24. aukce, sobota 4. prosince 2004 13.30 hod., Hotel EXPO

Komentáře

Transkript

24. aukce, sobota 4. prosince 2004 13.30 hod., Hotel EXPO
24. aukce, sobota 4. prosince 2004
13.30 hod., Hotel EXPO
PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE
AUCTION PROGRAM
I.
Knihy pro děti – Books for children
1 – 24
II.
Esoterica
25 – 44
III.
Iudaica
45 – 60
IV.
Architektura – Architecture
61 – 75
V.
Fotografie – Photography
76 – 98
VI.
Avantgarda – Avant-garde 1. část
99 – 133
platební pauza
Avantgarda 2. část
134 – 159
VII. Josef Čapek
160 – 177
VIII. Umění – Art
178 – 197
IX.
Grafika a kresby – Grafic art and drawings
198 – 249
X.
Varia
250 – 271
platebí pauza
XI.
Bibliofilie – Bibliophily
272 – 368
XII. Knihy a obálky – Books and wrappers
ukončení aukce
Prameny – References
Sáňka – A. Sáňka a V. Bubla: České bibliofilské tisky I – V.
Grimm – A. Grimm: J. Picka, tiskař ze záliby
Primus – Z. Primus: Tschechische avantgarde 1922-1940
Novotný – J.A. Novotný: Ladova ilustrace
CA – aukce Českého antikvariátu s dosaženou cenou
369 – 401
ATA
Jitka Trmalová
160 00 Praha 6, Bubenečská 9
tel./fax: + 420 224 318 713
e−mail: [email protected] cz
www.trmal.cz.
24. aukce
24th auction
dětské knihy, fotografie,
architektura, avantgarda, J. Čapek,
umění, grafika a kresby, bibliofilie
books fot children, photography,
architecture, avant−garde, J. Čapek,
art, graphic art and drawings,
bibliophily
sobota, 4. prosince 2004
13.30 hod.
Saturday, December 4th, 2004
1.30 p.m.
Výstava
Exhibition
1. Úterý a středa, 30. 11. a 1. 12.
V naší prodejně na adrese
antikvariátu
14 – 17 hod.
1. Tuesday and Wednesday,
November 30th and December 1st
in our shop
2 – 5 p.m.
2. Pátek 3. 12. 2004
11 – 18 hod.
hotel Expo
2. Friday, December 3rd, 2004
11 a.m. – 6 p.m.
hotel Expo
3. Sobota 4. 12. 2004
10 – 11 hod.
hotel Expo
3. Saturday, December 4th, 2004
10 – 11 a.m.
hotel Expo
Hotel EXPO
Výstaviště, Za elektrárnou 3, Praha 7
Aukce je pořádána pro Sdružení přátel krásných tisků.
Aukční řád
1. Aukce je pořádána na základě objednávky Sdružení přátel krásných tisků a na podkladě smlou−
vy uzavřené mezi aukční agenturou a Sdružením přátel krásných tisků. Členy SPKT jsou v sou−
ladu se Stanovami SPKT všichni ti, kteří se ve smyslu bodu 5 tohoto aukčního řádu zapíší do
seznamu účastníků dražby a projeví souhlas se stanovami SPKT.
2. Aukce je formou prodeje movitých věcí, k jejímuž uspořádání je v souladu s živnostenským lis−
tem a obstaravatelskými smlouvami pořadatel oprávněn. Aukce se koná s přestávkami. Průběh
aukce se řídí ustanoveními občanskéhozákoníka, tímto aukčním řádem jakož i přiměřeně těmi
z ustanovení zák.26/2000 Sb., která lze použít pro hromadné společné dražby věcí movitých.
3. Účast na aukci je možná jen pro členy Sdružení přátel krásných tisků, kteří jsou držiteli aukč−
ního katalogu a jejich účast na aukci není vyloučena pro nezletilost nebo nesvéprávnost. Účast−
níci aukce jsou povinni řídit se ustanoveními tohoto aukčního řádu. Jeho nerespektování mů−
že mít za následek vyloučení účastníka z účasti na aukci, popř. izávažnější občanskoprávní ná−
sledky odpovědnostní povahy. Člen SPKT je oprávněn přizvat k přítomnosti na aukci i svého
hosta, který je však povinnen akceptovat aukční pravidla ve stejném rozsahu jako člen SPKT.
4. Konání aukce je možné jen na základě smluv uzavřených s vlastníky movitých věcí. Tyto věci ne−
smí pocházet z trestné činnosti ani nesmí být oprávnění s nimi disponovat žádným způsobem
zpochybnitelné.
5. Datum, místo a předmět aukce budou předem oznámeny vyhlaškou oneveřejné dražbě, jejíž
funkci plní i aukční katalog pro členy SPKT. Každý z účastníků aukce prokáže svou totožnost
a je povinnen se zapsat do seznamu členů SPKT, kteří mohou být účastníky aukce. Po té opro−
ti složení zálohy obdrží dražební číslo, které ho opravňuje stát se dražitelem. Po vypořádání
všech závazků mu bude záloha vrácena.
Věci jsou draženy v pořadí stanoveném v aukčním katalogu. Veškeré ceny jsou uvedeny v české
měně. K dražbě konkrétní věci dochází tehdy, učiní−li kterýkoliv z dražitelů podání. Podáním
(příhozem) se rozumí viditelné zvednutí dražebního čísla. Dražit se počíná od ceny vyvolávací.
Příhozy se počítají takto:
20 Kč činí příhoz do ceny 400 Kč, 50 Kč do ceny 1 000 Kč, 100 Kč do 4 000, 500 Kč do 10 000,
1 000 Kč do 20 000, 2 000 Kč do 50 000 a 5 000 Kč je příhoz od ceny vyšší než 50 000.
Pokud přes dvojí vyzvání licitátora není přihozeno, oznámí licitátor ještě jednou poslední po−
dání (cenu dosaženou posledním příhozem) a přiklepne věc dražiteli, který toto poslední po−
dání učinil a který se tak stává vydražitelem. Ke shodě příhozů účastníka dražícího osobně s li−
mitem tudíž k upřednostnění prvního dojít nemůže, každý další příhoz je vyšším podáním.
6. Vlastnictví k věci přechází na základě příklepu licitátora jejím převzetím oproti zaplacení vy−
dražitelem.Až do okamžiku jejího převzetí vydražitelem je k výkonu vlastnického práva pře−
chodně oprávněna aukční agentura.
Původní vlastník věci, který pozbyl svého vlastnického práva příklepem licitátora na jehož zákla−
dě mu agentura proplatí podíl z ceny věci stanovený percentuelně ve smlouvě obstaravatelské,
kterou uzavřel s agenturou, zůstává povinným z eventuelních reklamačních vztahů. Až do oka−
mžiku převzetí věci jejím vydražitelem oproti zaplacení vykonává vlastnické právo vůči všem tře−
tím osobám agentura. (Má věc u sebe až do okamžiku jejího zaplacení a převzetí vydražitelem).
7. Vydražitel je povinen uhradit v aukci dosaženou cenu včetně aukční provize. Aukční provize
činí 10%. Jako bezhotovostní platbu lze přijmout pouze platbu zaslanou na účet, nikoli pla−
tební kartou nebo šekem. Vydražitel (účastník dražící osobně) je povinnen uhradit vydraže−
nou cenu spolu s aukční provizí při nejbližší přestávce, uvedené v katalogu (platební pauza),
není−li dohodnuto jinak. Věci, které nebyly v této pauze zaplaceny budou draženy znovu po−
čátkem příštího kola. Po skončení posledního dražebního kola může zájemce požádat o draž−
bu nevydražené věci jakožto residua. Příhozy dražitele, který nezaplatil o platební pauze vy−
draženou věc nemohou být v druhém kole akceptovány. Námitky proti přiklepnutí musí draži−
tel uplatnit ihned, k pozdějším se nepřihlíží. Po zaplacení bude vydražiteli vydáno osvědčení,
kterým je deklarován přechod vlastnického práva k věci se všemi důsledky pro vydražitele. Za
vady věci, kteréjsou skryté odpovídá s us. smlouvy o obstarání záležitostí formou prodeje pro−
střednictvím dražby vlastník věci.
8. V případě osobní nepřítomnosti na aukci se může dát zájemce na základě plné moci zastoupit
agenturou (zaslání limitu). Takováto plná moc opravňuje k zastoupení při aukci a je i při−
hláškou zájemce do SPKT. V plné moci (limitu) musí zájemce uvést jednak osobní identifi−
kační údaje, jednak zde musí uvést maximální cenu, za kterou je ochoten věc vydražit., v této
ceně není obsažena aukční provize. Plná moc musí být předána agentuře nejpozději 24 hodin
před konáním aukce. Na limity později došlé nemusí být brán zřetel, nedohodnou−li se účast−
níci jinak. V odůvodněných případech se zájemce může po předchozí písemné dohodě s agen−
turou zúčastnit aukce po telefonu. Tato dohoda může být uzavřena pouze pro dražbu položek
jejichž vyvolávací cena je vyšší než 10 000 Kč. Při zajišťování limitů je v souladu s obecnými zvy−
klostmi postupováno tak, aby zájemce získal věc co nejvýhodněji. Při shodě limitů má přednost
ten, který došel agentuře dříve. Obdrží−li agentura k jedné katalogové položce více limitů, po−
číná se dražit od druhého nejvyššího limitu zvýšeného o následující příhoz. Tato skutečnost
bude účastníkům aukce oznámena při vyvolání té které položky.
Bude−li věc vydražena pro osobu, která zaslala agentuře svůj limit, pak ji agentura tomuto ús−
pěšnému vydražiteli předá budˇosobně oproti uhrazení kupní ceny s aukční provizí anebo vy−
dražiteli zašle účet, obsahující cenu dosaženou, aukční přirážku, poštovné a balné. Vydražitel
pak uhradí vyúčtovanou cenu na bankovní účet agentury. Po obdržení platby zašle agentura
bez zbytečného odkladu vydražiteli zaplacené vydražené předměty.
9. Před vlastní aukcí se koná výstava dražených exponátů. Při konání výstavy mohou být věci na
požádání předvedeny příslušným personálem. Jsou−li na výstavě předváděny věci, u nichž
hrozí nebezpečí poškození vzhledem k jejich vzácnosti či stavu, je agentura oprávněna odmít−
nout účastníkovi dražby je zapůjčit k prohlídce. Takové věci lze na specielní požádání předvést
vážnému zájemci zvlášť. Všechny přítomné osoby jsou povinny podřídit se opatřením podnik−
nutým na ochranu vystavených věcí. Během konání výstavy i dražby je zakázáno prodávat, vy−
stavovat i vyměňovat jakékoliv věci. Obrazové zachycování věcí bez předchozího souhlasu je
rovněž zakázáno.
10. O průběhu neveřejné dražby sepíše pořadatel za účasti nestranného svědka protokol.
Praha 1. 2. 2004
ATA – Český antikvariát
Auction Regulations
GENERAL. All items will be auctioned by lot as described in the catalogue. They will be made
available to bidders in a preview exhibit before the auction, as posted. Should conservation con−
cerns arise, the auction agency reserves the right to treat fragile items accordingly.
BIDDING. During the auction, bidding will proceed in increments as follows: 20 Kc increments
up to 400 Kc; 50 Kc increments up to 1, 000 Kc; 100 Kc increments up to 4, 000 Kc; 500 Kc inc−
rements up to 10, 000 Kc; 1, 000 Kc increments up to 20, 000 Kc; 2, 000 increments up to 50,
000; and 5, 000 Kc increments thereafter. If several advance bids are placed for the same lot,
bidding will start with the second highest bid received.
PAYMENT. Bidders who are physically present in the auction are asked to pay in cash during the
auction. Checks and credit cards cannot be accepted. All prices are stated in Czech crowns. Se−
veral breaks will be scheduled between auction sessions, during which payment must be made
for all items purchased up until that point. The purchase price paid by the successful bidder shall
be the sum of the final bid plus a 10 % auction premium (the sum will be rounded up to the ne−
arest 10 Kc). The auction agency will provide receipts for all items paid for. A cummulative pay−
ment immediately after the auction is possible after a previous arrangement with the agency. Un−
less a previous arrangement has been made, all lots which remain unpaid for after the payment
breaks will be put back up for to sale at the beginning of the next session.
ADVANCE and absentee bids. Advance and absentee bids must be received in writing no later
than two days before the date of the auction. The auction premium for advance and absentee
bids is also 10% if payment is not made in cash.
If the bid is successful, the agency will notify the client of the final price which includes the auc−
tion premium and shipping expenses. After receiving the payment, the agency will send the
things to the client.
ADMISSION. The catalogue serves as an entry ticket to the auction. Bidders are asked to place
a 100 Kc deposit in order to receive a paddle with their bidding number.
Rejstřík – Index
Abano, Petrus 32
Bulwer−Lytton, Eduard 37
Feyfar, Zdenko 97
Adámek, Rudolf 197, 285
Burian, E.F. 103
Filip, Zdeněk 15
Alistaire, Padraic 272
Burian, Vlasta 123
Firdausí 290
Ambrosi, Vilém 84
Bussy Rabutin, Roger 376
Fischer, B. 307
Fischerová−Kvěchová, Marie 6
Anderle, Jiří 295, 298
Apollinaire, Guillaume 129,
130, 165
Calzini, Raffael 357
Flamarion, Camille 44
Cipra, Josef 318
Archipenko, A. 69
Coester, Otto 299, 303, 357
Florian, Michael 338, 354,
362
Collinsová, Mabel 38
Frankl, Hanuš 82
Balcárková, Ludmila 84
Conte−Corti, E.C. 282
Frinta, Emanuel 149
Bartušek, Antonín 396
Coubine, Oton 291
Funke, Jaromír 78, 81
Bednár, Štefan 147
Cvak, Antonín 91
German, Michal 102
Bednář, Kamil 275
Godefroy, Emile 291
Benda, Jaroslav 281, 356,
370, 376
Čapek, Josef 141, 160−177,
204, 205
Beneš−Buchlovan, Bedřich
196
Čapek, Karel 166, 167, 171,
284
Grannlier, Anton 400
Bezruč, Petr 276
Čech, Svatopluk 369
Griese, Otakar 27
Bidlo, František 145, 386
Čelakovský, František 377
Groppius, Walter 68
Biebl, Konstantin 109, 119
Grehame, Kenneth 173
Greenwood, W. 146
Grosz, Georg 180
Bílek, František 280, 300
Dankevskij, V.V. 265
Bilibin, Ivan 5
d' Annunzio, Gabrielle 274
Bischoff, Erich 47
Deml, Jakub 286
Hála, Rudolf 171, 284, 317
Bischof, Werner 76
Demolder, E.A.G. 177
Bláha, Václav 393
Dickens, Charles 287
Halas, František 118, 292,
382,
Blažek, Ota 272
Drtikol, František 95
Hašková, Eva 331
Born, Adolf 16, 235−238,
323, 368
Durych, Jaroslav 141, 288
Havlíček, Jaroslav 7
Duša, Ferdiš 285
Heartfield, John 152
Bouda, Cyril 213, 310, 324,
329, 336, 348, 368
Dyk, Viktor 289
Heisler, Jindřich 83, 132
Dyrynk, Karel 186, 294, 301,
306, 307, 309, 319, 347, 364
Hipman, Vladimír 85
Boudník, Vladimír 232
Bradáč, Ludvík 278
Guaita, Stanislas de 34
Hiršal, Josef 398
Hlaváček – arch. 103
Branald, Adolf 14
Edgar, Emil 64
Hlaváček, Karel 279
Braunerová, Zdenka 320,
321
Ehm, Josef 81
Hlávka, Miloš 137
Eluard, Paul 156
Hlavsa, Oldřich 156, 258
Brdečka, Jiří 16
Hodek, Josef 196
Brouk, Bohuslav 131
Famíra, Emanuel 249
Brousek, Josef 341
Fára, Libor 79, 80
Hoffmeister, Adolf 17, 120−
124, 175
Brunovský, Albín 239, 240
Fárová, Anna 76
Hochman, Josef 350, 388
Březina, Otokar 279−281
Feder, Richard 55
Holan, Vladimír 293, 387−392
Budějovský, Vojtěch 60
Feuerstein, Bedřich 63, 101
Honzl, Jindřich 105
Hořejší, Jindřich 294
339, 363, 366
Mácha, K.H. 314−318, 378
Hrabal, Bohumil 295
Kolář, Jiří 159
Machen, Artur 164
Hrubín, František 18, 19,
296, 297, 393
Komárek, Vladimír 212, 312
Majmonides 56
Komenský, J.A. 307
Majerová, Marie 9, 215
Hruška, E.A. 189
Konůpek, Jan 185, 201, 285,
286, 308, 315, 328, 346
Malík, Antonín 339
Hudeček, František 194
Hugo, Victor 299
Kopta, Josef 140
Marinetti, T.F. 174
Hutka, Jaroslav 298
Kotík, Pravoslav 100
Maršo, Stanislav 257
Kratochvíl, Zdeněk 2, 360
Marten, Miloš 319−321
Chalupný, Emanuel 300
Krecar, Jarmil 309
Mašek, Václav 294, 306, 317
Chamberlein, H.S. 48
Krejcar, Jaromír 101
Mavéric, J. 31
Chlebeček, Antonín 360, 377
Krejčí, F.V. 314
Mc Manus, Georg 4
