Stiskněte tlačítko - Stránka o digitálních zrcadlovkách PENTAX

Komentáře

Transkript

Stiskněte tlačítko - Stránka o digitálních zrcadlovkách PENTAX
PENTAX Corporation
2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN
(http://www.pentax.co.jp/english)
PENTAX Europe GmbH
Julius-Vosseler-Strasse, 104, 22527 Hamburg, GERMANY
(European Headquarters) (HQ - http://www.pentaxeurope.com)
(Germany - http://www.pentax.de)
Hotline: 0180 5 736829 / 0180 5 PENTAX
Austria Hotline: 0820 820 255 (http://www.pentax.at)
PENTAX U.K. Limited
PENTAX House,
Heron Drive, Langley, Slough, Berks SL3 8PN, U.K.
(http://www.pentax.co.uk) Hotline: 0870 736 8299
PENTAX France S.A.S.
112 Quai de Bezons - BP 204, 95106 Argenteuil Cedex, FRANCE
(http://www.pentax.fr)
Hotline: 0826 103 163 (0,15€ la minute) Fax: 01 30 25 75 76
SLR Digital Camera
Email: http://www.pentax.fr/_fr/photo/contact.php?photo&contact
PENTAX Italia S.r.l.
Via Dione Cassio, 15 20138 Milano, ITALY
(http://www.pentaxitalia.it) Email : [email protected]
PENTAX (Schweiz) AG
Widenholzstrasse 1, 8304 Wallisellen,
Postfach 367, 8305 Dietlikon, SWITZERLAND
(http://www.pentax.ch)
Návod k použití
PENTAX Scandinavia AB P.O. Box 650, 75127 Uppsala, SWEDEN
(http://www.pentax.se)
PENTAX Canada Inc.
1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA
(http://www.pentax.ca)
PENTAX Trading
(SHANGHAI) Limited
23D, Jun Yao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road,
Xu Hui District, Shanghai, 200032 China
(http://www.pentax.com.cn)
Návod k použití
PENTAX Imaging Company (Headquarters)
600 12th Street, Suite 300 Golden, Colorado 80401, U.S.A.
A Division of PENTAX
(PENTAX Service Department)
of America, Inc.
12000 Zuni Street, Suite 100B
Westminster, Colorado 80234, U.S.A.
(http://www.pentaximaging.com)
PENTEC s.r.o.
Veleslavinska 19/30
162 00 PRAHA 6
Czech Republic
(Internet://www.pentax.cz)
Výrobce se vyhrazuje právo zmen v technických specifikacích, konstrukci a rozsahu dodávky
bez predchozího upozornení.
AP026611/CZE
Copyright © PENTAX Corporation 2008
FOM 01.02.2008 Printed in Europe
Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste
využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu.
Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX x. Prosíme Vás,
abyste si pøedtím, než zaènete fotoaparát používat, pozornì proèetli návod. Mùžete tak
využít všech jeho vlastností a funkcí. Návod mìjte vždy po ruce, bude vám cenným
nástrojem pro porozumìní všech možností fotoaparátu.
Použitelné objektivy
Obecnì lze použít objektivy, které jsou oznaèeny DA, D FA a FA J a objektivy, které mají možnost
nastavení clonového kroužku do polohy s (Auto).
Pro použití jiných objektivù nebo pøíslušenství viz str.45 a str.230.
K autorským právùm
Snímky exponované x, které slouží pro jiný úèel než osobní zábavu nelze používat bez
svolení dle ustanovení o autorských právech. Vìnujte pozornost nìkolika omezení, i když se jedná
o snímky pro vaši osobní potøebu, týká se to exponování snímkù: bìhem demonstrací, prùmyslových
zaøízení nebo snímkù, které budou vystavovány. Snímky, které byly poøízeny za úèelem získání
autorských práv, nelze použít mimo rozsah, který jim autorské právo vymezuje.
K ochranným známkám
PENTAX, Optio a smc PENTAX jsou obchodní známky PENTAX Corporation.
SD logo a SDHC logo jsou obchodní znaèkami.
Tento produkt pracuje s technologií DNG chránìnou licencí Adobe Systems Incorporated.
Logo DNG registrovanou obchodní znaèkou Adobe Systems Incorporated ve Spojených
státech a/nebo v jiných zemích.
Všechny ostatní uvedené firmy a názvy výrobkù mají své obchodní známky nebo registrované
ochranné známky.
Pro uživatele tohoto fotoaparátu
• V prostøedí, kde je zdroj se silným elektromagnetickým záøením nebo magnetické pole mùže
dojít k vymazání zaznamenaných dat nebo mùže být ovlivnìno správné fungování fotoaparátu.
• Panel z tekutých krystalù použitý v monitoru je vyrobený s použitím velmi pøesné technologie.
Aèkoliv úroveò správnì pracujících pixel je 99.99% nebo lepší, je možné, že 0.01% pixel nebude
svítit nebo budou svítit, kde nemají. Tento jev však nemá žádný vliv na zaznamenaný obraz.
Tento výrobek podporuje PRINT Image Matching III. Je-li aktivován protokol PRINT Image
Matching s kompatibilními digitálními fotoaparáty, tiskárnami a softwarem, pomáhá dosáhnout
u snímkù vìrné reprodukce. Nìkteré funkce nejsou k dispozici na tiskárnách, které nejsou
kompatibilní s PRINT Image Matching III.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Všechna práva vyhrazena.
SEIKO EPSON Corporation je držitelem autorského práva PRINT Image Matching.
Logo PRINT Image Matching je obchodní znaèkou Seiko Epson Corporation.
Informace o PictBridge
“PictBridge” umožòuje uživateli pøímo propojit digitální fotoaparát s tiskárnou. Je jednotným
standardem pro pøímý tisk snímkù. Provedením nìkolika jednoduchých operací, mùžete tisknout
snímky pøímo z fotoaparátu.
• Ilustrace a zobrazení na displeji v tomto návodu se mohou lišit od skuteèného výrobku.
1
PRO BEZPEÈNÉ POUŽÍVÁNÍ FOTOAPARÁTU
Bezpeènosti pøi používání tohoto fotoaparátu byla vìnována náležitá pozornost.
Žádáme Vás proto, abyste vìnovali zvláštní pozornost položkám oznaèeným
následujícími symboly.
Tento symbol znamená, že porušením tohoto pokynu mùže
dojít k vážným zranìním.
Tento symbol znamená, že jeho nedodržením mùže dojít k
Upozornìní menším nebo støedním úrazùm nebo materiálním škodám.
Varování
O FOTOAPARÁTU
Varování
• Nesnažte se fotoaparát rozebírat nebo jej upravovat. Uvnitø fotoaparátu jsou obvody
s vysokým napìtím a hrozí nebezpeèí elektrického šoku.
• Dojde-li k odkrytí nìkterých vnitøních èástí napø. následkem pádu, v žádném pøípadì
se tìchto èástí nedotýkejte, hrozí nebezpeèí elektrického šoku.
• Zabraòte náhodnému polknutí pamìœového média, mìjte pamìœové SD karty mimo
dosah malých dìtí. V pøípadì, že dojde k náhodnému spolknutí pamìœové karty,
vyhledejte ihned lékaøskou pomoc.
• Neomotávejte øemínek fotoaparátu kolem krku, mohlo by dojít k úrazu. Zvláštì dejte
pozor u malých dìtí.
• Je-li k fotoaparátu pøipojen tele-objektiv, nedívejte se skrz nìj pøímo do slunce. Mohlo
by dojít k poškození vašich oèí. Prohlížení pøímo skrze tele-objektiv mùže vést
k poškození zraku.
• Ukládejte baterie mimo dosah dìtí. Vložením do úst mùže dojít k elektrickému šoku.
• Používejte jen takový síœový AC adapter, který je urèen výhradnì pro použití s tímto
produktem a jsou na nìm specifikovány pøíkon a napìtí. Pøi použití jiného síœového
adaptéru mùže dojít ke vznícení, elektrickému šoku nebo k poškození fotoaparátu.
• Jestliže bude z fotoaparátu vycházet dým nebo zvláštní zápach, nebo v pøípadì
dalšího neobvyklého jevu, pøestaòte ihned fotoaparát používat, vyjmìte baterii nebo
odpojte síœový AC adaptér a kontaktujte nejbližší servisní centrum PENTAX.
V pøípadì, že byste fotoaparát nadále používali i ve výše uvedených pøípadech,
mùže dojít k vznícení fotoaparátu nebo k elektrickému šoku.
• V pøípadì bouøky odpojte síœový AC adaptér a nepoužívejte jej. Mohlo by dojít
k selhání zaøízení, ke vznícení nebo k elektrickému šoku.
2
Upozornìní
• Nikdy se nesnažte baterie rozebírat, zkratovat nebo dobíjet. Použité baterie
nevhazujte do ohnì, mùže dojít k explozi.
• Z baterií, které lze použít v tomto fotoaparátu (AA Ni-MH, AA lithiové a AA alkalické),
lze jen baterie Ni-MH nabíjet. Nabíjením jiných typù baterií mùže dojít k vznícení nebo
explozi.
• Vyjmìte ihned baterii z fotoaparátu, dochází-li k jejich pøehøívání nebo vychází-li
z nich dým. Pøi jejich vyjímání dejte pozor, abyste se nepopálili.
• Nìkteré èásti se bìhem èinnosti fotoaparátu zahøívají. Buïte proto opatrní, budete-li
tyto èásti držet delší dobu, mùže dojít k mírnému popálení.
• Pøed odpálením blesku zkontrolujte, že výbojka není zakryta prstem nebo vaším
odìvem. Mùže dojít k jejich popálení.
• Abyste snížili riziko, používejte jen CSA/UL certifikovaný síœový kabel, Typ SPT-2
nebo silnìjší, minimum NO.18 AWG mìdi, na jedné stranì opatøenou zástrèkou
(samec) (dle konfiguraèního pøedpisu NEMA), a druhý konec je opatøený tvarovanou
zástrèkou (samièka) (specifikace IEC neprùmyslový typ) nebo ekvivalentní.
UPOZORNÌNÍ K POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ
• Používejte jen baterie urèené pro tento fotoaparát. Použitím jiných baterií mùže dojít
k vzplanutí nebo k explozi.
• Baterie vymìòte vždy souèasnì. Nekombinujte baterie odlišných výrobcù a znaèek
nebo staré baterie s èerstvými. Mùže dojít k vzplanutí nebo k explozi.
• Baterie by mìly být založeny se správnou polaritou (+ a –), která je oznaèena jak na
bateriích tak uvnitø fotoaparátu. Pøi založení baterií s nesprávnou polaritou mùže dojít
k explozi nebo k samovznícení.
• Baterie nerozebírejte. Z baterií, které lze použít v tomto fotoaparátu, lze jen baterie
Ni-MH nabíjet. Rozebíráním nebo nabíjením jiných typù baterií mùže dojít k vznícení
nebo explozi.
Pøi manipulaci buïte opatrní
• Cestujete-li do ciziny vezmìte si sebou mezinárodní záruèní list a seznam servisních
støedisek, který je pøiložen k fotoaparátu. Mohou Vám být užiteèné pøi problémech na
cestách.
• Není-li fotoaparát delší dobu používán, zkontrolujte, že správnì pracuje, zvláštì pøedtím
než budete exponovat dùležité snímky (jako napø. na svatbì nebo pøi cestování).
Neruèíme za obsah záznamu, prohlídky nebo pøenosu dat na poèítaè apod. z dùvodu
špatné funkce vašeho fotoaparátu nebo pamìœového média (pamìœové karty SD), apod.
• Neèistìte produkt organickými øedidly jako jsou benzín nebo alkohol.
• Vyhnìte se místùm s vyšší teplotou a vlhkostí. Zvláštní pozornost je tøeba vìnovat
uložení fotoaparátu v automobilech, kde mùže dojít k vysokému nárùstu teploty.
• Neukládejte fotoaparát na místech, kde se používají pesticidy a chemikálie.
Aby nedošlo k formování plísnì, vyjmìte fotoaparát z pouzdra a uložte jej na dobøe
vìtraném místì.
3
• Nevystavujte fotoaparát silným vibracím, otøesùm nebo tlakùm. Pøi pøepravì na
motocyklu, v autì, v motor. èlunu apod. umístìte fotoaparát na vhodný podklad,
abyste snížili vliv vibrací.
• Teplotní rozsah, ve kterém fotoaparát pracuje je 0°C až 40°C (32°F až 104°F).
• Pøi vysokých teplotách mùže LCD displej ztmavnout, vrátí se však do pùvodního
stavu po návratu na normální teplotu.
• Rychlost reakce displeje se zpomalí pøi nízkých teplotách. Nejedná se však o závadu,
je to charakteristická vlastnost tekutých krystalù.
• Pro udržení maximálního výkonu doporuèujeme pravidelnou kontrolu každý 1 až 2 roky.
• Je-li fotoaparát vystaven rychlým teplotním zmìnám, objeví se na vnitøních i vnìjších
èástech zkondenzované kapky vody. Dejte fotoaparát do tašky nebo plastového
sáèku a vyjmìte jej, až bude rozdíl teplot co nejnižší.
• Chraòte fotoaparát pøed neèistotou, pískem, prachem, vodou, toxickými plyny,
solí, apod., mohli by fotoaparát poškodit. Jestliže na fotoaparát naprší nebo bude
postøíkán vodou, otøete jej do sucha.
• Viz. “Na co je tøeba dát pozor pøi používání pamìœové SD karty” (str.42) pamìœová
SD karta.
• Pro odstranìní neèistot z objektivu nebo z hledáèku použijte štìtec na optiku nebo
ventilátor. K èištìní nikdy nepoužívejte rozprašovaè, mohlo by dojít k poškození
objektivu.
• Kontaktujte prosím servisní centrum PENTAX pro profesionální vyèištìní.
(Tato služba je placená).
• Neužívejte nadmìrné síly pøi zacházení s monitorem. Mohlo by dojít k jeho prolomení
nebo špatné funkci.
• V závislosti na fyzických podmínkách uživatele, mohou nìkteøí mít pocit svìdìní,
dostat vyrážku nebo trpìt ekzémem. Jestliže nastane tato neobvyklá situace,
fotoaparát pøestaòte ihned používat a vyhledejte lékaøskou pomoc.
4
Registrace produktu
Za úèelem lepších služeb Vás prosíme o registraci produktu, který je dodán na pøiloženém
CD-ROM nebo ji vyplòte na stránkách firmy PENTAX. Dìkujeme za spolupráci.
Více informací najdete v 3/PENTAX PHOTO Laboratory 3 Operating Manual
(uživatelé Windows: str. 9, uživatelé Mac OS: str.10).
5
Obsah
PRO BEZPEÈNÉ POUŽÍVÁNÍ FOTOAPARÁTU .................................1
O FOTOAPARÁTU ...............................................................................1
UPOZORNÌNÍ K POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ ...............................................2
Pøi manipulaci buïte opatrní.................................................................2
Obsah ...................................................................................................5
Rozvržení návodu k použití ................................................................11
Pøedtím než zaènete fotoaparát používat
13
x Charakteristické vlastnosti fotoaparátu................... 14
Kontrola obsahu balení ............................................................... 16
Názvy a funkce pracovních èástí................................................ 17
Fotoaparát ..........................................................................................17
Režim exponování ..............................................................................18
Režim pøehrávání ...............................................................................20
Zobrazení indikátorù.................................................................... 22
Monitor................................................................................................22
Hledáèek.............................................................................................27
LCD Panel ..........................................................................................29
Jak ovládat menu ......................................................................... 30
Používání koleèka volby režimù ................................................. 32
Jak zaèít
35
Nasazení øemínku ........................................................................ 36
Vložení baterií............................................................................... 37
Indikátor stavu baterie ........................................................................38
Pøibližná kapacita snímkù a Doba prohlídky (nové baterie)................39
Použití síœového AC adaptéru (volitelný) ............................................40
Vložení/Vyjmutí pamìœové SD karty........................................... 41
Záznamové pixely a Stupeò kvality ....................................................43
Nasazení objektivu....................................................................... 45
Úprava dioptrií hledáèku ............................................................. 47
Zapnutí a vypnutí fotoaparátu..................................................... 48
Výchozí nastavení ........................................................................ 49
Nastavení jazyku displeje ...................................................................49
Nastavení data a èasu ........................................................................52
6
Základní operace
55
Základní operace pøi exponování ............................................... 56
Držení fotoaparátu ..............................................................................56
Fotoaparát si sám zvolí optimální nastavení ......................................57
Použití zoomových objektivù...................................................... 61
Použití vestavìného blesku ........................................................ 62
Exponování snímkù s použitím funkce omezení otøesù .......... 67
Zapnutí funkce Shake Reduction........................................................68
Nastavení funkce Shake Reduction....................................................69
Prohlídka snímkù ......................................................................... 70
Prohlídka snímkù ................................................................................70
Vymazání snímkù ......................................................................... 72
Vymazání jednoho snímku .................................................................72
Expozièní funkce
73
Jak ovládat expozièní menu ....................................................... 74
[A Záznam] Nastavení položek menu...............................................74
[A Uživ. Nastavení] Nastavení položek menu....................................75
Nastavení položek Fn menu expozice................................................77
Volba pøíslušného expozièního režimu pro rùzné scenérie..... 78
Volba expozièního režimu...................................................................79
Nastavení expozice ...................................................................... 81
Efekt clony a èasu závìrky .................................................................81
Nastavení citlivosti ..............................................................................83
Zmìna expozièního režimu.................................................................85
Volba mìøicí metody ...........................................................................98
Úprava expozice ...............................................................................100
Zaostøování................................................................................. 102
Použití autofokusu ............................................................................102
Nastavení AF režimu ........................................................................104
Volba zaostøovací plochy (bodu AF).................................................105
Fixování zaostøení (Aretace ostøení).................................................107
Manuální úprava zaostøení (Manuální ostøení) .................................109
Exponování záchytným režimem ostøení..........................................111
Kontrola kompozice, expozice a zaostøení
pøed exponováním ..................................................................... 112
Volba zpùsobu náhledu ....................................................................112
Zobrazení náhledu............................................................................113
Kontinuální expozice ................................................................. 115
Exponování samospouští ......................................................... 117
Exponování pomocí dálkového ovládání
(Dálkové ovládání F: prodává se zvlášœ) ................................. 120
Použití funkce aretace zrcátka v horní poloze
pro zabránìní rozhýbání fotoaparátu....................................... 123
Automatická zmìna expozièních podmínek pøi exponování
(Automatická expozièní øada) ................................................... 124
Použití blesku
127
Kompenzace výstupu blesku.................................................... 128
Umožòuje exponovat bìhem nabíjení blesku ......................... 129
Charakteristika blesku v každém expozièním režimu ............ 130
Vzdálenost a clona pøi použití vestavìného blesku ............... 132
Objektivy DA, D FA, FA J, FA a F Kompatibilita
s vestavìným bleskem .............................................................. 133
Použití externího blesku (volitelný).......................................... 134
Nastavení expozice
143
Nastavení zpùsobu zpracování snímku v režimu exponování
(Uživatelský snímek).................................................................. 144
Nastavení formátu souboru ...................................................... 146
Nastavení záznamových pixelù JPEG..............................................146
Nastavení stupnì kvality JPEG ........................................................147
Nastavení formátu souboru ..............................................................148
Nastavení funkce tlaèítka RAW ........................................................149
Nastavení vyvážení bílé....................................................................150
Nastavení barevného prostoru .........................................................155
Funkce prohlížení
157
Jak ovládat menu bìhem prohlížení ........................................ 158
[Q Prohlídka] Položky nastavení menu ..........................................158
[A Uživ. Nastavení] Nastavení položek menu..................................158
Nastavení položek Fn menu prohlížení ............................................159
7
8
Rotace snímkù ........................................................................... 160
Zvìtšení prohlížených snímkù.................................................. 161
Hromadné zobrazení snímkù .................................................... 163
Zobrazení složky ........................................................................ 165
Porovnání snímkù ...................................................................... 166
Prezentace snímkù .................................................................... 167
Nastavení intervalu prezentace snímkù............................................169
Zmìna metody zobrazení prohlídky ......................................... 170
Vymazání nìkolika snímkù ....................................................... 173
Vymazání všech snímkù...................................................................173
Vymazání vybraných snímkù
(pøi zobrazení nìkolika snímkù najednou) ........................................174
Vymazání složky...............................................................................176
Ochrana snímkù z Mazání (Protect) ......................................... 177
Pøipojení fotoaparátu k AV zaøízení.......................................... 179
Zpracování snímkù
181
Zpracování snímkù pomocí digitálních filtrù........................... 182
Úprava snímkù v RAW............................................................... 185
Úprava snímku RAW ........................................................................185
Urèení parametrù..............................................................................186
Tisk z fotoaparátu
189
Nastavení tiskové služby (DPOF) ............................................. 190
Tisk jednotlivých snímkù...................................................................190
Nastavení pro všechny snímky.........................................................191
Použití tisku pomocí Pictbridge................................................ 193
Nastavení režim pøenosu..................................................................194
Pøipojení fotoaparátu k tiskárnì ........................................................195
Tisk jednotlivých snímkù...................................................................196
Tisk všech snímkù ............................................................................198
Výtisk snímkù s použitím nastavení DPOF ......................................199
Odpojení USB kabelu .......................................................................199
Nastavení fotoaparátu
201
Jak ovládat [R Nastavení] Menu .............................................. 202
[R Nastavení] Nastavení položek menu ..........................................202
Formátování pamìœové karty SD.............................................. 203
Nastavení signálu (pípání), datum a èas a jazyk displeje....... 204
Zapnutí a vypnutí pípání ...................................................................204
Zmìna data a èasu a styl zobrazení.................................................205
Nastavení svìtového èasu................................................................206
Nastavení jazyku pro displej .............................................................209
Nastavení monitoru a zobrazení menu .................................... 210
Nastavení velikosti textu ...................................................................210
Nastavení èasu zobrazení nápovìdy................................................210
Nastavení úrovnì jasu monitoru .......................................................211
Nastavení intervalu okamžité prohlídky a digitálního náhledu..........211
Nastavení pojmenovávání složky ............................................. 213
Volba názvu složky ...........................................................................213
Volba nastavení èíslování souboru...................................................213
Volba výstupního formátu video a nastavení napájení .......... 214
Volba výstupního formátu videa .......................................................214
Nastavení automatického vypnutí zdroje..........................................214
Volba baterie.....................................................................................215
Použití mapování pixelù ............................................................ 216
Volba nastavení expozièního režimu na Uložení
ve fotoaparátu ............................................................................ 217
Obnovení výchozího nastavení
(Resetování)
219
Resetování režimu záznamu/prohlížení/
Menu nastavení .......................................................................... 220
Resetování uživatelské menu ................................................... 221
9
10
Dodatek
223
Výchozí nastavení ...................................................................... 224
Funkce fotoaparátu s rùznými objektivy ................................. 228
Poznámky k [23. Použití clonového kroužku] ......................... 230
Èištìní CCD ................................................................................ 231
Odstranìní prachu vibracemi CCD...................................................231
Detekce prachu na CCD (Varování prachu) .....................................231
Odstranìní prachu pomocí ofukovacího balónku .............................233
Volitelné pøíslušenství ............................................................... 235
Chybová hlášení ........................................................................ 240
Odstraòování závad ................................................................... 243
Hlavní specifikace ...................................................................... 246
Slovníèek .................................................................................... 250
Index............................................................................................ 255
ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY................................................................. 260
11
Rozvržení návodu k použití
Návod se skládá z následujících kapitol.
1 Pøedtím než zaènete fotoaparát používat
Popisuje vlastnosti fotoaparátu, pøíslušenství a názvy a funkce rùzných èástí.
1
2 Jak zaèít
Vysvìtluje vaše první kroky od zakoupení fotoaparátu až po exponování snímkù. Peèlivì si
tyto informace proètìte a postupujte dle instrukcí.
2
3 Základní operace
Vysvìtluje postupy nutné pro exponování, prohlídku a tisk snímkù.
3
4 Expozièní funkce
Tato kapitola vysvìtluje funkce spojené s exponováním snímkù.
4
5 Použití blesku
Vysvìtluje jak používat vestavìný a externí blesk.
5
6 Nastavení expozice
Vysvìtluje postupy jak konfigurovat zpracování snímku a nastavení formátu pro uložení.
6
7 Funkce prohlížení
Vysvìtluje postupy nutné pro prohlídku, mazání a ochranu snímkù.
8 Zpracování snímkù
Vysvìtluje postupy jak používat obrazové filtry a zapracování snímkù exponovaných ve
formátu RAW.
7
8
9 Tisk z fotoaparátu
Vysvìtluje postupy jak nastavit tisk a jak tisknout snímky pøi pøímém propojení s tiskárnou.
10 Nastavení fotoaparátu
Vysvìtluje postupy jak zmìnit nastavení fotoaparátu, jako je nastavení monitoru a jak se mají
vytváøet názvy souborù snímkù.
9
10
11 Obnovení výchozího nastavení (Resetování)
Vysvìtluje postup pro resetování všech nastavení na jejich výchozí hodnoty.
11
12 Dodatek
Vysvìtluje, jak napravit nìkteré závady, pøedstavuje volitelné pøíslušenství a poskytuje další
zdroje informací.
12
12
Význam použitých symbolù v návodu je vysvìtlen níže.
1
Indikuje odkazovou stránku pro vysvìtlení související operace.
Ukazuje užiteèné informace.
Upozoròuje na to, co je tøeba udìlat pøi ovládání fotoaparátu.
1
Pøedtím než zaènete
fotoaparát používat
Zkontrolujte obsah balení a názvy a funkce jednotlivých èástí.
x Charakteristické vlastnosti
fotoaparátu ................................................................... 14
Kontrola obsahu balení .............................................. 16
Názvy a funkce pracovních èástí ............................... 17
Zobrazení indikátorù ................................................... 22
Jak ovládat menu ........................................................ 30
Používání koleèka volby režimù ................................ 32
Pøi použití menu a Fn menu, jsou položky, které nelze mìnit šedì zabarvené
a nejsou aktivní.
14
1
x Charakteristické vlastnosti
fotoaparátu
Pøedtím než zaènete fotoaparát používat
• Používá CCD èip 23.5×15.7mm s pøibližnì 10.2 efektivními megapixely
pro vysokou pøesnost a široký dynamický rozsah.
• Má systém redukce otøesù Shake Reduction (SR), založený na pohybu
obrazového senzoru. To umožòuje zaznamenávat ostré snímky s minimálním
vlivem otøesù bìhem expozice bez ohledu na typ používaného objektivu.
• Má AF senzor s 11 zaostøovacími body. Ve støedu je 9 køížových senzorù.
• Má obdobný hledáèek jako je u konvenèních fotoaparátù 35 mm s 0.85 zvìtšením
a 96% zobrazením pole, pro snadné manuální ostøení. V hledáèku najdete též
pøekryvný displej zaostøovacích bodù AF, které svítí èervenì.
• Má velký 2.7-palcový monitor s 230,000 body, širokým pozorovacím úhlem
a funkcí úpravy jasu pro velmi pøesný náhled obrazu.
• Používá lithiové baterie AA, ètyøi baterie AA Ni-MH nebo ètyøi AA alkalické baterie.
• Koncept uživatelsky pøívìtivého designu byl implementován do rùzných èástí
fotoaparátu. Snadno èitelný text, kontrastní monitor umožòuje snadnou orientaci
v menu a jednoduché ovládání.
• Koleèka, tlaèítka, spojky tìla a výklopné èásti fotoaparátu jsou odolné proti
støíkající vodì a prachotìsné.
• CCD má speciální SP vrstvu proti usazování prachu. Funkce pro odstranìní
prachu také pohybem CCD setøásá nahromadìný prach.
• Podporuje volitelnou bateriovou rukojeœ Grip D-BG3 s vertikální spouští.
Když jsou baterie vloženy do fotoaparátu i do rukojeti, mají prioritu baterie, které
mají vìtší energii. To umožòuje získat nejvyšší výkon fotoaparátu po delší dobu.
Volbou v položce menu mùžete dát prioritu baterií a využít jejich celou kapacitu
pøed pøepnutím na druhý set baterii.
• Funkce Uživatelský obraz umožòuje upravit nastavení pøi náhledu
upravovaného snímku, k dispozici je velký rozsah výrazových uprav.
• Zaznamenává v univerzálním formátu JPEG nebo ve vyšší kvalitì plnì upravitelný
formát RAW. Mùžete též zvolit JPEG+RAW a zaznamenávat do obou formátù.
Snímky exponované ve formátu RAW lze snadno zpracovávat ve fotoaparátu.
• Má režimy Hyper-program a Hyper-manuál které umožòují flexibilnì exponovat
snímky pøi zamýšlené expozici. Má též režim Priority citlivosti K, pøi kterém
se automaticky upraví clona a èas závìrky dle nastavené citlivosti.
15
Zachycená plocha (úhel zábìru) x se liší od 35 mm fotoaparátù i v pøípadì, že
budou použity stejné objektivy, protože formát u 35 mm fotoaparátù a CCD je odlišný.
Formát snímku u 35 mm fotoaparátu a rozmìr CCD èipu
35 mm film
: 36×24 mm
x CCD
: 23.5×15.7 mm
A naopak, vynásobte 1,5x zaostøovací vzdálenost objektivu použitém s x k urèení
zaostøovací vzdálenosti pro 35mm fotoaparát.
napøíklad) Jestliže je s x pou žit 300mm objektiv
300×1.5=450
Zaostøovací vzdálenost je ekvivalentní cca. 450mm objektivu u 35mm fotoaparátu.
Shake Reduction (SR) redukce otøesù
Shake Reduction (SR) na x používá originální systém PENTAX, který
využívá magnetickou sílu pro pohyb obrazového senzoru ve vysoké rychlosti,
kompenzuje tak otøesy fotoaparátu.
Pøi zatøesení mùže fotoaparát mùže generovat nìjaké operaèní zvuky, napøíklad,
když zmìníte kompozici snímku. Neznamená to závadu.
1
Pøedtím než zaènete fotoaparát používat
Úhly zábìru jsou stejné, fokální vzdálenost objektivu používaného s fotoaparátem 35 mm
bude pøibližnì 1.5 krát delší s x. Pro urèení fokální délky, která bude zabírat
stejnou plochu je tøeba dìlit fokální délku objektivu 35 mm 1.5.
napøíklad) Exponování stejného snímku jako se 150 mm objektivem pøipojeným k 35 mm
fotoaparátu.
150÷1.5=100
Použití objektivu 100 mm s x.
16
Kontrola obsahu balení
Následující pøíslušenství je pøibalené k vašemu fotoaparátu.
Zkontrolujte si pøiložené pøíslušenství.
1
Pøedtím než zaènete fotoaparát používat
Krytka sáòkového kontaktu FK
(instalována na fotoaparátu)
Oènice FO
(Instalovaná na fotoaparátu)
Krytka okuláru hledáèku ME
Krytka tìla
(instalována na fotoaparátu)
USB kabel
I-USB17
Video kabel
I-VC28
Software (CD-ROM)
S-SW74
Øemínek
O-ST53
Ètyøi AA lithiové baterie
(2 balení)
Návod k použití
(tento návod)
Názvy a funkce pracovních èástí
17
Fotoaparát
1
Kontrolka samospouštì
Pøijímaè dálkového
ovládání
Zrcátko
Krytka prostoru pro kartu
Znaèka pro nasazení
objektivu
(èervená teèka)
Tlaèítko pro uvolnìní
objektivu
Oèko pro øemínek
Spojka AF
Spojení pro pøenos
informací z objektivu
Páèka pro nastavení dioptrií
Vestavìný blesk
LCD monitor
Hledáèek
Vstup pro kabelovou
spoušœ
Kontrolka pøístupu
na kartu
USB/Video vstup
Monitor
Vstup pro napájení DC
Krytka konektorù
Závit pro stativ
Koncovka pro pøipojení
bateriové rukojeti
Páèka pro otevøení
prostoru baterií
Kryt baterií
* V ilustraci nahoøe, je zadní a spodní èást fotoaparátu znázornìna se sejmutou oènicí FP.
Pøedtím než zaènete fotoaparát používat
Sáòky pro blesk
18
Režim exponování
Funkce tlaèítek používaných bìhem exponování jsou uvedeny níže.
Výchozí, tovární nastavení jsou vysvìtleny zde. V závislosti na tlaèítku nebo koleèku,
lze tato nastavení zmìnit v menu [A Uživ. Nastavení] (str.75).
1
Pøedtím než zaènete fotoaparát používat
1
5
2
3
6
7
4
1
8
c
d
9
e
0
f
a
b
g
h
Zelené tlaèítko
Nastaví expozièní režim na
Automatickou expozici (str.88,
str.96) a resetuje nastavení
(str.100, str.128, str.154).
2
3
Hlavní spínaè
Otoète páèkou pro zapnutí nebo
vypnutí zdroje on/off (str.48) nebo
pro náhled. (str.113)
4
Spoušœ
Tlaèítko uvolnìní zámku
objektivu
Stisknìte, chcete-li exponovat
snímky. (str.59)
Stisknìte pro sejmutí objektivu.
(str.46)
19
5
mc tlaèítko
Nastaví kompenzaci EV a
hodnoty clony automaticky.
(str.87, str.94, str.100)
6
Pøepne do režimu prohlídky
(Playback). (str.70, str.158)
c
d
Páèka volby režimu
zaostøování
e
Koleèko volby režimù
Zmìní režim exponování.
(str.32, str.78)
9
Zobrazí menu [A Záznam]
(str.74). Dále, stisknìte
ètyøcestný pøepínaè (5) pro
zobrazení menu [Q Prohlídka]
(str.158), [R Nastavení] (str.202)
a [A Uživ. Nastavení]. (str.75,
str.158).
a
M tlaèítko
Stisknìte, chcete-li na monitoru
zobrazit informace o expozici.
(str.23)
Ètyøcestný pøepínaè
(2345)
Použijte k pohybu kurzoru nebo
ke zmìnám položek v menu
a v Fn menu.
c
4 tlaèítko
Uloží nastavení, které jste zvolili
v menu.
Stisknìte, když není zobrazené
menu pro zobrazení aktuálnì
zvolené citlivosti na panelu LCD
a v hledáèku.
K tlaèítko
3 tlaèítko
L tlaèítko
Aretuje expozici pøed
exponováním. (str.96, str.101)
Chcete-li použít vestavìný blesk,
vyklopte ho do pracovní polohy
(str.62)
0
e-koleèko
Nastaví hodnotu èasu, citlivosti
a hodnoty EV kompenzace.
Zmìní doèasnì formát souboru.
Stisknìte pro pøepnutí na RAW+
(uloží se oba soubory JPEG a
RAW). (str.149)
Pøepíná mezi režimem
autofokusu (str.102) a manuálním
režimem zaostøování (str.109).
8
Q tlaèítko
g
Spínaè funkce omezení
otøesù
Zapne nebo vypne funkci redukce
otøesù. (str.68)
h
{ tlaèítko
Stisknìte pro zobrazení menu Fn.
(str.77, str.159)
1
Pøedtím než zaènete fotoaparát používat
7
| tlaèítko
b
20
Režim pøehrávání
Funkce tlaèítek, koleèek a páèek používaných bìhem prohlídky jsou uvedeny níže.
3
1
Pøedtím než zaènete fotoaparát používat
1
2
8
9
0
4
5
6
7
a
b
21
1
Spoušœ
Pro pøepnutí do režimu
exponování, stisknìte spoušœ
do poloviny.
2
7
Stisknìte pro pøepnutí do režimu
exponování snímkù.
8
Hlavní spínaè
9
Stisknìte pøi zvìtšeném náhledu
pro vìtší zvìtšení. (str.162)
4
5
Použijte pro zvìtšení snímku
(str.162) nebo pro zobrazení
devíti miniatur snímkù najednou
(str.163).
3 tlaèítko
Stisknìte pro zobrazení menu
[Q Prohlídka] (str.158). Dále,
stisknìte ètyøcestný pøepínaè
(45) pro zobrazení menu
[R Nastavení] (str.202),
[A Uživ. Nastavení] (str.75) a
[A Záznam] (str.74).
i tlaèítko
0
M tlaèítko
Stisknìte, chcete-li na monitoru
zobrazit informace o expozici.
(str.25)
Ètyøcestný pøepínaè
(2345)
Použijte k posunutí kursoru,
zmìnì položek v menu, Fn menu
a obrazovky s prohlídkou.
a
4 tlaèítko
Uložte nastavení, které jste zvolili
v menu nebo v obrazovce
s prohlídkou.
Stisknìte pro vymazání snímkù.
(str.72)
6
e-koleèko
b
{ tlaèítko
Stisknìte pro zobrazení Fn menu.
(str.159)
1
Pøedtím než zaènete fotoaparát používat
mc tlaèítko
Z tlaèítko
Stisknìte pro aktivování ochrany
proti náhodnému vymazání.
(str.177)
Stisknìte pøi zvìtšeném náhledu
pro zmenšení zvìtšení. (str.162)
Posuòte pro zapnutí nebo vypnutí
fotoaparátu. (str.48) Nastavte |
do polohy pro pøepnutí na režim
exponování a prohlížení.
3
Q tlaèítko
22
Zobrazení indikátorù
Monitor
1
Pøedtím než zaènete fotoaparát používat
V závislosti na stavu fotoaparátu
se na monitoru objeví
následující indikátory.
Monitor
Pøi spuštìní nebo pøi použití koleèka volby režimù
Nápovìda se objeví na monitoru asi 3 sekundy (výchozí nastavení) pøi zapnutí
fotoaparátu nebo je otoèeno koleèko režimù.
Zvolte vypnuto Off pro [Zobrazení nápovìdy] v menu [R Nastavení] pro nezobrazeování
indikátorù. (str.202)
1 2 3 4 5 6 7
AF.C
1600
8
P
RAW RAW+
OK Ukáže
Ukáž
Uk
ážee
Program Auto
Expozice
9
P LINE
P SHIFT
citlivost
10
02 / 02 / 2008 10:
10 39
39AM
AM
13
12
1
Režim blesku
(Objeví se aktivní režim) (str.63)
2
3
4
5
6
Zpùsob ex. (str.77)
Mìøení AE (str.98)
Režim zaostøování (str.102)
Poloha bodu AF (str.105)
Vyvážení bílé (str.150)
11
7
8
9
10
11
12
13
Citlivost (str.83)
Redukce otøesù (str.68)
Režim exponování snímkù,
Kreativní režimy (str.78)
Nápovìda tlaèítko/koleèko
Stav baterií (str.38)
Datum a èas (str.52)
Svìtový èas (str.206)
* Indikátory 3, 5, 6 a 7 se objeví pouze v pøípadì, že je nastaveno jiné nastavení než
výchozí. Indikátor 8 se objeví pouze, pokud je vypnutá funkce redukce otøesù
(Shake Reduction). 13 se objeví pouze, bude-li zapnutý svìtový èas.
23
Expozièní režim
Chcete-li na monitoru v režimu exponování snímkù zobrazit expozièní funkce na
30 sekund, stisknìte tlaèítko M.
Pro zobrazení vysvìtlení expozièního režimu stisknìte ètyøcestný pøepínaè (23).
Zobrazení detailní informace
1
AF.C
4 0 0 mm
- 1.0
ISO AUTO 2 0 0 - 1 6 0 0
G2 A1 AdobeRGB
RAW+ 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Režim exponování snímkù (str.32)
14
15
16
Citlivost (str.83)
20
29
Automatická expozièní øada (str.124)
Režim zaostøování (str.102)
Poloha bodu AF (str.105)
Fokální délka objektivu (str.69)
Èas závìrky (str.81)
Clona (str.82)
Kompenzace EV (str.100)
Kompenzace expozice s bleskem
(str.128)
ISO korekce na AUTO (str.83)
Vyvážení bílé (str.150)
15
22
19
23
30
9
24
25
26
27
28
31
GM kompenzace (Upraví vyvážení bílé)
(str.154)
18
BA kompenzace (Upraví vyvážení bílé)
(str.154)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Barevný prostor (str.155)
Režim blesku (str.63)
Zpùsob ex. (str.77)
13
8
17
Kreativní režimy (str.79)
Mìøení AE (str.98)
21
5
7
4
12
14
16 17 18
±0
±0
+1
+1
02 / 02 / 2008 10 : 39 AM
3
6
2
10
11
Formát souboru (str.148)
JPEG záznamové pixely (str.146)
JPEG kvalita (str.147)
Redukce otøesù (str.68)
Odstín snímku (str.144)
Saturace/Filtr Efekt (str.144)
Odstín/Tónování (str.144)
Kontrast (str.144)
Ostrost/Jemné kontury (str.144)
Svìtový èas (str.206)
Datum a èas (str.52)
Stav baterií (str.38)
* Pro vysvìtlení detailní informace, je zde zobrazen snímek obrazovky se všemi
informacemi. V závislosti expozièním režimu, se nìkteré informace nezobrazí.
Pøedtím než zaènete fotoaparát používat
1
SCN
1/2000
F2.8
+1.3
24
Vysvìtlení expozièního režimu
1
Dom
Domácí
zvířata
zvíř
zv ířata
ata
1
Pøedtím než zaènete fotoaparát používat
Fn SCN
Pro exponování
exponov
pohybujících
pohybuj ch
se domácích
zvířat
dom ch zv
zvíř
ířat
at
RAW RAW+
OK Ukáže
Ukáž
Uk
ážee
1
2
3
citlivost
Režim exponování snímkù (str.32)
Vysvìtlení režimu exponování
Nápovìda tlaèítko/koleèko
---
2
3
25
Prohlídka
Každým stisknutím tlaèítka M bìhem prohlídky se pøepíná obrazovka na
fotoaparátu v následujícím poøadí: Standardní displej, zobrazení histogramu,
detailní zobrazení informací nebo bez informací (jen snímek).
1
Stisknutím tlaèítka Q mùžete zmìnit zobrazení poèáteèních informací.
P
1
100-0001
Informace otoèení
Zaznamenané snímky
Ochrana
Režim exponování snímkù
Mìøení AE
Režim blesku
Èas závìrky
Redukce otøesù
Odstín snímku
26
BA kompenzace
(Upraví vyvážení bílé)
27
28
29
30
31
Formát souboru
Clona
Kompenzace EV
Kompenzace expozice s bleskem
Složka è./Soubor è.
Režim zaostøování
Poloha bodu AF
14
15
18
19
20
21
22
23
24
25
Zpùsob ex.
Automatická expozièní øada
4
5 6
7
8
9 10
11
12
13
23
24 25 26
27 28 29
30
31
2 4 mm
1/2000
- 0.5
+1.5
±0
F2.8
G2 A1
±0
ISO 200
JPEG 10
±0
AdobeRGB
±0
02 / 02 / 2008 10 : 39 AM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3
2
AF.S
16
17
18
19
20
21
22
Saturace/Filtr Efekt
Odstín/Tónování
Kontrast
Ostrost/Jemné kontury
Citlivost
Vyvážení bílé
GM kompenzace
(Upraví vyvážení bílé)
JPEG záznamové pixely
JPEG kvalita
Barevný prostor
Datum exponování/èas
Fokální délka objektivu
* Indikátory 6 a 13 se objeví jen u snímkù, u kterých byl odpálen blesk.
Pøedtím než zaènete fotoaparát používat
Zobrazení detailní informace
26
Obrazovka histogramu
x zobrazuje dva histogramy. “Histogramem jasu” ukazuje rozložení jasu
a “RGB histogramem” ukazuje rozložení barevné intenzity. Stisknìte ètyøcestný
pøepínaè (23) pro pøepínání mezi “Histogramem jasu” a “RGB histogramem”.
1
2
1
4 3
2
1
Pøedtím než zaènete fotoaparát používat
100-0001
3
4
100-0001
23
7
8
6
23
6
9
RGB
5
5
Histogramem jasù
1
2
3
4
5
Formát souboru
RGB histogramem
6
Pøepnutí histogramu jasu/
RGB histogramem
7
8
9
Histogram (R)
Složka è./Soubor è. (str.213)
Nastavení ochrany (str.177)
Nastavení DPOF (str.190)
Histogram (Jas) (str.170)
Histogram (G)
Histogram (B)
* Indikátor 3 se objeví jen u snímkù, u kterých je nastavená ochrana a indikátor 4 se
objeví u snímkù u kterých je nastaveno DPOF.
Plochy, kde jsou pøepaly nebo tmavé místa blikají, když je varování [Jasné/tmavé plochy]
nastaveno na O (Zapnuto) in [Prohlídka snímkù] v menu [Q Prohlídka]. (str.171)
