Manuál k automatikám DACOR

Komentáře

Transkript

Manuál k automatikám DACOR
titul_prebal.qxd
31.3.2004
17:10
StrÆnka 2
The Professional’s Choice™
DACOR Distributor pro ÈR
MDC spol. s r.o.
K Zeleným domkùm 35
148 00 Praha 4-Kunratice
Tel.: 244 912 066
Fax 244 911 105
http://www.potapko.cz
http://www.divedacor.com
HTM SPORT S.p.A.
Salita Bonsen, 4
16035 Rapallo - Italy
Tel. +39 01852011
Fax +39 0185669984
www.htmsport.com
The Professional’s Choice™
obr. 1a
Dacor
Regulator
Uživatelský
manuál
Eagle Pro DPD, Eagle DPD, Eagle Sport
Eagle, Eagle Octopus
obr. 1b
Tømen
Din 200 bar
obr. 1c
Din 300 bar
obr. 1
titul_prebal.qxd
31.3.2004
17:10
StrÆnka 2
The Professional’s Choice™
DACOR Distributor pro ÈR
MDC spol. s r.o.
K Zeleným domkùm 35
148 00 Praha 4-Kunratice
Tel.: 244 912 066
Fax 244 911 105
http://www.potapko.cz
http://www.divedacor.com
HTM SPORT S.p.A.
Salita Bonsen, 4
16035 Rapallo - Italy
Tel. +39 01852011
Fax +39 0185669984
www.htmsport.com
The Professional’s Choice™
obr. 1a
Dacor
Regulator
Uživatelský
manuál
Eagle Pro DPD, Eagle DPD, Eagle Sport
Eagle, Eagle Octopus
obr. 1b
Tømen
Din 200 bar
obr. 1c
Din 300 bar
obr. 1
titul_prebal.qxd
31.3.2004
17:10
StrÆnka 1
obr. 2
Tlak vody
obr. 6
obr. 7
obr. 8
obr. 9
obr. 10
obr. 11
Membrána
Druhý stupeò
Nízkotlaká komora
Støedotlak
Prùtok vzduchu
obr. 3
Rozdíl ve výchylkách
støedotlaku bìhem dýchání.
Bìžný první stupeò
obr. 4
D.F.C. první stupeò
obr. 5
Pøipojení druhého stupnì
LP
LP
LP
LP
Optimální rozložení tlakových hadic
HP
HP
titul_prebal.qxd
31.3.2004
17:10
StrÆnka 1
obr. 2
Tlak vody
obr. 6
obr. 7
obr. 8
obr. 9
obr. 10
obr. 11
Membrána
Druhý stupeò
Nízkotlaká komora
Støedotlak
Prùtok vzduchu
obr. 3
Rozdíl ve výchylkách
støedotlaku bìhem dýchání.
Bìžný první stupeò
obr. 4
D.F.C. první stupeò
obr. 5
Pøipojení druhého stupnì
LP
LP
LP
LP
Optimální rozložení tlakových hadic
HP
HP
vnitłek.qxd
31.3.2004
17:27
StrÆnka 1
EAGLE PRO DPD, EAGLE DPD, EAGLE SPORT,
EAGLE, EAGLE OCTOPUS
! WARNING
PØED POUŽITÍM REGULÁTORU SI POZORNÌ PØEÈTÌTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE PRO
POZDÌJŠÍ POUŽITÍ.
ÚVOD
Blahopøejeme Vám k zakoupení regulátoru DACOR.
Tento výrobek je jedním z øady nových vysoce kvalitních produktù firmy DACOR. Výrobek je navržen, vyroben
a testován zkušenými potápìèi.
Již pøes 40 let je DACOR jednièkou na trhu ve vývoji a inovaci potápìèských technologií. Modulový regulátor
má nìkolik zásadních vlastností zajiš•ujících Vaši spokojenost pøi potápìní.
Dùležité:
Rozhodující informace nebo varování, která mohou mít vliv na fungování regulátoru, nebo mohou
vyústit ve zranìní èi smrt vlastníka regulátoru nebo jiných osob, jsou oznaèeny následujícími
symboly:
! DANGER - NEBEZPEÈÍ
Poukazuje na bezprostøednì hrozící nebezpeènou siuaci, která - nevyhneme-li se jí - skonèí smrtí
nebo vážným zranìním.
! WARNING - VAROVÁNÍ
Poukazuje na potencionálnì nebezpeènou situaci, která - nevyhneme-li se jí - mùže skonèit smrtí
nebo vážným zranìním.
! CAUTION - UPOUZORNÌNÍ
Poukazuje na potencionálnì nebezpeènou sitaci, která - nevyhneme-li se jí - mùže skonèit
lehkým nebo støednì tìžkým zranìním. Toto upozornìní mùže sloužit jako varování pøed
nebezpeèným poèínáním.
DACOR si vyhrazuje právo kdykoliv upravit jakýkoliv výrobek a výrobní postup. Je na zodpovìdnosti technikù,
aby si získávali nejnovìjší informace a díly od firmy DACOR pro revizní a servisní práce.
DÙLEŽITÉ:
Pokud by nìkterá upozornìní nebo informace uvedené v této pøíruèce byly nejasné nebo ne zcela
srozumitelné, obra•te se, prosím, na distributora DACOR pøed tím, než regulátor použijete nebo na nìm
provedete jakékoli zásahy.
! WARNING - VAROVÁNÍ
