2. Tematický celek: Počítačové sítě

Komentáře

Transkript

2. Tematický celek: Počítačové sítě
2. Tematický celek:
Počítačové sítě
Vyučující: Mgr. Marek Nývlt
Počítačové sítě
Obsah prezentace:
1.
Historie
2.
Základní pojmy
3.
Typy počítačových sítí
4.
Topologie počítačových sítí
5.
Síťový hardware
6.
Síťový software
7.
Síťové protokoly
8.
Síťový model ISO
2. Tematický celek: Počítačové sítě
1. Historie
1.1. Vývoj komunikačních sítí
 poštovní síť





jde o přenášení ústních nebo písemných zpráv lidmi nebo za
pomoci zvířat
počátky výměny zpráv spadají až do starověku (Perská říše,
starověké Řecko)
1526 Ferdinand I. zřídil první státní poštu u nás
rok poté začalo budování poštovních stanic u nás
nejstarší poštovní trasa Praha - Vídeň
2. Tematický celek: Počítačové sítě
1. Historie
1.1. Vývoj komunikačních sítí
 poštovní síť

poštovní dostavník z počátku 19. století
2. Tematický celek: Počítačové sítě
1. Historie
1.1. Vývoj komunikačních sítí
 telegrafní síť





1844 odeslána první zpráva Morseovým telegrafem
využití pro poštovní úřady a železniční stanice
budování telegrafních sloupů a drátových rozvodů
později vznik bezdrátového telegrafu
dnes využití v radioamatérském sportu
2. Tematický celek: Počítačové sítě
1. Historie
1.1. Vývoj komunikačních sítí
 telegrafní síť

Morseův telegrafní aparát
2. Tematický celek: Počítačové sítě
1. Historie
1.1. Vývoj komunikačních sítí
 telefonní síť






předchůdci dnešních telefonů – trubkový, lankový
1876 Alexander Graham Bell vynalezl první telefon
o aparát zpočátku veřejnost neměla zájem
zavedena nová technická jednotka decibel
1892 první automatická telefonní ústředna v USA
vynález bezdrátového telefonu koncem 19. století
2. Tematický celek: Počítačové sítě
1. Historie
1.1. Vývoj komunikačních sítí
 telefonní síť

první Bellův telefonní aparát
2. Tematický celek: Počítačové sítě
1. Historie
1.1. Vývoj komunikačních sítí
 počítačová síť




1946 první elektronkový počítač ENIAC
určen pro účely americké armády
1969 první počítačová síť ARPAnet
došlo k propojení 4 amerických univerzit




Universita Los Angeles v Californii
Stanford Research Institut
Universita Santa Barbara v Californii
Universita v Utahu
2. Tematický celek: Počítačové sítě
1. Historie
1.1. Vývoj komunikačních sítí
 počítačová síť

první elektronkový počítač ENIAC
2. Tematický celek: Počítačové sítě
1. Historie
Testové otázky
1. Jaké znáš druhy komunikačních sítí?
2. Odkud kam vedla naše nejstarší poštovní trasa?
3. Od kterého roku se začal používat telegraf?
4. Co je to Morseova abeceda?
5. Kde ses v minulosti mohl setkat s telegrafem?
6. Vysvětli, jak funguje trubkový a lankový telefon.
7. Kdo byl vynálezcem prvního telefonního aparátu?
8. Jak se jmenoval první elektronkový počítač?
9. Uveď název první počítačové sítě.
2. Tematický celek: Počítačové sítě
1. Historie
1.2. Historie počítačové sítě
 1969 první počítačová síť ARPAnet
 projekt financován ministerstvem obrany USA
 důvodů pro vznik počítačové sítě bylo několik




experiment pro využití přepojování paketů v síti
umožnit vzdálený přístup k počítačům
úspěšná komunikace v případě jaderné války
zajistit fungování v případě zničení některých jejich částí (síť
neměla centrální složku)
2. Tematický celek: Počítačové sítě
1. Historie
1.2. Historie počítačové sítě
 páteřní sítě v USA v roce 1992
2. Tematický celek: Počítačové sítě
1. Historie
1.2. Historie počítačové sítě
 1973 se připojilo Norsko a Spojené království
 v 80 letech síť rozdělena







