pef

Komentáře

Transkript

pef
@pef
Newsletter Provozně
ekonomické fakulty
M e n d e l ov y
v Brně
L
e d e n
-
univerzity
ú n o r
2 0 1 1
@pef / intro / 3
intro
Vážení přátelé,
rok 2011 přináší kromě očekávání v
osobním životě i několik nových skutečností či jiných pohledů v životě akademickém. S některými z nich, které
nás bezprostředně nejvíce zajímají a
které jsou předmětem našeho zájmu,
si dovolím seznámit i Vás, čtenáře.
Největší změnou, na kterou je třeba upozornit celou akademickou veřejnost je změna ve způsobu financování vysokých škol. Objem finančních
prostředků přidělovaných univerzitě
na vzdělávací činnost není již odvozen
pouze od počtu studentů a normativu na studenta, ale na objemu finančních prostředků se projevuje také vliv
ukazatelů kvality. Mezi ukazatele kvality byly zařazeny: počet publikací uvedených v RIVu (rejstřík informací o výsledcích výzkumu), počet profesorů
a docentů na univerzitě, počet mobilit studentů a akademických pracovníků. Nový způsob financování vyvolává řadu diskusí, někomu vyhovuje více,
někomu méně. Je ale nutno konstatovat, že přes mnoho výhrad byl započat proces financování nejenom podle
kvantity ale také podle kvality.
Změna způsobu financování není
jedinou změnou, ke které MŠMT přistoupilo. Další změna se odvíjí od demografického vývoje v ČR a očekávaného poklesu 18-letých, kteří budou
na vysoké školy přicházet v nejbližších
pěti letech. Očekává se tedy nižší počet
uchazečů o studium na vysokých školách. Fakulta na tyto skutečnosti musí
v předstihu reagovat. Na přelomu roku
zpracovala svůj Dlouhodobý záměr
rozvoje na léta 2011-2015 a bere jej
jako základní dokument pro svoji činnost v nejbližších letech. Z obsahu tohoto dokumentu vyplývá, že fakulta v
oblasti vzdělávací chce svoji pozornost
zaměřit na kvalitu, nesnižovat nároky
ani požadavky na znalosti a vědomosti.
Nepředpokládá tak extenzivní rozvoj
počtu studijních oborů ani počtu studentů. Větší důraz bude klást na výuku v anglickém jazyce, kvalitu závěrečných prací a na individuální práci s nadanými studenty.
Fakulta se chce v budoucnu stát, a
být také tak vnímána, jako fakulta s rozvinutou vědeckovýzkumnou činností.
Tato tvůrčí činnost je nezbytným před-
pokladem pro úspěšnou činnost vzdělávací. Pro podporu vědeckovýzkumné
činnosti fakulta využije různé (především finanční) motivační nástroje. Při
výchově odborníků mladé generace
chci připomenout, že fakulta si je stále vědoma skutečnosti, že univerzita je
prostředím, kde jsou ceněny a rozvíjeny morální a etické hodnoty a kde akademická svoboda znamená především
odpovědnost.
Přeji Vám všem, aby jméno resp.
značka Provozně ekonomické fakulty
byla respektována studenty, uznávána
absolventy a celou odbornou i laickou
veřejností.
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
děkanka PFE
@pef / události / 5
události
Mendelovo fórum na PEF MENDELU slavilo úspěch
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF) představila
nový cyklus panelových diskuzí s odborníky s názvem Mendelovo fórum. Cílem
fóra je zpřístupňovat odborné veřejnosti, podnikatelům, akademickým pracovníkům a studentům nové poznatky a aktuální trendy vztahující se k podnikání
převážně v Jihomoravském kraji. Prvního fóra „Jak podnikat na jižní Moravě“ se účastnilo více jak 30 společností z Jihomoravského kraje.
„Mendelovo fórum je velmi zajímavým počinem,“ hodnotí první fórum
Václav Sochor, novinář a též moderátor prvního Mendelova fóra. „Hned na
prvním fóru se pořadatelům podařilo přivést dohromady spektrum hostů ochotných otevřeně promluvit na
dané téma a především poskytnout
různé úhly pohledu,“ dodává Sochor.
První fórum nabídlo možnost osobního setkání s odborníky, kteří se problematikou podnikání zabývají dnes
a denně. Principy firemní komunikace představil Radek Vítek z Ogilvy PR.
„Povědomí o PR se v čase proměnilo
a dnes už začínají PR realizovat i střední a menší firmy, setkáváme se s tím,
že však dělají často velmi základní chyby, které mají negativní vliv na jejich
@pef / události / 7
podnikání,“ zdůraznil ve svém vystoupení Vítek.
Regionální specifika přiblížila Pavla
Střechová, ředitelka brněnské agentury Bílý Medvěd, aktuální situaci a doporučení z oblasti personalistiky přinesl
Luboš Rejchrt, prezident Asociace poskytovatelů personálních služeb, a se
svým příspěvkem se představil i ředitel Jihomoravského inovačního centra
Jiří Hudeček.
„Cílem Mendelova fóra je zpřístupňovat podnikatelům, vedoucím pra-
Hosté Mendelova fóra
•• Václav Sochor – moderátor,
novinář
•• Radek Vítek – managing director
Ogilvy PR
•• Pavla Střechová – ředitelka Bílý
Medvěd Public Relations, s.r.o.
