Zpravodaj_web_2015_03

Komentáře

Transkript

Zpravodaj_web_2015_03
Zpravodaj
obce Kozomín 3/2015
Vážení spoluobčané,
právě začala poslední čtvrtina roku
2015. Vyjímečně teplé a suché léto
vystřídal stejně teplý a suchý
podzim.
Dětem skončily prázdniny, začal
nový školní rok. Jistě si užily spoustu krásných chvil, na které budou
vzpomínat. Přeji jim mnoho úspěchů při plnění školních povinností a
rodičům pevné nervy.
Na jaře jsme společně začali budovat parčík kolem pomníku. Během léta pokračovalo jeho
osazování rostlinami, které pocházejí z přebytků Vašich zahrádek.
Úvodní slovo
K dokonalosti už chybí jen lavičky,
aby bylo možné si tu posedět a pozorovat život kolem potůčku. Ještě
jednou chci poděkovat paní Hance
Kratochvílové, která vše vymyslela a
za pomoci p. Šorše zrealizovala.
Ještě jedno místo bychom chtěli
proměnit podobným způsobem, ale
to až v příštím roce. Vaše nápady a
zkušenosti rádi uvítáme.
Velké poděkování patří panu Jiřímu
Procházkovi, který se neúnavně stará o pořádek na obecních prostranstvích. Také bych rád poděkoval
Kozomínskému rybářskému svazu.
Zejména oceňuji, jakým způsobem
Obecní úřad
se začal starat o kozomínský rybník.
Jeho proměna k lepšímu je velmi
dobře viditelná. Ale mnoho práce je
čeká i do budoucna. Rybáři také významně pomáhali při námi organizovaných akcích. Jedna nás
ještě čeká - tradiční rozsvěcení
vánočního stromu. Tentokrát bude
již v sobotu 28.11. a snad se vydaří
stejně dobře, jako ty předcházející.
Krásné podzimní dny.
Petr Koukolíček
starosta obce Kozomín
Ze zápisu veřejného zasedání stoupení Zastupitelstvo obce Kozo- obce Kozomín:
mín, že se investorovi podařilo Investor nechal zpracovat projekt
dne 28.7 2015
Zápis v úplném znění je k na- vypořádat prakticky všechny připomínky, které byly vzneseny k Dokuhlédnutí v kanceláři starosty
1. Papírna BB Kozomín – vy- mentaci EIA, a že oprávněné
požadavky bude investor řešit
pořádání připomínek
Bod zařazený na žádost firmy-vy- v dalších stupních projektové dokupořádání připomínek z minulého mentace a v rámci realizace stavby
zasedání-informace podávají zá- papírny BB.
stupci firmy BB-p. Garaj, p. Zadra- P. Zadražil se ve svém vystoupení
pak zaměřil na připomínky vznežil.
P. Garaj informoval ve svém vy- sené obyvateli a Zastupitelstvem
„Hodnocení vlivů stavby na krajinný ráz“ – zpracovatel: firma JUROS, s.r.o. Součástí hodnocení je i
vizualizace papírny BB – ve variantách barvy fasád – bílá, světle šedá, šedá.
Závěr posouzení: Záměr
„Papírna BB Kozomín je navržen
s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu, za předpokladu
Zpravodaj obce Kozomín
uplatnění podmínek:
• v rámci dokumentace budou
upřesněny výsadby zeleně
• bude dodržena maximální výška hal do 20 m
• barva fasády nebude vybočovat
z kontextu ostatních staveb v průmyslové zóně Kozomín – Postřižín Úžice (začlenění budov-nevytváření
kontrastní dominanty)
(Hodnocení předloženo k nahlédnutí)
V souladu s požadavkem Zastupitelstva obce Kozomín vzešlým
z projednávání Dokumentace EIA
papírny BB – na zpracování variantního řešení barevnosti fasád nechal
investor
zpracovat
architektonickou kanceláří Ing.
Pavel Dydovič 4 varianty barevného
řešení fasád.
K navrženému barevnému řešení
však zpracovatel Hodnocení vlivů
na krajinný ráz zaujal stanovisko, že
pokud bude barevné řešení výslovným požadavkem Obce Kozomín a jejích občanů, bude muset
architekt pečlivě zdůvodnit navržené řešení. Jinak ale doporučuje,
aby barva fasády papírny BB nevybočovala z barevnosti okolních fasád v průmyslové zóně, v souladu se
závěry hodnocení.
(Varianty barevného řešení předloženy k nahlédnutí).
Z hlediska souladu záměru papírny
BB s územním plánem obce Kozomín si nechal investor zpracovat
podrobné odborné posouzení od
zpracovatele územního plánu.
Bylo napadnuto, zda je papírna
v souladu s ÚP obce, ve kterém není
plocha Z5 určena pro záměry nadregionálního významu.
Dle výkladu zpracovatele územního
plánu mají nadmístní význam zařízení, jejichž velikost a jedinečnost
je odvíjena právě z křížení R10 a
budoucího aglomeračního okruhu.