Peèlivì se øiïte tìmito a všemi následujícími pokyny, které se týkají Vašeho regulátoru DACOR a ostatního
pøíslušenství SCUBA. Zanedbání tìchto instrukcí by mohlo vést k vážnému zranìní èi dokonce smrti.
-1-
vnitłek.qxd
31.3.2004
17:27
StrÆnka 2
! WARNING - VAROVÁNÍ
Stejnì jako všechny ostatní pøístroje SCUBA, tak i regulátor Dacor je navržen pouze pro vyškolené
potápìèe s certifikátem. Podcenìní rizik spojených s použitím takového pøístroje mùže vést k
vážnému zranìní nebo smrti. NEPOUŽÍVEJTE tento regulátor ani žádný jiný SCUBA pøístroj, pokud
nejste vyškoleným a certifikovaným potápìèem SCUBA.
EC CERTIFIKACE
Regulátor Dacor popsaný v této pøíruèce byl testován a certifikován podle pøedpisu EC 89/686/EEC z 21.
prosince 1989 v Testovacím støedisku è. 0426 - Italcert - Viale Sarca 336, Milano (Itálie). Testovací postupy
byly provedeny podle evropské normy EN 250:2000 v souladu s výše uvedeným pøedpisem, který vymezuje
podmínky pro zásadní požadavky na bezpeènost pøístrojù z kategorie III - osobní ochranné pøístroje (PPE) z
hlediska zajištìní kvality výrobku.
Pøi testování bylo dosaženo níže uvedených výsledkù:
Model
Eagle Pro DPD
Eagle DPD
Eagle Sport
Eagle
Eagle Octopus
Teplá voda
(Teplota > 10°C)
schválen
schválen
schválen
schválen
schválen
Studená voda
(Teplota < 10°C)
schválen
schválen
schválen
schválen
schválen
Oznaèení
Pozice
CE 0426
CE 0426
CE 0426
CE 0426
CE 0426
na I. stupni
na I. stupni
na I. stupni
na I. stupni
na hadici
Oznaèení 0426 u Eagle Octopus je pøilnavá nálepka pøipevnìná na hadici. Tato nálepka nesmí být nikdy
odstranìna. Pokud byla nálepka náhodou odstranìna, oznaèení CE pro Eagle Octopus bude odpovídat tomu,
jak je oznaèen Eagle první stupeò, se kterým je spojen.
Znaèka CE potvrzuje, že pøístroj vyhovuje zásadním zdravotním a bezpeènostním požadavkùm (DE
89/686/EEC pøíl. II). Oznaèení 0426, které následuje za písmeny "CE" oznaèuje registrované testovací
støedisko Italcert (Italcert Registered Test Center), které bylo povìøeno kontrolou výroby podle è. 11B DE
89/686/EEC.
ODKAZ NA
EN 250: 2000
ÚÈEL - DEFINICE
HODNOTY
Hodnoty (EN 250: 2000)
Úèel: Požadavky a testy uvedené v EN 250:2000 mají urèit minimální hladinu bezpeènosti pro èinnost
potápìcího dýchacího pøístroje v maximální hloubce 50m/162 stop.
Definice Scuba: nezávislý automatický dýchací pøístroj s otevøeným obvodem s pøenosnou nádobou na
stlaèený vzduch, kterou si nese potápìè, a jež mu umožòuje dýchat pod vodou.
Scuba - minimální vybavení (EN 250: 2000)
a) Láhev (láhve) se stlaèeným vzduchem.
b) Regulátor.
c) Bezpeènostní pøístroj, napø. tlakomìr/computer, rezerva, alarm.
d) Pøepravní a nosící systém nebo držák na láhev, tj. jacket a/nebo popruhy.
e) Oblièejová èást (maska, náustek, celooblièejová maska, helma).
f) Návod.
-
SCUBA - skupiny komponentù (EN 250: 2000): Pøístroj SCUBA mùže sestávat z rùzných jednotlivých
souèástí, jako je tlaková láhev, regulátor a tlakomìr. Regulátory Dacor, které jsou popsány v této pøíruèce,
mohou být použity s jinými SCUBA komponenty, které byly certifikovány podle pøedpisu EEC/89/686 a EN
250: 2000. Vzduch obsažený v tlakové lahvi musí splòovat požadavky na dýchatelný vzduch podle EN
12021.
! DANGER - NEBEZPEÈÍ
Regulátory Dacor (první a druhý stupeò, Octopus) jsou navrženy pro použití pouze s èistým,
stlaèeným, atmosférickým vzduchem. Nepoužívejte toto zaøízení s jiným plynem nebo obohaceným
vzduchem. Nedodržení tohoto varování mùže vést k vážnému zranìní nebo smrti v dùsledku ohnì a
výbuchu nebo k vážnému poškození èi znièení pøístroje. Automatika je použitelná se smìsemi pouze
po odborné servisní úpravì v autorizovaném servisním støedisku Dacor.