MILNET – vojenská počítačová síť
NSFNET – síť pro vědu a výzkum
ARPAnet – původní univerzitní síť
v 90 letech počátky komerční sítě Internet
Internet jako celek nemá žádného vlastníka
existují pouze konkrétní majitelé dílčích sítí
1992 připojena ČR k Internetu
2. Tematický celek: Počítačové sítě
1. Historie
1.2. Historie počítačové sítě
 páteřní propojení sítě CESNET v roce 1992
2. Tematický celek: Počítačové sítě
1. Historie
1.3. Technologie počítačové sítě
 přepojování okruhů



data posílána po předem sestaveném okruhu přepojování
okruhů
původně takto fungoval přenos dat u telefonní sítě
přepojování paketů


jednotlivé části mohou sítí putovat různými cestami
použití v počítačových sítích pro přenos paketů
2. Tematický celek: Počítačové sítě
1. Historie
1.3. Technologie počítačové sítě
 schéma technologie přepojování okruhů
2. Tematický celek: Počítačové sítě
1. Historie
1.3. Technologie počítačové sítě
 schéma technologie přepojování paketů
2. Tematický celek: Počítačové sítě
1. Historie
Testové otázky
1. Jak se jmenovala první počítačová síť?
2. Kde vznikla první počítačová síť?
3. Jaké byly hlavní důvody pro vznik počítačové sítě?
4. Pro jaké účely se používala síť MILNET?
5. Od kdy hovoříme o počítačové síti jako o Internetu?
6. Popiš princip technologie přepojování okruhů.
7. Popiš princip technologie přepojování paketů.
2. Tematický celek: Počítačové sítě
2. Základní pojmy
2.1. Počítačová síť = spojení dvou a více počítačů
tak, aby mohli navzájem sdílet své prostředky
(hardwarové nebo softwarové)
2. Tematický celek: Počítačové sítě
2. Základní pojmy
2.2. Paket
 základní jednotka informačního přenosu ve všech
moderních počítačových sítích
 efektivní a spolehlivý přenos dlouhých zpráv
 přenos dat technologií přepojování paketů
 každý paket se skládá z řídících a uživatelských dat
2.3. Sdílení
 poskytnutí různých zařízení jednou pracovní stanicí
stanici druhé (vstupních a výstupních zařízení,
ukládacích zařízení, připojení k internetu, datových
souborů)
2. Tematický celek: Počítačové sítě
2. Základní pojmy
2.3. Sdílení
 sdílení připojených zařízení přes USB rozhraní
2. Tematický celek: Počítačové sítě
2. Základní pojmy
2.4. IP adresa
 číslo, kterým se identifikuje počítač v síti
 IP adresa je v rámci jedné sítě jedinečná
2.5. DNS systém
 převod číselné IP adresy serveru webu na jméno
počítače a naopak (http://77.75.76.3)
2.6. DHCP server
 dynamické přidělování IP adres počítačům, které se
právě připojují k síti
2. Tematický celek: Počítačové sítě
2. Základní pojmy
2.7. Síťová architektura
 klient – server

server poskytuje služby
ostatním stanicím
2. Tematický celek: Počítačové sítě

peer to peer

každá stanice v síti může
vyčlenit některý svůj
prostředek ke sdílení
2. Základní pojmy
Testové otázky
1. Vysvětli pojem počítačová síť.
2. Kde se v počítačové sítě setkáš s pakety?
3. Jaké prostředky lze v počítačové síti sdílet?
4. K čemu slouží v počítačové síti IP adresa.
5. Jak funguje DNS systém?
6. Jak funguje DHCP server?
7. Jak funguje síťová architektura klient – server?
8. Jak funguje síťová architektura peer to peer?
2. Tematický celek: Počítačové sítě
2. Základní pojmy
2.8. Základní jednotky




1 bit = nejmenší jednotka informace (0 nebo 1)
Byte = obsahuje 8 bitů (např.: 10101010)
Hz = frekvence kmitočtu přenosu dat
b/s = rychlost přenosu dat v síti


B/s – 8x rychlejší přenos dat než b/s
bps – tato jednotka se někdy používá místo b/s
2. Tematický celek: Počítačové sítě
2. Základní pojmy
2.8. Číselné soustavy v informatice

Binární soustava



někdy označována jako dvojková soustava
skládá se ze dvou hodnot 0 nebo 1 (vypnuto nebo zapnuto)
příklady vytváření násobků
22 = 4 bity
27 = 128 bitů
23 = 8 bitů
28 = 256 bitů
24 = 16 bitů
29 = 512 bitů
25 = 32 bitů
210 = 1024 bitů (1 Kb)
26 = 64 bitů
1 Kb = 1000 bitů
2. Tematický celek: Počítačové sítě
2. Základní pojmy
2.8. Číselné soustavy v informatice

hexadecimální





někdy označována jako šestnáctková soustava
je složena s čísel 0 až 9 a písmen A až F
jednoduchý převod z binární soustavy
např. hexadecimální kód pro fialovou barvu je #FF00FF
ostatní soustavy

osmičková, desítková, dvanáctková, šedesátková
2. Tematický celek: Počítačové sítě
2. Základní pojmy
2.9. Převody jednotek v desítkové soustavě

předpony jednotek od hodnoty 1 Byte








1 pB
1 nB
1 μB
1 mB
1 KB
1 MB
1 GB
1 TB
piko
nano
mikro
mili
Kilo
Mega
Giga
Tera
2. Tematický celek: Počítačové sítě
0,000 000 000 001 B
0,000 000 001 B
0,000 001 B
0,001 B
1 000 B
1 000 000 B
1 000 000 000 B
1 000 000 000 000 B
2. Základní pojmy
2.9. Převody jednotek – zadání praktického příkladu








