Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519

Komentáře

Transkript

Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519
Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov,
Zborovská 519, příspěvková organizace
tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail [email protected], www.oahs.cz
Výroční zpráva o činnosti školy
školní rok 2006/ 2007
Vypracovali:
Mgr. Marcela Hyšmanová, Ing Jitka Vaňátková, Ing. Iva Černá,
Marie Bouchalová, Mgr. Blanka Valešová, PhDr. Eva Špínová,
Mirka Kostříková, Jana Novotná, Bc. Iva Špetlíková, Mgr. Zbyněk
Tůma, Helena Váňová, Mgr. Dana Votrubcová, Mgr. Zuzana Šimáková
a Mgr. Otakar Špetlík
Schválil:
Mgr. Otakar Špetlík
Předkládá:
Mgr. Otakar Špetlík
V Turnově 30. října 2007
Osnova výroční zprávy
1. Základní údaje o škole
str. 4-5
2. Organizace studia
str. 6-19
3. Výkon státní správy
str. 20
4. Údaje o pracovnících školy k 1. 9. 2006
• Údaje o struktuře pedagogického sboru
• Změny v ped. sboru
• Nepedagogičtí pracovníci
• Pracovníci školní jídelny a domova mládeže
• Mzdové podmínky pracovníků
• Vzdělávání pracovníků
str. 21-24
5. Základní údaje o žácích školy k 1. 9. 2006
str. 25-26
6. Výsledky výchovy a vzdělávání
• Výsledky vzdělávání za 2. pololetí
• Výsledky maturitních zkoušek
• Přijímací řízení
• Základní údaje o třídách a žácích
• Uplatnění absolventů školy
• Souhrnná statistika tříd (software Bakaláři)
str. 26-31
7. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání
str. 32
8. Řízení školy
str. 33-54
• Optimalizace sítě středních škol v Libereckém kraji
• Oblast výchovně-vzdělávací – PilotS, celoživotní vzdělávání, vzdělávání PP, IHK,
zahraniční spolupráce, školní časopis, marketing školy, spolupráce se soc.
partnery, školská rada, SRPOAHŠ
9. Poradenské služby
str. 55-63
• Plán práce výchovného poradce
• Činnost výchovného poradce
• Minimální preventivní program OAHŠ pro rok 2006/2007
• Vyhodnocení realizace minimálního preventivního programu OAHŠ za školní rok
2006/20067
•
10. Údaje o kontrolách
str. 64
11. Údaje o dalších aktivitách školy
•
•
•
•
str. 65-100
Školní jídelna
Domov mládeže
Předmětová komise anglického jazyka
Barmanské aktivity
2
•
•
•
•
•
•
•
•
Předmětová komise cestovního ruchu
Předmětová komise EKO
Předmětová komise gastronomických předmětů
Předmětová komise humanitních předmětů
Předmětová komise německého jazyka
Praktické vyučování
Sportovní akce
Soutěže
12. Strategický plán rozvoje školy na období 2007 – 2012
3
str. 101-109
1. Základní údaje o škole
Obchodní akademie a Hotelová škola v Turnově byla zařazena do sítě škol 1. 7. 1994.
V souladu se zřizovací listinou MŠMT ČR č.j. 15.908/94-27 z 26. 4. 1994 byla zřízena
v právní formě příspěvkové organizace. Součástí školy jsou školská zařízení Domov mládeže
ve Skálově ulici čp. 466 a Školní jídelna do 31.12. 2006 ve Skálově ulici čp. 466, od 1.1.
2007 přestěhována do areálu školy Zborovská 519 s navýšenou kapacitou z 500 na 1000
jídel.
Na základě žádosti z 15. 1. 1996, v souladu s par. 13a a 13b zákona č. 564/1990 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, byla škola znovu zařazena do sítě škol s účinností od 1. 9. 1996 .
Identifikátor zařízení: 600 012 662
IČO: 00854905
DIČ: CZ00854905 (od 1.1. 2005 je škola plátcem DPH)
IZO sdružených částí:
školy:
108 036 421
domova mládeže: 108 009 882
školní jídelny:
102 766 011
S účinností od 1. 2. 2001 provedlo dodatkem MŠMT ČR změnu zřizovací listiny pod
čj. 33-457/2000-21 v souvislosti s přestěhováním školy do rekonstruovaných prostor
bývalých kasáren. Změnil se tedy název školy na:
Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519.
Od 1.října 2002 je zřizovatelem školy Liberecký kraj.
Zřizovací listina:
byla vydána pod č.j. SH – 2167/2001 ze dne 5.12.2001.
Právní forma školy : příspěvková organizace.
IČO:
00854905 (beze změny)
Dne 27.10. 2004 vydána nová zřizovací listina (již 3. verze)pod č.j.:ZL-23/04-Š s názvem
školy:
Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Poslední zřizovací listina vydána pod č.j. ZL-22/06-Š dne 11. 12. 2006
Kapacita školy : podle Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 22.2.2002 vydaného pod
č.j.:11 464/2002-21 je v nezměněné podobě stanovena takto:
1. Obchodní akademie a Hotelová škola , kapacita 360 žáků
2. Domov mládeže , kapacita 78 lůžek
3. Školní jídelna , kapacita 500 jídel
Od 1. 1. 2007 navýšena kapacita školní jídelny na 1000 jídel
Ředitelem školy je Mgr. Otakar Špetlík, jmenován do funkce dne 8.7.1994, poslední
potvrzení ve funkci MŠMT ČR dne 7.3. 2001 pod č.j. 13 304/2001-26. (První pověření
řízením školy od 1.12.1990.)
Ve školním roce 2006/2007 jsou na škole vyučovány tyto 2 obory vzdělání s maturitní
zkouškou:
Obchodní akademie, denní studium
63-41-M/004 - 1. - 4. ročník
4
Hotelnictví a turismus, denní studium
65-42-M/004 - 1. - 4. ročník
K 30. 9. 2006 (viz zahajovací výkaz) studovalo na Obchodní akademii a Hotelové škole
v Turnově 358 žáků
z toho: - 119 obor vzdělání Obchodní akademie
- 239 obor vzdělání Hotelnictví a turismus
•
•
•
•
•
•
V červnu 2005 byla škola MŠMT ČR zařazena do projektu „Pilot S“ jako pilotní škola
pro tvorbu a ověřování školních vzdělávacích programů oborů Obchodní akademie a
Hotelnictví
V průběhu školního roku 2005/2006 zpracovávali pedagogičtí pracovníci školy pod
odborným vedením Národního ústavu odborného vzdělávání školní vzdělávací
programy (ŠVP) v obou našich oborech středního vzdělávání s maturitní zkouškou.
Termín dokončení ŠVP 30.6. 2006.
Termín začátku ověřování ŠVP ve výuce od 1. 9. 2006 počínaje 1. ročníkem, ukončení a
vyhodnocení v roce 2008.
Zkušenosti pedagogů pilotních škol budou využity při uplatňování rámcových
vzdělávacích programů v celém odborném školství.
Od 1. 9. 2006 vyučujeme v obou oborech počínaje 1. ročníkem podle námi
zpracovaných školních vzdělávacích programů. Oba jsou k dispozici na
www.oahs.cz.
5
2. Organizace studia
Ve školním roce 2006/2007 byly na škole vyučovány tyto obory středního vzdělání s
maturitní zkouškou:
Obchodní akademie :
63-41-M/004, denní studium
- od 3. ročníku studia si žáci volí mezi 2 orientacemi: - veřejná správa
- cestovní ruch
Výuka probíhala ve 2. až 4. ročníku v souladu s učebním plánem schváleným MŠMT ČR
23. 8. 2001, pod č.j. 23 842/2001-23 s platností od 1. 9. 2002 počínaje 1.ročníkem.
Výuka v 1. ročníku probíhala podle Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie
v rámci jeho pokusného ověřování v projektu „Pilot S“.
Hotelnictví a turismus : 65-42-M/004, denní studium
- od 2. ročníku studia si žáci volí mezi 2 orientacemi: - gastronomie
- cestovní ruch
Výuka probíhala ve 2. až 4.ročníku v souladu s učebním plánem schváleným MŠMT ČR
7.5. 2001, pod č.j. 17 130/2001-23 s platností od 1.9. 2001 počínaje 1.ročníkem.
Výuka v 1. ročníku probíhala podle Školního vzdělávacího programu Hotelnictví a turismus
v rámci jeho pokusného ověřování v projektu „Pilot S“.
Ve školním roce 2005/2006 pak škola dále pokračovala v uskutečňování jedné z klíčových
částí svého strategického plánu - tvorbu a realizaci programů celoživotního vzdělávání jako
Místní centrum celoživotního vzdělávání (MCCV) v rámci Centra vzdělanosti Libereckého
kraje (CVLK) a také jako člen Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s. (VCT).
V důsledku intenzivní celoroční práce pedagogického sboru na pokusném ověřování školních
vzdělávacích programů v rámci projektu Pilot S a s tím souvisejícího intenzivního dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků, průběžného vyhodnocování a sebehodnocení ve
spolupráci s NÚOV Praha jsme této oblasti práce školy nemohli věnovat dostatečnou
pozornost tak, jak bychom si představovali a jak by si, vzhledem ke své důležitosti pro
budoucnost školy, zasloužila.
Školní kurikulum:
Ve školním roce 2006/2007 jsme vyučovali ve 2.- 4. ročnících podle státem schválených
učebních plánů; v 1. ročnících pak podle školních vzdělávacích programů v rámci jejich
pokusného ověřování v projektu „Pilot S“.
6
Školní rok 2006/2007 - třídy A2, A3, A4
Učební plán
oboru s maturitní zkouškou 63-42-M/004 Obchodní akademie - denní studium,
výuka podle učebních dokumentů MŠMT ČR, č.j. 23 842/2001-23 s platností od 1. 9. 2002
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Zkr.
A) Povinné vyučovací předměty
a) předměty základní
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
1.
2.
3.
4.
30(16) 29(19)
Český jazyk a literatura
ČJL
3(1)
První cizí jazyk
CJ1
6(6)
Druhý cizí jazyk
CJ2
Občanská nauka
OBN
1
Dějepis
DĚJ
2
Matematika
MAT
2(1)
Tělesná výchova
TĚV
2(2)
Hospodářský zeměpis
HOZ
2
Zbožíznalství
ZBO
4
Inform. a kom. technologie IKT
2(2)
Pís. a el. komunikace
PEK
3(3)
Ekonomika
EKO
3(1)
Právo
PRV
Účetnictví
ÚČE
Statistika
STA
Celkem
30(16)
Praxe – 4 týdny odborné ve 3. a 4. ročníku
b) předměty výběrové a volitelné
Aplikovaná psychologie
Ekologie
Společenský styk
Rétorika
Sociální politika
Účetní software
Konverzace
Ekonomický seminář
APP
EKL
SPS
RET
SOP
ÚČS
AKO/NKO
EKS
- orientace cestovní ruch
Cestovní ruch
CER
Dějiny kultury
DĚK
- orientace veřejná správa
Veřejná správa
VES
Celkem hodin
26(19)
Celkem
25(16) 110(70)
3(1)
3(3)
4(4)
1
2(1)
2(2)
2
2(2)
2(2)
3(1)
3(3)
2
29(19)
3(1)
3(1)
3(3)
3(3)
3(3)
3(3)
1
2(1)
2(1)
2(2)
2(2)
2(2)
2(2) 2(2)
3(1)
3(1)
2
2
4(4)
4(3)
26(19) 25(16)
3
4(2)
6(6)
8(7)
21(15)
1
2
-
2
2(2)
-
1(1)
1(1)
1
1(1)
1(1)
1(1)
2
1
2
2(2)
1
2(2)
1(1)
2(2)
-
-
2 _
2 _
2_
2_
4_
4_
-
-
_ 4
_ 4
_ 8
-
33(16) 33(21) 32(25) 33(23)
7
12(4)
15(15)
10(10)
3
2
8(4)
8(8)
4
4
6(6)
9(9)
12(4)
4
11(10)
2
110(70)
131(85)
B) Nepovinné předměty
Nepovinná matematika
Francouzský jazyk
Sportovní hry
Nápojová kultura
Sommeliérství
NMA
- 3. a 4. roč. – 2 + 2
– jedno oddělení společně s Hotelnictví a turismus
FRJ
- zač. – 2 , pokroč.- 2
– jedno oddělení společně s Hotelnictví a turismus
SPH
–2
– jedno oddělení společně s Hotelnictví a turismus
NAK - zač. – 2 , pokroč. –2
– jedno oddělení společně s Hotelnictví a turismus
SOM
- zač. – 2,
– jedno oddělení společně s Hotelnictví a turismus
8
Školní rok 2006/2007 - učební plán třídy A1
OBCHODNÍ AKADEMIE – počínaje 1. ročníkem ve školním roce 2006/2007
v rámci pokusného ověřování v rámci projektu „Pilot S“
PŘEDMĚT
1.
ROČNÍK
2.
3.
4.
celkem
A - a) Povinné vyučovací předměty
Český jazyk
CEJ
2
1
1
2
6
První cizí jazyk
ANJ/NEJ
3 (3)
3(3)
3(3)
3(3)
12(12)
Odborná konverzace
OBA/OBN
1(1)
1(1)
2 (2)
Druhý cizí jazyk
NEJ/ANJ
3(3)
3(3)
12(12)
Dějepis
DEJ
2
Základy společenských věd
ZSV
2
1
Základy přírodních věd
ZPV
2
1
3
Ekologie
EKL
1
1
Matematika
MAT
2(1)
2(1)
2(1)
3(1)
9(4)
Literatura a kultura
LAK
1
2
2
2
7
Tělesná výchova
TEV
2(2)
2(2)
2(2)
2(2)
8(2)
Inform. a komunik. technologie ICT
2(2)
2(2)
Písemná komunikace
PEK
2(2)
2(2)
Efektivní komunikace
EFK
2
2(2)
Zbožíznalství
ZBO
2
Právo
PRA
Projekt
PRO
Účetnictví
UCE
Účetní software
UCS
Ekonomika
EKO
Statistika
STA
Hospodářský zeměpis
HOZ
3(3)
3(3)
2
1
3(2)
4(4)
2(2)
6(6)
4(2)
4
1
1
4
4(4)
4(4)
4(3)
4(3)
11(8)
1(1)
1(1)
2(2)
5
3(1)
16(1)
2
2
5
2
2
4
1
2
2
4
Praxe odborná
b) povinně volitelné předměty
Orientace Veřejná správa
VES
3
4
7
Orientace Cestovní ruch
CER/DEK
3
4
7
33
34
133
Celkem
33
9
33
POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU
Český jazyk ( CEJ )
Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání. V prvním a čtvrtém
ročníku je hodinová dotace předmětu Český jazyk posílena.
První cizí jazyk ( ANJ, NEJ )
Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání. Žáci si volí podle
svého dosavadního studia buď Anglický jazyk nebo Německý jazyk.
Další cizí jazyk (ANJ, NEJ )
Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání. Žáci si volí druhý
jazyk buď Německý jazyk nebo Anglický jazyk.
Obchodní jazyk ( obchodní angličtina OBA, obchodní němčina OBN)
Doplňuje výuku v prvním cizím jazyce. Vede žáky ke kultivovanému jazykovému projevu při
uplatňování znalostí psychologie trhu v obchodním jednání.
Dějepis ( DEJ )
Vyučovací předmět zahrnuje část vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání z RVP.
Pro orientaci cestovní ruch je rozšířeno toto vzdělávání ve 3. a 4. ročníku o předmět Dějiny
kultury.
Základy společenských věd ( ZSV )
Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oblasti Společenskovědní vzdělávání z RVP a
část vzdělávacího obsahu oboru Vzdělávání pro zdraví.
Základy přírodních věd ( ZPV )
Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací oblast Přírodovědné vzdělávání z RVP, u fyziky je
použita vzdělávací varianta C, u chemie varianta B a biologické vzdělávání.
Ekologie ( EKL )
Předmět navazuje na poznatky z předmětu Základy přírodních věd. Praktické ověření
dovedností probíhá na týdenním ekologickém kurzu ve středisku ekologické výchovy SEVER
v Horním Maršově
Matematika ( MAT )
Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oblasti Matematické vzdělávání z RVP. Ve
čtvrtém ročníku je hodinová dotace posílena a ve všech ročnících je jedna hodina matematiky
seminární.
Literatura a kultura ( LAK )
Vzdělávání v tomto předmětu významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke
kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Literární
výchova kromě výchovy ke čtenářství vede i k celkovému přehledu o české a světové
literatuře, k poznání a pochopení textu. Zahrnuje vzdělávací obsah oblasti Estetické
vzdělávání.
Tělesná výchova ( TEV )
Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oblasti Vzdělávání pro zdraví z RVP. Klade si
za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví
a bezpečnost. Vede k utváření postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní
odpovědnosti za své zdraví.
Informační a komunikační technologie ( ICT )
Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky efektivně
pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a komunikovat pomocí
Internetu. Předmět se v rámci mezipředmětových vztahů dotýká všech předmětů, nejužší
vazbu má na předměty Účetní software a Písemná a elektronická komunikace. Je zařazen
v RVP v oblasti vzdělávání v Informačních a komunikačních technologiích. Výuka všech
hodin je dělená.
10
Písemná a elektronická komunikace ( PEK )
Předmět poskytuje žákům získání potřebné dovednosti ovládat klávesnici počítače
desetiprstovou hmatovou metodou a dovednost vyhotovit na počítači vybrané druhy
písemností v normalizované úpravě. V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Písemná a ústní
komunikace. Výuka všech hodin je dělená.
Efektivní komunikace ( EFK )
Předmět poskytuje žákům dovednosti důležité v profesní komunikaci, ovládat psychologické
aspekty komunikace a společenskou etiketu. V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Písemná
a ústní komunikace. Výuka všech hodin je dělená.
Zbožíznalství ( ZBO )
Předmět si klade za cíl, aby žáci pochopili, že materiálové a energetické vstupy spolu se
systémem řízení jakosti jsou stěžejními veličinami podnikatelského rozhodování v tržní
ekonomice. V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Ekonomické vzdělávání, podnikové
činnosti, řízení,finance a tržní ekonomika.
Právní nauka ( PRA )
Předmět poskytuje žákům přehled o právním řádu a k získání primárního právního vědomí.
V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Ekonomické vzdělávání, podnikové činnosti, řízení,
finance a tržní ekonomika.
Účetnictví ( UCE )
Předmět poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování ekonomických
informací a efektivní hospodaření s finančními prostředky. V RVP je zařazen v oblasti
vzdělávání Ekonomické vzdělávání, podnikové činnosti, řízení, finance a tržní ekonomika.
Účetní software ( UCS )
Předmět poskytuje žákům potřebné dovednosti nezbytné k ovládání typického účetního
programového vybavení při řešení ekonomických úloh. V RVP je zařazen v oblasti
vzdělávání Informační a komunikační technologie.
Ekonomika ( EKO )
Předmět vede žáky k rozvíjení schopností ekonomicky myslet, uplatňovat při posuzování
podnikových činností kritérium efektivnosti, jednat hospodárně a v souladu s etikou
podnikání. V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Ekonomické vzdělávání, podnikové
činnosti, řízení, finance a tržní ekonomika.
Statistika ( STA )
Předmět seznamuje žáky s podstatou vybraných metod a ukazatelů, které lze využít
k provádění statistických prací v oblasti ekonomiky. V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání
Ekonomické vzdělávání, podnikové činnosti, řízení, finance a tržní ekonomika.
Hospodářský zeměpis ( HOZ )
Předmět poskytuje žákům možnost pochopit vazby lidské společnosti a přírodní sféry,
geografických, kulturních, politických a demografických souvislostí světové ekonomiky.
V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Ekonomické vzdělávání, podnikové činnosti, řízení,
finance a tržní ekonomika.
Projekt ( PRO )
Prostřednictvím tohoto předmětu žáci integrují teoretické vědomosti z předmětů EKO, UCE,
STA, VES, PRA i dílčí praktické dovednosti získané ve výuce PEK, ICT, EFK a navozují
jejich praktické uplatnění v pracovním procesu.
Praxe
Odborná praxe je rozložena do třetího a čtvrtého ročníku studia (viz tabulka přehledu
využití týdnů ve školním roce). Je realizována v reálných pracovních podmínkách ve
spolupráci se sociálními partnery v regionu. Rozšiřuje vědomosti a dovednosti ve
všech oblastech vzdělávání. Je realizována v reálných pracovních podmínkách na základě
11
Smlouvy o praktickém vyučování žáků (podle § 65, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., - Školský
zákon a ve znění §12, vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání) včetně odměny za
produktivní práci žáka.
Volitelné předměty
Žáci si po druhém ročníku volí jednu ze dvou orientací - veřejná správa nebo cestovní ruch.
Orientace na veřejnou správu zahrnuje ve třetím ročníku 3 hodiny a ve čtvrtém ročníku 4
hodiny předmětu Veřejná správa.
Orientace na cestovní ruch pak ve třetím ročníku 2 hodiny předmětu Cestovní ruch a
1 hodinu předmětu Dějiny kultury. Ve čtvrtém ročníku pak 2 hodiny předmětu Cestovní ruch
a 2 hodiny předmětu Dějiny kultury.
Veřejná správa ( VES )
Vede k získání informací v oblasti struktury a fungování veřejné správy, v oblasti
vykonavatelů veřejné správy a v oblasti územní samosprávy. Poskytuje žákům základní
orientaci v oblasti toků veřejných financí a fondů EU. V RVP rozšiřuje vědomosti v oblasti
vzdělávání Ekonomické vzdělávání, podnikové činnosti, řízení, finance a tržní ekonomika.
Cestovní ruch ( CER )
Předmět poskytuje žákům systém informací, chronologických postupů a zásad zaměřených na
vykonávání odborných činností v cestovního ruchu. V RVP rozšiřuje vědomosti z oblasti
vzdělávání v Cestovním ruchu, Estetickém a Společenskovědním vzdělávání.
Dějiny kultury ( DEK )
Předmět poskytuje žákům základní orientaci ve vývoji kultury a umění našeho národa
v kontextu vývoje lidstva a umožňuje žákům utvořit si vlastní názor na historický vývoj
kultury a umění. V RVP rozšiřuje vědomosti z oboru vzdělávání v Cestovním ruchu,
Estetickém a Společenskovědním vzdělávání.
12
Školní rok 2006/2007 – třídy H2A,B; H3A,B; H4A,B
Učební plán
oboru s maturitní zkouškou 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus - denní studium
výuka podle učebních dokumentů MŠMT ČR, č.j. 17 130/01-23, s platností od 1. 9. 2001
Zkratk.
1. Předměty povinného základu
Český jazyk a literatura
První cizí jazyk
Druhý cizí jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Základy přírodních věd
Matematika
Práce s počítačem
Zeměpis cestovního ruchu
Tělesná výchova
Ekonomika
Management a marketing
Účetnictví
Právo
Technologie přípravy pokrmů
Technika obsluhy a služeb
Nauka o výživě
Technika administrativy
Obchodní korespondence
Cestovní ruch
Hotelový provoz
Učební praxe
2. Předměty výběrové a volitelné
a) orientace gastronomie
Zařízení provozoven
Speciální technologie
Speciální obsluha
Konverzace v cizím jazyce
b) orientace cestovní ruch
Technika cestovního ruch
Dějiny kultury
Konverzace v cizím jazyce
Celkem hodin
3. Praxe odborná (v týdnech)
CJ1
CJ2
OBN
DEJ
ZPV
MAT
PPC
ZCR
TEV
EKO
MAM
UCE
PRV
TPP
TOS
NAV
TEA
OBK
CER
HOP
PRA
ZAP
SPT
SPO
AKO/N
TCR
DĚK
AKO/A
13
Počet týdenních vyučovacích hodin v
ročníku
1.
2.
3.
4.
Celkem
3
3
3
3
12
3(3)
4(4)
2
3
2
2(2)
2(2)
6(4)
4(2)
2(2)
33
3(3)
4(4)
1
2
2(2)
3
5(3)
4(2)
2(2)
2
31
3(3)
4(4)
1
3
2
2(2)
2
2(1)
2
2
3
29
3(3)
4(4)
1
3
2(2)
2
2
2(1)
2
2(2)
3
29
12(12)
16(16)
3
2
3
10
2(2)
2
8(8)
7
2
4(2)
2
11(7)
8(4)
2
2(2)
2(2)
2
2(2)
8
122
0
2(2)
4(4)
4(4)
10(10)
-
2
-
2
2
2
2
-
2
4
2
2
2
2
4
2
2
4
2
2
33(19) 33(18) 33(14) 33(16) 132(67)
3
3
3(3)
2(2)
11(5)
4. Nepovinné předměty
Nepovinná matematika
Francouzský jazyk
Sportovní hry
Nápojová kultura
Sommeliérství
NMA
- 3. a 4. roč. – 2 + 2
– jedno oddělení společně s Obchodní akademií
FRJ
- zač. – 2 , pokroč.- 2
– jedno oddělení společně s Obchodní akademií
SPH
–2
– jedno oddělení společně s Obchodní akademií
NAK - zač. – 2 , pokroč. –2
– jedno oddělení společně s Obchodní akademií
SOM
- zač. – 2,
– jedno oddělení společně s Obchodní akademií
14
Školní rok 2006/2007 - učební plán tříd H1A, H1B
HOTELNICTVÍ A TURISMUS – počínaje 1. ročníkem ve školním roce
2006/2007 v rámci pokusného ověřování v rámci projektu „Pilot S“
PŘEDMĚT
ROČNÍK
1.
2.
3.
A - a) povinné vyučovací předměty
Český jazyk
CEJ
První cizí jazyk
4.
hodiny
2
1
1
2
ANJ/NEJ
3(3)
3(3)
3(3)
3(3)
Druhy cizí jazyk
ANJ/NEJ
3(3)
3(3)
3(3)
3(3)
Konverzace v cizím jazyce
KCJ
Dějepis
DEJ
2
Základy společenských věd
ZSV
1
Zákl. přírodních věd
ZPV
2
Ekologie
EKL
Matematika
MAT
2(1)
Literatura a kultura
LAK
Tělesná výchova
2(2)
1
2
1
2(1)
3(1)
2(1)
1
2
2
2
TEV
2(2)
2(2)
2(2)
2(2)
Inform. a kom. technologie
ICT
2(2)
2(2)
Hotelový software
HSW
Písemná komunikace
PEK
Efektivní komunikace
EFK
Ekonomika
EKO
Právo
PRA
Účetnictví
Technologie přípravy
pokrmů
UCE
TPP
6(4)
Nauka o potravinách
NAP
1
Nauka o nápojích
NAN
1
Technika obsluhy a služeb
TOS
3(2)
Nauka o výživě
NAV
Zeměpis cest. ruchu
ZCR
2
Cestovní ruch
CER
2
Hotelové služby
HOS
1
2(2)
1(1)
1(1)
2(2)
2(2)
1
2
3
3
2
3(1)
2(1)
5(3)
3(2)
3
33
34
1
2
30
2
28
6
12(12)
12(12)
2(2)
2
5
2
1
9(4)
7
8(8)
4(4)
2(2)
4(4)
2(2)
9
2
5(3)
11(7)
1
1
6
3
3
2
4
125
Praxe odborná
b) povinné volitelné předměty
Speciální technologie
SPT
2(2)
Speciální obsluha
SPO
2(2)
Odborný seminář - gastro
OSE/G
2
Projekt - gastronomie
PRO/G
4
Technika cest. ruchu
TCR
2
15
2(2)
2(2)
2
4
2
Dějiny kultury
DEK
Odborný seminář -CR
OSE/CR
2
Projekt - cest. ruch
PRO/CR
4
Celkem
2
33
34
34
34
2
2
4
135
POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU
Český jazyk ( CEJ )
Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání. V prvním a čtvrtém
ročníku je hodinová dotace předmětu Český jazyk posílena.
První cizí jazyk ( ANJ, NEJ )
Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání.
Žáci si volí buď Anglický jazyk nebo Německý jazyk.
Další cizí jazyk (ANJ, NEJ )
Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání.
Žáci si volí druhý jazyk buď Německý jazyk nebo Anglický jazyk .
Konverzace v cizím jazyce ( KCJ A/N )
Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání.
Předmět je úzce propojen s výukou prvního cizího jazyka. Významně přispívá k rozvoji
komunikativních dovedností v daném jazyce a znalosti odborné terminologie.
Dějepis ( DEJ )
Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání z RVP. Pro
orientaci cestovní ruch je rozšířeno toto vzdělávání ve 3.ročníku o předmět Dějiny kultury.
Základy společenských věd ( ZSV )
Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání z RVP a část
vzdělávacího obsahu oboru Vzdělávání pro zdraví.
Základy přírodních věd ( ZPV )
Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání z RVP, u fyziky je
použita vzdělávací varianta C, u chemie varianta B a biologické a ekologické vzdělávání. Ve
druhém ročníku doplňuje vzdělávání předmět Ekologie.
Ekologie ( EKL )
Předmět doplňuje vzdělávání v oblasti Přírodovědné vzdělávání. Praktické ověření dovedností
probíhá na týdenním ekologickém kurzu ve středisku ekologické výchovy SEVER v Horním
Maršově
Matematika ( MAT )
Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Matematické vzdělávání z RVP. Ve 3.
ročníku je hodinová dotace posílena.
Literatura a kultura ( LAK )
Vzdělávání v tomto předmětu významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke
kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Literární
výchova kromě výchovy ke čtenářství vede žáky i k celkovému přehledu o české a světové
literatuře, k poznání a pochopení textu. Vychází ze vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání.
Tělesná výchova ( TEV )
Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Vzdělávání pro zdraví z RVP. Klade si za
cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a
bezpečnost. Vede k utváření postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti
za své zdraví.
16
Informační a komunikační technologie ( ICT )
Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky efektivně
pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a komunikovat pomocí
Internetu. Předmět se v rámci mezipředmětových vztahů dotýká všech předmětů, nejužší
vazbu má na předměty Hotelový software a Písemná a elektronická komunikace. Vychází ze
vzdělávací oblasti vzdělávání v Informačních a komunikačních technologiích.
Hotelový software ( HSW )
Předmět poskytuje žákům potřebné dovednosti nezbytné k ovládání typického programového
vybavení v hotelových, restauračních a lázeňských provozech a provozních software účetního
programového vybavení. Mezipředmětovými vztahy úzce souvisí se vzdělávání v
Informačních a komunikačních technologiích, v RVP je zařazen v oblasti vzdělávání
Hotelnictví.
Písemná a elektronická komunikace ( PEK )
Předmět poskytuje žákům získání potřebné dovednosti ovládat klávesnici počítače
desetiprstovou hmatovou metodou a dovednost vyhotovit na počítači vybrané druhy
písemností v normalizované úpravě. V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Komunikace ve
službách.
Efektivní komunikace ( EFK )
Předmět poskytuje žákům dovednosti důležité v profesní komunikaci, ovládat psychologické
aspekty komunikace a společenskou etiketu. V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání
Komunikace ve službách.
Ekonomika ( EKO )
Předmět vede žáky k rozvíjení schopností ekonomicky myslet, uplatňovat při posuzování
podnikových činností kritérium efektivnosti, jednat hospodárně a v souladu s etikou
podnikání. V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Ekonomika a podnikání.
Právní nauka ( PRA )
Předmět poskytuje žákům přehled o právním řádu a k získání primárního právního vědomí.
V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Ekonomika a podnikání.
Účetnictví ( UCE )
Předmět poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování ekonomických
informací a efektivní hospodaření s finančními prostředky. V RVP je zařazen v oblasti
vzdělávání Ekonomika a podnikání.
Technologie přípravy pokrmů
Předmět seznámí žáky s technologickými postupy přípravy pokrmů a nápojů, základními
druhy strojů a zařízení, připraví žáky na získání dovedností v řízení výrobního střediska a
hygienickými požadavky na provoz společného stravování. V RVP je zařazen v oblasti
vzdělávání Gastronomie. Výuka 4 hodin ze 6 v prvním ročníku a 3 z 5 ve druhém ročníku
probíhá ve 2 odděleních třídy formou cvičení.