Parametry navrženého provozu
papírny včetně dopravního zatížení
z tohoto provozu tuto jedinečnost
postrádají a papírna je tedy zařízením místního významu.
Bylo napadnuto, že areál papírny
nelze odclonit od obytné zástavby
požadovaným 10 m širokým zeleným pásem.
Vytvoření zeleného pásu v šíři 10 m
bylo doporučenou podmínkou SEA.
Tento pás je dle zpracovatele
územního plánu dostatečně satu-
2015
rován zeleným pásem Z22.
Veškeré požadované zelené plochy
jsou v územním plánu obce Kozomín zakresleny. Zelený pás na jižní
straně plochy Z5 zakreslen není.
V minulých měsících proběhlá rekonstrukce páteřního vodovodu
Kladno – Mělník (kterou BB nijak
neinicioval a na možnost její realizace byl pouze upozorněn pracovníky SVAS při projednávání
záměru), však umožnila investorovi
vyhovět požadavkům obyvatel obce
Kozomín na vytvoření zelené clony
před areálem papírny a prověřil
možnost pootočení a posunutí objektů papírny tak, aby podél jižní
strany areálu mohl být navržen zelený pás v šířce 10 m, s účinnou clonou
vysoké
zeleně.
Do
desetimetrové šířky zeleného pásu
lze (v souladu s výkladem k zeleným
plochám v územním plánu)
částečně započítat zatravněné parkoviště, podél jehož jižní strany budou vysázeny stromy.
(Návrh upraveného generelu předložen k nahlédnutí)
Hluk a emise:
p. Ing. Martinovský – zpracovatel
podkladů, přizván k zasedání firmou BB
- v papírně není zdroj zápachu. Jediným zdrojem emisí je ohřev pro
potřeby papírenského stroje. Investor počítá, že k ohřevu bude použit převážně zemní plyn+přebytek
syntézního plynu z elektrárny BB.
Dále bude v provozu papírny BB využívána elektřina z elektrárny BB,
rozptylová studie je zpracována na
plnou zátěž (bez využití tepla z elektrárny).
Diskuse na téma místního referenda z roku 2014.
Referendum na papírnu v průmyslové zóně? Místní referendum konané v roce 2014 se týkalo papírny.
V návaznosti na něj byla firmou
BOR Biotechnology provedena
změna a papírna byla oproti původnímu záměru přesunuta do průmyslové zóny obce Kozomín.
Diskuse na téma velikost průmyslové zóny Kozomína, umístění
papírny.
upozornění, že projekt vizualizace
papírny je nevěrohodný.
- p.Zadražil – studie a projekt je
vypracován firmou, která má
oprávnění. Vizualizace byla zpracována na základě zpracovaného
číslo 3
modelu digitálně (s vložením
modelu do současné krajiny). Forma zpracování nepřipouští možnost
falšování.
Vodní hospodářství:
Papírna – je možnost znečištění
podzemní vody?
Bylo zpracováno podrobné posouzení projektu odborným zpracovatelem s výsledkem, že nemůže dojít
ke znečištění spodních vod.
Jak se bude řešit havárie ČOV
papírny (výpadek elektřiny, znečištěné filtry ...)?
p. Ing. Jakoubek – zpracovatel
podkladů, přizván k zasedání firmou BB
- Při výpadku ČOV dojde automaticky k zastavení výroby v papírně a
biologický stupeň ČOV má navrženy
natolik veliké retenční objemy, že
plně pojmou zbytky odpadních vod
z rozpracované výroby.
- V papírně nejsou žádné chemické
procesy, tudíž nehrozí ohrožení
životního prostředí
- Z ČOV papírny by měla vycházet
voda čistší než je nyní v Postřižínském potoce (roční analýzy z odběrů).
- Z hlediska případného použití
barviv při výrobě papíru může pouze dojít ke zvýšení kyselosti vody
natékající na ČOV. A s tímto
problémem si ČOV umí poradit. Na
vstupu na ČOV se bude sledovat PH
vody.
Kam se bude vypouštět vyčištěná
voda?
Jako vodohospodářsky nejcitlivější
řešení navrhuje projekt vypouštět
vyčištěné odpadní vody do
provzdušněné vodoteče tzv. přeložky Kozomínského potoka, které
se v projektu říká obtok Postřižínského potoka pod přepadem z Kozomínského rybníka. Z hlediska
požadavků členů místní organizace
zahrádkářského svazu prověřoval
investor i možnost odvedení vyčištěných odpadních vod podél
kanalizace vyčištěných odpadních
vod z ČOV Kozomín do tohoto recipientu. Pokud by toto řešení bylo
zapotřebí realizovat, třebaže není
po vodohospodářské stránce zcela
optimální, obrátí se investor na
Obec Kozomín s žádostí o povolení
položení kanalizace vyčištěných odpadních vod z papírny BB v souběhu s kanalizačním řadem
vyčištěných odpadních vod z ČOV
Zpravodaj obce Kozomín
Kozomín.