-
-2-
Maximální hloubka: 50m / 162 stop.
Maximální tlak: 232 bar (tømen) obr. 1a
Maximální tlak: 200 bar (závit DIN 477/13) obr. 1b.
Maximální tlak: 300 bar (závit DIN 477/50) obr. 1c.
Regulátory do teplé vody - teplota vody vyšší nebo rovna +10°C (50°F).
Regulátory do studené vody - teplota vody nižší než +10°C (50°F).
Podle normy EN 250: 2000 je voda považována za studenou, pokud je její teplota nižší než 10°C. Pøi
použití regulátoru Dacor ve studené vodì je nutné vždy namontovat AER kit (protizámrazová èepièka).
AER KIT MÙŽE BÝT NAMONTOVÁN POUZE V AUTORIZOVANÉM SERVISNÍM STØEDISKU DACOR.
vnitłek.qxd
31.3.2004
17:27
StrÆnka 3
! WARNING - VAROVÁNÍ
Pokus o potápìní se ve studené vodì (+10°C nebo ménì) bez odpovídajícího tréninku mùže vyústit
ve vážné zranìní. Pøed potápìním ve studené vodì je rozumné podstoupit speciální kurz pod
vedením certifikovaného potápìèského instruktora. Jelikož u žádného regulátoru není možné
vylouèit zamrzání druhého stupnì za urèitých podmínek, tak i u regulátorù Dacor opatøených
soupravou AER kit mùže dojít ke "zamrznutí", což mùže ovlivnit jejich správnou funkci. Mohlo by tak
dojít k vážnému zranìní. Proto, aby se minimalizovala možná rizika, je zásadnì dùležité být
odpovídajícím zpùsobem vyškolen v oblasti prevence a øešení problémù, které mohou nastat
dùsledkem "zamrznutí" regulátoru.
Musí být dodržována zejména tato pravidla:
1) Vyvarujte se dýchání z regulátoru, pokud jste nad vodou.
2) Vzduchovou sprchu stlaèujte pouze pod vodou a to jen velmi zlehka a krátce.
-
Eagle Octopus druhý stupeò mùže být použit pouze s prvním stupeòem Eagle nebo s certifikovanými
regulátory Dacor.
! WARNING - VAROVÁNÍ
Z bezpeènostních dùvodù nelze doporuèit použití druhého stupnì Octopus v pøípadì, že se nejedná o
certifikovaný Octopus Dacor. Výrobce nepøebírá zodpovìdnost za poranìní osob èi poškození
pøístroje v dùsledku použití jiného druhého stupnì Octopus. Druhý stupeò Octopus Dacor byl navržen
a testován pro použití na støedotlaké vývody prvního stupnì, JINÉ než je hlavní vývod používaný pro
dechový regulátor. Druhý stupeò Octopus NESMÍ být použit jako primární druhý stupeò a za žádných
okolností nesmí být pøipojen na hlavní støedotlaký vývod urèený pro primární druhý stupeò.
! WARNING - VAROVÁNÍ
Z bezpeènostních dùvodù musí tlakomìr / bezpeènostní pøístroj na vysoký tlak, který je namontován
na regulátor, odpovídat evropské normì EN 250: 2000. Podle této normy pøi tlaku protiproudu 100
bar nesmí povolený tok vzduchu konektorem k prvnímu stupni pøesáhnout 100 l/min. V pøípadì, že
máte tlakomìr / vysokotlaký bezpeènostní pøístroj, který odpovídá normì EN 250: 1993 nebo jiné
specifikaci, ovìøte zda-li jsou hodnoty maximálního toku vzduchu uvedeny v návodu k použití.
Použití tlakomìru / bezpeènostního pøístroje, který neodpovídá normì EN 250: 2000, nebo u kterého
nejsou uvedeny hodnoty maximálního povoleného toku vzduchu konektorem prvního stupnì, mùže
vést k vážným nehodám.
VŠEOBECNÌ O
FUNKCI
Regulátory snižují tlak vzduchu z tlakové láhve, oznaèovaný jako vstupní tlak, na tlak vhodný pro dýchání.
Moderní regulátory toho dosáhnou pomocí dvou stupòù, které jsou propojeny hadicí. První stupeò redukuje
tlak vzduchu dodávaného do druhého stupnì. Tento snížený tlak zùstává v prùbìhu potápìní stejný, pøestože
bìhem potápìní dochází k pomìrnì velkým zmìnám vstupního tlaku z láhve (z 200/300 se snižuje o nìkolik
desítek barù). Druhý stupeò snižuje tlak na tlak okolí a vzduch pøedává pouze v dobì, kdy potápìè vdechuje.
Každý ze stupòù regulátoru obsahuje ventil. V okamžiku, kdy potápìè vdechuje, se vnitøní tlak sníží tak, že na