Nauka o nápojích
Předmět poskytuje žákům znalosti týkající se druhů způsobů výroby, ošetřování a servisu
studených a teplých alkoholických a nealkoholických nápojů. V RVP je zařazen v oblasti
oboru vzdělávání Gastronomie.
Nauka o potravinách
Předmět poskytuje žákům znalosti týkající se způsobů výroby potravinářských surovin,
včetně zpracování polotovarů. V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Gastronomie.
Technika obsluhy a služeb ( TOS )
Předmět poskytuje žákům znalosti a potřebné dovednosti týkající se odbytu výrobků a služeb
ve stravovacích zařízeních a poskytuje základní poznatky tykající se vybavení odbytových
středisek, způsobech obsluhy a organizace práce v odbytových střediscích. V RVP je zařazen
17
v oblasti vzdělávání Gastronomie. Výuka 2 hodin ze 3 v prvním i druhém ročníku probíhá
ve 2 odděleních třídy formou cvičení.
Nauka o výživě ( NAV )
Předmět poskytuje žákům ucelenou představu o zdravém životním stylu, o racionální výživě a
zásadách hygieny. Žáci pak mohou uplatnit získané základní znalosti o stavbě a funkci
lidského organismu ve svém jednání a rozhodování. Jeho obsah prolíná třemi obsahovými
okruhy vzdělávání uvedených v RVP – přírodovědným, vzděláváním pro zdraví a odborně
gastronomickým.
Zeměpis cestovního ruchu ( ZCR )
Předmět vede k rozvíjení schopností pochopit vazby lidské společnosti a přírodní sféry,
rozvíjí geografické myšlení nezbytné pro pochopení geografických, kulturních, politických a
demografických souvislostí rozvoje cestovního ruchu. V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání
Cestovní ruch.
Cestovní ruch ( CER )
Předmět poskytuje žákům v ucelené podobě výklad zaměřený na vývoj cestovního ruchu,
jeho postavení v současném světovém hospodářství a na udržitelný rozvoj cestovního ruchu,
na organizační a řídící strukturu. V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Cestovní ruch.
Hotelové služby ( HOS )
Předmět poskytuje žákům ekonomické poznatky o hotelových zařízeních, seznamuje je
s řízením a organizací hotelového provozu a jiných ubytovacích zařízení. V RVP je zařazen
v oblasti oboru vzdělávání Hotelnictví.
Praxe
Odborná praxe je jako řízená praxe (termíny, žáci, náplň, docházkový list, hodnocení žáka,
zpráva o praxi aj.) rozložena do všech ročníků studia, navazuje na výuku v odborných
předmětech a cvičeních a probíhá částečně v období školních prázdnin (viz tabulka přehledu
využití týdnů ve školním roce), na pracovištích fyzických a právnických osob - sociálních
partnerů školy, v České republice i v zahraničí . Je realizována v reálných pracovních
podmínkách na základě Smlouvy o praktickém vyučování žáků (podle § 65, odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., - Školský zákon a ve znění §12, vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním
vzdělávání) včetně odměny za produktivní práci žáka.
Volitelné předměty
Žáci si po 2. ročníku volí jednu ze dvou orientací, gastronomie nebo cestovní ruch.
Orientace na gastronomii zahrnuje ve 3. ročníku 2 hodiny předmětu Speciální technologie a 2
hodiny předmět Speciální obsluha. Ve 4. ročníku pak 4 hodiny předmětu Projekt /gastronomie
a 2 hodiny předmětu Odborný seminář.
Orientace na cestovní ruch zahrnuje ve třetím ročníku 2 hodiny předmětu Technika
cestovního ruchu a 2 hodiny předmětu Dějiny kultury. Ve 4.ročníku pak 4 hodiny předmětu
Projekt / Cestovní ruch a 2 hodiny předmětu Odborný seminář.
Speciální technologie ( SPT )
Předmět vytváří široký základ odborného provozně ekonomického vzdělání
v gastronomickém výrobním středisku (cvičná kuchyně), rozšiřuje žákům znalosti a
především dovednosti a návyky ve speciálních technologických postupech přípravy pokrmů a
nápojů. V RVP rozšiřuje vědomosti z okruhu vzdělávání Gastronomie. Výuka všech hodin je
dělená.
18
Speciální obsluha ( SPO )
Předmět poskytuje žákům znalosti a potřebné dovednosti týkající se odbytu výrobků a služeb
ve stravovacích zařízeních při zvláštních příležitostech, prohlubuje základní poznatky týkající
se vybavení odbytových středisek, způsoby obsluhy a organizaci práce. V RVP rozšiřuje
vědomosti z okruhu vzdělávání Gastronomie. Výuka všech hodin je dělená.
Projekt ( PRO/G )
Prostřednictvím tohoto předmětu žáci integrují teoretické vědomosti z předmětů odborných i
všeobecně vzdělávacích i dílčí praktické dovednosti při navozování modelových situací a
jejich praktickém řešení v pracovním procesu. V RVP rozšiřuje vědomosti z okruhu
vzdělávání Gastronomie.
Odborný seminář (OSE )
Zaměření a výuka tohoto předmětu je specifická.
Předmět je vyučován v blocích. Výuka probíhá v malých skupinách ( 2 - 4 žáci ) pod
pohledem vyučujícího - garanta. Předmětem výuky je konkrétní vylosovaná gastronomická
akce, kterou žáci v daném termínu uskuteční. O realizaci vyhotoví písemný dokument, jehož
obhajoba je součástí praktické maturitní zkoušky. V RVP rozšiřuje komplexní vědomosti ze
všech oborů vzdělávání.
Technika cestovního ruchu ( TCR )
Předmět poskytuje žákům systém informací, chronologických postupů a zásad zaměřených na
vykonávání odborných činností v cestovního ruchu. V RVP rozšiřuje vědomosti z oboru
vzdělávání v Cestovním ruchu, Estetickém a Společenskovědním vzdělávání.
Dějiny kultury ( DEK )
Předmět poskytuje žákům základní orientaci ve vývoji kultury a umění našeho národa
v kontextu vývoje lidstva a umožňuje žákům utvořit si vlastní názor na historický vývoj
kultury a umění. V RVP rozšiřuje vědomosti z oboru vzdělávání v Cestovním ruchu,
Estetickém a Společenskovědním vzdělávání.
Projekt ( PRO/CR)
Prostřednictvím tohoto předmětu žáci integrují teoretické vědomosti z předmětů odborných i
všeobecně vzdělávacích i dílčí praktické dovednosti při navozování modelových situací a
jejich praktickém řešení v pracovním procesu. V RVP rozšiřuje vědomosti z oboru vzdělávání
v Cestovním ruchu, Estetickém a Společenskovědním vzdělávání.
Odborný seminář ( OSE )
Zaměření a výuka tohoto předmětu je specifická.
Předmět je vyučován v blocích. Výuka probíhá v malých skupinách ( 2 - 4 žáci ) pod
pohledem vyučujícího - garanta. Předmětem výuky je konkrétní vylosovaná akce cestovního
ruchu, kterou žáci v daném termínu uskuteční. O realizaci vyhotoví písemný dokument, jehož
obhajoba je součástí praktické maturitní zkoušky. V RVP rozšiřuje komplexní vědomosti ze
všech oborů vzdělávání.
19
3. Výkon státní správy
Od 1. 1. 2006 vešel v platnost zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád). Ředitel školy pak
rozhodoval v oblasti státní správy v případech uvedených v §165, odst. 2 školského zákona.
V každé věci podléhající správnímu řízení byl založen spis opatřený spisovou značkou. Pro
účely správního řízení jsme si pro odlišení vytvořili zvláštní řadu spisových značek.
V průběhu školního roku 2006/2007 učinil ředitel školy ve správním řízení následující
rozhodnutí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Přijetí ke studiu
Nepřijetí ke studiu
Povolení opakování ročníku
Nepovolení opakování ročníku
Podmíněné vyloučení z domova mládeže
Vyloučení z domova mládeže
Podmíněné vyloučení ze školy
Přerušení vzdělávání
Přestup
Vyloučení ze školy
88
33
6
0
1
0
5
1
5
1
Celkem ve školním roce 2006/2007 evidujeme 140 spisů ve správním řízení.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve správním řízení:
•
•
Odvolání proti nepřijetí ke studiu
Odvolání proti vyloučení ze školy
8
1
z nich OŠMTS KÚLK
- ve 4 případech odpůrci vyhověl
- v 5 případech potvrdil rozhodnutí ředitele školy
Zpracovala dne 30.9. 2007
Jana Novotná, asistentka ředitele školy
20
4. Údaje o pracovnících školy ke dni 1. 9. 2006:
Počty a věková struktura pracovníků, platové zařazení:
33 učitelů celkem
z toho žen……………………….…...24
mužů…………………………. 9
průměrný věk 41,94
počet žen na MD…………………….. 0
počet pracujících důchodců….………..1
zařazení do tarifních tříd
počet pedagogů zař.ve třídě 11……..……0
počet pedagogů zař.ve třídě 12…………30
počet pedagogů zař.ve třídě 13……..……3
věková skladba v intervalech
do 30 let …………………………………4
31 – 40 let………………………………..7
41 – 50 let ………………………………15
51 –………………………………………6
důchodový věk ……………………..……1
Údaje o odborné a pedagogické způsobilosti:
82% pedagogických pracovníků má odbornou i pedagogickou způsobilost
Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
5 pedagogických pracovníků studuje dálkově bakalářský obor VŠ (obor učitelství praktického
vyučování)- Pedagogická fakulta univerzity v Hradci Králové.
Změny v pedagogickém sboru:
V průběhu školního roku odešla do invalidního důchodu Ing. Jitka Nováková. Její úvazek
převzali ostatní učitelé grafických předmětů jako nadúvazkové hodiny.
Údaje o pedagogických pracovnících domova mládeže
3 vychovatelé
z toho žen……………………….…... 3
mužů………………………… 0
průměrný věk 45, 6
21
počet žen na MD…………………….. 1
počet pracujících důchodců….………..0
zařazení do tarifních tříd
počet pedagogů zař.ve třídě 8……..……2
počet pedagogů zař.ve třídě 9….………1
Nepedagogičtí pracovníci – středisko škola
Počet celkem 10
z toho žen……………………………….8
mužů…………………………….2
průměrný věk 42,2
Nepedagogičtí pracovníci – středisko DM a ŠJ
Počet celkem 18
z toho žen……………………………….16
mužů…………………………….2
průměrný věk 49,33
Mzdové podmínky pracovníků
Rok
2004
2005
2006
Celkový počet
pracovníků
61,0
61,6
59,7
Počet pedagogických
pracovníků
34,2
34,1
34,1
Průměrná výše
měsíční mzdy ped.
pracovníků
Průměrná výše
nenárok. složek mzdy
ped.prac.
Průměrná výše
měsíční mzdy neped.
pracovníků
19 125,00 Kč
1 616,00 Kč
11 189,00 Kč
19 860,00 Kč
20 686,00 Kč
1 341,00 Kč
1 135,00 Kč
11 406,00 Kč
22
11 440,00 Kč
Průměrná výše
nenárok. složek mzdy
neped. prac.
1 364,00 Kč
1 509,00 Kč
1 495,00 Kč
Do výše mezd se negativně promítá zavedení agregovaných normativů v roce 2004!
Důsledkem je postupné snižování nenárokových složek platu pedagogických pracovníků, při
prakticky konstantních výkonech a počtech pedagogických pracovníků!
Meziroční nárůst nepedagogických pracovníků byl v roce 2004 a 2005 vyvolán tím, že se
škola stala plátcem DPH od 1.1. 2005 (nárůst účetní a ekonomické agendy!) a od 1.1. 2006
vešel v platnost nový Správní řád.
Vliv na přepočtený počet pracovníků má i kolísavý stav v počtu strávníků školní jídelny a
s tím spojený počet pracovníků a také to, že správu počítačové sítě převzala firma a není
zajišťována vlastním pracovníkem v pracovním poměru.
Vzdělávání pracovníků
Další vzdělávání pracovníků (nejen pedagogických) patřilo mezi priority vedení školy i ve
školním roce 2005/2006.
•
Na konci školního roku vykonalo úspěšně 5 učitelů odborných gastronomických předmětů
přijímací zkoušky na Pedagogickou fakultu Univerzity v Hradci Králové – akreditovaný
bakalářský studijní obor „Učitelství praktického vyučování“ ve formě kombinované.
Studium zahájili školním rokem 2006/2007.
Po ukončení jejich studia bychom měli mít v pedagogickém sboru všechny učitele
s vysokoškolským pedagogickým vzděláním.
•
Mezi krátkodobé formy vzdělávání patřily zejména odborné semináře, zpravidla
jednodenní.
Jednoznačnou prioritou v tomto školním roce bylo i v tomto roce vzdělávání managementu
školy a dalších pedagogických pracovníků v souvislosti se zařazením školy ministerstvem
školství do projektu Pilot S na tvorbu a ověřování Školních vzdělávacích programů.
•
Další prioritou bylo vzdělávání účetních a ekonomických provozních zaměstnanců ,
vzdělávání vedoucího školní jídelny v souvislosti se změnami hygienických vyhlášek a
zavedením HACAP a především pak nikdy nekončící vzdělávání učitelů ekonomických
předmětů v souvislosti s neustálými změnami daňové a účetní legislativy a učitelů
grafických předmětů na Státním těsnopisném ústavu v Praze (wordprocessing aj.). Většina
pedagogických i nepedagogických pracovníků (mzdová účetní, účetní, ekonom, hospodářka,
vedoucí škol. jídelny) prohlubovala svoje vzdělání formou odborných seminářů.
V průměru strávil každý pedagogický pracovník a vedoucí pracovníci 2-3 dny na
odborných seminářích.
•
V rámci SIPVZ pokračovalo do konce roku 2006 vzdělávání pedagogických
pracovníků školy s lektory z akreditovaných středisek SIPVZ Gymnázia Turnov a
SUPŠ Turnov.
Skončilo vzdělávání úrovně „Z“a „P0“. Tyto úrovně vzdělávání tak mají splněny všichni
pedagogičtí pracovníci včetně vychovatelů s výjimkou učitelů v předdůchodovém věku. Další
pokračovali ve vzdělávání úrovně „P 1“v modulech Digitální fotografie, Pokročilá úprava
23
textů a Anglický jazyk tak, abychom splnili kritéria daná pokynem ministryně školství do
konce škol. roku 2006/2007.
Mnohé z výše uvedených vzdělávacích programů však měly daleko k potřebným
dovednostem moderního učitele na střední škole tak, jak plánujeme v nových školních
vzdělávacích programech.
Z těchto důvodů jsme uvítali ukončení povinného školení učitelů v rámci SIPVZ počínaje
rokem 2007. Potřebujeme moduly vzdělávání v ICT „šité na míru jednotlivým předmětům“ a
ty si rádi zaplatíme. Například práce s multimediální tabulí. Mrzí nás však, že s povinným
vzděláváním skončila i dotační politika ministerstva školství na neinvestiční i investiční
vybavení škol.
24
5. Základní údaje o žácích školy k 1. 9. 2006
Počet tříd
Počet žáků
∅ žáků na třídu
∅ žáků na
učitele
Obchodní akademie
4
119
29,75
---
Hotelnictví a turismus
8
239
29,88
---
celkem
12
358
29,83
10,53
Studijní obor
Změny počtu žáků v průběhu škol. roku 2006/2007 v jednotlivých třídách:
Třída
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A3
A3
H1B
H1B
H2B
H2B
H2B
H3B
H3B
Jméno žáka
Hlůže David
Brožová Denisa
Dvořáková Lucie
Šlamborová Lucie
Vlachová Karolína
Votrubec Tomáš
Týslová Lucie
Dlouhý Daniel
Brožová Jiřina
Staffová Renáta
Černá Lucie
Gruszová Markéta
Šrytrová Andrea
Bilka Tomáš
Šolc Martin
Datum ukončení studia
25. 9. 06
31. 8. 07
28. 8. 07
31. 8. 07
14. 2. 07
31. 8. 07
31. 8. 07
31. 8. 07
5. 2. 07
20. 9. 07
12. 3. 07
31. 8. 07
5. 9. 06
7. 9. 06
26. 5. 07
Stav žáků k 30. 6. 2007: 357
25
Základní údaje o třídách a žácích školy k 1. 9. 2007
Počet tříd
Počet žáků
∅ žáků na třídu
∅ žáků na
učitele
Obchodní akademie
4
117
29,25
---
Hotelnictví a turismus
8
242
30,25
---
celkem
12
359
29,92
10,56
Studijní obor
Změny v průběhu září 2007:
Přestup na OAHŠ – Menšíková – do H1A
Přestup z OAHŠ – Bursová – z A1
Počet žáků k 30. 9. 2007 (viz zahajovací výkaz):
359
6. Výsledky výchovy a vzdělávání
Výsledky vzdělávání 2006/2007 za 2. pololetí
Třída
Počet
žáků
A1
A2
A3
A4
H1A
H1B
H2A
H2B
H3A
H3B
H4A
H4B
celkem
30
31
30
27
31
30
30
28
32
30
32
26
357
Počet žáků, kteří ukončili studium ve
Prospěch ve 2.pololetí
2.pololetí
prospěli s
Počet žáků z
vyloučeni na vlastní
vyznamenáním opakujících prospěchových
žádost
ročník
důvodů
0
5
1
4
1
0
0
3
4
0
0
0
18
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
2
8
1
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
26
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
Výsledky maturitních zkoušek 2006/2007
Prospěch
Studijní obor
Počet žáků
prospěli s
vyznamená
ním
prospěli
neprospěli
nekonali
maturitní
zkoušku
Obchodní akademie
27
3
24
0
0
Hotelnictví a turismus
58
4
46
5
3
celkem
85
7
70
5
3
Poznámka: 2 žáci budou opakovat celou maturitní zkoušku v únoru 2008
Přijímací řízení ve školním roce 2006/2007
Přihlášení žáci (v závorce loňské údaje a předloňské údaje)
1. termín
2. termín
Hotelnictví a turismus
Počet žáků
78 (99, 81)
nebyl organizován
Obchodní akademie
Počet žáků
43 (49, 30)
0 (10, 9)
Celkem bylo přijato:
na OA 32 žáků, z toho 3 na odvolání
na HŠ 60 žáků, z toho 2 na odvolání
studijní průměr 1,32 (1,32; 1,32)
studijní průměr 1,57 (1,57; 1,51)
Obchodní akademie:
„Kvalita“ (tj. průměrný prospěch ze ZŠ v 8. a 9. ročníku) přijímaných žáků je v posledních
letech na stabilní a neovlivňuje ji počet uchazečů o studium.
27
Hotelnictví a turismus:
Na Hotelové škole je patrný mírný pokles „kvality“ přijatých žáků a tento trend bude zřejmě
dále pokračovat. Musíme se s tím vyrovnat a v rámci platných RVP provést změny v cílech
vzdělávání v našich ŠVP a metody práce postupně měnit tak, aby odpovídaly skutečnosti a
reálným možnostem žáků.
Vlastní průběh zkoušek
Přijímací zkoušky konali všichni uchazeči o studium!
Přijímací zkoušky měly tyto části:
1. výsledky testů CERMAT dosažené v rámci celostátního testování žáků 9. tříd ZŠ
(ti, kteří se tohoto testování neúčastnili, byli otestováni v rámci přijímacích zkoušek
na naší škole 23. 4. 2007 testy CERMAT stejné obtížnosti!).
2. pohovor uchazeče s komisí (6 členná), z části vedený na běžná konverzační témata v
anglickém nebo německém jazyce. Komise zjišťovala komunikativnost, jednání a
vystupování uchazeče, motivaci ke studiu zvoleného oboru a také s uchazečem prodiskutovala
a následně ohodnotila Výstupní hodnocení žáka ze ZŠ.
V přijímacím řízení se dále hodnotilo:
3. hodnocení prospěchu ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní vysvědčení z 9.
ročníku - 5 profilových předmětů).
Pořadí uchazečů v přijímacím řízení bylo stanoveno na základě celkového počtu bodů
získaného uchazečem v jednotlivých částech přijímacího řízení. Při rovnosti počtu bodů
rozhodoval prospěch na základní škole.
Průběh a výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2006/2007 viz www.oahs.cz.
28
Uplatnění absolventů k 30. 9. 2006 (pro srovnání uvedeny údaje o čerstvých absolventech
z minulých dvou let k 30.9. 2004 a 2005):
V září 2007 nebyl průzkum prováděn, bude proveden až na konci roku 2007 společně se
zjišťováním změn v uplatnění absolventů z minulých letech oproti září 2006!
Rok
V pracovním
Studují
Ostatní
Třída maturity poměru
Nezaměstnaní
Nezjištěno Celkem
v
mimo
VŠ VOŠ SŠ au- zahraničí
oboru obor
pair
A4
2004
5
2
0
7
8
0
1
0
2
25
H4A
2004
3
3
1
2
3
1
3
2
9
27
H4B
2004
8
4
0
0
7
1
1
0
4
25
A4
2005
3
0
0
7
11
6
1
0
0
28
H4A
2005
6
2
0
2
2
4
2
0
3
21
H4B
2005
3
1
7
2
4
3
0
0
1
21
A4
2006
0
0
0
17
8
6
0
0
0
31
H4A
2006
5
0
0
2
12
4
0
0
2
25
H4B
2006
7
1
1
5
6
1
1
4
1
27
Poznámky a závěry:
•
•
•
informace byly získány třídními učiteli osobním kontaktem na absolventa nebo jeho
rodiče, příp. prostřednictvím spolužáků
u absolventů obchodní akademie 100% pokračuje ve studiu !, 55% VŠ v přímé návaznosti
na studovaný obor, tj. ekonomické obory, cestovní ruch a veřejnou správu
ze 4 absolventů hotelové školy v zahraničí 3 studují (Skotsko), to je nový pozitivní
poznatek
Čerství absolventi školy (a podle údajů z úřadů práce ani další z minulých let) nemají problém
s uplatněním na trhu práce. V oblasti HOTELNICTVÍ a GASTRONOMIE se naopak začíná
projevovat nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.
29
1. pololetí školního roku 2006/07
Souhrnná statistika tříd
třída
žáků
zpracováno dne: 23.10. 2007
z toho hodnocení
V
P
5
N
snížená
známka Ch
průměrný
prospěch
Průměrná absence na žáka
celkem neomluv.
třídní učitel
A1
30
2
28
-
-
-
2.133
40.83
-
H1A
31
2
24
5
-
1 (0+1)
2.341
51.67
1.29
Ing. Mikulová Jaroslava
H1B
30
1
24
5
-
-
2.377
63.40
0.07
Drašnar Radek
1. ročník
91
5
76
10
0
1 (0+1)
2.288
51.97
0.46
A2
32
4
22
4
2
-
2.121
78.96
0.03
H2A
30
0
25
2
3
-
2.716
56.70
-
H2B
29
4
21
3
1
-
2.403
61.24
0.07
2. ročník
91
8
68
9
6
-
2.381
65.98
0.03
A3
30
2
25
1
2
-
2.390
61.93
0.10
Mgr. Houbová Ivana
H3A
32
3
27
2
-
4 (4+0)
2.355
81.18
0.66
Mgr. Valešová Blanka
H3B
29
0
21
3
5
2 (0+2)
2.642
88.03
1.76
Dědková Eva
3. ročník
91
5
73
6
7
6 (4+2)
2.456
77.02
0.82
A4
27
5
20
2
-
-
1.985
72.81
-
Mgr. Ferenc Pavel
H4A
32
0
28
4
-
-
2.566
71.53
-
Mgr. Votrubcová Dana
H4B
26
0
20
3
3
-
2.549
111.84
-
Kostříková Mirka
4. ročník
85
5
68
9
3
-
2.362
84.27
-
CELKEM
358
23
285
34
16
7 (4+3)
2.367
69.57
0.34
30
Ing. Černá Iva
Mgr. Flégrová Soňa
Sudková Jana
Mgr. Flégr Petr
2. pololetí školního roku 2006/07
Souhrnná statistika tříd
třída
žáků
zpracováno dne: 23.10. 2007
z toho hodnocení
V
P
5
N
snížená
známka Ch
průměrný
prospěch
Průměrná absence na žáka
celkem neomluv.
třídní učitel
A1
30
0
29
1
-
2 (2+0)
2.245
67.66
-
Ing. Černá Iva
H1A
31
1
27
1
2
-
2.659
58.03
-
Ing. Mikulová Jaroslava
H1B
30
0
30
-
-
-
2.542
56.33
-
Drašnar Radek
1. ročník
91
1
86
2
2
2 (2+0)
2.488
60.65
-
A2
31
5
22
1
3
2 (1+1)
2.009
103.58
5.55
Mgr. Flégrová Soňa
H2A
30
0
19
4
7
2 (2+0)
2.631
51.66
0.23
Sudková Jana
H2B
28
3
20
5
-
1 (1+0)
2.301
48.92
0.18
Mgr. Flégr Petr
2. ročník
89
8
61
10
10
5 (4+1)
2.296
68.89
2.07
A3
30
1
26
2
1
1 (1+0)
2.470
80.73
1.53
Mgr. Houbová Ivana
H3A
32
4
21
1
6
1 (1+0)
2.288
68.43
2.25
Mgr. Valešová Blanka
H3B
30
0
23
1
6
-
2.619
84.66
-
3. ročník
92
5
70
4
13
2 (2+0)
2.456
77.74
1.28
A4
27
4
23
-
-
-
1.992
40.33
-
Mgr. Ferenc Pavel
H4A
32
0
29
3
-
-
2.713
58.00
-
Mgr. Votrubcová Dana
H4B
26
0
18
4
4
-
2.846
87.07
-
Kostříková Mirka
4. ročník
85
4
70
7
4
-
2.491
61.28
-
CELKEM
357
18
287
23
29
9 (8+1)
2.438
67.26
0.85
31
Dědková Eva
7.1. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání ve školním roce 2006/2007
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
druh
C
C
D
D
C
H
A
H
směr vzděl. programu
ekonomický
pedagogický
právní a veřějnoprávní
poskytování služeb
sociální a zdravotnický
umělecký a technický
E všeobecně vzdělávací
zemědělský a ekelogický
C,M zájmový
zp.ukonč. název kurzu
O
Obchodní korespondence
O
Individuální kurz účetnictví
O
Marketing se zaměř. anglický jazyk
O
Marketing se zaměř. německý jazyk
rozsah akred. poč. uč. relizov.
16/K
0
40/K
1
1
180/K
0
180/K
0
O
O
O
O
Právní minimum pro obecní úřady
Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
Hostinská činnost
Hygienické minimum
45/K
82/K MMR
300/K MŠMT
10/P
O
Efektivní komunikace
16/P
0
O
Společenská konzumace
12/P
0
Vysvětlivky
A
C
D
E
H
M
O
K
P
REKVALIFIKAČNÍ KURZ
KURZ DOPLŇUJÍCÍ KVALIFIKACI V DANÉM OBORU
KURZ ZVYŠUJÍCÍ ZAMĚSTANANOST
KURZ MANAŽERSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ PODLE SPECIÁLNÍCH PRÁVNÍCH NOREM ( ŠKOLENÍ ZE ZÁKONA
ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ, VOLNOČASOVÝ KURZ
OSVĚDČENÍ
KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
PRESENČNÍ FORMA STUDIA
12
65
0
2
0
2
7. 2.Údaje o poskytování dalšího vzdělávání ve školním roce 2006/2007 - komentář
Realizován byl kurz Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, a to v podobě
vykonané závěrečné zkoušky. K závěrečné zkoušce bylo přihlášeno ve dvou kurzech 12
frekventantů a se stalo úspěšnými absolventy.
Realizován byl mimo plán na zakázku vytvořený Individuální kurz podvojného účetnictví
v rozsahu 80 hodin. A toto vidíme jako jednu z cest vzdělávání dospělých.
O celoživotní vzdělávání není mezi veřejností zájem. Vede k tomu zřejmě stále ještě nízká
míra nezaměstnanosti v regionu.
Zájem projevily o rekvalifikační kurz Hostinská činnost S – comp CENTRE s. r. o. Liberec,
ale zde realizace ztroskotala na neochotě frekventantů dojíždět z Liberce do Turnova.
O studijních programech je průběžně informován Úřad práce v Semilech, v Jablonci nad
Nisou, ale ani těmto institucím, které mají k rekvalifikacím a následnému vzdělávání nejblíže,
se nepodařilo přesvědčit potencionální uchazeče.
Ani propagační činnost, která by nám měla být poskytována prostřednictvím Centra
vzdělanosti Libereckého kraje a Vzdělávacím centrem Turnov o. p. s., není nijak úspěšná.
8. Řízení školy
Do řízení školy ve 2. pololetí rasantním způsobem zasáhl proces optimalizace sítě středních
škol v Libereckém kraji zpracovaný v materiálu schváleném zastupitelstvem Libereckého
kraje na jeho dubnovém jednání 24. 4. 2007 pod názvem:
Změny vzdělávací soustavy středních škol Libereckého kraje.
V tomto materiálu je ad OAHŠ Turnov uvedeno s nejprve předpokládaným termínem
realizace od 1.7 2007, následně pak k 1.1. 2008:
Sloučení:
Obchodní akademie a Hotelové školy Turnov a
Integrované střední školy Turnov
se záměrem přestěhování obou subjektů do lokality Zborovské ulice a výměny budovy
Integrované střední školy se Základní školou, Turnov, Žižkova 518, která je zřizována Městem
Turnov. V tomto ohledu je Město Turnov připraveno jednat s krajem.
V červnu 2007 pak bylo usnesení revokováno a způsob sloučení změněn na „splynutí“:
USNESENÍ č. 193/07/ZK
Revokace usnesení zastupitelstva kraje č. 149/07/ZK
Zastupitelstvo kraje po projednání
revokuje
usnesení č. 149/07/ZK v plném rozsahu,
rozhoduje
a) o splynutí Integrované střední školy, Turnov, Alešova 1723, příspěvkové organizace, a
Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvkové organizace,
s účinností k 1. 1. 2008,
b) že veškerá práva a povinnosti zanikajících příspěvkových organizací přecházejí
s účinností od 1. 1. 2008 na nově vzniklou příspěvkovou organizaci s názvem Obchodní
33
akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková
organizace,
a ukládá
Mgr. Petru Doležalovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje zřizovací listinu
nově vzniklé příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná
škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace.
Termín: 30. 9. 2007
Tomuto materiálu však předcházelo jednání představitelů Libereckého kraje 17.1. 2007
v Turnově
17. 1. 2007
Optimalizace středního školství – Turnovsko
17. 1. 2007 – Turnov
zápis z jednání
Jednání se zúčastnili:
za Liberecký kraj:
Mgr. Petr Doležal
za Krajský úřad Libereckého kraje: RNDr. Robert Gamba, Anna Tajčmanová, Leoš Křeček
za Město Turnov:
PhDr. Hana Maierová a další zastupitelé
za Městský úřad Turnov:
Bc. René Brož
za Gymnázium Turnov:
Mgr. Miroslav Vávra
za Střední zdravotnickou školu Turnov:
Mgr. Lenka Nováková
za Střední uměleckoprůmyslovou školu Turnov:
Mgr. Leoš Patka
za Integrovanou střední školu Turnov:
Ing. Milena Lednejová
za Obchodní akademii a Hotelovou školu Turnov: Mgr. Otakar Špetlík
za Úřad práce v Semilech:
Mgr. Jan Rychlík
za Českou školní inspekci:
Mgr. Karel Bárta
Mgr. Miroslav Beran
ředitelé základních škol
Mgr. Petr Doležal seznámil přítomné se záměrem změn ve vzdělávací nabídce středních škol
v oblasti Turnova. Liberecký kraj uvažuje o směně objektu Základní školy v Žižkově ulici
(majetek města) a ISŠ Turnov (majetek kraje), aby byly vytvořeny podmínky pro vznik
jednoho vzdělávacího subjektu. ISŠ Turnov a OA a HŠ Turnov jsou navrhovány ke
sloučení s ohledem na zázemí pro obory služeb, přičemž by do tohoto nově vzniklého
subjektu mohly být přičleněna Střední zdravotnická škola Turnov.