27
Hledáèek
Následující informace se zobrazí v hledáèku.
2
1
3
4
5
6
1
7
8
9 10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rámeèek AF (str.47)
Rámeèek bodového mìøení (str.98)
Bod AF (str.105)
Stav blesku (str.62)
Svítí: když je blesk k dispozici.
Bliká: když je blesk doporuèen ale není nastavený.
Režim zaostøování (str.102)
Objeví se, je-li AF Režim nastaven v k (Kontinuální režim) nebo \.
Ikona režimu motivy/scény (str.78)
Zobrazí se ikona použitého motivového nebo scénického režimu.
\ (Pohybující objekt), q (Makro), = (Portrét), U (Normal Režim in I),
. (Portrét noèní scény), s (Krajina), H (Scéna)
Èas závìrky (str.81)
Zobrazený èas závìrky pøi exponování nebo nastavování.
Je podtržený, pokud lze èas závìrky nastavovat e-koleèkem.
Hodnota clony (str.82)
Hodnota clony pøi exponování nebo nastavování.
Je podtržena, pokud je možno clonu upravit pomocí e-koleèka.
Indikátor zaostøení (str.58)
Svítí: když je obraz zaostøený.
Bliká: když, není subjekt zaostøený.
Pøedtím než zaènete fotoaparát používat
1
28
10
11
1
Pøedtím než zaènete fotoaparát používat
12
13
Aretace AE (str.101)
Objeví se bìhem aretace expozice AE.
Poèet snímkù, které lze zaznamenat/EV kompenzace /Citlivost
Zobrazí poèet snímkù, které lze zaznamenat s nastavenou aktuální kvalitou
a nastavením záznamových pixelù.
Je-li nastaven expozièní režim na a, ukáže se rozdíl s pøíslušnou expozièní
hodnotou.(str.95)
m: Kompenzace EV (str.100)
Podtrženo když lze upravit kompenzaci EV pomocí e-koleèka pøi stisknutém
tlaèítku mc.
o: Citlivost
Je podtrženo, pokud lze upravit citlivost pomocí e-koleèka
Shake Reduction (Redukce otøesù) (str.68)
Objeví se když je aktivovaná funkce Shake Reduction.
Formát souboru (str.148)
Zobrazí snímek uložený ve formátu RAW/RAW+.
Nezobrazený ve formátu JPEG.
• Bod AF, který je použit pro zaostøení se rozsvítí na pøekryvném displeji pøi stisknutí
spouštì do poloviny. (str.105)
• Když [12. OK tlaèítko pøi exponování] v menu [A Uživ. Nastavení] je nastavený na na
[Citlivost/Poèet expozic] a je nastavený režim Priority citlivosti, poèet snímkù, které lze
zaznamenat se zobrazí v 11 pøi stisknutí tlaèítka 4. Pøi nastavení na jiný režim,
zobrazí se citlivost ISO v 11 pøi stisknutí tlaèítka 4. (str.84)
• [999] je maximální poèet snímkù, které lze zobrazit v hledáèku. I když bude poèet
snímkù, které lze zaznamenat 1000 nebo více, zobrazí se [999].
29
LCD Panel
Následující informace se zobrazí v horní èástí LCD panelu.
1
2
3
4
10
5
6
78
1
2
3
4
5
6
Èas závìrky (str.81)
Clona (str.82)
Vyvážení bílé (str.150)
(Bez zobrazení pøi nastavení na Auto)
O
: Korekce vyvážení bílé
Stav baterií
Režim zaostøování (str.62)
b
: Vestavìný blesk je pøipravený
(když bliká, mìl by být použit
blesk)
a
: Vypnutý blesk
E : Automatické odpálení blesku
>
: Zapnutá funkce pro omezení
efektu èervených oèí
Zpùsob ex. (str.77)
9
: Jednotlivé expozice
j
: Sekvenèní exponování
g
: Exponování samospouští
V
W
: Exponování automatickou exp.
øadou
: Exponování dálkovým ovládáním
7
8
9
9
Zaostøovací plocha (str.105)
Bez indikace : Auto
V
: Volitelný bod
M
: Støedový bod
Mìøení AE (str.98)
Žádný indikátor: Multi-segmentové
mìøení
M
: Støedovì-vyvážené
mìøení
N
: Bodové mìøení
Zaznamenatelný snímek è. (až do
[999]) / Kompenzace EV (str.100)/
Sensitivity / PC (hromadné uložení dat),
Pb (PictBridge)
10 Formát souboru (str.148)
1
: Expozice do RAW
1P
: Expozice do
RAW+JPEG
Bez indikátoru : JPEG
Pøedtím než zaènete fotoaparát používat
1
Jak ovládat menu
30
Tato èást vysvìtluje ovládání postupù pro menu [A Záznam], [Q Prohlídka],
[R Nastavení] a [A Uživ. Nastavení].
1
Pøedtím než zaènete fotoaparát používat
Zobrazení obrazovky s menu
1
Stisknìte tlaèítko 3 v režimu
exponování snímkù.
Na monitoru se objeví menu [A Záznam].
Záznam
Režim AF
Měření AE
Výběr bodu AF
Formát souboru
JPEG zázn.pixely
JPEG kvalita
MENU
2
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè
(5).
Menu [Q Prohlídka], menu [R Nastavení]
a menu [A Uživ. Nastavení] se v poøadí
objeví pøi každém stisknutí ètyøcestného
pøepínaèe. (Obrazovka pro menu
[R Nastavení] je zobrazena napravo.)
Pro pøepínání menu mùžete použít
e-koleèko.
AF.S
JPEG
10
Ukončit
Nastavení
Format
Akustický signál
Úprava data
Světový čas
Language
Velikost textu
MENU
Ukončit
Čeština
Std.
31
Výbìr a nastavení položky menu
Jako pøíklad je zde uveden postup, jak nastavit [JPEG kvalita] v menu
[A Záznam].
3
Režim AF
Měření AE
Výběr bodu AF
Formát souboru
JPEG zázn.pixely
JPEG kvalita
MENU
4
AF.S
JPEG
10
Ukončit
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè
(5).
Zobrazí se stupnì kvality, které jsou k dispozici
pøi záznamu do formátu JPEG.
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5)
pro pøechod na obrazovku s rozbalovací
menu,je-li dostupné.
128
Režim AF
Měření AE
Výběr bodu AF
Formát souboru
JPEG zázn.pixely
JPEG kvalita
MENU
5
1
Záznam
AF.S
Cancel
OK
OK
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23) pro zmìnu nastavení.
Pokud zmìníte úroveò kvality, objeví se na obrazovce vpravo nahoøe poèet
snímkù, které je možné zaznamenat.
6
Stisknìte tlaèítko 4.
Fotoaparát se vrátí na obrazovku s menu. V dalších krocích nastavte ostatní
položky.
Stisknìte tlaèítko 3 pro návrat do režimu exponování snímkù nebo
do režimu prohlídky.
Vaše nastavení se neuloží, nebude-li fotoaparát vypnut správným zpùsobem
(napø. vyjmutím baterie pøi zapnutém fotoaparátu), poté, co stisknete tlaèítko 3
a zavøete obrazovku s menu.
Je-li stisknuté tlaèítko 3 v režimu exponování, objeví se menu [A Záznam]. Je-li
stisknuto tlaèítko 3 v režimu prohlížení snímkù, objeví se menu [Q Prohlídka].
Pøedtím než zaènete fotoaparát používat
Použijte ètyøcestný pøepínaè
(23) pro volbu položky.
32
Používání koleèka volby režimù
Indikátor koleèko
1
Pøedtím než zaènete fotoaparát používat
Mùžete pøepnout režim exponování snímkù nastavením ikon na koleèku volby
režimù k indikátoru koleèka.
Režim
Charakteristické vlastnosti
Stránka
Automaticky se zvolí optimální režim z nabídky
I (Automaticky motivy) Portrét, Krajina, Makro a Pohybující se objekt
nebo standardní nastavení (Normální režim).
= (Portrét)
Ideální pro exponování portrétních fotografií.
s (Krajina)
Prohlubuje rozsah zaostøení, zdùrazòuje obrysy a
saturaci stromù a oblohy. Zajišœuje tak èisté snímky.
q (Makro)
Umožòuje exponování živých snímkù kvìtin nebo
jiných malých objektù z malé vzdálenosti.
\ (Pohybující objekt)
Umožòuje exponovat ostré snímky rychle se
pohybujících objektù napø. pøi sportovních akcích.
. (Portrét noèní scény)
Umožòuje exponovat osoby na pozadí noèní
scenerie v noci nebo pøi soumraku.
a (Vypnutý blesk)
Vestavìný blesk se deaktivuje. Ostatní nastavení
jsou stejná jako v normálním režimu v I.
H (Scéna)
Zvolí z 8 situací v závislosti na expozièních
podmínkách.
str.78
str.79
V režimu . (Portrét noèní scény) se èas závìrky prodlouží a to i v pøípadì, že bude
použit vestavìný blesk. Abyste zabránili rozhýbání fotoaparátu, použijte funkci Shake
Reduction nebo nasaïte fotoaparát na stativ.
33
Režim
e (Program)
Stránka
Charakteristické vlastnosti
Aby bylo dosaženo správné expozice pøi exponování
snímkù, nastaví se èas závìrky a clona automaticky
dle programové køivky.
Dle zvolené citlivosti automaticky nastaví èas
závìrky a clonu pro získání správné expozice.
b (Priorita èasu)
Umožní nastavit požadovaný èas závìrky pro
zmražení pohybu nebo naopak pro zdùraznìní
pohybu subjektu. Budete exponovat snímky rychle
se pohybujících objektù, jejichž pohyb bude
zastaven nebo naopak se delším expozièním èasem
jejich pohyb zdùrazní.
c (Priorita clony)
Umožòuje nastavit požadovanou hodnotu clony pro
kontrolu hloubky ostrosti. Použijte ji pro rozostøení
nebo zostøení pozadí.
a (Manuál)
Umožòuje využití vaší kreativity nastavením jak èasu
závìrky tak i hodnoty clony.
p (Èas B)
Umožòuje exponovat snímky, které vyžadují delší
èas závìrky, jako jsou napø. ohòostroje nebo noèní
scenérie.
1
str.85
V tomto návodu, jsou expozièní režimy zmínìny jak následuje.
Kreativní režim
I (Automaticky motivy)/ = (Portrét)/ s (Krajina)/
q (Makro)/ \ (Pohybující objekt)/ . (Portrét noèní scény)/
a (Vypnutý blesk)
H (Scene) režim
A (Noèní scenerie)/ i (Pláž & Sníh)/ K (Jídlo)/
K (Západ slunce)/ C (Dìti)/ E (Domácí zvíøata)/
D (Svìtlo svíèky)/ E (Muzeum)
Expozièní režim
e (Program)/ K (Priorita citlivosti)/ b (Priorita èasu)/
c (Priorita clony)/ a (Manuál)/ p (Èas B)
Pøedtím než zaènete fotoaparát používat
K (Priorita citlivosti)
34
Poznámky
2
Jak zaèít
V této kapitole jsou vysvìtleny první kroky po nákupu fotoaparátu,
než zaènete exponovat snímky. Proètìte si ji peèlivì a instrukce
dodržujte.
Nasazení øemínku ........................................................ 36
Vložení baterií .............................................................. 37
Vložení/Vyjmutí pamìœové SD karty .......................... 41
Nasazení objektivu ...................................................... 45
Úprava dioptrií hledáèku ............................................ 47
Zapnutí a vypnutí fotoaparátu .................................... 48
Výchozí nastavení ....................................................... 49
Nasazení øemínku
36
1
Provléknìte konec øemínku skrz
oèko, potom jej zajistìte uvnitø
spony.
2
Jak zaèít
2
Provléknìte jeden konec øemínku
skrz druhé oèko na fotoaparátu,
potom zajistìte konec uvnitø
spony.
Vložení baterií
37
Vložte baterie do fotoaparátu. Použijte ètyøi AA lithiové, AA Ni-MH nebo AA
alkalické baterie.
U tohoto fotoaparátu jsou pøibaleny AA lithiové baterie pro kontrolu funkènosti fotoaparátu,
jiné druhy baterií jsou též kompatibilní. Použijte kompatibilní baterie dle pøedpokládaného
použití.
2
Jsou ve vybavení fotoaparátu. Jsou doporuèeny v chladném poèasí.
AA Ni-MH nabíjecí
baterie
Jsou nabíjecí ekonomicky výhodné baterie.
Je tøeba nabíjeèka baterií, která je kompatibilní s typem baterií
používaných ve fotoaparátu.
AA alkalické baterie
Tyto baterie jsou jednoduše k sehnání v pøípadì, že se vám vybijí
baterie, které obyèejnì používáte, ale za urèitých podmínek
nemusejí podporovat všechny funkce. Nedoporuèujeme jejich
použití kromì nouzových pøípadù nebo pro kontrolu funkcí
fotoaparátu.
• Nikl-manganové baterie mohou zpùsobit poruchu fotoaparátu vzhledem k jejich napìtí.
Jejich použití není doporuèeno.
• AA lithiové a AA alkalické baterie, které lze s tímto fotoaparátem použít, nejsou nabíjecí.
• Neotvírejte krytku prostoru pro baterie ani nevyjímejte baterie, je-li fotoaparát zapnutý.
• Nepoužíváte-li fotoaparát delší dobu, baterie vyjmìte. Mùže dojít k úniku elektrolytu.
• Zmìní-li se nastavení èasu i data pøi založení nových baterií po delší dobì nepoužívání,
øiïte se instrukcemi “Nastavení data a èasu” (str.52).
• Baterie vložte správnì. Nesprávnì vložené baterie mohou zpùsobit poruchu fotoaparátu.
Pøedtím než vložíte baterie do fotoaparátu, oèistìte elektrody baterií.
• Vymìòte, vždy všechny baterie najednou a nekombinujte rùzné typy baterií, znaèek
nebo staré baterie s novými. Jinak, mùže dojít k nesprávné funkci, protože se nemusí
úroveò energie baterií zobrazit správnì.
1
Zmáèknìte a držte páèku krytky
bateriového prostoru, jak je
znázornìno na ilustraci (1)
a posuòte krytku bateriového
prostoru smìrem k objektivu (2)
a potom ji otevøete.
1
2
Jak zaèít
AA lithiové baterie
38
2
2
Vložte baterie dle vyznaèené
polarity +/– uvnitø bateriového
prostoru.
Jak zaèít
3
Zatlaète na baterie krytem baterií
(1) pro jeho uzavøení a posuòte
jej, jak uvedeno na ilustraci (2).
1
2
Ujistìte se, že jste správnì zavøeli krytku bateriového prostoru. Fotoaparát se nezapne,
je-li krytka otevøená.
• Chcete-li s fotoaparátem pracovat delší dobu, použijte síœový adaptér D-AC76 (volitelný).
(str.40)
• Jestliže nebude fotoaparát po výmìnì baterií správnì pracovat, zkontrolujte, zda jsou
založeny se správnou polaritou.
Indikátor stavu baterie
Zbývající kapacitu baterií si mùžete ovìøit kontrolou { na LCD panelu.
{
svítí
: Baterie jsou plnì nabité.
svítí
: Baterie má malou energii.
svítí
: Baterie jsou témìø vybité.
Bliká
: Po zobrazení této zprávy se fotoaparát vypne.
¶
}
¶
?
¶
?
• Pøi nízkých teplotách nebo pøi kontinuální expozici se mùže objevit }, i když bude
úroveò energie baterií dostateèná. Vypnìte fotoaparát znovu jej zapnìte. Když se
objeví {, mùžete fotoaparát použít.
• { se neobjeví na panelu LCD pøi použití síœového adaptéru D-AC76 (volitelný).
39
Pøibližná kapacita snímkù a Doba prohlídky
(nové baterie)
Baterie
(teplota)
AA lithiové baterie
AA alkalické
baterie
Doba
prohlídky
700 minut
600 minut
480 minut
400 minut
300 minut
200 minut
Kapacita pro uložení snímkù (pøi normálním záznamu a použitém blesku v 50%) je založena na
mìøicích podmínkách v souladu s normou CIPA a ostatní na mìøicích podmínkách PENTAX.
Odchylky od výše uvedených hodnot mohou nastat pøi skuteèném použití v závislosti
na použitém expozièním režimu a podmínkách.
• Pøi poklesu teploty se výkon baterií doèasnì sníží. Používáte-li fotoaparát za nízkých
teplot, mìjte po ruce sadu náhradních baterií, které uchovejte v teple, napø. v kapse.
Jakmile se teplota vrátí na pokojovou, výkon baterií se obnoví.
• Cestujete-li do zahranièí nebo do zemì se studeným klimatem, èi chcete-li exponovat
vìtší poèet snímkù, mìjte po ruce sadu náhradních baterií.
2
Jak zaèít
Nabíjecí AA baterie
(NiMH 2500mAh)
(23°C)
( 0°C)
(23°C)
( 0°C)
(23°C)
( 0°C)
Fotografování s bleskem
50% použití 100% použití
1100
550
350
900
440
250
700
400
240
500
280
190
200
80
50
Nepoužitelné Nepoužitelné Nepoužitelné
Normální
záznam
40
Použití síœového AC adaptéru (volitelný)
4
1
2
2
Jak zaèít
3
Používáte-li delší dobu monitor nebo máte-li fotoaparát pøipojen k PC,
doporuèujeme používat síœový adaptér D-AC76 (volitelný).
1
2
3
4
Pøedtím než otevøete krytku konektorù, zkontrolujte,
zda je fotoaparát vypnutý.
Pøipojte konektor AC adaptéru ke vstupu DC na fotoaparátu.
Pøipojte konektor AC kabelu k adaptéru AC.
Pøipojte síœový AC kabel do sítì.
• Pøed pøipojením nebo odpojením AC adaptéru se ujistìte, že je fotoaparát vypnutý.
• Zkontrolujte bezpeèné spojení mezi fotoaparátem, síœovým AC adaptérem,
AC vstupem a zásuvkou. Odpojení zdroje bìhem záznamu nebo ètení dat mùže
poškodit SD kartu a data.
• Pøi použití adaptéru AC D-AC76 si pøeètìte pøiložený návod.
• Pøipojíte-li síœový AC adaptér, nabíjecí baterie založené ve fotoaparátu se nebudou
nabíjet.
Vložení/Vyjmutí pamìœové SD karty
41
Snímky se ukládají na pamìœovou kartu SD nebo SDHC (Obì tyto karty jsou dále
v textu zmínìny jako karty SD). Pøedtím, než vložíte nebo vyndáte kartu SD
z fotoaparátu, zkontrolujte, že je vypnutý.
• Nevyjímejte pamìœovou SD kartu, pokud svítí kontrolka pøístupu na kartu.
• Pro formátování (inicializaci) ještì nepoužité pamìœové karty SD nebo používané
v jiných digitálních pøístrojích, použijte tento fotoaparát. Viz “Formátování pamìœové
karty SD” (str.203) kde jsou detaily o formátování.
Posuòte krytkou prostoru SD
karty ve smìru (1) a poté jej
zvednìte pro otevøení (2).
Jak zaèít
1
1
2
2
Pamìœovou kartu SD úplnì
zasuòte nálepkou smìrem
k monitoru.
Chcete-li SD kartu vyjmout, jemnì
ji zmáèknìte smìrem dovnitø.
3
Zavøete krytku prostoru SD karty
(1) a poté ji posuòte ve smìru (2).
2
Ujistìte se, že jste zavøeli krytku prostoru karty.
Fotoaparát se nezapne, bude-li tato krytka
otevøena.
2
1
42
Na co je tøeba dát pozor pøi používání pamìœové SD karty
2
Jak zaèít
• Karta SD je vybavena spínaèem proti náhodnému
pøepsání dat. Nastavením spínaèe do polohy
LOCK ochráníte existující data pøed pøepsáním
Zámek ochrany
novými daty, vymazáním nebo formátováním
proti pøepsání
karty.
• Buïte opatrní pøi vyndávání SD karty ihned
po použití fotoaparátu,karta mùže být zahøátá.
• Nevyjímejte SD kartu nebo nevypínejte fotoaparát bìhem záznamu dat na kartu,
pøi prohlídce snímkù nebo pøi pøenosu dat do PC pomocí USB kabelu.
Mùže dojít ke ztrátì dat nebo k poškození karty.
• Pamìœovou SD kartu neohýbejte a chraòte ji pøed nárazy, vodou a pøed vysokými
teplotami.
• Bìhem formátování nevyjímejte SD kartu, mohlo by dojít k její poškození a byla by
nadále nepoužitelná.
• Data na SD kartì mohou být vymazána za následujících okolností. PENTAX není
zodpovìdný za vymazání nebo znièení dat
(1) zachází-li uživatel s SD kartou nesprávným zpùsobem.
(2) je-li SD karta vystavena statické elektøinì nebo elektrickému rušivému napìtí.
(3) pokud karta nebyla používána delší dobu.
(4) je-li karta vysunutá nebo je-li vyjmuta baterie bìhem pøístupu (nebo záznamu dat)
k datùm na kartì.
• Jestliže nebude pamìœová karta SD použita delší dobu, mohou být data na kartì neèitelná.
Proto pravidelnì zálohujte dùležitá data na PC.
• Nepoužívejte nebo neskladujte karty na místì, kde by byly vystaveny statické elektøinì
nebo elektrickému rušení.
• Nepoužívejte nebo neskladujte karty na pøímém slunci nebo na místech, kde dochází
k prudkým zmìnám teplot nebo ke kondenzaci.
• Chcete-li zjistit, jaké SD karty jsou kompatibilní, navštivte webovou stránku PENTAX.
• Formátování nové SD karty. Naformátujte též karty SD použité v jiných fotoaparátech.
1 Formátování pamìœové karty SD (str.203)
• Jestliže jsou na kartì nìjaká osobní data nebo citlivé informace a máte v úmyslu
SD kartu zlikvidovat, zahodit nebo prodat, ujistìte se, že jsou data na kartì kompletnì
vymazané nebo, že je karta znièená. Mìjte na pamìti, že se formátováním karty SD
se nemusí všechna data smazat a mohou být obnovena bìžnì dostupným softwarem.
K dispozici jsou též softwarové aplikace, které bezpeènì všechna data smažou.
V každém pøípadì je riziko zacházení s daty uloženými vaší pamìœové kartì SD zcela
na vaší zodpovìdnosti.
43
Záznamové pixely a Stupeò kvality
Když je formát souboru JPEG
Zvolte odpovídající poèet záznamových pixelù a stupeò kvality pro snímky v JPEG
z menu [A Záznam].
1 Nastavení záznamových pixelù JPEG (str.146)
1 Nastavení stupnì kvality JPEG (str.147)
Záznamové pixely JPEG, stupeò kvality JPEG a pøibližná kapacita pro
snímky, které lze zaznamenat
JPEG kvalita
JPEG zázn.pixely
J (3872×2592)
P (3008×2000)
i (1824×1216)
C
Nejlepší
D
Lepší
E
Dobrá
202
335
902
343
570
1549
586
974
2627
• Tabulka nahoøe uvádí pøibližnou dobu záznamu pøi použití pamìœové
SD karty s kapacitou 1 GB.
• Uvedené výsledky se mohou lišit v závislosti na subjektu, použitém
expozièním režimu, podmínkách, kartì SD, apod.
Když poèet uložených snímkù pøevýší 500, budou další ukládány do nových složek
po 500 snímcích. Avšak, v pøípadì automatické expozièní øady (Bracket), budou snímky
uloženy do stejné složky, dokud nebude ukonèena série expozic, i když poèet snímkù
pøevýší 500.
2
Jak zaèít
Zvolte poèet pixelù (rozmìr) a stupeò kvality (JPEG komprese dat) snímkù
v závislosti na tom, k èemu chcete exponované snímky použít.
Snímky s vìtším poètem zaznamenaných pixelù nebo s více Ejsou pøi tisku
kvalitnìjší. Poèet snímkù, které lze exponovat (poèet snímku, které lze
zaznamenat na SD kartu) se snižuje, v závislosti na velikosti souborù.
Kvalita zaznamenaných nebo vytištìných snímkù záleží na úrovni kvality, kontrole
expozice, rozlišení tiskárny a dalších faktorech, takže nepotøebujete zvolit vìtší
poèet pixelù než požadovaný. Napø. chcete-li vytisknout snímek v pohlednicovém
formátu, staèí i (1824×1216). Zvolte pøíslušnou záznamovou velikost a úroveò
kvality v závislosti na úèelu snímku.
44
Když je formát souboru RAW
S x, mùžete zaznamenávat do univerzálního formátu JPEG nebo
do formátu RAW, chcete-li vyšší kvalitu a možnost úpravy. U formátu RAW,
mùžete zvolit PENTAX originální formát PEF nebo všeobecný formát DNG
(Digitální Negativ) vytvoøený Adobe Systems. Na pamìœovou kartu SD 1 GB,
mùžete zaznamenat až 58 snímkù formátu PEF nebo DNG.
1Nastavení formátu souboru (str.148)
2
Jak zaèít
Nasazení objektivu
Používáte-li objektivy DA, D FA, FA J nebo jiné objektivy s pozicí clony na
s (Auto), mùžete využít všech expozièních režimù. Není-li clona nastavena
na s (Auto), budou omezeny nìkteré funkce. Viz. “Poznámky k [23. Použití
clonového kroužku]” (str.230). Jiné objektivy nebo pøíslušenství nebudou k
dispozici s továrním výchozím nastavením. Pokud používáte objektivy nebo
pøíslušenství ve výše uvedeném seznamu, nastavte [23. Použití clonového
kroužku] v menu [A Uživ. Nastavení]. (str.76)
1
2
Zkontrolujte, že je fotoaparát vypnutý.
Sejmìte krytku tìla (1) a krytku
objektivu (2).
Abyste zabránili poškození AF spojky
a kontaktù na objektivu po jeho sejmutí,
pokládejte objektiv vždy bajonetem
smìrem vzhùru.
3
Dejte proti sobì znaèky na
bajonetu objektivu a na tìle
fotoaparátu (èervené teèky).
Zajistìte objektiv jeho otoèením
ve smìru hodinových ruèièek,
až se zaklapne.
Po nasazení, otoète objektivem ve smìru
hodinových ruèièek a zkontrolujte, že je
objektiv zamknutý do polohy.
2
Jak zaèít
Pøed nasazováním nebo pøi sundávání objektivu nejprve fotoaparát vypnìte, aby nedošlo
k neèekanému pohybu objektivu.
45
46
4
Sejmìte pøední krytku objektivu
stlaèením indikovaných èástí
smìrem dovnitø.
2
Jak zaèít
Chcete-li sundat objektiv, podržte stisknuté
tlaèítko pro uvolnìní bajonetu (3) a otoète
objektivem v protismìru hodinových ruèièek.
3
• Krytka tìla (1) je urèena k ochranì fotoaparátu proti škrábancùm a neèistotám bìhem
pøepravy. Krytka tìla K se prodává samostatnì a má funkci uzamèení.
• Nezodpovídáme za problémy, škody nebo poruchy, které mohou vzniknout použitím
objektivù jiných výrobcù.
• Tìlo fotoaparátu a bajonet mají kontakty pro pøenos informací a spojku AF.
Neèistota, prach nebo koroze mohou poškodit elektrický systém. Jsou-li kontakty zneèistìné,
oèistìte je jemnou, suchou textilií.
Úprava dioptrií hledáèku
47
Dioptrie hledáèku lze upravit tak, aby odpovídaly vašemu zraku.
Pokud není obraz v hledáèku èistý, upravte nastavení dioptrií pomocí nastavovací
páèky.
Dioptrie mùžete upravit pøibližnì v rozsahu–2.5 až +1.5 m–1.
1
Podívejte se do hledáèku a
zamiøte fotoaparátem na bílou
stìnu nebo na jiný jasný
konzistentní povrch. Potom
posuòte páèkou pro úpravu
dioptrií hledáèku doleva nebo
doprava.
2
Jak zaèít
Nastavte páèku pro úpravu dioptrií, až bude
rámeèek autofokusu zaostøen.
Rámeèek AF
• Krytka oènice FP je nasazena na hledáèek pøímo z továrny. S nasazenou oènicí
je možné nastavit dioptrie hledáèku. Úpravu nastavení dioptrií lze provádìt
s nasazenou oènicí FP. Snadnìji se však nastaví je-li oènice sundaná.
• Chcete-li oènici FP sundat, vytáhnìte ji ve smìru
šipky.
Pøi nasazování oènice FP, dejte oènici do roviny
s drážkou na okuláru hledáèku a zasuòte ji do
polohy.
• Pokud není obraz v hledáèku ostrý i po nastavení
dioptrií, použijte volitelný adaptér pro korekci
dioptrií typu M. Abyste tento adaptér mohli
použít, musí být oènice FP sundaná. (str.237)
Zapnutí a vypnutí fotoaparátu
48
1
2
Dejte hlavní spínaè do polohy
[ON] (Zapnuto).
Fotoaparát se zapne.
Chcete-li fotoaparát vypnout, posuòte
hlavní spínaè do polohy [OFF] (Vypnuto).
Jak zaèít
• Nepoužíváte-li fotoaparát, vždy jej vypnìte.
• Pokud neprovedete žádnou operaci po urèitou pøednastavenou dobu, fotoaparát se
automaticky vypne. Po automatickém vypnutí fotoaparátu jej aktivujete opìtovným
zapnutím nebo proveïte nìkterý z následujících úkonù.
• Stisknìte spoušœ do poloviny.
• Stisknìte tlaèítko Q.
• Stisknìte tlaèítko M.
• Ve výchozím nastavení se fotoaparát automaticky vypne za 1 minutu, pokud není
provedena žádná operace. Nastavení mùžete zmìnit v [Auto.vypnutí] v menu
[R Nastavení]. (str.214)
Výchozí nastavení
49
Pøi prvním zapnutí fotoaparátu po jeho zakoupení
se objeví na obrazovce [Language/
]. Øiïte
se níže uvedeným postupem pro nastavení
jazyka na monitoru a aktuálního data a èasu.
Jakmile je nastavení hotové, není jej tøeba pøi
dalším zapnutí fotoaparátu znovu provádìt.
2
Cancel
OK
OK
Úprava data
Styl data
d d / m m / r r 24h
Datum
01 / 01 / 2008
Čas
00 : 00
MENU
Cancel
OK
OK
Nastavení jazyku displeje
Mùžete si vybrat jazyk pro menu, chybová hlášení atd. Jsou zobrazena v
následujících jazycích : anglicky, francouzsky, nìmecky, španìlsky, portugalsky,
italsky, holandsky, dánsky, švédsky, finsky, polsky, èesky, maïarsky, turecky,
rusky, korejsky, èínsky (tradièní a zjednodušená) a japonsky.
1
Použijte ètyøcestný pøepínaè
(2345) pro volbu požadovaného
jazyku.
Implicitnì je nastaven anglický jazyk.
MENU
2
Stisknìte tlaèítko 4.
Objeví se poèáteèní obrazovka
[Výchozí nastavení] ve zvoleném jazyku.
Stisknìte dvakrát ètyøcestný pøepínaè (3)
a pøejdìte na krok 10 nechcete-li nastavit
[Domácí mìsto].
Cancel
OK
OK
Výchozí nastavení
Language
Čeština
Praha
Velikost textu
MENU
Cancel
Std.
OK
OK
Jak zaèít
MENU
Jestliže se objeví obrazovka s nastavením data,
nastavte jej dle postupu v “Nastavení data a èasu”
(str.52).
50
3
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (3).
Kurzor se posune na W.
4
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Objeví se obrazovka s [W Domácí mìsto].
5
2
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45)
pro volbu mìsta.
Domácí město
Jak zaèít
Praha
DST
MENU Cancel
6
OK
OK
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (3).
Kurzor se pøesune na [DST] (Letní èas).
7
8
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45) pro volbu O (Zapnuto) nebo
P (Vypnuto).
Stisknìte tlaèítko 4.
Fotoaparát se vrátí na obrazovku s [Výchozí nastavení].
9
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (3).
Kurzor se pøesune na [Velikost textu].
10
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5)
a použijte ètyøcestný pøepínaè pro
volbu (23) [Std.] nebo [Široký].
Volbou [Široký] se zvìtší vybraná položka
menu.
Výchozí nastavení
Language
Praha
Velikost textu
MENU
11
Čeština
Cancel
Std.
Široký
OK
Dvakrát stisknìte tlaèítko 4.
Objeví se obrazovka s [Úprava data].
V tomto návodu, jsou obrazovky s menu popisovány s [Velikost textu] nastavenými
na [Std.].
OK
51
Je-li nastaven nesprávný jazyk
Když omylem nastavíte jiný jazyk na obrazovce [Language/
] a pøejdete
na obrazovku s [Úprava data], mùžete provést následující operace pro korekci
nastavení jazyku.
Jestliže pøejdete na pøepnutí fotoaparátu na režim exponování (a fotoaparát
je pøipraven k expozici snímku), proveïte následující operace od kroku 2 pro
nastavení správného jazyku.
1
3
4
5
6
Obrazovka zobrazená napravo je pøíkladem
zobrazení nápovìdy. Zobrazená obrazovka
se bude lišit v závislosti na zvoleném jazyku.
Nápovìda se na monitoru objeví na 3 sekundy.
Stisknìte jednou tlaèítko 3.
9
2
AF.S
Jak zaèít
2
Stisknìte jednou tlaèítko 3
pro zobrazení nápovìdy (str.49)
na monitoru.
AUTO PICT
RAW
OK
RAW+
---
2008 / 01 / 01 00
00:: 00
A je zobrazený v horní záložce.
([A Záznam] menu)
Stisknìte dvakrát ètyøcestný pøepínaè (5).
R je zobrazený v horní záložce. ([R Nastavení] menu)
Použijte ètyøcestný pøepínaè (3) pro volbu [Language/
].
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Objeví se obrazovka s [Language/
].
Použijte ètyøcestný pøepínaè (2345) pro volbu
požadovaného jazyku a stisknìte tlaèítko 4.
Objeví se menu [R Nastavení] ve zvoleném jazyku.
Øiïte se následujícími stránkami a nastavte požadované domácí mìsto
[Domácí mìsto] a aktuální datum a èas dle potøeby.
• Zmìna domácího mìsta: “Nastavení svìtového èasu” (str.206)
• Zmìna data a èasu: “Zmìna data a èasu a styl zobrazení” (str.205)
Když není nastaveno [Domácí mìsto] a datum a èas, obrazovka s [Výchozí nastavení]
nebo s [Úprava data] se zobrazí opìt pøi pøíštím zapnutí fotoaparátu.
Když nepøejdete na obrazovku s [Úprava data], mùžete provést novou volbu jazyku
použitím ètyøcestného pøepínaèe (5) na obrazovce se [Language/
].
52
Nastavení data a èasu
Nastavte aktuální datum a èas a jejich formát pro zobrazení na displeji.
1
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè
(5).
Rámeèek se posune na [dd/mm/rr].
2
Úprava data
Jak zaèít
Styl data
d d / m m / r r 24h
Datum
01 / 01 / 2008
Čas
00 : 00
MENU
2
3
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè
(5).
Úprava data
d d / m m / r r 24h
Datum
01 / 01 / 2008
Čas
00 : 00
Cancel
OK
OK
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (23) pro volbu 24h (24-hodinový
formát) nebo 12h (12- hodinový formát).
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Rámeèek se vrátí na [Styl data].
6
OK
Styl data
MENU
5
OK
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23) pro zvolení formátu data.
Rámeèek se posune na [24h].
4
Cancel
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (3).
Rámeèek se posune na [Datum].
7
53
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè
(5).
Rámeèek se posune na mìsíc.
Úprava data
Styl data
d d / m m / r r 24h
Datum
01 / 01 / 2008
Čas
00 : 00
MENU
Cancel
OK
OK
2
Chcete-li nastavit mìsíc, stisknìte ètyøcestný pøepínaè (23).
Den a rok zmìòte stejným zpùsobem.
Dále, zvolte èas.
Jestliže v kroku 4 zvolíte [12h], nastavení se pøepíná mezi am a pm v závislosti
na denní dobì.
9
Stisknìte tlaèítko 4.
Fotoaparát je pøipraven exponovat snímek.
Jestliže nastavíte datum a èas pomocí menu, vrátíte se na obrazovku s mopenu
[R Nastavení]. Stisknìte opìt tlaèítko 4.
Stisknutím tlaèítka 3 bìhem úpravy data se zruší doposud provedená nastavení
a pøepne fotoaparát na režim exponování snímkù. Jestliže zapnete zdroj bez nastavení
data a èasu a nebylo-li provedeno poèáteèní nastavení, objeví se obrazovka s [Úprava
data]. Datum mùžete též nastavit pozdìji nastavením v menu. (str.205)
• Když dokonèíte nastavení a stisknete tlaèítko 4, hodiny fotoaparátu se resetují
na 00 sekund. Pro nastavení pøesného èasu stisknìte tlaèítko 4 ve chvíli, kdy èasový
signál (v TV, rádiu, apod.) dosáhne 00 sekund.
• Mùžete zmìnit jazyk, nastavení data a èasu operacemi v menu. (str.205, str.209)
Jak zaèít
8
54
Poznámky
3
Základní operace
Tato kapitola vysvìtluje základní operace pøi exponování,
nastavíte-li koleèko volby režimù na I (Auto Picture) pro
zajištìní úspìšných výsledkù.
Podívejte se do kapitoly 4, chcete-li vìdìt více o pokroèilých
funkcích a nastavení exponování.
Základní operace pøi exponování .............................. 56
Použití zoomových objektivù ..................................... 61
Použití vestavìného blesku ....................................... 62
Exponování snímkù s použitím funkce
omezení otøesù ............................................................ 67
Prohlídka snímkù ........................................................ 70
Vymazání snímkù ........................................................ 72
56
Základní operace pøi exponování
Držení fotoaparátu
Je dùležité vìdìt, jak držet fotoaparát pøi exponování snímkù.
• Fotoaparát držte pevnì obìma rukama.
• Exponujete-li snímky, stisknìte jemnì spoušœ.
3
Základní operace
Horizontální poloha
Vertikální poloha
• Abyste zamezili rozhýbání fotoaparátu, opøete tìlo nebo fotoaparát o pevný pøedmìt
– napø. o stùl, strom nebo stìnu.
• I když jsou urèité rozdíly mezi fotografy, platí všeobecné pravidlo, že èas pro expozici
z ruky je 1/(fokální délka použitého objektivu ×1.5). Napø. je to 1/75 sekundy pøi fokální
délce 50mm a 1/150 sek. pøi 100mm. V pøípadì delších expozièních èasù byste mìli
použít stativ nebo funkci pro omezení otøesù (str.67).
• Aby nedošlo k rozhýbání fotoaparátu pøi použití teleobjektivu, mìl by být stativ tìžší než
celková hmotnost fotoaparátu a objektivu.
• Nepoužívejte funkci omezení otøesù pøi upevnìní fotoaparátu na stativ.
57
Fotoaparát si sám zvolí optimální nastavení
x má rùzné režimy exponování, režimy zaostøování a zpùsobu expozice
vhodné pro vaše zámìry. Tato èást vysvìtluje jak exponovat snímky jednoduchým
stisknutím spouštì.
1
Nastavte koleèko volby režimù
na I.
2
Nastavte páèku volby režimu
zaostøování na =.
Zaostøovací režim se mìní
na l (Autofocus/Single).
Pøi l, objektiv automaticky zaostøí pøi
stisknutí spouštì do poloviny. Je-li snímek
zaostøený, lze spustit závìrku. (str.102)
3
Základní operace
Fotoaparát vybere pro daný subjekt
optimální expozièní režim.
1 Volba pøíslušného expozièního režimu
pro rùzné scenérie (str.78)
58
3
Podívejte se hledáèkem pro
sledování subjektu.
Zoom objektiv použijte pro zmìnu rozmìru
subjektu v hledáèku.
1Použití zoomových objektivù (str.61)
4
3
Základní operace
Umístìte subjekt do AF rámeèku
autofokusu a stisknìte do poloviny
spoušœ.
Systém autofokusu zaène pracovat. Je-li
objekt zaostøen, objeví se v hledáèku indikátor
zaostøení ].
Když je nastaven na režim I (Auto
Picture), automaticky se nastaví optimální
expozièní režim z nabídky Portrét, Krajina,
Makro a Pohybující objekt nebo standardní
nastavení (Normální režim).
Blesk se v pøípadì potøeby automaticky
vyklopí (Stisknìte tlaèítko K a manuálnì
vyklopte blesk, když není režim blesku
nastavený na [Auto odpálení] nebo na [Auto
blesk+èervené oèi])
1 Ovládání tlaèítka spouštì (str.59)
1 Subjekty, které je obtížné zaostøit
autofokusem (str.60)
1 Použití vestavìného blesku (str.62)
1 Volba zaostøovací plochy (bodu AF)
(str.105)
Stav blesku
Indikátor zaostøení
Ještì pøed expozicí mùžete na náhledu snímku na monitoru zkontrolovat kompozici
zábìru, expozici a zaostøení. (str.112)
5
Stisknìte úplnì spoušœ.
Snímek je exponován.
6
59
Prohlídnìte si zaznamenané
snímky na monitoru.
Po expozici se snímek na 1 sekundu
zobrazí na monitoru (Okamžitý náhled).
1 Nastavení okamžitého náhledu (str.211)
1 Zobrazení histogramu (str.211)
1 Zobrazení jasných/tmavých ploch
(str.211)
Bìhem okamžitého náhledu mùžete
snímek zvìtšit pomocí zadního e-koleèka.
(str.162)
Snímky zobrazené bìhem okamžité
prohlídky lze vymazat, stisknete-li
tlaèítko i.
1 Vymazání snímkù (str.72)
3
Ovládání tlaèítka spouštì
Tlaèítko spouštì má dvì pracovní polohy.
Nestisknutá
Stisknìte do
poloviny
(prvá poloha)
Úplnì stisknìte
(druhá poloha)
Stisknutím spouštì do poloviny (prvá poloha) se zapnou indikátory
v hledáèku a na LCD panelu a aktivuje se systém autofokusu.
Úplným stisknutím (druhá poloha) se exponuje snímek.
• Exponujete-li snímek, stisknìte jemnì spoušœ, abyste bìhem expozice
fotoaparát nerozhýbali.
• Abyste se nauèili, kde je prvá poloha spouštì, vyzkoušejte si stisknutí spouštì
do poloviny.
• Je-li zmáèknuta spoušœ do poloviny, na chvíli se zobrazí indikátory hledáèku.
Po stisknutí spouštì a jejím uvolnìním zùstanou indikátory zobrazeny na
10 sekund (výchozí nastavení). (str.27, str.99)
Základní operace
Mazání
Maz
60
Subjekty, které je obtížné zaostøit autofokusem
Mechanismus autofokusu není dokonalý. Zaostøování mùže být obtížné pøi
exponování snímkù za následujících podmínek (viz dole a až f). Tyto body se také
týkají manuálního ostøení s použitím zaostøovacího indikátoru v hledáèku ].
Pokud nelze daný objekt automaticky zaostøit, nastavte páèku volby režimu ostøení
na \, použijte pro zaostøení daného objektu režim manuálního ostøení a zaostøete
na matnici v hledáèku. (str.110)
3
Základní operace
(a) Objekty s extrémnì nízkými kontrasty, jako je bílá stìna, která vykrývá
v zaostøovací plochu.
(b) Objekty, které v rozsahu zaostøovací plochy neodrážejí dostatek svìtla.
(c) Rychle se pohybující objekty.
(d) Objekty fotografované proti odraženému svìtlu nebo pøi silném protisvìtle
(jasné pozadí).
(e) Opakující se vertikální nebo horizontální linie v rozsahu v zaostøovací plochy.
(f) Øada objektù v popøedí a v pozadí zaostøovací plochy.
Subjekt nemusí být zaostøen, i když je zobrazen ] (indikátor zaostøení), a platí body
(e) a (f) uvedené nahoøe..
Použití zoomových objektivù
61
Zoom objektivem se zvìtšuje objekt (telefoto) nebo zachycuje širší oblast zábìru
(širší úhel zábìru). Nastavte jej do požadované polohy a exponujte snímek.
1
Otoète kroužkem zoomu doprava
nebo doleva.
Otoète kroužkem zoomu ve smìru
hodinových ruèièek pro telefoto
a v protismìru hodinových ruèièek
pro širokoúhlý zábìr.
3
Základní operace
Širokoúhlý
Telefoto
• Èím je menší èíslo zobrazené fokální vzdálenosti, tím je širší úhel zábìru. Naopak,
èím je toto èíslo vìtší, tím více se obraz zvìtšuje.
• Funkce motorického zoomu (Sledování velikosti snímku, Zoom Clip a Auto Zoom Effect)
nejsou s tímto fotoaparátem kompatibilní.
62
Použití vestavìného blesku
Chcete-li exponovat snímky pøi nízké hladinì osvìtlení nebo v protisvìtle nebo
chcete-li použít režim manuálnì blesk, postupujte podle následujících instrukcí.
Výkon vestavìného blesku je optimální v rozsahu vzdáleností 0,7m až 5m od
subjektu. Použijete-li blesk ve vzdálenosti kratší než 0,7m, nebude expozice
správnì korigována a mùže dojít k vinìtaci. (Tato vzdálenost se mírnì liší v
závislosti na použitém objektivu a nastavené citlivosti. (str.132))
Kompatibilita vestavìného blesku a objektivù
3
Základní operace
V závislosti na použitém objektivu a expozièních podmínkách mùže dojít
k vinìtaci (ztmavení v rozích snímku nedostatkem svìtla). Doporuèujeme
udìlat testovací snímek.
1Objektivy DA, D FA, FA J, FA a F Kompatibilita s vestavìným bleskem
(str.133)
• Používáte-li vestavìný blesk, sundejte pøed exponováním sluneèní clonu.
• Vestavìný blesk se odpálí v plném výkonu s objektivy, které nemají polohu
clonového kroužku na s (Auto).
Režim blesku
Funkce
g
Auto odpálení
Fotoaparát automaticky urèí okolní svìtelné podmínky a
vestavìný blesk se vyklopí. Blesk se vyklopí a odpálí, je-li to
tøeba. Blesk se vyklopí v nìkterých pøípadech, jako jsou
nevhodný èas závìrky nebo v protisvìtle. (Blesk se mùže
vyklopit, ale nemusí se odpálit, pokud fotoaparát urèí, že to
není nutné)
b
Blesk zap
Pøi manuálním režimu blesku se blesk odpálí, je-li manuálnì
vyklopen. Neodpálí se, je-li sklopen.
i
Auto blesk+
èervené oèi
Pøed odpálením automatického blesku vyšle paprsek pro
redukci efektu èervených oèí.
D
Blesk zap+
èervené oèi
Blesk se odpálí manuálnì. Pøed samotným odpálením vyšle
paprsek pro omezení efektu èervených oèí.
r
Režim bezdrátový
Mùžete synchronizovat externí blesk s propojením
automatických funkcí (AF540FGZ nebo AF360FGZ) bez
použití synchronizaèního kabelu.
63
Volba režimu blesku
1
Stisknìte tlaèítko {.
3
Základní operace
Objeví se menu Fn.
Fn
AUTO
OK
Fn
2
Ukon it
Ukončit
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (3).
Objeví se obrazovka s [Režim blesku].
Režim
Re im blesku
Auto odpálení
odpálen
odp lení
0.0
OK
OK
64
3
Použijte ètyøcestný ovladaè (45), chcete-li zvolit režim blesku.
Otoète e-koleèko pro nastavení kompenzace blesku. (str.128)
Je-li koleèko volby režimù nastavené na e, K, b, c, a nebo p, g a i,
se objeví v šedé barvì a nelze je zvolit.
4
Stisknìte tlaèítko 4.
Fotoaparát je pøipraven exponovat snímek.
3
Základní operace
Použití automatického odpálení g, i
(Automatické vyklopení blesku)
1
Nastavte koleèko volby režimù na H, I, =, q, \ nebo ..
Blesk se deaktivuje, pokud vyberete režim A (Noèní scenerie), K (Západ slunce),
D (Svìtlo svíèky) nebo E (Muzeum) z nabídky režimù H (Scéna).
2
Namáèknìte spoušœ do poloviny.
Je-li potøeba pøisvìtlení bleskem,
vestavìný blesk se vyklopí do pracovní
polohy a zaène se nabíjet. Když je blesk
plnì nabitý, objeví se na LCD panelu
a v hledáèku b. (str.27, str.29)
Pøepnìte mezi režimy automatického
a manuálního odpálení blesku (zapnutý blesk)
stisknutím tlaèítka K pøi vyklopeném blesku
do pracovní polohy. Je-li nastaven režim Auto,
objeví se na LCD panelu E.
3
65
Stisknìte úplnì spoušœ.
Snímek je exponován.
4
Chcete-li sklopit blesk, stisknìte
vyznaèenou èást, jak je ukázáno
na ilustraci.
3
1
Stisknìte tlaèítko K.
Vestavìný blesk se vyklopí a zaène se nabíjet.
Režim zapnutého blesku se použije bez
ohledu na nastavení režimu blesku.
Když je blesk plnì nabitý, objeví se b na
LCD panelu a v hledáèku. (str.27, str.29)
Je-li režim blesku nastaven na g nebo na i
a vyklopíte-li vestavìný blesk, mùžete
pøepnout mezi režimy automatického a
manuálního odpálení blesku (Flash ON)
stisknutím tlaèítka K za následujících
podmínek..
• Expozièní režim je nastaven na I, =, s,
q, \, nebo ..
• Režim H je nastavený na i, K, C,
nebo na E.
2
Stisknìte úplnì spoušœ.
Blesk se odpálí a exponuje se snímek.
3
Blesk uložte do výchozí polohy jeho stisknutím dolu.
Základní operace
Použití režimu zapnutého blesku b, D
66
Použití funkce redukce efektu èervených oèí Blesk
3
Základní operace
Pøi exponování portrétù s bleskem ve tmavém prostøedí se èasto objevují
na snímcích èervené oèi. Tento jev je zapøíèinìn odrazem elektronického blesku
od pozadí sítnic oèí. Je to zpùsobeno tím, že v tmavém prostøedí jsou zornice oèí
rozšíøené.
Tomuto jevu nelze zcela zabránit, ale následující postupy jej mohou omezit.
• Pøi exponování osvìtlete okolí.
• Nastavte na širokoúhlé ohnisko a jestliže používáte zoom objektiv,
pøibližte se k subjektu.
• Použijte blesk, který podporuje omezení èervených oèí.
• Když používáte externí blesk, umístìte jej od fotoaparátu na co nejvìtší vzdálenost.
Funkce redukce efektu èervených oèí redukuje tento jev dvojím odpálením blesku.
S funkcí redukce efektu èervených oèí je pøed spuštìním závìrky, odpálen
pøedblesk. To snižuje rozšíøení zornic. Hlavní blesk je odpálen až poté,
kdy jsou zornice ménì rozšíøené a sníží se tak efekt èervených oèí.
Chcete-li použít funkci redukce efektu èervených oèí pøi motivovém režimu H,
zvolte D (Auto blesk+èervené oèi) nebo F (Blesk zap+èervené oèi).
Pøi ostatních režimech nastavte na F (Blesk zap+èervené oèi).
Exponování se synchronizací s denním svìtlem
Pøi exponování portrétního snímku za denního svìtla blesk eliminuje stíny
vznikající na oblièeji osoby, která je ve stínu. Použití blesku v tìchto podmínkách
se nazývá synchronizace s denním svìtlem. Pøi synchronizaci s denním svìtlem
se použije režim zapnutého blesku.
Exponování snímkù (Automatické nastavení motivových režimù)
1 Vyklopte blesk manuálnì a zkontrolujte, že je režim blesku nastavený
na E (Blesk zap). (str.65)
2 Zkontrolujte, že je blesk plnì nabitý.
3 Exponujte snímek.
Jestliže je pozadí pøíliš svìtlé, snímek mùže být pøeexponován.
Bez synchronizace s denním svìtlem Se synchronizací s denním svìtlem
Exponování snímkù s použitím funkce
omezení otøesù
67
Mùžete snadno exponovat ostré snímky s zapnutím spínaèe funkce pro omezení.
Shake Reduction (Redukce otøesù)
Funkce Shake Reduction se aktivuje pøi stisknutí spouštì. To je užiteèné
pro exponování snímkù v pøípadech, kdy je pravdìpodobné rozhýbání
fotoaparátu. Funkce Shake Reduction zkrátí pøibližnì o 4 kroky èas závìrky
a sníží tak riziko vlivu otøesù fotoaparátu na výsledný snímek.
Funkce omezení otøesù fotoaparátu je ideální za následujících situací.
• Pøi exponování na slabì osvìtlených místech, jako je v interiéru, v noci,
je-li zataženo a ve stínu
• Pøi exponování snímkù teleobjektivem
Snímek exponovaný pomocí funkce
omezení otøesù