128 b = ? B
3 GHz = ? MHz
100 Mb/s = ? MB/s
3 000 KB/s = ? MB/min
0,6 GB = ? Mb
200 mHz = ? Hz
100 B = ? KB
8B=?b
2. Tematický celek: Počítačové sítě
2. Základní pojmy
2.9. Převody jednotek – řešení praktického příkladu








128 b = 16 B
3 GHz = 3000 MHz
100 Mb/s = 12,5 MB/s
3 000 KB/s = 0,05 MB/min
0,6 GB = 4800 Mb
200 mHz = 0,2 Hz
100 B = 0,1 KB
8 B = 64 b
2. Tematický celek: Počítačové sítě
3. Typy počítačových sítí




PAN – osobní počítačová síť
LAN – lokální počítačová síť
MAN – metropolitní počítačová síť
WAN – globální počítačová síť
1 km
2. Tematický celek: Počítačové sítě
100 km
3. Typy počítačových sítí
3.1. PAN = osobní počítačová síť
 dosah jen pár metrů, v blízkosti jedné osoby
 komunikace mezi samotnými zařízeními (např. mobilní
telefon, PDA, notebook)
 druhy sítě PAN a použité technologie:


drátové (přes USB nebo FireWire)
bezdrátové (pomocí IrDA, Bluetooth nebo NFC)
2. Tematický celek: Počítačové sítě
3. Typy počítačových sítí
3.2. LAN = lokální počítačová síť
 působí na malém území (místnost, budova)
 propojuje koncové uzly v síti, např. jednotlivé počítače,
tiskárnu a server
 jsou vždy v soukromé správě
 použita technologie Ethernet a WI-FI
 slouží ke snadnému sdílení prostředků v např.
domácích, školních nebo firemních sítích
2. Tematický celek: Počítačové sítě
3. Typy počítačových sítí
3.3. MAN = metropolitní síť
 sítě v rozsahu města, okresu i kraje
 několik menších sítí LAN vzájemně spojených přes WiFi nebo optické vlákno
 zvýšený počet připojených stanic
 vyznačují se vysokou rychlostí přenášených dat
 síť je využívána jednotlivci a organizacemi
 většinou veřejné (mohou být i soukromé)
2. Tematický celek: Počítačové sítě
3. Typy počítačových sítí
3.4. WAN = globální síť
 komunikaci na velké vzdálenosti
 překračuje hranice města, regionu nebo státu
 příkladem této sítě je Internet
 nejznámější službou Internetu je WWW
 kombinace textu, grafiky a hypertextových odkazů
 často milně spojován s pojmem internet
 ČR připojena k internetu v listopadu 1992
2. Tematický celek: Počítačové sítě
3. Typy počítačových sítí
Testové otázky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jak dělíme počítačové sítě podle rozlohy?
Jaké technologie používají bezdrátový přenos dat?
Jaké technologie používají drátový přenos dat?
Jakým typem počítačové sítě je školní síť?
Ve kterém roce byla ČR připojena k internetu?
Jaká je název typu počítačové sítě, která působí v
okruhu pouze několika metrů?
2. Tematický celek: Počítačové sítě
4. Topologie počítačových sítí
4.1. Sběrnice - kabel se nerozvětvuje (Ethernet)


výhody – ekonomické využití kabelu, levné pořizovací
náklady, snadno se rozšiřuje
nevýhody – s počtem stanic klesá rychlost, při
porušení kabelu nastává pád celé sítě
2. Tematický celek: Počítačové sítě
4. Topologie počítačových sítí
4.2. Kruh - spojení je uzavřeno propojením obou konců
sběrnice, komunikace v obou směrech (TokenRing)


výhody - rovnocenný přístup pro všechny pc,
vyvážený výkon i při velkém počtu uživatelů
nevýhody - selhání jednoho pc může mít dopad na
zbytek sítě
2. Tematický celek: Počítačové sítě
4. Topologie počítačových sítí
4.2. Kruh
 síť s kruhovou topologií
2. Tematický celek: Počítačové sítě
4. Topologie počítačových sítí
4.3. Hvězda - všechny počítače připojeny k aktivnímu
prvku (switch, router)


výhody – snadné přidávání nových počítačů,
centrální správa, selhání jednoho pc neovlivní zbytek
sítě
nevýhody – pokud selže centrální prvek, selže celá
síť
2. Tematický celek: Počítačové sítě
4. Topologie počítačových sítí
4.3. Hvězda
 síť s hvězdicovou topologií
2. Tematický celek: Počítačové sítě
4. Topologie počítačových sítí
Testové otázky
1. Uveď názvy tří hlavních typologií počítačových sítí.
2. Zdůvodni, proč se dnes již nepoužívá síťová
typologie sběrnice.
3. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi propojením počítačů
do kruhu a propojením pomocí sběrnice?
4. Jaký aktivní prvek bys použil v případě propojení
počítačů do hvězdy.
5. Uveď hlavní výhody síťové typologie hvězda.
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
5.1. Kabely
 koaxiální kabel


