Trhovosvinenské listy 3/15

Komentáře

Transkript

Trhovosvinenské listy 3/15
TRHOVOSVINENSKÉ 3
Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí
[email protected]
Odbor dopravy a silničního
hospodářství bude jinde a jiný
Sdělení občanům
Uzavření odboru dopravy
a silničního hospodářství
Ve dnech 4. – 7. 5. 2015 budou
pro veřejnost zcela uzavřena
tato pracoviště odboru dopravy
a silničního hospodářství:
- pracoviště evidence vozidel
- pracoviště evidence řidičů
- pracoviště zkušebních komisařů
- pracoviště silničního hospodářství
- pracoviště vedoucího odboru.
V těchto dnech se uskuteční
přestěhování výše uvedených
pracovišť do nových prostor 1.
a 2. patra bývalé telekomunikační
budovy, která je nyní ve vlastnictví města. Vstup do budovy pro
veřejnost je zřízen z prostoru autobusového nádraží.
Od 11. 5. 2015 budou veškeré
činnosti spojené s těmito agendami vyřizovány v této budově!
Pracoviště evidence vozidel
a evidence řidičů budou mj. vybavena novou verzí vyvolávacího systému. Nová verze umožní
list y
2 015
Ročník XXI
AKTUÁLNÍ TÉMA
Co nového v MAS?
občanovi, aby se k jednání na tato
pracoviště objednal přes on-line
objednávací systém. Novinkou
bude také možnost pracovníka
odboru pořídit si zvukový záznam z průběhu celého jednání
s občanem.
Pracoviště přestupků v dopravě zůstává nadále umístěno
ve 2. patře nové rohové budovy městského úřadu!
Jan Hohenberger
vedoucí ODSH
Zprávy ze ZUŠ...
Vajíčkový salát
Co nového v MAS?
V současné době připravujeme nové přehlednější webové stránky (najdete na http//
mas.sdruzeniruze.cz). Nově si přímo na nich
mimo jiné budete moci pro vaše akce zarezervovat mobiliář, ve vlastnictví MAS (prodejní
stánky, mobilní moštárna, skákací hrad apod.).
strana 4
Zprávy ze ZUŠ
Zprávy ze ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny
Dovolujeme si Vám oznámit, že byly spuštěny
nové stránky ZUŠ F. Pišingera – www.zustsviny.cz, kde najdete informace, dokumenty,
přehled koncertů, fotky a další informace ze
ZUŠ v T. Svinech a jejích poboček.
strana 8
OČIMASTAROSTY
Možná jste i vy, vážení spoluobčané, v poslední době v našem městě zaznamenali zvýšený výskyt různých podomních
obchodníků, respektive dealerů,
kteří byt od bytu, dům od domu
nabízejí různé služby – nejčastěji
se snaží potencionálního zákazníka přesvědčit, aby změnil dodavatele elektřiny.
Ačkoliv bylo na toto téma popsáno už hodně papíru a natočeny hodiny reportáží, stále je řada
lidí, kteří si takovéto prodejce
vpustí až do bytu. Nejčastěji se
jedná o domácnosti důchodců ,
a proto bych chtěl svým dnešním
příspěvkem naše starší (a nejen
je) spoluobčany varovat.
Pokud vám bude u domovních dveří kdokoliv tvrdit, že
jde zapsat, porovnat, spočítat,
zkontrolovat… vaši spotřebu
elektrické energie, je to téměř jistě obchodník, který se
k vám chce vetřít a přesvědčit
vás o výhodnosti přestupu k jinému distributorovi energie.
Někteří prodejci jdou ve své drzosti tak daleko, že se zpočátku
vydávají za zaměstanace firmy
E.ON. (Tato firma žádné své pracovníky s dotazy za zákazníky
nevysílá).
Chtěl bych touto cestou znovu připomenout, že v Trhových
Svinech je nařízením obce
č.2/2010 zakázán podomní
prodej na území celého města. Celé znění tohoto nařízení
najdete na webu města (http://
www.tsviny.cz/VismoOnline_
ActionScripts/File.ashx?id_org=16815&id_dokumenty=1508).
Abyste si nejdůležitější část
tohoto nařízení mohli případně vyvěsit na chodbách vašich
bytových domů nebo ji měli
po ruce přímo tváří v tvář nevítanému distributorovi, můžete
si ji vystřihnout v tomto čísle TSL
na straně 13.
Zároveň chci zdůraznit, že podomním prodejem se rozumí nabídka nejenom zboží, ale i služeb
(což je právě případ výše zmíněných dealerů energetických firem). Pokud jste si ale s jakýmkoliv prodejcem zboží nebo služeb
z vlastní vůle sjednali u vás doma
nebo jinde ve městě schůzku,
zákaz podomního prodeje se
na tuto situaci nevztahuje.
Závěrem vás chci požádat,
abyste nežádoucí setkání s podomními prodejci hlásili naší
městské policii (na telefon
734 762 955). Pokud tedy úspěšně odeženete podomního obchodníka od svých dveří, i tak
dejte strážníkům vědět – třeba se
jim povede zabránit v tom, aby
místo vás byl napálen někdo jiný.
Pavel Randa
Soutěž o nejlepší
vajíčkový salát
Z Velikonoc vám jistě zbydou vařená vajíčka,
proto neváhejte a vyrobte vajíčkový salát dle
vlastní receptury a zúčastněte se soutěže,
která se uskuteční v sobotu 11. dubna
od 16 hodin v restauraci KD Trhové Sviny.
strana 12
STRANA 2
Zápis
z 5. jednání rady města, které se konalo v pátek 13. 2. 2015
omluven: dřívější odchod p. Stodolovského
Rada města
schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 1 978 200,00,- Kč.
(pro 7)
souhlasí a doporučuje ZM směnit pozemek parc. č. 2085/11 o výměře 70 m2 v majetku města za pozemek parc. č. 2194/23 o výměře
482 m2 ,vše v k.ú. Otěvěk. Rozdíl v m2 by město doplatilo za cenu stanovenou ZM v Čeřejově, tj. 100,- Kč/m2 v celkové ceně 41 200,- Kč.
(pro 7)
souhlasí a doporučuje ZM prodat pozemek parc.č. 1836/3 o výměře 214 m2 v k.ú. Otěvěk, za cenu stanovenou ZM v Čeřejově, tj. 100,Kč/m2. (pro 7)
rozhodla uzavřít smlouvu na vypracování projektové dokumentace – Dětské dopravní hřiště, Trhové Sviny, se zhotovitelem
Ing. Josefem Marouškem – Atelier DS a pověřuje starostu jejím podpisem. (pro 7)
nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 320/4 v k.ú. Trhové
Sviny a doporučuje ZM pozemek neprodat. (pro 7)
souhlasí s koupí pozemků parc. č. 1498/3 o výměře 33 m2, 1542/5
o výměře 133 m2, 1542/9 o výměře 7 m2, dále části pozemků parc.
č. 1542/11, 1542/3, 1479/1 a 1542/13 v k.ú. Trhové Sviny, za cenu stanovenou ZM na Svaté Trojici, tj. 100,- Kč/m2 a části pozemku parc. č.
1542/16 za cenu 10,- Kč/m2, a ukládá SÚMM dodat geometrický plán,
který bude předložen do jednání ZM. (pro 7)
ukládá MěÚ prověřit možnost zakoupení pozemků v blízkosti pozemků uvedených v usnesení RM 39/2015.
souhlasí a doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 1054/27 o výměře 472 m2 v k.ú. Bukvice u Trhových Svinů, za smluvní cenu 8 496,Kč. (pro 7)
nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 219/5 v k.ú. Trhové Sviny
a doporučuje ZM pozemek neprodat. (pro 7)
nesouhlasí s nabídkovou cenou za pozemky parc. č. 630 a 638
v k.ú. Mohuřice a ukládá SÚMM jednat o ceně 19 000,- Kč. (pro 7)
rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou
E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem „Příp. STL Trhové
Sviny, Slunečná 894“, za úplatu 10 000,- Kč. Věcné břemeno se týká
pozemku 322/225 v k.ú. Trhové Sviny. (pro 7)
rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na realizaci Rekonstrukce náhonu Buškova hamru s firmou Václav Prokeš, realizace staveb, Svatojanská 191, 373 24 Římov,
za cenu 1 016 493,- Kč včetně DPH. (pro 7)
byla informována o jednání sociální komise města Trhové Sviny
a byla seznámena se zápisem.
souhlasí s poskytnutím daru Domečku, středisko DM CČSH Branka
588, 374 01 Trhové Sviny, ve výši 50 tis. Kč a doporučuje ZM tento dar
schválit. (pro 7)
souhlasí s poskytnutím daru Domovu pro seniory Chvalkov ve výši
50 tis. Kč a doporučuje ZM tento dar schválit. (pro 7)
byla informována o tom, že přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne v MŠ Trhové sviny ve dnech 23. – 25. 3. 2015.
byla informována, že MŠ Trhové Sviny získala dotaci na projekt Se
skřítkem Hláskem za pohádkou – logopedická prevence v roce 2015,
ve výši 120 000,- Kč.
byla informována, že MŠ Trhové Sviny podala žádost o dotaci
z Grantového programu Jihočeského kraje – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO
ve školách – projekt U nás v Broučkově (celková částka žádosti 100 tis.
Kč, vlastní podíl 20 tis. Kč, dotace 80 tis. Kč).
souhlasí s předloženým návrhem rozdělení finančních prostředků z grantového programu Města Trhové Sviny „Živé město 2015“.
Přidělené prostředky do 50 tis. Kč rada města schvaluje. Navržené
finanční prostředky s částkou vyšší než 50 tis. budou předloženy ZM
ke schválení.
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2015
INFORMACE Z RADNICE Návrh rozdělení dotací města T. Sviny "Živé město 2015"
Subjekt
Horský maratón (TJ OB ČB)
žádá
schváleno
5 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
Mezinárodní letní hudební kurzy (ZUŠ)
15 000 Kč
2 000 Kč
Novohradská flétna (ZUŠ)
Silvestr. běh (TJ OB ČB)
15 000 Kč
2 000 Kč
Dálkový pochod
4 000 Kč
4 000 Kč
KPH při ZUŠ TS
30 000 Kč
12 000 Kč
SDH T. Sviny
18 900 Kč
15 000 Kč
SDH Todně
37 000 Kč
10 000 Kč
SDH Rankov
24 000 Kč
10 000 Kč
8 000 Kč
3 000 Kč
Český zahrádkářský svaz, z.o. T. Sviny
10 000 Kč
2 000 Kč
Český svaz včelařů, z.o. T. Sviny
20 000 Kč
7 000 Kč
Myslivecké sdružení T. Sviny
20 000 Kč
5 000 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami
10 000 Kč
8 000 Kč
Skautský oddíl Lesní záře T. Sviny
10 000 Kč
10 000 Kč
Český svaz žen
30 000 Kč
5 000 Kč
SDH Březí
630 000 Kč
430 000 Kč
SK Rejta
10 000 Kč
7 000 Kč
Oddíl sálové kopané T. Sviny
10 000 Kč
2 000 Kč
MC Človíček NEBOJSA
95 000 Kč
20 000 Kč
Nazaret
15 000 Kč
5 000 Kč
Česká maltézská pomoc
20 000 Kč
8 000 Kč
Myslivecké sdruž. Újezd - Veselka
11 000 Kč
2 000 Kč
Spolek přátel osady Sv. Trojice
10 000 Kč
5 000 Kč
Sbor Církve bratrské T. Sviny
20 000 Kč
3 000 Kč
Veselá atletika
35 000 Kč
3 000 Kč
Český rybářský svaz, T. Sviny
10 000 Kč
2 000 Kč
CELKEM
961 560 Kč
600 000 Kč
Překročeno o:
527 900 Kč
- 11 000 Kč
TJ Spartak T. Sviny
(pro 7)
(pozn.: o zbylé částce se bude dále jednat)
schválila předložený program jednání zastupitelstva města, které
se bude konat 2. 3. 2015. (pro 7)
rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu
na pojištění nemovitých věcí v majetku města s Českou pojišťovnou.