Kroutvor, Josef 187
Medek, Rudolf 87
Krška, Václav 310
Meyrink, Gustav 322
Krupička, Rudolf 311
Miro, Joan 207
Janeček, Ota 224−230, 297
Krupka – atelier 368
Miškovská, Mirka 154
Jelínek, Antonín 16, 163, 289
Kubašta, Vojtěch 21−24
Mňačko, Ladislav 54
Jeřábek, Luboš 45
Kubišta, Bohumil 100
Moholy−Nagy, Lászlo 68
Jičínský, Karel 383
Kuklík,Ladislav 244
Montbron Fougeret de 324
Jilemnický, Petr 147
Kulhánek, Oldřich 241
Jiránek, Miloš 301
Kundera, Ludvík 158
Mrkvička, Otakar 139, 140,
150,
Jirásek, Alois 302
Kupka, František 137
Jirát, Vojtěch 188
Kutina, Jiří 312
Jiřík, F.X. 178
Kuzmin, Michael 357
Jiřincová, Ludmila 193, 231,
335, 347, 351, 352, 365
Kysela, František 289, 370
Istler, Josef 211
John, Jan 261
Marenčin, Albert 401
Mucha, Alfons 198
Muneles, Oto 36
Muzika, František 293
Nebeský, V.M. 180
Lada, Josef 7−10, 197
Němcová, Božena 133, 325−
327
Laforgue, Jules 126
Neruda, Jan 328
Lander, Richard 311
Nerval, Gerard de 329
Langer, František 399
Neumann, S.K. 163, 330
Lasenic Pierre, de 29
Nevšímal, V. 61
Lauschmann, Jan 79
Leroy−Beaulu, Anatol 57
Nezval, Vítězslav 110−115, 117,
331
Kašpar, Adolf 302, 307
Lévi, Elifas 25
Noha, Jan 17
Katajev, Valentin 12,
Lexa, František 33
Novák, Ladislav 209
Kincl, J.V. 11
Lhoták, Kamil 12−14, 218−
223, 275
Novotný, Miloslav 327
Klička, Benjamin 176
Linhart, Lubomír 77
Obrtel, Vít 113, 114, 337, 383
Klíma, Ladislav 383, 384
Lukas, František 86
Odvárko, Stanislav 104
John, Jiří 385
Kabelák, František 28
Kafka, Franz 52, 53, 303
Kaláb, Method 163, 326
Karásek, ze Lvovic Jiří 304,
305
Kletzel, Jan 372
Oliva, Viktor 369
Klír, Svatopluk 311
Kobliha, František 185, 188,
199, 200, 304, 305, 309, 319,
Mc Callum, T.W. 270
Ondreička, Karol 243
Macek, Antonín 313
Ortega y Gasset, José 125
Thompson−Seton, Ernest 3
Pegrassi, Miro 292, 308, 311
Seifert, Jaroslav 135, 170,
347−352, 386, 393
Peladan, Josephin 375
Seydl, Zdeněk 195, 234, 290
Tichý, František 137, 141,
306, 390, 391
Picasso, Pablo 206
Schiele, Egon 187
Tikal, Václav 155
Picka, Jaroslav 324, 347, 391
Schon−Tachau, Josef 49
Toman, Karel 360, 361
Pilař, Radek 233
Schwarz, Vincy 145
Platon 336
Schwob, Marcel 355
Toyen 104, 105, 115, 117, 125−
132, 146, 283, 355
Schüller, Sepp 65
Trier, Walter 270
Sinclair, Upton 151
Trnka, Jiří 18−20, 385
Sivko, Václav 349
Tuček, Jaroslav 251
Sklenář, Zdeněk 353
Tvrdý, Antonín 325, 329, 336
Panuška, Jaroslav 1
Plečnik, Josef 68
Polan, Bohumil 196
Poe, E.A. 337−339, 371
Pražák, František 359
Preissig, Vojtěch 184, 191
Smazalová, Šárka 397
Procházka, Arnošt 273, 341,
350
Sonberg, Josef 351
Součková, Milada 142
Procházka, F. 11
Sova, Antonín 356
Váchal, Josef 186, 202, 203,
285, 287, 313, 333, 357, 358,
367
Prokofjev, Sergej 20
Steinlein 127
Vančura, Vladislav 128
Prošek, Josef 93, 94
Stendal 139
Vaněček, Arnošt 155
Przybyszewski, Stanislav 373
Stretti, Viktor 364
Verlaine, Paul 362
Sudek, Josef 77, 78, 93
Veselý, A.P. 374
Sutnar, Ladislav 81, 145−151,
153, 177
Villiers de l'Isle Adam, Geor−
ges 363
Rada, Václav 100, 205
Raffel, Vladimír 134, 357
Rachilde, 342
Rajman, Jenda 169, 321, 345
Rasch, Heinz u. Bodo 66
Raynal, Maurice 69
Reichmann, Vilém 80, 158
Renaud, Suzanne 343, 344
Reynek, Bohuslav 210, 277,
332, 343−345, 362, 396
Režný, Pavel 193
Ribemont−Desaignes, Georges
138
Svolinský, Karel 214−217, 386
Swift, Jonathan 123
Šafář, Karel 246
Šafránek, Josef 154
Šetrých, Jaroslav 244
Šíma, Josef 63, 101, 104, 134,
136−138, 190, 296
Villon, Fracois 364
Vogl, Karel 39
Vokolek, Vojmír 288
Wachsmann, Alois 205, 292,
293, 382
Weidner, Zdeněk 33
Šimánek, Josef 358
Weindlich, Eugen 392
Šimon, Pavel 318
Weiner, Richard 136, 379−
381
Šimon, T.F. 342
Weinfurter, Karel 40−42
Rictus, Jehan 127
Šmíd 354
Rimbaud, J. A. 117
Špalek, Jindřich 133, 256
Wells, H.G. 124
Roštlapil, arch. 110
Štyrský, Jindřich 83, 104, 105,
114, 116−119, 382
Wenig, Josef 197, 370
Šula, Ivan 71
Wowek, 28
Roučka, Pavel 245
Röhlig, Vladimír 334
Rykr, Zdeněk 142, 143
Říha, Václav 1, 2
Wilde, Oscar 366
Šváb, Jaroslav 398
Švabinský, Max 314, 359
Sédir, Paul 26
Teige, Karel 83, 101, 105,
107−109, 111, 112, 132, 135,
138, 156, 205
Sedláček, Vojtěch 205
Thiele, Vladimír 160
Zachar, Otakar 367
Závada, Vilém 15, 393
Zrzavý, Jan 104, 136, 378
Zweig, Arnold 148, 149
ze Žerotína, Karel st. 368
8
400 138
850 139
1.000 141
91
92
93
96
300
300
400
400
200 100
7.000 101
49
50
52
53
54
1.900 137
1.800 136
550 135
700 133
26.000 132
950 131
5.500 130
1.700 129
500 127
400 125
48
82
450
39
2.100 122
14.000 124
89
81
600
38
88
79
240
37
1.100 121
200
77
160
36
400 119
400
76
200
35
600 118
47
74
500
34
500 117
46
73
360
33
650 115
3.600 114
87
71
400
32
400
70
180
31
9.000 113
44
69
200
30
1.200 112
86
68
260
29
15.000 111
28.000
66
360
26
1.400 110
43
64
320
24
17.000 109
85
63
300
22
7.000 107
84
61
400
20
2.000 106
450
60
600
19
7.500 104
12.000 105
1.200
59
500
18
42
58
1.700
16
Dosažená Pol.
cena
číslo
11.000 102
41
Dosažená Pol.
cena
číslo
400 57
Pol.
číslo
1
8.500 181
14.000 179
22.000 178
10.000 177
4.000 176
1.300 175
380 174
400 173
200 172
400 171
450 170
700 169
32.000 168
600 167
3.500 166
800 165
2.000 164
300 162
1.000 161
2.900 160
4.000 159
3.000 156
400 153
340 151
600 149
800 148
4.000 147
700 146
300 145
160 144
Dosažená Pol.
cena
číslo
500 142
800 222
10.000 220
800 219
600 218
9.500 217
100 215
500 214
240 213
1.200 212
300 211
3.800 210
700 209
2.200 208
800 207
300 206
700 205
320 202
400 197
1.000 196
300 195
12.000 194
260 193
260 192
9.500 191
17.000 189
16.000 188
255.000 186
9.000 185
30.000 184
3.000 183
Dosažená Pol.
cena
číslo
28.000 182
6.500
700
5.000
200
10.000
1.200
1.200
2.000
2.200
2.200
2.200
7.500
7.500
2.100
6.000
3.900
4.500
200
200
14.000
9.000
1.400
10.000
13.000
9.000
3.200
700
70.000
10.000
1.000
269
266
265
264
263
262
261
260
258
257
256
255
254
253
252
248
247
244
243
242
241
240
239
238
236
234
232
231
225
224
Dosažená Pol.
cena
číslo
550 223
3.100 308
800 306
6.000 304
7.500 303
1.600 302
6.000 301
8.000 300
3.000 298
1.700 296
1.000 294
240 293
200 292
7.500 291
1.000 290
240 288
500 287
300 286
360 285
320 284
400 283
320 282
3.000 281
2.000 280
4.500 279
400 278
1.400 277
1.500 276
2.600 275
8.500 274
24.000 272
Dosažená Pol.
cena
číslo
700 270
200 353
600 352
34.000 351
7.000 348
1.600 347
1.600 346
600 345
3.900 344
2.400 343
1.800 340
1.500 338
4.500 337
1.700 335
650 332
200 331
600 330
1.600 328
4.500 327
800 324
1.000 323
360 322
600 321
800 320
850 319
11.000 318
1.100 317
280 314
500 312
2.100 311
1.300 310
Dosažená Pol.
cena
číslo
1.000 309
23. Aukce − Český antikvariát, 17. 4. 2004
360
800
750
180
850
200
300
200 387
1.200 386
140 385
300 384
5.000 382
180 381
2.400 380
14.000 375
1.300 374
1.600 372
300 369
4.500 367
1.600 366
650 365
400 364
950 363
1.300 362
2.200 361
8.000 360
550 359
6.000 358
300 356
700 355
Dosažená Pol.
cena
číslo
1.000 354
5.000
1.400
200
800
550
1.000
240
1.200
1.700
400
600
400
300
450
15.000
180
340
300
450
600
900
500
300
Dosažená
cena
550
8. LADA, Josef: Moje abeceda. Praha
Tiskový výbor ČSSD 1918. Obálka, titul
22 barev. ilustr a tiráž Josef Lada. Nestr.
2. vydání orig.brož. Vzácný tisk ve vynika−
jícím stavu. Novotný str. 32.
13 000.−
I. Knihy pro děti – Children’s
books
1. ŘÍHA, Václav a PANUŠKA, Jaroslav:
Letní noc. Praha Kočí 1905. Vyzd. orig.
barev. lepty a lepty zinkografickými
Jaroslav Panuška. 39 s. Orig. ppl. vazba.
Překrásná bibliofilská pohádka v dokonalém
stavu.
1 500.−
2. ŘÍHA, Václav: Strnadovy povídky.
Praha S.V.U. Mánes 1919. Vazba a ilustr.
Zdeněk Kratochvíl. 67 s. Orig. ppl. vazba
v pap. přebalu. Nádherně zachovalá.
Typograficky významné dílo.
500.−
3. THOMPSON−SETON, Ernest: Zvířata
hrdinové. Rekovné příběhy zvířat. Praha
Walden 1925. Ilustr. E. Thompson−
Seton. 223 s. Podpis Thopson−Seton. Cpl.
vazba, orig. ob. přiváz. Podepsáno Setonem.
400.−
7. Lada
9. MAJEROVÁ, Marie: Zázračná hodin−
ka. Praha Holubice 1924. Vazba a barev.
i čb. ilustr. Josef Lada. Litograf. obr.
vytiskla Průmyslová tiskárna. 112 s. 1. vy−
dání. Orig. ppl. vazba. Novotný str. 37.
500.−
4. Mc MANUS, Geo: Bringing up father.
New York Copples and Leon 1922.
Comics. 48 s. Orig. pap. vazba s plát. hř−
betem. Originální comics z dvacátých let.
1 500.−
5. Ruské národní pohádky. Lysá nad
Labem Holub b.d. Ob. a ilustr. Ivan
Bilibin. 7 s. Orig. ppl. vazba, mír. poškoz.
Neznámé české vydání.
400.−
10. (LADA, Josef): Ladovy pohlednice.
10 příležitostných pohlednic. Praha
Emporium 1924. 10 volných litograf.
pohlednic Josef LADA. V orig. ob. Skvělý
stav.
5000,−
6. FISCHEROVÁ−KVĚCHOVÁ, Marie:
Můj památníček. Praha Fastr 1945. Ob.
a vyzd. Marie Fischerová−Kvěchová.
Nestr., částečně vyplněno. Orig. ppl. vaz−
ba.
180.−
11. KINCL, J.V.: Hadi, krokodilové
a draci. Příběhy a dobrodružství. Praha
Orbis 1941. S 10 přílohami. Obrázky
v textu F. Procházka. 211 s. Váz. v orig.
ob.
240.−
7. HAVLÍČEK, Jaroslav: Pohádka
o Honzíčkovi a zlatovlasé Isole. Praha
bez nakl údajů / Rokyta 1906/. Upr. J.
Rokyta. Vazba, titul závorka písmo s or−
namentem a 25 barev. i čb. ilustr. Josef
Lada. Nestr. Orig. cpl. vazba. Převzácná
první knížka ilustrovaná Ladou. Skvělá ty−
pografie. Nevyskytuje se. Novotný 130.
1 200.−
12. KATAJEV, Valentin: Na obzoru
plachta bílá. Praha SNDK 1959. Ob.,
barev. i čb. ilustr. Kamil Lhoták. 367
s. Váz. v orig. ob. Nevyskytující seilustrace.
400.−
13. LHOTÁK, Kamil: Balon, křídla, vr−
tule. Praha Svoboda 1948. Front. orig.
9
litografie Kamil Lhoták. Se 135 ilustrace−
mi. Upr. Alois Chvála. 163 s. Orig. ppl.
vazba, ob. chybí.
2 500.−
21. / Rozkládací leporelo / O perníkové
chaloupce. Praha SNDK 1957. Ob.
a obrazy Vojtěch Kubašta. Zachovalé.
400.−
14. BRANALD, Adolf: Dědeček automo−
bil. Praha SNDK 1958. Ob. a ilustr. Kamil
Lhoták. 255 s. Dedikace Lhoták i Branald.
Váz. v orig. ob. Dvě autorské dobové
dedikace. Ve výborném stavu.
700.−
22. / Rozkládací leporelo / Prasátka
a vlk. Praha SNDK 1971. Ob. a ilustr.
Vojtěch Kubašta. Good condition.
400.−
23. / Rozkládací leporelo / Goldilocks
and three bears. London Vresta house
b.d. Ob. a ilustr. Vojtěch Kubašta. Nestr.
Orig. pap. vazba.
200.−
15. ZÁVADA, Vilém: Jdou vojáci, jdou.
Praha SNDK 1956. Ob. a ilustr. Zdeněk
Filip. Nestr. Orig. ppl. vazba. Dětské mili−
tarium, jehož nové vydání již nebude us−
pořádáno.
400.−
24. / Rozkládací leporelo / ŠTÍPLOVÁ,
Ljuba a KUBAŠTA, Vojtěch: Jak se lev
zatoulal. Praha Panorama 1980. Ob.
a ilustr Vojtěch Kubašta. Nestr. Orig.
240.−
pap. vazba.
16. BRDEČKA, Jiří: Kolty bez pozlátka.
Praha Mladá fronta 1956. Ob., vazba,
ilustr. a upr. Oldřich Jelínek a Adolf
Born. 195 s. Váz. v orig. ob., která mír.
poškoz.
180.−
II. Esoterica
17. NOHA, Jan: Pohlednice. Praha
SNDK 1961. Ob. a ilustr. Adolf
Hoffmeister. Nestr. Orig. ppl. vazba.
Výtvarně velmi zajímavé.
300.−
25. LÉVI, Elifas: Veliké tajemství.
Odhalený okultismus. Praha Pyšvejc
1922. 180 s. Cpl. vazba.
240.−
18. HRUBÍN, František: Říkejte si se
mnou. Praha Melantrich 1944. II. vy−
dání. Ob. a orig. barev. litografie Jiří
Trnka. Nestr. Podpis Hrubín. Orig.
brož. Překrásné podepsané vydání s původ−
ními Trnkovými litografiemi. With original
coulured litos by Trnka
2 000.−
26. SÉDIR, Pavel: Magická zrcadla.
Přerov Griese 1921. 64 s. Nerozřez. Orig.
brož.
300.−
27. GRIESE, Otakar: Mumiální herme−
tická léčba. Přerov Griese 1908.
Knihovna Isidy. 82 s. Orig. brož. Zcela ne−
dostupné.
400.−
19. HRUBÍN, František: Pohádky z tisíce
a jedné noci. Praha SNDK 1956. Ob.,
barev. i čb. ilustr. Jiří Trnka. 73 s. Podpisy
Trnka i Hrubín. Váz. v orig. ob. With au−
tor signatures.
600.−
28. KABELÁK, František: 72 géniů
a protigéniů merkurské sféry. Vodná
Kabelák 1950. 144 akvarelových kreseb
figur (ručně kolorováno). Kreslil ak.
malíř Wowek. Přísně soukromý rukopis
badatelů úzkého esoterního kruhu.
5 exemplářů, tento pro F. Zavadila má
č. 2. Vloženo v deskách, na nichž je
rukopisná tiráž. Velmi vzácný poklad eso−
teriků.
22 000.−
20. PROKOFJEV, Sergej a TRNKA, Jiří:
Péťa a vlk. Symfonická pohádka pro děti.
Praha Albatros 1970. Ob. a barev. ilustr
Jiří Trnka. Nestr. S přiloženou gramo−
fonovou deskou
600.−
10
29. LASENIC, Pierre de: Alchymie, její
teorie a praxe. Praha universalia 1936.
112 s. Nerozřez. Orig. brož.
500.−
33. LEXA, František: Amennacht. Praha
soukr. tisk 1917. Ob. a dřev. Zdeněk
Weidner. 54 s. 600 ex., tento
neočíslován. Orig. brož. Krásný, takřka
bibliofilský tisk.
600.−
30. Elixír mudrcův neboli alchymické po−
jednání jak vyrobiti kámen moudrosti na
bělo nebo na červeno dle návodu české
královny, manželky Karla IV. Dle
rukopisu upravil C. ASTR. Praha Březina
1933. S mnoha nákresy. 114 s. Plkž. vazba.
360.−
34. GUAITA, Stanislav de: Klíč k černé
magii. Přerov Griese 1921. Pentagram.
307 s. Orig. brož.
500.−
35. Bibliotheque Ouvaroff: Sciences se−
cretes. Catalogue spécimen. Moscou
Bibliotheque W. Gautier 1870. 215
s. Orig. plkž.vazba. 75 ex., tento č. 10.
Kompletní katalog literatury z obl. zednářství,
magie, okultismu, alchymie, mystiky
a theosofie. Razítko německé zed. lože.
3 800.−
31. MAVÉRIC, J.: Hermetické lékařství
rostlinné. Spagerická příprava kvintes−
ence. Přerov Griese 1921. 181 s. Přiváz.:
Pentagram. Sborník pro filosofii, mystiku
a okultismus. Roč. I., 1920. Str. průběžně
169−296. S obálkou. Cpl. vazba.
450.−
36. Zlato času. Surrealismus a her−
metismus. Sborník textů a kreseb fran−
couzských
surrealistů.
Řada
„Dokumenty“. Surrealistická skupina
V ČSR Praha b.d. 214 s. Orig. brož.
600.−
37. BULWER−LYTTON, Edvard: Mágův
dům. Nová Paka soukr. tisk 1917. 44
s. ppl. vazba.
200.−
38. COLLINSOVÁ, Mabel: Světlo na ces−
tu – Karma. Praha Zmatlík a Palička b.d.
145 s. Ppl. vazba.
160.−
39. VOGL, Karel: Šrí Rámakrišna. Praha
Bayer b.d. 165 s. Clkž. vazba.
200.−
40. WEINFURTER, Karel: Mistr
Rámakrišna a jeho učení. Díl I. a II.
Praha Psyché 1933. 328+212 s. Ckž. vazby
– 2 svazky.
400.−
33. Z. Weidner
32. ABANO, Petrus von: Heptameron
aneb Základy magie. Praktická příručka
magie. Dle vydání z roku 1534. Praha
Eulis b.d. Knihovna soukromých
rukopisů. Str. průběžně. S nákresy
a kolor. ilustr. Přivázány další rkp.
Z „Eulidy“. Vydáno ve XX. Výtiscích.
Cpl. vazba. Převzácné dílo.
4 000.−
41. WEINFURTER, Karel – konvolut
2 svazků
−Tajné síly přírody a člověka. Praha
