mko zari 2011 - Město Kralovice

Komentáře

Transkript

mko zari 2011 - Město Kralovice
KRALOVICKÝ OBZOR
Měsíčník Městského úřadu Kralovice * Září 2011 * Příští číslo vyjde 1. října * Cena Kč 4,-
Mateřská škola: Opravy dokončeny
V budově kralovické mateřské školy probíhala během prázdninových
měsíců rekonstrukce spojovací chodby. Jak jsme již informovali, vyvolána
byla především špatným stavem topných kanálů.
V současné době jsou již práce, které si
vyžádaly náklad ve výši 950 tisíc korun,
dokončeny. Vyměněny byly rozvody teplé
i studené vody a tepla, které byly dovedeny až do šachty tzv. „nového“ pavilonu.
Tato zatím elektricky vytápěná budova tak
NKÚ spokojen
Tři měsíce zkoumali pracovníci Nejvyššího kontrolního úřadu v Kralovicích, zda nedošlo k pochybení při
čerpání prostředků na rekonstrukci kotelny v základní škole.
Byla to již několikátá kontrola, kterou
tato instituce v Kralovicích prováděla.
Pro město dopadla dobře – bylo konstatováno, že peníze byly požity správně a
řádně k deklarovanému účelu – zlepšení životního prostředí v okolí objektů
základní školy.
může být v budoucnu rovněž připojena na
centrální rozvod tepla, jako je tomu u zbývajících objektů MŠ.
Dokončení oprav umožňuje i přípravu další etapy rekonstrukce, kterou bude
výměna střechy nad spojovací chodbou.
Zastupitelstvo
města
se sejde na svém dalším
pravidelním zasedání
ve středu 14. září
v 18 hodin
v Lidovém domě.
Zveme všechny občany.
Lešení opět obklopilo věž farního kostela sv. Petra a Pavla. Po loňské rekonstrukci její
severní strany bude oprava pokračovat, pravděpodobně finanční prostředky z Programu
záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury postačí i na opravu fasády na
části presbyteria. Foto Karel ROM
Pozvání na prohlídku nového domu
Centrum Kralovic získalo novou dominantu. Vedle budovy spořitelny
vyrostla architektonicky velice povedená novostavba bytového domu.
Řadí se tak mezi těch několik málo případů, kdy investor, v tomto případě
česká developerská společnost Wittmann, i na menším městě přizval ke
spolupráci zkušené architekty, a na výsledku je to také vidět.
Novostavba čtyřpodlažního objektu se
nachází v horní části náměstí. Ač v samém
centru, poskytne díky vlastní zahradě svým
obyvatelům dostatek soukromí a bezpečí,
které ocení hlavně maminky s menšími
dětmi.
Dům je vybaven bezbariérovým přístupem a výtahem. K dispozici je 12 krytých
parkovacích stání a vnější parkoviště v ulici
Boženy Němcové. V přízemí bude pobočka
České spořitelny. Ve druhém a třetím podlaží pak celkem 15 bytů o velikosti 2+kk,
3+kk a 4+kk. Všechny byty mají balkony
a jeden disponuje velkou terasou.
Dům je již zkolaudován a čeká na své
obyvatele. Hledáte-li dobré bydlení v této
lokalitě, přijte na „den otevřených dveří“, který investor připravil na čtvrtek 22.
září. Objekt si budete moci prohlédnout od
11 do 19 hodin.
