Navigační systém Columbus - Media Portal

Komentáře

Transkript

Navigační systém Columbus - Media Portal
SIMPLY CLE VER
www.skoda-auto.cz
Columbus.indd 1
Navigace Columbus
Škoda Auto česky 03.08
3T0 012 151 D
ŠkodaAuto
RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM COLUMBUS
12.3.2008 8:41:42
Společnost Škoda Auto pracuje neustále na dalším vývoji všech typ a model . M jte, prosím, pochopení pro to, že kdykoli mohou nastat zm ny ve
form , vybavení a technice dodávaných vozidel. Na údajích, obrázcích a popisech v tomto návodu nelze proto zakládat žádné nároky.
Tisk, rozmnožování, p ekládání či jiné užití tohoto díla nebo jeho části nejsou bez písemného souhlasu společnosti Škoda Auto dovoleny.
Všechna majetková práva k tomuto dílu vyplývající z p edpis autorského práva vykonává výlučn Škoda Auto.
Zm ny tohoto díla jsou vyhrazeny.
Vydal: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2007
Columbus.indd 2
12.3.2008 8:41:45
s3ao.4.book Page 1 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Úvod
Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda vybavené Rádionavigačním systémem Columbus (dále jen navigačním
systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.
Doporučujeme Vám, abyste si pečlivě přečetli tento Návod k obsluze, abyste se s Vaším navigačním systémem
rychle a dobře seznámili.
Pokud budete mít v souvislosti s Vaším navigačním systémem další dotazy nebo nějaké problémy, obraťte se,
prosím, na servisního partnera Škoda, nebo kontaktujte Vašeho importéra.
Odlišná národní zákonná ustanovení mají přednost před informacemi uvedenými v tomto Návodu k obsluze.
Přejeme Vám mnoho radosti a ujetých kilometrů s Vaším navigačním systémem a vždy šťastnou cestu.
Vaše Škoda Auto
s3ao.4.book Page 2 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
2
Obsah
Obsah
Obecné pokyny
........................
3
Přehled přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Důležitá upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Ovládání během jízdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Ovládání – všeobecně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Zadávací maska určená k zadávání libovolného
textu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Zadávací maska určená pro zadávání číslic . .
8
Speciální funkce* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Zapnutí a vypnutí přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Zabezpečení proti krádeži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Tlačítko režimu TONE
...............
11
Nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Tlačítko režimu SETUP
Video nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Režim tras s dílčími cíli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Telefon nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Režim navigace terénem (navigace offroad) .
49
Navádění k cíli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Tlačítko režimu RADIO
.............
18
Režim rádio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Tlačítko režimu MAP
................
58
Funkce dopravního hlášení TP . . . . . . . . . . . . . . .
20
Zobrazení mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Zobrazení aktuální polohy bez navádění k cíli
61
Tlačítko režimu PHONE
............
62
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Věcný rejstřík
67
Tlačítko režimu TRAFFIC
...........
21
Zobrazení dopravního hlášení TMC . . . . . . . . . .
21
Tlačítko režimu MEDIA
.............
22
Všeobecné pokyny k režimu CD nebo DVD . .
22
Hlavní nabídka MEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Nabídka Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Soubory MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Ukládání a úprava audiosouborů (HDD) . . . . .
28
..............
12
Hlavní nabídka nastavení (Setup) . . . . . . . . . . . . .
12
Režim video-DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Radio nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Režim TV* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Nastavení mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Nastavení dopravního hlášení . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
37
Nastavení obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Media nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
Navigace – nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Hlavní nabídka navigace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
Systémové nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Zadávání cíle: Volba cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Paměť cílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
...........................
s3ao.4.book Page 3 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Obecné pokyny
Obecné pokyny
Přehled přístroje
7
 – zopakuje poslední hlášení navigace.
A
8 Nastavovací knoflík
A
− režim RADIO – otáčením lze ručně ladit stanice; krátkým stisknutím se aktivuje nebo deaktivuje krátkodobé přehrávání stanic
(Scan).
1 Zapnutí/vypnutí: Ovládací knoflík k zapnutí/vypnutí přístroje (stisA
2
A
knutím) a k nastavování hlasitosti (otáčením)
Tlačítko režimu pro zvolení požadované hlavní nabídky :
− RADIO – aktivuje režim rádia a v režimu rádia přepíná mezi frekvenčními pásmy.
− režim MEDIA – otáčením lze ručně měnit titul; krátkým stisknutím v režimu audio se aktivuje nebo deaktivuje krátkodobé
přehrávání titulů (Scan).
− MEDIA – aktivuje naposledy používané médium nebo vybere
médium nové.
− Zobrazení mapy (MAP) – otáčením lze měnit měřítko mapy;
krátkým stiskem se během vedení k cíli vyvolá zopakování navigačního hlášení.
− PHONE – aktivuje funkci telefonu – vypne zvuk právě poslouchaného zdroje zvuku.
− TONE – aktivuje nabídku pro nastavení zvuku a hlasitostí.
− MAP – aktivuje zobrazení mapy se zobrazením aktuální polohy
vozidla nebo se zobrazením trasy během vedení k cíli. V zobrazení
mapy je možno aktivovat nebo deaktivovat ještě další okno
s přídavnými informacemi.
− NAV – aktivuje navigaci.
− TRAFFIC – aktivuje zobrazení uložených dopravních hlášení TMC
(Traffic-Message-Channels) = kanál dopravních hlášení.
3
A
− SETUP – umožňuje nasavení v jednotlivých režimech.
 a  : tlačítka pro posun vzad a vpřed pro právě „poslouchaný“
zdroj zvuku.
− režim RADIO – pro volbu rozhlasových stanic uložených v paměti.
− režim MEDIA – pro volbu následující resp. předcházející skladby.
4
A
5
A
6
A
− režim TV – pro volbu stanic uložených v paměti.
Otvor pro CD nebo DVD
Touchscreen (dotyková obrazovka): oblasti na obrazovce, které
mají barevný rámeček, jsou právě „aktivní“ a lze je ovládat dotykem
na obrazovku.
Tlačítko pro vysunutí  – krátkým stiskem, se vysune vložené CD
nebo DVD do polohy, z které je lze odebrat.
9
A
− Navigace – během vedení k cíli se krátký stiskem vyvolá zopakování navigačního hlášení.
Otvor pro vložení paměťové karty: Podporovány jsou paměťové
karty SD („Secure Digital Memory Cards“) a MMC („Multimedia
Cards“) o rozměrech 32 mm x 24 mm x 2,1 mm a kapacitě do 2 GB
včetně. Otvor pro vložení paměťové karty se nachází pod obrazovkou.
Součásti výbavy označené * jsou sériově montovány jen na určité modely nebo
jsou dodávány jako mimořádná výbava.
Důležitá upozornění
Záruka
Pro tento přístroj platí stejné záruční podmínky jako pro nová vozidla.
Poznámka
Poškození a závady, na které se záruka vztahuje, nesmí být způsobeny nesprávným
zacházením s přístrojem nebo neodbornými pokusy o opravu poruch. Kromě toho
nesmí být přístroj z vnější strany poškozen.
3
s3ao.4.book Page 4 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
4
Obecné pokyny
Obsluha navigačního systému
Požadavky kladené dnes na řidiče v silniční dopravě od něj vyžadují, aby se
neustále dokonale soustředil na jízdu.
Rozsáhlé a náročné detaily vybavení tohoto systému nabízejí - vedle možností
zábavné elektroniky - také řadu informací, které Vám pomohou dostat se rychle
a spolehlivě k cíli.
•
Navigační systém se svými četnými možnostmi by měl být obsluhován pouze
tehdy, pokud to dopravní situace opravdu dovolí.
•
Hlasitost zvukového výstupu by měla být nastavena tak, aby bylo vždy slyšet
akustické signály zvenčí, např. zvukové znamení vozidel s právem přednosti jízdy
jako je policie, sanitka a hasiči.
•
POZOR!
Věnujte svou pozornost v prvé řadě řízení vozidla! Jako řidič nesete plnou
zodpovědnost za bezpečnost dopravy. Používejte proto funkce tohoto
systému pouze tak, abyste měli ve všech dopravních situacích své vozidlo
pod kontrolou!
Než začnete používat navigační systém
•
•
Během jízdy dodržujte vždy pravidla silničního provozu.
Jména ulic a obcí mohou být změněna. Proto se může stát, že se jména uložená
na CD ve výjimečných případech neshodují se změněnými jmény.
•
Trasa, kterou navigační systém vypočítá, je doporučením, jak dojet k cíli cesty.
Během cesty dávejte ale stále pozor na zákaz stání, semafory, jednosměrné ulice,
zákazy, změny jízdního pruhu, toky a přívozy.
POZOR!
Vždy platí pravidla silničního provozu, i když jsou doporučení systému pro
řidiče v rozporu s jejich ustanoveními.
Upozornění!
Pokus o zasunutí dalšího CD nebo DVD ve chvíli, kdy se se přístroj snaží již
vložené CD nebo DVD vysunout, by mohl vést ke zničení mechaniky přístroje.
Pamatujte na to, že po stisknutí tlačítka pro vysunutí  trvá několik sekund, než
je CD nebo DVD vysunuto. Během této doby je otvor pro vložení CD nebo DVD
otevřen. Před vložením nového CD nebo DVD vyčkejte, až se již vložené CD nebo
DVD vysune.
Knoflíky a tlačítka přístroje stiskávejte jen lehce, abyste přístroj nepoškodili.
K ovládání přístroje stačí jen lehký stisk. Uvědomte si, že ovládací knoflíky mají tzv.
místo žádaného zlomu, aby se snížilo riziko poranění.
K ovládání dotykové obrazovky nepoužívejte špičaté předměty nebo předměty
s ostrými hranami. K ovládání stačí jen lehký tlak prstu. Zobrazení na obrazovce,
které nelze dotykem zvolit, není v daném okamžiku zvolitelné.
•
Mějte na paměti, že zašpiněné nebo poškrábané navigační DVD může výrazně
snížit rychlost a funkčnost navigace.
•
Poznámka
Váš navigační systém je vysoce výkonným počítačem. Tak jako váš počítač
doma, potřebuje i tento přístroj při komlikovaných procesech několik sekund
k jejich zpracování. V takových případech se může stát, že přístroj nebude na ovládací pokyny reagovat, dokud na pozadí nezpracuje probíhající procesy. Mějte
v takovém případě strpení, jinak by se mohlo stát, že si přístroj zadané ovládací
kroky „zapamatuje“, i když na ně zdánlivě nereaguje. Tyto ovládací kroky budou
přístrojem postupně zpracovávány, jakmile se ukončí procesy na pozadí, což může
vést k nepřehlednosti.
•
Mechanika DVD použitá v přístroji využívá k reprodukci zvuku kódovací systém
Dolby Digital® a MLP Lossless®, čímž zajišťuje vysokou kvalitu audio DVD s tímto
standardem. „Dolby®“, „MLP Lossless®“ a symbol dvojitého D jsou ochrannými
známkami Dolby Laboratories®.
•
Pomocí „DTS®“ a „DTS 2.0®“ se převádí Surround-Sound DVD a je reprodukován v nejlepší kvalitě. „DTS®“ a „DTS 2.0®“ jsou registrovanými známkami DTS,
Inc.
•
Přístroj reprodukuje také zvukové soubory WMA (Windows Media Audio) a
pokud nejsou pomocí DRM (Digital Rights Management) chráněny autorskými
s3ao.4.book Page 5 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Obecné pokyny
právy, lze je ukládat i na pevný disk (HDD). Ovládání a chování přístroje odpovídá
komprimovaným audiosouborům MP3 a nebude dále zvlášť popisováno.
Údržba obrazovky
Zacházejte s obrazovkou opatrně, protože byste mohli prsty vytlačit do jejího
povrchu prohlubně a při dotyku ostrými předměty ji poškrábat.
Obrazovku můžete čistit měkkou látkou a případné otisky prstů smýt čistým alkoholem.
Poznámka
Nepoužívejte žádná rozpouštědla jako benzin nebo terpentýn, která by mohla
poničit povrch obrazovky.
5
s3ao.4.book Page 6 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
6
Obecné pokyny
Ovládání během jízdy
Ovládání – všeobecně
Požadavky v současné silniční dopravě vyžadují trvalou plnou pozornost účastníků
silničního provozu.
POZOR!
Věnujte svou pozornost v prvé řadě řízení vozidla. Bude-li pozornost řidiče
odpoutávána, může to vést k nehodám a poraněním.
•
Neodvracejte svoji pozornost od dění na silnici nastavováním nebo
používáním přístroje.
•
Přístroj používejte jen tehdy, když to podmínky na silnici a počasí dovolí
a Vaše pozornost nebude odváděna.
•
Různá nastavení hlasitosti, by měla být volena tak, aby akustické signály
zvenčí, např. zvukové znamení vozů policie nebo hasičů, bylo vždy dobře
slyšitelné.
Obr. 1 Tlačítko režimu
SETUP: hlavní nabídka
Nastavení.
Poznámka
V závislosti na zemi použití nelze některé funkce rádionavigačního systému na
obrazovce od určité rychlosti zvolit. Nejedná se o závadu, nýbrž to odpovídá
zákonným ustanovením dané země.
Obr. 2 Tlačítko režimu
SETUP: Radio nastavení.
Obrazovka přístroje je takzvaný touchscreen (dotyková obrazovka).
Oblasti na obrazovce, které mají barevný rámeček, jsou právě „aktivní“ a
lze je ovládat dotykem na obrazovku.
s3ao.4.book Page 7 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Obecné pokyny
„Funkční tlačítka“ na obrazovce
„Rolovací pruh“
– Aktivní oblasti, kterými se volí funkce nebo nabídka, se nazývají
„funkční tlačítka“.
C mezi tlačítky
Svislý pruh na pravém okraji obrazovky s posuvným regulátorem A
se šipkou  a  se označuje jako „rolovací pruh“. Ukazuje, že je možno zobrazit
další položky nabídky, pokud se posuvný regulátor posune až dolů.
– Dotkněte se například v hlavní nabídce Nastavení funkčního tlačítka
Radio ⇒ strana 6, obr. 1, abyste zvolili Radio nastavení ⇒ strana 6,
A .
obr. 2. V které nabídce se právě nacházíte, vidíte v řádku pro tituly A
– Funkčním tlačítkem 
předcházející.
B se vrátíte z každé nabídky do nabídky
A
Posouvání objektů nebo regulátorů
– Položte prst na obrazovku na pohyblivý objekt, např. na „posuvný
C v „rolovacím pruhu“ ⇒ strana 6, obr. 2.
regulátor“ A
– Pohybujte prstem po obrazovce aniž byste ho od obrazovky oddálili.
Objekt se bude pohybovat spolu s prstem, ale jen v předdefinovaném
rozsahu.
– Jakmile se objekt ocitne v požadované poloze, sundejte prst
z obrazovky.
– Abyste si mohli prohlédnout zobrazený výřez nabídky ⇒ strana 6,
obr. 2 posuňte pravý posuvný regulátor v rolovacím pruhu až úplně
dolů.
– Také můžete posuvným regulátorem pohybovat dolů a nahoru tím, že
se na obrazovce dotknete funkčních tlačítek  a  .
– Posuvným regulátorem v nastavovacím pruhu  můžete také pohybovat tím, že stisknete - nebo + . Např. v nastavení pro režim videoDVD.
Pokud na obrazovce žádná funkční tlačítka nejsou (např. během přehrávání DVD),
dotkněte se krátce obrazovky, aby se funkční tlačítka zobrazila.
„Vyskakovací okna“
Funkční tlačítko se šipkou  za jiným funkčním tlačítkem zobrazuje právě zvolené
D .
nastavení, např. u Oblíb. TMC stanice  Automaticky ⇒ strana 6, obr. 2 A
Stiskněte funkční tlačítko  ... na obrazovce, otevře se tzv. „vyskakovací okno“,
v kterém jsou zobrazeny různé možnosti nastavení.
Stiskněte krátce nastavení, které chtete změnit. Vyskakovací okno se ztratí a ve
funkčním tlačítku  ... se zobrazí zvolená možnost nastavení. Pokud chcete vyskakovací okno zavřít, aniž byste změnili nastavení, stiskněte ve vyskakovacím okně
funkční tlačítko  .
„Zatrhávací políčko“
Některé funkce je možno jen zapnout nebo vypnout.
Před funkcí, kterou je možno jen zapnout nebo vypnout, je zobrazeno tzv.
E . Zatržítko v zatrhávacím políčku 
„zatrhávací políčko“ ⇒ strana 6, obr. 2 A
znamená, že funkce je zapnutá, prázdné zatrhávací políčko , znamená, že je
funkce vypnutá.
Pro zapnutí nebo vypnutí jedenkrát krátce stiskněte příslušné funkční tlačítko.
7
s3ao.4.book Page 8 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
8
Obecné pokyny
Zadávací maska určená k zadávání libovolného textu
 – otevře zadávací masku pro číslice a zvláštní znaky. Funkční klávesa přepíná na
A-Z . Abyste se vrátili zpět do zadávací masky pro písmena, stikněte A-Z .
– mezerník, slouží pro zadávání mezer.
 nebo  – umožňuje pohyb kurzoru v zadávacím řádku vlevo nebo vpravo.
 – maže znaky v zadávacím řádku od pozice kurzoru zprava doleva.
Volba zvláštních znaků pro písmena
V některých zadávacích maskách jsou některá písmena označena trojúhelníčkem
„“. Ten upozorňuje na možnost vybrat pro dané písmeno zvláštní znak.
Obr. 3 Zadávací maska
určená k zadávání libovolného textu
V některých nabídkách máte možnost zadávat libovolný text. Například
při zadávání jména adresáře na pevném disku pro uložení souborů MP3
nebo při vyhledávání zvláštního cíle.
– Pokud chcete použít řadu znaků, kterou Vám nabízí přístroj, stiskněte
OK , pokud chcete v zadávacím řádku znaky mazat, stiskněte  .
Podržte prst na příslušném funkčním tlačítku tak dlouho, dokud se nezobrazí vyskakovací okno se zvláštními znaky. Do zadávacího řádku se potřebný zvláštní znak
přemístí, když se ho dotknete – vyskakovací okno se zavře. Jestliže nevyberete
žádný zvláštní znak, vyskakovací okno se po několika sekundách automaticky zavře.
Některé zvláštní znaky je možno i „vypsat“. Místo německých zvláštních znaků „Ä“,
„Ü“ a „Ö“ rozezná navigační systém také pořadí znaků „AE“, „UE“ a „OE“. Ostatní
zvláštní znaky je možno také ignorovat, např. místo „É“, „Ę“ nebo „Č“ rozezná navigační systém také normální „E“.
Zadávací maska určená pro zadávání číslic
– Jestliže se dotknete znaku na klávesnici v zadávací masce, objeví se
tento znak v zadávacím řádku.
– Znaky v zadávacím řádku můžete mazat, můžete měnit jejich pořadí a
pro jejich doplnění si nechat zobrazovat zvláštní znaky.
– Chcete-li řadu znaků v zadávacím řádku použít, stiskněte OK . Stisknutím  se zadávací maska zavře, aniž by se obsah zadávacího
řádku použil.
Další možnosti zadávání:
 – přepínání mezi velkými a malými písmeny.
Obr. 4 Zadávací maska
určená pro zadávání číslic
s3ao.4.book Page 9 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Obecné pokyny
– Pokud chcete použít řadu číslic, kterou Vám nabízí přístroj, stiskněte
OK , pokud chcete v zadávacím řádku znaky zprava doleva mazat,
stiskněte  .
Přístroj můžete opět zapnout. Při vypnutém motoru se přístroj přibližně po hodině
automaticky vypne (ochrana akumulátoru vozidla před vybitím). Tento proces
může být libovolně často opakován.
– Číslici do zadávacího řádku zapíšete tím, když v zadávací masce stisknete příslušné funkční tlačítko 0 až 9 .
Zabezpečení proti krádeži
– Jestliže je v zadávacím řádku správné číslo, stiskněte OK . Stisknutím
 se zadávací maska zavře, aniž by se obsah zadávacího řádku
použil.
Speciální funkce*
Ochranné kódování Vašeho navigačního systému proti krádeži zabrání
tomu, aby byl přístroj uveden do provozu po přerušení napájení, např.
během opravy vozidla nebo po krádeži. Po odpojení akumulátoru, po
odpojení přístroje od palubní sítě a po přepálení pojistky je nezbytné,
abyste při uvádění přístroje do provozu zadali ochranný kód.
Pomoc při parkování
Zadání kódu
Je-li Vaše vozidlo vybaveno „pomocí při parkování“ zobrazí se při její aktivaci na
obrazovce vzdálenost od překážky.
Climatronic
Je-li Vaše vozidlo vybaveno jednotkou Climatronic zobrazí se při její aktivaci na
obrazovce změna nastavení.
Zobrazení hodin
V nabídce System-nastavení můžete vypnout nebo zapnout zobrazení času na
obrazovce.
Zapnutí a vypnutí přístroje