(pro 7)
souhlasí s přidělením bytu č. 3 v DPS. (pro 7)
rozhodla na základě průzkumu cen uzavřít smlouvu o dílo za účelem podání žádosti o dotaci z OP ŽP včetně všech povinných příloh
na zateplení a výměnu oken u školní budovy na st. parcele č. 1222 –
MŠ Čtyřlístek, Školní ulice 684, Trhové Sviny s firmou Energy Benefit
Centre, a.s., Křenova 3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín za celkovou cenu
89.000,- Kč bez DPH (90 % z ceny jsou uznatelné náklady v případě získání dotace). (pro 7)
rozhodla podat žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci
grantové politiky Jihočeského kraje dle návrhu investičního oddělení
ve spolupráci s jednotlivými odbory do grantových programů, které
byly vyhlášeny dne 6. 2. 2015 a souhlasí se spolufinancováním projektů
v souladu s pravidly jednotlivých grantových programů.
1.Úpravy zdravotnických zařízení – výměna oken a zateplení nejstarší
budovy polikliniky (celková částka žádosti 1.300.000,- Kč, vlastní podíl
550.000,- Kč, dotace 750.000,- Kč)
2.Obnova drobné sakrální architektury – oprava kaple v Něchově (celkové náklady 130.000,- Kč, vlastní podíl 80.000,- Kč, dotace 50.000,- Kč)
(Pokračování na další straně)
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2015STRANA 3
3.Podpora jednotek SDH – vybavení SDH Trhové Sviny (celková částka
120.000,- Kč, vlastní podíl 36.000,- Kč, dotace 84.000,- Kč) a SDH Todně
(celková částka 42.900,- Kč, vlastní podíl 12.870,- Kč, dotace 30.030,- Kč)
4.Podpora školství – na vybavení školních zahrad ve Školní
a v Budovatelské ulici herními prvky (celková částka žádosti 170.000,- Kč,
vlastní podíl 70.000,- Kč, dotace 100.000,- Kč).
5.Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů – na úhradu úroků z úvěru na předfinancování
rekonstrukce budovy TKB (celková částka žádosti 270.000,- Kč, vlastní
podíl 70.000,- Kč, dotace 200.000,- Kč).
6.Ochrana před povodněmi – zpracování prováděcí PD na výstavbu
poldru na Svinenském potoce (celková částka žádosti 150.000,- Kč, vlastní podíl 45.000,- Kč, dotace Jihočeského kraje 105.000,- Kč)
7.Podpora plánování sociálních služeb – aktualizace Komunitního
plánu sociálních služeb (celková částka žádosti 78.000,- Kč, vlastní podíl
8.000,- Kč, dotace 70.000,- Kč). (pro 7)
USNESENÍ
z I. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech,
které se konalo 2. března 2015 v zasedací místnosti Městského
úřadu v Trhových Svinech
Omluveni: p. J. Polášek a pozdní příchod p. Mgr. M. Horňáka
Rada města
rozhodla, na základě výběrového řízení, uzavřít příkazní smlouvu
na zajištění TDI na akci Rekonstrukce náhonu Buškova hamru s firmou
Stavební poradna, spol. s.r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice,
za cenu 24 200,- Kč včetně DPH. (pro7)
nemá námitek a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku na LPS mezi poskytovatelem – Jihočeským krajem a příjemcem
– Zdravotní zařízení poliklinika města Trhové Sviny, za účasti města
Trhové Sviny. Příspěvek bude poskytnut na období od 1. 1. 2015 do 31.
12. 2015, a to ve výši rovnající se rozdílu mezi náklady a výnosy spojenými s činností LPS, maximálně však v celkové výši 857 000,- Kč. (pro7)
schvaluje příspěvek Českému červenému kříži, Koněvova 2660/141,
130 00 Praha 3, na podporu projektu „Podivuhodná dobrodružství rodiny Vojtíškovy aneb co všechno se může stát o prázdninách“, ve výši
7 990,- Kč. (pro7)
vzala na vědomí informaci o připravovaném výběrovém řízení a návrhu na obesílané firmy na dodavatele vybavení interiéru nového úřadu v bývalé TKB.
jmenuje členem Stavební komise paní Radku Baštýřovou. (pro7)
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí kontrolu usnesení z XXIII. veřejného jednání
Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 15. 12. 2014.
rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny.
vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 17/2014: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 11 000,00 Kč.
vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 1/2015: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 3 239 200,00 Kč.
schvaluje rozpočtové opatření číslo 2/2015: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku
- 285 270,00 Kč.
rozhodlo koupit pozemek parc.č. 4175/4 o výměře 138 m2 v k.ú.
Trhové Sviny za cenu stanovenou ZM na Třebíčku, tj. 100,- Kč/m2.
Náklady spojené s převodem uhradí město.
rozhodlo neprodat část pozemku parc.č. 2728/24 v k.ú. Trhové
Sviny.
rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti: garáž č. 5 - pozemek parc.č. st. 1388 o výměře 20 m2, na kterém stojí budova bez čp/če
– garáž v k.ú. Trhové Sviny - minimální nabídková cena činí 97.620,- Kč.
rozhodlo uzavřít budoucí kupní smlouvu na části pozemků parc.č. 322/182 a 320/4 o celkové výměře cca 565 m2 v k.ú. Trhové Sviny,
za cenu 430,- Kč/m2.
rozhodlo směnit pozemek parc.č. 2085/11 o výměře 70 m2 v majetku města za pozemek parc.č. 2194/23 o výměře 482 m2, vše v k.ú.
Otěvěk. Rozdíl v m2 by město doplatilo za cenu stanovenou ZM
v Čeřejově, tj. 100,- Kč/m2 v celkové ceně 41.200,- Kč. Náklady spojené
s převodem budou hrazeny rovným dílem.
rozhodlo prodat pozemek parc.č. 1836/3 o výměře 214 m2 v k.ú.
Otěvěk za cenu stanovenou ZM v Čeřejově, tj. 100,- Kč/m2. Náklady
spojené s převodem uhradí žadatelka.
rozhodlo neprodat část pozemku parc.č. 320/4 v k.ú. Trhové Sviny.
rozhodlo neprodat pozemek parc.č. 219/5 v k.ú. Trhové Sviny.
rozhodlo prodat pozemek parc.č. 1054/27 o výměře 472 m2 v k.ú.
Bukvice u T. Svinů za smluvní cenu 8.496,- Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující.
rozhodlo uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Jihočeským krajem, Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
na stavbu s názvem „Vodovod Trhové Sviny – Třebíčko – Bukvice“.
rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy
na stavbu s názvem „Prodloužení vodovodního řadu po pozemku KN
3858/1 v k. ú. Trhové Sviny“ .
rozhodlo koupit podíl 1/10 k pozemku parc.č. 1509/21 o výměře
119 m2 v k.ú. Jedovary za cenu stanovenou ZM v Jedovarech, tj. 100,Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí město.
rozhodlo koupit pozemek parc. č. 1509/6 o výměře 317 m2 v k.ú.
Jedovary za cenu stanovenou ZM v Jedovarech, tj. 100,- Kč/m2.
Náklady spojené s převodem uhradí město.
zřizuje na základě § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Trhové
Sviny, kategorie 3, dle § 35 a) odst. 1 písmeno zákona 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů.
zřizuje na základě § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Todně,
kategorie 5, dle § 35 a) odst. 1 písmeno zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 24 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Mgr. V. Korčaková
(Pokračování na další straně)
souhlasí a doporučuje ZM schválit budoucí prodej částí pozemků parc. č. 322/182 a 320/4 o celkové výměře cca 565 m2 v k.ú. Trhové
Sviny. (pro 5, proti 2)
ukládá SÚMM připravit podmínky prodeje parc. č. 322/182 a 320/4
a předložit je na jednání ZM dne 2. 3. 2015. (pro 5, proti 1)
jmenuje do Komise výstavby a kulturních památek pana Pavla
Randu, Ing. Karla Kocinu, Ing. Arch. Jiřího Weinzettla, Jiřího Čajana,
Ing. Vítězslava Krále, Ing. Karla Haška, Ing. Zdeňka Fischera a Karla
Bartyzala. (pro 6)
z 6. jednání rady města, které se konalo ve středu 25. 2. 2015
Rada města
jmenuje komisi pro otevírání obálek ve výběrovém řízení na dodavatele stavby Chodník v Husově ulici, Trhové Sviny, 2. etapa:
- Pavel Randa (náhradník Mgr. Věra Korčaková)
- Ing. Ivana Božáková (náhradník Ing. František Kolář)
- Jiří Čajan (náhradník Ing. Vítězslav Král). (pro 7)
rozhodla podat žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci
grantové politiky Jihočeského kraje dle návrhu investičního oddělení
ve spolupráci s památkovým úřadem do grantového programu, který
byl vyhlášen dne 6. 2. 2015 a souhlasí se spolufinancováním projektů v souladu s pravidly jednotlivých grantových programů. Jedná se
o grantový program
Movité kulturní dědictví – předmětem je restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého, původně umístěné v návesní
kapli Hrádek (celková částka žádosti 67.000,- Kč, vlastní podíl
27.000,- Kč, dotace 40.000,- Kč). (pro 7)
ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 3. 2015
STRANA 4
zřizuje na základě § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární
ochraně“) Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Rankov, kategorie 5, dle § 35 a) odst. 1 písmeno zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 24 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
schvaluje poskytnutí daru Domovu pro seniory Chvalkov ve výši 60
tis. Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
bylo informováno o poskytnutí daru Domečku, středisko DM CČSH,
Branka 588, 374 01 Trhové Sviny, ve výši 50 tis. Kč.
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2015
bylo informováno o rozdělení dotací v rámci GP Živé město a rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 430 tis. Kč Tělovýchovné jednotě
SPARTAK Trhové Sviny.
pověřuje paní Mgr. Věru Korčakovou k zastupování Města Trhové
Sviny ve Sdružení Růže.
bylo informováno o zpětvzetí žaloby v soudním sporu mezi Městem
Trhové Sviny jakožto žalovaným a panem Jaroslavem Ptáčníkem jakožto žalobcem.
rozhodlo nekoupit pozemky parc. č. 630 a 638 v k.ú. Mohuřice
za cenu 50 000,- Kč.
Mgr. Věra Korčaková
AKTUÁLNĚ
V MC Človíček NEBOJSA to opět žije, přijďte se podívat se svými
ratolestmi i Vy!
Letos již osmým rokem na poliklinice v Trhových Svinech funguje
Mateřské centrum Človíček NEBOJSA. Centrum je zaměřené na setkávání a společenské rozvíjení dětí a maminek - rodičů. Své aktivity
zde najdou již maminky, které narození svého potomka teprve očekávají - pořádáme těhotenské cvičení a předporodní kurzy vedené
zkušenou porodní asistentkou a fyzioterapeutkou.
Do centra mohou přicházet maminky se svými dětičkami již
od narození, od půl roku věku dětí jsou zde pro ně připravované cílené aktivity - zpívání, říkanková dopoledne, tanečky pro větší děti.
Návštěvníkům je k dispozici plně vybavená herna a kuchyňka, kde
si maminky mohou ohřát jídlo, uvařit kávu, čaj.