V sobotu 6. srpna vystoupil na nádvoří Mariánské Týnice soubor Hradišan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Pořadatelem koncertu bylo Občanské sdružení pro
románský kostel v Potvorově. Foto Jakub ROM
Za Václavem Jíchou
Konec jedné umělecké tradice v Kralovicích
V nenápadném uměleckém ateliéru v ulici Boženy Němcové v Kralovicích se po
více než dvě desetiletí odehrával téměř
každodenní tvůrčí proces, jehož demiurgem i trpělivým řemeslníkem byl umělecký slevač Václav Jícha. V jeho ateliéru
dostávaly definitivní podobu díla moderní současné sochařské tvorby, která byla
realizována klasickou uměleckou technikou, odléváním do složitých pískových
forem, používanou již od antiky. Ruční
formování vyžadovalo technický důvtip,
umělecký cit a nekonečnou trpělivost,
než se ze sochařského modelu zrodilo
dílo, jemuž právě materiál, nejčastěji
bronz, zaručoval dlouhý život. Ten však
bohužel nebyl dán Václavu Jíchovi, který
se navždy se svým ateliérem v Kralovicích rozloučil dne 25. srpna 2011, kdy
podlehl dlouhé těžké nemoci.
Jeho životní cesta spojena rodinou,
pocházející z Kralovic (nar. 24. 11. 1944),
vedla nejprve na strojní průmyslovou
školu v Plzni, aby se posléze ještě vyučil
uměleckým slevačem. K tomu se odhodlal
až ve zralém věku, v Kristových letech,
kdy se zařadil mezi mladé učedníky slévače. Brzy na to zakotvil v pražských Uměleckých řemeslech, kde získal odbornou
praxi i zkušenosti v náročném a vysoce
specializovaném oboru.
V Kralovicích se zpočátku Václav Jícha
věnoval kovolitectví jako zájmové aktivitě. První technické zázemí poskytla skupině začínajících kovolitců stará slévárna
Světlíků, kde s trojicí ing. Luděk Svatoš,
Milan Světlík a Jindřich Kovařík Václav
Jícha realizoval své první umělecké pokusy. Tehdy zahájili spolupráci se sochařkou
Marií Uchytilovou na jejích medailích a
se sochařem Oldřichem Karbanem na
jeho drobných litinových plastikách. Po
zkvalitnění práce díky profesnímu růstu
Václava Jíchy se skupina slevačů rozhodla zakoupit zařízení umělecké slévárny ze
Zruče u Plzně od bývalého majitele pana
Chudáčka a toto umístila na více než jedno desetiletí do bývalé kovárny ve dvoře
v Sechuticích. Zde Václav Jícha garantoval kvalitu řemeslného provedení a Jindřich Kovařík, který získal licenci MK ČR
na restaurování kovů, zaručoval památkářský přístup k záchraně ohrožených
uměleckých a uměleckořemeslných děl
z kovu. Právě stará osvědčená technologie
odlévání do pískových forem umožňovala
restaurování litiny, na niž se dílna specializovala.
(Dokončení na s. 2)
MKO 9/2011 1
ZPRÁVY Z RADNICE
MKO
Rada města
předmětem je poskytnutí účelové dotace
v rámci programu „Podpora preventivních
se sešla na svém třináctém letošním zasedání aktivit a výchovy k toleranci v roce 2011“
ve středu 27. července v 17.30 hodin na rad- k realizaci projektu Základní školy Kralovice „Památník Terezín“. * Memorandum
nici v Kralovicích.
