Kompletní ŠVP - Základní škola, J. Šoupala 1609, Ostrava

Komentáře

Transkript

Kompletní ŠVP - Základní škola, J. Šoupala 1609, Ostrava
školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
"Gól dáme hlouposti, zvítězíme chytrostí."
Kompletní ŠVP
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková
organizace
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
1 Identifikační údaje
Název ŠVP
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Motivační název
"Gól dáme hlouposti, zvítězíme chytrostí."
Datum
5.12.0006
Verze
číslo 1
Platnost
1. 9. 2007
Název RVP
RVP - schválený dokument k
1.9.2005
Počet týdnů
40
Datum
12.6.2006
Platnost
od 1.9.2005
Název školy
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková
organizace
Adresa
J. Šoupala 1609, 708 00, Ostrava-Poruba
IČ
70984751
Kontakty
Lucie Kubíková
Telefon
595 694 411
Fax
595 694 436
Email
[email protected]
www
www.zssoupala.cz
Zřizovatel
Adresa
Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba, Klimkovická
28/55, Ostrava - Poruba 708 56, tel. 595 480 500
Klimkovická 28 / 55, Ostrava - Poruba 708 56
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika školy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
2 Charakteristika školy
Název ŠVP
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Motivační název
"Gól dáme hlouposti, zvítězíme chytrostí."
Datum
5.12.0006
Verze
číslo 1
Platnost
1. 9. 2007
Název RVP
RVP - schválený dokument k
1.9.2005
Počet týdnů
40
Datum
12.6.2006
Platnost
od 1.9.2005
ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY
Základní škola Ostrava - Poruba, J. Šoupala 1609 byla založena v roce 1967. Jedná se o pavilonovou školu
sídlištního typu, střední velikosti s kapacitou pro 500 žáků. Součástí školy je školní družina a jídelna s vlastní
kuchyní. Škola se skládá z I. a II. stupně. V každém ročníku je zastoupena sportovní a nesportovní třída.
Škola je obklopena parkovou zelení a v její přímé blízkosti není žádná rušná komunikace. Přesto dostupnost
školy městskou hromadnou dopravou v návaznosti na České dráhy i meziměstské autobusové linky je velmi
dobrá. To umožňuje snadnou dosažitelnost organizací a zařízení, které jsou využívány pro doplňující výchovně
vzdělávací programy ( divadla, kina, kulturní centra, hvězdárna, Renarkon, Vita, zimní stadion, bazén apod. ).
Nedaleko se nacházejí chráněné krajinné oblasti Turkov, Štěpán a lesopark Myslivna.
VYBAVENÍ ŠKOLY
Budova školy se skládá z komplexu šesti pavilonů, z nichž pět je propojeno spojovací chodbou. První, druhý
a třetí pavilon jsou třípodlažní. V prvním a druhém pavilonu jsou na každém podlaží tři učebny a jeden kabinet.
V prvním pavilonu jsou umístěny třídy prvního stupně a jedna třída pro výuku jazyků. Ve druhém pavilonu jsou
třídy druhého stupně a multimediální učebna s interaktivní tabulí. Ve třetím pavilonu se v prvním podlaží nachází
cvičná kuchyň, školní dílny, dílna školníka, a šatna uklízeček. Ve druhém podlaží jsou kanceláře vedení a správy
školy, sborovna, učebna s audiovizuální technikou, sklad učebnic a knihovna. Fond školní knihovny tvoří naučná
literatura, knihy encyklopedického charakteru, beletrie, slovníky a odborné příručky. Celá nabídka knihovny je
počítačově zpracována. Katalog je přístupný pedagogům i žákům na internetu. Učitelé hojně využívají nabídky
knihovny ve výuce, vedou žáky k tomu, aby si sami vyhledávali příslušné informace, které potřebují ke
zpracování referátů nebo osvojení si učební látky. Žáci si mohou veškerou literaturu, kterou potřebují, vypůjčit.
Knihovna poskytuje učitelům i žákům kvalitní zdroj informací a soubor knih se obohacuje podle potřeby
a nabídky.