Informovat občany o připravovaných aktivitách ve firmě
BOR Biotechnology, provoz Kozomín.
2015
Obecní úřad
vodní mění v paragrafech (původní
již
nevyhovuje),
sepsána
s právníkem obce p. Slunéčkem.
ZO Kozomín schvaluje směrnici č.
1/2015 o zadávání veřejných za2. Zrušení zábrany v ulici V Sa- kázek malého rozsahu.
dech
Zábrana byla před lety zřízena z důvodu zamezení snadného přístupu
občanům z okolních vesnic, kteří do
kontejnerů u křižovatky vozili odpad. Tím vznikla uzavřená zóna,
kterou mohly využívat děti k bezpečné jízdě na kole. Protože se počítá s rekonstrukcí silnice k ČOV, je
nutné tuto silnici opět otevřít. Navíc
je mnohem silnější provoz z důvodu
výstavby V Bažantnici a cesta směrem od zvoničky je velmi úzká a
současnému provozu již nestačí.
ZO Kozomín souhlasí se zrušením
zábrany v ulici V Sadech.
3. Směrnice č. 1/2015 o závazných
zakázkách malého rozsahu
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se oproti pů-
3. Návrh – Rozpočtové opatření č. 2
Finanční výbor předložil návrh rozpočtového opatření č.2.
Změny se týkají nákladů na ČOV,
příspěvek na MŠ Chvatěruby, sběr a
svoz komunálního odpadu, péči o
zeleň.
ZO Kozomín schvaluje změnu rozpočtového opatření č. 2/2015.
4. Diskuze
Mimořádná události v areálu BB
dne 11.6. 2015 – řeší se, aby bylo
možné eliminovat jakýkoliv výpadek proudu, ještě je potřeba dieselagregát.
Velmi často hoří fléry,- proč, když
to má být pouze mimořádná situace? - protože často kolísá proud.
Co se děje, pokud se plyn nespálí? stranu a 50,-Kč za každou další
Úřední hodiny
započatou stranu.
pondělí 17:00 - 19:00
středa 8:00 - 12:00, 17:00 - 19:00 - VIDIMACE A LEGALIZACE Nevyhovuje-li ani tento rozsah ověřování listin a podpisů. Zájemce
úředních hodin, můžete po tel. o tuto službu prosíme, aby se
domluvě přijít i mimo úřední hodi- předem objednali na výše
uvedených kontaktech a domluvili
ny.
si termín například 30 min. před
začátkem úředních hodin nebo po
Kontakt
jejich skončení. Děkujeme za
telefon: 725 955 335(sekretariát)
pochopení.
724 179 612(starosta)
e-mail: [email protected]
Místní poplatky
[email protected]
[email protected]
na 3. čtvrtletí r. 2015
www.kozomin.cz
Zálohy na stočné se platí na
Czech Point
období 10-12/2015 ve výši 250,- Kč
- na počkání obdržíte ověřené vý- na osobu, ale částku lze libovolně
stupy z informačních systémů upravit. Cena nyní činí 38,-Kč/m3.
veřejné správy. Poplatky za výpisy
jsou stanoveny zákonem č. 634/001 Vyúčtování stočného za období
Sb. a činí obvykle 100,-Kč za 1. 2014/2015
V minulém Zpravodaji jste byli
informováni, že od letošního jara
máte nově možnost využívat
kontejner na velkoobjemový odpad
po celý rok. Nemusíte tak již čekat
na jaro nebo podzim, jako tomu
bylo dosud zvykem, ale můžete
odklízet nepotřebné věci průběžně
po celý rok. Kontejner je umístěn u
Sběrný dvůr
ČOV, otevřeno je v sobotu od 15-16
hod.
Termíny pro další čtvrtletí:
číslo 3
Odpověď: Ani tento plyn není
škodlivý.
Vše se řeší s inspekcí životního
prostředí, výsledky měření budou
dodány.
Požadavek na zasílání informací o
průběhu činnosti a havárií všem
občanům.
Odkud je štěpka? - Odpady z lesní
těžby. Z Letňan se vozí dřevěné
nenatřené palety.
P. Garaj navrhuje schůzku všech s
inspekcí životního prostředí
Jak se vypořádali se skládkou? - Šlo
pouze o přechodné opatření, nebude se opakovat.
Příjezdová komunikace? - Očekáváme rozhodnutí kraje. V září se
očekává stavební povolení.
Zkušební provoz – žádost o
prodloužení do konce roku 2015.
Dokumentace k papírně bude do 14
dnů a bude vyvěšená na CENII. Pak
bude veřejné projednání.
Platit můžete:
• hotově v kanceláři OÚ
• převodem na účet 19229171/0100
- jako var. symbol uveďte číslo
domu, do zprávy pro příjemce
uveďte účel platby, tj. záloha na
stočné nebo vyúčtování za stočné.