1 se přístroj zapne, resp. vypne.
– Stisknutím ovládacího knoflíku A
Po zapnutí přístroje se aktivuje zdroj zvuku, který byl před vypnutím přístroje
aktivní.
Vytáhnete-li klíč ze zapalování, když je přístroj v provozu, přístroj se automaticky
vypne.
– Pokud se po zapnutí přístroje objeví pole s tlačítky a výzvou k zadání
kódu, je nutno přístroj odblokovat zadáním správného čtyřmístného
číselného kódu. Počet možných pokusů je zobrazen ve druhém řádku
obrazovky.
– Stiskněte číslici přímo na obrazovce v poli číslic 0 až 9 . Číslice se
zobrazí v zadávacím řádku.
– Po zadání řady čtyř číslic pole číslic zešedne (nebude aktivní) a zadávat
další číslice již nebude možné.
– Pokud chcete v zadávacím řádku číslice zprava doleva mazat, abyste
případně opravili zadání, stiskněte na obrazovce tlačítko  .
– Je-li v zadávacím řádku zobrazen správný číselný kód, stiskněte OK .
Číselný kód
Aby se zajistila účinná ochrana proti krádeži, je možno číselný kód získat jen
„online“ prostřednictvím systému Škoda. V případě potřeby se obraťte na partnera
Škoda.
9
s3ao.4.book Page 10 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
10
Obecné pokyny
Chybný číselný kód
Pokud jste při zadávání kódu omylem potvrdili chybný kód, je možno proces
zadávání ještě jednou zopakovat. Počet pokusů je zobrazen ve druhém řádku
obrazovky.
Pokud i podruhé zadáte špatný kód, přístroj se asi na jednu hodinu zablokuje.
Zadání kódu je možné opakovat teprve po uplynutí jedné hodiny, během které byl
přístroj zapnutý a klíč byl zasunutý v zapalování.
Pokud opět dvakrát zadáte chybný kód, přístroj se opět na hodinu zablokuje.
Tento cyklus - dva pokusy, jedna hodina zablokováno - platí i nadále.
Poznámka
Kód je normálně uložen v paměti panelu přístrojů. Tím se automaticky dekóduje
(komfortní dekódování). Ruční zadání kódu není tedy v normálních případech
nutné.
s3ao.4.book Page 11 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu TONE
Tlačítko režimu TONE
Nastavení zvuku
Stisknutím tlačítka TONE můžete volit následující parametry:
•
•
Výšky - středy - basy - nastavení výšek, středů a basů;
Balance-fader - vyvážení hlasitosti (vlevo a vpravo = balance), (vpředu a vzadu
= fader);
•
Nastavení hlasitosti - Hlasitost při zapnutí , Dopravní hlášení , Navigace ,
Hlasitost telefonu a PDC: snížení hlas. * - hlasitost při zapnutí, hlasitost příchozích
dopravních hlášení, hlasitost telefonního hovoru a hlasitost při parkování;
•
•
GALA - přizpůsobování hlasitosti v závislosti na rychlosti;
Potvrzovací tón - zapnutí nebo vypnutí potvrzovacího tónu při ovládání obra-
zovky;
•
•
•
AV-výstup * - aktivace externího zdroje DVD;
Nastavení EQ * - volba typu programu (lineární, řeč, rock, klasik, dance);
Surround * - nastavení prostorového zvuku.
Funkce GALA
Vaše rádio automaticky zvyšuje hlasitost při zvyšující se rychlosti jízdy. Vyšší čísla
znamenají strmější nárůst hlasitosti.
Snížení hlasitosti při aktivaci kontroly odstupu při parkování (PDC)*
Je-li Vaše vozidlo vybaveno „pomocí při parkování“, sníží se automaticky hlasitost
na předem definovanou úroveň, pokud je jednotka „pomoc při parkování“ aktivní.
Navigační pokyny
Zap – akustická doporučení navigace pro jízdu budou reprodukována
v přednastavené hlasitosti.
Dynamicky – akustická doporučení pro jízdu budou vydávána jen v případě že
vypočítanou trasu opustíte, např. z důvodu hlášené překážky. Toto nastavení se
doporučuje v případě, že akustická doporučení pro trasu, kterou denně jezdíte,
nepotřebujete, ale chtěli byste je využít, když byste se od trasy museli odchýlit.
Jestliže budou navigační pokyny z důvodu změny trasy opět vydávány, jsou navigační pokyny opět zapnuté (Zobrazení: Navigační pokyny  Zap ).
Vyp – akustická doporučení navigace pro jízdu nejsou vydávána.
11
s3ao.4.book Page 12 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
12
Tlačítko režimu SETUP
Tlačítko režimu SETUP
Hlavní nabídka nastavení (Setup)
Radio nastavení
– Stisknutím tlačítka režimu SETUP vyvoláte hlavní nabídku Nastavení.
Přehled nabídek nastavení
Radio – nastavování funkcí tlačítek se šipkou v režimu rádia, zobrazovaných
paměťových tlačítek, paměti stanic a dopravních hlášení TMC ⇒ strana 12, „Radio
nastavení“.
Mapa – nastavování zobrazení mapy a symbolů, které se v ní ukazují ⇒ strana 13,
„Nastavení mapy“.
Dopravní informace – volba oblíbené stanice TMC a rozsahu pro hlášení TMC
⇒ strana 13, „Nastavení dopravního hlášení“.
Displej – nastavování jasu obrazovky, zobrazení mapy pro den a noc a nastavování
potvrzovacího tónu při stisku tlačítka volbu a zrušení volby ⇒ strana 14, „Nastavení
obrazovky“.
Media – nastavování pro přehrávání, pro zobrazování údajů MP3, aktivace a deaktivace externích přípojů ⇒ strana 14, „Media nastavení“.
Navigace – nastavování navigačních pokynů, adresy Vašeho bydliště, virtuální
ukázky jízdy s manuálně zadaným výchozím bodem trasy ⇒ strana 15, „Navigace –
nastavení“.
System – systémová nastavení, např. řeč, čas, návrat k původnímu nastavení,
případně mazání nastavení ⇒ strana 15, „Systémové nastavení“.
Video – nastavování řeči u vloženého DVD a poměru stran obrazu. Kromě toho je
možno při provozování externího média zdroje nastavovat normu audia a videa
⇒ strana 16, „Video nastavení“ a lze provádět nastavování pro provoz televize .
Telefon – aktualizace telefonního seznamu v přístroji, mazání seznamů volání a
obsazování tlačítek zrychlené volby ⇒ strana 16, „Telefon nastavení“.
Obr. 5 Nabídka: Radio
nastavení.
Vyvolejte nabídku Radio nastavení stisknutím tlačítka režimu SETUP a
funkčního tlačítka Radio ⇒ obr. 5.
Nastavení zdroje pro výběr stanic pomocí tlačítek se šipkou
Tlačítka se šipkou
– Stisknutím Seznam stanic nebo Paměť stanic nastavte zdroj, ze
kterého se v režimu radio mají pomocí tlačítek se šipkou vybírat
stanice. Pokud nastavíte Paměť stanic , budou se při přepínání pomocí
tlačítek se šipkou zobrazovat jen ty stanice, které jsou uloženy
v paměti stanic. V hlavní nabídce RADIO se vlevo nahoře zobrazí
„Paměť“.
Výběr předvoleb Předvolby
– Ve vyskakovacím okně zvolte, které předvolby se mají zobrazovat
v hlavní nabídce RADIO.
s3ao.4.book Page 13 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu SETUP
Zapnutí a vypnutí dopravních hlášení
Oblíbená stanice TMC
– Chcete-li zapnout nebo vypnout přijímání dopravního hlášení, stiskněte v nabídce Nastavení radio funkční tlačítko
Dopravní vysílání (TP) . Zatržítko v zatrhávacím políčku  znamená, že
funkce dopravního hlášení je zapnutá.
Není-li možno „oblíbenou“ stanici TMC již přijímat, systém automaticky vyhledá
jinou stanici TMC, která má v oblasti, kterou projíždíte nejlepší příjem. To, z které
stanice dopravní hlášení přijímáte, se zobrazuje v Nastavení radio.
Volba oblíbené stanice TMC
– V nabídce Nastavení radio se ve funkčním tlačítku
Aktuální TMC stanice: ... zobrazuje ta stanice TMC, z které se dopravní
hlášení přijímají.
– Stiskněte funkční tlačítko, které je za funkčním tlačítkem
Oblíbená TMC stanice , a zvolte Vaši oblíbenou stanici TMC.
– Přejete-li si, aby stanici TMC vyhledával přístroj, stiskněte
Automaticky .
Vymazání paměti stanic
– Chcete-li smazat všechny stanice, které jsou uloženy v paměti stanic,
stiskněte funkční tlačítko Smazat seznam v paměti a potvrďte
následnou ubezpečovací otázku.
Zapnutí nebo vypnutí regionální funkce RDS (RDS-Regional)*
– Klepněte na tlačítko RDS Regional (regionální vysílání) a poklepem v
otevřeném vyskakovacím okně zvolte příslušné nastavení.
– Pokud poklepem zvolíte tlačítko Automaticky , bude pro
poslouchanou rozhlasovou stanici zvolen vždy takový kmitočet, který
v danou chvíli poskytuje nejlepší příjem signálu.
– Zvolíte-li poklepem tlačítko Fix , přístroj se pokusí udržet regionální
vysílání stanice tak dlouho, dokud kvalita příjmu nebude natolik
špatná, že bude hrozit ztráta programu.
Volit můžete následující funkce:
Nastavení mapy
Vyvolejte nabídku Nastavení mapy stisknutím tlačítka režimu SETUP a
funkčního tlačítka Mapa .
Poloha doplňkového okna Dodatečné okno
Slouží k ustavení doplňkového okna v zobrazení mapy.
Volba zobrazovaných detailů mapy Detaily mapy
Stisknutím zvolte detail mapy, který se má zobrazovat. Zvolené detaily mapy se
budou zobrazovat zatržítkem v zatrhávacím políčku  a dole v zadávacím řádku.
Zobrazení symbolů top-cílů
Je-li zatržítko zadané , budou se všechny cíle, které jsou uloženy jako top-cíle,
zobrazovat v mapě symbolem zvolené kategorie top-cílů.
Nastavení dopravního hlášení
Vyvolejte nabídku Nastavení dopravního hlášení stisknutím tlačítka
režimu SETUP a funkčního tlačítka Dopravní informace .
Volba oblíbené stanice TMC Oblíbená TMC stanice
Přejete-li si, aby stanici TMC vyhledával přístroj, stiskněte Automaticky .
Volba zobrazovaných hlášení TMC filtr
Mají-li se během navádění k cíli zobrazovat jen ta dopravní hlášení, která se vztahují
k Vaší trase, stiskněte Na cestě . Mají-li se zobrazovat všechna aktuální dopravní
hlášení, stiskněte Všechna hl. .
13
s3ao.4.book Page 14 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
14
Tlačítko režimu SETUP
Zapnutí a vypnutí dopravních hlášení Dopravní hlášení (TP)
Zatržítko v zatrhávacím políčku  znamená, že funkce dopravního hlášení je
zapnutá.
– Podle toho, jestli si přejete, aby byl potvrzovací tón funkčních tlačítek
zapnutý nebo vypnutý, stiskněte Zap nebo Vyp .
Poznámka
Nastavení obrazovky
Vyvolejte nabídku Nastavení displeje stisknutím tlačítka režimu SETUP a
funkčního tlačítka Displej .
Jas
– Stiskněte funkční tlačítko, které je za Stupeň jasu a ve vyskakovacím
okně zvolte jedno nastavení.
– Jestliže stisknete funkční tlačítko Automaticky , bude se jas obrazovky
nastavovat v závislosti na světelných poměrech automaticky pomocí
snímačů.
– Stisknete-li jiné funkční tlačítko, můžete jas obrazovky nastavit
manuálně.
Počítejte s tím, že by se za určitých okolností mohlo stát, že by při manuálním nastavování obrazovky nemuselo být zobrazení vždy dostatečně zřetelné.
Media nastavení
Vyvolejte nabídku Media nastavení stisknutím tlačítka režimu SETUP a
funkčního tlačítka Media .
– Zatržítko do zatrhávacího políčka  před záznamem umístíte tím, že
stisknete příslušné funkční tlačítko.
Funkční tlačítka v nabídce – Media nastavení
Aktivovat AV vstup – pro přehrávání z externího zdroje audio* nebo video *, je-li
zabudován TV tuner .
Aktivovat AUX vstup – pro přehrávání externího zdroje audio *.
Zobrazení pro den a noc
– Stiskněte funkční tlačítko, které je za Den / noc a ve vyskakovacím
okně zvolte jedno nastavení.
– Jestliže stisknete funkční tlačítko Automaticky , bude se zobrazení
mapy pro den a noc zobrazovat v závislosti na tom, zda je, či není
zapnuté světlo pro jízdu.
– Stisknete-li funkční tlačítko Den nebo Noc , bude se mapa zobrazovat buď v zobrazení pro den nebo pro noc.
Potvrzovací tón
– Stiskněte funkční tlačítko, které je za Potvrzovací tón a ve vyskakovacím okně zvolte jedno nastavení.
AUX úrov. vstupu - nastavení vstupní citlivosti externího zdroje*.
Deaktivovat názvy skladeb / interpretů – podle nastavení se bude při přehrávání
Audio-CD s CD textem a v režimu MP3 zobrazovat jméno skladby a jméno zpěváka
nebo jen název souboru a adresáře.
Scan/Mix/Opakovat včetně podadresářů – přehraje postupně všechna data MP3
v adresářích a podadresářích v takovém pořadí, v jakém jsou uložena na
přehrávaném médiu.
Aktivovat Bluetooth audio * - umožňuje bezdrátový přenos souborů MP3 do
přípravy pro telefon.
s3ao.4.book Page 15 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu SETUP
Navigace – nastavení
Vzhledem k tomu, že se v tomto případě musí přístroj nejprve zorientovat, může
v závislosti na počtu přijímaných satelitů nějakou dobu trvat, než opět určí
skutečnou polohu vozidla. Ujeďte několik metrů.
Navigační pokyny
Vyp. – akustická doporučení pro jízdu nejsou vydávána.
Dynamická – akustická doporučení pro jízdu budou vydávána jen v případě že
vypočítanou trasu opustíte, např. z důvodu dopravní komplikace. Toto nastavení se
doporučuje v případě, že akustická doporučení pro trasu, kterou denně jezdíte,
nepotřebujete, ale chtěli byste je využít, když byste se od trasy museli odchýlit.
Jestliže budou navigační pokyny z důvodu změny trasy opět vydávány, jsou navigační pokyny opět zapnuté (Zobrazení: Navigační pokyny  Zap ).
Zap. – akustické pokyny pro jízdu jsou vydávány během režimu audio.
Obr. 6 Nabídka: Navigace –
nastavení
Vyvolejte nabídku Navigace – nastavení stisknutím tlačítka režimu
SETUP a funkčního tlačítka Media .
Volit můžete následující funkce:
•
•
•
Nabídnout 3 alternativní trasy - nabídka tří alternativních tras;
Navigační pokyny - nastavení navigačních pokynů;
Zobazení času - během navádění k cíli se pak bude v zobrazení mapy ukazovat
buď čas dojezdu nebo doba jízdy;
•
•
Zadání adresy domů - zadání adresy Vašeho bydliště;
Rozšířené nastavení navigace - aktivace demo režimu a zadání průměrné
rychlosti pro výpočet času.
Režim demo
V režimu demo můžete spustit virtuální (zdánlivé) navádění k cíli. Virtuální (zdánlivé) navádění k cíli se bude po dosažení fiktivního (smyšleného) cíle opakovat.
Abyste mohli spustit „opravdové“ navádění k cíli, zastavte navádění ke smyšlenému
cíli a režim demo deaktivujte.
Nastavitelná průměrná rychlost
V závislosti na nastavené průměrné rychlosti se bude během výpočtu trasy zjišťovat
a podle nastavení zobrazovat čas dojezdu nebo doba jízdy.
Systémové nastavení
Vyvolejte nabídku System-nastavení stisknutím tlačítka režimu SETUP a
funkčního tlačítka System .
Ruční změna jazyka systému
– Klepněte na tlačítko Jazyk a poklepem v otevřeném vyskakovacím
okně zvolte požadovaný jazyk. Jazyk systému je normálně daný
jazykem nastaveným v menu informačního displeje „Automaticky“.
Pokud si ale přejete, je možné pro přístroj autorádia nastavit jiný
komunikační jazyk.
Změna systémového nastavení
– Stiskněte jedno ze zobrazených funkčních tlačítek a ve vyskakovacím
okně zvolte potřebné nastavení.
15
s3ao.4.book Page 16 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
16
Tlačítko režimu SETUP
– Takto nastavíte jazyk pro mluvené a zobrazované texty, změníte
jednotky pro udávání vzdálenosti a teploty nebo změníte formát
zobrazování času a datumu.
Obnovení výrobního nastavení přístroje
– V nabídce System-nastavení stiskněte funkční tlačítko
Výrobní nastavení .
– Takto vyberte nastavení, které se má vrátit na výrobní nastavení.
– Stisknete-li funkční tlačítko Nastavit a potvrdíte následnou ubezpečovací otázku, vrátí se zvolené nastavení na výrobní nastavení a všechna
data, která v něm jsou uložena budou smazána.
Zobrazení času *
– V nabídce System-nastavení stiskněte funkční tlačítko Zobrazení času .
– Možnost zobrazení hodin v režimech rádio, média a mapa.
Nastavení „Čas“ a „Datum“ se musí nastavit manuálně jen v některých případech.
Normálně se čas a datum do přístroje přebíraj z vozidlaí automaticky.
Video nastavení
– Abyste mohli nastavit požadovaný formát, stiskněte funkční tlačítko
Formát DVD a ve vyskakovacím okně zvolte buď 4:3 nebo 16:9 .
Všechny soubory video se nyní budou přehrávat v nastaveném
poměru stran.
Nastavení pro vozidla s tunerem TV
Je-li na přístroj připojen tuner TV, jsou k dispozici ještě další možnosti nastavení.
Telefon nastavení
Vyvolejte nabídku Telefon nastavení stisknutím tlačítka režimu SETUP a
funkčního tlačítka Telefon .
Aktualizace telefonního seznamu v přístroji
– Chcete-li aktualizovat v přístroji všechny záznamy, které byly od
posledního spojení přístroje s mobilním telefonu provedeny
v telefonním seznamu mobilního telefonu nebo SIM karty, stiskněte
funkční tlačítko Aktualizovat telefonní seznam . Tento proces může trvat
několik minut.
– Potvrďte následnou ubezpečovací otázku. Během aktualizace dat je
pořád ještě možno z telefonního seznamu přístroje volit „stará“ data.
Vyvolejte nabídku Video nastavení stisknutím tlačítka režimu SETUP a
funkčního tlačítka Video .
Mazání seznamů volání
Změna jazyka
– Potvrdíte-li následnou ubezpečovací otázku Smazat , smažou se
všechna telefonní čísla uskutečněných a nepřijatých volání, která jsou
v přístroji uložena.
– V nabídce Video nastavení stiskněte funkční tlačítko Audio-jazyk ,
Menu-jazyk nebo Titulky a ve vyskakovacím okně zvolte jazyk.
– Stiskněte funkční tlačítko Smazat seznamy volání .
– Zobrazování titulků se vypne stisknutím Vyp .
Úprava tlačítek zrychlené volby
Změna poměru stran obrazu
– Přejete-li si upravovat tlačítka zrychlené volby, stiskněte funkční
tlačítko Zrychlená volba .
– Stávající poměr stran je zobrazen za funkčním tlačítkem Formát DVD .
s3ao.4.book Page 17 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu SETUP
– V následné nabídce stisknutím zvolte to tlačítko zkrácené volby, jehož
obsazení si přejete změnit.
Poznámka
Možnosti volby nastavení telefonu závisí na stupni výbavy přípravy pro telefon.
17
s3ao.4.book Page 18 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
18
Tlačítko režimu RADIO
Tlačítko režimu RADIO
Režim rádio
Změna rozhlasové stanice
Volba rozhlasové stanice
3 nebo stisknutím
– Krátkým stisknutím tlačítek se šipkou na přístroji A
tlačítek se šipkou na obrazovce hlavní nabídky RADIO ⇒ obr. 7, přepnete k předcházející nebo následující stanici.
Výběr rozhlasové stanice ze seznamu stanic
– Chcete-li si nechat zobrazit rozhlasové stanice, které je možno
v daném okamžiku přijímat, stiskněte funkční tlačítko Seznam stanic .
Seznam „skočí“ přímo k zobrazení právě poslouchané rozhlasové
stanice.
Funkce Scan
Obr. 7 Hlavní nabídka
RADIO
Všechny dostatečně silné rozhlasové stanice se automaticky uloží do
seznamu stanic. Seznam stanic se pravidelně automaticky aktualizuje.
Volba hlavní nabídky RADIO a volba frekvenčního pásma
– Stisknutím tlačítka režimu RADIO se dostanete do hlavní nabídky
RADIO. V horní části obrazovky se zobrazí právě poslouchaná rozhlasová stanice.
– Chcete-li změnit frekvenční pásmo, stiskněte znovu tlačítko režimu
RADIO . Také můžete stisknout v hlavní nabídce RADIO funkční
tlačítko Pásmo a ve vyskakovacím okně stiskněte FM nebo AM .
Aktuální frekvenční pásmo se zobrazuje v levém horním rohu obrazovky.
– Abyste spustili automatické přehrávání v právě poslouchaném frekvenčím pásmu, stiskněte nastavovací knoflík na přístroji vpravo dole
8 . Začnou se přehrávat, vždy po dobu asi pěti sekund, všechny
A
dostupné rozhlasové stanice v pořadí, jak jsou v seznamu stanic.
– Můžete také stisknout funkční tlačítko Extra a ve vyskakovacím okně
stiskněte Scan .
– Pokud si přejete automatické přehrávání na právě přehrávané stanici
8 nebo funkční tlačítko
ukončit, stiskněte znovu nastavovací knoflík A
 Scan .
Manuální ladění
– Chcete-li rozhlasovou stanici naladit ručně pomocí její frekvence,
8 . Ve spodní části obrazovky se
otáčejte nastavovacím knoflíkem A
zobrazuje stupnice zvoleného frekvenčního pásma.
– Jestliže stisknete krátce nastavovací knoflík, ruční volba frekvence se
ukončí a zobrazí se opět funkční klávesy.
s3ao.4.book Page 19 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu RADIO
•
Poznámka
Objeví-li se na obrazovce vlevo nahoře „Paměť“, můžete pomocí tlačítek se
šipkou přepínat jen mezi stanicemi v paměti stanic.
Ukládání rozlasových stanic do paměti
Uložení rozhlasové stanice do jedné ze zobrazených předvoleb
– Stiskněte v hlavní nabídce RADIO jedno ze šesti tlačítek zobrazených
předvoleb 1 ... až 6 ... a podržte je stisknuté tak dlouho, dokud se
