Pneumatické rozprašovací trysky

Komentáře

Transkript

Pneumatické rozprašovací trysky
Pneumatické
rozprašovací
Pneumatické
rozprašovacítrysky
trysky
zvlh ování pás!
chlazení plynu
chlazení
zvlh ování vzduchu
mazání
zvlh ování zboží
rozprašování viskózních médií
a mnohem více ...
Pneumatické rozprašovací trysky
U pneumatických rozprašovacích trysek jsou podle
zp!sobu p"ívodu kapaliny
do trysky rozlišovány r!zné
varianty:
Kritéria výb!ru trysek
s pneumatickým
rozprašováním
# samonasávací
(sací princip)
# nátok ze zásobníku
umíst$ného nad tryskou
(nátokový princip)
# p"ívod kapaliny pod
tlakem (tlakový princip)
# sm$šování médií uvnit"
nebo mimo trysku
# rozst"ik ve form$ plného
kužele nebo
plošného paprsku
Pro zvlh ování a chlazení
zboží, pro zvlh ování dopravník!
a celou "adu úprav p"ed
lakováním, tedy vždy tam,
kde pot"ebujete široký p"ímý
ost"ik, byste m$li zvolit
pneumatické rozprašování
s plochým paprskem.
Naproti tomu pneumatické
rozprašování s rozst ikem
plného kužele je p"ednostn$
užíváno tam, kde je
požadován cílený, kruhový
ost"ik nebo v$tší dosah,
nap". p"i p"ímém zvlh ování
vzduchu, chlazení plynu
a chemických technologiích.
U t$chto trysek je možné
regulovat množství kapaliny
a tím i velikost kapkového
spektra p"i konstantním
tlaku vzduchu r!znými
prvky p"íslušenství, které
jsou ovládány ru n$ nebo
tlakovým vzduchem.
Pneumaticky ízený píst (série
136) nebo magnetický ventil
(série 166)
umož%uje automatický
pop". p"erušovaný zp!sob
provozu trysky. Nabídku
dopl%uje "ada speciálních
provedení.
1. Forma paprsku
2. Zp"sob p ívodu kapaliny
3. Sm!šování médií
Všude tam, kde m!že být
kapalina p"ivedena pod tlakem,
doporu ujeme nasadit
trysky ur ené pro tlakový
princip.
Pneumatické rozprašovací
trysky, které pracují sacím
pop . nátokovým principem,
se doporu ují tam, kde má být
rozprašováno obzvláš& malé
množství, nap". pro aplikaci
dezinfek ních prost"edk!.
U pneumatických rozprašovacích
trysek zp!sobuje
p"ítomnost vzduchu nebo
plynu dodate ný rozpad
kapaliny na nejjemn$jší
kapky. Toto p"ivedení nebo
také sm$šování m!že probíhat
uvnit" nebo mimo
t$lo trysky. Trysky
s vnit ním sm!šováním
se up"ednost%ují všude
tam, kde má být rozst"ikována
voda, média s nízkou
viskozitou nebo bez ne istot.
Trysky s vn!jším sm!šováním
jsou zvlášt$ vhodné pro
rozprašování viskózních kapalin
nebo médií, majících sklon
k zne išt$ní. Z konstruk ního
hlediska se p"itom pracuje
s nizkými tlaky kapaliny.
Nasávací princip
Princip p"ívodu kapaliny pod tlakem
vzduch
vzduch
kapalina
kapalina
Princip nátoku
Princip p"ívodu kapaliny pod tlakem s
pneumaticky ovládaným ventilem (p"íklad)
kapalina
vzduch
ovládací tlakový vzduch
pro pneumatický ventil
vzduch
kapalina
1.2
Pneumatické
rozprašovací trysky
Pneumatik-Zerstäuberdüsen
Forma
Strahl- Zp!sob
Art derp"ívodu
paprsku
kapaliny
form
Flüssigkeits-
Sm$šování
Mischung
dermédií
Medien
.
Baureihe
Série
<)
Voda
V #Wasser
[l/h][l/h]
zufuhr
Seite
Anwendung
Použití
Strana
tlakový
paprsek
VollDruckplného
kegel- prinicip
prinzip
kužele
strahl
vnit"ní
innen
136.1
166.1
20°
ování
1,50 – 172,70 zvlh
Luftbefeuchtung,
vzduchu,
Kühlung.
chlazení
1.5
tlakový
paprsek
VollDruckkegel- prinicip
prinzip
plného
strahl
kužele
vnit"ní
innen
136.2
166.2
60°
ování
1,80 – 80,70 zvlh
Luftbefeuchtung,
Kühlung.
vzduchu,
chlazení
1.7
136.3
136.3
166.3
20°
20°
chemickémpr!myslu,
pr!myslu,
chemickém
0,40 –- 43,70
0,40
43,70 v In
der Chemischen
chlazení, rozprašování
chlazení,
rozprašování
Industrie,
Kühlung,
viskózních kapalin
viskózních
kapalin
Zerstäubung viskoser Flüssigkeiten.
1.91.9
paprsek
vn$jší
nasávací
VollSaugaußen
plného
kegel- pop".
bzw.nátokový
princip
kužele
strahl
Zulaufprinzip
166.3
Flach- tlakový
Druckplochý
strahl
prinzip
paprsek
princip
innen
vnit"ní
136.4
166.4
45°
60°
80°
0,30 – 96,20
zvlh
ování
Bahnbefeuchtung,
pás!,
chlazení,
Kühlung,
Warenzvlh
ování zboží
befeuchtung.
1.10
plochý
Flach- nasávací
Saugpop".
paprsek
strahl
bzw.
nátokový
Zulaufprincip
prinzip
vnit"ní
innen
136.5
166.5
60°
0,50 – 6,50
zvlh
ování
Bahnbefeuchtung,
pás!,
chlazení,
Kühlung,
Warenzvlh
ování zboží
befeuchtung.
1.12
1.3
Pneumatické rozprašovací trysky
Pneumatik-Zerstäuberdüsen
StrahlForma
form
paprsku
Art der p"ívodu Mischung
Zp!sob
Sm$šování
Flüssigkeitsder
Medien
kapaliny
médií
.
Série
Baureihe
<)
#VVoda
Wasser
[l/h]
[l/h]
zufuhr
Anwendung
Seite
Použití
Strana
FlachDruckplochý
tlakový
strahl
prinzip
paprsek
princip
außen
vn$jší
136.6
166.6
45°
60°
2,00 – 94,10
Bahnbefeuchtung,
zvlh
ování
Kühlung,
Warenpás!,
chlazení,
befeuchtung,
zvlh
ování zboží,
Zerstäubung visrozprašování
koser Medien.
viskózních
médií
1.13
Vollpaprsek
kegelplného
strahl
kužele
innen
vnit"ní
140
20°– 30°
4,50 – 12,00
Schmierung,
mazání,
chlazení,
Kühlung,
zvlh
ování
Luftbefeuchtung.
vzduchu
1.16
VollDrucktlakový
paprsek
kegelprinzip
princip
plného
strahl
kužele
innen
vnit"ní
170
15°
8,50 – 290,00
[l/min]
Gaskühlung,
Rauchchlazení plynu,
gasentschwefelung,
odsi"ování
Abgasbehandlung,
kou"ových
Entstaubung.
plyn!, úprava
odpadních
plyn!,
odstra%ování
prašnosti
tlakový
paprsek
DruckVollprinzip
kegelprincip
plného
strahl
kužele
vn$jší
außen
150
20°– 30°
0,15 – 63,00
[l/min]
chemické
Chemische Verfahtechnologie,
renstechnik, Kühchlazení,
lung, Zerstäubung
viskoser Medien.
rozprašování
viskózních
médií
Saugsací
pop".
bzw.
nátokový
Zulaufprincip
prinzip
1.4
Auf Anfrage.
Na poptávku.
Bitte fordern
Vyžádejte
si
Sie unseren
prosím
náš
Prospekt
prospekt
„ZweistoffdvousložkoDüsenvých
lanzen“
trysek.
an.
NaAuf
poptávku.
Anfrage.
Vyžádejte
si
Bitte fordern
Sie unseren
prosím
náš
Prospekt
prospekt
„ZweistoffdvousložkoDüsenvých
lanzen“
trysek.
an.
Pneumatické
rozprašovací trysky
Pneumatik-Zerstäuberdüsen,
Plný
kužel,Druckprinzip,
tlakový princip,
vnit ní sm!šování
Vollkegel,
Innenmischung
Série
136.1
/ 166.1
Baureihe
136.1
/ 166.1
Jemné
rozprašování
Feine Vollkegelzerstäubung
ve
plného mittels
kužele
undform!
