10
455,50
120
138
146
158
168
200
80
90
90
95
95
110
110
110
110
130
130
140
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
15
15
15
15
15
15
18
18
20
20
20
20
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
111,75
124,50
137,20
149,95
156,30
188,15
200,85
226,35
251,80
302,70
379,10
455,50
120
138
146
158
168
200
80
90
90
95
95
110
110
110
110
130
130
140
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
18
18
18
18
18
18
20
20
20
24
24
24
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
111,75
124,50
137,20
149,95
156,30
188,15
200,85
226,35
251,80
302,70
379,10
455,50
120
138
146
158
168
200
80
90
90
95
95
110
110
110
110
130
130
140
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
24
24
24
24
24
24
32
32
32
32
32
32
Typ 6F
T 20 Rozteč 20 mm pro řemeny šířky 50 mm
Označení
Obj. č.
Typ
71T20/18-2
71T20/20-2
71T20/22-2
71T20/24-2
71T20/25-2
71T20/30-2
71T20/32-2
71T20/36-2
71T20/40-2
71T20/48-2
71T20/60-2
71T20/72-2
71T2018
71T2020
71T2022
71T2024
71T2025
71T2030
71T2032
71T2036
71T2040
71T2048
71T2060
71T2072
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6W
6W
6A
6A
6A
6A
Počet
Typ
příruby zubů
F38
F43
F46
F50
F52
F59
18
20
22
24
25
30
32
36
40
48
60
72
Typ 6W
T 20 Rozteč 20 mm pro řemeny šířky 100 mm
Označení
Obj. č.
Typ
123T20/18-2
123T20/20-2
123T20/22-2
123T20/24-2
123T20/25-2
123T20/30-2
123T20/32-2
123T20/36-2
123T20/40-2
123T20/48-2
123T20/60-2
123T20/72-2
123T2018
123T2020
123T2022
123T2024
123T2025
123T2030
123T2032
123T2036
123T2040
123T2048
123T2060
123T2072
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6W
6W
6A
6A
6A
6A
112
Počet
Typ
příruby zubů
F38
F43
F46
F50
F52
F59
18
20
22
24
25
30
32
36
40
48
60
72
Typ 6A
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Ozubené tyče
OT
Standardní ozubené tyče
Materiál: hliník 6082 T6 UNI 9006/4
T 2,5 Rozteč 2,5 mm
Označ.
T2,5-10
T2,5-12
T2,5-13
T2,5-14
T2,5-15
T2,5-16
T2,5-17
T2,5-18
T2,5-19
T2,5-20
T2,5-21
T2,5-22
T2,5-24
T2,5-26
T2,5-27
T2,5-28
T2,5-29
T2,5-30
T2,5-32
T2,5-34
T2,5-35
T2,5-36
T2,5-38
T2,5-40
T2,5-42
T2,5-44
T2,5-45
T2,5-48
T2,5-50
T2,5-60
T2,5-65
T2,5-70
T2,5-72
T2,5-90
T2,5-100
Obj. č.
T 5 Rozteč 5 mm
Počet De
Lu
L
zubů [mm] [mm] [mm]
BT25010 10
BT25012 12
BT25013 13
BT25014 14
BT25015 15
BT25016 16
BT25017 17
BT25018 18
BT25019 19
BT25020 20
BT25021 21
BT25022 22
BT25024 24
BT25026 26
BT25027 27
BT25028 28
BT25029 29
BT25030 30
BT25032 32
BT25034 34
BT25035 35
BT25036 36
BT25038 38
BT25040 40
BT25042 42
BT25044 44
BT25045 45
BT25048 48
BT25050 50
BT25060 60
BT25065 65
BT25070 70
BT25072 72
BT25090 90
BT25100 100
7.42
9,00
9,80
10,60
11,40
12,20
13,00
13,80
14,60
15,40
16,20
17,00
18,55
20,15
20,95
21,75
22,55
23,35
24,95
26,55
27,35
28,10
29,70
31,30
32,90
34,50
35,30
37,70
39,29
47,25
51,20
55,20
56,80
71,12
79,08
50
50
50
50
50
50
50
50
90
90
90
125
125
125
125
125
125
125
125
125
132
132
132
132
140
140
140
140
160
160
160
160
160
160
160
Označ.
75
75
75
75
75
75
75
75
120
120
120
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
160
160
160
160
160
160
160
Obj. č.
T5-10 BT05010
T5-11
BT05011
T5-12 BT05012
T5-13 BT05013
T5-14 BT05014
T5-15 BT05015
T5-16 BT05016
T5-17 BT05017
T5-18 BT05018
T5-19 BT05019
T5-20 BT05020
T5-21 BT05021
T5-22 BT05022
T5-23 BT05023
T5-24 BT05024
T5-25 BT05025
T5-26 BT05026
T5-27 BT05027
T5-28 BT05028
T5-29 BT05029
T5-30 BT05030
T5-32 BT05032
T5-34 BT05034
T5-35 BT05035
T5-36 BT05036
T5-37 BT05037
T5-38 BT05038
T5-40 BT05040
T5-42 BT05042
T5-44 BT05044
T5-45 BT05045
T5-46 BT05046
T5-48 BT05048
T5-50 BT05050
T5-60 BT05060
T5-72 BT05072
T5-80 BT05080
T5-90 BT05090
T5-100 BT050100
T 10 Rozteč 10 mm
Počet De
Lu
L
zubů [mm] [mm] [mm]
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
37
38
40
42
44
45
46
48
50
60
72
80
90
100
15,05
16,65
18,25
19,85
21,45
23,05
24,60
26,20
27,80
29,40
31,00
32,70
34,15
35,85
37,40
38,95
40,60
42,20
43,75
45,35
46,95
50,10
53,25
54,85
56,45
58,06
59,65
62,85
66,00
69,20
70,80
72,40
75,55
78,75
94,65
113,75
126,48
142,40
158.31
125
125
125
125
132
132
140
140
140
140
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
Označ.
Obj. č.
T10-10
T10-11
T10-12
T10-13
T10-14
T10-15
T10-16
T10-17
T10-18
T10-19
T10-20
T10-21
T10-22
T10-23
T10-24
T10-26
T10-28
T10-30
T10-32
T10-34
T10-36
T10-38
T10-40
T10-45
T10-48
T10-60
T10-72
BT10010
BT10011
BT10012
BT10013
BT10014
BT10015
BT10016
BT10017
BT10018
BT10019
BT10020
BT10021
BT10022
BT10023
BT10024
BT10026
BT10028
BT10030
BT10032
BT10034
BT10036
BT10038
BT10040
BT10045
BT10048
BT10060
BT10072
Počet De
Lu
L
zubů [mm] [mm] [mm]
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
28
30
32
34
36
38
40
45
48
60
72
29,98
33,16
36,35
39,50
42,70
45,90
49,10
52,25
55,45
58,65
61,80
65,00
68,20
71,35
74,55
80,90
87,25
93.65
100,00
106,40
112,75
119,10
125,45
141,40
150,95
189,10
227,29
140
140
140
140
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
140
140
140
140
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
Ozubené tyče s jinými počty zubů – na poptávku.
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
113
PT
Příruby
Počet zubů
Příruby pro řemenice
Pro řemeny
T 2,5; T 5; T 10; T 20
Příruba – typ
Počet zubů
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
114
d = 0,5 mm
d = 1 mm
d = 1 mm
d = 1,5 mm
T 2,5
T5
T 10
T 20
F 06
F 01
F 07
F 15
F 02
F 02
F 03
F 08
F 09
F 10
F 18
F 19
F 20
F 04
F 05
F 06
F 10
F 12
F 12
F 22
F 25
F 25
F 38
F 07
F 14
F 27
F 46
F 07
F 07
F 08
F 29
F 29
F 30
F 31
F 32
F 50
F 52
F 08
F 15
F 17
F 17
F 18
F 18
F 09
F 19
F 33
F 59
F 10
F 20
F 35
F 12
F 24
F 38
F 14
F 25
F 41
F 26
F 15
F 43
F 01
F 02
F 03
F 04
F 05
F 06
F 07
F 08
F 09
F 10
F 11
F 12
F 13
F 14
F 15
F 16
F 17
F 18
F 19
F 20
F 21
F 22
F 23
F 24
F 25
F 26
F 27
F 28
F 29
F 30
F 31
F 32
F 33
F 34
F 35
F 36
F 37
F 38
F 39
F 40
F 41
F 42
F 43
F 44
F 45
F 46
F 47
F 48
F 49
F 50
F 51
F 52
F 53
F 54
F 55
F 56
F 57
F 58
F 59
F 60
F 61
F 62
F 63
F 64
F 65
F 66
F 67
F 68
F 69
F 70
F 71
F 72
F 73
F 74
F 75
F 76
F 77
F 78
F 79
F 80
13
15
16
17,5
18
20
23
25
28
32
35
36
37
38
42
43
44
48
51
54
57
60
61
64
66
70
75
79
83
87
91
93
97
102
106
112
115
120
123
128
131
135
138
140
142
146
148
150
154
158
160
168
175
180
184
188
192
198
200
205
212
226
230
240
250
256
265
275
286
296
300
325
350
375
405
430
455
480
530
595
10
12
13
14,5
15
16,5
18
21,5
24
27,5
30,5
31
33
34
38
39
40,5
43,5
47
50,5
52
57
56,5
57
63
66,5
68,5
72,5
78
82,5
85,5
89
93,8
97
101
105,5
109
112,5
117,5
124
125,5
128,5
132
125
137
133
143
145
142
153
148
161
170
174
168
176
187
180
193
189
200
214
222
224
228
240
240
253
277
287
280
305
330
355
380
406
432
457
508
572
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
6
8
9,5
11,6
11,5
12,2
12,5
15
17,8
23
23
25
25
26,5
30,5
31
32,5
37
40
43
46
47
49
47
52
53
60
60
68
72
76
80
83
82,5
90
91
94
99,5
107
107
115
115
121
107
120
107
132
130
122
138,5
120
148
157
154
135
150
173
150
180
160
162
190
200
192
200
220
213
225
242
260
252
278
302
328
354
380
405
430
481
544
Ozubené řemeny
???
Převody ozubenými řemeny s metrickou roztečí
AT 5, AT 10
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
115
Ozubené řemeny
Provedení
AT
AT 5, AT 10
Ozubené řemeny s metrickou roztečí
Konstrukční charakteristiky
Rozvodové řemeny se zuby na vnitřní straně jsou z konstrukčního hlediska
složeny z následujících částí a prvků – viz obrázek:
A) Tažné kordy
B) Polyuretanové tělo řemene
Profil „AT“ je vylepšením metrického typu T. U tohoto profilu dochází
k lepšímu záběru řemene a s tím spojenému snížení hlučnosti. Ve srovnání
s typem T je možno přenášet o 30 % více energie.
Možnosti použití: obráběcí stroje, elektrická zařízení, textilní stroje, balicí
stroje, psací stroje, počítací stroje, šicí stroje atd.
Rozměrové charakteristiky
Tento typ řemene je charakterizován následujícími popisnými prvky:
1) Šířkou řemene v mm
2) Roztečí zubů v mm
3) Výpočtovou délkou řemene v mm
Příklad: 16AT10-0440
16 – šířka řemene v mm;
AT10 – rozteč zubů v mm;
0440 – výpočtová délka řemene v mm.
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
117
AT
Ozubené řemeny
Ozubené řemeny s metrickou roztečí
Konstrukční charakteristiky
Použité značky
Ip –
P –
Lc –
Lp –
Z –
Dp –
De –
Výpočtová délka řemene
Rozteč
Šířka řemene
Šířka řemenice
Počet zubů
Výpočtový průměr řemenice
Hlavový průměr řemenice
AT5, AT 10
Provedení
P
P
De
A
B
Dp
A) Roztečná linie řemene
B) Roztečná kružnice řemene
Rozměrové charakteristiky
P –
Z –
ø p–
ø e–
Lp –
Lc –
Lpc –
Rozteč
Počet zubů
roztečný průměr řemenice
vnější průměr řemenice
Šířka řemenice
Šířka řemene
Délka roztečné linie řemene
Definice
Ip Výpočtová délka řemene
Jedná se o délku řemene měřenou na roztečné linii. Poloha linie odpovídá
ose zesílené vložky.
P Rozteč
Vzdálenost mezi osami dvou sousedních zubů, a to bez ohledu na to,
zda jsou tyto zuby na řemenici nebo na řemeni. Vzdálenost je měřena na
obvodu roztečném obvodu nebo linii. Hodnota rozteče na řemeni a řemenici
musí být totožná. Dosažení nejkvalitnějšího převodu je podmíněno tím, že
roztečná linie řemene musí odpovídat roztečné kružnici řemenice.
Dp Výpočtový průměr řemenice
Průměr teoreticky popisuje polohu roztečné kružnice, která je vždy větší než
vnější průměr řemenice. Roztečný průměr lze snadno vypočítat z poměru
P × Z = π × Dp. Proto:
118
P·Z
Dp = π
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Ozubené řemeny
AT
Otáčky malé řemenice (ot./min)
Nomogram pro volbu řemenů s metrickou roztečí – AT
Hnací výkon (Pc) v kW
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
119
AT
Ozubené řemeny
Ozubené řemeny s metrickou roztečí
AT 5 Rozteč 5 mm
AT 5, AT 10
Provedení
AT 10 Rozteč 10 mm
Označení
Výpočtová délka
[mm]
Počet zubů
Označení
Výpočtová délka
[mm]
Počet zubů
AT5-225
225
45
AT10-500
500
50
AT5-255
255
51
AT10-560
560
56
AT5-280
280
56
AT10-610
610
61
AT5-300
300
60
AT10-660
660
66
AT5-390
390
78
AT10-700
700
70
AT5-420
420
84
AT10-720
720
72
AT5-455
455
91
AT10-780
780
78
AT5-500
500
100
AT10-800
800
80
AT5-545
545
109
AT10-840
840
84
AT5-610
610
122
AT10-890
890
89
AT5-660
660
132
AT10-960
960
96
AT5-720
720
144
AT10-980
980
98
AT5-750
750
150
AT10-1050
1050
105
AT5-780
780
156
AT10-1080
1080
108
AT5-825
825
165
AT10-1150
1150
115
AT5-975
975
195
AT10-1210
1210
121
AT5-1050
1050
210
AT10-1250
1250
125
AT5-1125
1125
225
AT10-1320
1320
132
AT5-1500
1500
300
AT10-1400
1400
140
AT10-1500
1500
150
AT10-1600
1600
160
Tolerance šířky řemene dle DIN 7721.