kroucená dvoulinka (UTP)



použití pro televizní rozvody
levnější než optický kabel
používán pro lokální sítě
optický kabel


materiál na bázi skla
vysoká přenosová rychlost dat
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
5.2. Konektory

konektor BNC


použit pro koaxiální kabel
konektor RJ-11

použit pro telefonní kabel
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
5.2. Konektory

konektor RJ-45


použit pro UTP kabel
konektor ST

použit pro optický kabel
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
5.3. Zásuvky
 UTP zásuvka
2. Tematický celek: Počítačové sítě

BNC zásuvka
5. Síťový hardware
5.4. Antény
 směrová anténa
2. Tematický celek: Počítačové sítě

všesměrová anténa
5. Síťový hardware
Testové otázky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jaké znáš typy síťových kabelů.
Který typ síťového kabelu dosahuje vysoké rychlosti
při přenosu dat?
Jaký materiál je použit pro optická vlákna?
Na jaký typ kabelu lze osadit konektor typu BNC?
Na jaký typ kabelu lze osadit konektor typu RJ-45?
Na jaký typ kabelu lze osadit konektor typu ST?
Jaké jsou základní dva druhy síťových antén?
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
5.5. Síťová karta = slouží ke vzájemné komunikaci
počítačů v počítačové síti



připravují, posílají a kontrolují přenášená data
rychlost: 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 10 Gbit/s
identifikace PC v síti:


MAC adresa – fyzická adresa (číslo síťové karty)
IP adresa – logická adresa (číslo počítače)
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
5.6. Síťová karta
 síťová karta, osadí se na základní desku PC
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
5.7. Modem = slouží pro převod mezi analogovým a
digitálním signálem po telefonní lince


modem - rychlost stahování dat 52 Kbit/s
DSL modem – vysokorychlostní přenos dat


ADSL (rychlost stahování dat 8 Mbit/s)
VDSL (rychlost stahování dat 40 Mbit/s)
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
5.8. Modem
 přídavná karta, osadí se na základní desku PC
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
5.8. Modem
 ADSL modem od firmy ASUS
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
5.9. Homeplug = zařízení pro přenos dat po
elektrickém vedení (někdy zvaný jako powerlink)





užití tam, kde je obtížné instalovat kabeláž
rychlost až 200 Mbit/s
maximální dosah 200 m
s rostoucí vzdáleností rychlost klesá
data chráněna šifrovacím algoritmem
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
5.9. Homeplug
 jeden pár zařízení homeplug od firmy MSI
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
Testové otázky
1. K čemu slouží síťová karta?
2. Co je to MAC adresa?
3. K čemu slouží modem?
4. Jaké znáš dva základní druhy modemů?
5. K čemu slouží homeplug?
6. Jaká je teoretická rychlost přenosu dat pomocí
technologie homeplug?
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
5.10. Hub = aktivní prvek počítačové sítě, který umožňuje
její větvení (rozbočovač)




data zkopíruje na všechny ostatní porty
nedbá na to, kterému portu data náleží
přetěžuje počítačovou síť
dnes se již nepoužívá
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
5.11. Switch = aktivní zařízení, které připojuje ostatní PC
k počítačové síti (přepínač)



data odesílá pouze na daný port počítače
pakety (analyzuje, rozhoduje, posílá dál)
vyšší bezpečnost přenášených dat než hub
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
5.12. Wi-fi router = připojují
se na něj síťová zařízení
nebo části sítě bezdrátově
nebo pomocí kabelu


Druhy – podle počtu antén a portů
Parametry


může obsahovat jednoduchý firewall
administrace pro konfiguraci připojení
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
5.12. Wi-fi router
 ukázka wi-fi routeru s vyšším dosahem signálu
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
5.13. Router = spojuje dvě počítačové sítě a přenáší
mezi nimi data (routování)