• Funkce Shake Reduction nekompenzuje rozmazání, které je zpùsobeno pohybem
subjektu. Pro zachycení pohybujícího se subjektu zkraœte expozièní èas.
• Pøi exponování snímkù z malé vzdálenosti nemusí funkce pro omezení otøesù
zcela omezit otøesy fotoaparátu. V tomto pøípadì doporuèujeme tuto funkci
vypnout a nasadit fotoaparát na stativ.
• Funkce pro omezení otøesù nebude úplnì pracovat pøi delších expozièních, napø.
pøi exponování pohybujícího se subjektu nebo pøi noèních sceneriích. V tomto
pøípadì, doporuèujeme funkci pro omezení otøesù vypnout a použít stativ.
Funkce pro omezení otøesù a fokální délka objektivu
Funkce pro omezení otøesù automaticky rozpozná informace z objektivu jako
fokální vzdálenost.
Jestliže fotoaparát používá objektivy DA, D FA, FA J, FA nebo F informace
z objektivu, jsou automaticky rozpoznány a aktivuje se funkce Shake
Reduction. [Fokální délka] nelze nastavit v menu [Vstup fokální délka]
v [A Záznam] (Položky menu nelze zvolit).
Jestliže bude použit jiný typ objektivu, nebudou informace z objektivu
automaticky rozpoznány i když bude aktivovaná funkce Shake Reduction.
V tomto pøípadì, se objeví menu [Vstup fokální délka]. Nastavte manuálnì
[Fokální délka] manuálnì v menu [Vstup fokální délka].
1 Nastavení funkce Shake Reduction (Redukce otøesù) (str.69)
3
Základní operace
Rozmazaný snímek
68
Zapnutí funkce Shake Reduction
1
Zapnìte funkci omezení otøesù.
Když stisknete spoušœ do poloviny,
k objeví se v hledáèku a zapne
se pro omezení otøesù.
3
Základní operace
• Pøi nasazení fotoaparátu na stativ, zkontrolujte, že je vypnutá funkce pro omezení otøesù.
• Funkce Shake Reduction se automaticky vypne v následujících situacích.
Pøi použití samospouštì, 2 sek. prodleva, s dálkovým ovládáním, 3 sek. prodleva,
expozice èasem B nebo pøi bezkontaktním režimu s externím bleskem.
• Jestliže máte objektiv, který nepodporuje automatický pøenos informací z objektivu jako
je napø. nastavená fokální vzdálenost (str.67), objeví se menu [Vstup fokální délka].
Nastavte v menu [Vstup fokální délka] manuálnì [Fokální délka]. 1 Nastavení funkce
Shake Reduction (Redukce otøesù) (str.69)
• Nebudete-li používat funkci pro omezení otøesù, vypnìte ji.
• Funkce pro omezení otøesù nebude úplnì pracovat (asi 2 sekundy) po zapnutí
fotoaparátu nebo po obnovení napájení z funkce úspory energie (Auto Power Off).
Než stisknete spoušœ pro exponování snímku, poèkejte, až bude funkce pro omezení
otøesù stabilizovaná. Stisknìte spoušœ do poloviny. Fotoaparát bude pøipravený k expozici,
když se objeví v hledáèku k.
• Redukce otøesù Shake Reduction pracuje s kterýmkoliv x kompatibilním
objektivem PENTAX. Když je clonový kroužek do jiné polohy než je s (Auto) nebo
s objektivy, které nemají polohu s, fotoaparát nepracuje pokud nebude [23. Použití
clonového kroužku] (viz str.76; viz str.30 - str.31 pro zpùsob operace) nastaven
na [Povoleno] v menu [A Uživ. Nastavení]. Toto nastavení proveïte pøed použitím.
Mìjte na pamìti, že nìkteré funkce jsou nepøístupné když [23. Použití clonového
kroužku] je nastavený na [Povoleno] v menu [A Uživ. Nastavení].
Odkaz je na “Poznámky k [23. Použití clonového kroužku]” (str.230) jsou detaily.
69
Nastavení funkce Shake Reduction (Redukce otøesù)
Nastavení menu [Vstup fokální délka] se objeví pøi zapnutí fotoaparátu se
zapnutou funkcí Shake Reduction a nasazení objektivu, který nepodporuje
automatický pøenos informace z objektivu jako je fokální délka (str.67).
Nastavte [Fokální délka] manuálnì v menu [Vstup fokální délka].
• Menu nastavení [Vstup fokální délka] se neobjeví když je použit objektiv, který
podporuje automatický pøenos informací z objektivu jako fokální délka,
protože se [Fokální délka] nastaví automaticky.
• Pøi použití objektivu, který nemá polohu clonového kroužku na s nebo s nastavením
clonového kroužku na jinou polohu jak s, nastavte [23. Použití clonového kroužku]
v menu [A Uživ. Nastavení] (str.76) na [Povoleno].
Použijte ètyøcestný pøepínaè
(45) nebo e-koleèko pro
nastavení [Fokální délka].
Základní operace
1
Vstup fokální délka
Fokální délka
Mùžete zvolit z následujících 34 hodnot
fokální délky (Výchozí nastavení je na 35.)
8
10
12
15
18
20
24
28
40
45
50
55
65
70
75
85 100 120
30
100
120
135
35
MENU
Cancel
OK
OK
135 150 180 200 250 300 350 400 450 500
550 600 700 800
• Jestliže fokální vzdálenost vašeho objektivu není v seznamu nahoøe, zvolte hodnotu,
která bude nejbližší skuteèné fokální vzdálenosti.(pøíklad: [18] pro 17 mm a [100] pro
105 mm).
• Když použijete zoom objektiv, zvolte skuteènou fokální vzdálenost nastavenou
na zoomu stejným zpùsobem.
• Efekt funkce pro omezení otøesù je ovlivnìn expozièní vzdáleností a informací o fokální
vzdálenosti. Funkce pro omezení otøesù nemusí pracovat ve všech pøípadech pøi exponování
na krátké vzdálenosti.
2
3
Stisknìte tlaèítko 4.
Fotoaparát je pøipraven exponovat snímek.
Pro zmìnu nastavení fokálné délky, použijte [Vstup fokální délka] v menu [A Záznam]
(str.74).
Prohlídka snímkù
70
Prohlídka snímkù
Pomocí fotoaparátu mùžete zaznamenané snímky prohlížet.
K prohlížení snímkù na PC použijte pøiložený software PENTAX PHOTO Browser 3.
Více informací najdete v “PENTAX PHOTO Browser 3/PENTAX PHOTO Laboratory 3
Operating Manual”.
3
Základní operace
1
Po exponování snímku stisknìte
tlaèítko Q Prohlídka.
Na monitoru se objeví naposledy
exponovaný snímek (snímek s nejvyšším
èíslem souboru).
Stisknìte tlaèítko M bìhem prohlížení
pro pøepnutí zobrazení informace jako jsou
data zobrazeného snímku.
Viz str.25 - str.26 pro zobrazení detailních
informací.
100-0001
100-0001
M
1/2000
F2.8
RGB
Standard
Zobrazení histogramu
M
M
M
P
100-0001
AF.S
mm
1/2000
- 0.5
+1.5
F2.8
G2 A1
ISO 200
JPEG 10
AdobeRGB
02 / 02 / 2008 10 : 39 AM
Bez informací
±±00
±0
±0
±0
±0
±0
±0
Zobrazení detailní
informace
2
71
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè
(45).
4 : Objeví se pøedchozí snímek.
5 : Objeví se následující snímek.
Viz “Funkce prohlížení” (str.157), kde jsou detaily k režimu prohlížení.
3
Základní operace
Vymazání snímkù
72
Vymazání jednoho snímku
Najednou mùžete vymazat jeden snímek.
• Jakmile snímky vymažete, nelze je obnovit.
• Snímky oznaèené ochranným symbolem nelze vymazat.
3
Základní operace
1
2
Stisknìte tlaèítko Q a použijte ètyøcestný pøepínaè (45) pro
výbìr snímku, který chcete vymazat.
Stisknìte tlaèítko i.
Objeví se obrazovka s vymazáním snímku.
3
Použijte ètyøcestný pøepínaè
(23) pro volbu [Mazání].
100-0046
Zvolte formát souboru pro vymazání
snímkù uložených do RAW+ formátu.
4
Mazání JPEG
Vymaže pouze snímek JPEG.
Mazání RAW
Vymaže pouze snímek RAW.
Mazání
RAW+JPEG
Vymaže oba formáty souborù.
Mazání
Zru it
Zrušit
Všechny
echny snímky
sn mky
Stisknìte tlaèítko 4.
Snímek se vymaže.
Pro vymazání nìkolika snímkù, viz “Vymazání nìkolika snímkù” (str.173).
OK
OK
4
Expozièní funkce
Tato kapitola popisuje rùzné základní a pokroèilé expozièní
funkce, které jsou k dispozici s x.
Jak ovládat expozièní menu ....................................... 74
Volba pøíslušného expozièního režimu
pro rùzné scenérie ...................................................... 78
Nastavení expozice ..................................................... 81
Zaostøování ................................................................ 102
Kontrola kompozice, expozice a zaostøení
pøed exponováním .................................................... 112
Kontinuální expozice ................................................ 115
Exponování samospouští ......................................... 117
Exponování pomocí dálkového ovládání
(Dálkové ovládání F: prodává se zvlášœ) ................. 120
Použití funkce aretace zrcátka v horní poloze
pro zabránìní rozhýbání fotoaparátu ...................... 123
Automatická zmìna expozièních podmínek
pøi exponování (Automatická expozièní øada) ........ 124
74
Jak ovládat expozièní menu
Stisknìte tlaèítko 3 v režimu exponování. Objeví se menu [A Záznam].
[A Záznam] Nastavení položek menu
Proveïte nastavení související s exponováním v menu [A Záznam].
Položka
Funkce
Stránka
Režim AF
Zvolí režim autofokusu.
str.104
Mìøení AE
Vybere èást obrazovky, která má být použita pro
mìøení jasu a urèení expozice.
str.98
Výbìr bodu AF
Vybere èást obrazovky, která má být použita pro
zaostøení.
str.105
Formát souboru
Nastaví formát souboru.
str.148
JPEG záznamové
pixely
Nastaví rozmìr pro záznam JPEG snímkù.
str.146
JPEG kvalita
Nastaví kvalitu snímku pro exponování v JPEG.
str.147
Soubor formátu RAW
Nastaví formát souboru pro exponování v RAW.
str.148
Barevný prostor
Nastaví barevný prostor, který se má použít.
str.155
| tlaèítko
Nastaví funkci tlaèítka |.
str.149
Pamìœ
Nastaví volby pro uložení pøi vypnutí fotoaparátu.
str.217
Vstup fokální délka
Nastaví [Fokální délka] pokud je použit objektiv, jehož
fokální vzdálenost nelze automaticky urèit.
str.69
4
Expozièní funkce
75
[A Uživ. Nastavení] Nastavení položek menu
Nastaví uživatelské funkce pro maximální využití funkcí SLR fotoaparátu s
uživatelsky nastavitelnou menu. Výchozí nastavení nemìní uživatelskou funkci.
Nastavení menu [A Uživ. Nastavení] jsou aktivována, když v [Nastavení], je první
položka nastavena na O (Zapnuto).
Položka
Funkce
Stránka
Nastaví zmìnu uživatelské funkce.
1. Kroky EV
Nastaví kroky pro expozici.
str.101
-
2. Kroky citlivosti
Nastaví úpravu krokù pro citlivost ISO.
str.83
3. Operaèní doba
expozimetru
Nastaví expozièní dobu mìøení.
str.99
4. L s aretací AF
Nastaví, zda se má aretovat expozièní hodnota pøi
aretaci zaostøení.
str.108
5. Spojení bodu AF
a AE
Nastaví, jestli se mají propojit expozièní hodnoty s
bodem AF v zaostøovací ploše bìhem multisegmentového mìøení.
str.99
6. Poøadí v automatické Nastaví poøadí pro automatickou expozièní øadu
exp. øadì
(bracket).
str.124
7. Upraví vyvážení bílé Jemné doladìní vyvážení bílé.
str.154
Nastaví, jestli se má v hledáèku zobrazit zvolený AF
8. Pøekryvná plocha AF
bod (zaostøovací pozice).
str.105
Nastaví, zda se má použít autofokus, pøi exponování
snímkù pomocí dálkového ovládání.
Závìrka je spuštìna po aktivaci AF, je-li spuštìna
závìrka dálkovým ovládáním pøi nastavení na [ON]
(Zapnuto). Závìrka nemùže být spuštìna, dokud není
zaostøeno.
AF se pøi spuštìní závìrky z dálkového ovládání
neaktivuje, pøi nastavení na [OFF] (Vypnuto).
str.121
10. Delší èasy NR
Nastaví omezení šumu pøi expozicích s delším èasem.
str.85
11. Redukce šumu
high-ISO
Nastaví zda se má použít redukce šumu pøi
exponování s vyšší ISO. Vyberte ze tøí úrovní.
str.85
12. Tlaèítko 4 pøi
expozici
Tlaèítku 4 pøiøadí funkci, kterou má vykonávat
bìhem exponování.
str.103
13. e-koleèko
v Programu
Nastaví e-koleèko v režimu e (Program).
str.88
14. Zelené tlaèítko
v manuálu
Zvolí zpùsob úpravy expozic pøi stisknutém Zeleném
tlaèítku v režimu a (Manuál).
str.96
15. Spuštìní bìhem
nabíjení
Nastaví, aby se spustila závìrka bìhem nabíjení
vestavìného blesku.
str.129
16. Blesk pøi
bezdrátovém režimu
Nastaví zpùsob odpálení vestavìného blesku pøi
bezdrátovém režimu.
str.138
9. AF pøi dálkovém
ovládání
4
Expozièní funkce
Nastavení
76
Položka
Funkce
Stránka
17. WB pøi použití
blesku
Nastaví zda se má zmìnit nastavení vyvážení bílé pøi
použití blesku nastaveném na [Blesk].
str.151
18. Zpùsob náhledu
Nastaví metodu náhledu, když bude hlavní spínaè
v poloze náhledu (|).
str.112
19. Zobrazení citlivosti
Nastaví zda se má pøepnout poèet zaznamenatelných
snímkù na panelu LCD a v hledáèku na displeji
citlivosti.
20. Uloží informaci
otoèení
Nastaví, zda se má uložit informace o otoèení.
–
21. Automat. otoèení
snímku
Nastaví automatické otoèení snímkù bìhem
prohlížení.
–
22. Záchytné ostøení
Pøi nastavení na [ON] (Zapnuto), a je-li zaostøovací
režim je nastaven na l a je nasazen objektiv s
manuálním ostøením, je možno exponovat záchytným
zaostøením, kdy se závìrka spustí automaticky v
okamžiku, kdy subjekt vstoupí do roviny zaostøení.
str.111
23. Použití clon.
kroužku
Umožní spuštìní závìrky, i když je koleèko clony
nastaveno na jinou hodnotu než s.
str.230
Resetování uživatel.
funkce
Resetuje všechna nastavení v menu
[A Uživ. Nastavení] na výchozí hodnoty.
str.221
4
-
Expozièní funkce
77
Nastavení položek Fn menu expozice
Stisknìte tlaèítko { v režimu exponování.
Objeví se Fn menu.
Fn
CUSTOM IMAGE
AUTO
OK
Fn
Ukon it
Ukončit
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (2345) nebo tlaèítko 4 pro nastavení operace.
Položka
Funkce
Stránka
4
Expozièní funkce
Klávesa nebo
tlaèítko
2
Zpùsob ex.
Zvolí kontinuální exponování, samospoušœ,
dálkové ovládání nebo automatickou
expozièní øadu.
str.115
str.117
str.120
str.124
3
Režim blesku
Nastaví zpùsob odpálení blesku.
str.63
4
Vyvážení bílé
Nastaví barvu svìtelného zdroje, který
osvìtluje subjekt.
str.150
5
Citlivost
Nastaví citlivost.
str.83
Custom Image
(Vlastní snímek)
Nastaví zpracování snímku.
str.144
4
78
Volba pøíslušného expozièního režimu
pro rùzné scenérie
Zvolí = (Portrét), s (Krajina), q (Makro), \ (Pohybující objekt), . (Portrét noèní
scény), a (Vypnutý blesk), H (Scéna) s koleèkem režimù, pokud není
požadovaný snímek exponován v režimu I (Automaticky motivy).
Charakteristiky režimù jsou jak následuje.
4
Expozièní funkce
Indikátor koleèko
Režim
Charakteristické vlastnosti
Automaticky se zvolí optimální režim z nabídky Portrét,
I (Automaticky motivy) Krajina, Makro a Pohybující se objekt nebo standardní
nastavení (Normální režim).
= (Portrét)
Ideální pro exponování portrétních fotografií.
s (Krajina)
Prohlubuje rozsah zaostøení, zdùrazòuje obrysy a saturaci
stromù a oblohy. Zajišœuje tak èisté snímky.
q (Makro)
Umožòuje exponovat živé snímky kvìtin a dalších objektù
z malé vzdálenosti.
\ (Pohybující objekt)
Umožòuje exponovat ostré snímky rychle se pohybujících
subjektù, jako jsou napø. sportovní akce.
. (Portrét noèní scény)
Umožòuje exponovat osoby na pozadí noèní scenerie v noci
nebo pøi soumraku.
a (Vypnutý blesk)
Vestavìný blesk se deaktivuje. Ostatní nastavení jsou
stejná jako v normálním režimu I.
H (Scéna)
Umožòuje výbìr z 8 expozièních scénických režimù
v závislosti na expozièních podmínkách.
V režimu . (Portrét noèní scény) se èas závìrky prodlouží a to i v pøípadì, že bude
použit vestavìný blesk. Abyste zabránili rozhýbání fotoaparátu, použijte funkci Shake
Reduction nebo pøipevnìte fotoaparát na stativ.
79
Volba expozièního režimu
Nastavením koleèka režimù na H (Scéna), mùžete vybrat z následujících
8 expozièních scén.
Režim
Charakteristické vlastnosti
A (Noèní scenerie)
Používá se pro noèní scenérie. Použijte stativ atd., abyste
zabránili rozhýbání fotoaparátu.
i (Pláž & Sníh)
Pro zachycení snímkù s okouzlujícím pozadím, jako jsou napø.
pláže nebo zasnìžené hory.
K (Jídlo)
Pro exponování snímkù jídla. Saturace je vyšší, aby jídlo
na snímku vzbuzovalo chuœ.
K (Západ slunce)
Umožòuje exponovat snímky východu a západu slunce
se zachováním nádherných barev.
C (Dìti)
Snímky dìtí v pohybu. Pleœ má jasné, zdravé barvy.
E (Domácí zvíøata)
Pro zachycení pohybujících se domácích mazlíèkù.
D (Svìtlo svíèky)
Pro zachycení scenérií ve svìtle svíèky.
E (Muzeum)
Pro exponování snímkù na místech, kde je vìtšinou zakázaný
blesk.
4
Jak zvolit expozièní scénický režim
1
2
Nastaví koleèko režimù na H (Scéna).
Stisknìte tlaèítko {.
Objeví se Fn menu. Na obrazovce s Fn
menu se objeví ikona aktuálnì zvoleného
scénického režimu v režimu H (Scéna).
Fn
SCN
AUTO
OK
Fn
Ukon it
Ukončit
Expozièní funkce
Blesk se neaktivuje pøi režimech A (Noèní scenerie), K (Západ slunce),
D (Svìtlo svíèky) a E (Muzeum). Abyste zabránili rozhýbání fotoaparátu, použijte
funkci omezení otøesù nebo pøipevnìte fotoaparát na stativ.
80
3
Stisknìte tlaèítko 4.
SCN
Noční scenerie
Objeví se obrazovka s nabídkou režimù.
Pou ijte stativ apod. pro
Použijte
prevenci otřesů
ot
otřes
esů
OK
INFO
4
Použijte ètyøcestný
pøepínaè(2345) pro výbìr
scénického režimu.
SCN
OK
Domácí zvířata
Pro exponování
exponov
pohybujících
pohybuj ch
se dom
domácích
ch zvířat
zvíř
zv ířat
at
4
Expozièní funkce
OK
INFO
Stisknìte tlaèítko M pro zobrazení
uživatelského snímku a použijte ètyøcestný
pøepínaè (45) pro zmìnu scénického
režimu. Nastavení, jako odstín snímku nelze
zmìnit.
OK
Jídlo
dlo
R
Y
M
B
G
C
INFO
5
Kontrola
OK OK
Stisknìte tlaèítko 4.
Fotoaparát je pøipraven exponovat snímek.
Nastaví [Zobrazení scény] v [Pamìœ] na O (Zapnuto) pro zobrazení snímku v kroku 3
ve formátu naposled použitého (paleta režimu nebo uživatelský snímek).
Detaily viz “Volba nastavení expozièního režimu na Uložení ve fotoaparátu” (str.217).
Nastavení expozice
81
Efekt clony a èasu závìrky
Správná expozice subjektu se urèí kombinací èasu závìrky a clony dle svìtlených
podmínek. Správných kombinací èasu závìrky a clony je více. Odlišné nastavení
èasu závìrky a clony má odlišný efekt na výsledný snímek.
Efekt èasu závìrky
Èas závìrky urèuje dobu, po kterou dopadá svìtlo na CCD.
Použití kratšího èasu závìrky
Volbou kratších èasù se pohyb na snímku zmrazí.
Kratšími èasy závìrky se vyhnete roztøesení
fotoaparátu bìhem expozice.
4
Expozièní funkce
Použití delšího èasu závìrky
Jestliže se subjekt pohybuje, bude obraz
pøi delším expozièním èase rozmazaný.
Je možné zdùraznit pohyb, (pohyby vln nebo
vodopádu) zámìrným použitím delšího èasu
závìrky.
82
Efekt clony
Zmìnou hodnoty clony upravte množství svìtla, které dopadne na CCD.
Otevøení clony (zmenšuje se hodnota clony)
Objekty v blízkosti a dále než je zaostøený subjekt
budou více rozostøené. Napøíklad, jestliže
exponujete snímek kvìtiny proti horizontu krajiny
s otevøenou clonou, bude krajina v popøedí a za
kvìtinou rozostøená, zdùraznìná bude pouze
kvìtina.
4
Uzavøení clony (zvìtšuje se hodnota clony)
Rozsah zaostøení se rozšiøuje dopøedu a dozadu.
Napøíklad, jestliže exponujete snímek kvìtiny
proti horizontu krajiny s uzavøenou clonou, bude
krajina v popøedí a za kvìtinou zaostøená.
Expozièní funkce
Zmìna hloubky ostrosti
Když zaostøíte jen na urèitou èást subjektu je rozsah, budou oba subjekty
blíže k fotoaparátu a za rovinou hlavního subjektu též zaostøené.
Tento rozsah zaostøení se nazývá hloubka ostrosti.
• Hloubka ostrosti pro x se liší v závislosti na objektivu ale
ve srovnání k fotoaparátu 35 mm, je hodnota pøibližnì o jednu hodnotu
clony nižší (rozsah zaostøení je užší).
• Èím je menší ohnisko u širokoúhlých objektivù a vìtší odstup od subjektu,
tím je hloubka ostrosti vìtší. (nìkteré zoom objektivy nemají vyznaèené
mìøítko hloubky ostrosti z dùvodu jejich konstrukce).
Hloubka ostrosti
Mìlká
Hluboká
Zaostøená plocha
Úzká
Širokoúhle
Otevøená
(Menší hodnota)
Uzavøená
(Vìtší hodnota)
Delší
(Telefoto)
Kratší
(Širokoúhle)
Blízko
Vzdálený
Clona
Fokální délka objektivu
Vzdálenost subjektu
83
Nastavení citlivosti
Mùžete zvolit citlivost tak, aby odpovídala jasu okolí.
Citlivost lze nastavit na [AUTO] nebo v rozsahu ekvivalentním k ISO 100 až 1600.
Výchozí nastavení je na [AUTO].
Nastavte [Citlivost] v menu Fn. (str.77)
AUTO
Citlivost
AUTO 1 0 0 - 4 0 0
Fn
D-Range
100
200
400
800
1600
OK
OK
4
Nastavení rozsahu automatické korekce v režimu AUTO
Pøi nastavení na [AUTO] se upraví citlivost automaticky. Výchozí nastavení
je automatická úprava citlivosti v rozsahu [ISO 100-400].
Otoète e-koleèko pro nastavení horního limitu citlivosti v [Citlivost] v menu Fn.
Když je expozièní režim nastavený na a (Manuál) nebo p (Èas B), citlivost nelze
nastavit na [AUTO].
Expozièní funkce
• [Citlivost] v menu Fn nelze použít pro nastavení citlivosti když je expozièní režim
nastavený na K (Priorita citlivosti). Otoète e-koleèko pøi expozièním režimu pro
provedení nastavení. (str.88)
• Pøi nastavení vyšší citlivosti mùže být na exponovaných snímcích více šumu. Mùžete
snížit šum snímku nastavením [11. Redukce šumu u vyšší ISO] v menu
[A Uživ. Nastavení]. (str.85)
• Mùžete nastavit, zda se má aretovat úprava citlivosti ISO na kroky 1 EV nebo zda mají
být v souladu s kroky EV (str.101) v [2. Kroky citlivosti] v menu [A Uživ. Nastavení]
(str.75).
84
Kontrola citlivosti pøi expozièním režimu
Stisknìte tlaèítko 4 pøi expozièním režimu. Nastavená citlivost se zobrazí
na panelu LCD panel a v hledáèku.
Mùžete zobrazit poèet zbývajících snímkù stisknutím tlaèítka 4 když je expozièní režim
nastavený na K (Priorita citlivosti).
Rozšíøení dynamického rozsahu
4
Expozièní funkce
Dynamický rozsah je pomìr, který udává svìtelnou hladinu vyjádøenou CCD
pixely od jasných po tmavé plochy.
Použitím Funkce rozšíøení dynamického rozsahu, mùžete rozšíøit hladinu svìtla
vyjádøenou CCD pixely, omezíte tak výskyt jasných pøepálených ploch na snímkù.
Stisknìte tlaèítko { pro nastavení [Citlivost] v menu Fn pro zapnutí nebi vypnutí
této funkce.
AUTO
Citlivost
AUTO 2 0 0 - 4 0 0
D-Range
200%
Fn
D-Range
200
400
800
1600
OK
OK
Když je rozšíøen dynamický rozsah, sníží se citlivost na ISO 200 až 1600.
85
Redukce šumu
Když použijete digitální fotoaparát pro exponování dlouhých expozic nebo pøi
nastavení vysoké citlivosti, je patrný na snímku šum (obraz je hrubý a
nevyrovnaný).
Mùžete snížit šum na snímku použitím Redukce šumu. Snímky exponované
s Redukcí šumu se ukládají delší dobu.
Delší èas závìrky NR
Snižuje šum bìhem delších expozic.
Zvolte z [ON] (Zapnuto) nebo [OFF] (Vypnuto) pro [10. Delší èasy NR] v menu
[A Uživ. Nastavení] (str.75).
High-ISO Redukce šumu
Redukuje šum pøi nastavení vyšší citlivosti (ISO).
Zvolte z [OFF] (Vypnuto), [Neslabší], [Slabá] nebo [Silná] pro [11. Redukce
šumu u vyšší ISO] v menu [A Uživ. Nastavení] (str.75).
4
Tento fotoaparát má šest následujících expozièních režimù.
Použijte koleèko režimù (str.32) pro zmìnu expozièního režimu. Nastavení,
které jsou k dispozici pro každý expozièní režim jsou jak následuje.
Kompenzace
EV
Zmìna
èasu
závìrky
Zmìna
clony
Zmìna
citlivosti
Stránka
Aby bylo dosaženo
správné expozice
pøi exponování
e
snímkù, nastaví se
(Program)
èas závìrky a clona
automaticky dle
programové køivky.
Ano
#*
#*
Ano
str.86
K
(Priorita
citlivosti)
Dle zvolené citlivosti
automaticky nastaví
èas závìrky a clonu
pro získání správné
expozice.
Ano
Ne
Ne
Jiná než
Auto
str.88
b
(Priorita
èasu)
Umožní vám
nastavit
požadovaný èas
závìrky pro
vyjádøení pohybu
subjektù.
Ano
Ano
Ne
Ano
str.90
Expozièní
režim
Popis
Expozièní funkce
Zmìna expozièního režimu
86
Expozièní
režim
4
Popis
Kompenzace
EV
Zmìna
èasu
závìrky
Zmìna
clony
Zmìna
citlivosti
Stránka
c
(Priorita
clony)
Umožòuje nastavit
požadovanou
hodnotu clonu pro
kontrolu hloubky
ostrosti.
Ano
Ne
Ano
Ano
str.92
a
(Manuál)
Umožòuje využití
vaší kreativity
nastavením jak
èasu závìrky tak
i hodnoty clony.
Ne
Ano
Ano
Jiná než
Auto
str.94
Ne
Dle
uživatel
ské
akce
Ano
Jiná než
Auto
str.97
Expozièní funkce
Umožòuje
exponovat snímky,
které vyžadují delší
p (Èas B) èas závìrky, jako
jsou napø.
ohòostroje nebo
noèní scenérie.
* V [13. e-koleèko pøi Programu] v menu [A Uživ. Nastavení], otoèením e-koleèka mùžete nastavit z mìnu
èasu závìrky nebo clony.
Použití e (Program) Režim
Aby bylo dosaženo správné expozice pøi exponování snímkù, nastaví se èas
závìrky a clona automaticky dle programové køivky.
Použijte e-koleèko pro zmìnu èasu závìrky nebo clony pro zachování správné
expozice (Hyper-program) (str.88).
1
Nastavte koleèko volby režimù na e.
2
87
Otoète e-koleèkem zatímco
budete mít stisknuté tlaèítko
mc a upravte expozici.
Kompenzace EV se zobrazí v hledáèku
a na panelu LCD.
Èas závìrky a hodnota clony se také
zobrazí bìhem úpravy expozice.
Kompenzace EV
4
Expozièní funkce
• Nastavte kompenzaci EV v krocích po 1/2 EV nebo 1/3 EV. Nastavte [1. EV kroky]
v menu [A Uživ. Nastavení]. (str.101)
• Mùžete automaticky upravovat citlivost, jestliže nelze odpovídající expozici pro dané
podmínky nastavit. Nastavte [Citlivost] na [AUTO] v menu Fn. (str.83)
• Používáte-li objektiv s clonovým kroužkem,
nastavte clonu do polohy s pøi stisknutém
tlaèítku aretace clony.
88
e (Program) režim a e-koleèko
Mùžete nastavit akci pro e-koleèko pøi zapnutí v režimu e (Program).
Nastavte v [13. e-koleèko pøi Programu] v menu [A Uživ. Nastavení].
1
Automaticky upraví hodnotu clony a èas závìrky pro
Posun
získání správné expozice.
programové køivky • Stisknìte Zelené tlaèítko pro návrat na Program
automatické expozice.
b
Otoèením e-koleèka pøepne na automatickou expozici
s Prioritou èasu.
• Mùžete nastavit èas závìrky na hodnotu, pøi které bude
zajištìna správná expozice s rozsahem clon použitého
objektivu.
• Jestliže se zmìní jas a hodnota clony bude mimo
použitelný rozsah, bude hodnota clony blikat v hledáèku
a na panelu LCD.
• Když je exponován snímek s posunem b, b se zobrazí
pro expozièní režim v informaci o snímku.
• Stisknìte Zelené tlaèítko pro návrat na Program
automatické expozice
3
c
Pøepne na automatickou expozici s Prioritou clony
otoèením e-koleèka.
• Mùžete nastavit clonu na hodnotu, která zachová
správnou expozici v rozsahu èasù závìrky,
které jsou k dispozici.
• Jestliže se zmìní jas a èas závìrky je mimo relativní
rozsah, èas závìrky bude blikat v hledáèku a na panelu
LCD.
• Po exponovaní snímku se zmìnou c, v informaci
o snímku se zobrazí c pro expozièní režim.
• Stisknìte Zelené tlaèítko pro návrat na Program
automatické expozice
4
Vypnuto
2
4
Expozièní funkce
Deaktivuje operaci e-koleèka nastavením automatické
expozice na Program.
Použití režimu K (Priorita citlivosti) Režim
Mùžete zvolit citlivost tak, aby odpovídala jasu subjektu.
Èas závìrky a clona se nastaví automaticky dle zvolené citlivosti pro získání
správné expozice.
1
2
89
Nastavte koleèko režimù na K.
Otoète zadní e-koleèkem
a upravte citlivost.
4
• Mùžete nastavit citlivost na hodnoéty odpovídající ISO 100 až ISO 1600.
[AUTO] není k dispozici.
• Otoète e-koleèkem pøi stisknutém tlaèítku mc a zmìòte hodnotu kompenzace EV.
(str.100)
• Nastavte citlivost v krocích 1/2EV nebo 1/3EV. Nastavte [1. EV kroky] v menu
[A Uživ. Nastavení]. (str.101)
• Nemùžete nastavit citlivost v [Citlivost] v menu Fn.
• Používáte-li objektiv s clonovým kroužkem,
nastavte clonu do polohy s pøi stisknutém
tlaèítku aretace clony.
Expozièní funkce
Èas závìrky a hodnota clony a citlivost
se zobrazí v hledáèku a na panelu LCD.
90
Použití b (Priorita èasu) Režim
Umožòuje nastavit požadovaný èas závìrky pro zdùraznìní pohybujících
se subjektù. Pøi exponování snímkù rychle se pohybujících subjektù, mùžete
zkrátit èas pro zastavení pohybu nebo naopak prodloužit, aby se zdùraznil pohyb
subjektu.
Hodnota clony se automaticky nastaví pro získání správné expozice v závislosti
na èasu závìrky.
1Efekt clony a èasu závìrky (str.81)
1
Nastavte koleèko volby režimù
na b.
4
Expozièní funkce
2
Otáèejte e-koleèkem a upravte
nastavení èasu závìrky.
Èas závìrky lze nastavit v rozsahu 1/4000
až 30 sekund.
Èas závìrky a hodnota clony se zobrazí
v hledáèku a na panelu LCD.
91
• Otoète e-koleèkem pøi stisknutém tlaèítku mc a zmìòte hodnotu kompenzace EV.
(str.100)
• Nastavte èas závìrky v krocích 1/2 EV nebo 1/3 EV. Nastavte v [1. EV kroky]
v menu [A Uživ. Nastavení]. (str.101)
• Mùžete automaticky upravovat citlivost, jestliže nelze odpovídající expozici pro dané
podmínky nastavit. Nastavte [Citlivost] na [AUTO] v menu Fn. (str.83)
• Používáte-li objektiv s clonovým kroužkem,
nastavte clonu do polohy s pøi stisknutém
tlaèítku aretace clony.
4
Jestliže je subjekt pøíliš jasný nebo pøíliš
tmavý, bude zvolená hodnota clony jako
varování blikat v hledáèku a na panelu LCD.
Je-li subjekt pøíliš jasný, zvolte kratší èas;
je-li pøíliš tmavý, nastavte delší èas. Když
indikace èasu závìrky pøestane blikat, mùžete exponovat snímek.
Použijte ND filtr (Neutral Density), bude-li subjekt pøíliš svìtlý. Bude-li pøíliš
tmavý použijte blesk.
Expozièní funkce
Varování expozice
92
Použití c (Priorita clony) Režim
Nastavením clony mùžete øídit hloubku ostrosti. Hloubka ostrosti je vìtší a pøední
i zadní èást zaostøeného objektu je jasnì zobrazená, je-li hodnota clony nastavená
vìtší hodnotu. Hloubka ostrosti je menší, je-li hodnota clony nastavena na nižší
hodnotu.
Èas závìrky se automaticky nastaví v závislosti na nastavené hodnotì clony.
1Efekt clony a èasu závìrky (str.81)
1
Nastavte koleèko volby režimù
na c.
4
Expozièní funkce
2
Otoète e-koleèkem a upravte
hodnotu clony.
Èas závìrky a hodnota clony se zobrazí
v hledáèku a na panelu LCD.
93
• Otoète e-koleèkem pøi stisknutém tlaèítku mc a zmìòte hodnotu kompenzace EV.
(str.100)
• Nastavte hodnotu clony tak, aby byla kompenzace expozice EV v krocích po 1/2 EV
nebo 1/3 EV. Nastavte [1. EV kroky] v menu [A Uživ. Nastavení]. (str.101)
• Mùžete automaticky upravovat citlivost, jestliže nelze odpovídající expozici pro dané
podmínky nastavit. Nastavte [Citlivost] na [AUTO] v menu Fn. (str.83)
• Používáte-li objektiv s clonovým kroužkem,
nastavte clonu do polohy s pøi stisknutém
tlaèítku aretace clony.
4
Jestliže je subjekt pøíliš jasný nebo naopak
tmavý, èas závìrky bude blikat v hledáèku a
na panelu LCD. Je-li pøíliš jasný, nastavte
vìtší hodnotu clony a je-li tmavý, otevøete
clonu (menší hodnota). Jakmile pøestanou hodnoty blikat, mùžete exponovat
se správnì nastavenou expozicí.
Použijte ND filtr (Neutral Density), bude-li subjekt pøíliš svìtlý. Bude-li pøíliš
tmavý použijte blesk.
Expozièní funkce
Varování expozice
94
Použití a (Manuál) Režim
Pøi tomto režimu mùžete nastavit èas závìrky i clonu. Tento režim je vhodný pro
exponování snímkù s použitím nastavení stejných kombinací èasu clony nebo
exponovat zámìrnì podexponované (tmavší) - nebo pøeexponované snímky (jasnìjší).
1 Efekt clony a èasu závìrky (str.81)
1
Nastavte koleèko volby režimù
na a.
4
Expozièní funkce
2
3
Otáèejte e-koleèkem a upravte
nastavení èasu závìrky.
Otoète e-koleèkem pøi stisknutém
tlaèítku mc a upravte nastavení
clony.
95
Èas závìrky a hodnota clony se zobrazí
v hledáèku a na panelu LCD. Mimo èasu
závìrky a hodnoty clony je hodnota,
kterou právì nastavujete zdùraznìna
v hledáèku podtržením.
Zatímco upravujete èas závìrky a hodnotu
clony, rozdíl od správné expozice
(EV hodnota) se objeví na spodní èásti
hledáèku. Odpovídající expozice
je nastavena, je-li zobrazeno
na displeji [0.0].
Rozdíl od správné expozice
Varování expozice
Zatímco upravujete èas závìrky a hodnotu
clony, rozdíl od správné expozice
(EV hodnota) se objeví na spodní èásti
hledáèku. Odpovídající expozice je
nastavena, je-li zobrazeno na displeji ±3.0.
4
Expozièní funkce
• Když je citlivost nastavená na [AUTO] a expozièní režim na a (Manuál), citlivost
je nastavena na hodnotu, která je ekvivalentní ISO 100 pøi nastavení dynamického
rozsahu na [OFF] (Vypnuto) a ISO 200 je nastaveno na [ON] (Zapnuto) .
• Nastavte èas závìrky a hodnotu clony tak, aby kompenzace expozice EV byla v krocích
1/2EV nebo 1/3EV. Nastavte v [1. EV kroky] v menu [A Uživ. Nastavení]. (str.101)
• Používáte-li objektiv s clonovým kroužkem,
nastavte clonu do polohy s pøi stisknutém
tlaèítku aretace clony.
96
Kombinací s L
Stisknìte tlaèítko L (str.101) pro záznam expozièní hodnoty režimu
a (Manuál). Jestliže zmìníte èas závìrky nebo clonu, mìní kombinace èasu
a clony tak, aby byla zachována správná expozice.
Pøíklad: Jestliže je èas závìrky 1/125 sek. a clona je F5.6 a je zaznamenána
tlaèítkem L, èas závìrky se zmìní na 1/30 sek. pomocí e-koleèka,
clona se automaticky zmìní na F11.
O Zeleném tlaèítku
4
Clona a èas závìrky se automaticky upraví na správnou expozici ve chvíli
stisknutí Zeleného tlaèítka pøi režimu a (Manuál). Mùžete nastavit zpùsob
úpravy v [14. Zelené tlaèítko pøi manuálu] v menu [A Uživ. Nastavení].
Expozièní funkce
1
Programová køivka
2
b Posun
Clona a èas závìrky se upraví automaticky.
Clona je aretovaná a èas závìrky se upraví automaticky.
3
c Posun
Èas závìrky je aretován a clona se upraví automaticky.
4
Vypnuto
Deaktivuje Zelené tlaèítko, když je nastavená Manuální
expozice.
Èas závìrky se upraví na odpovídající expozici dle clony objektivu, není-li
clona objektivu nastavena do polohy s.
1 Poznámky k [23. Použití clonového kroužku] (str.230)
97
Použití p (Èas B) Režim
Tento režim je vhodný pro dlouhé expozice pøi fotografování noèních scenérií
a ohòostrojù.
Závìrka zùstane otevøená, pokud je stisknutá spoušœ.
1
Nastavte koleèko volby režimù na p.
• Otoète e-koleèkem pro úpravu hodnoty clony.
• Nastavte hodnotu clony tak, aby byla kompenzace expozice EV v krocích po 1/2 EV
nebo 1/3 EV. Nastavte [1. EV kroky] v menu [A Uživ. Nastavení]. (str.101)
• Funkce Shake Reduction se automaticky vypne pøi nastavení expozièního režimu na
p (Èas B).
• Použijte pevný stativ a kabelovou spoušœ CS-205 (volitelná), abyste zabránili rozhýbání
fotoaparátu pøi použití p (Èas B) Pøipojte kabelovou spoušœ ke konektoru na fotoaparátu
(str.17).
• Exponování èasem B je možno provádìt pøi režimu dálkového ovládání (str.120).
Pøi nastaveném režimu dálkového ovládání, zùstává závìrka otevøená po dobu,
kdy je stisknutá spoušœ na dálkovém ovládání.
• Redukce šumu je proces, který snižuje výskyt šumu (obraz je hrubý a nevyvážený)
který je vzniká delším expozièním èasem. Nastavte [10. Delší èasy NR] v menu
[A Uživ. Nastavení]. (str.85)
• Když je citlivost nastavená na [AUTO] a expozièní režim je nastaven na p (Èas B),
je citlivost nastavená na hodnotu, která je ekvivalentní ISO 100 pøi nastavení dynamického
rozsahu na [OFF] (Vypnuto) a ISO 200 je nastaveno na [ON] (Zapnuto).
4
Expozièní funkce
Kompenzace EV, kontinuální expozice a Automatická expozièní øada nejsou pøi režimu
p (Èas B) k dispozici.
98
Volba mìøicí metody
Mùžete vybrat èást obrazovky, která má být použita pro mìøení jasu a urèení
expozice. Lze nastavit L (Multi-segmentové mìøení), M (Støedovì-vyvážené
mìøení) nebo N (Bodové mìøení). Výchozí nastavení je na [L (Multi-segment)].
Hledáèek je rozdìlen do 16 èástí, každá z tìchto èástí mìøí
a urèuje odpovídající expozici.
L
Multi-segment
M
Støedovì-vyvážené
Odpovídající expozice se urèí z celé plochy hledáèku se
zdùraznìním støedu obrazu.
N
Bodové mìøení
Odpovídající expozice se urèí mìøením pouze ze støedu
hledáèku.
Nastavte v [Mìøení AE] v menu [A Záznam] (str.74).
4
Expozièní funkce
Záznam
Režim AF
Měření AE
Výběr bodu AF
Formát souboru
JPEG zázn.pixely
JPEG kvalita
MENU
Cancel
AF.S
10
OK
OK
Použití Multi-segmentového mìøení
Pøi multi-segmentovém mìøení expozice
je scenerie zabíraná hledáèkem mìøena
v 16 rùzných èástech. I když bude na zábìru
protisvìtlo, tento režim automaticky urèuje jaká
je hladinu jasu v rùzných èástech obrazu
a automaticky upraví expozici.
Mìøení v nìkolika segmentech není k dispozici, budou-li použity objektivy jiné série jak
DA, D FA, FA J, FA, F nebo A, nebo když bude clonový kroužek nastaven do jiné polohy
jak s.
99
Spojení bodu AF a AE pøi multi-segmentového mìøení
V [5. Spojení AF bodu a AE] menu [A Uživ. Nastavení] (str.75),
mùžete propojit expozici a bod zaostøení v zaostøovací ploše bìhem mìøení
ve více segmentech obrazu. Výchozí nastavení je na [OFF] (Vypnuto).
1
Off
(Vypnuto)
Expozice se nastaví nezávisle na zaostøovacím bodì AF.
2
On
(Zapnuto)
Expozice se nastaví v souladu se zaostøovacím bodem AF.
Použití støedovì-vyváženého mìøení
Použití bodového mìøení
Jak uvedeno na ilustraci je pøi bodovém mìøení
jas mìøen pouze z malé plochy ve støedu
obrazovky. Mùžete kombinovat s aretací AE
(str.101), když je subjekt extrémnì malý a je
obtížné získat správnou expozici.
Nastavení operaèní doby expozimetru
Nastavte dobu mìøení v [3. Operaèní doba mìøení] v menu
[A Uživ. Nastavení] (str.75). Výchozí nastavení je na [10 sek].
10 sek
Nastaví èasový spínaè expozimetru na 10 sekund.
2
3 sek
Nastaví èasový spínaè expozimetru na 3 sekundy.
3
30 sek
Nastaví èasový spínaè expozimetru na 30 sekund.
1
4
Expozièní funkce
Mìøení je vyvážené ke støedu obrazovky.
Použijte tento zpùsob mìøení, chcete-li
kompenzovat expozice dle zkušeností
a nechcete rozhodnutí ponechat na fotoaparátu.
Ilustrace ukazuje, že se citlivost zvyšuje dle
zvýšené èásti na schématu. Tento režim
automaticky nekompenzuje scenerie v protisvìtle.
100
Úprava expozice
Umožòuje vám snímek libovolnì pøeexponovat (jasnìjší) nebo pod- exponovat
(tmavší).
Zvolte 1/2 EV nebo 1/3 EV v [1. EV kroky] v menu [A Uživ. Nastavení].
Mùžete upravit kompenzaci EV od –2 to +2 (EV).
1
Nastavte kompenzaci otoèením
e-koleèka zatímco budete mít
stisknuté tlaèítko mc.
mc tlaèítko
4
Expozièní funkce
m se zobrazí v hledáèku a na panelu LCD
bìhem kompenzace.
Hodnota kompenzace
Stisknìte tlaèítko mc pro potvrzení
hodnoty kompenzace na LCD panelu.
Kompenzace expozice není k dispozici, je-li expozièní režim nastaven na režim
a (Manuál) nebo na p (Èas B).
• Kompenzaci EV nelze zrušit vypnutím fotoaparátu nebo nastavením jiného
expozièního režimu.
• Hodnota kompenzace EV se resetuje na [0] stisknutím Zeleného tlaèítka pøi souèasném
stisknutí tlaèítka mc.
101
Zmìna nastavení krokù expozièních hodnot
Nastavte kroky expozice [1. EV kroky] iv menu [A Uživ. Nastavení] na kroky
1/2 EV nebo 1/3 EV.
1. Kroky EV
1/2 EV kroky
1/3 EV kroky
Krok nastavení expozice
je nastaven na 1/2 EV
Záznam expozice pøed expozicí (AE Lock)
1
Stisknìte tlaèítko L.
V tomto okamžiku si uloží fotoaparát
expozici (jas) do pamìti.
Stisknìte opìt pro uvolnìní aretace.
• @ se zobrazí v hledáèku, zatímco je aretována expozice AE. (str.27)
• Po uvolnìní tlaèítka L, zùstává expozice v pamìti dvojnásobnou dobu než pøi
aktivaci expozimetru. Expozic zùstane uložena v pamìti na dobu 0.5× až 2×,
po uvolnìní tlaèítka L.
• Pøi stisknutí tlaèítka L uslyšíte pípnutí. Tento akustický signál lze vypnout. (str.204)
• Aretace expozice není k dispozici, je-li expozièní režim nastaven na p (Èas B).
• Kombinace èasu závìrky a clony se mìní v závislosti na poloze zoomu, u kterého
maximální hodnota clony závisí na fokální délce, i když bude aktivována aretace
expozice AE. Avšak expozièní hodnota se nemìní, proto je snímek exponován v
expozièních hodnotách nastavených pøi aretaci AE.
• Expozici lze aretovat zároveò s aretací zaostøení. Nastavte [4. L s aretací AF]
v menu [A Uživ. Nastavení]. (str.108)
Expozièní funkce
Funkce aretace AE uloží namìøenou expozici do pamìti ještì pøed expozicí
snímku. Použijte tuto funkci, je-li subjekt velmi malý nebo je-li v protisvìtle a pøi
bìžném mìøení nelze správné expozice dosáhnout.
4
Zaostøování
102
Pro zaostøení mùžete použít následující metody.
= Autofokus
Fotoaparát zaostøí pøi stisknutí spouštì do poloviny.
\ Manuální ostøení
Manuálnì upraví zaostøení.
Použití autofokusu
4
Též mùžete vybrat režim autofokusu z l (Jednoduchý režim), kdy se pøi
stisknutí spouštì do poloviny zaostøí subjekt a tato poloha se fixuje nebo k
(kontinuální režim), kdy se pøi stisknutí spouštì do poloviny subjekt udržuje stále
zaostøený kontinuální úpravou ostøení.
Expozièní funkce
1
Nastavte páèku volby režimu
zaostøování na =.
2
103
Pøi zaostøování subjektu se
podívejte do hledáèku a stisknìte
spoušœ do poloviny.
Jestliže bude subjekt zaostøený, objeví se
indikátor ] a ozve se pípnutí. (Když bliká,
subjekt není zaostøený).
1 Subjekty, které je obtížné zaostøit
autofokusem (str.60)
4
Použití tlaèítka 4 na zaostøení subjektu
Fotoaparát lze nastavit tak, aby se neaktivovalo zaostøení stisknutím spouštì do
poloviny a aby bylo se zaostøilo stisknutím tlaèítka 4. Použijte toto nastavení,
když nepožadujete autofokus stisknutím spouštì do poloviny.
Nastavte [Aktivuje AF] v [12. 4 tlaèítko pøi expozici] v menu [A Uživ. Nastavení]
(str.75).
12. Tlačítko OK při expozici
Citlivost/Počet expozic
Středový bod AF
Aktivuje AF
Neaktivuje AF
AF pomocí spouště je
deaktivovaný a provede se
tlačítkem OK
Expozièní funkce
Indikátor zaostøení
104
• Když je zvoleno [Citlivost/Poèet expozic] stisknìte tlaèítko 4 pro zobrazení aktuálnì
zvolené citlivosti v hledáèku. Když bude [Citlivost] nastavena na [AUTO] v menu Fn,
zobrazí se automaticky zvolená hodnota.
• Když je [Výbìr bodu AF] nastaven na S (Select) a je zvolen [Støedový bod AF] bod
AF lze nastavit na støed stisknutím tlaèítka 4.
• Zvolte [Zrušení AF]. \ se objeví v hledáèku pøi stisknutí tlaèítka 4. Autofokus
se neaktivuje stisknutím spouštì (uvolnìte prst z tlaèítka 4 pro okamžitý návrat
na režim AF).
Nastavení AF režimu
Mùžete zvolit z následujících dvou režimù autofokusu. Výchozí nastavení
je na l (Jednoduchý režim).
4
Expozièní funkce
l
Jednoduchý
režim
Pøi stisknutí spouštì do poloviny se subjekt zaostøí a tato
poloha se aretuje.
k
Kontinuální
režim
Zaostøení subjektu je pøi stisknutí spouštì do poloviny stále
udržováno. I když nebude subjet zaostøený, lze úplným stiskem
spouštì spustit závìrku.
Nastavte “Režim AF” v menu [A Záznam] (str.74).
Záznam
Režim AF
Měření AE
Výběr bodu AF
Formát souboru
JPEG zázn.pixely
JPEG kvalita
MENU
Cancel
AF.S
AF.C
JPEG
10
OK
OK
105
• Nastavení nelze zmìnit pøi motivovém režimu a režimu H (str.79).
• k (Kontinuální režim) lze nastavit, když bude koleèko volby režimù nastavené
na e, K, b, c, a nebo na p. Režim autofokusu je nastavený na k pøi režimu
motivù \ (Pohybující objekt) nebo na C (Dìti) nebo na E (Domácí zvíøata) of H.
• Pøi l (jednoduchý režim) je zaostøení aretované (aretace zaostøení) a indikátor
zaostøení ] svítí v hledáèku. Chcete-li pøeostøit na jiný subjekt, nejprve uvolnìte
spoušœ pro zrušení aretace zaostøení.
• Pøi režimu \ (Pohybující objekt), když je režim H nastavený na C (Dìti) nebo
E (Domácí zvíøata) nebo když je nastaven k (kontinuální režim), zaostøení
se koriguje kontinuálnì, sleduje pohybující se objekt, pokud je stisknuta spoušœ
do poloviny.
• Závìrku nelze spustit, dokud nebude subjekt zaostøený l (Jednoduchý režim).
Je-li subjekt pøíliš blízko ustupte zpìt a exponujte. Je-li obtížné zaostøit subjekt
autofokusem, zaostøete manuálnì. (str.60). (str.109)
• Pøi l (jednoduchý režim), stisknìte spoušœ do poloviny. Vestavìný blesk
se automaticky nìkolikrát odpálí, pros snadnìjší zaostøení autofokusem,
je-li fotografovaný subjekt v tmavém prostøedí a je-li blesk k dispozici.
• Bez ohledu na to, že je fotoaparát nastavený na l (jednoduchý režim) nebo
na k (kontinuální režim), jestliže fotoaparát zaregistruje pohyb, automaticky tento
subjekt sleduje.
Zvolte èást hledáèku pro nastavení zaostøení. Výchozí nastavení je na N (Auto).
Zvolené body AF v hledáèku svítí v èervenì. (Pøekryvná plocha AF)
Fotoaparát zvolí optimální AF bod, i když nebude subjekt
uprostøed.
N
Auto
S
Výbìr
Nastaví zaostøovací plochu na jeden z jedenácti bodù v ploše AF.
O
Støed
Nastaví zaostøovací plochu na støed hledáèku.
Expozièní funkce
Volba zaostøovací plochy (bodu AF)
4
106
Nastavte v [Výbìr bodu AF] v menu [A Záznam] (str.74).
Záznam
Režim AF
Měření AE
Výběr bodu AF
Formát souboru
JPEG zázn.pixely
JPEG kvalita
MENU
Cancel
AF.S
0.0
OK
OK