•• Luboš Rejchrt – prezident
Asociace
poskytovatelů
personálních služeb
•• Jiří
Hudeček
–
ředitel
Jihomoravského inovačního centra
covníkům společností všech velikostí,
akademickým pracovníkům a studentům nové poznatky a aktuální trendy
vztahující se k podnikání převážně v Jihomoravském kraji,“ uvedla prof. Ing.
Jana Stávková, CSc., děkanka fakulty. Účastníci fóra získávají možnost setkat se osobně se zástupci institucí a firem, kteří se dané problematice věnují
a jsou schopni zodpovědět jejich dotazy. „Smyslem je vytvořit ucelený a komplexní přístup k dané problematice z
různých úhlů“, dodává Stávková.
„V kombinaci se studentským auditoriem a akademickou půdou jde o potenciálně vysoce životaschopný projekt, který by se mělo dařit i nadále naplňovat. Témata připravovaná pro další fóra jsou toho příslibem“, dodává
Sochor. Právě o výběru příštího tématu fóra nyní rozhodují zástupci firem i
studenti na facebookových stránkách
fóra. Video záznam v HD kvalitě je možné shlédnout na adrese: http://mendelforum.cz/video/stream. Bližší informace a pozvánku na příští ročník najdou zájemci na stránkách www.mendelovoforum.cz
Jiří Urbánek
Cílem PR je prostřednictvím komunikace dosáhnout vašich cílů a nenarušit
vztahy s okolím. PR je tedy o budování vztahů s okolím tak, abyste chápal,
co okolí chce a okolí chápalo, co chcete vy.
V oboru se pohybujete téměř dvacet let.
Jak se trh public relations vyvinul od roku
1992, kdy jste nastoupil do jedné z prvních
PR agentur v České republice, Pragma
Communications?
Internet vrací komunikaci k jejímu prapůvodu
Radek Vítek se v oboru public relations (PR) pohybuje od začátku devadesátých let. V současné době působí na pozici managing directora prestižní firmy
Ogilvy PR. O léty nabyté zkušenosti se podělil na Mendelově fóru, kde v panelové diskusi hovořil o principech firemní komunikace. V následujícím rozhovoru jsme se ho zeptali, co obnáší dělat public relations a jak se v průběhu let tento obor proměnil.
Sousloví public relations je pro mnoho lidí
trochu tajemné, stejně jako třeba marketing. Co se pod pojmem PR skrývá?
Neřeknu vám přesnou definici, ale
pomůžu si příměrem. Každý z nás fun-
guje v nějakém prostředí, které ovlivňuje a ono ovlivňuje jeho. Máme svoje cíle a subjekty z prostředí mají zase
ty svoje. Tyto cíle mohou být společné,
mohou se křížit, nebo být protichůdné.
Když jste někomu na začátku 90. let
řekl, že jste schopen ovlivnit, co se o
něm napíše v novinách, stavělo vás to
téměř do pozice agenta tajných služeb.
Lidé si to nedokázali představit. Od té
doby se vnímání PR hodně změnilo.
Daleko víc firem si najímá PR agentury, nebo samo PR dělá, a to i mezi malými a středními podniky. S tím souvisí i růst počtu firem, které PR jako službu nabízí. Trh PR neustále roste, v podstatě zde neexistují bariéry pro vstup.
Stačí mít telefon, stůl, počítač, znát pár
novinářů a může z vás být dobrý „píárista“. PR je dnes více konzultační činností, kdy někdo přijde a chce poradit.
Změn se udála celá řada.
@pef / události / 9
Jednou ze změn je i nástup internetu jako
média. Jak se public relations vyrovnává s
fenoménem internetu a sociálních sítí?
Myslím si, že nástup sociálních sítí
neznamenal nějaký dramatický zásah
do komunikace. Je zde pouze nové
prostředí. Osobně si myslím, že internet vrací komunikaci k jejímu prapůvodu. Dříve firma uveřejnila inzerát nebo
nějakou jinou informaci a tím to haslo. Dnes dáte tuto informaci na inter-
analyzovat věci, pak máte předpoklady
pro práci v PR. V návaznosti na to byste měl mít manažerské a novinářské
schopnosti, být kreativní, ale zvládat
například i řízení finančních toků. Samozřejmě nikdo není takto ideální, ale
některé věci se dají naučit.
Pokud se tedy budeme bavit o tom, jak
se takovýmto dovednostem naučit, kde je
vhodné začít získávat zkušenosti.
Určitě je dobré začít formou brigády nebo stáže u firmy, která se PR zabývá. Například v Ogilvy máme program
stáží pro studenty. Vždy je vhodné získávat zkušenosti už na škole. Když k
nám přijde čerstvý absolvent s tím, že
chce dělat PR, ale nemá s oborem žádné zkušenosti a ani nevíme, jaký je to
člověk, obvykle dáme přednost někomu jinému.
V souvislosti s PR se často skloňuje slovo
kreativita. Vy jste jej už také zmínil. Co
vlastně znamená být kreativní?
net a hned k ní máte reakce, stejně jako
v normálním životě. Obecně si myslím,
že PR je schopno se sociálními sítěmi
pracovat, ale řadu věcí se teprve učí.
Jakou vlastnost by měl mít dobrý „píárista“?
Člověk pracující v PR by měl umět
spojit více rolí. Pokud máte základní
komunikační dovednosti, jste schopen
přesvědčivě vystupovat, dobře psát a