Centrum by mělo sloužit maminkám při mateřské dovolené, které
nechtějí být jen zavřené doma a chybí jim společnost a chtějí ranné
období s děťátkem strávit aktivně. Děti se zde perfektně adaptují
na jejich následný přechod do předškolních zařízení - mateřských
školek. Maminky zde nacházejí kamarádky a mohou si popovídat
o stejných problémech a radostech, které v tomto období prožívají,
mohou se také aktivně spolupodílet na chodu mateřského centra.
MC také dbá na vzdělání svých návštěvníků - v současné době pořádáme jazykové kurzy (anglického a německého jazyka) za bezkonkurenční ceny. Několikrát do roka MC pořádá bazar dětského oblečení
a letos nově chystáme i bazar dámského oblečení a sportovních potřeb. V současné době připravujeme tradiční dubnový bazar jarního a letního oblečení pro děti. Bude se konat 29. a 30. dubna.
Co nového v MAS?
V současné době připravujeme nové přehlednější webové stránky
(najdete na http//mas.sdruzeniruze.cz). Nově si přímo na nich mimo
jiné budete moci pro vaše akce zarezervovat mobiliář, ve vlastnictví
MAS (prodejní stánky, mobilní moštárna, skákací hrad apod.).
Pro potřeby MAS odebíráme grantový kalendář, který obsahuje
aktuální přehled výzev jak národních zdrojů, evropských dotací, tak
i menších nadací. Grantový kalendář není sice volně šiřitelný, ale lze
Setkání podnikatelů ve Vráži u Trhových Svinů
se s ním seznámit prostřednictvím členů MAS, nebo sekretariátu. Je
vhodný zejména pro neziskové organizace, které hledají pro svoji činnost a záměry nové finanční zdroje.
Krajské sdružení MAS zakoupilo systém na generování čárových
kódů (EAN kódy). Tyto kódy zdarma generujeme pro drobné prodejce,
aby mohli své zboží prodávat také prostřednictvím prodejních řetězců.
Zároveň umožňujeme prodej řádně označených potravin (zatím jen těch,
které není třeba chladit) v prodejním řetězci Billa.
Máte-li o zprostředkování této služby zájem, informujte se v sekretariátu MAS (724 643 050).
3. března proběhlo na Vráži u Trhových Svinů
první setkání podnikatelů se zástupci Jihočeské
hospodářské komory. Na třicet podnikatelů přivítal předseda MAS, PhDr. Stanislav Malík, dále
místostarostka Města Trhové Sviny Mgr. Věra
Korčaková a starosta Města Nové Hrady Vladimír
Hokr. Přítomní se dozvěděli o službách JHK pro
podnikatele, o připravovaných dotačních možnostech i dalších finančních nástrojích podpory podnikatelů, také o činnosti MAS ve prospěch podnikatelů z regionu, odnesli si metodiku pro sociální
podnikání a další materiály.
1. dubna proběhne setkání jihočeských a rakouských MAS, kde budeme diskutovat o možnosti společných projektů přeshraniční spolupráce.
Z. Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2015STRANA 5
K zamyšlení
Bydlím v Jirsíkově ulici. Že nevíte kde? Tak tedy v „Pochcané“
uličce. Její vžitý název ji vystihuje
dokonale. Tato velmi frekventovaná ulička spojující náměstí a tržnici, školu a školku městu pěknou
reklamu věru nedělá. Spíš naopak.
Přes den tudy proudí hlavně školáci, kteří po sobě zanechají tu a
tam papírek či nějaké zbytky od
oběda či svačiny.
Horší je to s nastalou tmou – kuřáci nedbale odhodí nedopalek, někteří majitelé psů se neobtěžují po
Foto: P. Kysela
Foto: P. Kysela
svém mazlíčkovi uklidit a někteří si
uličku pletou s veřejnými záchodky.
A co v noci o víkendu – to je teprve „fičák“. Od celkem poklidně se
Doufám, že nové vedení města nás pochopí a nějaké peníze vyčlení
trousících návštěvníků místních hospod a barů, po hlasité skupiny ze svého rozpočtu, aby se nám zde lépe žilo a kolemjdoucím se tu líbilo.
náctiletých až po nevybíravé vandaly, kteří bez rozmyslu (nebo naŠ. Hanusová
opak zcela záměrně) ničí, co jim přijde pod ruku. Tu povalí koš, což
je po půlnoci rána jako z děla, či roztrhají na kusy plakáty z vývěsní
plochy nebo ničí soukromý majetek. Kopnou – a dost velkou silou – do
okapu, jakousi záhadou otevřou elektrickou skříňku, zvoní na zvonky,
Lavička, Jan: Městský farní kostel ve stře- Höschl, Cyril: Stručně a jasně.
ničí nebo kradou výzdobu…. A ještě si zřejmě myslí, jak jsou originální.
Kamkoli přijedu do zahraničního města či městečka, majitelé stardověkých Čechách. Trhové Sviny 1280 - 1520. Galbraith, Robert: Hedvábník.
ších domků u náměstí si snaží své obydlí zvelebit a zkrášlit nejen pro
Štifter, Jan: Kathy.
Nesbö, Jo: Přízrak.
sebe, ale i pro oko kolemjdoucích. Ovšem ne v Trhových Svinech. Zde
Vondruška, Vlastimil: Ďáblův sluha.
Hosseini, Khaled: A hory odpověděly.
je slyšet jen kritika, jak do našeho města nejezdí turisté nebo se tu
zdrží jen chvilku. Jaký obrázek si mohou vytvořit třeba o víkendu, kdy
Vaňková, Ludmila: Zapomenutý král.
May Peter: Pán ohně.
kousek od náměstí je nepořádek a vypadá to, jakoby se zde neuklízeBoček, Evžen: Deník kastelána.
Deaver, Jeffery: Sběratel kůží.
lo. Přitom ve všední dny se technické služby snaží. Záleží ale také na
Hakl,
Emil:
Hovězí
kostky.
Roberts, Nora: Dům na útesu.
občanech, jak se k tomu postaví.
Za sebe i některé sousedy si myslím, že by této uličce prospěla inNesvadbová, Barbara: Pralinky.
stalace kamerového systému a pravidelná návštěva městské policie,
Keleová-Vasilková Táňa: Manželky.
Mgr. V. Hájková
třeba by to některé vandaly odradilo.
Novinky ve fondu knihovny
Tibetská vlajka má stále své místo na naší radnici
Trhové Sviny se 10. března po třinácté připojily k akci Vlajka pro Tibet.
V nově složené radě nebyla jediná námitka proti opětovnému vyvěšení
tibetské vlajky a všichni radní se opět přihlásili k podpoře této akce.
Byly roky, kdy bylo schvalování vyvěšení tibetské vlajky jakousi „rutinou“, samozřejmostí, nad kterou se nikdo moc nepozastavoval.
V minulém roce, zvláště po událostech na Ukrajině a po snaze Ruska
připojit ke svému území Krym (jak se následně i stalo) se problém okupace zdál být najednou reálnější, bližší, a proto i přihlášení se k této akci
mělo najednou závažnější smysl. I já jsem měla potřebu se této otázce
více věnovat a i na těchto stránkách jsem připomněla nejen události
v Tibetu z roku 1950, ale i souvislost s tehdy čerstvými událostmi.
I letos - možná ještě silněji - cítím potřebu připomenout, že Tibet je
stále obsazen čínskou armádou, že k 80 000 zabitých během povstání
přibývají každoročně další, že genocida tibetského národa stále pokračuje. Ani problém na Ukrajině neskončil, i tam denně umírají další lidé,
včetně civilistů.
Zajímala jsem se ale i to, jestli se v naší zemi nějak mění názory
na podporu Tibetu, když se z nejvyšších míst ozývá, že Čína zase až
tak lidská práva neporušuje a že je natolik ekonomicky silná, že by bylo
lepší být jejím partnerem než kritikem.
Hledala jsem proto články – vyjádření radnic, které se rozhodly vlajku nevyvěšovat.
To, co jsem našla, by se dalo shrnout od rádoby historického pohledu:
„skotskou vlajku také nevyvěšujeme, přestože Skotsko bylo obsazeno
Angličany“ (značně pokulhávající srovnání – autor si zřejmě nevšiml, že
právě v loňském roce proběhlo ve Skotsku referendum o možném odtržení se od Velké Británie), přes přiznání, že čínská firma v dané lokalitě
investuje, dává práci místním lidem, a proto by nebylo moudré ji kritizovat, až po směšné „vyvěsili bychom, ale nemám ji“ či jen pouhé mlčení.
Zajímá vás stejně jako mě, jak se i ostatní české a moravské radnice
nakonec rozhodly? Jak zvážily na jedné misce porušování lidských práv
a na druhé ekonomickou výhodnost? Na stránkách: http://www.tibinfo.cz/ se dozvíte vše o této akci, i to, že v roce 2014 se k akci připojilo
601 radnic a v roce 2015 jich bylo 697.
Myslím, že je to naprosto jasný vzkaz jak světu, tak i našim politikům!
Mgr. Věra Korčaková
STRANA 6
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2015
O dvou zapomenutých kamenech u Hrádku
Z HISTORIE O kamenech u Hrádku už byly napsány rozsáhlé stati. A nejen o božišti a kameni s tajemným nápisem, ale i o blízké tvrzi, která se tyčila
na ostrohu nad Žárským potokem a také o olešnickém kostelíku, co
stával v místě nynější kapličky nad kamennou mísou.
V zápise Romana Šícha, který byl velkým obdivovatelem a znalcem
kamenných mís a zajímavých míst v blízkém okolí, je zaznamenána historie ještě dalších dvou kamenů.
Torzo jednoho z nich, údajného obětního kamene, leží po levé straně cesty do Bukové pod kopcem Dubí, nebo jak se zde od nepaměti
říká pod Háperkem, pár metrů před odbočkou na Olešnici.
Vyprávělo se, že se kdysi nacházel v místě, kde stál do roku 1786
olešnický kostel Panny Marie Sněžné. Rozlícení křesťané při stavbě
kostelíka (nebo snad při jeho boření) shodili tuto pohanskou modlu
dolů do údolí, aby nijak nepřevyšovala jejich svatyni. Byl to kámen
s hlubokou mísou a „věčnou“ vodou, kterou prý dolévaly divoženky
a Panna Maria tam, jako téměř ve všech kamenných mísách (nebo jak
se na Doudlebsku říká vandličkách), koupala Ježíška.
Část balvanu zpracoval rejtský kameník Studený na žlab pro dobytek
někdy v letech 1905-1906. Úplnému rozebrání a zničení kamene tehdy
zabránil lesní rada Wágner.
Kolovaly zvěsti, které především šířil okresní konzervátor Karel
Hlubuček, že se za rok, den a hodinu zmíněný kameník na stejném
místě zastřelil. Pravdou je, že jeho tělo bylo nalezeno začátkem dvacátých let minulého století v nedalekém lese. Měl sice u sebe pušku, ale
protože zemřel asi čtyři měsíce před nalezením, nebylo možno určit
příčinu úmrtí.
Druhý kámen, který byl zajímavý znatelnou tenkou žílou, už se nepodařilo najít. Ležel blízko rybníka U mlýna při jeho menším přítoku.
Podle pověsti zde kdosi šlehnul bičem po Panně Marii. A ten bič? To
byla právě ona žíla.
S největší pravděpodobností byl tento balvan buď rozbit, nebo zahrnut při obnově přítokové stružky - nebo jsem se špatně díval...