Je to důležité pro správné
zaúčtování platby. Děkujeme za
pochopení.
Obecní knihovna Kozomín
středa 18:00 - 19:00
Pozor - připravujeme rozšíření
návštěvních hodin ve vhodnějším
čase pro děti.
Kadeřnictví a kosmetické
služby
nově tel. 734 372 683
www.beautyna.cz
koberce, linolea, umyvadla, toalety,
kuchyňské linky, drobný stavební
odpad atd.
Další novinka letošního roku - během vegetačního období, které se,
bohužel, pomalu chýlí ke konci, je
možné odvážet do sběrného dvora
Velkoobjemový kontejner:
sem můžete odkládat starý nábytek, bioodpad.
3.10, 17.10., 31.10, 14.11.
zimní přestávka
Zpravodaj obce Kozomín
Co je bioodpad?
2015
číslo 3
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže
spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy. Je
to lepší, než odpad sušit a pálit.
Do kontejneru na bioodpad
patří:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní
štěpka z větví stromů a keřů, hlína z
květináčů, spadané ovoce, větve.
Pozor - mezi bioodpad nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá
zvířata, exkrementy masožravých
zvířat, znečištěné piliny a všechny
další biologicky nerozložitelné odpady.
elektrospotřebiče, úsporné žárovky
a tonery můžete nechat ve sběrných
boxech v hale obecního úřadu. To
všechno totiž nemusí skončit na
skládce, ale dá se zrecyklovat.
Ještě malá poznámka –
Třídíme odpad
velkým nešvarem je vyhazování neKdo se chce chovat ekologicky, tedy sešlápnutých PET lahví. Kontejner
šetrně k životnímu prostředí, má je za chvíli plný a obec pak zaplatí
stále více možností, jak lépe třídit za vyvezení vzduchu. Naopak
odpad. Kontejnery na papír, sklo a částka, kterou dostaneme za plast,
plasty jsou v obci již na pěti je v tom případě mnohem nižší,
místech, aby k nim nebylo daleko. vzduch je totiž lehčí než PET lahve.
Kontejner na použité šatstvo a látky Proto nejednodušší je sešlápnout
je na návsi vedle obchodu, nedávno lahev ihned po použití, případně si
k němu přibyl kontejner na můžete pořídit lis na plasty, který
kovový odpad. Baterie, drobné umístíte v místě, kde PET lahve do-
Děti dětem - Krabice od bot
Nebezpečný odpad
A co s nebezpečným odpadem, který ve výše uvedených kontejnerech
nesmí skončit? Tady už musíme
počkat na ty, kteří mají oprávnění s
takovým odpadem nakládat. Letos
na podzim to bude 10.října, ve
vymezené půlhodině mezi
11.45 - 12.15 hod., kdy firma
A.S.A. takový odpad na obvyklém
stanovišti u zvoničky převezme.
Veškeré podrobnosti jsou na přiloženém letáku.
Chcete pomáhat jiným?
Už to bude brzy rok, kdy děti
prostřednictvím akce Krabice od
bot pomohly prožít krásné vánoce
jiným dětem, které nemají tak radostné dětsví, jak by si zasloužily.
Zeptali jsme se tedy v RC Havránek
ve Veltrusích, zda plánují podobnou
akci i letos. Paní Katka Vitochová z
RC Havránek nám sdělila, že
oslovila zaměstnance charit v okolí,
aby si zadali, pro kolik dětí, v jakém
věku a složení by potřebovali dárky.
Chtěli by je totiž letos věnovat trochu adresněji. Zadání pro konkrétní
děti by mělo být připraveno v říjnu.
Výzvy budou uvádět na sránkách
J
ma shromažďujete.
en se žáci na konci června po
rozdání vysvědčení rozběhli
vstříc letním prázdninám, začala
příprava nového školního roku
2015/2016, co se budovy týká.
Decentní fasádu během prázdnin
http://havranek.dolnipovltavi.cz/
Moc Vám předem děkujeme za
spolupráci a těšíme se, že společně
zase přispějeme k radosti kupy dětí.
Katka Vitochová, RC Havránek
prodejem těchto předmětů, jsou investovány zpět do vybavení
podniku, vzdělávání, rozvoje pracovních kompetencí a mezd zaměstnanců.
Pokud máte zájem tento podnik
Sociální podnik - obchod Šup- podpořit, najdete na http://kralulík
py.charita.cz/socialni-podnikV minulém Zpravodaji jste se do- suplik/ další informace, např.
četli o akci Ze šuplíku do šuplíku
ceník drobných krejčovských
V Šuplíku mohou získat zaměstnání oprav nebo žehlení.
osoby znevýhodněné na trhu práce
z důvodu dlouhodobé ne- Otvírací doba
zaměstnanosti.
