Baranak, Chmelina: Modernizace pruzkumneho kompletu SNEZKA

Komentáře

Transkript

Baranak, Chmelina: Modernizace pruzkumneho kompletu SNEZKA
Modernizace průzkumného kompletu SNĚŽKA – návrh nového
výsuvného stožáru
Ing.Baraňák Libor, Ing.Vladislav Chmelina
Univerzita obrany Brno, katedra ženijních a stavebních strojů
Anotace : Při současném provedení stožáru pozorovacího kompletu SNĚŽKA, dochází již při
slabších poryvech větru ke kmitání pozorovací hlavice. Ve spolupráci z VTUPV Slavičín
bylo naším pracovištěm navrženo nové konstrukční řešení.
Abstrakt : The paper is an example of modernization military vanguard armoured fighting
vehicle SNEŽKA . The authors of the paper describe procedures for modernization vehicle
and pylon .
12. ANSYS Users’ Meeting, 30.září – 1.října 2004 na Hrubé Skále
-1-
1. Úvod –Průzkumný prostředek SNĚŽKA
Jedná se o obojživelné pancéřované pásové vozidlo s výsuvnou plošinou, které má velikou
velkou manévrovací schopnost jak na zpevněných komunikacích, tak při průchodnosti
terénem. Pracovní prostor osádky je zabezpečen kvalitním filtroventilačním zařízením proti
účinkům zbraní hromadného ničení a pancéřování odolává účinkům střelby z lehkých
pěchotních zbraní i střepinám granátů a min. Průzkumný a pozorovací komplet Sněžka je
svým určením autonomním průzkumným a pozorovacím systémem, který je schopen plně
zabezpečit dělostřelecký, případně vševojskový průzkum. V plném rozsahu nahrazuje a svými
novými systémy daleko předstihuje další průzkumné prostředky ve výzbroji Armády České
republiky.
SSnněěžžkkaa
2. Návrh a výpočet nového ramene
Při řešení modernizace průzkumného pozorovacího kompletu Sněžka je potřeba nahradit
stávající konstrukční řešení ramene za jiné. Jako první se nabízí možnost dvojného
stožárového systému, který poskytne větší stabilitu a tuhost. Názorný příklad pomocí
fotomontáže.
N
K SSnněěžžkkaa
Naavvrrhhoovvaannéé kkoonnssttrruukkččnníí řřeeššeenníí uu PPPPK
PPůůvvooddnníí kkoonnssttrruukkččnníí řřeeššeenníí uu PPPPK
K SSnněěžžkkaa
12. ANSYS Users’ Meeting, 30.září – 1.října 2004 na Hrubé Skále
-2-
Druhá konstrukční možnost vychází z pozorovacího kompletu SISU XA – 180. Rameno je
ze dvou částí. Spodní část je konstruována ve tvaru ,,V“ a dále pokračuje jako jednoduchý
stožár obdélníkového průřezu. Tento stožár opět poskytuje vysokou stabilitu a tuhost. Navíc
má menší hmotnost oproti předchozímu rameni.
Názorný příklad pomocí fotomontáže.
N
K SSnněěžžkkaa
Naavvrrhhoovvaannéé kkoonnssttrruukkččnníí řřeeššeenníí uu PPPPK
PPůůvvooddnníí kkoonnssttrruukkččnníí řřeeššeenníí uu PPPPK
K SSnněěžžkkaa
Poznámka:
U tohoto ramene je problém v zakroužkované části, kde dochází k přenosům značných sil
přes čep, u kterého při delším používání dojde k opotřebení a tím se sníží jak stabilita, tak
tuhost. Rameno pak kmitá a to se projeví i na nepřesnosti detekce cílů.
Konečné konstrukční řešení je realizováno z kompromisu z již navrhovaných variant. Při
návrhu jsme vycházely z nejdůležitějších parametrů a to je zachovat výšku cca 14m, zlepši
tuhost konstrukce a co nejvíce eliminovat kmitání ramene. Rameno jsme vytvořily v 3D
programu Autodesk Inventor 7.0.
Abychom ověřili tuhost a kmitání nového ramene při působení vnějších sil, vložili jsme
toto rameno do programu Nexis 32 verze 3.20.14 a ANSYS 8.1. Simulace byla provedena dle
normy EN 1991-1-4.
Simulace byla provedena na 37 474 elementech. Konstrukce byla zatížena větrem a
osovou silou v pozorovací hlavici. Při výpočtu bylo použito konstrukční oceli S235. Navržené
řešení je z hlediska stability v pořádku. Do budoucna budeme řešit dynamické zatížení
konstrukce.
12. ANSYS Users’ Meeting, 30.září – 1.října 2004 na Hrubé Skále
-3-
M
Mooddeell,, ddeeffoorrm
maaccee aa m
mooddeell vv IInnvveennttoorruu
3. Závěr
V současné době jsme navázaly spolupráci z firmou PATRA Finland, která vyrábí OT
AMV 8x8. Nové konstrukční řešení umožňuje ukrytí pozorovací hlavice, což stávající řešení
nemá. Taktéž tento prostředek může provádět průzkum jen pomocí pozorovací hlavice.
Statický výpočet prokázal velmi dobrou tuhost nové konstrukce. Dynamické účinky
Výhledově se bude řešit v MKP i stávající řešení na podvozku BVP-1 a na jiných kolových
podvozcích, které by měly být zařazeny do výběrového řízení pro AČR.
4. Literatura
[1] - Vladislav. Chmelina.:Pasivní pozorovací a sledovací prostředky AČR a potřeba jejich
modernizace.Diplomová práce.VA Brno 2004
[2] - Propagační materiály VTUVM Slavičín
[3] - Časopisy ATM, 1994,1995,1998,2000,2002
[4] - Časopis A-report, 2004
[5] - Propagační materiály z IDET 2003
[6] - Internet.
[7] – Fotografie z archívu autorů
12. ANSYS Users’ Meeting, 30.září – 1.října 2004 na Hrubé Skále
-4-

Podobné dokumenty

Filmový festival Expediční kamera nebude chybět ani letos v

Filmový festival Expediční kamera nebude chybět ani letos v džungle ohrožované nejen jedním z největších válečných konfliktů od dob II. světové války, ale i naší civilizací, která necitlivě válcuje všechno tradiční... Honnold 3.0. Alex Honnold patří k nejzn...

Více

Bohuslav Svoboda - životopis

Bohuslav Svoboda - životopis poté se v Jihlavě (Mrštíkova ul.), kam docházel, učil pekařem, ve stejném pekařství pak pracoval většinu svého života. Začátkem války se účastnil drobného odboje - rozbíjení oken Němcům a stavění b...

Více

zobrazit

zobrazit činnost………………….funkční pohyb nábojnice, volitelný režim střelby, uzamčený závěr zásobník…………………25 nábojů hmotnost……………….3,5 kg délka……………………665 mm délka hlavně…………….420 mm drážkování………………6,vpravo,...

Více

SOLVING PROBLEMS BROKEN TENACITY ON MODULAR

SOLVING PROBLEMS BROKEN TENACITY ON MODULAR simulaci lomové houževnatosti na experimentálním vzorku v prostředí ANSYS .

Více

Seznam členů společenství.numbers

Seznam členů společenství.numbers Seznam členů Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 2828 a 2829 v Přerově, ul. Kozlovská č. Člen

Více