Jiří Čajan
Zbytek obětního kamene (foto J. Čajan 2015)
Zbytek obětního kamene (foto R. Šícho 1936)
Kámen s bičem (foto R. Šícho 1960)
DOTAZY Mohlo by zajímat i Vás…
aneb nepravidelné pokračování Vašich dotazů, které by mohly
zajímat i ostatní…
Ptali jste se:
Proč nejsou reportáže z kulturních, společenských a dalších
akcí pořádaných v Trhových Svinech vidět v Jihočeské televizi?
Zvali jsme Jihočeskou televizi na masopust, nikdo se nám
neozval…
Na tyto a podobné dotazy je jednoduchá odpověď: reportáže v této
televizi nejsou zdarma. Z nabídky vybírám:
• 2-3 minutová reportáž v pořadu Okénko z měst – 15 000,Kč bez DPH (repríza o víkendu 6 tis. Kč)
• bonusový balíček (2x Okénko z měst a obcí + 4x pozvánka)
- 30 000,- Kč
• dlouhodobá spolupráce (5x pořad Okénko z měst a obcí + 8
pozvánek na akce, VIP pozvání do Studia Z) - 95 000,- Kč bez
DPH.
Pozn.: Možnost ptát se pokračuje i na nových webových stránkách města.
vk
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2015STRANA 7
ROZHOVOR „Oceán naprosto prověří váš charakter,“ říká námořník Pepa Prokop
I zcela suchozemské Trhové
Sviny mají svého mořeplavce.
Mladý výtvarník Josef Prokop
okusil slanou chuť dálek na plachetnici Alya II, s níž v tandemu s kapitánem Martinem
Dolečkem vyrazil na půlroční
cestu přes Atlantik. A o této
zkušenosti natočil i pozoruhodný film...
Na úvod samozřejmě něco
o Vás a o Vašem vztahu k našemu městu – jste rodák z Trhových
Svinů? Jaké jsou Vaše profesní
a životní plány....co Vás přimělo
vydat se na moře?
Přímo rodák z Trhových Svinů
sice nejsem, ale považuji tento
kraj za svůj domov. Začátek života jsem prožil v Třeboni, pak
jsme se přestěhovali do Svinů.
Má cesta pokračovala Jihlavou
(studium střední umělecké školy),
pak Ostravou (studium vysoké
animační školy) a pak jsem byl
nějakou dobu v Praze, v Kutné
Hoře, pak zase v Praze. Asi po deseti letech jsem se vrátil na jih,
kde bych chtěl žít i nadále, protože jsem zjistil, že mne velká
města ubíjí. Profesně mne stále
nejvíce živí animace a filmařská
nebo reklamní tvorba, mimo jiné
se věnuji výrobě kovaných nožů,
grafice, dělám sochy, maluji a dokonce jsem i rok učil. Kam se ale
bude vyvíjet má životní dráha
dál, sám momentálně nedokážu
říci, ale snažím se co nejvíc utéct
od počítačů.
Jste výtvarník, filmař, cestovatel – nedávno jste v TS uvedl
podle mnohých velmi
poutavý a zajímavý
film Death or Glory:
Atlantic ocean, který popisuje Vaši cestu
společně s kapitánem
plachetnice Martinem
Dolečkem přes Atlantik
– z Kanárských ostrovů na Martinique.
Evidentně se jednalo
o silný zážitek - v čem
byla tato cesta pro Vás
přínosná a naopak –
co Vás třeba nemile
překvapilo?
Tato cesta pro mne
byla víceméně dílčí v mém dosud poměrně krátkém životě.
Jednak to byla má zatím nejdelší cesta (trvala půl roku), a také
byla nejnáročnější. Člověk si při
ní uvědomuje a váží všech našich
vymožeností a pohodlí. A zejména si uvědomíte, na kom vám
opravdu záleží, a co je v životě
důležité. V dnešní době, kdy se
každý jen honí za penězi a myslí
jen na sebe, je to obzvláště důležité. Navíc oceán naprosto prověří charaktery lidí, takže pokud
chcete někoho opravdu dobře
poznat, vydejte se s ním na moře.
Jak dlouho trvaly přípravy
na cestu? A co třeba mořská nemoc? Jste na lodi ve dvou, jak
si třeba na lodi člověk pomůže,
když je ten druhý nemocen nebo ho například "jen" pořádně rozbolí zub?
Přípravy na cestu nebyly tolik
náročné. Nejtěžší bylo za poměrně krátký čas sehnat dostatek
SPOLEČENSKÁ KRONIKA Fotografie ze zlaté svatby manželů Václava a Aleny Pavlíkových
z Jedovar. Výročí slavili v sobotu 27. února 2015.
finančních prostředků, tak jsem
prodal skoro všechny obrazy, které jsem měl zrovna doma. Pak už
bylo důležité si jen pořádně promyslet, co si s sebou vzít do batohu. Mořská nemoc je zhouba
některých námořníků, já naštěstí
na ni netrpím tolik, jak jsem očekával. Ale – skutečně je to náročné, musíte se starat o loď, i když
je vám dost špatně. S nemocemi
jsme se za plavby naštěstí nesetkali, protože na oceáně je snad
nejzdravější vzduch na světě.
Jediné, na co si posádka musí
dát větší pozor, je, aby nesnědla
nebo nevypila něco špatného. Se
zuby už by to bylo horší, ale oba
jsme si vyřešili důkladné návštěvy u zubaře ještě před cestou,
takže na moři jsme žádné potíže
neměli.
Měl by mít námořník nějaké
speciální vlastnosti a dovednosti? Bylo třeba si například
doplnit znalosti o navigaci
a obsluze lodi Alya II?
Já jsem se vše učil „za pochodu“ až po vyplutí. Důležité je mít
zdatného kapitána, který vám
umí vysvětlit, co máte kdy dělat.
Podle jeho reakcí pak i dokážete poznat, jestli je situace vážná,
nebo není.
Přišel při plavbě na řadu
i strach?
Moře dokáže ale překvapit
i nejzkušenější mořské vlky, tudíž
je důležité být k Neptunovi pokorný a držet si zdravý respekt.
Strach jsem určitě párkrát zažil,
ale s postupem času mizel, protože začnete věřit lodi, na které plujete, kapitánovi a časem i sobě.
S jakými ohlasy se u diváků setkává Váš film Death or
Glory: Atlantic ocean? Jaký moment svého filmu považujete
za nejsilnější?
Já myslím, že film byl přijat
nad moje očekávání. Dokonce
mi spousta lidí říká, že je to nejlepší film s námořnickou tématikou, jaký kdy viděli. Dva roky mé
práce tedy přineslo sladké ovoce,
zdá se. Nejsilnější moment filmu musí zhodnotit spíše diváci,
podle mnohých to byl moment,
kdy se ozve prastaré zvolání:
„Zeměěěě!!“. Ale já osobně považuji za jednu z nejlepších pasáží
závěrečnou část, kdy se toulám
po ostrově v Karibiku. Je mi tak
nějak nejbližší.
Donesly s k Vám nové zprávy o Martinu Dolečkovi, který
v cestě kolem světa na plachetnici pokračoval? Kotví stále
na Novém Zélandě?
Martin je opravdu stále
na Novém Zélandě a teď, když
odpovídám na Vaše otázky, tam
míří hurikán PAM. Věřím, že se
snad Zélandu mírně vyhne a neudeří zde největší silou. Prý je to
největší hurikán za posledních
třicet let. Alya je uvázána několika lany jako pavouk a já momentálně jen sleduji dráhu hurikánu
z domova a držím Martinovi
palce.
A co čeká v nejbližší době Vás?
Právě jsem se vrátil z cest
po mých oblíbených Kanárských
ostrovech, kde jsem byl načerpat
nové psychické síly. Zatím netuším, co si na mne osud připraví
pro příště. Tudíž teď zas budu
chvilku vydělávat a věnovat se
práci, rodině i dalším projekcím
filmu.
Děkuji za rozhovor a přeji
Vám mnoho dalších zajímavých
zážitků.
Petra Vicková
Foto: archiv Josefa Prokopa
STRANA 8
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2015
 Z NAŠICH ŠKOL
Zprávy ze ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny
Dovolujeme si Vám oznámit, že byly spuštěny nové stránky ZUŠ F.
Pišingera – www.zustsviny.cz, kde najdete informace, dokumenty,
přehled koncertů, fotky a další informace ze ZUŠ v T. Svinech a jejích
poboček.
Od ledna již také proběhla řada soutěží, kterých se úspěšně zúčastnily i děti nejen z Trhových Svinů, ale i z našich poboček.
Skupina JaNik
Sborový zpěv:
Kategorie I
Kategorie II
Kategorie III
Benediktová Markéta
Wagnerová Eva
Domanská Darina
Kučerová Miroslava
Wagnerová Jitka
Charvátová Ivana
Kučerová Miroslava
Polesová Kristýna
Schmidtová Adéla
Dušková Anna Agáta Wagnerová Jitka
Dušková Anna Agáta
Chlebuchová Daniela
1. místo s postupem do kr. kola
uč. H. Kudrnová
1. místo s postupem do kr. kola
uč. H. Kudrnová
2. místo
uč. H. Kudrnová
2. místo
uč. H. Kudrnová
2. místo
uč. H. Kudrnová
2. místo
uč. H. Kudrnová
Josef Menšík, za ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny
Foto: archiv ZUŠ
Lyžníci, snowborďáci a zážitky
Zde jsou (zatím) všechny úspěchy:
leden – únor: republikové finále Dětské porty v Praze
skupina JaNik
1. místo v kat SP dále se zúčastnilo soutěže i duo M&M (Jan a Josef Menšíkovi) z téže pobočky.
uč. J. Menšík
únor: Národní soutěž základních uměleckých škol - okresní kola
Hra na zobcovou flétnu:
Kategorie 0
Nágr Jan 1. místo
uč. L. Menšíková
Kategorie II
Martinusová Eliška
čestné uznání
uč. B. Dašková
Kategorie III
Kaftan Josef
1. místo s postupem do kr. kola
uč. M. Tuháčková
Sýkora Jiří
1. místo s postupem do kr. kola
uč. J. Brácha
Tlapová Gabriela
čestné uznání
uč. B. Dašková
Kategorie IV
Sučíková Jana
2. místo
uč. L. Menšíková
Kategorie V
Hansová Marie
1. místo s postupem do kr. kola
uč. L. Menšíková
Kategorie VI
Mrázová Michaela
1. místo s postupem do kr. kola
uč. J. Brácha
Hra na příčnou flétnu:
Kategorie II
Hulička Matěj
uč. M. Procházka Štanglová
Hra na klarinet:
Kategorie I
Bulant Marek
Kategorie IV
Tošnerová Šárka
Sólový zpěv:
Kategorie 0
Hamadejová Libuše
Šimková Monika
Papoušková Tereza
Vaňková Veronika
Benediktová Markéta
Pešková Žofie
Kategorie III
Wagnerová Jitka
Hamadejová Eliška
Kleinová Denisa
Šafránková Eliška
Kategorie IV
Polesová Kristýna
Kučerová Miroslava
Kategorie V. a) Blažková Eva
Kategorie VI. a) Lejsková Denisa
Schmidtová Adéla
Kategorie VIII. a) Chlebuchová Daniela
Poslední sobotu v lednu odjela skupina 35 žáků se 4 instruktory
a zdravotníkem do Albrechtic v Jizerských horách za novými zážitky. Sedm dětí mělo v plánu jezdit na snowboardu a ostatní se jeli
učit či zdokonalovat na lyžích. Týden společně strávený na severu
Čech se vydařil téměř po všech stránkách.
Počasí bylo slunečné a sněhové podmínky neočekávaně dobré.
Umělý sníh byl na poslední chvíli překryt přírodním, na kterém se
přece jen lépe lyžuje.
