Návod k instalaci a provozu FS 211 Ľ“ až 2“

Komentáře

Transkript

Návod k instalaci a provozu FS 211 Ľ“ až 2“
CS - česky
Návod k instalaci a provozu
FS 211
¼“ až 2“
Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodl pro proudový senzor. Před montáží a uvedením proudového senzoru do
provozu si laskavě pečlivě přečtěte tento návod na instalaci a použití a postupujte podle našich pokynů.
Pouze při přesném dodržování popsaných předpisů a pokynů je zaručena správná funkce proudového
senzoru a spolehlivý provoz.
2
FS 211
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
13
14
14.1
14.2
15
FS 211
Bezpečnostní předpisy
Oblast použití
Zvláštní výhody
Technické údaje
Rozsahy měření vzduchu
Mezní hodnoty měření pro různé plyny
Doporučení pro montáž
Měřicí úsek se závitovým připojením
Elektrické připojení
Připojovací svorky připojovací zástrčky M12
Pin-zapojení připojovací zástrčky M12
Legenda k Pin-zapojení
Výstup impulsů pro signalizaci
Délky impulsů v závislosti na spotřebě
Vnitřní sběrač impulsů
Připojení k měřicí jednotce DD 109
Připojení jednoho průtokového senzoru k měřicí jednotce
Připojení dvou průtokových senzorů k měřicí jednotce
Údržba
Demontáž a montáž měřicí jednotky
Čištění senzoru
Kalibrace/ Nastavení
Obsluha displeje
Autotest displeje
Konfigurace-nastavení
Prohlášení o shodě
4
5
5
6
7
7
8
9
10
10
10
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
15
15
16
18
3
1
Bezpečnostní předpisy
Zkontrolujte, zda tento návod odpovídá typu přístroje.
Dodržujte všechny uvedené pokyny v tomto návodu na instalaci a obsluhu. Obsahuje základní
informace, které je třeba dodržovat při instalaci, provozu a údržbě. Proto je bezpodmínečně
nutné, aby si montéři, jakož i příslušný provozovatel / obsluhující personál přečetli tento návod
na instalaci a obsluhu před instalací, uvedením do provozu a údržbou.
Návod na instalaci a obsluhu musí být kdykoliv k dispozici v místě instalace průtokiového
senzoru.
Zároveň s tímto návodem na instalaci a obsluhu je nutné dodržovat případné místní popř.
národní předpisy.
Při nejasnostech či dotazech k tomuto návodu na instalaci a obsluhu nebo k samotnému
přístroji se laskavě spojte s BEKO TECHNOLOGIES.
Nebezpečí !
Stlačený vzduch !
Při kontaktu s rychle a nárazově vypouštěným stlačeným vzduchem nebo od prasklých a/nebo
nezajištěných dílů zařízení existuje nebezpečí zranění nebo smrti.
Opatření:
•
Max. provozní tlak nesmí být překročen (viz typový štítek)!
•
Používejte pouze instalační materiál, který je odolný vůči tlaku!
•
Zabraňte tomu, aby byly osoby nebo předměty zasaženy unikajícím vzduchem!
Nebezpečí!
Napětí v síti!
Při kontaktu s napětím v síti u vodivých neizolovaných dílů existuje nebezpečí úrazu
elektrickým proudem s následkem zranění a smrti.
Opatření:
•
Při elektrické instalaci dodržujte všechny platné předpisy (např. VDE 0100)!
•
Údržbové práce provádějte pouze ve stavu bez tlaku!
•
Všechny elektropráce smí provádět pouze k tomu kompetentní odborný personál..
Nebezpečí!
Nedovolené provozní parametry!
Při nedosažení popř. překročení tolerančních mezí vzniká nebezpečí pro lidi a materiál a
mohou se objevit funkční a provozní poruchy.
Opatření:
•
Max. provozní tlak nesmí být překročen (viz typový štítek)!
•
Ujistěte se, že je průtokový senzor provozován pouze v rámci povolených a na typovém štítku
uvedených tolerančních mezí.
•
Přesné dodržování výkonových údajů průtokového senzoru v souvislosti s použitím.
•
Nesmí se překročit povolená skladovací a přepravní teplota.
•
Provádějte pravidelnou údržbu a kalibraci.
4
FS 211
Oblast použití
Další bezpečnostní předpisy:
•
Při instalaci a provozu se musí zároveň dodržovat platná národní ustanovení a bezpečnostní předpisy.