neozve signální tón. Právě poslouchaná rozhlasová stanice je tím
uložena do této předvolby.
Uložení rozhlasové stanice do paměti stanic
– Abyste otevřeli paměť stanic, stiskněte v hlavní nabídce RADIO
funkční tlačítko Paměť ⇒ strana 18, obr. 7.
– Chcete-li zobrazenou rozhlasovou stanici (např. „Radio 2“) uložit na
paměťové místo, stiskněte funkční tlačítko Uložit .
– V nabídce Zvolit paměťové místo stisknutím vyberte ze seznamu
jedno paměťové místo. Pokud vyberete paměťové místo, na kterém je
již rozhlasová stanice uložena, tak se přepíše.
Vymazání rozhlasové stanice z paměti stanic
– Otevřete paměť stanic.
– Stiskněte funkční tlačítko  za stanicí, kterou si přejete smazat.
– Stisknutím Smazat potvrďte následnou ubezpečovací otázku, abyste
stanici z paměti stanic definitivně vymazali.
Volba uložených rozhlasových stanic
Jestliže je rozhlasová stanice, kterou právě posloucháte, již uložena
v paměti stanic, objeví se za označením frekvenčního pásma (FM nebo
AM) číslo jejího paměťového místa.
Volba stanic pomocí předvoleb
– Stanici uloženou na jedné z předvoleb 1 ... až 6 ... v hlavní nabídce
RADIO zvolíte krátkým stisknutím příslušné předvolby.
Volba uložených stanic ze seznamu stanic
– Abyste otevřeli paměť stanic, stiskněte Paměť .
– V paměti stanic stiskněte zobrazení požadované stanice.
Funkce RDS
RDS („Radio Data System“) slouží k přenosu identifikace programu a umožňuje
kromě jiného také automatické vyhledávání téže rozhlasové stanice na jiné frekvenci.
Je-li dostatečně kvalitní příjem, zobrazuje se, u rádiových stanic s možností RDS,
místo frekvence stanice její jméno.
V případě, že rozhlasová stanice v okamžiku ukládání do paměti, vyšle nějakou
doplňkovou informaci pomocí funkce RDS, může se stát, že se v paměti stanic
neobjeví správné jméno stanice.
Změna jména stanice
Jméno stanice můžete ručně upravit.
Zvolte uloženou rozhlasovou stanici a počkejte, až se na obrazovce ukáže její
správné jméno. Podržte prst na zobrazení jména stanice mezi tlačítkami se šipkou
tak dlouho, dokud se neobjeví „Jméno stanice uloženo“.
19
s3ao.4.book Page 20 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
20
Tlačítko režimu RADIO
Funkce dopravního hlášení TP
Zapnutí nebo vypnutí dopravního hlášení TP (Traffic Program)
– Stisknutím tlačítka režimu RADIO se dostanete do hlavní nabídky
RADIO.
– Stiskněte funkční tlačítko Extra .
– V otevřeném vyskakovacím okně krátce stiskněte TP , tím funkci
dopravního hlášení zapnete případně vypnete.
Zobrazení „TP“ ve spojení se jménem stanice (např. v seznamu stanic nebo
v paměti stanic) poukazuje na stanici s dopravním vysíláním.
Je-li funkce dopravního hlášení zapnutá, stará se část přístroje určená k příjmu o to,
aby byla vždy přijímána nějaká stanice s dopravním vysíláním, nezávisle na tom,
kterou rozhlasovou stanici posloucháte.
Připravenost přijímat dopravní vysílání je symbolizována písmeny „TP“ v pravém
horním rohu obrazovky.
Pokud by se stalo a nebylo by možno přijímat žádnou rozhlasovou stanici
s dopravním vysíláním, např. z důvodu nějakého rušení rádiového příjmu, zobrazí
se místo „TP“, „No TP“. Počítejte s tím, že parkovací domy, tunely, vysoké budovy
nebo hory můžou rádiový signál rušit natolik, že dojde k jeho úplnému výpadku.
Příchozí dopravní hlášení
Pokud chcete přehrávání dopravního hlášení přerušit, stiskněte ve vyskakovacím
okně Dopravní vysílání funkční tlačítko Zrušit . Funkce příjmu dopravního vysílání
zůstane aktivována a příští dopravní hlášení bude opět přehráno, bude-li zapnuté
rádio. Pokud stisknete funkční tlačítko TP deakt. , funkce příjmu dopravních hlášení
se natrvalo vypne.
s3ao.4.book Page 21 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu TRAFFIC
Tlačítko režimu TRAFFIC
Zobrazení dopravního hlášení TMC
•
Dopravní hlášení TMC se (v závislosti na nastavení) využívají během
navádění k cíli k optimalizaci trasy v případě dopravní komplikace.
•
•
– Chcete-li zobrazit seznam aktuálních dopravních hlášení, stiskněte
tlačítko režimu TRAFFIC .
– Stisknutím zobrazení dopravního hlášení získáte o tomto hlášení
podrobné informace.
– V zobrazení podrobných informací o hlášení můžete pomocí tlačítek
se šipkou listovat postupně všemi přijatými dopravními hlášeními.
V Radio nastavení můžete stanovit, z které TMC stanice se mají dopravní hlášení
zobrazit.
Během navádění k cíli se (v závislosti na nastevení) zobrazují všechna dopravní
hlášení, která se týkají okolí aktuální polohy nebo vypočtené trasy.
Druh komplikace se v zobrazení podrobných údajů o dopravní komplikaci a na
mapě zobrazuje příslušným symbolem. Směr, v kterém se na mapě vyskytuje
dopravní komplikace, je znázorněn šipkou v symbolu.
Bezprostředně po přijatém hlášení o dopravní komplikaci můžete výpočet
objízdné trasy zadat také manuálně.
•
Poznámka
Pokud je na daném místě v dosahu vysílač TMC, přijímá přístroj na pozadí
průběžně dopravní hlášení TMC. Poslouchaná rozhlasová stanice nemusí být
stanicí TMC.
•
Dopravní hlášení TMC mohou být přístrojem vyhodnocována a ukládána jen
tehdy, jsou-li navigační data pro oblast, kterou projíždíte, uložena v paměti přístroje
nebo je lze získat z vloženého navigačního DVD.
Správnost dynamického navádění k cíli je závislá na vysílaných dopravních
hlášení. Za jeho obsah zodpovídají dopravní redakce rozhlasových stanic.
Dopravní hlášení TMC jsou potřebná také pro dynamickou navigaci.
Za nepříznivé dopravní situace se může stát, že je-li objízdná trasa taktéž
přetížena, nepřinese objetí dopravní zácpy nahlášené pomocí TMC žádnou
časovou úsporu.
21
s3ao.4.book Page 22 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
22
Tlačítko režimu MEDIA
Tlačítko režimu MEDIA
Všeobecné pokyny k režimu CD nebo DVD
V interní mechanice je možno přehrávat audio-CD (CD-A) a audio-DVD, MP3-CD a
MP3-DVD, jakož i video-DVD.
DVD a vložte je znovu správně a úplně do mechaniky. Pokud se znovu objeví
„Chyba mechaniky DVD“, obraťte se na servisního partnera Škoda.
•
Pokud je teplota uvnitř přístroje příliš vysoká, nelze do přístroje zasunout CD ani
DVD. Přístroj se přepne do posledního aktivního režimu.
Nečitelné CD
Vložíte-li CD nebo DVD, které přístroj nebude moct přečíst, objeví se na chvíli
„Chyba CD/DVD. Prosím zkontrolujte CD/DVD.“ nebo „Chybný formát dat.
Data nemohou být načtena.“ a CD nebo DVD se po několika sekundách vysune
do polohy, z které je lze odebrat.
Pokud CD nebo DVD nevyjmete během 10 sekund, zasune se z bezpečnostních
důvodů opět do přístroje.
POZOR!
•
Přehrávač CD je laserový produkt třídy 1. Pokud byste přehrávač CD
otevřeli, vyvstává nebezpečí poranění neviditelným laserovým zářením.
•
Přehrávač CD neobsahuje součásti, které byste museli udržovat nebo
mohli opravovat. Pokud vykazuje přehrávač CD mechanickou závadu nebo
musí být opraven, obraťte se proto výhradně na odborný servis.
•
Upozornění!
Pokus o zasunutí dalšího CD nebo DVD ve chvíli, kdy se se přístroj snaží již
vložené CD nebo DVD vysunout, by mohl vést ke zničení mechaniky přístroje.
Pamatujte na to, že po stisknutí tlačítka pro vysunutí  trvá několik sekund, než
je CD nebo DVD vysunuto. Během této doby je otvor pro vložení CD nebo DVD
otevřen. Před vložením nového CD nebo DVD vyčkejte, až se již vložené CD nebo
DVD vysune.
•
Je-li na CD/DVD mechanická závada, nebo je-li CD nebo DVD špatně nebo
nedostatečně vloženo, objeví se na obrazovce nejprve „Chyba CD/DVD. Prosím
zkontrolujte CD/DVD.“ a potom „Chyba mechaniky DVD“. Zkontrolujte CD nebo
•
Poznámka
Pokud je funkční tlačítko CD zobrazeno jako neaktivní, znamená to, že není
vloženo žádné Audio-CD/DVD nebo že to, které je vložené, není čitelné.
•
Může se stát, že CD s ochranou proti kopírování a CD-R, CD-RW a DVD-RW,
která jste si sami vypálili, nebude možno přehrát nebo jejich přehrání bude
omezené.
•
Přístroj reprodukuje také zvukové soubory WMA (Windows Media Audio) a
pokud nejsou pomocí DRM (Digital Rights Management) chráněny autorskými
právy, lze je ukládat i na pevný disk (HDD). Ovládání a chování přístroje odpovídá
komprimovaným audiosouborům MP3 a nebude dále zvlášť popisováno.
•
Věnujte pozornost i dalším upozorněním, která se týkají režimu MP3
⇒ strana 26.
•
Věnujte pozornost zákonným ustanovením týkajících se autorských práv, která
platí ve Vaší zemi.
•
Mechanika DVD použitá v přístroji využívá k reprodukci zvuku kódovací systém
Dolby Digital® a MLP Lossless®, čímž zajišťuje vysokou kvalitu audio DVD s tímto
standardem. „Dolby®“, „MLP Lossless®“ a symbol dvojitého D jsou ochrannými
známkami Dolby Laboratories®.
•
Pomocí „DTS®“ a „DTS 2.0®“ se převádí Surround-Sound DVD a je reprodukován v nejlepší kvalitě. „DTS®“ a „DTS 2.0®“ jsou registrovanými známkami DTS,
Inc.
s3ao.4.book Page 23 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu MEDIA
Hlavní nabídka MEDIA
Volba hlavní nabídky MEDIA a změna média zdroje
Hlavní nabídka MEDIA – přehled
– Stisknutím tlačítka režimu MEDIA vyvoláte hlavní nabídku MEDIA.
Bude pokračovat reprodukce naposledy přehrávaného média zdroje.
– Jestliže je možno v daném okamžiku na přístroji vybírat zdroje video a
audio, lze tlačítkem režimu MEDIA přepínat mezi posledními zdroji
audio a video.
Tlačítka na přístroji k ovládání aktuálních zdrojů audio nebo video
3 se vždy ovládá právě poslouchaný
Tlačítky se šipkou na přístroji  nebo  A
zdroj audio bez ohledu na to, v jaké nabídce se právě nacházíte.
 – krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávaného titulu nebo kapitoly,
opakovaným stisknutím pak na začátek předcházejícího titulu nebo předcházející
kapitoly.
 – krátkým stisknutím se přemístíte na začátek dalšího titulu nebo kapitoly.
Obr. 8 Hlavní nabídka
MEDIA: Nabídka Audio.
V nabídce právě přehrávaného zdroje audio je možno přepínat mezi jednotlivými
tituly pomocí nastavovacího knoflíku.
Funkční tlačítka k ovládání aktuálních zdrojů audio nebo video
 – krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávaného titulu nebo kapitoly,
opakovaným stisknutím pak na začátek předcházejícího titulu nebo předcházející
kapitoly.
 – krátkým stisknutím se přemístíte na začátek dalšího titulu nebo kapitoly.
 – pauza: reprodukce bude na aktuálním místě přerušena a symbol se změní na
 – po stisknutí bude reprodukce z téhož místa opět pokračovat.
Volitelné zdroje audio v nabídce Audio
CD – přepne na vložené CD/DVD.
Obr. 9 Hlavní nabídka
MEDIA: Nabídka Video-DVD.
Hlavní nabídka MEDIA se zobrazuje buď jako nabídka Audio ⇒ obr. 8
nebo jako nabídka Video-DVD ⇒ obr. 9, podle toho, jaké jste zvolili
médium zdroje.
SD karta – přepne na zasunutou paměťovou kartu.
HDD – přepne na soubory audio, které jsou uložené na interním pevném disku
⇒ strana 26. Soubory MP3 a nechráněné soubory WMA je možno ukládat na pevný
disk ze všech médií, která lze zvolit (CD, DVD a paměťová karta).
23
s3ao.4.book Page 24 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
24
Tlačítko režimu MEDIA
AUX nebo BT-audio * – přepne na připojený externí zdroj audio*. Ovládání připojeného externího zdroje audio navigací je možné jen v omezené míře a závisí
hodně na druhu přípoje.
Vložení nebo vyjmutí CD/DVD
Volitelné zdroje video v nabídce Video-DVD
– CD nebo DVD zasuňte do otvoru potištěnou stranou nahoru jen
natolik, dokud ho přístroj sám nepřevezme a nevsune dál. Reprodukce se zahájí automaticky.
AV – přepne na připojený externí zdroj video.
TV – jestliže je zapojen TV-Tuner TV-Tuner* přepne na režim TV ⇒ strana 32.
DVD – přepne na Video-DVD, které je vložené do interní mechaniky CD/DVD
⇒ strana 29.
Další funkční tlačítka v nabídce Audio
Video – přepne na nabídku Video-DVD a začne přehrávat naposledy zvolený zdroj
videa.
Opakovat – otevře vyskakovací okno, v kterém se pro funkci opakování stanoví, zda
se má opakovat Track nebo CD (v režimu Audio-CD) případně aktuální Adresář
(v režimu MP3 ⇒ strana 26).
Extra – otevře vyskakovací okno v kterém lze spustit přehrávání skladeb
v náhodném pořadí Mix, přehrávání začátků skladeb Scan nebo zobrazit kapacitu
HDD Kapacita HDD.
Výběr – otevře seznam skladeb aktuálního audio zdroje, aby bylo možno zvolit
jinou skladbu nebo jiný zdroj audio.
Další funkční tlačítka v nabídce Video-DVD
Audio – přepne na nabídku Audio a začne přehrávat naposledy zvolený zdroj
Vložení CD/DVD
Vyjmutí CD/DVD
– Stiskněte tlačítko  , CD/DVD v interní mechanice CD/DVD se vysune
do polohy, z které je lze odebrat.
Pokud CD/DVD z polohy, z které je lze odebrat, nevyjmete, zasune se
z bezpečnostních důvodů asi po 10 sekundách zpět do přístroje.
Soubory MP3 a WMA, které lze přehrát, je možno také uložit na pevný disk přístroje
⇒ strana 28.
Soubory WMA (Windows Media Audio)
Soubory audio, které jsou komprimované pomocí Windows Media Audio, mohou
být ještě chráněné autorskými právy prostřednictvím DRM (Digital Rights Management). Takové soubory WMA přístroj nepodporuje.
Zasunutí nebo vyjmutí paměťové karty
audia.
Zasunutí paměťové karty
Menu – přepne na Video-DVD, které je přehráváno v interní mechanice CD/DVD
do nabídky filmu a ještě otevře nabídku přístroje pro ovládání.
– Zasuňte paměťovou kartu do otvoru pro vložení karty, useknutým
rohem vpravo vpředu (vodorovný otvor) případně nahoře vpředu
(svislý otvor) natolik, až zaklapne. Reprodukce se zahájí automaticky.
Obraz – otevře nabídku pro nastavení, aby bylo možno seřídit obraz přehrávaného
filmu.
Kapitola – otevře výběr kapitol Video-DVD, které je přehráváno v interní mecha-
nice CD/DVD.
Vyjmutí paměťové karty
– Jestliže zatlačíte na zasunutou paměťovou kartu proti odporu pružiny,
karta „vyskočí“ do polohy, z které ji lze vyjmout.
s3ao.4.book Page 25 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu MEDIA
Vložení cílů z paměťové karty *
– Pomocí funkce Importovat cíle v nabídce Navigace můžete vkládat
cíle z SD karty. Cíle musí být uloženy na SD kartě pouze v daném
formátu.
Z SD karty lze číst jen soubory MP3 a nechráněné soubory WMA. Jiné soubory
budou ignorovány.
Soubory MP3 a WMA, které lze přehrát, je možno také uložit na pevný disk přístroje
⇒ strana 28.
– Stisknutím příslušného funkčního tlačítka vyberte požadovaný zdroj
audio. Reprodukce zvoleného zdroje audio začne na místě, kde
naposledy skončila.
Otevření nabídky výběru dostupných zdrojů audio
– Abyste zobrazili seznam skladeb právě přehrávaného zdroje audio,
stiskněte v nabídce Audio funkční tlačítko Výběr . Název skladby, která
je právě přehrávána, je zobrazen zvýrazněně.
Prázdná paměťová karta nebo nečitelná data
– Stiskávejte funkční tlačítko  tak dlouho, dokud se neotevře nabídka
výběru dostupných zdrojů audio.
Pokud zasunete paměťovou kartu, na které nejsou uloženy audio soubory, přístroj
se po pokusu o spuštění nepřepne do režimu paměťové karty. V nabídce Audio
zůstane funkční tlačítko SD karta v horním řádku obrazovky neaktivní a funkci nelze
zvolit ⇒ strana 23, obr. 8.
– Stiskněte-li jedno z tlačítek, která představují zdroje audio  CD ,
 SD karta nebo  HDD , zobrazí se obsah adresáře nebo nosiče
dat.
Požadavky na paměťovou kartu
Do otvoru pro paměťové karty je možno zasouvat paměťové karty o rozměrech
32 mm x 24 mm x 2,1 mm nebo 1,4 mm.
Jiné karty, i když by se svou velikostí do přístroje hodily, jako např. SDHC karty
(„Secure Digital High-Capacity Memory Cards“) přístroj nečte.
Nabídka Audio
Výběr skladby nebo zdroje audio
Změna zdroje audio
– Stisknutím tlačítka režimu MEDIA vyvoláte hlavní nabídku MEDIA.
V případě, že byl naposledy zvolený zdroj video, stiskněte opětovně
tlačítko režimu MEDIA , aby se Vám otevřela nabídka Audio.
– V nabídce Audio bude pokračovat reprodukce naposledy přehrávaného zdroje audio na místě, kde posledně skončila.
Přepínání mezi skladbami nebo ruční volba sladby
Stisknutím tlačítka režimu MEDIA vyvoláte hlavní nabídku MEDIA.
V případě, že byl naposledy zvolený zdroj video, stiskněte opětovně
tlačítko režimu MEDIA , aby se Vám otevřela nabídka Audio.
Volba skladby
– Jste-li v nabídce Audio stiskněte krátce tlačítko se šipkou na přístroji
 nebo  případně stiskněte funkční tlačítko na obrazovce 
nebo  .
Rychlý posun dozadu případně dopředu
– Podržte stisknuté tlačítko se šipkou na přístroji  nebo  případně
funkční tlačítko na obrazovce  nebo  .
– Až dojdete k požadovanému sledu skladeb, tlačítko pusťte.
25
s3ao.4.book Page 26 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
26
Tlačítko režimu MEDIA
Audio-CD/DVD
– Abyste zobrazili seznam skladeb právě přehrávaného Audio-CD/DVD,
stiskněte funkční tlačítko Výběr .
– Ze seznamu skladeb zvolte stisknutím Track ... jednu skladbu.
– Stisknutím funkčního tlačítka  se ze seznamu skladeb vrátíte zpět
do nabídky výběru CD do nabídky výběru zdroje audio.
– Ve vyskakovacím okně stiskněte Mix . Všechny tituly na aktuálním
zdroji audio se budou přehrávat v náhodném pořadí.
– Jestliže chcete funkci ukončit, stiskněte během přehrávání aktuálního
titulu funkční tlačítko  Mix . Normální přehrávání bude pokračovat
aktuálním titulem.
Krátkodobé přehrávání titulů (funkce scan)
Soubory MP3: Volba skladby
– Seznam skladeb adresáře, v kterém je právě přehrávaná skladba,
i s případnými podadresáři zobrazíte stisknutím funkčního tlačítka
Výběr .
– Stiskněte v nabídce Audio funkční tlačítko Extra .
– Chcete-li otevřít adresář, stiskněte zobrazení příslušného adresáře.
– Chcete-li krátkodobé přehrávání titulů ukončit, stiskněte  Scan .
Normální přehrávání bude pokračovat aktuálním titulem.
– Nadřazený adresář otevřete stisknutím funkčního tlačítka  .
– Opakovaným stisknutím  se po adresářích dostanete až do
nabídky výběru dostupných zdrojů audio. V ní můžete například
vyhledávat skladby na jiných zdrojích audio.
Opakování skladby
– Otevřete nabídku Audio ⇒ strana 23.
– Stiskněte funkční tlačítko Opakovat .
– Jestliže ve vyskakovacím okně stisknete Track , bude se právě
přehrávaná skladba se po skončení přehrávat znovu.
– Jestliže ve vyskakovacím okně stisknete CD (režim Audio-CD) nebo
Adresář (režim MP3), budou se automaticky opakovat skladby právě
přehrávaného CD nebo aktuálního adresáře.
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí MIX
– Stiskněte v nabídce Audio funkční tlačítko Extra .
– Ve vyskakovacím okně stiskněte Scan . Všechny tituly aktuálního
zdroje audio budou přehrávány vždy po dobu deseti sekund.
Krátkodobé přehrávání titulů můžeté také aktivovat nebo deaktivovat krátkým stis8 .
knutím nastavovacího knoflíku A
Poznámka
Stisknete-li v nabídce Audio funkční tlačítko Extra a následně ve vyskakovacím
okně stisknete Kapacita HDD , objeví se na obrazovce informace o zaplnění, resp.
volném místě na HDD.
Soubory MP3
Všeobecné pokyny pro režim MP3
Požadavky na hudební soubory MP3 a na datové nosiče souborů MP3
•
•
CD-ROM, CD-R, CD-RW s kapacitou 650 MB a 700 MB.
DVD s kapacitou do 4,7 GB a dvouvrstvá DVD (Double-Layer-DVD) s kapacitou
až 8,5 GB.
s3ao.4.book Page 27 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu MEDIA
•
CD a DVD musejí odpovídat standardu ISO 9660 Level 2 a souborovému
systému Joliet (single session a multisession).
•
•
•
Pořadí přehrávání souborů MP3 a adresářů
Názvy souborů nesmějí mít více než 64 znaků.
Adresářová struktura je omezena na 8 úrovní adresářů.
Pokud je jméno umělce, název alba a titul přehrávaného souboru uloženo jako
tzv. ID3 tag, je možno je zobrazit. Jestliže není ID3 tag k dispozici zobrazuje se
název adresáře nebo jméno souboru.
•
•
Seznamy přehrávaných souborů nejsou podporovány.