PhDr. Hana Maierová (Město Turnov):
Odkázala na dlouhou tradici vzdělávání v souvislosti s rozvojem zejména v 19. století a
provázaností s průmyslovými aktivitami. Město Turnov se svou přirozenou spádovostí může
poskytovat širší vzdělávací nabídku, zároveň nabízí dostatečné zázemí pro ubytování. Nebrání
se organizačním změnám bez rušení oborové nabídky.
Město vedlo diskuse o možnosti přestěhování škol, nicméně Zastupitelstvo Města Turnov
zatím v této věci nepřijalo žádné usnesení. Upozornila také na ekonomickou dimenzi tohoto
přesunu a směny objektů.
Mgr. Jaromír Frič (Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Města Turnov):
34
Obory ISŠ Turnov a OA a HŠ Turnov jsou rozdílné, tudíž v tomto případě je sloučení
diskutabilní a není doporučováno.
SZŠ Turnov byla cíleně budována v areálu nemocnice včetně domova mládeže. Je to zásadní
výhoda pro danou školu, takže by měla být ponechána v prostorách, v nichž je.
Výměna objektů mezi ZŠ a ISŠ je problémová také v vzhledem k odlišnému technickému stavu
budov a z hlediska vnitřní vybavenosti. Zástupci města odhadují, že v případě přestěhování
základní školy do objektu ISŠ by bylo potřebných cca 90 milionů korun na dovybudování.
Liberecký kraj by měl nechat zpracovat studii na stav objektu ISŠ.
Mgr. Otakar Špetlík (OA a HŠ Turnov):
Dotázal se, jak kraj komunikuje v této věci s ostatními kraji.
Mgr. Lenka Nováková (SZŠ Turnov):
Střední zdravotnická škola má v blízkosti areálu svoje opodstatnění. Škola je personálně a
výukou s nemocnicí provázána. Informovala také o tom, že se škola nestala místním centrem
celoživotního vzdělávání v rámci Centra vzdělanosti Libereckého kraje a nebylo ji schváleno
poskytování vzdělávání v dálkové a večerní formě. Z tohoto důvodu žádá o zařazení do CVLK
a o umožnění dalšího vzdělávání.
RNDr. Robert Gamba (Krajský úřad Libereckého kraje):
Poskytování vzdělávání v dálkové a večerní formě je v současnosti, kdy jsou přímé náklady na
vzdělávání financovány prostřednictvím normativu, nemožné. Na žáky v těchto formách
vzdělávání stát neposílá finanční prostředky. Bylo by tedy nutné, pokud by kraj povolovat tyto
formy studia, hradit náklady s ním spojené z finančních prostředků na žáky denní formy. A to
samozřejmě nikoli v rámci jedné školy, ale na úkor celé vzdělávací soustavy. Jakékoli
navyšování ostatních forem studia vede ke snížení částky, kterou školy obdrží na vzdělávání
žáků denní formy. Sám osobně patří k kritikům tohoto systému, nicméně zatímco tento systém
nevyhovuje dalším dvěma krajům, vyhovuje ostatním, tudíž dokud se situace ve financování
ostatních forem vzdělávání nezmění, nebude možné těmto žádostem vyhovět.
Ing. Milena Lednejová (ISŠ Turnov):
Informovala o dobré vybavenosti školy ve vztahu k oborům služeb a gastronomie. Škola ale
nedostačuje v oblasti technických oborů, zejména má nedostatek CNC strojů potřebných pro
praktickou výuku.
Mgr. Jan Rychlík (ÚP v Semilech):
Podle jeho názoru je potřebné změnit výuku na školách tak, aby studenti dostali vzdělanostní
základ, který by je naučil dovednostem jako je loajalita, týmová spolupráce apod. Základem
vzdělávání by měla být „univerzálnost“. Je potřebné, aby studenti počítali s tím, že se budou
muset vzdělávat celý život, aby byli schopni přizpůsobit se požadavkům trhu práce. V tomto
směru je třeba začít u rodičů a zaměstnavatelů. Žádá zapracovat do záměru více technických
oborů a posílení celoživotního vzdělávání.
Závěrem bylo shrnuto, že Město Turnov požaduje zachování SZŠ Turnov v stávajících
prostorách. O možnosti přesunu ZŠ a ISŠ budou vedena další jednání. Je také požadováno
posilování technických oborů v oblasti Turnova.
Zastupitelstvo Města Turnov záměr navrhovaných změn projedná a poté bude třeba jej dále
mezi městem a Libereckým krajem projednávat. Za prvé otázku ekonomického vypořádání
majetku, za druhé časovou postupnost jednotlivých kroků.
35
Mgr. Petr Doležal zástupce města seznámil i se záměrem převodu zřizovatelských funkcí ZŠ
Sobotecká z kraje na město. K tomuto tématu bude s Městem Turnov svoláno samostatné
jednání, podklady společně připraví pracovníci Městského úřadu Turnov a Krajského úřadu
Libereckého kraje.
Stanovisko turnovského zastupitelstva k optimalizaci středních škol v únoru 2007 bylo
toto:
K bodu 9/ Střední školy
ZM bere na vědomí informaci o Záměru změn ve vzdělávací nabídce Libereckého kraje a s
ním souvisejících skutečnostech. ZM ukládá starostce a OŠKS jednat se zástupci LK tak, aby
byly zachovány střední školy v Turnově ve stávající struktuře včetně struktury oborové.
(hlasování: 16/0/1)
Usnesení ZM č. 18/2007, únor 2007
A další stanovisko z května 2007 jako reakce na dubnové usnesení krajského
zastupitelstva:
ZM nesouhlasí s dosavadním průběhem optimalizace sítě středních škol v
Turnově a žádá Krajské zastupitelstvo Libereckého kraje o přehodnocení
svého usnesení č. 115/07/ZK ze dne 24. 4. 2007 v části týkající se změn
vzdělávací soustavy na Turnovsku.
ZM Turnov žádá o vypuštění bodu č. 27 z projednávání Zastupitelstva
Libereckého kraje dne 29. 5. 2007 s tím, aby navrhovaný proces
optimalizace v Turnově byl pozastaven a pokračoval až po podrobné
analýze a objektivním zdůvodnění nutnosti optimalizačních kroků.
Tímto nedojde k narušení „Záměru změn ve vzdělávací nabídce středních
škol Libereckého kraje“.
Usnesení ZM č. 87/2007, květen 2007
Stanovisko zaměstnanců školy z 2. 5. 2007:
Sdělení rodičům
Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás seznámili s rozhodnutím zastupitelstva Libereckého kraje, které vejde
v platnost již 1. července 2007.
Na veřejném zasedání 24. dubna 2007 odhlasovalo zastupitelstvo Libereckého kraje
administrativní sloučení těchto turnovských škol: Obchodní akademie a Hotelové školy a
Integrované střední školy Turnov v jeden celek. Tento krok byl zdůvodněn zkvalitněním
vzdělávání a zlepšením prostupnosti žáků mezi obory.
My, pedagogičtí pracovníci OAHŠ, nesouhlasíme se sloučením škol, jelikož v tomto kroku
nevidíme nic, co by splňovalo předpoklady kraje. Nebyla nám předložena žádná studie, která
36
by vyhodnotila úsporu finančních prostředků, nic, co by odpovídalo zkvalitnění vzdělávacího
procesu. Jediným možným důvodem by mohla být stanovená kvóta pro optimalizaci, a to
400 žáků. Nabízí se otázka, proč zrovna 400? My jich máme 360 a jsme schopni mít až
420 žáků, aniž by došlo ke snížení úrovně vzdělávání.
OAHŠ v Turnově má skvělé zázemí, vybavení (i díky sponzorskému daru ve výši 60 mil. Kč
pana Bohuslava Jana Horáčka, absolventa školy, do tehdy nově vznikajícího areálu OAHŠ
a 50 mil. Kč z pokladny Města Turnova), má jméno a uznání po celé republice, dává žákům
nejen dobré vzdělání, ale nabízí jim kurzy, státní zkoušky, soutěže, prezentace, praxi, aby se
mohli slušně uplatnit na trhu práce, pokračovat ve studiu doma i v zahraničí.
Z výše popsané situace vyplývá, že Vaše děti, kromě 4. ročníků, již nedostudují pod hlavičkou
OAHŠ Turnov. Jako absolventi už nebudou mít toto hodnocení. Budou to absolventi nějaké
sloučené školy pod ještě neznámým jménem.
Proto Vás žádáme o zamyšlení se nad těmito změnami a otázkou:
Proč se musíme vzdát zavedeného jména a loga školy OAHŠ, pod kterým se skrývá 13 let
systematicky budované image školy, která má v očích rodičů, občanů, zaměstnavatelů
i odborné veřejnosti vysokou úroveň?
Turnov 2. května 2007
Zaměstnanci OAHŠ Turnov
Do diskuse se zapojili také žáci školy (viz MFD 11.5.2007):
11.05.2007 - JANA PŠENIČKOVÁ
Protest studentů: Nechte nám školu
Několik set studentů včera demonstrovalo v Turnově proti slučování Obchodní akademie a Integrované střední
školy
Turnov - Nechte nám naši školu, volali včera studenti Obchodní akademie a hotelové školy v Turnově. Tři stovky
z nich se sešly na demonstraci, kde bojovaly proti sloučení s Integrovanou střední školou. O něm rozhodli v
dubnu krajští zastupitelé v rámci optimalizace středního školství v Libereckém kraji.
„Tohle sloučení je nesmyslné a nelíbí se nám,“ prohlásil Karel Mareš, organizátor akce a student prvního
ročníku obchodní akademie. Jeho kolegové s ním bouřlivě souhlasili a doprovodili jej potleskem. Studenty v
jejich protestech nezmírnil ani kompromis, na němž se vedení školy s krajem den předtím dohodly.
Ke sloučení dojde později
„Máme přislíbeno, že namísto původního termínu k prvnímu červenci letošního roku dojde k administrativnímu
sloučení škol až v lednu příštího roku, případně v červenci,“ oznámil ředitel školy Otakar Špetlík. Z názvu školy
nezmizí ani Obchodní akademie a hotelová škola, jen k ní navíc přibude Střední odborná škola. „Ten, kdo o
název školy přijde, je Integrovaná škola, ta by se měla cítit poškozená,“ zmínil ředitel.
Původně hrozilo, že sloučením obou škol totiž zanikne i název OAHŠ. A právě to se studentům ani učitelům příliš
nelíbilo. „Tím bychom ztratili dlouhodobě budovanou image školy, kvůli níž se nám hlásí studenti z celé
republiky,“ upozornil učitel Radek Drašnar.
Osud školy není lhostejný ani Oldřichu Dutému, který letos maturuje a je jediným handicapovanýmstudentem na
škole. „Tady jsem zjistil, že život není jen o známkách. I když mám trojku z angličtiny, přesto jsem se dostal na
britskou školu v Praze. Není to tedy tím, že bych neuměl anglicky, ale tím, že naše škola má na nás vyšší
nároky,“ doplnil student. Škola si prý navíc drží velkou prestiž a je vyhlášená po celé republice. „Neměli
bychom dovolit, aby ztratila svou tvář,“ uzavřel Dutý.
Podle Špetlíka se už sloučení obou škol nedá zabránit. A i když kraj z původních návrhů podle náměstka pro
školství Petra Doležela ustoupil, změny budou muset odsouhlasit ještě zastupitelé.
37
„Zatím je to jenom příslib, nemáme jistotu, že to tak opravdu bude,“ zdůraznila Jarmila Marešová, zástupkyně
rodičů. Ani studentům se to příliš nezamlouvá. „Je to sice ze strany kraje ústupek, ale stejně to není to, co jsme
chtěli,“ řekla Lucie Špinková, zástupkyně studentů.
Ředitel Špetlík vidí smysl ve slučování obou škol ve chvíli, kdy se Integrovaná střední škola přestěhuje do budovy
Základní školy v Žižkově ulici a postoupí ji tak budovu v Alešově ulici u nádraží. „Pak by tady vznikl velký areál,
který by mohli využívat učitelé z obou škol,“ doplnil ředitel. O výměně budov tak prý teprve bude jednat kraj s
městem Turnov.
Ze sloučení nejsou nadšení ani někteří studenti z Integrované střední školy. „Dělají z nás něco méněcenného a
podceňují nás. To se nám nelíbí,“ sdělila na adresu studentů z obchodní akademie Petra z prvního ročníku
Integrované střední školy. Studenti OAHŠ už sepsali proti sloučení škol petici, podepsalo se pod ní zhruba dvě
stě padesát z nich. Svou petici chystají i rodiče žáků. Ti svolají na 15. května mítink do městského kina, kam
chtějí pozvat i zástupce kraje.
V Turnově nejsou jediní, komu se záměr optimalizace, který kraj schválil v dubnu, nelíbí. Protestují proti němu i
rodiče a studenti v Jablonci nad Nisou. Nezamlouvá se jim, aby došlo ke sloučení Střední odborné školy a
středního odborného učiliště se Střední odbornou školou gastronomie a služeb v Liberci. Pod petici se už
podepsalo přes jedenáct tisíc lidí.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj
A stanovisko Sdružení rodičů a přátel OAHŠ z 21. 5. 2007:
Vážení zastupitelé Libereckého kraje,
dne 15.5.2007 proběhla schůze Sdružení rodičů
a přátel Obchodní akademie a
Hotelové školy v Turnově (SRP OAHŠ) za účelem projednání sloučení Obchodní akademie a
Hotelové školy v Turnově a Integrované střední školy v Turnově. Na této schůzi byl potvrzen
nesouhlas výboru SRP OAHŠ se slučováním těchto škol a podepsána petice za zachování
samostatnosti obou škol.
Na toto jednání byly přizváni zastupitelé Libereckého kraje zastupující oblast Turnovska (Ing.
T. Sláma, Mgr. K. Bárta, Mgr. M. Beran, Mgr. M. Pokorná, p.J. Kvapil), náměstek hejtmana
pro školství p. P.Doležal, dále představitelé města Turnova (starostka PhDr. H. Maierová,
místostarosta Ing. J. Pekař, místostarosta p. A. Hozdecký) a vedoucí odboru školství
Krajského úřadu RNDr. R.Gamba.
Z pozvaných hostů se zúčastnili pouze p. RNDr. R. Gamba, Mgr. Beran a místostarosta p. A.
Hozdecký.
V úvodu byl přednesen nesouhlas výboru SRP OAHŠ se slučováním škol, dále byl dán prostor
pro vystoupení ředitelů obou škol, zástupce města p. A. Hozdecký zodpověděl dotazy
přítomných, p. Mgr. Beran informoval o projednávání změn ve školství na Krajském
zastupitelstvu 24.4.2007.
Vedoucí odboru školství p. RNDr. R.Gamba obhajoval navržené slučování škol na základě
materiálu „Změny vzdělávací soustavy středních škol Libereckého kraje“, který sloužil jako
podklad pro odsouhlasení změn Krajským zastupitelstvem dne 24.4.2007.
Rádi bychom Vás upozornili, že tento, tak závažný dokument pro budoucnost středního
školství na Liberecku, je zpracován velice povrchně a navíc i plný rozporů. Na několika
případech nám dovolte na tyto věci poukázat:
-
Tento materiál předpokládá změny v soustavě středních škol ve střednědobém
horizontu do r. 2011. Je opravdu nutné dělat zásadní zásahy do struktury škol
s výhledem na čtyři roky ?
Údajně byly navrhované změny projednány s představiteli měst a s řediteli škol. Na
základě dotazů na zástupce města je zřejmé, že jednání sice proběhla, ale bez jasně
definovaných závěrů a často bez termínů (přestěhování ZŠ v Žižkově ulici a ISŠ nemá
jasný časový horizont, vůbec nejsou řešeny finanční náklady – viz zápis).
38
-
-
-
-
-
Slučování škol si vyžádá jisté finanční náklady, v předloženém materiálu však není
zohledněno ekonomické hledisko, ani nebyla zpracována žádná další ekonomická
studie.
Změny vzdělávací soustavy se odvolávají především na demografický vývoj, s tímto lze
polemizovat, neboť v posledních letech dochází v celé ČR i v Libereckém kraji ke
vzestupu porodnosti (v ČR z 90tis. v roce 2000 na 106 tis. narozených v roce 2006!!).
Nebyla podrobně analyzována dopravní dostupnost, která je v případě turnovských
škol významným pozitivním faktorem z hlediska potenciálního počtu uchazečů o
studium.
Nebyla zpracována podrobná analýza poptávky ze strany žáků a analýza uplatnění
absolventů na trhu práce. Tento aspekt považujeme za rozhodující, ačkoli je podrobně
řešeno např. genderové hledisko (tři strany srovnávacích grafů), poptávka ze strany
žáků a údaje z Úřadu práce o evidenci uchazečů o práci zde zcela chybí!
Předložený materiál preferuje vzdělávací subjekty s kapacitou ne menší než 400 žáků,
je samozřejmě diskutabilní proč právě 400, podle návrhu jsou zachovávány subjekty
s kapacitou výrazně menší (zejména umělecké školy). A podle vyjádření RNDr. R.
Gamby na schůzi SRP OAHŠ jsou 3 třídy v ročníku (a tedy 360 žáků školy)
z pedagogických i provozních důvodů (úvazky učitelů aj.) dostačující.
Některé oblasti Libereckého kraje vykazují podle Vámi schváleného materiálu –
citujeme ze str. 23:
„Některé oblasti však k tomuto roku vykazují vstupní kapacity pětinásobné, naprostý
extrém tvoří Semilsko, kde vzhledem k očekávanému poklesu žáků je předpokládaná
kapacita ke školnímu roku 2011/2012 nastavena na 149% žáků v dané oblasti
vycházejících ze základních škol.“ ???
Přesto zde nemá k žádné redukci kapacit dojít!
Administrativní sloučení způsobí, že se žáci stanou v průběhu studia žáky jiné školy.
Toto je možné námi, rodiči, považovat za podvod na žácích.
Snahou zřizovatele je, aby byly využívány především objekty, které jsou v majetku
kraje, v případě, že nejsou vhodné podmínky uvažuje kraj o zásadních rekonstrukcích
nebo výstavbě nových objektů. Není nikde specifikováno, kterých objektů se to týká a
jakými náklady budou školy rekonstruovány, z jakých zdrojů budou náklady kryty a
kolik bude nyní stát administrativní sloučení apod.
V tomto materiálu je vyjádřena podpora a rozšíření vzdělávací nabídky Soukromé
hotelové školy Hergesell spol. s r.o. Proč je zde zmíněna právě tato jediná soukromá
škola v Libereckém kraji? V Turnově se zřejmě bude omezovat kapacita hotelové školy
a v Liberci bude Liberecký kraj podporovat nabídku soukromé hotelové školy, tj.
školy, které není zřizovatelem! ? Toto je další evidentní rozpor v koncepci.
Výše uvedené rozpory v materiálu „Změny vzdělávací soustavy středních škol Libereckého
kraje“nám nedokázal vedoucí odboru školství RNDr. R. Gamba 15.5. 2007 jednoznačně
vysvětlit a materiál obhájit.
Na výše uvedených faktech je patrné, že schválené změny vzdělávací soustavy středních škol
Libereckého kraje byly schváleny na základě materiálu, který nezohledňuje zdaleka všechny
důležité a nezbytné aspekty. Zcela a záměrně opomíjí ekonomické hledisko daných změn a
nedokládá ani základní podmínku pro slučování škol, tj. počet žadatelů o studium a jejich
následné uplatnění na trhu práce.
Z těchto důvodů Vás žádáme o revokaci Vašeho usnesení č.115/07/ZK ze dne 24.4.2007 o
schválení materiálu „Změny vzdělávací soustavy středních škol Libereckého kraje“ a
zachování stávajících samostatných subjektů OAHŠ Turnov a ISŠ Turnov.
39
V Turnově, 21.5.2007
Za výbor SRP OAHŠ: Ing. Jaroslav Vávra
Ing. Petr Chval
Edita Svobodová
Jarmila Marešová
Poté v červnu 2007 předložil náměstek hejtmana Libereckého kraje Mgr. Petr Doležal
radě Libereckého kraje záměr vzdělávacího projektu pro Turnov, jehož záměr byl zveřejněn
ve formě tiskové zprávy a následně za přítomnosti náměstka veřejně projednán na červnovém
jednání Zastupitelstva Města Turnova:
40
TISKOVÁ ZPRÁVA
V Liberci 20. 6. 2007
Kraj představil Turnovu cestu budoucnosti vzdělávání
Český ráj může mít Podnikatelské inovační a vzdělávací centrum, inkubátor i vysokou školu
Velice reálný způsob, jak řešit další kroky v optimalizaci sítě středních škol v Turnově, který
by se tak mohl stát i vysokoškolským městem, představil v těchto dnech náměstek hejtmana
pro resort školství Petr Doležal zástupcům města. Navrhl využít fond Evropské unie Operační
program Podnikání a inovace 2007 – 2013, program Prosperita, jehož cílem je podpořit
zakládání a rozvoj vědeckých center a vědeckotechnických parků, center pro transfer
technologií, podnikatelských inkubátorů, pro vznik centra vzdělanosti v Turnově.
„Z tohoto operačního programu lze celkem velmi reálně získat až 200 miliónů korun.
Zdůrazňuji, že první milión korun jsme již získali od Ministerstva průmyslu a obchodu na
zpracování projektového záměru a žádosti do Operačního programu Podnikání a inovace –
Prosperita,“ uvedl náměstek hejtmana s tím, že v případě úspěch by v Turnově mělo vzniknout
podnikatelské inovační a vzdělávací centrum, inkubátor pro začínající podnikatele i vysoká
škola.
Podle jeho slov je nejzásadnějším problémem finanční zajištění plánovaného přestěhování
ISŠ Turnov v Alešově ulici do areálu Základní školy Turnov, Žižkova ul., kde měla splynutím
s původní Obchodní akademií a Hotelovou školou od 1.1.2008 nově vzniknout příspěvkovou
organizaci s názvem Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov,
Zborovská. Peníze v rozpočtu kraje však chybějí i na rekonstrukci budov obou stěhovaných
škol.
„Volné prostory, které má dnes k dispozici základní škola, chceme využít vedle rozšířené
nabídky středního vzdělání ještě navíc o vysokoškolské. V lokalitě bývalých kasáren tak
vznikne skutečně univerzální a prostupné vzdělávací centrum poskytující kvalifikace od
nejnižších stupňů až po ty skutečně nejvyšší, ke kterým dnes turnovská veřejnost v místě nemá
a nemůže mít přístup,“ vysvětlil Petr Doležal.
„Spolupráci jsme již předběžně dohodli se soukromou Vysokou školou podnikání a.s.
v Ostravě,“ doplnil.
Tato vysoká škola je největším subjektem svého druhu v České republice, který má bohaté
zkušenosti nejen s celoživotním vzděláváním, ale i s čerpáním finančních prostředků
z Evropské unie. Ty by se také měly stát hlavním zdrojem pro realizaci nutných stavebních
úprav areálů všech zmíněných přestěhovaných škol.
„Abychom mohli o prostředky žádat v tomto operačním programu, musí být totiž projekt
doplněn o zázemí pro podporu podnikání v regionu. Jako regionální politik zvolený za tuto
oblast vím, že podporu podnikání v oblasti cestovního ruchu a v oblasti technických oborů
Turnov, Český ráj a jeho okolí potřebují. I proto je nutná spolupráce kraje s vysokou
školou. Naše řešení tak dosáhne rozměru, který splňuje naše představy o podobě vzdělávání
v Libereckém kraji – celoživotní vzdělávání lidí v přímé vazbě na exitující průmysl a
podnikání,“ podotkl náměstek.
Z důvodů blížícího se úbytku žáků a potřebě změnit charakter odborného vzdělávání tak dojde
v Turnově k 1. lednu 2008 nejprve k organizačnímu spojení výše zmíněných dvou škol
poskytujících střední vzdělání.
„Je to naše odpověď všem, kteří říkají, že něco nejde. Přitom od samého počátku tvrdím, že
spojení těchto škol je pouze nutným předpokladem pro realizaci změn, které mají směřovat ke
kvalitnějšímu a efektivnějšímu vzdělávání se zajištěním prostředků pro vytvoření potřebného
zázemí,“ zdůraznil náměstek hejtmana.
Cílem projektu Libereckého kraje je vytvořit na Turnovsku široce profilované vzdělávací
centrum spojené s praktickými inovačními a podnikatelskými technologiemi a propojené na
místní firmy. Vzdělávací centrum pak bude poskytovat kapacity nejen pro vysokoškolského
41
vzdělávání v prezenční i kombinované formě, ale i další aktivity, třeba v oblasti uznávání
výsledků předchozího neformálního a informálního učení.
„Specifické geografického postavení města Turnova v srdci Českého ráje, což by mohlo stát i
mottem pro celý projekt, vytváří předpoklady být nadregionálním vzdělávacím střediskem.
Snadná dostupnost Prahy, výhodná poloha vůči dalším dvěma krajům České republiky,
rozvíjející se průmyslové zóny v Liberci, Turnově, Jičíně, Mnichově Hradišti mohou hrát pro
tento projekt významnou pozitivní roli. Navíc umístění vzdělávacího centra do Turnova může
být i pro studenty z Tanvaldska, Železnobrodska, Jilemnicka či Semilska, kam je dopravní
spojení z okolních obcí poměrně problematické, ale které jsou od centra Českého ráje vlastně
na dohled, hodně zajímavé,“ míní Petr Doležal.
Liberecký kraj bude o finanční prostředky žádat projektem do fondu Evropské unie Operační
program Podnikání a inovace 2007 – 2013, program Prosperita, jehož základní rysy již
předal vedení Města Turnova v pondělí 18. června 2007.
Mgr. Jiří Langer
tiskový mluvčí
Libereckého kraje
Na začátku září 2007 pak náměstek hejtmana Libereckého kraje Mgr. Petr Doležal
navrhl a veřejně deklaroval, že bude na říjnovém zasedání Rady Libereckého kraje
navrhovat odklad sloučení OAHŠ a ISŠ Turnov k 1. 7. 2008 se zdůvodněním nutnosti
předchozího dopracování vzdělávacího projektu pro Turnov.
42
Oblast výchovně-vzdělávací
•
Od 1. září 2006 jsme jako pilotní škola pro tvorbu a ověřování školních vzdělávacích
programů (ŠVP) v rámci projektu „Pilot S“ financovaného ze SF EU a rozpočtu ČR
v letech 2005 až 2008, realizovaného za odborného vedení NÚOV Praha začali vyučovat
podle školních vzdělávacích programů v obou oborech vzdělání s maturitní
zkouškou.
Do projektu Pilot S je zapojeno 30 středních odborných škol, které v průběhu školního
roku 2005/2006 vytvořily podle RVP 50 vlastních školních vzdělávacích programů a
podle nich začaly vyučovat od 1.9. 2006.
Ve školním roce proběhlo v rámci pokračování projektu Pilot S několik seminářů pořádaných
NÚOV Praha pro ředitele i pedagogické pracovníky pilotních škol. Na nich probíhala
neformální výměna prvních zkušeností s výukou podle ŠVP v 1. ročnících a byly
uváděny příklady dobré praxe z jednotlivých škol, které by mohly být využity i ostatními
školami v jejich pedagogické praxi. Dále se diskutovala publicita projektu Pilot S a přístup
jednotlivých krajů k pilotním školám.
V březnu 2007 pak proběhlo na základě dopisu ministryně školství rozsáhlé šetření NÚOV
formou strukturovaného dotazníku k 60 ověřovaným RVP, kterého se zúčastnilo 280
středních odborných škol včetně naší školy.
Na konci června 2007 pak bylo 60 RVP ministerstvem školství schváleno a oficiálně vydáno.
Podle těchto RVP musí střední odborné školy zpracovat školní vzdělávací programy a začít
podle nich vyučovat nejpozději od 1. 9. 2009.
Cíle projektu jsou:
ƒ modernizace a zkvalitnění procesu vzdělávání pomocí ŠVP
ƒ ověřit fungování 2 stupňové tvorby kurikula
ƒ podpořit reformu středního odborného školství přípravou škol na tvorbu ŠVP
ƒ rozvoj profesních kompetencí učitelů v procesu dalšího vzdělávání učitelů
ƒ podpora sociálního partnerství škol a zaměstnavatelů
ƒ ověření metodiky tvorby ŠVP
•
Za další klíčovou aktivitu ve školním roce 2006/2007 v této oblasti považujeme
jednoznačně tvorbu a realizaci programů celoživotního vzdělávání v úzké spolupráci
se sociálními partnery školy v rámci zapojení školy do projektu celoživotního vzdělávání
– Centra vzdělanosti Libereckého kraje a Vzdělávacího centra Turnov. Začali jsme tak
uskutečňovat klíčový úkol strategického plánu školy. V blízké budoucnosti bude
úspěšnost nebo neúspěšnost v této oblasti práce školy v důsledku očekávaného úbytku
žáků v denním studiu (počátečním vzdělávání) záležitostí existenční.
•
Mezi hlavní úkoly školy patřilo i v tomto školním roce další vzdělávání pedagogických
pracovníků. Pět učitelů odborných předmětů gastronomie (poslední učitelé bez
vysokoškolského vzdělání) absolvovalo první 2 semestry kombinovaného studia na
PF v Hradci Králové
•
Kvalitní spolupráce dále pokračovala s IHK Dresden - Kontaktcentrum Zittau,
jejímž garantem za OAHŠ je učitelka německého jazyka Mgr. Blanka Valešová.
20. – 21. 3. 2007 to byl seminář věnovaný sommelierství, obsluze a slavnostním tabulím
„Víno + service“ - vinařské regiony Evropy, kterého se zúčastnilo 10 našich žáků 3. ročníku
HŠ a 10 německých učňů z Žitavy za odborného dohledu a spolupráce 2 našich učitelek a
43
německých lektorů. Všichni si pochvalovali vynikající odbornou i didaktickou úroveň
semináře.
25. 4. 2007 pak „Tourismusforum Žitava“ – prezentace několikaleté přeshraniční
spolupráce
OAHŠ s IHK Zittau . Zde jsme navázali několik užitečných kontaktů v branži cestovního
ruchu.
28. – 29. 4. 2007 „Konventa 2007“ – veletrh řemesel a vzdělávání v Žitavě, kde na
společném
stánku OAHŠ a IHK Zittau předváděli své dovednosti 2 naši žáci Lukáš Červenka – H2A a
Michal Híře – H3B v carvingu a flambování. Sklidili zde veliký úspěch a byli za to IHK
odměněni.
1. – 4. 7. 2007 se ředitel školy a učitelka německého jazyka Mgr. Blanka Valešová zúčastnili
jako součást delegace Německé IHK a jejích českých partnerů zájezdu do Bruselu, sídla
Evropského parlamentu a Evropské komise. Zde byly společně na regionálních zastoupeních
Spolkové země Sasko, IHK Dresden a Libereckého kraje za účasti německých a českých
europoslanců a velvyslance ČR v Belgii prezentovány projekty příkladné českoněmecké
přeshraniční spolupráce včetně již 4 leté spolupráce OAHŠ Turnov a IHK.
Zatímco v německé části Euroregionu Nisa si naše škola vydobyla své místo na slunci a těší
se poměrně slušné popularitě, zájem českých sociálních partnerů i českých orgánů o tuto
formu spolupráce je velice vlažný.
•
Dále pokračovala zahraniční spolupráce s „ZIHOGA Bonn“ díky které absolvovalo
v tomto roce 7 žáků 2. a 3. ročníku Hotelové školy v Berchtesgadenu a 2 v Chiemsee
3měsíční zahraniční gastronomickou praxi (Bavorsko), a pro 2 čerstvé absolventy
Hotelové školy byl prostředkován dlouhodobý pracovní poměr v hotelech v Bavorsku.