•
Průtokový senzor nepoužívejte ve výbušném prostředí.
Pozor!
Chybové funkce u průtokového senzoru
Kvůli nesprávné instalaci a nedostatečné údržbě může dojít u průtokového senzoru k
chybovým funkcím, které poškodí výsledky měření a tím může dojít ke špatné
interpretaci výsledků.
r.
2
Oblast použití
•
Průtokový senzor je měřicí přístroj spotřeby pro měření v rámci povolených provozních parametrů (viz
Technické údaje).
•
Průtokový senzor měří následující parametry:

objemový proud

spotřebu

rychlost
Standardně je nastaven objemový proud v m³/h, spotřeba v m³ a rychlost v m/s.
•
Průtokový senzor měří standardně vzduch.
Na zakázku může být senzor firmou BEKO TECHNOLOGIES GMBH naprogramován i na jiné plyny:
dusík, argon, helium, kysličník uhličitý
•
Průtokový senzor se převážně používá u zařízení na stlačený vzduch.
•
Průtokový senzor není vhodný pro použití ve venkovních prostorách .
3
Zvláštní výhody
•
•
•
•
•
•
•
Snadná a málo nákladná instalace
Volba jednotek přes tlačítka m³/h, m³/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm
Počitadlo stlačeného vzduchu do1.999.999.999 m³. Pomocí klávesnice možnost vrácení na "nulu".
Analogový výstup 4...20 mA, výstup impulsů (galvanicky izolované)
Vysoká přesnost měření i v nízké oblasti měření (ideální pro měření netěsností)
Zanedbatelná malá tlaková ztráta
Kalorimetrický princip měření, není potřeba žádné dodatečné měření tlaku a teploty, žádné mechanické
pohyblivé díly.
FS 211
5
4
Technické údaje
Měrné veličiny
Průtok, spotřeba a rychlost
Standardní nastavení z výroby: DIN 1945/ ISO 1217 (20°C/ 1000mbar)
Jednotky
Standardní nastavení: m³/h, m³ und m/s
Přes menu na displeji je možné nastavit jiné jednotky.
objemový proud: m³/min, l/min, l/s, cfm
hmotný proud: kg/s, kg/min, kg/h
spotřeba: l, cf, kg
Princip měření
kalorimetrické měrení
Senzor
Pt45, Pt1000
Měřené prostředí
vzduch, plyny
Teplota použití
0... 50 °C
Vlhkost měřeného prostředí
max. 90% rF (žádné vodní kapky)
Provozní tlak
do 16 bar, zvláštní provedení 40 bar
Materiál těla
Materiál trubky čidla
umělá hmota PC + ABS
nerezová ocel 1.4301
Materiál měrné trubice
provedení s připojovacím závitem: nerezová ocel 1.4301 nebo 1.4404
provedení s přírubou: nerezová ocel 1.4404
Utěsnění měřicí jednotka/měrná
trubice
O-kroužek (21 x 2) mm
Materiál: P990/ NBR 90
Třída ochrany
IP65
Rozměry
viz rozměrové nákresy na straně 8 a 9
Montážní závity
R 1/4", R1/2", R3/4", R1", R 1 1/4" R1 1/2", R 2”
DIN EN 10226 (ISO 7-1)
Zdroj napětí
12 do 30 VDC
napájení přes volitelý síťový díl nebo přes DD 109
Příkon
max. 80 mA při 24 VDC
Analogový výstup
4... 20 mA (zátěž < 500 Ohm), přesnost: 0.06 mA
Stupnice:
¼“: 4… 20mA ≙ 0… 90 l/min
½“: 4… 20 mA ≙ 0… 90 m³/h
3/4“: 4… 20 mA ≙ 0… 170 m³/h
1“: 4… 20 mA ≙ 0… 290 m³/h
1 ¼“: 4… 20 mA ≙ 0… 480 m³/h
1 ½“: 4… 20 mA ≙ 0… 550 m³/h
2“: 4… 20 mA ≙ 0… 900 m³/h
Výstup impulsů
1 impuls na m³ popř. na l, výstup impulsu bezpotenciální,
spínací výkon max. 30VDC, 20 mA
(délky impulsů viz str. 12)
Přesnost
± 1,5% v.M. ± 0,05 % v.E.