o partnerství vyhlášené Plzeňským krajem
Rada města po projednání schválila:
pro přípravu, řešení a realizaci projektu
Žádost Základní školy Kralovice o povole- Digitální mapa veřejné správy Plzeňskéní výjimky z počtu žáků v sedmém roční- ho kraje – část Digitální technická mapa
ku, a to na 31 žáků v jediné třídě. * Žádost Plzeňského kraje. * Zapůjčení souprav
firmy Skyline Optic, s. r. o., Kralovice lavic a stolů z majetku města obci Studená
o zapůjčení souprav lavic a stolů na spo- na akci „Studenská koniáda“, která se v télečenskou akci této firmy, která proběhne to obci uskuteční dne 17. září 2011. * Žádost
dne 13. srpna 2011. * Žádost Muzea a gale- MUDr. Ctirada Kozderky bytem Kralovice
rie severního Plzeňska v Mariánské Týnici o zábor veřejného prostranství u objektu
o zapůjčení lavic na vystoupení hudebního ordinace pro děti a dorost v Průběžné ulici
souboru Hradišan, které se uskuteční dne č. p. 821 z důvodu stavebních úprav uvede6. srpna 2011. * Pořádání farmářských trhů né budovy. Zábor veřejného prostranství
v termínech 26. srpna 2011, 23. září 2011 a se povoluje v termínu od 1. září 2011 do
14. října 2011 na náměstí Osvobození v Kra- 30. listopadu 2011. * Žádost společnosti
lovicích Občanským sdružením Levandule. ČEZ Distribuce, a. s., o vstup do pozem* Smlouvu o výpůjčce uzavíranou s Ředi- ku města p. č. 5484/13 v k. ú. Kralovice
telstvím silnic a dálnic ČR, kde předmětem u Rakovníka za účelem výměny vedení nízsmlouvy je přenechání pozemků města do kého napětí pro budovu č. p. 85 na náměstí
užívání za účelem přípravy a realizace stav- Osvobození v Kralovicích. * Žádost Jana
by č. 1950– Silnice I/27 Kralovice – průtah. a Boženy Janáčkových bytem Kralovice
* Smlouvu o zprostředkování burzovních o rozšíření vjezdu pro dům č. p. 191 v Plzeňkomoditních obchodů uzavíranou s fir- ské ulici v Kralovicích. * Trojstranné
mou FIN – servis, a. s., kde předmětem smlouvy o právu k provedení stavby nebo
smlouvy je zprostředkování nákupu plynu opatření na pozemku vlastníka uzavírané
a elektrické energie na Českomoravské v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí
komoditní burze Kladno. * Smlouvu o cent- Žatecké ulice v Kralovicích mezi Ředitelralizovaném zadávání uzavíranou za účelem stvím silnic a dálnic ČR jako investorem
zadání centralizovaného nákupu plynu a stavby, městem Kralovice jako spoluinelektrické energie prostřednictvím Česko- vestorem stavby a následujícími vlastníky
moravské komoditní burzy Kladno.
pozemků: Karlem Šubrtem bytem KraloRada města vzala na vědomí:
vice, firmou Bechtold CZ, s. r. o., JaroslaInspekční zprávu č. j. ČŠIP-398/11-P Čes- vou Fialovou bytem Kralovice, Bc. Simoké školní inspekce, Plzeňského inspektorá- nou Duxovou bytem Kralovice, Zdeňkou
tu, o kontrole provedené v Základní škole Paškovou bytem Kralovice, Petrem Pašpraktické Kralovice.
kem bytem Kralovice, Marií Malhousovou
Rada města uložila:
bytem Česká Lípa, Václavem Růžkem
Tajemníkovi MěÚ Kralovice Bc. Pavlu Vrá- bytem Ústí nad Labem, Annou Zuskonovi vyřídit všechny výše uvedené body vou bytem Kralovice a Zdeňkem Růžprojednávané na tomto zasedání rady měs- kem bytem Ústí na Labem – Všebořice. *
ta. Termín do 29. července 2011, kontrola Výměnu bytu v majetku města na základě
v radě města.
doporučení bytové komise města Kralovice a žádosti Jaroslava Polívky – bytu č. 2
Rada města se sešla na svém čtr- o velikosti 1+1 v Kralovicích, Mírová ulináctém letošním zasedání ve středu ce č. p. 663 za současně obývaný byt č. 2
10. srpna v 17.30 hodin na radnici o velikosti 1+1 Kralovice, Masarykovo
náměstí č. p. 38. * Přidělení uvolněného
v Kralovicích.
bytu v majetku města na základě doporuRada města po projednání schválila:
čení bytové komise města Kralovice – byt
Informace o občanech. * Smlouvu č. 2 o velikosti 1+1 v Kralovicích, Masaryo poskytnutí finanční dotace č. 43152011 kovo náměstí 38, Zdeňku Hrubcovi bytem
uzavíranou s Plzeňským krajem, kde Kralovice, Mírová 557.