Stýblo 1948. Váz. v orig. ob.
−Divy a kouzla indických fakirů. Praha Še−
ba b.d. Váz. v orig ob.
300.−
11
42. Bhagavad−Gíta. Píseň o božství. Praha
Zmatlík a Palička 1935. Překl.
a poznámky Karel Weinfurter. 404
s. Plkž. vazba, v ochr. pouzdře.
360.−
obce 1966−1970. Řada foto.
průběžně. V 1 svazku. Cpl. vazba.
Str.
300.−
51. Židovské hřbitovy – konvolut 5
souborů fotografií. Židovský hřbitov
Plzeň, Rábí, Kasejovice, Písek a Bechyně.
300.−
43. Tajné figury rosikruciánů XVI.
A XVII. století. Díl prvý a druhý.
Vydáno vnové úpravě s malbou 1938. 77
tabulí, figury ručně kolorovány. Volné
listy v orig. pap. deskách. Legendární dí−
lo, v nádherném stavu.
5 500.−
52. Franz Kafka a Praha. Vzpomínky –
úvahy – dokumenty. Praha Žikeš 1947. 61
s. textu. 32 fotopříloh. Orig. brož.
200.−
44. FLAMARION, Camille: Konec světa.
Praha Otto 1930. S reprodukcemi původ−
ních ilustrací. 372 s. Cpl. vazba.
200.−
53. Franz Kafka – soubor 12 pohlednic.
Praha Orbis 1964. 12 pohlednic
vložených v orig. ob.
180.−
54. MŇAČKO, Ladislav: Izrael. Národ
v boji. Bratislava Pravda 1949. Ob.
Hedviga Mňačková. 145 s. Orig. brož.
120.−
III. Iudaica
45. JEŘÁBEK, Luboš: Starý židovský
hřbitov pražský. Praha Kočí 1903.
38s. textu, 21 tabulí.Orig. brož. Velmi do−
brý stav.
600.−
55. FEDER, Richard: Židovská tragedie.
Dějství poslední. Kolín Lusk 1947. 173
s. Orig. brož., mír. poškoz.
180.−
46. MUNELES, Otto a VILÍMKOVÁ,
Marie: Starý židovský hřbitov v Praze.
Praha Státní pedagogické nakl. 1953. 472
s. Nerozřez. Orig. brož.
360.−
47. BISCHOFF, Erich: Die Kabbalah.
Einführung in die jüdische Mystik und
Geheimwissenschaft. Leipzig Engel
Verlag b.d. 152 s. Orig. brož.
300.−
48. CHAMBERLAIN, H.S.: Židé, jejich
původ a příčiny vlivu v Evropě. Praha
soukr. tisk 1907. 188 s. Ppl. vazba.
400.−
49.
SCHON−Tachau,
Josef:
Die
Geschichte der Juden in Tachau. Berlin
Jüdische Buch 1927.161 s. Orig. brož.
Vzácné.
600.−
50. Věstník židovských náboženských
obcí v Československu. Praha Židovské
53. Kafka – pohlednice
12
56. Majmonides. Text L. Hirsch. Praha
Ballenberger 1935. 24 s. Nerozřez. Ex.
219/350. Orig. brož. V krásné bibliofilské
úpravě.
300.−
Feuersteina Josef Šíma (kresba signová−
na). S přílohami 119 s. Orig. brož.
240.−
64. EDGAR, Emil: Život a umění.
Soudobá architektura. Praha ČGU 1921.
Se 158 ilustracemi a foto. 121 s. Orig.
brož., mír. poškoz.
300.−
57. LEROY−BEAULEU, Anatole: Israel
mezi národy. Praha Ballenberger 1894.
Ed. Židé a antisemitisus. 264 s. Ppl. vaz−
ba.
200.−
65. SCHÜLLER, Sepp: Das Rom
Mussolinis.
Rom
als
moderne
Hauptstadt. Düsseldorf Mosselia Verlag
1943. 111 s., z toho 82 fotografií. Orig.
pap. vazba.
800.−
58. (antisemitikum) Protokoly ze
shromáždění sionských mudrců. „O tom,
čemu nechtějí věřit a co je tak blízko“.
Praha Komárek 1926. Orig. brož.
300.−
66. RASCH, Heinz u. Bodo: Der Stuhl.
Sttutgart Wedekind b.d. S orig. mont.
ob., mnoha fotografiemi a nákresy. 57
s. Orig. brož.
2 000.−
59. (antisemitikum) Tajemství židovské
politiky. Ústí nad Orlicí Nezávislé listy
1924. Orig. brož.
100.−
60. (antisemitikum) BUDĚJOVSKÝ,
Vojtěch: Talmud v praksi. Lidské oběti
do století 18. Král Vinohrady Pohan
1900. 29 s. Nerozřez. Orig. brož. Vzácná
brožura v dokonalém stavu.
600.−
67. PLEČNIK, Josef: Iz Ljubljanske šole
za architekturo 1928. Bez nakl. údajů
Praha soukr. tisk 1928. 167 s. fotografií
a plánů. Reprodukovala ČGU v Praze.
Orig. ppl. vazba. Vyšlo jako další svazek
k Plečnikově dílu Výběr prací školy pro dekora−
tivní architekturu. Ve velmi dobrém stavu.
5 500.−
IV. Architektura – Architecture
61. Řádové dívčí gymnasium konventu
Řádu sv. Voršily v Praze II. Praha soukr.
tisk 1938. S mnoha fotografiemi. Upr.
arch. V. Nevšímal. Nestr. Orig. brož.,
mír. poškoz.
500.−
68. GROPPIUS, Walter: Internationale
Architektur. Bauhausbücher No 1.
München Langen 1925. Umschlag
Farkas Molnár. Typografie, Einband
László Moholy−Nagy. 106 s. S mnoha fo−
tografiemi. Orig. brož., po restauraci.
Important book, restored.
14 000.−
62. (Železnice) Podrobný návrh na
zřízení obecní spojovací komunikace
z Vršovic do Michle. Výkresy a plány.
V souvislosti s přeložením trati Vršovice−
Nusle−Modřany a na stavbu nové
pražské obecní plynárny v Michli.
Ředitelství státních drah Praha−jih.
Vloženo v orig. deskách s názvem.
Volné listy. Zajímavý dokumentární mater−
iál. Kuriozita.
2 800.−
69. RAYNAL, Maurice: A. Archipenko.
Rome Editions de „Vallori Plastici“ 1923.
30 reprodukcí A. Archipenko. 14 s. textu.
Orig. brož., na obálce nalepena známka.
300.−
70. Hilversum. Ashort introduction to
the recent plans of extension. W.M.
Dudok municipal architect 1827.
S plánem Hilversum a mnoha fotografie−
mi.28 s. Orig. brož. Very interesting. 600.−
63. Bedřich Feuerstein – monografie.
Praha S.V.U. Mánes 1936. Front. portrét
13
71. ŠULA, Ivan: Půdorysy a konstrukce
amerických rodinných domů. Praha
Spolek čsl. inženýrů 1932. S mnoha fo−
tografiemi a nákresy. 181 s. Orig. cpl. vaz−
ba.
300.−
72. Stavba – IX ročník 1930−1931. red.
Oldřich Starý. Svázano v nepův. Ppl.
vazbě, zcela chybí číslo 8 a na závěr
svázány str. 121 – 140. Svazek tedy
postrádá pouze strany 157 až 172. Obálky
chybí. Pro studijní účely.
400.−
73. Krematorium. Veřejné soutěže 1943.
Jaroměř−Třebíč−Kolín. Praha Knihovna
architektury ČSR 1946. Red. Oldřich
Starý. 67 s. S mnoha fotografiemi. Orig.
brož.
750.−
91. A. Cvak
79. LAUSCHMANN, Jan: Soubor 12 fo−
tografií. Praha Pressfoto 1984. Ob. a upr.
Libor Fára. Volné fotografie v orig. ob.
360.−
74. Lázně Luhačovice 1902−1926.
Luhačovice Ředitelství lázní 1927. Ob.
a upr. Rudolf Kubíček. S mnoha fo−
tografiemi. 100 s. Orig. kartonáž, hřbet
poškozen.
200.−
80. REICHMANN, Vilém: Soubor 12 fo−
tografií. Praha Pressfoto 1981. Ob. a upr.
Libor Fára. Volné fotografie v orig. ob.
300.−
75. Bydlení v Československu. Přehled
bytové výstavby od roku 1945. Praha
NČVU 1958. S fotografiemi. 131 s. Váz.
v orig.ob.
2 200.−
81. SUTNAR, Ladislav – FUNKE,
Jaromír: Fotografie vidí povrch. Státní
grafická škola 1935. Text V.V. Štech.
Fotografie mj. Josef Ehm, Jaromír Funke,
O. Hejzlar, Z. Picková. Upr. Ladislav
Sutnar. Nestr. Orig. brož. Pův. předsádky
odstraněny.
4 000.−
V. Fotografie – Photography
76. FÁROVÁ, Anna: Werner Bischof
1916−1954. Praha SNKLHU 1960. 55 foto
Werner Bischof. 17 s. textu. Orig. brož.
200.−
82. FRANKL, Hanuš: Reklamní fo−
tografie. Praha Orbis 1948. Ob. Frankl,
ilustr. Zdeněk Žbánek. 74 s. textu, 108 fo−
tografií. Orig. brož.
400.−
77. LINHART, Lubomír: Josef Sudek –
fotografie. Praha SNKLHU 1956. Front.
foto J. Sudka. Josef Ehm. 232 foto Josef
Sudek. 44 s. textu Váz. v orig. ob. Good
condition.
2 000.−
83. HEISLER, Jindřich – ŠTYRSKÝ,
Jindřich: Na jehlách těchto dní. Praha
Borový 1945. Ob. a fotografie Jindřich
Štyrský. Upr. Karel Teige. Hlubotisk
Neubert. 64 s. Orig. brož., Uvolněno
zevnitř ve hřbetě, jinak dobrý stav. 9 000.−
78. Výstavní katalog Sudek−Funke.
Umprum 1987. 18 foto Josef Sudek, 16
foto Jaromír Funke. Text nestr. Orig.
brož.
200.−
84.
BALCÁRKOVÁ,
Ludmila
–
VÁCLAVÍK, Bedřich: Československo
14
v práci. Praha Ministerstvo informací
a osvěty 1949. S mnoha obrazy a kresba−
mi i fotografiemi renomovaných autorů.
Ob. V. Ambrosi. 15 s. Orig. brož. Velmi
dobrý stav
400.−
92. Etudes académiques – série VI. 5 vol−
ných foto aktů. Bez jakýchkoliv nakl. úda−
jů. 5 foto o rozměrech 225x154. Vloženo
v orig. pap. obalu.
500.−
93. PROŠEK, Josef: Josef Sudek při
práci. Nedat. Orig. fotografie 290x385.
Nesign. Paspart., rám. zaskl. Krásné.
5 000.−
85. HIPMAN, Vladimír: Práce je živá.
S předmluvou J. Weniga. Praha Česká
grafická unie 1946. Se 172 hlubotiskový−
mi fotografiemi – Karel Hájek. Váz.
v orig. ob. Mimořádně zajímavá publikace
ve výborném stavu.
2 400.−
94. PROŠEK, Josef: Torzo. 1969. Orig.
sign. fotografie 250x195. Sign. Prošek 69
PD. Paspart., rám., zaskl. Autorská adjus−
tace.
6 000.−
86. LUKAS, Jan: Šporkův Kuks. Text J.
Neumann. Praha Tvar 1950. 64 fotografií
Jan Lukas. Orig. ppl. vazba.
200.−
95. DRTIKOL, František: Ležící ženský
akt. Bromografie. Sign. slepotisk.
Razítkem „60. Drtikol – Prague
Bromografie Poděbrady“. 205x265.
Volná fotografie.
7 000.−
87. (originální foto herců představujících
legionáře) MEDEK, Rudolf: Plukovník
Švec. Praha Vilímek 1928. 145 s. V textu
vlepeno celkem 12 originál foto z nichž 7
je podepsáno. Část z foto sign. slepo−
tiskem fy Cánský, která je zhotovila. Plkž.
vazba.
800.−
96. Anonym: Studio foto (Dívčí akt
s dlouhými černými vlasy zakloněný
dozadu) Studio J. Mandl−Paris 165x223.
Sign. Studio J. Mandel Paris ve fotografii.
Upevněno v orig. pap. deskách.
2 000.−
88. Album amatérských erotických fo−
tografií. 96 čb. fotografií. Běžné formáty,
nalepena v albu, které mír. poškoz.
(Z měkkého papíru).
1 200.−
97. FEYFAR, Zdenko: Harrachov. Orig
fotografie 232x297. Sign. tužkou LD.
Volná fotografie.
1 300.−
89. Album ofotografovaných erotických
a pornografických kreseb. 71 foto, něk−
teré okolorovány. Celokož. album s mo−
tivem lodě na přední desce.
1 800.−
90. Album originálních erotických fo−
tografií. Vlepeno 123 orig. fotografií,
některé až pornografické. Třicátá až
šedesátá léta. Ckž. album s motivem dvou
lodí na moři. Vkusně sestaveno.
4 000.−
98. Chotoviny – fotografie
98. Konvolut 5 fotografií – železniční
neštěstí u Chotovin v r. 1928. 1 pohled−
nice popsaná, 3 foto pohled. Formátu a 1
malé foto nádraží
200.−
91. CVAK, Antonín: Akty. Praha Orbis
1970. Erotický kalendář na rok 1971. 12
fotografií. Spojeno kroužkem. Dobře za−
chováno.
240.−
15
VI. Avantgarda – Avant−garde
106. SSSR – organizace práce. Praha
Prokop b.d. Red. Z. Nejedlý, V. Šmeral,
K. Teige. Upr. Jiří Friml. V orig. ppl.
vazbě svázáno 7 sešitů vždy s orig. ob.
Odborové organizace – Ekonomika
práce – Pracovní právo – Odborové
kádry v SSSR – Sociální pojištění –
Zdravotnictví – Bytová otázka v SSSR.
S mnoha fotografiemi. 343 s. Orig. ppl.
vazba. 7 issues in original wrappers. In orig.
binding together.
700.−
99. Avantgarda známá i neznámá I.−III.
1970−1972. 763+781+501 s. Váz. v orig.
ob. 3 svazky. Základní dílo o avantgardě.
Komplet.
750.−
100. Host. Měsíčník pro moderní kultu−
ru. Roč. VIII, 1929. Praha Petr 1929.
Měsíčník Literární skupiny. Sešity 1 – 10.
Il. Mj. P. Kotík, B. Kubišta, V. Rada.
V sešitech, mír. poškoz. 2. sešit chybí str. 27
– 28, Primus 52.
800.−
107. Socialistický realismus. Sborník.
Praha Prokopová 1935. Knihovna Levé
fronty. Ob. Karel Teige. 3 statě.
(Bucharin, K. Konrád, K. Teige). 184
s. Orig. brož. Obsahuje Teigeho stať
Socialistický realismus a surrealismus.
Vyskytuje se zřídka. Mír. poškoz a zašpiněno.
600.−
101. Život – La Vie. Sborník nové krásy.
Praha VOUB 1922. Red. Jar. Krejcar. Ob.
B.Feuerstein, Krejcar, Šíma a Teige.
S mnoha ilustracemi a foto. 208 s. Ppl.
vazba, Orig. ob. přiváz. Vzácný sborník
v nepěkné vazbě. Primus 285.
1 500.−
108. (Teige, Karel) Deset let diktatury
proletariátu 1917−1927. red. J. Mach.
Praha Komunistické nakl. 1927. Vazba
a upr. Karel Teige. 445 s. Orig. cpl. vaz−
ba.
600.−
102. GERMAN, Michail: Plameny Října.
Praha Odeon 1980. 384 barev. i čb. re−
produkcí uměleckých děl. Text nestr.
Váz. v orig. ob. Bibliograficky důležité.
Výpravná publikace.
500.−
109. BIEBL, Konstantin: Nebe Peklo
Ráj. Praha Janská 1930. Editio Princeps
sv. 2. Ob. a upr. Karel Teige. 43
s. Podpis Biebl. Ex. 108/130. Orig. kart.
One of the most beautiful Teige’s typo. 130
copies only. Wonderful, very rare.
11 000.−
103. BURIAN, E.F.: Idioteon. Malé
grotesky. Praha Vaněk a Votava. Edice
Olymp sv. 6. Ob. a upr. arch. Hlaváček.
Nestr. Ex. 360/500. Orig. brož. Beautiful
condition. Primus 62.
500.−
104. Almanach pro poesii a život 1920 –
1930. Sborník. Brandýs nad Orlicí
Odvárko 1930. Ob., upr. a red. Stanislav
Odvárko. 58 s. textu. Kresby mj. J.
Štyrský, Toyen, J. Šíma, J. Zrzavý. Mnoho
fotografií, inzerce aj. 97 s. Orig. brož.,
Mír. poškoz. Part. uncut. Rare.
2 800.−
110. NEZVAL, Vítězslav: Pět prstů.
Praha Měsíc 1932. Upr. arch. Roštlapil.
94 s. Orig. brož. Very good condition. 240.−
111. NEZVAL, Vítězslav: Most. Básně
1919 – 1921. S předmluvou z r. 1937.
Praha Borový 1937. Ob., front. a upr.
Karel Teige. 148 s. Orig. brož., mír.
poškoz. Primus 273.
300.−
105. HONZL, Jindřich: Roztočené je−
viště. Úvahy o novém divadle. Praha
Odeon 1925. Ob. Jindřich Štyrský
a Toyen. Upr. Karel Teige. S fotografie−
mi. 182 s. Orig. brož., restaurováno ve hř−
betě. Restored in spine. Primus 244.
1 000.−
112. NEZVAL, Vítězslav: Pantomima.
Poesie. Praha Ústř. student. knihku−
pectví 1924. Ed. Pražské Saturnalie
16
sv. 1. Upr. Karel Teige. 140 s. 1. vydání.
Cpl. vazba, ob. chybí. Wrapper missing.
Important book. Primus 367
900.−
121. HOFFMEISTER, Adolf: The ani−
mals are in cages. New York Greenberg
Publisher
1941.
Kresby
Adolf
Hoffmeister.
174
s.
Dedikace
Hoffmeister. Orig. cpl. vazba. In English.
With Hoffmeister’s inscription.
900.−
113. NEZVAL, Vítězslav: Edison. Praha
Plejada 1928. Vazba a ob. Vít Obrtel. 49
s. Orig. cpl. vazba. Primus 93
400.−
122. HOFFMEISTER, Adolf: Vino.
Praha Oppelt 1930. Vyzd. 50 kresbami
Adolf Hoffmeister. 104 s. Orig. brož.
Vloženo vánoční přání vydavatele.
800.−
114. NEZVAL, Vítězslav: Hra v kostky.
Básně 1927−1928. Praha Plejada 1929.
Ob. Jindřich Štyrský, vazba Vít Obrtel.
139 s. Orig. cpl. vazba, ob. přiváz. Primus
266
400.−
115. NEZVAL, Vítězslav: Pan Marat.
Praha Melantrich 1932. Ob. Toyen. 179
s. Nerozřez. Orig. brož.
300.−
116. ŠTYRSKÝ, Jindřich: Život J.A.
Rimbauda. Dopisy a dokumenty. Praha
Družstevní práce 1930. Upr. Jindřich
Štyrský. 226 s. Podpis Štyrský. Orig. cpl.
vazba.
300.−
117. RIMBAUD, J.A.: Srdce pod kleri−
kou. Intimity seminaristovy. Praha Edice
surrealismu 1934. Red. Jindřich Štyrský,
předmluva Vítězslav Nezval. Upr. Toyen.
Ve front. foto Rimbauda. 26 s. 200 ex.,
tento neočíslován. Orig. brož. 200 copies
only, edited by Edice surrealismu.
800.−
124. A. Hoffmeister
123. SWIFT, Jonathan a BURIAN, Vlasta
– HOFFMEISTER, Adolf: Gulliverovy
cesty k rozličným národům světa. Praha
Kuncíř 1929. Ilustr. Vlasta Burian a Adolf
Hoffmeister. 149 s. Orig. brož. V broži vel−
mi vzácné. Very good condition, in wrapper
rare.
1 800.−
118. HALAS, František: Tiše. Praha
Melantrich 1932. 2 kresby Jindřich
Štyrský. Nestr. Podpisy Halas i Štyrský,