Naši žáci nás mile překvapovali celý týden. Na kopcích zdolávali
nástrahy bez větších problémů a dbali pokynů svých instruktorů.
Větší komplikace mělo asi pět žáků s lyžařskou výstrojí. Problémy
byly s příliš dlouhými lyžemi, krátkými hůlkami a jedenkrát se zastaralými a nefunkčními lyžáky. Většinou si žáci pořídili vhodnější
výstroj v místní půjčovně.
2. místo
1. místo s postupem do kr. kola
1. místo s postupem do kr. kola
uč. Z. Urbánek
uč. Z. Urbánek
1. místo s postupem do kr. kola
1. místo s postupem do kr. kola 2. místo
2. místo
3. místo
3. místo
2. místo
3. místo
3. místo
3. místo
2. místo
3. místo
1. místo s postupem do kr. kola
3. místo
3. místo
3. místo
uč. M. Pešková
uč. K. Chromčáková
uč. K. Chromčáková
uč. J. Falta
uč. H. Kudrnová
uč. J. Falta
uč. H. Kudrnová
uč. M. Pešková
uč. M. Pešková
uč. J. Falta
uč. H. Kudrnová
uč. H. Kudrnová
uč. J. Falta
uč. M. Pešková
uč. H. Kudrnová
uč. H. Kudrnová
(Foto: archiv školy)
Velice nás mrzelo, že si většina snowboardistů nepřivezla na výcvik předepsanou výstroj – chrániče kolen a zápěstí. Ochrana zdraví
patří přece na první místo. A padat na naražená kolena znovu a znovu není nic příjemného. Bohužel si jeden žák přivezl z hor i sádru
na ruce. Předposlední den odpoledne upadl, tak jako již mnohokrát
před tím, a zranil se.
Závěrečné měření naučených dovedností se většině dětí vydařilo. Jen ojediněle se stalo, že závodník neprojel celý slalom a byl
diskvalifikován.
(Pokračování na další straně)
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2015STRANA 9
Jeden z večerů byl věnován přednášce pana Ridvala z horské
služby. Přišel nás navštívit i se svým lavinovým psem. Setkání bylo
určitě pro všechny přínosné a během večera padlo i mnoho dotazů
ze strany pozorných posluchačů.
Během odpočinkového dne jsme navštívili továrnu Detoa, kde
vznikají dřevěné hračky. Výrobu jsme viděli celou od sušení dřeva,
vyřezávání, barvení a kompletaci. Krtečkovi se kreslí očička ručně
a tak se každý stává originálem. Bylo to přání pana Milera (autora
Krtečka), který továrně prodal licenci na jeho výrobu.
S chováním žáků na chatě Hana jsme byli také spokojeni. Po večerech jsme se zájmem sledovali jejich společenské hry a museli jsme
uznat, že se bavit opravdu umí. Překvapili nás i při závěrečném večeru, kdy byla vyhlášena diskotéka. Zprvu to vypadalo, že ani tančit
neumí, ale nakonec se rozjela úžasná taneční produkce, jakou jsme
na našich kurzech ještě nezažili.
K převážně příjemným zážitkům na horách přispěli i další lidé.
Jedním z nich je majitel chaty Hana pan Pertlíček. Naše škola už
vystřídala mnoho různých horských chat, hotelů a penzionů, ale hoteliéra tak milého, usměvavého, ochotného a hlavně tolerantního
k dětem, jsme zatím nikde neměli. Druhým člověkem, bez jehož
ochoty a pohody bychom se neměli tak dobře, byl i náš řidič autobusu, pan Jelen. Rádi bychom mu touto cestou poděkovali za jeho
bezpečnou jízdu s autobusem na úzkých a zasněžených cestách
a za všestrannou pomoc, jejíž rozsah je daleko za rámcem povinností řidiče.
N. Hálová
Výsledky závodu:
Chlapci lyže: 1. Vašíček Jakub, 2. Zmeškal Karel, 3. Jezl Vojtěch
Dívky lyže: 1. Tisoňová Zuzana, 2. Cábová Anna, 3. Fischerová Iva
Snowboard: 1. Šiveň Dominik, 2. Řebíček Aleš, 3. Capl Radek
Karneval ve školce
,,Podívejte kamarádi, dneska máme karneval.“ Přesně těmito slovy
zahájili předškoláci letošní školkový karneval, který si pro nás všechny
připravily paní učitelky z MŠ Beruška v T.Svinech. Předškoláci tak přivítali nejen ostatní kamarády ze školky, ale i děti z MŠ Čtyřlístek a MŠ Slavče.
Celým karnevalovým dováděním nás provázeli dva komičtí klauni
Bzuk a Ťuk, kteří vykouzlili dětem na tvářích úsměv a nezkazili žádnou
legraci. Děti si mimo to také užily veselý a pestrý průvod masek, zpěv
známých písní, různé soutěže, do kterých se zapojily i paní učitelky
z jednotlivých tříd a především tance se skotačením na veselé písničky.
Děti si karneval užily a těší se na další dovádění s Bzukem a Ťukem.
Za MŠ Beruška: Mgr. Iveta Plchová
Mgr. Jiřina Vojtěchová, DiS
Britský zápisník GTS … 2/
Kde jsi, Nessie?
samozřejmě. Zvědaví jsme byli
všichni – studenti i dospělá část
Skotsko, hlavní cíl podzimní výpravy. Kromě toho je pro nás
studentské exkurze, ve většině tahle část Evropy kapku z ruky
z nás vyvolal typické asociace. a člověk sem nejezdí každý den.
Před očima se nám mihnul šetrTak dopředu rovnou říkám, že
ný Skot v sukni, lochneská příše- Sean zrovna neměl čas. V době
ra, Sean Connery a těm starším naší návštěvy právě vrcholila
také jistý lahodný nápoj, kterému kampaň k referendu o setrvání
se říká „skotská“. Tedy whisky, Skotska v mateřské náruči Velké
Británie, a agent 007
měl jako skotský patriot jistě napilno.
Skutečnost, že jsme
sem přijeli doslova
v předvečer hlasování, nám dávala určitou
historickou šanci, že
budeme posledními
obyvateli
Trhových
Svinů a okolí, kteří navštívili tuto zemi ještě
v rámci Spojeného
království. Byli jsme
z toho trochu v napětí.
Cestou na sever
jsme ovšem nemohli
opominout zajímavý
pozůstatek
britské
historie a zároveň
dávné slávy římského impéria. V severní Anglii, nedaleko
skotských hranic, se
totiž nachází zbytFakt jsme ve Skotsku! ky Hadriánova valu,
v latině nazývaného „Vallum
Aelium.“ Římský císař Hadrián
tu na počátku 2. století nechal
postavit téměř 120 km dlouhý
obranný val, který měl chránit
římskou provincii Británii před
útoky barbarů ze severu. Táhne se
od Newcastelu na východě po záliv Solway Firth na západě. Soudě
podle pozůstatků to bylo dílo velkolepé. 80 bran, 17 pevností a 320
věží. My jsme navštívili pevnosti
Housesteads a Chesters. U první
se nachází zčásti rekonstruované
zbytky valu, u druhé římské lázně.
Při pohledu na zvlněnou, holou
a dosti ponurou krajinu se člověk
v duchu ptá, co tu ti Římané vlastně bránili? Varel Frištenský by nám
na to asi odpověděl jasně a stručně. Když ale budujete impérium,
takovým detailem se nezabýváte.
Tady je Hadriánovo. A basta.
A mimochodem, Římané se
nebránili proti Skotům, nýbrž barbarským kmenům, kterým můžeme říkat třeba Kaledoňané. Území
severně od valu totiž Římané nazývali Kaledonie. Keltský kmen
Skotů, podle něhož se dnes tato
země jmenuje, sem z Irska dorazil
až asi sto let po pádu Říma.
Do Edinburghu, hlavního
města Skotska, jsme vjeli, aniž
jsme si toho všimli. Mohla za to
mlha, která se dala doslova krájet.
Jen co se zvedla, začalo pro změnu pršet. Naštěstí to byl poslední
déšť. Na zdejší poměry netypicky
hezké počasí nás ale nerozladilo.
Člověk si zvykne.
Jasnější obloha nám dávala
větší šanci, že bychom mohli spatřit hlavní skotskou atrakci – lochneskou příšeru zvanou Nessie,
která se jak známo nachází v jezeře Loch Ness na samém severu
Skotska. Pravda, dosud ji nikdo
prokazatelně nespatřil ani nedokázal její existenci, ale … Všechno
je jednou poprvé!
Dotyčné jezero se nachází v oblasti skotské Vysočiny, anglicky
zvané Highlands. Pohled na tamní nezvyklou krajinu byl pro nás
zážitkem sám o sobě. Čarokrásná
a strašidelná zároveň. Dostat se
k civilizaci tu trvá trochu déle než
jsme zvyklí. Přesto je to pro Brity
oblíbený turistický cíl. Ben Nevis,
nejvyšší hora Británie, je sice nižší než Sněžka, ale každý rok na ni
vystoupají tisíce lidí. Každoročně
tu však mnoho lidí také podcení
nebezpečí, která nachystá příroda – a doplatí na to. Je to zkrátka
drsný kout země. Ne náhodou tu
během druhé světové války probíhal výcvik britských commandos, kteří ve stínu Ben Nevis mají
i svůj památník.
(Pokračování na další straně)
STRANA 10
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2015
U zbytků Hadriánova valu poblíž římské pevnosti Housesteads. Původní výška valu byla samozřejmě vyšší.
Zároveň je to tu samý loch.
Tedy abyste rozuměli –„loch“ znamená ve skotské gaelštině prostě
jezero. Loch Ness je pak posledním velkým jezerem na severní
straně Kaledonského kanálu, vybudovaného počátkem 19. století. Kanál pomocí soustavy zdymadel propojuje dodnes Severní
to jen šlo, legendární obyvatelka
hlubiny pod námi se bohužel neukázala. Anebo bohudík. Ještě že
tu byl dostatek obchůdků se suvenýry, které i skeptiky přesvědčí,
že záhadná příšera není žádný
výmysl. Jen jsme se s ní zkrátka
minuli. Ale i kdyby lochneska náhodu neexistovala, pořád tu pro
Skotský národní hrdina William Wallace na Královské míly v Edinburghu.
Připomněli jsme si ho také zastávkou u hradu Stirling.
moře s Atlantikem. Z jezera vytéká na severním konci řeka Ness
a po několika kilometrech ústí
právě do Severního moře.
Cesta za Nessií započala v přístavu městečka Fort Augustus
na jižní straně jezera, kde jsme se
nalodili na Kaledonského ducha.
Loď to byla očividně menší než
trajekt z Calais, ale naši zvědavost
a odhodlání to nijak nezmenšilo.
Z horní paluby byl ostatně nádherný výhled na vodní plochu i vysoké strmé břehy. Jezero je 37 km
dlouhé a 1,5 km široké, takže připomíná dlouhou nudli, kterou
kdysi vytvaroval ledovec. S plochou 56 km2 je to druhé největší
jezero Skotska. Hloubka je tu velká
– až 230 m. Sonar na dolní palubě
ukazoval profil dna a situaci pod
hladinou. Každé velké těleso v hlubině bychom tedy zaznamenali.
Tak kde jsi, Nessie? Tuhle otázku
si v duchu určitě pokládala většina
členů výpravy. Ale ač jsme očima
zkoumali hladinu tak detailně, jak
turisty zbývá nádherná příroda.
Třeba takové údolí Glencoe, kde
jsme udělali krátkou zastávku
na zpáteční cestě na jih, je považováno za nejmalebnější a nejromantičtější místo Highlands.