Vernebelung
Luft odervzduchu
Gas.
pomocí
nebo
Flüssigkeitsdruckprinzip.
plynu.
Princip p ívodu
nnere Mischung
der Medien.
kapaliny
pod tlakem.
Anwendung:
Vnit
ní sm!šování médií.
Luftbefeuchtung, Kühlung.
Použití:
zvlh ování vzduchu, chlazení
39,6 mm
SW 13
19,3
mm
G 1/4
35,6
mm
Ø 42
mm
Série 136.1
Baureihe
136.1
Série
166.1166.1
s magnetickým
ventilem
Baureihe
mit Magnetventil
Hmotnost (mosaz): 350 g
Gewicht Ms: 350 g
Gewicht(mosaz):
Ms: 200200
g g
Hmotnost
uzavírací zátka
Verschlussstopfen
B2
B1
regula ní za"ízení
Reguliereinrichtung
und
a uzavírací
hrot
Absperrnadel
Regulierregulaeinrichtung/
ní za"ízení/
Schnellreinigungsrychlo istící za"ízení
einrichtung
<)
Mundstück
tryska
150
Série 136.1
/ 166.1
Baureihe
136.1/166.1
für Baureihe
Seite 1.15
PZubehör
íslušenství
pro sérii136
136siehe
viz strana
1.15
Flüssigkeitsdruck
[bar]
Tlak kapaliny p p[bar]
136. 104. xx. 14
166. 104. xx. 14
●
●
0,70
1,20
1,30
1,30
1,60
1,60
1,80
3,00
3,10
3,30
3,40
3,50
2,40
2,80
3,00
3,30
3,70
4,00
4,20
4,30
4,40
4,60
4,70
4,80
5,00
4,30
4,60
4,80
5,20
5,50
3,30
3,60
3,90
4,10
4,40
4,70
4,80
6,10
5,80
5,00
4,70
4,40
3,80
9,50
8,90
8,60
7,60
7,10
20,40
18,90
17,30
16,20
14,70
13,20
12,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
4,20
4,50
4,70
5,10
5,40
3,00
3,30
3,70
3,90
4,30
4,60
4,70
0,80
1,70
2,50
3,00
4,30
0,80
1,40
2,30
2,90
4,30
1,50
2,30
2,90
3,30
4,10
-
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
7,00
6,60
6,30
5,20
4,90
4,10
9,20
8,90
8,50
8,30
8,10
18,00
16,20
15,00
13,10
11,50
9,80
9,00
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
E=
= Engster
nejužší pr!"ez
(voda)
E
Querschnitt
(Wasser)
2,80
2,90
3,00
3,30
3,40
3,60
2,90
3,00
3,20
3,30
3,40
2,50
2,80
3,00
3,30
3,60
3,90
4,10
Wasser [bar]
pp voda
[bar]
0,50
0,80
1,00
1,00
1,10
1,80
2,00
2,10
2,20
2,30
1,80
2,10
2,50
2,70
2,90
3,10
3,20
.
Luft
[bar]
pp vzduch
[bar]
●
5,10
4,30
3,80
3,30
7,30
7,00
6,40
6,10
5,80
11,70
9,60
7,50
6,60
5,60
4,90
4,50
.
Luft [m3 /[m
h]3/h]
#Vnnvzduch
●
1,50
1,70
1,80
1,90
1,40
1,50
1,70
1,80
1,90
1,50
1,80
2,10
2,30
2,60
2,80
2,90
.
Luft
[bar]
pp vzduch
[bar]
136. 104. xx. 15
166. 104. xx. 15
0,60
0,70
0,80
0,90
1,20
1,30
1,50
1,20
1,60
1,90
2,00
2,20
2,30
2,40
.
Luft [m3 /[m
h]3/h]
#Vnnvzduch
0,50
3,60
2,50
2,00
1,50
5,30
5,00
4,40
8,20
5,50
4,20
3,90
3,30
3,00
2,70
.
4,0
Luft
[bar]
pp vzduch
[bar]
●
0,80
1,00
1,10
1,20
0,70
0,80
1,00
0,80
1,10
1,40
1,50
1,70
1,80
1,90
.
Luft [m3 /[m
h]3/h]
#Vnnvzduch
●
.
Strahlabmessungen
Rozm$ry paprsku
3,0
Luft
[bar]
pp vzduch
[bar]
136. 105. xx. 15
166. 105. xx. 15
.
Luft [m3 /[m
h]3/h]
#Vnnvzduch
20°
1,5
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
35
0,7
Luft
[bar]
[bar]
pp vzduch
16
Ms vernickelt
poniklovaná
mosaz
Úhel
rozst iku
Strahlwinkel
E
Ø
.Mat.-Nr.
materiálu [mm]
1.4305
Bestell-Nr.íslo
Objednací
Type
typ
Gehäuse
pouzdro
pneumaticky
Pneumatisch
gesteuertes
ovládanýVentil
ventil
300
<)
vroubkovaRändelná mutter
matice
Dicht$sn$ní
tung
B1
B2
0,70
1,50
2,00
3,00
4,00
0,70
1,50
2,00
3,00
4,00
0,70
1,50
2,00
3,00
4,00
-
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
-
50
50
60
60
60
50
50
60
70
80
80
80
80
80
80
-
ování auf
tabulky
na další stran$
FortsetzungPokra
der Tabelle
der folgenden
Seite.
P
íklad objednání:Type
typ
materiálu
= objednací #íslo
Bestellbeispiel:
++ #íslo
Material-Nr.
(xx)(xx)
= Bestellnummer
136.105.xx.15
= 136.105.16.15
136.
105. xx. 15 ++16
16
= 136.
105. 16. 15
1.5
Pneumatické
rozprašovací trysky
Pneumatik-Zerstäuberdüsen,
Plný
kužel, Druckprinzip,
tlakový princip,
vnit ní sm!šování
Vollkegel,
Innenmischung
Série
136.1
/ 166.1
Baureihe
136.1
/ 166.1
Tlak kapaliny p p[bar]
Flüssigkeitsdruck
[bar]
Engsterpr!"ez
Querschnitt
EE==nejužší
(voda)(Wasser)
1.6
.
32,00
26,90
24,90
172,70
154,10
141,50
123,40
93,30
77,80
64,70
.
7,10
8,20
8,80
4,50
5,60
6,40
7,60
9,70
10,90
12,70
1,70
2,80
3,80
5,20
5,90
0,70
1,50
3,00
4,00
-
p Wasser [bar]
p voda
[bar]
4,50
5,20
5,50
3,20
3,50
3,70
4,00
4,50
4,80
5,20
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
3,30 29,50 5,40
3,80 25,70 6,20
4,50 19,70 7,50
5,20 15,70 8,60
5,50 14,10 9,10
5,90 12,20 9,80
2,50 143,60 4,00
2,80 123,20 5,10
3,00 108,40 5,90
3,20 94,70 6,80
3,30 88,10 7,20
3,50 75,50 8,10
3,80 61,50 9,40
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
3,60
4,20
4,80
5,20
5,60
6,00
6,20
3,10
3,50
4,40
4,80
5,30
5,70
-
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
20,70
17,60
14,70
12,50
11,10
9,50
8,70
91,90
82,70
65,40
57,90
50,70
45,20
-
.
p Luft
[bar]
p vzduch
[bar]
2,00
1,90
2,20
2,50
2,80
3,00
3,30
3,40
1,40
1,50
1,70
1,80
1,90
2,00
-
.
V Luft [m3 / h]
#n nvzduch [m3/h]
●
p Luft
[bar]
p vzduch
[bar]
●
2,60
3,10
3,30
3,70
3,90
4,00
4,30
3,60
4,00
4,50
4,80
-
.
V Luft [m3 / h]
#n nvzduch [m3/h]
136. 141. xx. 11
166. 141. xx. 11
1,00
13,30
10,30
9,40
8,50
7,70
7,30
6,10
34,90
29,80
25,40
22,30
-
.
p Luft
[bar]
p vzduch
[bar]
●
1,10
1,40
1,50
1,70
1,80
1,90
2,10
1,00
1,10
1,20
1,30
-
4,0
Vn Luft [m3 / h]
#n vzduch [m3/h]
●
.
Strahlabmessungen
Rozm$ry paprsku
3,0
p Luft
[bar]
p vzduch
[bar]
136. 103. xx. 13
166. 103. xx. 13
V Luft [m3 / h]
#n nvzduch [m3/h]
20°
1,5
.