Pondělí - Pátek: 9:00 - 17:00
V obchodě jsou nabízeny k prodeji Sokolská 139, Kralupy nad Vltavou,
předměty a oděvy, které daruje ve- 278 01
řejnost. Peníze, které jsou získány Kontakt: 606 613 018
ZŠ a MŠ Chvatěruby
doplnil uvnitř budovy vylepšený interiér položením nových podlahových krytin a vymalováním
všech učeben, včetně dalších detailů
nutných pro příjemný pobyt žáků
ve škole v jejich cestě k základnímu
vzdělávání.
Nejenom základní škola, ale i naše
mateřinka doznala nového vzhledu,
umocněného realizací výukové zahrady, jež si vyžádala díky letním
teplotám značného úsilí při téměř
Zpravodaj obce Kozomín
každodenním prázdninovém zalévání nově vysázené flóry.
Nakonec se vše podařilo a mohl být
zahájen provoz mateřské školy, jež
v letošním školním roce navštěvuje
73 dětí.
Prvního září jsem na terase základní školy mohla uvítat 70 žáků
z Kozomína, Zlončic a Chvatěrub i
s jejich rodiči v novém školním roce.
Školní lavice si tentýž den poprvé
vyzkoušelo 17 prvňáčků, na které
jsem se velmi těšila.
Nemůže být totiž větší výzvy pro
učitele, než zvídavé oči a upřímnost
projevu těch nejmenších, tak aby
naplnil jejich očekávání.
Není třeba zdůrazňovat, že celý pedagogický sbor je řádně připraven
k výuce dle schváleného vzdělávacího programu, který je doplněn 10
zájmovými kroužky.
Připravují se tradiční školy v příro-
Zprávy z knihovny
Nejmenší čtenáři - začíná velká
soutěž. Více informací najdete na
vloženém letáku a následně v
knihovně. A protože se dny valem
krátí, a mnozí už byste nemohli přijít do knihovny bez doprovodu rodičů,
připravujeme
rozšíření
návštěvní doby.
O tom, kdy bude otevřeno už v
15 hodin, budete včas informováni.
Pokud jste během léta zavítali do
knihovny, mohli jste sledovat velký
přesun knih do nově přidaných
regálů. Ještě zbývá doladit některé
detaily, jako je srovnání časopisů do
krabic a přehlednější označení
jednotlivých oddílů pro snadnější
hledání.
Nově zakoupené knihy se týkají zejména 700 výročí upálení Mistra Jana Husa
Pavel Soukup–Jan Hus, život a
smrt kazatele: kniha se zabývá
genezí rozsudku a hledá jeho příčiny v osobitých rysech Husovy životní dráhy a veřejného působení. Líčí
jeho úspěch a pád: jakými cestami
se mu podařilo získat si proslulost a
proč to přilákalo pozornost strážců
dogmatu. Jan Hus je tu chápán jako
příklad veřejně angažovaného
učence, který kvůli své popularitě
dostane do vážných potíží. Zachytit
2015
číslo 3
dě, současně se pracuje na projek- období a věřím i v další v následutech s kulturním i sportovním jícím školním roce.
zaměřením.
Mgr. Miroslava Moravcová,
Závěrem děkuji Zastupitelstvu obce ředitelka ZŠ a MŠ Chvatěruby.
Kozomín za spolupráci v minulém
Kultura
život a smrt kazatele znamená zároveň dovědět se něco o pozdně
středověké společnosti, jejím chápání světa, jejím vnitřním napětím
a předsudcích.
nistou není Jan Hus, ale gymnazista
Petr, který má o Husovi napsat
školní práci.
kostnického procesu Mistra Jana
Husa z pera známého českého historika, nahlížený prostřednictvím
dobových svědectví. Kniha vznikla v
roce 1969, kdy na své „hranice
pravdy“ vstoupili studenti Jan
Palach a Jan Zajíc, které v dubnu
téhož roku následoval ještě jihlavský nástrojař Evžen Plocek. Na
druhém konci světa obdobně protestovali budhističtí mniši. Ani o
nich se ale již psát nemělo či nesmělo.
Knihu doprovázejí Husovy listy z
Kostnice, které naposled souborně
vyšly v roce 1949. O skvělý překlad
latinských textů a o úpravu listů
staročeských se zasloužil prof. Bohumil Ryba (1900-1980), významný
klasický filolog a jeden z vězňů svědomí poúnorového režimu.
chtěl otec sdělit?