6
FS 211
Rozsahy měření vzduchu
5
Rozsahy měření vzduchu
Velikost
trubky
Trubka
vnitřní Ø
Velikost
trubky
mm
Spotřeba
Rozsah měření od ... do
Standardní nastavení
1/4“
8,5
DN 8
0,8 … 90 l/min
l
1/2“
16,1
DN 15
0,2 … 90 m³/h
m³
3/4“
21,7
DN 20
0,3 ... 170 m³/h
m³
1“
27,3
DN 25
0,5 ... 290 m³/h
m³
1 1/4“
36,8
DN 32
0,7 …480 m³/h
m³
1 1/2"
41,8
DN 40
1 … 550 m³/h
m³
2“
53,1
DN 50
2 ... 900 m³/h
m³
Referenční norma DIN 1945/ ISO 1217: 1000mbar /20°C; druh plynu: vzduch
6
Mezní hodnoty měření pro různé plyny
1/4"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
Analogový
výstup
20mA
Analogový
výstup
20mA
Analogový
výstup
20mA
Analogový
výstup
20mA
Analogový
výstup
20mA
Analogový
výstup
20mA
Analogový
výstup
20mA
l/min
[m³/h]
[m³/h]
[m³/h]
[m³/h]
[m³/h]
[m³/h]
Referenční norma DIN1945/ ISO 1217: 20°C, 1000 mbar (Reference pro nastavení sond)
Vzduch
90
90
170
290
480
550
900
Nastavení podle DIN 1343: 0°C, 1013,25 mbar
Vzduch
80
80
155
265
440
505
825
Argon
Ar
140
140
265
450
750
855
1400
Kysličník uhličitý
CO2
85
85
165
285
470
540
890
Dusík
N2
80
80
150
255
425
485
800
Upozornění:
Vnější prostor rozvodu (okolní prostředí sondy) nesmí být ve venkovním prostoru.
FS 211
7
7
Doporučení pro montáž
Následující tabulka ukazuje potřebné přítokové úseky v závislosti
na případné poruše/poruše proudění.
Tabulka dodatečných potřebných přítokových drah
Překážka proudění před měřicím úsekem
Min. délka
přítokové dráhy (L1)
Min. délka
odtokové dráhy (L-L1)
Malý záhyb
(koleno < 90°)
12 x D
5xD
Redukce
(trubka se k měřicímu úseku zužuje)
15 x D
5xD
90° koleno
nebo T-kus
15 x D
5xD
2 kolena á 90°
v jedné úrovni
20 x D
5xD
2 kolena á 90°
3-rozměrná změna směru
35 x D
5xD
Uzavírací ventil
45 x D
5xD
Vždy se uvádějí potřebné minimální hodnoty. Pokud nemohou být uklidňující úseky
dodržené, musí se počítat s malými až značnými odchylkami v měřených výsledcích.
Pozor:
Měřicí úseky počitadla spotřeby FS 211 s měřicím úsekem od 1" mají zkrácené přítokové a odtokové úseky.
Rozměry viz str. 9.
8
FS 211
Měřicí úsek se závitovým připojením
8
Měřicí úsek se závitovým připojením
AD= vnější průměr trubky, ID= vnitřní trůměr trubky
Velikost
trubky
Velikost
trubky
AD/ ID
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
R
A
(mm)
1/4"
DN 8
13,7 / 8,5
194
137
176,0
165,7
R 1/4"
15
1/2“
DN 15
21,3 / 16,1
300
210
176,4
165,7
R 1/2“
20
3/4“
DN 20
26,9 / 21,7
475
275
179,2
165,7
R 3/4“
20
1“
DN 25
33,7 / 27,3
475
275
182,6
165,7
R 1“
25
1 1/4"
DN 32
42,4 / 36,0
475
275
186,9
165,7
R 1 1/4"
25
1 1/2“
DN 40
48,3 / 41,9
475
275
189,9
165,7
R 1 1/2“
25
2“
DN 50
60,3 / 53,1
475
275
195,9
165,7
R 2“
30
Pozor:
Měřicí úseky počitadla spotřeby FS 211 s měřicím úsekem od 1" mají zkrácené přítokové a odtokové
úseky.
FS 211
9
9
Elektrické připojení
Pozor:
Nepotřebná připojení (NC) se nesmí připojit na potenciál a/ nebo zem. Dráty odstřihněte a
zaizolujte.