Kreativita není to, že vám v hlavě lítají geniální nápady. Takový lidé jsou,
ale není jich mnoho. Pro mě je kreativita o schopnosti dobrat se řešení, a tedy
o procesu. Dle mého názoru 50 % kvalitního řešení tvoří dobře provedená
analýza. Jestliže víte, kdo je cílová skupina, jaké má zvyky, máte dobře stanovené cíle, jste schopen se vydat správným směrem. Kreativita rozhodně není
o tom, že si otevřete láhev vína a něco
vás napadne.
Lukáš Dolníček
@pef / události / 11
Co se děje ... na PEF
PEF otevírá dveře zájemcům o studium
SOUTĚŽ S @ PEF
Do
rukou se vám dostalo jubilejní
10.
číslo
@pef a s tím i příležitost získat
z á j e z d o d S t u d e n t A g e n c y p r o d v ě o s o b y.
newsletteru
víkendov ý
Pravidla
soutěže jsou jednoduchá:
D ejte průchod své fantazii. Navr hněte propagačních předmět y P EF
a jejich vzhled.
Návr hy zasílejte na e -mail dana.sk [email protected] nejpozději do
15. 3. 2011.
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF) nabídla
zájemcům o studium nejen ekonomických, ale i informatických oborů mimořádnou příležitost seznámit se s jejím
prostředím ještě před odesláním přihlášek. Fakulta jim otevřela své dveře
ve dnech 7. 1., 21. 1. a 11. 2. 2011 vždy
od 13. hodin v posluchárně Q01 v budově Q. O zkušenosti se s nimi podělili
současní studenti.
Andělský ples
Nejlepší návr h bude odměněn víkendov ým zájezdem od Student
agenc y pro dvě osoby. Další dva nár vhy pak budou odměny
nov ými propagačními předmět y P EF.
O nejlepším návr hu budou rozhodovat studenti P EF sv ými hlasy.
Výsledk y soutěže budou z veřejněny 31. 3. 2011 na stránk ách
fak ult y.
Pravidla
s o u t ě ž e a p o d r o bn é i n f o r m a c e n a l e z n e t e n a w w w . p e f . m e n d e l u . c z
Plesová sezóna začíná být pomalu, ale jistě v plném proudu. Nemůže tedy chybět ani Andělský ples Provozně ekonomické fakulty Mendelovi univerzity. Již tradičně se uskuteční
v druhé polovině února, tedy 24. února
2011 od 19.00 v LaserShow Hall Boby
centrum. Vyzdobte sebe či své oblečení jeho motivem (například andělská
hvězda, křídla, atd.) a pomozte nám vytvořit nezapomenutelnou atmosféru.
Více informací naleznete na www.pef.
mendelu.cz.
ním výzkumných záměrů účastníky na
jejich mateřských vysokých školách,
univerzitách, výzkumných ústavech i v
podnikatelských subjektech. Více informací naleznete na http:// web2.mendelu.cz/konference_pef/index.php/
fkp/2011.
Podnikatelé vs. Akademici
TOP Student 2011
Propojování akademického prostředí s prostředím firemním je v zájmu
obou subjektů a to hned z několika důvodů. I proto se uskuteční 22. března
2011 druhý ročník akce s názvem Business Day PEF 2011, jejímž cílem je prohlubovat spolupráci právě podnikatelského sektoru s tím akademickým.
Poprvé bude také součástí již tradiční
událost z kalendáře PEF, a to Jobfair.
Obtížnou situaci se získáváním praxe
studentů ekonomického zaměření pomáhá řešit již 12. ročník vysokoškolské
soutěže v marketingu a managementu
TOP STUDENT 2011, který se bude konat 19. dubna 2011. Cílem je umožnit
studentům ekonomických oborů vyzkoušet si řešení situačních úloh společně se zástupci firem a získat nejen
zkušenost, ale i zpětnou vazbu od odborníků.
Dana Skálová
Firma a konkurenční prostředí 2011
Již tradiční mezinárodní vědecká
konference Firma a konkurenční prostředí se uskuteční ve dnech 10. a 11.
Března na PEF Mendelu v Brně. Prezentují se zde výsledky vědecko-výzkumných aktivit, které jsou spojeny s řeše-
@pef / představujeme / 13
představujeme
Co je ISC
ISC MENDELU je dobrou manažerskou
průpravou
Fenomén Erasmus je znám každému vysokoškolskému studentovi. Ale to, že
chairmankou Mezinárodního studentského klubu Mendelovy univerzity v Brně
je právě studentka Provozně ekonomické fakulty, ví asi málokdo. Jmenuje se
Naďa Birčiaková. Kromě studia na PEF a již zmiňované práce stíhá také dálkové studium na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě a být členkou Akademického senátu PEF.
International student club (ISC), respektive Mezinárodní studentský klub,
funguje na Mendelově univerzitě od
roku 2007. Nevznikl z ničeho nic. Navázal na práci ochotných studentů Mendelovi univerzity, kteří pomáhali zahraničním studentům během jejich pobytu u nás. Ve spolupráci se zahraničním oddělením rektorátu pro ně organizovali různé akce. Nicméně snaha
vytvořit stabilně fungující mezinárodní studentský klub opakovaně selhala. Pevné základy ISC MENDELU se podařilo vytvořit až prvnímu chairmanovi Ing. Vojtěchu Tamášovi, který sestavil schopný a spolehlivý tým studentů.
Slavnostní otevření ISC MENDELU
proběhlo 18. září 2007 za přítomnosti rektora univerzity a kolegia rektora.