Žáci mají možnost informovat se o nabídce školní knihovny na webovýchých stránkách naší školy. Ve třetím
podlaží jsou odborné učebny přírodopisu, fyziky, chemie a počítačová učebna se 17 stanicemi s připojením
k internetu. Doplňováním počítačových výukových programů se snažíme o co nejefektivnější využívání této
učebny. Žáci ji využívají i v odpoledních hodinách v rámci zájmových činností. Čtvrtý pavilon je dvoupodlažní,
v prvním podlaží jsou tři učebny - oddělení školní družiny. Ve druhém podlaží je učebna pro cizí jazyky
a odborná učebna hudební výchovy. V posledním pavilonu propojeného komplexu školní budovy je umístěna
tělocvičena se dvěma šatnami a sprchami, dva kabinety a dvě místnosti pro správce sportovního areálu. Šestý
nepropojený pavilon je dvoupodlažní. V prvním podlaží je umístěna posilovna, dva gymnastické sály, herna
stolního tenisu a kancelář vedoucího trenéra sportovních tříd, odděleně, se zvláštním vchodem, sklady školní
kuchyně a kancelář vedoucí školní jídelny. V druhém podlaží je školní jídelna se školní kuchyní. Ve všech
pavilonech na každém podlaží je nejméně jedna toaleta. Mezi budovami se rozkládá atrium, které slouží pro
venkovní výuku v jarních, letních a podzimních měsících. Součástí školy je sportovní areál - dvě travnatá
fotbalová hřiště s umělým zavlažováním a hřiště o rozměrech 20 x 40 metrů s umělou trávou třetí generace,
sociální zázemí s šatnami včetně sprch, WC a společenskou místností. Pro zlepšení materiálních podmínek
chceme v budoucnu hřiště s umělým povrchem zastřešit pro zimní období, vybudovat rehabilitační zařízení
a atletickou dráhu pro sprinty a doskočiště. Pro výuku a činnost školní družiny je možno využívat i přilehlé
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
3
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika školy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
travnaté plochy. Škola je po generální opravě elektroinstalace, takže stav osvětlení v celém areálu odpovídá
nejpřísnějším hygienickým normám. Jednotlivé učebny stále doplňujeme novými lavicemi a židlemi. Učitelé
mají k dispozici počítač s tiskárnou ve sborovně a v multimediální učebně, využívají velmi kvalitní kopírky ve
sborovně. Dalším cílem je umístění počítačů v odborných učebnách a kabinetech.
CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU
Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, dle stávajícího počtu žáků 25 učitelů včetně výchovné
poradkyně a metodičky prevence s odbornými kvalifikacemi, vedoucí vychovatelka školní družiny, vychovatelky
a vedoucí trenér sportovních tříd. Všichni pedagogičtí pracovníci mají požadovanou kvalifikaci, jsou zastoupeni
i učitelé s kvalifikací pro péči o žáky s vývojovými poruchami učení. Mezi pedagogy je 23% mužů. Celý sbor je
věkově pestrý od začínajících učitelů až po velmi zkušené kolegy. Velký důraz je kladen na další vzdělávání
pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi jsou pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, prevence
sociálně-patologických jevů, environmentální výchova, moderní metody v didaktice jednotlivých předmětů,
v neposlední řadě práce s výpočetní a komunikační technikou
DLOUHODOBÉ PROJEKTY
- branný den
- rodokmen
- řád třídy
- zdravá výživa
- globální problémy
- den Země
- žijeme v ČR - žijeme v Evropě
- zdravé zuby
- ekosystémy
- hravá škola
- lidové tance
- turnaj U 10
- McDonaldś Cup
SPOLUPRÁCE S RODIČI
Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání a chování prostřednictvím žákovských knížek, na třídních
schůzkách, na individuálních konzultacích, případně telefonicky. O činnosti školy se dovídají i z webových
stránek školy. Pro rodiče a veřejnost ZŠ každoročně pořádá karneval a jarmark. Děti z mateřské školy mají
možnost seznámit se se školním prostředím při návštěvě pořádané před zápisem do prvních tříd. Zástupci rodičů
žáků tvoří Sdružení rodičů, které se schází přibližně 4 krát ve školním roce ( případně dle potřeby ), poskytuje
příspěvek na lyžařský výcvik žáků a Den dětí. Sdružení je vedením školy informováno o činnosti školy,
o výsledcích vzdělávání, dalších záměrech a rozvoji. Rodiče se vyjadřují k aktuálním problémům školy. Na
základě zákona č. 561 / 2004 sb.§ 167 a § 168 zřizovatel zřizuje Školskou radu, ve které školu zastupují tři
členové zvoleni pedagogickými pracovníky školy. Školská rada se vyjadřuje ke všem závažným skutečnostem,
které se vztahují k práci školy, schází se podle potřeby ( nejméně dvakrát ročně ).
SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY
V rámci základního vzdělávání, výchovy žáků a žáků se specifickými vývojovými poruchami a poruchami učení
spolupracujeme s PPP v Ostravě - Porubě. Výchovný poradce a třídní učitelé ve spolupráci s Odborem péče
o občany Úmob Ostrava - Poruba řeší sociální problémy žáků.
V oblasti dalšího vzdělávání pedagogů spolupracujeme především s Pedagogickou fakultou OU, VŠB - TU
Ostrava, KVIC.
V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje s organizacemi VITA, ZOO Ostrava,
OZO Ostrava, hvězdárna.
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
4
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika školy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
V oblasti kulturní výchovy spolupracujeme s KC Poruba, Knihovnou města Ostravy ( pobočka na ul.
Podroužkova ). Využíváme programové nabídky muzea, galerie, výstaviště, kin, divadel města Ostravy.
V oblasti prevence sociálně patologických jevů a výchovy ke zdraví spolupracujeme se sdruženími
RENARKON, FAUST, PČR, Hygienickou stanicí města Ostravy, lékaři.
V oblasti dopravní výchovy spolupracujeme s Dopravním hřištěm v Ostravě - Přívoze, kde se žáci seznamují
s pravidly a bezpečeností v dopravě.
V oblasti volby povolání spolupracujeme s ÚP v Ostravě, s organizací ACHIEVEMENT.
ZŠ a Dům dětí a mládeže zajišťují širokou nabídku kroužků a zájmových činností pro volný čas žáků.
V oblasti sportovních aktivit, především v kopané spolupracujeme s FC BANÍK OSTRAVA, SAREZA, AŠSK,
Magistrátem města Ostravy, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Úřadem městského obvodu.
Pořádáme a účastníme se různých sportovních turnajů a soutěží v regionu, celostátních a mezinárodních.
Na základě smlouvy o spolupráci mezi ZŠ Ostrava - Poruba, J. Šoupala 1609 a FC BANÍK Ostrava, a. s., která
vyplývá z projektu intenzifikace sportovních tříd, jsou od 3. ročníku soustředěni talentovaní fotbalisté
registrovaní v tomto fotbalovém klubu ve sportovních třídách školy. Jde o dlouholetou spolupráci, která byla
ještě prohloubena na základě statutu sportovních tříd zaměřených na kopanou. Tento statut získala škola k 1. 9.
1999. Od tohoto data se ve sportovních třídách na 2. stupni vyučuje podle učebního plánu s rozšířenou výukou
tělesné výchovy. Spolupráce se rozvíjí i na bázi materiální.
O dění ve škole se občané dovídají z webových stránek školy, z Porubského zpravodaje, týdeníku Ostrava,
popřípadě z deníku Sport a dalších médií.
Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračováním školního
vyučování, ani ho nikterak nenahrazuj. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace
žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé
zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků.
Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po
skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízející aktivity mimo vyučování.
ŠD navštěvují žáci I.- IV. ročníku. Družina je zaměřena na tělesnou výchovu - gymnastický kroužek ( cvičení na
nářadí a cvičení s náčiním), atletika. Toto zaměření odpovídá věku a schopnostem dětí. Ke sportování využíváme
tělocvičnu, umělé hřiště, posilovnu a místnost, kde mohou hrát stolní tenis a různé drobné míčové hry.
Spolupracujeme s DDM M. Majerové, kde děti mimo jiné navštěvují i kroužek bassebolu.
Svou sportovní zdatnost si můžeme ověřit v různých sportovních soutěžích, nejznámější je běžecký závod
nazvaný Ostravský běžecký pohár, který se skládá z osmi závodů. Zúčastňujeme se ho každoročně.
V rámci ŠD je zřízen výtvarný kroužek, ve kterém se děti učí zvládat různé výtvarné techniky: malba vodovými
a temperovými barvami, kresba tužkou, uhlem, barevnými křídami, fixem, děti se učí stříhat, vystřihovat, lepit
a skládat (papírové a textilní koláže), modelovat s plastelinou a pracovat s přírodninami.
Pro práci v družině máme své třídy, ve kterých je dostatek prostoru pro hry dětí. Vedeme je k pořádku, šetření
hraček a společně se staráme o výzdobu třídy a chodby, aby se zde dětem líbilo. Dbáme na třídění odpadu,
soutěžíme ve sběru papíru
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
5
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika školy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
6
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
3 Charakteristika ŠVP
Název ŠVP
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Motivační název
"Gól dáme hlouposti, zvítězíme chytrostí."