Rada města se seznámila:
Se stížností Josefa a Jindry Vorlových
bytem Kralovice k rušení nočního klidu parkujícími kamióny v Nádražní ulici
v Kralovicích.
Rada města vzala na vědomí:
Návrh zadání územního plánu obce Sedlec,
jehož pořizovatelem je Odbor regionálního
rozvoje a územního plánu Městského úřadu
Kralovice.
Rada města doporučila:
Zastupitelstvu města Kralovice schválit
odprodej nově odděleného pozemku p. č.
5207/102 o výměře 14 m2 v k. ú. Kralovice
u Rakovníka. * Zastupitelstvu města Kralovice schválit odprodej nově odděleného
pozemku p. č. 5160/18 o výměře 11 m2 v k. ú.
Kralovice u Rakovníka. * Zastupitelstvu
města Kralovice schválit odprodej nově
odděleného pozemku p. č. 5207/98 o výmě-
ře 23 m2 v k. ú. Kralovice u Rakovníka. *
Zastupitelstvu města Kralovice schválit
odprodej nově odděleného pozemku p. č.
5112/37 o výměře 55 m2 v k. ú. Kralovice
u Rakovníka. * Zastupitelstvu města Kralovice schválit odprodej nově odděleného
pozemku p. č. 922 díl „b“ o výměře 50 m2
v k. ú. Řemešín.
Rada města uložila:
Odboru dopravy Městského úřadu Kralovice připravit návrh nařízení obce řešící
parkování nákladních vozidel na území
města Kralovice. Termín do 31. 8. 2011,
zodpovídá Ing. Jaroslav Černo, vedoucí OD
MěÚ, kontrola v radě města. Tajemníkovi
MěÚ Kralovice Bc. Pavlu Vránovi vyřídit
všechny výše uvedené body projednávané
na tomto zasedání rady města. Termín do
19. srpna 2011, kontrola v radě města.
Za Václavem Jíchou
nosti, vycházející z jejich díla. Realizace
uměleckých děl v bronzu, litině či ostatních kovech, které vyšly z ateliéru Václava Jíchy, najdeme v četných galeriích, na
veřejných prostranstvích i v uměleckých
sbírkách jednotlivců doma i v zahraničí.
Jsou devizou řemeslné a umělecké solidnosti Václava Jíchy z Kralovic.
Poslední rozloučení se koná v pátek
2. září v Praze ve Strašnicích v 11,30.
Irena Bukačová
(Dokončení ze s. 1)
Do roku 1982 Václav Jícha pracoval jako
umělecký slevač v dílně Uměleckých řemesel v Praze na Cibulkách a vedle toho víkendy a dovolené věnoval přípravě modelů a
odlévání soch, často až v životní velikosti,
četných pamětních desek, medailí a drobných plastik. Od roku 1982 pracoval Václav
Jícha samostatně (tzv. na volné noze) a stal
se pro svoji precizní práci vyhledávaným
slevačem pro řadu sochařů (např. Rak,
Róna, Svoboda, Malejovský, Simota, Sopr,
Bokr, Fládr, Veselák, Tomšej), s nimiž spolupracoval po mnoho let.
V 90. letech 20. století si Václav Jícha
zakoupil domek v Kralovicích, kde vybudoval vlastní umělecký ateliér, v němž
pokračoval v slévačské a restaurátorské
práci, nejčastěji s Jindřichem Kovaříkem.
Občasným spolupracovníkem dílny byl též
kovolijec Zdeněk Peterka. Z kralovické
slévačské dílny Václava Jíchy jako věčný
pozdrav rodnému kraji pochází i bronzová
lilie, zdobící hrotnici na kostele Zvěstování
Panny Marie v Mariánské Týnici.