• AF bod se nezobrazí v hledáèku když bude zvoleno [OFF] (Vypnuto) pro [8. Pøekryvná
oblast AF] v menu [A Uživ. Nastavení]. (str.75)
• S jinými objektivy než DA, D FA, FA J, FA nebo F je bod AF je fixován na støed bez
ohledu na nastavení.
4
Expozièní funkce
Nastavení polohy zaostøení v hledáèku
1
2
3
Zvolte S (Select) v [Výbìr bodu AF] v menu [A Záznam].
Podívejte se hledáèkem a
zkontrolujte polohu subjektu.
Použijte ètyøcestný pøepínaè (2345) pro výbìr
požadovaného bodu AF.
AF bod v hledáèku svítí èervenì (na pøekryvném displeji AF) a mùžete
si zkontrolovat nastavení bodu AF.
107
Fixování zaostøení (Aretace ostøení)
Je-li subjekt mimo rozsah zaostøovacích bodù, fotoaparát nemùže automaticky
subjekt zaostøit. V tomto pøípadì, nastavte [Režim AF] na l (Jednoduchý
režim). Zamiøte zaostøovací plochou na subjekt a použijte techniku aretace
zaostøení a potom zábìr pøekomponujte.
1
Zkomponujte požadovaný zábìr
v hledáèku.
Použijte funkci aretace zaostøení, není-li
subjekt, který chcete zaostøit uvnitø
zaostøovací plochy.
4
2
Umístìte v hledáèku subjekt
na støed a stisknìte spoušœ
do poloviny.
Jestliže bude subjekt zaostøený, objeví
se indikátor ] a ozve se pípnutí.
(Když bliká, subjekt není zaostøený).
3
Aretujte zaostøení.
Držte stisknutou spoušœ do poloviny. Zaostøení zùstane aretované.
4
Pøekomponujte zábìr pøi
stisknuté spoušti do poloviny
a exponujte snímek úplným
stisknutím spouštì.
Expozièní funkce
(Pøíklad) Osoba není zaostøená
a je naopak zaostøeno pozadí.
108
•
•
•
•
Zaostøení je aretované, když svítí ].
Otoèením kroužku zoomu pøi aretaci zaostøení mùže zpùsobit rozostøení subjektu.
Pípání, které se ozve pøi zaostøení lze vypnout. (str.204)
Aretaci zaostøení nelze provést, když je [Režim AF] v [A Záznam] nastaveno na k
(kontinuální režim), motivový režim je nastaven na \ (Pohybující objekt) nebo režim
H je nastavený na C (Dìti) nebo E (Domácí zvíøata). Pøi k (kontinuální režim),
\ (Pohybující objekt) nebo C (Dìti) nebo E (Domácí zvíøata) režimu H, autofokus
pokraèuje v zaostøování subjektu až do spuštìní závìrky. (Kontinuální Autofokus)
Aretace expozièních hodnot pøi aretaci zaostøení
Nastavte [4. L s aretací AF] v menu [A Uživ. Nastavení] (str.75) pro souèasnou
aretaci expozièní hodnoty v momentu aretace zaostøení. Pøi výchozím nastavení
se expozièní hodnoty nearetují.
4
Expozièní funkce
1
Off (Vypnuto)
Expozice se nezafixuje pøi aretaci zaostøení.
2
On (Zapnuto)
Expozice se zafixuje zároveò s aretací zaostøení.
4. AE-L s aretací AF
Off
On
Při aretaci ostření
není aretované AE
109
Manuální úprava zaostøení (Manuální ostøení)
Když upravujete zaostøení manuálnì mùžete použít indikátor zaostøení nebo
použít matnici v hledáèku.
Použití indikátoru zaostøení
Je-li objekt zaostøen, objeví se v hledáèku indikátor zaostøení ] i bìhem
manuálního zaostøování.
Mùžete manuálnì zaostøit pomocí indikátoru zaostøení ].
1
Nastavte páèku volby režimu
zaostøování na \.
4
Expozièní funkce
2
Podívejte se hledáèkem
a stisknìte spoušœ do poloviny
a otoète zaostøovacím kroužkem
pro úpravu zaostøení subjektu.
Jestliže bude subjekt zaostøený, objeví se
indikátor zaostøení ] a ozve se pípnutí.
Indikátor zaostøení
110
• Pøi manuálním ostøení použijte matnici v hledáèku, je-li obtížné zaostøit subjekt (str.60)
a indikátor zaostøení stabilnì nesvítí.
• Pípání, které se ozve pøi zaostøení lze vypnout. (str.204)
Použití matnice v hledáèku
Pøi manuálním ostøení využijte matnici v hledáèku.
1
Nastavte páèku volby režimu
zaostøování na \.
4
Expozièní funkce
2
Podívejte se hledáèkem a otoète
zaostøovacím kroužkem až bude
subjekt na obrazovce ostrý
111
Exponování záchytným režimem ostøení
Když [22. Záchytné ostøení] je nastaven na On v menu [A Uživ. Nastavení]
(str.76), jestliže je zaostøovací režim nastavený na l a je nasazen jeden
z následujících typù objektivù, je možno použít záchytný režim exponování,
kdy se závìrka spustí automaticky ve chvíli, kdy subjekt vstoupí do pøedem
zaostøené roviny.
• Manuálnì ostøící objektivy
• Objektivy DA nebo FA, které mají nastavení = a \ na objektivu (objektiv
musí být nastaven na \ pøed exponováním)
Jak exponovat snímky
Nasaïte patøièný objektiv na fotoaparát.
Nastavte páèku režimu zaostøování na to =.
Nastavte [Režim AF] v menu [A Záznam] na l.
Zaostøete na rovinu, do které oèekáváte, že subjekt vstoupí nebo se objeví.
Stisknìte úplnì spoušœ.
Závìrka se spustí automaticky pøi vstupu subjektu do pøedem zaostøené roviny.
Pøi režimu záchytné expozice je vhodné použít volitelnou kabelovou spoušœ CS-205.
4
Expozièní funkce
1
2
3
4
5
112
Kontrola kompozice, expozice
a zaostøení pøed exponováním
Pøed exponováním snímku mùžete použít funkci náhledu pro kontrolu hloubky
ostrosti, kompozice, expozice a zaostøení. Jsou dva zpùsoby náhledu.
Digitální náhled
Pro kontrolu kompozice, expozice a zaostøení na monitoru.
Optický náhled
Pro kontrolu hloubky ostrosti v hledáèku.
Volba zpùsobu náhledu
4
Zvolte zda se má použít digitální nebo optický náhled pøi otoèení hlavního spínaèe
do polohy (|).
Výchozí nastavení je na digitální.
Nastavte [18. Zpùsob náhledu] v menu [A Uživ. Nastavení]. (str.76)
Expozièní funkce
18. Způsob náhledu
Digitální náhled
Optický náhled
Pro kontrolu expozice
kompozice a ostření
na LCD pře exponováním
113
Zobrazení náhledu
Zobrazení digitálního náhledu
1
Zaostøete na subjekt, potom
zkomponujte snímek v hledáèku a
pøepnìte hlavní spínaè do polohy |.
Bìhem náhledu se objeví na monitoru ikona
(|) a mùžete zkontrolovat kompozici, expozici
a zaostøení.
Stisknìte spoušœ do poloviny pro ukonèení
digitálního náhledu a spuštìní zaostøování.
4
Zobrazení optického náhledu
1
Umístìte subjekt do AF rámeèku
autofokusu a pro zaostøení stisknìte
do poloviny spoušœ.
Expozièní funkce
• Na digitálním náhledu si mùžete zobrazit histogram nebo varování jasné/tmavé plochy.
Nastavte v [Digitální náhled] (str.212) v menu [Q Prohlídka].
• Maximální doba pro zobrazení digitálního náhledu je 60 sekund.
• Bìhem digitálního náhledu si mùžete snímek zvìtšit pomocí zadního e-koleèka. (str.162)
• Stisknìte tlaèítko { bìhem digitálního náhledu pro uložení náhledu snímku
do souboru JPEG. Objeví se obrazovka pro potvrzení uložení. Zvolte [Uložit jako]
a stisknìte tlaèítko 4.
114
2
Zatímco se budete dívat hledáèkem,
otoète hlavní spínaè do polohy |.
Hloubku ostrosti mùžete kontrolovat v
hledáèku stisknutím páèky hlavního spínaèe
do polohy |.
• Zatímco je hlavní spínaè v poloze | informace o expozièních datech není viditelná
v hledáèku a závìrku nelze spustit.
• Hloubku ostrosti lze kontrolovat pøi všech expozièních režimech.
4
Expozièní funkce
Kontinuální expozice
115
Snímky lze exponovat kontinuálnì, držíte-li stisknutou spoušœ.
Dva typy kontinuální expozice jsou k dispozici. S g (Kontinuální exp. (Hi)), jsou
snímky exponované kontinuálnì v nejrychlejší frekvenci dokud se nezaplní
vyrovnávací pamìœ. S h (Kontinuální exp. (Lo)), snímky jsou exponovány
kontinuálnì ve stejném intervalu.
g Kontinuální exp. (Hi)
Když je kvalita JPEG nastavená na J (Quality Level
C), lze exponovat kontinuálnì až 4 snímky rychlostí
pøibližnì 2.8 snímku/sek. Interval expozic se zvýší pøi
zaplnìní vyrovnávací pamìti fotoaparátu.
h Kontinuální exp. (Lo)
Když je kvalita JPEG nastavená na J (Quality Level
C), lze exponovat kontinuálnì rychlostí pøibližnì
1.1 snímku/sek. dokud se nezaplní pìsœová karta SD.
4
1
Stisknìte tlaèítko {.
Fn
CUSTOM IMAGE
Objeví se menu Fn.
AUTO
OK
Fn
2
Ukon it
Ukončit
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (2).
Objeví se obrazovka s [Zpùsob ex.].
Zp sob ex.
Způsob
Jednotliv expozice
Jednotlivé
OK
OK
Expozièní funkce
Pøi ukládání do formátu RAW, lze pøi režimu kontinuální expozice exponovat maximálnì
4 snímky.
116
3
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45)
pro volbu g.
Zp sob ex.
Způsob
Kontinuální
Kontinu
Kontinuáln
lní exp. (Hi)
OK
4
5
4
OK
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (3) a použijte ètyøcestný
pøepínaè (45) pro g nebo h.
Stisknìte tlaèítko 4.
Fotoaparát je pøipraven ke kontinuálnímu exponování snímkù.
Expozièní funkce
6
Stisknìte spoušœ do poloviny.
Autofokusový systém zaène pracovat. Je-li objekt zaostøen, objeví se v hledáèku
indikátor zaostøení ].
7
Stisknìte úplnì spoušœ.
Pøi plném stisknutí spouštì se kontinuálnì exponují snímky. Chcete-li ukonèit
kontinuální exponování snímkù, uvolnìte prst ze spouštì.
• Je-li režim AF nastavený na l (Jednoduchý režim), je zaostøení aretované dle
prvého snímku a snímky jsou exponované kontinuálnì ve stejném intervalu.
• Kontinuální zaostøování je aktivováno, je-li režim AF nastavený na k (Kontinuální
režim), když je režim motivù nastavený na \ (Pohybující objekt) nebo režim H je
nastavený na C (Dìti) nebo E (Domácí zvíøata). Mìjte na pamìti, že se závìrka mùže
spustit, i když nebude zaostøení kompletní.
• Pøi použití vestavìného blesku nelze závìrku spustit, dokud není nabíjení blesku
dokonèeno. Fotoaparát mùžete nastavit, aby bylo možno spustit závìrku pøedtím než
bude vestavìný zcela pøipravený v [15. Spuštìní bìhem nabíjení] v menu [A Uživ.
Nastavení]. (str.129)
• Vyberte jiné nastavení než je g nebo h na obrazovce s [Zpùsob ex.] pro zrušení
kontinuální expozice. Nastavení se zruší vypnutím fotoaparátu, jestliže [Zpùsob ex.] v
[Pamìœ] (str.217) menu [A Záznam] je nastaveno na P (Vypnuto).
Exponování samospouští
117
Tento fotoaparát má dva typy režimù samospouštì: g a Z.
1
g
Závìrka se spustí po 12 sekundách. Chcete-li, aby byl na snímku také fotograf,
použijte k exponování režim samospouštì.
Z
Zrcadlo se okamžitì sklopí, jakmile je zmáèknuta spoušœ. Závìrka se spustí asi
za 2 sekundy. Tento režim je vhodný použít v pøípadì, že chcete zamezit
rozhýbání fotoaparátu pøi zmáèknutí spouštì.
Nasazení fotoaparátu na stativ.
4
Stisknìte tlaèítko {.
Fn
CUSTOM IMAGE
Objeví se menu Fn.
AUTO
OK
Fn
3
Ukon it
Ukončit
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (2).
Objeví se obrazovka s [Zpùsob ex.].
Zp sob ex.
Způsob
Jednotliv expozice
Jednotlivé
OK
4
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45) pro volbu g.
OK
Expozièní funkce
2
118
5
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (3)
a použijte ètyøcestný pøepínaè (45)
pro volbu g nebo Z.
Zp sob ex.
Způsob
Samospoušť(12
Samospou
Samospoušť
šť(12
(12 sek)
OK
6
Stisknìte tlaèítko 4.
Fotoaparát je pøipraven exponovat snímek.
7
4
Expozièní funkce
V hledáèku si ovìøte, že subjekt,
který chcete exponovat, je øádnì
zabrán rámeèkem stisknìte
do poloviny spoušœ
Je-li objekt zaostøen, objeví se v hledáèku
indikátor zaostøení ].
8
Stisknìte úplnì spoušœ.
Pro g zaène pøední kontrolka samospouštì
pomalu blikat a 2 sekundy pøed spuštìním
závìrky se blikání zrychlí. Bìhem této operace
je též slyšet akustický signál, jehož frekvence
se bìhem posledních dvou sekund zrychluje.
Závìrka se spustí asi za 12 sekund po
stisknutí spouštì.
V pøípadì Z, se závìrka spustí po 2 sekundách
po úplném stisknutí spouštì.
OK
119
• Lze nastavit, aby nebylo slyšet pípání. (str.204)
• Expozice mùže být ovlivnìna svìtlem vstupujícím do hledáèku. Nasaïte pøiloženou
krytku okuláru hledáèku ME nebo použijte aretaci AE (str.101). (Svìtlo vstupující do
hledáèku nemá žádný efekt, je-li expozièní režim nastaven na a (Manuál) (str.94).)
Sejmutí oènice FP
Nasazení krytky hledáèku ME
4
Expozièní funkce
• Vyberte jiné nastavení než je g nebo Z na obrazovce s [Zpùsob ex.] pro zrušení
samospouštì. Nastavení se zruší vypnutím fotoaparátu, jestliže [Zpùsob ex.] v [Pamìœ]
menu [A Záznam] menu (str.217) bude nastavené na P (Vypnuto).
• Funkce Shake Reduction se automaticky vypne je-li nastaveno g nebo Z.
Exponování pomocí dálkového ovládání
(Dálkové ovládání F: prodává se zvlášœ)
120
Závìrka mùže být spuštìna ze vzdálenosti volitelným dálkovým ovládáním.
Pro exponování pomocí dálkového ovládání mùžete zvolit z h (okamžité spuštìní
závìrky) nebo i (3 sekundová prodleva).
h
Po stisknutí tlaèítka spouštì na dálkovém ovládání se závìrka spustí okamžitì.
i
Po stisknutí tlaèítka spouštì na dálkovém ovládání se závìrka spustí po 3 sekundách.
1
Nasazení fotoaparátu na stativ.
2
Stisknìte tlaèítko {.
4
Expozièní funkce
Fn
CUSTOM IMAGE
Objeví se menu Fn.
AUTO
OK
Fn
3
Ukon it
Ukončit
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (2).
Objeví se obrazovka s [Zpùsob ex.].
4
5
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45) pro volbu h.
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (3)
a použijte ètyøcestný pøepínaè (45)
pro volbu hnebo i.
Kontrolka samospouštì bude blikat, aby vás
upozornila, že je fotoaparát v režimu ovládání
pomocí dálkového ovladaèe.
Způsob
Zp
sob ex.
Dálkov
Dálkové
lkové ovládání
ovl
OK
OK
6
121
Stisknìte tlaèítko 4.
Fotoaparát je pøipraven exponovat snímek.
7
Stisknìte spoušœ do poloviny.
Systém autofokusu zaène pracovat. Je-li objekt zaostøen, objeví se v hledáèku
indikátor zaostøení ].
• Pøi výchozím nastavení nelze pomocí dálkového ovládání zaostøovat. Pøedtím než
zaènete používat dálkové ovládání, zaostøete na subjekt. Mùžete nastavit [9. AF pøi
dálkovém ovládání] na [ON] (Zapnuto) v menu [A Uživ. Nastavení] (str.75).
• Používáte-li dálkové ovládání, blesk se nevyklopí automaticky, i když je nastaven
na g (Auto odpálení). Chcete-li použít blesk, nejprve jej vyklopte. (str.65)
8
4
5m
Vzdálenost, ve které lze dálkové ovládání
použít, je v rozmezí 5 metrù od pøední èásti
fotoaparátu.
Pøi h se po stisknutí spouštì závìrka spustí
okamžitì.
Pøi i se závìrka spustí po stisknutí spouštì s tøí sekundovým zpoždìním.
Po exponování snímku kontrolka samospouštì svítí 2 sekundy a potom zaène
znovu blikat.
Expozièní funkce
Zamiøte dálkovým ovládáním
smìrem na pøijímaè na pøední nebo
zadní èásti fotoaparátu a stisknìte
spoušœ na dálkovém ovládání.
122
• Expozice mùže být ovlivnìna svìtlem vstupujícím do hledáèku. Nasaïte pøiloženou
krytku okuláru hledáèku ME nebo použijte aretaci AE (str.101). (Svìtlo vstupující
do hledáèku nemá žádný efekt, je-li expozièní režim nastaven na a (Manuál) (str.94).)
Sejmutí oènice FP
4
Nasazení krytky hledáèku ME
Expozièní funkce
• Nastavte jinou volbu než hnebo i na obrazovce [Zpùsob ex.] pro zastavení operace
s dálkovým ovládáním, potom co byla již aktivována. Nastavení se zruší vypnutím
fotoaparátu, jestliže je [Zpùsob ex.] v [Pamìœ] (str.217) menu [A Záznam] nastaveno
na P (Vypnuto).
• Funkce Shake Reduction se automaticky vypne pøi nastavení hnebo i.
• Dálkové ovládání nemusí pracovat správnì v protisvìtle.
• Pøi nabíjení vestavìného blesku, dálkové ovládání nepracuje.
• Dálkové ovládání mùže vyslat až 30,000 signálù. Chcete-li baterii v dálkovém ovládání
vymìnit, kontaktujte PENTAX servis (Tato služba je placená.)
Použití funkce aretace zrcátka v horní
poloze pro zabránìní rozhýbání
fotoaparátu
123
Použijte funkci sklopení zrcátka, je-li zøejmé, že mùže dojít k rozhýbání
fotoaparátu, i když bude použita kabelová spoušœ (volitelná) nebo dálkové
ovládání (volitelné) se stativem.
Pokud exponujete s 2 sekundovou samospouští, zrcátko se sklopí a závìrka
se spustí 2 sekundy po stisknutí spouštì, èímž se zabrání vibracím zrcátka.
Postup, jak exponovat snímek s aretací zrcátka, je popsán níže.
1
2
Nasaïte fotoaparát na stativ.
Pøi režimu zpùsobu snímání, zvolte Z (2 sek. samospoušœ).
3
Stisknìte spoušœ do poloviny.
Autofokusový systém zaène pracovat. Je-li objekt zaostøen, objeví se v hledáèku
indikátor zaostøení ].
4
Stisknìte úplnì spoušœ.
Zrcátko se sklopí a snímek se exponuje o 2 sekundy pozdìji. Pøed sklopením
zrcátka se aretují expozièní hodnoty AE.
Funkce Shake Reduction se pøi exponování 2 sek. samospouští automaticky vypne.
4
Expozièní funkce
1Exponování samospouští (str.117)
Automatická zmìna expozièních
podmínek pøi exponování
(Automatická expozièní øada)
124
Snímání režimem automatické expozièní øady
Mùžete exponovat kontinuálnì snímky s odlišnou expozicí stisknutím a držením
spouštì. Prvý snímek je exponován bez kompenzace, druhý snímek je podexponovaný
(negativní kompenzace) a tøetí je pøeexponovaný (pozitivní kompenzace).
4
Expozièní funkce
Normální expozice
Pod-expozice
Pøe-expozice
Mùžete nastavit [6. Poøadí v automatické expozièní øadì] v menu
[A Uživ. Nastavení] (str.75).
Poøadí v automatické exp. øadì 0 ´ – ´ +, – ´ 0 ´ +, + ´ 0 ´ –, 0 ´ + ´ –
1
Stisknìte tlaèítko { v režimu
exponování snímkù.
Fn
CUSTOM IMAGE
Objeví se menu Fn.
AUTO
OK
Fn
2
Ukon it
Ukončit
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (2).
Objeví se obrazovka s [Zpùsob ex.].
3
Použijte ètyøcestný pøepínaè (5) pro
volbu l (Auto exp. øada).
Zp sob ex.
Způsob
Auto exp. Řada
ada
±0.5
±0.5EV
0.5EV
EV
OK
OK
4
125
Otoète e-koleèkem pro nastavení hodnoty kompenzace EV.
Následující hodnoty kompenzace EV lze nastavit dle kroku nastaveného
intervalu v [1. EV kroky] (str.101) v menu [A Uživ. Nastavení].
Krok intervalu
5
EV kompenzaèní hodnota
1/2 EV
±0.5, ±1.0, ±1.5, ±2.0
1/3 EV
±0.3, ±0.7, ±1.0, ±1.3, ±1.7, ±2.0
Stisknìte tlaèítko 4.
Fotoaparát je pøipravený na exponování
snímku a ] se zobrazí na panelu LCD.
4
Stisknìte spoušœ do poloviny.
Pøi zaostøení se objeví v hledáèku indikátor zaostøení ] a hodnota kompenzace
EV.
7
Stisknìte úplnì spoušœ.
Budou exponovány tøi snímky za sebou, prvý snímek bez kompenzace,
druhý s negativní hodnotou kompenzace a tøetí s pozitivní hodnotou
kompenzace.
• Když bude režim AF nastavený na l (jednoduchý režim), zaostøení se fixuje
dle prvého snímku a je nadále použito i pro další snímky v sérii.
• Když uvolníte prst ze spouštì bìhem automatické expozièní øady, nastavení expozice
automatické expozièní øady zùstane efektivní dvojnásobnou dobu než je nastavena
èasovým spínaèem expozimetru (výchozí hodnota je 20 sekund) (str.99) a mùžete
exponovat další snímek pøi další hodnotì kompenzace. V tomto pøípadì, autofokus
zaostøí zvlášœ každé políèku filmu. Asi po dvojnásobné dobì než jak je nastaven èasový
spínaè expozimetru se fotoaparát vrátí na nastavení pro exponování prvého snímku.
• Funkci automatické expozièní øady mùžete kombinovat s vestavìným nebo externím
bleskem (pouze auto TTL a P-TTL) pro zmìnu výkonu blesku v sekvenci. Když
použijete externí blesk, budete držet stisknutou spoušœ pro expozici tøí snímkù za sebou
mùže zpùsobit, že druhý a tøetí snímek bude exponován pøedtím, než bude blesk plnì
nabitý. Vždy exponujte jeden snímek po kontrole, že je blesk plnì nabitý.
• Automatická expozièní øada není k dispozici, je-li nastaven režim p (Èas B).
Expozièní funkce
6
126
Exponování pouze pøeexponovaných nebo
podexponovaných snímkù
Mùžete použít režim automatické expozièní øady pouze pro podexponování
nebo pøeexponování snímkù v kombinaci s kompenzací expozice
EV(str.100). Automatická expozièní øada je provedena v obou pøípadech na
základì urèené hodnoty kompenzace expozice EV.
4
Expozièní funkce
5
Použití blesku
Tato kapitola popisuje detaily vestavìného blesku x
a rovnìž popisuje jak exponovat pomocí externího blesku.
Kompenzace výstupu blesku ................................... 128
Umožòuje exponovat bìhem nabíjení blesku ......... 129
Charakteristika blesku v každém
expozièním režimu .................................................... 130
Vzdálenost a clona pøi použití
vestavìného blesku .................................................. 132
Objektivy DA, D FA, FA J, FA a F Kompatibilita
s vestavìným bleskem ............................................. 133
Použití externího blesku (Volitelný) ......................... 134
128
Kompenzace výstupu blesku
Mùžete zmìnit výstupní výkon blesku v rozsahu –2.0 až +1.0. Hodnoty
kompenzace blesku jsou pro 1/2EV a 1/3EV jak následuje.
Krok intervalu
Kompenzace blesku
1/2 EV
–2.0, –1.5, –1.0, –0.5, 0.0, +0.5, +1.0
1/3 EV
–2.0, –1.7, –1.3, –1.0, –0.7, –0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0
* Nastavte kroky intervalu v [1. EV kroky] (str.101) v menu [A Uživ. Nastavení].
Nastaví hodnotu kompenzace blesku otoèením e-koleèka na obrazovce
s [Režim blesku] v menu Fn (str.77).
Režim
Re im blesku
Auto odpálení
odpálen
odp lení
5
Použití blesku
0.0
OK
OK
• Je-li pøekroèen maximální výstup blesku pøi korekci smìrem k plusu (+),
nebude kompenzace efektivní.
• Kompenzace smìrem k mínusu (–) nemusí mít efekt na snímek, bude-li subjekt pøíliš
blízko, pøi malé clonì nebo je-li nastavena vyšší citlivost.
• Kompenzace blesku je také efektivní pro externí bleskové jednotky, které podporují
režim blesku P-TTL.
• Stisknutím Zeleného tlaèítka na obrazovce [Režim blesku] se resetuje kompenzace
expozice bleskem na výchozí nastavení [0.0].
Umožòuje exponovat bìhem nabíjení
blesku
129
Mùžete nastavit, aby mohlo dojít ke spuštìní závìrky i bìhem doby, kdy se blesk
nabíjí.
Nastavte [On] (Zapnuto) pro [15. Spuštìní bìhem nabíjení] v menu [A Uživ.
Nastavení] (str.75). Pøi výchozím nastavení nelze snímky exponovat, dokud není
blesk zcela nabitý.
15. Spuštění během nabíjení
Off
On
Závěrka aktivní
i během nabíjení
blesku
5
Použití blesku
130
Charakteristika blesku v každém
expozièním režimu
Použití blesku pøi režimu b (Priority èasu)
• Když exponujete pohybující se subjekt, mùžete použít blesk pro zmìnu efektu
neostrých kontur.
• Pøi exponování bleskem lze zvolit èas závìrky na 1/180 sek. nebo delší.
• Hodnota clony se automaticky mìní dle jasu okolí.
• Èas závìrky je fixován na 1/180 sek., je-li použit objektiv než DA, D, FA, FA J,
FA nebo F.
Použití blesku pøi režimu c (Priorita clony)
5
Použití blesku
• Mùžete nastavit požadovanou hodnotu clony a exponovat bleskem, když chcete
zmìnit hloubku ostrosti nebo exponovat subjekt ze vzdálenosti.
• Èas závìrky se mìní automaticky dle jasu okolí.
• Èas závìrky se mìní automaticky v rozsahu od 1/180 sek. k delším èasùm
(str.56), pøi kterých nedojde k rozhýbání fotoaparátu. Nejdelší èas závisí
na fokální délce použitého objektivu.
• Èas závìrky je fixován na 1/180 sek., je-li použit objektiv než DA, D, FA, FA J,
FA nebo F.
131
Použití synchronizace s delšími èasy
Synchronizaci s delším èasy mùžete využít pøi exponování portrétù na pozadí
západu slunce. Oboje bude skvìle exponované portrét i pozadí.
• Synchronizace s delšími èasy prodlužuje expozièní èas. Abyste zabránili rozhýbání
fotoaparátu bìhem expozice, zapnìte funkci omezení otøesù nebo ji vypnìte a použijte
stativ. Jestliže se bude subjekt pohybovat, bude snímek rozmazaný.
• Synchronizaci blesku s delšími expozièními èasy lze provést též s externím bleskem.
Použití režimu b (Priorita èasu)
1 Nastavte koleèko režimù na b.
Je nastaven režim b (Priorita èasu).
2 Použijte e-koleèko pro nastavení èasu závìrky.
Pozadí není správnì exponované, jestliže pøi nastaveném èasu závìrky bude
hodnota clony blikat. Nastavte èas závìrky tak, aby hodnota clony neblikala.
3 Stisknìte tlaèítko K.
Vyklopí se blesk.
4 Exponujte snímek.
5
Použití blesku
Použití režimu a (Manuál)
1 Nastavte koleèko režimù na a.
Je nastaven režim a (Manuál).
2 Nastavte èas závìrky na (pod 1/180 sek.) a hodnotu clony pro získání správné
expozice.
3 Stisknìte tlaèítko K.
Vyklopí se blesk.
Pøi režimu a (Manuál), mùžete vyklopit blesk, kdykoliv pøed expozicí.
4 Exponujte snímek.
132
Vzdálenost a clona pøi použití
vestavìného blesku
Pro správnou expozici bleskem je tøeba znát øadu podmínek jako je smìrné èíslo,
použitá clona a vzdálenost.
Vypoèítejte a upravte expozièní podmínky, nebude-li výstupní blesk dostaèující.
Smìrné èíslo vestavìného blesku
Citlivost ISO
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
Smìrné èíslo vestavìného blesku
cca. 13
cca. 18.4
cca. 26
cca. 36.8
cca. 52
Výpoèet expozièní vzdálenosti z hodnoty clony
5
Následující rovnicí lze vypoèítat vzdálenost blesku pro hodnoty clony.
Maximální odstup blesku L1 = Smìrné èíslo ÷ zvolená clona
Minimální odstup blesku L2 = Maximální odstup blesku ÷ 5*
Použití blesku
* Hodnota 5 použitá ve vzorci nahoøe je fixní hodnota, kterou lze
použít jen s vestavìným bleskem.
Pøíklad
Když je citlivost [ISO 100] a hodnota clony F2.8
L1 = 13 ÷ 2,8 = cca. 4,6 (m)
L2 = 4,6 ÷ 5 = cca. 0,9 (m)
Tak mùže být blesk použit v rozsahu pøibližnì 0,9 m až 4,6 m.
Je-li vzdálenost subjektu menší jak 0.7m, nelze blesk použít. Použijete-li blesk
na vzdálenost menší jak 0.7m, dojde k vinìtaci v rozích snímku, svìtlo není
rozložené rovnomìrnì a snímek mùže být pøeexponovaný.
Výpoèet hodnoty clony z expozièní vzdálenosti
Následující rovnicí se vypoèítá hodnota clony pro expozièní vzdálenosti.
Hodnota použité clony F = Smìrné èíslo ÷ expozièní vzdálenost
Pøíklad
Když je citlivost [ISO 100] a expozièní vzdálenost 3 m, hodnota clony je:
F = 13 ÷ 3 = 4.3
Je-li výsledné èíslo (4.3, v pøíkladu nahoøe), které není na stupnici clon k
dispozici, použije se nejbližší menší obvyklá hodnota (4.0, v pøíkladu nahoøe).
Objektivy DA, D FA, FA J, FA a F
Kompatibilita s vestavìným bleskem
133
V závislosti na použitém objektivu s x, i když nebude nasazená sluneèní
clona, mùže pøi použití vestavìného blesku dojít k vinìtami obrazu.
DA, D FA, FA J, a FA objektivy které nejsou v níže uvedeném seznamu
lze používat bez problémù.
Následující jsou hodnoceny bez nasazení sluneèní clony.
Nejsou k dispozici z dùvodu vinìtace
Název objektivu
DA Fish-eye 10-17 mm F3.5-4.5ED (IF)
DA12-24 mm F4ED AL
DA14 mm F2.8ED (IF)
FA300 mm F2.8ED (IF)
FA600 mm F4ED (IF)
FA250-600 mm F5.6ED (IF)
5
Název objektivu
Kompatibilita
F Fish-eye 17-28 mm F3.5-4.5
K vinìtaci mùže dojít, bude-li fokální vzdálenost
menší jak 20mm.
DA16-45 mm F4ED AL
Je-li fokální vzdálenost menší jak 28 mm nebo je-li
fokální vzdálenost 28 mm a zaostøovací vzdálenost
menší jak 1m, mùže dojít k vinìtaci.
DA16-50 mm F2.8ED AL (IF) SDM
Je-li fokální vzdálenost menší jak 20 mm nebo je-li
fokální vzdálenost 35 mm a zaostøovací vzdálenost
menší jak 1.5 m, mùže dojít k vinìtaci.
DA18-250mm F3.5-6.3ED AL (IF)
Je-li fokální vzdálenost menší jak 35 mm, mùže dojít
k vinìtaci.
FA28-70 mm F2.8AL
K vinìtaci mùže dojít, bude-li fokální vzdálenost 28 mm
a zaostøovací vzdálenost bude menší jak 1 m.
FA Soft 28 mm F2.8
Vestavìný blesk se vždy odpálí v plném výkonu.
FA Soft 28 mm F2.8
Vestavìný blesk se vždy odpálí v plném výkonu.
Použití blesku
Závisí ale na dalších faktorech
134
Použití externího blesku (Volitelný)
Použitím volitelného externího blesku AF540FGZ, AF360FGZ nebo AF200FG
máte k dispozici øadu režimù s bleskem, jako je P-TTL automatický režim, v
závislosti na použitém typu blesku. Detaily viz tabulka níže.
(Ano: k dispozici #: zákázané No: není k dispozici)
Funkce fotoaparátu
5
Blesk Vestavìný
blesk
AF540FGZ
AF360FGZ
AF200FG
Použití blesku
Funkce omezení efektu èervených oèí
Ano
Ano
Ano
Automatické odpálení blesku
Ano
Ano
Ano
Potom co je blesk nabitý, pøepne se fotoaparát
automaticky na synchronizovaný èas
Ano
Ano
Ano
Clona se automaticky nastaví pøi režimech
e (Program) a b (Priorita èasu)
Ano
Ano
Ano
Automatická kontrola v hledáèku
Ne
Ne
Ne
Ano*1
Ano*1
Ano*1
Synchronizace s delším èasem
Ano
Ano
Ano
Kompenzace expozice s bleskem
Ano
Ano
Ano
Pomocný paprsek AF
Ano
Ano
Ne
Synchronizace za prvou lamelou*2
Ano
Ano
Ne
Režim synchronizace blesku pro øízení kontrastu
#*3
Ano
#*5
Bezkontaktní blesk
Ne
Ano
Ne
Vícenásobné odpálení blesku
Ne
Ne
Ne
Synchronizace blesku s velmi krátkými èasy
Ne
Ano
Ne
Bezkontaktní blesk
#*5
Ano*4
Ne
P-TTL auto blesk (odpovídající citlivost: ISO 100
až 1600)
*1 Pøi použití objektivù série DA, D FA, FA J, FA, F nebo A.
*2 Èas závìrky 1/90 sek. nebo delší.
*3 Pøi kombinaci s AF540FGZ nebo s AF360FGZ, 1/3 výkonu blesku mùže být z vestavìného blesku
a 2/3 výkonu z externího blesku.
*4 Je požadováno nìkolik jednotek AF540FGZ nebo AF360FGZ nebo kombinace AF540FGZ/AF360FGZ
jednotky a vestavìného blesku.
*5 Je pouze k dispozici pøi kombinaci s AF540FGZ nebo AF360FGZ.
135
O LCD panelu pro AF360FGZ
AF360FGZ nemá funkci pro nastavení rozmìru FORMAT na [DIGITAL], ale rozdíl
v úhlu zábìru mezi standardním 35 mm formátem a x se automaticky
vypoèítá na základì fokální vzdálenosti použitého objektivu (pøi použití objektivù
DA, D FA, FA J, FA nebo F).
Objeví se indikátor pøepoètu a indikátor formátu zmizí, je-li zapnutý èasový spínaè
expozimetru x. (Po co se vypne èasový spínaè expozimetru se vrátí
na displej formátu 35 mm.)
Fokální délka objektivu
LCD panel
AF360FGZ
85mm 77mm 50mm 35mm 28mm 24mm 20mm
18mm
Èasový
spínaè
expozimetru
vypnutý
85mm
70mm 50mm
35mm
28mm
24mm*
Èasový
spínaè
expozimetru
zapnutý
58mm
48mm 34mm
24mm
19mm
16mm*
* Použití širokoúhlého panelu
Použijte tento režim blesku s jednotkou AF540FGZ, AF360FGZ nebo AF200FG.
Když je režim blesku nastavený na [P-TTL auto], odpálí se pøedblesk, ještì pøed
skuteènou expozicí a blesk zkontroluje subjekt (vzdálenost, jas, kontrast, zda je
v protisvìtle atd.) použitím 16-segmentového mìøicího senzoru fotoaparátu.
Skuteèný výstup blesku se nastaví dle získané informace z pøedblesku, lze tak pøi
použití blesku získat pøesnìjší expozici subjektu než pøi bìžném režimu TTL auto.
P-TTL auto je k dispozici pøi bezdrátovém režimu blesku, kdy jsou použity
dva nebo více jednotek AF540FGZ nebo AF360FGZ.
1 Odstraòte krytku sáòkového kontaktu a nasaïte blesk (AF540FGZ nebo
AF360FGZ).
2 Zapnìte fotoaparát a externí blesk.
3 Nastavte režim externího blesku na [P-TTL auto].
4 Zkontrolujte, že je externího blesk plnì nabitý a potom exponujte snímek.
5
Použití blesku
Použití režimu P-TTL Auto
136
• P-TTL auto je k dispozici pouze s bleskem AF540FGZ, AF360FGZ nebo AF200FG.
• Když je vestavìný blesk pøipraven (plnì nabitý) rozsvítí se pøi stisknutí spouštì
do poloviny v hledáèku b.
• Detaily jako ovládání blesku a efektivní rozsah jsou uvedeny v návodu k externímu
blesku.
• Externí blesk se neodpálí, když bude subjekt pøíliš jasný pøi nastaveném režimu blesku
g nebo i. Proto není vhodný pro synchronizaci s denním svìtlem.
• Nikdy nemaèkejte tlaèítko K, když je nasazen na fotoaparátu externí blesk.
Vestavìnému blesku bude v cestì externí blesk. Jestliže chcete používat oba dva
blesky najednou viz strana str.140 o zpùsobu pøipojení.
Použití režimu synchronizace blesku s velmi krátkými èasy
S AF540FGZ nebo AF360FGZ mùžete odpálit blesk pro exponování snímku pøi
èase závìrky kratším jak 1/180 sek. Synchronizaci blesku s velmi krátkými èasy
lze použít s bleskem nasazeným na fotoaparát nebo bezkontaktním režimu.
Nasazení a použití blesku AF540FGZ nebo AF360FGZ
5
Použití blesku
1 Odstraòte krytku sáòkového kontaktu a nasaïte externí blesk (AF540FGZ nebo
AF360FGZ) na fotoaparát.
2 Otoète koleèkem volby režimù na fotoaparátu a nastavte expozièní režim
na b nebo na a.
3 Zapnìte fotoaparát a externí blesk.
4 Nastavte režim synchronizace externího blesku na HSb (synchronizace
s velmi krátkými èasy).
5 Zkontrolujte, že je externího blesk plnì nabitý a potom exponujte snímek.
• Když je vestavìný blesk pøipraven (plnì nabitý) rozsvítí se pøi stisknutí spouštì
do poloviny v hledáèku b.
• Synchronizace blesku s velmi krátkými èasy je k dispozici pouze pøi èasech závìrky
kratších jak 1/180 sek.
• Synchronizace blesku s velmi krátkými èasy není k dispozici je-li expozièní režim
nastaven na p (Èas B).
Použití bezkontaktního režimu
Použitím dvou externích bleskù (AF540FGZ nebo AF360FGZ) nebo použitím
vestavìného blesku, mùžete exponovat v režimu blesku P-TTL bez pøipojení
blesku kabelem. Pøi bezdrátovém režimu je synchronizace s velmi krátkými èasy
je též k dispozici.
• Nastavte hlavní spínaè výše uvedeného blesku na WIRELESS.
• Nastaví bezdrátový režim externího blesku, který není pøímo pøipojen k fotoaparátu
na SLAVE.
137
Nastavení kanálu pro externí blesk
Nejprve nastavte kanál pro externí bleskovou jednotku.
1 Nastavte kanál pro externí bleskovou jednotku.
2 Nasaïte externí blesk do sánìk na fotoaparátu.
3 Zapnìte fotoaparát a externí blesk a stisknìte spoušœ do poloviny.
Vestavìný blesk se nastaví na stejný komunikaèní kanál jako má externí
jednotka.
• Když se nastaví režim na r, aktuálnì nastavený kanál se pro vestavìný blesk
se zobrazí asi na 10 sekund na LCD panelu.
• Zkontrolujte, že jsou všechny blesky nastavené na stejný kanál. Viz návod k použití
k AF540FGZ nebo AF360FGZ, kde jsou detaily jak nastavit komunikaèní kanál
externího blesku.
Použití vestavìného blesku v bezdrátovém režimu
Nastavte fotoaparát na bezdrátový režim blesku pøi použití externího blesku
v kombinaci s vestavìným bleskem.
1 Stisknìte tlaèítko { a stisknìte ètyøcestný pøepínaè (3).
Objeví se obrazovka s [Režim blesku].
2 Použijte ètyøcestný pøepínaè (45) pro volbu
režimu r.
Pro návrat na režim exponování, stisknìte
Režim
Re
im blesku
tlaèítko 4.
Režim
Re
im bezdrátový
bezdrátov
bezdr tový
OK
Použití blesku
0.0
5
OK
Když je zpùsob exponování nastavený na i nebo není clonový kroužek v poloze s,
objeví se r neaktivní (šedý) a nelze jej zvolit.
138
Zmìna zpùsobu odpálení vestavìného blesku
Mùžete zmìnit zpùsob odpálení vestavìného blesku v bezdrátovém režimu.
1
2
Zapnuto
Vypnuto
Odpálení vestavìného blesku.
Vestavìným blesk je nastaven jako øídící jednotka.
Nastavte v [16. Blesk pøi bezdrát. režimu] v menu [A Uživ. Nastavení] (str.75).
HSb (Synchronizace velmi krátkých èasù) není k dispozici když je fotoaparát nastavený
na odpálení vestavìného blesku.
Exponování v bezdrátovém režimu
Použití kombinace vestavìného blesku a externího blesku
1 Sejmìte externí blesk po nastavení kanálu na fotoaparátu a umístìte jej
do požadované polohy.
2 Nastavte blesk fotoaparátu na režim r a vyklopte jej do pracovní polohy.
3 Zkontrolujte, že jsou oba blesky externí i vestavìný plnì nabité a potom
exponujte snímek.
5
Použití blesku
Použití kombinace nìkolika externích bleskù
1 Nastavte bezkontaktní režim externího blesku nasazeného pøímo
na fotoaparátu na [MASTER] nebo [CONTROL].
MASTER
CONTROL
Odpálí oba blesky pøímo pøipojené k fotoaparátu a bezdrátovì
øízený blesk.
Blesk, který pøipojen pøímo k fotoaparátu se odpálí pouze jako øídící
blesk a neodpálí se jako hlavní blesk.
2 Na bezdrátovì øízené bleskové jednotce, nastavte bezdrátový režim blesku
na [SLAVE] a nastavte kanál na stejný kanál jako má blesk, který je pøímo
pøipojen k fotoaparátu. Potom, jej umístìte na požadované místo.
3 Zkontrolujte, že jsou oba blesky externí i vestavìný plnì nabité a potom
exponujte snímek.
Funkce omezení otøesù není pøi bezkontaktním režimu k dispozici.
139
Ovládání bezkontaktního blesku (P-TTL režim blesku)
Pøi použití externích bleskových jednotek (AF540FGZ nebo AF360FGZ) pro
bezdrátové odpálení probìhne mezi blesky následující výmìna informací.
Stisknìte úplnì spoušœ.
1 Blesková jednotka pøímo pøipojená na fotoaparátu vyšle malý kontrolní
záblesk (pøenese režim blesku fotoaparátu).
2 Bezdrátovì øízená blesková jednotka vyšle testovací záblesk
(pøenese potvrzení subjektu).
3 Blesková jednotka pøímo pøipojená k fotoaparátu vyšle øídící blesk
(pøenese výstup blesku na bezdrátovì pøipojenou bleskovou jednotku).
* Blesková jednotka pøipojená pøímo k fotoaparátu vyšle ještì jeden malý
kontrolní záblesk po tìchto pøenosových relacích pro pøenos informace trvání
záblesku pøi nastavené synchronizaci na HSb (Synchronizace velmi
krátkých èasù).
4 Bez drátovì øízená blesková jednotka se odpálí jako hlavní blesk.
Když je bezdrátový režim externího blesku pøímo pøipojené k fotoaparátu je
nastaven na [MASTER] nebo na [16. Blesk pøi bezdrát. režimu] (str.138) je
nastaven na [On] (Zapnuto) u vestavìného blesku, odpálí se všechny bleskové
jednotky souèasnì
Stejnì jako u vestavìného blesku, je možno použít funkci pro omezení efektu
èervených oèí u externího blesku. Nemusí být k dispozici u nìkterých bleskù
a za urèitých podmínek i mohou být nìkterá omezení. Viz tabulka na str.134.
• Funkce pro omezení efektu èervených oèí pracuje jen pøi použití externího blesku. (str.66)
• Je-li použita funkce redukce efektu èervených s externím bleskem, který je nastaven
jako podøízená jednotka nebo pøi bezdrátovém režimu, pøedblesk funkce redukce
èervených oèí, odpálí bezkontaktnì øízenou jednotku. Používáte-li bezkontaktnì
øízenou jednotku, nepoužívejte režim redukce efektu èervených oèí.
Použití blesku
Redukce èervených oèí
5
140
Synchronizace blesku za prvou lamelou závìrky
Když používáte vestavìný blesk s externím bleskem (AF540FGZ nebo
AF360FGZ), který má nastavený režim synchronizace s uzavøením závìrky,
použije vestavìný blesk též tento režim. Pøed expozicí zkontrolujte, zda jsou
oba blesky plnì nabité.
Použití vestavìného blesku s externím bleskem
Jak je znázornìno na ilustraci dole, nasaïte volitelný adaptér sáòkového kontaktu
Hot Shoe Adapter FG do sánìk na fotoaparátu a adaptér Off-Camera Shoe
Adapter F na spodní èást externího blesku a propojte oba adaptéry pomocí
prodlužovacího kabelu Extension Cord F5P (volitelný). Adaptér Camera Shoe
Adapter F lze pøipevnit na stativ, má na spodní èásti závit.
Pouze P-TTL auto lze použít v kombinaci s vestavìným bleskem.
Pøi kombinaci s vestavìným bleskem
5
Použití blesku
141
Vícenásobné odpálení blesku
Mùžete kombinovat dva nebo více externích bleskù (AF540FGZ, AF360FGZ nebo
AF200FG) nebo mùžete použít externí blesk v kombinaci s vestavìným bleskem.
Pro pøipojení AF540FGZ mùžete použít prodlužovací kabel. Mùžete pøipojit
jednotky AF360FGZ nebo AF200FG jak uvedeno na ilustraci dole. Pøipojte externí
blesk a adaptér sánìk F (volitelný) k adaptéru Off-Camera Shoe Adapter F
(volitelný) a potom pøipojte další Off-Camera Shoe Adapter F s externím bleskem
použitím prodlužovacího kabelu F5P (volitelný).
Detaily viz návod k blesku.
• Nekombinujte pøíslušenství, které má jiný poèet kontaktù jako je napø. Hot Shoe Grip,
mùže dojít k nesprávné funkci.
• Kombinací s blesky jiných výrobcù mùže dojít k poškození zaøízení. Doporuèujeme
používat blesk AF540FGZ, AF360FGZ nebo AF200FG.
Pøi kombinaci dvou nebo více externích bleskù
5
Použití blesku
Pøi použití více externích jednotek nebo s vestavìným bleskem, je pro øízení blesku
použit režim P-TTL.
142
Synchronizace blesku pro øízení kontrastu
Kombinací dvou nebo více externích jednotek blesku (AF540FGZ, AF360FGZ
nebo AF200FG) nebo použitím externího blesku v kombinaci s vestavìným
bleskem je možno exponovat s více blesky (fotografování se synchronizací øízení
kontrastu). Principem je rozdíl mezi velikostí výstupu více bleskových jednotek.
• AF200FG musí být kombinován s AF540FGZ nebo s AF360FGZ.
• Nekombinujte pøíslušenství, které má jiný poèet kontaktù jako je napø. Hot Shoe Grip,
mùže dojít k nesprávné funkci.
• Kombinací s blesky jiných výrobcù mùže dojít k poškození zaøízení. Doporuèujeme
používat jen blesky PENTAX s propojením automatických funkcí.
5
1 Pøipojte nepøímo externí blesk k fotoaparátu. (str.140)
2 Nastavte režim synchronizace externího blesku na režim synchronizace
pro øízení kontrastu.
3 Otoète koleèkem volby režimù a nastavte expozièní režim na e, b,
c nebo a.
4 Zkontrolujte, že jsou oba blesky externí i vestavìný plnì nabité a potom
exponujte snímek.
Použití blesku
• Pøi použití dvou nebo více externích bleskù a nastaveném režimu øízení kontrastu
na externí hlavní bleskové jednotce, je výstupní pomìr blesku 2 (hlavní jednotka master) : 1 (podøízené jednotky). Když je externí blesk použit v kombinaci s vestavìným
bleskem, výstupní pomìr blesku je 2 (externí blesk) : 1 (vestavìný blesk).
• Pøi použití více externích jednotek nebo s vestavìným bleskem, je pro øízení blesku
použit režim P-TTL.
6
Nastavení expozice
Tato kapitola popisuje jak nastavit formát pro ukládání
exponovaných snímkù a další nastavení.
Nastavení zpùsobu zpracování snímku v režimu
exponování (Uživatelský snímek) ............................ 144
Nastavení formátu souboru ...................................... 146
Nastavení zpùsobu zpracování snímku v
režimu exponování (Uživatelský snímek)
144
Mùžete nastavit Uživatelský snímek pøi nastavení režimu exponování na
e (Program), K (Priorita citlivosti), b (Priorita èasu), c (Priorita clony),
a (Manuál) nebo na p (Èas B). Použitím funkce Uživatelského snímku zmìníte
[Odstín snímku], mùžete upravit nastavení barvy a kontrastu ještì pøed exponováním
snímku.
Zvolte z následujících šesti režimù pro odstín snímku: [Jas], [Pøirozený], [Portrét],
[Krajina], [Ostrý] a [èernobílý]. Výchozí nastavení je na [Jas].
Pro odstín snímku mùžete upravit následující položky.
Saturace*1
6
Nastaví barevnou saturaci. (K dispozici jsou nastavení: –4 to +4)
Odstín*1
Nastaví barvu. (K dispozici jsou nastavení: –4 to +4)
Kontrast
Nastaví kontrast snímku. (K dispozici jsou nastavení: –4 to +4)
Ostrost
Nastaví obrysovou ostrost snímku. (K dispozici jsou nastavení: –4 to +4)
Filtr Efekt*2
Zmìní kontrast jako pøi použití by byl použit B&W barevný filtr. Nastaví
barevný filtr. (K dispozici je nastavení: [Žádný], [Zelený], [Žlutý],
[Oranžový], [Èervený], [Magenta], [Modrý], [Modrozelený], [Infra barva])
Tónování*2
Nastaví hladinu pro úpravu studeného odstínu (– smìr) a teplejší odstín
(+ smìr). (K dispozic je nastavení: –4 to +4)
Nastavení expozice
*1 To lze nastavit pøi jakémkoliv zvoleném režimu mimo [èernobílý].
*2 To lze nastavit, když je zvolen [èernobílý].
1
Stisknìte tlaèítko { v režimu
exponování snímkù.
Fn
CUSTOM IMAGE
Objeví se menu Fn.
AUTO
OK
Fn
2
Ukon it
Ukončit
Stisknìte tlaèítko 4.
Objeví se obrazovka s Uživatelským
snímkem.
Po zapnutí zdroje, se objeví na pozadí
naposled exponovaný snímek. Dejte hlavní
spínaè na | pro zmìnu snímku na pozadí
na Digitální náhled snímku.
R
Jas
Y
M
B
G
C
Kontrola
OK OK
3
145
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45)
pro výbìr odstínu snímku.
BW
R
Portr
Portrét
Y
M
B
G
C
Kontrola
OK OK
4
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23) pro výbìr položky, kterou
chcete zmìnit ([Saturace], [Odstín], [Kontrast], [Ostrost]).
Když je odstín snímku nastaven na [èernobílý], mùžete mìnit nastavení pro
[Filtr Efekt], [Tónování], [Kontrast] a [Ostrost].
5
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45) pro zmìnu nastavení.
6
Stisknìte tlaèítko 4.
Fotoaparát se vrátí na režim exponování snímkù.
• Pøi režimù motivù nebo H (Scéna), mùžete potvrdit uživatelský snímek, ale nastavení
nelze zmìnit.
• Když je odstín snímku nastavený na [èernobílý], radarový graf se nezobrazí.
6
Nastavení expozice
Snímek na pozadí se mìní dle nastavení.
Mùžete vizuálnì kontrolovat saturaci a zabarvení na radarovém grafu.
Pro [Ostrost], otoète e-koleèkem pro pøepnutí mezi [Jemné kontury] a [Ostrost].
Obrysy snímku jsou tenèí a ostøejší pøi [Jemné kontury], vhodné pøi exponování
jemných subjektù jako jsou napøíklad vlasy.
Stisknìte Zelené tlaèítko pro resetování nastavení.
146
Nastavení formátu souboru
Nastavení záznamových pixelù JPEG
Mùžete zvolit poèet záznamových pixelù od J, P po i. Èím více je