Parametry:



může obsahovat jednoduchý firewall
šifrovaný přenos dat
Druhy:


může to být i obyčejné PC se síťovými kartami
vysoce účelové počítače se speciálním hardwarem
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
5.13. Router
 ukázka nastavení routeru pro spojení dvou sítí
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
Testové otázky
1. Jaké je české synonymum pro zařízení zvané hub?
2. K čemu slouží hub, switch a wi-fi router?
3. Jaké zařízení lze použít pro bezdrátový přenos dat?
4. Jaké je české synonymum pro zařízení zvané switch?
5. Jak se od sebe funkčně liší hub a switch?
6. K čemu slouží router a jaký má česká název?
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
5.14. Bridge = stejně jako router spojuje dvě počítačové
sítě a přenáší mezi nimi data (most)




směruje data podle MAC adresy, zatímco router se
rozhoduje podle IP adresy
propojené sítě se jeví jako jedna lokální síť
není ho potřeba konfigurovat
levnější řešení než router, ale vykazuje více chyb
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
5.15. Repeater = přijímá poškozený signál a opravený
ho vysílá dále (opakovač)


zvyšuje dosah média bez ztráty kvality signálu
použití v těchto oblastech:




bezdrátové komunikace
satelitní komunikace
mobilní komunikace
rádiová komunikace
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
5.15. Repeater
 repeater od firmy matrox
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
5.15. Repeater
 ukázka využití repeateru v počítačové síti
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
5.16. Geteway = označuje router, přes který se stanice
dostanou do vnější sítě (brána)




chrání síť proti přístupu cizích počítačů
provoz neznámého PC přesměrován na bránu
zadání uživatelského jména a hesla (autentizace)
brána odblokuje přístup připojeného počítače
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
Testové otázky
1. K čemu slouží bridge a jaký má česká název?
2. Jakým síťovým zařízením lze bridge nahradit?
3. K čemu slouží repeater a jaký má český název?
4. V jakých oblastech komunikace se repeater využívá?
5. K čemu slouží gateway a jaký má český název?
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
Grafický návrh firemní sítě - zadání
 v programu MS PowerPoint vytvoř prezentaci, která
bude obsahovat následující síťové prvky:






5 ks … počítač zaměstnance (klienti)
1 ks … hlavní počítač (server)
1 ks … tiskárna
1 ks … switch (aktivní prvek)
6 ks … síťový kabel UTP
připojení k poskytovateli internetu
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
Grafický návrh firemní sítě - řešení
Klient 1
Klient 2
Klient 3
Internet
Klient 4
Klient 5
Tiskárna
Switch
Server
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
Cenový rozpočet firemní sítě - zadání

v programu MS PowerPoint vytvoř prezentaci,
která bude obsahovat ceny, názvy a obrázky
následujících síťových prvků:






5 ks … počítačových sestav
1 ks … server + monitor, klávesnice, myš
1 ks … tiskárna laserová
1 ks … switch
6 ks … UTP kabelu (tzn. 6 x 5 m kabelu)
1 ks … připojení k internetu poskytovatelem
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
Cenový rozpočet firemní sítě – řešení

počítačová sestava



Lenovo IdeaCentre B320
5 ks po 9.900 Kč … 49.500 Kč
server


Fujitsu PRIMERGY TX100 S3P
1 ks … 14.990 Kč
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
Cenový rozpočet firemní sítě – řešení

laserová tiskárna



HP LaserJet Pro 100 M175nw
1 ks … 5.990 Kč
switch 5-ti portový


TP-LINK TL-SF1005D
1 ks … 549 Kč
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
Cenový rozpočet firemní sítě – řešení

síťový kabel UTP



poskytovatel internetu



Datacom, CAT5E, UTP, 5m
6 ks po 59 Kč … 354 Kč
HUMLNet Trutnov
zřízení … 3.500 Kč (dále 300 Kč měsíčně)
celkové náklady firemní sítě … 74.883 Kč
2. Tematický celek: Počítačové sítě
5. Síťový hardware
Cenový rozpočet firemní sítě – řešení

49.500 Kč… 5 počítačových sestav
14.990 Kč… server + monitor, klávesnice, myš
5.990 Kč … tiskárna laserová
549 Kč … switch
354 Kč … 6 UTP kabelů (tzn. 6 x 5 m kabelu)
3.500 Kč … připojení k internetu poskytovatelem

celkové náklady firemní sítě … 74.883 Kč





2. Tematický celek: Počítačové sítě
6. Síťový software
6.1. Síťový operační systém = program, který řídí
provoz sítě a poskytuje síťové služby (NOS)

Hlavní druhy NOS:


Microsoft Windows, Unix, Linux, Nowell
Nejpoužívanější typy NOS:



Windows server 2008
Novell NetWare 6.5
OpenSolaris (Linux)
2. Tematický celek: Počítačové sítě
6. Síťový software
6.1. Síťový operační systém
 přihlašovací okno
programu Nowell
NetWare
2. Tematický celek: Počítačové sítě
6. Síťový software
6.1. Síťový operační systém
 přihlašovací okno programu Microsoft Windows
2003 Server
2. Tematický celek: Počítačové sítě
6. Síťový software
6.2. Síťové služby
 doménové služby - zabezpečení skupin
 souborový server - sdílení diskového prostoru
 tiskový server - sdílení tiskáren
 databázový server - sdílení databází
 komunikační server – aplikace pro komunikaci
 DHCP - přidělování IP adres klientům
2. Tematický celek: Počítačové sítě
6. Síťový software
6.2. Síťové služby
 DNS server – překlad doménových jmen
 připojení sítě do internetu
 firewall - antivirové a bezpečnostní služby
 webový server - podpora www stránek
 poštovní server - správa elektronické pošty
2. Tematický celek: Počítačové sítě
6. Síťový software
Testové otázky
1. K čemu slouží síťový operační systém?
2. Jaké znáš hlavní druhy síťového OS?
3. Vyjmenuj hlavní služby síťového OS.
4. K čemu slouží DHCP server?
5. K čemu slouží DNS systém?
6. K čemu slouží firewall?
2. Tematický celek: Počítačové sítě
6. Síťový software
6.3. Uživatel = osoba, využívající služby PC sítě

