ProgeCAD 2009 Professional CZ se pYedstavuje

Komentáře

Transkript

ProgeCAD 2009 Professional CZ se pYedstavuje
KONSTRUK3
C/E2 0 0 9
Z A J I M A V O SZTO
I BORU
ProgeCAD
2009Professional
CZse pYedstavuje
CZje jednim z nejuniverz6lnej5ich
tlen0 rodinyCADsoftwarri,kde vynik6svojicenovou
. ProgeCAD2009 Professional
dostupnostiamnotstvimnov,ichprvki a zlep3eni,nabizejicichuiivatel0mstabilitua rychli chodprogramu.
Y y u 2 i v 6j a d r o p o s l e d n iv e r z e I n t e l l i C A D
6 . 5 ,u m o Z i r u j en a t i t a ta z a p i s o v aD
t W Gf o r m6ty od verze2.5do poslednichverzi2009.
N a l e z 6i i r o k e u p l a t n d n vi o b o r e c he l e k t r o techni ky,strojirenstvi,pneum atickfch p rvki
a d a l S i c hZ. d e s e z a m e i f m en a o b l a s ts r a v e b n i c t va
f a r c h i t e k t u r yk ,t e r o uv h o d n 6d o p l i u j i o b l a s t i ,p o d p o r u j i c is t a v e b n id o k u m e n t a c ra i n t e r i e r o v o
er v k v .
s!
-ia:J
q
,\
s
E
\
r
6- l
)
{*--------------l3:'.
jh
I rFh
Ird.
tRl*b
w
lek{do
lN.d'ero
[email protected]
c
v.
[email protected]
lb6b!99
acdrg
)I)
tq
ru{n
[email protected]
0m
[email protected]
[email protected]
d I|llB'r.dqxussroom.om
.lLbPr*ryYUts0orm0m
- i &
s lzdd&Fl4'
!.
*, - l t d ' d t u d u
|bdtu
T l ! *
*6r !r5e0m
lird
odm
|fr.&
hd6
l*&.dq
0
Izddd
lu
I [email protected]
VYSOKAKOMPATIBILITA
[email protected]
V y t v o i i td n e s k v a l i t n In d v r hv k o n s t r u k c n i m s o f t w a r un e n i p r on i k o h op r o b l e m . T e n
m 0 2 ev y v s t aat 2s n a s l e d n o p
ur e z e n t a c i h o toveho ndvrhu,protoZene kaZdf software
p o d p o r u y ev 6 m i z v o l e n yf o r m d t .T o m u s e
.
Ly*-*-!$'
.rs n a d n op i i p o u Z i v d npi r o g e C A D uv y h n e t e ,
,
,
p
i
i
r
o
z
e
n
y
m
"
p r o t o z en a t i v n i m
format e m j e D W GT
. a t os k u t e c n o svt6 m z a r u dv y s o k o u k o m p a t i b i l i t us h o j n e v y u Z i v a n y m
softwaremAutoCAD',a budete moci bez- lorlnn z mn)nncf i nnlikACi
prOgeCAD 2009
p r o b l e m o v ds d i l e ti n f o r m a c ea v y k r e s yb e z
n u t n o s t ij a k e k o l ik o n v e r z es o u b o r 0 J. s o u - l i
n a v i c v y t v o i e n y v y k r e s y p i i m o v D W G , s l o Z i t e h op r o i k o l e n l P
. r o p i i k l a du v e d ' m e
m o h o u b y t s d i l e n y m e z i p r o g e C A D e m u ) r v a t e l s kT
v n a m ef u n k c ez A u t o C A D 'r o z a A u t o C A D "b e z z t r a t yl a k f c h k o l ik r i t i c k i c h h r a n i p r o m o d i f i k a cvi l a s t n o s t(i j a k oj s o u
d a t . O p t i m a l i z a c ep r o g e C A D u2 0 0 9 p r o B a r v y ,H l a d i n y V
, f S k at e x t u , S i i k a i a r , T y p