dedikace Štyrský. Orig. brož. With
Štyrský’s inscription and with signatures by
Halas and Štyrský. Nice. Primus 146. 900.−
119. BIEBL, Konstantin: Plancius. Praha
Janda Sfinx 1931. Kresba a upr. Jindřich
Štyrský. 26 s. Orig. brož. Primus 137.
240.−
124. WELLS, H.G.: První lidé na Měsíci.
Praha SNKLHU 1964. Ob., vazba a ilustr.
Adolf Hoffmeister. 152 s. Váz. v orig. ob.
Pozoruhodné ilustrace. Klasické sci−fi.
360.−
120. HOFFMEISTER, Adolf: Piš jak
slyšíš.
Kniha
interwiewů.
Praha
Družstevní práce 1931. Ob. a vazba Adolf
Hoffmeister. 237 s. Orig. cpl. vazba, ob.
přiváz.
200.−
125. ORTEGA y GASSET, José:
Rozhovory o ženách a lásce. Praha
Symposion 1936. Ob. a titul Toyen. 238
s. Nerozřez. Orig. brož. Uncut.
500.−
17
126. LAFORGUE, Jules: Legendární
morality. Praha Symposion 1934. Vazba
a titul Toyen. 262 s. Tento ex. na
Similijaponu neočíslován. Orig. cpl. vaz−
ba.
180.−
127. RICTUS, Jehan: Poesie. Praha
Odeon 1946. Ob. Toyen, ilustr. Steinlein.
77 s. Nerozřez. Orig. brož.
160.−
128. VANČURA, Vladislav: Der Bäcker
Johann Marhoul. Roman. Praha
Družstevní práce b.d. Ilustr. Toyen. 173
s. Nerozřez. Orig. brož., mír. poškoz.
Nevyskytuje se.
400.−
129. APOLLINAIRE, Guillaume: Básně.
Praha ústř. Dělnické knihkupectví 1935.
Ob. a front. Toyen. 97 s. Plkž. vazba sign.
Rajman. Krásný exemplář. Primus 164.
1 500.−
130.
APOLLINAIRE,
Guillaume:
Alkoholy. Praha Jirout a Teytz 1933. Ed.
Pásmo. Front. orig. barev. litografie
Toyen. 47 s. Ex. 47/99. Orig. brož. 99
copies only. Coloured lito by Toyen. Primus
153.
2 000.−
131. Toyen
134. RAFFEL, Vladimír: Taneční povíd−
ky. Praha Aventinum 1928. Ob. a 3 kres−
by Josef Šíma. 106 s. Část nerozřez. Orig.
brož.
500.−
131. BROUK, Bohuslav: Manželství.
Sanatorium pro méněcené. Praha Brouk
1937. Ob. a upr. Toyen. 21 s. Orig. brož.
Important. Nice copy. Primus 280.
1 000.−
135. SEIFERT, Jaroslav: Město v slzách.
První verše. Praha Odeon 1929. Vazba,
ob. a upr. Karel Teige. 67 s. Dedikace
Seifert. Orig. cpl. vazba, orig. ob. přiváz.
Primus 109.
500.−
132. TOYEN – HEISLER, Jindřich:
Střelnice. Cyklus 12 kreseb 1939 – 1940.
Praha Borový 1946. Báseň Jindřich
Heisler. Předmluva Karel Teige. Kresby
Toyen, upr. Karel Teige. Nestr. Orig.
ppl. vazba. Wonderful condition.
Important.
8 500.−
136. WEINER, Richard: Mnoho nocí.
Básně. Praha Aventinum 1928. Titul Jan
Zrzavý, vyzd. 5 kresbami Josef Šíma. 68
s. EX. 291/1000. Orig. brož. Vzácná
Weinerova sbírka.
800.−
133. NĚMCOVÁ, Božena: Babička.
Obrazy venkovského života. Praha
Aventinum 1925. Ob. a ilustr. Václav
Špála. 169 s. Orig. brož. Velmi dobrý stav.
900.−
137. HLÁVKA, Miloš: Vzduch Paříže.
Soubor českých a francouzských básní
o Paříži. Praha Petr 1937. Ob. a upr.
Stanislav Kohout. Vyzd. reprod. mj. Josef
Šíma, F. Kupka, F. Tichý, A. Chitussi. 107
18
s. Dedikace Hlávka. Podpisy J. Seifert
a V. Závada. Orig. brož.
400.−
Otakar Mrkvička. 148 s. Ex. 3/420.
Podpisy Mrkvička i Kopta. Orig. ppl. vaz−
ba. Krásný exemplář.
1 000.−
138. RIBÉMONT – DESSAIGNES,
Georges: Ano a ne čili klec v ptáku.
Praha Odeon 1926. Ob. Josef Šíma, titul
Karel Teige. 173 s. Ppl. vazba, orig. ob.
přiváz. Primus 262.
360.−
141. DURYCH, Jaroslav: Kouzelná lam−
pa. Prózy. Praha Melantrich 1936. Ob. po−
dle Josefa Čapka František Tichý. 244
s. Váz. v orig. ob.
180.−
139. STENDHAL: Abatyše v Castru.
Román. Praha Odeon 1927. Ed.
Kosmopolis. Ob. Otakar Mrkvička. 106
s. Orig. brož. Primus 57.
260.−
142. SOUČKOVÁ, Milada a RYKR,
Zdeněk: Mluvící pásmo. Místo vyd.
neuvedeno soukr. tisk 1939. Ob. a 6
orig. barev. linorytů Zdeněk Rykr. Nestr.
Ex. 81/100. Orig. pap. vazba spojená
kroužky ve hřbetu. Legendární nádherné
a nedostupné Rykrovo dílo. Galerijní sběra−
telský exemplář. Legendary book in 100
copies. Extremly rare. 6 coloured linocuts by
zdeněk Rykr. Exquisite.
70 000.−
140. KOPTA, Josef: Pět hříšníků „U vel−
ryby“. Praha Družstevní práce 1928.
Vyzd. 6 dvoubarev. Orig. litografiemi
143. / RYKR, Zdeněk / Nové knihy jež
vyšly v roce 1932−1937 nákladem firmy
Josef R. Vilímek v Praze. Nakladatelský
prospekt. Ob. Zdeněk Rykr ? S mnoha
fotografiemi. 48 s. Orig. brož.
400.−
144. Z neznámých příčin. Sborník. Praha
Plamja 1934. Sborník vydán „pro přátele
poesie a nevšední četby“. Vytiskla Legio−
grafie. S mnoha ilustracemi a fotografie−
mi. Na autorství se podíleli zejména:
V. Vacek, Š. Bednár a A. Hába. Str. mimo
pravidla. V. vyd. Orig. brož. Podivuhodný
a nevyskytující se sborník. Orig. brož., mír. po−
škoz. Primus 88.
600.−
145. Básníkův rok. 33 básníků píše na
okraj dne. Praha Družstevní práce 1935−
36. Red. Vincy Schwarz. Úvod V. Vanču−
ra. Ob. a 28 kreseb Franta Bidlo. Upr. La−
dislav Sutnar. 60 s. Podpisy Jan Werich,
Jaroslav Seifert, K. Konrád, František
Hrubín. Orig. brož. Signatures by Werich
and Seifert.
450.−
146. GREENWOOD, W.: Láska na pod−
poru. Praha Družst. Práce 1937. Ob.
134. J. Šíma
19
a vazba Toyen, upr. Ladislav Sutnar. 358
s. Váz. v orig. ob.
500.−
155. VANĚČEK, Arnošt: Odvalený život.
Román. Praha Pochod 1946. Ob. a ilustr.
Václav Tikal. 158 s. Nerozřez. Orig.
brož. Nádherné Tikalovy ilustrace.
500.−
147. JILEMNICKÝ, Peter: Kompas v nás.
Praha Družst. Práce 1937. Ob. Štefan
Bednár, upr. Ladislav Sutnar. 469 s. Váz.
v orig. ob.
200.−
156. ELUARD, Paul: Veřejná růže. Praha
SNKLHU 1964. Ob. s použitím koláží
K. Teigeho Oldřich Hlavsa. Vyzd. koláže−
mi Karel Teige. 78 s. Váz. v orig. ob.
200.−
148. ZWEIG, Arnold: Nastolení krále.
Praha Družst. Práce 1938. Ob. a upr. La−
dislav Sutnar. 491 s. Nerozřez. Orig.
brož. Uncut.
600.−
157. Analogon. Číslo 1 – 1969. Praha ČS
1969. Red. V. Effenberger. Krise vědomí.
S reprod. foto výtv. děl. 96 + XVI strana.
Orig. brož.
240.−
149. ZWEIG, Arnold: Mladá žena z roku
1914. Praha Družstevní práce 1936. Ob.
a upr. Ladislav Sutnar, kresba Emanuel
Frinta. 356 s. Nerozřez. Orig. brož. Very
good condition. Uncut.
600.−
158. KUNDERA, Ludvík: Na pospas
aneb Přísloví pro kočku. Mladá Boleslav
Umělecká beseda 1947. Ob. a kresby Vi−
lém Reichmann. 129 s. Dedikace L. Kun−
dera. Orig. brož.
360.−
150. ZWEIG, Arnold: Spor o seržanta
Gríšu. Praha Družst. Práce 1938. Ob.
a upr. Ladislav Sutnar. Kresba Otakar
Mrkvička. 488 s. Nerozřez. Orig. brož.
Uncut, good condition.
600.−
159. KOLÁŘ, Jiří: Návod k upotřebení.
1965. Praha dialog 1969. Ob. a vyzd. Jiří
Kolář. 53 s. Váz. v orig. ob.
1 500.−
151. SINCLAIR, Upton: Pouť lásky I – II.
Praha Družstevní práce 1931. Dva svazky.
Ob. a upr. Ladislav Sutnar. 232 + 306
s. Orig. brož. Two books in original Wrap−
pers.
1 000.−
152. HEARTFIELD, John: Stále ještě…
Katalog výstavy J. Heartfielda. Fotomon−
táže. Praha−Berlín Ministerstva školství
1964. S reprodukcemi. 31 s. Orig. brož.
450.−
153. GOLLEROVÁ – PLACHÁ, Jitka:
Látky z pražské královské hrobky. Praha
Státní grafická škola 1937. Ob. a upr. La−
dislav Sutnar. 27 s. textu, 20 fotografií lá−
tek. Orig. brož.
260.−
154. ŠTEFÁNEK, Josef: Všední mysteri−
um. Tři povídky. Kladno Šnajdr 1944. Ob.
a upr. Mirka Miškovská. 39 s. Orig. brož.
159. J. Kolář
180.−
20
103. Idioteon
66. Der Stuhl
Toyen
70. Hilversum
I.
293. Wachsmann
II.
293. Wachsmann
III.
228. Janeček
191. Preissig
18. Trnka
IV.
VII. Josef Čapek
51s. EX. 26/600. Orig. brož. Nice conditi−
on.
340.−
160. THIELE, Vladimír: Josef Čapek
a kniha. Praha NČVU 1958. Soupis kniž−
ní grafiky. Ob., vazba a upr. Zdeněk Sey−
dl. 290 s. Váz. v orig. ob.
1 200.−
169. ČAPEK, Josef: Pro delfína. Petrkov
Reynek 1923. Ob. a upr. Josef Čapek. 57
s. 300 ex. Pap. vazba Jenda Rajman, orig.
ob. přiváz. Krásný a vzácný tisk. Rare.
1 800.−
161. Josef Čapek – Musaion V. Praha
Aventinum 1924. Text Karel Čapek
a Václav Špála. 40 reprodukcí Josef Ča−
pek. Nerozřez. Podpisy Karel i Josef Čap−
kovi. Orig. brož. Wonderful.
1 400.−
170. SEIFERT, Jaroslav: Osm dní. Praha
Melantrich b.d. Ob. a kresby Josef Ča−
pek. Nestr. Nerozřez. Orig. brož.
140.−
162. Josef Čapek a kniha – katalog výsta−
vy 1950. Reprod. Josef Čapek. Nerozřez.
Orig. brož.
120.−
171. ČAPEK, Karel: Minda čili o chovu
psů. Praha SČB 1930. Titul a ilustr. Josef
Čapek. Upr. Rudolf Hála. Nestr. 280ex.
Orig. brož.
900.−
163. NEUMANN, S.K.: Bohyně, světice,
ženy. Torso. Praha Borový 1915. Front.
orig. litografie Josef Čapek. Ed. Zlatokvět
sv. 2. 88 s. Upr. Method Kaláb. Orig. pap.
vazba Antonín Jelínek. První Čapkova
úprava.
1 800.−
172. (ČAPEK, Josef) – konvolut 174
knih s obálkami.
knihy vydané v letech 1918 – 1938
164. MACHEN, Artur: Tři podvodníci.
Praha Petr 1927. Ob. Josef Čapek. 198
s. Orig. brož., ob. poškoz.
180.−
142 svazků s obálkami a výzdobou J.Č.
ve stavu odpovídajícím stáří děl a tomu,
že jsou v brožovaném stavu
165. APOLLINAIRE, Guillaume: Kacíř
a spol. Praha Symposion 1926. Ob.
a orig. linoryty Josef Čapek. 137 s. Orig.
brož. Jako brožura vzácné. Famous book.
1 200.−
19 vážně poškozených knih s obálkami
J.Č., které je ještě možno rekonstruovat.
13 knih buď v originální vazbě J. Čapka
a nebo s vevázanou původní obálkou
166. ČAPEK, Karel: Francouzská poesie
nové doby. Praha Borový 1920. Ob. Josef
Čapek. 182 s. Orig. brož. Wonderful condi−
tion.
400.−
Jedinečná nabídka sbírky Čapkových obálek
vzniklé v průběhu let 1950−1970. Exquisite
collection. 174 books with wrappers by Josef
Čapek.
167. ČAPEK Karel a Josef: Jak vzniká di−
vadelní hra. Praha Aventinum 1925. Ob.
a ilustrace Josef Čapek. 81 s. Podpisy Ka−
rel i Josef Čapek. Orig. brož. Very nice,
with signatures.
800.−
Vážným zájemcům předložíme seznam polo−
žek spolu s umožněním prohlídky po indivi−
duální domluvě dříve, než bude zahájena
výstava v místě aukce. It’s possible to look at
by appountment (before the exhibition).
30 000.−
168. Černá věž a zelený džbán. Praha
Aventinum 1925. Ob. a upr. Josef Čapek.
21
1931. Vazba Josef Čapek, upr. Ladislav
Sutnar. 130 s. Ex. 3/100 na ručním pap.
Orig. ckž. vazba v ochr. pouzdře.
800.−
173. GRAHAME, Kenneth: Žabákova do−
brodružství. Praha Družstevní práce
1945. Orig. vazba, 8 barev a 8 čb. ilustr.
Josef Čapek. 193 s. Orig. ppl. vazba.
300.−
174. MARINETTI, T.F.: Osvobozená slo−
va. Praha Petr a Tvrdý 1922. Ob. lino Jo−
sef Čapek. Se všemi 4 přílohami. 74
s. Orig. brož.
2 000.−
VIII. Umění – Art
178. JIŘÍK, F.X. : Kniha o skle. Praha
Štenc 1934. 217 s. textu, 160 čb. repro−
dukcí foto skla. Orig. pap. vazba. Význam−
ná příručka.
400.−
175. HOFFMEISTER, Adolf: Obratník
Kozoroha. Román. Praha Aventinum
1926. Ob. a upr. Josef Čapek. 61 s. Orig.
brož.
200.−
179. Secesní sklo z Klášterského mlýna
1895 – 1914. Katalog výstavy Praha – Kaš−
perské hory UMPRUM a Muzeum Šuma−
vy 1985. Text Alena Adlerová. Mnoho ba−
rev. i čb. reprodukcí skla. Orig. brož.
300.−
176. KLIČKA, Benjamin: Muž, který
chtěl ABCDE. Praha Družstevní práce
1928. Vazba, obálka a ilustr. Josef Čapek.
66 s. Podpis autora. Ex. 8/100. na japanu.
Orig. ckž. vazba. Přednostní ex. v luxusní
vazbě dle J. Čapka.
1 000.−
180. NEBESKY, V. M.: L´Art moderne
Tchecoslovaquie. Paris Alcan 1937. 186
s. textu, 148 reprod. výtvarných děl čsl.
umělců. Orig. brož. Very good condition.
600.−
177. DEMOLDER, E. A. G.: Luk králov−
ny holandské. Praha Družstevní práce
181. Surrealistické východisko. 1938 –
1968. Praha Čs. spisovatel. Sborník. Red.
Vratislav Effenberger, S. Dvorský
a P. Král. 288 s. Orig. brož.
240.−
182. GROSZ, Georg: Das neue Gesicht
der Herrschenden Klasse. 60 neue Ze−
ichnungen. Berlin Malik−Verlag 1930. 60
kreseb Georg Grosz. Nestr. E.A. Orig.
cpl. vazba.
1 800.−
183. KUPKA, František: Úvahy. Praha
Obelisk 1969. Úvod k Albu dřevorytů
„Čtyři příběhy bílé a černé“ J. Hamzová.
3 celostr. a řada dřev. v textu František
Kupka. Nestr. Orig. brož.
600.−
184. PREISSIG, Vojtěch – výběr z jeho
díla. Katalog výstavy 1945. Ob. a orig. pří−
loha Vojtěch Preissig. Vložen orig. čb.
lept
(novotisk).
Praha
SČUG
168. J. Čapek
22
Hollar 1945. Sestavil J. C. Vondrouš.
Orig. brož.
1 000.−
– Bibliografie E.A. Hrušky. Praha Forejt
1930. Vyzd. E. A. Hruška.
360.−
185. KOBLIHA, František: Konůpkův
svět myšlenek a snů. Praha Hollar 1943.
Titul sign. lept a reprodukce v textu Jan
Konůpek. Na závěr textu podpis F. Kobli−
ha. Orig. brož.
300.−
190. Josef Šíma – obrazy a kresby. Praha−
Brno−Bratislava NG 1968. Vyzd. repro−
dukcemi Josef Šíma. 132 s. Dedikace
z července 1968 Josef Šíma. Orig. brož.
Dedikovaný katalog!
400.−
186. (Váchal, Josef) Český bibliofil roč.
II., 1929 č. 5. Str. Průběžně. Upr. Karel
Dyrynk. V sešitě vevázán pětibarevný dře−
voryt od J. Váchala. Orig. brož.
700.−
191. Ex libris za ostnatým drátem. Text J.
Malý. Praha Spolek sběratelů a přátel ex−
libris 1947. Vyzd. reprod. exlibris z kon−
centračního tábora, mj. barev návrh ex
libris „Vzpomínka na domov 1941“ Voj−
těch Preissig. 18 s. 500 ex. Orig. brož.
Neznámé Preissigovo exlibris.
500.−
187. KROUTVOR, Josef: Egon Schiele.
Praha Odeon 1991. Ob. a reprod. Egon
Schiele. 103 s. Váz. v orig. ob.
240.−
192. Soubor A – k 70. výročí Spolku sbě−
ratelů a přátel exlibris. Praha1988. Auto−
ři mj.: A. Grmelová, J. Klápště, J. Pileček.
200 ex. Tento má č. 158. Volné listy
v orig. deskách.
360.−
188. JIRÁT, Vojtěch: Koblihovy florální
komposice. Praha Hollar b.d. Vyzd. 2
orig. sign. dřevoryty a reprod. dřev. s kvě−
tinovým motivem František Kobliha.
16 s. Dedikace Kobliha a podpis Jirát. Vol−
né listy.
360.−
193. REŽNÝ, Pavel: Soupis grafického
díla Ludmily Jiřincové. Praha Hollar
1964. Ob. a 2 orig. dřevořezy (1 signo−
ván) Ludmila Jiřincová. 16 s. orig. brož.
400.−
189. HRUŠKA, E.A. – konvolut 2 svazků
– Ave bibliofile! Ave exlibristo! Obsahu−
je exlibris E.A. Hrušky. Autoři J. Váchal,
A. Macková, V. Fleisig.
194. HUDEČEK, František: Orig. dřevo−
ryt v časopise Život. Roč. XX. Č. 4−5.
Orig. dřevoryt „Noční chodec“ z r. 1945.
Číslo vyzd. i řadou Hudečkových reprod.
Str. 97−144. 1 sešit.
1 000.−
195. SEYDL, Zdeněk – katalog. Praha ČS
a Topičův salon 1949. Text L. Fikar.
Mnoho reprod. (barev. i čb.) Zdeněk
Seydl. Nestr. Orig. brož. Velmi vzácný ka−
talog.
400.−
196. POLAN, Bohumil a BENEŠ−
BUCHLOVAN, Bedřich: Josef Hodek.
Malíř a grafik. Plzeň Kocour 1947. 36
s. textu, mnoho orig. reprod. příloh Josef
Hodek. Váz. v orig. ob. Bohatě vyzdobená
jediná Hodkova monografie.
500.−
189. E. A. Hruška
23
200. KOBLIHA, František: Tanec mrt−
vých. Nedat. Orig. lept. 208x 155. Sign.