Součástí tohoto slavnostního okamžiku bylo také představení loga a jednotného vizuálního stylu klubu, jehož autorem je Ing. Jiří Urbánek, vedoucí PR
oddělní PEF. V říjnu téhož roku bylo ISC
MENDELU zakládacím výborem úspěšně zaregistrováno u Ministerstva vnitra
ČR jako občanské sdružení.
Jedním z hlavních cílů ISC bylo
vstoupit do asi největší studentské organizace Erasmus Student Network
(ESN), což je celoevropská studentská
organizace podporující rozvoj výměnných studijních pobytů. Mezi další cíle
patřilo vytvoření otevřené mezinárodní komunity studentů MENDELU, kte-
@pef / představujeme / 15
Zajímavé pojmy:
•• Chairman
Oficiální prezident, který navenek zastupuje ISC MENDELU a komunikuje se
zahraničním oddělením a rektorátem.
•• ISC MENDELU
Mezinárodní studentský klub při
MENDELU v Brně. Jeho posláním je pomoc zahraničním studentům ze všech
mezinárodních programů. Celý klub
vedou studenti s cílem podpořit mezinárodní komunitu na univerzitě.
•• Buddík (tutor)
Je člen Buddy programu, který se stará o co nejpřirozenější aklimatizaci zahraničních studentů na naší univerzitě.
Hlavním motivačním důvodem stát se
buddíkem je zlepšení komunikace ve
zvoleném cizím jazyce (angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština a mnoho dalších). A v neposlední řadě mnoho zábavy a nových zkušeností, které s klubem mohou zažít.
•• ESN
ESN je celoevropská nezisková studentská organizace se sídlem v Bruselu
a působící ve 34 zemích Evropy. V současnosti sdružuje 150 000 zahraničních
studentů a 2500 aktivních členů.
ří budou zásadním způsobem obohacovat vzdělávací proces univerzity a
vytvářet podmínky pro osobní rozvoj
jak českých, tak zejména zahraničních
studentů. Práce ve studentském klubu
často není jednoduchá a nutno dodat,
že studenti dělají vše zadarmo ve svém
volném čase.
V současné době má ISC MENDELU asi tři desítky aktivních členů a 80
„buddíků“, kteří se starají o zahraniční studenty během prvních dnů po jejich příjezdu do Česka. Většinou se jedná o studenty PEFky, a to zejména kvůli manažerským dovednostem, v kterých se mohou během působení v klubu zdokonalovat. K pracovním náplním jednotlivých týmů patří také pořádání konferencí, organizování výletů či zajišťování spolupráce s ostatními českými i zahraničními studentskými kluby. ISC MENDELU také spolupracuje na přípravách MendelNetu, Mobility Days a konference Firma a konkurenční prostředí.
Naďa Birčiáková
Ve svém soukromém životě procestovala Evropu, nedaleký východ, navštívila například Rusko, ale také USA,
kde měla možnost absolvovat kurz manažerských dovedností. O svém působení v klubu mluví s velikým nadšením
a své členy se snaží neustále motivovat
k zodpovědné práci.
Chairmanka z Pefky
Stát se první chairmankou ISC není
jen tak. Naďa Birčiaková nejdříve působila v týmu PR, který má na starosti propagaci klubu, jednotlivých akcí a
komunikaci s médii. Od letošního roku
je první studentskou chairmankou ISC
MENDELU. Její hlavní náplní je vedení
klubu, komunikace s rektorátem a zadávaní nových projektů. Svoji bakalářskou práci měla Naďa zaměřenou na
analýzu PR aktivit mezinárodních studentských klubů.
Během svého působení na PEF navštívila řadu zajímavých zemí jako je
Ukrajina, Thajsko či Finsko. Posledně
jmenovaný stát jí učaroval ze všech
nejvíce. Strávila zde krásné tři měsíce
na výměnném studijním pobytu Erasmus. Život přímo na polárním kruhu ve
městě Rovaniemi ji dal mnoho zkuše-
ností a zážitků. Poznala díku tomu řadu
odlišných kultur a národností. Nejen
proto je země tisíců jezer a saun jejím
favoritem.
O Finsku mluví jako o místě, kterému se žádné nevyrovná. Polární zář, jízda se psím spřežením, pravidelná sauna, zimní skútr a zamrzlá jezera, která se využívají jako silnice, to vše jsou
pro ni stále živé vzpomínky. Dokonce je i majitelkou řidičského oprávnění na jízdu se sobím spřežením. „Cestování mi vždy znepříjemňuje jen jeden
malý problém, a to pípání při celních
kontrolách, i přesto, že u sebe nikdy nemám žádný kovový předmět,“ dodává s
úsměvem Naďa.
Na otázku, proč pracuje v ISC MENDELU, odpověděla: „Baví mě práce s
lidmi, získávání nových zkušenosti a ra-
dost z cestování, ale jsem také ráda v
prostředí lidí, kteří mají stejné zájmy.
S tím je spojena i ochota být tu pro ty,
kteří potřebují pomoc.“ Na mysli má samozřejmě zahraniční studenty. Práce
pro klub ji prý neskutečně obohacuje.
„Naučila jsem se krok po kroku velmi
mnoho zajímavých věcí,“ dodává. Má
radost, že může být užitečná pro dobrou věc. Se svým týmem v ISC by chtěla
uskutečnit hodně plánů a doufá, že je
to posune zas o kus dál.
René Řiháček
@pef / absolventi / 17