vlastnosti uživatele v lokální síti:






má přihlašovací údaje k síťovému účtu
může si nastavit své uživatelské prostředí
vlastní domovský adresář na síťovém disku
je členem určité skupiny v počítačové síti
sdílí síťová zařízení (disky, tiskárny, skanery)
sdílí připojení k internetu
2. Tematický celek: Počítačové sítě
6. Síťový software
6.3. Uživatel

základní údaje účtu uživatele:






uživatelské přihlašovací jméno
jméno a příjmení
textový popis uživatele
emailová adresa
způsob ověřování
dočasné vypnutí účtu
2. Tematický celek: Počítačové sítě
6. Síťový software
6.3. Uživatel

přístupová práva uživatele:






nemá přístup ke správě sítě
přístup pouze pro čtení
přístup pro čtení i zápis
kvóta objemu přenesených dat
pravidla pro obsah webových stránek
ověřování IP adresy uživatele
2. Tematický celek: Počítačové sítě
6. Síťový software
6.3. Uživatel
 vlastnosti uživatele a
nastavení jednotlivých
přístupových práv k dané
složce v prostředí
operačního systému
Microsoft Windows XP
2. Tematický celek: Počítačové sítě
6. Síťový software
6.3. Uživatel
 možnosti nastavení
sdílení složky uživatele
v prostředí operačního
systému Microsoft
Windows XP
2. Tematický celek: Počítačové sítě
6. Síťový software
Testové otázky
1. Kdo je v počítačové síti uživatelem?
2. Jaké má v počítačové síti uživatel práva?
3. Jaké činnosti může uživatel v síti vykonávat?
4. Co může uživatel v počítačové síti sdílet?
2. Tematický celek: Počítačové sítě
6. Síťový software
6.4. Správce sítě = osoba, která zajišťuje provoz sítě

úkoly správce sítě v lokální síti:







odstraňuje případné poruchy (objednává servis)
zajišťuje ochranu dat (zálohování, malware)
optimalizuje provoz sítě dle potřeb uživatelů
zajišťuje nákup a provádí instalaci HW a SW
zaškoluje nové i stávající uživatele
zajišťuje připojení sítě k internetu
vytváří a nastavuje uživatelské účty a skupiny
2. Tematický celek: Počítačové sítě
6. Síťový software
6.4. Správce sítě

práce s oprávněními uživatelů





definování síťového sdílení složky
přidělování oprávnění
dědění oprávnění
změna vlastnictví složky
automatická oprávnění
2. Tematický celek: Počítačové sítě
6. Síťový software
6.4. Správce sítě

vytvoření nového účtu uživatele





jméno a příjmení
přihlašovací uživatelské jméno
heslo a jeho potvrzení
při dalším přihlášením změna hesla
přiřazení do pracovní skupiny
2. Tematický celek: Počítačové sítě
6. Síťový software
6.4. Správce sítě
 obecné vlastnosti účtu
uživatele, který je právě
vytvářen správcem sítě
v prostředí síťového
operačního systému
Microsoft Windows
Server 2003 pomocí
služby – Uživatelé a
počítače služby Active
Directory
2. Tematický celek: Počítačové sítě
6. Síťový software
6.4. Správce sítě
 vlastnosti účtu
uživatele, který je právě
vytvářen správcem sítě
v prostředí síťového
operačního systému
Microsoft Windows
Server 2003 pomocí
služby – Uživatelé a
počítače služby Active
Directory
2. Tematický celek: Počítačové sítě
6. Síťový software
Testové otázky
1. Kdo je v počítačové síti správcem sítě?
2. Jaké má v počítačové síti práva správce sítě?
3. Jaké činnosti vykonává správce sítě?
2. Tematický celek: Počítačové sítě
7. Síťové protokoly
Protokol = sada určitých pravidel, podle kterých
počítače komunikují v síti
7.1. TCP/IP
 obousměrný přenosu dat v síti
 protokol má fáze navázání spojení, přenos dat a
ukončení spojení
 rozlišuje aplikace pomocí portů
 určuje IP adresu počítače
2. Tematický celek: Počítačové sítě
7. Síťové protokoly

