LOG3 - ACS-line

Komentáře

Transkript

LOG3 - ACS-line
Vstupní terminál
LOG3
Identifikační systém ACS-line
Návod pro instalaci
Verze hardware LOG3.6
od verze firmware: 2.41
http://www.acsline.cz; Copyright © 2002-2013 ESTELAR s.r.o.
Popis LOG3 v2,41.doc - strana 1 (celkem 8)
Popis funkce
Modul LOG3 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí čipů Dallas nebo bezkontaktních karet. Umožňuje
ovládat jedny dveře jednostranně nebo s použitím externího snímače EDK oboustranně s rozlišením směru
průchodu. Vstup osob do chráněných prostor je vyhodnocován dle nastavení oprávnění a časových intervalů.
Modul je vybaven integrovaným obvodem reálného času a všechny průchody a události se ukládají ve vnitřní
paměti, odkud jsou přenášeny do počítače.
Všechny provozní stavy a chování modulu se nastavují pomocí programu ACS_CP na počítači.
Po přiložení ID média dojde k přečtení kódu a následnému vyhodnocení oprávněnosti ke vstupu a otevření
dveří. Platné karty jsou uloženy ve vnitřní paměti modulu, nepotřebuje tedy stálé spojení s počítačem. Dle přiložené karty dojde nebo nedojde k sepnutí relé a umožnění vstupu v závislosti na nastavení přístupových
práv. Modul umožňuje zadat jeden časový interval pro omezení vstupu. Uživatele jsou pak rozděleni do dvou
skupin: může vždy/může pouze v určeném čase. Interval je možno použít pro trvalé otevření zámku. Přiložení
karty nebo čipu je vždy doprovázeno zvukovým signálem a signalizací LED diodami.
Identifikace Dallas (LOG3)
kódový klíč přikládejte na snímací hlavu v úhlu cca 20° tak, aby došlo ke kontaktu kovového obvodu klíče
s vyvýšenou hranou snímací hlavy a zároveň se musí dotýkat středové plošky klíče a snímače. Přiložení klíče
provádějte krátkým dotekem, pro přečtení kódu stačí pouze 150 ms. Pokud modul nijak nereaguje na přiložený klíč opakujte snímání.
Bezkontaktní karty a přívěsky (LOG3B)
přikládejte na čtecí vzdálenost ke snímacímu místu a vyčkejte na signalizaci správného čtení. Čtecí vzdálenost
se liší podle typu média. Typicky je čtecí vzdálenost pro karty cca 8 cm, přívěšky do 5 cm. Pokud terminál nereaguje na přiložení, oddalte kartu na min. 20 cm a opakujte přiblížení.
Situace po přiložení karty:
1. pohasne červená LED a dvakrát pískne
modul vůbec nezná přiloženou kartu
patrně není karta zavedena z počítače
2. krátce blikne zelená LED a dvakrát pískne
byla přiložena známá karta, ale nemá oprávnění
pro vstup v aktuálním čase
3. rozsvítí se zelená LED a dlouze pískne
je umožněn vstup – dojde k sepnutí relé
Provozní stavy:
Červená LED
svítí
nesvítí
bliká
nesvítí
Zelená LED
nesvítí
nesvítí
nesvítí
svítí
Popis
Normální provoz – klidový stav
Probíhá komunikace s počítačem – modul je blokován
Je zaplněna paměť historie nebo alarm otevření dveří
Přečtena karta - je sepnuto výstupní relé
Bliká-li červená LED a modul přerušovaně píská v krátkých intervalech je aktivní alarm otevřených dveří.
http://www.acsline.cz; Copyright © 2002-2013 ESTELAR s.r.o.
Popis LOG3 v2,41.doc - strana 2 (celkem 8)
Zapojení modulu
Propojky a konektory:
JP1
JP2
JP3
JP4
JP5
JP6
SV1
1
2
3
4
5
6
7
8
konfigurační propojka
uzemnění svorky relé
uzemnění svorky vstupu
napájení pro externí snímač
propojeno 1 - 2 = 5 V
propojeno 2 - 3 = 12 V
zakončovací rezistor RS485
volba komunik. rozhraní
propojeno 1 - 2 = RS485
propojeno 2 - 3 = RS232
CON1
CON2
CON3
CON4
snímač Dallas čipů
externí snímač EDK
propojení EZS
bezkontaktní anténa
Ostatní:
D1, D2
S1
indikační diody
konfigurační přepínač
Signál
Napájení + 12V
Napájení 0V – GND
Spínací kontakty relé pro ovládání zámku dveří max. 2A
Pokud je propojena propojka JP2 je svorka 4 spojena na GND
Vstup pro dveřní kontakt – aktivace 5 – 30 V
Pokud je propojena propojka JP3 je svorka 5 spojena na GND
Sériová linka RS485 - B (TX-) nebo linka RS232 - TxD
Sériová linka RS485 - A (TX+) nebo linka RS232 - RxD
CON2
1
2
3
4
5
Signál
Napájení 0V – GND
Napájení + 5 / 12V dle propojky JP4
Data snímač EDK
Signalizace – zelená LED
Zvuková signalizace
CON3
1
2
3
4
Signál
Napájení 0V – GND
Temper krytu: otevřeno = GND, zavřeno = 5V
nezapojeno
VCC – 5V
Uvedení do provozu
Po připojení modulu k napájecímu napětí svítí červená LED dioda, což je základní stav. Pro správnou komunikaci s počítačem je třeba nastavit pomocí přepínače S1 parametry pro komunikaci (adresa, parita, přenosová
rychlost). Po každé změně nastavení přepínače S1 je nutno krátce propojit propojku JP1, aby se změny projevily v činnosti modulu. Načtení nové konfigurace je signalizováno zvukovým signálem a bliknutím obou LED
diod. Nelze nahradit vypnutím a zapnutím.
(při propojené propojce JP1 může svítit některá LED nebo modul trvale píská – nejedná se o závadu)
http://www.acsline.cz; Copyright © 2002-2013 ESTELAR s.r.o.
Popis LOG3 v2,41.doc - strana 3 (celkem 8)
Konfigurace
rychlost
EDK
parita
adresa modulu
Přepínač S1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
žádná
1
2
3
4
5
6
7
8
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
even
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
OFF
ON
EDK1
OFF
EDK2
ON
9 600
OFF
19 200
ON
http://www.acsline.cz; Copyright © 2002-2013 ESTELAR s.r.o.