tužkou PD. Paspart.
1 200.−
197. Karikatury. Praha Knihtiskárna ná−
rodního dělnictva 1909 – 1910. Roč. II.
Z roč. III. č. 1. Z roč. II. chybí řada čísel.
Do cpl. vazby svázány čísla, na jejichž
obálce je barev. ilustr. Josefa Lady. Dále
ilustr. J. Wenig, R. Adámek aj. Cpl. vazba.
Prakticky nedostupný časopis s ranými Lado−
vými pracemi
800.−
201. KONŮPEK, Jan: Žebrák. Nedat.
Orig. lept. 130x100. Sign. tužkou Pd.
Paspart.
200.−
202. VÁCHAL, Josef: Ave Caesar. Orig.
čb. dřev. 1912. Sign. PD. 150x100. Rám.
zaskl. Slavný kubistický list. Použit na obálce
„Lva Kefase“. Argestea 59.
1 200.−
IX. Grafika a kresby – Graphic
art and drawings
203. VÁCHAL, Josef: Dřevorytec a digi−
talis. 1953. Desetibarevný dřevoryt s jed−
né desky a dvou korků. 460 x 320. Sign.
tužkou PD. List č. 9. Volný list.
Argestea G 145. Kultovní autoportrét.
Vzácné.
15 000.−
198. MUCHA, Alfons: Ženská postava.
Nedat. Lept – novotisk, tištěno 1977. 135
x 135. Ex. 45/60. Paspart. Vytiskl z pů−
vodní desky Jiří Mucha.
1 000.−
199. KOBLIHA, František: Salambo.
Z Cyklu „Ženy mých snů“. Nedat. Orig.
čb. dřevoryt. 355 x 265. Sign. tužkou
PD. Paspart. Vzácný list. Galerijní dílo.
5 500.−
204. ČAPEK, Josef – konvolut 6 orig. li−
norytů. Z Alba 10 grafických listů
J. Čapka. Praha Veraikon 1918.
– Chudá žena. Lino 240 x 175, hnědý
otisk, nesign.
– Žebravé děti. Lino 250 x 165, černý
otisk, nesign.
– Děti pod lampou. Lino 170 x 145,
hnědý otisk, nesign.
– Tvář z biografu. Lino 255 x 165, čer−
ný otisk, nesign.
– Dívčí hlava. Lino 245 x 190, hnědý
otisk, nesign.
– Žebrák. Lino 225 x 180, černý otisk,
nesign.
– 6 volných listů, vše paspart. Six original
linocuts by Čapek.
26 000.−
208. F. Tichý
24
205. ČAPEK, Josef: Červen – zimní číslo.
Ob. (orig. lino), titul (orig. lino). Uvnitř
nerozřez. čísla grafiky a kresby Josef Ča−
pek, Karel Teige, Vlastimil Rada, Alois
Wachsmann,Alois Moravec aj. (spr. Voj−
těch) Sedláček. Orig. seš.
1 200.−
– „Jak peníz tiše položený“ 1987. 105 x
85. Pamětní list V. Fišara.
– novotisk leptu (Zvířátka) 134 x 100.
1 000.−
211. ISTLER, Josef: Pamětní list k naro−
zeninám V. Justla. Orig. lept 198 x 140
sign. Istler 93. Ex. 17/50. Dvojlist. V pa−
mětním listu chybně uvedeno „k 70. narozeni−
nám“, spr. K 60. narozeninám.
450.−
206. PICASSO, Pablo: Bez názvu.
1937.Orig. sign. barev. litografie 172 x
260. Sign. a dat PD. Volný list
6 500.−
212. KOMÁREK, Vladimír: Rukopis
s orig. kresbou. Orig. tužková kresba 240
x 140 sign. V. Komárek 88. Vlevo blaho−
přejný rukopis V. Komárka. Dvojlist. Přek−
rásná Komárkova kresba.
2 100.−
207. MIRÓ, Joan: Aidez. Z cyklu Espag−
ne. 1937. Sérigrafie 245 x 185. Sign. tuž−
kou PD. Volný list.
6 500.−
208. TICHÝ, František – konvolut
2 kreseb ke Kafkově povídce „Doupě“
213. BOUDA, Cyril: Bílá paní. 1974.
Kresba tuší a akvarelem 320 x 180. Sign.
perem LD. Volný list.
800.−
– Publikováno ve 2. ročníku Světové li−
teratury (4. 3) – kopie přiložena
214. SVOLINSKÝ, Karel: Kresba k Bed−
nářově knize O Faustovi, Markétce
a ďáblovi. 1973. Kolor. křídová kresba
220 x 320. Sign. vzadu s uvedením názvu.
Nalepeno na papíře. Opatřeno štítkem
na rubu vpravo nahoře. Kresba získala
Čestné uznání v Bologni 1973.
1 200.−
– Pavouk (str. 136) 1957. Kresba tuší
100 x 90. Nesign. Paspart., rám. zaskl.
– Postava (str. 143)1957. Kresba tuší
195x95Sign. a dat. tužkou uprostřed.
Paspart., rám. zaskl.
215. SVOLINSKÝ, Karel: Kresba ke kni−
ze M. Majerové Nespokojený králíček.
Nedat.Perokresba s akvarelem 300 x 235.
Nesign. Volný list. Na rubu uveden Svolin−
ského rukou název knihy, k níž ilustrace pat−
ří.
1 000.−
Vzácné ilustrace k zásadní Kafkově próze.
Skvělé Tichého ilustrace ke Kafkovi.
19 000.−
209. NOVÁK, Ladislav – konvolut 2 tisků
216. SVOLINSKÝ, Karel: Kresba ke kni−
ze E. Vrchlické Z oříšku královny Mab –
Král Lear. Nedat. Akvarel 290 x 210.
Sign. na rubu s uvedením názvu knihy.
Volný list.
1 000.−
– Topologické kresby. Cyklus sign. re−
produkcí. Každá čísl. 47/60. Bez údajů.
– Alchymáže. Katalog Olomouc Divadlo
hudby 1972. Vloženy 2 sign. alchymáže.
Přiložen 3 stranný strojopis z r. 1981.
2 000.−
217. SVOLINSKÝ, Karel: Sedmero kr−
kavců. Ke knize B. Němcové Pohádky.
Nedat. Akvarel 240 x 360. Sign. na rubu,
kde uveden i název knihy. Název kresby
uveden na lícové straně uprostřed. Volný
list. Krásné.
1 400.−
210. REYNEK, Bohuslav – konvolut 2 no−
votisků
25
218. LHOTÁK, Kamil: −konvolut 2 kre−
seb k „Večerům u krbu“ V. Neffa. Vyšly
v Práci 1981 14. a 21. března.
222. LHOTÁK, Kamil – konvolut 4 lito−
grafických P.F. 2x různá P.F. 1976, 1x
1983, a 1x P.F. 1985. Všechny signovány
tužkou pod obrazem.
650.−
– „Dejte tu věc pryč!“ Kresba tuší 100 x
100. Nesign. Volná kresba
223. LHOTÁK, Kamil: Kouzelný plášť.
1969.Kresba tuší a akvarelem 15 x 115.
K povídce P. Paška uveřejněné v „Sed−
mičce“ č. 24 z r. 1969. Sign. uprostřed
(signatura se vytrácí, vystaveno přes 30
let vlivu světla). Paspart. Podivuhodná ba−
revnost, kopie „Sedmičky“ přiložena.
3 000.−
– „Ta káva je mizerná!“ Kresba tuší 100
x 100. Nesign. Volná kresba. Ke kresbám
připojeny výstřižky z Práce s reprodukcemi
kreseb.
1 600.−
219. LHOTÁK, Kamil: Kola. Nedat. Lept
105 x 80. Sign. PD. Paspart.
700.−
224. JANEČEK, Ota: Albatros má křídla I.
Kresba tuší 1979. 200 x 100. Sign. a dedi−
kace Ota Janeček. Volný list.
900.−
225. JANEČEK, Ota: Albatros má křídla II.
(1979).Uhlová kresba s pastelem 170 x
120. Sign. tužkou uprostřed. Volný list.
1 000.−
226. JANEČEK, Ota: Bez názvu (dívčí
tvář s ptáčky). Reprod. kresby, ručně pas−
telem kolorovaná jako P.F. 1984. 200 x
200. Dedikace, 1 originální a 1 reprod.
podpis Janeček. Volný list. Velmi půvabné.
1 800.−
227. JANEČEK, Ota: Šneček. Nedat.
Orig. barev. lept 150 x 100. Sign. tužkou
s uvedením názvu PD. Ex. 46/50. Volný
list. Krásné.
1 500.−
219. K. Lhoták
228. JANEČEK, Ota: Bílý ptáček. Ne−
dat. Orig. barev. lept 115 x 88. Sign. PD.
Ex. 20/25. Volný list.
1 200.−
220. LHOTÁK, Kamil: P.F. 1946. 1945.
Kolor. suchá jehla 145 x 100. Sign. PD.
Ex. 5/10. Paspart. Vzácný list.
1 800.−
229. JANEČEK, Ota: Prasátko. Nedat.
Orig. barev. lept. 85 x 130. Sign. tužkou
uprostřed. Volný list.
900.−
221. LHOTÁK, Kamil: Bouda. 1945.
Kresba tužkou 255 x 400. Sign. PD. Mír.
poškoz vodou. Volný list.
2 000.−
230. JANEČEK, Ota: Dívčí půlakt. Nedat.
Orig. lept 100 x 78. Sign. tužkou PD.
75/80. Volný list.
900.−
26
231. JIŘINCOVÁ, Ludmila – konvolut 5
orig. leptů. Nedat. Malé formáty. 3x motiv
dívky, 2x různé. Všechny sign. tužkou
uprostřed. Volné listy.
1 000.−
238. BORN, Adolf: Sedm křížků v notýs−
ku. (G. Simenon). Kresba uhlem 1968.
Publikováno v č. 11−12 v r. 1968 v Sedmič−
ce.245 x 245. Nesign. S tiskař. Poznám−
kami Kopie časopisu přiložena. Velmi pů−
sobivé dílko.
2 500.−
232. BOUDNÍK, Vladimír: Strukturální
grafika. 1967−1968. 350 x 485. Sign.
a dat. tužkou uprostřed. Paspart., rám.
zaskl. Galerijní dílo.
20 000.−
233. PILAŘ, Radek: Děti, pozor, červe−
ná! Nedat. Akvarel 165 x 158. Návrh pro
omalovánky s údaji pro tisk. Nesign., ale
opatřeno poznámkami. Volný list.
500.−
234. SEYDL, Zdeněk: Kuk. Nedat. Seri−
grafie 200x250. Sign. vpravo nahoře. List
č. 4/30. Volný list. Roztomilé.
1 000.−
235. BORN, Adolf – konvolut 12 P.F.
z let 1973 – 1987. Všechny podepsány au−
torem. Různé formáty.
1 200.−
236. BORN, Adolf – konvolut 2 kreseb
„Vánoce“. Z vánočního čísla Svobodné−
ho slova po r. 1979.
– Horní kresba (parohy). Kresba tuší 190
x 180. Nesign. Volný list.
231. L. Jiřincová
239. BRUNOVSKÝ, Albín: Vzpomínka.
1974. Orig. barev. komb. technika
135x105. Sign. a dat tužkou PD. Ex.
157/200.Volný list.
1 500.−
– Dolní kresba (saně). Kresba tuší 115 x
235. Nesign. Volný list. Obě kresby nale−
peny na černém podkladu s poznámka−
mi pro tisk.
1 800.−
240. BRUNOVSKÝ, Albín: Chvála blázni−
vosti II. (Erasmus Rotterdamský) 1973.
Orig. barev. komb. technika 200x142.
Sign. tužkou PD. Ex. 149/200. Se suchou
pečetí Lyry Pragensis. Volný list.
4 500.−
237. BORN, Adolf – konvolut 3 ilustrací
pro časopis „Sedmička“ 1969 – 1970.
– Hurá! Pérovka s akvarelem 80 x 115,
s tiskařskými poznámkami. Volný list
– První pomoc. Pérovka s akvarelem 110
x 105. Volný list.
241. KULHÁNEK, Oldřich: Ruce. Kon−
volut 4 komb. technik z r. 1978. Všechny
sign. dole uprostřed. Vyšlo jako P.F. J.
Maulera na r. 1982. V pap. přebalu.
950.−
– Mami… Lavírovaná tuš 245 x 115. Vol−
ný list. Ilustarce nesignovány.
1 800.−
27
242. KUKLÍK, Ladislav: Vyhnání z ráje.
10 barev. leptů s akvatintou a suchou jeh−
lou. Praha Biblos b.d. 10 volných sign.
graf. listů. Ex. 79/400. V orig. pap. obál−
ce.
800.−
X. Varia
250. Geschichte des k. u. k. Dragonerre−
giments Fürst zu Windischgrätz Nr. 14
inWeltkriege 1914−1918. Wien soukr.
tisk. 1922. Von H. Forester u. T. Freih.
344 s. Exemplar No 87/150. Ppl. vazba.
vzácné.
500.−
243. ONDREIČKA, Karol: Exodus. Sou−
bor 10 kombinovaných technik. Praha
Biblos sv. 15. 10 orig. komb. sign. technik
Karol Ondreička. Volné listy v orig. ob.
Ex. 76/100.
650.−
251. TUČEK, Jaroslav: Pražští šermíři
a mistři šermu. Praha Girgal 1927. 122
s. Orig. brož.
200.−
244. ŠERÝCH, Jaroslav: Ordo amoris.
Deset orig. barev. sign. leptů. Praha sou−
kr. tisk b.d. Edice Biblos sv. 7. Ex. 85/100.
Volné listy v orig. ob.
1 200.−
252. Za mariánským sloupem. Výstava.
Ikonografie a bibliografie mariánského
sloupu v Praze. Album pohlednic a foto−
grafií. Katalog výstavy z r. 1925. 46 s. S na−
lepenými vyobr. Cpl. vazba. Fotodokumen−
tace ze strženého sloupu mariánského. Výz−
namný dokument.
1 800.−
245. ROUČKA, Pavel: Samson a Dalila.
Deset barev. litografií. Praha soukr. tisk
b.d. Edice Biblos sv. 14. Ex. 32/100. 10
orig. sign. barev. litografií Pavel Roučka.
Volné listy v orig. ob.
550.−
253. (Nové Město nad Metují). Kruh přá−
tel Josefa Bartoně – Dobenína k 8. čer−
vnu 1937. Uspořádal K. Zachoval. Ná−
chod 1937. S mnoha foto a vyobr. Nestr.
Ex. 517/600. Orig. brož.
240.−
246. ŠAFÁŘ, Karel− cyklus 13 orig. barev.
sign. technik. 245x130. Nedat. Ex. 1/15.
Autorské. 13 orig. grafik vložených v pap.
deskách.
2 500.−
254. (Hřbitovy) – konvolut 2 svazků
– Romantické Olšany. Text E.A. Hruška.
Praha Zrubecký 1940. 237 s. Ppl. vazba
247. (návrh plakátu – poster) Česká
uhelná. Z dolu přímo do domu. Nedat.
Temp. Kresba 265 x 190. Nesign. Nale−
peno na kartonu.
1 400.−
– Šorm, A.: Náhrobní nápisy. Týn Junek
1941. 229 s. Orig. brož.
360.−
248. (návrh plakátu – poster) Pražská
uhelná společnost s.r.o. Koks – antracit
za levné ceny. Nedat. Akvarel 295 x 192.
Paspart.
1 600.−
255. Písně pohřební. Rukopis. Rukopis−
ná sbírka náhrobních nápisů z roku
1869. Iniciály. Obsah uvádí jako poslední
nápis na str. 179. V ckž. vazbě, spona chy−
bí. Velmi zajímavý celek.
500.−
249. (Plakát – poster) FAMÍRA, Emanu−
el: Výstava tisků lidu. Nedat. (1945). 475
x 620. Sign. v desce LD. Rám., zaskl. Ve
výborném stavu. Interesting modern poster.
2 600.−
256. ŠPALEK, Jindřich: O sazbě knihy.
Praha Grémium knihtiskařů 1912. 102
s. Orig. cpl. vazba. Přiloženo: Hochwal−
der, Jiří: Knihtiskárna Typus. Praha Ty−
pus b.d. Orig. brož.
400.−
28
257. MARŠO, Stanislav: O konstrukci ti−
skopisu. Praha Typografia 1936. 195
s. Vzpomínky, prospekty, reklamy. Orig.
brož. S nádhernou obálkou a skvostnou
úpravou. Pozoruhodné. V ochr. pouzdře.
900.−
261. JOHN, Jan: Atlas rostlin. Ve dvou
svazcích. Praha Kober 1899. S 80 barev. li−
tograf. tabulemi, na kterých vyobrazeno
459 druhů rostlin u nás divoce rostou−
cích nebo pěstovaných. 178 s. textu,
v němž 379 reprodukcí. Orig. ppl. vazba.
1 200.−
258. Almanach vydavatelství knih Svobo−
da 1945−1950. Praha Svoboda 1950. Upr.
Oldřich Hlavsa. S mnoha reprodukcemi.
210 s. Váz. vorig. Ob. Velmi zajímavá obál−
ka.
360.−
262. Insel Bücherei – konvolut 5 svazků
Baumbuch – Vögel – Blumenbuch – Pilz−
buch – Kräuterbuch. V orig. pap. vaz−
bách. Vše s barev. ilustr.
240.−
263. Automobil Tatra typ 75 – konvolut
prospektů
Návod k obsluze. Seznam součástí, 3 pro−
spekty vedle. Praha Tatra.
500.−
264. Naše automobily včera. Praha Mla−
dá fronta 1957. Ob., vazba, ilustr. a upr.
Theodor Rotrekl. 496 s. Orig. cpl. vazba,
poškoz., ob. přiložena. Vzácné.
600.−
265. DANILEVSKIJ, V.V.: Vynalezeno
v Rusku. Nástin dějin ruské techniky. Pra−
ha Průmyslové vydavatelství 1951. S mno−
ha fotografiemi a nákresy. 320 s. Váz,
v orig. ob.
200.−
266. Ceník Líznar a Krauser Dobruška
Čechy. Dobruška 1866. S ilustr. Brož. Po−
zoruhodná obálka.
500.−
267. (Vinařství) 180 let lobkoviczského
vinařství na Mělníce 1753−1933. Red. M.
Novotný. Mělník soukr. tisk 1933. Před−
sádky, kresby a upr. Karel Svolinský. 48
s. Orig. brož.
300.−
258. Nakladatelství Svoboda
259. Graphische Jahrbuch 1940. 7. Jahr−
gang. Berlin Verlag der Deutschen b.d.
S mnoha ilustracemi. 439 s. Orig. cpl.
vazba.
300.−
268. (Karty) Hra v karty. Praha Hynek
b.d. 76 s. Orig. brož. Přiloženo: Vykládej−
me si karty sami!
300.−
260. Almanach knihařů ozdobníků,
pouzdrařů a kartonážníků českosloven−
ských. Red. Jan Sajal. Praha soukr. tisk
1914. S barev. i čb. reprodukcemi. 100
s. Orig. brož. Typograficky pozoruhodné dílo
vymírající profese.
600.−
269. (Koberce) Standard Orient. Sudan
1929. Leporelo jako nabídkový prospekt
orientálních koberců. Barev. reprodukce
nalepeny v rozkládacím leporelu. Vcácně
zachováno, půvabné.
1 800.−
29
270. Mac CALLUM, T.W.: English lernen
– ein Vergnagen! Zürich u. Leipzig Ra−
scher Verlag b.d. Ob. Walter Trier. 200
s. Orig. brož., Restaurováno.
600.−
277. (Reynek, Bohuslav) BILLINGER,
Richard: Noční stráž. Pardubice Vokolek
1941. Front. orig. lept Bohuslav Reynek.
33 s. Ex. 30/35 na hollandu. Plkž. vazba
Jenda Rajman. Orig. ob. přiváz. Převzácný
ex. s leptem z 35 ex. Sáňka 2587.
1 800.−
271. Rašple. List politicko−humoristický.
Roč. XXI a XXII., 1910 a 1911. Každý
z ročníků po 12 číslech. Bohatě ilustrová−
no, barev. i čb. Svázáno v 1 svazku. Cpl.
vazba. Zřídka kdy se vyskytuje.
700.−
278. BRADÁČ, Ludvík: Úprava knižních
vazeb. Praha Bradáč 1923. S mnoha pří−
lohami. 110 s. Brož. a orig. ob., připrave−
no k vazbě i s předsádkami. Sáňka neuvá−
dí.
300.−
XI. Bibliofilie – Bibliophily
279. BŘEZINA, Otokar: Větry od pólů.
Praha Moderní revue 1897. Knih. Mo−
derní revue sv. 17. Ob. a vyzd. Karel Hla−
váček. 1. vydání. Nestr. Plperg. vazba,