Jak vzpomínáte na své studium na ekonomické fakultě Vysoké školy zemědělské v
Brně?
Byla to úžasná doba, jednoduše studentská léta se vším všudy. Vzpomínám s velkým respektem na školu, kamarády, život na Kohoutových kolejích, revoluční atmosféru roku 89 a založení AIESEC. Vysoká škola pro mě to
byl a je velmi dobrý základ do života.
Navíc jsem si zamiloval Brno, krásnou
čtvrť Černá pole a našel tady spoustu
přátel.
absolventi
Na Slovensku jste byl ředitelem pro marketing ve společnosti Slovak Telekom. Bavil
Vás marketing už při studiu nebo to přišlo
až časem?
Nebojte se využít svoji příležitost
Velké mezinárodní společnosti potřebují mít ve svém vedení spolehlivé, kreativní a zodpovědné ředitele. Jedním takovým je i jednačtyřicetiletý Milan Vašina,
shodou okolností absolvent ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně,
dnešní PEF MENDELU. 1. ledna 2011 nastoupí na pozici generálního ředitele
společnosti T-mobile Česká republika. Zeptali jsme se ho, jak vzpomíná na studentská léta strávená v Brně a na pracovní pozice, kterými se dopracoval až na
takto vysokou funkci.
Na začátku svého studia jsem moc
netušil, co je to marketing. Přišlo to s
revolucí, kdy do republiky přišly i velké
mezinárodní firmy a začaly nás pomalu edukovat. Na PEF bylo úžasné to, že
se velmi rychle změnily „osnovy“. Začaly přednášky nejen s profesory z fakulty, ale i s odborníky z praxe. V té době
jsem i já začal spolupracovat s firmou
Procter and Gamble a pochopil, co je to
opravdový marketing. Na tomto základě jsem psal i svoji diplomku o reklamě. Potom už jsem hledal zaměstnání
jen v oblasti marketingu.
Vidíte nějaké rozdíly mezi pracovním přístupem na Slovensku a v České republice?
Žádné
velké
rozdíly
nevidím.
@pef / absolventi / 19
Vždycky je to o lidech, o jejich znalostech a nasazení, přístupu a zodpovědnosti. Mám rád lidi, kteří jsou otevření změnám, umí zdravě riskovat a berou na sebe zodpovědnost. Na Slovensku jsou lidé obecně emotivnější, takže
některé diskuse mohou být velmi akční, mají velké nasazení. Jsou to tzv. „srdcaři“.
Co všechno obnáší Vaše nové zaměstnání a čím vším jste musel projít, než jste se k
němu propracoval?
Role generálního ředitele velké firmy na českém trhu s sebou nese negativa i pozitiva. Pro mě osobně je to závazek a velká zodpovědnost a jsem velmi rád, že mi akcionáři dali svoji důvěru. Ve skupině Deutsche Telekom pracuji již od roku 1997 a prošel jsem pozicemi od marketingových manažerů,
přes ředitele marketingu a generálního ředitele na Slovensku. Nyní mám na
starosti marketing, obchod a péči o zákazníky ve velké integrované společnosti. Takže je to vývoj a další logický
krok v mé kariéře.
Máte nějaký návod, jak se ze studenta PEF
„vyšplhat“ na generálního ředitele tak velké společnosti jako je T-Mobile?
Tak to opravdu nemám. Návod neexistuje. Je to jen na vás!
Jaký je Váš vztah s médii? Změnilo se
něco nástupem do nynější pracovní pozice?
K médiím mám pozitivní a otevřený
vztah. Už na Slovensku, když jsem byl
generálním ředitelem T-Mobile Slovensko, jsem zažil jejich větší zájem. To se
opakuje i nyní tady v Čechách, což je
dáno právě probíhající změnou v mé
pozici. Jsem rád, že můj vztah s médii
je korektní a zaměřený na business a
profesní témata.
Máte ještě v životě nějaký vyšší cíl než
Vaše nynější pracovní pozice?
Člověk musí mít stále nějaké cíle, aby
se byl schopen posouvat dále. Já osobně takové mám a nejsou to jen pracov-
ní, ale i osobní. Divili byste se, jak malé
mohou být. Ovšem své cíle neprozrazuji.
Jaké jsou Vaše koníčky, popřípadě jak nakládáte s volným časem?
Energii nabírám v přírodě. Rád chodím na hory na túry, rád lyžuji. Inspiruje mě výtvarné umění, hlavně grafika
a architektura. Kousek od školy máte
nádherný příklad světové architektury
– vilu Tugendhat. To je můj styl.
Dá se říci, že i Vaše práce je pro Vás koníčkem?
Určitě, ale jen do jisté míry. Koníček
děláte hlavně tehdy, když potřebuje-
te vypnout a dobít svoji osobní energii. Takže, když už mě práce nenabíjí,
ale naopak vyčerpává, tak se věnuji jinému koníčku.
T-Mobile letos nasadil na vánoční reklamní kampaň Chucka Norrise. Jak hodnotíte
tuto kampaň a jaká vůbec byla spolupráce s
tímto známým americkým hercem?
Spolupráci s Chuckem nemohu komentovat, protože jsem u zrodu této
kampaně ještě nebyl. Začínám až v lednu. Ale vnímám ji jako velmi dobrou a
kreativní. Klíčové pro mě je, aby jakákoliv reklamní kampaň byla nejen kreativní, ale hlavně aby zároveň prodávala nebo přinášela informaci pro zákazníka o nabízeném benefitu.
Co říkáte na vánoční trumfy konkurentů?
Tedy reklamní kampaně společnosti Telefónica O2 a Vodafone?