Připojovací zátrčka „A“
Připojovací zástrčka „B“
9.1
Připojovací svorky připojovací zástrčky M12
Připojovací svorky (pohled ze strany svorek)
9.2
Pin-zapojení připojovací zástrčky M12
Připojovací zástrčka A
Barvy připojovacích drátů
Připojovací zástrčka B
Barvy připojovacích drátů
Pozor:
10
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Pin 5
NC
(SDI)
-VB
+VB
+I
4… 20 mA
NC
hnědý
bílý
modrý
černý
šedý
NC
(SDI)
NC
NC
impuls
izolovaný
impuls
izolovaný
hnědý
bílý
modrý
černý
šedý
Nepotřebná připojení (NC) se nesmí připojit na potenciál a/ nebo zem. Dráty odstřihněte a
zaizolujte
FS 211
Elektrické připojení
9.3
Legenda k Pin-zapojení
-VB
Záporné napětí 0V
+VB
Kladné napětí 12... 30 VDC hlazené
+I
Proudový signál 4… 20 mA – aktuální průtok
Impuls
Impuls pro spotřebu
NC
Nesmí se připojit na potenciál a/nebo zem. Dráty odstřihněte a
zaizolujte.
Připojovací zástrčka A
Připojovací zástrčka B
FS 211
11
10 Výstup impulsů pro signalizaci
Délky impulsů jsou závislé na spotřebě.
Impulsy, na každou nastavenou spotřební jednotku jeden impuls, se sbírají uvnitř sondy a zobrazují se v
sekundovém intervalu.
Impuls :
Je k dispozici jeden izolovaný kontakt. Po dobu trvání impulsu je
zavřený. Max. spínací výkon : 30 VDC, 20 mA (polovodičové relé galvanicky izolované).
10.1 Délky impulsů v závislosti na spotřebě
Může být vysláno 36 impulsů za sekundu.
Pozor:
Když se překročí max. průtok, nevysílají se žádné další signály.
V tomto případě laskavě přepněte jednotku např. z l/min na m³/h
Délka
impulsu
[ms]
[m³/h]
[m³/min]
[l/min]
[cfm]
[kg/h]
[kg/min]
[kg/s]
120
10.800
180
180
180
10.800
180
3
60
21.600
360
360
360
21.600
360
6
30
39.600
660
660
660
39.600
660
11
10
129.600
2.160
2.160
2.160
129.600
2.160
36
Max.
průtok
129.600
2.160
2.160
2.160
129.600
2.160
36
10.2 Vnitřní sběrač impulsů
Počet m³/ s se sčítá a vždy po
sekundě se vyšle signál
12
FS 211
Připojení k měřicí jednotce DD 109
11 Připojení k měřicí jednotce DD 109
11.1 Připojení jednoho průtokového senzoru k měřicí jednotce
FS 211
Připojení „G“
Analogový výstup připojení „G“
Počitadlo impulsů:
připojení „H“
11.2
Připojení dvou průtokových senzorů k měřicí jednotce
FS 211 1
připojení „G“
Analogový výstup připojení „G“
Počitadlo impulsů:
připojení „H“
FS 211 2
připojení „I“ a „H“
Analogový výstup připojení „I“ a „H“
Počitadlo impulsů:
připojení „H“
Upozornění:
Pro konfiguraci senzoru měřicí jednotky DD109 je nutný konfigurační software jakož i kabel USB (2x Azástrčka). Konfigurační software je součástí opčního softwaru SW 109, nebo je k dispozici k volnému stažení
na adrese www.beko.de.
FS 211
13
12 Údržba
Stlačený vzduch obsahuje ve většině případů olej, kondenzát, nečistoty a částice. To během nějaké doby
vede k znečištění počitadla spotřeby a tím může docházet k chybám v měření.
Konstrukce umožňuje demontáž a vyčištění měřicí jednotky, bez demontáže měřicího úseku.
Pro dobu údržby nabízíme jako příslušenství uzavírací zátku.
Uzavírací zátka: hliníková Obj.č. 0190.0001, nerezová Obj.č. 0190.0002
12.1 Demontáž a montáž měřicí jednotky
Demontáž měřicí jednotky:
• Odvzdušněte rozvod
• Pomocí klíče SW 36 uvolněte měřicí jednotku
• Měřicí jednotku opatrně zvedněte, nesmíte při tom poškodit
centrovací kolík
• O-kroužek ( 21x2) mm může zůstat v drážce
• Pevně zašroubujte uzavírací zátku (opce)
Montáž měřicí jednotky:
• Odvzdušněte rozvod
• Vyšroubujte uzavírací zátku
• Zkontrolujte, zda není poškozen nebo znečištěn O-kroužek a drážka
a zase ho nasaďte
• Opatrně nasaďte měřicí jednotku, při tom dejte pozor na správnou
polohu centrovacího kolíku
• Přišroubujte měřicí jednotku pomocí klíče SW 36
12.2 Čištění senzoru
Senzor můžete vyčistit opatrným vymácháním v destilované vodě
nebo v isopropanolu.