Lze přehrávat i soubory WMA (Windows Media Audio), pokud nejsou chráněné
autorskými právy prostřednictvím DRM (Digital Rights Management). Takové
soubory WMA přístroj nepodporuje.
•
Ovládání a chování přístroje odpovídá přehrávaným souborům WMA a nebude
dále zvlášť popisováno.
Bitrate (datový tok)
•
Přístroj podporuje soubory MP3 s velikostí datového toku (bitrate) od 32 do
320 kbit/s i soubory MP3 s proměnlivým datovým tokem (variable bitrate).
•
U souborů s proměnlivým tokem dat může zobrazovaná doba přehrávání
nepřesná.
Obr. 10 Možná struktura
MP3-CD.
Přístroj přehrává soubory MP3 uložené na datovém nosiči v určitém pořadí
⇒ obr. 10. Na obrázku je jako příklad typické MP3-CD, na kterém jsou tituly
(tracks ), adresáře (folder ) a podadresáře. To, zda se budou přehrávat soubory
MP3 ze všech adresářů a podadresářů, stanovíte v nastaveních.
27
s3ao.4.book Page 28 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
28
Tlačítko režimu MEDIA
Ukládání a úprava audiosouborů (HDD)
– Jestliže si přejete titul nebo adresář uložit na zvolené místo, stiskněte
funkční tlačítko Soubor/adresář vložit sem .
Ukládání souborů MP3 a WMA na pevný disk (HDD)
– Chcete-li proces ukládání přerušit u titulu, který je právě ukládán, stiskněte Zrušit . Po uložení se vyskakovací okno automaticky zavře.
Výběr titulů nebo adresářů pro uložení
– Vyberte z dostupných zdrojů audio tituly nebo adresáře, které byste
chtěli uložit na pevný disk. Ve výběrovém okně dostupných zdrojů
audio můžete pro uložení na pevný disk vybrat celý obsah vloženého
datového nosiče.
Uložení 100 hudebních titulů o průměrné délce 3 až 5 minut trvá zhruba 40 minut.
– Po stisknutí funkčního tlačítka  za zobrazením skladby nebo
adresáře se otevře vyskakovací okno.
Během ukládání audiosouborů můžete i nadále poslouchat skladby z tohoto nebo
jiného zdroje audio.
– Stisknete-li ve vyskakovacím okně Hrát , spustí se přehrávání.
Zobrazit lze názvy titulů o délce maximálně 32 znaků.
– Chcete-li příslušný titul nebo adresář zkopírovat na pevný disk, stiskněte ve vyskakovacím okně Kopírovat .
Během procesu ukládání je v nabídce Audio je funkční tlačítko Výběr blokované.
Jestliže však přesto funkční tlačítko Výběr stisknete, otevře se místo nabídky výběru
vyskakovací okno, ve kterém se zobrazí postup ukládání. Stisknete-li ve vyskakovacím okně Zrušit , tak se po uložení posledního celého souboru proces ukládání
přeruší. Stisknete-li dvakrát tlačítko režimu MEDIA , vyskakovací okno se zavře a
proces ukládání bude pokračovat.
– V následujícím vyskakovacím okně stiskněte Dále , čímž potvrdíte, že
jste pokyn vzali na vědomí.
Pokud byste přístroj během ukládání vypnuli, tak se po uložení posledního celého
souboru proces přeruší.
Funkce a zobrazení postupu během ukládání
Výběr místa pro uložení a uložení titulu
– Jestliže se má titul nebo adresář uložit přímo do nejvyšší úrovně kořenového adresáře pevného disku, stiskněte Soubor/adresář vložit sem .
Pamatujte v souvislosti s tím na ⇒ strana 27, „Pořadí přehrávání
souborů MP3 a adresářů“.
Úprava uložených audiosouborů (titulů) a adresářů
– Pokud chcete založit nový adresář, stiskněte Založit nový adresář .
V následující nabídce tento adresář pojmenujte. Nově založený
adresář se otevře a jméno, které jste mu dali se zobrazí v řádku pro
tituly.
– Jestliže chcete zobrazit titul nebo adresář, který je uložený na pevném
disku, stiskněte funkční tlačítko  HDD .
– Můžete založit další adresáře (adresář může mít maximálně sedm
podadresářů) nebo můžete zvolený titul nebo adresář uložit do právě
zobrazovaného adresáře. Nadřazený adresář otevřete stisknutím
funkčního tlačítka  .
Výběr titulu nebo adresáře
– Otevřete nabídku výběru dostupných zdrojů audio ⇒ strana 25.
– Zvolte titul nebo adresář, který chcete upravit. Stiskněte zobrazení
adresáře  ... Jméno , který chcete otevřít. Nadřazený adresář
otevřete stisknutím funkčního tlačítka  . Jména otevřených
adresářů se zobrazují v řádku pro tituly.
– Stiskněte funkční tlačítko  za názvem titulu nebo adresáře, který
chcete upravit. Otevře se vyskakovací okno.
s3ao.4.book Page 29 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu MEDIA
– Ve vyskakovacím okně je možno spustit přehrávání, titul nebo adresář
kopírovat, přejmenovat nebo smazat.
Funkční tlačítka ve vyskakovacím okně:
Hrát – spustí přehrávání zvoleného titulu nebo adresáře ⇒ strana 27, „Pořadí
přehrávání souborů MP3 a adresářů“.
Kopírovat – uloží kopii titulu nebo adresáře ⇒ strana 28, „Výběr místa pro uložení
a uložení titulu“.
Přejmenovat – otevře zadávací masku, ve které můžete změnit název titulu nebo
adresáře.
Smazat – po opětovném potvrzení smaže zvolený titul nebo adresář.
Režim video-DVD
Obr. 12 Nabídka ovládání
nabídky u filmu na DVD.
Vkládání video-DVD
– Video-DVD zasuňte do otvoru pro CD/DVD potištěnou stranou
nahoru jen natolik, dokud ho přístroj sám nepřevezme a nevsune dál.
Vkládání a spouštění video-DVD
– Reprodukce DVD se spustí automaticky. Načtení dat z DVD může trvat
několik sekund; během této doby zůstává obrazovka tmavá.
– Nabídku filmu nelze ovládat dotykem na obrazovku, ale pomocí
A vpravo vedle nabídky
funkčních tlačítek pro ovládání přístroje A
B .
filmu A
Spuštění nabídky pro ovládání přístroje
– Abyste vyvolali nabídku Video DVD Menu, dotkněte se krátce obrazovky ⇒ obr. 11.
Obr. 11 Nabídka: Přehrávání
video-DVD.
– Abyste otevřeli nabídku pro ovládání přístroje, stiskněte Menu
⇒ obr. 12.
A na pravé straně obrazovky
– Stiskněte jedno z tlačítek se šipkou A
B žádaným
⇒ obr. 12, abyste posunuli ukazatel v nabídce filmu A
směrem.
29
s3ao.4.book Page 30 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
30
Tlačítko režimu MEDIA
– Jestliže jste žádanou položku v nabídce již označili, stiskněte funkční
tlačítko Enter .
– Takto můžete zvolit všechna nastavení, která Vám nabídka filmu
nabízí.
B .
– Film spusťte pomocí volby příslušné položky v nabídce filmu A
– Film se spustí a obraz na přístroji se zvětší na celou obrazovku.
Obraz na celou obrazovku
– Pokud je obraz přes celou obrazovku, nejsou na obrazovce zobrazena
žádná ovládací tlačítka. Abyste opět vyvolali nabídku Video DVD
Menu, dotkněte se krátce obrazovky.
– Jestliže se opět dotknete obrazovky, nabídka Video DVD Menu se zase
vypne. Jestliže nebudete s nabídkou DVD Menu pracovat, tak se po
15 sekundách automaticky vypne.
Poměry stran (4:3 nebo 16:9)
Film se spustí s přednastaveným poměrem stran (4:3 nebo 16:9). Poměr stran
můžete změnit v nabídce nastavení.
Poznámka
Za vzhled nabídky nastavení filmu a za další možnosti nastavení v ní uvedené je
zodpovědný výrobce DVD. Výrobce DVD je také zodpovědný za to, pokud se různé
filmy při stejné obsluze chovají různě.
Nabídka Video-DVD
Otevření nabídky pro ovládání přístroje
– Jestliže ve Video DVD Menu stisknete funkční tlačítko Menu , přejdete
do nabídky pro ovládání přístroje ⇒ strana 29, obr. 12. Film, který se
právě přehrává se přepne zpět k nabídce filmu ⇒ strana 29, „Spuštění
nabídky pro ovládání přístroje“.
– Chcete-li nabídku pro ovládání přístroje opustit, stiskněte  . Obraz
bude opět na celé obrazovce. V závislosti na tom, jak jsou data na
vloženém DVD utvořena, zůstane film stát na nabídce filmu nebo
bude pokračovat v přehrávání na místě, kde bylo přerušeno.
Provádění změn v nabídce nastavení
– Pokud si přejete změnit jas, kontrast nebo nastavení barev obrazovky
u přehrávaného filmu, stiskněte ve Video DVD Menu funkční tlačítko
Obraz .
Otevření výběru kapitol
– Abyste vyvolali u běžícího filmu seznam kapitol, které jsou obsaženy
na přehrávaném Video-DVD, stiskněte ve Video DVD Menu funkční
tlačítko Kapitola . Právě přehrávaná kapitola je nahoře, následující
jsou pod ní.
– Stiskněte přímo položku nějaké kapitoly (např. Kapitola 3 ). Přehrávání
bude pokračovat na začátku zvolené kapitoly.
– Změny kapitoly dosáhnete také tím, že stisknete tlačítko se šipkou na
přístroji nebo ve Video DVD Menu nebo otočením nastavovacího
8 .
knoflíku A
Funkční tlačítka k ovládání aktuálních zdrojů audio nebo video
Přepínání mezi funkcí audio a video
– Jestliže ve Video DVD Menu stisknete funkční tlačítko Audio , přejdete
do nabídky Audio ⇒ strana 23, obr. 8.
 – krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávané kapitoly, opětovným stisknutí se vrátíte na začátek předcházející kapitoly.
 – krátkým stisknutím se přemístíte na začátek další kapitoly.
 – přehrávání bude na aktuálním místě přerušeno a symbol se změní na  – po
stisknutí  bude přehrávání z téhož místa opět pokračovat.
s3ao.4.book Page 31 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu MEDIA
Další funkční tlačítka v nabídce Video-DVD
AV – přepne na připojený externí zdroj video*.
TV – přepne na režim TV*.
DVD – přepne na Video-DVD, které je vložené do interní mechaniky CD/DVD.
31
s3ao.4.book Page 32 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
32
Tlačítko režimu MEDIA
Režim TV*
Přehled
Vysvětlení odborných termínů
„Všudypřítomná televize“ nebo DVB-T (Digital Video BroadcastingTerrestrial)
U DVB-T je televizní signál přenášen terestricky (pozemní) a je možno ho přijímat i
pomocí antény. DVB-T nabízí mobilní příjem ve vysoké kvalitě bez toho, aby musela
být k dispozici pevná anténní přípojka. Proto se DVB-T někdy označuje jako
„všudypřítomná televize“.
Přednosti DVB-T
Kromě výrazně vyššího kvalitativního příjmu je možno digitálními přenosovými
technikami lépe využít kapacitu přenosu televizního kanálu než u anologového
signálu. Vyšší datový tok dovoluje na jednom televizní kanál vázat v datovém toku
více programů (tzv. „multiplex“). Části přenosové kapacity lze kromě toho použít
ještě pro přenos dalších služeb, jako např. elektronického programového průvodce
nebo rádia.
„Hybridní tuner“ pro analogový i digitální příjem
Pokrytí signálem DVB-T je zatím zejména v průmyslových a hustě obydlených
oblastech, tak že ještě není možno se v automobilech analogových TV přijímačů
vzdát. Proto byl pro tento přístroj vyvinut hybridní tuner, který v sobě obsahuje jak
běžný analogový, tak i digitální (DVB-T) televizní přijímač.
Informace o analogovém nebo digitálním vysílání TV
To, jaké TV vysílání přijímáte, poznáte podle informace na displeji panelu přístrojů
a po přepnutí a vyvolání TV menu i na obrazovce. Analogové a digitální vysílání je
značeno rozdílně; na obrazovce zobrazuje buď „Analog“ nebo „DVB-T“
⇒ strana 33, „Zobrazení v režimu TV“.
Obr. 13 TV Menu
v televizním obraze.
Televizní obraz je reprodukován jen pokud vozidlo stojí. Za jízdy je obrazovka vypnutá, reprodukován je jen zvuk.
Zapnutí režimu TV
– Stisknutím tlačítka režimu MEDIA vyvoláte hlavní nabídku MEDIA.
Bude pokračovat reprodukce naposledy přehrávaného média zdroje.
– Ve Video DVD Menu se dotkněte obrazovky, abyste vyvolali VideoDVD Menu.
– Abyste zapnuli režim TV, stiskněte funkční tlačítko TV . Na celé obrazovce se objeví naposledy přehrávaný televizní program (kanál)
v přednastaveném poměru stran.
Zapnutí a vypnutí TV Menu
– Dotkněte se v režimu TV krátce obrazovky, abyste na televizním
obraze vyvolali TV Menu ⇒ obr. 13.
– Jestliže se opět dotknete obrazovky, zobrazení TV Menu se zase vypne.
s3ao.4.book Page 33 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu MEDIA
Televizní obraz se ukazuje na obrazovce rádionavigačního přístroje. Zvuk je reprodukován reproduktory ve vozidle.
Tlačítka na přístroji v režimu TV
 nebo  – přepínají na vedlejší televizní program v seznamu programů.
Nastavovací knoflík – otáčením nastavíte televizní kanál nebo digitální program
ručně.
Funkční tlačítka v TV Menu
 nebo  – přepínají na vedlejší televizní program v seznamu programů, stejně
jako tlačítka se šipkou na přístroji.
Audio – přepne na nabídku Audio a začne přehrávat naposledy zvolený zdroj
audia.
Seznam stanic – otevře seznam analogových televizních stanic a digitálních televizních a rozhlasových stanic, které je možno v daném okamžiku přijímat.
Paměť – otevře paměť analogových televizních stanic a digitálních televizních a
rozhlasových stanic, které byly ručně uloženy do paměti.
Extra – otevře vyskakovací okno, ve kterém je možno otevřít další funkce.
Vyskakovací okno Extra
Teletext – otevře teletext aktuální TV stanice, pokud je teletext k dispozici.
Displej – zobrazí nabídku ke změně nastavení obrazovky.
Zobrazení v režimu TV
Některé televizní stanice nabízejí programy ve dvou jazycích „dual“. Ve Video
nastavení si můžete zvolit, který jazyk (jazykový kanál) chcete poslouchat. V levém
horním rohu se pak zobrazí „Kanál A“ nebo „Kanál B“.
Jestliže je vysílaný program ve stereu, objeví se vpravo na obrazovce ještě symbol
„“ pod funkčním tlačítkem  . U programu vysílaného ve dvou jazycích (dual) se
na tomtéž místě zobrazí symbol „“ ⇒ strana 32, obr. 13. Jazykový kanál zvolíte
v nastavení TV.
Jestliže televizní stanice vysílá ještě Teletext, zobrazí se v pravém horním rohu
obrazovky „TT“. Pokud danou televizní stanice teletext nevysílá, zobrazí se po
zvolení funkce teletext „“.
Podporuje-li nastavená televizní stanice elektronického programového průvodce,
zobrazí se v pravém horním rohu obrazovky „EPG“ (Electronic Program Guide).
Není-li EPG v daném místě k dispozici, objeví se po zvolení funkce EPG funkčním
tlačítkem Extra pouze „“.
Volba televizní stanice
„Přepínání“ mezi televizními stanicemi
– Krátkým stisknutím tlačítka  nebo  na přístroji lze přepnout na
předcházející nebo následující televizní stanici.
EPG – otevře elektronického programového průvodce, pokud lze tuto službu
digitální stanicí prostřednictvím DVB-T v daném místě přijímat.
– Po přepnutí televizní stanice se zobrazí TV Menu s informacemi
o právě zvolené televizní stanici.
Manuálně – přepne na manuální nastavování televizního kanálu pomocí tlačítek se
šipkami na přístroji nebo na obrazovce hlavní nabídky TV.
– V TV Menu můžete přepínat mezi televizními stanicemi stiskem
tlačítek  nebo  na obrazovce.
Volitelné zdroje video v nabídce Video-DVD
AV – přepne na připojený externí zdroj video*.
TV – přepne na režim TV*.
DVD – přepne na Video-DVD, které je vložené do interní mechaniky CD/DVD
⇒ strana 29.
Volba televizní stanice ze seznamu stanic
– Chcete-li si nechat zobrazit všechny aktuálně dostupné televizní
stanice, stiskněte v TV Menu funkční tlačítko Seznam stanic . Seznam
„skočí“ přímo k zobrazení právě sledované televizní stanice. Tato je
v seznamu stanic zobrazena zvýrazněně.
33
s3ao.4.book Page 34 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
34
Tlačítko režimu MEDIA
Ruční nastavení televizních stanic pomocí nastavovacího knoflíku
– Otáčením nastavovacího knoflíku A v režimu TV se postupně zobrazí
všechny televizní kanály frekvenčího pásma bez ohledu na to, zda jsou
obsazené či nikoliv.
8
– Chcete-li ruční volbu frekvence ukončit, stiskněte krátce nastavovací
knoflík.
Ruční volba stanic pomocí tlačítek se šipkou
– Kromě ruční volby televizního kanálu pomocí nastavovacího knoflíku
se můžete v režimu TV dotknout obrazovky, čímž vyvoláte TV Menu.
– Stisknutím funkčního tlačítka Extra otevřete vyskakovací okno.
– V nabídce Paměťové místo stisknutím vyberte ze seznamu jedno
paměťové místo. Pokud vyberete paměťové místo, na kterém je již
nějaká stanice uložena, tak se přepíše.
Volba uložených stanic
– Abyste otevřeli paměť stanic, stiskněte v TV Menu funkční tlačítko
Paměť . Jestliže je právě sledovaná stanice uložena v seznamu, „skočí“
seznam přímo na toto místo.
– Dotknutím si vyberte televizní stanici, kterou si přejete sledovat.
Zvolená stanice se zobrazí v TV Menu. Jestliže chcete TV Menu ručně
zase vypnout, dotkněte se obrazovky.
– Ve vyskakovacím okně stiskněte Manuálně .
Vymazání uložených stanic
– Abyste postupně zobrazili všechny televizní kanály a digitální stanice
v pořadí, jak jsou ve frekvenčním pásmu, stiskněte tlačítka se šipkou
na přístroji nebo na obrazovce.
– Stiskněte funkční tlačítko  za stanicí, kterou si přejete smazat.
– Přejete-li si funkci ukončit, stiskněte v TV Menu funkční tlačítko
 Manuálně . Tlačítky se šipkou nyní bude možno přepínat opět jen
mezi stanicemi, které jsou uložené v seznamu stanic nebo v paměti
stanic.
– Otevřete paměť stanic ⇒ strana 34.
– Stisknutím Smazat potvrďte následnou ubezpečovací otázku, abyste
stanici z paměti stanic definitivně vymazali.
Zobrazení teletextu
Otevření stránky teletextu
Paměť stanic
– Abyste vyvolali TV Menu, dotkněte se v režimu TV obrazovky.
Uložení televizní stanice
– Stisknutím funkčního tlačítka Extra otevřete vyskakovací okno.
– Abyste otevřeli paměť stanic, stiskněte v TV Menu funkční tlačítko
Paměť .
– Stisknutím Teletext ve vyskakovacím okně, vyvoláte teletext právě
sledované televizní stanice.
– Chcete-li zobrazenou televizní stanici uložit na paměťové místo, stiskněte funkční tlačítko Uložit .
s3ao.4.book Page 35 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu MEDIA
Listování v teletextu
– Potřebujete-li přejít na číselně další nebo předcházející stránku, stiskněte funkční tlačítko  nebo  . Stránky teletextu jsou vždy jednoznačně určené svým číslem. Čísla, která nejsou obsazena, se přeskočí
stisknutím tlačítek se šipkou.
Další funkční tlačítka k zobrazení stránky teletextu
Jestliže se dotknete obrazovky, na které je teletext, objeví se současně s teletextem
i obraz televize. Dotknete-li se obrazovky ještě jednou, obraz televize na pozadí se
opět zavře.
Stop – zastaví zobrazení stránky teletextu na aktuální podstránce. Důvodem je, že
některé stránky teletextu mají i několik podstránek, které se jinak zobrazují automatickým přepínáním.
Zoom – zvětší zobrazení aktuální stránky teletextu. Stisknout jednou – zobrazí se
na celou stránku horní polovina aktuální stránky teletextu; stisknout dvakrát –
zobrazí se spodní polovina. Opětovným stisknutím přepnete opět k normálnímu
zobrazení stránky teletextu.
Poznámka
V některých zemích se musí u servisního partnera Škoda nastavit vhodné kódování
Teletextu a EPG pro TV-Tuner.
Otevření elektronického programového průvodce EPG
Otevření elektronického programového průvodce
– Abyste vyvolali TV Menu, dotkněte se v režimu TV obrazovky.
– Stisknutím funkčního tlačítka Extra otevřete vyskakovací okno.
– Stisknete-li ve vyskakovacím okně EPG , zobrazí se elektronický
programový průvodce. V seznamu je pro každou dostupnou digitální
televizní stanici zobrazen program, který právě běží a program následující.
– Chcete-li označit v seznamu aktuální vysílání jiné televizní stanice,
stiskněte funkční tlačítko  nebo  .
– Stisknutím funkčního tlačítka Info , je možno zobrazit další informace
k označenému a následujícímu programu, pokud jsou příslušnou
stanicí vysílány.
– Jestliže stisknete funkční tlačítko Zvolit , elektronický programový
průvodce se zavře a označenou televizní stanici lze sledovat v režimu
TV.
Elektronický programový průvodce je k dispozici jen u digitálních stanic
přijímaných prostřednictvím DVB-T, pokud ho tyto stanice vysílají.
Vysílání, která jsou zobrazena v seznamu nelze zvolit přímo stisknutím. Vysílání,
která jsou v seznamu, je možno označit, zobrazit a vyvolat jen pravými funkčními
tlačítky.
Nastavení televize
Vyvolejte nabídku Video nastavení stisknutím tlačítka režimu SETUP a
funkčního tlačítka Video .
Nastavení zdroje pro výběr stanic pomocí tlačítek se šipkou
– V nabídce Video nastavení stiskněte funkční tlačítko TV režim hledání .