T-Mobile je lepší.
Vzkázal byste na závěr něco studentům
PEF?
Buďte aktivní, otevření změnám a
nebojte se využít svoji příležitost. Řídím se tím, co mi vždycky říkávala moje
babička: „člověk musí v životě poznat
všechno, aby věděl co je opravdu dobré“. Tak do toho!
Lenka Cempírková
MILAN VAŠINA
Studium:
•• absolvent ekonomické fakulty
Vysoké školy zemědělské v Brně
Pracovní pozice:
•• generální ředitel T-Mobile Slovensko
•• generální ředitel T-Mobile Česká
republika (od 1. ledna 2010)
Koníčky:
•• horské túry, lyžování
•• výtvarné umění (hlavně grafika a
architektura)
@pef / info.pef / 21
Živnou půdu pro všechny tři projekty poskytuje špičkově vybavená síťová
laboratoř, kterou můžete najít na PEF.
Laboratoř slouží jako experimentální
prostředí pro výuku a pro vypracovávání závěrečných prací, neboť v praxi
jsou prvky těžko dostupné anebo velmi drahé.
info.pef
Laboratoř doma? Virtuálně…
Virtlab, hacking a WiFi
Projekty, kterými se v současné době zabývá Ústav informatiky v laboratoři síťových technologií, jsou přínosné nejen pro studenty informatiky, ale i pro běžné
uživatele počítačů. Cílem je usnadnit používání internetu v budově Q či naučit
studenty, jak se bránit proti útokům hackerů a ochránit tak svá data, informace
i peněženky. V následujícím článku vám přinášíme pár užitečných rad.
Ústav informatiky PEF byl letos integrován do systému virtuální laboratoře, neboli Virtlab, která byla vyvinuta na FEI VŠB‐TUO v Ostravě. Tato laboratoř umožňuje studentům informatiky řešit praktické úlohy, pracovat s reálnými laboratorními síťovými prvky a
dělat pokusy ze vzdáleného počítače.
Díky této laboratoři získávají studenti
cenné zkušenosti a v dnešní době tolik důležitou praxi. Jak již bylo řečeno,
laboratorní síťové prvky jsou velmi drahé a v málokteré firmě k nim pustí čerstvého absolventa.
Virtlab je propojen mezi více univerzitami, kdy se každá podílí na tvorbě různých síťových prvků, které mezi
sebou vzájemně sdílí. Studenti tak můžou pracovat i na velmi složitých úlohách.
Virtuální laboratoř je velkým přínosem pro studenty informatiky, kteří ji
využijí v předmětech Počítačové sítě
@pef / info.pef / 23
Anketa aktuálního dění
korný. Důvod je zřejmý, poškozený počítat může začít napadat další počítače. Dále za pomocí zkušeného informatika „vyléčit“ počítač a zabránit dalšímu útoku a poté teprve připojit zpět.
Mapování WiFi sítě v budově Q
I, Počítačové sítě II a Bezpečnost informačních systémů. Ústav informatiky
pracuje také na dalším vývoji Virtlabu.
Obrana proti hackingu
Síťová laboratoř má také velký význam při obraně proti hackingu neboli neoprávněnému pronikání do cizích
počítačů, sítí a systémů. Aby se studenti mohli bránit, musí se nejdříve naučit
samotnou podstatu hackingu a postup
hackerů pomocí tzv. penetračního testu. Tyto testy jsou však zcela legální záležitostí. Studenti se tak naučí útočníka analyzovat a zablokovat jeho útok.
Navíc mohou zabránit i řetězové reakci, protože napadený počítač může napadnout další počítače a krást důležité informace.
Při prezentaci Ing. Martina Pokorného, Ph.D. z Ústavu informatiky uskutečněnou v prosinci 2010 se studenti
mohli dozvědět o prevenci, aby se obětí podobného útoku nestali a co dělat
při samotném napadení.
„Základem je mít aktivní bránu firewall, automatické aktualizace a antivirový program,“ upozorňuje Ing. Pokorný. „Pokud se však obětí hackera stanete, nejdůležitější je odstřihnout napadený počítač od sítě,“ dodává Ing. Po-
Na Provozně ekonomické fakultě
probíhá v současnosti mapování signálu WiFi sítě. Cílem je zjistit sílu signálu v
jednotlivých částech budovy Q a kde je
signál slabý, snažit se ho vylepšit. První mapování signálu se uskutečnilo letos v říjnu.
V okolí kavárny QUIDO je signál nejlepší, naopak nejhorší je u vchodu do
budovy Q na vrátnici. Ani děkanát, co
se týče kvality signálu, na tom není nejlépe.
V průběhu ledna budou po budově Q vyvěšeny letáky s aktuálním mapováním signálu WiFi sítě. Studenti tak
získají přehled, kde chytnou nejlepší
signál. Na konci ledna se bude také konat prezentace na toto téma.
Radka Panáčková
Jak vnímají studenti PEF své okolí a co si o něm myslí? Zaptali jsme se v krátké anketě třech z nich na tři jednoduché otázky. Zde vám přinášíme jejich odpovědi.
1) Co Tě v posledních dnech na naší fakultě nejvíce potěšilo a co naopak zklamalo?
2) Jaká kulturní událost v Brně, Tě v tomto semestru nejvíce oslovila?
3) Sleduješ současné politické dění? Co si o něm myslíš?
ty k bakalářským pracím, zejména způsob hledání vedoucího, zadávání témat, atd. Naopak mě potěšila nová studovna.
2) Noc reklamožroutů.