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
35
0,7
p Luft
[bar]
[bar]
p vzduch
16
poniklovaná
mosaz
Ms vernickelt
E
Ø
.Mat.-Nr.
materiálu [mm]
1.4305
Bestell-Nr.íslo
Objednací
Type
typ
Úhel
rozst iku
Strahlwinkel
<)
B1
B2
0,70
1,50
2,00
3,00
4,00
0,70
1,50
3,00
4,00
-
40
40
40
40
40
60
80
80
50
-
60
80
80
80
80
130
130
100
90
-
P íklad objednání: typ
+ #íslo materiálu (xx) = objednací #íslo
Bestellbeispiel: Type
+ Material-Nr. (xx) = Bestellnummer
136.103.xx.13 +16
= 136.103.16.13
136. 103. xx. 13 + 16
= 136. 103. 16. 13
Pneumatické
rozprašovací trysky
Pneumatik-Zerstäuberdüsen,
Plný
kužel,Druckprinzip,
tlakový princip,
vnit ní sm!šování
Vollkegel,
Innenmischung
Baureihe
136.2
/ 166.2
Série
136.2
/ 166.2
Feine Vollkegelzerstäubung
Jemné
rozprašování
undform!
Vernebelung
ve
plného mittels
kužele
Luft odervzduchu
Gas. Besonders
pomocí
nebo
großer Obzvláš$
Strahlwinkel
vonúhel
60°.
plynu.
velký
Flüssigkeitsdruckprinzip.
rozst iku od 60°. Princip
Innere
Mischung
Medien.
p
ívodu
kapalinyder
pod
Anwendung:
tlakem. Vnit ní sm!šování
Luftbefeuchtung, Kühlung.
médií.
Použití:
zvlh ování vzduchu, chlazení
39,6
mm
SW 13
35,6
mm
19,3
mm
G 1/4
Ø 42
mm
Série
166.2166.2
s magnetickým
ventilem
Baureihe
mit Magnetventil
Hmotnost (mosaz): 350 g
Hmotnost
Gewicht(mosaz):
Ms: 200 200
g g
Série 136.2
Baureihe
136.2
Gewicht Ms: 350 g
Verschlussstopfen
uzavírací zátka
B2
B1
regula ní za"ízení
Reguliereinrichtung
und
Absperrnadel
a uzavírací
hrot
vroubkovaRändelná matice
mutter
Dicht$sn$ní
tung
regula ní Regulierza"ízení/
einrichtung/
rychlo istící
Schnellreinigungsza"ízení
einrichtung
Mundstück
tryska
150
Pneumatisch
pneumaticky
gesteuertes
ovládanýVentil
ventil
300
für Baureihe
136
siehe
Seite 1.15
P íslušenství
viz
strana
1.15
PZubehör
íslušenství
pro sérii
136
viz strana
1.15
Série 136.2
/ 166.2
Baureihe
136.2/166.2
Tlak kapaliny p p[bar]
Flüssigkeitsdruck
[bar]
E=
Engster pr!"ez
Querschnitt
(Wasser)
E
= nejužší
(voda)
PBestellbeispiel:
íklad objednání:Type
typ
136.206.xx.15
136.
206. xx. 15
2,90
3,20
3,30
3,40
2,80
2,90
3,00
3,20
3,30
3,40
3,60
3,70
3,80
7,40
6,40
5,90
5,60
47,10
40,40
37,20
30,20
24,20
21,90
14,70
11,70
7,30
2,60
2,90
3,00
3,10
4,70
4,80
5,30
6,20
6,90
7,20
8,30
8,80
9,60
4,10
4,50
4,80
5,20
4,30
4,50
4,80
5,20
-
7,50 3,50
6,20 3,90
5,10 4,20
3,50 4,70
29,50 8,30
23,10 9,30
15,20 10,50
5,50 13,00
-
Luft [m3 /[m
h]3/h]
#Vnnvzduch
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
1,50
1,60
1,80
1,90
2,90
3,20
4,10
4,60
5,10
-
.
Wasser [bar]
pp voda
[bar]
1,00
6,10
5,60
4,70
4,20
35,10
28,70
20,30
16,30
11,70
-
.
.
Luft
[bar]
pp vzduch
[bar]
●
1,40
1,50
1,70
1,80
1,40
1,50
1,70
1,80
1,90
-
.
Luft
[bar]
pp vzduch
[bar]
●
2,10
2,50
3,00
3,50
4,10
4,60
-
.
Luft [m3 /[m
h]3/h]
#Vnnvzduch
136. 208. xx. 12
166. 208. xx. 12
22,40
17,20
12,10
7,80
4,40
1,80
-
.
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
0,50
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
-
.
4,0
Luft
[bar]
pp vzduch
[bar]
●
.
Luft [m3 /[m
h]3/h]
#Vnnvzduch
●
.
Strahldurchmesser
Rozm$ry paprsku
3,0
Luft
[bar]
pp vzduch
[bar]
136. 206. xx. 15
166. 206. xx. 15
1,5
Luft [m3 /[m
h]3/h]
#Vnnvzduch
60°
0,7
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
35
Luft
[bar]
[bar]
pp vzduch
16
poniklovaná
mosaz
Ms vernickelt
Úhel
rozst iku
Strahlwinkel
typ
Type
E
Ø
.Mat.-Nr.
materiálu [mm]
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
Objednací
Bestell-Nr.íslo
1.4305
<)
Gehäuse
pouzdro
D1
D2
[mm] [mm]
1,50
2,30
3,20
4,10
0,80
1,50
2,30
3,20
4,10
-
1,50
2,00
3,00
4,00
0,70
1,50
2,00
3,00
4,00
-
200
200
200
200
190
200
200
200
200
-
300
330
330
330
360
380
380
360
360
-
Fortsetzung
der Tabelle
der folgenden
Seite.
Pokra
ování auf
tabulky
na další stran$
++#íslo
materiálu
(xx)= = Bestellnummer
objednací #íslo
Material-Nr.
(xx)
+16
=
136.206.16.15
+ 16
= 136. 206. 16. 15
1.7
Pneumatické
rozprašovací trysky
Pneumatik-Zerstäuberdüsen,
Vollkegel,
Innenmischung
Plný
kužel, Druckprinzip,
tlakový princip,
vnit ní sm!šování
Baureihe
136.2
/ 166.2
Série
136.2
/ 166.2
Flüssigkeitsdruck
[bar]
Tlak kapaliny p p[bar]
●
1,50
E = nejužší
(voda)
Engster pr!"ez
Querschnitt
(Wasser)
1.8
Luft [m3 /[m
h]3/h]
#Vnnvzduch
46,90 6,80
38,20 7,60
36,20 7,80
31,70 8,30
29,30 8,60
27,30 8,90
23,20 9,30
52,90 6,90
50,70 7,40
47,40 8,20
43,90 9,00
40,70 9,70
38,30 10,20
30,10 11,90
.
4,10
4,50
4,80
5,20
5,50
4,10
4,50
4,80
5,20
-
78,00
67,20
59,20
50,20
44,70
69,80
66,30
63,40
59,50
-
9,00
10,30
11,10
12,10
13,00
11,60
12,70
13,40
14,50
-
5,20
5,30
5,40
-
80,70 14,20
80,00 14,50
79,00 14,70
-
.
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
2,60
2,90
3,00
3,20
3,30
3,40
3,60
2,10
2,30
2,60
2,90
3,20
3,40
4,10
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
5,20
5,50
5,70
6,20
6,40
6,70
7,10
4,80
5,60
6,40
6,70
7,20
7,40
7,60
.
.
Wasser [bar]
ppvoda
[bar]
●
25,40
22,60
20,70
17,20
15,30
13,30
10,60
36,30
32,40
28,90
27,90
26,20
25,30
24,30
.
p Luft
[bar]
p vzduch
[bar]
136. 209. xx. 12
166. 209. xx. 12
1,70
1,80
1,90
2,10
2,20
2,30
2,50
1,20
1,50
1,80
1,90
2,10
2,20
2,30
.
Luft
[bar]
ppvzduch
[bar]
1,40
.
Luft [m3 /[m
h]3/h]
#Vnnvzduch
●
.
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
●
.