Popis LOG3 v2,41.doc - strana 4 (celkem 8)
Sériové rozhraní RS 485
Je určeno k připojení do sítě RS 485 nebo přes převodník DL 232 přímo k sériovému portu počítače. Na jednu
linku 485 lze připojit 32 modulů. Pro zajištění správné komunikace stačí pouze dva vodiče, které propojují paralelně všechny moduly (vždy svorku A se svorkami A na ostatních modulech). Komunikace v takovémto zapojení probíhá v režimu HALF-Duplex, což znamená že vždy pouze jedno zařízení vysílá a ostatní přijímají.
•
Maximální délka vedení je 1200 m. S použitím repeateru lze tuto vzdálenost ještě zvětšit.
počet vodičů 2 + stínění nebo kroucení, doporučený průměr 0,5 mm
Typické zapojení sítě RS 485:
A
B
Rt
Rt
A B
A B
A
B
A B
Ke dvěma nejvzdálenějším zařízením se připojují zakončovací rezistory Rt pro vyrovnání impedance vedení.
Tyto rezistory se připojují paralelně mezi svorky A B, doporučená hodnota je 120 ohmů. V případě připojení
na velmi krátkou vzdálenost (do 10 m) se použije pouze jeden rezistor Rt. Svorka A bývá označována také jako TX+, svorka B jako TX-.
Použití se snímačem EDK
Pro oboustranné ovládání dveří se k modulu LOG3 připojuje externí snímač EDK1 nebo EDK2. Externí snímač
se připojuje do konektoru CON2, propojkou JP4 se volí napájení snímače dle použitého typu. Pro správnou
funkci je třeba přepínačem S1-7 určit způsob komunikace se snímačem.
Z bezpečnostních důvodů by měl být externí snímač
umístěn vždy před vstupem pro směr dovnitř a LOG3 uvnitř ve směru ven. Po přečtení karty dojde k otevření dveří
dle oprávnění a průchod se uloží do historie událostí
s rozlišením směru průchodu.
obrázek:
oboustranné ovládání s hlídáním stavu dveří
http://www.acsline.cz; Copyright © 2002-2013 ESTELAR s.r.o.
Popis LOG3 v2,41.doc - strana 5 (celkem 8)
Typické zapojení
(platí, pokud jsou propojeny propojky JP2, JP3)
Zapojení s napájením zámku z jiného zdroje, propojky JP2, JP3 jsou rozpojeny
Přehled operací generovaných modulem LOGx
Tyto operace musí být definovány v obslužném programu pro správnou evidenci historie.
Operace
55
96
75
77
78
79
78
79
Číslo karty
Aktuální
Aktuální
Aktuální
0
0
0
Poslední
Poslední
Popis
Průchod přes modul LOG nebo druhý snímač EDK2
Průchod přes externí snímač EDK
Nepovolený průchod – není oprávnění
Otevření dveří bez čtení karty (násilné otevření)
Zavření dveří po násilném otevření
Nezavřené dveře (po nastavené intervalu)
Zavření dveří po přečtení karty
Nezavřené dveře po přečtení karty
Hlídání dveří
Pokud je softwarově nastaveno hlídání dveří (výstup = hlídaní) a je správně připojen dveřní kontakt pak modul
LOG3 kontroluje stav dveří. Pokud dojde k jejich násilnému otevření (tj. bez přiložení karty) je toto signalizováno blikáním červené diody a přerušovaným pískáním - informace je předána do počítače jako operace
s příslušným kódem. Dále modul kontroluje příliš dlouhé otevření dveří. Pokud po průchodu karty nebo čipu
nedojde k opětovnému uzavření dveří v nastavené intervalu bude toto opět signalizováno jako v předchozím
případě. Interval hlídání a signalizace alarmů lze uživatelsky nastavit z počítače.
Technická specifikace
http://www.acsline.cz; Copyright © 2002-2013 ESTELAR s.r.o.
Popis LOG3 v2,41.doc - strana 6 (celkem 8)
Popis
Typ média
Napájecí napětí
Napájecí proud
Pracovní teplota
Komunikace
Barevné provedení
Rozměry
LOG3
LOG3B
Kontaktní čipy
Bezkontaktní média s čipem
Dallas DS 1990A
EM4002
10 – 14 V DC
10 – 14 V DC
35 mA @ 12V
150 mA @ 12V
(bez externího snímače)
(bez externího snímače)
min. -25 °C, max. +65 °C
RS485 nebo RS232, 9600/19200 Bd, N, E
bílá
šířka 80 x výška 115 x hloubka 40 mm
Provozní parametry
Popis
Kapacita paměti karet
Historie událostí
Počet časových zón
Externí snímač
Počet vstupů
Počet výstupů
Doba otevření zámku
Hodnota
500
1795 záznamů
1
1x EDK1/ 2x EDK2
1x dveřní kontakt
1x spínací relé
max. 99 s
Instalační schéma:
Přehled vlastností:
• 1x interní snímač ID (dallas/bezkontakt)
http://www.acsline.cz; Copyright © 2002-2013 ESTELAR s.r.o.
Popis LOG3 v2,41.doc - strana 7 (celkem 8)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1x port pro externí snímače EDK
2 indikační diody
akustická signalizace
rozhraní RS 485, RS232
základní konfigurace pomocí přepínače
paměť EEPROM 64 kB
1 výstup pro ovládání zámku dveří
nastavení spínání relé: spínací / přepínací / hlídací
nastavitelný klidový stav relé: rozepnuto / sepnuto
1 vstup pro sledování stavu dveří
nastavitelné časy alarmu a otevření: 0 .. 99 s
integrovaný obvod reálného času
jeden časový interval pro omezení přístupu
dvě skupiny karet pro přístupy
interval pro trvalé otevření dveří
kompletní nastavení z počítače
temper proti otevření krytu
Aktualizace a novinky naleznete na www.acsline.cz
Uvítáme jakékoliv připomínky a podněty k činnosti systému ACS-line.
Výrobce si vyhrazuje právo změn ve výrobcích a v propagačních materiálech.
ESTELAR s.r.o.
Palackého 744/1, Holešov 769 01, Česká republika
IČ: 26932962, DIČ: CZ26932962
telefon.: +420 573 395 466
[email protected]
http://www.estelar.cz
http://www.acsline.cz; Copyright © 2002-2013 ESTELAR s.r.o.
Popis LOG3 v2,41.doc - strana 8 (celkem 8)