Šířka řemene [mm]
Typ
AT10-1700
1700
170
AT10-1800
1800
180
Tolerance šířky
řemene [mm]
10
16
AT 5
±0,5
25
16
AT 10
25
32
±0,5
50
120
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Řemenice pro ozubené řemeny
AT 5
Řemenice pro řemeny AT 5
Typ 6F
Typ 6
Materiál: hliník 6082 T6 UNI 9006/4
AT 5 Rozteč 5 mm pro řemeny šířky 10 mm
Označení
Obj. č.
Typ
21 AT5/12-2
21 AT5/14-2
21 AT5/15-2
21 AT5/16-2
21 AT5/18-2
21 AT5/19-2
21 AT5/20-2
21 AT5/22-2
21 AT5/24-2
21 AT5/25-2
21 AT5/26-2
21 AT5/27-2
21 AT5/28-2
21 AT5/30-2
21 AT5/32-2
21 AT5/36-2
21 AT5/40-2
21 AT5/42-2
21 AT5/44-0
21 AT5/48-0
21 AT5/60-0
21AT512
21AT514
21AT515
21AT516
21AT518
21AT519
21AT520
21AT522
21AT524
21AT525
21AT526
21AT527
21AT528
21AT530
21AT532
21AT536
21AT540
21AT542
21AT544
21AT548
21AT560
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6
6
6
Typ
příruby
Počet
zubů
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
F07
F08
F09
F10
F10
F12
F12
F14
F15
F17
F17
F18
F18
F19
F20
F24
F25
F26
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
32
36
40
42
44
48
60
17,85
21,05
22,65
24,20
27,40
29,00
30,60
33,85
37,00
38,60
40,20
41,80
43,35
46,55
49,70
56,05
62,45
65,60
68,80
75,15
94,25
23,0
25,0
28,0
32,0
32,0
36,0
36,0
38,0
42,0
44,0
44,0
48,0
48,0
51,0
54,0
64,0
66,0
70,0
11
14
16
18
20
22
23
24
26
26
26
30
32
34
36
38
40
40
45
50
65
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0,018
0,019
0,021
0,025
0,031
0,036
0,038
0,048
0,054
0,058
0,062
0,064
0,071
0,076
0,088
0,114
0,138
0,180
0,185
0,200
0,307
Typ
příruby
Počet
zubů
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
F07
F08
F09
F10
F10
F12
F12
F14
F15
F17
F17
F18
F18
F19
F20
F24
F25
F26
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
32
36
40
42
44
48
60
17,85
21,05
22,65
24,20
27,40
29,00
30,60
33,85
37,00
38,60
40,20
41,80
43,35
46,55
49,70
56,05
62,45
65,60
68,80
75,15
94,25
23,0
25,0
28,0
32,0
32,0
36,0
36,0
38,0
42,0
44,0
44,0
48,0
48,0
51,0
54,0
64,0
66,0
70,0
11
14
16
18
20
22
23
24
26
26
26
30
32
34
36
38
40
40
45
50
65
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0,022
0,026
0,029
0,035
0,043
0,049
0,053
0,054
0,076
0,081
0,085
0,090
0,092
0,105
0.123
0,160
0,193
0.205
0.228
0,280
0,430
AT 5 Rozteč 5 mm pro řemeny šířky 16 mm
Označení
Obj. č.
Typ
27 AT5/12-2
27 AT5/14-2
27 AT5/15-2
27 AT5/16-2
27 AT5/18-2
27 AT5/19-2
27 AT5/20-2
27 AT5/22-2
27 AT5/24-2
27 AT5/25-2
27 AT5/26-2
27 AT5/27-2
27 AT5/28-2
27 AT5/30-2
27 AT5/32-2
27 AT5/36-2
27 AT5/40-2
27 AT5/42-2
27 AT5/44-0
27 AT5/48-0
27 AT5/60-0
27AT512
27AT514
27AT515
27AT516
27AT518
27AT519
27AT520
27AT522
27AT524
27AT525
27AT526
27AT527
27AT528
27AT530
27AT532
27AT536
27AT540
27AT542
27AT544
27AT548
27AT560
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6
6
6
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
121
AT 5, 10
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny AT 5, AT 10
Materiál: hliník 6082 T6 UNI 9006/4
Typ 6F
Typ 6
AT 5 Rozteč 5 mm pro řemeny šířky 25 mm
Označení
Obj. č.
Typ
36 AT5/12-2
36 AT5/14-2
36 AT5/15-2
36 AT5/16-2
36 AT5/18-2
36 AT5/19-2
36 AT5/20-2
36 AT5/22-2
36 AT5/24-2
36 AT5/25-2
36 AT5/26-2
36 AT5/27-2
36 AT5/28-2
36 AT5/30-2
36 AT5/32-2
36 AT5/36-2
36 AT5/40-2
36 AT5/42-2
36 AT5/44-0
36 AT5/48-0
36 AT5/60-0
36AT512
36AT514
36AT515
36AT516
36AT518
36AT519
36AT520
36AT522
36AT524
36AT525
36AT526
36AT527
36AT528
36AT530
36AT532
36AT536
36AT540
36AT542
36AT544
36AT548
36AT560
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6
6
6
Typ
příruby
Počet
zubů
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
F07
F08
F09
F10
F10
F12
F12
F14
F15
F17
F17
F18
F18
F19
F20
F24
F25
F26
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
32
36
40
42
44
48
60
17,85
21,05
22,65
24,20
27,40
29,00
30,60
33,85
37,00
38,60
40,20
41,80
43,35
46,55
49,70
56,05
62,45
65,60
68,80
75,15
94,25
23,0
25,0
28,0
32,0
32,0
36,0
36,0
38,0
42,0
44,0
44,0
48,0
48,0
51,0
54,0
64,0
66,0
70,0
11
14
16
18
20
22
23
24
26
26
26
30
32
34
36
38
40
40
45
50
65
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0,031
0,037
0,041
0,050
0,061
0,070
0,076
0,080
0,109
0,118
0,120
0,128
0,135
0,150
0.178
0,230
0,278
0,284
0,315
0,400
0,614
Typ
příruby
Počet
zubů
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
F19
F20
F22
F25
F25
F27
F29
F29
F30
F31
F32
F33
F35
F38
F42
15
16
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
32
36
40
44
48
60
45,90
49,05
55,45
58,60
61,80
68,15
74,55
77,70
80,90
84,10
87,25
93,65
100,00
112,75
125,45
138,20
150,95
189,10
51
54
60
66
66
75
83
83
87
91
93
97
106
120
135
31
35
40
44
46
52
58
60
60
60
60
60
65
70
80
88
95
110
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
16
16
0,118
0,134
0,167
0,184
0,208
0,253
0,288
0,310
0,357
0,364
0,401
0,441
0,493
0,623
0,787
0,993
1,090
1,701
AT 10 Rozteč 5 mm pro řemeny šířky 16 mm
Označení
Obj. č.
Typ
31 AT10/15-2
31 AT10/16-2
31 AT10/18-2
31 AT10/19-2
31 AT10/20-2
31 AT10/22-2
31 AT10/24-2
31 AT10/25-2
31 AT10/26-2
31 AT10/27-2
31 AT10/28-2
31 AT10/30-2
31 AT10/32-2
31 AT10/36-2
31 AT10/40-2
31 AT10/44-0
31 AT10/48-0
31 AT10/60-0
31AT115
31AT116
31AT118
31AT119
31AT120
31AT122
31AT124
31AT125
31AT126
31AT127
31AT128
31AT130
31AT132
31AT136
31AT140
31AT144
31AT148
31AT160
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6
6
6
122
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Řemenice pro ozubené řemeny
AT 10
Řemenice pro řemeny AT 10
AT 10 Rozteč 5 mm pro řemeny šířky 25 mm
Označení
Obj. č.
Typ
40 AT10/15-2
40 AT10/16-2
40 AT10/18-2
40 AT10/19-2
40 AT10/20-2
40 AT10/22-2
40 AT10/24-2
40 AT10/25-2
40 AT10/26-2
40 AT10/27-2
40 AT10/28-2
40 AT10/30-2
40 AT10/32-2
40 AT10/36-2
40 AT10/40-2
40 AT10/44-0
40 AT10/48-0
40 AT10/60-0
40AT115
40AT116
40AT118
40AT119
40AT120
40AT122
40AT124
40AT125
40AT126
40AT127
40AT128
40AT130
40AT132
40AT136
40AT140
40AT144
40AT148
40AT160
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6
6
6
Typ
příruby
Počet
zubů
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
F19
F20
F22
F25
F25
F27
F29
F29
F30
F31
F32
F33
F35
F38
F42
15
16
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
32
36
40
44
48
60
45,90
49,05
55,45
58,60
61,80
68,15
74,55
77,70
80,90
84,10
87,25
93,65
100,00
112,75
125,45
138,20
150,95
189,10
51
54
60
66
66
75
83
83
87
91
93
97
106
120
135
32
35
40
44
46
52
58
60
60
60
60
60
65
70
80
88
95
110
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
16
16
0,152
0,176
0,224
0,247
0,276
0,337
0,392
0,422
0,477
0,536
0,540
0,640
0,693
0,873
1,067
1,350
1,516
2,339
Typ
příruby
Počet
zubů
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
F22
F25
F25
F27
F29
F29
F30
F31
F32
F33
F35
F38
F42
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
32
36
40
44
48
60
55,45
58,60
61,80
68,15
74,55
77,70
80,90
84,10
87,25
93,65
100,00
112,75
125,45
138,20
150,95
189,10
60
66
66
75
83
83
87
91
93
97
106
120
135
40
44
46
52
58
60
60
60
60
60
65
70
80
88
95
110
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
0,253
0,286
0,322
0,393
0,475
0,527
0,564
0,602
0,642
0,740
0,844
1,063
1,317
1,611
1,931
3,004
Typ
příruby
Počet
zubů
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
F22
F25
F25
F27
F29
F29
F30
F31
F32
F33
F35
F38
F42
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
32
36
40
44
48
60
55,45
58,60
61,80
68,15
74,55
77,70
80,90
84,10
87,25
93,65
100,00
112,75
125,45
138,20
150,95
189,10
60
66
66
75
83
83
87
91
93
97
106
120
135
40
44
46
52
58
60
60
60
60
60
65
70
80
88
95
110
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
0,422
0,466
0,520
0,570
0,736
0,766
0,816
0,946
0,960
1,169
1,300
1,637
1,999
2,357
2,830
4,368
AT 10 Rozteč 10 mm pro řemeny šířky 32 mm
Označení
Obj. č.
Typ
47 AT10/18-2
47 AT10/19-2
47 AT10/20-2
47 AT10/22-2
47 AT10/24-2
47 AT10/25-2
47 AT10/26-2
47 AT10/27-2
47 AT10/28-2
47 AT10/30-2
47 AT10/32-2
47 AT10/36-2
47 AT10/40-2
47 AT10/44-0
47 AT10/48-0
47 AT10/60-0
47AT118
47AT119
47AT120
47AT122
47AT124
47AT125
47AT126
47AT127
47AT128
47AT130
47AT132
47AT136
47AT140
47AT144
47AT148
47AT160
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6
6
6
AT 10 Rozteč 10 mm pro řemeny šířky 50 mm
Označení
Obj. č.
Typ
66 AT10/18-2
66 AT10/19-2
66 AT10/20-2
66 AT10/22-2
66 AT10/24-2
66 AT10/25-2
66 AT10/26-2
66 AT10/27-2
66 AT10/28-2
66 AT10/30-2
66 AT10/32-2
66 AT10/36-2
66 AT10/40-2
66 AT10/44-0
66 AT10/48-0
66 AT10/60-0
66AT118
66AT119
66AT120
66AT122
66AT124
66AT125
66AT126
66AT127
66AT128
66AT130
66AT132
66AT136
66AT140
66AT144
66AT148
66AT160
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6
6
6
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
123
OT
Ozubené tyče
Standardní ozubené tyče
AT 5, AT 10
Provedení
Materiál: hliník 6082 T6 UNI 9006/4
AT 5 Rozteč 5 mm
AT 10 Rozteč 5 mm
Označení
Obj. č.
Počet
zubů
De
[mm]
Lu
[mm]
L
[mm]
Označení
Obj. č.