Odchodem Václava Jíchy, který patřil ke generaci kralovických výtvarníků
a uměleckých řemeslníků, jíž svého času
spoluvytvářeli též keramici jako Jiří Dítě
nebo Petr Hanuš, končí ve městě historická etapa, jejíž atmosféru spoluvytvářelo
společenství lidí, milujících nade vše svoji
práci, umění a poctivé řemeslo i veselý společenský život, prosvětlený paprskem věč-
Žáci ZŠ Kralovice ve sportovních soutěžích ve školním roce 2010/11
Přespolní běh, žákyně 6.–7. tříd
okresní kolo – 3. místo
Přespolní běh, žáci 6.–7. tříd
okresní kolo – 1. místo
krajské kolo – 5. místo
Přespolní běh – Ondřej Dušička
okresní kolo – 1. místo
krajské kolo – 1. místo
Přespolní běh, žákyně 8.–9. tříd
okresní kolo – 2. místo
Přespolní běh, žáci 8.–9. tříd
okresní kolo – 2. místo
Přehazovaná, žákyně 6.–7. tříd
okresní kolo – 3. místo
Házená, žáci 6.–7. tříd
okresní kolo – 1. místo
Házená, žáci 8.–9. tříd
okresní kolo – 3. místo
2 MKO 9/2011
Minifotbal, žáci 6.–7. tříd
okresní kolo – 1. místo
Minifotbal, žáci 8.–9. tříd
okresní kolo – 1. místo
Florbal, žákyně 6.–7. tříd
okresní kolo – 3. místo
Basketbal, žákyně 5.–7. tříd
okresní kolo – 1. místo
krajské kolo – 4. místo
Basketbal, žákyně 5.–7. tříd
okresní kolo – 1. místo
krajské kolo – 4. místo
Basketbal, žáci 5.–7. tříd
okresní kolo – 1. místo
krajské kolo – 3. místo
Basketbal, žáci 8.–9. tříd
okresní kolo – 1. místo
Vybíjená, žáci a žákyně 4.–5. tříd
okresní kolo – 3. místo
McDonald‘s Cup, žáci 1.–3. tříd
okresní kolo – 2. místo
McDonald‘s Cup, žáci 4.–5. tříd
okresní kolo – 3. místo
Vybíjená, žákyně 4.–5. tříd
okresní kolo – 1. místo
krajské kolo – 5. místo
Aerobic
Barbora Kroftová
okresní kolo – 1. místo
Atletický trojboj, žáci 2.–3. tříd
okresní kolo – 1. místo
Atletický čtyřboj, žáci 6.–7. tříd
okresní kolo – 1. místo
Atletický čtyřboj, žákyně 6.–7. tříd
okresní kolo – 1. místo
Atletický čtyřboj, žáci 8.–9. tříd
okresní kolo – 1. místo
krajské kolo – 3. místo
Atletický čtyřboj, žákyně 8.–9. tříd
okresní kolo – 1. místo
krajské kolo – 6. místo
Pohár rozhlasu, žáci 6.–7. tříd
okresní kolo – 1. místo
krajské kolo – 2. místo
Pohár rozhlasu, žákyně 6.–7. tříd
okresní kolo – 1. místo
krajské kolo – 8. místo
Pohár rozhlasu, žáci 8.–9. tříd
okresní kolo – 1. místo
krajské kolo – 5. místo
Pohár rozhlasu, žákyně 8.–9. tříd
okresní kolo – 3. místo
Orientační běh, žákyně 4.–5. tříd
krajské kolo – 1. místo
Orientační běh, žáci a žákyně 6.–9. tříd
krajské kolo – 1. místo
celostátní kolo – 7. místo
Dopravní soutěž, žáci a žákyně 8.–9. tříd
okresní kolo – 1. místo
MKO 9/2011 3
MKO
ZPRÁVY ZE SPORTU
MTB maraton: Bikerům letos vládli Jihočeši
… výsledkový souhrn
Kralovice – Jen elektronické oko cílové kamery rozřešilo dojezd dvou nejlepších závodníků na nejdelší trati
sobotního 8. ročníku MTB maratonu v Kralovicích. Ten se jel v okolí města tradičně poslední srpnovou sobotu.