Zatím marně hledáme možnosti pro zahraniční praxe studentů Obchodní akademie. Daří
se to pouze ojediněle ve spolupráci s cestovními kancelářemi, kdy studenti OA – orientace
CR – absolvují praxi jako delegáti cestovní kanceláře rovněž v zahraničí. Hlavním
problémem je zde finanční zajištění praxí v zemích EU.
•
Byla navázána spolupráce se skotskou vyšší odbornou a vysokou školou Banff and
Buchan College ve skotském Fraserburghu . Je to státní škola, kde tedy studenti ze zemí
EU neplatí školné. Mgr. K. Panušková se zúčastnila informační schůzky s představitelkou
studijního oddělení této školy, paní Danou Mališovou.
Dvě naše absolventky HŠ (K.Sedlatá, A.Havlínová) již tuto školu studují, několik dalších
usiluje o přijetí letos. Počet přijatých neznáme.
•
Intenzivně usilujeme o navázání spolupráce se střední hotelovou školou ve Velké
Británii. První kroky podnikla Mgr. K. Panušková. Věnovala se skupině anglických
studentů hotelnictví a jejich vyučujícím, kteří si přijeli prohlédnout naši školu. Akci
zprostředkovala naše absolventka Obchodní akademie Monika Macáková, která již
několik let žije v Anglii a nyní studuje tuto hotelovou školu. Na jaře 2008 budou v rámci
Odborného semináře k praktické maturitě organizovat návštěvu této školy naši maturanti
44
•
V oblasti řízení školy je velká část času vedení školy věnována doplňkové činnosti.
Organizace jednotlivých činností a akcí je velice náročná na čas a neobejde se bez účasti
managementu školy. Tato činnost je však z ekonomických důvodů absolutně nezbytná,
protože saturuje značnou část nákladů na energie domova mládeže i školy. její význam je
také v marketingu školy, který ještě navíc přináší příjmy a také umožňuje procvičování
dovedností učitelů i žáků školy pro které je také nezanedbatelným finančním příjmem
•
Po celý rok školní rok 2006/2007 vycházel 2. ročník školního časopisu „Semtext“pod
odborným dohledem učitelky českého jazyka Mgr. Soni Flégrové. Během školního roku
vyšlo 5 čísel, šesté je v rozpracované podobě.
Redakce časopisu sdružuje 22 „stálých“ redaktorů, do každého čísla pak svůj článek
nabídlo vždy kolem 3 „nestálých“ přispěvatelů. Zhruba na 19 – 20 stránkách časopisu lze
najít kolem 25 – 30 článků, v posledních dvou číslech čtenáře pobavila také „exkluzivní
příloha“.
Každé číslo nese ústřední téma (letos to byla témata: Show Must Go On, Jak přežít?,
Falešné Vánoce!?!, Oslavy, Retro) a dále se v něm opakovaně objevují rubriky Úvodník,
Aktuality, Stalo se, Čtení na pokračování, Rozhovor s učitelem. Redakce se schází na
dobrovolných 20 minutových schůzkách jednou týdně.
45
Oblast materiálně technická a finanční
Hlavní činnost organizace
Příjmy a výdaje zabezpečující hlavní činnost
Náklady
26.292.113,58 Kč
26.427.354,07 Kč
Hosp. výsl. 135.240,49 Kč
Výnosy
Poskytnuto
22.477.803,00
Dotace celkem
1. Dotace od zřizovatele – provoz
- z toho účelová na odpisy
2. Dotace ze SR – MŠMT – přímé náklady
- z toho účelově CVLK
3. Účelové dotace –
Vratky
- 378,73
4.994.587,00
0,00
4.994 587,00
407.678,00
16.993.216,00
0,00
0,00
- 271,50
-271,50
0,00
0,00
- 107,23
407 678,00
16.993.216,00
0,00
135.000,00
Z toho: MŠMT – projekty romské komunity 33 160
MŠMT –P III infrastruktura 33 245
16.800,00
0,00
MŠMT – informační gramotnost 33 245
118.200,00
4. Účelové dotace SIVZ investice
UZ:33 625
Použito
22.477.424,27
140.000,00
Vlastní zdroje
Dotace od Města Turnov na nový
jistič pro ŠJ ve škole
Investice - z investičního fondu
0,00
134.728,50
16.528,50
0,00
118.200,00
139.728,50
4.089.822,57
215.000,00
0,00
251.300,00
-
4.089.822,57
215.000,00
251.300,00
Zdůvodnění hospodářského výsledku v roce 2006
V roce 2006 naše škola dosáhla kladného hospodářského výsledku
- v hlavní činnosti:
135 240,49 Kč
- v doplňkové činnosti: 42 269,74 Kč
Kladný hospodářský výsledek je podstatně nižší, než v loňském roce.
Zdůvodnění:
•
•
vysoké náklady na energie na 126,6 % plánovaného rozpočtu (spotřeba tepla a cena tepla
– dlouhá zima 2005/2006)
nižší tržby z prodeje vlastních služeb na 90,1% plánovaného rozpočtu (pokles prodeje
obědů pro ISŠ Turnov – změna rozvrhu → odjezdy domů bez oběda)
46
Další poznámky k hospodářskému roku 2006:
Do výnosů byly zapojeny fondy:
Rezervní fond ve výši 800 000,-Kč na nákup vybavení do nové školní jídelny (nábytek,
drobný inventář, hardware a software objednávkového systému).
Fond odměn ve výši 100 000,-Kč na posílení objemu mezd pro středisko škola.
Pořízení dlouhodobého majetku (celkem 251 300,- Kč) z investičního fondu:
- konvektomat (do učebny technologie přípravy pokrmů – cvičné
kuchyně)
- kopírka pro žáky (i jako tiskárna přístupná po síti, osobní účty ovládání čipy)
- kráječ chleba (do nové školní jídelny)
V prosinci 2006 poskytnuta Městem Turnov dotace 215.000,- Kč na silnější jističe pro novou
školní jídelnu otevíranou do provozu 2.1. 2007(požadavek od ČEZ distribuce). Dotace je
splácena Městu Turnov v 10 měsíčních splátkách v roce 2007.
Úvěr
Úvěr byl škole poskytnut účelově na „Úhradu budoucích provozních nákladů – předplacení
nájemného za pronájem nemovitostí v částce 3. 250.000 na období 6,5 roku a zaplacení
ekonomického nájemného za pronájem nemovitostí z důvodu vložené investice v r. 2006
s názvem akce Stravovací provoz kuchyně Hotelové školy v Turnově v částce 3.250.000“
Úvěr byl poskytnut Komerční bankou na základě uzavření Smlouvy o úvěru z 15. 11.2006 a
na základě převzetí ručitelského závazku Libereckým krajem v souladu s usnesením
Zastupitelstva kraje č. 246/06/ZK z 29. 8. 2006.
De facto jsou prostředky z úvěru spoluúčastí Libereckého kraje na financování nové
školní jídelny OAHŠ, kde je investorem Město Turnov (majitel areálu školy).
Stavba nové školní jídelny byla značnou měrou vynucena Krajskou hygienickou stanicí
Libereckého kraje, která opakovaně několik let při svých kontrolách ukládá řediteli školy:
„ Z novely zákona č. 274/2003, kterou se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného
zdraví vyplývá, že soulad s výše citovanými předpisy má být zajištěn do 31.12.2007.“
Nová Školní jídelna OAHŠ, Turnov, Zborovská 519 v provozu od 2. 1. 2007 zajišťuje
školní stravování Obchodní akademie a Hotelové školy, Integrované střední školy, celodenní
stravování domovů mládeže (snídaně a večeře) 3 turnovských středních škol (navíc SUPŠ) a
od března 2007 také ZŠ Žižkova ul., Turnov.
Kapacita (podle rejstříku škol) je 1000 strávníků - žáků.
Evidovaných všech strávníků je od března 2007 maximálně 950 (žáků středních škol 406,
žáků ZŠ 324, zaměstnanců škol 145, cizích strávníků 75).
47
Doplňková činnost
V souladu s údaji ve zřizovací listině a platnou legislativou realizovala naše škola
i ve školním roce 2006/2007 doplňkovou činnost, a to v oblastech zaměřených zejména
na poskytování gastronomických a ubytovacích služeb.
Živnostenským úřadem v Turnově byly vydány celkem 4 živnostenské listy s následujícími
názvy oborů:
•
•
•
•
Hostinská činnost
Pořádání odborných kursů, školení a seminářů
Správa a údržba nemovitostí
Výroba potravinářských výrobků
První tři výše uvedené živnosti realizujeme aktivně, výrobu potravinářských výrobků pak
okrajově (např. pečení štol na vánoční trhy)
Velmi významný podíl na výkonech této naší činnosti má středisko DOMOV MLÁDEŽE
A ŠKOLNÍ JÍDELNA.
Ubytování včetně stravování poskytujeme zejména v době hlavních a vedlejších prázdnin,
případně v dalších dnech, kdy je možné využít volné ubytovací kapacity (víkendy).
V pracovních dnech jsou pak kapacity nové školní jídelny částečně využity v doplňkové
činnosti i pro tzv. cizí strávníky - zaměstnance turnovských firem, úřadů a institucí, kteří
docházejí na denní stravování, dále pak frekventanty kurzů a seminářů dalších vzdělávacích
akcí, které jsou školou organizovány.
Středisko ŠKOLA se zaměřuje zejména na organizování a realizaci gastronomických akcí –
tzv. catering (rauty a bankety, svatební hostiny,smuteční hostiny, hostiny při oslavě životního
jubilea apod.) pro objednatele z řad fyzických i právnických osob. Vzhledem k našim
zkušenostem v této oblasti jsme získali v loňském roce možnost podílet se na přípravě a
realizaci několika rozsáhlých a významných akcí . Jako příklad může sloužit komplexní
zajištění gastronomických služeb pro Českou lékařskou komoru Semily, Sdružení Český ráj
Turnov, zajištění akcí pro Krajskou hospodářskou komoru Liberec, Agenturu regionálního
rozvoje Liberec, prezentační akce včetně gastronomického servisu pro KÚ Libereckého kraje
apod. (např. již tradičně zajišťujeme catering na veletrhu RegionTour v Brně pro KÚ
Libereckého kraje.).
Ke stálým klientům – objednavatelům gastronomických služeb patří také firmy firma Vrabec
a Vrabec, s. r. o. Praha, Městská nemocnice Turnov, sportovní klub JELAS Turnov apod.
Dlouhodobě rovněž realizujeme akce různého rozsahu a druhu pro Městský úřad Turnov i pro
jeho složky, dále pro Národní ústav odborného vzdělávání Praha , VCT Turnov apod.
Zajímavým produktem, který jsme schopni nabídnout ve vysoké kvalitě je komplexní
zajištění vzdělávacích akcí, včetně přípravy prostor, prezentačních materiálů, zapůjčení
didaktické techniky i zajištění gastronomického servisu. Těchto služeb v poslední době
začíná využívat několik firem a institucí a nám se tímto způsobem daří využívat dočasně
volných kapacit ve jmenovaných oblastech a rovněž nám tato činnost přináší relativně vysoký
ekonomický efekt.
V oblasti činnosti pořádání odborných kursů, školení a seminářů jsme zrealizovali kurs
správné výrobní a hygienické praxe, kurs podvojného účetnictví a v součinnosti s dalšími
veřejnoprávními institucemi rovněž zkoušky průvodců cestovního ruchu.
48
Poskytování ubytování ve třech hotelových pokojích, umístěných v areálu školy a
pronájem dočasně nevyužívaných nebytových prostor v objektu školy a domova mládeže ve
vlastnictví Města Turnova na základě řádných podnájemních smluv (se souhlasem vlastníka)
je rovněž již dlouhodobou součástí naší činnosti, která vylepšuje naši ekonomickou situaci.
Dbáme však vždy na to, aby provoz firem či institucí, kterým pronajímáme volné prostory,
byl v souladu s provozem školy a žádným způsobem nepříznivě nezasahoval do hlavní
činnosti školy.
Rentabilita akcí v doplňkové činnosti se pohybuje v ziskové míře od 7-30% podle
charakteru akce a její materiálové a mzdové náročnosti. Průměrný skutečně dosažený
zisk činí 16,56%.
I přesto, že je pro zaměstnance školy velmi náročné (zejména časově - nad rámec stanovené
týdenní pracovní doby včetně víkendů) podílet se na organizování a realizaci akcí doplňkové
činnosti, jde v podstatě o nezbytnou součást strategie tržního chování a marketingu školy.
Příjmy plynoucí z doplňkové činnosti jsou nezbytnou součástí naší ekonomické reality a
značně nám vylepšují ekonomickou bilanci.
Jakýmsi vedlejším produktem, ovšem neméně významným, je aktivní prezentace školy
na veřejnosti, což je v době, kdy i školy jsou subjektem konkurenčního prostředí, velmi
důležitým aspektem.
Doplňková činnost v celkových ekonomických ukazatelích (v tis. Kč)
Období: rok 2006
Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek
2.064,83
2.107,11
42,27
Období: I. pololetí 2007
Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek
1.220,37
1.236,19
15,83
Zpracovala: Ing. Iva Černá
dne 23. října 2007
Nejvýznamnější akce v materiálně technické oblasti
• Bezesporu nejvýznamnější akce od přestěhování školy do nového areálu bývalých
kasáren v únoru roku 2001, je dostavba gastronomického traktu areálu školy ve Zborovské
519 zahrnující cvičný školní restaurant s barem a minutkovou kuchyní a především pak školní
49
kuchyni (vývařovnu) s kapacitou až 1000 obědů pro žáky, která se začala realizovat na jaře
2005.
Termín dokončení 1. etapy (cvičný restaurant a stavební část školní kuchyně s nákladem
14,286 mil. Kč) do konce září 2005 byl splněn a slavnostní zahájení provozu restaurantu
určeného zejména pro praktické vyučování žáků Hotelové školy a doplňkovou činnost
proběhlo 25. října 2005.
Úplné dokončení gastronomického traktu 2. etapou (montáž technologie, zázemí vč.
skladů, chladících a mrazících zařízení, vybavení jídelen s nákladem 16,5mil. Kč)
proběhlo v prosinci 2006 a provoz byl zahájen 2.ledna 2007.
Investorem je Město Turnov za účasti prostředků státního rozpočtu ČR a Libereckého kraje.
• konvektomat ELOMA do cvičné kuchyně na výuku cvičení technologie přípravy
pokrmů za 151 tis. Kč vč. DPH z investičního fondu školy
• kopírka RICOH za 98 tis. Kč vč. DPH z investičního fondu školy , s napojením na
síť školy zároveň jako síťová tiskárna a skener ovládaná čipy s uvedením do užívání
v novém školním roce 2006/2007
• objednávkový a rezervační rezervační systém ve školní jídelně pořízený .
50
Prezentace školy na veřejnosti (marketing školy)
Mimořádný význam přikládalo vedení školy i v tomto školním roce prezentaci práce školy na
veřejnosti, a to zejména v souvislosti s pokračujícím poklesem síly populačních ročníků vycházejících ze
ZŠ. Image školy v očích odborné i laické veřejnosti a sociálních partnerů je totiž jedním
z nejvýznamnějších faktorů, které rozhodují o výběru školy uchazečem a následně i o uplatnění
absolventů na trhu práce.
V souladu s požadavky administrátora projektu Pilot S byla zdůrazňována účast školy jako pilotní školy
MŠMT ČR v tomto projektu a zejména pak to, že škola vyučuje v 1. ročníku podle vlastních školních
vzdělávacích programů.
Marketingová strategie opět založena na několika klíčových oblastech:
- Den otevřených dveří OAHŠ ,
- osobní prezentace školy na ZŠ (schůzky s rodiči žáků 9. tříd),
- prezentace na veletrzích vzdělávání,
- akce doplňkové činnosti školy,
- výukové bankety pro 8. a 9. ročníky ZŠ v rámci projektového vyučování v předmětu Odborný seminář.
- webové stránky školy
- soutěže
Formy prezentace školy na veřejnosti ve školním roce 20062007:
•
Den otevřených dveří OAHŠ, konaný dne 7. prosince 2006 opět za plného provozu školy ve
spolupráci s tradičními partnery školy (Vitana, Prazdroj, Mattoni...). Na scénáři i jeho realizaci se
tentokrát aktivně podíleli žáci 3. ročníku Obchodní akademie. Novinkou byly ukázkové vyučovací
hodiny s využitím moderních vyučovacích metod s využitím digitální kamery, dataprojektoru
multimediální tabule aj.
•
Veletrhy vzdělávání – stánky školy na veletrzích Nisa Schola 2006 v Liberci, Ámos v Jablonci n.
Nisou, Burze škol okresu Semily v Turnově, stánek školy na veletrhu vzdělávání v Mladé Boleslavi a
Mnichově Hradišti. Pro sněhovou kalamitu jsme se nezúčastnili veletrhu škol v Hradci Králové.
•
Prezentace školy přímo na základních školách v rámci schůzek s rodiči žáků 9. tříd. V tomto
školním roce jsme osobně navštívili více než 20 základních škol okresů Semily, Jablonec n. Nisou,
Liberec , Mladá Boleslav a Jičín.
•
Akce školy v rámci doplňkové činnosti školy (bankety, rauty, svatební hostiny, firemní večírky aj.)
pro klienty v regionu.
•
Webové stránky školy http://www.oahs.cz
Webové stránky jsou po strukturální i grafické změně aktuálním a také nejvýznamnějším
informačním zdrojem o práci školy. A to jak pro uchazeče o studium, jejich zákonné zástupce,
absolventy školy, tak i klienty doplňkové činnosti a především pak v souvislosti s pracemi na tvorbě
školních vzdělávacích programů(ŠVP) i pro sociální partnery školy, kteří se na tvorbě ŠVP
51
podíleli. Jsou i důležitým zdrojem informací pro studenty školy a učitele (rozvrhy a každodenní
suplování) i např.účastníky soutěží, které naše škola organizuje (propozice, pokyny apod.).
Jsou neustále průběžně aktualizovány, a to včetně rozsáhlé fotodokumentace z činnosti školy. Od
konce srpna 2005 pak začaly sloužit díky novému objednávkovému systému i k objednávkám
stravy ve školní jídelně.
•
Soutěže organizované školou, zvl. již 9. ročník celostátní soutěže škol cestovního ruchu „Svět patří
nám“, i soutěže sportovní, prezentované médii včetně zpracování tiskové zprávy ( přesné formulace,
jména..). Velký význam má účast čestných hostů a osobností v odborné porotě, kteří dodávají akci
oficiální ráz a vysoké renomé.
•
Propagační materiály školy byly zcela nově zpracovány v souvislosti s účastí školy v projektu
MŠMT ČR pro tvorbu a ověřování školních vzdělávacích programů Pilot S.
•
Pokračovala cílevědomá spolupráce s médii – Česká televize, televize Nova a Genus, Deník Pojizeří,
Mladá fronta Dnes, Hlasy a Ohlasy Turnovska, Český rozhlas aj. Novým médiem v regionu, které
zajišťuje objektivní a rychlou informovanost se kterým škola úzce spolupracovala je server
www.turnovskovakci. cz
•
Prezentace práce školy v odborném tisku – gastronomie ( Food Service, Restaurant aj.).
•
Využití významných firem k prezentaci školy jako partnerů školy (Vitana, a.s., Byšice; Plzeňský
Prazdroj a.s.; Zanzibar Trade; Mattoni ). Nově se rýsuje spolupráce s řetězcem. Tyto firmy rovněž
škole poskytují suroviny pro nácvik studentů a na prezentace školy na veletrzích a den otevřených
dveří.
•
Výukové bankety realizované maturanty HŠ v rámci Odborného semináře v gastronomii pro žáky 8.a
9. tříd turnovských základních škol.
Spolupráce se sociálními partnery
Tomuto okruhu činnosti věnuje vedení školy stále více pozornosti a úsilí. A to zejména v souvislosti
s tvorbou a realizací programů celoživotního vzdělávání v rámci Centra vzdělanosti Libereckého kraje
a Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s.
Sociální partneři se podíleli při tvorbě školních vzdělávacích programů v rámci projektu „Pilot S“.
Tam byla jejich práce nezastupitelná při tvorbě profilů absolventa obou oborů.
Mezi klíčové sociální partnery v této oblasti patřili Sdružení Český ráj, Městský úřad v Turnově,
Ontex Turnov a Ingtours Vrchlabí.
Bez oboustranné spolupráce se sociálními partnery je nemyslitelné zajištění učební a odborné praxe
v gastronomii, cestovním ruchu , veřejné správě i jinde.
Krajská hospodářská komora Liberec a Industrie und Handelskammer Dresden byly klíčovými
partnery školy nejen při realizaci odborných gastronomických seminářů i tento rok.
52
Spolupráce s těmito subjekty byla předmětem společné prezentace v sídle Evropského parlamentu,
v Evropské komisi, na zastoupení Libereckého kraje, zastoupení Spolkové země Sasko a
zastoupení Deutsche IHK v Bruselu 3. - 5. července 2007 kde školu zastupovali ředitel školy
Otakar Špetlík a vedoucí předmětové komise NEJ Blanka Valešová.
Mezi sociální partnery školy patří několik desítek dalších subjektů s nimiž škola spolupracuje v rámci
odborné a učební praxe studentů, případně i v rámci své doplňkové činnosti. Jedná se o hotely,
restaurace, cestovní kanceláře, hrady, zámky, informační střediska, úřady obecní a městské, banky,
soukromé firmy a také Zihoga Bonn a Arbeitsamt Berchtesgaden, který zajišťuje naše praxe v Německu a
nově také v Řecku..
Oficiální partneři školy, s nimiž má škola podepsanou smlouvu o spolupráci a na jejímž základě
spolupráce probíhá: Vitana,a.s. Byšice, Znovín Znojmo,a.s., Plzeňský Prazdroj,a.s., Hybler, a.s., Semily,
Mattoni Karlovy Vary, Karlovarská Becherovka a.s., Zanzibar Trade.
„Poradní sbor“ škola vytvořený nemá. Jeho funkci plní mnozí naši sociální partneři. Optimální formou
vnější evaluace jsou hodnotící zprávy jako součást povinné dokumentace k praxi každého studenta.
Zpracovává je zaměstnavatel a jsou jedním z podkladů pro klasifikaci v předmětu učební praxe na oboru
Hotelnictví a turismus a také nastavují zrcadlo naší práci.
Školská rada
Školská rada byla zvolena ve volbách v souladu s §167 školského zákona a v souladu se směrnicí
Libereckého kraje 20.12 2005
Ve školním roce 2006/2007 proběhlo jediné jednání 30.10. 2006:
Zápis ze 3.jednání Rady školy OAHŠ Turnov
Termín a místo:
pondělí 30.10.2006 od 17:00 hodin ve sborovně OAHŠ
Přítomni:
Mgr. Karel Bárta, Jiřina Tomová, Lucie Špinková, Radek Drašnar,
Jaroslav Kříž
Jindřich Kvapil
Omluven:
Program jednání:
1. Změny ve složení Rady školy OAHŠ Turnov
2. Projednání Výroční zprávy OAHŠ Turnov za šk.rok 2005/2006
3. Schválení Výroční zprávy
4. Různé
Ad1)
Rada školy vzala na vědomí změnu ve svém složení. Petru Máslovou, která ukončila studium maturitní
zkouškou dne 8.6.2006, nahradil dne 17.6.2006 Jaroslav Kříž – žák třídy A4.
53
Ad2)
Rada školy projednala výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Některé části zprávy byly
komentovány ředitelem školy Mgr.Otakarem Špetlíkem. Mgr.Karel Bárta navrhl doplnit úvodní část
zprávy údaji o Radě školy (jejím ustavení, složení a dosavadních jednáních). Dále byly doporučeny
drobné technické úpravy zprávy.
Ad3)
Výroční zpráva o činnosti OAHŠ Turnov ve školním roce 2005/2006 byla pak přítomnými členy Rady
školy jednomyslně schválena.
Ad4)
Další jednání Rady školy OAHŠ se uskuteční na jaře 2007, kdy rada projedná návrh rozpočtu a vyjádří se
k vypracovaným školským vzdělávacím programům.
Zápis vyhotovil:
Radek Drašnar
Sdružení rodičů a přátel OAHŠ (SRPOAHŠ)
ve spolupráci se školou organizovalo 2 x ročně Schůzky s rodiči žáků.
Aktivní byl zejména pak jeho výbor, který rozhoduje o použití prostředků z příspěvků rodičů a darů
sponzorů a kontroluje jejich užití školou v souladu se zpracovaným statutem.
Výbor SRPOAHŠ organizoval a aktivně se účastnil diskusí a akcí týkajících se slučování ISŠ a OAHŠ
Turnov v květnu 2007 včetně svého písemného stanoviska (viz 7.1. Řízení školy), které členové výboru
osobně předali hejtmanovi Libereckého kraje.
54
9. Poradenské služby
Plán práce výchovného poradce
Ve školním roce 2006-2007 vykonávaly funkci výchovného poradce Dana Votrubcová a Iva
Špetlíková, která se zaměřila na prevenci sociálně patologických jevů. Pro práci výchovných
poradců byl vypracován následný plán akcí výchovného poradenství.
Druh činnosti Způsob realizace
Výchovně vzdělávací
Garant realizátor
1) Přednáška
„ S tebou o tobě“- Molnárová
reprodukční
zdraví
2) Pracovní úřad –
neznámá ?
3) Přednáška
„Antikoncepční
metody“
Votrubcová
Ekonomové
Termín
Cílová
skupina
říjen
1.ročníky
listopad
4.ročníky
MUDr.Landr podle
2. roč.ve
požadavků spolupráci
s DM
4) Vzdělávání aktiv.
Peer program
Votrubcová
jaro
Mgr.
Provazníková
Pedagogicko psychlogická
1) Záchytné
preventivní
vyšetření
Votrubcová
problémových
studentů
Mgr.
2) Program následné Švingalová
péče o
diagnostikované
LMD
Dobrovolnictví 1)
2)
3)
Následné
studium
Květinový den Špetlíková
Srdíčkový den
Domečky
1) Návštěva ÚP
Semily
Votrubcová
Havlíková
55
průběžně
pro
zájemce,
dle
sociometr.
měření
potřební
dle
požadavků Zájemci
klienta
z OA
září-leden
Poznámky
2) Individuální
konzultace
3) Předávání
informací,
Přihlášky
VŠ,VOŠ
Votrubcová
průběžně
4.ročník
Činnosti výchovného poradenství ve školním roce 2006/2007
Z výchovně vzdělávací oblasti byly realizovány aktivity 1,2,3. K realizaci Peer programu, pro
nezájem za strany studentů, nedošlo.
Pedagogicko –psychologická činnost je dlouhodobě realizována ve Mgr. Švingalovou.
V průběhu roku byly poskytovány poradenské konzultace 4 studentům.Většinou se jedná o
přetrvávající dyslektické problémy, které jsou kompenzovány prací s gramatickými tabulkami a
jinými individuálními metodami, dle pokynů psychologa.Ale převažuje řešení momentální rodinné
krizové situace. Výchovný poradce aktuálně zprostředkovává přenos informací mezi psychologem a
jednotlivými vyučujícími, případně také rodiči studenta. První vyšetření je financováno školou,
následná do dohodě rodiči.
V oblasti dobrovolnické činnosti se naše škola účastní veřejných sbírek. V letošním roce
se dobrovolnictví věnovali převážně studenti 3. ročníku obchodní akademie.
Studentům maturitních ročníků byly poskytovány konzultace o možnostech následného studia.
Byly zřízeny informační desky s propagačním materiálem jednotlivých škol vyššího stupně a
jazykových škol. Maturitní třídy se zúčastnily odborného semináře s pracovníky Úřadu práce
v Semilech, kde mimo jiné studenti absolvovali test uplatnitelnosti, byli seznámeni s možností
dalšího studia, informováni o struktuře zaměstnanosti a volných pracovních místech v regionu.
Studenti se zúčastnili besedy o Co je Evropská dobrovolná služba (EVS)?
Studentům maturitních ročníků i absolventům byly průběžně poskytovány informace o
možnostech dalšího profesního uplatnění. Byla prováděna kontrola a potvrzení správnosti
vyplněných přihlášek k následnému studiu.
Další činností výchovného poradce je koordinace propagačních akcí se žáky základních
škol.V tomto školním roce se škola účastnila výstavní akce NISA ŠKOLA 2005 v Liberci a
presenční akce v Mnichově Hradišti, Mladé Boleslavi.
Výchovné poradkyně koordinovala propagační informační schůzky na ZŠ v regionu.
Pedagogové navštívily 30 základních škol okresů Semily, Jablonec n.N., Mladá Boleslav, Liberec a
pomáhaly při organizaci DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Zpracovala Mgr. Dana Votrubcová, výchovný poradce školy dne 27.6. 2007
56
Minimální preventivní program OAHŠ pro školní rok 2006/2007
Školní preventivní program Obchodní akademie a Hotelové školy v Turnově je
koncipován v souladu s požadavky na profil absolventa oboru a na výchovu osobnosti
v souladu s etickými a mravními normami společnosti.
Cíl programu
Cílem programu je podílet se na vytváření pozitivního vztahu žáků ke své osobnosti,
jedincům a tím i celé společnosti. Posilováním pozitivních aspektů přispívá k preferování
zdravého životního stylu, potlačování rasizmu a xenofobie, zvyšuje sociální vnímání.
Zdravé sebevědomí jedince je nejlepší prevencí sociálně patologických jevů ve společnosti.
Program je zaměřen na tři nejdůležitější skupiny, které se ve výchovně vzdělávacím procesu
navzájem ovlivňují.
Cílová skupina
¾ Učitelé
¾ Rodiče
¾ Žáci
Učitelé
- posilování sebedůvěry žáků, nepodceňování jejich schopností
- snaha o individuální přístup k problémům žáků
- společná pomoc problémovým žákům
- pozitivní přístup k rodičům (schopnost naslouchat, nepoučovat, neodsuzovat žáka,
nabídnout pomoc v řešení problému, ..)
- spolupráce při tvorbě ŠPP – začlenění prvků ŠPP do jednotlivých předmětů
- spolupráce s třídními učiteli při řešení problémů žáků
- vzdělávání učitelů v problematice poruch chování a učení
Rodiče
- posilování vědomí rodičů o nezastupitelnosti ve výchově svých dětí
- přijímání zodpovědnosti za výchovu svých dětí, učitelé mohou jen pomoci
- preventivní informace rodičům (třídní schůzky)
- důsledné informování rodičů třídními učiteli
- úzká spolupráce s rodiči v případě vysoké absence a jiných problémů
- zapojení rodičů do řešení přestupků jejich dětí
- poskytnutí kontaktů na další instituce (psycholog, ..)
Žáci
-
poskytnutí podpory a pomoci při řešení náročných životních zkušeností
poskytnutí kontaktu na kompetentní osoby či instituce (psycholog, poradny ..)
podpora mimoškolních aktivit
nabídka akcí (besedy, přednášky) zaměřené na preventivní programy (šikana, drogy,
rasizmus, poruchy chování, ..)
stanovení pevných hranic společenského chování a dodržování pravidel –
přijímání zodpovědnosti za své jednání
důslednost a spravedlivost v kontrole ze strany učitelů a vychovatelů
57
Navržený způsob realizace projektu včetně metod a forem
a) Výchovné působení v rámci výuky
V rámci možnosti výuky jednotlivých předmětů jsou žákům nastíněny způsoby životních
stylů, jejich důsledky a přijímání zodpovědnosti. Žákům není předkládáno dogmativní
stanovisko o prospěšnosti či škodlivosti určitých životních postojů a způsobů života. Úkolem
učitele je, aby žáci sami objevili a pojmenovali rizika vedoucí k výskytu nesprávného
životního stylu, sociálně patologických jevů a ztotožnili se s dodržováním mravních a
etických norem společnosti.