Datum
5.12.0006
Verze
číslo 1
Platnost
1. 9. 2007
Název RVP
RVP - schválený dokument k
1.9.2005
Počet týdnů
40
Datum
12.6.2006
Platnost
od 1.9.2005
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A CHARAKTERISTIKA ŠVP
Zaměření školy
Filosofií a profilací jsou tyto priority
- sportovní zaměření, zdravý životní styl
- rozšíření výuky cizích jazyků již od prvního ročníku
- práce s výpočetní technikou a komunikačními technologiemi
- rozšíření nabídky kroužků a zájmových útvarů
- vytváření a vylepšování podmínek pro všechny naše žáky (včetně talentovaných a žáků s různým druhem
postižení)
Pojetí ŠVP
- základní vzdělání by mělo být chápáno jako jedna ze služeb pro občany a mělo by reagovat na jejich očekávání
a individuální potřeby, dále na vývoj a změny nejen ve školství, ale v celé společnosti
- takového cíle a změn nelze dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční chápání funkce školy
- posláním školy by nemělo být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických
přehledů
- naším předsevzetím je učit žáky takovým dovednostem a znalostem, které budou dobře uplatnitelné v životě.
Tzn. méně encyklopedických vědomostí a poznatků a větší zaměření na činností učení a praxi
- chceme do výuky zavádět efektivní metody vyučování, jako je skupinové (kooperativní) a projektové
vyučování, kterými jsou žáci vedeni k práci v týmu, sounáležitosti a vzájemnému respektu.
- pro budoucí život v EU je nutné výrazněji posílit výuku cizích jazyků
- chceme vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání
výpočetní techniky do většiny předmětů
- vedeme žáky ke zdravému způsobu života, naší prioritou je sportovní zaměření jako jeden z nejúčinnějších
prostředků v boji proti negativním patologickým jevům
- vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu
- chceme věnovat stejnou péči všem žákům
- klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam
život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohy, nadáním a vlastnostmi)
- nechceme preferovat jen intelektuální nadání, neboť současnost a trh práce stále více ukazuje na narůstající
nedostatek řemeslných profesí, proto chceme stejně podporovat i žáky s jiným druhem nadání, jako je nadání
manuální, pohybové, hudební nebo estetické.
- chceme provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených, přímo ve třídách základní školy
s ostatními dětmi
- pro nadané žáky chceme vytvářet podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy. Z metod
práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci a projektové vyučování. Dále máme
v úmyslu zúčastňovat se různých soutěží školního, okresního a regionálního charakteru, kde mají žáci rovněž
možnost nejen rozvíjet své nadání, ale především prezentovat se na vyšší úrovni.
- v neposlední řadě je naším úkolem rozvoj silných stránek školy a maximální eliminace nedostatků
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
7
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělání. Úroveň klíčových
kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci
v každodenním praktickém životě.
Kompetence k učení
Kompetence k učení umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat jej pro celoživotní učení
Žák:
- vybírá a využívá pro učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje a organizuje vlastní učení
- vyhledává a třídí informace
- využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech a v praktickém životě
- používá správně znaky, symboly a názvy
- samostatně pozoruje a experimentuje
- získané poznatky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnu
- má pozitivní vztah k učení
- určí překážky nebo problémy, které brání v učení
- kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
- realizuje vlastní nápady
- zúčastňuje se různých soutěží a olympiád
- během výuky klade důraz na čtení s porozuměním a na práci s textem
- je veden k sebehodnocení
- získané informace porovnává a kriticky posuzuje
- čte s porozuměním jednoduché texty v cizím jazyce
- seznamuje se s novými jevy, které aplikuje
- procvičuje slovní zásobu a gramatické jevy s využitím počítačového programu
- vyhledává potřebnou informaci na internetu
- vytváří krátkodobé projekty v rámci probíraných tématických celků
- užívá správné terminologie a osvojuje si základní jazykové a literární pojmy
- zadávanými úkoly je veden k samostatnému objevování možností informačních a komunikačních technologií
v praktickém životě
- dovede použít nápovědu
- formuluje závěry na základě pozorování a pokusů
- získává představy a využívá je v praxi
- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí
- přichází k řešení a závěrům sám na základě předchozích poznatků