Základní druhy IP adres:



veřejná, která je na celém světě jedinečná (77.75.76.3
nebo 193.179.60.10)
vnitřní, která je jedinečná pouze v rámci lokální sítě
(10.1.1.1 nebo 172.16.1.1 nebo 192.168.1.1)
Verze protokolu IP:


IPv4 - 32 bitové adresy, dnes nedostačující
IPv6 - 128 bitové adresy, dnes se na ně přechází
2. Tematický celek: Počítačové sítě
7. Síťové protokoly
Nastavení IP adresy
 příklad ručního
nastavení vnitřní IPv4
adresy v lokální
počítačové síti
2. Tematický celek: Počítačové sítě
7. Síťové protokoly
Nastavení IP adresy
 příklad ručního
nastavení vnitřní IPv4
adresy v lokální
počítačové síti
2. Tematický celek: Počítačové sítě
7. Síťové protokoly
7.2. HTTP
 umožňuje funkčnost odkazů na jiné stránky
 slouží k výměně součástí webových serverů




textové a grafické prvky
multimediální a jiné soubory
zabezpečený a šifrovaný přenos dat (https)
uchovávání informace o stavu spojení (cookies)
2. Tematický celek: Počítačové sítě
7. Síťové protokoly
Testové otázky
1. Co znamená v počítačové síti pojem protokol?
2. K čemu slouží protokol typu TCP/IP?
3. Čím se liší veřejná od vnitřní IP adresy?
4. Čím se liší IP adresa IPv4 od IPv6?
5. K čemu slouží protokol typu HTTP?
6. Co je to hypertextový odkaz a k čemu slouží?
7. K čemu slouží v počítačové síti porty?
2. Tematický celek: Počítačové sítě
7. Síťové protokoly
7.3. FTP



slouží pro přenos souborů mezi jednotlivými počítači
pro přihlášení je nutné znát IP adresu hostitele, login
a heslo
využití služby FTP



sdílení datových souborů
správa účtů webových stránek
přístup k systému souborů na jiném počítači
2. Tematický celek: Počítačové sítě
7. Síťové protokoly
7.3. FTP

výhoda




přehledný přenos dat mezi počítači
oproti protokolu HTTP má širší možnosti nastavení
existují FTP rozšíření pro šifrovaný přenos dat
nevýhody FTP





data jsou standardně zasílána nešifrovaná
delší odezvy FTP serveru
nelze sloučit přenos více souborů do jednoho
u některých sítích povolen pouze protokol HTTP
FTP je v současné době méně používáno
2. Tematický celek: Počítačové sítě
7. Síťové protokoly
7.3. FTP
 přihlašovací okno
programu FileZilla
pro připojení k
souborům přes FTP
protokol
2. Tematický celek: Počítačové sítě
7. Síťové protokoly
7.3. FTP
 přihlašovací okno
programu Total
Commander pro
připojení k
souborům přes FTP
protokol
2. Tematický celek: Počítačové sítě
7. Síťové protokoly
7.3. FTP
 prostředí programu FileZilla
2. Tematický celek: Počítačové sítě
7. Síťové protokoly
Testové otázky
1. Co znamená v počítačové síti pojem protokol?
2. K čemu slouží protokol typu FTP?
3. Jaké údaje je třeba znát k připojení k FTP službě.
2. Tematický celek: Počítačové sítě
7. Síťové protokoly
7.4. SMTP
 odesílání zpráv elektronické pošty
 zajišťuje doručení pošty pomocí přímého spojení
mezi odesílatelem a adresátem
 poštovní klient = program, který zajišťuje odesílání
zpráv a vybírání schránek


Microsoft Outlook – program nutno zakoupit
Mozilla Thunderbird – program typu freeware
2. Tematický celek: Počítačové sítě
7. Síťové protokoly
7.4. SMTP
 prostředí
poštovního
klienta
Mozilla
Thunderbird
2. Tematický celek: Počítačové sítě
7. Síťové protokoly
7.4. SMTP
 prostředí
poštovního
klienta
Microsoft
Outlook
2. Tematický celek: Počítačové sítě
7. Síťové protokoly
7.4. SMTP
 nastavení účtu
emailového klienta v
programu Microsoft
Outlook
2. Tematický celek: Počítačové sítě
7. Síťové protokoly
7.5. IMAP
 přijímání zpráv elektronické pošty
 dříve se používal protokol typu POP3
 trvalé připojení k e-mailové schránce
 uchovává stav zpráv (nepřečtená, odeslaná,
důležitá, …)
 umožňuje práci se zprávami (přesouvat, vytvářet,
mazat, prohledávat)
 připojení více klientů ke službě zároveň
2. Tematický celek: Počítačové sítě
7. Síťové protokoly
Testové otázky
1. Co znamená v počítačové síti pojem protokol?
2. K čemu slouží protokol typu SMTP?
3. K čemu slouží protokol typu IMAP?
4. Vysvětli, co je to emailový klinent.
5. Jaké údaje musí uživatel znát k přihlášení k účtu
emailového klienta?
2. Tematický celek: Počítačové sítě
8. Síťový model ISO
ISO = mezinárodní standardizační úřad
Síťový model = doporučený model síťové architektury
definovaný organizací ISO