Sofiin svět–román o dějinách filosofie pro mládež od téhož autora
Jostein Gaarder – Dívka s pomeranči: jedenáct let po smrti ot-
František Šmahel– Hranice ce se našel dopis, adresovaný jeho
pravdy:
napínavý
příběh synovi, dnes patnáctiletému. Co mu
Klára Smolíková–H.U.S. „Hus
úplně světovej“ autorka mnoha
popularizačních naučných knih pro
děti tentokrát zpracovala aktuální
dějepisné poznatky o Janu Husovi
formou napínavého příběhu pro
čtenáře kolem 13 let. Jeho protago-
Ještě několik darů
André Maurois–Dějiny Anglie,
Barbora Šťastná–Jak jsem sebrala
odvahu,
Karen Joy Fowlerová–Všichni jsme
z toho úplně na větvi,
Petr Hugo Šlik–Den, kdy se potkali,
Michael Vescoli–Keltský stromový
kalendář,
Ann Grangerová–Stíny vraždy
Pokud se odhodláváte k tomu, zda
se znovu pustit do studia angličtiny,
němčiny, francouzštiny nebo ruštiny, najdete tu učebnice pro základní
i střední školu. Studenti si mohou
půjčit učebnice matematiky, fyziky,
českého jazyka a dalších předmětů.
Začínající čtenáři se mohou pocvičit
v knihách z řady 1. čtení a 2. čtení.
Z časopisů jsou nejfrekventovanější
Apetit, History a Dtest.
Vaše knihovnice
J. Uhrová a T. Mašková
Zpravodaj obce Kozomín
2015
Pohádková cesta
Hlasy maminek na poradě Sdružení
Chvatěruby roku 2014: „Co takhle
uspořádat začátkem školního roku
pro děti ze Zlončic, Chvatěrub a Kozomína místo pohádky v divadle
nějakou pohádkovou cestu?“ „Co to
dětský den, to by děti nevěděly,
kam dřív. Alespoň je další čas k přípravě rekvizit a dalších úkolů pro
jednotlivá stanoviště. Masky už
jsme natrénovali v minulém dešti,
teď ještě dotáhnout přípravu na
start a cíl. Hurá! Kozomínští po-
znamená?“ „No, vymyslíme nějakou
trasu, po které se děti vydají a připravíme na té cestě různá
stanoviště. Na každé stanoviště budou alespoň dva lidi, vymyslíme
krátké úkoly, které pohádková postava bude zadávat dětem, namalujeme a vytvoříme rekvizity.“
„Holky, co všechno je ještě třeba?“ rozhodně půjčit kostýmy pro pohádkové bytosti, bez nich to nepůjde. Dál nakoupit barvy, provázky,
izolepy, vyrobit pro každého účastníka cesty kartičku na razítka za
splněné úkoly. Co třeba upéct
perníky k ježibabě u perníkové
chaloupky? Jo a koupit čokoládu,
bonbóny. Musí se vytvořit seznam
úkolů. Kdo sežene nějaké kartony?
Kdo to namaluje, kdo přiveze, kdo
všechno domluví se starosty? Kdo
připraví, vytiskne a roznese letáčky? Uděláme i nějaký billboard?
Kde akci uskutečníme, kdy to bude
nejlepší, kde budou jednotlivá
stanoviště? Máme tu přece Zlončickou rokli!
Bezva, tak pomalu vzniká pohádkový les. Vše zařízeno. Ale ouha,
prší, prší, prší! ...Tak tohle musíme
vzdát a nechat na jindy.
Rok 2015. Další termín zase nevychází, ve Chvatěrubech je zrovna
mohou a tak se můžeme projít od
hřiště (a hospody) k dalšímu hřišti
a děti se nebudou na
začátku a na konci
cesty nudit. Ale co
když bude zase pršet?!
Hrůza, radši nemyslet.
Ale připravíme se na
to – prostě bude v
hospodě diskotéka.
13. září 2015, tj. den
D! Přes veškerou přípravu, stejně startovní
chaos, ale hurá, děti
přicházejí a hurá,
dospělí se usmívají,
někteří vtipkují s pohádkovými postavami,
to je dobré znamení!
Na startu paní Jiřině
pomáhají malovat dětem na obličej i Barunka s Johankou.
Tvoří se fronta, zájem
je veliký. Každý si může vyzkoušet, jak se
chodí
„poslepu“.
Krásná kočička s princeznou navádí děti se
zavázanýma
očima
pomocí
provázku
k mámě kočce, kterou
musí nakrmit malými
číslo 3
myškami.
Šikulové získávají
sladkou odměnu. Silnici hlídá
převozník. Všichni se ale nemohou
dočkat, až vyrazí na trať. Hola, hola,
to nejsou závody! Pohádkové postavy brzdí útok dětí. U divoženek
si zkouší poznávat věcí pouze hmatem. U španělské princezny a gejši
musí projít slalomem a donést malá
ptáčata do hnízda. Karkulka s upovídaným vlkem nejdříve vypráví
pohádku o zlém obrovi, ale také učí
děti zavazovat tkaničky. Kocour
v botách s krásnou pirátkou s dětmi
šermují skutečnými kordy. U
vodníka se hledají dušičky v hrníčku, u rybáře se loví na háček rovnou
delfín. Víla s hejkalem chtějí uvařit
houbovou polévku, děti musí pomoci nasbírat jedlé houby a roztřídit bylinky. Princ žádá děti o pomoc
při vysvobozování princezny.