– Stisknutím Seznam stanic nebo Paměť stanic nastavte zdroj, ze
kterého se v režimu TV mají pomocí tlačítek se šipkou vybírat stanice.
Pokud nastavíte Paměť stanic , budou se při přepínání pomocí tlačítek
se šipkou zobrazovat jen ty televizní stanice, které jsou uloženy
v paměti stanic.
Změna televizní normy
– V nabídce Video nastavení stiskněte funkční tlačítko TV Norma .
35
s3ao.4.book Page 36 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
36
Tlačítko režimu MEDIA
Změna poměru stran obrazu
– V nabídce Video nastavení stiskněte funkční tlačítko TV-Formát a ve
vyskakovacím okně zvolte požadované zobrazení 4:3 nebo 16:9 .
Volba jazykového kanálu u dvojjazyčného zvuku (dual)
– Jestliže je program vysílaný ve dvou jazycích (dual), zobrazení ,
můžete si jazykový kanál v potřebné řeči vybrat ručně.
– V nabídce Video nastavení stiskněte funkční tlačítko TV Audio-kanál .
– Stisknutím vyberte Kanál A nebo Kanál B . Vybraný audio-kanál se
bude zobrazovat vlevo nahoře v TV Menu.
Nastavení „dohledávání televizní stanice“
– V nabídce Video nastavení stiskněte funkční tlačítko
Automatické přepínání DVB-T/Analog  . Zatržítko v zatrhávacím
políčku  znamená, že při dohledávání televizní stanice se bude
zvolená stanice hledat i v analogové případně digitální podobě.
Smazání paměti televizních stanic
– V nabídce Video nastavení stiskněte funkční tlačítko
Smazat TV-seznam v paměti .
Nastavení normy audio a video
– V nabídce Video nastavení zvolte pomocí funkčních tlačítek
AV1-norma a AV2-norma potřebnou normu pro přehrávání pro vždy
jeden připojený externí zdroj audio* nebo video*.
s3ao.4.book Page 37 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
Přehled
Bezpečnostní pokyny k obsluze navigačního systému
Kdykoliv nebudete respektovat navigační pokyn a z trasy uhnete, vypočte se trasa
znovu. Vypočítání nové trasy trvá několik sekund. Teprve potom budou opět
vydávány navigační pokyny.
Neúplné navigační údaje
Jestliže projíždíte delší dobu pod stromy s listím nebo jste v garáži, podjezdu či
tunelu, nemůže navigační systém ze satelitů GPS přijímat potřebné údaje.
V takových případech využívá navigační systém k orientaci pouze snímačů ve
vozidle.
V oblastech, které nejsou digitalizované nebo jejichž digitalizace není úplná a
nejsou tudíž obsaženy na navigačním DVD, se navigační systém snaží navigovat Vás
k cíli i nadále. Uvědomte si však, že se může stát, že navádění může být částečně
chybné; např. pokud silnice s jednosměrným provozem nebo zařazení silnice do
kategorie (dálnice, silnice 1. nebo 2. třídy, atp.) nejsou v navigačních datech zaneseny nebo jsou zaneseny neúplně.
POZOR!
Při všech navigačních pokynech dodržujte zákonná ustanovení platná pro
silniční provoz.
•
Vydané navigační pokyny se mohou lišit od aktuální situace, např.
z důvodu prací na silnici nebo zastaralých navigačních údajů. V takových
případech respektujte vždy dopravní předpisy a navigační pokyny ignorujte.
•
Dopravní značky a dopravní předpisy mají vždy přednost před navigačními pokyny.
•
Přesto, že navigační DVD obsahuje informace o jednosměrných ulicích,
pěších zónách atp., může se skutečná situace kdykoliv změnit. Rádionavigační systém nepočítá se semafory, dopravními značkami STOP a Dej
přednost v jízdě, zákazy parkování, stání a zastavení, se zúžením vozovky a
s omezením rychlosti.
•
Rychlost jízdy přizpůsobujte dopravní situaci, stavu vozovky a
povětrnostním podmínkám. Nenechte se svést, např. rádionavigačním
systémem, k rychlé jízdě za mlhy – nebezpečí nehody!
Navigační data a navigační DVD
POZOR!
Věnujte svou pozornost v prvé řadě řízení vozidla. Bude-li pozornost řidiče
odpoutávána, může to vést k nehodám a poraněním.
•
Neodvracejte svoji pozornost od dění na silnici nastavováním nebo
používáním rádionavigačního systému.
•
Rádionavigační systém používejte jen tehdy, když to podmínky na silnici
a počasí dovolí a Vaše pozornost nebude odváděna.
•
Různá nastavení hlasitosti, by měla být volena tak, aby akustické signály
zvenčí, např. zvukové znamení vozů policie nebo hasičů, bylo vždy dobře
slyšitelné.
Uložení navigačních dat do přístroje
– Zasuňte navigační DVD do otvoru pro CD/DVD potištěnou stranou
nahoru jen natolik, dokud ho přístroj sám nepřevezme a nevsune dál.
Přístroj porovná data uložená na navigačním DVD s daty, uloženými
v paměti navigačního přístroje. Jsou-li data v paměti navigačního
přístroje shodná s daty na navigačním DVD, nebude následovat žádné
hlášení.
– Stiskněte funkční tlačítko Oznámit po uložení , abyste byli o ukončení
procesu ukládání informováni.
37
s3ao.4.book Page 38 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
38
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
– Když se objeví příslušné hlášení, stiskněte tlačítko  nebo stiskněte
funkční tlačítko Vyjmout a navigační DVD vyjměte. Probíhající
navádění k cíli bude přerušeno a musí se spustit znovu.
Aktualizace navigačních dat v přístroji
– Nejsou-li data na navigačním DVD shodná s daty v paměti navigačního přístroje, následuje příslušné upozornění.
– Stiskněte funkční tlačítko Uložit , abyste data uložená v navigačním
přístroji přepsali daty z navigačního DVD.
Krátkodobé využívání dat na navigačním DVD
– Cestujete-li oblastí, která není uložena v paměti navigačního přístroje
jen krátkou dobu, vložte do přístroje navigační DVD určené pro tuto
oblast.
– Stiskněte funkční tlačítko Dočasně a navigační DVD ponechte
v přístroji. Přístroj bude k navigaci využívat jen data uložená na navigačním DVD.
– Jakmile se opět vrátíte do oblasti, která je uložena v paměti navigačního přístroje, stiskněte tlačítko  , abyste mohli vložené navigační DVD vyjmout.
Ukládání navigačních dat může trvat až jednu hodinu. Během ukládání navigačních
dat, se pro navádění k cíli využívá dat uložených na navigačním DVD. Uvědomte si,
že v případě, že byste navigační DVD vyjmuli, navádění k cíli by se ukončilo.
Navádění k cíly se pak musí spustit znovu a bude využívat dat uložených v paměti
navigačního přístroje.
Aktuálnost navigačních dat a nové navigační DVD
Průběh silnic se neustále mění (např. nové silnice, změny názvů ulic a čísel domů).
Navigační DVD je nosičem obrovského množství dat, která po určité době již
nemohou být aktuální. Mohlo by se pak stát, že by navádění k cíly nebylo
bezchybné.
Z tohoto důvodu pravidelně aktualizujte navigační data ve Vašem přístroji novým
navigačním DVD.
Zadávací masky navigace
Výběr cíle ze seznamu
– Stisknete-li po otevření zadávací masky funkční tlačítko  , otevře se
seznam se všemi cíli, které lze z paměti navigace vybrat, a které odpovídají zadaným podmínkám (např. Země a Město ).
– Abyste zobrazili všechny položky seznamu, posuňte posuvný
regulátor na pravém okraji obrazovky.
– Stiskněte v seznamu požadovanou položku, čímž zadání adresy
převezmete.
Vymezení cíle a jeho výběr ze seznamu
– Během zadávání do zadávacího řádku, můžete stisknutím funkčního
tlačítka ** kdykoliv otevřít seznam cílů, které lze vybrat. V seznamu se
zobrazí jen cíle, které vyhovují podmínkám a pořadí znaků
v zadávacím řádku a jsou uloženy v paměti navigace.
– Ve funkčním tlačítku ** se zobrazí počet cílů, které je možno vybrat,
pokud jich je méně než sto.
– Je-li pro výběr cílů méně než šest, zadávací maska se automaticky
zavře a zobrazí se seznam možných cílů.
s3ao.4.book Page 39 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
Hlavní nabídka navigace
Stanovení polohy Poloha a cíle s vlajkou 
Poloha – otevře okno s informacemi o místě, kde právě stojíte. V této nabídce
můžete zobrazené místo pomocí Uložit uložit do paměti cílů.
 – uloží aktuální polohu do paměti cílů jako „vlajkový cíl“. Do paměti cílů je
možno jako „vlajkový cíl“ uložit vždy jen jeden cíl. Pokud cíl s vlajkou nepřejmenujete, tak se po dalším stisknutí  přepíše.
Další funkční tlačítka v hlavní nabídce navigace
Nový cíl – otevře nabídku výběru, abyste mohli zvolit způsob výběru cíle.
•
•
Nový cíl - slouží k zadání nového cíle.
Režim tras s díl. cíli – slouží k přepnutí do režimu tras s dílčími cíli, jestliže se má
během navádění k cíli projet více než dvěma dílčími cíli.
Obr. 14 Hlavní nabídka
navigace s adresou.
Paměť – otevře vyskakovací okno:
•
•
•
Nahrát cíl – slouží k výběru již uloženého cíle.
Cíl uložit – slouží k uložení zobrazeného cíle v hlavní nabídce Navigace.
Upravit paměť cílů – přepne na paměť cílů.
Trasa – otevře během navádění k cíli vyskakovací okno:
•
Seznam úseků – zobrazí během navádění k cíli seznam jmen ulic a označení
silnic, kterými je nutno k zadanému cíli projet.
•
Seznam pokynů – zobrazí během navádění k cíli seznam míst, kterými je třeba
ještě projet a na kterých je nutno odbočit včetně směrových šipek.
•
•
Zácpa vpředu – slouží k ručnímu zadání uzavírky určitého úseku trasy.
Zrušit zácpu - slouží k ručnímu zrušení uzavírky určitého úseku trasy.
Extra – otevře vyskakovací okno:
Obr. 15 Volba kritérií trasy.
– Stiskněte tlačítko režimu NAV . Zobrazí se nabídka, která byla otevřená
naposledy.
– Nezobrazí-li se Vám hlavní nabídka Navigace ⇒ obr. 14, stiskněte
ještě jednou tlačítko režimu NAV .
•
Nový dílčí cíl – slouží k zadání dalšího (dílčího) cíle, kterým se má projet během
navádění k cíli.
•
Navigace terénem – slouží k přepnutí do režimu navigace terénem, pokud mají
být zadány body na trase, na území, které není uloženo v paměti navigace (navigace
offroad).
Start – zahájí navádění k zadanému cíli.
39
s3ao.4.book Page 40 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
40
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
Stanovení podmínek pro výpočet trasy
Stisknutím Možnosti v hlavní nabídce Navigace ⇒ strana 39, obr. 14 se vyvolá
nabídka Parametry trasy ⇒ strana 39, obr. 15. V nabídce Parametry trasy se stanovují parametry, podle kterých se má trasa vypočítat a po jakých druzích silnic má
vést.
Změny provedené v nabídce Parametry trasy je nutno potvrdit OK , jinak by nebyly
akceptovány.
 Trasa – otevře vyskakovací okno:
•
•
Rychlá: Vypočítá nejrychlejší trasu k cíli, a to i za cenu, že bude delší.
Krátká: Vypočítá nejkratší trasu, a to i za cenu, že se pojede delší dobu. Počítejte
s tím, že zadáte-li „krátkou trasu“ mohou být výsledky pro navádění k cíli místy
nečekané.
•
Optimální: Vypočítá trasu, s co možná nejkratší dobou jízdy po co možná
nejkratší trase.
 Dynamická trasa – otevře vyskakovací okno, ve kterém se zadává, zda a jakým
způsobem se má do výpočtu trasy zahrnovat i dopravní hlášení TMC (Manuálně
nebo Automaticky).
 Dálnice ,  Trajekty ,  Placené úseky nebo  Tunely – pomocí těchto tlačítek
stanovíte, jestli se uvedené druhy silnic mají, či nemají, použít. Pokud neexistuje
jiná trasa (např. na ostrov není možno se dostat jinak, než trajektem), bude tento
druh cesty do výpočtu trasy zahrnut, i když jste zadali, že se trajekty použít nemají.
s3ao.4.book Page 41 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
Zadávání cíle: Volba cíle
Přehled k zadávání cíle
Top-cíle – slouží k otevření uložených cílů, které, byly předtím zadané jako „Topcíle“; navádění k jednomu ze zobrazených cílů se zahájí jeho stisknutím
⇒ strana 44– nebo je možno „Top-cíle“ upravit.
Vyvolání nabídky Nový cíl
Paměť cílů – slouží k otevření uložených cílů; navádění k jednomu ze zobrazených
cílů se zahájí jeho stisknutím ⇒ strana 44– nebo je možno „Paměť cílů“ upravit.
– Stisknutím tlačítka režimu NAV se dostanete do hlavní nabídky Navigace.
Výběr adresy cíle
– Stisknutím funkčního tlačítka Nový cíl otevřete nabídku Nový cíl.
Informace ke způsobu zadávání cíle
Cíl se do paměti cílů uloží teprve po prvním zahájení navádění k cíli, nebo je-li do
paměti cílů uložen přímo. Stávající podmínky pro cíl se ztratí, jestliže se rozhodnete
pro jiný způsob zadání cíle.
V nabídce Nový cíl stiskněte funkční tlačítko Adresa .
Výběr cílové adresy
– Nabídka Zadání adresy slouží k výběru cílové adresy.
Nový cíl: Volba nového cíle
– Stisknutím jednoho z levých funkčních tlačítek Země , Město/PSČ ,
Ulice , Číslo domu. nebo Křižovatka otevřete příslušnou zadávací
masku. Cílová adresa se musí vždy vybírat v pořadí země, potom
město, atd.
Adresa – slouží k zadání adresy pomocí zadávací masky pro výběr cílové adresy
⇒ strana 41.
– Jsou-li údaje k navádění k cíli dostačující, je funkční tlačítko Start
aktivní.
Stisknutím funkčního tlačítka Start se zahájí navádění k cíli. Funkční tlačítko se
změní na Stop . Stisknutím tohoto funkčního tlačítka se navádění k cíli opět ukončí.
Zvláštní cíle – otevře vyhledávací masku k vyhledání zvláštního cíle buď z cílů určité
kategorie nebo prostřednictvím zadání názvu nebo telefonního čísla. Jako oblast
pro vyhledávání můžete zadat aktuální polohu, město nebo zvolit bod na mapě.
V průběhu navádění k cíli můžete zadat ještě jeden bod podél cesty nebo oblast
cíle jako oblast pro vyhledávání ⇒ strana 41.
Mapa/GPS – slouží ke zvolení bodu v mapě za cíl ⇒ strana 43.
Nový cíl: Volba cíle z paměti cílů
Domů – slouží ke zvolení dříve zadané a uložené adresy Vašeho bydliště jako cíle
– nebo k jejímu zadání.
Poslední cíle – slouží k otevření posledních cílů; navádění k jednomu ze
zobrazených cílů se zahájí jeho stisknutím ⇒ strana 44– nebo je možno zobrazené
poslední cíle uložit.
Změna zobrazené cílové adresy
– Jestliže byl cíl již zadán, zobrazí se tento cíl v nabídce Zadání adresy.
Vy pak už jen změníte ty údaje, které se liší od žádané cílové adresy.
Další funkční tlačítka
Funkční tlačítka Uložit a Start jsou aktivní teprve po výběru města.
Volba zvláštního cíle jako cíle cesty
V nabídce Nový cíl stiskněte funkční tlačítko Zvláštní cíle . V nabídce
Zvláštní cíle – hledání stanovte parametry pro vyhledání zvláštního cíle.
41
s3ao.4.book Page 42 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
42
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
Zvolení kategorie zvláštních cílů
Výběr zvláštního cíle z výsledků hledání
– Hledáte-li určitý druh cíle, např. hotel, stiskněte Kategorie a
– Jestliže se najde jen jeden zvláštní cíl, který vyhovuje zadaným kritériím, otevře se přímo informační okno zvláštního cíle.
v následující nabídce zvolte jednu z hlavních kategorií.
– Po zvolení jedné z hlavních kategorií se otevře seznam kategorií a
následně podkategorií zvláštních cílů, které je možno zvolit. Chcete-li
se opět vrátit ze zobrazení podkategorie k zobrazení hlavní kategorie,
stiskněte  .
– Abyste zobrazili všechny možné kategorie zvláštních cílů, seřazené
podle abecedy, stiskněte funkční tlačítko KATEGORIE (ABECEDNĚ) .
–
Zvolená kategorie zvláštních cílů se zobrazí v nabídce Zvláštní cíle –
hledání. Přehled všech kategorií zvláštních cílů, z kterých si je možno
vybírat, najdete na konci této kapitoly.
Vymezení oblasti hledání
– Abyste vymezili oblast, ve které se má zvláštní cíl vyhledávat, stiskněte
Oblast hledání .
– Jestliže se najde více zvláštních cílů, zobrazí se nejprve jejich seznam.
Na začátku seznamu jsou ty zvláštní cíle, které jsou zadané oblasti
hledání vzdušnou nejblíž (vzdálenost a směr se vztahují na vzdušnou
čáru). Po stisknutí některého ze zvláštních cílů v seznamu se taktéž
otevře informační okno zvláštního cíle.
Informační okno zvláštního cíle
– Zde se dozvíte další informace, např. přesnou adresu a tel. číslo zvoleného zvláštního cíle.
– Chcete-li zapnout navádění k zobrazenému zvláštnímu cíli, stiskněte
v „informačním okně zvláštního cíle“ OK .
– Chcete-li zvláštní cíl nejprve uložit, stiskněte funkční tlačítko  .
Stanovení dalších parametrů hledání
– Jestliže bylo nalezeno více zvláštních cílů a Vy chcete ze seznamu
zobrazit další zvláštní cíle, stiskněte funkční tlačítko  nebo  .
– Hledáte-li určitý cíl, např. hotel, jehož jméno nebo telefonní číslo
znáte, stiskněte funkční tlačítko Text ve jméně nebo Telefon. číslo .
– Pokud si přejete zobrazit na mapě Vaši aktuální pozici  a vybraný
zvláštní cíl, stiskněte funkční tlačítko  .
Spuštění hledání
Parametry pro oblast hledání
– Jestliže jste zadávání v zadávací masce ukončli, stiskněte funkční
tlačítko Hledat . Otevře se vyskakovací okno a v okruhu do 200 km se
bude vyhledávat zvláštní cíl, který odpovídá zvoleným kritériím.
V nabídce Zvolit oblast hledání můžete zvolit, podle čeho se má zvláštní cíl vyhledávat. Po zobrazení nabídky je oblast hledání nastavena na aktuální polohu.
– Přejete-li si hledání u určité vzdálenosti k oblasti hledání přerušit a
nechat si zobrazit výsledky hledání, stiskněte funkční tlačítko
Výsledky .
– Jestliže stisknete funkční tlačítko Zrušit , hledání se přeruší, aniž by se
zobrazily výsledky hledání.
Stisknutím funkčního tlačítka Obl. hledání zobrazíte nabídku Zvolit oblast hledání.
Okolí cíle – je-li zvolen cíl cesty, můžete pro vyhledání zvláštního cíle jako oblast
hledání zvolit okolí zvoleného cíle cesty.
Akt. poloha – omezí hledání zvláštního cíle na okolí aktuální polohy (standardní
nastavení).
V blízk. města – pomocí zadávacích masek zadejte město, v jehož okolí se má
zvláštní cíl vyhledávat.
s3ao.4.book Page 43 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
Zvolit bod na mapě – posunutím záměrného kříže zvolte na mapě bod, v jehož
okolí se má zvláštní cíl vyhledávat. Postupujte podle popisu v kapitole „Volba cíle
z mapy“.
Podél trasy – během navádění k cíli se hledání zvláštního cíle omezí jen na okolí
podél vypočtené trasy.
Další parametry pro hledání zvláštních cílů
Text ve jméně – zadáním názvu se bude vyhledávat určitý zvláštní cíl.
Telefon. číslo – zadáním telefonního čísla se bude vyhledávat určitý zvláštní cíl.
Telefonní čísla zadávejte bez předvolby pro město a zemi.
Mapa/GPS Volba cíle z mapy
– V nabídce Nový cíl stiskněte funkční tlačítko Mapa/GPS . Na mapě se
objeví poslední cíl, ke kterému bylo zahájeno navádění. Pokud jste
ještě nebyli naváděni k žádnému cíli, zobrazí se na mapě Vaše aktuální
poloha.
– Jestliže potřebujete změnit měřítko mapy (zoom), otáčejte nastavo8 . Můžete také stisknout funkční tlačítko  nebo
vacím knoflíkem A
.
– Dotkněte se prstem zobrazené mapy a pohybujte prstem po obrazovce, aniž byste ho od obrazovky oddálili. Záměrný kříž se bude
pohybovat spolu s prstem. Posunete-li záměrný kříž až na okraj obrazovky, zobrazí se po chvíli sousední výřez mapy. Zobrazení aktuální
polohy záměrného kříže prostřednictvím souřadnic nebo jména ulice
se zobrazuje v horní části obrazovky.
– Zobrazí-li se požadovaný cíl nebo požadovaná oblast cíle, stiskněte
funkční tlačítko OK . Navádění k cíli se spustí automaticky.
– Chcete-li si zobrazený cíl nejprve uložit, stiskněte funkční tlačítko
SAVE .
Přesnější určení cíle na mapě
Cíl, který jste si vybrali na mapě, můžete později dále vymezit v nabídce Zadání
adresy. Stiskněte za tím účelem stiskněte po spuštění navádění k cíli tlačítko režimu
NAV , čímž se přepnete ze zobrazení mapy do hlavní nabídky navigace. Tam stiskněte funkční tlačítko Stop , abyste navádění k cíli ukončili. Přepněte se do nabídky
Zadání adresy; cíl cesty zvolený z mapy se zobrazí ve formě adresy a lze jej tam
přesněji vymezit.
Obráceně můžete také oblast, která se má zobrazit na mapě, nejprve stanovit
v nabídce Zadání adresy.
Další funkční tlačítka v zobrazení mapy
 – na chvilku přepne zobrazení mapy do přehledného zobrazení (větší měřítko).
Po několika sekundách se zobrazení vrátí do původního (menšího) měřítka.
GPS – otevře nabídku, ve které je možno zadat cíl pomocí jeho souřadnic.