rozděluje komunikaci mezi PC do 7 vrstev
nezatěžuje vyšší vrstvu detaily o své realizaci
data rozdělená do paketů se postupně přenáší k
následující vyšší vrstvě
každá vrstva přidá k paketu další informace
2. Tematický celek: Počítačové sítě
8. Síťový model ISO
Popis vrstev referenčního modelu OSI:
1. Fyzická

fyzický přenos bitů v daném pořadí
2. Linková



poskytuje spojení a přenáší celé bloky data (rámce)
řídí spolehlivý tok dat a koriguje případné chyby
při vícero přístupech na sdílené médium řeší konflikty
3. Síťová


postupná cesta dat od odesílatele k příjemci
posílá celé bloky dat (pakety) k cílovému uzlu
2. Tematický celek: Počítačové sítě
8. Síťový model ISO
Popis vrstev referenčního modelu OSI:
4. Transportní



poskytuje efektivní přenosové služby
komunikace mezi koncovými uzly
zvyšuje spolehlivost přenosu
5. Relační




vlastních spojení mezi síťovými stanicemi
uskutečněné spojení mezi dvěma uzly
navození, udržení a ukončení relací
synchronizace přenášených dat
2. Tematický celek: Počítačové sítě
8. Síťový model ISO
Popis vrstev referenčního modelu OSI:
6. Prezentační



data musí dorazit v té podobě v jaké byla odeslána
komprese a dekomprese dat
kódování, šifrování a dešifrování dat
7. Aplikační



vytvoření dat uživatelem v programu
otevření přeneseného souboru v konkrétním programu
poskytuje uživatelským programům ucelené služby
2. Tematický celek: Počítačové sítě
8. Síťový model ISO

vrstvy síťového modelu OSI/ISO a jejich přístup k
přenosovému médiu
2. Tematický celek: Počítačové sítě
8. Síťový model ISO
Testové otázky
1. Co představuje zkratka ISO?
2. Co je to síťový model OSI/ISO?
3. Kolik vrstev má síťový model OSI/ISO?
4. Vyjmenuj jednotlivé komunikační vrstvy.
2. Tematický celek: Počítačové sítě

Podobné dokumenty

kancelářská technika

kancelářská technika PCL®6, Adobe® PostScript ® 3™(volitelně) • Kompatibilní operační systémy: Windows XP SP1 a vyšší/Server 2003/Server 2008/Vista/Windows 7; Mac OS 10.3 a vyšší; AIX 5 v5.3; HP UX 11.0/11i v2; Solaris...

Více

PKO-vypisky ke zkousce

PKO-vypisky ke zkousce řádek, pokud chce 192.168.1.1 komunikovat s 192.168.1.10 musí zadat do rámce svou MACadresu a ip adresu cíle a dále svoji ip adresu (to aby příjemce věděl, kam má data vrátit) a nakonec samozřejmě ...

Více

Vlastní noviny - Koalice Vlasta

Vlastní noviny - Koalice Vlasta Praha 10 koupila Horský hotel za 50 mil. a investovala do něj dalších 50 mil. Kč. Zastupitelé koalice VLASTA objevili velké nesrovnalosti v rekonstrukci elektroinstalace. Jde o ukázkový příklad, ja...

Více

Sběratelské zprávy HK - ČNS v Hradci Králové

Sběratelské zprávy HK - ČNS v Hradci Králové životní dráze. Markrabě Friedrich VII. Magnus Baden-Durlach (v překladu Frederik VII. Veliký) se narodil 23. září 1647 ve městě Ueckermünde v Pomořansku a zemřel 25. června 1709 na Karlově hradu (K...

Více

Počítače a fyzika

Počítače a fyzika Americký matematik maďarského původu, působil na univerzitě v Princetonu v USA. Během 2. světové války působil jako expert a konzultant několika vládních komisí a byl ve styku s vědci, kteří byli z...

Více

hura do prace - Škomam

hura do prace - Škomam počítači snaha o co nejlepší využití počítače, proto vznikají první dávkové systémy zaváděné do počítače pomocí děrné pásky, štítků nebo mag.pásky počátek využívání OS, jazyka symbol.adres, první p...

Více

cenik dilu a prislusenstvi

cenik dilu a prislusenstvi Bezdrátové sítì EDIMAX/TPLINK EDIMAX EW-7326Ig, PCI WiFi karta,11/54Mb/s turbo mód,odním.anténa EDIMAX EW-7711USn nLite bezdrátový USB 2.0 adapter, 802.11n 150M, EDIMAX EW-7711UAn nLite bezdrátový ...

Více