W i n d o w sV i s t a ' l i s t ep o t e i i n e j e d n o h om a - c a r y ,G e o m e t r i ea j . ) D
. d l es p r a v c en d h l e d 0
j i t e l en o v y c h , , o k e n ' 1
L a y o u tu m o Z n u j i cti v o r b u v i e c h r o z l o i e n i
j e d n ek o n s t r u k cp
e r o t i s ka n a b f z e j i cl ei p S i
F U N K C EK
, T E R EV Y U Z I J EK A Z D Y
k o m p a t i b i l i t us A u t o C A D ' .N e j e n p r o m i K O N S T R U K T EN
RE B O P R O J E K T A N T
l o v n i k yb a r e vs e n a b l z ip o d p o r aT r u ec o l o r
ProgeCAD
s e v y z n a t u j es n a d n y mo v l a - p r o D W G v b a r v d c hp i e s l i m i t 2 5 6 b a r e v .
d d n i ma p o u Z i t i mP r ok a 2 d e h ok,d o l i | p o P r o d o b r o u p i e d s t a v uv y s t u p uz t i s k a r n y
u Z l v aA
l u t o C A D un, e n i p r o b l e mz a t i t o k a - n n < l r r r r i i n n d n n r , - -( i, i,L, ,v_ y-i -z,r Yn r, -a -z-n-h, -r z: e n l
m Z i t e p r a c o v a ts p r o g e C A D e ma, t o b e z a t i s k .
tb4c*dbl
[email protected]
lze
lveruil
lzddlrde.dil
ltk#
ztulfuh
b&t
a6d*6
'l.e6cBE5
:tuqfub
rdm
h
*
Jm
ilsq0m
k
t)|ftd&
l{rdouoF;.
[email protected]
[email protected]
.
tndle
Irq$dtr.p
r
Ieed
irFb
ltF$t
)
)
P r o g e C A D2 0 0 9 P r o f e s s i o n aol b s a h u j e
prvky o2c, diky nemuZjsou 3D Modely
s n a d n oe x p o r t o v a n ya s p r a v o v d n yO. 2 c j e
n e j l e p i r mn d s t r o j e mp r o p r e z e n t a c3i D m o d e l 0 , k t e r ej s o u t a k v i c e Z i v e ,p i e s v e d c i v e
a nazorne.
C O J I N D EN E N A J D E T E
K r o m b 6 2 n y c hf u n k c i n a l e z n o uv i i c h n i
r ta) [r rvaut rp! lr6L , 4z o
u
! jirmr ro!nr :r q
^-1, ,,;;, ,^+^tA - l-.J 611
P d N U Z t V d t C t CZ t d U ) L d -
vebnfchinZenfr0a stavaf0,i funkcev progeCADr r ipdincin6
R o z n n r h vt f hv rf r i o d n rnv ur r -z n
oinrrLJv
)vvt
c e k d v a n e j S i fcuhn k c i , l eG o o g l eE a r t h T MI n tonr:tinn
iai
LLyruLrvrr,Jr4
avnnrfr
rio
l^vvt
LuJl
mnr{al'r
tttvuqty
na
uv
,,;rt'1jlp1i
vilLL
zeme Google EarthTM,kterou sr tak m02e
kousekpo kouskukaldy piistav6t.
P i i p o l a r n i mt r a s o v d nzi a c h o v 6 v dp r o g e C A D I s e i k u a u t o m a t i c k yp o d p i e s n y m
d h l e m .P r om n o h ev i t a n dp o m 0 c k aK o n t r o l a
j ei zvyraznia opravic hybyv textu,
pravopisu,
u l e v it a p a j i c i mn e j e nv g r a m a t i c eP. o k r o c i l y
m o d u l r e n d e r i n g up, r o g e S O F TR e n d e r i n g ,
s m n o h as v e t l ya t v o r b o uc r u p r a v o um a t e r i al0, kterf nabizi moZnostiodrazu,zrcadla,
p r i h l e d n o s t ih, l a d k l c hs t l n 0n e b o u p r a v i t e l n o u v e l i k o s tv y s t u p n ib i t m a p y ,p i e d v a m i