Dvaadevadesátikilometrovou porci zvládli mokrá,“ dodal Pavel Michal. Strieženec nická Urbanová, pětadvacítku vyhrál Pavel
Hauer (Čižice), mezi ženami pak Patrícia
nejlépe Pavel Michal a Josef Havel z IVT dojel třetí a Šastný čtvrtý.
Šestapadesátikilometrovou tra zvládli Procházková z Úlic.
Třeboň. „Od třicátého kilometru jsme jeli
spolu a udržovali si náskok,“ pravil v cíli nejlépe Petr Tomek ze Slaného a strakovítězný Havel.
Klání bikerů provázela podmračená obloha, organizátoři z kralovického Bike clubu
zaevidovali na třech tratích celkem 247 borců, další čtyři desítky nejmenších se zúčastnily závodů dětí. Maratonská distance přilákala 34 cyklistů. Hned po startu ujel kvartet
jezdců, ze kterého pak vykrystalizovalo i
vítězné duo. „Favoritem byl Jan Šastný, ale
ten v prvním sjezdu z první figury píchnul,“
vysvětlil v cíli Havel. „Pak jsme jeli ve třech
a snažili jsme se o vysoké tempo.“
Skupinu táhl Martin Strieženec, ale
i jemu vystavil stopku defekt. „Stalo se
mu něco s řetězem a od třicátého kilometru jsme jeli sami,“ sdělil Havel. „Náskok
jsme dovezli až do cíle, i když jsme neměli
zprávy o tom, jak daleko je další závodník.
Ale byli jsme leniví zrychlit,“ přiznal druhý
Pavel Michal.
Tréninkoví paráci ani v cílové rovince
nefinišovali a konečný verdikt nechali na
rozhodčích. „Kolega jel v Kralovicích už asi
pětkrát a přitáhl mě na tento závod. Byl to Téměř tři stovky bikerů se v sobotu 27. srpna zúčastnily osmého ročníku MTB maratonu.
pěkný maratonek, jezdivá tra, jen trochu Na snímku start nejdelší 92 km dlouhé trasy. Foto: Karel Popel
Poslední srpnovou neděli vstoupili do nového soutěžního ročníku i fotbaloví dorostenci.
V úvodním utkání A skupiny krajské soutěže
podlehli Křimicím 3:8, na fotografii vlevo A.
Havlíček. Foto: Karel Popel
… jednou větou
… sportovní pozvánka
VOLEJBAL: V Kralovicích proběhl v sobotu 20. srpna okresní přebor ve volejbale
smíšených družstev; o prvenství se utkalo
pět týmů, výběr Kralovice B skončil druhý.
TURISTICKÝ ZÁVOD: Mezinárodního mistrovství (sobota 3. září) v Palkovicích se z Kralovic zúčastní jako závodníci
v družstvu České republiky K. Žitková, M.
Zeman, O. Staněk, Matěj Štefl, F. Staněk,
K. Šteflová a V. Braunová.
BADMINTON: Turnaje, který proběhl 15.
srpna u sokolovny se zúčastnilo 10 smíšených dvojic; vyhráli „Míšani“, druzí skončili Sládkovi a třetí pár Gapa – Šajner.
VOLEJBAL: Okresní přebor mužů začne
24. září, ve dvou skupinách hraje turnajově
osm celků včetně dvou kralovických; A tým
zahajuje na domácím turnaji, béčko začne
ve Zbůchu.
FOTBAL – SO 10. 9.: muži v. Strašice
(17 h.), NE 11. 9. dorost v. Un. Sparta
(10), muži B v. Úněšov B (14.30), ÚT 13.
9. přípravka v. Trnová (17), ST 14. 9. st.
žáci v. D. Bělá (17), PÁ 16. 9. přípravka
v. Zbůch (17), SO 17. 9. st. žáci v. Tlučná
(10), NE 18. 9. muži B v. Hvozd (14.30), SO
24. 9. muži v. Mladotice (16.30), NE 25. 9.
dorost v. Zruč (10), PÁ 30. 9. přípravka v.