Návratem do civilizace jsme
se ocitli tak trochu v jámě lvové.
Totiž v Edinburghu poslední den
před referendem o vystoupení
Skotska ze svazku Spojeného
království. Očekávali jsme politické dusno a nějaké to rušno v ulicích. A také v parlamentu, který
jsme navštívili hned po ránu.
Žádné dusno ani rušno se tu
však nekonalo. Zasedací sál parlamentu byl zcela prázdný, takže jsme mohli v klidu obdivovat
jeho doslova futuristickou konstrukci, tvořenou kombinací skla,
kovu a dřeva. Britští labouristé
v čele s Tony Blairem v roce 1997
Skotům umožnili, aby v referendu rozhodli o obnovení skotského parlamentu. Šetrní Skotové se
pak rozhodli, že jejich parlament
rozhodně nikdo nepřehlédne.
A tak na něm nešetřili. Skotský
parlament, ve skotské gaelštině „Parlamaid na h-Alba“, je tak
dnes spolu s královským palácem
Holyrood
nepřehlédnutelnou
dominantou východního konce
tak zvané Královské míle. Což
je hlavní a nejrušnější turistická
osa skotského hlavního města.
Cosi jako Královská cesta v Praze.
Začíná u edinburgského hradu
a končí právě u paláce Holyrood,
v němž přebývá královna při návštěvách Skotska.
Na Královské míli to žije obchůdky všeho druhu. Koupit tu
lze oděvy i nejrůznější oděvní
drobnosti s motivem tradiční
skotské kostky. A samozřejmě
také nejtradičnější skotský oděv,
jehož hlavní součástí je mužská
sukně zvaná „kilt“. Skotové ho
skutečně nosí, i když spíše při
slavnostních a společenských
příležitostech. Když jsme potkali prvního chlapa v sukni, věděli
jsme, že se nacházíme opravdu
ve Skotsku. A pak je tu samozřejmě všudypřítomná skotská
whisky. Ale nenechte se mýlit,
matky tímto nápojem děti nekojí. Naopak, pití nezletilých zde
vůbec nepřipadá v úvahu. Na to
jsou Skoti velmi přísní. Česká benevolence by tu rozhodně tvrdě
narazila. O výrobě skotské whisky
jsme se dozvěděli řadu zajímavých informací v místním muzeu
tohoto nápoje. Ti, kteří si například mysleli, že „osmnáctiletá“
whisky je takto označována proto, že jim leží osmnáct let ve špajzu, už vědí, že osmnáct let leží
a zraje v dřevěném sudu.
Na Královské míli jsme si poslechli skotské dudáky, navštívili
literární muzeum a také zajímavou atrakci zvanou Camera obscura. V několika poschodích tu
můžete zažít netradiční optické
a jiné jevy. Přejít třeba po lávce,
kolem níž se v tunelu točí optická
spirála, bylo pro některé žaludky,
například můj, zhola nemožné.
Referendum se v centru města
připomínalo jen velmi skromně. Sem tam se za okny objevovaly plakátky „Yes“ nebo „No“.
A také nápisy křídou na zdech či
podstavcích soch. „Pryč s tyranií Westminsteru!,“ hlásal jeden
z nich. Opodál na soše Adama
Smitha jiný, evidentně probritský
nápis, vyzýval: „Prosím, zůstaňte
s námi!“ Do rukou se nám dostala
i agitační brožurka, přesvědčující
Skoty, že jen samostatnost jim
zajistí zářnou a šťastnou budoucnost. A že pečení holubi jim budou zdarma padat z nebes – nebo
něco v tom smyslu. Politici jsou
prostě všude stejní.
Výsledky referenda jsme se dozvěděli až cestou zpět do Čech.
Procentní skóre 55 : 45 znamenalo, že Skoti se rozhodli setrvat
v lůně Británie.
A Nessie má stále britské
občanství.
Text a foto: Mgr. F. Slípka
Na jezeře Loch Ness.
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2015STRANA 11
PROGRAM KINA 1. - 30. DUBNA 2015 DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE
FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Program kina naleznete na internetových stránkách: http://knihovna.tsviny.cz http://www.tsviny.cz http://kina.365dni.cz http://www.budnews.cz http://www.disdata.cz
Rezervace vstupenek: Tel./Fax: 386 322 930 e-mail: [email protected] Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku na Fond České kinematografie
1. 4. středa v 8.15 hod.
PADDINGTON
Filmové představení pro I. st. žáků ZŠ a ZvŠ (98 min.)
Britská barevná komedie v českém znění
Vstupné: 50,- Kč
1. 4. středa v 10.30 hod.
JAK JSME HRÁLI ČÁRU
Filmové představení pro II. st. žáků ZŠ a ZvŠ (102
min.)
Česká barevná komedie
Vstupné: 50,- Kč
2. 4. čtvrtek v 19.30 hod.
3. 4. pátek v 19.30 hod.
LOVCI A OBĚTI Premiéra
Český barevný akční thriller (104 min.)
Inspirováno skutečnými příběhy, ve kterých se
může ocitnout kdokoliv z nás.
Hrají: Martin Kraus, Tomáš Hanák, Jaromír Nosek,
Veronika Freimanová, Karel Heřmánek, Martin
Písařík, Nikol Kouklová a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 110,- Kč
4. 4. sobota v 17.00 hod.
5. 4. neděle v 17.00 hod.
POPELKA Premiéra
Americká barevná výpravná pohádka v českém
znění (105 min.)
Nové zpracování klasického pohádkového příběhu.
Hrají: Cate Blanchett, Lily James, Richard Madden
a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 120,- Kč Děti: 100,- Kč
PREMIÉRA V NAŠEM KINĚ PROBĚHNE
ZA OSOBNÍ ÚČASTI TVŮRCŮ FILMU
4. 4. sobota v 19.30 hod.
SVATÝ MIKULÁŠ
Český barevný horor (60 min.)
Film, který natočili sami herci. Režisér Petr Smazal
uvádí nezávislý snímek, který se žánrově pohybuje mezi
hraným dokumentem a hororem.
Harmonogram premiérového večera – kino Trhové
Sviny
19:30 – úvodní slovo, pozvánka na film; 19:35 –
FILM; 20:35 – závěrečná beseda s tvůrci
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 100,- Kč
5. 4. neděle v 19.30 hod.
6. 4. pondělí v 19.30 hod.
RYCHLE A ZBĚSILE 7 Premiéra
Americký barevný akční thriller (140 min.)
Pomsta se vrací domů
Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson,
Michelle Rodriguez a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 120,- Kč
9. 4. čtvrtek v 19.30 hod.
10. 4. pátek v 19.30 hod.
CHAPPIE Premiéra
Americký barevný akční sci-fi (121 min.)
Člověk není poslední nadějí lidstva…
Hrají: Sharlto Copley, Dev Patel, Ninja, Hugh
Jackman a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 100,- Kč
11. 4. sobota v 17.00 hod.
12. 4. neděle v 17.00 hod.
23. 4. čtvrtek v 19.30 hod.
24. 4. pátek v 19.30 hod.
OVEČKA SHAUN
VE FILMU Premiéra
NOČNÍ BĚŽEC Premiéra
Americký barevný akční thriller (114 min.)
Žádný hřích nezůstane bez trestu.
Hrají: Liam Neeson, Ed Harris, Joel Kinnaman a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 100,- Kč
Britský barevný animovaný rodinný film v českém
znění (85 min.)
Stejná ovečka, jiné pastviny.
Mládeži přístupno
Vstupné: 100,- Kč
11. 4. sobota v 19.30 hod.
PERNÝ DEN Premiéra
Britská černobílá hudební komedie (87 min.)
John, Paul, George a Ringo v době své největší
slávy, v době, kdy „beatlemánie“ doslova hýbala světem
a naplno zasáhla životy miliónů fanoušků.
Hrají: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, Wilfrid Brambell a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 90,- Kč
25. 4. sobota v 19.30 hod.
26. 4. neděle v 19.30 hod.
KRÁLOVA ZADNICE Premiéra
Americká barevná romantická komedie (116 min.)
Velká kostýmní podívaná z doby krále Ludvíka XIV,
Krále Slunce.
Hrají: Kate Winslet, Alan Rickman, Stanley Tucci,
Jennifer Ehle a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 110,- Kč
DIVADLA
12. 4. neděle v 19.30 hod.
13. 4. pondělí v 19.30 hod.
CESTA NADĚJE Premiéra
Australský barevný válečný film (111 min.)
Epický a silný příběh plný odhodlání je projektem
Russella Crowea, vedle hlavní role zarputilého otce totiž
snímek i režíroval.
Hrají: Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney
a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 110,- Kč
16. 4. čtvrtek v 19.30 hod.
DRUHÝ BÁJEČNÝ
HOTEL MARIGOLD Premiéra
Britská barevná komedie (122 min.)
Hotel Marigold leží v indickém Jaipuru a stal se
útočištěm sedmi trochu noblesních a trochu potrhlých
britských penzistů, které si s gustem zahrála elita britského
herectví.
Hrají: Maggie Smith, Richard Gere, Bill Nighy, Dev
Patel, Judi Dench a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 110,- Kč
V PÁTEK 17.
A V SOBOTU 18. 4.
KINO NEPROMÍTÁ
DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA
VENKOVSKÝCH DIVADEL
19. 4. neděle v 19.30 hod.
20. 4. pondělí v 19.30 hod.
ČAROVNÝ LES Premiéra
Americký barevný pohádkový muzikál v hvězdném
obsazení (125 min.)
Dávejte si pozor na přání…
Hrají: Meryl Streep, Johnny Depp, Emily Blunt, Anna
Kendrick, Chris Pine a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 100,- Kč
20. 4. pondělí v 9.30 hod.
OMALOVÁNKY
Filmové představení nejen pro děti MŠ (69 min.)
Pásmo pohádek pro děti
Vstupné: 20,- Kč
20. 4. pondělí v 13.30 hod.
TUČŇÁCI
Z MADAGASKARU
Filmové představení nejen pro děti ZŠ (90 min.)
Americká barevná animovaná komedie v českém
znění
Vstupné: 50,- Kč
V PONDĚLÍ
27. A VE ČTVRTEK 30. 4.
KINO NEPROMÍTÁ –
ŠKOLNÍ AKADEMIE
SÁL KD TRHOVÉ SVINY
1. 4. středa od 19.00 hod.
Divadelní společnost Háta uvádí americkou komedii
MARC CAMOLETTI: BYT NA INZERÁT
Odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu na jedné adrese bydlí ještě
klavíristka Jeanine, malířka Jacqueline a služebná Marie-Louisa. O tom, že soužití žen takto rozdílných temperamentů není
jednoduché, nás přesvědčí expozice hry. Všechny obyvatelky bytu se proto nezávisle na sobě rozhodnou radikálně změnit život
a všechny (opět bez vědomí těch ostatních) si podají inzerát. Majitelka bytu hledá nového nájemce, pianistka žáka, malířka
model pro obraz Spartaka a služebná životního partnera. Zájemci, čtvero mužů nejrůznějšího ražení, se brzy dostaví, ale samozřejmě jak to bývá zrovna ve chvíli, kdy není doma správná inzerentka. Navíc zkratkovitá řeč inzerátů, známá i z našich novin,
možnost dorozumění ještě více zkomplikuje. A tak sledujeme složité eskapády jednotlivých zájemců, kteří sice přišli na správnou
adresu, ale chtějí se po nich nebo se jim naopak nabízejí prapodivné věci. Že si nakonec všichni přijdou na své je nasnadě, i když
zdaleka ne tak, jak si původně představovali. Ve Francii nesmírně úspěšná komedie nabízí řadu vtipných situací a dialogů. Jistou
pikantnost přitom zvládá s pověstným francouzských šarmem.