orig. ob. přiváz. Velmi významné 1. vydání.
1 500.−
Sáňka 19.
272. ALISTAIRE, Padraic: Včelí paho−
rek. Praha Picka 1937 (spr. 1943). Ob.
a kresby Jan Konůpek. 30 s. 44 ex. Orig.
akvarelové předsádky J. Konůpek. Pap.
vazba s koženým štítkem Ota Blažek.
Orig. ob. veváz. Elegantní Blažkova vazba.
Grimm 149. Sáňka 2217.
600.−
280. BŘEZINA, Otokar: Tajemné dálky –
Svítání na západě. Praha Moderní revue
1900. Knih. Moderní revue sv. 29. Vyzd. 3
orig. litografiemi František Bílek. 2. vydá−
ní. 77 s. Ppl. vazba. Sáňka 177.
1 000.−
273. Almanach na rok MCM. Praha Mo−
derní revue 1899. Knih. Moderní revue
sv. 27. Uspoř. V. Dyk, K. Kamínek,
aA. Procházka. 84 s. Orig. brož. Převzácný
nevyskytující se almanach. Sáňka neuvádí.
1 000.−
281. BŘEZINA, Otokar: Stavitelé chrá−
mu. Básně. Praha Symposion(Kosterka)
b.d. Upr. Jaroslav Benda. 2. vydání. 58
s. Plperg. vazba, orig. ob. přiváz. Sáňka
neuvádí.
450.−
274. d‘ ANNUNZIO, Gabriele: Animal
triste. Sonety. Praha Moderní revue 1912.
Knih. Moderní revue sv. 56. Nestr. Orig.
brož. Vzácný svazek. Sáňka 162.
700.−
282. CONTE CORTI, E.C.: Rotschildo−
vé. Praha Aventinum 1931. Upr. Franti−
šek Muzika. 483 s. S mnoha fotografiemi.
Nerozřez. Podpis autora. Ex. 22. z 25 na
holandu. Volné listy v orig. ob. v ochr.
pouzdře. Sáňka 5763.
500.−
275. BEDNÁŘ, Kamil: Ypsilon a Evange−
lina. Praha SČB 1965. Vyzd. 5 orig. lito−
grafiemi Kamil Lhoták. 35 s. Nerozřez.
Podpis Bednář. Volné archy v orig. ob.
Sáňka 5627.
3 000.−
283. Čajové květy. Verše ze staré Číny. Br−
no Pojer 1934. Ed. Atlantis sv. 22. Front.
orig. litografie Toyen. 35 s. Ex. 221/350.
Plkž. vazba, orig. ob. přiváz. Sáňka 2755.
1 400.−
276. (Bezruč, Petr) Pozdravy Petru Bez−
ručovi. Praha Protos 1938. Front. orig.
sign. dřev. Ferdiš Duša. Nestr. Ex.
177/265. Podpisy J. Karásek ze Lvovic,
R. Medek, S.K. Neumann, J. Seifert
a V. Závada. Orig. brož. Sáňka 4584.
400.−
284. ČAPEK, Karel: Poslední epos. Ro−
mán pro služky. Praha SČB 1927. Vazba
a upr. Rudolf Hála. 25 s. 440 ex., tento ze
30
40 v orig. ckž. vazbě a ochr. pouzdře. Sáň−
ka 1322.
750.−
292. HALAS, František: Do usínání.. Pra−
ha Kruh krásné knihy 1942. Vyzd. 5 kres−
bami provedenými heliogravurou Alois
Wachsmann. Vytiskl Miro Pegrassi. Upr.
Josef Kaplický. 41 s. Podpis Halas. Ex.
228/300. Orig. brož., vloženo v orig. pře−
balu. Nádherná bibliofilie. Sáňka 3241.
800.−
285. Dante a Češi. K 600. výročí úmrtí…
Olomouc Družina literární a umělecká
1921. Vyzd. orig. dřevoryty a lepty Josef
Váchal, Jan Konůpek, Rudolf Adámek,
Ferdiš Duša aj. 163 s. Plkž. vazba, nalepe−
no exlibris od J. Váchala. V ochr. pouzd−
ře. Sáňka neuvádí.
650.−
293. HOLAN, Vladimír: Chór. Praha
Melantrich 1941. Ed. Krásné tisky Me−
lantricha sv. 4. Dvoustr. Ob., titul a 4
kresby Alois Wachsmann. Upr. František
Muzika. 44 s. Podpisy Holan i Wachs−
mann. Ex. 37/200. Orig. brož. Jedna
z nejkrásnějších českých bibliofilií. Sáňka
3355.
3 000.−
286. DEML, Jakub: Cesta k jihu. Tasov
Deml 1935. Front. a ručně kolor. kresba
ba titulu Jan Konůpek. 53 s. Dedikace De−
ml. Orig. brož. Sáňka 2854.
300.−
287. (Váchal, Josef) DICKENS, Charles:
Vánoční koleda prózou. Praha Pour
1945. Edice Příběhy. Ob. a vyzd. orig.
dřev. Josef Váchal. Upr. Oldřich Menhart.
123 s. Volné archy v orig. ob. Sáňka 5838.
360.−
294. HOŘEJŠÍ, Jindřich: Den a noc. Pra−
ha Jánský 1931. Editio Princeps sv. 3.
Vyzd. 4 orig. barev. litografiemi Václav
Mašek. Upr. Karel Dyrynk. 42 s. Podpisy
Hořejší i Mašek. Ex. 22/140. Orig. brož.,
v ochr. pouzdře. Sáňka 3394.
400.−
288. DURYCH, Jaroslav: Lotr na pravici.
Oratorium o dvou dílech. Pardubice Vo−
kolek a Durych (Ed. Delfín) 1937. Titul,
ornament a koncovka ručně kolor. Voj−
mír Vokolek. 24 s. Podpisy Durych i Vo−
kolek. Ex. 1/200. Orig. brož., mír. po−
škoz. Sáňka 2957.
600.−
289. DYK, Viktor: Krysař. Praha Borový
1915. Ed. Zlatokvět. Front. a upr. Franti−
šek Kysela. 79 s. Orig. ckž. vazba Antonín
Jelínek. Sáňka 192.
800.−
290. (Seydl, Zdeněk) FIRDAUSÍ: Zál
a Rúdábe. Praha NČAV 1958. Ob., orig.
linoryty a upr. Zdeněk Seydl. 89 s. Nero−
zřez. Ex. 162/ 1000. Volné archy v orig.
ob. Sáňka neuvádí.
300.−
291. GODEFROY, Emile: List o neštěstí.
Praha Müller 1934. Ed. Lis knihomilův sv.
1. Vyzd. 3 orig. lepty Otakar Kubín (Cou−
bine). Nestr. Ex. 38/100. Orig. brož.,
v ochr. pouzdře. Sáňka 3172.
2 000.−
299. O. Coester
31
295. HRABAL, Bohumil: Listování ve stí−
nech grafických listů. Praha SČB 1983.
Vyzd. orig. sign. suchou jehlou a kresba−
mi Jiří Anderle. 26 s. Orig. brož.
1 300.−
mem. Uspoř. Karel Dyrynk. 186 s. Orig.
brož. V krásném stavu. Sáňka 902. 500.−
302. JIRÁSEK, Alois: Filosofská historie.
Praha Otto 1923. Vazba a ilustr. Adolf
Kašpar. 204 s. Ckž. vazba. Sáňka neuvádí.
400.−
296. HRUBÍN, František: Proměna. Pra−
ha Českoslov. Spisovatel 1957. Ob. a orig.
dřevoryty Josef Šíma. 31 s. Nerozřez. Vol−
né archy v orig. ob. Sáňka 6122.
1 000.−
303. KAFKA, František (Franz): Promě−
na. Stará Říše Florianová 1929. Dobré dí−
lo sv. 99. Ilustr. Otto Coester. 82 s. Nero−
zřez. Ex. 192 C/400. Orig. brož. Zásadní
kafkovský tisk. Výborný stav. Sáňka 1602.
1 000.−
297. HRUBÍN, František a JANEČEK,
Ota: Trávy. Praha Mladá fronta 1969. Ed.
Blíženci sv. 1. Vyzd. 5 barev. světlotiskový−
mi přílohami Ota Janeček. Upr. Jaroslav
Šváb. Nestr. Podpisy Hrubín i Janeček.
Dedikace Janeček. Ex. 210/300. Orig.
brož., v ochr. pouzdře. Sáňka 6121.
1 500.−
304. KARÁSEK ze Lvovic, Jiří: Zazděná
okna. Básně. Praha Neumannová 1912.
Ob. a vyzd. orig. dřevoryty František Kob−
liha. 107 s. 3. vydání. Orig. brož. Sáňka
466.
400.−
305. KARÁSEK ze Lvovic, Jiří: Legenda
o Sodomovi. Král. Vinohrady Bradáč
1920. Ed. Vybrané knihy. Ob., front., titul
ručně kolor. iniciály a koncovka. Orig.
dřev. František Kobliha. 35 s. Orig. ppl.
vazba. Půvabný tisk. Kolorovaná iniciála.
Sáňka 222.
650.−
298. HUTKA, Jaroslav: Slova. Písně. Pra−
ha SČB 2002. Vyzd. orig. sign. leptem Ji−
ří Anderle. Nestr. S podpisy spoluautorů.
Ex. 643/650. Orig. brož.
650.−
299. HUGO, Victor: Spící Booz. Stará
Říše Florianová 1933. Dobré dílo sv. 116.
Překl. Bohuslav Reynek. Leptem a kres−
bou vyzd. Otto Coester. Náš ex. obsa−
huje jako jeden ze 63 orig. sign. barev.
lept. 11 s. Ex. 54/63. Orig. brož. Náš ex.
obsahuje i lept, který je signován mimořád−
ně. Bibliofilský poklad. Sáňka 3428.
2 400.−
300. (Bílek, František) CHALUPNÝ,
Emanuel: J.V. Sládek a lumírovská doba
české literatury. Praha Borový 1916. Vaz−
ba, front., 6 celostr. dřevorytů a řada
dřev. v textu František Bílek. 138 s. Orig.
pap. vazba s oboustr. slepotiskem. Nád−
herný stav reliéfu. Sáňka neuvádí.
1 800.−
301. JIRÁNEK, Miloš: Dojmy a potulky.
1901−1908. Praha Státní tiskárna 1925.
Vytiskla Státní tiskárna Preissigovým pís−
305. F. Kobliha
32
rynk. Nestr. Podpis Dyrynk. Ex. 27/37 na
Zandersu. Celkem vyd. jen 44 ex. Orig.
brož. Překrásná kniha ve velmi malém ná−
kladu. Mír. poškoz ve hřbetě. Sáňka 1646.
2 000.−
306. Komedyje masopustní. Praha Jánský
1930. Ed. Stožár sv. 15. Vazba, front. (ba−
rev dřev.) a dřevoryty Václav Mašek. Upr.
Karel Dyrynk. 85 s. Se slepotiskem. Ex.
98/100 prodejných. Orig. ckž. vazba An−
tonín Tvrdý. Velmi hledaná edice Stožár.
Sáňka 3676.
1 400.−
310. KRŠKA, Václav: Toužení pod javo−
rem. Praha Družstevní práce 1929. Ed.
Slunovrat. Vyzd. 3 orig. lepty a upr. Cyril
Bouda. 139 s. Ex. 150/400. Podpisy Krška
i Bouda. Orig. ckž. vazba podle C. Boudy
Knihařství DP. Vazba mír. odřená. Sáňka
3768.
240.−
307. KOMENSKÝ, J. A.: Kšaft umírající
matky Jednoty bratrské. Praha SČB 1908.
Vyzd. Adolf Kašpar. Upr. Karel Dyrynk.
67 s. Orig. clperg. vazba B. Fischer.
V orig. ochr. pouzdře. Vzácná první kniha
SČB. Sáňka 231.
1 200.−
311. KRUPIČKA, Rudolf: Maminka. Pra−
ha Zodiak 1948. Vyzd. 7 orig. sign. lepty,
kresbou a značkou Richard Lander. Upr.
Svatopluk Klír. 83 s. Lepty vytiskl Miro
Pegrassi. Podpisy Krupička i Lander. Ex.
LXI/75 na velínu. Pap. vazba. Sáňka
6347.
400.−
308. KONŮPEK, Jan: Život básníkův.
Praha Dyk 1926. Ed. Emporium. Deset
sign. leptů ke stému výročí úmrtí K.H.
Máchy Jan Konůpek. Nestr. Lepty vytiskl
Miro Pegrassi. Nestr. Ex. 28/30. Orig.
cpl. vazba v ochr. pouzdře. Převzácný má−
chovský tisk ve 30 výtiscích. Sáňka 6300.
3 000.−
312. KUTINA, Jiří: Není pozdě na lásku.
Praha Lyra Pragensis 1996. Front. orig.
sign. lept Vladimír Komárek. 13 s. Ex.
140/200. Orig. brož.
200.−
313. (Váchal, Josef) MACEK, Antonín:
Robert Ďábel. Dvě povídky. Praha SČB
1911. Ob., front., titul a 3 orig. dřevoryty
Josef Váchal. Nestr. Orig. brož. Sáňka
504.
320.−
314. (Mácha, K.H.) KREJČÍ, F.V.: Karel
Hynek Mácha. Kniha o českém básníku.
Vazba, front., titul a 3 obrazy v textu Max
Švabinský. 188 s. Orig. ckž. vazba. Výz−
namná kniha o Máchovi. Sáňka neuvádí.
3 000.−
315. J. Konůpek
315. MÁCHA, K. H.: Máj. Praha Brož.
b.d. Vazba a kresby Jan Konůpek. 55
s. Orig. ppl. vazba Překrásné netradiční
kresby k Máji. Sáňka neuvádí.
1 200.−
309. KRECAR, Jarmil: Panna a jednoro−
žec. Torso. Praha Kobliha 1927. Kobli−
hův tisk sv. 3. Front., titul a dřevorytové
rámce František Kobliha. Upr. Karel Dy−
316. MÁCHA, K.H.: Máj. Praha Janská
1937. Hyperion Ob. dřev. Václav Mašek.
Upr. Rudolf Hála. Návrh vazby Cyril
33
Bouda. 64 s. Orig. ckž. vazba. Na titulu ne−
související přípis. Sáňka 3972.
450.−
424/600. S podpisy spoluautorů. Orig.
brož.
600.−
317. MÁCHA, K.H.: Máj. Praha Hrůza
1936. Sté jubilejní vydání. 5 orig. mědiry−
tů Václav Mašek, upr. Rudolf Hála. 63
s. Ex. G1/120. Orig. brož. v ochr. pouzd−
ře. Vzácně se vyskytující vydání. Sáňka 3965.
1 400.−
324. Montbron, Fougeret de: Rudá po−
hovka. PrahaPicka 1928. „Doslov“ napsal
Guillaume Appolinaire. Př. J. Picka.
Vyzd. 7 dřevoryt iniciálami Jaroslav Pic−
ka. 79 s. Ex. 20/30.Plkž. vazba. Velmi vzác−
ný Pickův tisk z počátků vydávání. Grimm 2,
Sáňka 1786.
1 500.−
318. MÁCHA, K.H.: Máj. Praha ČS+SČB
1950. Ob. a 12 orig. vernis mou Pavel Ši−
mon. Upr. Josef Cipra. 64 s. Orig. brož.
Sáňka 6449.
800.−
319. MARTEN, Miloš: Cortigiana. Pra−
ha Neumannová 1911. Ob., front., titul,
iniciály, dřevoryt. rámce a koncovka
František Kobliha. Upr. Karel Dyrynk.
Nestr. 300 ex. Orig. brož. Zásadní česká
bibliofilie v nádherném stavu. Sáňka 250.
2 000.−
320. MARTEN, Miloš: Akkord. Mácha−
Zeyer−Březina. Essaye. Praha Kuncíř
1929. Ob., kresby a upr. Zdenka Braune−
rová. 149 s. Ex. 67/100. Orig. brož. Sáň−
ka neuvádí.
450.−
321. MARTEN, Miloš: Nad městem – Cy−
klus rozkoše a smrti – Dvě novely. Praha
Kuncíř. Svazky 1 – 3 Martenova Díla vy−
daného Kuncířem (Akkord je sv. 4.) Vyzd.
Zdenka Braunerová. Všechna tři díla svá−
zána v plkž. vazbě a orig. ob. jsou přivá−
zány. Plkž. vazba sign. Jenda Rajman. Vel−
mi hezký svazek. Sáňka 983, 1732.
1 000.−
322. Meyrink
325. NĚMCOVÁ, Božena: Karla. Obrá−
zek z okolí domažlického. Praha Janská
1926. Ed. Hyperion. Vyzd. Cyril Bouda.
92 s. Orig. ckž. vazba Antonín Tvrdý.
V ochr. pouzdře. Sáňka neuvádí.
400.−
326. NĚMCOVÁ, Božena: Pohádka
o chudých sirotcích a o anděli. České Bu−
dějovice Družstevní práce 1940. Vyzd. 4
orig. dřevoryty (front. signován) Karel
Štěch. 15 s. Ex. 118/200. Orig. brož. Sáň−
ka 4246.
140.−
322. MEYRINK, Gustav: Der heisse Sol−
dat und andere Geschichte. München
Langen Verlag 1909. Ob. a upr. anonym.
147 s. Orig. brož. Překrásný titul a obálka.
1 500.−
327. (Němcová, Božena) KUBKA, Franti−
šek a NOVOTNÝ, Miloslav: Božena
Němcová. Praha Neubert 1941. Množství
obrazů, foto a reprodukcí. 304 s. Orig.
323. Moliére a lékaři. Text J. Tesař, ilus−
tr. Adolf Born. Praha SČB 1999. Vyzd. 3
barev. litografiemi Adolf Born. 23 s. Ex.
34
cpl. vazba s intarzovaným koženým relié−
fem portrétu B.N. V krabici. Monumentál−
ní dílo.
1 000.−
328. NERUDA, Jan: Svatováclavská mše.
Praha Picka 1938 (spr. 1944). Kresby Jan
Konůpek. Nestr. Ex. 9/50. Orig. brož.
Grimm 165, Sáňka 4284.
160.−
329. NERVAL, Gérard de: Očarovaná ru−
ka. Praha Janská 1927. Ed. Hyperion. Ná−
vrh vazby a front. Cyril Bouda. 109
s. Orig. ckž. vazba Antonin Tvrdý. Sáňka
1816.
500.−
330. NEUMANN, S.K.: Sen o zástupu
zoufajících a jiné básně. Praha Moderní
revue 1903. Knihov. Moderní revue sv. 39.
67 s. Orig. brož. Sáňka neuvádí.
400.−
331. NEZVAL, Vítězslav: Valérie a tý−
den divů. Praha Lyra Pragensis 1976.
Edice Polyhymnia. Vyzd. 8 orig. barev.
sign. lepty Eva Hašková. 115 s. Lepty vy−
tiskli bří. Dřímalovi. Suchá pečeť. 200
čísl. ex., náš je autorský. Orig. brož.
v orig. krabici. Velkolepý nakladatelský po−
čin své doby.
4 500.−
332. B. Reynek
335. Písně ostrovů a bídy. Řecké zlomky.
Praha Müller 1942. Ob. a vyzd. 2 orig. čb.
litografie Ludmila Jiřincová. Nestr. Dato−
vaný podpis Jiřincová. Orig. pap. vazba.
Sáňka 4544.
360.−
332. (Reynek, Bohuslav) Nova et vetera
č. 16 a 17. V ppl. vazbě. Stará Říše 1915.
V čís. 16 orig. barev. dřev. B. Reynka sv. Eu−
lálie. S orig. ob. Ppl. vazba. Sáňka 566,
567.
400.−
336. PLATÓN: Obrana Sokratova. Praha
Janská 1929. Vyzd. Cyril Bouda. 83
s. Orig. ckž. vazba Antonín Tvrdý. Sáňka
1891.
450.−
333. (Váchal, Josef) Píseň o němé tváři.
Antologie básní o zvířatech. Olomouc
Babler 1939. Ed. Hlady. Front. orig. barev.
dřev. Josef Váchal. 62 s. Podpisy 2x Rey−
nek, Babler, Šelepa, Kadlec. Ex.
341/350. Orig. brož. Sáňka 4519.
400.−
337. POE, E. A.: Poesie. Praha Škeřík
1928. Překl. V. Nezval. Vazba Vít Obrtel.
Ed. Prokletí. 59 s. Ex. 64/200 na Japanu.
Orig. ckž. vazba. Sáňka neuvádí. 1 000.−
338. POE, E. A.: Havran. Překl. R. Havel.
Stará Říše Florianovi 1942. Ob., front., 1
barev. orig. linoleum Michael Florian. 11
s. Ex. 69/100. Orig. brož. Vzácné vydání
Havrana. 100 ex. Sáňka 4558.
700.−
334. Píseň písní. Praha Knihovna „Grafi−
kony“ 1918. Vyzd. 2 orig.barev. dřevoryty
a upr. Vladimír Röhling. 31 s. Orig. cpl.
vazba v ochr. pouzdře. Sáňka 105. 700.−
35
339. POE, E. A.: Havran. Kladno Cipra
1953. Na památku B. Fučíka. Ob., front.
titul a 2 menší orig. dřev. František Kobli−
ha. Překl. K. Resler. Nestr. 1 výtisk (spr.
alespoň 20 ex.) dedikace Resler. Orig.
brož. Front. sign. Kobliha. Sáňka 6785.
1 500.−
rynk. Vytiskla Státní tiskárna. 79 s. Se sle−
potiskem Stožáru. Ex. 6/115. Lepty vytis−
kl Miro Pegrassi. Podpis Konůpek. Na
přídeští ex libris A. Grimm. Orig. pap.
vazba s koženým štítkem Antonín Tvrdý.
Formátem atypický svazek Stožáru. Sáňka
1976.
1 500.−
340. Praga caput regni. Praha SČB 1913.