- osvojuje si základní pojmy a vztahy postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných jevů
- prakticky i pomocí výpočetní techniky si ověřuje správnost řešení
Kompetence k řešení problému
Kompetence k řešení problému má podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení
problémů
Žák:
- vnímá nejrůznější problémové situace a řeší je
- hledá způsob řešení
- kriticky myslí
- vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni
- rozpozná a pochopí problém
- promyslí a naplánuje způsob řešení problému a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušenosti
- vyhledává informace k řešení problému
- samostatně řeší problémy
- užívá při řešení logické a matematické postupy
- vyslechne názor jiných
- je schopen obhájit svá rozhodnutí
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
8
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
- využívá mezipředmětové vztahy při řešení problému
- využívá vlastní zkušenosti a opírá se o získané vědomosti
- porovnává, odhaduje shodné a odlišné znaky
- je veden nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce
- orientuje se v současném dění
- zjišťuje, že realita je složitější, než matematický model
- provádí rozbor problému a odhaduje výsledek
Kompetence komunikativní
Kompetence komunikativní má vést žáky k všestranné a účinné komunikaci
Žák:
- je veden ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými
- obhajuje a argumentuje vhodnou formou svůj vlastní názor
- dovede poslouchat názory jiných
- rozumí různým typům textu a záznamům
- běžně užívá informační a komunikační prostředky a tvořivě je využívá ke svému rozvoji
- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním
světem
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky
- osvojuje si kultivovaný projev
- vyjadřuje se výstižně, souvisle a srozumitelně
- vypráví podle obrázků, které navozují děj příběhu
- předvede dramatizaci příběhu
- reprodukuje text
- některé práce dovede odevzdat prostřednictvím elektronické pošty
- zdůvodňuje matematický postup řešení
- dovede výtvarně zpracovávat své pocity a vjemy
Kompetence sociální a personální
Kompetence sociální a personální rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých.
Žák:
- má prokázat schopnost střídání rolí ve skupině
- má respektovat společně dohodnutá pravidla chování, na jejichž formulaci se sám podílel
- učí se i užívat odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky
- vedeme ho k tomu, aby se naučil kooperaci a týmové práci
- zapojuje se do diskuse
- podílí se na utváření příjemné atmosféry ve třídě
- je veden k vytváření dobrých vztahů mezi lidmi
- poskytuje nebo žádá o pomoc
- vytváří si pozitivní představu o sobě samém
- přebírá zodpovědnost za úkol, který mu byl ve skupině přidělen
- zdatnější žák pomáhá s učivem slabším žákům
- dovede vyslechnout kritiku na své nedostatky a snaží se je odstranit
- učí se hlídat časový harmonogram
- učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný
- získává sebedůvěru
- chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu
Kompetence občanské
Kompetence občanské mají připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva
a plnící své povinnosti
Žák:
- v třídním kolektivu si s ostatními společně stanoví pravidla chování
- je vychováván k ochraně přírody a prostředí, kde žije
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
9
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
- je veden k třídění odpadu
- respektuje přesvědčení druhých lidí
- poskytne dle svých možností účinnou pomoc
- chová se zodpovědně v krizových situacích
- respektuje, chrání a oceňuje naše tradice, kulturní a historické dědictví
- aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
- rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví
- kriticky hodnotí jednání své i jiných lidí ve vztahu k životnímu prostředí
- učí se vystupovat před skupinou a celou třídou
- získává kladný postoj k umění
- je seznamován s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana
osobních údajů) tím, že je musí dodržovat
- zná obecné morální zákony
- formuje si volní a charakterové rysy
- uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému násilí
- respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí
- vytváří materiály reprezentující školu
- je schopen vcítit se do situace ostatních lidí
- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy
- projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům
- má smysl pro kulturu a lidovou tvořivost
Kompetence pracovní
V kompetenci pracovní pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat
získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci.