membránì (na zaèátku vdechování) vznikne spád tlaku (nerovnováha). Tím se membrána prohne dovnitø,
pohne páèkou a otevøe ventil druhého stupnì. Vzduch pak proudí tak dlouho, dokud opìt nedojde k
rovnováze tlaku (konec vdechu).
PRVNÍ STUPEÒ
Aby mohl správnì pracovat druhý stupeò, tak musí první stupeò dodávat vzduch ve správné a konstantní
hodnotì støedního tlaku. Tato vlastnost všech prvních stupòù Dacor je rozhodující pro optimální nastavení
druhého stupnì tak, aby bylo možné bìhem celého prùbìhu potápìní dosáhnout perfektního výkonu,
nezávislého na tlaku láhve.
Všechny první stupnì Dacor jsou dostupné s následujícími typy ventilových závitù: DIN 477/13 (max. tlak 200
bar), DIN 477/50 (maximální tlak 300 bar), TØMEN (maximální tlak 232 bar), vše v souladu s normou EN 250:
2000.
DRUHÝ STUPEÒ
Druhý stupeò dodává vzduch o okolním tlaku jen v dobì, kdy potápìè vdechuje. Princip druhého stupnì je
ukázán na obrázku è. 2. V okamžiku, kdy potápìè vdechuje, snižuje se uvnitø tlak tak, že na membránì vzniká
nerovnováha tlakù. Tím se membrána prohne dovnitø, pohne páèkou a otevøe ventil druhého stupnì. Vzduch
proudí tak dlouho dovnitø (a tím i k potápìèi), dokud se pøi ukonèení vdechu opìt neobnoví rovnováha tlakù.
Tlak se ustálí a zatlaèí na membránu v opaèném smìru, èímž se uzavøe ventil a ustane tok vzduchu.
-3-
vnitłek.qxd
31.3.2004
17:27
StrÆnka 4
Eagle Pro DPD první stupeò
Vyvážený membránový první stupeò (obr. 1), který zásluhou systému DFC (dynamická kontrola prùtoku)
zajiš•uje konstantní tlak a vysoké proudìní vzduchu pøi všech podmínkách potápìní. Byla vytvoøena s
pøihlédnutím k nejnovìjším ergonomickým poznatkùm tak, že všechny souèásti potápìèského zaøízení
tvoøícího jednotku SCUBA jsou navrženy a øazeny optimálnì.
Napojení hlavního dechového regulátoru je nasazeno na otoèné hlavì (o 170°), což zajiš•uje maximální
pohodlí bìhem použití (obr. 5).
Pouzdro je vyrobeno z velmi pevné, chromované mosazi. K dispozici jsou dva vysokotlaké výstupy, èímž je
umožnìno umístit tlakomìr, computer nebo pøenosovou jednotku poèítaèe bez hadic na pravé nebo levé
stranì.
Ètyøi vývody na støední tlak zajiš•ují optimální postavení hadic pro Octopus, Inflator, atd.
Vývod na hlavní regulátor vzduchu je vybaven exkluzivním systémem Dacor DFC, který umožòuje
dynamickou rovnováhu støedního tlaku bìhem vdechu. První stupeò Eagle DPD mùže být opatøen systémem
AER Dacor pro dodateènou ochranu pøi potápìní ve studené nebo špinavé vodì.
Primární støedotlaký vývod (hlavní vývod) a ètyøi vývody støedního tlaku (LP) na prvním stupni mají závit 3/8 UNF.
Eagle DPD první stupeò
Eagle DPD je vyvážený membránový první stupeò se systémem DFC. Tvar vytvoøený podle nejmodernìjších
ergonomických kritérií zajiš•uje dokonalé uspoøádání a pohodlné použití všech souèástí výstroje (obr. 4).
Pouzdro z vysoce odolné, chromované mosazi je ještì opatøeno speciálním povlakem proti nárazu a
poškrábání. Prostøednictvím dvou vysokotlakých vývodù mùže být dle pøání napojen na pravou nebo levou
stranu tlakomìr, computer nebo pøenosová jednotka poèítaèe bez hadic.
Ètyøi vývody na støední tlak umožòují optimální uspoøádání hadic (octopus, inflátor, atd.). Vývod støedního
tlaku urèený pro druhý stupeò je vybaven exkluzivním systémem DFC (dynamická kontrola prùtoku) Dacor,
který pøi vdechu zpùsobuje dynamické vyrovnání støedního tlaku. První stupeò Eagle DPD mùže být vybaven
systémem Dacor AER (regulátor pro všechna prostøedí) pro další ochranu ve studené nebo velmi zneèištìné
vodì.
První stupeò je opatøen ètyømi vývody støedního tlaku (LP) se závitem UNF 3/8". Dva vývody vysokého tlaku