Vyzd. a upr. František Kysela. 49 s. Ex.
553. Orig. ckž. vazba Antonín Malík. Slav−
ná kubistická kniha v nádherné vazbě v doko−
nalém stavu. Sáňka 111.
900.−
347. SEIFERT, Jaroslav: Milostná píseň.
Praha SČB+ČS 1953. Vyzd. 8 orig. lito−
grafiemi Ludmila Jiřincová. Ed. Ráj kni−
homilů. Upr. Jaroslav Picka. 95 s. Nero−
zřez. Dedikace Seifert. Volné archy v orig.
ob. Sáňka 6897.
1 200.−
341. PROCHÁZKA, Arnošt: Diář literár−
ní a umělecký. Praha Bradáč 1919. 427
s. Ckž. vazba sign. Josef Brousek –Un−
hošť. Nádherná vazba, leč poškozená ve hřbe−
tě. Sáňka neuvádí.
1 600.−
348. SEIFERT, Jaroslav: Píseň o Viktor−
ce. Praha SČB+ČS 1955. Vyzd. 3 orig.
sign. mědirytinami a dřevorytem Cyril
Bouda. 59 s. Nerozřez. Podpisy Seifert
i Bouda. Volné archy v orig. ob. Sáňka
6907.
550.−
342. RACHILDE: Dcera vlčákova. Praha
Novák 1921. Překl. B. Reynek. Front.
orig. lept a kresba T. F. Šimon. 59 s. Ex.
53/500. Orig. ckž. vazba. Sáňka 118.
600.−
349. SEIFERT, Jaroslav: Praha. Výbor
veršů z let 1929−1947. Front. orig. sign.
lept a kresby Václav Sivko. 58 s. Nero−
zřez. Podpis Seifert. Orig. brož., ob. mír.
poškoz.. Sáňka 6910.
400.−
343. RENAUD, Suzanne: Alles de cendre
– Křídla z popele. Kroměříž Magnificat
1941. Front. orig. lept Bohuslav Reynek.
Nestr. 200 ex. Orig. brož. Sáňka 4671.
1 500.−
350. SEIFERT, Jaroslav: Světlem oděná.
Praha Borový 1940. Vyzd. kresbami Anto−
nín Procházka. 52 s. Upr. Josef Ho−
chman. Dedikace Seifert. Podpis Procház−
ka. Ex. 54/150. Volné archy v orig. ob.
Sáňka 4809.
400.−
344. RENAUD, Suzanne: Tušený
úsvit. L’aurore invisivle. Praha SČB
a PNP 1982. Vyzd. novotisky grafických
listů Bohuslav Reynek. 69 s. 800 ex. Orig.
brož.
800.−
351. SEIFERT, Jaroslav: Vlaštovky nad
řekou. Několik básní o Praze. Praha
SČB+PNP 1962. Ob. a 2 orig. sign. lito−
grafie Ludmila Jiřincová. Upr. Josef Son−
berg. 28 s. Podpis Seifert. 500 ex. Orig.
brož. Sáňka 6931.
1 100.−
345. REYNEK, Bohuslav: Podzimní mo−
týli. Kroměříž Magnificat 1946. Front.
orig. sign. barev. suchá jehla Jiří Reynek.
Značku vyryl Daniel Reynek. 39 s. Plkž.
vazba sign. Jenda Rajman, v ochr. pouzd−
ře. Sáňka 6847.
1 200.−
352. SEIFERT, Jaroslav: Ruce. Ludmile
Jiřincové. Orig. sign. barev. linoryt Lud−
mila Jiřincová. Podpis Seifert. Dvojlist.
450.−
346. Rukopisy zelenohorský a králodvor−
ský. Praha Janský 1927. Stožár sv. 9. Vyzd.
8 orig. lepty Jan Konůpek. Upr. Karel Dy−
353. (Sklenář, Zdeněk) Po−Tü –I : Drak
z černé tůně. Praha NČSAV 1958. Ob.,
36
5 orig. barev. litografií a upr. Zdeněk Sk−
lenář. 61 s. Orig. brož. Sáňka 6797.
1 000.−
357. Stará Říše – konvolut 2 svazků
– Calzini, Rafael: Kristus a vetřelec.
1923. Titul a upr. Josef Váchal.
– Kuzmin, Michael: Hrdinské činy Ale−
xandra Velikého. Ilustr. Otto Coester. 2
svazky v orig. brož.
300.−
358. (Váchal, Josef) ŠIMÁNEK, Josef:
Božstva a kulty. Praha Šimánek 1910.
Ob., titul, 5 orig. barev. dřevorytů a čb.,
upr. Josef Váchal. Nestr. Ex. 39/200.
Orig. brož. Sáňka 131
3 000.−
359. (Švabinský, Max) PRAŽÁK, Franti−
šek: Dětství Maxe Švabinského. Praha
Petr 1949. Front. orig. sign. lito Max Šva−
binský. Upr. Cyril Bouda. 50 s. Nerozřez.
Ex. 386/550. Orig. brož. Sáňka 6801.
240.−
360. TOMAN, Karel: Měsíce. Praha Bo−
rový 1918. Ed. Zlatokvět. Kresby a upr.
Zdeněk Kratochvíl. Nestr. Orig. brož.
300.−
370. Zlatý věk
361. TOMAN, Karel: Básně. Praha Boro−
vý 1925. Vazba, předsádky a upr. Antonín
Chlebeček. 121 s. Přednostní ex. v orig.
ckž. vazbě v ochr. pouzdře. Velmi zdobná
nakl. vazba. Sáňka 1126.
550.−
354. SCHMIED, R. J.: Carlos a Nico−
las. Stará Říše Florianová 1927. Dobré dí−
lo sv. 92. Př. B. Reynek. Vyzd. ručně kolor
dřevoryty Michael Florian. 202 s. Ex.
37C/300 na velinu. Ckž. vazba. Umělecká
vazba, neidentifikováno. Pěkný tisk. Sáňka
2007.
1 200.−
362. VERLAINE, Paul: Moudrost. Brno
Pojer 1929. Ed. Atlantis sv. 3. Vyzd. Mme.
R. Bechetoille. Překl. Bohuslav Reynek.
116 s. Ex. 10/50 na japanu. Podpisy Be−
chetoille i Reynek. Plperg. vazba, na pří−
deští exlibris barev. dřev. sign. Florian. Nej−
vzácnější svazek Atlantidy. Sáňka 2117.
550.−
355. SCHWOB, Marcel: Král se zlatou
maskou. Brno Pojer 1934. Ed. Atlantis sv.
25. Front. orig. litografie Toyen. 172
s. Ex. 183/350.Orig. brož. Důležitá biblio−
filie. Sáňka 4853.
1 300.−
356. SOVA, Antonín: Pankrác Budecius,
kantor. Quasilegenda. Praha Českoslo−
venský spisovatel 1954. Vyzd. 12 orig.
sign. barev. kamenorytinami a kresbami
cyril Bouda. 87 s. Váz. v orig. ob. V našem
výtisku všechny kamenorytiny podepsány.
Sáňka 6902.
450.−
363. VILLIERS de l‘ Isle Adam, Georges:
Tribulat Bonhomet. Praha Neumannová
1912. Knihy dobrých autorů. Ob., front.
a upr. František Kobliha. 177 s. Orig.
brož. Krásně zachovaný svazek. Sáňka 444.
360.−
37
364. VILLON, Francois: Le Petit Testa−
ment. Praha Žikeš b.d. Front. orig. sign.
lept. Viktor Stretti. Upr. Karel Dyrynk. 45
s. Ex. 16/85. Orig. kart. Vzácný a velmi ele−
gantní tisk. Vložen nakl. leták. Sáňka 1155.
1 800.−
Stožár sv. 10. Vydáno u příležitosti Výstavy
soudobé kultury v Brně. Front. mědiryti−
nu podle návrhu C. Boudy vyryl E. Karel.
46 s. Ex. 65/100. Plkž. vazba sign. Atelier
Krupka, v ochr. pouzdře. Sáňka 2194.
1 300.−
365. Villon očima Ludmily Jiřincové. Pra−
ha SČB 1955. Ob. a front.(orig. sign. li−
tografie) Ludmila Jiřincová. 25 s. Nero−
zřez. Orig. brož. Sáňka neuvádí.
360.−
XII. Knihy a obálky – Books
and wrappers
366. WILDE, Oscar: Balada o žaláři v Re−
adingu. Praha Neumannová 1919. Knihy
pro bibliofily. Vyzd. ob. a orig. dřevoryty
František Kobliha. 56 s. Orig. brož. Sáňka
306.
300.−
369. ČECH, Svatopluk: Hanuman. Bajka.
Topič 1896. Ob.a upr. Viktor Oliva (?)
99 s. Orig. brož. Vynikající stav. Občas
uváděno jako obálka F. Kupky.
400.−
370. Zlatý věk. Almanach kostýmního
večera umělecko průmyslové školy praž−
ské. Praha Unie 1904. Red. Adolf We−
nig. Upr. a ilustr. mj. Jaroslav Benda, F.
Kysela, J. Wenig. Texty mj. J. Müldner,
bří. Wenigové, O. Theer. Nestr. Ppl. do−
bová vazba. Mimořádně závažný sborník
s významnými ilustracemi.
1 200.−
367. (Váchal, Josef) ZACHAR, Otakar:
Z dějin spiritismu v minulosti. Praha Za−
char 1914. Titul a orig. dřevoryty Josef
Váchal. 101 s. Orig. brož. Sáňka 684.
1 500.−
368. ze Žerotína, Karel st.: Apologia neb
obrana ode mne… Praha Janský 1928.
371. POE, E. A.: Dobrodružství Arthura
Gordona Pyma. Praha Symposion−Kos−
terka b.d. Ob. B. Nátek. 232 s. Cpl. vazba.
Mimořádně vzácný svazek Symposionu. Pozo−
ruhodná obálka.
300.−
372. KLETZEL, Jan: Vigilie padajících
květů. Praha Hejda a Tuček 1906. 46
s. Orig. brož. Těžko dostupný text zapome−
nutého básníka. Krásný tisk na ručním papí−
ře.
240.−
373. PRZYBYSZEWSKI, Stanislav – kon−
volut 2 svazků
– Pro štěstí. Praha Otto 1906. 71 s. Orig.
cpl. vazba.
– De profundis. Král. Vinohrady Adámek
(Moder. bibliot.) 1905. 88 s. Orig. cpl.
vazba.
260.−
400. A. Granatier
38
374. VESELÝ, A.P.: Omladina a pokro−
kové hnutí. Trochu historie a trochu
vzpomínek. Vinohrady Omladináři−Deva−
desátníci b.d. S fotografiemi. 261 s. Orig.
brož.
400.−
– Kohout plaší smrt. Praha Plejada 1930.
Front. Jindřich Štyrský. Cpl. vazba
– Pod Zvičinou. Faksimile rukopisu. Ilus−
tr. A. Wachsmann. Dvůr Králové 1940.
Přeložený list formátu A3.
200.−
375. PÉLADAN, Joséphin: Filosofie roz−
koše. Praha Moderní bibliotéka 1913.
Ob. a upr. Jaroslav Benda. 63 s. Orig.
brož. výborný stav.
300.−
383. KLÍMA, Ladislav: Utrpení knížete
Sternenhocha. Groteskní romanetto.
Praha Plejada 1928. Vazba a upr. Vít
Obrtel. Fotoportrét L. Klímy K. Jičín−
ský. 169 s. Ex. 217 ze 300 na Japanu ban−
zay. Orig. cpl. vazba. Nádherný exemplář zá−
sadního Klímova díla.
1 000.−
376. BUSSY Rabutin, Roger: Galská kro−
nika lásky. Úvod A. de Saint−Beuve. Praha
Moderní bibliotéka 1913. Ob. a upr. Ja−
roslav Benda. 108 s. Obsahuje výtah z ka−
talogu Moderní bibliotéka. Orig. brož.
240.−
384. KLÍMA, Ladislav: Cierpienia ksicia
Sternenhocha. Přel. Jacek Balouch. Kra−
kov Wydawatelstvo LK 1980. Ob. a ilustr.
Barbara Ziembicka−Soltvsik. 139 s. Dedi−
kace překladatele. Orig. brož.
200.−
377. ČELAKOVSKÝ, F. L.: Ohlas písní
českých a ruských. Praha Hladký 1923.
Ob., front., titul a dřev. Antonín Chlebe−
ček. Knihovna Ratolest. 60 s. Orig. pap.
vazba.
240.−
385. SEIFERT, Jaroslav – konvolut 3 tis−
ků s podpisem
378. MÁCHA, K.H.: Máj. Báseň. Praha
Janda 1941. Ob. a 7 kreseb Jan Zrzavý.
Upr. Oldřich Menhart. 87 s. Podpis Zrza−
vý. Orig. brož. Krásný podepsaný exemplář.
500.−
– Dokud nám neprší na rakev. Práce
1947. Orig. brož.
– Maminka. Čs. 1954. Ob. a il. Jiří Trnka.
Váz. v orig. ob.
379. WEINER, Richard: Usměvavé od−
říkání. Praha Weiner b.d. (spr. 1914).
97 s. Dedikace Weiner. Orig. brož. Nes−
mírně vzácný tisk s dedikací.
1 000.−
– Býti básníkem. ČS 1984. Ob. a il. Jiří
John. Váz. v orig. ob.
450.−
380. WEINER, Richard: Mezopotámie.
Praha Srdce 1930. 63 s. Orig. brož. Zá−
sadní téměř se nevyskytující sbírka.
600.−
386. SEIFERT, Jaroslav – konvolut 3 de−
dikovaných tisků
381. WEINER, Richard: Třásničky dějin−
ných dnů. Brno Typografie 1919. Ob.
a upr. anonym. 129 s. Orig. brož., mír.
poškoz. Vzácně se vyskytující Weinerova kni−
ha.
600.−
– Jaro sbohem. Melantrich 1937. Ilustr.
F. Bidlo. Orig. brož.
– Kamenný most. Borový 1944. Ilustr. Ka−
rel Svolinský. (Podpis). Orig. brož.
– Přilba hlíny. Práce 1946. Ob. a il. Ri−
chard Weiner. Orig. brož.
550.−
382. HALAS, František – konvolut 2 svaz−
ků
39
387. HOLAN, Vladimír: Vanutí. Verše.
Praha Borový 1932. Ob. Eduard Milén.
42 s. 1. vydání. Orig. brož. Tento exemplář
v litograf. obálce s Milénovou signaturou, vět−
šina 1. vyd. však pouze v typograf. obálce
s F.B., i když je tiráži jako autor obálky uve−
denMilén. Obálka tohoto 1. vyd. se nevysky−
tuje.
360.−
396. BARTUŠEK, Antonín: Tanec ptáka
Emu. Praha Svoboda 1969. Front. Bohu−
slav Reynek. 58 s. Dedikace autora. Orig.
brož. Náš ex. má front. lícovou stranou otoče−
nou od titulu a Reynkův světlotisk je tužkou
autorem podepsán.
450.−
397. SMAZALOVÁ, Šárka: Dospívání. Pra−
ha−Kladno Cipra 1978. Přátelům pro vzpo−
mínku na Šárku vydali rodiče Š.S. Front
Šárka Smazalová. Nestr. Několikvýtisků na
ručním lisu. Poznámka V. Justl. Orig.
brož. Šárka Smazalová spáchala v říjnu 1968
jako třiadvacetiletá sebevraždu.
300.−
388. HOLAN, Vladimír: Oblouk. Praha
Borový 1941. Ob. Josef Hochman. 45
s. II. Vyd. Podpis Holan. Orig. brož.
260.−
389. HOLAN, Vladimír: Triumf smrti.
Praha Melantrich 1936. II. vydání. 36
s. Dedikace Holan z r. 1962. Na přídeští
exlibris. Pap. vazba (L. Růžička?). 300.−
398. HIRŠAL, Josef: Noclehy s klekánicí.
Praha Petr b.d. Ob. a upr. Jaroslav Šváb.
43 s. Orig. brož. Důležitá sbírka.
200.−
390. HOLAN, Vladimír: Prostě. Praha
ČS 1954. Ob., front. a kresby František
Tichý. 45 s. Podpis Holan v tiráži. Volné
archy v orig. ob.
400.−
399. LANGER, František: Pět povídek
z vojny. Charbin−Vladivostok Inform.
Osvětový odbor čsl. Vojska na Rusi 1920.
102 s. Dedikace na titulu autor? Ppl.vazba.
300.−
391. HOLAN, Vladimír: Tři. Praha SČB
1957. Ráj knihomilů. Kresby František
Tichý, upr. Jaroslav Picka. 50 s. Podpis
Holan na titulu. Volné archy v orig. ob.
400.−
400. GRANATIER, Anton: Roztrúsení
sme po celom svete. Bratislava Národná
rada 1934. 31 s. Orig. brož. Fotomontážní
obálka.
240.−
401. MARENČIN, Albert – BARON, Ka−
rol: Okamih pravdy. Dolný Kubín soukr.
tisk 1971. Kresby Karol Baron. Upr. Juraj
Mojžíš. 19 s. Dedikace všech autorů. Ex.
61/100. Kultovní vydání. Malý skvost.
1 200.−
392. HOLAN, Vladimír: Víno. Praha RaJ
1970. Vyzd. A upr. Eugen Weidlich. 26
s. Ex. 162/250. Volné archy v orig. ob.
300.−
393. Poesie Tchécoslovaquie contempo−
raine. Antologie. Praha Artia 1958. Ob.
a upr. Václav Bláha. 191 s. Podpisy J. Sei−
fert, F. Hrubín, V. Závada a L. Stehlík.
Váz. v orig. ob.
400.−
394. List pro literaturu – roč. 1990 a 1991.
Komplet. Roč. 1., č. 1−8. Brno Blok 1990−
91. Celkem 10 čísel. Význačný časopis.
260.−
Konec aukce
Prosíme zapravte své závazky
395. Obratník. Poetická revue. Čísla 1 –
16. Praha Klub poesie 1994. V sešitech.
400.−
40
POUŽITÉ ZKRATKY A SLOVNÍČEK
LIST OF ABBREVIATIONS AND DICTIONARY
a
barev.
b.d., nedat.
brož.
celostr.
cpl.
ckž.
č.b.
č., čísl.
dedikace
dřev.
ex.
front.
hřbet
il., ilustr.
kniha, /–y/
kresba
lept
lino, linoryt
lito, litografie
mír. poškoz.
mědiryt
mj.
nerozřez
nestr.
O, orig.
ob.
oceloryt
ochr. pouzdro
pap.
plkž.
podpis
poškoz.
ppl.
roč.
ručně kolor.
s. str.
se skvrnami
seš.
sign.
s.j.
sv.
upr.
váz.
volné archy
vyd.
vyobr.
vyzd.
vzácné
a
barevný
bez data
brožovaný
celostranný
celoplátěná
celokožená
černobílý
číslo, číslovaný
věnování
dřevoryt, /-řez/
exemplář
frontispice
ilustrace
mírně poškozeno
mimo jiné
nerozřezáno
nestránkováno
původní
obálka
ochranné /p./
papírová
polokožená
poškozeno
poloplátěná
ročník
strany
sešit
signovaný
suchá jehla
svazek, /y/
úprava, upravil
vazba, vázaný
vydání, vydavatel
vyobrazení
vyzdobil
und
farbig
ohne Jahr
broschiert
vollseitig
Leinwand
Leder
schwarzweiss
Nummer, nummeriert
Dedikation
Holzschnitt
Exemplar
Frontispice
Buchrücken
Illustration
Buch, Bücher
Zeichnung
Radierung
Linoleumschnitt
Lithographie
mässig beschädigt
Kupferstich
ausser andere
nicht zerschnitten
nicht paginiert
Original
Umschlag
Stahlstich
Schuber
Papier
Halbleder
Unterschrift
beschädigt
Halbleinwand
Jahrgang
Hand koloriert
Seiten
fleckig
Heft
siegniert
Kaltnagel
Band, Bände
Typographie
Einband
freie Bogen
Auflage
Abbildung
Buchschmuck
selten
and
colour, in colour
no date
paperback cover
full page
cloth-bound
leather-bound (calf)
black-white
number,numbered
inscription
woodcut
copy
frontispiece
spine
illustration
book /s/
drawing
etching
lino-cut
litograph /s/
slightly defected
copper-cut
among others (i. a.)
uncut
no paging
original
wrapper
steel engraving
protective box
paper
half leather-bound
signature, signed
damaged
half cloth–bound
year
hand coloured
pages
with spots
issue
signed
dry-point
volume /s/
typographical
bound
free pages
edition, editor
illustration
decoration
rare
Radostné vánoce a šťastný Nový rok
Obálka:
Orig. barev. linoryt Zdeněk Rykr v knize „Mluvicí pásmo” (pol. č. 142)
Výběr provedl a katalog zpracoval Dr. Vilém Trmal
Grafická úprava: Informica, s. r. o.
Tisk: PEMATISK, s. r. o.
NEPRODEJNÉ
Merry Christmas and happy New Year