Počet
zubů
De
[mm]
Lu
[mm]
L
[mm]
AT05012
AT05013
AT05014
AT05015
AT05016
AT05017
AT05018
AT05019
AT05020
AT05021
AT05022
AT05023
AT05024
AT05025
AT05026
AT05027
AT05028
AT05029
AT05030
AT05031
AT05032
AT05033
AT05034
AT05035
AT05036
AT05038
AT05040
AT05042
AT05044
AT05045
AT05046
AT05048
AT05050
AT05052
AT05054
AT05055
AT05056
AT05058
AT05060
AT05062
AT05064
AT05065
AT05070
AT05072
BAT0512
BAT0513
BAT0514
BAT0515
BAT0516
BAT0517
BAT0518
BAT0519
BAT0520
BAT0521
BAT0522
BAT0523
BAT0524
BAT0525
BAT0526
BAT0527
BAT0528
BAT0529
BAT0530
BAT0531
BAT0532
BAT0533
BAT0534
BAT0535
BAT0536
BAT0538
BAT0540
BAT0542
BAT0544
BAT0545
BAT0546
BAT0548
BAT0550
BAT0552
BAT0554
BAT0555
BAT0556
BAT0558
BAT0560
BAT0562
BAT0564
BAT0565
BAT0570
BAT0572
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
52
54
55
56
58
60
62
64
65
70
72
17,85
19,45
21,05
22,65
24,20
25,80
27,40
29,00
30,60
32,30
33,85
35,45
37,00
38,60
40,20
41,80
43,35
44,95
46,55
48,15
49,70
51,30
52,85
54,45
56,05
59,25
62,45
65,60
68,80
70,40
72,00
75,15
78,35
81,55
84,70
86,30
87,90
91,10
94,25
97,45
100,65
102,25
110,20
113,25
125
125
132
132
140
140
140
140
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
140
140
140
140
140
140
140
140
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
AT10015
AT10016
AT10017
AT10018
AT10019
AT10020
AT10021
AT10022
AT10023
AT10024
AT10025
AT10026
AT10027
AT10028
AT10029
AT10030
AT10031
AT10032
AT10033
AT10034
AT10035
AT10036
AT10037
AT01038
AT10040
AT10041
AT10042
AT10044
AT10045
AT48046
AT10048
AT10050
AT10051
AT10052
AT10054
AT10055
AT10056
AT10057
AT10058
AT10059
AT10060
AT10062
AT10070
AT10075
BAT1015
BAT1016
BAT1017
BAT1018
BAT1019
BAT1020
BAT1021
BAT1022
BAT1023
BAT1024
BAT1025
BAT1026
BAT1027
BAT1028
BAT1029
BAT1030
BAT1031
BAT1032
BAT1033
BAT1034
BAT1035
BAT1036
BAT1037
BAT1038
BAT1040
BAT1041
BAT1042
BAT1044
BAT1045
BAT1046
BAT1048
BAT1050
BAT1051
BAT1052
BAT1054
BAT1055
BAT1056
BAT1057
BAT1058
BAT1059
BAT1060
BAT1062
BAT1070
BAT1075
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
44
45
46
48
50
51
52
54
55
56
57
58
59
60
62
70
75
45,90
49,05
52,25
55,45
58,60
61,80
65,00
68,15
71,35
74,55
77,70
80,90
84,10
87,25
90,45
93,65
96,80
100,00
103,20
106,40
109,55
112,75
115,90
119,10
125,45
128,65
131,85
138,20
141,40
144,55
150,95
157,30
160,50
163,65
170,05
173,20
176,40
179,60
182,75
185,95
189,10
195,50
220,95
236,90
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
124
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Příruby
PA
Počet zubů
Příruby pro řemenice
AT 5, AT 10
Pro řemeny
Příruba – typ
Počet zubů
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
d = 1 mm
d = 1 mm
AT 5
AT 10
F 07
F 08
F 09
F 10
F 19
F 20
F 10
F 12
F 12
F 22
F 25
F 25
F 14
F 27
F 15
F 17
F 17
F 18
F 18
F 29
F 29
F 30
F 31
F 32
F 19
F 33
F 20
F 35
F 24
F 38
F 25
F 42
F 26
F 01
F 02
F 03
F 04
F 05
F 06
F 07
F 08
F 09
F 10
F 11
F 12
F 13
F 14
F 15
F 16
F 17
F 18
F 19
F 20
F 21
F 22
F 23
F 24
F 25
F 26
F 27
F 28
F 29
F 30
F 31
F 32
F 33
F 34
F 35
F 36
F 37
F 38
F 39
F 40
F 41
F 42
F 43
F 44
F 45
F 46
F 47
F 48
F 49
F 50
F 51
F 52
F 53
F 54
F 55
F 56
F 57
F 58
F 59
F 60
F 61
F 62
F 63
F 64
F 65
F 66
F 67
F 68
F 69
F 70
F 71
F 72
F 73
F 74
F 75
F 76
F 77
F 78
F 79
F 80
13
15
16
17,5
18
20
23
25
28
32
35
36
37
38
42
43
44
48
51
54
57
60
61
64
66
70
75
79
83
87
91
93
97
102
106
112
115
120
123
128
131
135
138
140
142
146
148
150
154
158
160
168
175
180
184
188
192
198
200
205
212
226
230
240
250
256
265
275
286
296
300
325
350
375
405
430
455
480
530
595
10
12
13
14,5
15
16,5
18
21,5
24
27,5
30,5
31
33
34
38
39
40,5
43,5
47
50,5
52
57
56,5
57
63
66,5
68,5
72,5
78
82,5
85,5
89
93,8
97
101
105,5
109
112,5
117,5
124
125,5
128,5
132
125
137
133
143
145
142
153
148
161
170
174
168
176
187
180
193
189
200
214
222
224
228
240
240
253
277
287
280
305
330
355
380
406
432
457
508
572
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
6
8
9,5
11,6
11,5
12,2
12,5
15
17,8
23
23
25
25
26,5
30,5
31
32,5
37
40
43
46
47
49
47
52
53
60
60
68
72
76
80
83
82,5
90
91
94
99,5
107
107
115
115
121
107
120
107
132
130
122
138,5
120
148
157
154
135
150
173
150
180
160
162
190
200
192
200
220
213
225
242
260
252
278
302
328
354
380
405
430
481
544
125
Ozubené řemeny
???
Převody ozubenými řemeny s metrickou roztečí HTD®
3M, 5M, 8M, 14M 20M
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
127
HTD®
Ozubené řemeny
Provedení
HTD®
Ozubené řemeny s metrickou roztečí
Konstrukční charakteristiky
Rozvodové řemeny HTD® jsou z konstrukčního hlediska složeny
z následujících částí a prvků – viz obrázek:
A) Tažné vlákno
B) Polychloroprenový zub
C) Ochranná tkanina
C
B
A
Řemeny HTD® jsou ideální pro výkonové přenosy velkých výkonů s malou
rychlostí a velkým kroutícím momentem.
Oblouková geometrie zubu eliminuje koncentraci napětí v kořenech zubů
a dovoluje větší výkon a vyšší životnost.
Jsou navrženy pro rychlosti do 20 000 ot./min a přenos výkonu do
1000 kW. Hospodárný provoz. Mazání není potřeba.
Nabízejí se s roztečemi 3M, 5M, 8M a 20M a s výpočtovou délkou od
105 mm až do 6600 mm.
Rozměrové charakteristiky
Tento typ řemene je charakterizován následujícími popisnými prvky:
1) Výpočtovou délkou řemene v mm
2) Roztečí zubů v mm
3) Šířkou řemene v mm
Příklad: 1120-8M-85
1120 – výpočtová délka řemene v mm;
8M – rozteč zubů v mm;
85 – šířka řemene v mm.
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
129
HTD®
Ozubené řemeny
Ozubené řemeny s metrickou roztečí
HTD®
Provedení
P
P
De
A
A) Roztečná linie řemene
B
Dp
HTD® 3M
B) Roztečná kružnice řemene
Konstrukční charakteristiky
HTD® 5M
Použité značky
P – Rozteč
Dp – Roztečný průměr řemenice
De – Hlavový průměr řemenice
Specifikace řemene
Převodové řemeny HTD® jsou vyráběny s následujícími roztečemi – 3 mm,
5 mm, 8 mm, 14 mm a 20 mm. Dále jsou vyráběny v širokém rozsahu délek
a šířek.
HTD® 8M
Řemen je charakterizován následujícími hlavními rozměry:
délka roztečné linie
rozteč
šířka
HTD® 14M
Délka roztečné linie odpovídá násobku velikosti rozteče a počtu zubů.
Rozteč je udána vzdáleností mezi středy dvou sousedních zubů, měřenou
na roztečné linii řemene. Teoretická roztečná linie se u řemenů HTD®
nachází uvnitř zesílené vložky.
Dp Výpočtový průměr řemenice
Průměr teoreticky popisuje polohu roztečné kružnice, která je vždy větší než
vnější průměr řemenice. Roztečný průměr lze snadno vypočítat z poměru
P × Z = π × Dp. Proto:
HTD® 20M
P·Z
Dp = π
130
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
HTD®
Ozubené řemeny
HTD®
Provedení
HTD® 3M Rozteč 3 mm
Označení
129-3M
144-3M
147-3M
150-3M
159-3M
168-3M
174-3M
177-3M
180-3M
186-3M
195-3M
201-3M
204-3M
207-3M
210-3M
213-3M
225-3M
252-3M
255-3M
267-3M
276-3M
285-3M
288-3M
291-3M
297-3M
300-3M
312-3M
318-3M
333-3M
339-3M
345-3M
357-3M
363-3M
384-3M
390-3M
420-3M
447-3M
474-3M
480-3M
486-3M
489-3M
501-3M
513-3M
531-3M
564-3M
576-3M
597-3M
600-3M
633-3M
669-3M
711-3M
804-3M
882-3M
945-3M
1062-3M
1125-3M
1245-3M
1263-3M
1500-3M
1530-3M
1863-3M
Výpočtová
délka [mm]
129
144
147
150
159
168
174
177
180
186
195
201
204
207
210
213
225
252
255
267
276
285
288
291
297
300
312
318
333
339
345
357
363
384
390
420
447
474
480
486
489
501
513
531
564
576
597
600
633
669
711
804
882
945
1062
1125
1245
1263
1500
1530
1863
Ozubené řemeny s metrickou roztečí
HTD® 5M Rozteč 5 mm
Počet zubů
Označení
43
48
49
50
53
56
58
59
60
62
65
67
68
69
70
71
75
84
85
89
92
95
96
97
99
100
104
106
111
113
115
119
121
128
130
140
149
158
160
162
163
167
171
177
188
192
199
200
211
223
237
268
294
315
354
375
415
421
500
510
621
225-5M
255-5M
280-5M
300-5M
305-5M
325-5M
330-5M
340-5M
350-5M
360-5M
370-5M
375-5M
400-5M
425-5M
450-5M
475-5M
500-5M
525-5M
535-5M
550-5M
565-5M
575-5M
580-5M
600-5M
615-5M
635-5M
645-5M
665-5M
670-5M
700-5M
710-5M
740-5M
750-5M
800-5M
835-5M
860-5M
890-5M
900-5M
925-5M
950-5M
980-5M
1000-5M
1050-5M
1125-5M
1175-5M
1270-5M
1350-5M
1420-5M
1595-5M
1790-5M
1800-5M
1870-5M
1895-5M
2000-5M
2525-5M
Výpočtová
délka [mm]
225
255
280
300
305
325
300
340
350
360
370
375
400
425
450
475
500
525
535
550
565
575
580
600
615
635
645
665
670
700
710
740
750
800
835
860
890
900
925
950
980
1000
1050
1125
1175
1270
1350
1420
1595
1790
1800
1870
1895
2000
2525
HTD® 8M Rozteč 8 mm
Počet zubů
Označení
45
51
56
60
61
65
66
68
70
72
74
75
80
85
90
95
100
105
107
110
113
115
116
120
123
127
129
133
134
140
142
148
150
160
167
172
178
180
185
190
196
200
210
225
235
254
270
284
319
358
360
374
379
400
505
480-8M
560-8M
600-8M
640-8M
720-8M
800-8M
880-8M
960-8M
1040-8M
1120-8M
1200-8M
1280-8M
1440-8M
1600-8M
1760-8M
1800-8M
2000-8M
2400-8M
2600-8M
2800-8M
Výpočtová
délka [mm]
480
560
600
640
720
800
880
960
1040
1120
1200
1280
1440
1600
1760
1800
2000
2400
2600
2800
Počet zubů
60
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
225
250
300
325
350
HTD® 14M Rozteč 14 mm
Označení
966-14M
1190-14M
1400-14M
1610-14M
1778-14M
1890-14M
2100-14M
2310-14M
2450-14M
2590-14M
2800-14M
3150-14M
3500-14M
3850-14M
4326-14M
4578-14M
Výpočtová
délka [mm]
966
1190
1400
1610
1778
1890
2100
2310
2450
2590
2800
3150
3500
3850
4326
4578
Počet zubů
69
85
100
115
127
135
150
165
175
185
200
225
250
275
309
327
HTD® 20M Rozteč 20 mm
Označení
2000-20M
3400-20M
4200-20M
5000-20M
5400-20M
5800-20M
6200-20M
6600-20M
Výpočtová
délka [mm]
2000
3400
4200
5000
5400
5800
6200
6600
Počet zubů
100
170
210
250
270
290
310
330
Řemeny 3M, 5M, 8M a 14M jsou standardní. Dodací termíny řemenů 20 M – na dotaz.
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
131
HTD®
Ozubené řemeny
Ozubené řemeny s metrickou roztečí
Provedení
HTD®
Šířka řemene [mm]
Typ
HTD® 3M 6*
®
HTD 5M
9*
15*
9*
15*
HTD® 8M
25*
20*
30*
HTD® 14M
50*
40*
85*
55* 85* 115* 170*
HTD® 20M
115 170 230 290 340
*Šířky běžně dostupných řemenů.
Výrobní rozměrové tolerance řemenů
Vzhledem k tomu, že existují určité velmi nízké délkové roztečné tolerance,
je třeba tuto skutečnost vzít v úvahu při nasazování řemene. Zvažte možnost
napínání řemene změnou vzdálenosti středů kol nebo vložením napínacího
kolečka.
Průměr napínacího kolečka nesmí být nikdy menší než průměr menší
řemenice.
Tolerance vzdálenosti os řemenic v závislosti
na délce řemene
Výpočtová délka řemene [mm]
Tolerance vzdálenosti os řemenice
[mm]
< 127 ÷ 254
±0,20
255 ÷ 381
±0,23
382 ÷ 508
±0,25
509 ÷ 762
±0,30
763 ÷ 1016
±0,33
1017 ÷ 1270
±0,38
1271 ÷ 1524
±0,41
1525 ÷ 1778
±0,43
delší než 1778
nárůst ±0,03 každých
254 mm délky navíc
Tolerance šířky řemene dle DIN 7721
Šířka řemene
[mm]
Tolerance v mm pro Tolerance v mm pro Tolerance v mm pro
délku 0 až 838,2 délku 838,2 až 1676,4 délku 1676,4 a více
do 38,1
+0,8 -0,8
+0,8 -1,2
+0,8 -1,2
38,2 ÷ 50,8
+0,8 -1,2
+1,2 -1,2
+1,2 -1,6
50,9 ÷ 63,5
+1,2 -1,2
+1,2 -1,6
+1,6 -1,6
63,6 ÷ 76,2
+1,2 -1,6
+1,6 -1,6
+1,6 -2,0
76,3 ÷ 101,6
+1,6 -1,6
+1,6 -2,0
+2,0 -2,0
101,7 ÷ 177,8
+2,4 -2,4
+1,6 -2,0
širší než 177,8
132
+2,0 -2,0
+4,8 -6,4
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
HTD®
Ozubené řemeny
Ozubené řemeny s oboustranným
ozubením
HTD®
Provedení
HTD® 5M Rozteč 5 mm
HTD® 8M Rozteč 8 mm
HTD® 14M Rozteč 14 mm
Výpočtová
délka [mm]
Označení
Výpočtová
délka [mm]
Počet zubů
Označení
Výpočtová
délka [mm]
Počet zubů
DD 425 5M
425
85
DD 480 8M
480
60
DD 1610 14M
1610
115
DD 475 5M
475
95
DD 560 8M
560
70
DD 1778 14M
1778
127
DD 500 5M
500
100
DD 600 8M
600
75
DD 1890 14M
1890
135
DD 600 5M
600
120
DD 640 8M
640
80
DD 2100 14M
2100
150
DD 615 5M
615
123
DD 720 8M
720
90
DD 2310 14M
2310
165
DD 640 5M
640
128
DD 800 8M
800
100
DD 2450 14M
2450
175
DD 670 5M
670
134
DD 880 8M
880
110
DD 2590 14M
2590
185
DD 700 5M
700
140
DD 960 8M
960
120
DD 2800 14M
2800
200
DD 755 5M
755
151
DD 1040 8M
1040
130
DD 3150 14M
3150
225
DD 800 5M
800
160
DD 1120 8M
1120
140
DD 835 5M
835
167
DD 1200 8M
1200
150
DD 890 5M
890
178
DD 1280 8M
1280
160
DD 935 5M
935
187
DD 1360 8M
1360
170
DD 1100 5M
1100
220
DD 1440 8M
1440
180
DD 1200 5M
1200
240
DD 1600 8M
1600
200
DD 1760 8M
1760
220
DD 1800 8M
1800
225
DD 2000 8M
2000
250
DD 2400 8M
2400
300
DD 2600 8M
2600
325
DD 2800 8M
2800
350
Označení
Počet zubů
Šířka řemene [mm]
Typ
®
HTD 5M
9
15
25
30
HTD® 8M
HTD® 14M
20
50
40
85
55
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
85
133
HTD®
Ozubené řemeny
Otáčky malé řemenice (ot./min)
Nomogram pro volbu řemenů s metrickou roztečí – HTD®
Hnací výkon (Pc) v kW
134
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
HTD®
Ozubené řemeny
Otáčky malé řemenice (ot./min)
Nomogram pro volbu řemenů s metrickou roztečí – HTD®
Hnací výkon (Pc) v kW
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
135
HTD®
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny HTD® 3M
Typ 1F
Typ 6F
Typ 6
HTD® 3M Rozteč 3 mm pro řemeny šířky 6 mm
S přírubami
Bez
přírub
Hliník UNI 3571 TA 16
Popis
136
Označení
Obj. č.