mají závit 7/16 UNF.
Eagle Sport první stupeò
Je to membránový první stupeò, který dodává konstantní tlak vzduchu dokonce i za velmi nepøíznivých
podmínek. Je vybaven nejen ochranným povlakem proti nárazu, ale i novým systémem DFC (dynamická
kontrola prùtoku), který je aktivován pøi vdechu.
První stupeò Eagle Sport je vybaven dvìma vysokotlakými vývody se závity UNF 7/16´, jedním vývodem AER
se závitem UNF 3/8´ pro druhý stupeò a tøemi vývody støedního tlaku se závitem UNF 3/8´pro octopus,
inflator, atd.
Eagle první stupeò
Pístový první stupeò Dacor se systémem DFC.
Regulátor s jednoduchou, velmi solidní konstrukcí, který zajiš•uje velmi kvalitní výkon pøi potápìní.
Další ze špièkových výrobkù Dacor. Jeho výjimeèné citlivosti bylo dosaženo použitím systému DFC (poprvé u
pístového prvního stupnì) a optimalizací míst køížení tokù vzduchu, pomocí pøedimenzované hadice "highflow".
DFC Systém
DFC systém (dynamická kontrola prùtoku) umístìný na prvním stupni Dacor minimalizuje snížení tlaku, ke
kterému dochází u všech regulátorù prvního stupnì v dobì vdechu (obr. 3). Tento jev je jasnì zøejmý v
okamžiku, kdy je požadován vìtší tok vzduchu z regulátoru. Z tohoto dùvodu, zejména v hloubce a za
extrémních podmínek je výkon regulátoru pøi vdechu daleko nižší. Na prvním stupni Dacor je pøipojen DFC
systém na hlavní støedotlaký vývod. Další vývody støedního tlaku (octopus, inflátor, atd.) odpovídají normám.
AER kit
Pro obzvláštì ztížené podmínky a pro profesionální použití ve studené nebo zneèištìné vodì mùže být Eagle
první stupeò vybaven AER kitem, který zcela oddìluje všechny vnitøní èásti prvního stupnì od vody.
AER kit musí být namontován výhradnì v autorizovaném servisním støedisku Dacor.
Eagle and Eagle DPD
druhý stupeò
Nízká hmotnost, pevnost, vysoký výkon a jednoduchá konstrukce jsou charakteristickými rysy této automatiky
- je to superkompaktní druhý stupeò. Kombinace materiálù propùjèuje pouzdru neobvyklý vzhled a optimální
mechanické vlastnosti.
By-pass systém a zabudovaný systém VAD zajiš•ují lehké a pøirozené dýchání za všech podmínek.
Zakrytí systémem "mesh-grid" zajiš•uje maximální výkon.
Druhý stupeò Eagle DPD je vybaven novì patentovaným systémem "dive-pre-dive". Pokud je páèka na pozici
"pre dive" - pøed potápìním (obr. 6), znaènì zvyšuje tlak regulátoru, když není bìhem potápìní používán,
èímž se zamezuje volnému prùtoku. Na druhé stranì, bìhem potápìní musí být regulátor vždy používán s
páèkou v pozici "dive" (obr. 7).
-4-
vnitłek.qxd
31.3.2004
17:27
StrÆnka 5
! WARNING - VAROVÁNÍ
Nikdy nedávejte páèku do polohy mezi "dive" a "pre-dive".
! WARNING - VAROVÁNÍ
Nikdy se nezaèínejte potápìt, pokud je páèka v poloze "pre-dive" nebo ve støední poloze. Bìhem potápìní
musí být páèka vždy v poloze "dive". Nedodržení tohoto pravidla mùže vést k vážným škodám nebo zranìní.
Eagle Octopus
Model Octopus je vybaven dlouhou hadicí (100cm/39in.), která usnadòuje vašemu partnerovi pøi potápìní
použití v pøípadì potøeby. Aby mohla být ihned identifikována, je oznaèena žlutou barvou.
V.A.D. Systém
Druhý stupeò Eagle používá integrovaný systém VAD (Vortex Assisted Design - vysoce výkonný pøívod
vzduchu Bypass trubicí). Díky tomuto systému, který zajiš•uje nízké dýchací úsilí v jakékoliv hloubce, vstupní
vzduch z hadice prochází ventilem druhého stupnì a je nasmìrován pøes trubici "by-pass" pøímo do náustku
(obr. 2). Uvnitø náustku se tvoøí podtlak, který pomáhá udržet membránu druhého stupnì dole bìhem vdechu,
tím se zvyšuje citlivost regulátoru.
Navíc systém VAD zlepšuje výkon ve studené vodì (pod 10°/50°F). Se systémem VAD dochází k expanzi