Podobné dokumenty

Update CL700, AL40E, AL40F - ACS-line

Update CL700, AL40E, AL40F - ACS-line uložit přes na web rozhraní. Po nahrání firmware doporučujeme provést obnovu terminálu a tím dojde k vymazání nastavení. 3. Na CL700 propojit jumper mezi desku TCP a RS485 viz. obrázek. Poté připoj...

Více

Stravovací systém - ACS-line

Stravovací systém - ACS-line pro normování a vedení skladu surovin. Systém pokrývá veškerou problematiku závodních i školních jídelen bez omezení kapacity. Uplatnit lze v malých firmách kde se podávají pouze obědy i ve velkých...

Více

1. průzkum bojem

1. průzkum bojem 18 Dělník má dvě možnosti: 1 Začne okamžitě vyrábět daný typ součástky, přičemž jednu součástku vyrobí tímto způsobem za 10 minut. 2 Nechá si seřídit soustruh, což trvá 4 hodiny, a pak vyrábí jednu...

Více

LOGARITMICKÉ ROVNICE

LOGARITMICKÉ ROVNICE b) Logaritmická rovnice typu log a f 1 ( x ) + log a f 2 ( x ) + ... + log a f m (x ) = log a g 1 ( x ) + log a g 2 ( x ) + ... + log a g n ( x ) kde a > 0,a ≠1, f i ( x )(i = 1,2,..., m ), g i ( ...

Více

Stáhnout soubor - ACS-line

Stáhnout soubor - ACS-line Komunikace Datový výstup Krytí Barevné provedení Váha Rozměry

Více

Instalace SQL 2005 Express

Instalace SQL 2005 Express soubor: SQLEXPR32.EXE 

Více

REPEATER - EMOS.cz

REPEATER - EMOS.cz funkce na vašem routeru. d. Opakovač U25 se nyní automaticky připojí k routeru pomocí chráněného připojení WPS. Po dobu připojení bude modrá dioda na U25 blikat. e. Jakmile bude automatická konfigu...

Více