nastaveno pixelù, tím je obraz i soubor vìtší. Velikost souboru se mìní dle
nastavení stupnì kvality snímku [JPEG kvalita]. Výchozí nastavení je
J 3872×2592.
6
Záznamové pixely
Pixely
Rozmìr papíru
J
3872×2592
10"×12" / A3 papír
P
3008×2000
8"×10" / A4 papír
i
1824×1216
5"×7" / A5 papír
Nastavení expozice
Rozmìr papíru nahoøe je pro referenci pro optimální tisk záznamových pixelù.
Kvalita zaznamenaných nebo vytištìných snímkù záleží na úrovni kvality,
kontrole expozice, rozlišení tiskárny a dalších faktorech.
Mùžete nastavit záznamové pixely JPEG v [JPEG zázn. pixely] v menu
[A Záznam] (str.74).
Když se zmìní poèet záznamových pixelù, poèet snímkù k dispozici se objeví
vpravo nahoøe na obrazovce.
128
Režim AF
Měření AE
Výběr bodu AF
Formát souboru
JPEG zázn.pixely
JPEG kvalita
MENU
Cancel
AF.S
10
2
OK
OK
Zaznamenatelný snímek è.
147
Nastavení stupnì kvality JPEG
Mùžete nastavit stupeò kvality snímku. Velikost souboru se bude lišit dle nastavení
[JPEG zázn.pixely]. Výchozí nastavení je na C (nejlepší).
C
Nejlepší
D
Lepší
E
Dobrá
Snímky budou jasnìjší, ale velikost souboru bude vìtší.
Snímky budou zrnitìjší, ale velikost souboru bude menší.
Mùžete nastavit stupeò kvality JPEG [JPEG kvalita] v menu [A Záznam] (str.74).
Pokud zmìníte úroveò kvality, objeví se na obrazovce vpravo nahoøe poèet
snímkù, které je možné zaznamenat.
128
Režim AF
Měření AE
Výběr bodu AF
Formát souboru
JPEG zázn.pixely
JPEG kvalita
MENU
Cancel
Zaznamenatelný snímek è.
AF.S
OK
OK
6
Nastavení expozice
148
Nastavení formátu souboru
Mùžete nastavit formát souborù snímkù. Výchozí nastavení je na JPEG.
JPEG
Zaznamenává snímky do souboru JPEG. Mùžete zmìnit poèet záznamových
pixelù z [JPEG zázn.pixely] v menu [A Záznam] a stupeò kvality snímku z [JPEG
kvalita] v menu [A Záznam]. Rozmìr souboru se mìní dle nastavení.
RAW
RAW jsou pøímá výstupní data z CCD, která se uloží bez dalšího zpracování.
Efekty jako je vyvážení bílé, uživatelský snímek a barevný prostor nejsou na
obraz aplikovány, ale pøíslušné informace se uloží. Zobrazte (str.185) nebo
pøeneste do PC, efekty aplikujte pøiloženým softwarem PENTAX PHOTO
Laboratory 3 a vytvoøte snímky ve formátu JPEG.
RAW+
Snímky se zaznamenají do obou formátù RAW a JPEG. Stisknutím tlaèítka |
se snímky doèasnì zaznamenávají do obou formátù. (str.19)
Nastavte [Formát souboru] v menu [A Záznam] (str.74).
Když se zmìní formát souboru, poèet snímkù k dispozici se objeví vpravo nahoøe
na obrazovce.
128
6
Nastavení expozice
Režim AF
Měření AE
Výběr bodu AF
Formát souboru
JPEG zázn.pixely
JPEG kvalita
MENU
Cancel
Zaznamenatelný snímek è.
AF.S
JPEG
RAW
RAW+
OK
OK
Nastavení formátu souboru na RAW
Pøi záznamu snímkù do formátu RAW mùžete zvolit formát PEF nebo DNG v
[Soubor formátu RAW] v menu [A Záznam] (str.74). Výchozí nastavení je na PEF
formát.
PEF
PENTAX originál formát souboru RAW
DNG
Všeobecnì používaný, veøejnì dostupný formát souboru RAW navržený
Adobe Systems
Záznam
Soubor formátu RAW PEF
DNG
Barevný prostor
Tlačítko RAW
Paměť
Vstup fokální délka
MENU
Cancel
OK
OK
149
Nastavení funkce tlaèítka RAW
Mùžete nastavit funkci tlaèítka | (str.19) pøi jeho stisknutí v režimu exponování.
Následující nastavení jsou k dispozici.
Zrušit pokaždé
O (Zapnuto)/P (Vypnuto)
Formát souboru
Zvolený formát souboru když je stisknuto tlaèítko | pøi režim
exponování.
1
2
Zvolte [Tlaèítko |] v menu [A Záznam].
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Tlačítko RAW
Zrušit pokaždé
JPEG
RAW+
RAW
RAW+
RAW+
RAW+
MENU
6
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45) pro volbu O (Zapnuto)
nebo P (Vypnuto) pro [Zrušit pokaždé].
Když je nastaveno na O (Zapnuto), záznamový formát se po každém
exponování snímku vrátí na [Formát souboru] nastavený v menu [A Záznam].
Výchozí nastavení je na O (Zapnuto).
Když je [Zrušit pokaždé] nastavený na P (Vypnuto), nastavení tlaèítka | se
zruší za následujících podmínek.
• tlaèítko | je opìtovnì stisknuto
• fotoaparát je vypnutý
• je otoèeno koleèkem režimù
• je zobrazeno menu
• fotoaparát je v režimu prohlížení
4
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23) pro výbìr formátu souboru.
Levá strana je nastavení [Formát souboru] v menu [A Záznam] a pravá strana
formát souboru, když je stisknuto tlaèítko |.
Nastavení expozice
3
150
5
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5) a použijte ètyøcestný pøepínaè
(23) pro výbìr formátu souboru pøi stisknutí tlaèítka |.
6
7
Stisknìte tlaèítko 4.
Dvakrát stisknìte tlaèítko 3.
Fotoaparát vrátí na režim exponování nebo prohlížení snímkù.
Nastavení vyvážení bílé
Vyvážení bílé je funkce pro úpravu barvy snímku tak, aby byly bílé objekty na
snímku bílé. Nastavte vyvážení bílé, jestliže nebudete spokojeni s barevným
vyvážením snímkù exponovaných pøi nastavení vyvážení bílé na F (Auto),
nebo pro zámìrné použití kreativního efektu na vašich snímcích.
Výchozí nastavení je na F (Auto).
6
Nastavení expozice
F
Auto
Automaticky se upraví vyvážení bílé. (cca 4000 až 8000K)
G
Denní svìtlo
Pro použití pøi exponování snímkù na slunci. (cca 5200K)
H
Stíny
^
Zataženo
Pro použití pøi exponování snímkù, je-li zataženo. (cca 6000K)
J
Záøivkové
svìtlo
Pro použití, když exponujete pøi záøivkovém osvìtlení. Zvolte typ
záøivkového osvìtlení z W (bílé) (cca. 4200K), N (neutrální bílá)
(cca. 5000K) a D (denní svìtlo) (cca. 6500K).
I
Žárovky
b
Blesk
K
Manuál
Pro použití pøi exponování snímkù v exteriéru ve stínu.
Omezí modrý nádech snímku.(cca 8000K)
Použijte tento režim pøi exponování snímkù pøi žárovkovém
osvìtlení. Omezí èervený nádech snímku. (cca 2850K)
Použijte pøi exponování snímkù s použitím vestavìného blesku.
(cca 5400K)
Použijte manuální úpravu vyvážení bílé dle osvìtlení tak,
aby bílé objekty byly opravdu bílé.
* Barevná teplota (K) je pøibližná a neindikuje pøesnì barvy.
1
151
Stisknìte tlaèítko { v režimu
exponování snímkù.
Fn
CUSTOM IMAGE
Objeví se menu Fn.
AUTO
OK
Fn
2
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (4).
Objeví se obrazovka s [Vyvážení bílé].
Ukon it
Ukončit
Vyv ážen
Vyvážení
Vyváž
ení bílé
b
Auto
Kontrola
OK OK
3
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (23) a nastavte.
4
Stisknìte tlaèítko 4.
Fotoaparát je pøipraven k exponování snímku pøi nastaveném vyvážení bílé.
• Vyvážení bílé nelze upravovat pøi motivovém režimu a režimu H (str.79).
• Viz strana str.152 o metodì manuálního nastavení.
• Preview je digitální náhled, bez ohledu na nastavení [18. Metoda náhledu] v menu
[A Uživ. Nastavení].
• Protože se svìtelný zdroj mìní když se blesk odpálí, mùžete nastavit vyvážení bílé po
odpálení bleskù. Zvolte [Blesk] nebo [Beze zmìn] v [17. WB pøi použití blesku] v menu
[A Uživ. Nastavení] (str.76).).
6
Nastavení expozice
Nastavte hlavní spínaè na | pro zobrazení digitálního náhledu pro nastavení
vyvážení bílé.
Pomocí digitálního náhledu lze snadno jemnì vyvážení bílé doladit.
152
Barevná teplota
Barva svìtla se posouvá smìrem k modrému tónu se zvýšením barevné
teploty a smìrem k èervenému tónu jakmile barevná teplota klesá. Barevná
teplota popisuje tuto zmìnu barvy svìtla ve vztahu k absolutní teplotì (K:
Kelvin). U tohoto fotoaparátu je možno nastavit vyvážení bílé tak, aby bylo
exponování snímkù v pøirozených barvách za rùzných svìtelných podmínek.
Modrý
Blueodstín
tint
Èervený
odstín
Red tint
2000
3000
8000 10000 12000 [ K ]
5000 6000
Èistá
Clearobloha
sky
Stíny
Shade
Denní
svìtlo
(Záøivkové svìtlo)
Daylight
(Fluorescent
light)
Nastavení expozice
Zataženo
Cloudy
Blesk
Flash
Denní
svìtlo
Daylight
Neutrálnì
bílé(Fluorescent
(Záøivkové svìtlo)
Neutral
white
light
Bílé
(Záøivkové
svìtlo) light)
White
(Fluorescent
Halogenová
žárovka
Halogen light
bulb
Žárovkové
Tungstensvìtlo
light
Oil lamp
Petrolejka
Plamen
Candlesvíèky
flame
6
4000
Manuální nastavení vyvážení bílé
Mùžete upravit nastavení vyvážení bílé v závislosti na zdroji svìtla, které je pøi
exponování snímkù. Pøi manuálním vyvážením bílé, mùže fotoaparát pøesnì
zaznamenat jemné odstíny, které nelze pøesnì zohlednit pøi nastavení pøedvoleb
vyvážení bílé. To dává optimální vyvážení bílé dle okolí.
1
2
Nastavte koleèko režimù na e, K, b, c nebo na a.
Stisknìte tlaèítko {.
Objeví se menu Fn.
3
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (4).
Objeví se obrazovka s [Vyvážení bílé].
4
153
Použijte ètyøcestný pøepínaè (3)
pro volbu K (Manuál).
Vyváž
Vyv
ážen
ení bílé
b
Vyvážení
Manu l
Manuál
SHUTTER
5
6
Úprava
prava
Kontrola
OK OK
Za svìtla, pro které chcete mìøit vyvážení bílé, zaberte list bílého
papíru, aby vykryl celou displej v hledáèku nebo zaberte bílou
plochu na subjektu.
Stisknìte úplnì spoušœ.
Když nelze závìrku spustit, pøepnìte páèku
volby zaostøovacího režimu na \.
Zobrazí se obrazovka pro výbìr mìøicího
rozsahu.
OK
8
Použijte e-koleèko pro volbu rozsahu mìøení celé obrazovky
nebo bodu.
Když je zvolena bodové mìøení,
použijte ètyøcestný pøepínaè
(2345) pro pøesun rámeèku
na plochu, kterou chcete mìøit.
OK
9
Stisknìte tlaèítko 4.
OK
Vyv
Vyváž
ážen
ení bílé
b
Vyvážení
Manu
Manuáll
Fotoaparát se vrátí na obrazovku
s [Vyvážení bílé]
Dolaïte použitím krokù v “Jemné doladìní
vyvážení bílé”, je-li potøeba jemného doladìní.
(str.154)
SHUTTER
Úprava
prava
Kontrola
OK OK
6
Nastavení expozice
7
OK
154
10
Stisknìte tlaèítko 4.
Fotoaparát je pøipraven k exponování snímku pøi nastaveném vyvážení bílé.
• Žádný snímek nelze exponovat, bude-li stisknuta spoušœ pro úpravu nastavení
vyvážení bílé.
• [NG] se objeví, není-li mìøení úspìšné. Pøi tomto zobrazení stisknìte tlaèítko 4
pro návrat na obrazovku s novým mìøením [Upraví vyvážení bílé].
• Jsou-li snímky extrémnì pøeexponované nebo podexponované, vyvážení bílé nelze
nastavit. V tom to pøípadì, upravte expozièní hodnoty a vyvážení bílé.
Jemné doladìní vyvážení bílé
Mùžete jemnì doladit nastavení vyvážení bílé.
1
2
6
Nastavení expozice
3
Nastavte [7. Upraví vyvážení bílé] v menu [A Uživ. Nastavení]
na [On] (Zapnuto) .
Proveïte požadované nastavení v krocích 1 až 3 v “Nastavení
vyvážení bílé”.
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Objeví se obrazovka s [Upraví vyvážení bílé].
4
Použijte ètyøcestný pøepínaè
(2345) pro jemné doladìní
vyvážení bílé.
St ny
Stíny
G
Sedm úrovní a 225 vzorù jek dispozici na
osách G-M a B-A.
G1
±0
A
B
M
MENU
Cancel
±0
OK
OK
GM kompenzace
Upraví odstín barev mezi zelenou a purpurovou.
23
BA kompenzace
Upraví odstín barev mezi modrou a žlutou.
45
Stisknìte Zelené tlaèítko pro resetování GM a BA kompenzace na [0].
155
5
Stisknìte tlaèítko 4.
Fotoaparát se vrátí na obrazovku s [Vyvážení bílé]
6
Stisknìte tlaèítko 4.
Fotoaparát je pøipraven k exponování snímku pøi nastaveném vyvážení bílé.
• Jestliže je [7. Upraví vyvážení bílé] v menu [A Uživ. Nastavení] nastaveno na [Off]
(Vypnuto) po úpravì vyvážení bílé, jsou upravené hodnoty neplatné. Nastavte
[7. Upraví vyvážení bílé] znovu na [On] (Zapnuto), aby se aktivovaly pøedchozí použité
hodnoty.
• Vyvážení bílé lze též mìøit manuálnì na obrazovce [Upraví vyvážení bílé].
Nastavení barevného prostoru
Mùžete nastavit barevný prostor, který chcete používat. Výchozí nastavení
je na [sRGB].
1
sRGB
2
AdobeRGB
Nastaví barevný prostor na sRGB.
Nastaví barevný prostor na AdobeRGB.
Záznam
Soubor formátu RAW PEF
sRGB
Barevný prostor
AdobeRGB
Tlačítko RAW
Paměť
Vstup fokální délka
MENU
Cancel
OK
OK
Názvy souborù se liší v závislosti na nastaveném barevném prostoru jak uvedeno níže.
Pro sRGB
: IMGPxxxx.JPG
Pro AdobeRGB : _IGPxxxx.JPG
[xxxx] indikuje èíslo souboru. To je zobrazeno jako ètyømístné poøadové èíslo. (str.213)
Nastavení expozice
Nastavte [Barevný prostor] v menu [A Záznam] (str.74).
6
156
Barevný prostor
Rozsah barev pro odlišné vstupní/výstupní zaøízení, jako jsou digitální
fotoaparáty, monitory a tiskárny a další.
Tento barevný rozsah se nazývá barevným prostorem.
Pro pøevod mezi odlišnými barevnými prostory v odlišných zaøízeních,
jsou navrženy standardní barevné prostory. Tento fotoaparát podporuje
sRGB a AdobeRGB.
sRGB se hlavnì používá pro zaøízení, jako jsou PC.
AdobeRGB pokrývá širší plochu než sRGB a používá se napø. pro tiskový
prùmysl.
Snímek vytvoøený s AdobeRGB je svìtlejší než snímek, který je vytvoøen
v sRGB a je dále zpracován na kompatibilním pøístroji s a sRGB.
6
Nastavení expozice
7
Funkce prohlížení
Tato kapitola popisuje jak používat rùzné funkce režimu
prohlížení.
Jak ovládat menu bìhem prohlížení ........................ 158
Rotace snímkù ........................................................... 160
Zvìtšení prohlížených snímkù ................................. 161
Hromadné zobrazení snímkù ................................... 163
Zobrazení složky ....................................................... 165
Porovnání snímkù ..................................................... 166
Prezentace snímkù .................................................... 167
Zmìna metody zobrazení prohlídky ........................ 170
Vymazání nìkolika snímkù ....................................... 173
Ochrana snímkù z Mazání (Ochrana) ...................... 177
Pøipojení fotoaparátu k AV zaøízení ......................... 179
158
Jak ovládat menu bìhem prohlížení
Stisknìte tlaèítko 3 v režimu prohlídky. Objeví se menu [Q Prohlídka].
[Q Prohlídka] Položky nastavení menu
Proveïte nastavení související s prohlídkou a editováním snímkù v menu
[Q Prohlídka].
Položka
7
Funkce
Stránka
Prohlídka snímkù
Nastaví zda se má zobrazit varování jasné/tmavé plochy
bìhem režimu prohlížení a také nastaví poèáteèní
zvìtšení snímkù.
str.172
Okamžitý náhled
Nastaví jakou dobu se má zobrazit okamžitý náhled a zda
se mají zobrazit histogram a varování jasných/tmavých
ploch.
str.211
Digitální náhled
Nastaví, zda se má bìhem digitálního náhledu zobrazit
varování jasných/tmavých ploch a histogram.
str.113
str.212
Prezentace snímkù
Spustí prohlídku zaznamenaných snímkù jeden po
druhém.
str.169
[A Uživ. Nastavení] Nastavení položek menu
Funkce prohlížení
V menu uživatelských funkcí si nastavte uživatelské funkce pro maximální využití
funkcí SLR fotoaparátu. Pøi výchozím nastavení se uživatelské funkce nezmìní.
Nastavení menu [A Uživ. Nastavení] jsou aktivována, když v [Nastavení], je první
položka nastavena na O (Zapnuto).
Položka
Funkce
Stránka
Nastavení
Nastaví zmìnu uživatelské funkce.
–
20. Uloží informaci
otoèení
Nastaví, zda se má uložit informace o otoèení.
–
21. Automat.
otoèení snímku
Nastaví automatické otoèení snímkù bìhem prohlížení.
–
Resetování
uživatel. funkce
Resetuje všechna nastavení v menu [A Uživ. Nastavení]
na výchozí hodnoty.
str.221
159
Nastavení položek Fn menu prohlížení
Bìhem exponování snímku stisknìte tlaèítko .
Objeví se Fn menu.
Fn
OK
Fn
Ukon it
Ukončit
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (2345) nebo tlaèítko 4 pro nastavení operace.
Klávesa nebo
tlaèítko
Položka
2
Funkce
Stránka
Nastavení DPOF
Nastaví nastavení DPOF.
str.190
3
RAW displej
Konvertuje snímky ve formátu RAW
do formátu JPEG.
str.185
4
Digitální filtr
Mìní barevný tón zachycených snímkù,
zmìkèuje nebo zeštíhluje nebo nastavuje
úroveò jasu.
str.182
5
Prezentace
snímkù
Spustí prohlídku zaznamenaných snímkù
jeden po druhém.
str.167
Porovnání snímku Mùžete zobrazit dva snímky vedle sebe.
str.166
• RAW displej (3) nelze zvolit pøi zobrazení snímku v JPEG.
• Nastavení DPOF (2) a Digitální Filtr (4) nelze zvolit pøi zobrazení snímku v RAW.
7
Funkce prohlížení
4
Rotace snímkù
160
x má funkci, která používá senzor pro otoèení snímku do správného
smìru po expozici.
Zaznamenaný snímek mùžete také otoèit o 90° v protismìru hodinových ruèièek
pomocí krokù uvedených níže.
1
Stisknìte tlaèítko Q.
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45) pro zobrazení snímku, který chcete otoèit.
2
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (3).
Pokaždé, když zmáèknete tlaèítko, se snímek otoèí o 90° proti smìru hodinových
ruèièek.
100-0001
3
1/250
F2.8
3
7
3
OK
OK
OK
OK
Stisknìte tlaèítko 4.
Informace o rotaci snímku se uloží.
Funkce prohlížení
U snímku, který je oznaèen ochranou nebo u snímku exponovaného s [21. Automatické
otáèení snímku] v menu [A Uživ. Nastavení] (str.158) nastaven na Off (Vypnuto),
nelze uložit informaci o otoèení.
Zvìtšení prohlížených snímkù
161
Pøi režimu prohlídky lze snímky zvìtšit až 16 krát.
1
Stisknìte tlaèítko Q a použijte
ètyøcestný pøepínaè (45)
pro volbu snímku.
100-0046
7
Funkce prohlížení
1/2000
F5.6
162
2
Otoète e-koleèkem doprava
(smìrem k y).
×
×2
2
Snímek se zvìtšuje každou kalibrací
(1.2 až 16 krát).
Fn
Operace, které jsou k dispozici bìhem zvìtšeného náhledu
Ètyøcestný pøepínaè
(2345)
Posouvá zvìtšenou plochu
e-koleèko (smìrem doprava)/
mc tlaèítko
Zvìtší snímek (až 16 krát)
e-koleèko (smìrem doleva)/
L (Z) tlaèítko
Zmenší snímek (až 1.2 krát*1)
4 tlaèítko
Návrat na originální rozmìr
M tlaèítko
Pøepíná displej s informacemi On/Off
{ tlaèítko
7
*2
Udržuje zvìtšení a zvìtšenou plochu a ukáže
porovnání snímku (str.166)
Funkce prohlížení
*1 Výchozí nastavení pro prvé kliknutí (minimální zvìtšení) na zadním e-koleèku (smìrem
doprava) je 1.2 krát. Toto nastavení mùžete zmìnit v [Prohlídka snímkù] in [Q Prohlídka]
menu. (str.172)
*2 Bìhem okamžitého náhledu, zvìtšený pohled se ukonèí a fotoaparát se vrátí na expozièní
menu Fn. Bìhem digitálního náhledu, se uloží náhled snímku do formátu JPEG.
• Bìhem okamžitého náhledu mùžete zvìtšit snímek stejným zpùsobem (str.59) nebo
pøi Digitálním náhledu (str.113).
• Výchozí plné zobrazení snímkù exponovaných vertikálnì je pøi zvìtšení 0.75 krát
a u snímkù horizontálnì situovaných zaèíná zvìtšení na 1.0 krát.
Hromadné zobrazení snímkù
163
Na monitoru mùžete zobrazit 4, 9 nebo 16 snímkù najednou.
Výchozí nastavení je náhled 9-snímkù. Poèet zobrazených snímkù lze zmìnit, zde
je vysvìtleno zobrazení 9-snímkù.
1
Stisknìte tlaèítko Q.
100-0046
7
Funkce prohlížení
1/2000
F5.6
2
Otoète e-koleèkem doleva
(smìrem k f).
Objeví obrazovka s nìkolika snímky.
Zobrazí se až devìt snímkù najednou.
Použijte ètyøcestný pøepínaè (2345)
pro výbìr snímku. Na pravé stranì obrazovky
se objeví znaèka pro rolování. Stisknutím
ètyøcestného pøepínaèe (3) pøi zvoleném
snímku ve spodní øadì, se zobrazí dalších
devìt snímkù.
Pokud nelze daný snímek zobrazit, objeví se [?].
Rámeèek
Vyber&Vymaž
100-0046
Posouvací lišta
164
3
Otoète e-koleèkem doprava
(smìrem k y) nebo stisknìte
tlaèítko 4.
100-0046
Zobrazí se obrazovka s vybraným snímkem
na celé obrazovce.
1/2000
F5.6
Volba poètu zobrazených snímkù
1
Pøi zobrazení obrazovky s nìkolika
snímky, stisknìte tlaèítko {.
Objeví se obrazovka s volbami pro zobrazení
nìkolika snímkù.
OK
Fn
7
2
Funkce prohlížení
Použijte ètyøcestný pøepínaè (425) pro volbu poètu snímkù,
které mají být zobrazeny najednou.
4
4 snímky
2
9 snímkù
5
16 snímkù
Fotoaparát se vrátí na obrazovku se zobrazením nìkolika snímkù.
Zobrazení složky
165
Mùžete zobrazit obsah složek na obrazovce se zobrazením nìkolika snímkù.
1
Otoète zadním e-koleèkem doleva
(smìrem k f) na obrazovce
s nìkolika snímky.
100
101
102
103
104
105
Mazání
2
100PENTX
Použijte ètyøcestný pøepínaè (2345) pro výbìr složky,
kterou chcete zobrazit a stisknìte tlaèítko 4.
Snímky ve složce se zobrazí dle poètu snímkù zvoleného ve volbách
pro zobrazení nìkolika snímkù.
Stisknìte tlaèítko i pro vymazání všech snímkù ve zvolené složce. (str.176)
7
Funkce prohlížení
Porovnání snímkù
166
Mùžete zobrazit dva snímky vedle sebe.
1
Stisknìte tlaèítko {{ v režimu
prohlídky snímkù a potom stisknìte
tlaèítko 4.
Dva snímky se zobrazí vedle sebe. Stejný
snímek je nalevo i napravo. Otoète e-koleèko
pro výbìr snímkù, které chcete porovnat.
Pro zobrazení zvìtšeného náhledu porovnání
snímkù mùžete také stisknout tlaèítko {.
100-0046
Fn
100-0046
OK
Operace, které jsou k dispozici bìhem porovnání snímku
4 tlaèítko
Rámeèek výbìru zmìní každým stisknutím tlaèítka,
levý a pravý snímek.
Ètyøcestný pøepínaè
(2345)
Pohybuje plochou pro zvìtšení. Když je rámeèek výbìru
pøes oba snímky, mùžete pracovat najednou s obìma
snímky.
Zelené tlaèítko
Vrátí zobrazení zvìtšené plochy na støed.
e-koleèko
Když rámeèek výbìru zabírá levý nebo pravý snímek,
zobrazí se pøedchozí/další snímek.
Když rámeèek výbìru zabírá oba snímky,
mùžete pøi stejném pomìru zvìtšení zvìtšovat nebo
zmenšovat oba snímky souèasnì.
M tlaèítko
Pøepíná displej s informacemi On/Off.
i tlaèítko
Když rámeèek výbìru pokrývá levý nebo pravý,
vymaže se vybraný snímek.
7
Funkce prohlížení
2
Stisknìte tlaèítko {.
Fotoaparát se vrátí na normální režim prohlížení snímkù.
Prezentace snímkù
167
Všechny snímky zaznamenané na SD kartì si mùžete prohlédnout. Chcete-li
snímky prohlížet kontinuálnì, použijte menu zobrazené na monitoru.
1
2
Stisknìte tlaèítko Q a použijte ètyøcestný pøepínaè (45)
pro výbìr snímku, který se má zobrazit jako prvý.
Stisknìte tlaèítko {.
7
Objeví se menu Fn.
OK
Fn
Ukon it
Ukončit
Funkce prohlížení
Fn
168
3
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Start
Zobrazí se úvodní obrazovka a spustí
se automatická prohlídka snímkù.
OK
Operace, které jsou k dispozici bìhem prezentace snímkù
4 tlaèítko
Ètyøcestný pøepínaè(4)
Ètyøcestný pøepínaè (5)
Ètyøcestný pøepínaè (3)
Pause
Ukáže pøedchozí snímek
Ukáže další snímek
Stop
Operace, které jsou k dispozici pøi pøerušení
4 tlaèítko
Ètyøcestný pøepínaè(4)
Ètyøcestný pøepínaè (5)
Ètyøcestný pøepínaè (3)
7
4
Pokraèování prohlídky (Restartování)
Ukáže pøedchozí snímek
Ukáže další snímek
Stop
Zastavení prezentace snímkù.
Funkce prohlížení
Prezentace snímkù se ukonèí, když bude provedena jedna z následujících
operací bìhem prohlídky nebo pøi pøerušení.
• Když je stisknutý ètyøcestný pøepínaè (3). *1
• Q tlaèítko je stisknuto *1
• 3 tlaèítko je stisknuto *1
• Spoušœ je stisknuta do poloviny nebo úplnì *2
• Hlavní spínaè je otoèen do polohy | *2
• Koleèko režimù je otoèeno *2
*1 Po ukonèení prezentace snímkù se fotoaparát pøepne na normální režim prohlížení snímkù.
*2 Po ukonèení prezentace snímkù se fotoaparát pøepne na režim exponování snímkù.
Nastavte èas zobrazení pro automatickou prohlídku snímkù v menu [Q Prohlídka].
Nebo prohlídku spusœte z menu [Q Prohlídka]. (str.169)
169
Nastavení intervalu prezentace snímkù
Nastavte interval pro prezentaci snímkù na [3 sek], [5 sek], [10 sek] nebo [30 sek].
Výchozí nastavení je na [3 sek].
Nastavte zda se má prezentace pøehrát opakovanì. Výchozí nastavení je na
[Off] (Vypnuto).
1
Zvolte [Prezentace snímkù] v menu
[Q Prohlídka].
Prohlídka
Prohlídka snímků
Okamžitý náhled
Digitální náhled
Prezentace snímků
MENU
2
3
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5)
použijte ètyøcestný pøepínaè (23)
pro výbìr intervalu zobrazení
snímku a potom stisknìte
tlaèítko 4.
OK
Start
Prezentace snímků
Interval
Prohlídka znovu
3sek
5sek
10sek
3 0 sek
OK
OK
Použijte ètyøcestný pøepínaè (3) pro volbu [Prohlídka znovu].
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45)
zvolte, O (Zapnuto) nebo P (Vypnuto).
Prezentace snímků
MENU
Stisknìte 3 tlaèítko.
Fotoaparát se vrátí do menu [Q Prohlídka].
Stisknìte tlaèítko 4 pro spuštìní prezentace snímkù.
3sek
7
Funkce prohlížení
Cancel
Interval
Prohlídka znovu
6
3sek
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
MENU
4
5
Ukončit
1sek
170
Zmìna metody zobrazení prohlídky
Stisknutím tlaèítka M se na obrazovce fotoaparátu mìní bìhem prohlídky
zobrazení informací.
Standard
Zobrazení histogramu
Zobrazení detailní
informace
Bez informací
Zobrazí se zaznamenaný snímek a indikátory.
Zobrazí se snímky a histogram (Jas/RGB).
Informace o expozici se objeví s malým snímkem nahoøe vlevo.
Zobrazí se jen exponované snímky.
• Viz str.25 pro detaily rùzných informací na displeji.
• Informace která se zobrazí jako prvá bìhem prohlídky je stejná jako pøi posledním
prohlížení pøi poslední relaci. [Standard] obrazovka mùže být vždy zobrazena jako prvá
nastavením [Pamìœ] v menu [A Záznam].
7
Funkce prohlížení
Histogram ukazuje rozložení jasu na
snímku. Horizontální osa pøedstavuje
jas (tmavá místa nalevo a jas napravo)
a vertikální osa reprezentuje poèet pixelù.
x zobrazuje dva histogramy.
“Histogram jasu” ukazuje rozložení jasu
a “RGB histogram” ukazuje rozložení
intenzity barev.
1 Obrazovka histogramu (str.26)
Poèet pixelù→
Použití histogramu
(Tmavý)
Tmavé èásti
←Jas→
(Jasný)
Jasné èásti
Køivka histogramu pøed a po expozici vám
napoví, zda jsou jas a kontrast správné èi
nesprávné a mùžete se rozhodnout, zda je potøeba použít kompenzaci EV nebo
znovu exponovat snímek.
1 Úprava expozice (str.100)
171
Porozumìní jasu
Jestliže je správný jas, je vrchol køivky grafu uprostøed. Je-li snímek pøíliš tmavý,
je vrchol na levé stranì a je-li naopak pøíliš svìtlý je vrchol grafu na pravé stranì.
Tmavý snímek
Správný snímek
Jasná snímek
Je-li snímek pøíliš tmavý, èást nalevo je oøíznutá (tmavé èásti bez detailù)
a je-li snímek pøíliš jasný, èást napravo oøíznutá (jasné èásti bez detailù).
V pøípadì zapnutí [Jasné/tmavé plochy], budou jasné èásti na monitoru blikat
èervenì a tmavé èásti žlutì.
1 Prohlídka snímkù (str.70)
1 Nastavení intervalu okamžité prohlídky a digitálního náhledu (str.211)
Porozumìní kontrastu
Vrcholy na grafu stoupají pozvolnì u snímkù, kde je vyrovnaný kontrast.
Jestliže jsou vrcholy grafu na obou krajních stranách a klesají ke støedu,
je mezi nimi velký rozdíl a hladiny jasu jsou ve støední èásti nízké.
Porozumìní barevného vyvážení
Rozklad barevné intenzity se zobrazí pro každou barvu v histogramu RGB.
Pravá strana grafu ukazuje odpovídající vyvážení u snímkù, u kterých je správné
vyvážení bílé. Jestliže bude jedna z barev naklonìna doleva, bude tato barva pøíliš
intenzivní.
1 Nastavení vyvážení bílé (str.150)
7
Funkce prohlížení
172
Nastavení zobrazení prohlížení
Mùžete nastavit, zda se má zobrazit varování jasné/tmavé plochy bìhem
prohlížení a nastavit výchozí zvìtšení pøi zvìtšení snímkù.
1
2
Zvolte [Prohlídka snímkù] v menu [Q Prohlídka].
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Prohlídka snímků
Jasné/tmavé plochy
Rychlý zoom
Off
MENU
3
4
5
7
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45) pro volbu O (On) (Zapnuto)
nebo P (Off) (Vypnuto).
Použijte ètyøcestný pøepínaè (3) pro volbu [Rychlý zoom].
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5) a
použijte ètyøcestný pøepínaè (23)
pro volbu zvìtšení.
Prohlídka snímků
Funkce prohlížení
Jasné/tmavé plochy
Rychlý zoom
Zvolte z [Off] (Vypnuto), [×2], [×4], [×8] nebo [×16].
MENU
6
7
Cancel
Stisknìte tlaèítko 4.
Dvakrát stisknìte tlaèítko 3.
Fotoaparát je pøipraven k exponování nebo k prohlížení snímkù.
Off
×2
×4
×8
×16
OK
OK
Vymazání nìkolika snímkù
173
Vymazání všech snímkù
Mùžete vymazat všechny snímky najednou.
Jakmile snímky vymažete, nelze je obnovit.
Objeví se obrazovka pro potvrzení v pøípadì, že se jedná o chránìné snímky.
1
Stisknìte tlaèítko Q.
Objeví se obrazovka pro prohlídku jednotlivých snímkù.
2
Stisknìte dvakrát tlaèítko i.
Objeví se obrazovka s mazáním všech
snímkù.
7
Funkce prohlížení
3
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23)
pro volbu [Vymazání všech].
Vymaz
Vymazání
v ech snímků
sn
snímk
mků
všech
pam
na paměť
paměťové
ěťov
ové kart
kartě?
Vymazání všech
Zru
Zrušit
it
MENU
OK
OK
174
4
Stisknìte tlaèítko 4.
Vymažou se všechny snímky.
Objeví se obrazovka pro potvrzení v pøípadì,
že se jedná o chránìné snímky. Stisknìte
ètyøcestný pøepínaè (23) pro volbu
[Vymazání všech] nebo [Ponechání všech]
a stisknìte tlaèítko 4.
3 snímku(ů)
sn mku(ů)
snímku(
snímky
chr
Nalezeny chráněné
sn mky
Vymazání všech
Ponechání všech
Ponech
v ech
OK
Vymazání vybraných snímkù
(pøi zobrazení nìkolika snímkù najednou)
Pøi zobrazení nìkolika snímkù, mùžete najednou vymazat více snímkù.
Jakmile snímky vymažete, nelze je obnovit.
• Snímky oznaèené ochranným symbolem nelze vymazat.
• Mùžete najednou zvolit až 100 snímkù.
7
Funkce prohlížení
1
Stisknìte tlaèítko Q.
Objeví se obrazovka pro prohlídku jednotlivých snímkù.
2
Otoète e-koleèkem doleva
(smìrem k f).
OK
175
Objeví se obrazovka s nìkolika snímky.
Vyber&Vymaž
3
100-0046
Stisknìte tlaèítko i.
9 se objeví u snímkù.
4
Použijte ètyøcestný pøepínaè
(2345) pro výbìr snímkù,
které chcete vymazat a stisknìte
tlaèítko 4.
Snímek se vybere a objeví se O.
Snímky chránìné proti pøepisu nelze zvolit.
7
5
Mazání
Funkce prohlížení
MENU
OK
Stisknìte tlaèítko i.
Objeví se obrazovka pro potvrzení funkce mazání.
6
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23)
pro volbu [Vyber&Vymaž].
Všechny
echny vybrané
vybran
sn mky se vyma
snímky
vymažou
ou
Vyber&Vymaž
Zru it
Zrušit
MENU
7
Stisknìte tlaèítko 4.
Vybrané snímky se vymažou.
OK
OK
176
Vymazání složky
Mùžete vymazat všechny snímky ve vybrané složce.
1
Otoète e-koleèkem doleva
(smìrem k f) v režimu prohlížení
pro zobrazení složek.
100
101
102
103
104
105
100PENTX
Mazání
2
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè
(2345) pro výbìr složky,
kterou chcete vymazat a stisknìte
tlaèítko i.
Vyma e všechny
Vymaže
v echny snímky
sn mky
ve zvolené
zvolen složce
slo ce
Objeví se obrazovka pro potvrzení vymazání
složky.
Mazání
Zru it
Zrušit
MENU
OK
OK
7
Funkce prohlížení
3
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23) pro volbu [Mazání].
Složka a všechny soubory ve složce budou vymazány.
Objeví se obrazovka pro potvrzení, jsou-li snímky oznaèené ochranou. Stisknìte
ètyøcestný pøepínaè (23) pro volbu [Vymazání všech] nebo [Ponechání všech]
a stisknìte tlaèíko 4.
Ochrana snímkù z Mazání (Ochrana)
177
Snímky lze ochránit pøed náhodným vymazáním.
Formátováním pamìœové karty SD, budou smazány i snímky, které jsou chránìny proti
pøepisu.
1
Stisknìte tlaèítko Q a použijte ètyøcestný pøepínaè (45)
pro volbu ochrany snímku.
Zvolte snímek na obrazovce se zobrazením jednotlivých snímkù.
2
Stisknìte Z tlaèítko.
Objeví obrazovka s funkcí ochrany.
3
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23)
pro volbu [Ochrana].
100-0046
Všechny
echny snímky
sn mky
4
OK
Stisknìte tlaèítko 4.
Zvolený snímek je chránìn proti vymazání.
• Zvolte [Zrušení ochrany] v kroku 3 pro zrušení ochrany.
• Prohlížíte-li snímky chránìné proti vymazání, objeví se u nich ikona Y. (str.25)
OK
Funkce prohlížení
Ochrana
Zrušební
Zrušebn
Zru
ební ochrany
7
178
Ochrana proti pøepisu u všech snímkù
1
Stisknìte tlaèítko Q.
Objeví se obrazovka pro prohlídku jednotlivých snímkù.
2
Dvakrát stisknìte tlaèítko Z.
Objeví se obrazovka s funkcí ochrany
pro všechny snímky.
3
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23)
pro volbu [Ochrana] a stisknìte
tlaèítko 4.
Ochrana všech
v ech snímků
snímk
sn mků
Všechny snímky uložené na SD kartì jsou
chránìny proti vymazání.
Ochrana
Zru
Zrušebn
ební ochrany
Zrušební
7
MENU
Funkce prohlížení
Zvolte [Zrušení ochrany] v kroku 3, chcete-li zrušit ochranu u všech snímkù.
OK
OK
Pøipojení fotoaparátu k AV zaøízení
179
Použijete-li pøiložený video kabel (I-VC28), mùžete prohlížet snímky
na TV obrazovce nebo na zaøízení, které má video vstup (video IN).
Pøed pøipojením video kabelu zkontrolujte, že jsou fotoaparát i TV vypnuty.
1Volba výstupního formátu videa (str.214)
1
2
Druhý konec video kabelu pøipojte do video vstupu
na AV zaøízení.
Zapnìte AV zaøízení a fotoaparát.
• Chcete-li fotoaparát používat kontinuálnì delší dobu, doporuèujeme Vám použít síœový
AC D-AC76 adaptér (volitelný). (str.40)
• U pøístrojù AV s více vstupy video IN (jako má napø. TV), nahlédnìte do návodu
k tomuto AV zaøízení a zvolte vstup video IN, kterému pøipojíte fotoaparát.
• V závislosti na zemi nebo regionu, se nemusí snímky správnì zobrazit, bude-li výstupní
norma video nastavena na jiný formát, než který se v zemi používá. V tomto pøípadì
zmìòte nastavení výstupní normy video. (str.214)
• Je-li fotoaparát pøipojen k AV zaøízení, vypne se jeho monitor.
7
Funkce prohlížení
3
Otevøete krytku pøípojek, dejte kabel tak, aby byla šipka na video
kabelu smìrem ke znaèce S na fotoaparátu a pøipojte video
kabel do koncovky USB/Video.
180
Poznámky
8
Zpracování snímkù
Tato kapitola popisuje jak zpracovat exponované snímky
a upravovat snímky RAW.
Zpracování snímkù pomocí digitálních filtrù .......... 182
Úprava snímkù v RAW .............................................. 185
Zpracování snímkù pomocí digitálních
filtrù
182
Snímky mùžete upravit pomocí digitálních filtrù. Zpracované snímky se uloží
pod jiným jménem.
Se snímky ve formátu RAW nelze použit digitální filtry.
8
Zpracování snímkù
1
2
Zvolte snímek pøi režimu prohlížení.
Stisknìte tlaèítko {.
Fn
Objeví se menu Fn.
OK
Fn
Ukon it
Ukončit
3
183
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (4).
B&W
Objeví se obrazovka s výbìrem filtru.
HDR
OK
MENU
4
OK
Pro výbìr filtru použijte ètyøcestný pøepínaè (23).
Zvolte filtr a v náhledu na obrazovce zkontrolujte efekty.
5
Upravte pomocí e-koleèka a ètyøcestného pøepínaèe (45).
Barva
Zmenšen
Zmen
Zmenšení
ení
HDR
OK
MENU
OK
HDR
Barevný filtr
Název filtru
OK
MENU
OK
Zeštíhlující filtr
Funkce
Ètyøcestný
pøepínaè
45
B&W
Pøevede snímek na èernobílý.
—
—
Sepia
Použitím sépiového filtru snímkù
pøidáte starobylý nádech.
—
—
Barva
Sytost pro
Pøidá na snímek barevný filtr. Vyberte
každou barvu
z 18 filtrù (6 barev × 3 barevné odstíny).
(3 úrovnì)
Mìkký
Lehkým zeslabením kontur celého
snímku vytvoøí zmìkèený snímek.
Vyberte ze tøí úrovní.
Ilustrace
Vytvoøí snímek, který vypadá jako
by byl nakreslen tužkou.
HDR
Vytvoøí snímek, který má vysoký
dynamický rozsah.
Vyberte ze tøí úrovní.
Úroveò
zmìkèení
(3 úrovnì)
—
HDR úroveò
(3 úrovnì)
Èervený/
purpurový/
azurový/
modrý/žlutý/
—
—
—
8
Zpracování snímkù
e-koleèko
184
Název filtru
Zmenšení
Jas
6
Funkce
e-koleèko
Ètyøcestný
pøepínaè
45
Zmìní horizontální a vertikální pomìr
Doleva: široké
snímkù. Upravte výšku nebo šíøku až
Doprava: úzké
na dvojnásobek originálního rozmìru.
Zmìní úroveò jasu snímku. Upravte
v rozsahu ±8 úrovní.
Doleva: Tmavý
Doprava: Svìtlý
—
—
Stisknìte tlaèítko 4
Objeví se obrazovka s potvrzením pro uložení.
7
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23)
pro volbu [Uložit jako].
Stisknìte tlaèítko 3 pro návrat na
pøedchozí obrazovku. Zvolte [Zrušit] a
stisknìte tlaèítko 4 pro návrat na obrazovku
s jednotlivými snímky.
Ulo ží snímek
Uloží
sn mek do nov
nového
ho
souboru
Uložit jako
Zrušit
Zru it
MENU
8
Stisknìte tlaèítko 4.
Snímek s použitým filtrem se uloží pod jiným jménem.
8
OK
OK
Zpracování snímkù
Úprava snímkù v RAW
185
Zaznamenané snímky do souborù RAW mùžete konvertovat do souborù JPEG.
Lze upravovat jen soubory RAW, které jsou exponované tímto fotoaparátem. Soubory
RAW a JPEG exponované jinými fotoaparáty nelze v tomto fotoaparátu upravovat.
Úprava snímku RAW
1
2
Pøi režimu prohlídky snímkù, zvolte snímek, který chcete
upravovat.
Stisknìte tlaèítko {.
Fn
Objeví se menu Fn.
OK
Fn
3
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (3).
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45)
pro zobrazení dalšího snímku RAW.
100-0011
10
Záznamov
Záznamové
znamové pixely
MENU
OK
OK
OK
Zpracování snímkù
OK
Stisknìte tlaèítko 4.
Objeví se parametry zaznamenané v souboru
snímku.
Upøesnìní parametrù, viz “Urèení parametrù”
(str.186).
8
Vyvolat tento snímek
sn mek
MENU
4
Ukon it
Ukončit
186
5
Stisknìte tlaèítko 4.
Objeví se obrazovka s potvrzením
pro uložení.
Ulo ží snímek
Uloží
sn mek do nov
nového
ho
souboru
Uložit jako
Zrušit
Zru it
OK
6
OK
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23) pro volbu [Uložit jako].
Stisknìte tlaèítko 3 pro návrat na pøedchozí obrazovku. Zvolte [Zrušit]
a stisknìte tlaèítko 4 pro návrat na obrazovku s jednotlivými snímky.
7
Stisknìte tlaèítko 4.
Upravený snímek se uloží pod jiným názvem.
Urèení parametrù
Urèí parametry úpravy snímkù RAW.
1
8
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (23)
krokem 4 z strp.185 pro výbìr
parametru, který chcete zmìnit.
10
Záznamov
Záznamové
znamové pixely
Zpracování snímkù
MENU
OK
OK
187
Následující parametry lze zmìnit.
Záznamové pixely
J (3872×2592)/P (3008×2000)/i (1824×1216)
Úroveò kvality
C (Best)/D (Better)/E (Good)
Vyvážení bílé
F (Auto), G (Denní svìtlo), H (Stíny),
^ (Zataženo), JN (Denní bílé záøivky),
JW (Bílé svìtlo záøivky), JD (Denní svìtlo záøivky),
I (Žárovky), E (Blesk), K (Manuál)
Citlivost
–2.0~+2.0
Odstín snímku
Jas/Pøirozený/Portrét/Krajina/Ostrý/èernobílý
Saturace*1
Nastavení k dispozici: –4 to +4
Odstín*1
Nastavení k dispozici: –4 to +4
Kontrast
Nastavení k dispozici: –4 to +4
Ostrost
Nastavení k dispozici: –4 to +4
Filtr
Efekt*2
Tónování*2
Barva Žádná/Zelená/Žlutá/Oranžová/Èervená/
Purpurová/Modrý/Azurový/Infraèervený
Nastavení k dispozici: –4 to +4
*1To lze nastavit pøi jakémkoliv zvoleném režimu mimo [èernobílý].
*2To lze nastavit, když je zvolen [èernobílý].
2
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45) pro zmìnu parametru.
Pro nastavení Vyvážení bílé a Uživatelského snímku, viz “Nastavení vyvážení
bílé” (strp.150) a “Nastavení zpùsobu zpracování snímku v režimu exponování
(Uživatelský snímek)” (str.144).
8
Zpracování snímkù
• Namìøené hodnoty vyvážení bílé uložené ve fotoaparátu jsou použity pøi manuálním
vyvážení bílé. Chcete-li provést nové mìøení vyvážení bílé, proveïte nejprve mìøení
použitím expozièní menu Fn. Viz “Manuální nastavení vyvážení bílé” (str.152).
• Pro [Ostrost], otoète e-koleèkem pro pøepnutí mezi [Jemné kontury] a [Ostrost]. Obrysy
snímku jsou tenèí a ostøejší pøi [Jemné kontury], vhodné pøi exponování jemných
subjektù jako jsou napøíklad vlasy.
188
3
Stisknìte tlaèítko 4.
Objeví se obrazovka s potvrzením pro uložení.
4
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23) pro volbu [Uložit jako]
a stisknìte tlaèítko 4.
Snímek RAW je upraven a uložen jako nový snímek.
8
Zpracování snímkù
9
Tisk z fotoaparátu
Tato kapitola popisuje jak nastavit parametry pro tisk.
Nastavení tiskové služby (DPOF) ............................ 190
Použití tisku pomocí Pictbridge ............................... 193
Nastavení tiskové služby (DPOF)
190
Ve zpracovatelském servisu si mùžete nechat udìlat bìžné fotografie z pamìœové
karty SD, na které máte zaznamenané snímky.
Nastavení DPOF (Digital Print Order Format) umožòuje pøedem specifikovat poèet
kopií a zda chcete mít na snímku datum.
• Nastavení DPOF nelze použít formátu RAW.
• Nastavené DPOF mùžete udìlat až do 999 snímkù.
Tisk jednotlivých snímkù
Pro každý snímek nastavte následující položky.
Kopie
Zvolte poèet kopií. Mùžete vytisknout až 99 kopií.
Datum
Urèí, jestli chcete na snímku vytisknout datum nebo ne.
1
Stisknìte tlaèítko Q a použijte ètyøcestný pøepínaè (45)
pro volbu snímku.
Zvolte snímek pro nastavení DPOF na obrazovce se zobrazením jednotlivých
snímkù.
2
Stisknìte tlaèítko {.
Fn
Objeví se menu Fn.
OK
9
Tisk z fotoaparátu
Fn
3
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (2).
Ukon it
Ukončit
100-0046
Objeví se obrazovka s DPOF.
Jestliže již byly pro snímek nastaveny
parametry DPOF, bude zobrazen pøedchozí
nastavený poèet snímkù a nastavení data
(O (Zapnuto) nebo P (Vypnuto)).
Kopie
Datum
Fn
Všechny
echny snímky
sn mky
00
OK
OK
4
191
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45) pro urèení poètu kopií
a stisknìte ètyøcestný pøepínaè (3).
Rámeèek se posune na [Datum].
5
Pomocí ètyøcestného pøepínaèe
(45) zvolte, zda má být datum
vloženo (O) nebo ne (P).
O : Datum se vytiskne.
P : Datum se nevytiskne.
Otoèením e-koleèka mùžete zvolit další nebo
pøedchozí snímek. Opakujte kroky 4 a 5 pro
nastavení nìkolika snímkù (až do 999).
6
100-0046
Kopie
Datum
Fn
01
Všechny
sn mky
echny snímky
OK
OK
Stisknìte tlaèítko 4.
Upravená nastavení DPOF pro všechny snímky se uloží a fotoaparát se vrátí
na obrazovku se zobrazením jednotlivých snímkù.
V závislosti na tiskárnì nebo zpracovatelském servisu, nemusí být datum vytisknuto,
i když bude v DPOF tento parametr nastaven.
• Chcete-li zrušit nastavení DPOF, nastavte poèet kopií na [00] v kroku 4 a stisknìte
tlaèítko 4.
• Stisknìte tlaèítko 3 bìhem nastavování pro zrušení úprav všech snímkù.
Nastavení pro všechny snímky
1
9
Fn
Objeví se menu Fn.
OK
Fn
Ukon it
Ukončit
Tisk z fotoaparátu
Stisknìte tlaèítko { v režimu
prohlídky snímkù.
192
2
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (2).
100-0046
Objeví se obrazovka s DPOF.
Kopie
Datum
Fn
3
Všechny
echny snímky
sn mky
OK
OK
Stisknìte tlaèítko {.
Objeví se obrazovka pro nastavení DPOF
pro všechny snímky.
DPOF nastavení
nastaven pro vvšechny
echny
sn mky
snímky
Kopie
Datum
MENU
4
00
00
OK
OK
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45) pro volbu poètu kopií a jestli
má být vloženo datum (O) nebo ne (P).
Viz kroky 4 a 5 na “Tisk jednotlivých snímkù” (str.191), kde jsou detaily
jak nastavit.
5
Stisknìte tlaèítko 4.
Nastavení DPOF pro všechny snímky se uloží a fotoaparát se vrátí do režimu
prohlídky snímkù.
9
Poèet kopií urèený v nastavení pro všechny snímky, bude aplikován na všechny snímky.
Pøed tiskem zkontrolujte, jestli je poèet správný.
Tisk z fotoaparátu
Nastavení u jednotlivých snímkù se zruší, provede-li se nastavení pro všechny snímky.
Použití tisku pomocí Pictbridge
193
Tato funkce vám umožòuje tisknout snímky pøímo z fotoaparátu bez použití
PC (direct printing).
Chcete-li tisknout snímky pøímo z fotoaparátu, propojte jej s tiskárnou kompatibilní
s PictBridge pomocí pøiloženého kabelu USB (I-USB17).
Po pøipojení fotoaparátu k tiskárnì, vyberte snímky, které chcete vytisknout,
poèet kopií a jestli má být vytisknuto datum nebo ne.
Pøímý tisk se provádí v následujících krocích.
Nastavte režim pøenosu na fotoaparátu na [PictBridge] (str.194)
¶
Pøipojte fotoaparát k tiskárnì (str.195)
¶
Nastavte možnosti tisku
Vytisknìte jednotlivé snímky (str.196)
Vytisknìte všechny snímky (str.198)
Tisknìte pomocí DPOF nastavení (str.199)
• Pøipojujete-li fotoaparát k tiskárnì, je doporuèeno používat D-AC76 adaptér (volitelný).
Jestliže se bìhem spojení fotoaparátu s tiskárnou vybijí baterie, nemusí tiskárna
správnì pracovat nebo mùže dojít ke ztrátì dat.
• Bìhem pøenosu dat neodpojujte kabel USB.
• V závislosti na typu tiskárny, nemusí být všechna nastavení na fotoaparátu
(jako je kvalita snímku a nastavení DPOF) platná.
• Jestliže poèet kopií pøevýší poèet 500, dojde chybì tisku.
• Vytisknutí seznamu snímkù (indexu), kdy se více snímkù objeví na jednom listì,
lze zaruèit pouze na tiskárnì, která podporuje tisk indexù. Je možné, že pro vytisknutí
indexu budete v nìkterých pøípadech potøebovat poèítaè.
• Snímky RAW nelze tisknout pøímo z fotoaparátu. Použijte [RAW displej] (str.185)
pro konverzi na formát JPEG nebo je pøeneste do PC a pro výtisk snímkù v RAW
použijte PENTAX PHOTO Browser 3.