vzduchu ve druhém stupni v trubici by-pass a v náustku, tj. daleko od ventilu/páèky druhého stupnì a tím se
minimalizuje riziko zamrznutí.
OBSLUHA A ÚDRŽBA
! WARNING - VAROVÁNÍ
NEPOUŽÍVEJTE váš regulátor v pøípadì, že jste neprovedli všechny následující kroky pøípravy pøed
potápìním. Pokud tak neuèiníte mùže dojít selhání regulátoru a tím i k vážnému poranìní nebo smrti.
Pøipojení pøíslušenství
k druhému stupni
Hadice a pøíslušenství musí být pøipojeny tak, aby nedošlo k poškození O-kroužkù. Použijte vhodný klíè k
odšroubování záslepky z prvního stupnì a konec hadice našroubujte jemnì, ale pevnì do pouzdra prvního stupnì.
! WARNING - VAROVÁNÍ
Regulátor sám o sobì není kompletním potápìcím dýchacím zaøízením (SCUBA), ale pouze jednou z
jeho souèástí. Podle normy EN 250: 2000 kompletní jednotka SCUBA musí minimálnì obsahovat
následující èásti:
a) láhev (láhve) se stlaèeným vzduchem
b) regulátor
c) bezpeènostní pøístroj (tlakomìr, computer, rezervu nebo alarm)
d) nosící systém nebo držák na láhev, tj. jacket a/nebo popruhy
e) blièejová èást (maska a náustek nebo celooblièejová maska, nebo potápìcí helma)
f) návod k použití
Regulátor Dacor byl navržen pro použití v kombinaci s dalšími komponenty jednotky SCUBA, které
odpovídají pøedpisu EEC/89/686 a jsou opatøeny znaèkou certifikátu EC. Vzduch obsažený v tlakové
láhvi musí odpovídat požadavkùm na dýchatelný vzduch, které jsou uvedeny v EN 12021.
PØED SESTAVENÍM KOMPONENTÙ JEDNOTKY SCUBA SI PEÈLIVÌ PROÈTÌTE VŠECHNY BODY
NÁVODU K POUŽITÍ A VŠECHNA VAROVÁNÍ, JEŽ JSOU V NÌM UVEDENA.
INSTRUKCE PØED
PONOREM
-
-
Pøekontrolujte všechna pøipojení hadic k prvnímu a druhému stupni. Nesmíte zpozorovat žádné záøezy,
známky opotøebování anebo poškození. Pokud jsou hadice pøipojeny tak volnì, že je lze ruènì odmontovat
musí být dotaženy pomocí klíèe pøedtím než budou vystaveny pùsobení tlaku.
Ujistìte se, že první ani druhý stupeò nevykazují žádné známky poškození.
Nastavte ventil tlakové láhve tak, že otvor ventilu je smìrem k potápìèi.
Odstraòte ochranný kryt prvního stupnì a nastavte INT nebo DIN tak, aby byl vycentrován k ventilu tlakové
láhve.
První stupeò musí být nastaven tak, aby hadice vedoucí ke druhému stupni byla vedena pøes pravé
rameno potápìèe (obr. 8).
Pøitáhnìte první stupeò pevnì rukou. Dávejte pøitom pozor, aby O-kroužek ventilu tlakové láhve nebyl
pøitom poškozen.
Provìøte tlakomìr, ujistìte se, že ukazuje nulovou hodnotu.
Velmi pomalu otevøete ventil tlakové láhve, tak aby došlo k postupnému proudìní vzduchu.
-5-
vnitłek.qxd
31.3.2004
17:27
StrÆnka 6
! WARNING - VAROVÁNÍ
Pøi otevírání vzduchového ventilu stisknìte èistící ventil (sprchu) druhého stupnì. To pomùže snížit
nápor na ventil (obr.9).
NEPROVÁDÌJTE TUTO OPERACI POKUD JE OKOLNÍ TEPLOTA NIŽŠÍ NEŽ 10°C (50°F). NIŽŠÍ
TEPLOTY MOHOU ZPÙSOBIT ZAMRZNUTÍ AUTOMATIKY NEBO VOLNÝ PRÙTOK.
-
-
Neotáèejte prvním stupnìm pøipojeným na tlakovou láhev, pokud je systém pod tlakem.
Provìøte, zda-li tlakomìr ukazuje pøimìøený tlak v láhvi pro vámi plánovaný ponor.
Provìøte spojení láhve a regulátoru zda je tìsné. Pøípadné netìsnosti mohou být zpùsobeny nesprávným
namontováním regulátoru na ventil nebo poškozeným O-kroužkem (na ventilu láhve nebo pøípadnì na
pøípojce prvního stupnì).
Provìøte, že regulátor sprvnì dodává vzduch: nejprve vydechnìte pøes náustek, abyste vyfoukli pøípadné
neèistoty z druhého stupnì, poté vdechnìte. Bìhem nìkolika dechových cyklù by jste mìli zjistit, zda se
nevyskytují nìjaké bìžné problémy, které by eventuálnì nebylo možné odstranit pøi dýchaní z regulátoru
pod vodou.
! WARNING - VAROVÁNÍ