4,0
Luft
[bar]
ppvzduch
[bar]
136. 211. xx. 11
166. 211. xx. 11
Strahldurchmesser
Rozm$ry paprskuD
3,0
Luft
[bar]
ppvzduch
[bar]
60°
1,5
Luft [m3 /[m
h]3/h]
#Vnnvzduch
35
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
16
0,7
Luft [m3 /[m
h]3/h]
#Vnnvzduch
E
Ø
.Mat.-Nr.
materiálu [mm]
Luft
[bar]
[bar]
ppvzduch
Úhel
rozst iku
Strahlwinkel
Type
typ
poniklovaná
mosaz
Ms
vernickelt
Bestell-Nr.íslo
Objednací
1.4305
<)
D2
D1
[mm] [mm]
0,80
1,50
2,30
3,20
0,80
1,50
2,30
3,20
4,10
-
0,70
1,50
2,00
3,00
0,70
1,50
2,00
3,00
4,00
-
230
230
220
200
230
220
200
200
190
-
430
460
430
430
380
380
380
360
360
-
P íklad objednání: typ
+ #íslo materiálu (xx) = objednací #íslo
Bestellbeispiel: Type
+ Material-Nr. (xx) = Bestellnummer
136.211.xx.11
136.211.16.11
136.
211. xx. 11 +16
+ 16
= = 136.
211. 16. 11
Pneumatické
rozprašovací trysky
Pneumatik-Zerstäuberdüsen,
Vollkegel,
Außenmischung
Plný
kužel,Saugprinzip,
nasávací princip,
vn!jší sm!šování
Baureihe
136.3
/ 166.3
Série
136.3
/ 166.3
Besonders
feinerozprašování
VollkegelZvlášt!
jemné
zerstäubung
und Vernebeve
form! plného
kužele
lung mittels
Luft oder
Gas.
pomocí
vzduchu
nebo
Saugprinzip.
plynu.
Äußere Mischung
Nasávací
princip.der Medien.
Anwendung:
Vn!jší
sm!šování médií.
In der Chemischen Industrie.
Použití:
Kühlung, Zerstäubung viskov chemickém pr!myslu, chlaser Flüssigkeiten.
zení, rozprašování viskózních
médií.
39,6
mm
SW 13
19,3
mm
G 1/4
32,5
mm
Ø 42
mm
B2
Regulierregula einrichtung/
ní za"ízení/
Schnellreinigungsrychlo istící za"ízení
einrichtung
150
300
16
35
1.4305/303 SS
Ms vernickelt
poniklovaná
mosaz
Úhel
rozst iku
Strahlwinkel
typ
Type
Mundstück
tryska
136. 330. xx. 16
166. 330. xx. 16
●
●
0,40
136. 330. xx. 14
166. 330. xx. 14
●
●
0,70
136. 329. xx. 14
166. 329. xx. 14
●
●
0,70
136. 328. xx. 13
166. 328. xx. 13
●
●
1,00
136. 327. xx. 12
166. 327. xx. 12
●
●
1,50
136. 326. xx. 11
166. 326. xx. 11
●
●
2,50
Zubehör für
P íslušenství pro
Baureihe
136
siehe
Seite 1.15
P íslušenství
viz strana
strana
1.15
sérii
136
viz
1.15
.
V #Wasser
[l/h]
Voda [l/h]
Air
Vzduch
vodní
sloupec
Wassersäule
[mm
[mm WS]
v.s.]
20°
Gehäuse
pouzdro
Pneumatisch
pneumaticky
gesteuertes
ovládaný Ventil
ventil
Série 136.3
/ 166.3
Baureihe
136.3/166.3
E
Ø
.Mat.-Nr.
materiálu [mm]
vroubkovaRändelnámutter
matice
Dicht$sn$ní
tung
Reguliereinrichtung
und
regula ní za"ízení
Absperrnadel
a uzavírací
hrot
<)
Objednací
Bestell-Nr.íslo
Gewicht Ms: 350 g
Verschlussstopfen
uzavírací zátka
B1
<)
Série
166.3166.3
s magnetickým
ventilem
Baureihe
mit Magnetventil
Hmotnost (mosaz): 350 g
Hmotnost
Hmotnost
(mosaz):
200
Gewicht(mosaz):
Ms: 200 102
g gg
Série 136.3
Baureihe
136.3
Strahlabmessungen
Rozm$ry paprsku
sací výška
Saughöhe
[mm
[mm WS]
v.s.]
.
p
Vn
[bar]
[m3/h]
450
300
150
100
200
300
600
1,40
2,80
4,10
5,50
1,40
2,80
4,10
5,50
1,40
2,80
4,10
5,50
1,40
2,80
4,10
5,50
1,40
2,80
4,10
5,50
1,40
2,80
1,30
2,10
2,80
3,60
1,30
2,10
2,90
3,80
1,90
3,10
4,20
5,40
2,00
3,20
4,30
5,50
3,60
5,90
7,80
10,00
6,20
9,90
1,90
2,10
2,20
2,40
5,60
6,50
7,20
7,10
5,30
5,30
4,60
3,40
8,90
9,70
9,80
9,90
19,30
16,80
12,90
6,60
43,70
24,20
1,70
2,00
2,20
2,30
5,20
6,00
6,70
6,70
4,90
4,90
4,30
0,90
8,00
9,00
9,00
9,10
17,40
14,80
10,50
3,60
38,00
19,50
1,50
1,80
2,00
2,20
4,70
5,50
6,30
6,30
4,40
4,50
3,90
0,60
7,20
8,20
8,40
8,50
15,30
12,30
7,80
31,70
15,60
1,10
1,40
1,80
2,10
3,50
4,50
5,10
5,70
3,60
3,80
1,00
5,50
6,50
6,70
7,10
11,80
8,70
2,00
21,20
4,50
1,00
1,40
1,70
2,00
3,00
4,00
4,60
5,40
3,20
3,40
0,90
4,10
5,60
5,90
6,20
10,30
3,60
1,50
18,30
-
0,90
1,30
1,70
1,90
2,50
3,50
4,20
5,10
2,60
1,80
0,80
3,10
4,70
4,90
5,10
8,30
1,10
16,00
-
0,90
1,40
1,70
2,00
3,00
4,30
1,20
0,90
0,50
Engster pr!"ez
Querschnitt
(Wasser)
EE == nejužší
(voda)
Pokyn
k provozu:
Betriebshinweis:
U
pneumatických rozprašova
! s vn$jšímsind
sm$šováním
Pneumatikzerstäuber
mit Außenmischung
bei konstantem
je
možné im
p"i Flüssigkeitsstrom
konstantním tlakubisvzduchu
regulovat pr!tok
Luftdruck
null regelbar.
kapaliny až k nule.
1,30
2,70
2,80
2,80
0,40
-
ppvzduch
Luft
B1
B2
900
[bar]
[mm]
[mm]
1,10
1,40
0,70
1,90
3,00
0,50
0,40
1,70
1,70
1,80
-
1,40
2,80
4,10
5,50
1,40
2,80
4,10
5,50
1,40
2,80
4,10
5,50
1,40
2,80
4,10
5,50
1,40
2,80
4,10
5,50
1,40
2,80
60
60
60
60
50
50
50
50
70
60
60
110
50
50
60
50
50
50
50
50
50
50
120
110
110
110
100
110
110
110
130
120
130
110
110
100
110
100
90
100
100
90
110
110
PBestellbeispiel:
íklad objednání:Type
typ
++ #íslo
materiálu
(xx)= = Bestellnummer
objednací #íslo
Material-Nr.
(xx)
136.330.xx.16
136.330.16.16
136.
330. xx. 16 +16
+ 16
= = 136.
330. 16. 16
1.9
Pneumatické
rozprašovací trysky
Pneumatik-Zerstäuberdüsen,
Flachstrahl,
Druckprinzip,
Innenmischung
Plochý
paprsek,
tlakový princip,
vnit ní sm!šování
Baureihe
136.4
/ 166.4
Série
136.4
/ 166.4
Feine FlachstrahlzerstäuJemné
rozprašování ve
bung plochého
mittels Luftpaprsku
oder Gas.
form!
Flüssigkeitsdruckprinzip.
pomocí
vzduchu nebo
InnerePrincip
Mischung
der Medien.
plynu.
p ívodu
Anwendung:
kapaliny pod tlakem.
Bandbefeuchtung,
Vnit
ní sm!šování Kühlung,
médií.
Warenbefeuchtung.