• Pøipojujete-li fotoaparát k poèítaèi, podívejte se na “PENTAX PHOTO Browser 3/
PENTAX PHOTO Laboratory 3 Operating Manual”
9
Tisk z fotoaparátu
194
Nastavení režim pøenosu
1
Stisknìte 3 tlaèítko.
Objeví se menu [A Záznam] nebo [Q Prohlídka].
2
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45)
pro volbu menu [R Nastavení].
Nastavení
Format
Akustický signál
Úprava data
Světový čas
Language
Velikost textu
MENU
3
4
Čeština
Std.
Ukončit
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23) pro volbu [USB pøipojení].
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Objeví se rozbalovací menu.
5
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23)
pro volbu [PictBridge].
Nastavení
Zobrazení nápovědy
Úroveň jasu
Výstup Video
USB připojení
Auto.vypnutí
Název složky
MENU
9
Tisk z fotoaparátu
6
Stisknìte tlaèítko 4.
Nastavení se zmìní.
7
Stisknìte 3 tlaèítko.
Cancel
3sek
0
NTSC
PC
PictBridge
Datum
OK
OK
195
Pøipojení fotoaparátu k tiskárnì
1
2
Vypnutí fotoaparátu.
Dejte šipku na pøiloženém kabelu USB smìrem ke znaèce S
na fotoaparátu a propojte fotoaparát s kompatibilní tiskárnou
PictBridge.
Na kompatibilních tiskárnách je zobrazeno logo PictBridge.
3
4
Zapnìte tiskárnu.
Po spuštìní tiskárny,
zapnìte fotoaparát.
Objeví se menu PictBridge.
Volba režimu
re imu tisku
Jednotlivý snímek
Všechny snímky
DPOF AUTOPRINT
PictBridge menu jestliže je [USB pøipojení] nastavené na [PC].
OK
Tisk z fotoaparátu
OK
9
196
Tisk jednotlivých snímkù
1
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23)
pro volbu [Jednotlivý snímek]
v menu PictBridge.
Volba režimu
re imu tisku
Jednotlivý snímek
Všechny snímky
DPOF AUTOPRINT
OK
2
OK
Stisknìte tlaèítko 4.
Na displeji se objeví výtisk jednoho snímku.
3
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45)
pro výbìr snímku, který chcete
vytisknout.
100-0046
Tisk tohoto snímku
sn mku
Kopie
1
Datum
Fn Datum
OK Tisk
MENU
4
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23) pro volbu poètu kopií.
Mùžete nastavit až 99 kopií.
9
Tisk z fotoaparátu
5
Použijte tlaèítko { pro volbu, jestli má být vloženo datum
(O) nebo ne (P).
O : Datum se vytiskne.
P : Datum se nevytiskne.
6
Stisknìte tlaèítko 4.
Objeví se obrazovka s potvrzením tisku.
Pøejdìte na krok 12 pro výtisk snímkù
s použitím výchozího nastavení.
Chcete-li zmìnit nastavení tisku,
pøejdìte na krok 7.
Tisk dle
nastavení
nastaven ?
Rozm r papíru
Rozměr
pap ru
Typ papíru
pap ru
Kvalita
Stav okrajů
okraj
Fn Změna
Zm na
MENU
_Nastav
Nastav
_Nastav
Nastav
_Nastav
Nastav
_Nastav
Nastav
nastavení
nastaven
OK
Tisk
7
197
Stisknìte tlaèítko {.
Objeví se obrazovka pro zmìnu nastavení
parametrù tisku.
Pi ctBri d g e
Rozměr papíru
Typ papíru
Kvalita
Stav okrajů
_ Nastav
_ Nastav
_ Nastav
_ Nastav
MENU
8
Select [Rozmìr papíru] a stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Objeví se obrazovka s [Rozmìr papíru].
9
Použijte ètyøcestný pøepínaè
(2345) pro výbìr kreativního
režimu.
Mùžete zvolit jen rozmìr, který vaše tiskárna
podporuje.
Když je zvoleno [_ Nastav], vytisknou
se snímky dle nastavení tiskárny.
Rozměr papíru
_ Nastav
Karta
L
100×150
Pohlednice
4 ″×6 ″
MENU
10
11
Cancel
2L
8 ″×10 ″
A4
Letter
11 ″× 1 7 ″
A3
OK
OK
Stisknìte tlaèítko 4.
Opakujte kroky 8 až 10 pro nastavení [Typ papíru], [Kvalita]
a [Stav okrajù].
12
Stisknìte 3 tlaèítko.
Fotoaparát se vrátí na obrazovku s potvrzením tisku v kroku 6.
13
Stisknìte tlaèítko 4.
Snímek se vytiskne dle nastavených parametrù.
Stisknìte tlaèítko 3, chcete-li pøerušit tisk.
9
Tisk z fotoaparátu
Po nastavení jednotlivých položek se objeví obrazovka se zmìnou nastavení
tisku.
Když je zvoleno [_ Nastav] pro nastavení tisku, vytisknou se snímky
dle nastavení tiskárny.
[Typ papíru] s více E podporuje vyšší kvalitu papíru.
[Kvalita] s více E indikuje vyšší kvalitu tisku.
198
Tisk všech snímkù
1
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23)
pro volbu [Všechny snímky] v menu
PictBridge.
Volba režimu
re imu tisku
Jednotlivý snímek
Všechny snímky
DPOF AUTOPRINT
OK
2
OK
Stisknìte tlaèítko 4.
Objeví se obrazovka s tiskem všech snímkù.
3
Vyberte poèet kopií a jestli
má být vloženo datum.
Nastavení poètu kopií a data se projeví
u všech snímkù.
Viz kroky 4 a 5 na “Tisk jednotlivých snímkù”
(str.196), kde jsou detaily jak nastavit.
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45)
pro kontrolu nastavení snímkù, které se mají
vytisknout.
4
100-0046
Tisk vvšech
ech snímků
snímk
sn mků
Kopie
Total
MENU
1
28
Datum
Fn Datum
OK Tisk
Stisknìte tlaèítko 4.
Objeví se obrazovka s potvrzením tisku.
Viz kroky 7 až 11 z “Tisk jednotlivých snímkù” (str.197), kde jsou detaily
jak zmìnit nastavení.
9
Tisk z fotoaparátu
5
Stisknìte tlaèítko 4 na obrazovce s nastavením tisku.
Všechny snímky jsou vytisknuty dle nastavených parametrù.
Stisknìte tlaèítko 3, chcete-li pøerušit tisk.
199
Výtisk snímkù s použitím nastavení DPOF
1
2
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23) pro volbu
[DPOF AUTOPRINT] v menu PictBridge.
Stisknìte tlaèítko 4.
Objeví se obrazovka s nastavením tisku
s DPOF.
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45) pro kontrolu
poètu kopií pro každý snímek, zda se má
vytisknout datum a celkový poèet kopií.
100-0046
Tisk s nastavením
nastaven m w/DPOF
Kopie
Total
1
10
Datum
MENU
3
OK
Tisk
Stisknìte tlaèítko 4.
Objeví se obrazovka s potvrzením tisku.
Viz kroky 7 až 11 z “Tisk jednotlivých snímkù” (str.197), kde jsou detaily
jak zmìnit nastavení.
4
Stisknìte tlaèítko 4 na obrazovce s nastavením tisku.
Všechny snímky se vytisknou dle nastavených parametrù.
Stisknìte tlaèítko 3, chcete-li pøerušit tisk.
Odpojení USB kabelu
Po ukonèení tisku, odpojte kabel USB od fotoaparátu a tiskárny.
Vypnutí fotoaparátu.
Odpojte kabel USB od fotoaparátu a tiskárny.
Tisk z fotoaparátu
1
2
9
200
Poznámky
10 Nastavení fotoaparátu
Tato kapitola popisuje jak zmìnit nastavení fotoaparátu.
Jak ovládat [R Nastavení] Menu ............................. 202
Formátování pamìœové karty SD ............................. 203
Nastavení signálu (pípání), datum a èas
a jazyk displeje .......................................................... 204
Nastavení monitoru a zobrazení menu .................... 210
Nastavení pojmenovávání složky ............................ 213
Volba výstupního formátu video
a nastavení napájení ................................................. 214
Použití mapování pixelù ........................................... 216
Volba nastavení expozièního režimu
na Uložení ve fotoaparátu ......................................... 217
202
Jak ovládat [R Nastavení] Menu
Stisknìte tlaèítko 3 a použijte ètyøcestný ovladaè (45) pro zobrazení menu
[R Nastavení].
[R Nastavení] Nastavení položek menu
Proveïte rùzná nastavení související s fotoaparátem v menu [R Nastavení].
Položka
Funkce
Naformátujte pamìœovou SD kartu.
str.203
Akustický signál
Zapíná nebo vypíná zvukové signály.
str.204
Úprava data
Nastaví formát data a èasu.
str.205
Svìtový èas
Nastaví na monitoru zobrazení místního data a èasu pro
urèité mìsto pøi cestách do zahranièní.
str.206
Language/
Mìní jazyk pro menu a hlášení na obrazovce.
str.209
Velikost textu
Nastaví rozmìr textu pro menu.
str.210
Zobrazení nápovìdy Nastaví pro zobrazení indikátorù na monitoru.
str.210
Úroveò jasu
Mìní úroveò jasu monitoru.
str.211
Výstup Video
Nastaví výstupní formát pro TV.
str.214
USB pøipojení*
Nastaví pøipojení pomocí USB kabelu (PC nebo tiskárna).
Automatické vypnutí Nastaví èas pro automatické vypnutí zdroje.
10
Stránka
Format
str.194
str.214
Název složky
Nastaví zpùsob, jakým se mají pøiøadit názvy složek pro
ukládání snímkù.
str.213
Volba baterie
Nastaví prioritu baterie pøi nasazení volitelné rukojeti
D-BG3.
str.215
Mapa pixelù
Mapuje a koriguje jakékoliv vadné pixely CCD.
str.216
Varování prachu
Detekuje pøilnutý prach na CCD.
str.231
Odstranìní prachu
Èistí CCD pomocí otøesù.
str.231
Nastavení fotoaparátu
Èištìní senzoru
Sklopí zrcátko do horní polohy pro èištìní CCD.
str.233
Resetování
Resetuje všechna nastavení.
str.220
* Detaily jak pøipojit fotoaparát k PC jsou na str. 11 “PENTAX PHOTO Browser 3/PENTAX PHOTO
Laboratory 3 v návodu k použití”.
Formátování pamìœové karty SD
203
Pro formátování (inicializaci) pamìœové karty SD nové nebo používané, v jiných
fotoaparátech nebo digitálních pøístrojích použijte tento fotoaparát.
Pøi formátování se smažou veškerá data na SD kartì.
• Neotvírejte krytku karty CF bìhem formátování karty SD. Mohlo by dojít k poškození
karty a bude nadále nepoužitelná.
• Formátováním se vymažou všechna data, nechránìná i chránìná. Buïte pøi tomto
úkonu pozorní.
1
2
Zvolte [Format] v menu [R Nastavení].
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Objeví se obrazovka s [Format].
3
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23)
pro volbu [Format].
Format
Vše vymazáno
Format
Zrušit
OK
4
OK
Stisknìte tlaèítko 4.
Formátování se spustí.
Spustí se formátování. Po ukonèení
formátování je fotoaparát pøipraven
k exponování.
Formátování
Formátov
Form
tování
10
Nastavení fotoaparátu
Nastavení signálu (pípání), datum a èas
a jazyk displeje
204
Zapnutí a vypnutí pípání
Mùžete zapnout nebo vypnout akustický signál (pípání) spojený s operacemi
fotoaparátu. Výchozí nastavení je pro všechny O (Zapnuto).
Lze nastavit pìt položek: zaostøení, aretace AE, tlaèítko |, samospoušœ
a dálkové ovládání.
1
Zvolte [Akustický signál] v menu
[R Nastavení].
Nastavení
Format
Akustický signál
Úprava data
Světový čas
Language
Velikost textu
MENU
2
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Objeví se obrazovka s [Akustický signál].
Čeština
Std.
Ukončit
Akustický signál
Nastavení
Zaostřeno
AE-L
R AW
Samospoušť
Dálk.ovládání
MENU
3
Zvolte položku a použijte ètyøcestný pøepínaè (45) pro volbu
On (Zapnuto) (O) nebo Off (Vypnuto) (P).
Všechny signály lze vypnout najednou volbou [Nastavení] a použitím
ètyøcestného pøepínaèe (45) pro volbu vypnuto (P).
10
Nastavení fotoaparátu
4
Dvakrát stisknìte tlaèítko 3.
Fotoaparát je pøipraven exponovat snímek.
205
Zmìna data a èasu a styl zobrazení
Mùžete zmìnit poèáteèní nastavení data a èasu. Mùžete též nastavit styl, formát
v jakém se má datum zobrazovat. Zvolte [dd/mm/rr], [mm/dd/rr] nebo [rr/mm/dd].
Zvolte [12h] (12 hodinový) nebo [24h] (24 hodinový).
Nastavte v [Úprava data] v menu [R Nastavení] (str.202).
1Nastavení data a èasu (str.52)
Úprava data
Styl data
d d / m m / r r 24h
Datum
01 / 01 / 2008
Čas
00 : 00
MENU
Cancel
OK
OK
10
Nastavení fotoaparátu
206
Nastavení svìtového èasu
Zvolené datum a èas v (“Výchozí nastavení” (str.49)) slouží jako datum a èas
pro vaše souèasné èasové pásmo.
Nastavení [Svìtový èas] umožòuje zobrazit místní datum a èas na monitoru
pøi cestách do zahranièí.
1
2
Zvolte [Svìtový èas] v menu [R Nastavení].
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Světový čas
Objeví se obrazovka s [Svìtový èas].
Praha
Praha
MENU
3
00:25
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45) pro výbìr X (Cíl) nebo
W (Domácí mìsto).
Toto nastavení zmìní datum a èas obrazovce s nápovìdou.
4
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (3).
Rámeèek volby se pøesune na X (Nastavení cíle).
5
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Objeví se obrazovka pro zvìtšení cílové oblasti.
10
6
Nastavení fotoaparátu
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45)
pro volbu cílového mìsta.
Otoète e-koleèkem pro zmìnu regionu, který
chcete zvìtšit.
Objeví se aktuální èas, místo a èasový posun
vybraného mìsta.
Cíl
London
DST
MENU Cancel OK OK
- 1:00
23:25
7
8
207
Použijte ètyøcestný pøepínaè (3) pro volbu [DST].
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45) pro volbu O (Zapnuto) nebo
P (Vypnuto).
Používá-li se v cílovém mìstì letní èas (DST), zvolte O (Zapnuto).
9
Stisknìte tlaèítko 4.
Světový čas
Nastavení svìtového èasu se uloží.
London
Praha
MENU
10
00:25
Dvakrát stisknìte tlaèítko 3.
Fotoaparát je pøipraven exponovat snímek.
• Viz “Seznam mìst a svìtových èasù” (str.208) pro mìsta, které lze urèit jako destinaci.
• Zvolte W (Domácí mìsto) v kroku 4 pro nastavení mìsta a DST (letního èasu).
• X se objeví na obrazovce s nápovìdou, jestliže je svìtový èas nastavený na X (Cíl).
(str.22)
• Když zmìníte nastavení svìtového èasu, zmìní se nastavení výstupu video (str.214)
na výchozí nastavení dle zvoleného mìsta.
10
Nastavení fotoaparátu
208
Seznam mìst a svìtových èasù
Oblast
Severní
Amerika
Centrální a
Jižní Amerika
Mìsto
Honolulu
Anchorage
Oblast
Afrika/
Západní Asie
Johannesburg
San Francisco
Istanbul
Los Angeles
Cairo
Calgary
Jerusalem
Denver
Nairobi
Chicago
Jeddah
Miami
Tehran
Toronto
Dubai
New York
Karachi
Halifax
Kabul
Mexico City
Male
Lima
Delhi
Santiago
Colombo
Caracas
Kathmandu
Sao Paulo
Rio de Janeiro
10
Algiers
Vancouver
Buenos Aires
Evropa
Mìsto
Dakar
Dacca
Východní Asie
Yangon
Bangkok
Lisbon
Kuala Lumpur
Madrid
Vientiane
London
Singapore
Paris
Phnom Penh
Amsterdam
Ho chi Minh
Milan
Jakarta
Rome
Hong Kong
Nastavení fotoaparátu
Copenhagen
Beijing
Berlin
Shanghai
Prague
Manila
Stockholm
Taipei
Budapest
Seoul
Warsaw
Tokyo
Athens
Guam
Helsinki
Moscow
209
Oblast
Oceánie
Mìsto
Perth
Adelaide
Sydney
Noumea
Wellington
Auckland
Pago Pago
Nastavení jazyku pro displej
Mùžete zmìnit jazyk pro menu, chybová hlášení, apod.
Nastavte [Language/
] v menu [R Nastavení] (str.202).
Mùžete vybrat z 18 jazykù: angliètina, francouzština, nìmèina, španìlština,
portugalština, italština, holandština, dánština, švédština, finština, polština, èeština,
maïarština, tureètina, ruština, korejština, èínština (tradièní a zjednodušená)
a japonština.
1 Nastavení jazyku displeje (str.49)
MENU
Cancel
OK
OK
10
Nastavení fotoaparátu
210
Nastavení monitoru a zobrazení menu
Nastavení velikosti textu
Mùžete nastavit velikost textu, který je vybrán pro menu na [Std.] (normální
zobrazení display) nebo na [Široký] (zvìtšené zobrazení).
Nastavte [Velikost textu] v menu [R Nastavení] (str.202).
Nastavení
Format
Akustický signál
Úprava data
Světový čas
Language
Velikost textu
MENU
Cancel
Std.
Široký
OK
OK
Nastavení èasu zobrazení nápovìdy
Nastavte dobu pro kterou se má nápovìda zobrazit na monitoru po zapnutí
fotoaparátu nebo když se zmìní expozièní režim. (str.22)
Zvolte z [Off] (Vypnuto), [3 sek], [10 sek] a [30 sek]. Výchozí nastavení je [3 sek].
Nastavte v [Zobrazení nápovìdy] v menu [R Nastavení] (str.202).
Nastavení
10
Zobrazení nápovědy
Úroveň jasu
Výstup Video
USB připojení
Auto.vypnutí
Název složky
MENU
Cancel
Off
3sek
10sek
30sek
1min
Datum
OK
OK
Nastavení fotoaparátu
211
Nastavení úrovnì jasu monitoru
Mùžete si upravit jas monitoru. Upravte nastavení, je-li zobrazení na monitoru
špatnì viditelné.
Nastavte v [Úroveò jasu] v menu [R Nastavení] (str.202).
Nastavení
Zobrazení nápovědy 3sek
0
Úroveň jasu
MENU
Cancel
OK
OK
Nastavení intervalu okamžité prohlídky
a digitálního náhledu
Mùžete upravit nastavení spojené s intervalem okamžité prohlídky a digitálního
náhledu.
Nastavení okamžitého náhledu
Mùžete nastavit dobu okamžitého náhledu a zda se má zobrazit histogram
a varování jasné/tmavé plochy. Výchozí nastavení je [1 sek.] pro dobu zobrazení
a [Off] (Vypnuto) pro histogram a varování jasné/tmavé plochy.
1
2
Zvolte [Okamžitý náhled] v menu [Q Prohlídka].
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Objeví se obrazovka s [Okamžitý náhled].
10
Okamžitý náhled
MENU
1sek
Nastavení fotoaparátu
Zobrazení času
Histogram
Jasné/tmavé plochy
212
3
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5) a
použijte ètyøcestný pøepínaè (23)
pro výbìr [1 sek.], [3 sek], [5 sek]
nebo [Off] (Vypnuto), a potom
stisknìte tlaèítko 4.
Okamžitý náhled
Zobrazení času
Histogram
Jasné/tmavé plochy
MENU
4
5
6
7
8
Cancel
1sek
3sek
5sek
Off
OK
OK
Použijte ètyøcestný pøepínaè (3) pro volbu [Histogram].
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45) pro volbu O (On) (Zapnuto)
nebo P (Off) (Vypnuto) for [Histogram].
Použijte ètyøcestný pøepínaè (3) pro volbu [Jasné/tmavé plochy].
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45) pro volbu O (On) (Zapnuto)
nebo P (Off) (Vypnuto).
Dvakrát stisknìte tlaèítko 3.
Fotoaparát je pøipraven exponovat snímek.
Nastavení Digitálního náhledu
Mùžete nastavit, zda se má bìhem digitálního náhledu zobrazit histogram a
varování jasné/tmavé plochy. Výchozí nastavení je [Off] (Vypnuto) pro histogram
a varování jasné/tmavé plochy.
10
1
2
Volba [Digitální náhled] v menu [Q Prohlídka].
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Nastavení fotoaparátu
Objeví se obrazovka s [Digitální náhled].
Pokraèujte od kroku 4 pøi okamžitém náhledu.
Digitální náhled
Histogram
Jasné/tmavé plochy
MENU
Nastavení pojmenovávání složky
213
Volba názvu složky
Mùžete zvolit metodu pøiøazení názvu složek pro ukládání snímkù.
Výchozí nastavení je na [Datum].
Datum
Dvì èíslice [mìsíc] a [den] jsou pøirazeny k exponovanému snímku jako název
složky ve tvaru [xxx_MMDD]. [xxx] je sekvenèní poøadové èíslo od 100 do 999.
[MMDD] (mìsíc a den) se objeví dle nastaveného formátu zobrazení
v [Úprava data] (str.205).
(Pøíklad) 101_0125 : pro složky se snímky exponovanými 25. ledna
PENTX
Název složky se pøiøadí ve tvaru [xxxPENTX].
(Pøíklad) 101PENTX
Nastavte v [Název složky] v menu [R Nastavení] (str.202).
Nastavení
Zobrazení nápovědy
Úroveň jasu
Výstup Video
USB připojení
Auto.vypnutí
Název složky
MENU
Cancel
3sek
0
NTSC
PC
Datum
PENTX
OK
OK
Volba nastavení èíslování souboru
Mùžete zvolit zpùsob pøiøazení poøadového èísla souboru snímku pøi ukládání do
nové složky. Zvolte O (Zapnuto) nebo P (Vypnuto) pro [Soubor è.] v [Pamìœ] v
menu [A Záznam]. (str.217)
Èíslo souboru posledního uloženého snímku do pøedchozí složky se uloží
a následné snímky mají pøiøazené následné èísla souborù i když byla
vytvoøena nová složky.
P
(vypnuto)
Èíslo souboru prvého uloženého snímku do složky se vrátí na 0001
pøi každém vytvoøení nové složky pro ukládání snímkù.
Když poèet uložených snímkù pøevýší 500, budou další ukládány do nových složek
po 500 snímcích. Avšak, v pøípadì automatické expozièní øady (Bracket), budou snímky
uloženy do stejné složky, dokud nebude ukonèena série expozic, i když poèet snímkù
pøevýší 500.
10
Nastavení fotoaparátu
O
(zapnuto)
214
Volba výstupního formátu video
a nastavení napájení
Volba výstupního formátu videa
Když pøipojíte fotoaparát k zaøízení AV jako je TV, pro prohlídku snímkù zvolte
odpovídající výstupní formát pro video (NTSC nebo PAL).
Nastavte v [Výstup Video] v menu [R Nastavení] (str.202).
1 Pøipojení fotoaparátu k AV zaøízení (str.179)
Nastavení
Zobrazení nápovědy
Úroveň jasu
Výstup Video
USB připojení
Auto.vypnutí
Název složky
MENU
Cancel
3sek
0
NTSC
PAL
1min
Datum
OK
OK
Výstupní formát video se liší v závislosti na regionu. Když zmìníte nastavení regionu
ve volbì svìtového èasu, zmìní se výstupní formát video na výchozí nastavení pro dané
mìsto.
Nastavení automatického vypnutí zdroje
Mùžete nastavit, aby se fotoaparát vypnul automaticky, nebude-li použit po urèitou
dobu. Zvolte z [1 min], [3 min], [5 min], [10 min], [30 min] nebo [Off] (Vypnuto).
Výchozí nastavení je na [1 min].
Nastavte [Auto.vypnutí] v menu [R Nastavení] (str.202).
Nastavení
10
Nastavení fotoaparátu
Zobrazení nápovědy
Úroveň jasu
Výstup Video
USB připojení
Auto.vypnutí
Název složky
MENU
Cancel
1min
3min
5min
10min
30min
Off
OK
OK
Automatické vypnutí zdroje nebude pracovat bìhem prezentace snímkù nebo pøi
pøipojení USB.
215
Volba baterie
Mùžete nastavit prioritu baterie ve fotoaparítu nebo pro baterii v nasazené volitelné
rukojeti Battery Grip D-BG3 (str.235). Výchozí nastavení je na [Automatická
volba].
1
2
Zvolte [Volba baterie] v menu [R Nastavení].
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Volba baterie
Objeví se obrazovka s [Volba baterie].
Automatická volba
MENU
3
4
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23)
pro volbu z [Automatická volba],
[Tìlo první] a [Rukojeœ první].
Volba baterie
Automatická volba
Tělo první
Rukojeť první
Auto volba: Priorita je dána setu baterií,
který má vìtší kapacitu.
Tìlo prvé /rukojeœ prvá: Priorita je dána setu
zvolenému setu baterií.
MENU
OK
OK
Stisknìte tlaèítko 4.
Dvakrát stisknìte tlaèítko 3.
10
Fotoaparát je pøipraven exponovat snímek.
Nastavení fotoaparátu
5
6
Cancel
• Jestliže je vložena baterie do tìla fotoaparátu a do rukojeti, zkontroluje se kapacita
obou baterií pøi zapnutí zdroje energie. Bez ohledu na nastavení [Volba baterie],
jsou obì baterie nepatrnì použity.
• Když dojde energie aktuálnì zvoleného setu a objeví se na monitoru kontrola, [Baterie
je vyèerpaná]. Vypnìte fotoaparát a znovu jej zapnìte, fotoaparát si zvolí set baterií,
ve kterém zbývá energie.
Použití mapování pixelù
216
Mapování pixelù je funkce pro vymazání a korekci vadných pixelù v CCD.
1
2
Volba [Mapa pixelù] v menu [R Nastavení].
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Mapa pixelů
Pro kontrolu obrazového
senzoru pro nastavení
Mapa pixelů
Zrušit
OK
3
OK
Použijte ètyøcestný pøepínaè(23) pro volbu [Mapa pixelù]
a stisknìte tlaèítko 4.
Vadné pixely jsou zmapovány a korigovány.
Když je úroveò energie baterií nízká, zobrazí se na monitoru [Baterie nemá dostateènou
kapacitu pro aktivaci mapování pixelù]. Použijte AC adaptér D-AC76 (volitelný) nebo
použijte baterie s dostateènou zbývající energií.
10
Nastavení fotoaparátu
Volba nastavení expozièního režimu na
Uložení ve fotoaparátu
217
Mùžete zvolit nastavení, která nastavení se mají pøi vypnutí fotoaparátu uložit.
Následující nastavení lze uložit: režim blesku, zpùsob exponování, vyvážení bílé,
citlivost, kompenzace EV, kompenzace expozice bleskem, zobrazení prohlídky,
zobrazení scény a èíslo souboru. Výchozí nastavení je na [Off] (Vypnuto) pro
[Zobrazení scény] a [On] (Zapnuto) pro ostatní nastavení.
1
2
Zvolte [Pamìœ] v menu [A Záznam].
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Objeví se obrazovka s [Pamìœ].
Paměť
Režim blesku
Způsob exponování
Vyvážení bílé
Citlivost
Kompenzace EV
Flash Exp. Comp.
MENU
3
4
5
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23) pro výbìr položky.
Použijte ètyøcestný pøepínaè (45) pro volbu O (Zapnuto) nebo
P (Vypnuto).
Dvakrát stisknìte tlaèítko 3.
Fotoaparát je pøipraven exponovat snímek.
[Soubor è.] nastaví zda se má uložit sekvenèní èíslo pro poøadí názvu souboru.
Viz “Volba nastavení èíslování souboru” (str.213).
10
Nastavení fotoaparátu
218
Poznámky
11 Obnovení výchozího
nastavení (Resetování)
Resetuje nastavení fotoaparátu.
Resetování režimu záznamu/prohlížení/
Menu nastavení ......................................................... 220
Resetování uživatelské menu .................................. 221
Resetování režimu záznamu/prohlížení/
Menu nastavení
220
Nastavení menu [A Záznam], [Q Prohlídka] a [R Nastavení] lze restovat na
výchozí nastavení.
Avšak, úprava data, Language/
, výstupního formátu video, rozmìr textu a
volba mìsta pro svìtový èas se nemìní.
1
2
Zvolte [Resetování] v menu [R Nastavení].
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Objeví se obrazovka s [Resetování].
3
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23)
pro volbu [Resetování].
Resetování
Zpět na výchozí nastavení
Resetování
Zrušit
OK
4
OK
Stisknìte tlaèítko 4.
Nastavení se resetují a fotoaparát je pøipraven k exponování nebo prohlídce
snímkù.
11
Obnovení výchozího
nastavení (Resetování)
Resetování uživatelské menu
221
Resetuje všechna nastavení v menu [A Uživ. Nastavení] na výchozí hodnoty.
1
2
Zvolte [Reset uživatel. funkce] v menu [A Uživ. Nastavení].
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Objeví se obrazovka [A Reset uživatel. funkce].
3
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23)
pro volbu [Resetování].
C Reset uživatel. funkce
Vrátí nastavení uživatelské
funkce
na výchozí nastavení
Resetování
Zrušit
OK
4
OK
Stisknìte tlaèítko 4.
Nastavení se resetují a fotoaparát je pøipraven k exponování nebo prohlídce
snímkù.
11
Obnovení výchozího
nastavení (Resetování)
222
Poznámky
12 Dodatek
Výchozí nastavení ..................................................... 224
Funkce fotoaparátu s rùznými objektivy ................. 228
Poznámky k [23. Použití clonového kroužku] ......... 230
Èištìní CCD ................................................................ 231
Volitelné pøíslušenství .............................................. 235
Chybová hlášení ........................................................ 240
Odstraòování závad .................................................. 243
Hlavní specifikace ..................................................... 246
Slovníèek .................................................................... 250
Index ........................................................................... 255
ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY ................................................ 260
224
Výchozí nastavení
V tabulce dole je seznam továrních, výchozích nastavení.
Aktuální nastavení (naposled uložené v pamìti) se uloží, i když se fotoaparát vypne.
Resetování nastavení
Ano : Nastavení se resetováním vrátí na implicitní hodnoty (str.219).
Ne : Nastavení se uloží i po resetování.
[A Záznam] Menu
Položka
Výchozí nastavení
Režim AF
l
Mìøení AE
Resetování
Stránka
nastavení
Ano
str.104
L (Multi-segment)
Ano
str.98
Výbìr bodu AF
N (Auto)
Ano
str.105
Formát souboru
JPEG
Ano
str.148
JPEG záznamové pixely
J (3872×2592)
Ano
str.146
JPEG kvalita
C (Nejlepší)
Ano
str.147
PEF
Ano
str.148
str.155
Soubor formátu RAW
Barevný prostor
Zrušit pokaždé
| tlaèítko
JPEG/RAW/RAW+
Formát souboru
Pamìœ
sRGB
Ano
O (zapnuto)
Ano
Vše RAW+
Ano
O (zapnuto) jiný než
Ano
str.217
Ano
str.69
[Zobrazení scény]
Vstup fokální délka
35 (Fokální vzdálenost)
str.149
[Q Prohlídka] Menu
Položka
Prohlídka
snímkù
Jasné/tmavé plochy
Rychlý zoom
Zobrazení èasu
Okamžitý
náhled
Histogram
Jasné/tmavé plochy
12
Digitální
náhled
Dodatek
Prezentace
snímkù
Histogram
Jasné/tmavé plochy
Interval
Prohlídka znovu
Výchozí nastavení
Resetování
Stránka
nastavení
P (vypnuto)
P (vypnuto)
Ano
Ano
1 sek.
Ano
P (vypnuto)
P (vypnuto)
P (vypnuto)
P (vypnuto)
Ano
3 sek
Ano
P (vypnuto)
Ano
str.172
str.211
Ano
Ano
Ano
str.212
str.169
225
[R Nastavení] Menu
Položka
Format
Resetování
Stránka
nastavení
—
—
str.203
Vše O (Zapnuto)
Ano
str.204
Dle výchozího nastavení
Ne
str.205
W (Domácí mìsto)
Ano
Domácí mìsto (Mìsto)
Dle výchozího nastavení
Ne
Domácí mìsto (DST)
Dle výchozího nastavení
Ne
Cíl (Mìsto)
Stejné jako rodné mìsto
Ne
Akustický signál
Úprava data
Nastavení svìtového
èasu
Svìtový èas
Výchozí nastavení
Cíl (DST)
str.206
Stejné jako rodné mìsto
Ne
Language/
Dle výchozího nastavení
Ne
str.209
Velikost textu
Dle výchozího nastavení
Ne
str.210
3 sek
Ano
str.210
±0
Ano
str.211
Zobrazení nápovìdy
Úroveò jasu
Výstup Video
Dle výchozího nastavení
Ne
str.214
USB pøipojení
PC
Ano
str.194
1 min
Ano
str.214
Automatické vypnutí
Název složky
Datum
Ano
str.213
Volba baterie
Automatická volba
Ano
str.215
Mapa pixelù
—
—
str.216
—
—
str.231
—
—
P (vypnuto)
Ano
Èištìní senzoru
—
—
str.233
Resetování
—
—
str.220
Varování prachu
Odstranìní
prachu
Odstranìní prachu
Start akce
str.231
12
Dodatek
226
[A Uživ. Nastavení] Menu
Položka
Výchozí nastavení
Nastavení
P (vypnuto)
Ano
str.75
1. Kroky EV
1/2 EV kroky
Ano
str.101
1 EV krok
Ano
str.83
10 sek
Ano
str.99
4. L s aretací AF
Vypnuto
Ano
str.108
5. Spojení bodu AF a AE
Vypnuto
Ano
str.99
0-+
Ano
str.124
7. Upraví vyvážení bílé
Vypnuto
Ano
str.154
8. Pøekryvná plocha AF
Zapnuto
Ano
str.105
9. AF pøi dálkovém ovládání
Vypnuto
Ano
str.121
2. Kroky citlivosti
3. Operaèní doba expozimetru
6. Poøadí v automatické exp. øadì
10. Delší èasy NR
Zapnuto
Ano
str.85
11. Redukce šumu high-ISO
Vypnuto
Ano
str.85
12. Tlaèítko 4 pøi expozici
Citlivost/
Poèet expozic
Ano
str.103
13. e-koleèko v Programu
Posun programové køivky
Ano
str.88
14. Zelené tlaèítko v manuálu
Programová køivka
Ano
str.96
15. Spuštìní bìhem nabíjení
Vypnuto
Ano
str.129
16. Blesk pøi bezdrátovém režimu
Zapnuto
Ano
str.138
Blesk
Ano
str.151
17. WB pøi použití blesku
18. Zpùsob náhledu
Digitální náhled
Ano
str.112
19. Zobrazení citlivosti
Vypnuto
Ano
–
20. Uloží informaci otoèení
Zapnuto
Ano
–
21. Automat. otoèení snímku
Zapnuto
Ano
–
22. Záchytné ostøení
Vypnuto
Ano
str.111
Zakázáno
Ano
str.230
—
—
str.221
23. Použití clon. kroužku
Resetování uživatel. funkce*
* Nastavení v menu [A Uživ. Nastavení] se resetují.
12
Resetování
Stránka
nastavení
Dodatek
227
Fn Menu
Položka
Výchozí nastavení
Resetování
Stránka
nastavení
9 (Jednotlivé expozice)
Ano
str.115
str.117
str.120
str.124
Režim blesku
Závisí na expozièním
režimu
Ano
str.62
Vyvážení bílé
F (Auto)
Ano
str.150
Citlivost ISO
AUTO
(ISO 100 - 400)
Ano
str.83
H (Scene) režim
Noèní scenerie
Ano
str.79
Jas
Ano
str.144
—
Ne
str.190
Zpùsob ex.
Vlastní snímek
Nastavení DPOF
Digitální filtr*
B&W
Ano
str.182
Prezentace snímkù
3 sek
Ano
str.167
Záznamové pixely: J
Stupeò kvality: C
Citlivost: ±0
Ano
str.185
—
—
str.166
RAW displej
Porovnání snímku
* Barevný filtr a nastavení frekvence lze uložit nebo resetovat.
12
Dodatek
228
Funkce fotoaparátu s rùznými objektivy
Objektivy, které lze použít s tímto fotoaparátem
Tovární nastavení lze použít pouze s objektivy DA a FA J a D FA/FA/F/A, které
mají polohu clonového kroužku s (Auto). Viz Poznámky k [23. Použití clonového
kroužku] (str.230) v menu [A Uživ. Nastavení] pro ostatní objektivy a D FA/FA/F/
A objektivy s clonovým kroužkem nastaveným do jiné polohy než s.
Objektivy [Typ bajonetu] DA/D FA/FA J/FA
objektivy
[KAF, KAF2] *3
Funkce
Autofokus (jen objektiv)
(S adaptérem AF
1.7×)*1
Manuální ostøení
(pomocí zaostøovacího indikátoru)*2
F objektivy
[KAF]*3
A objektivy
[KA]
Ano
Ano
—
—
—
Ano*5
Ano
Ano
Ano
(Pomocí matnice)
Ano
Ano
Ano
Jedenáct zaostøovacích bodù
Ano
Ano
Ne*5
Motoricky ovládaný zoom
Ne
—
—
Automatická expozice s Prioritou clony
Ano
Ano
Ano
Automatická expozice s prioritou èasu
Ano
Ano
Ano
Manuální expozice
Ano
Ano
Ano
P-TTL automatický blesk*4
Ano
Ano
Ano
Multi (16-segmentové) mìøení
Ano
Ano
Ano
Automatické rozpoznání fokální vzdálenosti
pøi použití funkce Redukce otøesù
Ano
Ano
Ne
Ano : Funkce jsou k dispozici, když je clonový kroužek nastavený do polohy s.
No : Funkce nejsou k dispozici.
*1 Objektivy se svìtelností f/2.8 nebo ještì vyšší. Možné jen pøi poloze s.
*2 Objektivy s maximální clonou f/5.6 nebo svìtelnìjší.
*3 Pro použití objektivù F/FA soft 85mm f/2.8 nebo FA soft 28mm f/2.8, nastavte [23. Použití clonového
kroužku] (str.76) na [Povoleno] v menu [A Uživ. Nastavení]. Snímky lze nyní exponovat pøi nastavené
hodnotì clony v rozsahu manuálního nastavení clon.
*4 Používáte-li vestavìný blesk a AF540FGZ, AF360FGZ nebo AF200FG.
*5 Nastavení zaostøovacích bodù se zmìní na O (Center).
12
Dodatek
229
Názvy objektivù a typù bajonetù
DA objektivy s ultrazvukovými motory a FA zoomové objektivy s motorickým
zoomem mají bajonet KAF2.
FA základní objektivy (bez zoomu), DA objektivy bez ultrasonických motorù
a D FA, FA J a F objektivy používají bajonet KAF.
Detaily viz návod k objektivu. Mìjte na pamìti že tento fotoaparát není vybaven
funkcemi pro ovládání motorického zoomu.
Objektivy a pøíslušenství, které nelze s tímto fotoaparátem použít
Je-li clonový kroužek nastaven do jiné polohy než s (Auto) nebo nemá-li polohu
s nebo pøi použití pøíslušenství jako jsou automatické mezikroužky nebo
automatické mìchové, nebude fotoaparát pracovat pokud nebude [23. Použití
clonového kroužku] (str.76) nastavený na [Povoleno] v menu [A Uživ. Nastavení].
Viz “Poznámky k [23. Použití clonového kroužku]” (str.230) pro omezení použití
když je [23. Použití clonového kroužku] nastavený na [Povoleno] v menu
[A Uživ. Nastavení].
Všechny expozièní režimy jsou k dispozici pøi použití objektivù DA/FA J nebo
objektivù s s polohou clonového kroužku nastavenou na s.
Objektiv a vestavìný blesk
Pøi použití objektivù série A nebo objektivù typu soft nelze výstup vestavìného
blesku ovládat a odpálí se s plným výkonem.
Mìjte na pamìti, že vestavìný blesk nelze odpálit s režimem blesku Auto.
12
Dodatek
230
Poznámky k [23. Použití clonového
kroužku]
Použití clonového kroužku
Je-li [23. Použití clonového kroužku] nastaveno na [Povoleno] v menu
[A Uživ. Nastavení] (str.76), závìrka mùže být spuštìna, i když objektivy D FA,
FA, F nebo A nejsou nastaveny v pozici s (Auto) nebo je-li pøipojen objektiv bez
pozice s. Nicménì tyto charakteristiky budou omezeny, jak ukazuje tabulka níže.
Fotoaparát pracuje v režimu c (Priorita clony) i když je koleèko režimù na motivový
režim, režim H (Scene), e, K nebo b když je clona nastavena na hodnotu jinou
než je poloha s.
Použitý objektiv
D FA, FA, F, A, M (jen
objektivy nebo pøíslušenství
s automatickou clonou jako
má automatický
mezikroužek K)
D FA, FA, F, A, M, S (s
manuálnì ovládanou clonou
u pøíslušenství jako je
mezikroužek K)
Objektivy s manuálnì
ovládanou clonou jako má
reflexní objektiv (pouze
objektiv)
12
Expozièní režim
Omezení
Clona zùstává otevøená bez ohledu na
polohu clonového kroužku. Èas
c (Priorita clony) závìrky se mìní v závislosti na poloze
clonového kroužku, ale mùže dojít k
režim
chybné expozici. V hledáèku se objeví
na indikátoru clony [F--].
c (Priorita clony)
režim
Snímky lze exponovat pøi urèité
hodnotì clony, ale mùže dojít k chybné
expozici. V hledáèku se objeví na
c (Priorita clony) indikátoru clony [F--].
režim
FA, F Soft 85mm FA Soft
28mm (pouze objektiv)
Snímky lze exponovat pøi urèité
hodnotì clony v manuálním clonovém
rozsahu. V hledáèku se objeví na
c (Priorita clony)
indikátoru clony [F--]. Stisknutím páèky
režim
pro kontrolu hloubky ostrosti (Optický
náhled) se zapne mìøení AE. Je možné
zkontrolovat expozici.
Všechny objektivy
Snímky lze exponovat pøi nastavených
hodnotách clony a èasu závìrky. V
hledáèku se objeví na indikátoru clony
a (Manuál) režim [F--]. Stisknutím páèky pro kontrolu
hloubky ostrosti (Optical preview) se
zapne mìøení AE. Je možné
zkontrolovat expozici.
Dodatek
Èištìní CCD
231
Pokud budou na CCD snímaèi neèistoty, mohou se na snímku s bílým pozadím
nebo pøi jiných expozièních podmínkách objevit stíny. To ukazuje na nutnost
vyèištìní CCD snímaèe.
Odstranìní prachu vibracemi CCD
Funkce odstranìní prachu vibruje CCD pro odstranìní nahromadìného prachu.
1
Zvolte [Odstranìní prachu] v menu
[R Nastavení] a stisknìte ètyøcestný
pøepínaè (5).
Odstranění prachu
Odstranění prachu
Start akce
MENU
2
OK
Start
Stisknìte tlaèítko 4.
Funkce pro odstranìní prachu se aktivuje vibrací CCD.
Zvolte [Start akce] a použijte ètyøcestný pøepínaè (45) pro volbu O (Zapnuto)
pro zapnutí funkce odstranìní prachu pøi každém zapnutí fotoaparátu.
Detekce prachu na CCD (Varování prachu)
Varování prachu je funkce, která detekuje pøilnutý prach na CCD a vizuálnì
zobrazí polohu prachu.
Mùžete si uložit detekovaný snímek a zobrazit si jej pøi èištìní senzoru (str.233).
Pøed použitím funkce varování prachu je tøeba, aby byly splnìny následující
podmínky:
• Jsou nasazeny objektivy A DA, FA J nebo D FA, FA a F, které mají polohu
clonového kroužku s (Auto).
• Clonový kroužek je nastavený do polohy s.
• Páèka režimu zaostøování je nastavená na =.
12
Dodatek
232
1
Zvolte [Varování prachu] v menu
[R Nastavení].
Nastavení
Volba baterie
Mapa pixelů
Varování prachu
Odstranění prachu
Čištění senzoru
Resetování
MENU
2
Ukončit
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Objeví se obrazovka s [Varování prachu].
3
Zaberte bílou stìnu nebo
rovnomìrnì jasný subjekt v
hledáèku a úplnì stisknìte spoušœ.
Po zpracování snímku, objeví se obrazovka
s varováním prachu.
x1
4
OK
Ukon it
Ukončit
Stisknìte tlaèítko 4.
Snímek se uloží a varování prachu se ukonèí.
• Pøi použití funkce varování prachu mùže být expozièní èas extrémnì dlouhý.
Jestliže zmìníte smìr objektivu bìhem doby než je zpracování snímku ukonèeno,
nebude prach správnì detekován.
• V závislosti na podmínkách subjektu a na teplotì, nemusí být detekce prachu správná.
• Snímek s varováním prachu lze zobrazit jen bìhem èištìní senzoru bìhem 30 minut
od chvíle, kdy byl snímek uložen. Po uplynutí 30 minut, uložte nový snímek
s varováním prachu a potom èistìte senzor.
• Uložený snímek s varováním prachu nelze zobrazit v režim prohlížení.
• Snímek s varováním prachu nelze uložit, pokud není založena pamìœová karta SD.
12
• Jestliže se zobrazí [NG] v kroku 3 a fotoaparát nemùže detekovat prach, stisknìte
tlaèítko 4 a exponujte další snímek.
• Bez ohledu na nastavení fotoaparátu, bude snímek exponován dle specifických
expozièních podmínek v kroku 3.
• Stisknìte tlaèítko M nebo otoète e-koleèko pøi zobrazení snímku s varováním
prachu pro zobrazení na celou obrazovku.
Dodatek
233
Odstranìní prachu pomocí ofukovacího balónku
Pøi èištìní balonkem zdvihnìte nejprve zrcátko do horní polohy a otevøete závìrku.
Pro odborné èištìní kontaktujte servis PENTAX, protože je CCD velmi jemná
souèástka. Èištìní se provádí za úhradu.
Pro èištìní CCD mùžete použít soupravu Imagesensor Cleaning Kit O-ICK1 (volitelná).
• Nepoužívejte k èištìní stlaèený vzduch.
• Neèistìte senzor, je-li nastaven režim expozice na režim p (Èas B).
• Jestliže nebudete mít nasazený objektiv, nasaïte na tìlo krytku, abyste zabránili
nanášení neèistot a prachu na CCD.
• Jsou-li baterie vyèerpané, na monitoru se objeví [Není dostateèná kapacita baterie pro
èištìní senzoru].
• Nepoužijete-li síœový AC adapter D-AC76 (volitelný), použijte baterie s dostateènou
zbývající kapacitou. Jestliže bìhem èištìní poklesne kapacita baterií, zobrazí se zpráva
na monitoru a ozve se varovný signál. V tomto pøípadì ihned pøerušte èištìní.
• Nevkládejte špièku ofukovacího balónku dovnitø èásti bajonetového závitu. Pøi vypnutí
zdroje mùže dojít k poškození závìrky, senzoru CCD nebo zrcátka.
• Pøi èištìní senzoru, doporuèujeme použít síœový adaptér D-AC76 (volitelný).
• Bìhem èištìní senzoru bliká kontrolka samospouštì a na LCD panelu se objeví [Cln].
• Tento fotoaparát disponuje systémem redukce otøesù pohybem snímaèe CCD. Bìhem
èištìní se mùže ozvat zvuk vibrací. Nejedná se o závadu.
1
2
3
Vypnìte fotoaparát a sundejte objektiv.
Zapnìte fotoaparát.
Zvolte [Èištìní senzoru] v menu [R Nastavení].
12
Dodatek
234
4
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Objeví se obrazovka s [Èištìní senzoru].
5
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23)
pro volbu [Sklopení zrcátka].
Čištění senzoru
Sklopí zrcátko pro čištění
senzoru. Tvypne zdroj
púro ukončení
Sklopení zrcátka
Zrušit
OK
6
OK
Stisknìte tlaèítko 4.
Zrcátko se sklopí do horní polohy.
Jestliže jste použili varování prachu pro jeho detekci na senzoru bìhem
posledních 30 minut, objeví se na monitoru snímek s varováním prachu.
Vyèistìte senzor zatímco mùžete kontrolovat polohu prachu.
7
Èištìní CCD.
Použijte balónek bez kartáèku pro sfouknutí
neèistot a prachu z CCD snímaèe.
Nepoužívejte ofukovací štìtec,
protože by mohl poškrábat CCD snímaè.
Nikdy neèistìte CCD snímaè pomocí textilie.
8
9
12
Vypnutí fotoaparátu.
Poté, co se zrcátko vrátí do výchozí polohy, nasaïte objektiv.
Dodatek
Volitelné pøíslušenství
235
Pro tento fotoaparát existuje celá øada pøíslušenství. Pro detailní informace
kontaktujte PENTAX Service Center.
Produkty oznaèené hvìzdièkou (*) jsou v základním vybavení fotoaparátu.
Bateriová rukojeœ D-BG3
Bateriová rukojeœ má ovládací prvky jako jsou spoušœ, pøední e-koleèko, zadní
e-koleèko, a tlaèítko L pro exponování ve vertikální poloze.
Pøíslušenství pro napájení
AC adaptér D-AC76
Umožòuje napájet fotoaparát ze sítì
pøi kombinaci se síœovým kabelem AC.
Síœový AC kabel (*)
12
Dodatek
236
Pøíslušenství blesku
Automatický blesk AF540FGZ
Automatický blesk AF360FGZ
AF540FGZ a AF360FGZ jsou automatické
blesky s funkcí P-TTL s maximálním
smìrným èíslem 54 a 36 (ISO 100/m).
Mezi jejich další charakteristiky patøí
synchronizace podøízeného blesku,
synchronizace pro øízení kontrastu,
automatický blesk, synchronizace s krátkými
èasy, bezkontaktní, synchronizace s delšími
èasy a synchronizace s uzavøením lamely
závìrky.
AF540FGZ
AF360FGZ
Automatický blesk AF200FG
AF200FG je P-TTL automatický blesk
s maximálním smìrným èíslem 20
(ISO 100/m). Má funkci synchronizace
pro øízení kontrastu a synchronizace
s delšími èasy pøi kombinaci s AF540FGZ
nebo s AF360FGZ.
AF200FG
Adaptér sáòkového kontaktu FG
Prodlužovací kabel
Adaptér sáòkového kontaktu FG
Adaptér sáòkového kontaktu typu F
Adaptéry a kabely použijte s externími blesky.
12
Dodatek
Adaptér F sáòkového kontaktu
237
Klipsna se sáòkovým kontaktem CL-10
Pøi použití AF540FGZ nebo AF360FGZ jako
bezdrátovì øízeného blesku, se tato široká
klipsna používá pro upevnìní externího
blesku na desku nebo na stùl.
Pro hledáèek
Oènice s lupou O-ME53
Toto pøíslušenství hledáèku zvìtšuje
obraz až 1.18.
Když je nasazená oènice na x
se zvìtšením hledáèku pøibližnì 0.85 krát,
dosáhne se kombinací 1.0 násobku,
manuální ostøení je pak snadnìjší.
Zvìtšovací lupa FB
Pøíslušenství hledáèku pro zvìtšení obrazu
ve støedu hledáèku 2×.
Mùžete vidìt celý pohled jednoduchým
odklopením pøíslušenství od okuláru,
lupa je zavìšená na pantu.
Úhlový hledáèek A
Pøíslušenství, které mìní úhel pohledu
v hledáèku v intervalu 90 stupòù. Zvìtšení
v hledáèku lze pøepínat mezi 1x a 2x.
Krytka okuláru hledáèku ME (*)
Oènice FP (*)
12
Dodatek
Adaptér M pro korekèní èoèky
Toto pøíslušenství slouží pro úpravu dioptrií
okuláru hledáèku. Nasazuje se na hledáèek.
Jestliže nebude obraz v hledáèku jasný
a ostrý, zvolte jednu z osmi korekèních
èoèek M pøibližnì –5 až +3 m-1 (na metr).
238
Kabelová spoušœ CS-205
Pøipojením kabelové spouštì do zdíøky
mùžete ovládat spoušœ fotoaparátu.
Délka kabelu je 0.5 m.
Dálkové ovládání F
Umožòuje Vám exponovat snímky v rozmezí
5m od fotoaparátu.
Pouzdro fotoaparátu/øemínek
Pouzdro O-CC74
Øemínek fotoaparátu O-ST53 (*)
12
Dodatek
239
Set pro èištìní senzoru O-ICK1
Oèistìte optické èásti fotoaparátu,
CCD a objektiv.
Další
Krytka tìla K
Krytka sáòkového kontaktu FK (*)
USB kabel I-USB17 (*)
Video kabel I-VC28 (*)
12
Dodatek
240
Chybová hlášení
Chybové hlášení
Popis
Karta je plná
Pamìœová SD karta je plná a další snímky nelze
zaznamenat. Založte novou SD kartu nebo vymažte
nepotøebné snímky.(str.41, str.72)
Nové snímky mùžete uložit pøevodem na formát JPEG
nebo zmìnou záznamových pixelù JPEG nebo
nastavení úrovnì kvality JPEG. (str.146, str.147)
Bez snímku
Na SD kartì nejsou žádné snímky pro prohlídku.
Fotoaparát nemùže zobrazit
tento snímek
Pokoušíte se pøehrát snímek nebo zvuk, který je ve
formátu, který tento fotoaparát nepodporuje. Musíte jej
zobrazit na jiném fotoaparátu nebo na vašem poèítaèi.