SAVE – uloží cíl vybraný z mapy do paměti cílů.
Mapa/GPS Zadání cíle pomocí souřadnic
– V nabídce Nový cíl stiskněte funkční tlačítko Mapa/GPS .
– V zobrazení mapy stiskněte funkční tlačítko GPS . Zobrazí se souřadnice posledního cíle, ke kterému bylo zahájeno navádění. Pokud jste
ještě nebyli naváděni k žádnému cíli, zobrazí se souřadnice Vaší
aktuální polohy.
– Abyste příslušnou zadávací masku otevřeli, stiskněte funkční tlačítko
Zeměpisná šířka nebo Zeměpisná délka .
– Stisknutím  a  se posouvá kurzor v rámci zadávacího pole nebo
lze přejít do následujícího zadávacího pole.
– Jestliže se dotknete znaku na klávesnici v zadávací masce, objeví se
tento znak za kurzorem. Stávající znaky se přitom přepíšou.
– Jestliže jsou zeměpisná šířka a délka zadány, stiskněte OK .
43
s3ao.4.book Page 44 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
44
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
– Tlačítkem  se mažou znaky od pozice kurzoru zprava dolevy. Stisknutím  se zadávací maska zavře, aniž by se obsah zadávacího
řádku použil.
Paměť cílů
Ukládání cílů do paměti
Jestliže leží zadané souřadnice mimo rozsah uložený v navigaci, otevře se vyskakovací okno s následujícím hlášením: „Tyto souřadnice GPS nelze zpracovat.
Prosím zkontrolujte zadání!“ Abyste vyskakovací okno zavřeli a mohli opravit
zadání, stiskněte OK .
Volba cíle uloženého v paměti
Zvolte nabídku Nový cíl z hlavní nabídky Navigace. V nabídce Nový cíl je
možno stisknout jen ta funkční tlačítka, kde jsou již uloženy cíle. Např. je
možno Poslední cíle zvolit jen tehdy, je-li spuštěno navádění k cíli.
Spuštění navádění k cíli na uloženou adresu Vašeho bydliště
„Domů“.
Obr. 16 Cíl na mapě.
– V nabídce Nový cíl stiskněte příslušné funkční tlačítko. Je-li adresa
Vašeho bydliště uložena, přepne se přístroj na zobrazení mapy a automaticky se spustí navádění k cíli.
Spuštění navádění k cíli k některému z uložených „top-cílů“, jinému
cíli uloženému v paměti cílů nebo k cíli ze seznamu „Poslední cíle“.
– V nabídce Nový cíl stiskněte příslušné funkční tlačítko.
– Zobrazí se seznam uložených cílů, např. seznam Poslední cíle.
– Stiskněte v levém sloupci některý ze zobrazených cílů. Přístroj se
přepne na zobrazení mapy a automaticky se spustí navádění k cíli.
– Abyste zobrazili podrobné údaje o cíli, stiskněte funkční tlačítko  za
příslušným cílem a ve vyskakovacím okně stiskněte Ukázat detaily .
Obr. 17 Příklad informačního okna zvláštního
cíle.
Pro uložení zobrazeného cíle se nabízejí nejrůznější funkční tlačítka
v závislosti na tom, jakou nabídku jste pro zadání cíle použili. Např. SAVE
s3ao.4.book Page 45 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
⇒ obr. 16 nebo  ⇒ obr. 17. Tato funkční tlačítka jsou aktivní (lze je
použít) teprve tehdy, je-li příslušný cíl dostatečně zadán.
– Stisknete-li ve vyskakovacím okně funkční tlačítko Upravit , otevře se
nabídka Položku upravit / uložit.
– Zvolte cíl cesty tak, jak je popsáno ⇒ strana 41.
– Záznam upravíte tak, jak je popsáno ⇒ strana 45, „Úprava nebo
uložení položky“.
– V nabídce Položku upravit / uložit zadejte cíli, který chcete uložit
název a stanovte status top-cíle ⇒ strana 45.
– Jestliže ve vyskakovacím okně stisknete Smazat , tak se po potvrzení
ubezpečovací otázky cíl smaže.
Uložení nebo smazání posledních cílů
Úprava vlajkového cíle
– V nabídce Nový cíl stiskněte funkční tlačítko Poslední cíle .
Nezapomeňte, že do paměti cílů je možno jako „vlajkový cíl“ uložit vždy jen jeden
cíl.
– Také můžete stisknout v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko
Paměť , ve vyskakovacím okně stisknout funkční tlačítko
Upravit paměť a v následující nabídce stisknout Poslední cíle .
– Abyste otevřeli vyskakovací okno, ve kterém by byla možnost
k úpravě, stiskněte v nabídce Poslední cíle funkční tlačítko  za
příslušným cílem.
Pokud vlajkový cíl nepřejmenujete, tak se po dalším stisknutí  přepíše. Přejete-li
si, aby uložený vlajkový cíl zůstal zachovaný, musíte ho přejmenovat.
Úprava nebo uložení položky
– Sisknete-li ve vyskakovacím okně funkční tlačítko Uložit , otevře se
nabídka Položku upravit / uložit.
Nabídka Položku upravit / uložit se otevře, je-li pro uložení nebo úpravu
vybrán cíl.
– Cíl uložte tak, jak je popsáno ⇒ strana 45, „Úprava nebo uložení
položky“.
Zadání údajů o cíli pro uložení
– Jestliže ve vyskakovacím okně stisknete Smazat , tak se po potvrzení
ubezpečovací otázky cíl smaže.
Úprava a mazání uložených cílů
– Stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko Paměť a ve
vyskakovacím okně stiskněte Upravit paměť .
– Stisknete-li v nabídce Upravit paměť cílů funkční tlačítko
Záznamy v paměti cílů , zobrazí se seznam všech cílů, které byly do
paměti cílů uloženy manuálně.
– Abyste zobrazili všechny informace o daném cíli, stiskněte funkční
tlačítko  nebo  .
– Stisknete-li Status Top cílů , otevře se Vám nabídka, ve které můžete
zobrazenému cíli přidělit některou z kategorií top-cílů nebo zobrazenou kategorii změnit ⇒ strana 46, „Přidělení kategorie top-cíli“.
– Přejete-li si zobrazené jméno cíle změnit a potom ho uložit do paměti
cílů, stiskněte Jméno .
– Má-li být cíl uložen se zobrazeným jménem a statusem top-cíle, stiskněte funkční tlačítko Uložit .
45
s3ao.4.book Page 46 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
46
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
Přidělení kategorie top-cíli
– V nabídce Položku upravit / uložit stiskněte funkční tlačítko
Status Top cílů .
– Stiskněte kategorii top-cíle, pod kterou se má cíl uložit. Nabídka se
zavře a zvolená kategorie top-cíle se zobrazí před funkčním tlačítkem
Status Top cílů .
– Má-li být cíl uložen se zobrazeným jménem a statusem top-cíle, stiskněte funkční tlačítko Uložit .
Cíl, kterému byla přidělena kategorie, lze vyvolat funkčním tlačítkem Top-cíle a
v závislosti na nastavení se zobrazí na mapě spolu s přiděleným symbolem.
Vymazání paměti cílů nebo seznamu posledních cílů
– Stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko a ve vyskakovacím okně Paměť stiskněte Upravit paměť .
– V nabídce Upravit paměť cílů stiskněte funkční tlačítko
Smazat paměť cílů nebo Smazat všechny poslední cíle .
– Aby se celá paměť cílů nebo všechny poslední cíle najednou vymazaly,
potvrďte příslušnou ubezpečovací otázku.
Uložení nebo úprava adresy Vašeho bydliště
Vyvolejte nabídku Nový cíl tím, že stisknete tlačítko režimu NAV a stisknete funkční tlačítko Nový cíl .
Vyvolání adresy Vašeho bydliště
– V nabídce Nový cíl stiskněte funkční tlačítko Domů .
– Pokud jste adresu Vašeho bydliště ještě nezadali, otevře se nabídka
Zadat adresu domů.
– Po stisknutí funkčního tlačítka Zadání cíle se otevře nabídka Zadání
adresy.
Uložení aktuální polohy jako adresy Vašeho bydliště
– V nabídce Nový cíl stiskněte funkční tlačítko Domů .
– Pokud ještě není adresa Vašeho bydliště zadaná, otevře se nabídka
Zadat adresu domů.
– Stiskněte funkční tlačítko Aktuální poloha a Vaše aktuální poloha se
uloží jako adresa Vašeho bydliště.
Úprava adresy Vašeho bydliště
– Potřebujete-li uloženou adresu Vašeho bydliště změnit nebo smazat,
učiňte tak po stisknutí tlačítka režimu SETUP v nabídce Navigace –
nastavení.
– V hlavní nabídce Nastavení stiskněte funkční tlačítko Navigace a
v nabídce Navigace – nastavení stiskněte funkční tlačítko
Zadání adresy domů .
– V nabídce Upravit adresu domů můžete uloženou adresu Vašeho
bydliště Smazat , Upravit nebo pomocí funkčního tlačítka
Nastavit aktuální polohu přepsat.
s3ao.4.book Page 47 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
Režim tras s dílčími cíli
Poznámka
V průběhu navádění k cíli se údaje o trvání jízdy nebo o času příjezdu vztahují vždy
na konečný cíl cesty. Odhadované trvání jízdy nebo odhadovaný čas příjezdu do
dílčího cíle se nezobrazuje.
Všeobecně
Zadání dílčího cíle
Jestliže si přejete dojet kromě konečného cíle cesty do jednoho nebo více
dílčích cílů, postupujte podle následujícího popisu. Můžete také za
zobrazený cíl cesty přidat další cíl, jako nový cílový bod trasy.
– Po zvolení cíle cesty stiskněte v hlavní nabídce Navigace na funkční
tlačítko Extra . Otevře se vyskakovací okno.
Obr. 18 Hlavní nabídka
navigace: Režim tras s dílčími
cíli.
– Abyste se dostali do nabídky režimu tras s dílčími cíli, stiskněte v hlavní
nabídce Navigace funkční tlačítko Extra a potom Režim tras s díl. cíli .
Hlavní nabídka Navigace se zobrazuje buď v „normálním“ režimu s jedním cílem
nebo v režimu tras s dílčími cíli ⇒ obr. 18.
Opuštění režimu tras s dílčími cíli ⇒ strana 48.
Trasu tvoří vždy jeden cíl cesty, který je cílovým bodem trasy a maximálně pět
dílčích cílů.
Další symboly
 – Výchozí bod trasy
 – Dílčí cíl na trase
 – Cílový bod trasy
 – Otevře vyskakovací okno, v kterém je možno zobrazit podrobné údaje o cíli,
cíl upravit nebo doplnit další cíl.
– Stisknete-li Nový dílčí cíl , otevře se nabídka Nový cíl ve které můžete
zvolit dílčí cíl. Přístroj se na pozadí automaticky přepne do režimu tras
s dílčími cíli.
– Zvolte dílčí cíl tak, jak je popsáno ⇒ strana 41.
– Jakmile nový cíl potvrdíte, budete vyzváni, abyste zvolili záznam, za
který se má nový cíl umístit. Stanovíte tak pořadí, ve kterém do
jednotlivých cílů budete chtít jet. Abyste hlášení zavřeli, stiskněte OK .
– Hlavní nabídka Navigace se nyní otevře v režimu tras s dílčími cíli
⇒ obr. 18.
– Stisknutím funkčního tlačítka Start se zahájí navádění k prvnímu
dílčímu cíli zobrazené trasy.
– Chcete-li do trasy přidat další cíle, stiskněte funkční tlačítko Extra
a potom Upravit trasu ⇒ strana 48, „Sestavení nové trasy v režimu
tras s dílčími cíli“.
47
s3ao.4.book Page 48 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
48
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
Opuštění režimu tras s dílčími cíli
Počítejte s tím, že opuštěním režimu tras s dílčími cíli se všechny dílčí cíle
vymažou. Před opuštěním režimu tras s dílčími cíli však můžete stisknutím Paměť zobrazenou trasu se všemi dílčími cíli uložit ⇒ strana 48.
– Chcete-li režim tras s dílčími cíli opustit, stiskněte v hlavní nabídce
Navigace funkční tlačítko Extra a ve vyskakovacím okně stiskněte
Opustit režim tras s dílč. cíli .
– Jestliže si přejete zadávání trasy ukončit, stiskněte  . V hlavní
nabídce Navigace se zobrazí cíl cesty a nejbližší dílčí cíl.
– Stisknutím funkčního tlačítka Start se zahájí navádění k prvnímu
dílčímu cíli Vaší trasy.
– Chcete-li zobrazenou trasu pod určitým jménem natrvalo uložit do
paměti cílů, stiskněte funkční tlačítko Paměť ⇒ strana 48, „Uložení
trasy“.
– Potvrďte hlášení „Chcete opustit režim tras?“ stisknutím funkčního
tlačítka Opustit .
V nabídce Plán trasy: Nová trasa nahraďte při ukládání slova „Nová trasa“
skutečným jménem trasy.
– V hlavní nabídce Navigace se zobrazí jen cíl cesty, který byl zvolený již
předtím.
Uložení trasy
Sestavení nové trasy v režimu tras s dílčími cíli
– Abyste se dostali do nabídky režimu tras s dílčími cíli, stiskněte v hlavní
nabídce Navigace funkční tlačítko Extra a potom Režim tras s díl. cíli .
– Chcete-li sestavit novou trasu, stiskněte funkční tlačítko Extra a
potom Nová trasa .
– V nabídce Plán trasy: Nová trasa stiskněte za zobrazením výchozího
bodu trasy nebo cíle funkční tlačítko  .
– Ve vyskakovacím okně stiskněte Zadání cíle .
– Zvolte cíl tak, jak je popsáno ⇒ strana 41.
– Jakmile potvrdíte první cíl, otevře se znovu nabídka Plán trasy: Nová
trasa. Stiskněte funkční tlačítko  vedle cíle, za který má být zařazen
další cíl.
– Ve vyskakovacím okně stiskněte opět Zadání cíle a zvolte další cíl.
Trasu je možno zobrazit a uložit jen v režimu tras s dílčími cíli.
– Abyste uložili trasu zobrazenou v hlavní nabídce Navigace, stiskněte
funkční tlačítko Paměť ⇒ strana 47, obr. 18.
– Ve vyskakovacím okně stiskněte Uložit trasu . Otevře se zadávací
maska, určená k zadávání libovolného textu.
– Zadejte Vaší trase jméno.
– Zobrazené jméno potvrďte OK .
– Objeví se zpráva „Trasa uložena“. Zprávu potvrďte stisknutím OK .
Do paměti cílů je možno uložit maximálně 10 tras.
Vyvolání uložené trasy
– Stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko Extra a potom
Režim tras s díl. cíli .
– Stiskněte funkční tlačítko Paměť a ve vyskakovacím okně stiskněte
Nahrát trasu .
s3ao.4.book Page 49 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
– V nabídce Nahrát trasu stiskněte vedle jména trasy funkční tlačítko
 abyste v nabídce Detaily trasy zobrazili informace o příslušné
trase.
– Jestliže v nabídce Detaily trasy stisknete funkční tlačítko Zvolit nebo
v nabídce Nahrát trasu stisknete přímo jméno trasy, zobrazí se
zvolená trasy v hlavní nabídce Navigace.
– Abyste zahájili navádění k cíli, stiskněte funkční tlačítko Start .
Úprava uložené trasy
Trasu je možno zobrazit a upravovat jen v režimu tras s dílčími cíli. Vyvolejte trasu, kterou chcete upravit.
– Dotknete-li se nahoře zobrazení zvolené trasy, otevře se plán této
trasy.
Ukázat na mapě . Funkčním tlačítkem  se přepnete zpět do zobrazení
podrobných údajů o cíli.
Start – opětovným stisknutím Start se spustí návádění jen k cíli trasy, případné
dílčí cíle nebudou brány v úvahu. Chcete-li se vrátit opět do zobrazení plánu trasy,
aniž by se zahájilo navádění k cíli, stiskněte Zpět .
Smazat – smaže po dalším potvrzení zobrazený cíl trasy.
Přesunout – stiskněte Dále , abyste vybrali záznam, za který se má zvolený cíl trasy
přesunout.
Zadání cíle – slouží k zadání dalšího cíle trasy.
Režim navigace terénem (navigace offroad)
Přehled funkcí
– Plán trasy můžete také otevřít stisknutím funkčního tlačítka Extra . Ve
vyskakovacím okně stiskněte Upravit trasu .
– V plánu trasy stiskněte funkční tlačítko vedle cíle  , který si přejete
upravit. Otevře se vyskakovací okno s možnostmi pro úpravu
záznamu.
– Stisknete-li funkční tlačítko  vedle výchozího bodu trasy „“,
můžete jen pomocí Zadání cíle zadat první dílčí cíl po výchozím bodu
trasy. Výchozí bod trasy je zadáván přístrojem automaticky pomocí
GPS a nelze ho změnit.
Obr. 19 Navigace terénem
s aktivní trasou terénem.
– Stisknete-li funkční tlačítko  vedle jiného cíle, zobrazí se možnosti
k jeho úpravě.
Možnosti k úpravě cíle trasy
Otevření režimu navigace terénem
Detaily – otevře nabídku Data o cíli, v níž si můžete prohlédnout podrobné údaje
o cíli. Jestliže chcete, aby se cíl zobrazil na mapě, stiskněte funkční tlačítko
– Stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko Extra .
– Ve vyskakovacím okně stiskněte funkční tlačítko
Režim navigace terénem .
49
s3ao.4.book Page 50 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
50
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
– Otevře se nabídka Navigace terénem a zobrazí se poslední aktivní
trasa terénem ⇒ strana 49, obr. 19.
Opuštění režimu navigace terénem
– V režimu navigace terénem se stisknutím tlačítka režimu NAV vždy
přepnete do nabídky Navigace terénem.
– Tam stiskněte funkční tlačítko Extra ⇒ strana 49, obr. 19 a ve vyskakovacím okně zvolte Opustit režim nav. terénem .
– Režim navigace terénem můžete ukončit také tím, že stisknete funkční
tlačítko Nový cíl v nabídce Navigace terénem.
– Jakmile dojedete do cíle trasy terénem, režim navigace terénem se
automaticky ukončí a otevře se opět „normální“ hlavní nabídka Navigace.
V nabídce Navigace terénem se zobrazí poslední aktivní trasa terénem a Vaše
aktuální poloha. Pokud ještě nebyla zaznamenaná žádná trasa terénem nebo
pokud byly všechny smazány, objeví se příslušné hlášení. V takovém případě
nejsou funkční tlačítka pro start, nahrání nebo úpravu trasy terénem aktivní.
Pokud se trasa terénem zobrazí, lze její projetí spustit stisknutím funkčního tlačítka
Start ⇒ strana 51, „Projetí uložené trasy terénem“.
Obsluha dalších nabídek a podnabídek je obdobná jako u již popsaných nabídek
navigace a proto zde nebude znovu detailně popisována:
•
Stisknutím funkčního tlačítka  se vždy otevře zobrazení podrobných údajů
o cíli.
•
Stisknutím funkčního tlačítka  se otevře vyskakovací okno, ve kterém můžete
upravovat záznam, který stojí vedle, obdobně jako.
Funkční tlačítko Nový cíl
Po stisknutí tlačítka Nový cíl se otevře ubezpečovací otázka:
Zpět – přepne zpátky do režimu navigace terénem.
Cíl na silnici – ukončí režim navigace terénem a otevře nabídku Nový cíl, abyste
mohli vybrat „Cíl na silnici“ z navigačních dat, která jsou k dispozici.
Funkční tlačítko Paměť
Stisknutím funkčního tlačítka Paměť se otevře vyskakovací okno:
Nahrát trasu terénem – otevře seznam uložených tras terénem. Příslušnou trasu
zvolíte jejím stisknutím.
Upravit paměť tras terénem – otevře paměť tras terénem. Uložené trasy terénem je
možno zobrazit, přejmenovat nebo smazat.
Funkční tlačítko Trasa terénem
Stisknutím funkčního tlačítka Trasa terénem se otevře vyskakovací okno, v kterém je
možno zadat novou trasu terénem nebo zobrazenou trasu terénem upravit.
Nahrát trasu terénem – spustí po zadání jména trasy terénem a výběru režimu
nahrávání zaznamenávání nové trasy terénem. Zobrazená trasa terénem se automaticky ukládá a lze ji později z funkčního tlačítka Paměť opět vyvolat stisknutím
Nahrát trasu terénem .
Upravit trasu terénem – otevře seznam bodů na trase, která je právě zobrazena
v nabídce Navigace terénem angezeigten Tour. Body na trase je možno zobrazovat
na mapě, mazat je, přesouvat je nebo je přejmenovávat. Kromě toho je možno
výběrem z mapy nebo zadáním polohy pro GPS přidávat další body na trase.
Chcete-li upravovat jinou trasu terénem než tu, která je zobrazena, musíte ji
nejdříve vyvolat stisknutím Nahrát trasu terénem pomocí funkčního tlačítka
Paměť .
s3ao.4.book Page 51 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
Zaznamenání trasy terénem
– Po zahájení zaznamenávání se v nabídce Navigace terénem zobrazuje počet již zadaných bodů na trase, bočet bodů na trase, které lze
ještě zadat a režim zaznamenávání.
– Stisknutím tlačítka režimu MAP se přepnete do zobrazení mapy.
Opakovaným stisknutím tlačítka režimu MAP se otevírá a zavírá
doplňkové okno ⇒ obr. 20.
– Stisknutím tlačítka režimu NAV se přepnete zpět do nabídky Navigace terénem.
Obr. 20 Zaznamenávání
v zobrazení mapy
s doplňovým oknem pro
kompas.
– V nabídce Navigace terénem stiskněte funkční tlačítko Trasa terénem .
– Ve vyskakovacím okně stiskněte funkční tlačítko Nahrát trasu terénem .
– Jestliže se v nabídce Navigace terénem nějaká trasa již zobrazuje,
musíte v následující nabídce buď stávající trasu stisknutím
Rozšířit existující trasu rozšířit nebo novou trasu stisknutím Nová trasa
zaznamenat.
– Trasu terénem pojmenujte výstižným názvem. Zobrazené jméno
potvrďte OK .
– Chcete-li zadávat body na trase manuálně, stiskněte funkční tlačítko
Uložit aktuální polohu jako bod na trase . Toto funkční tlačítko najdete
v zobrazení mapy ve vyskakovacím okně funkčního tlačítka Nahrávání
⇒ obr. 20 ⇒ strana 51, „Funkční tlačítko v zobrazení mapy“.
Funkční tlačítko Nahrávání v zobrazení mapy
Ve funkčním tlačítku Nahrávání se zobrazuje počet již spotřebovaných a ještě
volných bodů na trase pro danou trasu terénem.
Stisknutím funkčního tlačítka Nahrávání ⇒ obr. 20 se otevře vyskakovací okno pro
ovládání zaznamenávání.
Stop – ukončí zaznamenávání; bod na trase, zadaný jako poslední, se stane
cílovým bodem trasy terénem.
 Automatické nahrávání – zapíná nebo vypíná funkci automatického zadávání
bodů na trase systémem pomocí příslušných snímačů ve vozidle. Zatržítko