65
KONSTRUKCE
3/2009
ZAJfMAVOST
Z IO B O R U
nechd vyrist redln6vypadajicimobjekt0m.
Rychlfpiistup k soubor0mzajiStujiroletov6
m e n u d o p l n d n do i k o n yz p a n e l un d s t r o j 0 .
Bezproblemovymzde t62je tisk JPGa PDF,
kter6tak snadno vyexportujete.A nakonec,
oviem ne v iadd novinekposlednl,jmenujme modul ALE, sprdvce knihoven blok0
s vice neZ 11 000 uZiteinimi bloky.
+alto
r
I
{
tr
4
r olom
q4r so
'l
-t
q
=i
0
DOSTUPNOST
ProgeCAD2009 Professional
CZ je skv6lf
CAD n6stroj pro ka2d6ho,kdo potiebuje
tvoiit a pouZivatCADvyTkresy.
Studentypoiinaje, uiiteli, konstruktery,
in2enyry,tiiedniky nevyjimaje.Na sv6 si piijdou te2 geodeti a architekti.A nejen Zivnostnicioceni
absolutnd nejlepii pomdr cena/v1ikon, rlllralaltar
kteryidini progeCAD nepiehl6dnutelnyim
pomocnlkemna trhu.Vie je navicpodtrZen o S i r o k o un a b l d k o u l i c e n d n l c hv e r z i ,z e Daliiz mo2nostf
aplikaciprogecAD2009
kterfch sivybere ka2dyzSjemce.PiesSingle Licence pro jeden poiitat, pies NLM
verzi sdfleni licencl a2 po neomezen;ifiProgeCAD 2009 Professional CZ is being introduced
r e m n l C o r p o r a t iei s a m o s t a t n o u
U S Bl i c e n Thearticle introducesProgeCAD2009 ProfessionalCZ.Thisis one of the most universal
c i h l i d a n o uU S Bk l i i e m .
members of the CADsoftware fomily. Thesoftware has wide application in the fields of
electricalengineering,mechanicalengineering,pneumatic elements,etc.The article is
FrantiSek
Verner,
focused on the area of civil engineering and architecture by means of which they [email protected],
plement the areassupporting the building documentation and interior elements.
CAD specialistaspoleinosti
[email protected]
a
0ucro
. 0
SoliCAD,s. r. o.
7
t
lt
l
a
a
a
E
;at
I
l
I

Podobné dokumenty

ročník 19

ročník 19 Masarykovy univerzity v Brně, hovoří Ladislav Kurka. Tento 29letý pedagog získal cenu MARK 2010 a proto se uskutečnil

Více

Veřejná vyhláška FÚ

Veřejná vyhláška FÚ je na viech rizemnich pracoviStich Finaniniho riFadu pro Moravskostezsky? kraj od 8:00 od 8:00

Více

adresář a rejstříky

adresář a rejstříky Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Středisko České Budějovice; e-mail: [email protected] Mahelka, Václav Botanický ústav, Akademie věd České republiky, 252 43 Průhonice; e-mail: [email protected]

Více

táhnout zde (, 16,7MB)

táhnout zde (, 16,7MB) Vyrobeno dle norem TÜV.

Více

6000 EN 00_04 Friction Speeds and vibration

6000 EN 00_04 Friction Speeds and vibration Pro přesný výpočet třecího momentu ve valivém ložisku je třeba počítat se čtyřmi zdroji M = Mrr + Msl + Mseal + Mdrag kde M = celkový třecí moment, Nmm Mrr = moment valivého tření, Nmm Msl = mo...

Více