Typ
10 3M-06
12 3M-06
14 3M-06
15 3M-06
16 3M-06
18 3M-06
20 3M-06
21 3M-06
22 3M-06
24 3M-06
26 3M-06
28 3M-06
30 3M-06
32 3M-06
36 3M-06
40 3M-06
44 3M-06
48 3M-06
60 3M-06
72 3M-06
03M0610
03M0612
03M0614
03M0615
03M0616
03M0618
03M0620
03M0621
03M0622
03M0624
03M0626
03M0628
03M0630
03M0632
03M0636
03M0640
03M0644
03M0648
03M0660
03M0672
1F
1F
1F
1F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6
6
6
Typ
příruby
Počet
zubů
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F08
F08
F09
F10
F10
F12
F14
F15
F18
10
12
14
15
16
18
20
21
22
24
26
28
30
32
36
40
44
48
60
72
9,55
11,46
13,37
14,32
15,28
17,19
19,10
20,05
21,01
22,92
24,83
26,74
28,65
30,56
34,38
38,20
42,02
45,84
57,30
68,75
8,79
10,70
12,61
13,56
14,52
16,43
18,34
19,29
20,25
22,16
24,07
25,98
27,89
29,80
33,62
37,44
41,26
45,08
56,54
67,99
13
15
16
17,5
18
20
23
25
25
25
28
32
32
36
38
42
48
13
15
16
17,5
10
11
13
13
13
13
16
18
20
22
26
28
33
33
33
33
7,2
7,2
7,2
7,2
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
14,5
14,5
14,5
14,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
18
18
18
18,6
18,6
18,6
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
HTD®
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny HTD® 3M
Typ 6F
Typ 6
Typ 1F
HTD® 3M Rozteč 3 mm pro řemeny šířky 9 mm
S přírubami
Bez
přírub
Hliník UNI 3571 TA 16
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
10 3M-09
12 3M-09
14 3M-09
15 3M-09
16 3M-09
18 3M-09
20 3M-09
21 3M-09
22 3M-09
24 3M-09
26 3M-09
28 3M-09
30 3M-09
32 3M-09
36 3M-09
40 3M-09
44 3M-09
48 3M-09
60 3M-09
72 3M-09
03M0910
03M0912
03M0914
03M0915
03M0916
03M0918
03M0920
03M0921
03M0922
03M0924
03M0926
03M0928
03M0930
03M0932
03M0936
03M0940
03M0944
03M0948
03M0960
03M0972
1F
1F
1F
1F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6
6
6
Typ
příruby
Počet
zubů
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F08
F08
F09
F10
F10
F12
F14
F15
F18
10
12
14
15
16
18
20
21
22
24
26
28
30
32
36
40
44
48
60
72
9,55
11,46
13,37
14,32
15,28
17,19
19,10
20,05
21,01
22,92
24,83
26,74
28,65
30,56
34,38
38,20
42,02
45,84
57,30
68,75
8,79
10,70
12,61
13,56
14,52
16,43
18,34
19,29
20,25
22,16
24,07
25,98
27,89
29,80
33,62
37,44
41,26
45,08
56,54
67,99
13
15
16
17,5
18
20
23
25
25
25
28
32
32
36
38
42
48
13
15
16
17,5
10
11
13
13
13
13
16
18
20
22
26
28
33
33
33
33
10,2
10,2
10,2
10,2
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
17,5
17,5
17,5
17,5
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
0,004
0,006
0,007
0,008
0,007
0,008
0,010
0,013
0,014
0,016
0,018
0,024
0,028
0,032
0,045
0,055
0,074
0,074
0,106
0,145
Typ
příruby
Počet
zubů
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F08
F08
F09
F10
F10
F12
F14
F15
F18
10
12
14
15
16
18
20
21
22
24
26
28
30
32
36
40
44
48
60
72
9,55
11,46
13,37
14,32
15,28
17,19
19,10
20,05
21,01
22,92
24,83
26,74
28,65
30,56
34,38
38,20
42,02
45,84
57,30
68,75
8,79
10,70
12,61
13,56
14,52
16,43
18,34
19,29
20,25
22,16
24,07
25,98
27,89
29,80
33,62
37,44
41,26
45,08
56,54
67,99
13
15
16
17,5
18
20
23
25
25
25
28
32
32
36
38
42
48
13
15
16
17,5
10
11
12
13
13
13
16
18
20
22
26
28
33
33
33
33
17
17
17
17
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
20
20
20
20
20
20
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
30
30
30
30
30
30
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
0,006
0,008
0,010
0,012
0,010
0,012
0,014
0,016
0,018
0,020
0,027
0,030
0,035
0,042
0,060
0,075
0,095
0,103
0,150
0,212
HTD® 3M Rozteč 3 mm pro řemeny šířky 15 mm
S přírubami
Bez
přírub
Hliník UNI 3571 TA 16
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
10 3M-15
12 3M-15
14 3M-15
15 3M-15
16 3M-15
18 3M-15
20 3M-15
21 3M-15
22 3M-15
24 3M-15
26 3M-15
28 3M-15
30 3M-15
32 3M-15
36 3M-15
40 3M-15
44 3M-15
48 3M-15
60 3M-15
72 3M-15
03M1510
03M1512
03M1514
03M1515
03M1516
03M1518
03M1520
03M1521
03M1522
03M1524
03M1526
03M1528
03M1530
03M1532
03M1536
03M1540
03M1544
03M1548
03M1560
03M1572
1F
1F
1F
1F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6
6
6
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
137
HTD®
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny HTD® 5M
Typ 6F
Typ 6W
HTD® 5M Rozteč 5 mm pro řemeny šířky 9 mm
138
S přírubami
Bez přírub
Hliník
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
12 5M-09
14 5M-09
15 5M-09
16 5M-09
18 5M-09
20 5M-09
21 5M-09
22 5M-09
24 5M-09
26 5M-09
28 5M-09
30 5M-09
32 5M-09
36 5M-09
40 5M-09
44 5M-09
48 5M-09
60 5M-09
72 5M-09
05M0912
05M0914
05M0915
05M0916
05M0918
05M0920
05M0921
05M0922
05M0924
05M0926
05M0928
05M0930
05M0932
05M0936
05M0940
05M0944
05M0948
05M0960
05M0972
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6W
6W
6W
6W
Typ
Počet
příruby zubů
F07
F08
F09
F09
F10
F12
F14
F14
F15
F17
F18
F19
F20
F22
F26
12
14
15
16
18
20
21
22
24
26
28
30
32
36
40
44
48
60
72
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
19,10
22,28
23,87
25,46
28,65
31,83
33,42
35,01
38,20
41,38
44,56
47,75
50,93
57,30
63,66
70,03
76,39
95,46
114,59
17,96
21,14
22,73
24,32
27,51
30,69
32,28
33,87
37,06
40,24
43,42
46,60
49,79
56,16
62,52
68,89
75,25
94,35
113,45
23
25
28
28
32
36
38
38
42
44
48
51
54
60
70
12
13
16
16,5
20
23
24
25,5
27
30
30,5
35
38
38
38
38
45
45
45
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
54
61
80
100
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
20
20
20
20
20
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
25,5
25,5
25,5
25,5
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
0,028
0,034
0,042
0,050
0,070
0,094
0,110
0,118
0,145
0,170
0,200
0,236
0,210
0,324
0,400
0,170
0,182
0,230
0,270
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
HTD®
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny HTD® 5M
Typ 6F
Typ 6W
HTD® 5M Rozteč 5 mm pro řemeny šířky 15 mm
S přírubami
Bez přírub
Hliník
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
12 5M-15
14 5M-15
15 5M-15
16 5M-15
18 5M-15
20 5M-15
21 5M-15
22 5M-15
24 5M-15
26 5M-15
28 5M-15
30 5M-15
32 5M-15
36 5M-15
40 5M-15
44 5M-15
48 5M-15
60 5M-15
72 5M-15
05M1512
05M1514
05M1515
05M1516
05M1518
05M1520
05M1521
05M1522
05M1524
05M1526
05M1528
05M1530
05M1532
05M1536
05M1540
05M1544
05M1548
05M1560
05M1572
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6W
6W
6W
6W
Typ
Počet
příruby zubů
F07
F08
F09
F09
F10
F12
F14
F14
F15
F17
F18
F19
F20
F24
F26
12
14
15
16
18
20
21
22
24
26
28
30
32
36
40
44
48
60
72
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
19,10
22,28
23,87
25,46
28,65
31,83
33,42
35,01
38,20
41,38
44,56
47,75
50,93
57,30
63,66
70,03
76,39
95,46
114,5
17,96
21,14
22,73
24,32
27,51
30,69
32,28
33,87
37,06
40,24
43,42
46,60
49,79
56,16
62,52
68,89
75,25
94,35
113,45
23
25
28
28
32
36
38
38
42
44
48
51
54
60
70
12
13
16
16,5
20
23
24
25,5
27
30
30,5
35
38
38
38
38
45
45
45
54
61
80
100
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
26
26
26
26
26
26
26
26
28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
0,034
0,046
0,056
0,064
0,086
0,112
0,130
0,140
0,180
0,220
0,250
0,300
0,350
0,426
0,520
0,225
0,187
0,305
0,305
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
19,10
22,28
23,87
25,46
28,65
31,83
33,42
35,01
38,20
41,38
44,56
47,75
50,93
57,30
63,66
70,03
76,39
95,46
114,59
17,96
21,14
22,73
24,32
27,51
30,69
32,28
33,87
37,06
40,24
43,42
46,60
49,79
56,16
62,52
68,89
75,25
94,35
113,45
23
25
28
28
32
36
38
38
42
44
48
51
54
60
70
12
13
16
16,5
20
23
24
25,5
27
30
30,5
35
38
38
38
38
45
45
45
54
61
80
100
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
36
36
36
36
36
36,5
38,5
38,5
38,5
38,5
38,5
38,5
38,5
38,5
38,5
40,5
40,5
40,5
40,5
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
0,050
0,070
0,080
0,100
0,120
0,160
0,190
0,210
0,250
0,300
0,350
0,420
0,480
0,590
0,740
0,320
0,275
0,435
0,525
HTD® 5M Rozteč 5 mm pro řemeny šířky 25 mm
S přírubami
Bez přírub
Hliník
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
12 5M-25
14 5M-25
15 5M-25
16 5M-25
18 5M-25
20 5M-25
21 5M-25
22 5M-25
24 5M-25
26 5M-25
28 5M-25
30 5M-25
32 5M-25
36 5M-25
40 5M-25
44 5M-25
48 5M-25
60 5M-25
72 5M-25
05M2512
05M2514
05M2515
05M2516
05M2518
05M2520
05M2521
05M2522
05M2524
05M2526
05M2528
05M2530
05M2532
05M2536
05M2540
05M2544
05M2548
05M2560
05M2572
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6W
6W
6W
6W
Typ
Počet
příruby zubů
F07
F08
F09
F09
F10
F12
F14
F14
F15
F17
F18
F19
F20
F22
F26
12
14
15
16
18
20
21
22
24
26
28
30
32
36
40
44
48
60
72
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
139
HTD®
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny HTD® 8M
Typ 6F
Typ 6WF
Typ 6W
Typ 6A
HTD® 8M Rozteč 8 mm pro řemeny šířky 20 mm
S přírubami
Bez přírub
Hliník
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
22 8M-20
24 8M-20
26 8M-20
28 8M-20
30 8M-20
32 8M-20
34 8M-20
36 8M-20
38 8M-20
40 8M-20
44 8M-20
48 8M-20
56 8M-20
64 8M-20
72 8M-20
80 8M-20
90 8M-20
112 8M-20
144 8M-20
168 8M-20
192 8M-20
08M2022
08M2024
08M2026
08M2028
08M2030
08M2032
08M2034
08M2036
08M2038
08M2040
08M2044
08M2048
08M2056
08M2064
08M2072
08M2080
08M2090
8M20112
8M20144
8M20168
8M20192
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6WF
6WF
6WF
6W
6A
6A
6A
6A
6A
Typ
příruby
Počet
zubů
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F22
F25
F26
F27
F29
F30
F31
F33
F34
F35
F38
F40
F48
F52
F57
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
44
48
56
64
72
80
90
112
144
168
192
56,02
61,12
66,21
71,30
76,39
81,49
86,58
91,67
96,77
101,86
112,05
122,23
142,60
162,97
183,35
203,72
229,18
285,21
366,69
427,81
488,92
54,65
59,75
64,84
70,08
75,13
80,16
85,22
90,30
95,39
100,49
110,67
120,86
141,23
161,60
181,97
202,35
227,81
283,83
365,32
426,44
487,55
60
66
70
75
83
87
91
97
102
106
120
128
150
168
192
43
45
48
50
55
60
70
75
75
75
75
75
80
80
80
90
90
90
90
100
100
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
116
137
158
180
204
254
336
400
460
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18
20
20
20
HTD® 8M Rozteč 8 mm pro řemeny šířky 30 mm
140
S přírubami
Bez přírub
Hliník
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
22 8M-30
24 8M-30
26 8M-30
28 8M-30
30 8M-30
32 8M-30
34 8M-30
36 8M-30
38 8M-30
40 8M-30
44 8M-30
48 8M-30
56 8M-30
64 8M-30
72 8M-30
80 8M-30
90 8M-30
112 8M-30
144 8M-30
168 8M-30
192 8M-30
08M3022
08M3024
08M3026
08M3028
08M3030
08M3032
08M3034
08M3036
08M3038
08M3040
08M3044
08M3048
08M3056
08M3064
08M3072
08M3080
08M3090
08M3011
08M3014
08M3016
08M3019
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6WF
6WF
6WF
6W
6A
6A
6A
6A
6A
Typ
Počet
příruby zubů
F22
F25
F26
F27
F29
F30
F31
F33
F34
F35
F38
F40
F48