Není založena karta
Ve fotoaparátu není vložená pamìœová karta SD. (str.41)
Chyba karty
Došlo k problému s SD kartou a exponování a prohlídka
snímkù není možná. Je možno je prohlížet na PC ale
ne ve fotoaparátu.
Kartu nelze zformátovat
Vložená SD karta není naformátovaná nebo byla
formátovaná na PC nebo v jiném pøístroji
nekompatibilním s tímto fotoaparátem. Kartu použijte
až po naformátování v tomto fotoaparátu. (str.203)
Karta je zamèená
Karta je elektronicky uzamèená
Data jsou chránìná zámkem pamìœové karty SD.
Tento snímek nelze zvìtšit
Snažíte se zvìtšit snímek, který nelze zvìtšit.
Tento snímek je chránìný
Snažíte se vymazat snímek, který je oznaèen
ochranou. Odstraòte ochranu snímku. (str.177)
Baterie je vyèerpaná
12
Ve fotoaparátu je založena SD karta se zamèeným
zámkem ochrany. Odemknìte ji. (str.42)
Baterie je vyèerpaná. Vložte do fotoaparátu novou
baterii. (str.37)
Dodatek
241
Chybové hlášení
Popis
Objeví se bìhem èištìní senzoru, není-li kapacita
Není dostateèná kapacita baterie
baterií dostaèující. Vymìòte baterie za nové nebo
pro èištìní senzoru
použijte AC adaptér D-AC76 (volitelný). (str.40)
Baterie nemá dostateènou
kapacitu pro aktivaci mapování
pixelù
Objeví se bìhem mapování pixelù, není-li kapacita
baterií dostaèující. Vymìòte baterie za nové nebo
použijte AC adaptér D-AC76 (volitelný). (str.40)
Nelze vytvoøit složku
pro snímky
Bylo použito maximální èíslo složky (999) a souboru
(9999) a nelze zaznamenat další snímky. Vložte novou
SD kartu nebo stávající kartu naformátujte. (str.203)
Snímek není uložen
Snímek nelze uložit, protože došlo k chybì na SD kartì.
Nastavení není uloženo
Nastavení DPOF nebo otoèení snímku nelze uložit,
protože je pamìœová karta SD plná.
Vymažte nepotøebné snímky a znovu nastavte DPOF
nebo otoèení snímkù. (str.72)
NG
Fotoaparát není schopen namìøit manuálnì vyvážení
bílé nebo detekovat prach na senzoru.
Operaci opakujte znovu. (str.152, str.231)
Informaci o otoèení nelze
k tomuto snímku uložit
Novou informaci o otoèení snímku nelze uložit
ke snímku, který nemá informaci o otoèení.
Nelze vybrat další snímky
Nemùžete vybrat najednou 100 nebo více snímkù
pro vymazání. (str.174)
Tento RAW soubor nelze
zpracovat
RAW soubory zaznamenané jinými fotoaparáty nelze
upravovat s tímto fotoaparátem.
Na tento snímek nelze
použít filtr
Objeví se pro snímky zachycené jinými fotoaparáty,
je-li digitální filtr použit z Fn menu.
Bez souborù DPOF
Žádné soubory s nastavením DPOF. Nastavte DPOF
a tisknìte. (str.190)
Chyba tiskárny
Došlo k chybì tiskárny a soubor nelze vytisknout.
Napravte všechny chyby a pokuste se tisknout znovu.
V tiskárnì není papír
Nastavení tiskárny
jsou zmìnìná
Nízký stav papíru v tiskárnì
V tiskárnì došel papír. Doplòte papír do tiskárny
a tisknìte.
Fotoaparát pøijal upozornìní, že se zmìnil stav
tiskárny. Stisknìte tlaèítko 4 pro znovu pøipojení
tiskárny.
V tiskárnì došel papír. To se objeví, je-li tento je jednou
odeslán z tiskárny. Po dvou sekundách,
tiskárna pokraèuje v tisku.
12
Dodatek
242
Chybové hlášení
Popis
Nízká hladina inkoustu
v tiskárnì
V tiskárnì došel inkoust. To se objeví, je-li tento signál
pøijat z tiskárny. Po dvou sekundách,
tiskárna pokraèuje v tisku.
V tiskárnì není inkoust
V tiskárnì došel inkoust. Doplòte jej a tisknìte.
V tiskárnì je uvízlý papír
Chyba dat
Vypnutí zdroje
12
V tiskárnì se zasekl papír. Uvolnìte jej a tisknìte.
Bìhem tisku došlo k chybì dat.
To se objeví když opustíte režim PictBridge.
Vypnìte hlavní spínaè.
Dodatek
Odstraòování závad
243
Pøedtím než budete kontaktovat servis, doporuèujeme zkontrolovat následující
položky.
Problém
Fotoaparát
se nezapne
Závìrka
se nespustí
Autofokus
nepracuje
Pøíèina
Baterie nejsou
instalované
Náprava
Zkontrolujte, jestli jsou vloženy baterie.
Jestliže vložte nabité baterie.
Zkontrolujte polaritu baterií.
Baterie nejsou
Baterie znovu vložte dle symbolù +správnì vloženy
vyznaèených v prostoru pro baterie. (str.37)
Nahraïte je nabitými bateriemi nebo použijte
Baterie je slabá
AC adaptér D-AC76. (str.40)
Nastavte clonový kroužek objektivu do polohy s
Clonový kroužek
(str.87) nebo zvolte [Povoleno] v [23. Použití
objektivu je v jiné
clonového kroužku] v menu [A Uživ. Nastavení].
poloze než s
(str.230)
Blesk se nabíjí
Poèkejte, až se blesk nabije.
Založte pamìœovou kartu SD s pøíslušným
Na pamìœové kartì
prostorem nebo vymažte nepotøebné snímky.
SD není další volný
(str.41, str.72)
prostor
Záznam
Poèkejte, až bude záznam ukonèen.
Autofokus nemùže dobøe zaostøit na objekty
s nízkým kontrastem (obloha, bílé stìny),
s tmavými barvami, složitým designem, rychle
se pohybující objekty, exponované skrze okno
Subjekt lze obtížnì
nebo síœovou strukturou. Zaostøete na objekt, který
zaostøit autofokusem
je ve stejné vzdálenosti jako fotografovaný subjekt
(stisknìte spoušœ do poloviny), potom zaostøete
na váš cílový objekt a stisknìte plnì spoušœ.
Eventuálnì použijte manuální zoom. (str.109)
Umístìte subjekt do zaostøovacího rámeèku
uprostøed hledáèku. Jestliže bude hlavní subjekt
Subjekt není
mimo zaostøovací plochu, zamiøte fotoaparátem
v zaostøovacím
na subjekt a aretujte zaostøení (stisknìte spoušœ
rámeèku
do poloviny), potom zkomponujte zábìr
a stisknìte plnì spoušœ.
Subjekt je pøíliš blízko Zmìòte odstup od objektu a exponujte snímek.
Režim zaostøování
Nastavte páèku volby režimu zaostøování na =.
je nastaven na \
(str.102)
12
Dodatek
244
Problém
Pøíèina
Režim AF je
nastavený na k
(Kontinuální režim)
Subjekt není
zaostøený
12
Režim exponování je
nastavený na
\ (Pohybující objekt),
C (Dìti) nebo na
E (Domácí zvíøata)
v režimu H
Režim exponování
Funkce aretace je nastavený
na a (Manuál) nebo
AE nepracuje
na p (Èas B)
Je-li režim blesku
nastaven na [Auto
odpálení] nebo na
[Auto blesk+èervené
oèi], blesk se
neodpálí v pøípadì,
že bude subjekt
svìtlý
Koleèko volby režimù
Blesk se
je nastaveno
neodpálí
a (Flash OFF)
(vypnutý blesk)
H (Scene) režim
je nastavený na
A (Noèní scenerie),
K (Západ slunce),
D (Svìtlo svíèky)
nebo na
E (Muzeum)
Systém
Fotoaparát nemá
motorického
funkci motorického
ovládání zoomu
zoomu
nepracuje
Propojení USB
Režim pøenosu je
s osobním
nastavený na
poèítaèem
[PictBridge]
nepracuje
správnì
Propojení USB
Režim pøenosu je
s tiskárnou
nastavený na [PC]
nepracuje
správnì
Náprava
Autofokus není aretován (aretace zaostøení) když
je režim AF nastavený na k. Fotoaparát
pokraèuje pøi stisknutí spouštì do poloviny
v zaostøování subjektu. Chcete-li zaostøit subjekt,
pøesuòte páèku režimu AF na l (jednoduchý
režim) a použijte aretaci ostøení.
Nastavte režim exponování na jiný než
\ (Pohybující objekt), C (Dìti) nebo
E (Domácí zvíøata) v režimu H. (str.78)
Nastavte aretaci AE s kterýmkoliv režimem mimo
a (Manuál) nebo p (Èas B).
Nastavte režim blesku na [Blesk zap] nebo
na [Blesk zap+èervené oèi]. (str.62)
Nastavte koleèko volby režimù jinak než
na a (Flash OFF) (vypnutý blesk). (str.78)
Set H (Scene) režim na kterýkoliv mimo
A (Noèní scenerie), K (Západ slunce),
D (Svìtlo svíèky) nebo E (Muzeum). (str.79)
Použijte manuální nastavení zoomu. (str.61)
Nastavte [USB pøipojení] v menu [R Nastavení]
na [PC].
Detaily jak pøipojit fotoaparát k PC jsou na str. 11
“PENTAX PHOTO Browser 3/PENTAX PHOTO
Laboratory 3 v návodu k použití”.
Nastavte [USB pøipojení] v menu [R Nastavení]
na [PictBridge]. (str.194)
Dodatek
245
Problém
Shake
Reduction
(redukce
otøesù)
nepracuje
Pøíèina
Shake Reduction
(redukce otøesù) je
vypnutá
Funkce Shake
Reduction (redukce
otøesù) není správnì
nastavená
Èas závìrky je pøíliš
dlouhý, aby mohla
být efektivní funkce
Shake Reduction
(redukce otøesù) pøi
panoramování nebo
exponování noèních
scenerií, atp.
Subjekt je pøíliš blízko
Náprava
Zapnìte funkci Shake Reduction (redukce otøesù).
(str.68)
Je-li použit objektiv, u kterého nelze pøenést
informaci o fokální vzdálenosti, nastavte [Fokální
délka] v menu [Vstup fokální délka]. (str.69)
Vypnìte funkci Shake Reduction (redukce otøesù)
a použijte stativ.
Odstupte od subjektu nebo vypnìte funkci Shake
Reduction (redukce otøesù) a použijte stativ.
Ve výjimeèných pøípadech fotoaparát nebude správnì pracovat z dùvodu statické
elektøiny. To lze napravit vyjmutím baterií a jejich opìtovným založením. Zùstane-li
zrcátko v horní poloze, vyjmìte baterie a opìt je založte. Potom zapnìte hlavní spínaè.
Zrcátko se sklopí. Jestliže bude fotoaparát po této operaci správnì pracovat, není tøeba
žádné další opravy.
12
Dodatek
246
Hlavní specifikace
Digitální zrcadlovka s TTL autofokusem, s automatickou expozicí
a vestavìným výklopným bleskem P-TTL
Typ
Efektivní pixely
Cca. 10.2 megapixelù
Senzor
Celkový poèet cca. 10.75 megapixelù, CCD s meziøádkovým
pøenosem a s primárním barevným filtrem
Záznamové pixely
J (RAW: 3872×2592 pixelù), J (JPEG: 3872×2592 pixelù),
P (3008×2000 pixelù), i (1824×1216 pixelù)
Citlivost
(Standardní výstupní
citlivost)
Auto, Manuál (ISO 100 až 1600 (krok EV lze nastavit na 1 EV, 1/2 EV
nebo 1/3 EV))
Formát souboru
RAW (PEF/DNG), JPEG (Exif 2.21), shodný s DCF 2.0,
DPOF kompatibilní, Print Image Matching III kompatibilní,
souèasné uložení do RAW+JPEG
JPEG kvalita
C (Nejlepší), D (Lepší) a E (Dobrá)
Medium pro ukládání dat
pamìœová karta SD, pamìœová karta SDHC
Poèet expozic
Záznamové
pixely
Formát
souboru/
JPEG kvalita
Kapacita
4GB
| (PEF) cca. 235
3872×2592 | (DNG) cca. 235
J
J
3872×2592
P
3008×2000
i
1824×1216
2GB
1GB
512MB
256MB
128MB
cca. 119
cca. 58
cca. 29
cca. 14
cca. 7
cca. 119
cca. 58
cca. 29
cca. 14
cca. 7
cca. 409
cca. 202
cca. 101
cca. 50
cca. 26
cca. 44
C
cca. 804
D
cca. 1371
cca. 698
cca. 343
cca. 171
cca. 86
E
cca. 2320
cca. 1181
cca. 586
cca. 293
cca. 147
cca. 75
C
cca. 1340
cca. 682
cca. 335
cca. 167
cca. 84
cca. 43
D
cca. 2277
cca. 1159
cca. 570
cca. 284
cca. 143
cca. 73
E
cca. 3893
cca. 1982
cca. 974
cca. 487
cca. 245
cca. 125
C
cca. 3549
cca. 1807
cca. 902
cca. 450
cca. 227
cca. 116
D
cca. 6034
cca. 3073
cca. 1549
cca. 774
cca. 390
cca. 200
E
cca. 10057
cca. 5121
cca. 2627
cca. 1313
cca. 662
cca. 339
JPEG kvalita (Komprese): C (nejlepší) = 1/4.5, D (lepší) = 1/8, E (dobrá) = 1/16
Vyvážení bílé
Monitor
12
Funkce prohlídky
Dodatek
Digitální filtr
Auto, Denní svìtlo, Stín, Zataženo, Záøivky (D: Denní svìtlo, N: Neutrální
bílá, W: Bílá), Žárovky, Blesk, Manuální nastavení, jemné doladìní
je možné
2.7 palcù široké pozorovací pole TFT barevného LCD s cca. 230,000
body, funkce úpravy jasu
Jednotlivé snímky, zobrazení 4-snímkù, zobrazení 9-snímkù, zobrazení
16-snímkù, zobrazení se zoomem (až do 16 násobku, rolování
je možné), porovnání snímkù, otáèení, zobrazení složky, prezentace,
histogram, jasná/tmavá plocha
B&W, sépiový, barevný, zmìkèující, ilustrace, HDR, zeštíhlující,
zesvìtlující (jen pro použití po exponování)
247
Expozièní režim
Závìrka
Pøipevnìní objektivu
Použitý objektiv
Systém autofokusu
Hledáèek
Indikace v hledáèku
Display LCD panelu
Funkce náhledu
Kontinuální expozice
(Hi/Lo)
PENTAX KAF2 bajonet (AF spojka, kontakty pro pøenos informací
z objektivu, K-bajonet s kontakty napájení).
PENTAX KAF2 bajonet (motorický zoom není k dispozici), KAF bajonet,
KA bajonet
Autofokusový systém TTL na bázi porovnání fází (SAFOX VIII), operaèní
rozsah jasu AF: EV -1 až 18 (pøi ISO 100 s objektivem f/1.4), aretace
zaostøení je možná, zaostøovací režim: l (Single)/
k (Continuous)/\, Nastavitelný bod AF.
Penta-zrcadlový hledáèek; èirá, jasná matnice, pole zábìru: cca. 96%,
zvìtšení cca. 0.85x (s objektivem 50mm f/1.4 na ∞),
dioptrie: cca. –2.5m až +1.5m-1. (na metr)
Informace o ostøení: ] svítí, pokud je zaostøeno a bliká pokud zaostøit
nelze, b svítí=vestavìný blesk je nabitý, b bliká=blesk nelze použít
nebo je použit nekompatibilní objektiv, Èas závìrky, Potvrzení citlivosti,
Hodnota clony, aktivovaný indikátor e-koleèka, @ = AE aretace,
zbývající kapacita, m = EV kompenzace, k=kontinuální režim,
\ = Manuální ostøení, ikona motivového režimu, ikona scénického
režimu, zobrazení funkce Shake Reduction, RAW/RAW+
b svítí=vestavìný blesk je nabitý, b bliká=mìl by být použit blesk nebo
je použit nekompatibilní objektiv, E=automatické odpálení,
> = redukce èervených oèí, 9=exponování jednotlivých snímkù,
j=kontinuální exponování, g=samospoušœ, h=exponování pomocí
dálkového ovládání, ?=varování vyèerpaných baterií,
]=automatická expozièní øada (expozièní nastavení mùže
být nastaveno v krocích po 1/2 EV nebo 1/3 EV), M=Støedovì vyvážené
mìøení, N=Bodové mìøení, V= Volba zaostøovacího bodu AF,
M=støedový bod, potvrzení citlivosti, èas závìrky, hodnota clony,
vyvážení bílé, zbývající kapacita, m = kompenzace expozice EV,
PC (vysokokapacitní médium)/Pb (PictBridge) se objeví, je-li pøipojen
USB kabel 1, 1P
Digitální náhled: kompozice, expozice, potvrzení zaostøení a vyvážení
bílé
Optický náhled: Kontrola hloubka ostrosti (elektronicky øízená
a použitelná pøi všech expozièních režimech)
Cca. 2.8 snímkù/sek. (JPEG (10M, C, Hi): až 4 snímky,
RAW: až do 4 snímkù)
Cca. 1.1 snímkù/sek.(JPEG (10M, C, Lo): dokud není pamìœová
karta SD zaplnìná, RAW: až do 4 snímkù)
Elektronicky øízená s prodlevou 12 sek. nebo 2 sek. (pøi sklopeném
zrcátku). Spustí se stisknutím spouštì. Potvrzení chodu: možnost
nastavení akustické signalizace. Po aktivaci, lze zrušit.
12
Dodatek
Samospoušœ
e Program, K Priorita citlivosti, b Priorita èasu, c Priorita clony,
a Manuál, p Èas B
Motivový režim I Automatický výbìr, = Portrét, s Krajina,
q Makro, \ Pohybující se objekt, . Noèní scenérie,
a Vypnutý blesk
Kreativní režimy A Noèní scenérie, i Pláž & Sníh, K Food,
K Západ slunce, C Dìti, E Domácí zvíøata,
D Svìtlo svíèky, E Muzeum.
Elektronicky øízená vertikálnì vedená štìrbinová, elektromagnetická
spoušœ, rozsah èasù: (1) Auto 1/4000-30 sek. (plynule), (2) manuálnì
1/4000-30 sek. (v krocích po 1/2 EV nebo 1/3 EV), èas B,
Elektromagnetická spoušœ, aretace spouštì hlavním spínaèem v pozici
OFF.
248
Dálkové ovládání
Zrcátko
PENTAX dálkové ovládání F (volitelné) Závìrka se spustí okamžitì nebo
za tøi sekundy po stisknutí spouštì na dálkovém ovládání
Rychlý návrat zrcátka a sklopení zrcátka (pøi samospoušti s prodlevou
2 sek.)
Vlastní snímek
Odstín snímku (6 typù), Saturace/Filtr efekt, odstín/tónování, kontrast,
ostrost/ostrost jemnì
Automatická expozièní
øada
S použití automatické expozièní øady se exponují tøi snímky
(podexponovaný, správnì exponovaný a pøeexponovaný).
(Lze volit v krocích po 1/2 EV a po 1/3 EV)
Expozimetr/ Expozièní
rozsah
Kompenzace EV
Aretace AE
Vestavìný blesk
Synchronizace s
externím bleskem
Uživatelské funkce
Funkce èasu
TTL multi (16)-segmentové mìøení, expozièní rozsah od EV 0 až EV 21
pøi ISO 100 s objektivem 50mm f/1.4, Støedovì-vyvážené a bodové
mìøení lze též nastavit
±3 EV (krok EV 1/2), ±2 EV (krok EV 1/3), lze zvolit krok EV
Typ tlaèítka (èasový spínaè: na dvojnásobek lze nastavit operaèní dobu
mìøení v Uživatelském nastavení) kontinuální dokud je stisknutá spoušœ
do poloviny.
P-TTL vestavìný blesk sériovì øízený, smìrné èíslo 13 (ISO 100),
Úhel pokrytí: úhel zábìru objektivu 28mm (ekvivalent formátu 35mm),
synchronizace blesku v rozsahu 1/180 sek. a delší èasy, synchronizace
s denním svìtlem, synchronizace s delšími expozièními èasy,
rozsah ISO = P-TTL: 100 až 1600, funkce automatického vyklopení
Sáòkový kontakt s M-kontaktem s kontakty pro systémové automatické
blesky Pentax, ISO rozsah = P-TTL 100-1600, automatický blesk,
funkce redukce èervených oèí, synchronizace blesku s kratšími èasy,
režim bezdrátového odpálení s automatickými blesky PENTAX.
Lze nastavit 23 funkcí.
Lze vybrat svìtový èas ze 75 mìst (28 èasových pásem)
Pohybem CCD obrazového senzoru, efektivní rozsah kompenzace
Funkce Shake Reduction
= až do 4 EV (v závislosti na typu použitého objektivu a expozièních
(redukce otøesù)
podmínkách)
SP vrstva a CCD operace pro odstranìní prachu. Lze nastavit,
Odstranìní prachu
aby se spustila pøi zapnutí fotoaparátu.
Zdroj energie
Vybité baterie
Vstup/výstup
Výstupní formát Video
PictBridge
12
Ètyøi AA lithiové baterie, AA Ni-MH nabíjecí nebo alkalické AA baterie.
Rozsvítí se symbol vybitých baterií ?. Závìrka je zablokovaná
a v hledáèku se neobjeví žádné indikátory, zaène blikat ?
USB/Video vstup (USB 2.0 (vysokorychlostní)), DC vstup,
koncovka pro kabelovou spoušœ
NTSC/PAL
Kompatibilní tiskárna: Tiskárna kompatibilní s PictBridge
Režim tisku:
Jednotlivý snímek, všechny snímky,
DPOF AUTOPRINT
Dodatek
249
Rozmìry a váha
Pøíslušenství
Jazyky
Cca. 133.5 mm (š) × 95 mm (v) × 74 mm (h) (bez výstupkù) cca. 630 g
(jenn tìlo), cca. 690 g (vèetnì ètyø lithiových baterií AA a pamìœové karty
SD), cca. 725 g (vèetnì ètyø AA alkalických baterií a pamìœové karty SD)
Krytka sáòkového kontaktu FK, oènice FP, krytka okuláru hledáèku ME,
krytka tìla, kabel USB I-USB17, kabel video I-VC28, software (CD-ROM)
S-SW74 (PENTAX PHOTO Browser 3/PENTAX PHOTO Laboratory 3),
øemínek O-ST53, lithiové baterie AA (ètyøi), návod k použití
(tato pøíruèka), rychlý prùvodce, návod k PENTAX PHOTO Browser 3/
PENTAX PHOTO Laboratory 3
angliètina, francouzština, nìmèina, španìlština, portugalština, italština,
holandština, dánština, švédština, finština, polština, èeština, maïarština,
tureètina, ruština, korejština, èínština (tradièní a zjednodušená) a
japonština.
12
Dodatek
250
Slovníèek
AdobeRGB
Barevný prostor doporuèený Adobe Systems, Inc. pro komerèní tisk.
Má širší rozsah barevné reprodukce než sRGB. Pokrývá vìtšinu barevného
rozsahu, takže barvy, které jsou k dispozici pøi tisku se neztratí pøi úpravì snímkù
z poèítaèe. Když je snímek otevøen nekompatibilním softwarem, jsou barvy svìtlejší.
Auto expozièní øada
Pro automatickou zmìnu expozice. Je-li stisknuta spoušœ, exponují se tøi snímky.
Prvý je bez kompenzace, druhý je pod-exponovaný a tøetí je pøe-exponovaný.
Barevná teplota
Èíselnì vyjadøuje barvu svìtelného zdroje, který osvìtluje subjekt. Udává
se v absolutní teplotì, používají se stupnì Kelvina (K). Barva se posouvá do modrého
tónu pøi vyšší teplotì barvy a do èerveného tónu pøi snížení teploty barvy.
Barevný prostor
Definovaný rozsah barev od použitelného spektra. U digitálních fotoaparátù,
je [sRGB] definováno jako standard Exif. Fotoaparát mùže též použít prostor
[AdobeRGB], který dává bohatší barevný obraz než sRGB.
CCD (Charge Coupled Device)
Fotografická souèástka, která konvertuje svìtlo vstupující objektivem na elektrické
signály, které ve výsledku vytváøejí snímek.
Citlivost ISO
Úroveò citlivosti na svìtlo. Pøi vyšší citlivosti lze exponovat snímky s krátkými
expozièními èasy i na tmavých místech, omezuje se též možnost rozhýbání
fotoaparátu. Snímky exponované s vyšší citlivostí jsou více citlivé na šum.
Clona
Pomocí clony lze regulovat sílu svìtelného paprsku, který prochází objektivem
k CCD snímaèi.
12
Èas závìrky
Doba, po kterou je otevøená závìrka a svìtlo dopadá na CCD. Množství svìtla,
které dopadá na CCD mùže být upraveno zmìnou èasu závìrky.
Dodatek
DCF (norma pro systém souborù fotoaparátu)
Standardní obrazový soubor založený spoleèností Japan Electronics and
Information Technology Industries Association (JEITA).
251
DPOF (Digital Print Order Format)
Pravidla pro zápis informací na pamìœovou kartu se zaznamenanými snímky,
pro výbìr urèitých snímkù a urèení poètu kopií, které se mají vytisknout. Tak lze
snadno zhotovit požadované kopie snímkù ve foto servisu, který protokol DPOF
zpracovává.
Dynamický rozsah (D-Range)
Je indikován hodnotou vyjadøující úroveò svìtla, kterou lze reprodukovat na snímku.
Odpovídá pojmu “Expozièní pružnost”, která se používá u filmu s halogenidy støíbra.
Všeobecnì, když dynamický rozsah široký, je obtížné, aby byly jasné a tmavé
plochy zaznamenány na snímku a pøi užším dynamickém rozsahu lze získat ostrý
snímek.
EV (expozièní hodnota)
Expozièní hodnota je urèena kombinací hodnoty clony a èasu závìrky.
Exif (výmìnný obrazový soubor pro digitální fotoaparáty)
Standardní obrazový soubor pro digitální fotoaparáty zavedený Japan Electronics
and Information Technology Industries Association (JEIDA).
Histogram
Graf, který ukazuje nejtmavší a nejsvìtlejší body na snímku. Horizontální osa
pøedstavuje jas a vertikální osa poèet pixelù. To je užiteèné, chcete-li vyhodnotit
stav expozice obrazu.
Hloubka ostrosti
Oblast zaostøení. Záleží na clonì, fokální délce objektivu a vzdáleností k danému
objektu. Napø., zvolte vyšší clonu (vìtší hodnota) pro zvýšení hloubky ostrosti nebo
použijte nižší hodnotu clony (menší hodnota) pro snížení hloubky ostrosti.
JPEG
Metoda komprese obrazu. V tomto fotoaparátu, zvolte C (Nejlepší), D
(Lepší) nebo E (Dobrá). Snímky zaznamenané ve formátu JPEG jsou vhodné pro
prohlídku na PC nebo pro posílání pøes e-mail.
Kompenzace EV
Proces úpravy jasu snímku zmìnou èasu závìrky a/nebo hodnoty clony.
12
Dodatek
Mìøení AE
Jas objektu se mìøí pro urèení expozice. U tohoto fotoaparátu mùžete zvolit mezi
[Multi-segmentové mìøení], [Støedovì-vyvážené mìøení] a [Bodové mìøení].
252
ND (neutrální hustota) filtr
Filtr je k dispozici v odlišných úrovních saturace, který upravuje jas bez ovlivnìní
barevného odstínu snímkù.
NTSC/PAL
Výstupní video formáty. NTSC je hlavnì používaný v Japonsku, Severní Americe
a Jižní Koreji. PAL se používá hlavnì v Evropì a v Èínì.
RAW data
Neupravená data snímku pøímo z CCD. RAW data jsou data, která nejsou
zpracována interním procesem fotoaparátu. Nastavení, jako vyvážení bílé,
kontrast, nasycení barev, tón, barevný prostor, citlivost a ostrost, provedená
v dobì expozice jsou zpracována u každého snímku zvlášœ až po exponování
snímku. Data ve formátu RAW jsou 12-ti bitová a obsahují 16 krát více informací
než data 8 bitová JPEG. Je tak možno dosáhnout bohatší gradace. Pøenos dat ve
formátu RAW do vašeho poèítaèe provedete pomocí pøiloženého softwaru pro
tvorbu obrazových dat s odlišným nastavením, jako je JPEG.
Redukce šumu
Proces pro redukci šumu (obraz je hrubý a nevyvážený), který je zapøíèinìn delším
expozièním èasem nebo exponováním s vyšší citlivostí.
Rozhýbání fotoaparátu (rozmazání)
Pohybuje-li se fotoaparát bìhem doby, kdy je otevøená závìrka, celý snímek bude
rozmazaný. To se stává èasto, je-li nastaven delší èas závìrky.
Abyste pøedešli rozhýbání fotoaparátu, zvyšte citlivost, použijte blesk a použijte
kratší èas. Nebo mùžete pro stabilizaci fotoaparátu použít stativ. K rozhýbání
fotoaparátu dochází nejèastìji pøi stisknutí spouštì. Použijte proto funkci Shake
Reduction (redukce otøesù), samospoušœ, dálkové ovládání nebo kabelovou
spoušœ, abyste zabránili rozhýbání fotoaparátu.
Soubor DNG RAW
Formát DNG (Digital Negative) RAW je víceúèelový formát souborù RAW
navrhnutý Adobe Systems. Pokud pøevedete snímky ve formátu RAW na formát
DNG, výraznì vzroste kompatibilita a podpora snímkù.
12
sRGB (standardní RGB)
Mezinárodní norma barevného prostoru stanovená IEC (International
Electrotechnical Commission). Je to definice barevného prostoru pro PC monitory
a používá se též jako standardní barevný prostor pro Exif.
Dodatek
Svìtlé èásti
Pøesvìtlené èásti snímku ztrácejí kontrast a vypadají svìtlejší.
253
Tmavá èást
Podexponovaná plocha na snímku ztrácí kontrast a je tmavá.
Úroveò kvality
To se týká kompresního pomìru obrazu. Èím nižší komprese, tím je v obrazu
zachováno více detailù. S narùstající kompresí je podání obrazu hrubší.
Vinìtace
Okraje snímku jsou tmavší když èást svìtla odražená od subjektu je blokována
sluneèní nebo kroužkem filtru nebo když blesk èásteènì blokuje objektiv.
Vyvážení bílé
Pøi exponování se barevná teplota upraví dle svìtelného zdroje tak, aby se objekt
objevil ve správné barvì.
Zaostøovací bod
Pozice v hledáèku, která urèuje zaostøení. V tomto fotoaparátu mùžete vybrat
z [Auto], [Výbìr] a [Støed].
Záznamové pixely
Indikuje rozmìr obrazu poètem pixelù. Èím více pixelù má obraz, tím vìtší
je rozmìr obrazu.
12
Dodatek
254
Poznámky
Index
Symboly
[A Uživ. Nastavení]
Menu ..................75, 158, 226
i (Mazání) tlaèítko ..........21, 72
mc (EV Compensation) ...........
laèítko ...................19, 21, 100
K (Vyklopení blesku)
tlaèítko .........................19, 62
Q (Prohlídka)
laèítko .....................19, 21, 70
[Q Prohlídka] Menu ....158, 224
| Zobrazení .......................113
Z (Protect) tlaèítko ......21, 177
[A Záznam] Menu .........74, 224
[R Nastavení] Menu ....202, 225
I Automaticky motivy .......78
= Portrét ................................78
s Krajina ...............................78
q Makro .................................78
\Pohybující objekt ................78
. Portrét na pozadí noèní
scenérie ..............................78
a Vypnutý blesk ....................78
A Noèní scenerie ..................79
i Pláž & Sníh ......................79
K Jídlo ...................................79
K Západ slunce ...................79
C Dìti ....................................79
E Domácí zvíøe .....................79
D Svìtlo svíèky .....................79
E Museum ............................79
A
AF bod ................................. 105
k (Kontinuální
režim) ....................... 102, 104
AF režim ............................... 104
AF200FG ............................. 134
AF360FGZ ........................... 134
AF540FGZ ........................... 134
Alkalické baterie ..................... 37
Aretace AE ........................... 101
Aretace expozice ................. 108
Aretace ostøení ..................... 107
Aretace zrcátka .................... 123
l (Jednoduchý
režim) ....................... 102, 104
Autofokus = ...................... 102
Automatická citlivost
Korekce.............................. 83
Automatická expozièní
øada .................................. 124
Automatické vypnutí zdroje .. 214
c (Priorita clony) režim ........ 92
AV zaøízení .......................... 179
B
Barevná teplota .................... 152
Barevný prostor ................... 155
Barva (Digitálních filtrù) ........ 183
Baterií ............................. 37, 215
p (Èas B) Režim ................... 97
Bezkontaktní režim (Blesk) .. 136
Blesk .................................... 127
Blesku .................................... 62
Blesku (Vyvážení bílé) ......... 150
Bodové mìøení ....................... 99
Built-in Flash .......................... 62
B&W ( Digitálních filtrù) ........ 183
12
Dodatek
AC Adaptér .............................40
AdobeRGB ...........................155
L tlaèítko ...................19, 96
= (Autofokus) ....................102
255
256
C
F
[A Uživ. Nastavení]
Menu ..................75, 158, 226
Chybová hlášení ..................240
Citlivost ...................................83
Clona ......................................82
Continuous Shooting ............115
[A Uživ. Nastavení]
Menu ..................75, 158, 226
Filtrù ..................................... 182
Fixování zaostøení ................ 107
{ tlaèítko .......... 19, 21, 77, 159
{ Menu ................. 77, 159, 227
Formát .................................. 203
Formát souboru .................... 148
È
Èasový spínaè expozimetru ...126
Èas závìrky ...........................81
Èištìní CCD ..........................231
Ètyøcestný pøepínaè
(2345) .................... 19, 21
D
Datum ...................................190
Dálkové ovládání ..................120
Delší èas závìrky NR .............85
Denní svìtlo (vyvážení bílé) .150
Digitální filtr ..........................182
Digitální náhled ............113, 212
Diopter Adjust .........................47
Dìti C ....................................79
Doba prohlídky .......................39
Domácí zvíøeE ......................79
DPOF AUTOPRINT .............199
DPOF Nastavení .................190
E
12
Dodatek
Efektový filtr .........................144
e-koleèko ..........................19, 21
Exponování se synchronizací
s denním svìtlem ...............66
Expozice .................................81
Expozièní režim ......................85
Externího blesku ..................134
H
HDR (digitálních filtrù) .......... 183
High-ISO Redukce šumu ....... 85
Histogramu ..................... 26, 170
Hlavní spínaè .............. 18,21, 48
Hledáèek ................................ 27
Hledáèkur ............................... 47
Hloubka ostrosti ..................... 82
Hromadné zobrazení
snímkù ............................. 163
Hyper-program ....................... 88
I
Ilustrace (digitálních filtrù) .... 183
M tlaèítko ....... 19, 21, 23, 70
Indikátor zaostøení ............... 109
Informace o expozici ........ 23, 25
ISO Citlivost ........................... 83
J
Jak ovládat menu ................... 30
Jas (Digitálních filtrù) ........... 184
Jasné/tmavé plochy ............. 170
Jazyk displeje ....................... 209
Jednoduchý režim
l ........................ 102, 104
JPEG kvalita .................. 43, 147
JPEG záznamové
Pixely ......................... 43, 146
K
Kabelová spoušœ ....................97
Koleèka volby .........................32
Koleèko režimu .......................78
Koleèko volby režimù .............19
Kompenzace EV ..................100
Kompenzace výstupu
blesku ...............................128
Kontinuální Autofokus ..........108
Kontinuální režim
k .........................102, 104
Kontrast ................................144
Kontrolka pøístupu na kartu ....17
Krajina s ...............................78
L
LCD panel ..............................29
Lithiové baterie .......................37
M
Makro q .................................78
Manuální režim a ..................94
Manuální vyvážení bílé ........152
Mapování pixelù ...................216
Matnice .................................110
Mazání ............................72, 173
3 tlaèítko ...........19, 21, 30
\ (Manuální ostøení) .........109
Mìkký (Digitálních filtrù) .......183
Mìøení AE ..............................98
a (Manuál) Režim .................94
Monitor ...................................22
Multi-segment .........................98
Museum E ............................79
N
O
Objektivu ................................ 45
Objektivy .............................. 228
Ochrana ............................... 177
Odstín .................................. 144
Odstín snímku ...................... 144
Odstranìní prachu ............... 231
Oènice .................................... 47
Ohòostroje ............................. 97
Okamžitá prohlídka .............. 211
4 tlaèítko ...................... 19, 21
Operaèní doba expozimetru ... 99
Optický náhled ..................... 113
Ostrost ................................. 144
Otoèení ................................ 160
P
Páèka volby režimu
zaostøování ........................ 19
PAL ...................................... 214
Paleta režimù ......................... 80
Pamìœ .................................. 217
Pamìœová SD karta ............... 41
PictBridge ............................. 193
Pípání ................................... 204
Pixely ................................... 146
Pláž & Sníh i ...................... 79
Pøekryvná plocha AF ...... 28, 105
Pohybující se objekt \ .......... 78
Pøímý tisk ............................. 193
Pøipojení k tiskárnì .............. 195
Porovnání snímkù ................ 166
Portrét = ................................ 78
12
Dodatek
Náhled | .............................113
Nastavení data .......................52
Nastavení jazyku ....................49
[R Nastavení] Menu ............202
Nastavení uživatelské funkce .75
257
Název složky ........................ 213
Ni-MH ..................................... 37
Ni-MH Nabíjecí baterie
Noèní scenerie A .............. 79
Noèní scenerie
(Režim èasu B) .................. 97
NTSC ................................... 214
258
Portrét na pozadí noèní
scenérie . .........................78
e (Program) Režim ...............86
Prezentace snímkù ......167, 169
Program Režim e ..................86
Prohlídka .........................25, 70
Q (Prohlídka)
laèítko .....................19, 21, 70
[Q Prohlídka] Menu ....158, 224
Propojení USB .....................194
Z (Protect) tlaèítko ......21, 177
P-TTL (Blesk) .......................139
P-TTL Auto (Blesk) ...............135
R
12
RAW .....................................148
| tlaèítko ...........19, 148, 149
RAW Display ........................185
RAW+ ...................................148
Režim autofokusu ................102
Režim èasu Bp ......................97
Režim exponování ...........32, 78
Režim mìøení .........................98
Režim Priority èasu b ...........90
Režim Priority clony c ..........92
Režim Priority citlivosti K .....88
Režim synchronizace blesku s
velmi krátkými èasy Režim 136
Režimu Automaticky I .....78
Redukce èervených oèí ........139
Redukce efektu
èervených oèí .....................66
Redukce šumu .......................85
Resetování ...........................219
Rozšíøený dynamický
rozsah ................................ 84
Dodatek
Ø
Øemínku .................................36
S
Samospouští ........................ 117
Saturace ............................... 144
H (Scéna) ........................... 79
Sepia (Digitálních filtrù) ........ 183
Shake Reduction .................... 67
Spínaè funkce omezení
otøesù ................................. 19
Spínaè Shake Reduction ....... 68
Spoušœ ............................ 18, 21
Správná expozice .................. 81
sRGB ................................... 155
Stíny (Vyvážení bílé) ............ 150
Stisknìte do poloviny ............. 59
Støedovì-vyvážené ................ 99
Stupeò kvality ................. 43, 147
Svìtlo svíèky D ..................... 79
Svìtový èas ......................... 206
K (Priorita citlivosti) Režim .. 88
Synchronizace blesku pro
øízení kontrastu (Blesk) .... 142
Synchronizace blesku za prvou
lamelou závìrky ............... 140
Synchronizace s delšími
èasy .................................. 131
T
Tisk jednoho snímku ............ 196
Tiskové služby ..................... 190
Tisk všech snímkù ............... 198
Tlaèítko pro uvolnìní
objektivu............................. 46
Tlaèítko spouštì ..................... 59
Tlaèítko uvolnìní zámku
objektivu ............................. 18
Tónování .............................. 144
TV ........................................ 179
b (Priorita èasu) režim ......... 90
U
Uživatelské nastavení ..........158
Uživatelský snímek ..............144
Ukazuje citlivost ...................104
Úplnì stisknìte .......................59
Úroveò jasu monitoru ...........211
USB kabel ............................195
V
Varování expozice ......91, 93, 95
Varování prachu ...................231
Velikost textu ........................210
Vícenásobné odpálení
blesku ...............................141
Video kabel ..........................179
Vinìtace ...............................252
Volba baterie ........................215
Volitelné pøíslušenství ..........235
Vybrat&Smazat ....................174
Výchozí nastavení ..........49, 224
Vymazání jednoho snímku .....72
Vymazání složky ..................176
Vymazání všech snímkù ......173
Vypnutý blesk .........................78
Vypnutý blesk OFF a ............78
Výstupní formát pro video ....214
Vyvážení bílé ........................150
259
Zmìna data .......................... 205
Zobrazení nápovìdy ...... 22, 210
Zobrazení prohlížení ............ 172
Zobrazení prohlídky ............. 170
Zobrazení se zoomem ......... 161
Zoomových objektivù ............. 61
Zpùsob exponování ............... 77
Zpùsob náhledu ................... 112
Ž
Žárovkové svìtlo
(Vyvážení bílé) ................. 150
Z
12
Dodatek
Zadání fokální délky ...............69
Záøivkové svìtlo
(Vyvážení bílé) .................150
Zaostøování ..........................102
Západ slunce K ...................79
Zataženo (Vyvážení bílé) .....150
[A Záznam] Menu .........74, 224
Záznamové pixely ..........43, 146
Zbývající kapacita snímkù ......39
Zdroj .......................................48
Zelené tlaèítko ........................18
Zmenšení (Digitálních filtrù) .184
260
ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY
Všechny fotoaparáty PENTAX zakoupené prostøednictvím autorizovaného
prodejce mají záruku na vady materiálu nebo chybu ve zpracování po dobu
dvanácti mìsícù od data nákupu. V uvedené záruèní dobì budou opravy
provedeny a vadné èásti nahrazeny bezplatnì, s výhradou toho, že nebude
na pøístroji shledáno, že byl vystaven: nárazùm, písku a nepøišel do styku
s kapalinou, nesprávnému zacházení, neodborné opravì, chemické korozi
zpùsobené únikem elektrolytu baterií, zacházení v rozporu s pøiloženým návodem,
úpravám a modifikacím provedeným neautorizovaným servisem. Výrobce a jeho
autorizovaní zástupci neodpovídají za opravy a zmìny, mimo tìch, které jsou
provedeny s jejich výslovným souhlasem a neruèí za škody z prodlení nebo
používání nebo za jiné nepøímé a následné škody všeho druhu, aœ jsou zpùsobeny
vadou materiálu nebo chybou zpracování apod. Jediným smluvním nárokem
kupujícího vyplývající z této záruky je oprava výrobku nebo jeho souèásti.
Opravy provedené neautorizovaným servisem nebudou refundovány.
Postup bìhem 12-mìsíèní záruèní doby
Jakýkoliv výrobek PENTAX, u kterého se projeví závada bìhem 12-mìsíèní
záruèní doby, by mìl být vrácen obchodníkovi, od kterého jste zaøízení koupili
nebo výrobci. Není-li ve vaší zemi zástupce výrobní firmy, pošlete výrobek
k výrobci se zaplaceným poštovným. V tomto pøípadì poèítejte s tím, že se k Vám
výrobek vrátí až za delší dobu vzhledem ke složitým celním øízením.
Jestliže se na výrobek bude vztahovat záruka, opravy a výmìna vadných dílù
bude provedena bezplatnì a výrobek bude vrácen po ukonèení opravy.
V pøípadì, že se na výrobek nebude vztahovat záruka, bude výrobcem nebo jeho
zástupcem úètován bìžný poplatek za opravy. Náklady spojené s pøepravou hradí
majitel výrobku. Jestliže byl výrobek PENTAX zakoupen v jiné zemi, než ve které
žádáte o opravu bìhem záruèní doby, budou vám úètovány bìžné poplatky
za manipulaci a servis ze strany zástupce výrobce v této zemi.
Nicménì váš PENTAX, vrácený k výrobci bude opraven bezplatnì dle tohoto
postupu a záruèních podmínek. V každém pøípadì jsou náklady s odesláním
a celní poplatky placeny odesílatelem. Abyste mohli v pøípadì potøeby prokázat,
kdy jste pøístroj zakoupili, uložte si od tohoto nákupu úètenku a uschovejte
ji alespoò jeden rok. Pokud nepošlete výrobek pøímo výrobci, zkontrolujte, že jej
odesíláte do opravy k výrobcem autorizovanému servisu nebo jím povìøeným
servisùm. Pøedtím než se zaène s opravou, vždy si vyžádejte její pøedbìžnou
cenu. Teprve po vámi schválené pøedbìžné cenì bude pøístroj opraven.
12
Dodatek
261
• Tato koncepce záruky nemá vliv zákonná práva zákazníka.
• Záruèní podmínky distributorù PENTAX v nìkterých zemích mohou
nahrazovat shora uvedené záruèní podmínky. Doporuèujeme proto,
prohlédnout si záruèní list v dobì nákupu, který je dodaný s vaším
výrobkem nebo kontaktovat distributora PENTAX ve vaší zemi pro získání
dalších informací.
12
Dodatek
Znaèka CE znamená, že výrobek odpovídá pøedepsané shodì
Evropského spoleèenství.
Poznámkynformace o zpùsobu likvidace
1. V Evropské Unii
Jestliže je výrobek oznaèen tímto symbolem, znamená to, že nesmí
být starší nepoužívané elektrické/elektronické výrobky odkládány
do bìžného domovního odpadu. Pro tyto výrobky existuje oddìlený
sbìrný systém.
Použitá elektronická/elektrická zaøízení musí být nakládáno zvláštním
zpùsobem a v souladu s legislativními požadavky pro nakládání,
obnovu a recyklaci tìchto produktù.
Dle implementace pro èlenské zemì, mohou domácnosti ve státech
EU vracet použitá elektronická/elektrická zaøízení na urèená sbìrná
místa bezplatnì*. V nìkterých zemích mùže místní prodejce pøevzít
zpìt starý produkt bezplatnì, jestliže zakoupíte obdobný nový
produkt.
*Další podrobnosti získáte u pravomocného orgánu.
Správným nakládáním s tímto produktem zajistíte, aby bylo s
odpadem zacházeno odpovídajícím zpùsobem, obnovou a recyklací
a zabráníte tak potenciálním negativním dopadùm na životní prostøedí
a lidské zdraví, které mùže být ohroženo nesprávným zacházením
s odpadem.
2. Jiné zemì mimo EU
Jestliže chcete tento výrobek zlikvidovat, kontaktujete místní
pravomocný orgán a dotažte se na správný zpùsob likvidace.
Pro Švýcarsko: Použité elektrické/elektronické zaøízení mùže být
vráceno bezplatnì prodejci, i když nezakoupíte nový výrobek. Další
sbìrná místa jsou v seznamu na webových stránkách www.swico.ch
nebo www.sens.ch.
Poznámky
Poznámky
Poznámky
PENTAX Corporation
2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN
(http://www.pentax.co.jp/english)
PENTAX Europe GmbH
Julius-Vosseler-Strasse, 104, 22527 Hamburg, GERMANY
(European Headquarters) (HQ - http://www.pentaxeurope.com)
(Germany - http://www.pentax.de)
Hotline: 0180 5 736829 / 0180 5 PENTAX
Austria Hotline: 0820 820 255 (http://www.pentax.at)
PENTAX U.K. Limited
PENTAX House,
Heron Drive, Langley, Slough, Berks SL3 8PN, U.K.
(http://www.pentax.co.uk) Hotline: 0870 736 8299
PENTAX France S.A.S.
112 Quai de Bezons - BP 204, 95106 Argenteuil Cedex, FRANCE
(http://www.pentax.fr)
Hotline: 0826 103 163 (0,15€ la minute) Fax: 01 30 25 75 76
SLR Digital Camera
Email: http://www.pentax.fr/_fr/photo/contact.php?photo&contact
PENTAX Italia S.r.l.
Via Dione Cassio, 15 20138 Milano, ITALY
(http://www.pentaxitalia.it) Email : [email protected]
PENTAX (Schweiz) AG
Widenholzstrasse 1, 8304 Wallisellen,
Postfach 367, 8305 Dietlikon, SWITZERLAND
(http://www.pentax.ch)
Návod k použití
PENTAX Scandinavia AB P.O. Box 650, 75127 Uppsala, SWEDEN
(http://www.pentax.se)
PENTAX Canada Inc.
1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA
(http://www.pentax.ca)
PENTAX Trading
(SHANGHAI) Limited
23D, Jun Yao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road,
Xu Hui District, Shanghai, 200032 China
(http://www.pentax.com.cn)
Návod k použití
PENTAX Imaging Company (Headquarters)
600 12th Street, Suite 300 Golden, Colorado 80401, U.S.A.
A Division of PENTAX
(PENTAX Service Department)
of America, Inc.
12000 Zuni Street, Suite 100B
Westminster, Colorado 80234, U.S.A.
(http://www.pentaximaging.com)
PENTEC s.r.o.
Veleslavinska 19/30
162 00 PRAHA 6
Czech Republic
(Internet://www.pentax.cz)
Výrobce se vyhrazuje právo zmen v technických specifikacích, konstrukci a rozsahu dodávky
bez predchozího upozornení.
AP026611/CZE
Copyright © PENTAX Corporation 2008
FOM 01.02.2008 Printed in Europe
Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste
využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu.