Nepokoušejte se pøipojit støedotlaké hadice (LP) na vysokotlakou pøípojku (HP) prostøednictvím
adaptéru. Støedotlaké komponenty nejsou koncipovány pro tlak vyšší než 285 psi.
BÌHEM POTÁPÌNÍ
Je-li regulátor venku z úst potápìèe, mùže se objevit volnì plynoucí vzduch. Tomu mùžete zabránit, pokud
otoèíte druhý stupeò náustkem dolù a lehce s ním zatøeste tak, aby se naplnil vodou (obr.10). Pokud i nadále
vzduch volnì uniká, tak ihned pøerušte potápìní.
ÚDRŽBA PO POTÁPÌNÍ
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
Váš regulátor by mìl být po každém potápìní propláchnut èistou vodou zatímco je natlakován. To umožní
propláchnutí i druhého stupeò, aniž by se neèistoty dostaly k dùležitým tìsnícím místùm. Vypláchnìte první
stupeò a nechejte vodu proudit náustkem druhého stupnì a závìrkou, aby se odstranily pøípadné neèistoty.
Pokud regulátor již není pod tlakem, nestlaèujte sprchu pøi oplachování. Neèistoty by se mohly dostat k sedlu
ventilu a zapøíèinit pozdìjší podcházení.
Aby se zamezilo zneèištìní filtru a prvního stupnì, nesmí se voda dostat k vysokotlaké pøípojce prvního
stupnì. Zakryjte filtr prvního stupnì speciálním prachovým krytem (obr.11). Pøed uskladnìním nechte
regulátor kompletnì vyschnout.
Dlouhodobé skladování regulátoru na pøímém slunci, v mastných nebo na prašných místech mùže poškodit
nìkteré souèástky regulátoru.
Nepoužívejte žádná maziva. Pøi bìžné péèi a údržbì se nikdy nesmí používat žádná maziva.
! WARNING - VAROVÁNÍ
Správná funkce vašeho regulátoru je též závislá na správné údržbì. Váš regulátor Dacor musí být
pøedán k prohlídce autorizovanému servisnímu støedisku minimálnì jednou za rok. Také se
doporuèuje výmìna ventilu prvního stupnì jednou za dva roky nebo po 200 hodinách potápìní.
Opomenutí tohoto pravidla mùže vést k vážnému zranìní nebo ke smrti.
-6-
vnitłek.qxd
31.3.2004
17:27
StrÆnka 7
TECHNICKÉ ÚDAJE
DRUHÝ STUPEÒ
EAGLE PRO DPD
EAGLE DPD
EAGLE SPORT
EAGLE
EAGLE OCTOPUS
VAD (Vortex Assisted Design)
X
X
X
X
X
MESH GRID
X
X
DIVE / PRE-DIVE SYSTEM
X
X
MATERIÁLY
Kovové souèástky
pochromovaná a poniklovaná mosaz, nerezová ocel
Nekovové souèástky
vysokopevnostní polymery
Tìsnìní a membrány
nitrilová guma, silikonová guma
TEFLONOVÁ PÁÈKA
X
X
X
X
X
TYP HADICE
super-flow 3/8"
super-flow 3/8"
hi-flow 3/8"
hi-flow 3/8"
hi-flow 3/8"
HMOTNOST
208 g
208 g
202 g
202 g
202 g
X
X
PRVNÍ STUPEÒ
OPTIMÁLNÌ PØEDNASTAVENÉ VÝVODY X
X
KOMPAKTNÍ DESIGN S RADIÁLNÌ
UMÍSTÌNÝMI VÝVODY
VYVÁŽENÁ MEMBRÁNA
X
X
X
PÍST
X
DFC SYSTÉM
X
X
X
X
KNOFLÍK "SOFT GRIP"
X
X
X
X
MATERIÁLY
Kovové souèástky
poniklovaná a pochromovaná vysoce pevná slitina mosazi, nerezová ocel
Nekovové souèástky
vysoce pevné polymery
Tìsnìní
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nitrilová guma
saténovì matný
saténovì matný
saténovì matný
saténovì matný
VYSOKOTLAKÉ VÝVODY
2
2
2
1
STØEDOTLAKÉ VÝVODY
4
4
3
4
VÝKYVNÝ HLAVNÍ VÝVOD
X
STØEDOTLAK
(200 bar pøívod)
9,8 bar až 10,2 bar
9,8 bar až 10,5 bar
(30 bar pøívod)
9,8 bar až 10,2 bar
9,8 bar až 10,5 bar
PRÙTOK VZDUCHU (pøi 180 bar)
HMOTNOST
4600 l/min
4600 l/min
4200 l/min
3600 l/min
870 g
990 g
700 g
680 g
-7-
titul_prebal.qxd
31.3.2004
17:10
StrÆnka 2
The Professional’s Choice™
DACOR Distributor pro ÈR
MDC spol. s r.o.
K Zeleným domkùm 35
148 00 Praha 4-Kunratice
Tel.: 244 912 066
Fax 244 911 105
http://www.potapko.cz
http://www.divedacor.com
HTM SPORT S.p.A.
Salita Bonsen, 4
16035 Rapallo - Italy
Tel. +39 01852011
Fax +39 0185669984
www.htmsport.com
The Professional’s Choice™
obr. 1a
Dacor
Regulator
Uživatelský
manuál
Eagle Pro DPD, Eagle DPD, Eagle Sport
Eagle, Eagle Octopus
obr. 1b
Tømen
Din 200 bar
obr. 1c
Din 300 bar
obr. 1