Podobné dokumenty

Pentagram - Lectorium Rosicrucianum

Pentagram - Lectorium Rosicrucianum (2. Kor. 5, 17). Zdá se to být ve zjevném rozporu s veršem: „Nedo­ mnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem rušit, nýbrž naplnit“ (Mat. 5, 17).

Více

2009/1 - Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

2009/1 - Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 4.5. 08 Jezero u Cerhonic (PI) 1ex., K. Pecl Chocholouš obecný 8.6. 08 Tchořovice, letiště (ST) 1ex., P. Pavlík Skřivan lesní 13.3. 09 Český Heršlák (CK) 6ex., M. Frencl 31.3. Všemeřice u Kaplice (...

Více

16. aukce 9. prosince 2000, 10 hod. MÁNES

16. aukce 9. prosince 2000, 10 hod. MÁNES Na základě žádostí vlastníků dražených věcí a v souladu se zák. 26/2000 Sb. pořádá ATA−Český antikvariát veřejnou dobrovolnou dražbu, jejíž průběh se řídí ust. tohoto dražebního řádu, jehož úplné z...

Více

Bulletin 5/2012 - Regionální sdružení mládeže SHSK Vysočina

Bulletin 5/2012 - Regionální sdružení mládeže SHSK Vysočina Oficiální hrací stoly DYNAMO jsou k dispozici na těchto místech v ČR: Restaurace Pod Skálou v Čebíně Kuželna u Nedopilů v Kroměříži Orlovna Brno - Královo Pole Hrací stůl od firmy WIK je umístěn ve...

Více

Řídicí jednotky

Řídicí jednotky jednotky). Popø. lze funkci využít pro zimní kompenzaci (snížení) žádané hodnoty topení pro snížení nákladù na vytápìní – s èidlem umístìným venku.

Více

Stáhnout katalog

Stáhnout katalog litografie,DA,vydal K.Schwidernoch,neprošlá,be zvadný kus, vc: 240 004 pohlednice, místopis, ČSR Brandýs n/Orlicí (okr.Ústí n/Orlicí) - barevná litografie,DA,vydal Th.Böhm,neprošlá,bezvadný kus, vc...

Více