Pokud je znečištění příliš velké, je třeba, aby kontrolu a údržbu
provedl výrobce.
Doporučení:
Nedotýkejte se senzorových destiček.
Zabraňte mechanickému působení na senzor (např. houbou nebo kartáčem).
13 Kalibrace/ Nastavení
Doporučujeme nechat měřicí přístroj každý rok kalibrovat, popř. nastavit výrobcem.
Všimněte si laskavě přiloženého výrobního certifikátu o kalibraci.
14
FS 211
Obsluha displeje
14 Obsluha displeje
14.1 Autotest displeje
Po zapnutí proudového senzoru FS 211 proběhne u displeje autotest a pak se zobrazí aktuální měřené
hodnoty.
Slave mode
Změny v nastavení jsou možné pouze přes DD 109
Master mode
Změny v nastavení pomocí tlačítek na FS 211
FS 211
15
14.2 Konfigurace-nastavení
Pro změnu konfigurace se musí na 3 sekundy zmačknout tlačítko “Enter“ 3. Po zadání odblokovacího kódu
začne menu požadovagt zadání objevmového proudu jednotky. Jednotka začne blikat a hodnota se může
změnit pomocí tlačítka „šipka nahoru“. Zvolená jednotka se potvrdí tlačítkem „Enter“.
Konfigurační menu:
16
FS 211
Obsluha displeje
Konfigurační menu:
Když nechcete listovat celým menu, můžete ho kdykoliv opustit, když zmačknete tlačítko Enter a podržíte
ho 3 s. Po cca 20 s bez aktivace tlačítek se ukazatel automaticky vrátí zpět do modu online. Do té doby
provedené změny se uloží.
FS 211
17
15 Prohlášení o shodě
18
FS 211
Prohlášení o shodě
BEKO TECHNOLOGIES GMBH
41468 Neuss, GERMANY
Tel: +49 2131 988-0
www.beko.de
ES-Prohlášení o shodě
Tímto prohlašujeme, že dále uvedené výrobky v námi dodávaném provedení odpovídají požadavkům
příslušných norem:
Označení výrobku:
Zdroj napětí:
Max. provozní tlak:
Popis výrobku a funkce:
FS211 ¼“, ½“, ¾“, 1, 1 ¼“, 1 ½“, 2“
12 - 30 VDC
16 bar
Senzor pro měření objemového proudu v systému
rozvodu stlačeného vzduchu
Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EG
Se jmenovitým napětím max. 30 VDC nespadá výrobek do oblasti uplatnění směrnice o nízkém napětí (tam
Článek 1).
Směrnice EMV 2004/108/EG
Použité normy:
Rušivé vyzařování:
EN 61326:1997 + A1:1998 + A2:2001 + A3:2003
Odolnost proti rušení:
EN 61326:1997 + A1:1998 + A2:2001 + A3:2003
Výrobky jsou označené zobrazeným znakem:
Toto prohlášení se vztahuje pouze na výrobky v takovém stavu, ve kterém byly uvedeny do provozu; díly,
které nejsou přidané výrobcem a/nebo následně provedené zásahy se nezohledňují.