Žák:
- je motivován k aktivnímu zapojení do pracovní činnosti
- je veden k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnosti při profesní orientaci
- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení
- využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech k rozvoji své přípravy na
budoucnost
- dodržuje vymezená pravidla bezpečnosti a hygieny při práci
- udržuje své pracovní místo v pořádku, dbá na osobní bezpečnost
- využívá ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst
- je veden ke správnému zacházení s laboratorní technikou a počítačem
- vytváří si kladný vztah k tvůrčí činnosti
- zdokonaluje svůj grafický projev
- nebojí se převzít odpovědnost za splněný úkol
CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ
Výuka na škole probíhá na prvním i druhém stupni v paralelních třídách. Třídy B jsou od třetího ročníku
sportovní, neboť naše škola se kromě svého základního poslání orientuje i na práci se sportovně-talentovanými
žáky se zaměřením na kopanou, kteří jsou registrováni v FC Baník Ostrava a sportovní gymnastiku TJ VOKD
Poruba. Do sportovních tříd přicházejí žáci na základě výběru talentů, organizovaném trenéry FC Baník Ostrava
ve všech ostravských obvodech a do vyšších ročníků z celého Moravskoslezského kraje. Ve 3. - 5. ročníku mají
tito žáci a žákyně mimo dvou hodin Tv navíc dvě hodiny nepovinného předmětu - Pohybové a sportovní aktivity.
V 6. - 9. ročníku se učí podle učebního plánu s rozšířenou výukou Tv. To znamená, že mají 5 hodin Tv týdně,
z toho dvě hodiny jsou věnovány základním osnovám a tři hodiny sportovní přípravě zaměřené k danému sportu.
Naši školu navštěvují nejen žáci, kteří bydlí ve spádové oblasti školy, ale velkou část tvoří i žáci dojíždějící
z dalších ostravských obvodů nebo blízkého okolí Ostravy, případně žáci ze vzdálenějších míst našeho i dalších
krajů. Dojíždějící žáci bydlí v Domově mládeže Střední školy prof. Zděňka Matějíčka v Ostravě - Porubě. Jde
převážně o talentované žáky zařazené do sportovních tříd. Vzhledem ke sportovnímu odvětví, na které je škola
zaměřena, tvoří asi 70% žáků chlapci. Dlouholeté zkušenosti máme i s integrací žáků s vývojovými poruchami
učení a chování. Naším záměrem je výchova člověka kulturního, tvořivého, komunikativního, mravně
odpovědného, hledajícího své místo v životě, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho ochranu,
svobodně jednajícího, s touhou se dále vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života, člověka hledajícího své místo
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
10
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
ve sjednocující se Evropě a ve světě stále více propojeném globálními vztahy i problémy, člověka zvídavého,
sebezdokonalujícího se, rozumně reagujícího v konkrétních praktických životních situacích. Naším cílem je
zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy a její estetiku, na kvalitu řízení (všechny složky, nejenom ředitel
školy) a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a rodiči,
učiteli a ostatními zaměstnanci školy, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě
mezi žáky samotnými. Je třeba dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše,
co s touto prací souvisí.
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
A) VZDĚLÁVANÍ ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM
Vycházíme ze Směrnice MŠMT č.j. 13 710/2001-24 k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami do škol a školských zařízení.
O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči či zákonnými zástupci dítěte
na základě lékařského a speciálně–pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem
školy (architektonické řešení, asistent, počet žáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského
sboru, zabezpečení kompenzačními či edukačními pomůckami, odborná podpora, spolupráce
s rodiči atd.) i místním specifikům (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče
atd.).
Nezbytná je úzká spolupráce s odborným pracovištěm, v jehož péči dítě je.
Ve škole:
• seznámíme všechny učitele s postižením dítěte a jeho specifiky
• dohodneme se s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce
• vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka, možnosti úlev a toleranci
• vypracujeme individuální vzdělávací program
• seznámíme spolužáky s handicapem dítěte a vším, co z toho vyplývá
• ponecháváme dítěti v hodinách potřebné pomůcky
• snažíme se zajistit přístup k odborné literatuře a kurzům vztahujícím se k handicapu dítěte
Vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení nebo chování
Objeví-li se u žáka některé příznaky vývojových poruch učení (nejčastěji dyslexie a dysgrafie), je se souhlasem
rodičů poslán na odborné vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny.
Ukáže-li vyšetření, že žák trpí vývojovou poruchou učení, je zařazen do seznamu integrovaných žáků
a navštěvuje jednou týdně reedukační péči, která na škole pro tyto děti probíhá.
Reedukační péči vedou zkušené vyučující, které absolvovaly potřebná školení, pro práci s těmito dětmi. Pracují
podle individuálních plánů, které vypracovávají podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
Individuální plány se pro tyto žáky vypracovávají ještě pro předměty český a cizí jazyk, u dyskalkuliků pro
matematiku.