Hadačka (17), SO 1. 10. st. žáci v. Kaznějov
(10), muži v. Rokycany B (16), NE 2. 10.
dorost v. Košutka (10), muži B v. Plasy B
(14.30, vše stadion Sokola).
VOLEJBAL – SO 3. 9. Memoriál Míry Rajského; turnaj smíšených družstev (4+2)
na antukových kurtech VK Kralovice (9.00
hod.), SO 24. 9. první turnaj OP mužů sk.
A (úč. Kralovice A, těl. ZŠ Kralovice, 9.00
hod.).
Sbor
dobrovolných
hasičů
Kralovice
Vás srdečně zve
na XII. ročník
soutěže
hasičských družstev
tentokrát v netradičním
požárním útoku
O pohár
města
Kralovice
Náměstí Osvobození Kralovice
3. září 2011 od 12.00 hodin
Na volejbalovém turnaji smíšených družstev skončil kralovický B tým (na bloku C. Catuna a J. Mandausová) celkově druhý. Foto: Karel Popel
FOTBAL: I. B tř. mužů, sk. C v. ZK ZČE
Plzeň B 4:1 (Růžek 2, Bulín, Koča). Krajská
soutěž dorostu, sk. A v. Křimice 3:8.
HORSKÁ KOLA: 8. MTB maratón
(27. 8., Kralovice) – tra 92 km absolutně: 1. Havel 4:13:32,50 hod., 2. Michal
(oba Třeboň) 4:13:32,94, 3. Strieženec
(Explosiw Bike Team) 4:16:00,74,... 11.
Peterka (Truhlářství Peterka Hadačka)
4:43:37,61, 19. Jarosl. Kozel 5:32:31,32,
20. Benýr 5:35:17,24,29. Karlovec (vš.
Velbloud team) 6:24:17,61. Ktg. nad 30
let: 1. Michal. Nad 40 let: 1. Moucha
(Nežichov) 4:43:16,87. Nad 50 let: 1. Hrubý (KL sport Most) 4:40:24,87. Ženy: 1.
Kubáčová (Kellys Bike Ranch) 5:35:18,20.
Tra 56 km absolutně: 1. Tomek (Slaný)
2:20:17,92 hod., 2. Velímský 2:24:38,79,
3.
Podhajský (Coxys Domo Team)
2:26:05,91,… 15. (2. v ktg.) Hausner (Kralovice/Stupno) 2:39:51,57, 30. (5.) Kovářík
(Buček) 2:53:01,51, 37. (5.) Slabý (Kralovice) 2:58:22,92, 47. (11.) Buchtelík (Výrov) 3:03:01,84, 57. (7.) O. Vomáčka (Trafo Hadačka) 3:06:44,51, 87. (61.) Kindl
(Kralovice) 3:30:28,67, 114. (31.) Sklenář
4:11:16,96, 116. (5.) J. Slachová (oba Kralovice) 4:11:25,94. Nad 30 let: 1. Svítek
(Kačice) 2:27:48,28. Nad 40 let: 1. Soušek
(Cyklotrenink.com) 2:26:47,14. Nad 50
let: 1. Špička (Rakovník) 2:39:30,24. Ženy:
1. Urbanová (Strakonice) 2:58:40,42.
Tra 25 km – muži: 1. Hauer (Čižice)
1:05:53,99 hod., 2. Sedláček 1:05:56,86,
3. Šott (Bike club Buček) 1:06:05,47. , …
16. M. Knot (BC Kralovice) 1:21:17,59,
19. Vodrážka (Buček) 1:23:21,98, 33. A.
Hausner (BC Kralovice) 1:40:07,49, 36.
M. Junek st. 1:42:11,49, 37. M. Junek ml.
(Trafo Hadačka) 1:42:11,87, 38. Vodrážka
(Buček) 1:42:30,20, 40. Beneš (Hadačka) 1:45:08,03, 41. M. Beneš (Hadačka)
1:46:14,71, 42. D. Běláč 1:48:59,82, 43. L.