3) Sleduji. Je to lepší, než to bývalo,
už z ní nejsem tak znechucená.
Ivo Pokorný
Marek Boser
Magisterský navazující typ studia, Manažersko-ekonomický obor, 2. ročník / 3. semestr studia
1) Těžko říct, ve škole se snažím zdržovat pouze nejkratší nutnou dobu.
Obecně vzato mě nejvíc zklamal systém skříněk, který je nastaven tak,
že se člověk za celých 5 let studia ke
skříňce nemá šanci dostat. Zklamaný
jsem i z nové podoby IC v přízemí budovy Q a zapomenout nemůžu ani
na "příjemné úsměvy" zaměstnanců
školní menzy, které spolu s nekvalitně umytým nádobím vykouzlí často
opravdu neobvyklou atmosféru. To
už jsme ale mimo fakultu...
2) Libila se mi TRAM party, veletrh
SportLife a často mě osloví i program
některého
z Brněnských divadel.
3) Politické dění nesleduji, i když tento přístup považuji za nesprávný. V zásadě mi však vadí přístup politiků k řešení fiskální politiky stylem navýšení
příjmové strany rozpočtu, aniž by se
hledaly mezery a prostory k úsporám
na straně výdajové. Více se k tomuto
tématu raději nevyjadřovat.
Zuzana Švejdová
Bakalářský typ studia, Manažersko-ekonomický obor, 3. ročník / 5. semestr studia
1) Nejvíc mě zklamal přístup fakul-
Magisterský navazující typ studia, obor
European Studies in Business and Economics, 1. ročník / 1. semestr studia
1) Ačkoliv se neustále opakují slova
"šetření" a "období finanční krize", nemyslím si, že by se muselo šetřit zrovna
na mýdle na pánských záchodech a nefunkčnosti vodních baterií u umyvadel.
Potěšil mě vskutku profesionální přístup jednoho z učitelů na anglickém
oboru.
2) Na žádnou brněnskou kulturní událost většího rozměru, která by u
mě vyvolala okamžitě pocit nadšení a
nutnosti být její součást, si nevzpomínám. Určitě mě však potěšilo otevření
nekuřácké kavárny Caffé Fratelli v centru Brna.
3) Musím se přiznat, že po červnových parlamentních volbách, které
jsem sledoval s velkým očekáváním a
nadšením, v současnosti českou politickou scénu docela zanedbávám.
René Řiháček
@pef / info.pef / 25
PR ODDĚLENÍ PEF HLEDÁ
šikovné studenty, kteří mají zájem získat praxi (možno uznat v rámci povinné
praxe) na pozici
REDAKTOR NEWSLETTERU @PEF
Máte dobrou znalost českého jazyka a rádi byste zkusili psaní a redigování textu? Jste komunikativní a zajámá Vás problematika public relations? Oceníme
Vaši nápaditost a schopnost vymýšlet zajímavá témata v naší redakci newsletteru @PEF. Archiv čísel najdete na adrese www.pef.mendelu.cz/@pef.
PEF je moderní a stále se rozvíjející fakultou
Zájem o studium ekonomických oborů je každým rokem větší. Nabídka vysokých škol, veřejných i soukromých, je také velmi široká. Jak vybrat tu správkou školu a kam podat přihlášku? Podle průzkumu je nejlepší volbou na Moravě
Provozně ekonomická fakulta Mendelovi univerzity v Brně.
KontaKtujte nás na adrese [email protected]
Hospodářské noviny zveřejnily výsledky žebříčku Nejlepší vysoké školy v ČR za rok 2010, ve kterém srovnávaly celkem 17 ekonomických fakult.
Srovnání proběhlo ve čtyřech kategoriích – světovost školy, zájem o školu,
průzkum absolventů a věda. PEF nabízí podle výsledků třetí nejlepší ekonomické vzdělání v ČR mezi vysokými
školami, na kterých je možné ekonomii
studovat. Zároveň je nejlepší ekonomickou fakultou na Moravě. Předčila i
svého brněnského rivala Ekonomickosprávní fakultu Masarykovi univerzity.
„PEF je moderní a stále se rozvíjející
fakultou, která sleduje trendy ve vzdělání i výzkumu,“ komentuje výsledky
děkanka fakulty prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Tato slova jsou opodstatněná,
protože v oblasti vědy získala PEF nejvíce bodů ze všech.
„Výuka je koncipována tak, aby byla
dobře využitelná v praxi, což zvyšuje kvalitu absolventů a jejich uplatnění,“ dodává Stávková. Tomuto odpovídá skutečnost, že více než 97 % absolventů si do 6 měsíců od ukončení studia najde kvalifikovanou práci v oboru.
Absolventi nacházejí uplatnění v oblasti managementu, obchodu, v evropských institucích, ve finančním sektoru,
veřejné správě, i jako informační manažeři a projektanti informačních systémů.
Dana Skálová
POŘADÍ EKONOMICKÝCH FAKULT NA MORAVĚ
Pořadí
Název školy
Body celkem
1.
Provozně ekonomická fakulta MENDELU v Brně
31,4
2.
Fakulta managementu a ekonomiky UTB Zlín
28,7
3.
Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně
27,3
4.
Fakulta podnikatelské VUT v Brně
22,9
5.
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
20,0
* výzkum Hospodářských novin
@pef
Redakce
Redakce: Lenk a Cempírková,
Luk áš Dolníček , R adk a
Pa n á č k ov á , D a n a S k á l ov á ,
Grafická úprava: Dana
Skálová,
G ra f i c k ý n áv r h : Pe t r H r n č í ř
kontakt: [email protected]