Právní nauka
- kriminalita a delikvence
- trestně právní dopad výroby, distribuce a přechovávání návykových látek
- šikana, vandalismus a další formy násilí
- xenofobie, rasismus a jiné podoby intolerance
Občanská nauka, aplikovaná psychologie a ostatní předměty z oblasti společenských věd
- vliv závislostí na osobnost člověka
- techniky odmítání nabízené drogy
- nácvik obrany proti šikaně a násilí
- seznámení se s projevy xenofobie a rasismu a jejich mapování v regionu
prostřednictvím anket, které realizují sami studenti
- výchova k sociální snášenlivosti a dodržování etických norem
- výchova ke zdravému životnímu stylu - tvorba a obhajoba vlastního
antistresového programu
- techniky zvládání krizových situací různého charakteru
-
Nauka o výživě, základy přírodních věd, ekologie
výchova ke zdravému životnímu stylu – stravovací návyky, prevence anorexie a
bulimie
sexuální výchova – výchova k odpovědnému chování, informace o antikoncepci,
prevence sexuálně přenosných nemocí
přehled o účincích návykových látek na lidský organismus
výchova k odpovědnosti vůči životnímu prostředí
Technologie přípravy pokrmů, technika obsluhy a služeb
- praktické ukázky možností zdravého životního stylu
- výchova k zodpovědnosti (hospodaření s potravinami, třídění odpadů,..)
- praktický nácvik etických norem
-
Tělesná výchova
výchova ke zdravému životnímu stylu – vhodné pohybové aktivity
začlenění nácviku prvků první pomoci do hodin TV dle učebních plánů
58
b) Přednášková činnost
-
přednášky pro žáky: Reprodukční zdraví a onkologická prevence
(1. ročníky OA HŠ)
- Prevence AIDS ( 1. ročníky OAHŠ)
c) Školení a semináře
-
pravidelná školení metodiků primární prevence a výchovných poradců
odborná školení a semináře pro učitele a vychovatele organizovaná PC Liberec,
PPP Semily, ARX Centrum Jablonec n. Nisou atd.
školení dobrovolníků – Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně
postižených Semily
d) Týdenní pobyty
Všichni žáci společně s třídními učiteli se v průběhu 1. nebo 2. ročníku studia pravidelně
účastní harmonizačních dní ve středisku SEVER Horní Maršov. Všechny aktivity, které
probíhají pod vedením zkušených pracovníků centra a učitelů, jsou zaměřeny na posílení
vzájemných vztahů a sebedůvěry, etické principy, hodnotovou orientaci, sociální chování a
globální výchovu. Pozitivní vliv na příznivé sociální prostředí ve škole (třídě) má týdenní
lyžařský kurz prvních ročníků
Cílená opatření k včasnému odhalování projevů sociálně patologických jevů:
Tato činnost spočívá zejména v úzké spolupráci jednotlivých pedagogických pracovníků
školy a domova mládeže spolu navzájem a dále s následujícími osobami a institucemi:
- rodiče
- školní psycholog PhDr. Dana Švingalová, PhD
- PPP Semily
- krajský metodik prevence
- Policie ČR
- Městská policie
- Městský úřad
- Středisko výchovné péče pro děti a mládež Liberec
- Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Liberec
Žáci se mohou se svými problémy obrátit na třídního učitele, výchovného poradce nebo
využít schránku důvěry
Koordinace přímého začlenění žáků do MPP
-
Prevence AIDS – besedy s vrstevníky
Liga proti rakovině – aktivní účast při organizaci Květinového dne
Občanské sdružení Život dětem – aktivní účast při organizaci Srdíčkového dne
(září 2006)
Světluška – Nadační fond Českého rozhlasu (září 2006)
ADRA – aktivní zapojení žáků při organizaci dobročinné akce
Zapojení žáků (zájemců) do dobrovolnictví (Podkrkonošská společnost přátel dětí
zdravotně postižených) – kurzy, semináře
59
Volnočasové aktivity organizované školou
Volnočasové aktivity jsou jedním z preventivních prvků ve snaze eliminovat nežádoucí
společenské jevy, posilovat sebedůvěru jedinců a přispívat tak k pozitivnímu pohledu na
jednotlivce i celé společnosti.
- kroužky: sommeliérský, barmanský, sportovní hry
- sportovní aktivity: posilovna – Fitness-centrum Magistr (trénink. plány,
poradenství, výživa), využití školních hřišť v době mimo vyučování a ve dnech
prázdnin (tenis, odbíjená)
- vzdělávací aktivity: studovna, internet, školní knihovna
Volnočasové aktivity organizované domovem mládeže
-
jsou nabízeny prostřednictvím skupin. vychovatele, jsou dobrovolné a dávají
dostatek prostoru pro seberealizaci
kroužky – dramatický, výtvarný, hudební
organizované návštěvy kulturních akcí
sportovní akce – využití školních hřišť, posilovny, horských kol
Turnaje: stolní tenis, volejbal
Zájezdy: plavecký bazén, zimní stadion
Vzdělávací aktivity: výpočetní technika, internet, využití studovny a knihovny v areálu
školy
Relaxace: denní režim je sestaven tak, aby odpovídal potřebám vyvíjejícího se organismu,
duševní hygieně a zásadám pedagogiky volného času
Způsob hodnocení efektivity
Pro zpětnou vazbu o úspěšnosti jednotlivých aktivit budou využívány dotazníky a ankety na
jejichž základě bude provedeno vyhodnocení.
Turnov 7.9. 2006
Vypracovala: Iva Špetlíková, Bc.
Schválil: Mgr. Otakar Špetlík
60
Vyhodnocení realizace školního preventivního programu OAHŠ Turnov za školní rok
2006/2007
Řešené případy sociálně patologických jevů:
Ve školním roce 2006/2007 nebyl ředitelem školy a výchovným poradcem zaregistrován a
řešen žádný případ šikany nebo gamblerství ve škole.
V jednom případě nález marihuany v šatně třídy řešen ve spolupráci s Policií České republiky.
Nezjištěn nadlimitní obsah THC a dále neřešeno jako porušení zákona.
Výchovné opatření vyloučení ze studia použito v případě opakovaného záškoláctví 1 žákyně
2. ročníku obchodní akademie tolerovaného matkou. Odvolání matky proti rozhodnutí ředitele
školy nebylo KÚ LK vyhověno a potvrzeno rozhodnutí ředitele školy.
Opakované problémy s konzumací alkoholu ubytovaných žáků v domově mládeže řešeny
vychovateli vždy ve spolupráci s rodiči, projednány v domovní radě a následně udělením
výchovného opatření (důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení a vyloučení z domova
mládeže).
Nejčastější přestupky souvisely s kouřením v areálu školy (zvl. žáci jiných škol při příchodu
do školní jídelny) nebo nedovoleným opouštěním areálu školy našimi žáky za účelem kouření
v době vyučování o velké přestávce nebo kouřením žáků o přestávce na oběd v areálu
přilehlých bytovek a parkoviště. Řešeno ve spolupráci s nájemníky a městskou policií Turnov.
Školní preventivní program je cíleně zaměřen na tři skupiny (rodiče, žáci a učitelé), které se
podílí na výchovně vzdělávacím procesu a vzájemně se ovlivňují.
Učitelé se snaží včas informovat rodiče o vznikajících vzdělávacích nebo výchovných
problémech žáka. Spolupracují s třídními učiteli a závažnější případy řeší společně s vedením
školy. Je kladen důraz na osobní kontakt s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka. Rodičům i
žákům jsou poskytovány přesné informace a zároveň možnosti řešení jednotlivých případů.
Vyhodnocení spolupráce účastníků výchovně vzdělávacího procesu:
Rodiče žáků – učitelé:
Učitelé pravidelně podávají informace rodičům o prospěchu i chování jednotlivých žáků
osobně při schůzkách s rodiči nebo prostřednictvím třídního učitele. V závažnějších případech
jsou rodiče informováni ihned písemnou formou nebo telefonicky.
Rodiče, kteří mají zdravé povědomí o výchově svých dětí, projevují pozitivní snahu při
společném řešení případných nedostatků ve výchovně vzdělávacím procesu svých dětí.
Problémy nastávají při řešení výchovných nebo vzdělávacích potíží u žáků, jejichž rodiče
zastávají výraznou ochranitelskou roli vůči svému dítěti. V těchto případech (bohužel stále
častějších) je společný postup školy a rodiny prakticky nemožný. Tito rodiče vždy obhajují
postoje a nedostatky svých dětí a staví se společně do opozice vůči škole. Nevědomě tak
posilují u svých dětí neschopnost přijímat zodpovědnost za svoje chování.
Učitelé – žáci:
61
Učitelé jsou seznamováni s důležitými informacemi z pravidelných školení a seminářů
pořádaných pedagogickými centry v Liberci, PPP v Semilech a CEVAP Praha, které lze
použít ve výchovně vzdělávacím procesu a zlepšují tak kvalitu výuky a vzájemné vztahy.
Pokud některý z žáků vyžaduje zvláštní, individuální přístup, jsou zainteresovaní učitelé
seznámeni s jeho potřebami (pouze však se souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců).
Lze konstatovat, že většina učitelů je schopna vytvořit pro své žáky tvůrčí a nekonfliktní
formy výuky. V této oblasti učitelům výrazně prospělo zapojení naší školy do projektu
Pilot S.
Žáci jsou nenásilnou formou seznamováni se společenskými normami, probíhají diskuze
s vyučujícími a vychovateli na téma šikana, návykové látky, agresivita, životní styl, ….
Osvědčila se metoda, kdy žákům nejsou předkládána dogmativní stanoviska o prospěšnosti
nebo škodlivosti určitých návyků, postojů a životního stylu, ale učitelé otevírají a usměrňují
diskuzi tak, aby žáci sami objevili a pojmenovali možná rizika vedoucí ke vzniku sociálně
patologických jevů ve společnosti.
Základní témata, která se otvírají v diskuzích, jsou rozdělena do jednotlivých předmětů (viz
školní vzdělávací programy).
62
Projektová činnost
Harmonizační dny – Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov:
Pravidelná týdenní soustředění 2. ročníků Hotelové školy a 1. ročníku Obchodní akademie
proběhla v září 2006 (HŠ) a v červnu 2007 (OA).
Pobyt kolektivu tříd výrazně přispěl k posilování mezilidských vztahů, schopnosti řešit
konfliktní situace a zároveň jim předcházet. Upevnily se vztahy mezi jednotlivci a otevřely se
nové možnosti pozitivní komunikace v kolektivu.
Projekt, který byl školou zpracován pro rok školní rok 2007/2008 – „Rozvíjení
komunikativních generačních a mezigeneračních dovedností“ je zaměřen na vytvoření
příznivých podmínek pro rozvoj komunikativních dovedností dospívajících a dospělých.
Rozvíjení těchto dovedností výrazně přispívá k omezení nežádoucích generačních i
mezigeneračních konfliktů a zároveň usnadňuje konstruktivní řešení problémů.
Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje nebyl projekt vybrán k poskytnutí dotace
z Grantového fondu Libereckého kraje.
Týdenní pobytové kurzy, zaměřené na posilování zodpovědnosti k sobě i celé společnosti,
jsou hodnoceny všemi účastníky velmi pozitivně a zpětná vazba a dlouhodobé monitorování
tohoto projektu potvrzuje jejich opodstatnění.
Jednorázové přednášky a programy, které jsou nabízeny školám (a jsou dotovány školskými
orgány!), se často zaměřují jen na určitý problém vytržený z kontextu a pro žáky se stávají jen
další informací, kterou si nemohou okamžitě ověřit a proto je jejich přínos zanedbatelný.
Dobrovolnická činnost
- spolupráce s Podkrkonošskou společností přátel dětí ZP se sídlem v Semilech:
Žákům jsou pravidelně nabízeny kurzy pro dobrovolnickou činnost, zájem není
bohužel takový, jaký by si tato činnost zasloužila.
- dobrovolnické sbírky:
Žáci v počtu zpravidla 5 dvojic se pravidelně účastní sbírkových akcí
spoluorganizovaných preventistou:
11.9. – 12.9. 2007
19.9. 2007
17.4. 2007
16.5. 2007
Občanské sdružení Život dětem – Srdíčkový den
Nadační fond Českého rozhlasu – Den se Světluškou
Sdružení ADRA
Květinový den (pro pozdní dodání sbírkových předmětů
se sbírka neuskutečnila)
Zpracovala Iva Špetlíková, metodik prevence OAHŠ Turnov
V Turnově dne 28.6. 2007
63
10. Údaje o kontrolách
•
Kontrola skutečností rozhodných pro stanovení povinností odvodu za porušení rozpočtové kázně dle
zákona č. 218/2000, Sb.,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů byla
započata Finančním úřadem v Semilech 30.1. 2006.
Předmětem kontroly byla akce realizovaná v letech 2001 a 2002: „OA a HŠ Turnov; rekokasáren na
školu, vybavení“, ev. č. ISPROFIN 3982412106.
Kontrola byla ukončena s výsledkem porušení rozpočtové kázně; daňové řízení pokračuje uplatněním
opravného prostředku.
Protokol z kontroly a další dokumenty jsou k dispozici u ředitele školy.
•
Audit pro zvláštní účely vybraných částí účetní závěrky v příspěvkové organizaci Obchodní akademie
a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519 k 30.12.2006 provedla 8.6.2007 na základě objednávky
Libereckého kraje firma AUDIT BS, spol.s.r.o. Liberec.
Doporučení auditora se týkala nenaplnění fondu reprodukce majetku a fondu rezervního, otázky
budoucího darování majetku od Města Turnova podle Dodatku č.5 ke smlouvě o nájmu nemovitostí a
kontroly skutečností rozhodných pro stanovení povinností odvodu za porušení rozpočtové kázně dle
zákona č. 218/2000, Sb.,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.
Zpráva auditora je k dispozici na OŠMTS Krajského úřadu Libereckého kraje a u ředitele školy.
•
Kontrola KHS Liberec – Územní pracoviště Semily provedla 2. 5. 2007 kontrolu na dodržování
provozního řádu Školní jídelny OAHŠ.
Při rozsáhlé kontrole provozu školní jídelny zaměřené na 17! oblastí nebyly zjištěny nedostatky
závažnějšího charakteru.
Kontrolní pracovnice pouze vytkly nevhodné umístění kontejnerů na odpadky v blízkosti přijímací
rampy. Toto bylo ihned řešeno nápravným opatřením ze strany vedení školní jídelny.
Protokol z kontroly je k dispozici u ředitele školy.
64
11. Údaje o dalších aktivitách školy
11.1. Domov mládeže Obchodní akademie a Hotelové školy Turnov, Skálova 466
Odloučené pracoviště školy Domov mládeže Obchodní akademie a Hotelové školy
Turnov, Skálova 466 zahrnovalo do 31.12. 2006 2 školská zařízení, domov mládeže a
školní jídelnu.
Od 1. 1. 2007 došlo k přestěhování školní jídelny do areálu školy ve Zborovské 519.
Tím byly po 6 letech splněny požadavky na stravovací služby podle zákona č. 285/2000,
o ochraně veřejného zdraví
Školní jídelna
Školní jídelna zajišťovala ve školním roce 2006/2007 stravování pro žáky:
Obchodní akademii a Hotelovou školu snídaně, obědy, večeře
Integrovanou střední školu snídaně, obědy, večeře
Střední uměleckoprůmyslovou školu snídaně a večeře
Od 17. 3. 2007 - 3. Základní školu Žižkova ul. 518 – obědy dle kategorií:
žáci 7 – 10let
žáci 11 – 14 let
žáci 15 let a výše
Dle výkonové tabulky byly k 30. 9. 2006 statistické údaje - počet stravovaných:
– ŠJ vaří a vydává obědy pro 216 strávníků + celodenních 78 (žáci ubytovaní na DM
OAHŠ), bez obědů 114 (ubytovaní SUPŠ a ISŠ – jen snídaně a večeře);
- ŠJ jen vaří - ISŠ 140 strávníků,
Celkem bylo přihlášeno k 31. 10. 2006 dle výkazu Z 17- 01 o činnosti školního stravování
486 strávníků.
Z celkového počtu žáků z OAHŠ bylo přihlášeno na stravování cca 75 % žáků,
velmi malý počet přihlášených žáků byl z ISŠ ( cca 25 %).
Závodní stravování :
ŠJ dále připravuje obědy pro zaměstnance + důchodce naší školy cca 58 strávníků;
pro zaměstnance ISŠ - cca 45 strávníků;
pro zaměstnance ZŠ - cca 37 strávníků;
pro cizí strávníky stálé - do 40 strávníků,
a dále zajišťuje stravování pro objednané akce, vše v rámci DČ.
Žáci škol se stravují v hlavní činnosti, ostatní strávníci v ekonomické činnosti – doplňkové
činnosti (platby s DPH).
Finanční norma a tím i ceny jídel nebyly ve školním roce upravovány. Finanční normativ
je stanoven podle věku strávníků a pro naší ŠJ představuje věkovou skupinu 15 let a více
(žáci OAHŠ, ISŠ, SUPŠ).
65
Finanční limit byl od 1. 9. 2006 u:
snídaně 16,50 Kč, oběda 21,50 Kč, večeře 22,50 Kč, 2. večeře 10,-- Kč.
Od 17. 3. pro věkové kategorie ZŠ
7- 10 let byla finanční norma i cena oběda
11- 14 let byla finanční norma i cena oběda
15 let a výše byla finanční norma i cena oběda
14,-- Kč
15,50 Kč
16,50 Kč
Personální obsazení -provoz ŠJ zajišťují ve dvousměnném provozu – provozář (vedoucí) ŠJ,
zástupce provozáře, 2 kuchařky - ved. směny, 3 kuchařky, 5 pomocných sil, 1 účetní, 0,25
úvazku údržbář, 0,60 úvazku uklízečka. K úpravě stavu pracovníků došlo k 30. 3. 2007, kdy
po převzetí na stravování ZŠ Žižkova 518 nám OŠMTS Libereckého kraje povýšil limit
pracovníků o 2,28, z plánovaných 11,39 pracovníků na 13,67.
K 1.3. 2007 nastoupily 2 nové kuchařky a 5. 6. 2007 odešla 1 kuchařka - vedoucí směny do
invalidního důchodu.
Z celkového počtu zaměstnanců ŠJ se přepočtem podle uvařených jídel pro cizí strávníky
stanoví počet hodin měsíčně a mzda za vykonanou práci se hradí z příjmů DČ.
Akce o víkendech a svátcích se řeší v souladu se Zákoníkem práce v rámci přesčasové
práce.
V rámci předmětu Technologie přípravy pokrmů-cvičení vykonávají ve ŠJ praktickou činnost
v ranní i odpolední směně po dvojicích žáci Hotelové školy.
Provozní řád ŠJ a další navazující předpisy stanovují pravidla za jakých podmínek je
školní stravování realizováno a je vydán na základě zákonných ustanovení a předpisů.
Provozní řád byl nově zpracován a schválen orgány hygienické služby od 1.1.2007
v souvislost s přestěhováním do nových prostor ve Zborovské 519.
Dodržování výživových norem je kontrolováno prostřednictvím spotřebního koše, který
určuje měsíční spotřebu vybraných druhů potravin (ryby, luštěniny, sója, mléčné výrobky aj.).
Od 1. 4. 2007 mají strávníci na oběd výběru ze 3 druhů jídel, připravuje se i více
zeleninových salátů jako samostatné hlavní jídlo.
Naší snahou je zlepšovat a přizpůsobovat požadavkům strávníků skladbu jídelních lístků,
receptury jsou rozšiřovány o další pokrmy vhodné pro věkové kategorie. ŠJ připravuje
snídaně, obědy, večeře a také 2. večeře.
Hygiena – se zvýšenými požadavky na zdravotní nezávadnost potravin byla zavedena
evidence kritických bodů s následním vyhodnocováním. HACCP - hygienická pravidla
v návaznosti na dodržování především vyhl. č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na
stravovací služby (po velké novele v r. 2006, která její obsah značně zredukovala a dala do
souladu se směrnici EU!) a zákona č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Dodržována je vyhl. č. 299/03 Sb. o odběru kuchyňských odpadů. Prováděné kontroly KHS
Liberec – územní pracoviště Semily nezjistily porušování hygienických předpisů. Zápisy
z kontrol jsou k dispozici u provozáře ŠJ a ředitele školy.
Stravovací komise se schází na žádost strávníků a za účasti vedení naší školy, provozáře
ŠJ, vedoucích směn, vychovatelů z DM v Turnově, zástupců škol a řeší se připomínky ke
stravování. Z komise jsou vedeny zápisy, které jsou k dispozici u hospodářky a ředitele školy.
66
Přehled odebrané stravy ve školním roce celkem 2006/2007
snídaně ............................... 24 998 porcí
obědy ................................... 99 263 porcí
večeře ................................. 25 221 porcí( vč. 2. večeří)
Odebraná strava
- u snídaní a večeří v porovnání se škol. rokem 2005/2006 došlo k poklesu u snídaní a
večeří, kdy si žáci stravu odhlásí, pokud jim nevyhovuje skladba jídelníčku. A ta mnohým
vyhovuje, dalším pak naopak ne!? A dále z důvodů odborných praxí v průběhu školního roku
u všech tříd HŠ a vybraných tříd ISŠ, kdy žáci končili školní docházku 8. 6. 2007 a nastoupili
na odborné praxe .
- u obědů došlo ke zvýšení z důvodů zahájení stravování pro základní školu Žižkova ul.
.
Strávník si objednává stravu čipem, telefonicky nebo prostřednictvím internetu z webových
stránek školy.
Vzhledem k tomu, že se jedná o speciální software s plným využitím výpočetní techniky,
řeší průběžně programátoři dodavatelské firmy ALTISIMA s.r.o., Praha úpravy, které musí
splňovat legislativní požadavky. Tak se v průběhu školního roku odstraňovaly nedostatky
v úpravách sestav – zálohy, cizí strávníci a další, a to podle požadavku vedoucího školní
jídelny a účetní. Problémy se projevily také na začátku školního roku při registraci nových
strávníků.
Strategické cíle školní jídelny:
- zvýšit procento strávníků především z řad žáků ISŠ a ZŠ
- získat další cizí strávníky, nejlépe celý podnik z Turnova nebo okolí
- zlepšit komunikaci mezi vedením ŠJ a stravovanými školami
- zlepšit komunikaci mezi zaměstnanci ŠJ a jednotlivými strávníky
- výrazněji směřovat ke zdravé výživě – dotazníky pro strávníky návrhy na
jídelníčky z řad žáků a učitelů HŠ.
Všechny výše uvedené cíle mají vést ke zefektivnění provozu celé školní jídelny a snížení
věcné a případně i mzdové režie na jedno jídlo při minimálně zachování výživové hodnoty
jídel.
Doplňková činnost domova mládeže a školní jídelny je provozována na ŽL a předmětem
podnikání je Hostinská činnost a Pronájmy nebytových prostor.
K provádění DČ je zpracována interní směrnice č. 6/2007. Pro tuto činnost má ŠJ stanoven
fond pracovní doby podle počtu uvařených jídel v daném měsíci pro DČ. Přepočet se provádí
normativně.
Mzdy se hradí z příjmů DČ. Akce o sobotách, nedělích nebo svátcích se řeší přesčasovou
prací.
Cizí strávníci jídlo konzumují v určeném čase v naší ŠJ – od ledna 2007 v restauraci OAHŠ
ve Zborovské 519 nebo si jídla odvážejí.
Všechny činnosti jsou účtovány s DPH – stravování se sazbami 5% a 19 %, ubytování s 5%.
Ubytování cizích osob zajišťují zaměstnanci domova mládeže v rámci uzavřených dohod o
provedení práce. Ubytování je zajišťováno o víkendech, svátcích a především o vedlejších a
hlavních prázdninách. Počet pracovníků se stanovuje individuelně podle druhu a délky akce.
67
Mzdové prostředky jsou měsíčně vypláceny ze státní dotace, které se nejpozději následující
měsíc převedou z účtu DČ na účet školy, a to včetně odvodů z mezd a FKSP.
Jako ubytovací zařízení odvádíme podle městské vyhl.č.2/2003 Městu Turnov rekreační
poplatky.
Za rok 2006 činily poplatky pro Město Turnov celkem 21 079,-- Kč.
Veškeré výdaje na DČ jsou v plné výši pokryty příjmy a je vytvářen přiměřený zisk.
Výnosy z DČ
tržby z prodeje služeb za rok 2006 stravování celkem ................ 898 555,-- Kč
ubytování celkem ................551 586,--Kč
ostatní výnosy ....................... 8 591,-----------------------------------------------------celkem výnosy ................. 1 458 732 ,-- Kč
Výnosy se člení do nákladových položek :
potraviny ...........................................................................
spotřeba materiálu celkem ...............................................
spotřeba energie .................................................................
opravy a udržování ............................................................
ostatní služby ..................................................................
mzdové náklady ................................................................
zákonné sociální pojištění ..................................................
zákonné sociální náklady ...................................................
jiné ostatní náklady ............................................................
nákladové položky celkem ...............................................
449 234,-- Kč
54 171,-- Kč
324 484,-- Kč
26 395,-- Kč
113 683,-- Kč
336 506,-- Kč
90 953,-- Kč
4 805,-- Kč
26 073,-- Kč
-------------------1 426 304,-- Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti školní jídelny a domova mládeže za rok
2006 ........................ 32 428,-- Kč
11.2. Domov mládeže Obchodní akademie a Hotelové školy
Činnost a provoz domova mládeže se řídí vyhl. č. 108/05 Sb., o školských výchovných a
ubytovacích zařízeních.
Kapacita domova mládeže je 78 žáků a byla využita po celý školní rok 2006/2007.
Nevyřízené žádosti na ubytování k 1. 9. 2006 byly 4. Tito žáci si zajistili privátní ubytování
nebo ubytování na DM Střední zdravotnické školy v Turnově.
Tři skupinové vychovatelky zajišťovaly výchovu a vzdělávání svěřených žáků v době mimo
vyučování. Odpovídají za úroveň a výsledky výchovné práce ve své výchovné skupině.
Podílejí se na rozvoji osobnosti žáků, zařazují do programu výchovné práce činnosti, které by
ubytovaným žákům umožňovaly prohloubit znalosti a dovednosti. Jedná se zejména o
kroužky, organizované návštěvy divadelních a filmových představení, taneční kurzy,
jazykové kurzy a pod.
68
Ke své práci si zajišťují dostatek informací a pracovních pomůcek. O svých poznatcích
vedou záznamy a pravidelně hodnotí ve své skupině využití všech nabízených volnočasových
aktivit.
Volnočasové aktivity jsou nabízeny v době osobního volna žáků, jsou dobrovolné,
v organizovaném zájmovém útvaru nebo v individuální činnosti. Mimo těchto aktivit si
ubytovaní žáci vytvářejí i studijní návyky – příprava na vyučování. Součástí výchovných
programů je i spolupráce se školou, výchovným poradcem, preventistou patologických jevů a
v neposlední řadě se zák.zástupci žáků. Ve své práci se zaměřují i na protidrogovou prevenci
- besedují a diskutují o názorech na drogy, alkohol, kouření a pod.
Nabídka volnočasových aktivit je zakotvena v měsíčních plánech práce a následně měsíčně
vyhodnocována.
Největší zájem je o sportovní vyžití - konaly se turnaje mezi turnovskými domovy mládeže
ve stolním tenise, volejbalu, stolním fotbálku, žáci chodili do posilovny, na aerobik, tenis, do
tělocvičny, na kola, účastnili se šachových turnajů.
Pořádají se také vědomostní soutěže a společenské hry mezi domovy mládeže.
Zajistili jsme pro ně přednášky, besedy a semináře:
- protidrogové prevence za účasti zástupců České policie,
- besedu o prevenci AIDS, besedu s gynekologem na téma „Dospívání a jeho problémy“,
besedu na téma „Drogy a jiné závislosti“
- seminář „První pomoc“ –zajišťovaly žákyně SZŠ Turnov,
- ukázky slavnostně prostřeného stolu a formy obsluhy - předváděli naši žáci Hotelové školy
pro žáky domovů mládeže SUPŠ, SZŠ a ISŠ.
Účastnili se prezentace kosmetických firem – Avon, Oriflame – o líčení, péči o pleťaj.
Žáci využívali i kulturní nabídky – divadel, filmových představení, výstavy, cestovatelské kluby, vycházky, bobování, lyžování a pod.
Na domově mládeže pak mají žáci k dispozici ke studijním i zájmovým aktivitám
k dispozici v klubovnách a studovnách počítače s připojením na internet, televize, video,
možnost vaření a pečení v kuchyňkách na jednotlivých patrech aj.
Sebehodnocení
Žáci vyplňovali anonymní dotazník k pobytu na domově mládeže. Dotazník obsahoval
otázky typu „Jak jsi spokojen s vybavením DM“, „Jak využíváš volnočasové aktivity“, „Co
by se mělo na DM zlepšit“, “Jsi spokojen s předáváním informací“, „Máš připomínky k práci
vychovatelů a ostatních pracovníků?“
U každé otázky zakroužkovali odpověď a případně doplnili o svůj námět na změnu nebo
alespoň o názor.
Z takto vyplněných dotazníků čerpají ředitel školy, vychovatelky a ostatní pracovníci náměty
pro svou další práci.
Finanční prostředky na volnočasové aktivity získává DM od zákonných zástupců
ubytovaných žáků. Z provozních prostředků lze financovat pouze materiál pro zájmové
kroužky v povolené limitní výši – pro sportovní, výtvarný kroužek a pro vaření.
Na financování zájezdů do divadel ( Ml.Boleslav, Liberec) se podílejí společně všechny
domovy mládeže v Turnově.
Vnitřní řád (VŘ) je účinným nástrojem pro naplňování výchovně vzdělávacího poslání
domova mládeže a je především zaměřen na práva a povinnosti ubytovaných žáků. Nedílnou
součástí VŘ je Denní režim. Se všemi dokumenty byli předem seznámeni jak ubytovaní žáci
(a to i opakovaně!), tak i zákonní zástupci. VŘ je vyvěšen celoročně na přístupném místě a
69
platí i pro žáky starší 18 let. Výjimky povoluje ředitel školy na základě doporučení
skupinového vychovatele.
O seznámení s platnými předpisy jsou vedeny zápisy v deníku výchovné skupiny. Jeho
porušování je řešeno udělením výchovného opatření podle § 31 školského zákona.
Výchovná opatření.
V případě porušování VŘ bylo žákům uděleno:
- písemné napomenutí vychovatele celkem 13 žákům (za nepořádek na pokojích, kouření v
areálu, pozdní příchody)
- důtka ředitele školy celkem 11 žákům (za opakovaný nepořádek na pokojích, opakované
kouření, konzumaci alkoholických nápojů )
- podmíněné vyloučení z domova mládeže 1 žákovi ( za opití se opakovaně)
Výchovnými opatřeními jsou i pochvaly vychovatele. Ty byly uděleny za výjimečný a trvalý
pořádek na pokojích a vzorné chování 4 žákyním.
Všechna výchovná opatření byla projednána se zákonnými zástupci a žákovskou
samosprávou.
Žákovská samospráva byla zvolena 17. 10. 2006 jako 8 členná + 1vychovatelka.
Na svých jednáních projednávala organizační záležitosti, přestupky proti vnitřnímu řádu,
vyhlášení soutěží, hodnocení úklidu na pokojích , připomínky ke stravování, výchovná
opatření apod. Zápisy jsou založeny a k nahlédnutí
Provozní podmínky uvedené v Provozním řádu Domova mládeže OAHŠ schváleném
orgány hygienické služby odpovídají vyhl.č. 410/2005 Sb.,o hygienických požadavcích na
prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání.
Pokoje jsou vybaveny postupně obnovovaným nábytkem, udržované a odpovídají daným
požadavkům. I další místnosti, které žáci využívají, jsou vhodně a účelně vybavené
(klubovny, sport.klubovna, kuchyňka). Ubytovaní žáci mohou užívat i vlastní
elektrospotřebiče,notebooky za malý poplatek. Odbornou revizi těchto elektrospotřebičů
zajišťuje DM.