Běláč 1:49:00,25, 44. Zeman 1:53:55,33,
45. Ro. Čuřík 1:53:55,73, 46. S. Zeman
1:54:00,53, 50. O. Staněk 1:54:36,04,
54. Kožíšek 2:06:15,25, 55. Ra. Čuřík
2:26:30,78, 56. Vrána 2:30:54,42, 57. L.
Beneš (vš. Kralovice) 2:30:54,82. Ženy:
1. Procházková (Úlice) 1:19:55,75,… 5.
Benešová (Hadačka) 1:26:41,69, 12. L.
Hachová (SK Buček) 1:34:22,64, 15. T.
Hausnerová (Kralovice) 1:40:06,36, 17. B.
Kůsová (Potvorov) 1:51:02,70, 18. P. Janská (Sportkemp Kralovice) 1:51:03,01, 19.
K. Zemanová 1:53:29,66, 21. R. Kožíšková
(obě Kralovice) 2:06:42,64, 22. I. Janská
2:11:41,88, 23. L. Kůsová (obě Potvorov)
2:11:42,27, 25. M. Čuříková (Kralovice) 2:26:29,06. Dětské kategorie – kluci
2001–02: 1. Horník (Sportcklub Plzeň), 2.
J. Bílek, 3. M. Jelínek, 4. Hudousek. Holky 2003–04: 1. V. Staňková, 2. Veruňková.
Kluci 2003–04: 1. D. Hach (Buček). Holky
2005–06: 1. L. Hudousková, 2. T. Čuříková (Rakovník), 3. N. Slachová (Jesenice u
Prahy). Kluci 2005–06: 1. Buchtelík (Výrov), 2. Koranda, 3. F. Koča (Praha),… 7.
P. Prey. Děti 2007 a ml.: 1. I. Jelínková.
ORIENTAČNÍ BĚH: Pěkné prázdniny (etapový závod – 20. a 21. 8., Kacanov)
– ktg. D10: 5. Šlechtová, D12 2. Biersaková,
17. L. Hanáková, D16 2. Magda Hanáková,
D40 14. Marta Hanáková, ktv. H14 9. J.
Pokorný, 11. A. Horký, 15. D. Horký H18
4. D. Šlajs
VOLEJBAL: OP smíšených družstev (20.
8., Kralovice) – 1. Kožlany/Dobřany 8 b.
(sety 8:1), 2. Kralovice B 7 (7:2, v. Kožlany/
Dobřany 1:2, v. SMP 2:0, v. Sever Žatec 2:0,
v. VK Žatec 2:0), 3. VK Žatec 6, 4. Sever
Žatec 5, 5. SMP 4.
Sportovní zpravodajství připravuje
Karel POPEL
Kralovický obzor. Vydává Městský úřad Kralovice. Vychází 1x měsíčně. Redakce a administrace: Městský úřad Kralovice, Markova 2, 331 41 Kralovice, tel. 373 300 211.
Tisk: Bílý slon, s. r. o., Plzeň. Reg. č. MK ČR E 12282. Uzávěrka příštího čísla 21. září 2011.
4 MKO 9/2011

Podobné dokumenty

nesnáším filmy, ve kteRých se všichni navzájem

nesnáším filmy, ve kteRých se všichni navzájem Me and Finále Plzeň Festival Je rok 2003. Jsem poprvé na filmovém festivalu Finále - jako divák ve zcela zaplněném velkém sále Kina Elektra. Viděla jsem dva filmy: Pupendo a Smrady… a byla jsem oko...

Více

Litovelské noviny

Litovelské noviny uvedených garáží jako staveb na cizím pozemku a tak budou zapsány • uzavření smlouvy o dílo se Stai do KN. Pokud dojde ke změně vební firmou GLOBAL s.r.o. Litouživatele bytů manželů D. nebo pa- vel...

Více