Podobné dokumenty

Untitled

Untitled Bostjan Erjavec Robanov Kot 22 SLO - 3335 Solcava Phone: +38 63 13 80 194 Fax:

Více

LightWear - CN Agentur

LightWear - CN Agentur Modex Trading s.c. Marek Makowski ul. Paringowa 1 C PL 80-299 Gdansk Phone: +48 58 629 15 48 Fax: +48 58 660 00 59 Mobil: +48 60 250 22 80 [email protected]

Více

Průvodce studiem 2015/2016 - Fakulta mezinárodních vztahů

Průvodce studiem 2015/2016 - Fakulta mezinárodních vztahů Co znamená F1 v závorce u Fakulty financí a účetnictví? Jednotlivé fakulty jsou na  VŠE očíslovány, a tak se někdy místo jejich oficiálního názvu používá jen pořadí. Dobře si ho tedy zapamatujte. A...

Více

Název příspěvku na konferenci

Název příspěvku na konferenci Zídek Karel, Kabelka Petr Uživatelské testování aplikačních systémů rozšířené reality Semrád Petr, Dařena František Automatická oprava textu v různých jazycích Krupník Jiří Automatizace generování ...

Více

buddy manuál - esn up olomouc

buddy manuál - esn up olomouc Neméně důležitá informace je, že ESN během OW prodává: SIM karty Vodafone, switche, kabely na internet, vstupné na různé akce pořádané ESN během OW i celého semestru. Během OW si Guidové vyberou od...

Více