Neuss, 30.03.2009
BEKO TECHNOLOGIES GMBH
i.V. Christian Riedel
Vedoucí managementu kvality
FS 211
19
A
O
Autotest displeje .................................................15
B
Oblast použití ........................................................5
Odborný personál .................................................4
Bezpečnostní předpisy ..................................... 4, 5
P
C
Pin-zapojení připojovací zástrčky M12 ...............10
Počitadlo impulsů ................................................13
Polovodičové relé ...............................................12
Princip měření .......................................................6
Připojení dvou průtokových senzorů k DD109 ...13
Připojení jednoho průtokového senzoru k DD109
........................................................................13
Připojovací svorky připojovací zástrčky M12 ......10
Prohlášení o shodě .............................................18
Čištění senzoru ................................................... 14
D
Délky impulsů v závislosti na spotřebě ............... 12
Demontáž a montáž měřicí jednotky .................. 14
E
Elektrické připojení ............................................. 10
K
Kalibrace.............................................................14
R
L
Referenční norma .................................................7
Rozsahy měření vzduchu .....................................7
Legenda k Pin-zapojení......................................11
T
M
Měřicí úsek se závitovým připojením ................... 9
Měrné veličiny ....................................................... 6
Mezní hodnoty měření pro různé plyny ................ 7
N
Nastavení............................................................14
Nebezpečí napětí v síti ......................................... 4
Nebezpečí stlačený vzduch .................................. 4
Nebezpečí stlačený vzduch .................................. 4
Nesprávná instalace .............................................5
Technické údaje....................................................6
U
Údržba ................................................................14
Uzavírací.............................................................14
Uzavírací zátka ...................................................14
V
Venkovní prostory.................................................5
Vnitřní sběrač impulsů ........................................12
Výstup impulsů pro signalizaci ...........................12
Z
Zvláštní výhody.....................................................5
20
FS 211
FS 211
21
22
FS 211
FS 211
23
Headquarter :
中华人民共和国 / China
France
BEKO TECHNOLOGIES (Shanghai) Co.
Ltd.
BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l.
Deutschland / Germany
BEKO TECHNOLOGIES GMBH
Rm.606 Tomson Commercial Building
1 Rue des Frères Rémy
Im Taubental 7
710 Dongfang Rd.
F- 57200 Sarreguemines
D-41468 Neuss
Pudong Shanghai China
Tél. +33 387 283 800
Tel.: +49 (0)2131 988 0
P.C. 200122
[email protected]
[email protected]
Tel. +86 21 508 158 85
Zone Industrielle
[email protected]
India
Italia / Italy
日本 / Japan
BEKO COMPRESSED AIR
TECHNOLOGIES Pvt. Ltd.
BEKO TECHNOLOGIES S.r.l
BEKO TECHNOLOGIES K.K
Via Peano 86/88
KEIHIN THINK 8 Floor
Plot No.43/1, CIEEP, Gandhi Nagar,
I - 10040 Leinì (TO)
1-1 Minamiwatarida-machi
Balanagar, Hyderabad - 500 037, INDIA
Tel. +39 011 4500 576
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi
Tel +91 40 23080275
[email protected]
JP-210-0855
[email protected]
Tel. +81 44 328 76 01
[email protected]
Benelux
Polska / Poland
Scandinavia
BEKO TECHNOLOGIES B.V.
BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
BEKO TECHNOLOGIES AB
Veenen 12
ul. Chłapowskiego 47
Industrivägen 39
NL - 4703 RB Roosendaal
PL-02-787 Warszawa
S-43361 Sävedalen
Tel. +31 165 320 300
Tel +48 (0)22 855 30 95
Tel +46 31 26 35 00
[email protected]
[email protected]
[email protected]
España / Spain
South East Asia
臺灣 / Taiwan
BEKO Tecnológica España S.L.
BEKO TECHNOLOGIES Co.,Ltd
Polígono Industrial "Armenteres"
BEKO TECHNOLOGIES S.E.Asia
(Thailand) Ltd.
C./Primer de Maig, no.6
75/323 Romklao Road
E-08980 Sant Feliu de Llobregat
Sansab, Minburi
Tel. +34 93 632 76 68
Bangkok 10510
[email protected]
Thailand
Tel. +66 (0) 2-918-2477
16F.-5, No.79, Sec. 1,
Xintai 5th Rd., Xizhi Dist.,
New Taipei City 221,
Taiwan (R.O.C.)
Tel. +886 2 8698 3998
[email protected]
[email protected]
Česká Republika / Czech Republic
United Kingdom
USA
BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.
BEKO TECHNOLOGIES LTD.
BEKO TECHNOLOGIES CORP.
Mlýnská 1392
2 West Court
900 Great SW Parkway
CZ - 562 01 Usti nad Orlici
Buntsford Park Road
US - Atlanta, GA 30336
Tel. +420 465 52 12 51
Bromsgrove
Tel. +1 (404) 924-6900
[email protected]
GB-Worcestershire B60 3DX
[email protected]
Tel. +44 1527 575 778
[email protected]
Originální návod v německém jazyce.
Překlad originálního návodu.
Technické změny a omyly vyhrazeny.
FS 211_manual_cs_2011_06

Podobné dokumenty