v zatrhávacím políčku  znamená, že funkce je zapnutá.
Akt. polohu uložit jako bod na trase – manuálně zadá aktuální polohu vozidla jako
– Podle dalšího popisu zvolte stisknutím režim nahrávání.
bod na trase.
– Pokud si přejete, aby systém zadával během zaznamenávání body na
trase automaticky (doporučeno), stiskněte funkční tlačítko
Automaticky .
Projetí uložené trasy terénem
– Chcete-li zadávat během zaznamenávání všechny body na trase sami,
stiskněte funkční tlačítko Manuálně .
Předtím, než spustíte projíždění trasy terénem, byste se měli nacházet
v blízkosti výchozího bodu trasy.
51
s3ao.4.book Page 52 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
52
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
Volba trasy terénem
– V nabídce Navigace terénem stiskněte funkční tlačítko Paměť .
– Ve vyskakovacím okně stiskněte funkční tlačítko Nahrát trasu terénem .
– Stisknutím zvolte ze seznamu nějakou trasu terénem.
Projetí trasy terénem
– V nabídce Navigace terénem stiskněte funkční tlačítko Start . Otevře
se nabídka Z kterého bodu zahájit?. Nahoře se zobrazí výchozí a cílový
bod trasy.
– Chcete-li trasu terénem projet v opačném směru, stiskněte funkční
tlačítko Otočit trasu terénem .
Ukončení navádění k cíli
– Ve zobrazení mapy stiskněte dole třetí tlačítko, se zobrazením vzdálenosti k nejbližšímu bodu na trase, a ve vyskakovacím okně stiskněte
funkční tlačítko Stop navigace .
– Také můžete stisknout tlačítko režimu NAV a potom funkční tlačítko
Stop .
Během jízdy
V rámci možností se řiďte pokyny pro odbočení. Přiblížíte-li se bodu na trase na
50 m, následuje navigační pokyn pro jízdu do dalšího bodu na trase.
Jestliže do nějakého bodu na trase nedojedete, musíte ho přeskočit, protože jinak
Vás systém bude k tomuto bodu na trase neustále navádět. Dole ve třetím funkčním
tlačítku pod zobrazením mapy se vám ukazuje vzdálenost k dalšímu bodu na trase
a číslo tohoto bodu v tom pořadí, v jakém trasu terénem projíždíte.
Abyste přeskočili bod na trase, ke kterému Vás systém chce navádět, stiskněte toto
funkční tlačítko a ve vyskakovacím okně zvolte Další bod trasy .
Také můžete stisknout tlačítko režimu NAV a potom funkční tlačítko
Další bod trasy .
Abyste opět dojeli do bodu na trase, v kterém jste byli naposledy, stikněte
v příslušné nabídce funkční tlačítko Předch. bod na trase případně
Předcházející bod na trase .
Chcete-li trasu doplnit o další bod na trase, stiskněte během jízdy trasou terénem
ve zobrazení mapy dole třetí funkční tlačítko a ve vyskakovacím okně stiskněte
Akt. polohu uložit jako bod na trase . Tímto způsobem můžete např. označit místa na
trase a později je pojmenovat nebo uložit objížďku nové překážky na trase. Tuto
funkci můžete také vyvolat tím, že stisknete tlačítko režimu NAV a stisknete funkční
tlačítko Trasa terénem .
s3ao.4.book Page 53 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
Navádění k cíli
– Stisknete-li funkční tlačítko Stop , vedení k cíli se přeruší a funkční
tlačítko se opět změní na „Start“.
Spuštění a ukončení navádění k cíli
– Stisknutím funkčního tlačítka Start bude vedení k cíli od aktuální
polohy opět pokračovat.
Výběr jedné ze tří alternativních tras
– Pokud v nabídce Navigace – nastavení zvolíte funkci
„Nabídnout 3 alternativní trasy“, budou se po spuštění vedení k cíli
nejprve vypočítávat tři trasy, které povedou do zvoleného cíle.
– Jakmile se výpočet ukončí, zobrazí se v přehledné mapě do zadaného
cíle tři trasy. Tyto tři trasy vyhovují zvoleným kritériím „rychlá“, „krátká“
a „optimální“ trasa.
Obr. 21 Zobrazení mapy ve
3D během navádění k cíli.
Zvolte cíl z nebo zadejte trasu a spusťte navádění k cíli tak, jak je popsáno
v příslušné kapitole. Přístroj se přepne do zobrazení mapy ⇒ obr. 21.
Vedení k cíli v zobrazení mapy
– Chcete-li vedení k cíli ukončit, stiskněte v zobrazení mapy funkční
tlačítko ... / ... ⇒ obr. 21 a ve vyskakovacím okně stiskněte
Ukončit navigování .
– Jestliže stisknete funkční tlačítko Navigace a ve vyskakovacím okně
tlačítko Start navigování , bude navádění k cíli od aktuální polohy
pokračovat.
Vedení k cíli v hlavní nabídce navigace
– Jestliže se chcete po zahájení vedení k cíli přepnout do hlavní nabídky
Navigace, stiskněte tlačítko režimu NAV .
– Ve funkčních tlačítkách vpravo se zobrazují další informace k příslušné
trase. Stisknete-li jedno z těchto funkčních tlačítek, zahájí se vedení
k cíli po zvolené trase. Podle toho, jakou trasu jste vybrali, se v navigaci
nastaví parametry trasy. Parametry trasy můžete později opět změnit.
Po zahájení vedení k cíli se podle zadaných podmínek vypočítá trasa k prvnímu cíli.
Při přepnutí do zobrazení mapy se mapa zobrazí vždy v tom zobrazení, v jakém byla
naposledy (2D, 3D, topografická).
53
s3ao.4.book Page 54 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
54
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
Vydávání navigačních pokynů
musíte ho z plánu trasy vymazat ještě předtím, než bude pokračovat navádění
k dalšímu cíli. Jestliže navádění k dašímu cíli místo toho spustíte manuálně, budete
naváděni jen k tomuto cíli, ostatní cíle plánu trasy nebudou brány v úvahu.
•
Poznámka
V případě, že jste při navádění k cíli nestihli odbočit a není možno se v dané
chvíli otočit, pokračujte v jízdě a vyčkejte, až Vám navigace nabídne alternativní
trasu.
•
Správnost navigačních pokynů závisí na navigačních datech a u dopravních
komplikací ještě na dopravních hlášeních. Za správnost vysílaných dopravních
hlášení nesou odpovědnost dopravní redakce příslušných rozhlasových stanic.
Obr. 22 Optické navigační
pokyny v doplňkovém okně
v zobrazení mapy.
Dynamické navádění k cíli s využitím TMC
Zapnutí a vypnutí dynymické navigace
– Chcete-li si nechat zopakovat poslední akustický navigační pokyn,
7 .
stiskněte na přístroji tlačítko A
– Chcete-li si nechat zobrazit doplňkové okno, stiskněte v zobrazení
mapy tlačítko režimu MAP .
– V doplňkovém okně vlevo nahoře stiskněte funkční tlačítko.
– Ve vyskakovacím okně stiskněte Symbol , aby se v doplňkovém okně
zobrazovaly směrové šipky ⇒ obr. 22.
– Stisknete-li ve vyskakovacím okně Přehl. mapa , zobrazí se přehledná
mapa spolu s doplňkovým oknem s výchozím a cílovým bodem trasy.
Abyste mohli zobrazení mapy měnit, krátce se jí dotkněte.
– Přejete-li si doplňkové okno zavřít, stiskněte funkční tlačítko  nebo
tlačítko režimu MAP .
Navádění k cíli podle plánu trasy
Při projíždění trasy podle plánu trasy budete automaticky naváděni k dalšímu cíli
teprve po dosažení dílčího cíle. Nepodaří-li se Vám dílčího cíle přesně dosáhnout,
– Stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko Možnosti .
– V zobrazení mapy stiskněte Navigace nebo během navádění k cíli
... / ... ⇒ strana 53, obr. 21 a ve vyskakovacím okně
Parametry trasy .
– V nabídce Parametry trasy stiskněte funkční tlačítko
 Dynamická trasa a ve vyskakovacím okně stisknutím zvolte
požadované nastavení.
– Vaše nastavení potvrďte stisknutím OK .
O dopravních komplikacích, přijatých pomocí TMC a které leží na trase, budete
informováni zobrazením barevného symbolu na mapě. Dopravní komplikace, které
neleží na trase, budou na mapě zobrazeny šedým symbolem. Směr, v kterém se
vyskytuje dopravní komplikace, je znázorněn šipkou v symbolu. Délka úseku
dopravní komplikace se v mapě zobrazí řadou symbolů osobních aut  na dané
trase.
s3ao.4.book Page 55 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
 Dynamická trasa  Vypnuta
Předpoklady pro dynamické navádění k cíli
Jestliže je dynamická navigace vypnutá, nebudete na dopravní komplikace přijaté
dopravním hlášením, které jsou na Vaší trase, upozorňováni a navigace Vás povede
přes tyto dopravní komplikace. Dopravní hlášení se však budou v přístroji i nadále
automaticky aktualizovat ⇒ strana 55, „Předpoklady pro dynamické navádění
k cíli“ a zobrazí se Vám po stisknutí tlačítka režimu TRAFFIC .
TMC (Traffic Message Channel) je digitální datová služba rádia se stálým přenosem
dopravních hlášení.
Jestliže je na Vaší trase dopravní komplikace, můžete zapnout dynamické navádění
k cíli i během stávajícího navádění k cíli nebo můžete příslušnou trasu manuálně
uzavřít ⇒ strana 56, „Manuální uzavření úseku trasy“.
 Dynamická trasa  Manuálně
Je-li dynamická navigace nastavena na manuálně, můžete během navádění k cíli
volit, jestli si přejete ohlášené dopravní komplikace na Vaší trase objíždět, či nikoliv
⇒ strana 55, „Předpoklady pro dynamické navádění k cíli“.
Jestliže navigační systém přijme informaci o dopravní komplikaci, která leží na
vypočítané trase, bude řidič na dopravní komplikaci upozorněn akustickým
hlášením a informací ve vyskakovacím okně.
Zobrazí se zpoždění, ke kterému dojde tím, že dopravní komplikaci objedete, a také
délka objízdné trasy. Kromě toho se zobrazí také očekávané zpoždění, ke kterému
by došlo, kdybyste dopravní komplikací chtěli projet.
•
Pokud si přejete na stávající trase zůstat a dopravní komplikací projet, stiskněte
Aktuální trasa .
•
Pokud si chcete nechat vypočítat pro nahlášenou dopravní komplikaci
objízdnou trasu, stiskněte Objízdná trasa .
 Dynamická trasa  Automaticky
Jestliže je dynymická navigace nastavena na automaticky budete ohlášené
dopravní komplikace na Vaší trase během navádění k cíli automaticky objíždět
⇒ strana 55, „Předpoklady pro dynamické navádění k cíli“.
Po přijetí dopravního hlášení, které se vztahuje na Vaší trasu, budete upozorněni na
změnu vedení k cíli akustickým hlášením. Automaticky pak budete, pokud to bude
časově výhodné, vedeni mimo uzavřený úsek nebo dopravní zácpu.
Hlášení se ozve i v případě, že se na původně vypočítané trase sice vyskytla
dopravní komplikace, ale je již odstraněna, ale navigační systém je už rozhodnut
navádět Vás výhodnější trasou.
Pokud je na daném místě v dosahu vysílač TMC, přijímá přístroj na pozadí
průběžně dopravní hlášení TMC.
Správnost dopravních hlášení závisí na redakci dopravních hlášení rozhlasové
stanice, která je vysílá. Přijímání dopravních hlášení TMC není možno zapnout nebo
vypnout.
Poslouchaná rozhlasová stanice nemusí být stanicí TMC.
Dopravní hlášení TMC mohou být přístrojem vyhodnocována a zobrazována jen
tehdy, jsou-li navigační data pro oblast, kterou projíždíte, uložena v paměti přístroje
nebo je lze získat z vloženého navigačního DVD.
Aktuální dopravní hlášení TMC je možno zobrazit stisknutím tlačítka režimu
TRAFFIC .
•
Poznámka
Za nepříznivé dopravní situace se může stát, že je-li objízdná trasa taktéž
přetížena, nepřinese objetí dopravní zácpy nahlášené pomocí TMC žádnou
časovou úsporu.
•
Jestliže ještě nebyla dopravním hlášením TMC zaznamenána dopravní komplikaci, která je před Vámi na Vaší trase, můžete daný úsek trasy ručně uzavřít
⇒ strana 56.
55
s3ao.4.book Page 56 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
56
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
Zobrazení seznamu úseků nebo seznamů pokynů k jízdě
V Seznamů pokynů k jízdě se zobrazí seznam bodů, kterými máte ještě projet a ve
kterých máte odbočit, včetně směrových šipek. Název ulice nebo označení silnice
se vztahuje na ulici, do které máte odbočit ⇒ obr. 23.
V Seznamu úseků se zobrazí názvy ulic nebo označení silnic úseků trasy, kterými
máte ještě projet.
Manuální uzavření úseku trasy
Uzavření úseku trasy
– Během navádění k cíli stiskněte v zobrazení mapy funkční tlačítko
... / ... nebo v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko Trasa .
Obr. 23 Seznam pokynů
k jízdě v zobrazení mapy.
Seznam úseků nebo seznam pokynů k jízdě je možno zobrazit jen během
navádění k cíli.
Doplňkové okno v zobrazení mapy
– Stisknete-li v zobrazení mapy tlačítko režimu MAP , otevře se doplňkové okno.
– V doplňkovém okně vlevo nahoře stiskněte funkční tlačítko a ve vyskakovacím okně stiskněte Sez. pokynů . Zobrazí se seznam pokynů
k jízdě ⇒ obr. 23. Seznam úseků je možno vyvolat jen přes hlavní
nabídku Navigace.
Hlavní nabídka navigace
– Během navádění k cíli otevřete stisknutím tlačítka režimu NAV hlavní
nabídku Navigace.
– V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko Trasa a ve vyskakovacím okně stiskněte Seznam úseků nebo Sez. pokynů .
– Ve vyskakovacím okně stiskněte funkční tlačítko Zácpa vpředu .
Zobrazí se přehledná mapa s aktuální polohou vozidla  a cílem
cesty .
8 proti směru pohybu hodinových
– Otáčením nastavovacího knoflíku A
ručiček, posouváte symbol praporku  směrem od cíle cesty
k aktuální poloze vozidla. Dotknete-li se prstem zobrazené trasy,
„skočí“ symbol praporku  přímo na toto místo. Délka zadaného
uzavření od aktuální polohy vozidla se zobrazuje na obrazovce dole.
– Chcete-li zobrazit přibližnou délku úseku trasy, kterou chcete uzavřít,
stiskněte nastavovací knoflík nebo funkční tlačítko OK .
– Zazní akustické hlášení, že trasa obsahuje uzavřené úseky a že se
vypočítá objízdná trasa.
Zrušení uzavření
– Pokud se nenacházíte v hlavní nabídce Navigace, stiskněte tlačítko
režimu NAV , protože jedině v ní můžete uzavření zrušit.
– Stiskněte funkční tlačítko Trasa .
– Ve vyskakovacím okně stiskněte funkční tlačítko Zrušit uzavírku .
s3ao.4.book Page 57 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu NAV (Navigace)
Přijatá dopravní hlášení TMC se na mapě zobrazují jako dopravní komplikace.
Aktuální dopravní komplikace je možno zobrazit v seznamu dopravních hlášení
TMC.
57
s3ao.4.book Page 58 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
58
Tlačítko režimu MAP
Tlačítko režimu MAP
Zobrazení mapy
Vystředění mapy podle polohy vozidla nebo cíle cesty
Výřezem mapy můžete pohybovat tak, že se prstem dotknete obrazovky a, aniž
byste ho od ní oddálili, jím pohybujete po obrazovce.
Jestliže jste posunuli výřez mapy, objeví se vpravo nahoře pod funkčním tlačítkem
s kompasem další funkční tlačítko ⇒ obr. 24. Jestliže toto tlačítko stisknete, vystředí
se mapa opět podle aktuální polohy vozidla.
V některých zobrazeních mapy můžete pomocí funkčního tlačítka  pohled
vystředit podle cíle cesty.
Změna druhu zobrazení
Obr. 24 Zobrazení mapy ve
3D během navádění k cíli
(výřez mapy posunut).
Stisknutím tlačítka režimu MAP se z každé nabídky přepnete do zobrazení mapy.
V zobrazení mapy se stisknutím tlačítka režimu MAP otevře nebo zavře doplňkové
okno, ve kterém je možno zobrazit a zvolit další informace ⇒ strana 61, „Doplňkové okno v zobrazení mapy“.
Během navádění k cíli se zobrazení mapy v některých bodech liší od „normálního“
zobrazení mapy. Během navádění k cíli je trasa, po které máte jet zvýrazněna,
symbol  ukazuje aktuální polohu vozidla ⇒ obr. 24 a ve spodním řádku je ve
třetím funkčním tlačítku za  vzdáleností do cíle a za  je zobrazen předběžný čas
příjezdu do cíle nebo délka jízdy.
Kromě toho můžete manuálně uzavřít úseky trasy, kterými jste měli projet.
Pomocí funkčního tlačítka  zobrazíte nebo zrušíte v každém pohledu lištu
s funkčními tlačítky.
Symbol v druhém funkčním tlačítku ,  nebo  ukazuje v jakém druhu zobrazení mapa právě je. Chcete-li druh zobrazení mapy změnit, stiskněte krátce funkční
tlačítko a ve vyskakovacím okně zvolte stisknutím jiný druh zobrazení.
-2D – dvojrozměrné zobrazení: běžné zobrazení mapy pohledem seshora.
-3D – trojrozměrné zobrazení: zobrazení mapy šikmo zepředu z ptačí perspetivy.
-Topograph. – běžné zobrazení mapy pohledem seshora s barevným
znázorněním krajinných útvarů (hory, údolí, atp.).
Funkční tlačítko Navigace v zobrazení mapy bez navádění k cíli
Stisknutím funkčního tlačítka Navigace se otevře vyskakovací okno pro nastavování
navigace.
Start navigování – zahájí navádění k cíli, vybranému v hlavní nabídce Navigace,
případně bude v navádění k němu pokračovat.
Zadat nový cíl – vyvolá nabídku Nový cíl, aby bylo možno v hlavní nabídce Navigace zvolený cíl změnit.
Parametry trasy – umožňuje měnit kritéria pro výpočet trasy.
 – uloží aktuální polohu vozidla do paměti cílů jako vlajkový cíl.
K dalším funkcím navigace (např. pro změnu cíle cesty), se dostanete, když stisknutím tlačítka režimu NAV otevřete hlavní nabídku Navigace.
s3ao.4.book Page 59 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu MAP
Funkční tlačítko ... / ... v zobrazení mapy během navádění k cíli
Stisknutím funkčního tlačítka ... / ... ⇒ strana 58, obr. 24 se otevře vyskakovací
okno pro nastavování navádění k cíli.
Ukončit navigování – ukončí navádění k cíli na aktuální poloze vozidla. Stisknutím
funkčního tlačítka Navigace a Start navigování je možno v navádění k cíli kdykoliv
pokračovat.
Nový dílčí cíl – vyvolá nabídku Nový cíl, aby bylo možno zadat dílčí cíl, do kterého
by se mělo dojet během stávajícího navádění k cíli.
Zácpa vpředu – slouží k ručnímu zadání uzavírky určitého úseku trasy.
Parametry trasy – umožňuje měnit kritéria pro výpočet trasy.
 – uloží aktuální polohu vozidla do paměti cílů jako vlajkový cíl.
K dalším funkcím navigace se dostanete, když stisknutím tlačítka režimu NAV
otevřete hlavní nabídku Navigace.
Ovládání média zdroje
 Dopor. jízd. pruhů – během navádění k cíli se při jízdě a odbočování na slinicích
s více jízdními pruhy objeví ve zobrazení mapy malé doplňkové okno
s doporučením určitého jízdního pruhu. Zatržítko v zatrhávacím políčku 
znamená, že funkce je zapnutá.
Změna měřítka mapy a zobrazení
Stisknutím funkčního tlačítka vpravo dole, se zobrazením stávajícího měřítka mapy,
se vyvolají další funkční tlačítka, kterými lze měnit výřez a měřítko mapy. Pokud
nebudete s těmito funkčními tlačítky pracovat, tak se po pěti sekundách opět ztratí.
 – na chvilku přepne zobrazení mapy do přehledného zobrazení (větší měřítko).
Po několika sekundách se zobrazení vrátí do původního (menšího) měřítka.
+ nebo – – zvětšuje nebo zmenšuje měřítko mapy. Měřítko mapy můžete také
měnit posouváním regulátoru  ve stupnici.
 –  – přepne během navádění k cíli na přehlednou mapu, na které bude
zobrazen výchozí i cílový bod.
Funkční tlačítko Radio 2 ukazuje, jaké médium zdroje je právě aktivní (zde rozhlasová stanice „Radio 2“). Abyste mohli zvolené médium zdroje ovládat, stiskněte
krátce funkční tlačítko a ve vyskakovacím okně stisknutím zvolte jinou stanici (režim
rádio) nebo jiný titul (režim média).
 – zapnutí autozoomu během navádění k cíli. Jestliže je „autozoom“ aktivní,
mění se měřítko mapy automaticky v závislosti na projížděné trase (dálnice: malé
měřítko mapy – město: velké měřítko mapy). Zapnutý autozoom je signalizován
tímto zobrazením měřítka . Autozoom vypnete  opětovným stisknutím
8 .
měřítka nebo měřítko změníte manuálně nastavovacím knoflíkem A
Rádio: zobrazí se šest paměťových tlačítek hlavní nabídky RADIO.
Symboly pro zobrazení top-cílů
Média: zobrazí se jméno titulu a funkční tlačítka k ovládání aktuálního média
zdroje.
Ukládaným cílům je možno přiřazovat kategorie top-cílů.
Funkční tlačítko Extra
Stisknutím funkčního tlačítka Extra se otevře vyskakovací okno nastavování a
zobrazení.
Oblast cíle – zobrazí na mapě aktuální cíl, který je vybraný v hlavní nabídce Navigace. Pomocí funkčního tlačítka vpravo pod zobrazením kompasu se mapa vystředí
opět podle polohy vozidla.
Den / noc – přepíná mezi zobrazením pro den a noc.
Dodatečné okno – otevře doplňkové okno. Doplňkové okno je možno také otevřít
nebo zavřít stisknutím tlačítka režimu MAP v zobrazení mapy.
Top-cíle se pak na mapě (v závislosti na nastavení) zobrazují, jako symboly, které
jim byly přiděleny.
Symbol