Podobné dokumenty

Použijte čtyřcestný přepínač

Použijte čtyřcestný přepínač mohli využívat všechny jeho vlastnosti a funkce. Návod mìjte po ruce, bude vám cenným nástrojem pro porozumìní všech možností fotoaparátu. Použitelné objektivy Obecnì lze použít objektivy, které js...

Více

Návod k použití - Stránka o digitálních zrcadlovkách PENTAX

Návod k použití - Stránka o digitálních zrcadlovkách PENTAX • Jestliže bude zástrèka pøívodního kabelu napájení pokryta prachem, vyèistìte ji. Mohlo by dojít vznícení. • Abyste snížili riziko, používejte jen CSA/UL certifikovaný síœový kabel, Typ SPT-2 neb...

Více

K100D CZ manuál - Stránka o digitálních zrcadlovkách PENTAX

K100D CZ manuál - Stránka o digitálních zrcadlovkách PENTAX • Z baterií, které lze použít v tomto fotoaparátu (AA Ni-MH, AA lithiové, AA alkalické a CR-V3), lze jen baterie Ni-MH nabíjet. Nabíjením jiných typù baterií mùže dojít k vznícení nebo explozi. • V...

Více

istDs CZ manuál

istDs CZ manuál PENTAX Canada Inc. 1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA (http://www.pentaxcanada.ca)

Více

Stiskněte čtyřcestný přepínač

Stiskněte čtyřcestný přepínač • Rozsah teplot pro použití fotoaparátu je 0°C až 40°C. • Pøi vyšších teplotách mùže displej z tekutých krystalù LCD ztmavnout, vrátí se však do pùvodního stavu po návratu na normální teplotu. • Re...

Více

Rychlý pr vodce - AGC SERVICE sro

Rychlý pr vodce - AGC SERVICE sro 7 Pøipojte fotoaparát k počítači Pokud máte vyfotografované snímky a jste pøipraveni načíst je do vašeho počítače, pøipojte váš digitální fotoaparát HP Photosmart 215 k počítači. Tip: Pøi načítání ...

Více

Návod k použití Úvod 1 Jak začít Exponování Prohlídka

Návod k použití Úvod 1 Jak začít Exponování Prohlídka vysílače se mohou projevit rušením monitoru, poškodit uložená data na paměťové kartě nebo mohou ovlivnit vnitřní obvod a způsobit nesprávnou funkci fotoaparátu. • Panel z tekutých krystalů použitý ...

Více

Návod k pouŀití Úvod 1 Jak zaĎít Exponování

Návod k pouŀití Úvod 1 Jak zaĎít Exponování vnitřní obvod a způsobit nesprávnou funkci fotoaparátu. • Panel z tekutých krystalů použitý v monitoru je vyrobený s použitím velmi přesné technologie. Ačkoliv úroveň správně pracujících pixel je 9...

Více

Pentax MZ-6 - Fotogenia.sk

Pentax MZ-6 - Fotogenia.sk Pentax (Schweiz) AG Widenholzstrasse 1 Postfach 367 8305 Dietlikon, SWITZERLAND (http://www.pentax.ch) Pentax Scandinavia AB P.O. Box 650, 75127 Uppsala, SWEDEN (http://www.pentax.se) PENTAX U.S.A....

Více

Rychlý průvodce

Rychlý průvodce potřebu, týká se to exponování snímků: během demonstrací, průmyslových zařízení nebo snímků, které budou vystavovány. Snímky, které byly pořízeny za účelem získání autorských práv, nelze použít mim...

Více