Osoby a obsazení: Jacquelina -Adéla Gondíková / Jana Zenáhlíková; Jeanina - Ivana Andrlová / Veronika
Jeníková; Georgette -Marcela Nohýnková / Vlasta Žehrová; Marie-Louisa - Lucie Svobodová / Olga Želenská;
Spartakus - Martin Zounar; Bertrand - Marcel Vašinka; Bernard - Zbyšek Pantůček; Jean - Filip Tomsa / Martin
Sobotka
Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč
KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA VENKOVSKÝCH DIVADEL
TRHOVÉ SVINY 2015. Program: od 17. do 18. 4.
17. 4. pátek od 19.00 hod.
Divadlo Otty Schearzmüllera Trhové Sviny uvádí hru
ALOIS JIRÁSEK: LUCERNA
Osoby a obsazení: Kněžna - Monika Hanzalová; Dvořan - Václav Tröstl; Vrchní - František Kolář; Mlynář - Vítězslav Král;
Babička - Jana Randová; Hanička - Kristýna Brožková; Zajíček, učitelský mládenec - Jiří Čajan; Braha, sekerník - František
Zmeškal; Klásková - Helena Králová; šumaři: Zima - Tomáš Kalena; Sejtko - Zbyněk Veselý; Klásek - Josef Zettl; vodníci: Michal
- Petr Sojka; Ivan - Pavel Randa; zámečtí úředníci: Pan Franc - Pavel Randa ml.; Mušketýr - František Herbst; Žán, služebník
- Petr Vojta; Komorná - Jarmila Schwarzmüllerová; rychtáři: Kroužilka - Pavel Šindelíř; Votruba - Bohuslav Korčák, Petr
Schwarzmüller, Radek Brůha; družičky: Daniela Dvořáková,Tereza Sojková; lesní panny: Miroslava Machová, Kamila Tröstlová,
Jana Gorčicová, Jana Sojková; hejkal a pacholci: Petr Floder, David Ferenčík, David Floder.
Kostýmy: Ivana Hohenbergerová, Ludmila Ziffreinová, Ludmila Kolářová, Leona Kolplíková, Anežka Trajerová
Scéna, zvuk a světla: Petr Schwarzmüller, Jiří Čajan ml., František Špilauer, Radek Brůha
Vlásenky: Marie Petrovská
Sledování textu: Edita Matušková
Režie: František Herbst
18. 4. sobota od 10.00 hod.
Divadelní spolek Rolnička Hořice na Šumavě uvádí veselou pohádku
ŽENICH PRO ČERTICI ANEB SEDMIMÍLOVÉ BOTY
Pohádka „ Ženich pro čertici“ je klasickou pohádkou, ve které dobro zvítězí nad zlem. Zlo však není prezentováno peklem, ale
králem Tonemám I. a jeho pobočnicí hraběnkou.
Osoby a obsazení: Čertice Teofila - Jana Čurdová; Starý čert Salamandr - Antonín Švec st.; Švec Pápěra - Antonín Švec ml.; Jeho
žena Nanynka - Eva Koritarová; Král Tonemám - Karel Krčál; Hraběnka - Jana Brabcová; Kmotra Vědělka - Růžena Šulcová
Zvuk: Václav Brož ml., Světla: Slavomír Čurda, Napovídají: Hana Brožová a Anna Kotrčová, Výtvarné ztvárnění scény: Antonín Švec st., Růžena Šulcová, Kostýmy: Růžena Maurerová, Technická pomoc: Václav Brož st., Hudba: Martina Lietavcová,
Petr Michal, Režie: Antonín Švec st.
(Pokračování na další straně)
STRANA 12
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2015
18. 4. sobota od 15.00 hod.
Divadelní a osvětový spolek Fikar z Nadějkova uvádí komedii
JAN VÁCHAL: PANÍ FANTOMASOVÁ SE ZLOBÍ
aneb „Zločin v muzeu čerstvého umění“ Ztřeštěná krimikomedie o jednom manželském sporu, který může vyřešit jen loupež.
Když totiž Fantomas opakovaně nevynese doma smetí, dojde paní Fantomasové s manželem trpělivost. Je třeba rozhodnout,
kdo je doma pánem, a nebyla by to tahle domácnost, aby se spor neřešil zločinem. Fantomas a Fantomasová se rozhodnou spolu
utkat, a kdo bude úspěšnější, ten vyhrává. Jejich cílem se stává jediný exemplář vzácné poštovní známky Zelený Mauricius, který
je zrovna vystaven v Muzeu čerstvého umění. Kdo ho získá, ten zvítězí. Fantomas se na lup vypraví v převleku za barona Manuela
Rodriga von Makču Pikču a sekunduje mu jeho asistent Kranke. Fantomasová se vydává za stínovou ministryni pošt Isabelu
van der Blond a na pomoc si bere svoji kamarádku Minervu Kešu. Připravovanou loupež se jim snaží překazit Fantomasův odvěký
rival komisař Giuseppe de La Lupa spolu s profesorem policejních nauk Joachimem Šnel Langsamem a generálem Silvestrem K.
Štelungem, jehož vojáci muzeum střeží. Ke všemu je dění v muzeu pod bedlivou kontrolou redaktorů televize TV Šok. Nic z toho
ovšem nemůže oba kohouty stáje Fantomas zastavit. Zvítězit může jen jeden. Komedie je postavena na vtipných dialozích,
svižném tempu děje a absurdních situacích, jejichž hlavním cílem je dobře pobavit diváky.
Osoby a obsazení: Fantomasová - Maruška Kvasničková; Fantomas - Jarda Souček; Giuseppe de La Lupa komisař - Jan
Charypar; Zlatana Platinová ředitelka Muzea čerstvého umění - Boženka Dvořáková; Minerva Kešu přítelkině paní Fantomasové Jitka Pincová ml. a Hanka Martínková; Kranke asistent Fantomase - Pavel Vach; Joachim Šnel Langsam profesor policejních nauk
- Zdeněk Černý a Jean Černý; Silvestr K. Štelung generál - Lukáš Vach; Dovozce pizzi a vrátný - Honza Peterka; Redaktorka TV Šok
- Monika Pincová; Redaktor TV Šok - Kuba Veselý; Reportérka TV Šok - Eva Urbanová; Reportér TV Šok - Pavel Dvořák; Ministr
školství - M. Zdík Jordánek; Dr Zoubek - Dalibor Votava; McLišejník - Jiří Jiroutek; Režie: Jiří Jiroutek
18. 4. sobota od 19.00 hod.
Ražický hravý spolek uvádí uvádí bláznivou komedii Marca Camolettiho
MILOSLAV PIKOLON: TU MYŠ JÍ UKOPNU U HUBY
Co se stane, když si starý pán vezme mladou ženu? Jak uhasí žár její vášně? Zvládne to? Proč ne. Ale pozor přátelé, přijďte se
přesvědčit sami, že i sebeobětování může být zábavné. O tom vás přesvědčí divadelní představení, Tu myš jí ukopnu u huby.
Krásné pobavení přeje autor hry. Miloslav Pikolon.
Účinkují: Marie Banáková, František Černý, Monika Zábranská a Jan Zábranský; Světla a zvuk: Jiří Houzim; Text sleduje: Marie
Lahodná; Grafika: Ondřej Frencl; Režie: Jaroslav Kubeš;
Děti a studenti zdarma
Vstupné: 50,- Kč – celá přehlídka
Divadelní přehlídka je realizována za finanční podpory
Jihočeského kraje z programu Podpora přehlídek a soutěží
PŘEDNÁŠKY BESEDY
Galerie Jakub ve Velešíně
28. 4. úterý od 17.00 hod.
ZDENKA BLECHOVÁ
„Andělé jsou s námi, to jen my je nevnímáme“
Předprodej:
Z. Blechová, t.603 847 278, mail: [email protected]
L. Žáčková, tel.: 606 210 389, e-mail: [email protected]
Vstupné 250,- Kč v předprodeji, 290,- Kč na místě
Taneční sál KD T. Sviny
11. 4. sobota od 16.00 hod.
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VAJÍČKOVÝ SALÁT
Pořadatelka Zdeňka Vretosová se těší na Vaše soutěžní výrobky.
Dobrou náladu vezměte s sebou.
17. 4. pátek od 21.00 hod.
PARKÁN
Taneční večer s rockovou skupinou Parkán
Vstupné: 150,- Kč
Předprodej: Kulturní dům T. Sviny - tel.: 386 322 930; Informační centrum Borovany - tel.: 387 001 351
Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel.: 380 120 515;
ONLINE REZERVACE VSTUPENEK NA http://knihovna.tsviny.cz
SPOLEČENSKÉ
A ZÁBAVNÉ POŘADY
SÁL KD TRHOVÉ SVINY
27. 4. pondělí od 18.00 hod.
28. 4. úterý od 10.00 a 18. 00 hod.
29. 4. středa od 18.00 hod.
ŠKOLNÍ AKADEMIE
Oblíbené a očekávané vystoupení žáků ZŠ T. Sviny
Vstupné: 60,- Kč
KD Jílovice
25. 4. sobotaod 20.00 hod.
SDH Jílovice pořádá
4. METALOVÁ PALBA
20 let skupiny HARLEJ +host JAKSI TAKSI
Vstupné: 290,- Kč
ZVEME VÁS DO KINA NA PREMIÉRU
FILMU SVATÝ MIKULÁŠ
SOBOTNÍ PREMIÉRY 4. 4. 2015 SE ZÚČASTNÍ JEHO TVŮRCI
Svatý Mikuláš -­horor / found footage, 60 minut, ČR, 2014
Film, který natočili
sami herci. Režisér Petr
Smazal uvádí nezávislý
snímek, který se žánrově
pohybuje mezi hraným
dokumentem a hororem.
Skupina studentů FAMU
natáčí absolvenstký dokument o bývalém sanatoriu u Svatého Mikuláše.
Svatý Mikuláš
Dostat se ovšem z ústavu
nebude tak snadné, jako
bylo dostat se dovnitř. Film vznikl jako klubové dílko mezi přáteli bez
podpory producentů a distributorů v ČR. Nabízí tak alternativní pohled
na to, jak může vzniknout film v oblíbeném žánru found footage bez
velkého budgetu a bez profesionálního štábu.
Slovo režiséra: "Máme v zásobě velké množství námětů na celovečerní snímky, seriály a další filmové počiny, ale protože nás nikdo nezná,
není snadné prorazit. Filmem Svatý Mikuláš jsem se rozhodl ukázat,
že dokážeme hraný film natočit a dostat ho k divákům. Byť je na filmu
vidět, že je dělán bez peněz, přináší jistě neobvyklý zážitek převážně
proto, že je v něm cítit, že jsme ho všichni dělali s láskou k filmovému řemeslu a k filmům tohoto žánru. Věřím, že nám to otevřelo dveře k tomu,
abychom v budoucnu mohli přinášet zajímavé žánrové filmy."
Harmonogram premiérového večera – kino Trhové Sviny
19:30 – úvodní slovo, pozvánka na film
19:35 – FILM
20:35 – závěrečná beseda s tvůrci
Soutěž o nejlepší vajíčkový salát
Z Velikonoc vám jistě zbydou vařená vajíčka, proto neváhejte
a vyrobte vajíčkový salát dle vlastní receptury a zúčastněte se soutěže, která se uskuteční v sobotu 11. dubna od 16 hodin v restauraci KD Trhové Sviny.
Vaše výrobky anonymně vyhodnotí odborná porota v čele s šéfem kulinářem Petrem Stupkou a určí vítězný salát.