F52
F57
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
44
48
56
64
72
80
90
112
144
168
192
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
56,02
61,12
66,21
71,30
76,39
81,49
86,58
91,67
96,77
101,86
112,05
122,23
142,60
162,97
183,35
203,72
229,18
285,21
366,69
427,81
488,92
54,65
59,75
64,84
70,08
75,13
80,16
85,22
90,30
95,39
100,49
110,67
120,86
141,23
161,60
181,97
202,35
227,81
283,83
365,32
426,44
487,55
60
66
70
75
83
87
91
97
102
106
120
128
150
168
192
43
45
48
50
55
60
70
75
75
75
75
75
90
90
95
100
100
100
100
100
100
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
116
137
158
180
204
254
336
400
460
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18
20
20
20
0,69
0,84
1,00
1,12
1,32
1,53
1,80
1,99
2,27
2,40
2,80
3,20
3,60
4,30
4,80
5,10
5,70
6,80
9,30
11,40
16,00
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
HTD®
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny HTD® 8M
Typ 6F
Typ 10WF
Typ 10W
Typ 10A
HTD® 8M Rozteč 8 mm pro řemeny šířky 50 mm
S přírubami
Bez přírub
Hliník
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
22 8M-50
24 8M-50
26 8M-50
28 8M-50
30 8M-50
32 8M-50
34 8M-50
36 8M-50
38 8M-50
40 8M-50
44 8M-50
48 8M-50
56 8M-50
64 8M-50
72 8M-50
80 8M-50
90 8M-50
112 8M-50
144 8M-50
168 8M-50
192 8M-50
08M5022
08M5024
08M5026
08M5028
08M5030
08M5032
08M5034
08M5036
08M5038
08M5040
08M5044
08M5048
08M5056
08M5064
08M5072
08M5080
08M5090
08M5011
08M5014
08M5016
08M5019
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
10WF
10WF
10WF
10W
10A
10A
10A
10A
10A
Typ
Počet
příruby zubů
F22
F25
F26
F27
F29
F30
F31
F33
F34
F35
F38
F40
F48
F52
F57
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
44
48
56
64
72
80
90
112
144
168
192
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
56,02
61,12
66,21
71,30
76,39
81,49
86,58
91,67
96,77
101,86
112,05
122,23
142,60
162,97
183,35
203,72
229,18
285,21
366,69
427,81
488,92
54,65
59,75
64,84
70,08
75,13
80,16
85,22
90,30
95,39
100,49
110,67
120,86
141,23
161,60
181,97
202,35
227,81
283,83
365,32
426,44
487,55
60
66
70
75
83
87
91
97
102
106
120
128
150
168
192
43
45
48
50
55
60
66
70
75
75
75
80
90
100
100
110
110
110
110
120
130
116
137
158
180
204
254
336
400
460
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
60
60
60
60
60
60
60
60
60
12
12
15
15
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
1,00
1,23
1,50
1,67
1,97
2,27
2,69
2,97
3,23
3,50
3,90
4,30
5,00
5,60
6,80
6,90
8,60
9,60
13,80
16,00
22,40
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
56,02
61,12
66,21
71,30
76,39
81,49
86,58
91,67
96,77
101,86
112,05
122,23
142,60
162,97
183,35
203,72
229,18
285,21
366,69
427,81
488,92
54,65
59,75
64,84
70,08
75,13
80,16
85,22
90,30
95,39
100,49
110,67
120,86
141,23
161,60
181,97
202,35
227,81
283,83
365,32
426,44
487,55
60
66
70
75
83
87
91
97
102
106
120
128
150
168
192
43
45
48
50
55
60
66
70
75
75
75
80
90
100
100
110
110
110
110
120
130
137
158
180
204
254
336
400
460
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
95
95
95
95
95
95
95
95
12
12
12
15
15
15
15
15
15
18
18
18
18
20
20
20
20
24
24
24
24
1,55
1,90
2,25
2,55
3,00
3,57
4,00
4,50
5,00
5,20
6,60
7,00
10,00
10,40
11,40
11,10
12,20
15,00
21,50
24,10
30,60
HTD® 8M Rozteč 8 mm pro řemeny šířky 85 mm
S přírubami
Bez přírub
Hliník
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
22 8M-85
24 8M-85
26 8M-85
28 8M-85
30 8M-85
32 8M-85
34 8M-85
36 8M-85
38 8M-85
40 8M-85
44 8M-85
48 8M-85
56 8M-85
64 8M-85
72 8M-85
80 8M-85
90 8M-85
112 8M-85
144 8M-85
168 8M-85
192 8M-85
08M8522
08M8524
08M8526
08M8528
08M8530
08M8532
08M8534
08M8536
08M8538
08M8540
08M8544
08M8548
08M8556
08M8564
08M8572
08M8580
08M8590
08M8511
08M8514
08M8516
08M8519
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
10WF
10WF
10W
10A
10A
10A
10A
10A
Typ
Počet
příruby zubů
F22
F25
F26
F27
F29
F30
F31
F33
F34
F35
F38
F40
F48
F52
F57
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
44
48
56
64
72
80
90
112
144
168
192
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
141
HTD®
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny HTD® 14M
Typ 6F
Typ 6WF
Typ 6W
HTD® 14M Rozteč 14 mm pro řemeny šířky 40 mm
142
S přírubami
Bez přírub
Hliník
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
28 14M-40
29 14M-40
30 14M-40
32 14M-40
34 14M-40
36 14M-40
38 14M-40
40 14M-40
44 14M-40
48 14M-40
56 14M-40
64 14M-40
72 14M-40
80 14M-40
90 14M-40
112 14M-40
144 14M-40
168 14M-40
192 14M-40
216 14M-40
14M4028
14M4029
14M4030
14M4032
14M4034
14M4036
14M4038
14M4040
14M4044
14M4048
14M4056
14M4064
14M4072
14M4080
14M4090
14M4011
14M4014
14M4016
14M4019
14M4021
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6WF
6WF
6WF
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
Typ
Počet
příruby zubů
F40
F43
F43
F49
F51
F52
F55
F56
F61
F62
F66
F70
28
29
30
32
34
36
38
40
44
48
56
64
72
80
90
112
144
168
192
216
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
124,78
129,23
133,69
142,60
151,52
160,43
169,34
178,25
196,08
213,90
249,55
285,21
320,86
356,51
401,07
499,11
641,71
748,66
855,62
962,57
122,12
126,57
130,99
139,88
148,79
157,68
166,60
175,49
193,28
211,11
246,76
282,41
318,06
353,71
398,28
496,32
638,92
745,87
852,82
959,76
128
138
138
154
160
168
184
188
212
226
256
296
100
100
100
100
100
100
120
120
120
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
150
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
170
207
240
278
314
358
456
600
706
813
920
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
4,73
5,09
5,45
6,17
6,88
7,60
8,28
9,26
10,32
11,50
13,05
14,40
16,90
18,50
20,00
26,70
35,00
44,20
52,20
62,50
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
HTD®
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny HTD® 14M
Typ 6F
Typ 10WF
Typ 10A
HTD® 14M Rozteč 14 mm pro řemeny šířky 55 mm
S přírubami
Bez přírub
Hliník
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
28 14M-55
29 14M-55
30 14M-55
32 14M-55
34 14M-55
36 14M-55
38 14M-55
40 14M-55
44 14M-55
48 14M-55
56 14M-55
64 14M-55
72 14M-55
80 14M-55
90 14M-55
112 14M-55
144 14M-55
168 14M-55
192 14M-55
216 14M-55
14M5528
14M5529
14M5530
14M5532
14M5534
14M5536
14M5538
14M5540
14M5544
14M5548
14M5556
14M5564
14M5572
14M5580
14M5590
14M5511
14M5514
14M5516
14M5519
14M5521
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
10WF
10WF
10WF
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
Typ
Počet
příruby zubů
F40
F43
F43
F49
F51
F52
F55
F56
F61
F62
F66
F70
28
29
30
32
34
36
38
40
44
48
56
64
72
80
90
112
144
168
192
216
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
124,78
129,23
133,69
142,60
151,52
160,43
169,34
178,25
196,08
213,90
249,55
285,21
320,86
356,51
401,07
499,11
641,71
748,66
855,62
962,57
122,12
126,57
130,99
139,88
148,79
157,68
166,60
175,49
193,28
211,11
246,76
282,41
318,06
353,71
398,28
496,32
638,92
745,87
852,82
959,76
128
138
138
154
160
168
184
188
212
226
256
296
100
100
100
100
100
100
120
120
120
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
150
170
207
240
278
314
358
456
600
706
813
920
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
85
85
85
85
85
85
85
85
85
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
5,60
6,10
6,60
7,60
8,60
9,60
10,80
11,20
12,50
13,70
14,50
15,60
16,90
20,00
22,60
29,50
39,00
48,50
57,80
67,00
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
124,78
129,23
133,69
142,60
151,52
160,43
169,34
178,25
196,08
213,90
249,55
285,21
320,86
356,51
401,07
499,11
641,71
748,66
855,62
962,57
122,12
126,57
130,99
139,88
148,79
157,68
166,60
175,49
193,28
211,11
246,76
282,41
318,06
353,71
398,28
496,32
638,92
745,87
852,82
959,76
128
138
138
154
160
168
184
188
212
226
256
296
100
100
100
100
100
100
120
135
135
150
150
150
150
150
150
150
150
150
165
160
207
240
278
314
358
456
600
706
813
920
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
102
102
102
102
102
102
102
102
102
24
24
24
24
24
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
7,70
8,40
9,10
10,50
11,90
13,20
15,15
17,10
23,30
25,00
25,00
30,50
28,80
30,10
33,00
41,80
52,40
60,30
70,20
81,00
HTD® 14M Rozteč 14 mm pro řemeny šířky 85 mm
S přírubami
Bez přírub
Hliník
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
28 14M-85
29 14M-85
30 14M-85
32 14M-85
34 14M-85
36 14M-85
38 14M-85
40 14M-85
44 14M-85
48 14M-85
56 14M-85
64 14M-85
72 14M-85
80 14M-85
90 14M-85
112 14M-85
144 14M-85
168 14M-85
192 14M-85
216 14M-85
14M8528
14M8529
14M8530
14M8532
14M8534
14M8536
14M8538
14M8540
14M8544
14M8548
14M8556
14M8564
14M8572
14M8580
14M8590
14M8511
14M8514
14M8516
14M8519
14M8521
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
10WF
10WF
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
Typ
Počet
příruby zubů
F40
F43
F43
F49
F51
F52
F55
F56
F61
F62
F66
F70
28
29
30
32
34
36
38
40
44
48
56
64
72
80
90
112
144
168
192
216
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
143
HTD®
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny HTD® 14M
Typ 6F
Typ 10WF
Typ 10A
HTD® 14M (Rozteč 14 mm) pro řemeny šířky 115 mm
S přírubami
Bez přírub
Hliník
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
28 14M-115
29 14M-115
30 14M-115
32 14M-115
34 14M-115
36 14M-115
38 14M-115
40 14M-115
44 14M-115
48 14M-115
56 14M-115
64 14M-115
72 14M-115
80 14M-115
90 14M-115
112 14M-115
144 14M-115
168 14M-115
192 14M-115
216 14M-115
14M1128
14M1129
14M1130
14M1132
14M1134
14M1136
14M1138
14M1140
14M1144
14M1148
14M1156
14M1164
14M1172
14M1180
14M1190
14M1111
14M1114
14M1116
14M1119
14M1121
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
10WF
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
Typ
Počet
příruby zubů
F40
F43
F43
F49
F51
F52
F55
F56
F61
F62
F66
F70
28
29
30
32
34
36
38
40
44
48
56
64
72
80
90
112
144
168
192
216
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
124,78
129,23
133,69
142,60
151,52
160,43
169,34
178,25
196,08
213,90
249,55
285,21
320,86
356,51
401,07
499,11
641,71
748,66
855,62
962,5
122,12
126,57
130,99
139,88
148,79
157,68
166,60
175,49
193,28
211,11
246,76
282,41
318,06
353,71
398,28
496,32
638,92
745,87
852,82
959,76
128
138
138
154
160
168
184
188
212
226
256
296
100
100
100
100
100
100
120
135
140
150
150
150
150
150
150
150
165
165
165
165
240
278
314
358
456
600
706
813
920
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
133
133
133
133
133
133
133
133
133
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
9,20
10,20
11,20
13,20
14,80
16,60
19,20
20,56
21,93
25,00
27,50
30,10
32,83
35,55
41,00
54,40
67,80
75,80
88,30
98,00
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
Hmot.