Tááááááák a u čarodějnice, které
pomáhá Jeníček s Mařenkou, si
mohou děti uloupnout ten vypečený
perníček. Pozor na hladového
vodníka, zkropí děti vodou ze svého
rybníka! Žabí princeznička a
Rusalka dětem ukážou, jak vodníka
nakrmit. Jé, omalovánky.
Zpravodaj obce Kozomín
Už jsme v Kozomíně u úřadu, tady
čeká přísná stráž. Děti musí sdělit
cíl své cesty a ten se blíží. Všichni
slyšíme krásný dětský lomoz
podkreslený hudbou a také dospělí
se baví a užívají si společné odpoledne - zkouší si jízdu zručnosti
na odrážedlech, koloběžkách i kolech. Velký mumraj je u stánku paní
Martiny, kde se vyrábí originální
náhrdelníky, náramky a jiné ozdoby
z korálků. Děti si vyzvedávají dárky
a občerstvení. Bavili jste se? Naše
mise je splněna.
2015
číslo 3
Druhá v pořadí, ale první takhle
velká společná akce se Sdružením
maminek Chvatěruby, Zlončice a
Kozomín. Jak jí popsat? Bezproblémová, na příjemné přátelské
úrovni, velmi dobře připravená a
organizovaná. Máme nové přátelé,
hurááá !
Říká se, že v pohádkách jsou zlé čarodějnice, hastrmani, piráti, a
spousta dalších tajuplných postav.
Tak nevím-nevím, jestli to bylo tím
vydařeným slunečným počasím, ale
tady u nás se všechny bytosti
chovaly přímo ukázkově a byly dobře naladěny.
Na „Pohádkové cestě“, která děti
dovedla ze Zlončic na dětské hřiště
v Kozomíně , spolupracovali i „naši“
ať už to byl DJ Standa Vávra, Kamila Rubešová (výtvarná dílnička),
Radka Jeřábková, p. Krásenský
(soutěž na kolech a koloběžkách),
Rybářský spolek Kozomín (občerstvení), pánové Procházka a Šorš
(přípravy a úklid), Anička Čapková
a Šimon Šorš (pomocníci v čarodějné chýši), rodina Kotálova
(vodníci), Bedřich a Miroslav
Uhrovi (stráž na rozcestí).
Tak trošku jsme tento den vyzkoušeli kapacitu dětského hřiště a přilehlého území. Dětský návštěvníků
totiž dorazilo 110 a minimálně jeden rodič k tomu. Ohlasy nejen
z řad dětí byly velké, to je pro nás
povzbuzující, a už nyní připravujeme další spolupráci. Jen čarodějnice od „čokoládové fontány“
vzkazuje, že po téhle akci bude spát
minimálně dalších 200 let.
70 let od konce 2. světové války – kolem ?"
pokračování ve vyprávění o Kozo- ZČ: "Tenkrát už jsem žila jen s maminkou, tatínek zemřel. Vím, že tamíně s pamětnicí
dy v Kozomíně nebyli „udavači“, že
I když mě čeká nepříjemné téma, naopak tahle událost spojila lidi.
spěchám za stále usměvavou a po- Někteří odvážlivci sbírali potraviny
hodovou p. Zdeňkou Černou, a ostatní potřeby pro partyzány a
abychom pokračovaly v rozhovo- tajně jim je v noci nosili „Na Vinici“,
rech o Kozomíně. Vítá mě její dcera kde se zdržovali. Bylo to nebezStáňa, která vaří výbornou kávu a pečné, ale odhodlání pomoci bylo
peče skvělé sladkosti. Babička sedí silnější.
na posteli obklopená svými oblí- Vzpomínám na setkání s německým
benci – psem a kočkou (v duchu si vojákem. Jak už jsem říkala, bydlela
říkám, že je to zajímavá kombinace, jsem jen s maminkou. Měli jsme
ale i oni jsou v pohodě). Zapínám dvě malé sedničky. Přišel k nám dodiktafon a soustředím se na vy- mů pán z obce, abychom ubytovaly
německého vojáka. Dobře si pamaprávění.
tuji, jak mě maminka tiskla a plakaMS: "Letos je to 70 let od konce 2. la. Ten německý voják asi pochopil,
světové války. Babi, kolik Vám bylo že není vítaný a odešel."
(MS: -musím říct, že mi v hlavně
let, když začala 2.světová válka?
proběhla myšlenka -"možná ani ten
ZČ: "Skoro 8 let".
MS: "Myslíte, že Vás tahle událost člověk nechtěl nikdy bojovat, jít do
ovlivnila? A jak jste vnímala dění války a že i pro něho bylo těžké ne-
být u svojí rodiny")
"Pamatuji si, když bombardovali
Kralupy nad Vltavou. Hlavně nádraží a Hostibejk, tam byl velký
bunkr.
Tajně jsme všichni poslouchali rozhlas ke konci války, slyšeli jsem výzvy z rozhlasu, aby lidé přišli do
Prahy na pomoc. Dobře si vzpomínám na pana učitele Vaneše, který
zorganizoval skupinu lidí, která se
do Prahy skutečně vydala."