Použití:
zvlh ování pás!, chlazení,
zvlh ování zboží
39,6
mm
SW 13
19,3
mm
G 1/4
39,6
mm
Ø 42
mm
Série
166.4 166.4
s magnetickým
ventilem
Baureihe
mit Magnetventil
Hmotnost (mosaz): 350 g
Hmotnost
(mosaz):
Gewicht
Ms: 200200
g g
Série 136.4
Baureihe
136.4
Gewicht Ms: 350 g
uzavírací zátka
Verschlussstopfen
B2
B1
regula ní za"ízení
Reguliereinrichtung
und
Absperrnadel
a uzavírací
hrot
vroubkovaRändelná matice
mutter
Dicht$sn$ní
tung
regula ní Regulierza"ízení/
einrichtung/
rychlo
istící
Schnellreinigungsza"ízení
einrichtung
150
300
Pneumatisch
pneumaticky
gesteuertes
ovládanýVentil
ventil
für Baureihe
136
siehe
Seite 1.15
P íslušenství
viz
strana
1.15
PZubehör
íslušenství
pro sérii
136
viz strana
1.15
Série 136.4
/ 166.4
Baureihe
136.4/166.4
Tlak kapaliny p p[bar]
Flüssigkeitsdruck
[bar]
●
1,00
E = nejužší
(voda)
Engster pr!"ez
Querschnitt
(Wasser)
2,60
2,90
3,30
3,70
5,50
3,20
3,50
4,00
4,30
4,70
3,30
3,60
3,90
4,20
4,50
-
4,50
4,80
5,20
5,50
5,20
5,50
5,90
6,20
5,20
5,50
5,90
-
16,40
15,20
13,60
12,50
10,60
9,20
7,60
6,10
29,00
27,00
24,20
-
3,80
4,10
4,50
4,90
4,30
4,60
5,00
5,20
4,30
4,60
4,90
-
1,40
2,30
3,20
3,70
1,50
2,60
3,20
4,10
5,50
1,10
2,10
2,80
3,60
4,80
-
0,70
1,50
2,00
3,00
0,70
1,50
2,00
3,00
4,00
0,70
1,50
2,00
3,00
4,00
-
.
.
[bar]
16,40
14,90
13,10
11,40
4,90
10,10
8,60
6,60
5,10
3,30
26,90
24,60
21,60
19,30
16,50
-
.
Wasser [bar]
ppvoda
[bar]
●
3,00
3,30
3,70
4,10
5,90
3,80
4,10
4,50
4,80
5,20
3,80
4,10
4,50
4,80
5,20
-
.
Luft [bar]
ppvzduch
136. 415. xx. 13
166. 415. xx. 13
1,60
1,90
2,20
2,40
3,00
3,40
2,00
2,20
2,50
2,60
2,80
2,90
3,00
2,10
2,30
2,40
2,50
2,70
2,80
2,90
.
Luft [m3 /[m
h]3/h]
#V
nvzduch
n
0,60
12,50
10,70
9,10
8,00
5,20
3,50
6,90
5,60
4,40
3,80
2,80
2,40
2,00
20,40
18,60
16,60
15,60
13,70
12,70
11,90
.
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
●
Luft
[bar]
ppvzduch
[bar]
●
Luft [m3 /[m
h]3/h]
nvzduch
#V
n
136. 416. xx. 14
166. 416. xx. 14
#Vvoda
Wasser [l / h][l/h]
0,70
1,50
1,80
2,10
2,30
2,90
3,30
2,10
2,30
2,50
2,60
2,80
2,90
3,00
2,10
2,30
2,50
2,60
2,80
2,90
3,00
Luft
[bar]
ppvzduch
[bar]
●
1,30
1,40
1,50
1,70
2,30
2,50
1,40
1,60
1,80
2,00
2,10
2,20
1,20
1,30
1,40
1,60
-
.
4,0
/ h]3/h]
n Luft [m3 [m
#nVvzduch
●
7,40
6,70
6,10
4,80
2,50
1,60
4,20
2,80
2,20
1,30
1,00
0,30
15,90
14,90
14,00
11,80
-
.
Strahlabmessungen
Rozm$ry paprsku
3,0
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
136. 417. xx. 14
166. 417. xx. 14
1,00
1,10
1,20
1,40
1,90
2,20
1,20
1,40
1,50
1,70
1,80
1,90
1,00
1,10
1,20
1,40
-
Luft
[bar]
ppvzduch
[bar]
45°
/ h]3/h]
n Luft [m3 [m
#nVvzduch
35
1,5
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
16
0,7
p Luft
[bar]
p vzduch
[bar]
Úhel
rozst iku
Strahlwinkel
E
Ø
. Mat.-Nr.
materiálu [mm]
poniklovaná
mosaz
Ms vernickelt
Bestell-Nr.íslo
Objednací
Type
typ
1.4305
<)
Mundstück
tryska
Gehäuse
pouzdro
B1
B2
[mm] [mm]
60
100
100
150
90
130
180
240
300
80
80
90
130
140
-
110
150
170
230
140
1,80
230
400
480
130
130
130
190
220
-
Fortsetzung
der Tabelle
der folgenden
Seite.
Pokra
ování auf
tabulky
na další stran$
P íklad objednání: typ
+ #íslo materiálu (xx) = objednací #íslo
Bestellbeispiel: Type
+ Material-Nr. (xx) = Bestellnummer
136.417.xx.14
136.417.16.14
136.
417. xx. 14 +16
+ 16
= =136.
417. 16. 14
1.10
Pneumatické
rozprašovací trysky
Pneumatik-Zerstäuberdüsen,
Flachstrahl,
Druckprinzip,
Innenmischung
Plochý
paprsek,
tlakový princip,
vnit ní sm!šování
Baureihe
136.4
/ 166.4
Série
136.4
/ 166.4
Tlak kapaliny p p[bar]
Flüssigkeitsdruck
[bar]
Objednací
Bestell-Nr.íslo
E
Ø
.Mat.-Nr.
materiálu [mm]
ppvzduch
[bar]
Luft
[bar]
3 /3h]
/h]
#Vn nvzduch
Luft
[m[m
ppvzduch
[bar]
Luft
[bar]
#Vvoda
Wasser [l / h][l/h]
/h]
#Vn nvzduch
3 /3h]
Luft
[m[m
ppvzduch
[bar]
Luft
[bar]
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
3 /3h]
/h]
#Vn nvzduch
Luft
[m[m
ppvzduch
[bar]
Luft
[bar]
Wasser [bar]
ppvoda
[bar]
45,10
39,40
36,80
34,20
30,20
28,70
26,80
23,90
22,60
20,40
-
2,60
3,00
3,20
3,40
3,80
4,00
4,30
4,60
4,80
5,20
-
3,40
3,70
4,00
4,10
4,30
4,40
4,60
4,70
4,80
5,00
5,20
51,10
45,20
40,00
38,70
35,40
34,30
31,50
30,50
29,40
27,30
25,40
5,20
5,80
6,40
6,50
7,00
7,10
7,50
7,70
7,90
8,30
8,60
4,70
4,80
5,20
5,50
-
54,40
52,70
46,20
42,00
-
7,00
7,20
8,00
8,60
-
1,10
2,20
3,20
3,90
5,90
-
0,70
1,50
2,00
3,00
4,00
-
220
220
220
280
280
-
330
360
360
430
430
-
0,80
1,00
1,10
1,20
1,40
1,50
0,80
1,00
1,10
1,20
1,40
1,00
1,10
1,20
1,30
-
4,60
3,90
3,50
3,00
2,20
1,90
7,90
6,30
5,60
4,70
3,50
15,90
10,40
5,90
2,00
-
1,10
1,40
1,50
1,60
1,80
1,90
1,00
1,20
1,30
1,40
1,70
4,20
4,90
5,50
6,10
-
1,50
1,80
2,10
2,30
2,60
2,80
1,40
1,70
1,90
2,10
2,20
2,30
2,50
1,80
1,90
2,00
2,10
-
6,60
5,80
4,80
4,20
3,20
2,50
12,40
10,30
8,90
7,70
7,10
6,60
5,50
33,90
26,70
21,40
17,00
-
1,70
2,00
2,20
2,40
2,70
2,90
1,30
1,60
1,80
2,10
2,20
2,30
2,50
5,40
6,10
6,70
7,30
-
2,90
3,20
3,40
4,10
4,50
4,80
2,90
3,20
3,40
4,10
4,50
4,80
2,90
3,00
3,20
3,30
3,40
3,60
3,70
8,90 2,70
8,30 3,00
7,80 3,20
6,10 3,80
5,20 4,20
4,40 4,50
15,80 2,30
14,20 2,60
13,20 2,80
9,60 3,60
8,00 4,00
6,70 4,30
94,60 5,30
84,00 5,90
65,80 7,00
57,80 7,70
50,80 8,30
38,20 9,70
32,70 10,30
4,50
5,20
5,90
6,20
4,50
4,80
5,20
5,50
5,90
6,20
4,00
4,10
4,50
4,80
5,20
5,50
-
8,90
7,50
5,90
5,30
14,80
13,50
11,80
10,50
9,20
8,20
96,20
86,60
58,40
42,10
25,80
16,50
-
4,00
4,70
5,30
5,60
3,60
3,90
4,40
4,70
5,10
5,40
7,40
8,00
10,50
12,40
14,90
16,70
-
1,10
2,10
2,80
3,40
5,90
1,10
2,10
2,90
3,40
5,50
1,00
1,80
2,60
3,30
4,80
-
0,70
1,50
2,00
3,00
4,00
0,70
1,50
2,00
3,00
4,00
0,70
1,50
2,00
3,00
4,00
-
180
230
250
300
360
180
200
230
20
330
180
230
220
280
280
-
300
360
410
510
560
300
330
360
430
530
300
380
360
430
430
-
1,10
1,20
1,40
1,50
1,70
-
9,80
8,40
5,80
4,10
1,10
-
2,10
2,30
2,70
2,80
3,20
-
1,90
2,10
2,20
2,30
2,50
-
15,80
13,50
12,50
11,30
9,10
-
3,00
3,30
3,50
3,60
4,00
-
3,20
3,40
3,60
3,70
3,90
4,00
4,10
25,10
23,00
21,20
20,10
18,10
17,30
16,40
4,20
4,50
4,80
5,00
5,30
5,50
5,60
4,50
4,80
5,20
5,50
5,90
-
25,90
23,30
20,00
17,60
14,50
-
5,70
6,10
6,80
7,30
7,90
-
1,40
2,20
2,90
3,70
5,20
-
0,70
1,50
2,00
3,00
4,00
-
240
360
360
410
430
-
430
610
640
710
740
-
1,10
●
●
0,50
136. 418. xx. 14
166. 418. xx. 14
●
●
0,60
136. 442. xx. 11
166. 442. xx. 11
●
●
1,40
80°
Engster pr!"ez
Querschnitt
(Wasser)
EE == nejužší
(voda)
●
0,80
.