Význam
Infrastruktura
Soukromé
Restaurace
59
s3ao.4.book Page 60 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
60
Tlačítko režimu MAP
Symbol






Význam
Pamětihodnosti
Pracovní
Různé
Odpočinek
Nákupy
Sport
Symbol







Význam
Váznoucí doprava
Dopravní zácpa
Nehoda
Náledí
Nebezpečí smyku
Jiné nebezpečí
Práce na silnici
Význam



Silný vítr
Silnice uzavřena
Komplikace v dopravě (zobrazuje se po celé délce komplikace)
Funkce „Click on map“*
Kliknutím na symbol zvláštního cíle, top-cíle, TMC ikony nebo na Zácpa vpředu se
zobrazí informace o daném objektu. V případě, že je objektů více pohromadě a
systém není schopen rozpoznat, na který objekt bylo kliknuto, zobrazí se nejprve
seznam objektů.
Symboly pro zobrazení dopravních komplikací
Jestliže je nějaká dopravní komplikace na vypočítané trase, bude zobrazený symbol
zvýrazněn.
Symbol
•
Poznámka
Aktivní funkce „autozoom“  se vypne, jestliže měřítko mapy nastavovacím
knoflíkem ručně změníte.
•
„Vlajkový cíl“, který byl uložen funkčním tlačítkem  se musí v paměti cílů přejmenovat, pokud nemá být přepsán příštím vlajkovým cílem.
s3ao.4.book Page 61 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu MAP
Zobrazení aktuální polohy bez navádění k cíli
– V doplňkovém okně vlevo nahoře stiskněte funkční tlačítko ⇒ obr. 25.
– Ve vyskakovacím okně zvolte stisknutím některou z možností.
Polohu doplňkového okna, vlevo nebo vpravo, je možno zadat v nastaveních.
Možnosti pro výběr v doplňkovém okně
Kompas – zobrazí kompas s aktuálním směrem jízdy.
Mapa pozice – zobrazí v doplňkovém okně mapu s polohou vozidla. Přejete-li si
změnit toto zobrazení mapy, dotkněte se jí v doplňkovém okně. V následující
nabídce změníte kritéria zobrazení, jak je popsáno ⇒ strana 58, „Zobrazení mapy“.
Obr. 25 Zobrazení mapy s
doplňkovým oknem pro
zobrazení kompasu
Zobrazení mapy s doplňkovým oknem pro zobrazení kompasu
„Porozhlédnutí se“ v mapě
– Stiskněte funkční tlačítko MAP , abyste se přepnuli do zobrazení
mapy.
– V zobrazení mapy měňte měřítko mapy otáčením nastavovacího
knoflíku ⇒ strana 59, „Změna měřítka mapy a zobrazení“.
– Posouvejte výřez mapy tím, že se dotknete prstem obrazovky a, aniž
byste ho od ní oddálili, jím pohybujte po obrazovce.
– Stiskněte funkční tlačítko se symbolem ,  nebo  a ve vyskakovacím okně zvolte jiné zobrazení ⇒ strana 58, „Změna druhu zobrazení“.
Doplňkové okno v zobrazení mapy
– Chcete-li si nechat zobrazit doplňkové okno, stiskněte v zobrazení
mapy tlačítko režimu MAP .
Zobr. GPS – zobrazí aktuální polohu vozidla v souřadnicích. Kromě toho se zobrazí
ještě počet přijímaných satelitů. Aby se zobrazila i nadmořská výška za symbolem
hory, musí být přijímáno nejméně pět satelitů (zobrazení: „3D Fix“).
61
s3ao.4.book Page 62 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
62
Tlačítko režimu PHONE
Tlačítko režimu PHONE
Přehled
Zadávání volaného čísla
Hlavní nabídka TELEFON
Zadávání a vytáčení telefonního čísla
Spojte Váš mobilní telefon podle návodu k obsluze pro Vaše vozidlo
s přípravou pro telefon.
– Stisknutím tlačítka režimu PHONE vyvoláte hlavní nabídku TELEFON.
Po navázání spojení s přípravou pro telefon trvá několik minut, než jsou data telefonního seznamu spojeného mobilního telefonu k dispozici v rádiu.
Funkční tlačítka v hlavní nabídce TELEFON
 – přijmout hovor, vytočit zadané číslo, podržet hovor. V hlavní nabídce
TELEFON se po stisknutí zobrazí seznam volání.
 – hovor ukončit nebo odmítnout.
SOS – vytočí po dalším potvrzení číslo tísňového volání. Tato funkce je možná
i v případě, že není připojen mobilní telefon. Předpokladem však je, že takové
spojení umožňuje provozovatel mobilní telefonní sítě.
Hlasová schránka a Předvolba 2 až Předvolba 6 – tlačítka zrychlené volby; každé
z nich může být obsazeno jedním telefonním číslem.
[:::] – otevře se pole číslic pro zadání telefonního čísla.
Seznamy volání – otevře vyskakovací okno, ve kterém je možno volit seznamy
volání. Zobrazit je možno jen seznamy volání, která byla přípravou pro telefon
zmeškaná, volaná nebo přijatá.
Extra a Mikrofon vypnout – vypne během hovoru mikrofon. Po dobu vypnutí
mikrofonu, není hovor ve vozidle mikrofonem snímán a volaný ho neslyší.
 – otevře telefonní seznam připojeného mobilního telefonu, abyste mohli volit
telefonní číslo.
– V hlavní nabídce TELEFON stiskněte funkční tlačítko [:::] , tím se otevře
pole číslic pro zadání volaného čísla.
– Stiskněte potřebnou číslici, ta se objeví v zadávacím řádku.
– Stisknutím funkčního tlačítka  se mažou v zadávacím řádku znaky
směrem zleva doprava.
– Jestliže je v zadávacím řádku požadované číslo, stiskněte  . Zadané
telefonní číslo se vytáčí.
Při zadávání kódu země můžete místo dvou prvních číslic (např. „00“) zadat znak
„+“. Podržte funkční tlačítko 0 s trojúhelníčkem „“ stisknuté, dokud se neotevře
vyskakovací okno s funkčními tlačítky 0 a + . Do zadávacího řádku se potřebný
zvláštní znak přemístí, když se ho dotknete – vyskakovací okno se zavře. Jestliže
nevyberete žádný zvláštní znak, vyskakovací okno se po několika sekundách automaticky zavře.
Speciální tlačítka „hvězdička“ * a „mřížka“ # mají stejnou funkci jako na klávesnici
telefonu. Tyto znaky se používají především k přenosu tónových signálů během
hovoru.
Telefonní seznam
Otevření telefonního seznamu
– Stiskněte v hlavní nabídce TELEFON funkční tlačítko vpravo dole  ,
tím se otevře telefonní seznam.
s3ao.4.book Page 63 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu PHONE
Vytočení telefonního čísla z telefonního seznamu
Psaní velkých a malých písmen nemá pro vyhledávání záznamu žádný význam.
– Abyste zobrazili i další záznamy v nabídce Telefonní seznam, pohybujte posuvným regulátorem v rolovacím pruhu směrem dolů.
Editační pole: vyvolání zvláštních znaků
– Stiskněte funkční tlačítko Hledat , abyste mohli pomocí vyhledávací
masky vybrat záznam v telefonním seznamu.
– Stiskněte v levém sloupci některý ze zobrazených záznamů telefonního seznamu. Bude se vytáčet první telefonní číslo, které je
v telefonním seznamu u tohoto záznamu uloženo.
Některá písmena jsou navíc označena malým trojúhelníkem „“. Označuje, že je
možné zvolit zvláštní znaky vycházející z tohoto písmena.
Podržte prst na příslušném tlačítku přitisknutý, dokud se neobjeví vyskakovací okno
s těmito zvláštními znaky. Po dotyku na požadovaný znak se tento znak převezmete
do vstupního řádku – vyskakovací okno se zavře. Pokud není žádné zadání provedeno, vyskakovací okno se po několika sekundách zavře automaticky.
Zobrazení informací o záznamu v telefonním seznamu
Úprava telefonního čísla
– Stiskněte funkční tlačítko  vpravo vedle záznamu v telefonním
seznamu, který si přejete zobrazit. Zobrazí se telefonní čísla, která jsou
u tohoto záznamu uložena.
Otevřete zobrazení telefonního čísla z telefonního seznamu nebo ze
seznamu volání tak, jak je popsáno v příslušné kapitole.
– Jestliže stisknete zobrazení telefonního čísla, začne se vytáčet.
– Stiskněte tlačítka se šipkou  nebo  , abyste posunuli kurzor do
zadávacího řádku.
Vyhledávání záznamu v telefonním seznamu
– Jestliže se dotknete znaku v poli znaků, objeví se tento znak
v zadávacím řádku za kurzorem.
– Stiskněte v nabídce Telefonní seznam funkční tlačítko Hledat , abyste
pomocí vyhledávací masky mohli vybrat záznam v telefonním
seznamu.
– Stisknete-li funkční tlačítko  , začne se vytáčet zobrazené telefonní
číslo.
– Jestliže se dotknete znaku, který lze zvolit na klávesnici ve vyhledávací
masce, objeví se tento znak v zadávacím řádku.
Seznamy volání
– Stisknutím funkčního tlačítka  otevřete zadávací masku k zadávání
číslic a speciálních znaků. Abyste se vrátili zpět do zadávací masky pro
písmena, stikněte A-Z .
Ukládají se telefonní čísla pouze těch hovorů, které byly přípravou pro
telefon zmeškány, voleny a přijataty ve vozidle. Seznamy volání, které
jsou uloženy v mobilním telefonu, se do vozidla nepřenášejí.
– Stisknutím funkčního tlačítka  se mažou v zadávacím řádku znaky
od pozice kurzoru směrem zleva doprava.
– Stiskněte v hlavní nabídce TELEFON funkční tlačítko Seznamy volání .
– Poklepem na tlačítko  zahájíte vytáčení prvního telefonního čísla z
telefonního seznamu, které je v editovacím řádku zobrazeného jména
zvýrazněno.
– Ve vyskakovacím okně zvolte stisknutím ten seznam volání, z kterého
si přejete vybrat telefonní číslo. Zvolený seznam se zobrazí. Telefonní
čísla, u kterých existuje v telefonním seznamu záznam, se zobrazují
s příslušnými jmény.
63
s3ao.4.book Page 64 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
64
Tlačítko režimu PHONE
Funkčním tlačítkem  si můžete nechat zobrazit další informace týkající se
uloženého telefonního čísla.
•
Nepřijaté hovory – zobrazí seznam nepřijatých hovorů, který je uložen
v přípravě pro telefon.
•
Volaná čísla – zobrazí seznam volaných telefonních čísel, která příprava pro
telefon vytáčela.
•
Přijatá volání – zobrazí seznam přijatých hovorů, který je uložen v přípravě pro
telefon.
Jestliže je telefonní číslo ze seznamu volání uloženo v telefonním seznamu, zobrazí
se místo telefonního čísla jméno, které je uloženo v telefonním seznamu.
Příchozí hovory, které byly pomocí funkčního tlačítka  odmítnuty, se ukládají do
seznamu přijatých volání.
Seznamy volání jsou přiřazeny vždy jednomu uživatelskému profilu a zobrazí se jen
tehdy, když je příslušná SIM karta opět spojena s přípravou pro telefon.
Tlačítka zrychlené volby
Po prvním navázání spojení se SIM kartou vašeho mobilního telefonu
jsou po vyvolání hlavní nabídky TELEFON všechna tlačítka zrychlené
volby ještě neobsazená.
Obsazení volných tlačítek zrychlené volby
– Stisknete-li neobsazené tlačítko zrychlené volby, otevře se nabídka
Zrychlená volba pro zadání jména a telefonního čísla.
– Po stisknutí funkčního tlačítka Jméno se otevře zadávací maska pro
zadání jména.
– Po stisknutí funkčního tlačítka Číslo se otevře maska pro zadání telefonního čísla.
– Chcete-li převzít telefonní číslo pro toto tlačítko zrychlené volby
z příslušného seznamu, stiskněte funkční tlačítko Seznamy volání
nebo Telefonní seznam .
– Stisknete-li funkční tlačítko  , smažou se po potvrzení OK zadádání
ve všech zadávacích řádcích najednou.
– Po ukončení zadávání v nabídce Zrychlená volba, stiskněte funkční
tlačítko OK .
– Zadané jméno se objeví v hlavní nabídce TELEFON v tlačítku zrychlené volby. Pod tlačítkem zrychlené volby je uloženo zadané telefonní
číslo.
Vytáčení čísla pomocí tlačítek zrychlené volby
– Stiskněte krátce obsazené tlačítko zrychlené volby; číslo uložené pod
tímto tlačítkem se začne vytáčet.
Úprava tlačítek zrychlené volby
– Přejete-li si obsazení tlačítek zrychlené volby změnit, podržte
příslušné tlačítko zrychlené stisknuté tak dlouho, dokud se neobjeví
nabídka Zrychlená volba, ve které můžete úpravy provádět.
Obsazení tlačítek zrychlené volby zůstává v přístroji uloženo, ale je možno je
zobrazit vždy teprve tehdy, až je příslušná SIM karta opět spojena s přípravou pro
telefon.
Tlačítko zrychlené volby Hlasová schránka
Také pod tlačítkem zrychlené volby Hlasová schránka není z výroby žádné číslo
uloženo, neboť je závislé jak na provozovateli sítě mobilních telefonů, tak i na zemi.
Název tohoto tlačítka zrychlené volby je však pevně dán a nelze ho změnit. Pod toto
tlačítko byste si měli uložit číslo Vaší hlasové schránky (mailbox), abyste si mohli
pohotově poslechnout zprávy, které jsou v ní uložené.
Editační pole: další možnosti zadávání
 – přepínání z velkých písmen na malá a naopak.
 – otevření editačního pole pro zadávání čísel a zvláštních znaků. Tlačítko se
změní na A-Z . Stisknete-li krátce na A-Z , opět přepnete na editační pole pro
zadávání písmen.
– prázdné tlačítko pro zadávání mezer.
s3ao.4.book Page 65 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Tlačítko režimu PHONE
 nebo  – pohyb kurzorem ve vstupním řádku doleva nebo doprava.
– Vytočte nové telefonní číslo nebo vytočte číslo uložené v paměti.
 – vymazání znaků ve vstupním řádku od pozice kurzoru zprava doleva.
– Jestliže jste s novým volaným navázali spojení, můžete mezi oběma
volanými „přepínat“ tak, jak je popsáno dále.
Telefonní hovor
Vytáčí-li se číslo nebo je přijatý hovor, změní hlavní nabídka TELEFON
svůj vzhled na telefonní hovor.
Příchozí telefonní hovor
– Informace o příchozím hovoru se zobrazuje na obrazovce jako
„Příchozí hovor“ a zobrazuje se i telefonní číslo volaného. Jestliže je
telefonní číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se
místo telefonního čísla jméno volajícího.
– Abyste příchozí hovor přijali, stiskněte funkční tlačítko  .
– Jestliže chcete příchozí hovor odmítnout, stiskněte funkční tlačítko
.
Během telefonního hovoru
– Jestliže během telefonního hovoru stisknete funkční tlačítko  , tak se
u probíhajícího hovoru „vypne“ zvuk (zobrazení: „Hovor přidržen“).
To znamená, že spojení zůstává zachováno, ale hovor se nepřenáší.
– Stisknete-li opětovně funkční tlačítko  , je možno v hovoru
pokračovat.
– Sisknete-li během telefonního hovoru funkční tlačítko  , tak se
probíhající hovor ukončí a přístroj se přepne do hlavní nabídky
TELEFON.
Vytočení dalšího čísla během hovoru
– Během telefonního hovoru stiskněte funkční tlačítko  , abyste hovor
„přidrželi“.
„Čekání hovoru“ a přepínání mezi dvěma účastníky hovoru
– Jestliže Vám někdo během telefonního hovoru volá, objeví se na
obrazovce pod aktuálním hovorem číslo nebo jméno volajícího
(funkce: „čekání hovoru“).
– Jestli si přejete druhý hovor odmítnout, stiskněte v řádku
„Příchozí hovor“ funkční tlačítko  .
– Jestli si přejete druhý hovor přijmout, stiskněte v řádku
„Příchozí hovor“ funkční tlačítko  . Spojení s původním účastníkem
se přeruší, ale neukončí (zobrazení: „Hovor přidržen“).
– Jestliže stisknete funkční tlačítko  v řádku „Hovor přidržen“ tak
bude hovor s tímto účastníkem pokračovat a hovor s druhým účastníkem bude „přidržen“. Tímto způsobem můžete mezi oběma účastníky hovoru přepínat.
– Chcete-li ukončit spojení s účastníkem, jehož číslo je zobrazeno
v tomto řádku, stiskněte funkční tlačítko  .
Kmitočtové tóny tlačítek DTMF
Každému tlačítku telefonu je přiřazen určitý kmitočtový tón DTMF (Dual-tone Multi
Frequency = tónová volba) Tónové volby se využívá např. pro zadání hesla přes
telefon nebo volání účastníka v „Call-Centru“.
Jestiže je během hovoru požadováno zadání kmitočtového tónu DTMF, otevřete
stisknutím funkčního tlačítka vlevo dole pole s tlačítky a postupujte dle pokynů
(např.: „chcete-li hovořit s naším pracovníkem stiskněte prosím 3 “).
Také si můžete nějakou delší tónovou volbu ve vašem mobilním telefonu uložit.
Jestliže je během hovoru požadováno zadání kmitočtového tónu DTMF, vyvolejte
příslušný záznam z telefonního seznamu tak, jak je popsáno.
65
s3ao.4.book Page 66 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
66
Tlačítko režimu PHONE
Stisknete-li v zadávací masce funkční tlačítko DTMF , přehraje se v zadávacím
řádku pořadí znaků v podobě kmitočtových tónů DTMF.
Počítejte s tím, že se v řadě znaků pro kmitočtové tóny DTMF nesmí objevit znak
„+“, neboť tento znak přehrávání kmitočtových tónů přerušuje.
s3ao.4.book Page 67 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
Věcný rejstřík
Věcný rejstřík
A
J
Audio
Nabídka Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přepínání mezi skladbami . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam skladeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna zdroje audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
25
25
Jméno stanice
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
K
Kmitočtové tóny tlačítek DTMF . . . . . . . . . . . . . . . . 65
C
Kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CD
Vložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vyjmutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Cíle
mazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ukládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
úprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
E
EPG - průvodce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
H
HDD
Úprava audiosouborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Hlavní nabídka
Nastavení (Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kontrola odstupu při parkování (PDC)
Snížení hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
M
MAP
Zobrazení mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Mapa
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zobrazení aktuální polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
N
Nastavení
Dopravní hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Navigace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obrazovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Navádění k cíli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ukončit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
zahájit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Navigace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlavní nabídka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manuální uzavření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nový cíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Režim navigace terénem . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Režim tras s dílčími cíli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam pokynů k jízdě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam úseků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanovení cíle s vlajkou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanovení parametrů trasy . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukládání cílů do paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uložení nebo úprava adresy Vašeho bydliště
Zadávání cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
41
39
56
41
49
47
56
56
39
40
44
46
41
Navigační DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Navigační pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
13
14
12
15
14
12
O
Obecné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Obrazovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
67
s3ao.4.book Page 68 Friday, February 22, 2008 1:35 PM
68
Věcný rejstřík
Ovládání
Během jízdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Všeobecně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
P
Paměť cílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
vymazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Poslední cíle
uložit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
upravit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Přehled přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí MIX
CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Přizpůsobení hlasitosti rychlosti vozidla
GALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
R
Radio
Výběr předvoleb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vymazání paměti stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rádio
Ruční ladění stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ulkládání stanic do paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
uložené stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Režim Audio
Opakování skladby nebo adresáře . . . . . . . . . . 26
Režim CD
Nečitelné CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Režim MP3
Pořadí přehrávání titulů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Přehrát adresář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Režim tras s dílčími cíli
opuštění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Sestavení trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Uložení trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Úprava trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Vyvolání trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Zadání dílčího cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Režim TV
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Paměť stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Režim příjmu televize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Volba televizní stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vysvětlení odborných termínů . . . . . . . . . . . . . . 32
Zobrazení teletextu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
S
Scan
Automatické přehrávání rádia . . . . . . . . . . . . . . 18
Automatické přehrávání stanic režim audio . . 26
T
PHONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÁDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
18
12
11
Tlačítko řežimu
TRAFFIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
TMC
Dopravní hlášení TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
dynamické navádění k cíli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
TP (Traffic Program)
Dopravní vysílání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zobrazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
TRAFFIC
Volba stanic TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
U
Uložený cíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
V
Vypnutí přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vystředění mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Telefon
Telefonní číslo z telefonního seznamu . . . . . . . 63
Telefonní seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Úprava telefonního čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Zadat volané číslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Záznam z telefonního seznamu . . . . . . . . . . . . . 63
Z
Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Zapnutí přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tlačítko režimu
MAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
MEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Zadání cíle
Cíl na mapě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Zadávání souřadnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Zvláštní cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Společnost Škoda Auto pracuje neustále na dalším vývoji všech typ a model . M jte, prosím, pochopení pro to, že kdykoli mohou nastat zm ny ve
form , vybavení a technice dodávaných vozidel. Na údajích, obrázcích a popisech v tomto návodu nelze proto zakládat žádné nároky.
Tisk, rozmnožování, p ekládání či jiné užití tohoto díla nebo jeho části nejsou bez písemného souhlasu společnosti Škoda Auto dovoleny.
Všechna majetková práva k tomuto dílu vyplývající z p edpis autorského práva vykonává výlučn Škoda Auto.
Zm ny tohoto díla jsou vyhrazeny.
Vydal: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2007
Columbus.indd 2
12.3.2008 8:41:45
SIMPLY CLE VER
www.skoda-auto.cz
Columbus.indd 1
Navigace Columbus
Škoda Auto česky 03.08
3T0 012 151 D
ŠkodaAuto
RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM COLUMBUS
12.3.2008 8:41:42

Podobné dokumenty

rádio blues návod k obsluze - Media Portal

rádio blues návod k obsluze - Media Portal Poškození a závady, na které se záruka vztahuje, nesmí být způsobeny nesprávným zacházením s přístrojem nebo neodbornými pokusy o opravu poruch. Kromě toho nesmí být přístroj z vnější strany poškoz...

Více

BMW ŘADY 2 COUPÉ

BMW ŘADY 2 COUPÉ Sluneční clona s krytem a držákem na parkovací lístky Tlačítko Start/Stop 12 V zásuvka na středové konzole Centrální dálkové ovládání integrované v klíči "Personal Profile", uložení důležitých nasta...

Více

NAVIGAČNÍ SYSTÉM COLUMBUS NÁVOD K OBSLUZE

NAVIGAČNÍ SYSTÉM COLUMBUS NÁVOD K OBSLUZE poškození a závady způsobené neodbornými pokusy o opravu,

Více

rádio bolero návod k obsluze - Media Portal

rádio bolero návod k obsluze - Media Portal Pokud je zapnutá funkce dopravního zpravodajství a rádio může přijímat některou dostupnou stanici s dopravním zpravodajstvím, pak se - pokud je zapnuto zapalování - zaznamenávají přicházející dopra...

Více

Navigační systém Amundsen - Media Portal

Navigační systém Amundsen - Media Portal s36c.a.book Page 10 Thursday, April 9, 2009 2:47 PM

Více

Tepelná technika

Tepelná technika tento vzduch rovnoměrně do dolní části zařízení.

Více

Zákonná ustanovení podle předpisu EHK č. 48

Zákonná ustanovení podle předpisu EHK č. 48 Vodorovný úhel min. 5° až 60° vzadu. U vozidel kategorie 5 svislý úhel ±15°, při umístění níže než 750 mm nad vozovkou také 5° pod vodorovnou rovinou. U vozidel kategorie 6 ale 30° nad vodorovnou r...

Více