U salátu se bude hodnotit vzhled – chuť – vaše fantazie. Nádobku
na váš salát si vyzvedněte v restauraci KD nejpozději do 9. dubna.
Na vaše vajíčkové skvosty se těší porota a pořadatelé. První tři
nejlepší soutěžící obdrží věcné ceny.
Zdeňka Vretosová
provozovatelka restaurace
(Foto: http://m.budejckadrbna.cz/)
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2015STRANA 13
1. ročník pochodu Trhosvinenská 55
AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA Program KIC na duben:
Čas rychle utíká a pochod se pomalu blíží, tak přinášíme poslední důležité informace pro ty, kteří nemají přístup k intenetu.
Pochod se koná v sobotu 25. dubna 2015. Start dálkové trasy 55 km
bude v 7:00 hodin (startovné je 100 Kč), turistické trasy 27 km od 7:00
do 9:00 hodin (startovné je 70 Kč).
Dálkaři musejí do cíle dorazit nejpozději do 23:00 hodin, proto nesmí
zapomenout vzít si s sebou funkční, nejlépe čelovou svítilnu a nabitý mobilní telefon. Start a registrace účastníků bude v infocentru na Žižkově náměstí 92. Trasa vede různým terénem, silnicemi 2. a 3. třídy, polními a lesními cestami i nezpevněným terénem. Je tak na každém, aby zvážil své síly
a zvolil vhodnou trasu. Na pochod se můžete vydat s kočárkem i se psem,
opět je jen potřeba pečlivě zvážit své síly a možnosti. Pro dálkový pochod
je povinnou výbavou funkční čelová svítilna a pro obě trasy nabitý mobil
pro případ nouze. V případě, že se rozhodnete pochod nedokončit,
jste povinni tuto skutečnost nahlásit pořadateli.
Na trase bude několik kontrolních stanovišť a několik občerstvovacích stanic: v Ločenicích, v Kaplici a ve Slavči. První ločenická bude společná pro obě trasy, druhá kaplická, je určena pro dálkaře a bude v Kaplici
v restauraci u Sedláčků, kde každý účastník dostane polévku (restaurace
je v ulici Pivovarská 206, na trase pochodu u náměstí vyznačena v mapce,
kterou dostanete na startu). Třetí slavečská bude opět společná pro obě
trasy. Přesto si s sebou vezměte dostatek vody a pořádnou svačinu, protože občerstvení na trase bude skromné. Cíl obou tras bude na Buškově
hamru. Každý, kdo dorazí do cíle, obdrží pamětní list, medaili a na posilněnou klobásu z komína. Co si přát na konec, snad jen aby se vám trasa i akce
líbila, a vyšlo počasí a všichni v pořádku bez újmy na zdraví dorazili do cíle.
Nezapomeňte se registrovat buď osobně v KIC , e-mailem na: [email protected], [email protected], telefonicky: 777 630 739, 734 793 434
nebo na stránkách pochodu: http://padesatka.tsviny.cz. Akce se koná
za každého počasí.
js
od 1. do 30. dubna Josef Zikmund - Krajiny a nálady
Prodejní výstava obrazů v prostorech KIC na Žižkově náměstí 92,
Trhové Sviny.
Vstupné zdarma.
sobota 4. dubna „Velikonoční putování se zajíčkem“. Čtvrtý
ročník akce věnované dětem. Start mezi 14 – 15 hod. v KIC Trhové
Sviny, Žižkovo nám 92. Cestou Vás bude čekat spousta úkolů a hádanek. V cíli dostane každý drobnou odměnu.
Vstupné zdarma.
úterý 21. dubna „Proč trénovat paměť? klubovna KD Trhové
Sviny od 18 hod. Co trénování paměti obnáší? Pro koho je trénování paměti vhodné? V čem je hlavní přínos trénování paměti? Jaký je
hlavní rozdíl mezi trénováním paměti v kurzu a počítačovými programy zaměřenými na zlepšení paměti? Je trénování paměti účinné? Na tyto i další otázky se Vám pokusí odpovědět paní Růženka
Lepšová. V případě zájmu se budete moci zapsat do kurzu trénování paměti.
Vstupné 30 Kč
sobota 25. dubna Trhosvinenská 55, start v KIC Žižkovo nám. 92
dálkové trasy v 7:00 hod., startovné 100 Kč
turistické trasy od 7:00 do 9:00 hod. startovné 70 Kč
První ročník Vás povede překrásnou krajinou Trhovosvinenska,
Akce se koná za každého počasí. Přihlásit se můžete buď osobně
v KIC Žižkovo nám. 92, e-mailem na: [email protected], [email protected]
tsviny.cz , telefonicky: 777 630 739, 734 793 434 nebo na stránkách
pochodu: http://padesatka.tsviny.cz .
šf
Výňatek z Nařízení obce č.2/2010,
kterým byl vydán tržní řád pro město Trhové Sviny
Čl. II – vymezení základních pojmů
Bod 6) Podomním prodejem - nabídka zboží nebo služeb formou obchůzky
jednotlivých bytů, domů či budov. Za podomní prodej se však nepovažuje nabídka
zboží a služeb na základě předchozí objednávky, kterou učinil uživatel nemovitosti,
či nabídky zboží a služeb činěné v sídlech a provozovnách podnikatelů.
Čl. VI – Podomní prodej
Podomní prodej se na území celého města zakazuje.
STRANA 14
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2015
INZERCE Prodej slepiček
r.
SKLAD BOROVANY
Nabízíme Vám uhlí
¡
hnedé
èerné
koks
brikety
¡
štípané palivové drevo
¡
¡
drevené
brikety
Nad 20 qROZVOZ UHLÍ ZDARMA
složení uhlí pásovým dopravníkem
¡
PRODEJ A DOVOZ PÍSKU, DRTÍ a ŠTERKU
okrasných kaèírku, mulèovací kury
zeminy pro trávníky
387 981 235, 602 409 422
Otevírací doba a rozvoz
Po - Pá 7.00 - 15.30 hod.
www.uhloterm.cz
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,oznamuje svým zákazníkům,že opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant - černý,modrý,žlutý, kroper.
natý a bílý.Stáří 14 - 19 týdnů.Cena 149 -180,- Kč/ ks dle
stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
BORŠOV NAD VLTAV
Prodej se uskuteční:
Nabízíme Vám u
¡
hnedé
èerné
kok
brikety
Ve čtvrtek 2. dubna 2015
Trhové Sviny - u benziny PapOil - 13.05 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližší informace: Po - Pá 9.00 - 16.00hod,
tel.: 601576270, 606550204, 728605840
¡
štípané palivové drev
¡
¡
drevené
brikety
PODLAHY • KOBERCE • PVC • RENOVACE
Nad 20 qROZVOZ UHLÍ ZDAR
KUCHYNĚ • VESTAVĚNÝ
• DVEŘE
složení NÁBYTEK
uhlí pásovým
dopravník
PRODEJ • MONTÁŽ • ZAMĚŘENÍ
PRODEJ A DOVOZ PÍSKU, DRTÍ a ŠTE¡
mulèovací ku
POokrasných
- PÁ 12:00kaèírku,
- 17:00 hod.
zeminy pro trávníky
otevírací doba :
Dobrovského 72, Trhové Sviny
387 u250
( v budově restaurace
Čáhů ) 500, 602 409
+ 420 606 955 625
+420 doba
777 574 074a rozv
Otevírací
Po - Pá 7.00 - 15.30 ho
www.uhloterm.c
Prodám
v Trhových Svinech (Zahradní ul.) zasíťovaný pozemek (parc.
č. 266/1 a 269/19, 260/20) o výměře 1914 m2 vhodný jako stavební
pozemek. Pozemek o rozměrech 24x80 m je v příjemném a klidném
prostředí, orientovaný na jih a s přístupem z asfaltové komunikace.
Cena k jednání 600 Kč/m2.
tel.: 608721991 (Jan Kovář), 776695281 (Olga Kovářová)
mail: [email protected]
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2015STRANA 15
APRÍLOVÉ VÍNOVÁNÍ
Přesně na ,,APRÍLA“, ve středu 1. dubna ve 13.30 otvírá provoz nová
VINOTÉKA SVINY,
umístěná v budově bývalé tržnice na Tyršově nábřeží 558.
Nabízí prodej osmi druhů sudových vín a mnoho chutí najdete
i ve vínech lahvových.
Potěší Vás přátelské prostředí stejně jako ceny.
Na setkání se těší
František Kumst
Kruh přátel hudby
při ZUŠ F. Pišingera v Trhových Svinech
Vás zve na 5. a 6. hudební večer jubilejní 40. koncertní sezony,
kde se svým programem vystoupí
Průmyslové zboží
Michal Gušlbauer
Nabízíme:
-NOVĚ řetězy Oregon na motorové pily
-lišty
-pilníky
-oleje
-železářství
-potřeby pro domácnost
-zboží české značky Tescoma
-zahradnické potřeby
-dárkové zboží
Tel.: 386 322 350
Trocnovská 88 Trhové Sviny
Po - Pá: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
MASÁŽNÍ STUDIO SLUNÍČKO
ul. U Cihelny 1189
Masáž klasická část. i celková, úleva od bolesti baňkováním + spoušťové body,regenerační aroma masáž, medová masáž, reflexní masáž,indická masáž hlavy - antistresová,čokoládová masáž, očistné tělové svíce…aj.
Provozní doba: Po - pá 13 – 17h
So - dle objednání, J. Brousková Dis. Tel.: 728 422 954
Zahrady Oupic
kompletní realizace zahrad a mnoho dalších činností
v zahradnických pracích (kvalita a dobrá cena).
Tel.: 604 231 577
www.zahrady-zpo.cz nebo www.zahradyoupic.cz
PETR NOUZOVSKÝ
VIOLONCELLO
LADISLAV HORÁK
AKORDEON
ZA ÚČASTI PROF. FRANTIŠKA PIŠINGERA
Středa 8. dubna 2015 v 19,00 hodin
Kulturní dům Trhové Sviny
vstupné: 200,-/100,- děti zdarma
Odjezd autobusů na tento koncert:
Ledenice 18.15, Borovany 18.25, Kaplice 18.00, Besednice 18.35
a
KONCERT MLADÉHO UMĚLCE
z „Listiny mladých“
MIKULÁŠ KOSKA
LESNÍ ROH
Středa 22. dubna 2015 v 19,00 hodin
Kulturní dům Trhové Sviny
vstupné: 200,-/100,- děti zdarma
Odjezd autobusů na tento koncert:
Ledenice 18.15, Borovany 18.25, Kaplice 18.00, Besednice 18.35
Bližší informace obdržíte v ZUŠ F. Pišingera,
Sokolská 1052, 37401 T. Sviny,
tel. 380 120 534, e-mail: [email protected], www.zustsviny.cz
Josef Menšík, za Kruh přátel hudby při ZUŠ
F. Pišingera v Trhových Svinech
STRANA 16
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2015

Podobné dokumenty

Milionové podvody okolo tepla zastupitelům nestály ani za

Milionové podvody okolo tepla zastupitelům nestály ani za 1. Kontrolní výbor (KV) není pøesvìdèen o nutnosti založení spoleènosti typu s.r.o. k vybudování centrálního zásobování tepla ve VM. Jeden ze zakládajících èlenù byl pozdìji zhotovitelem investièní...

Více

NessieDVB - DVB network streaming server

NessieDVB - DVB network streaming server síťový tuner zařízením, které je buď určeno pro příjem satelitního DVB signálu (např. Linuxové přijímače - set-top boxy) nebo s programovým vybavením, které tento mód podporuje. Jedná se o implemen...

Více