[kg]
124,78
129,23
133,69
142,60
151,52
160,43
169,34
178,25
196,08
213,90
249,55
285,21
320,86
356,51
401,07
499,11
641,71
748,66
855,62
962,57
122,12
126,57
130,99
139,88
148,79
157,68
166,60
175,49
193,28
211,11
246,76
282,41
318,06
353,71
398,28
496,32
638,92
745,87
852,82
959,76
128
138
138
154
160
168
184
188
212
226
256
296
100
100
100
100
100
100
120
135
140
150
150
150
150
150
150
150
165
165
165
165
240
278
314
358
456
600
706
813
920
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
133
133
133
133
133
133
133
133
133
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
9,20
10,20
11,20
13,20
14,80
16,60
19,20
20,56
21,93
25,00
27,50
30,10
32,83
35,55
41,00
54,40
67,80
75,80
88,30
98,00
HTD® 14M (Rozteč 14 mm) pro řemeny šířky 170 mm
144
S přírubami
Bez přírub
Hliník
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
28 14M-170
29 14M-170
30 14M-170
32 14M-170
34 14M-170
36 14M-170
38 14M-170
40 14M-170
44 14M-170
48 14M-170
56 14M-170
64 14M-170
72 14M-170
80 14M-170
90 14M-170
112 14M-170
144 14M-170
168 14M-170
192 14M-170
216 14M-170
14M1728
14M1729
14M1730
14M1732
14M1734
14M1736
14M1738
14M1740
14M1744
14M1748
14M1756
14M1764
14M1772
14M1780
14M1790
14M1711
14M1714
14M1716
14M1719
14M1721
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
10WF
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
Typ
Počet
příruby zubů
F40
F43
F43
F49
F51
F52
F55
F56
F61
F62
F66
F70
28
29
30
32
34
36
38
40
44
48
56
64
72
80
90
112
144
168
192
216
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
HTD®
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny HTD® 20M
Typ 6F
Typ 6WF
Typ 6AF
Typ 6A
Typ 10AF
Typ 10A
HTD® 20M (Rozteč 20 mm) pro řemeny šířky 115 mm
S přírubami
Bez přírub
Litina
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
34 20M-115
36 20M-115
38 20M-115
40 20M-115
44 20M-115
48 20M-115
52 20M-115
56 20M-115
60 20M-115
64 20M-115
68 20M-115
72 20M-115
80 20M-115
90 20M-115
112 20M-115
144 20M-115
168 20M-115
192 20M-115
216 20M-115
20M1134
20M1136
20M1138
20M1140
20M1144
20M1148
20M1152
20M1156
20M1160
20M1164
20M1168
20M1172
20M1180
20M1190
20M1111
20M1114
20M1116
20M1119
20M1121
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6WF
6WF
6WF
6AF
6AF
6AF
6A
6A
6A
6A
6A
Typ
přírub.
Počet
zubů
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
F64
F65
F67
F68
F71
F72
F73
F74
F75
F76
F77
F78
F79
F80
34
36
38
40
44
48
52
56
60
64
68
72
80
90
112
144
168
192
216
216,45
229,18
241,92
254,65
280,11
305,58
331,04
356,51
381,97
407,44
432,90
458,37
509,30
572,96
713,01
916,73
1069,52
1222,31
1375,10
212,13
224,87
237,60
250,33
275,79
301,26
326,72
352,19
377,65
403,12
428,58
454,05
504,98
568,64
708,70
912,41
1065,21
1218,00
1370,78
240
250
265
275
300
325
350
375
405
430
455
480
530
595
165
178
181
203
210
228
228
228
228
228
228
228
280
280
280
300
300
300
300
318
343
366
435
445
508
648
852
1005
1158
1300
136,5
136,5
136,5
136,5
136,5
136,5
136,5
136,5
136,5
136,5
136,5
136,5
136,5
136,5
136,5
136,5
136,5
136,5
136,5
168,5
168,5
168,5
168,5
168,5
168,5
168,5
168,5
168,5
168,5
168,5
168,5
168,5
168,5
168,5
168,5
168,5
168,5
168,5
32
32
32
32
32
32
32
32
38
38
38
38
38
38
38
44
44
48
48
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
394
445
508
648
852
1005
1158
1300
190,5
190,5
190,5
190,5
190,5
190,5
190,5
190,5
190,5
190,5
190,5
190,5
190,5
190,5
190,5
190,5
190,5
190,5
190,5
222,5
222,5
222,5
222,5
222,5
222,5
222,5
222,5
222,5
222,5
222,5
190,5
190,5
190,5
190,5
190,5
190,5
190,5
190,5
32
32
32
32
32
32
32
32
38
38
38
38
38
38
38
44
44
48
48
HTD® 20M (Rozteč 20 mm) pro řemeny šířky 170 mm
S přírubami
Bez přírub
Litina
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
34 20M-170
36 20M-170
38 20M-170
40 20M-170
44 20M-170
48 20M-170
52 20M-170
56 20M-170
60 20M-170
64 20M-170
68 20M-170
72 20M-170
80 20M-170
90 20M-170
112 20M-170
144 20M-170
168 20M-170
192 20M-170
216 20M-170
20M1734
20M1736
20M1738
20M1740
20M1744
20M1748
20M1752
20M1756
20M1760
20M1764
20M1768
20M1772
20M1780
20M1790
20M1711
20M1714
20M1716
20M1719
20M1721
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
10AF
10AF
10AF
10A
10A
10A
10A
10A
Typ
přírub.
Počet
zubů
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F64
F65
F67
F68
F71
F72
F73
F74
F75
F76
F77
F78
F79
F80
34
36
38
40
44
48
52
56
60
64
68
72
80
90
112
144
168
192
216
216,45
229,18
241,92
254,65
280,11
305,58
331,04
356,51
381,97
407,44
432,90
458,37
509,30
572,96
713,01
916,73
1069,52
1222,31
1375,10
212,13
224,87
237,60
250,33
275,79
301,26
326,72
352,19
377,65
403,12
428,58
454,05
504,98
568,64
708,70
912,41
1065,21
1218,00
1370,78
240
250
265
275
300
325
350
375
405
430
455
480
530
595
165
178
181
203
210
240
280
280
280
280
280
280
280
280
300
300
350
350
350
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
145
HTD®
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny HTD® 20M
Typ 6F
Typ 10WF
Typ 10AF
Typ 10A
HTD® 20M Rozteč 20 mm pro řemeny šířky 230 mm
S přírubami
Bez přírub
Litina
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
38 20M-230
40 20M-230
44 20M-230
48 20M-230
52 20M-230
56 20M-230
60 20M-230
64 20M-230
68 20M-230
72 20M-230
80 20M-230
90 20M-230
112 20M-230
144 20M-230
168 20M-230
192 20M-230
216 20M-230
20M2338
20M2340
20M2344
20M2348
20M2352
20M2356
20M2360
20M2364
20M2368
20M2372
20M2380
20M2390
20M2311
20M2314
20M2316
20M2319
20M2321
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
10WF
10AF
10A
10A
10A
10A
10A
Typ
přírub.
Počet
zubů
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
F67
F68
F71
F72
F73
F74
F75
F76
F77
F78
F79
F80
38
40
44
48
52
56
60
64
68
72
80
90
112
144
168
192
216
241,92
254,65
280,11
305,58
331,04
356,51
381,97
407,44
432,90
458,37
509,30
572,96
713,01
916,73
1069,52
1222,31
1375,10
237,60
250,33
275,79
301,26
326,72
352,19
377,65
403,12
428,58
454,05
504,98
568,64
708,70
912,41
1065,21
1218,00
1370,78
265
275
300
325
350
375
405
430
455
480
530
595
181
203
210
228
280
280
280
300
300
300
300
300
300
350
350
400
400
445
508
648
852
1005
1158
1300
250,8
250,8
250,8
250,8
250,8
250,8
250,8
250,8
250,8
250,8
250,8
250,8
250,8
250,8
250,8
250,8
250,8
282,8
282,8
282,8
282,8
282,8
282,8
282,8
282,8
282,8
282,8
250,8
250,8
250,8
250,8
250,8
250,8
250,8
38
38
38
38
38
32
38
38
38
38
38
38
38
44
44
48
48
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
508
648
852
1005
1158
1300
311,2
311,2
311,2
311,2
311,2
311,2
311,2
311,2
311,2
311,2
311,2
311,2
311,2
343
343
343
343
343
343
343
311,2
311,2
311,2
311,2
311,2
311,2
38
38
38
38
38
44
44
44
48
48
48
48
48
HTD® 20M Rozteč 20 mm pro řemeny šířky 290 mm
S přírubami
Bez přírub
Litina
Popis
146
Označení
Obj. č.
Typ
52-20M-290
56-20M-290
60-20M-290
64-20M-290
68-20M-290
72-20M-290
80-20M-290
90-20M-290
112-20M-290
144-20M-290
168-20M-290
192-20M-290
216-20M-290
20M2952
20M2956
20M2960
20M2964
20M2968
20M2972
20M2980
20M2990
20M2911
20M2914
20M2916
20M2919
20M2921
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
10WF
10A
10A
10A
10A
10A
Typ
přírub.
Počet
zubů
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F73
F74
F75
F76
F77
F78
F79
F80
52
56
60
64
68
72
80
90
112
144
168
192
216
331,04
356,51
381,97
407,44
432,90
458,37
509,30
572,96
713,01
916,73
1069,52
1222,31
1375,10
326,72
352,19
377,65
403,12
428,58
454,05
504,98
568,64
708,70
912,41
1065,21
1218,00
1370,78
350
375
405
430
455
480
530
595
280
280
300
300
300
300
300
300
350
350
400
400
400
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
HTD®
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro řemeny HTD® 20M
Typ 6F
Typ 10WF
Typ 10A
HTD® 20M Rozteč 20 mm pro řemeny šířky 340 mm
S přírubami
Bez přírub
Litina
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
52 20M-340
56 20M-340
60 20M-340
64 20M-340
68 20M-340
72 20M-340
80 20M-340
90 20M-340
112 20M-340
144 20M-340
168 20M-340
192 20M-340
216 20M-340
20M3452
20M3456
20M3460
20M3464
20M3468
20M3472
20M3480
20M3490
20M3411
20M3414
20M3416
20M3419
20M3421
6F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
10WF
10A
10A
10A
10A
10A
Typ
přírub.
Počet
zubů
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
Dm
[mm]
F73
F74
F75
F76
F77
F78
F79
F80
52
56
60
64
68
72
80
90
112
144
168
192
216
331,04
356,51
381,97
407,44
432,90
458,37
509,30
572,96
713,01
916,73
1069,52
1222,31
1375,10
326,72
352,19
377,65
403,12
428,58
454,05
504,98
568,64
708,70
912,41
1065,21
1218,00
1370,78
350
375
405
430
455
480
530
595
280
280
300
300
300
300
300
300
350
350
400
400
400
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
508
648
852
1005
1158
1300
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
394
394
394
394
394
394
394
394
362
362
362
362
362
38
38
38
44
44
44
44
48
48
48
48
48
48
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
147
HTD®
Ozubené tyče
Standardní ozubené tyče
HTD®
Pro řemeny
Materiál: hliník UNI 3571 TA 16
HTD® 3M Rozteč 3 mm
Označení
Obj. č.
Počet
zubů
Dp
[mm]
De
[mm]
Lu
[mm]
L
[mm]
Označení
Obj. č.
Počet
zubů
Dp
[mm]
De
[mm]
Lu
[mm]
L
[mm]
9–3M
10–3M
11–3M
12–3M
13–3M
14–3M
15–3M
16–3M
17–3M
18–3M
19–3M
20–3M
21–3M
22–3M
23–3M
24–3M
25–3M
26–3M
27–3M
28–3M
29–3M
30–3M
31–3M
32–3M
B03M009
B03M010
B03M011
B03M012
B03M013
B03M014
B03M015
B03M016
B03M017
B03M018
B03M019
B03M020
B03M021
B03M022
B03M023
B03M024
B03M025
B03M026
B03M027
B03M028
B03M029
B03M030
B03M031
B03M032
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
8,59
9,55
10,50
11,46
12,41
13,37
14,32
15,28
16,23
17,19
18,14
19,10
20,05
21,01
21,96
22,92
23,87
24,83
25,78
26,74
27,69
28,65
29,60
30,56
7,83
8,79
9,74
10,70
11,65
12,61
13,56
14,52
15,47
16,43
17,38
18,34
19,25
20,25
21,20
22,16
23,11
24,07
25,02
25,98
26,93
27,89
28,84
29,80
75
75
75
100
100
100
100
125
125
125
125
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
175
175
175
100
100
100
125
125
125
125
155
155
155
155
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
183
183
183
33–3M
34–3M
35–3M
36–3M
37–3M
38–3M
39–3M
40–3M
42–3M
44–3M
45–3M
48–3M
50–3M
52–3M
54–3M
56–3M
60–3M
62–3M
64–3M
66–3M
68–3M
70–3M
72–3M
B03M033
B03M034
B03M035
B03M036
B03M037
B03M038
B03M039
B03M040
B03M042
B03M044
B03M045
B03M048
B03M050
B03M052
B03M054
B03M056
B03M060
B03M062
B03M064
B03M066
B03M068
B03M070
B03M072
33
34
35
36
37
38
39
40
42
44
45
48
50
52
54
56
60
62
64
66
68
70
72
31,54
32,47
33,42
34,38
35,33
36,29
37,24
38,20
40,11
42,02
42,97
45,84
47,75
49,66
51,57
53,48
57,30
59,21
61,12
63,03
64,94
66,85
68,75
30,75
31,71
32,66
33,62
34,57
35,53
36,48
37,44
39,34
41,26
21,21
45,08
46,99
48,90
50,81
52,72
56,54
58,45
60,36
62,27
64,18
66,09
67,99
175
175
175
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
183
183
183
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Dp
[mm]
De
[mm]
Lu
[mm]
L
[mm]
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
HTD® 5M Rozteč 5 mm
Označení
Obj. č.
Počet
zubů
Dp
[mm]
De
[mm]
Lu
[mm]
L
[mm]
Označení
Obj. č.
Počet
zubů
12–5M
13–5M
14–5M
15–5M
16–5M
17–5M
18–5M
19–5M
20–5M
21–5M
22–5M
23–5M
24–5M
25–5M
26–5M
27–5M
28–5M
29–5M
30–5M
B05M012
B05M013
B05M014
B05M015
B05M016
B05M017
B05M018
B05M019
B05M020
B05M021
B05M022
B05M023
B05M024
B05M025
B05M026
B05M027
B05M028
B05M029
B05M030
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
19,10
20,69
22,28
23,87
25,46
27,06
28,65
30,24
31,83
33,42
35,01
36,61
38,20
39,79
41,38
42,97
44,56
46,15
47,75
17,96
19,55
21,14
22,73
24,32
25,92
27,51
29,10
30,69
32,28
33,87
35,47
37,06
38,65
40,24
41,83
43,42
45,01
46,60
150
150
175
175
175
175
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
165
165
183
183
183
183
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
31–5M
32–5M
33–5M
34–5M
35–5M
36–5M
38–5M
40–5M
42–5M
44–5M
45–5M
46–5M
48–5M
50–5M
54–5M
60–5M
62–5M
72–5M
B05M031
B05M032
B05M033
B05M034
B05M035
B05M036
B05M038
B05M040
B05M042
B05M044
B05M045
B05M046
B05M048
B05M050
B05M054
B05M060
B05M062
B05M072
31
32
33
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
54
60
62
72
49,34 48,20
50,93 49,79
52,52 51,38
54,11 52,97
55,70 54,56
57,30 56,16
60,48 59,34
63,66 62,52
66,85 65,71
70,03 68,89
71,62 70,48
73,21 72,07
76,39 75,25
79,58 78,43
85,94 84,80
95,49 94,35
98,68 97,54
114,59 113,45
Ocelové ozubené tyče a ozubené tyče pro řemeny 8M – na poptávku.