.
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
3 /3h]
#Vn nvzduch
/h]
Luft
[m[m
1,50
1,70
1,80
1,90
2,10
2,20
2,30
2,50
2,60
2,80
-
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
Luft
[bar]
ppvzduch
[bar]
●
1,80
2,20
2,50
2,70
3,10
3,30
3,70
3,90
4,00
4,40
-
136. 446. xx. 15
166. 446. xx. 15
●
4,0
29,90
24,20
21,70
19,70
16,70
15,10
12,40
11,20
10,10
8,30
-
60°
136. 414. xx. 13
166. 414. xx. 13
Strahlabmessungen
Rozm$ry paprsku
3,0
poniklovaná
mosaz
Ms
vernickelt
●
1,5
0,80
1,00
1,10
1,20
1,40
1,50
1,70
1,80
1,90
2,10
-
35
45°
136. 413. xx. 12
166. 413. xx. 12
0,7
B1
B2
[mm] [mm]
16
1.4305
typ
Type
Úhel
rozst iku
Strahlwinkel
<)
.
.
.
.
.
.
P íklad objednání: typ
+ #íslo materiálu (xx) = objednací #íslo
Bestellbeispiel: Type
+ Material-Nr. (xx) = Bestellnummer
136.413.xx.12
+16
136.413.16.12
136. 413. xx. 12 + 16
= = 136.
413. 16. 12
1.11
Pneumatické
rozprašovací trysky
Pneumatik-Zerstäuberdüsen,
Plochý
paprsek,
nasávací princip,
vnit ní sm!šování
Flachstrahl,
Saugprinzip,
Innenmischung
Baureihe
136.5
/ 166.5
Série
136.5
/ 166.5
Besonders
feine
FlachstrahlZvlášt!
jemné
rozprašování
mittelspaprsku
Luft
vezerstäubung
form! plochého
oder Gas.
pomocí
vzduchu nebo plynu.
Saugprinzip:
Nasávací
princip
Innere
Mischung der
Medien.
Vnit
ní sm!šování
médií.
Anwendung:
Použití:
Bandbefeuchtung, Kühlung,
zvlh ování pás!, chlazení,
Warenbefeuchtung.
zvlh ování zboží
39,6
mm
SW 13
19,3
mm
G 1/4
39,6
mm
Ø 42
mm
Série
166.5 166.5
s magnetickým
ventilem
Baureihe
mit Magnetventil
Hmotnost (mosaz): 350 g
Hmotnost
(mosaz):
Gewicht
Ms: 200200
g g
Série 136.5
Baureihe
136.5
Gewicht Ms: 350 g
uzavírací zátka
Verschlussstopfen
B2
B1
regula ní za"ízení
Reguliereinrichtung
und
Absperrnadel
a uzavírací
hrot
vroubkovavroubkovaRändelná
matice
ná
matice
mutter
Dicht$sn$ní
tung
regula ní Regulierza"ízení/
einrichtung/
rychlo
istící
Schnellreinigungsza"ízení
einrichtung
150
300
Pneumatisch
pneumaticky
gesteuertes
ovládanýVentil
ventil
für Baureihe
136
siehe
Seite 1.15
P íslušenství
viz
strana
1.15
PZubehör
íslušenství
pro sérii
136
viz strana
1.15
Série 136.5
/ 166.5
Baureihe
136.5/166.5
Objednací
Bestell-Nr.íslo
typ
Type
16
35
136. 523. xx. 14
166. 523. xx. 14
●
●
0,70
136. 522. xx. 14
166. 522. xx. 14
●
●
0,70
136. 521. xx. 13
166. 521. xx. 13
●
●
0,90
136. 519. xx. 13
166. 519. xx. 13
●
●
1,00
= nejužší
Engster pr!"ez
Querschnitt
(Wasser)
EE =
(voda)
1.12
.
Voda [l/h]
V#Wasser
[l/h]
Vzduch
Luft
vodní
sloupec
Wassersäule
[mm v.s.]
WS]
poniklovaná
mosaz
Ms vernickelt
60°
E
Ø
. Mat.-Nr.
materiálu [mm]
1.4305/303 SS
Úhel
rozst iku
Strahlwinkel
<)
Mundstück
tryska
Gehäuse
pouzdro
Strahlabmessungen
Rozm$ry paprsku
sací výška
Saughöhe
[mmWS]
v.s.]
[mm
.
pvzduch
p Luft
p
Vn
[bar]
[m3/h]
450
300
150
100
200
300
600
900
0,70
1,50
2,00
1,50
2,00
1,50
2,00
3,00
3,50
1,50
2,00
3,00
3,50
4,00
1,60
2,50
3,00
2,80
3,40
2,20
2,70
3,60
4,10
1,90
2,30
3,20
3,60
4,00
3,90
3,60
3,00
2,30
1,70
5,50
4,80
3,70
3,00
6,50
6,10
4,40
3,60
3,70
3,50
3,30
2,70
2,10
1,50
4,80
4,20
3,40
2,70
5,90
5,60
4,00
3,80
3,50
3,20
3,00
2,50
1,90
1,30
4,40
3,90
3,20
2,50
5,20
4,90
3,60
3,80
3,30
2,70
2,70
2,30
1,70
1,10
4,00
3,60
2,60
2,00
4,20
3,90
3,90
3,40
2,90
2,50
2,70
2,30
1,60
1,00
3,60
3,40
2,40
1,90
3,70
3,60
3,70
3,30
2,80
2,30
2,60
2,30
1,50
0,90
3,30
3,10
2,20
1,70
3,30
3,60
3,70
3,30
2,80
1,50
2,30
2,10
1,10
0,50
2,50
2,40
1,70
1,30
2,40
3,10
3,00
2,60
2,20
1,10
1,90
1,80
0,80
1,60
1,70
1,20
0,60
1,50
2,40
2,40
2,10
1,80
PBestellbeispiel:
íklad objednání:Type
typ
136.523.xx.14
136. 523. xx. 14
B1
B2
[bar]
[mm]
[mm]
0,70
1,50
2,00
0,70
1,50
1,50
2,00
3,00
3,50
1,50
2,00
3,00
3,50
4,00
250
190
180
330
360
240
210
220
210
160
160
180
180
180
500
390
350
670
730
480
420
430
430
320
320
350
350
350
++#íslo
materiálu
(xx)= = Bestellnummer
objednací #íslo
Material-Nr.
(xx)
+16
=
136.523.16.14
+ 16
= 136. 523. 16. 14
Pneumatické
rozprašovací trysky
Pneumatik-Zerstäuberdüsen,
Flachstrahl,
Druckprinzip,
Außenmischung
Plochý
paprsek,
tlakový princip,
vn!jší sm!šování
Baureihe
136.6
/ 166.6
Série
136.6
/ 166.6
Feine FlachstrahlzerstäuJemné
rozprašování ve
bung mittels
Luft paprsku
oder Gas.
form!
plochého
Flüssigkeitsdruckprinzip.
pomocí
vzduchu nebo
Äußere Mischung der Medien.
plynu.