Skup. vychovatelky spolupracují se školou především v řešení studijních a výchovných
problémů, účastní se pravidelně třídních schůzek, pedagogických porad, spolupracují
s třídními učiteli, výchovným poradcem a preventistou patologických jevů.
Konají se pravidelné porady vychovatelů. Za školní rok se uskutečnilo 6 porad, zápisy
založeny u hospodářky. Projednávaly se mimo jiné organizační záležitosti, rozdělování žáků
do výchovných skupin, výchovná opatření, rozpisy služeb, nový zákoník práce, přijímání
žáků na DM, provozní záležitosti a pod.
Velmi dobrá je i spolupráce s ostatními domovy mládeže v Turnově. Pořádají se společné
sportovní soutěže, společné a kulturní akce a pod.
Vzdělávání – ve školním roce 2006/07 se zaměstnanci účastnili školení a kurzů:
27. 9. 2006 - školení zaměstnanců ŠJ a DM o požární ochraně
19. 12. 2006 - Osvědčení - vzdělávací kurz - Nový Zákoník práce hospodářka Bouchalová
26. 3. 2007 - Osvědčení - vzdělávací kurz - Účetnictví – účetní Horská
10. 4. 2007 – Osvědčení – školení BOZP + hygien.minima - Havel
Účast na poradách školních jídelen - Havel
70
Porad zástupců DM Libereckého kraje se účastnila – skup. vychovatelka
Tomová
Pekláková – studium na TU v Liberci – DPS - Ped. příprava pro vychovatele
a pedagogy volného času
V Turnově dne 30.9. 2007
Zpracovaly: Marie Bouchalová, hospodářka
Jiřina Tomová, vychovatelka
71
11.3. Výroční zpráva 2006/2007 za komisi anglického jazyka
Co se nám dařilo a podařilo, nad čím budeme muset přemýšlet a co změnit?
Komise pracovala neformálně, scházela se podle potřeby. Náplní práce byly především
konzultace k metodám výuky, změněnému pojetí maturit a diskuze o studijních
materiálech. Vyučující 1. ročníků konzultují zkušenosti s ŠVP.
Již třetím rokem vyučujeme podle řady učebnic New Headway, jedné z nejužívanějších v
Evropě. Dobře vyhovuje potřebám naší školy, poskytuje velmi solidní základy potřebných
jazykových dovedností. Je ale třeba ji doplňovat o odbornou slovní zásobu (ekonomika,
obchodní korespondence, gastronomie, cestovní ruch).
Po zavedení nových požadavků na maturitní zkoušku z angličtiny nastal problém v
1. ročníku, zejména na HŠ. Naprostá většina žáků není po základní škole připravena pracovat
s učebnicí úrovně Pre – Intermediate. V příštím roce s ní tedy začneme až od 2. pololetí.
V prvním pololetí se soustředíme na opakování učiva ZŠ a rozvíjení dovedností při
osvojování si cizího jazyka. V současnosti shromažďujeme a třídíme materiály, které chceme
využít.
Účast na školeních, seminářích a v projektech
P. Ferenc
– praktický seminář o tom, jak opravovat strukturované písemné práce z angličtiny. Následně
proškolil ostatní angličtináře.
L. Ferencová
– seminář o možnostech spolupráce se zahraničními školami ( potřebujeme projekt, který
můžeme nabídnout. Je třeba, aby ho vytvořili odborní učitelé, komise ANJ vyřeší překlad…)
– seminář Pilot S – cizí jazyky. Prezentace našeho ŠVP byla velmi úspěšná (zejména pojetí
obchodní angličtiny).
K. Panušková
– absolvovala SIPVZ ve výuce anglického jazyka
– seminář o možnostech studia našich absolventů na Banff and Buchan College ve skotském
Fraserburghu ( pořádal KÚ Liberec spolu s D. Mališovou, představitelkou studijního oddělení
této skotské školy)
– konference Oxford Secondary Teacher‘s Academy v Krajské vědecké knihovně Liberec.
Hlavní náplní byly workshopy k metodám výuky poslechu, slovní zásoby a gramatiky.
E. Špínová
– již druhým rokem účast v projektu spolufinancovaném EU Teaching English – English
Teaching. Na projektu, který bude trvat celkem tři roky, se podílí desítky učitelů z ČR, lektoři
- rodilí mluvčí, autoři i vydavatelé učebnic angličtiny. Malé týmy řeší různé aktuální otázky,
E.Špínová je součástí týmu, který se zabývá výukou tříd s různou úrovní znalostí
angličtiny (mixed ability classes), což je velmi palčivý problém i v naší škole. Výsledkem
72
práce týmu by měl být metodický materiál pro učitele ZŠ i SŠ, který by osahoval popis
aktivit vhodných pro mixed ability classes. V současnosti je téměř připraven k publikaci.
Další činnost komise
Spolupráce se skotskou vyšší odbornou a vysokou školou Banff and Buchan College ve
skotském Fraserburghu (státní škola, studenti ze zemí EU neplatí školné)
K Panušková se zúčastnila informační schůzky s představitelkou studijního oddělení této
školy, paní Danou Mališovou.
Dvě naše absolventky HŠ (K.Sedlatá, A.Havlínová) již tuto školu studují, několik dalších
bylo přijato letos (přesný počet budeme znát v září).
Soutěž v angličtině – školní kolo
Základní informace:
Termín konání: 30.1. 2007
Soutěž proběhla ve dvou kategoriích :
I. 1.a 2. ročník HŠ, 1. ročník OA -13 účastníků
II. 3. ročník HŠ, 2. a 3. ročník OA -20 účastníků
a ve dvou kolech:
1. poslech s porozuměním, test z gramatiky a slovní zásoby
2. finále - soutěž v konverzaci na vylosované téma a v pohotovosti řešení
situací
komunikačních
Vítězové:
I. kategorie:
1. Helena Jurašková (H2B)
2. Jan Novotný (H2B)
3. Jan Červenka (H2B)
II.kategorie:
1. Martin Šolc (H3B)
2. Ondřej Paiš (A3)
3. Věra Rubošová (H3B)
Martin Šolc postoupil do okresního kola soutěže v angličtině, ale pro nemoc se nemohl
zúčastnit.
Lektorská činnost
K Panušková pracovala jako lektorka NIDV v kurzu „Jazyky hrou“, v němž vzdělává
učitelky 1. stupně základních škol v angličtině i metodice výuky angličtiny. Kurz by měl
pokračovat i v příštím roce.
E. Špínová pracovala jako lektorka NIDV ve dvou kurzech angličtiny „Brány jazyků“.
Kurzy jsou určeny učitelům – neangličtinářům a dalším zaměstnancům SŠ a 2.stupně ZŠ (tzv.
3.cílová skupina). Oba kurzy měly po 16 frekventantech. Cílem bylo, aby účastníci do června
2007dosáhli úrovně A2 podle Evropského referenčního rámce, což se zdařilo. V příštím roce
budou zřejmě probíhat navazující kurzy (bude upřesněno MŠMT a NIDV).
73
Individuální sebevzdělávání
Probíhá četbou anglických časopisů (odebíráme Newsweek, časopis o světových událostech),
internetových novin, sledováním pořadů BBC a CNN apod. + udržováním kontaktů
s bývalými studenty, kteří pracují v Británii a USA.
Co se nám nepodařilo a co chceme změnit?
Navázat kontakt s britskými hotely, kde by naši studenti mohli praktikovat po dobu 2 – 3
měsíců.
Praxi v Impney Hotels (celoroční) jsme zrušili z důvodu velmi nepříznivých pracovních
podmínek.
Usilujeme o kontakt s anglickou hotelovou školou.
První kroky podnikla K. Panušková. Věnovala se skupině anglických studentů hotelnictví a
jejich vyučující, kteří si přijeli prohlédnout naši školu. Akci zprostředkovala naše absolventka
Monika Macáková, která již několik let žije v Anglii a momentálně studuje zmíněnou školu.
Na závěr:
Rádi bychom přesvědčili vedení školy, že by bylo velmi potřebné navýšit o 1 hodinu
hodinovou dotaci 1. cizího jazyka v prvním ročníku. Předešli bychom tím adaptačním
krizím a častým prožitkům neúspěchu, který na žáky působí demotivačně.
V Turnově 26.6.2007
Zpracovala Špínová
74
11.4. Barmanské aktivity ve školním roce 2006/2007
30.10. – 03.11.2006
barmanský kurz 1.České barmanské akademie (lektor Radim
Janoušek) – účast 17 žáků školy
09.11. – 11.11.2006
ukázka odborných dovedností žáků – příprava míchaných nápojů na veletrhu vzdělávání NISA SCHOLA v Liberci (z produktů firem Plzeňský Prazdroj a.s. a Zanzibar Trade s.r.o.) –
Ivana Chmelařová (H3B), Martin Tomas (H3A)
11.11. – 12.11.2006
účast na tréninkovém setkání JSC CBA v hotelu Aurum v Černém Dole (téma vína cizích národů, káva v barové praxi a moderní trendy v barové praxi) – 27 žáků školy
30.11. – 01.12.2006
účast na barmanské soutěži VERPOORTEN CUP 2006 v horském hotelu Ještěd – Radek Drašnar (odb.učitel), Martin Tomas (H3A)
07.12.2006
ukázka odborných dovedností žáků při Dnu otevřených dveří –
příprava nealkoholických pivních koktejlů z produktů firem Plzeňský Prazdroj a.s. a Zanzibar Trade s.r.o. – David Hanus
(H2B), Lukáš Drahokoupil (H2B)
08.12. – 09.12.2006
účast na barmanské soutěži FERNET STOCK CUP 2006 v hotelu Aurum v Černém Dole – Hana Brodská (A3), Michal
Dlouhý (H3A), Martin Tomas (H3A)
13.12.2006
exkurze na výstavu O vínu v Národním zemědělském muzeu
v Praze – 18 žáků (společně nápojová kultura + sommeliérství)
21.-22.12.2006
příprava Martini Cocktailu v kině Bio Ráj Turnov před promítáním filmu Casino Royale – Anna Šupíková (A2)
15.-18.02.2007
příprava míchaných nápojů v kinokavárně Bio Ráj Turnov před
promítáním filmu Obsluhoval jsem anglického krále – Anna
Šupíková (A2), David Hanus (H2B)
05.-09.02.2007
barmanský kurz M.Smolného – lektora CBA, účast 18 žáků
19.02.2007
prezentace italského výrobce lihovin zn. Franzini, 20 žáků
(nápojová kultura+sommeliérství)
23.02.2007
příprava míchaných nápojů jako cen do tomboly na Maturitním
plese obchodní akademie v KD Pěnčín – Martin Tomas (H3A),
Michal Dlouhý (H3A)
07.03.2007
účast na barmanské soutěži Bacardi-Martini Poděbrady Cup 07,
Martin Tomas (H3A) – 1.místo, Milan Erlebach (A4) –
4.místo
75
30.03.2007
příprava míchaných nápojů jako cen do tomboly ze surovin zn.
Franzini na Maturitním plese HŠ v Centru Babylon v Liberci –
- Martin Tomas (H3A), Michal Dlouhý (H3A)
02.04.2007
účast na barmanské soutěži Crowne Plaza Junior Franzini Bar
Cup 2007 – Praha, hotel Crowne Plaza, Martin Tomas (H3A),
Michal Dlouhý (H3A)
18.-21.04.2007
příprava míchaných nápojů v kinokavárně Bia Ráj v Turnově
při premiéře filmu Vratné láhve – Anna Šupíková (A2),
David Hanus (H2B)
25.04.2007
účast na barmanské soutěži Labský pohár 2007 v Pardubicích, David Hanus (H2B), Michal Dlouhý (H3A), Martin
Tomas (H3A)
26.04.2007
účast na barmanské soutěži Bols Amsterdam Cocktail Festival
2007 v Příbrami, Michal Dlouhý (H3A), Martin Tomas (H3A)
10.05.2007
účast na barmanské soutěži Martini-Bacardi Cup 2007 v rámci
30.Gastrodne HŠ Světlá Velké Meziříčí – Martin Tomas (H3A)
- 3.místo, Milan Erlebach (A4)
25.05.2007
účast na barmanské soutěži Soaré Cup 2007 v Centru Babylon
v Liberci v rámci Gastrodne SŠ gastronomie a služeb Liberec –
Martin Tomas (H3A), David Hanus (H2B)
17.06.2007
účast na barmanské soutěži Mattoni Grand Drink 2007 – junior
v Karlových Varech (soutěž družstev) – 1.družstvo Matin
Tomas, Michal Dlouhý (H3A), 2.družstvo David Hanus,
Lukáš Drahokoupil (H2B)
13.07.2007
účast na European Hospitality Skills Competitions 2007 – The
European Bartending Championships (soutěž nejlepších žáků
evropských hotelových škol) v Londýně – Martin Tomas
(H3A)
Zhodnocení
Pozitiva
- účast na 9 barmanských soutěžích, 2 významné úspěchy (1.místo Martina Tomase na
Bacardi Martini Poděbrady Cupu a 3.místo na Martini Bacardi Cupu ve Velkém Meziříčí)
- obrovským úspěchem bylo zařazení Martina Tomase do mezinárodní barmanské soutěže
žáků evropských hotelových škol v Londýně
- pozitivem byla samostatnost žáků v přípravě na soutěže (sestavování receptur, nácvik
techniky, účast na soutěži bez pedagogického doprovodu)
76
Negativa
- stále se nedaří nabízet služby barmanů v rámci doplňkové činnosti školy na různé akce
(barový catering)
- kromě prezentace firmy Franzini Czech s.r.o. se nepodařilo uspořádat vzdělávací akce firem
a prezentace jednotlivých produktů
- vzhledem k časové vytíženosti chyběl často soustředěný trénink techniky přípravy nápojů
před soutěžemi
27.9.2007
Zprávu o barmanských aktivitách a jejich zhodnocení předkládá: Radek Drašnar
77
11.5. Výroční zpráva předmětové komise cestovního ruchu ve školním roce 2006 -2007
Jednání komise c.r. č.48 (06/07-01)
Termín : 6.9.2006
Přítomni : Tůma, Davidová, Mikulová, Votrubcová,
Témata jednání :
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Schválení tématických plánů pro školní rok 2006-2007
Schválení koncepce přípravy devátého ročníku soutěže Svět patří nám
Schválení strategie propagace kurzu a zkoušek průvodce cestovním ruchem
Účast na jednáních seminářů, konferencí a soutěží zaměřených na cestovní ruch
Soutěž Svět patří nám 2006 (devátý ročník)
Termín : 31.10.2006
(viz zvláštní příloha))
Účast s příspěvkem na satelitní konferenci k mezinárodnímu veletrhu MADI TRAVEL
MARKET 2006 v cestovním ruchu a hotelnictví
Účastník : Mgr. Zbyněk Tůma
Termín: 1.11.2006
Den otevřených dveří 7.12.2007
Speciální vyučovací hodina techniky i zeměpisu cestovního ruchu zaměřená především na
dovednosti
Jednání komise c.r. č.49 (06/07-02)
Přítomni: Zbyněk Tůma, Dana Votrubcová, Jaroslava Mikulová
Témata jednání:
1. Používání multimediální tabule v disciplínách cestovního ruchu.
Dana Votrubcová seznámila ostatní členy komise se základními mechanismy ovládání a
pravidly používání multimediální tabule, následovala konzultace námětů a možností
používání v disciplínách zaměřených na komunikaci i cestovní ruch..
2. Otázky a obrazové ukázky teoretické zkoušky z odborných předmětů a zkoušky průvodce
v oblasti cestovního ruchu
Proběhla konzultace otázek zadávaných obrazovými ukázkami. Jednalo se o vhodné
přiřazování geografických, kulturně-historických i metodicky praktických souvislostí
v jednotlivých otázkách v rámci moderního pojetí vyučování. Upravené soubory otázek
komise schválila.
3. Propagace a termíny kurzu a zkoušky průvodce v oblasti cestovního ruchu.
78
Komise cestovního ruchu schválila vypsané termíny průvodcovských zkoušek, termín
organizační schůzky zájemců o kurz přípravy (forma bude stanovena dle počtu i samotného
zájmu).
4. Tématická náplň výuky předmětů podnikatelský projekt v cestovním ruchu
Komise cestovního ruchu bude shromažďovat nové nebo moderně zaktualizované náměty
prakticky zaměřeného vyučování podporujícího dovednosti žáků. Členové komise cestovního
ruchu i vyučující blízkých oborových disciplín budou vedoucímu komise postupně náměty
předávat. Náměty budou postupně předmětem testování v hodinách výuky techniky
cestovního ruchu, praxe a případně i jiných předmětů.
5. Organizační náměty pro tvorbu témat odborného semináře školního roku 2007-2008
Na základě jednání komise cestovního ruchu dne 2.2.2007 si dovolujeme oslovit vedoucí
všech předmětových komisí, aby podali do konce března roku 2007 komisi cestovního ruchu
návrhy a náměty akcí (příp. zastoupení garantů a oponentů) odborného semináře pro školní
rok 2007-2008. Samotné losování témat by mohlo proběhnout již v měsíci květnu školního
roku 2006-2007 před nástupem žáků třetích ročníků na praxe.
6. Náměty jubilejního 10. ročníku soutěže Svět patří nám.
Scénář soutěže by byl sestaven z nejúspěšnějších ale moderněji pojatých disciplín uplynulých
ročníků. Zařazena by pak byla jedna nová disciplína zaměřená na originalitu, tvořivost a
týmovou práci soutěžících.
Den speciální výuky cestovního ruchu, nácvik průvodcovské činnosti v autokaru při
poznávacím okruhu Českým rájem
Organizace a pedagogický doprovod: PhDr. Eva Špínová, Mgr. Zbyněk Tůma,
Termín : 10.5.2006
Účastníci : žáci H3cr
Náslechy a konzultace k prezentacím prací žáků: PhDr. Eva Špínová, Mgr. Zbyněk Tůma,
Termín: 8.6.2007
Účastníci: žáci A2
Realizace zkoušek průvodce v oblasti cestovního ruchu
1. vypsaný termín: 22.4.2007: účastníci – 7 žáků OAHŠ Turnov, 1 externí pracovnice
2. vypsaný termín: 5.6.2007: účastnící – 1 absolventka OAHŠ Turnov, 3 externí
Všichni uchazeči byli v obou vypsaných termínech úspěšní
Vytvořené digitální soubory:
Praxe v cestovním ruchu 2005-2006 (film s ukázkami výkladu žáků)
Praxe v cestovním ruchu 2006-2007 (film s ukázkami výkladu žáků)
Nácvik výkladu žáků v autokaru (film s ukázkami výkladu žáků v autokaru)
79
DVD a CD-R devátého ročníku soutěže Svět patří nám (poprvé v historii se podařilo
kompletně celou soutěž natočit)
Barevné vypracování otázky a okruhů tzop a zkoušky průvodce v oblasti cestovního ruchu
Zpracoval Mgr. Zbyněk Tůma 28.6.2007
80
11.6. Výroční zpráva předmětové komise EKO ve školním roce 2006/2007
Datum
22. 9. 06
Činnost
Školení e-learningové aplikace Poznej
svoje peníze a počítačových simulací
MESE a Banky v akci
Praha
26. 9. 06
Porada Eko – schválení rozpisu učiva
na školní rok 2006/2007, schválení
používaných učebnic
27. 9. 06
Opravné maturitní zkoušky 4. ročníků
– OA, HŠ
Beseda a školení se studenty 4. ročníků
OA – projekt SUN-E -
4. 10. 06
24. 10. 06
1. 11. 06
Porada EKO – seznámení se soutěží
Business point 2007
Beseda s europoslancem Hynkem
Fajmonem
3. 11. 06
Burza středních škol – ISŠ Turnov,
Veletrh škol v Hradci Králové
9.-11. 11. 06
Veletrh Nisa Schola- Liberec
6. 11. 06
Školení nového účetního softwaru
„Pohoda“– školení v Praze
13. -14. 11. 06
Vzdělávací aktivita Pilot S – seminář
pro učitele odborných předmětů v
Pelhřimově
21. 11. 06
Akademie Junior Achievement ve
spolupráci se Citibank, školení nového
výukového předmětu „Etika
v podnikání“
Akademie Junior Achievement
12.12.06
81
Hodnocení
Velmi dobré školení,
přítomni 1 pedagog
Školení zaměřeno na výuku
v Ekonomickém semináři a
výuku Ekonomiky v 1. roč.
Odsouhlaseny rozpisy učiva
jednotlivých předmětů –
harmonizace výuky
jednotlivými ek. pedagogy
Beseda v některých částech
byla pro studenty přínosem.
V některých částech pouze
čteno z papírů, v těchto
částech nezajímavá pro
studenty.
Škola má zájem na zapojení
studentů a vytvoření týmu
Beseda významně rozšířila
obzor studentů o Evropské
unii, o jejich uplatnění
v Evropské unii
Pro prezentaci naší školy
vybrány prezentační výukové
materiály
Výběr prezentačních
výukových materiálů
Důležitá akce pro prezentaci
školy budoucím uchazečům
o studium
Škola chce rozšířit výuku
účetních softwarů – lépe
připravit studenty pro trh,
školení výborné
Za školu přednesena
prezentace našeho
vzdělávacího ŠVP, diskuse
nad problémy
Školení od této organizace
jsou smysluplné, vyučujícími
tato školení preferována
Přednášky se zúčastnilo 6
- banka HSBC
Přednáška ředitele banky pana
Františka Kopřivy na téma banky v
ekonomice
únor
Školení Praha – 2 denní
- Ing. Štohl - účetnictví
2. 2. 2007
Celostátní soutěž Brno – Businesspoint
2007
12. 2. 2007
Školení nového výukového programu
Na účetní software
28. 3. 2007
Komise EKO – předání návrhů na akce
OSE – cestovnímu ruchu, zhodnocení
činnosti Junior Achievement
Akademie Junior Achievement – banka
HSBC – opakovaná přednáška
29. 3. 2007
17. 4. 2007
Praktická maturitní zkouška odborných
předmětů EKO – A4
4. 5. 2007
Komise EKO – zhodnocení
praktických maturitních zkoušek,
schválení maturitních otázek pro OA,
HŠ, objednávka školení v srpnu –
Junior Achievement
Maturity třídy A4 – z ekonomických
předmětů velice úspěšná třída
Maturity H4A, H4B
21. – 25. 5. 2007
28. – 1. 6. 2007
4. 6. 2007
19. 6. 2007
2. část školení účetního softwaru
„Pohoda“– pro výuku v předmětu
účetní software
Účast v Europarlamentu – Štrasburk
82
studentů s vyučujícím, velice
přínosná přednáška spojená
s prohlídkou některých
oddělení této banky. Tato
akce měla velký úspěch
Tradičně výborná školení,
setkání vyučujících předmětu
účetnictví, předávání
poznatků
Naši 3 studenti z OA
postoupili do celostátního
kola této soutěže, kde
v kategorii „Návrh
propagačních aktivit školy“
získali 1. místo, soutěž byla
výborně zorganizovaná
zaměřená pro střední školy
Náročné školení, ale
užitečné, předpokládáme
rozšíření nabídky předmětu
účetní software s cílem
využít i tohoto programu
Komise předala návrhy na
akce OSE cestovnímu ruchu
s ekonomickou tematikou
Pro úspěch zorganizovaná
znovu přednáška
s prohlídkou banky v Praze,
zúčastnilo se 6 studentů
z naší školy (2 A4, 4 A2)
Praktická maturitní zkouška
A4 v rozsahu 5 hodin – 60
minutová hodina
UCE – 3 hod
EKO – 1 hod
KOR – ½ hod
PRN – ½ hod.
Dobré a náročné školení
Vynikající příležitost pro
Účast 1 pedagog + 5 vybraní studenti
22. 6. 2007
Komise EKO – objednávky učebnic na
příští školní rok – EKO, UČE
Zpracovala dne 25. 6. 2007
Předseda komise EKO
Ing. Vaňátková
83
výborné studenty, akce byla
velmi poučná, studenti z této
účasti připraví prezentaci pro
ostatní studenty
11.7. Výroční zpráva předmětové komise gastronomických předmětů 2006/2007
Gastronomie je kuchařské umění a tomuto umění se každým rokem touží naučit noví
studenti prvních ročníků. V letošním školním roce se studenti 1. ročníku poprvé vzdělávali
v rámci projektu PILOT S podle školního vzdělávacího programu. Všichni prošli nezbytnou
přenáškou o bezpečnosti práce ve cvičné kuchyni, dostávali podrobné instrukce o používání
jednotlivých kuchyňských zařízení a strojů. Součástí této
lekce je i praktické
prověření všech studentů z bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci s těmito zařízeními. Všichni studenti jsou přezkoušeni a svým
podpisem stvrzují své seznámení se všemi nástrahami, které prostředí kuchyně skýtá. I přes
důkladnou prevenci se menším úrazům během praktického cvičení zatím nedokázalo
zabránit. Studenti se během prvního ročníku učí základní technologické úpravy a připravují
jednodušší pokrmy. Praktickým cvičením předchází hodiny teoretické přípravy. Studenti si
ověřují v praxi, získané vědomosti.
Jako rozšíření základních vědomostí technologie přípravy pokrmů jsme přivítali vznik
nového předmětu Nauka o potravinách. Tento předmět má jednohodinovou týdenní dotaci.
V rámci tohoto předmětu se studenti seznamují se základními potravinami a surovinami, se
kterými se běžně setkávají ve výrobních střediscích.
Od druhého ročníku se studenti zaměřují na výrobu složitějších pokrmů, výrobků
studené kuchyně a náročnějších moučníků. Na rozdíl od prvního ročníku, kdy studenti ve
dvojici připravovali jeden určitý chod, v ročníku druhém se snaží připravit jednoduché menu
o třech chodech. Studenty touto formou výuky postupně připravujeme na ročníkové zkoušky.
Praktickým cvičením samozřejmě předchází teoretická příprava ve třídách.
Třetí a čtvrtý ročník rozšiřuje základní dovednosti kuchařského umění ve Speciální
technologii. Studenti si osvojují přípravu náročných pokrmů a moučníků. Ve čtvrtém ročníku
je to hlavně příprava na praktickou a ústní maturitní zkoušku.
První ročníky hotelové školy se v rámci výuky podle školního vzdělávacího programu
seznamují se základy techniky obsluhy. V technice obsluhy a služeb studenti prvního ročníku
procházejí školením o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se zařízeními na úseku obsluhy,
dále se seznamují s jednotlivými druhy inventáře, s hygienickými pravidly, která je nutno
dodržovat při styku s pokrmy a nápoji. Studenti absolvují každý týden dvě hodiny
praktických cvičení, aby si mohli získané vědomosti vyzkoušet v praxi. Studenty již od
prvního ročníku zapojujeme do skutečného provozu, kdy jako pomocné síly vypomáhají na
různých akcích organizovaných školou, nebo některým z partnerských hotelů.
Do prvního ročníku přibyl ještě jeden nový předmět a to Nauka o nápojích. V rámci
tohoto předmětu se studenti seznamují se základním rozdělením nápojů nabízených
v restauracích, s výrobou piva, vína, lihovin a základními pravidly míchání nápojů. Studenti
jsou dále seznamování s tržními značkami jednotlivých nápojů. Ze zkušenosti z prvního
ročníku jsme zjistili jak náročný je tento předmět pro studenty prvních ročníků, kteří zatím
nemají velké osobní zkušenosti z běžného provozu.
V druhém ročníku se studenti naší školy začínají seznamovat se složitou obsluhou,
která je nepostradatelnou součástí jejich přípravy na ročníkové zkoušky, které se uskutečňují
na závěr druhého ročníku a slouží také jako rozloučení studentů, kteří budou studovat obor
cestovní ruch. Ročníkové zkoušky jsou velice kladně hodnoceny ze strany rodičů, kteří se
84
účastní slavnostních banketů svých potomků a mohou tak na vlastní oči sledovat jejich
získané dovednosti. Od příštího roku budou studenti vykonávat ročníkové zkoušky až ve
třetím ročníku v projektu PILOT S.
V nepovinných předmětech Nápojová kultura a Sommelierství si studenti rozšiřují své
znalosti v oboru. Oba jsou velice oblíbené. Studenti se s ochotou do těchto nepovinných
předmětů přihlásí, ale docházka je slabá. Pro příští školní rok se pokusíme nabídnout
studentům zajímavější a poutavější náplň těchto předmětů.
Velkým problémem, který nás trápí již několik let je narušení kontinuity v předmětu
Technika obsluhy a služeb. V učebním plánu pro třetí ročník se totiž na tento předmět již
místo nenašlo. Tento nedostatek se projevuje u studentů čtvrtých ročníků, kteří se s obsluhou
a servisem setkávají po roční pauze. Tato situace se doufáme změní. V projektu PILOT
S jsme na tento problém pamatovali a do školského vzdělávacího programu jsme speciální
obsluhu zařadili.
V rámci odborných seminářů, kde studenti čtvrtých ročníků realizují konkrétní akci –
banket - seznamují žáky základních škol z Turnova a okolí se základy stolování , společenské
výchovy a s náplní jednotlivých předmětů na naší škole. Mezi těmito žáky se nachází
množství budoucích zájemců o studium na naší škole. Tato forma reklamy je velice účinná.
V letošním roce jsme poprvé oslovili i Speciální základní školu v Turnově. Paní ředitelka byla
akcí nadšena a obě strany doufají v další spolupráci.
Učitelé odborných předmětů připravují svoje žáky na reprezentaci školy v různých
soutěžích. Štěpánka Chvalová nacvičovala s číšníkem Michalem Hířem z H3B přípravu
ovocného fondue. S tímto pokrmem soutěžil v regionálním kole Nowaco Gastro Junior
v Pardubicích a suverénně postoupil do celostátního kola, kde obsadil první místo.
Jana Sudková připravila pro soutěž v oboru cukrář Pavlu Chvalovou ze třídy H3A, která také
postoupila do celostátního kola. I ona zde vzorně reprezentovala naší školu s báječnými
tvarohovými knedlíky.
Třetím soutěžícím v oboru kuchař byl Jindřích Jelínek ze třídy H3A, ten se svojí vepřovou
pečení plněnou králičím hřbetem také postoupil z regionálního kola do celostáního, ale pro
nemoc se ho nemohl zúčastnit. Jindřicha Jelínka připravovala Iva Špetlíková.
Sommeliéry připravuje paní Eva Dědková a v tomto školním roce se zúčastnili na těchto
soutěžích. V Září to byla soutěž Znojemský hrozen ve Znojmě. Na této soutěži reprezentovali
naší školu Martin Rejman a Lucie Švarcová ze třídy A3. V listopadu minulého roku se
v Praze uskutečnila soutěž Grand Prix Bohemia Junior. Soutěže se zúčastnily Adéla a Lucie
Švarcovy ze třídy A3 a Veronika Mašková ze třídy H4B, která obsadila krásné druhé místo.
Při výuce odborných předmětů používáme různé metody výuky a snažíme se využívat
moderní prostředky. Internetové sítě využíváme při zadávání domácích cvičení, referátů, při
získávání aktualit z oboru. Elektronická pošta je též velice dobrým pomocníkem při
vzájemné komunikaci .
Studenti všech ročníků se podílejí na hospodářské činnosti školy, reprezentují školu při
různých soutěžích, dobročinných akcích, na burzách škol, při každodenní cestě do školy svým
zevnějškem, vystupováním a chováním ke spoluobčanům.
V rámci oboru gastronomie též úzce spolupracujeme se všemi partnery školy.