148
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Příruby
PH
Počet zubů
Příruby pro řemenice HTD®
Pro řemeny 3M, 5M, 8M, 14M, 20M
Příruba – typ
Počet
zubů
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
80
90
d = 0,5 mm
d = 1 mm
HTD® 3M
HTD® 5M
d = 1,5 mm d = 2,5 mm
HTD® 8M
HTD® 14M
d = 4 mm
HTD® 20M
F 01
F 02
F 07
F 03
F 04
F 05
F 08
F 09
F 09
F 06
F 10
F 07
F 08
F 08
F 12
F 14
F 14
F 22
F 08
F 15
F 25
F 09
F 17
F 26
F 10
F 18
F 27
F 10
F 19
F 29
F 40
F 43
F 43
F 12
F 20
F 30
F 49
F 21
F 31
F 51
F 64
F 22
F 33
F 52
F 65
F 25
F 34
F 55
F 67
F 15
F 26
F 35
F 56
F 68
F 18
F 27
F 38
F 61
F 71
F 29
F 40
F 62
F 72
F 14
F 73
F 32
F 48
F 66
F 74
F 75
F 35
F 52
F 70
F 76
F 77
F 57
F 78
F 79
F 80
F 01
F 02
F 03
F 04
F 05
F 06
F 07
F 08
F 09
F 10
F 11
F 12
F 13
F 14
F 15
F 16
F 17
F 18
F 19
F 20
F 21
F 22
F 23
F 24
F 25
F 26
F 27
F 28
F 29
F 30
F 31
F 32
F 33
F 34
F 35
F 36
F 37
F 38
F 39
F 40
F 41
F 42
F 43
F 44
F 45
F 46
F 47
F 48
F 49
F 50
F 51
F 52
F 53
F 54
F 55
F 56
F 57
F 58
F 59
F 60
F 61
F 62
F 63
F 64
F 65
F 66
F 67
F 68
F 69
F 70
F 71
F 72
F 73
F 74
F 75
F 76
F 77
F 78
F 79
F 80
13
15
16
17,5
18
20
23
25
28
32
35
36
37
38
42
43
44
48
51
54
57
60
61
64
66
70
75
79
83
87
91
93
97
102
106
112
115
120
123
128
131
135
138
140
142
146
148
150
154
158
160
168
175
180
184
188
192
198
200
205
212
226
230
240
250
256
265
275
286
296
300
325
350
375
405
430
455
480
530
595
10
12
13
14,5
15
16,5
18
21,5
24
27,5
30,5
31
33
34
38
39
40,5
43,5
47
50,5
52
57
56,5
57
63
66,5
68,5
72,5
78
82,5
85,5
89
93,8
97
101
105,5
109
112,5
117,5
124
125,5
128,5
132
125
137
133
143
145
142
153
148
161
170
174
168
176
187
180
193
189
200
214
222
224
228
240
240
253
277
287
280
305
330
355
380
406
432
457
508
572
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
68
9,5
11,6
11,5
12,2
12,5
15
17,8
23
23
25
25
26,5
30,5
31
32,5
37
40
43
46
47
49
47
52
53
60
60
68
72
76
80
83
82,5
90
91
94
99,5
107
107
115
115
121
107
120
107
132
130
122
138,5
120
148
157
154
135
150
173
150
180
160
162
190
200
192
200
220
213
225
242
260
252
278
302
328
354
380
405
430
481
544
15°
149
HTD®
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro upínací pouzdra
TAPER-LOCK®
Typ 3F
HTD®
Pro ozubené řemeny
Typ 8F
Typ 8A
Typ 7A
HTD® 5M Rozteč 5 mm pro řemeny šířky 15 mm
S přírubami
Bez přírub
Ocel
Popis
150
Označení
Obj. č.
Typ
34 5M-15
36 5M-15
38 5M-15
40 5M-15
44 5M-15
48 5M-15
56 5M-15
64 5M-15
72 5M-15
80 5M-15
90 5M-15
112 5M-15
136 5M-15
0515034
0515036
0515038
0515040
0515044
0515048
0515056
0515064
0515072
0515080
0515090
0515112
0515136
3F
3F
3F
3F
3F
8F
8F
8F
8A
8A
8A
8A
7A
Typ
přírub.
F21
F22
F25
F26
F27
F29
F32
F35
Počet Max ø
zubů hřídele
1008
1108
1108
1108
1108
1210
1210
1210
1610
1610
1610
2012
2012
25
25
25
25
25
32
32
32
42
42
42
50
50
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
54,11
57,30
60,48
63,66
70,03
76,39
89,13
101,86
114,59
127,32
143,24
178,25
216,45
52,97
56,15
59,34
62,52
68,89
75,25
87,39
100,72
113,45
126,18
142,10
177,11
215,31
57
60
66
70
75
83
93
106
Dm
[mm]
59
70
80
92
92
92
110
110
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
199
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
20
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
32
32
3
3
3
3
3
3
12
6
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
HTD®
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro upínací pouzdra
TAPER-LOCK®
HTD®
Pro ozubené řemeny
Typ 5F
Typ 9WF
Typ 8W
Typ 4F
HTD® 8M Rozteč 8 mm pro řemeny šířky 20 mm
S přírubami
Bez
přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
22 8M-20
24 8M-20
26 8M-20
28 8M-20
30 8M-20
32 8M-20
34 8M-20
36 8M-20
38 8M-20
40 8M-20
44 8M-20
48 8M-20
56 8M-20
64 8M-20
72 8M-20
80 8M-20
90 8M-20
144 8M-20
0820022
0820024
0820026
0820028
0820030
0820032
0820034
0820036
0820038
0820040
0820044
0820048
0820056
0820064
0820072
0820080
0820090
0820144
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
8F
8F
8F
9WF
9WF
8W
8A
8A
Typ Počet Max ø
přírub. zubů hřídele
F22
F25
F26
F27
F29
F30
F31
F33
F34
F35
F38
F40
F48
F52
F57
1108
1108
1108
1108
1108
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2517
25
25
25
25
25
42
42
42
42
42
50
50
50
50
50
50
50
60
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
56,02
61,12
66,21
71,30
76,39
81,49
86,58
91,67
96,77
101,86
112,05
122,23
142,60
162,97
183,35
203,72
229,18
366,69
54,65
59,75
64,84
70,08
75,13
80,16
85,22
90,30
95,39
100,49
110,67
120,86
141,23
161,60
181,97
202,35
227,81
365,32
60
66
70
75
83
87
91
97
102
106
120
128
150
168
192
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
56,02
61,12
66,21
71,30
76,39
81,49
86,58
91,67
96,77
101,86
112,05
122,23
142,60
162,97
183,35
203,72
229,18
285,21
366,69
54,65
59,75
64,84
70,08
75,13
80,16
85,22
90,30
95,39
100,49
110,67
120,86
141,23
161,60
181,97
202,35
227,81
283,83
365,32
60
66
70
75
83
87
91
97
102
106
120
128
150
168
192
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
Hmot.
[kg]
37
44
45
50
58
63
64
68
72
76
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
0,25
0,30
0,36
0,44
0,53
0,42
0,55
0,68
0,80
1,00
1,20
1,60
2,40
2,70
3,30
3,50
3,65
4,80
93
96
110
110
110
110
110
125
137
158
180
204
336
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
Hmot.
[kg]
37
44
44
50
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
22
22
22
25
38
38
38
38
38
38
32
32
32
45
45
45
45
45
45
16
16
16
13
0,31
0,38
0,45
0,50
0,55
0,59
0,77
0,96
1,15
1,34
1,33
1,78
3,76
4,20
4,30
4,60
5,00
6,20
9,00
HTD® 8M Rozteč 8 mm pro řemeny šířky 30 mm
S přírubami
Bez
přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
22 8M-30
24 8M-30
26 8M-30
28 8M-30
30 8M-30
32 8M-30
34 8M-30
36 8M-30
38 8M-30
40 8M-30
44 8M-30
48 8M-30
56 8M-30
64 8M-30
72 8M-30
80 8M-30
90 8M-30
112 8M-30
144 8M-30
0830022
0830024
0830026
0830028
0830030
0830032
0830034
0830036
0830038
0830040
0830044
0830048
0830056
0830064
0830072
0830080
0830090
0830112
0830144
5F
5F
5F
5F
3F
3F
3F
3F
3F
3F
4F
4F
4F
8F
9WF
8W
8A
8A
8A
Typ Počet Max ø
přírub. zubů hřídele
F22
F25
F26
F27
F29
F30
F31
F33
F34
F35
F38
F40
F48
F52
F57
1108
1108
1108
1210
1615
1615
1615
1615
1615
1615
2012
2012
2012
2517
2517
2517
2517
2517
2517
25
25
25
32
42
42
42
42
42
42
50
50
50
60
60
60
60
60
60
86
90
110
125
125
125
125
125
125
158
180
204
254
336
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
6
6
6
7
7
7
7
7
7
151
HTD®
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro upínací pouzdra
TAPER-LOCK®
HTD®
Pro ozubené řemeny
Typ 5F
Typ 4
Typ 7A
HTD® 8M Rozteč 8 mm pro řemeny šířky 50 mm
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
28 8M-50
30 8M-50
32 8M-50
34 8M-50
36 8M-50
38 8M-50
40 8M-50
44 8M-50
48 8M-50
56 8M-50
64 8M-50
72 8M-50
80 8M-50
90 8M-50
112 8M-50
144 8M-50
168 8M-50
192 8M-50
0850028
0850030
0850032
0850034
0850036
0850038
0850040
0850044
0850048
0850056
0850064
0850072
0850080
0850090
0850112
0850144
0850168
0850192
4F
5F
5F
5F
5F
5F
4F
4F
4F
4F
4F
9WF
4
9W
9W
9A
7A
7A
Typ Počet Max ø
přírub. zubů hřídele
F27
F29
F30
F31
F33
F34
F35
F38
F40
F48
F52
F57
1210
1615
1615
1615
1615
1615
2012
2012
2012
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3020
3020
32
42
42
42
42
42
50
50
50
60
60
60
75
75
75
75
75
75
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
71,30
76,39
81,49
86,58
91,67
96,77
101,86
112,05
122,23
142,60
162,97
183,35
203,72
229,18
285,21
366,69
427,81
488,92
70,08
75,13
80,16
85,22
90,30
95,39
100,49
110,67
120,86
141,23
161,60
181,97
202,35
227,81
283,83
365,32
426,44
487,55
75
83
87
91
97
102
106
120
128
150
168
192
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
86,58
91,67
96,77
101,86
112,05
122,23
142,60
162,97
183,35
203,72
229,18
285,21
366,69
427,81
488,92
85,22
90,30
95,39
100,49
110,67
120,86
141,23
161,60
181,97
202,35
227,81
283,83
365,32
426,44
487,55
91
97
102
106
120
128
150
168
192
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
Hmot.
[kg]
170
170
170
198
198
50
58
62
65
68
72
82
91
95
116
137
158
180
204
260
341
402
460
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
25
38
38
38
38
38
32
32
32
45
45
45
51
51
51
51
65
65
17.5
22
22
22
22
22
14
14
14
7,5
7,5
7,5
4,5
4,5
4,5
2,5
2,5
2,5
0,60
0,65
0,82
1,06
1,30
1,60
1,71
1,78
2,30
3,40
5,00
6,70
8,80
10,00
12,00
15,20
17,50
24,00
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
Hmot.
[kg]
170
170
198
198
198
65
68
72
82
91
100
117
137
158
180
204
260
336
395
455
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
38
38
38
32
32
45
45
45
51
51
51
51
65
65
65
28,5
28,5
28,5
31,5
31,5
25
25
25
22
22
22
22
15
15
15
1,43
1,87
2,20
1,80
2,30
2,66
4,45
6,20
8,00
10,00
10,80
15,00
20,00
22,00
26,00
125
HTD® 8M Rozteč 8 mm pro řemeny šířky 85 mm
152
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
34 8M-85
36 8M-85
38 8M-85
40 8M-85
44 8M-85
48 8M-85
56 8M-85
64 8M-85
72 8M-85
80 8M-85
90 8M-85
112 8M-85
144 8M-85
168 8M-85
192 8M-85
0885034
0885036
0885038
0885040
0885044
0885048
0885056
0885064
0885072
0885080
0885090
0885112
0885144
0885168
0885192
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4
9W
9W
9A
9A
9A
Typ Počet Max ø
přírub. zubů hřídele
F31
F33
F34
F35
F38
F40
F48
F52
F57
1615
1615
1615
2012
2012
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3525
3525
3525
42
42
42
50
50
60
60
60
75
75
75
75
90
90
90
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
HTD®
Řemenice pro ozubené řemeny
Pro ozubené řemeny
HTD®
Typ 4F
Typ 9WF
Řemenice pro upínací pouzdra
TAPER-LOCK®
Typ 9W
Typ 9A
HTD® 14M Rozteč 14 mm pro řemeny šířky 40 mm
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
28 14M-40
29 14M-40
30 14M-40
32 14M-40
34 14M-40
36 14M-40
38 14M-40
40 14M-40
44 14M-40
48 14M-40
56 14M-40
64 14M-40
72 14M-40
80 14M-40
90 14M-40
112 14M-40
144 14M-40
168 14M-40
192 14M-40
216 14M-40
1440028
1440029
1440030
1440032
1440034
1440036
1440038
1440040
1440044
1440048
1440056
1440064
1440072
1440080
1440090
1440112
1440144
1440168
1440192
1440216
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
9WF
9WF
9W
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
Typ Počet Max ø
přírub. zubů hřídele
F40
F43
F43
F49
F51
F52
F55
F56
F61
F62
F66
F70
2012
2012
2012
2012
2517
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
50
50
50
50
60
60
60
60
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
124,78
129,23
133,69
142,60
151,52
160,43
169,34
178,25
196,08
213,90
249,55
285,21
320,86
356,51
401,07
499,11
641,71
748,66
855,62
962,57
122,12
126,57
130,99
139,88
148,79
157,68
166,60
175,49
193,28
211,11
246,76
282,41
318,06
353,71
398,28
496,32
638,92
745,87
852,82
959,76
128
138
138
154
160
168
184
188
212
226
256
296
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
Hmot.