Anwendung:
Princip
p ívodu kapaliny
Bandbefeuchtung, Kühlung,
pod tlakem.
Warenbefeuchtung, ZerstäuVn!jší sm!šování médií.
bung viskoser Flüssigkeiten.
Použití:
zvlh ování pás!, chlazení,
zvlh ování zboží, rozprašování viskózních médií
39,6
mm
SW 13
19,3
mm
G 1/4
32,5
mm
Ø 42
mm
Série
166.6 166.6
s magnetickým
ventilem
Baureihe
mit Magnetventil
Hmotnost (mosaz): 350 g
Hmotnost
(mosaz):
Gewicht
Ms: 200200
g g
Baureihe
136.6
Série 136.6
Gewicht Ms: 350 g
uzavírací zátka
Verschlussstopfen
B2
B1
Rändelvroubkovaná mutter
matice
Dicht$sn$ní
tung
regula ní za"ízení
Reguliereinrichtung
und
Absperrnadel
a uzavírací
hrot
Regulierregula ní za"ízení/
einrichtung/
rychlo istící
Schnellreinigungsza"ízení
einrichtung
150
300
für Baureihe
136
siehe
Seite 1.15
PZubehör
íslušenství
pro sérii
136
viz 1.15
strana
1.15
P íslušenství
viz
strana
●
●
0,70
60°
136. 639. xx. 16
166. 639. xx. 16
●
●
0,40
136. 639. xx. 15
166. 639. xx. 15
●
●
0,50
2,50
2,50
2,60
2,50
2,50
3,80
3,80
3,80
3,80
3,70
4,00
5,20
6,30
7,30
8,50
4,00
5,20
6,40
7,50
8,60
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
2,90
3,00
3,00
2,90
2,80
4,00
5,20
6,40
7,40
8,60
E
= nejužší
(voda)
E=
Engster pr!"ez
Querschnitt
(Wasser)
P íklad objednání: typ
+ #íslo materiálu (xx) = objednací #íslo
Bestellbeispiel: Type
+ Material-Nr. (xx) = Bestellnummer
136.640.xx.16
136.640.16.16
136.
640. xx. 16 +16
+ 16
= = 136.
640. 16. 16
3,20
4,10
5,10
5,90
6,90
3,20
4,20
5,10
5,90
6,90
3,20
4,20
5,10
6,00
6,90
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
3,30
3,40
3,30
3,30
3,30
5,10
5,10
5,10
5,10
5,00
4,00
5,10
6,30
7,30
8,50
4,00
5,20
6,40
7,40
8,60
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
B1
[mm]
B2
[mm]
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
0,07
0,15
0,20
0,30
0,35
0,07
0,15
0,20
0,30
0,35
0,07
0,15
0,20
0,30
0,35
80
80
80
80
80
130
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
180
200
200
230
230
230
230
250
250
250
0,07
0,15
0,20
0,30
0,35
0,07
0,15
0,20
0,30
0,35
100
90
90
100
130
90
90
90
100
100
130
110
130
150
140
130
140
140
150
150
.
3,70
3,70
3,70
3,80
3,70
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
11,40
11,60
11,60
11,60
11,50
3,20
4,10
5,00
5,90
6,90
3,20
4,20
5,10
5,90
6,90
3,20
4,20
5,10
6,00
6,90
3,50
3,60
3,50
3,50
350
5,30
5,40
5,30
5,40
5,40
4,00
5,10
6,30
7,30
8,50
4,00
5,20
6,40
7,40
8,60
1,00
1,80
2,80
3,40
4,80
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
3,20
3,50
3,60
3,40
3,40
5,00
5,20
5,20
5,20
5,10
10,80
10,80
10,90
10,90
10,80
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
Wasser [bar]
ppvoda
[bar]
136. 640. xx. 14
166. 640. xx. 14
3,20
4,10
5,10
5,90
6,90
3,20
4,10
5,10
5,90
6,90
3,20
4,20
5,10
6,00
7,00
Luft
[bar]
ppvzduch
[bar]
0,50
2,60
2,60
2,60
2,70
2,50
3,80
3,90
4,00
4,00
3,90
8,00
8,20
8,30
8,30
8,20
2,00
2,10
2,10
2,10
2,10
3,00
3,20
3,10
3,10
3,00
6,10
6,30
6,30
6,30
6,20
.
V Luft [m3 / h]
#nnvzduch [m3/h]
●
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
.
p Luft
[bar]
p vzduch
[bar]
●
3,20
4,10
5,10
5,90
6,90
3,20
4,10
5,10
5,90
6,90
3,20
4,20
5,10
6,00
7,00
.
0,35
V Luft [m3 / h]
#nnvzduch [m3/h]
136. 640. xx. 15
166. 640. xx. 15
.
Luft
[bar]
ppvzduch
[bar]
0,40
Luft [m3 /[m
h]3/h]
#Vnnvzduch
●
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
●
.
.
Rozm$ry paprsku
Strahlabmessungen
0,30
Luft
[bar]
ppvzduch
[bar]
136. 640. xx. 16
166. 640. xx. 16
0,15
Luft [m3 /[m
h]3/h]
#Vnnvzduch
45°
0,07
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
35
p Luft
[bar]
[bar]
p vzduch
16
poniklovaná
mosaz
Ms vernickelt
E
Ø
.Mat.-Nr.
materiálu [mm]
1.4305
Úhel rozst iku
Strahlwinkel
Tlak kapaliny p p[bar]
Flüssigkeitsdruck
[bar]
Bestell-Nr.íslo
Objednací
Type
typ
Gehäuse
pouzdro
Pneumatisch
pneumaticky
gesteuertes
ovládaný Ventil
ventil
Série 136.6
/ 166.6
Baureihe
136.6/166.6
<)
Mundstück
tryska
.
Pokra
ování tabulky
na další stran$
Fortsetzung
der Tabelle
auf der folgenden
Seite.
1.13
Pneumatické
rozprašovací trysky
Pneumatik-Zerstäuberdüsen,
Flachstrahl,
Druckprinzip,
Außenmischung
Plochý
paprsek,
tlakový princip,
vn!jší sm!šování
Baureihe
/ 166.6
Série
136.6136.6
/ 166.6
Tlak kapaliny p p[bar]
Flüssigkeitsdruck
[bar]
●
1,50
136. 632. xx. 11
166. 632. xx. 11
●
●
2,50
EE == nejužší
(voda)
Engster pr!"ez
Querschnitt
(Wasser)
Pokyn k provozu:
Betriebshinweis:
U pneumatických
rozprašova
! s vn$jším
Pneumatikzerstäuber
mit Außen
sm$šováním
je možné
konstantním
tlaku
mischung
sind beip"i
konstantem
Luftdruck
vzduchu
pr!tok kapaliny
až k nule.
imregulovat
Flüssigkeitsstrom
bis null regelbar.
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
Wasser [bar][bar]
pp voda
●
4,00
5,20
6,40
7,50
8,70
9,10
11,90
14,60
16,90
19,70
9,70
12,50
15,40
17,90
20,90
13,90
18,10
22,20
25,90
30,10
Luft
[bar][bar]
pp vzduch
136. 634. xx. 12
166. 634. xx. 12
10,60
10,70
10,80
10,70
10,60
18,90
22,70
19,10
22,60
18,60
43,50
43,70
43,00
42,70
41,60
84,90
81,80
80,30
82,10
83,10
.
Luft [m3 / h]3/h]
#Vn nvzduch
[m
1,00
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
.
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
●
4,00
5,20
6,50
7,50
8,70
9,20
11,90
14,60
17,00
19,70
9,70
12,50
15,40
17,90
20,80
13,90
18,10
22,30
25,80
30,00
.
Luft
[bar]
ppvzduch
[bar]
●
7,90
8,10
8,00
8,00
7,80
14,20
14,70
14,50
14,30
13,70
33,80
34,00
32,80
31,80
30,70
56,70
59,70
64,40
67,00
66,70
Luft [m3 /[m
h]3/h]
#Vn nvzduch
136. 637. xx. 13
166. 637. xx. 13
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
.
0,35
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
0,70
4,00
5,30
6,40
7,50
8,70
9,10
11,90
14,70
17,00
19,60
9,60
12,60
15,50
17,90
20,80
13,90
18,20
22,20
25,90
30,00
.