85
Přehled gastronomických akcí, kterých se zúčastnili studenti a učitelé ve školním roce
2006/2007
1. Pobyt šestice pracovníků školy Institut Rural de la Loire z jihofrancouzského města
Saint Etienne vedená ředitelem Jean-Claudem Tatu v Turnově, 18. – 24.srpna 2006
2. Regionální kolo Gastro Junior Nowaco Cup 2007 v Pardubicích 21.- 22.září 2006
3. Kurz studené kuchyně s Vladimírem Pickou účast 20 studentů druhého ročníku 2.-5.
října 2006
4. 9.ročníku prestižní juniorské sommeliérské soutěže Trophéee Bohemia Sekt –
Sommelier ČR 2006 se v úterý 17.října zúčastnily také žákyně naší školy – Adéla
Švarcová (A3), Lenka Tomová (A3) a Veronika Mašková (H4B) – obsadila 2. místo
5. Raut pro Komerční banku Turnov, 26. 9. 2006
6. Občerstvení pro firmu ARR, 4. 10. 2006
7. Oslava 50. narozenin pana doktora Taly, 6. 10. 2006
8. Příprava slavnostního oběda pro skupinu hostů z Německa, kteří byli na návštěvě na
Střední zdravotnické škole Turnov, 9. 11. 2006
9. Slavností zasedání městského zastupitelstva u příležitosti předání Cen obce - 19. října
2006
10. Svatba na hradě Valdštejn – občerstvení pro svatebčany, 20. října 2006
11. Lektor 1.České barmanské akademie Radim Janoušek vedl na naší škole ve dnech
30.10. – 3.11.2006 barmanský kurz. Zúčastnilo se jej 17 žáků,
12. Burza škol na ISŠ Turnov – 3.listopadu 2006
13. Svět patří nám 2006 – 31. října 2006
14. Na XII.ročníku veletrhu vzdělávání, kvalifikace a učebních pomůcek Nisa Schola
2006 v libereckém Domě kultury se ve dnech 9.-11.11. 2006 prezentovala i naše škola
15. Soutěž – Svět patří nám
16. Raut pro sportovní klub Jelas – radiový orientační běh, 10. listopadu 2006
17. Gastronomický seminář – „Knedlíky a brambory v české a mezinárodní kuchyni“- 10
českých a 15 saských studentů, organizuje IHK Drážďany, pobočka Žitava. 13.-15.
listopadu 2006
18. Slavnostní oběd a beseda s europoslancem Hynkem Fajmonem
19. Slavnostní raut pro Klub českých turistů – 24. listopadu 2006
20. Předvánoční večírek pro Nemocnici Turnov 1. prosince 2006
21. Den otevřených dveří 7. prosince 2006
22. Vánoční večírek pro Svaz lyžařů – 8. prosince 2006
23. Malá předvánoční soutěž v přípravě vánočního pečiva a cukroví pro první ročník
H1A, 13. prosince 2006
24. V pátek 15.prosince se uskutečnilo slavnostní otevření nové školní kuchyně se
slavnostním rautem
25. Vánoční večírek pro firmu Sklostroj, 15. prosince 2006
26. Vánoční večírek pro firmu Vrabec a Vrabec, 16. prosince 2006
27. Otevření nové restaurace a nové kuchyně – 3. ledna 2007
28. Setkání rodáků a přátel Turnova spojené s občerstvením – 27. ledna 2007
29. Člen České barmanské asociace a majitel pardubického Martini´s Baru Martin Smolný
vedl na naší škole ve dnech 5.-9.února barmanský kurz. Zúčastnilo se jej 18 žáků
30. Ples OA
31. V rámci projektu Tourismusqualität – Fachliche Spezialisierung organizovaného IHK
Dresden se 10 žáků 3.ročníku hotelové školy spolu s 10 saskými studenty zúčastnilo
86
ve dnech 20.-21.března vzdělávacího semináře s názvem „Evropa si užívá – chuť a
servis“ v německé Žitavě.
32. Občerstvení při semináři organizovaném odborem cestovního ruchu – 22. března 2007
33. Finále mezinárodního mistrovství ČR – soutěže mladých odborníků v oblasti
gastronomie se uskutečnilo ve dnech 27.-29.března na brněnském výstavišti. Gastro
Junior Nowaco Cup 2007
34. Ples HŠ – 30. března 2007 v Babylonu v Liberci
35. Kurz cukrářských technologií – účast 17 studentů – 2.-4. dubna 2007
36. Svatební hostina - 7. dubna 2007
37. Prezentace firmy Multimedia spojená s občerstvením – 12. dubna 2007
38. Seminář ÚŘADU PRÁCE v Semilech spojený s občerstvením – 12. dubna 2007
39. Carwingový kurz pod vedením Luďka Procházky, účast 11 žáků – 16.-17. dubna 2007
40. Veletrh v Žitavě – školu reprezentoval Lukáš Čihák (H2B), který před zraky
návštěvníků vyřezával ozdoby z ovoce a zeleniny. Michal Híře (H3B) připravoval
flambované palačinky s pomerančovou omáčkou. 28.- 29. dubna 2007
41. Dvoudenní sklářská konference firmy Sklostroj 6.-7. května 2007
42. Gastroden ve Velkém Meziříčí – 10. května 2007, běh číšníků
43. Seminář odboru sociální péče v Turnově s občerstvením – 17. května 2007
44. Seminář Českého zahrádkářského svazu - 17. května 2007
45. Ročníkové zkoušky druhých ročníků – 21.-25. května 2007
46. Junior Carving Cup – školu reprezentoval Lukáš Čihák z H2B – 6. června 2007
47. Exkurse do Vitany pro první ročníky 7. června 2007
48. Svatební hostina manželů Jurášových – 16. června 2007
49. Prezentace firmy Siemens – ultrazvuk – spojené s občerstvením, 21. června 2007
50. Ochutnávka vína Znovín Znojmo, 26. června 2007
51. Svatební hostina - 7. července 2007
52. Svatební hostina - 27. července 2007
27. 9. 2007
Zpracovala Mirka Kostříková, vedoucí předmětové komise gastronomických předmětů
87
11.8. Výroční zpráva předmětové komise humanitních předmětů 2006/2007
Členové: Votrubcová, Šimáková, Flégrová, Špínová, Houbová, Janatová
Činnost:
- vypracování tematických plánů
- podzim 2006 – „předmaturitní“ písemná práce ze slohu
- tvorba maturitních témat písemných prací z českého jazyka a literatury
- úprava maturitních otázek
- Exkurze Praha (Královská cesta)
- nákup pomůcek pro dějepis i občanskou výchovu
- jednotliví členové komise spolupracovali při zadávání otázek do soutěže
Svět patří nám
- na ČJL a DK byly upravovány maturitní otázky
- proběhlo školení k Nové maturitě – téma: strukturovaná písemná práce z ČJL – její
hodnocení – proškolena byla Šimáková - certifikováno
- po napsání Maturity nanečisto učitelky strukturovanou písemnou práci opravily (další
vyučující instruovala Šimáková)
- v rámci LAK v 1. ročnících OA i HŠ práce s kánonem – výběr titulů, konzultace (Šimáková)
•
•
•
Po celý rok vycházel 2. ročník školního časopisu Semtext. Během roku vyšlo 5 čísel,
šesté je v rozpracované podobě. Redakce časopisu sdružuje 22 „stálých“ redaktorů, do
každého čísla pak svůj článek nabídlo vždy kolem 3 „nestálých“ přispěvatelů. Zhruba
na 19 – 20 stránkách časopisu lze najít kolem 25 – 30 článků, v posledních dvou
číslech čtenáře pobavila také „exkluzivní příloha“. Každé číslo nese ústřední téma
(letos to byla témata: Show Must Go On, Jak přežít?, Falešné Vánoce!?!, Oslavy,
Retro) a dále se v něm opakovaně objevují rubriky Úvodník, Aktuality, Stalo se, Čtení
na pokračování, Rozhovor s učitelem. Redakce se schází na dobrovolných 20
minutových schůzkách jednou týdně.
Třída A2 se zúčastnila literární soutěže 9. květen – Den Evropy. Zadáno bylo téma:
Jak může EU pomoci rozvojovým zemím? Do soutěže bylo vybráno 10 prací. Asi 15
žáků pak 9. května 2007 na Krajském úřadě Libereckého kraje přihlíželo slavnostnímu
vyhlášení vítězů (Vojtěch Bočok obsadil 2. místo) a zapojilo se do diskuse
s pozvanými zástupci Evropské komise, Ditou Kudelovou a Martinem Pávem.
16. ledna 2007 se uskutečnil zájezd do Stavovského divadla v Praze na večerní
divadelní představení Pygmalion. Zájezdu se zúčastnilo 43 žáků různých tříd a 2
učitelé.
Votrubcová
1.2.2007 – promítání filmů Powaqqatsi, Koyaniscqaci – filmová prezentace dokumentárních
filmů s ekologickou a sociální tématikou. – následně pak v hodině českého jazyka
Mgr.Šimákové psány eseje na tato témata
Exkurze:
- DĚK – návštěva archeologické expozice muzea v Turnově
- Královská cesta – Praha – 4. roč.
- Státní hrad Karlštejn – 1.roč.
88
-
Monoteistická náboženství v ČR – 3.roč.
Významné osobnosti českých dějin ( Jirásek, Čapek) – 2.roč.
Mezinárodní exkurze – země Beneluxu
PhDr. Eva Špínová
Soutěž „Cestou do parlamentu“
V rámci předmětu Rétorika s E. Špínovou absolvovala třída A2 školení pořádané organizací
Agora jako přípravu na soutěž Cestou do parlamentu. Náplní bylo učit studenty kultivované
debatě o aktuálních problémech Evropské unie, vést je k tomu, aby naslouchali protivníkovi,
jasně formulovali svá stanoviska a dokázali obhajovat i vyvracet názory.
9.5. 2007 se v Krajské vědecké knihovně v Liberci konalo krajské kolo debatní soutěže
Cestou do parlamentu. Za naši školu se zúčastnil tým ve složení Bočok, Mařasová, Šupíková,
Zdeňková, Mašek, Hoffmannová, Tůmová, Mencl, Krámská, Sklenářová, Louda, Havlíčková
(všichni z A2). I když jsme letos neobsadili stupně vítězů, naši žáci si vedli velmi dobře,
vyjadřovali se pohotově a kultivovaně. Získali cenné zkušenosti a vyzkoušeli si, jaké je být
členem týmu, jehož stanovisko musí hájit každý člen, tedy i ten, který s daným názorem
nesouhlasí.
Tato „hra na politiky“ je financována nizozemskou vládou. Jí tedy děkujeme, že jsme si mohli
vyzkoušet soutěž, která žáky zaujala a díky níž získali užitečné komunikační dovednosti.
Knihovna, studovna
Knihovna žákovská
- neustále dovybavována novými tituly
- stále větší návštěvnost , nárůst výpůjček
- je důležité držet trend s knižními novinkami – studenti sami dávají typy, zajímají se o
knižní tituly
- odběr kvalitních časopisů přinášejících informace – National Geographic, Hlasy a ohlasy
Turnovska, odborné k jednotlivým předmětům
Knihovna učitelská - doplňována podle potřeb vyučujících a možností rozpočtu školy
Studovna
- nakoupeno velké množství chybějících titulů z nejrůznějších oborů
- vybudována a postupně rozšiřována videotéka sloužící ke studiu
- velká návštěvnost - studijní materiály, televize, internet,……..
- osvědčila se služba dívek z A1
20. června 2007 Mgr.Zuzana Šimáková, vedoucí předmětové komise humanitních předmětů
89
11.9. Výroční zpráva předmětové komise německého jazyka 2006/2007
Členové předmětové komise se scházeli podle aktuální potřeby .Řešili jsme především
metodiku výuky, zejména odborného učiva, přípravu na nové pojetí maturitních zkoušek,
zahraniční exkurze, praxe a semináře pro studenty a další vzdělávání učitelů.
Porovnávali jsme navzájem zkušenosti z výuky v 1. ročnících podle Školních vzdělávacích
programů.
Komise neformálně spolupracovala s předmětovou komisí cestovního ruchu při praktických
maturitních zkouškách a soutěži Svět patří nám.
Naši činnost jsme částečně sladili s prací komise anglického jazyka v těch záležitostech, které
jsou obdobné, např. v metodice výuky, hodnocení výuky podle ŠVP, přípravě na nové maturity aj.
Osvědčila se nám výuka podle učebnic „Sprechen Sie Deutsch?“, kterou z 20 – 25% doplňujeme
profesně orientovanými a námi vybranými a zpracovanými autentickými materiály.
Přehled akcí:
1) Exkurze do německy mluvících zemí v rámci předmětu Odborný seminář k praktické maturitní
zkoušce, se letos z finančních důvodů uskutečnila pouze jedna, a to pro čtvrté ročníky ve dnech
19. – 20. 4. 2007 do Berlína a Postupimi. Neměla chybu.
2) Další vzdělávání učitelů
a) seminář Nová maturita – jak opravovat strukturované písemné práce – v rozsahu 12 hodin
absolvovala 8. 2., 16. 3. a 20. 3. 2007 na Gymnáziu v Semilech kolegyně Bičíková. Poté
proškolila ostatní germanisty.
b) seminář Metodika nácviku slovní zásoby absolvovala 1. 2. 2007 Valešová. Pořadatelem
bylo jazykové nakladatelství Hueber Verlag na SOŠ Gastronomie a služeb v Liberci.
3) Semináře pro studenty, prezentace našich projektů
20. – 21. 3. 2007 „Víno + service“ – seminář sommeliérství, vinařské regiony Evropy
pro H3A, B 10 žáků – pořádala Saská IHK Žitava a OAHŠ Turnov.Účast Valešová a Dědková
Spoluúčastnili jsme se také v rámci projektu Leonardo da Vinci spolupráce příhraničních
regionů Žitava a Liberec.
25. 4. 2007
Tourismusforum Žitava – prezentace několikaleté přeshraniční spolupráce
OAHŠ s IHK Zittau . Navázali jsme několik užitečných kontaktů v branži
cestovního ruchu. Účast Valešová
28. – 29. 4. 2007
Konventa 2007 – veletrh řemesel a vzdělávání v Žitavě, kde u
společného stánku OAHŠ a IHK Zittau předváděli své dovednosti naši
žáci - carving, flambování. Sklidili obrovský úspěch.
Lukáš Červenka – H2A a Michal Híře – H3B. Zajišťovala Valešová.
90
1. – 4. 7. 2007
Brusel - prezentace projektů přeshraniční spolupráce OAHŠ a IHK
v Německé IHK, v regionálních zastupitelstvích Libereckého kraje a
Spolkové země Sasko. Účast ředitel školy Špetlík a Valešová.
Zatímco v Euroregionu Nisa si naše škola vydobyla své místo na slunci a těší se poměrně velké
popularitě na německé straně hranic, zájem českých orgánů, organizací a zastupitelů kraje je spíše
vlažný.
4) Zahraniční praxe
7 studentů HŠ praktikovalo 3 měsíce v Berchtesgadenu, 2 studentky u Chiemsee. Až na
výjimky jsou naši studenti velmi kladně hodnoceni německými zaměstnavateli, téměř vždy jim
je nabídnuto pracovní místo na sezóny příští. Zájem o praxi klesá, tato těžká, náročná práce není
mnohdy náležitě finančně ohodnocena.
5) Spolupráce s ZIHOGA Bonn
Pro naše absolventy zajišťujeme kvalifikovaná pracovní místa a pracovní povolení až na 2 roky
v SRN. Letos byl pro 2 absolventy oboru gastronomie zprostředkován dlouhodobý pracovní
poměr v Bavorsku.
6) Zahájení výuky podle ŠVP v l. ročnících
- přínosem je zařazení výuky 2. cizího jazyka už od l. ročníku v OA
- tříhodinová dotace pro HŠ je naprosto nedostatečná!, mají-li se studenti s úspěchem
pokusit o maturitní zkoušku i v té nejnižší úrovni, tj. B1
- po prvním roce výuky dle ŠVP se již rýsují určité pozitivní výsledky (vysoká motivace až
hravé nadšení, bohužel pouze v nenáročných začátcích), ale i negativní – stihli jsme probrat a
především upevnit méně látky než v ročnících minulých.
Mgr. Blanka Valešová
vedoucí předmětové komise německého jazyka
91
11.10. Praktické vyučování
Hotelnictví a turismus - orientace gastronomie
Praktické vyučování probíhá částečně ve vlastním zařízení školy (školní kuchyně a
restaurace) a v provozovnách fyzických a právnických osob (sociálních partnerů) zajišťujících
gastronomické a ubytovací služby na základě písemné Smlouvy o praktickém vyučování žáků
podle § 65, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) a ve znění §12, vyhlášky č.
13/2005 Sb., o středním vzdělávání.
Praxe 1. ročníků:
Praxi vykonávají žáci 1. ročníků (H1A, H1B) v provozu školní jídelny v týdenních turnusech
v průběhu celého školního roku. Praxe probíhá pod odborným dohledem učitelky odborných
předmětů Jany Sudkové a vedoucí kuchařky. Zároveň žáci 1. ročníku pracují pod vedením
žáků 3. a 4. ročníku ve školní restauraci.
Získávají tak první zkušenosti s gastronomickým provozem ve školním zařízení, kde mají
zaměstnanci maximální pochopení pro jejich nezkušenost.
Od 10. 6. 2007 žáci vykonávají odbornou praxi v rozsahu 120 hodin. Praxe je rozvržena do tří
třítýdenních turnusů. Žákům bylo umožněno zvolit si praxi v místě trvalého bydliště nebo
v zařízení, které si vybrali na základě školou daných požadavků.
Praxe 2. ročníků:
Učební praxi zahájili žáci 2. ročníků (H2A, H2B) 2. ledna 2007. Praxi vykonávali v hotelu
Svornost (Harrachov) a v hotelu Harmony (Špindlerův Mlýn).
Praxe probíhá souběžně s výukou, na praxi z každého ročníku nastupují 4 žáci na 1 týden, na
další týden stejná skupina žáků nastoupí na tatáž místa praxe poté, co se vystřídají po týdnu
všichni žáci. Žáci 2. ročníků tak absolvují postupně dvoutýdenní praxi na stejných
pracovištích, aniž by byla narušena výuka ve škole.
V hotelu Svornost proběhla praktická výuka pod vedením paní Zdeny Hatalové (zástupce
ředitele) bez problémů.
Praktická výuka v hotelu Harmony přinesla několik problémů, které vycházely z nedostatečné
komunikace mezi žáky a vedoucím provozu panem Brebtou. Konflikty nastaly především u
žáků, kteří se vyznačují problémovým chováním i v běžné školní teoretické výuce.
Od 10.6. 2007 žáci vykonávají odbornou praxi v rozsahu 120 hodin. Praxe je rozvržena do tří
třítýdenních turnusů. Žákům bylo umožněno zvolit si praxi v místě trvalého bydliště nebo
v zařízení, které si vybrali na základě daných požadavků. Praxi vykonávají v daném zařízení
na základě písemné smlouvy o praktickém vyučování žáků.
Zhodnoceni způsobu vykonávání praxe
- organizace, kde probíhá praxe, měly zájem o její dlouhodobější průběh a v blocích,
díky současnému systému průběhu praxe mohou organizace počítat se žáky od ledna
do začátku dubna, tj. celou jejich hlavní zimní sezónu.
- snížili jsme počet pracovišť, kde probíhají učební praxe, což usnadňuje, zlepšuje a
taky zlevňuje kontrolu studentů během praxe. Spolupráce s příslušnou organizací je
pak díky těsnější spolupráci školy a pracoviště důslednější.
- výuka ve škole nemusí být přerušena na dva týdny, odpadá systém doplňovaného
rozvrhu (převážně 8. a 9. hodin).
92
-
praxe v termínu od 10.6. 2007 probíhá z velké části v zařízeních, které si žáci zvolili
sami. Tento způsob na jedné straně přináší některé problémy související s velkým
množstvím podniků (smlouvy, kontrola, konzultace, ..). Na druhé straně se žáci (a
s nimi i jejich zákonní zástupci) učí přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí a tedy i
za kvalitu a náročnost průběhu své praxe.
Praxe 3. ročníků
Ve druhém pololetí školního roku 2006/2007 žáci 3. ročníků pod vedením odborných učitelů
převzali v rámci učební praxe provoz nové školní restaurace. Dvojice žáků zajišťuje
v restauraci služby spojené s výdejem obědů pro zaměstnance školy i pro „cizí strávníky“.
Ověřují si v praxi své řídící a organizační schopnosti (výpomoc žáků 1. ročníků), pracují
s hotovostními platbami (doplňkový prodej), provádí po každém inventarizaci a předávají si
pracoviště. Ve své práci využívají software i hardware elektronické pokladny.
Od 25. 5. 2007 probíhá odborná praxe 3. ročníků v počtu 182 hodin na pracovištích
fyzických a právnických osob. Žáci vykonávají praxi v hotelech, restauracích, penzionech a
podobných zařízeních . Praxe probíhá převážně na pracovištích v městských hotelech a
restauracích (Praha, Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec..)
Praxe 4. ročníků
Učební praxi vykonávají žáci 4. ročníků v termínu 1. 9. – 14. 9. 2004, kdy odpracují 90 hodin.
Žáci nastoupí do školy 17.9. 2007. Praxe v tomto termínu je vhodně zvolena tak, že
nenarušuje výuku.
Protože praxe 4. ročníků bezprostředně navazuje na praxi 3. ročníků, žáci vykonávají
praktickou výuku zpravidla i ve stejném zařízení. První pololetí školního roku žáci 4. ročníků
pokračují v praxi ve školní restauraci.
Zhodnocení praxe 3. a 4. ročníků:
Vzhledem k tomu, že značná část žáků 3. ročníků ve svém volném čase a nad rámec povinné
praxe pravidelně vykonává brigády v gastronomických zařízeních, umožňujeme některým
z nich absolvovat praxi v příslušném zařízení, neboť zde mají jisté postavení, které jim dovolí
vykonávat kvalifikovanou práci, k níž by se v jiném zařízení dostali obtížněji nebo vůbec ne.
Navíc mají možnost v příslušném provozu vykonat odbornou praxi zasahující do prázdnin,
která navazuje na praxi učební z období školního vyučování.
Nevýhodou tohoto systému je však vyšší počet pracovišť, kde musí probíhat kontroly a
skutečnost, že pracoviště a pracovní náplň žáků nemusí dosahovat námi požadované úrovně.
Nutno však podotknout, že žák, kterému záleží na jeho vzdělání i na množství kvalitních
zkušeností, volí takovou praxi, která má pro něho užitek.
Velkým přínosem pro praktické vyučování je nová možnost provozování školní restaurace,
kde si žáci pod vedením našich odborných učitelů ověřují praktické dovednosti a znalosti. V
prvním pololetí v restauraci praktikují žáci 4. ročníků, ve druhém pololetí žáci 3. ročníků
Pro školní rok 2006/2007 a již i pro školní rok 2007/2008 škola obnovila spolupráci s hotelem
Sklář (OREA VITAL HOTEL SKLÁŘ, Orea Hotels, a.s., Harrachov).
Zařízení vykazuje vysokou úroveň po stránce technické vybavenosti i personálního zajištění.
93
Zahraniční praxe
Zahraniční praxe probíhají ve školním roce 2006/2007 již tradičně v Německu .
V termínu od 3.6. do 2. 9. 2007 7 studentů 2. a 3. ročníku HŠ praktikovalo 3 měsíce
v Berchtesgadenu, 2 studentky u Chiemsee.
Až na výjimky jsou naši studenti velmi kladně hodnoceni německými zaměstnavateli, téměř vždy
jim je nabídnuto pracovní místo na sezóny příští.
Zájem o praxe v Německu mezi žáky postupně klesá a limit 20žáků nejsme schopni naplnit.
Důvodem je její délka (3 měsíce!), absence jakýchkoliv prázdnin žáka, těžká a náročná práce,
která vzhledem ke stoupajícímu kurzu koruny není již náležitě finančně ohodnocena.
Pro naše absolventy, kteří absolvovali výše uvedenou praxi zajišťujeme ve spolupráci s ZIHOGA
Bonn kvalifikovaná pracovní místa a pracovní povolení až na 2 roky v SRN. Letos byl pro
2 absolventy oboru gastronomie takto zprostředkován dlouhodobý pracovní poměr v Bavorsku
Letos poprvé a na základě pozitivních referencí z několika českých hotelovek z minulého roku
jsme vyslali
10 žáků 3 ročníku HŠ na praxe v Řecku do pětihvězdičkových hotelů na ostrově Kos v
termínu od 1.6. do 20. 9. 2007.
Zpracovala: Iva Špetlíková
V Turnově, dne 29.6. 2007
Odborná praxe na Obchodní akademii
Odborné praxe na Obchodní akademii jsou rozděleny do dvou bloků, vždy po 10 pracovních
dnech. Aby bylo možné zachovat kontinuitu teoretické a praktické výuky, odehrávají se ve 3.
a 4. ročníku.
Termíny praxí nejsou vymezeny pevně, ale jsou vždy určeny v dostatečném předstihu
ředitelem školy na začátku školního roku. Jejich stanovení je pak závislé zejména na
konzultaci s poskytovateli praxí – zejména pak v oblasti cestovního ruchu, kde je nutné vzít v
úvahu sezónní potřeby jak cestovních kanceláří a agentur tak i hradů, zámků i muzeí.
Ve školním roce 2006/07 proběhly praxe ve druhé polovině září 2004 (4.ročník OA) a ve
druhé polovině května 2005 (3.ročník OA).
Odborná praxe je součástí výuky, tudíž se nenahrazuje. Je řízena vnitřním předpisem školy,
který ošetřuje základní atributy konání praxí a na základě Smlouvy o praxích v souladu
s platnou legislativou. Škola předkládá poskytovateli praxí (zaměstnavateli) k podpisu
Smlouvu o praktickém vyučování žáků, která je v souladu s § 65, odst. 1,2, a 3, § 122, odst. 1,
zákona č.561/2004Sb. (Školský zákon) a ve znění § 12, vyhl. Č. 13/2005 Sb., o středním
vzdělávání.
Náplň praktické výuky žáků je do značné míry ovlivněna jejich volbou studijního zaměření
veřejná správa a cestovní ruch.
Žáci praktikuji nejčastěji v soukromých podnikatelských subjektech, méně často pak
v institucích finančních a veřejnoprávních, kde mají zaměstnavatelé obavu z přístupu
k citlivým údajům se kterými pracují. Nejvíce se to pak týká bank, finančních úřadů, úřadů
94
práce apod. Vzhledem k rozdělení studia na OA na dvě studijní orientace – veřejná správa a
cestovní ruch je tedy třeba zmínit i subjekty, kde praktikují studenti zaměření na cestovní ruch
– zde jde zejména o státní hrady a zámky, cestovní agentury, cestovní kanceláře, informační
centra, muzea apod.
Ve školním roce 2006/07 poskytly vynikající podmínky pro praktickou výuku studentů firmy
Sklostroj Turnov CZ, kde praktikovalo několik studentů, dále Crytur Turnov, Městský úřad
Turnov, kde rovněž praktikovala několik studentů na různých odborech, Obecní úřady
Ohrazenice, Vlastibořice, Radimovice , Příšovice apod.. Velmi si vážíme rovněž, že nám
několik míst pro praktikující žáky poskytla Komerční banka a pobočky České pojišťovny
v Turnově a Mladé Boleslavi.
V oblasti cestovního ruchu pak je třeba jmenovat velmi prestižní místo praxí a to je státní hrad
Karlštejn, dále pak státní hrad Bezděz, státní zámek Hrubý Rohozec, Frýdlant, Sychrov,
Mnichovo Hradiště. Z ostatních míst pak např. Informační centrum v Turnově, Liberci,
Jilemnici, cestovní kanceláře Apple Tour Jablonec n. Nisou, Erika Tour Semily apod.
Praktická výuka studentů naší školy je přínosná nejen v oblasti možnosti aplikace
teoretických znalostí do praxe, ale v neposlední řadě pomáhá studentů získávat budoucí
pracovní kontakty.
21.10.2007
Zpracovala Ing. Iva Černá, ekonom školy, vedoucí praxí OA
95
Praxe OA a HŠ orientace Cestovní ruch
předtermín
Alterová Aneta
Andrejsová Iva
Bárová Nikol
Chlumská Kateřina
Chundelová Milena
Koliáš Petr
Marečková Andrea
Myšková Monika
Pecháčková Veronika
Pižlová Lenka
Pokorná Lucie
Šandorová Beáta
Školníková Kristýna
Šilhánová Tereza
Špačková Jitka
Beranová Kristýna
Brázdilová Hana
Dědečková Lucie
Frydrychová Eliška
Hampelová Štěpánka
Havlíková Ivana
Horáčková Iveta
Hrdličková Iveta
Klápšťová Beáta
Langhansová Veronika
Prokůpková Kamila
Randusová Denisa
Rousová Lenka
Rubošová Věra
Sklenářová Lucie
Adlofová Kristýna
Brodská Hana
Bým Marek
Dlouhý Dan
Červinka David
Kerdová Kateřina
Kolářová Zuzana
Kurfiřtová Tereza
Lakatošová Daniela
Němcová Barbora
Nováková Iva
Preislerová Klára
Pulpánová Kateřina
Rejman Martin
Karlštejn
Karlštejn
Karlštejn
Karlštejn
Karlštejn
Karlštejn
OA3
14. 5. – 27. 5.
učební a odborná praxe H3
28.5. –1.6. 4.6 -8.6. 11.- 15.6. 18.-22.6
Hotel La Romantica Mladá Boleslav
Penzion Xanadu Seč
Hotel Tereza, Rýžoviště, Harrachov
NPU Liberec - státní zámek Hrubý Rohozec
Řecko
Řecko
Fashion cafe Liberec (9-21 h)
Karlštejn
NPU Liberec - státní zámek Hrubý Rohozec
Řecko
CK VIAVERA Liberec
Karlštejn
Řecko
Kolpron Apple Tour Jablonec nad Nisou
Magistrát města Liberec – informační centrum
NPU Liberec - zámek Frýdlant v Čechách
Magistrát města Liberec – informační centrum
Okresní muzeum Českého ráje Turnov
25.-29.6
Kolpron Info Mikulášovice MU Turnov – informační středisko
zámek Humprecht
Hotel Harmonie Lánov
Infocentrum Lomnice nad Popelkou
Kolpron NPU Liberec - Státní hrad Bezděz
Kolpron
Řecko
Řecko
NPU Liberec - státní zámek Hrubý Rohozec
Kolpron NPU Liberec - Státní hrad Bezděz
Kolpron Správa Krkonošského národního parku ??
zá Humprecht
zá Humprecht
Hrubý Rohozec
Hrubý Rohozec
Karlštejn
Muz. Turnov
Karlštejn
Karlštejn
Hotel Lesana
Špindl. Mlýn
CK Saot Praha
Kult.stř.Turnov
MU Tu - pasy
CK J.Jilemnice
Karlštejn
96
letní prázdniny (termín )
30. 6. - 2. 9.
Penzion Xanadu Seč
CK Bay Mladá Boleslav (16.7. – 27.7.)
Řecko
Řecko
Real Tour Liberec
učební H4
OA4
3. 9. – 16. 9.
17.9. -30. 9.
La Romantica
p. Xanadu Seč
IC Benátky n.J.
dětský letní tábor
Karlštejn (2.7. – 15.7.)
Řecko
NPU Liberec - zámek Frýdlant v Čechách (2.-31.7.)
CA LUPINO TOUR Ja Fitnes ce Jablonec n. N.
KOLPRON – České Švýcarsko (18.8. – 24.8.)
KOLPRON – České Švýcarsko (18.8. – 24.8.)
Hotel Harmonie Lánov (2.7.-22.7)
KOLPRON – České Švýcarsko (18.8. – 24.8.)
dětský letní tábor (9.7. – 30.7.)
Gut Mariental, Ram Faul (Rakousko)
Řecko
Řecko/ KOLPRON – Če .Švýcarsko (18.8. – 24.8.)
NPU Liberec - státní zámek Hrubý Rohozec
dětský letní tábor Malá Skála (9.7.-27.7.)