Podobné dokumenty

JOSEF PROCHÁZKA CHLAPSKÉ VZPOMÍNÁNÍ: NA

JOSEF PROCHÁZKA CHLAPSKÉ VZPOMÍNÁNÍ: NA invalidním vozíku. Místo bìhání za dìvèaty jste peèený, vaøený na Urologii s infekcemi moèových cest. A jste rád, že je to jen jednou za èas a že jste si už èasem na to vše nerad, musel zvyknout. P...

Více

strana povrchové úpravy

strana povrchové úpravy Vnitøní malíøský nátìr barevný, 16 odstínù+ bílá Vnitøní malíøský nátìr barevný, 16 odstínù+ bílá Vnitøní malíøský nátìr barevný, 16 odstínù+ bílá Malíøská barva se zvýšenou bìlostí a kryvostí Malí...

Více

Prostor - april 1998 - Studentský časopis PROSTOR

Prostor - april 1998 - Studentský časopis PROSTOR prokázat, že vìtšina z prodávaných vozù a souèástek v autech je kradených, už hovoøí sám za sebe. Další z profesorù, kteøí mají vedlejší pøíjmy je (Dáme ruce do základní polohy, POZOR, a píšeme.) p...

Více

Měřidla - Cromwell

Měřidla - Cromwell Dodáváme s kalibraèním certifikátem UKAS. Pro potvrzení přesného dodacího termínu nás prosím kontaktujte.

Více

Hudba - Vlastimil Marek

Hudba - Vlastimil Marek hluboce prožívá. Když se ale zmìøily reakce jednotlivých bunìk, ukázalo se to, co se dalo pøedpokládat: že symfonická hudba, stejnì jako hlasitý rock a samozøejmì i tøeba heavy metal, èinnost bunìk...

Více