[kg]
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
94
98
98
108
110
120
130
138
155
170
208
240
280
315
360
457
600
706
813
920
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
32
32
32
32
45
45
45
45
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
11
11
11
11
4,5
4,5
4,5
4,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,07
2,38
2,65
3,40
3,87
4,80
5,40
6,00
7,80
9,40
10,80
13,40
15,20
16,00
17,80
25,60
32,00
44,00
49,00
55,00
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
153
HTD®
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro upínací pouzdra
TAPER-LOCK®
Typ 4F
Typ 9WF
HTD®
Pro ozubené řemeny
Typ 9W
Typ 9A
Typ 7A
Typ 3A
HTD® 14M Rozteč 14 mm pro řemeny šířky 55 mm
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
28 14M-55
29 14M-55
30 14M-55
32 14M-55
34 14M-55
36 14M-55
38 14M-55
40 14M-55
44 14M-55
48 14M-55
56 14M-55
64 14M-55
72 14M-55
80 14M-55
90 14M-55
112 14M-55
144 14M-55
168 14M-55
192 14M-55
216 14M-55
1455028
1455029
1455030
1455032
1455034
1455036
1455038
1455040
1455044
1455048
1455056
1455064
1455072
1455080
1455090
1455112
1455144
1455168
1455192
1455216
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
9WF
9WF
9W
9A
9A
9A
9A
9A
9A
7A
Typ Počet Max ø
přírub. zubů hřídele
F40
F43
F43
F49
F51
F52
F55
F56
F61
F62
F66
F70
2012
2012
2517
2517
2517
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3535
50
50
60
60
60
60
60
60
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
90
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
124,78
129,23
133,69
142,60
151,52
160,43
169,34
178,25
196,08
213,90
249,55
285,21
320,86
356,51
401,07
499,11
641,71
748,66
855,62
962,57
122,12
126,57
130,99
139,88
148,79
157,68
166,60
175,49
193,28
211,11
246,76
282,41
318,06
353,71
398,28
496,32
638,92
745,87
852,82
959,76
128
138
138
154
160
168
184
188
212
226
256
296
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
124,78
129,23
133,69
142,60
151,52
160,43
169,34
178,25
196,08
213,90
249,55
285,21
320,86
356,51
401,07
499,11
641,71
748,66
855,62
962,57
122,12
126,57
130,99
139,88
148,79
157,68
166,60
175,49
193,28
211,11
246,76
282,41
318,06
353,71
398,28
496,32
638,92
745,87
852,82
959,76
128
138
138
154
160
168
184
188
212
226
256
296
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
Hmot.
[kg]
170
170
170
170
170
170
170
170
170
190
94
100
100
108
110
120
130
138
155
170
208
240
280
315
360
457
600
706
813
920
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
32
32
45
45
45
45
45
45
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
89
19
19
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
2,20
2,74
2,70
3,66
4,55
5,20
6,20
7,00
8,60
10,40
12,40
14,50
16,20
17,50
20,10
28,40
36,20
49,00
53,00
65,80
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
Hmot.
[kg]
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
98
100
100
108
110
120
130
138
153
170
210
240
280
315
360
457
600
706
813
920
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
45
45
45
45
45
51
51
51
51
51
65
65
65
65
65
65
65
65
102
102
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
25,5
25,5
25,5
25.5
25.5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
2,70
3,40
3,75
4,80
6,00
5,80
6,80
8,00
11,80
15,10
19,00
23,00
25,00
26,00
27,80
36,50
48,00
60,00
86,00
91,50
HTD® 14M Rozteč 14 mm pro řemeny šířky 85 mm
154
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
28 14M-85
29 14M-85
30 14M-85
32 14M-85
34 14M-85
36 14M-85
38 14M-85
40 14M-85
44 14M-85
48 14M-85
56 14M-85
64 14M-85
72 14M-85
80 14M-85
90 14M-85
112 14M-85
144 14M-85
168 14M-85
192 14M-85
216 14M-85
1485028
1485029
1485030
1485032
1485034
1485036
1485038
1485040
1485044
1485048
1485056
1485064
1485072
1485080
1485090
1485112
1485144
1485168
1485192
1485216
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
9WF
9W
9A
9A
9A
9A
9A
3A
3A
Typ Počet Max ø
přírub. zubů hřídele
F40
F43
F43
F49
F51
F52
F55
F56
F61
F62
F66
F70
2517
2517
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3020
3525
3525
3525
3525
3525
3525
3525
3525
4040
4040
60
60
60
60
60
75
75
75
75
75
90
90
90
90
90
90
90
90
100
100
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
HTD®
Řemenice pro ozubené řemeny
Řemenice pro upínací pouzdra
TAPER-LOCK®
HTD®
Pro ozubené řemeny
Typ 4F
Typ 9WF
Typ 9W
Typ 9A
HTD® 14M Rozteč 14 mm pro řemeny šířky 115 mm
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
28 14M-115
29 14M-115
30 14M-115
32 14M-115
34 14M-115
36 14M-115
38 14M-115
40 14M-115
44 14M-115
48 14M-115
56 14M-115
64 14M-115
72 14M-115
80 14M-115
90 14M-115
112 14M-115
144 14M-115
168 14M-115
192 14M-115
216 14M-115
1411028
1411029
1411030
1411032
1411034
1411036
1411038
1411040
1411044
1411048
1411056
1411064
1411072
1411080
1411090
1411112
1411144
1411168
1411192
1411216
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
4F
9WF
9W
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
Typ Počet Max ø
přírub. zubů hřídele
F40
F43
F43
F49
F51
F52
F55
F56
F61
F62
F66
F70
2517
2517
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3030
3030
3535
3535
3535
3535
3535
3535
4040
4040
4040
4040
60
60
60
60
60
75
75
75
75
75
90
90
90
90
90
90
100
100
100
100
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
124,78
129,23
133,69
142,60
151,52
160,43
169,34
178,25
196,08
213,90
249,55
285,21
320,86
356,51
401,07
499,11
641,71
748,66
855,62
962,57
122,12
126,57
130,99
139,88
148,79
157,68
166,60
175,49
193,28
211,11
246,76
282,41
318,06
353,71
398,28
496,32
638,92
745,87
852,82
959,76
128
138
138
154
160
168
184
188
212
226
256
296
Dp
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
169,34
178,25
196,08
213,90
249,55
285,21
320,86
356,51
401,07
499,11
641,71
748,66
855,62
962,57
166,60
175,49
193,28
211,11
246,76
282,41
318,06
353,71
398,28
496,32
638,92
745,87
852,82
959,76
184
188
212
226
256
296
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
Hmot.
[kg]
190
190
190
190
190
230
230
230
230
98
100
100
108
110
125
130
138
155
170
208
240
280
315
360
457
600
706
813
920
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
45
45
45
45
45
51
51
51
76
76
89
89
89
89
89
89
102
102
102
102
44
44
44
44
44
41
41
41
28,5
28,5
22
22
22
22
22
22
15,5
15,5
15,5
15,5
3,77
4,00
5,00
6,80
6,80
7,00
8,40
9,20
14,00
17,10
24,80
27,00
29,00
32,00
36,50
46,00
68,00
82,60
96,00
107,00
Dm
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
Hmot.
[kg]
230
230
230
265
265
265
265
265
130
138
153
170
208
240
280
315
360
457
600
706
813
920
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
76
76
89
89
89
102
102
102
102
127
127
127
127
127
55,5
55,5
49
49
49
42,5
42,5
42,5
42,5
30
30
30
30
30
11,70
13,00
15,00
19,00
28,50
41,00
46,90
48,00
52,50
74,50
91,00
116,00
134,00
146,50
HTD® 14M Rozteč 14 mm pro řemeny šířky 170 mm
S přírubami
Bez přírub
Litina
Ocel
Popis
Označení
Obj. č.
Typ
38 14M-170
40 14M-170
44 14M-170
48 14M-170
56 14M-170
64 14M-170
72 14M-170
80 14M-170
90 14M-170
112 14M-170
144 14M-170
168 14M-170
192 14M-170
216 14M-170
1417038
1417040
1417044
1417048
1417056
1417064
1417072
1417080
1417090
1417112
1417144
1417168
1417192
1417216
4F
4F
4F
4F
4F
4F
9W
9W
9A
9A
9A
9A
9A
9A
Typ Počet Max ø
přírub. zubů hřídele
F55
F56
F61
F62
F66
F70
3030
3030
3535
3535
3535
4040
4040
4040
4040
5050
5050
5050
5050
5050
75
75
90
90
90
100
100
100
100
125
125
125
125
125
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
155
Ozubené řemeny – metráž, upínací desky pro řemeny
Ozubené řemeny
OM
Ozubené řemeny – metráž
Ozubené řemeny s palcovou roztečí dostupné v metráži
Typ řemene
Šířka řemene
MXL (2,032 mm)
025
XL (5,08 mm)
025
031
037
L (9,525 mm)
050
075
100
H (12,70 mm)
050
075
100
Ozubené řemeny T s metrickou roztečí dostupné v metráži
Šířka řemene [mm]
Typ řemene
10
T5 (5 mm)
T10 (10 mm)
16
25
32
16
25
32
50
Ozubené řemeny HTD® s metrickou roztečí dostupné v metráži
Šířka řemene [mm]
Typ řemene
HTD® 3M (3 mm)
HTD 5M (5 mm)
®
9
12
10
HTD® 8M (8 mm)
15
15
20
25
15
20
25
30
HTD® 14M (14 mm)
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
40
50
159
OM
Ozubené řemeny
Obr. 1
Upínací desky pro ozubené řemeny
Řemeny, používané k převodu rotačního pohybu řemenic na přímočarý
pohyb desek nebo jiných prvků, musí být na koncích ukotveny k pohyblivým
(Obr. 1) nebo pevným (Obr. 2) částem přesunovaných prvků. Upevnění je
třeba pečlivě provést tak, aby nedocházelo k poškození nebo zeslabení
řemene v místě úchytu. Za tímto účelem byla navržena sada desek, které
usnadňují uchycení pásu v daných místech a správným způsobem.
Obr. 2
S palcovou roztečí pro řemeny XL, L, H
A Šířka řemene
Typ
řemene
b
[mm]
d
[mm]
e
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
025
031*
037
050
075
100
B Šířka upínací desky [mm]
XL
6
5,5
3,5
42,5
8
L
8
9
5
76,6
15
25,5
27
28,5
39
45
51,5
H
10
11
9
106,9
22
45
51
57,5
S metrickou roztečí řemeny T
A Šířka řemene [mm]
Typ
řemene
b
[mm]
d
[mm]
e
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
10
16
25
32
50
B Šířka upínací desky [mm]
T5
6
5,5
3,25
41,8
8
T 10
8
9
5
80
15
29
35
44
41
50
57
75
S metrickou roztečí pro řemeny AT
A Šířka řemene [mm]
Typ
řemene
b
[mm]
d
[mm]
e
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
10
16
25
32
50
B Šířka upínací desky [mm]
AT 5
6
5,5
5
65
8
AT 10
8
9
10
110
15
29
35
44
41
50
57
75
S metrickou roztečí pro řemeny HTD®
A Šířka řemene [mm]
Typ
b
d
e
L
H
řemene [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
6
10
15
21
24
30
20
25
30
40
50
55
85
115 170
B Šířka upínací desky [mm]
*3M
5
4,5
2
25
5
5M
6
5,5 3,25 41,8
8M
8
9
5
66
15
14M
10
11
9
116
22
8
28
34
40
44
45
55
75
71
110
86
116 146 201
* Na poptávku
160
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
Ozubené řemeny
???
Převody klínovými řemeny
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
161
Klínové řemeny
KŘ
Převody klínovými řemeny
c
d
Klínové řemeny prezentované firmou matis s.r.o. v tomto materiálu jsou
vyrobeny v souladu s normou ISO 4183 a DIN 2211.
e
a
b
Řemenice jsou vyrobeny z litiny GG25 a po obrobení jsou jejich povrchy
fosfátovány.
f
α
h
Všechny řemenice jsou STATICKY vyváženy a jsou použitelné pro obvodové
rychlosti do 35 m/s.
ŘEMENICE NA KLÍNOVÉ ŘEMENY
pro kuželová pouzdra, řada ZT… AT… BT… CT…
O
P
Dodávané typy řemenic:
ŘEMENICE NA KLÍNOVÉ ŘEMENY
s pevným středem, řada ZM… AM… BM… CM…
Rozměry řemenic
Typ
a [mm]
b [mm]
c [mm]
d [mm]
e [mm]
f [mm]
h [mm]
34°
34°
SPZ
9,7
8,5
8
12
8
2
11
P ≤ 80
P > 80
SPA
12,7
11
10
15
10
2,8
13,8
P ≤ 118
P > 118
SPB
16,3
14
12,5
19
12,5
3,5
17,5
P ≤ 190
P > 190
SPC
22
19
17
255
17
4,8
23,8
P ≤ 315
P > 315
Rozměry řemenů
α
m [mm]
s [mm]
n [mm]
SPZ
9,7
8
8,5
SPA
12,7
10
11
SPB
16,3
13
14
SPC
22
18
19
m
s
Typ
n
Firma matis s.r.o. je dodavatelem klínových řemenů a řemenic – vyžádejte si podrobné
informace nebo navštivte www.matis.cz.
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz
163
Poznámky
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.
matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: [email protected], www.matis.cz

Podobné dokumenty

ŘEMENICE/UPÍNACÍ DESKY Ozubené řemenice

ŘEMENICE/UPÍNACÍ DESKY Ozubené řemenice bodem teplotního zatížení, kombinovaného s vysokou hodnotou vlhkosti. Řemeny jsou vysoce odolné nejtěžším pracovním podmínkám, jako jsou například znečištěné převody od mazadel a olejů, kde dochází...

Více

Klínové řemeny - sortiment

Klínové řemeny - sortiment EBECO CZ, s.r.o. , ipská 9a, 627 00 Brno , Czech Republic Tel: +420 545 212 401 Fax: +420 545 212 431 e-mail: [email protected] www.ebeco.cz

Více

FGG Linear-sety

FGG Linear-sety Velikosti d8–50 s kuličkovými pouzdry LMES, d60–80 s celokovovými pouzdry SDE. Upevnění pouzdra v tělese pojistnými kroužky dle DIN 471. Odpovídající příslušenství – viz str. 52–64. Únosnosti jsou ...

Více

Řemenice - PK Servis

Řemenice - PK Servis opatřeny zárukou a úplnou technickou podporou výrobce ve snaze napomoci udržet vaše výrobní provozy v plynulém chodu a zcela výkonné.

Více