Muzeum Turnov
Piza restaurant
Inf Mikulášovice
Info Mladá Boles
97
Alterová Aneta
Andrejsová Iva
Bárová Nikol
Chlumská Kateřina
Chundelová Milena
Koliáš Petr
Marečková Andrea
Myšková Monika
Pecháčková Veronika
Pižlová Lenka
Pokorná Lucie
Šandorová Beáta
Školníková Kristýna
Šilhánová Tereza
Špačková Jitka
Beranová Kristýna
Brázdilová Hana
Dědečková Lucie
Frydrychová Eliška
Hampelová Štěpánka
Havlíková Ivana
Horáčková Iveta
Hrdličková Iveta
Klápšťová Beáta
Langhansová Veronika
Prokůpková Kamila
Randusová Denisa
Rousová Lenka
Rubošová Věra
Sklenářová Lucie
Adlofová Kristýna
Brodská Hana
Bým Marek
Dlouhý Dan
Červinka David
Kerdová Kateřina
Kolářová Zuzana
Kurfiřtová Tereza
Lakatošová Daniela
Němcová Barbora
Nováková Iva
Preislerová Klára
Pulpánová Kateřina
Rejman Martin
11.11. Sportovní akce ve školním roce 2006/2007
21.9. 06
Lehká atletika
okresní kolo
jednotlivci : Jan Illich, Michaela Kovářová
D
okresní kolo
8.místo CH 7.místo nejlepší
4.10.06
Malá kopaná
1.místo
28.11.06
Košíková d
okresní kolo
28.11.06
Košíková ch
okresní kolo
3.místo pořadatel OAHŠ
nejlepší hráč Jan Jiříček H1A
2.12.06
Učitelský smeč
3.místo pořadatel OAHŠ
turnaj učitelů
16. listopad 06 Sportovní den OAHŠ
pořadatel OAHŠ
U příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii uspořádala předmětová komise tělesné
výchovy pro žáky i pedagogy sportovní den. V jeho průběhu se uskutečnil volejbalový turnaj,
závod na lezecké stěně, utkání v kopané mezi týmy studentek 4.ročníku a zaměstnanci,
vystoupení mažoretek Duběnek a fotbalový turnaj družstev žáků školy a absolventů. Kromě
fandění a podpory svých spolužáků mohli ostatní využít nabídky Sportcentra TJ Turnov
(spinning, squash, sauna, solárium) nebo ve škole shlédnout film Účastníci zájezdu.
14.12.06
Florbal
okresní kolo
14.2.07
Volejbal d
okresní kolo
15.2.07
Volejbal ch
okresní kolo
březen 07
Košíková
podnikový turnaj
2.místo
družstvo zaměstnanců a studentů - nejlepší hráč Jan Jiříček H1A
28.3.06
Sálová kopaná
okresní kolo
3.místo
3.4.06
Stolní tenis
okresní kolo
3.místo
2.5.06
Memoriál Z.Krejčové
v hlavním závodě na 2 x 800 m .
2.místo
Michaela Kovářová, Jan Illich
10.5.07
Turnaj v kopané
okresní kolo
30.6.2007
Zpracoval vedoucí předmětové komise Karel Melichar
98
pořadatel OAHŠ
11.12. Soutěže
V průběhu školního roku se žáci školy zúčastnili mnoha soutěží, a to jak těch, které
organizovala škola, tak i jiné subjekty. Uvádíme ty nejvýznamnější úspěchy, na které byl
tento školní rok nejbohatší v celé novodobé historii školy.
Nejvýznamnější soutěží tohoto roku, kterou jsme pořádali byla „Svět patří nám“.
Již 9. ročník celostátní soutěže tříčlenných družstev hotelových škol a škol cestovního ruchu
v disciplínách cestovního ruchu za účasti 12 škol z celé ČR.
Generálním sponzorem byla opět společnost Orea Hotels Praha provozující největší hotelový
řetězec v ČR a odbornou záštitu převzala Česká centrála cestovního ruchu – agentura Czech
Tourism. Vítězem se stala Střední škola cestovního ruchu s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm.
Družstvo naší školy obsadilo 2. místo. K vysokému standardu soutěže přispěla rozhodně i
účast významných odborníků v porotě.
Barmani při své účasti na 9 barmanských soutěžích získali 2 významné úspěchy. 1.místo
Martina Tomase na Bacardi Martini Poděbrady Cupu a 3.místo na Martini Bacardi Cupu ve
Velkém Meziříčí.
Obrovským úspěchem bylo zařazení Martina Tomase do mezinárodní barmanské soutěže
European Hospitality Skills Competitions 2007 – The European Bartending Championships
v červenci 2007 v Londýně. V soutěži žáků evropských hotelových škol v Londýně, kam byl
vyslán Českou barmanskou asociací jako reprezentant naší země skončil třetí.
Nowaco Gastro Junior 2007
V tomto již 12. ročníku renomované soutěže si postup do kola celostátního z regionálního
kola „Čechy“ konaného 5.-6.1. 2006 v Chrudimi zajistili všichni 3 naši soutěžící.
V oboru cukrář Pavla Chvalová ze třídy H3A, v oboru číšník Michal Híře ze třídy H3B a
v oboru kuchař Jindřich Jelínek ze třídy H3A.
Michal Híře s ovocným fondue nejen suverénně postoupil do celostátního kola a tam obsadil
1. místo ve své kategorii.
Je to náš největší úspěch, který svědčí o trvale kvalitní práci a vysoké odbornosti učitelů
gastronomických předmětů!
Celostátní soutěž středních škol s finále v Brně pořádaná Podnikatelskou fakultou VUT –
„Business point 2007“
Náš tým 3 chlapců z A3 postoupil do celostátního kola této soutěže, kde v kategorii „Návrh
propagačních aktivit školy“ získal 1. místo. Porotu si získali nejen kvalitou jimi zpracované
odborné práce, ale především úrovní své veřejné prezentace na univerzitní půdě. Byl to pro ně
první krok ke studiu na prestižní VŠ.
Odměnou za jejich reprezentaci školy byla jejich účast v 5 členné delegaci naší školy do sídla
Evropského parlamentu ve Štrasburku, kam nás společně s dalšími 7 středními školami ČR
pozval europoslanec Hynek Fajmon.
Sommelierská soutěž „Trophée Bohemia Sekt – Sommelier“. Veronika Mašková(H4B) 2.
místo mezi 20 soutěžícími z 11 hotelových škol. Po loňském 3.místě Milan Erlebacha další
velký úspěch sommeliera z naší školy.
Třída A2 se zúčastnila literární soutěže „9. květen – Den Evropy“. Zadáno bylo téma:
Jak může EU pomoci rozvojovým zemím? Do soutěže bylo vybráno 10 prací. Asi 15 žáků
pak 9. května 2007 na Krajském úřadě Libereckého kraje přihlíželo slavnostnímu vyhlášení
99
vítězů. Vojtěch Bočok obsadil 2. místo a zapojil se také do diskuse s pozvanými zástupci
Evropské komise, Ditou Kudelovou a Martinem Pávem.
100
12. Strategický plán rozvoje školy na období 2007-2012
Obsah:
1. Analýza SWOT
2. Demografický vývoj
3. Aplikace priorit z Dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje .....ČR a Libereckého
kraje ve strategickém plánování naší školy
4. Kurikulární reforma v podmínkách naší školy
5. Předpokládané změny v požadavcích trhu práce
1. Analýza SWOT školy
Analýza SWOT byla zpracována na základě šetření prostřednictvím předsedů předmětových
komisí v září 2007. Jednotlivé oblasti jsou uváděny v pořadí podle důležitosti od nejvyšší
k nejnižší.
Silné stránky:
1) dobrá image náročné školy v očích laické i odborné veřejnosti a sociálních
partnerů
2) bezproblémové uplatnění absolventů na trhu práce jako výsledek dlouhodobé
cílené práce školy
3) pozitivní klima školy (pozitivní vztah velké většiny žáků i rodičů ke škole - viz
anonymní dotazníky k autoevaluaci)
4) jako pilotní škola MŠMT ČR vyučujeme od 1.9. 2006 podle vlastních školních
vzdělávacích programů – máme náskok před ostatními školami
5) škola „rodinného typu“ – učitelé znají většinu žáků jménem, možnost
individuálního přístupu, anonymita je obtížná = důležitý psychosociální faktor
prevence mnohých patologických jevů (šikany, drogových závislostí aj.)
6) dobré vztahy mezi pracovníky (nejsou sice ideální, ale bez neřešitelných problémů
– v případě potřeby dokážeme táhnout za jeden provaz)
7) převis poptávky uchazečů o studium
8) dobrý stav budov a dobré vybavení školy
9) aktivní účast pedagogů na DVPP, ochota převážné části učitelského sboru „učit
se“- viz Pilot S a tvorba ŠVP, SIPVZ aj.
10) velmi dobré výsledky žáků školy v soutěžích
11) výborná dopravní dostupnost Turnova – školy, velká spádovost a ne jen závislost
na nejbližším okolí Turnova
12) dlouhodobá (neformální!) spolupráce s mnoha sociálními partnery včetně
zahraničních (IHK Dresden, Arbeitsamt Berchtesgaden)
13) menší počet pedagogů (všichni se znají a jsou schopni a ochotni spolupracovat)
14) kvalifikovaný, stabilizovaný a poměrně kreativní pedagogický sbor
15) zájem žáků i bývalých žáků o svou školu
16) úzká spolupráce města, regionu a školy
17) stoupající obrat v doplňkové činnosti školy
18) od roku 1990 jsme se aktivně podíleli na tvorbě učebních dokumentů pro hotelové
školy včetně tvorby RVP Hotelnictví
19) organizování jediné celostátní soutěže svého druhu v disciplínách cestovního
ruchu
101
20) vlastní domov mládeže a z toho vyplývající péče o ubytované žáky i v době mimo
vyučování
21) prezentace a marketingové aktivity školy (účast na veletrzích a výstavách,
vydávání propagačních materiálů, webové stránky, obrazové kroniky, účast na
schůzkách s rodiči žáků 9.tříd ZŠ)
22) sponzoři SRP OAHŠ
Slabé stránky:
1) relativní nedostatek nadtarifních mzdových prostředků – malé možnosti finanční
motivace pracovníků
2) zpochybňování autority učitele (ve společnosti, rodiči a následně i žáky)
3) poměrně vysoká „úmrtnost“ žáků v posledních ročnících studia (jejich malá
motivace ke studiu, po dosažení plnoletosti neunesou odpovědnost za sebe sama,
třeba aktivní vliv třídního učitele…)
4) ne vždy dostatečná spolupráce mezi rodiči a školou (nedostatečná komunikace –
absence, patologické jevy..)
5) rezervy ve vzájemné komunikaci předmětových komisí
6) nedostatečná delegace pravomocí (a s tím také odpovědnosti) na nižší stupně
řízení
7) nedostatečná spolupráce se zahraničními školami
8) nesystematická a nedostatečná prezentace vlastní práce (web aj.)
9) nedostatečně intenzivní realizace programů celoživotního vzdělávání (dáno nejen
díky malé nezaměstnanosti v regionu, ale zřejmě i strukturou programů, jejich
propagací..)
10) v doplňkové činnosti školy je aktivně zapojen pouze malý počet zaměstnanců
11) malá úspěšnost při získávání prostředků na projekty (SIPVZ, OPRLZ, SROP,
prevence)
12) nedostatečná spolupráce s ostatními školami ve městě
Příležitosti:
1) využití image a tradice školy jako konkurenční výhody při získávání uchazečů o
studium
2) minimálně udržení současné úrovně klimatu školy (viz dotazníky autoevaluace)
3) využití zkušeností z DVPP při tvorbě ŠVP při změnách v pojetí a metodách výuky
na škole
4) zkvalitnit přípravu projektů a získat tak pro školu další mimorozpočtové zdroje
z fondů EU, grantů a programů Libereckého kraje, MŠMT ČRi dalších dostupných
zdrojů
5) možnost provádět jako pilotní škola operativní změny v ŠVP a přizpůsobovat tak
kurikulum podle aktuálních změn vnějších podmínek (např. Tourism Quality…..)
6) lépe využívat absolventy školy pracující na významných postech firem a institucí
(praxe, stáže, sponzoring..)
7) Jediná škola zřizovaná Libereckým krajem s hlavním zaměřením na obor vzdělání
s maturitní zkouškou „Hotelnictví“ v regionu Libereckého kraje.
8) získat významného klienta – podnik pro závodní stravování a tak snížit jednotkové
režijní náklady jídel ve školní jídelně (plánované zrušení daňové podpory stravenek!?)
9) aktivněji zapojit rodiče do spolupráce se školou a snížit tak „úmrtnost“ ve vyšších
ročnících, absenci, neomluvené absence a další patologické jevy
102
10) ve spolupráci s CVLK a VCT rozšířit nabídku programů CŽV a zlepšit jejich
propagaci a možnosti financování
11) dobudování areálu školy ve Zborovské 519 dostavbou domova mládeže v podkroví
části objektu a následné opuštění budovy ve Skálově ul. 466, část žáků ubytovat na
DM SZdr.Š, financovat z prostředků EU, investor Město Turnov (motivováno
zájmem o budovu ve Skálově ul.) → snížení provozních nákladů!!
12) marketingově využít vynikající výsledky žáků školy v soutěžích ve školním roce
2006/2007
13) rozšířit spolupráci s partnery v zahraničí (IHK Dresden aj.) a pokusit se získat žáky ze
zahraničí (částečná eliminace demografického poklesu)
14) minimálně udržet obrat doplňkové činnosti školy jako významného zdroje krytí
nákladů provozu školy
15) využití výborné dopravní dostupnosti Turnova k získání uchazečů o studium
16) snížení některých nákladových položek v provozu školy ve spolupráci s KÚ LK
(telekomunikace, účetní software.)
17) zrušení financování školství prostřednictvím agregovaných normativů a zohlednění
specifik školství v jednotlivých krajích
18) navrhované vládní změny v Zákoníku práce, nový Pracovní řád pro resort školství
19) prosazení pozitivních úprav v RVP ve smyslu minimalizace požadavků na cíle
vzdělávání
20) zkvalitnit a zefektivnit spolupráci se školním psychologem
21) dlouholeté zkušenosti s projektovým vyučováním
22) vynětí rozhodnutí ředitele školy ze správního řízení
23) nové metodiky práce ČŠI s důrazem na autoevaluaci škol
Realizace projektu Libereckého kraje a Vysoké školy podnikání v Turnově v oblasti
terciárního vzdělávání a podnikatelského inkubátoru (v době zpracování analýzy nebyl
k dispozici dostatek informací, nehodnoceno!)
Rizika, ohrožení:
1) pokles počtu uchazečů o studium → zhoršení kvality žáků → nezbytné změny
v metodách a přístupu učitelů k žákům, nové metody marketingu školy
2) nedostatek prostředků na nadtarifní složky platu a ztráta motivace pracovníků
3) přetíženost managementu školy administrativou → méně času na organizování, řízení
a kontrolu vlastních pracovníků a na strategické plánování
4) pokračující krize autorit ve společnosti vč. autority učitele, narůstající počty
„problémových“ žáků i rodičů → zvýšení náročnosti a pokles atraktivity učitelského
povolání, odchody učitelů mimo školství, nárůst syndromu vyhoření učitelů
5) nárůst atraktivních nabídek zaměstnání pro učitele (mladé) → obtížná obnova
pedagogického sboru a zvyšování věkového průměru pedagogického sboru
6) hlavní důraz školských orgánů na ekonomiku, menší na vzdělávání, výchovná funkce
školy a její podpora se jakoby vytrácí
7) nedostatek prostředků na obnovu vybavení (zvl. rychlé morální zastarávání ICT, nízké
odpisy)
8) nedostatek učitelů – mužů
9) nízká míra nezaměstnanosti v regionu → nedostatek uchazečů o programy CŽV
10) pasivita sociálních partnerů, malá motivace podílet se na změnách kurikula (může
pomoci nedostatek pracovníků)
11) neschválení změn v Zákoníku práce a absence Pracovního řádu pro resort školství
103
2. Demografický vývoj
Demografický vývoj v České republice a ve spádovém regionu školy (Liberecký kraj,
Královéhradecký kraj a Středočeský kraj ) v letech 2007-2012 je obdobný (viz níže Projekce
demografického vývoje do r. 2020, zdroj ČSÚ).
Zároveň je demografický vývoj považován vedením školy i pedagogickými pracovníky za
prioritní rizikový faktor v rozvoji školy v příštích 10-12 letech.
Výsledkem demografického vývoje bude pokles počtu uchazečů o studium v počátečním
vzdělávání o 20-30 % počínaje školním rokem 2009/2010, který se projeví:
- sníženou kvalitou žáků v počátečním vzdělávání (téměř jisté)
- poklesem výkonů v počátečním vzdělávání (pravděpodobné)
Projekce demografického vývoje do roku 2020
(věkové skupiny)
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
3-5
6 - 14
15 - 18
19 - 23
0
500000
1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000
104
Jak na tento vývoj reagovat?
-
využít Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (školit v dílčích
kvalifikacích, ověřovat dílčí kvalifikace v oblasti gastronomie, cestovního ruchu aj.)
-
inovovat a rozšířit spektrum programů celoživotního vzdělávání ve spolupráci
s CVLK, VCT Turnov, sociálními partnery a úřady práce, zefektivnit jejich propagaci
-
případný pokles výkonů v sekundárním vzdělávání nahradit nárůstem výkonů
postsekundárním vzdělávání (zkrácené studium Hotelnictví pro české, případně
zahraniční uchazeče), nutným předpokladem je změna způsobu financování
regionálního školství MŠMT ČT prostřednictvím agregovaných normativů nebo
změna zákona o RUD a podpora Libereckého kraje
-
realizace projektu Libereckého kraje a Vysoké školy podnikání v Turnově v oblasti
terciárního vzdělávání a podnikatelského inkubátoru
-
rozšíření doplňkové činnosti školy v oblasti gastronomických služeb a závodního
stravování
-
zkvalitnit marketing školy s využitím konkurenčních výhod školy (viz analýza SWOT
– Příležitosti)
To vše se záměrem co nejefektivněji využít potenciál stávajícího a perspektivního
pedagogického sboru (věkový průměr 40let) a prostory v areálu školy ve Zborovské 519 jako
významného centra vzdělávání v počátečním sekundárním (a postsekundárním) vzdělávání, v
na to navazujícím celoživotním vzdělávání, a také ve spolupráci s Libereckým krajem, VŠP
Ostrava (případně TU v Liberci?) a Městem Turnov v terciárním vzdělávání.
3. Aplikace priorit z Dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje .....ČR a Libereckého
kraje ve strategickém plánování naší školy
Strategické priority Libereckého kraje:
• Zvýšení účasti na vzdělávání pro všechny věkové skupiny obyvatel: pro to jsou nezbytné nejen rozšíření a
změna struktury vzdělávacích příležitostí na středních školách a v terciárním vzdělávání, ale především i
rozvoj dalšího vzdělávání;
• Zvýšení
kvality
vzdělávání
a
řízení
školství:
to
vyžaduje
nové
pojetí
řízení
a financování školství, vytvoření odpovídajících nezbytných mechanismů (jako jsou hodnocení a
monitorování kvality vzdělávání, informační systém o vzdělávání a trhu práce), podporu zvýšení kvality
základních škol a rozšíření jejich funkce;
• Zvýšení efektivity vzdělávání, aby bylo možné v rámci dostupných prostředků zabezpečit nejen
odpovídající chod vzdělávací soustavy, ale i její nezbytný další rozvoj: prostředkem jsou nejen
systematické ovlivňování přímých i nepřímých nákladů škol a uplatnění nového prvku inovačního
financování prostřednictvím rozvojových programů, ale i úprava sítě škol v kraji.
Aplikace strategických priorit Libereckého kraje je obsažena v analýze SWOT a v předchozí
kapitole 2. Demografický vývoj - Jak na tento vývoj reagovat.
105
Hodnocení a monitorování kvality vzdělávání bude realizováno těmito způsoby:
- důkladná autoevaluace školy obsažená v „Sebehodnocení školy“ s využitím dotazníků,
testů aj.
- neformální a úzká spolupráce vč. hodnocení výsledků práce školy se sociálními
partnery (vč. zahraničních!) a profesními asociacemi
- účast žáků školy v soutěžích a tm možnost porovnání úrovně práce školy s ostatními
školami (konkurencí)
Střední vzdělávání
Vzhledem k nepříznivé vzdělanostní úrovni obyvatelstva a předpokládanému radikálnímu úbytku počtu žáků
v oblasti středního vzdělávání (viz. 2. kapitola) je nutné využít volných kapacit středních škol k rozvoji dalšího
vzdělávání (viz. Grafy 1 - 5). Kraj bude podporovat rozšíření činnosti CVLK na další střední školy tak, aby bylo
pokryto rovnoměrným způsobem celé území kraje a tím podchycen vyšší počet dospělých zapojených do dalšího
vzdělávání. Systém dalšího vzdělávání se musí stát nedílnou součástí života kraje a tedy klíčovým nástrojem
aktivní politiky zaměstnanosti.
Kraj bude pokračovat v řešení otázky výběru žáků na střední školy podporou nástrojů, které ověřují studijní
dovednosti a předpoklady žáků v uzlových bodech vzdělávání (viz. kap. 6.2.1., 6.2.2.). I nadále bude podporovat
programy v rámci cyklu Krok za krokem k nové maturitě (viz. kap. 6.2.3.). Bude usilovat o realizaci zatím
neúspěšného projektu Školy v pohybu II (viz. kap. 5.3.2).
S ohledem na nepříznivý demografický vývoj a požadavky trhu práce je naléhavá radikální
a důsledná optimalizace sítě středních škol (viz. 10. kapitola) při dosažení co největšího souladu mezi požadavky
trhu práce a nabídkou středoškolského vzdělávání. Je nutné udržet kvalitní výchovně vzdělávací systém, který
bude dostupný všem žákům kraje a zároveň bude tvořit základnu pro celoživotní učení. Školy budou mít takovou
nabídku vzdělávacích programů, která umožní žákům v průběhu studia přizpůsobit výběr oboru svým
schopnostem i možnostem.
Současný soulad mezi požadavky trhu práce a nabídkou středoškolského vzdělávání v případě
OAHŠ lze dokumentovat na následujících příkladech: (Tabulka uplatnění absolventů..,
Tabulka volná pracovní místa), Blíže viz bod 5.
Další vzdělávání
Kraj bude podporovat rozšíření počtu poskytovatelů dalšího vzdělávání v rámci sítě CVLK
a rozšíření programů dalšího vzdělávání. Dále bude iniciovat vznik projektů a spolupracovat (především formou
partnerství) na projektech umožňujících rozvoj kapacit a materiálního vybavení vzdělávacích zařízení spojených
s celoživotním učením. Počítá s navýšením počtu studujících v systému dalšího vzdělávání, vychází ze zkušeností
ze zahraničí, kde je tato oblast dlouhodobě rozvíjena. Kraj doporučuje, aby se další vzdělávání ubíralo
maximální variantou rozvoje dalšího vzdělávání (Graf č. 3).
Kraj naplňuje tuto prioritu svou účastí v projektech prezentovaných v 9. kapitole. V rámci projektu CVLK byli
připraveni školitelé z řad pedagogických pracovníků zapojených škol a relativně široká nabídka dalšího
vzdělávání (48 vzdělávacích programů). V rámci OP RLZ dochází k podpoře mnoha problémových oblastí,
jednou z nich je také posílení systému vzdělávání a další kvalifikace. Cílem projektu Školy v pohybu II je také
realizace akreditovaných programů dalšího vzdělávání učitelů, poradenských a dalších odborných pracovníků
(projekt bude předložen do dalšího kola výzvy). LK pro svou účast v projektu UNIV využije existující síť škol
poskytujících další vzdělávání dospělých, kterou zastřešuje CVLK. Kraj považuje za nutné připravit projekt
sběru dat v oblasti dalšího vzdělávání, který bude monitorovat rozsah, oblasti a realizaci dalšího vzdělávání tak,
aby na základě jejich statistického vyhodnocení bylo možné reagovat na potřeby dalšího vzdělávání v kraji.
Dlouhodobým cílem LK je motivovat SŠ a VOŠ k rozšíření a prohloubení spolupráce s CVLK za účelem celkové
vzdělanosti obyvatelstva a lepší uplatnitelnosti na trhu práce. Rozvoj dalšího vzdělávání neznamená nárůst
denního nástavbového studia, ale rozvoj jak informálního, tak neformálního vzdělávání. Vzdělávací programy
budou vytvářeny ve spolupráci se sociálními partnery, tím bude zajištěna jejich relevance vůči potřebám trhu
práce.
106
4. Kurikulární reforma v podmínkách naší školy
Povaha reformy v podmínkách naší školy:
Na rozdíl od většiny ostatních středních škol máme již praktické zkušenosti s realizací
kurikulární reformy v rámci projektu EU a MŠMT ČR „Pilot S“.
V obou oborech Hotelnictví a turismus i Obchodní akademie jsme v průběhu školního roku
2005/2006 ve spolupráci s NÚOV Praha zpracovali školní vzdělávací programy a vyučujeme
podle nich od 1.9. 2006 počínaje prvním ročníkem.
V červnu 2006 jsme ve spolupráci se sociálními partnery zpracovali „Analytickou studii ke
školním vzdělávacím programům“ (příloha č.1)
Nyní provádíme autoevaluaci po jednoroční aplikaci školních vzdělávacích programů ve
výuce v prvních ročnících a provádíme drobné úpravy osnov tak, aby lépe vyhovovaly profilu
absolventa školy a podmínkám pro autorizaci školy ve vztahu k dílčím kvalifikacím podle
Zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Strategický cíl: připravit široce profilovaného absolventa vybaveného klíčovými
kompetencemi, který bude schopen flexibilně reagovat na požadavky trhu práce.
V oblasti výchovně vzdělávací je průběžně nezbytné:
•
změna metod práce pedagogických pracovníků, a to
- důrazem na rozvoj klíčových kompetencí
- důsledná aplikace průřezových témat ve vyučování všech předmětů
a tím stírání „předmětovosti“ školy
- rozšíření projektového vyučování na další předměty
- aplikace řízeného samostudia
- využití e-learningu v počátečním vzdělávání
- využití metod týmové práce
- postupné využití nových prostředků ICT (software i hardware) aj.
Nutnou podmínkou je však intenzivní DVPP spojené s nárůstem finančních prostředků na
platy i vyšší nároky provoz!
•
využít možnosti provádět jako pilotní škola operativní změny v ŠVP a přizpůsobovat
tak kurikulum podle aktuálních změn vnějších podmínek vč. využití modulového
principu při tvorbě kurikula (např. Tourism Quality…..), průběžné úpravy obsahu
vzdělávání v ŠVP tak, aby odpovídal dílčím kvalifikacím a umožnil škole získat
autorizaci pro maximum dílčích kvalifikací
• iniciovat a prosazovat prostřednictvím Asociace HŠ a CZESHA na úrovni MŠMT ČR změny
v RVP ve smyslu minimalizace cílů vzdělávání a rozsahu učiva
5. Předpokládané změny v požadavcích trhu práce
Požadavky trhu práce lze rozdělit na:
• krátkodobé, tj. okamžitý zájem zaměstnavatelů v regionu školy
• dlouhodobé, tj. potřeby ekonomického růstu
107
•
Krátkodobé potřeby – okamžitý zájem zaměstnavatelů lze průběžně sledovat na
stránkách MPSV. Viz údaje v tabulce „Volná pracovní místa ke dni 21.9. 2007“:
Volná pracovní místa ke dni 21. 9. 2009
ABSOLVENT
OKRES
OBCHODNÍ AKADEMIE
HOTELOVÁ ŠKOLA
LIBEREC
30
23
JABLONEC NAD NISOU
12
13
SEMILY
8
13
Zdroj - portál ÚP na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí
(zdroj nastaven na NE STARŠÍ 14 DNŮ)
Obchodní akademie:
Vzhledem k tomu, že téměř všichni současní absolventi Obchodní akademie dále pokračují ve
studiu, není uplatnění na trhu práce pro ty ostatní velkým problémem.
Hotelnictví a turismus:
Absolventi tohoto oboru jsou podle místa trvalého bydliště ze 13 okresů ČR. Vzhledem
k nabídce volných míst ve 3 nejfrekventovanějších okresech a vzhledem k tomu, že většina
pokračuje dále ve studiu, není problém ani zde.
Tabulka uplatnění absolventů k 30. 9. 2006 (pro srovnání uvedeny údaje o čerstvých
absolventech z minulých dvou let k 30. 9. 2004 a 30. 9. 2005):
Rok
V pracovním
Studují
Ostatní
Třída maturity poměru
Nezaměstnaní
Nezjištěno Celkem
v
mimo
VŠ VOŠ SŠ au- zahraničí
oboru obor
pair
A4
2004
5
2
0
7
8
0
1
0
2
25
H4A
2004
3
3
1
2
3
1
3
2
9
27
H4B
2004
8
4
0
0
7
1
1
0
4
25
A4
2005
3
0
0
7
11
6
1
0
0
28
H4A
2005
6
2
0
2
2
4
2
0
3
21
H4B
2005
3
1
7
2
4
3
0
0
1
21
A4
2006
0
0
0
17
8
6
0
0
0
31
H4A
2006
5
0
0
2
12
4
0
0
2
25
H4B
2006
7
1
1
5
6
1
1
4
1
27
108
Poznámky a závěry:
- informace byly získány třídními učiteli osobním kontaktem na absolventa nebo jeho
rodiče, příp. prostřednictvím spolužáků
- 7 nezaměstnaných absolventů k 30.9. 2005 bylo v registru ÚP pouze krátkodobě, konali
maturitní zkoušku ve druhém termínu v září 2005
- u absolventů obchodní akademie 2006 100% pokračuje ve studiu !, 55% VŠ v přímé
návaznosti na studovaný obor, tj. ekonomické obory, cestovní ruch a veřejnou správu
- ze 4 absolventů hotelové školy v zahraničí 3 studují (Skotsko), to je nový pozitivní
poznatek
Závěr: současná oborová struktura a úroveň absolventů školy odpovídá krátkodobým
potřebám trhu práce a není nutné ji měnit:
Dlouhodobé potřeby ekonomického růstu - lze odhadnout obtížněji. Komplexní analýza
tohoto typu v České republice nebyla provedena (viz Nová rizika a nové příležitosti, Koucký,
Kovařovic, Praha 2007)
Pokud vyjdeme z rozboru odvětvové a profesní struktury pracovních míst v České republice,
která prochází vývojem obdobným jako v ostatních zemích EU, pak lze odhadovat:
1. nárůst pracovních míst ve službách, a s tím (i v souvislosti s členstvím ČR v EU)
2. nárůst pracovních míst v administrativě
3. uvnitř jednotlivých profesních skupin se podstatné změny (v horizontu 10 let)
neočekávají
4. posun k odvětvím a profesím vyžadujícím vyšší vzdělání a náročnější kvalifikace,
začne se projevovat rostoucí míra „nadbytečného vzdělání“a „vytlačovací“ efekt
První 3 předpokládané změny mají vůči škole pozitivní efekt, 4. vyžaduje realizaci projektu
Libereckého kraje a Vysoké školy podnikání Ostrava v oblasti terciárního vzdělávání.
Klíčovým rizikovým faktorem pak bude již výše zmíněný demografický pokles. Minimalizace
jeho dopadů na školu je řešena v kapitole 2.
Použity tyto zdroje informací:
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2005
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2006
Nová rizika a nové příležitosti – Perspektivy středního vzdělávání, Jan Koucký a Jan
Kovařovic, Praha, červen 2007
OAHŠ Turnov – Výroční zpráva o činnosti školy 2005/2006
OAHŠ Turnov – Analytická studie ke školním vzdělávacím programům 2006
OAHŠ Turnov - Analýza SWOT, červenec 2007
OAHŠ Turnov – Školní vzdělávací program „Hotelnictví a turismus“
OAHŠ Turnov – Školní vzdělávací program „Obchodní akademie“
Český statistický úřad Praha, http://www.czso.cz
Český statistický úřad Liberec, http://www.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/statisticky_
zpravodaj_ks_liberec
Zpracoval dne 27.9. 2007 Mgr. Otakar Špetlík, ředitel školy
109

Podobné dokumenty