Luft
[bar]
ppvzduch
[bar]
●
5,90
6,10
6,00
6,00
5,70
11,00
11,20
11,10
10,60
10,20
26,90
26,50
25,00
23,60
21,50
42,90
47,60
51,70
52,50
51,30
.
Strahlabmessungen
Rozm$ry paprsku
0,30
Luft [m3 /[m
h]3/h]
#Vn nvzduch
●
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
.
Luft
[bar]
ppvzduch
[bar]
136. 639. xx. 14
166. 639. xx. 14
Luft [m3 /[m
h]3/h]
#Vn nvzduch
60°
0,15
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
35
0,07
Luft
[bar]
ppvzduch
[bar]
Úhel
rozst iku
Strahlwinkel
16
poniklovaná
mosaz
Ms
vernickelt
E
Ø
.Mat.-Nr.
materiálu [mm]
1.4305
Bestell-Nr.íslo
Objednací
Type
typ
Wasser [l / h][l/h]
#Vvoda
<)
B1
[mm]
11,40
11,40
11,40
11,40
11,30
19,90
20,10
20,30
20,20
19,90
46,40
46,50
46,10
45,30
44,60
94,10
89,70
87,00
87,00
87,50
4,00
5,30
6,40
7,50
8,70
9,20
11,80
14,60
16,90
19,70
9,60
12,60
15,50
17,90
20,80
13,90
18,10
22,30
25,80
30,00
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
1,40
2,10
2,80
3,40
4,10
0,07
0,15
0,20
0,30
0,35
0,07
0,15
0,20
0,30
0,35
0,07
0,15
0,20
0,30
0,35
0,07
0,15
0,20
0,30
0,35
90
130
140
140
140
140
170
180
180
180
190
200
200
190
200
150
180
180
150
150
.
A1
A2
A3
2
1
pneumatickygesteuertes
ovládaný ventil
Pneumatisch
Ventil
obj. Nr.
. 015.601.xx.xx
strana
1.15)
Best.
015. 601. xx. xx(viz
(siehe
Seite
1.15)
2
2
Pneumatik-Zerstäuberdüse
pneumatická rozprašovací tryska
Best.
136. 6xx. xx. xx(viz
(siehe
Seite
1.13f) f)
obj. Nr.
. 136.6xx.xx.xx
strana
1.13
Steuerluftvzduch
für Pneumatikventil
A2A2 ovládací
pro pneumatický ventil
A3A3
Zerstäuberluftversorgung
p"ívod
rozprašovacího vzduchu
Zvlh
ování obilí v mísicím
bubnu
Getreidebefeuchtung
in einer
Mischtrommel
1.14
130
170
180
170
190
180
220
240
240
240
330
330
330
300
300
280
290
300
280
280
P íklad objednání: typ
+ #íslo materiálu (xx) = objednací #íslo
Bestellbeispiel: Type
+ Material-Nr. (xx) = Bestellnummer
136.639.xx.14 +16
= 136.639.16.14
136. 639. xx. 14 + 16
= 136. 639. 16. 14
1
A1A1 Flüssigkeitsversorgung
p"ívod kapaliny
B2
[mm]
P
íslušenství
pro pneumatické rozprašovací trysky
Zubehör
für Pneumatik-Zerstäuberdüsen
der Baureihen
136.1 - 136.6
Série
136.1 - 136.6
Regula#ní
za ízení und
a uzavírací
hrot
Reguliereinrichtung
Absperrnadel
Bestell-Nr.íslo
Objednací
typ
Type
.Mat.-Nr.
materiálu
16
UNEF 9/16”-24
42,5
Vhodný
profür
všechny
trysky
Passend
alle Düsen
136 136
der série
Baureihe
1.4305
33,5*
SW 11/16 AF
UNF 5 /16”-24
max. geöffneter
Zustand
* max.
stav otev"ení
●
Bestell-Nr.íslo
Objednací
Type
typ
.Mat.-Nr.
materiálu
16
35
poniklovaná
Ms
vernickelt
mosaz
Pneumaticky
ovládaný ventil
Pneumatisch gesteuertes
Ventil.
Otevírací
tlak 2,1
spínacích cykl"/min.
Öffnungsdruck
2,1bar,
bar, max.
max. 180 Schaltspiele/min.
015. 600
1.4305
Hmotnost
1.4305:33
33gg
Gewicht 1.4305:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
31
G 1/8 ISO 228
46
p"ipojení vzduchu
Luftanschluß
D
UNF 5 /16”-24
Hmotnost
Gewichtmosaz:
Ms: 120120
g g
Rychlo#isticí
za ízení
Schnellreinigungseinrichtung
015. 601. xx. 01
015. 601. xx. 02
015. 601. xx. 03
015. 601. xx. 04
015. 601. xx. 05
015. 601. xx. 06
ProDüsen
trysky
Für
Pr!m$r hrotu
Nadeldurchmesser
D
[mm]
136. xxx. xx. 11
136.
136. xxx. xx. 12
136.
136. xxx. xx. 13
136.
136. xxx. xx. 14
136.
136. xxx. xx. 15
136.
136. xxx. xx. 16
2,4
1,4
1,0
0,7
0,5
0,3
ProDüsen
trysky
Für
Pr!m$r hrotu
Nadeldurchmesser
D
D
[mm]
[mm]
136.xxx.xx.11
136.
136.
136.xxx.xx.12
136.xxx.xx.13
136.
136.xxx.xx.14
136.
136.xxx.xx.15
136.
136.
136.xxx.xx.16
2,4
1,4
1,0
0,7
0,5
0,3
ProDüsen
trysky
Für
Pr!m$r hrotu
Nadeldurchmesser
D
D
[mm]
[mm]
136. xxx. xx. 11
136. xxx. xx. 12
136. xxx. xx. 13
136. xxx. xx. 14
136. xxx. xx. 15
136. xxx. xx. 16
2,4
1,4
1,0
0,7
0,5
0,3
Objednací
Bestell-Nr.íslo
SW 16
UNF 5 /16”-24
D
Hmotnost
Gewichtmosaz:
Ms: 51 51
g g
Regula#ní
za ízení a
rychlo#isticí
jehla
Reguliereinrichtung
mit
Schnellreinigungsnadel
015. 602. xx. 01
015. 602. xx. 02
015. 602. xx. 03
015. 602. xx. 04
015. 602. xx. 05
015. 602. xx. 06
35
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Bestell-Nr.íslo
Objednací
UNF 5 /16”-24
D
Hmotnost
Gewichtmosaz:
Ms: 75 75
g g
PBestellbeispiel:
íklad objednání:Type
typ
++#íslo
materiálu
(xx)= =Bestellnummer
objednací #íslo
Material-Nr.
(xx)
015.603.xx
015.603.16.01
015.
603. xx. 01
01 +16
+ 16
= =015.
603. 16. 01
015. 603. xx. 01
015. 603. xx. 02
015. 603. xx. 03
015. 603. xx. 04
015. 603. xx. 05
015. 603. xx. 06
16
35
1.4305
SW 16
.Mat.-Nr.
materiálu
poniklovaná
Ms
vernickelt
mosaz
Type
typ
66 60
16
poniklovaná
Ms
vernickelt
mosaz
68 62
.Mat.-Nr.
materiálu
1.4305
Type
typ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1.15
Pneumatické rozprašovací trysky
Plný kužel, nasávací princip, vnit ní sm!šování
Série 140
Zvláš$ jemné rozprašování
ve form! plného kužele.
Nasávací princip.
Vnit ní sm!šování médií.
Zabudované regula#ní
za ízení
Použití:
mazání, chlazení, zvlh ování
vzduchu
Hmotnost (mosaz): 70 g
# W = kapalina
vzduch
140. 252. 30. 01
0,50
0,75
#n L = vzduch
p [bar] tlak vzduchu
sací
výška
voda
20°30°
Hs
E
Ø
[mm]
Objednací íslo
Úhel rozst iku
<)
0,5
1,0
2,0
3,0
W
L
W
L
W
L
W
L
[mm WS]
[l/h]
[m3/h]
[l/h]
[m3/h]
[l/h]
[m3/h]
[l/h]
[m3/h]
500
200
4,50
2,50
4,50
7,00
4,00
4,00
8,00
10,00
6,00
6,00
10,50
12,00
8,00
8,00
E = nejužší pr!"ez
P íslušenství
Schéma montáže
T$sn$ní
014. 040. 72
7,8 x 12 x 1 (EWP 210)
voda →
← vzduch
1.16
Vsuvka
014. 010. 30. 04
(materiál mosaz)
hmotnost: 17 g

Podobné dokumenty