MS: "Jak jste se o konci války dozvěděla přímo Vy, BABI ?"
ZČ: "Jako by to bylo nedávno - šla
jsem pást husy za humna, když
proti mně běžela nějaká osoba a
křičela „je konec války, je konec
války…“. Úplně mi nedocházelo, co
to pro nás znamená. Nedlouho na
to se začaly objevovat tanky, auta,
motorky s ruskými vojáky."
MS: " A jak vzpomínáte na ně?
Dostali jste se s nimi do přímého
Radka Nevosadová
Monika Snopová
Připravujeme
Namaluj si své tričko
KDY? V neděli 11.10.
Toužíte po svém originálním výtvoru, ale nevíte, jak začít? Přijďte si to
vyzkoušet. Budete potřebovat jen
tričko - pozor - aspoň jednou vyprané, pak na něm barvy lépe drží,
případně nápad, jaký obrázek
chcete vytvořit. Když nemáte nápad, inspiraci můžete načerpat o
ostatních. O přesném termínu a
dalších podrobnostech vás ještě
budeme informovat.
• Světýlkový průvod - ve spolupráci s maminkami z Chvatěrub.
• Rozsvícení vánočního stromu sobota 28.11.
• Tradiční Mikulášská zábava,
rozšířená v případě zájmu rodičů o
osobní návštěvu Mikuláše a jeho
doprovodu až do domu.
Rozhovor s pamětnicí
Zpravodaj obce Kozomín
kontaktu jako s tím německým
vojákem? Jestli dobře počítám, bylo
Vám krásných 14-15let…"
(babička se usmívá) - "Dávali nám
cigarety a pálenku, jako děti nás vozili auty po vesnici a mě dokonce
jednou půjčili koně. Měli radost
stejně jako my, že válka skončila.
Určitě už se taky těšili domů za svými rodinami."
MS: "V Kozomíně se nestala žádná
nepříjemná událost spojená s II.
světovou válkou?"
ZČ: "V Kozomíně ne, ale vím, o lidském příběhu, který je moc
smutný."
(Babička mi příběh vyprávěla, ale
nebudu o něm psát, je opravdu
smutný. Bavily jsme se i o koncentračních táborech.)
2015
číslo 3
ZČ: "Říkám si, že v rodinách, kde
v době války byli tatínkové nebo
synové, asi prožívali válku jinak.
Možná jsem měla velké štěstí na lidi, se kterými jsem se v době této
události setkávala, ale tak nějak mi
přijde (viděno očima 15 leté dívky),
že se lidé semkli a drželi více spolu.
Mám vzpomínku na II.světovou
válku, kterou Vám půjčím." (v ruce
drží fotografii, kterou přikládám).
Odcházím s pocitem, že i já mám
velké štěstí – jsem zdravá já i moje
rodina, žiju v rámci možností
„klidný život“ a v míru. Co víc si
může člověk přát?
Vážka
Nad vodní hladinou vážka letí,
jak do zrcadla na sebe hledí,
sluneční paprsky bere si do tance,
jako by byla v náručí milence.
v rákosí na chvíli odpočívá,
jako když vlnka na hladině spočívá,.
vznese se zase nad vodní hladinu, krouží tu krouží
celičkou hodinu.
Prospívá vážkám život u vody,
mají tam prostor a tolik svobody!!
Klaun
V manéži starý klaun sedí
a do neznáma hledí.
Vzpomíná, hlavu má v dlani,
v srdci smutek až oči slzí.
Ve tváři vrásky, šedivé vlasy,
mládí odešlo, kde jsou ty časy.
Potlesk již neslyší, zhasla i světla,
starému kaunovi po tváři slza stekla.
Celý život v manéži rozdával jen smích
a teď přišly roky, kdy vše zmizlo,
jak jarní sníh.
L. Kočičková
BĚH KOKOŘÍNSKÝM ÚDOLÍM
3.10. 2015
Závod bude zahájen 3.října na náměstí
Míru v 10 hodin a ve 14 hodin budou vyhlášeny vítězové a CHAMPIONI
MĚLNICKA 2015.
Přihlášku je možné zaslat na Klub přátel
BKÚ - Nemocniční 2630, 276 01 Mělník,
tel. 723 449 152, [email protected] )
nebo podat přímo při prezentaci v sobotu
od 8 do 9:30 hod. v mělnické radnici.
Bližší informace na
http://kpbkumelnik.sweb.cz .
Městské regionální muzeum Kralupy nad Vltavou
10. 9. - 8. 11. 2015
interaktivní výstava pro děti i dospěláky
80 LET KRALUPSKÉHO SKAUTINGU
kosmetické služby, masáže:
Kristýna Houšková, tel.732 93 67 85
kadeřnické služby:
Vlaďka Šťastná, tel.734 37 26 83

Podobné dokumenty