Všichni vyučující jsou výchovnou poradkyní seznamováni s potřebami a metodami práce s těmito žáky. Žáci
jsou hodnoceni podle metodického pokynu MŠMT.
Před uplynutím platnosti odborného posudku je žák opět se souhlasem rodičů poslán na kontrolní vyšetření, které
ukáže, zda se poruchy kompenzovaly a žák je z integrace vyřazen, nebo je reedukační péče ještě potřebná.
Odborný posudek je platný, ve většině případů, dva roky.
K vyřazeným žákům z integrace, u kterých se ještě některé příznaky poruchy objevují, přistupuji vyučující stále
s tolerancí.
Objeví-li se u žáka výchovné problémy je také se souhlasem rodičů odeslán na vyšetření do pedagogickopsychologické poradny. Potvrdí-li se diagnóza ADHD, a rodiče výsledky vyšetření sdělí škole, jsou s touto
skutečností seznámeni všichni vyučující.Vzdělávání těchto žáků probíhá na 1. i 2. stupni formou individuální
integrace
Vzdělávání žáků s tělesným postižením
bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle
zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci se
speciálně pedagogickým centrem a na jeho doporučení budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se
přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních
činnostech, případně v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost
osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
11
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
pomáhat učitelům při komunikaci s takovým dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při
komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem
připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování.
Vzdělávání žáků s autismem
Jedná se o žáky s lehčími formami autismu (s autistickými rysy). Vzdělávání těchto
žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve
spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra se budou žáci vzdělávat podle
zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu. Učitel musí s žáky stanovit pravidla chování a způsob
komunikace ve třídě i mimo vyučování s takto postiženými spolužáky.
Na základě posouzení SPC o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního
asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) přizpůsobení se školnímu prostředí,
bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte
s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.
Na základě doporučení PPP, SPC je možné žáka vzdělávat v určitém předmětu v jiném
postupném ročníku.
Vzdělávání žáků s více vadami
Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou
individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných
tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci s příslušnými speciálně
pedagogickými centry nebo pedagogicko-psychologickou poradnou a na jejich doporučení
budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení
SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který
bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat
učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při
komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.
Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném
postupném ročníku.
Vzdělávání žáků zrakově a sluchově postižených
Vzdělávání žáků zrakově a sluchově postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2.
stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného
učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a
na doporučení příslušných SPC nebo PPP budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků.
Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost
osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se
školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při
komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.
B) VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM
Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného.
Hlavním problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Úkolem učitele je pomoci žáku sžít
se s kolektivem žáků z prostředí pro něj odlišného.
Při práci s těmito dětmi je třeba věnovat pozornost nejen osvojení českého jazyka, seznámení
se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se školským
zákonem umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich
původního prostředí.
Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním:
• v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích plánů
• skupinová nebo individuální péče
• menší počet žáků ve třídě
• specifické učebnice a pomůcky
• odpovídající metody a formy práce
• případná pomoc asistenta učitele
• pravidelná spolupráce s rodinou
• spolupráce s odborným pracovištěm
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
12
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
• vytváření příznivého klimatu pro působení těchto dětí ve škole
V případě sociálně slabé rodiny učitel zajišťuje učitel finanční pomoc z fondu SRPŠ pro tohoto žáka, především
na nákup pomůcek a zaplacení výletů, exkurzí a jiných aktivit, které by byly pro tohoto žáka finančně
nedostupné.
VZDĚLÁVÁNÍ TALENTOVANÝCH A NADANÝCH ŽÁKŮ
Vyučující rozvíjejí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování nadání žáka spolupracujeme s odborným
pracovištěm, na základě jeho závěrů mohou být mimořádně nadaní žáci přeřazeni do vyšších ročníků po
úspěšném vykonání komisionální zkoušky.
V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro nadaného žáka
připravuje a zadává učitel školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti nadání. Žákům
je umožněno využívat počítačových programů, individuálně pracovat s naučnou literaturou. Jsou pověřováni
vedením týmové práce, zpracovávají náročnější úkoly.
Vyučující vedou tyto žáky k toleranci a pomoci slabším žákům, kterým pomáhají při řešení zadaných úkolů
a pochopení probíraného učiva.
Naše škola je také zaměřena na vyhledávání pohybově nadaných žáků. Přestože se specializujeme na sportovní
odvětví fotbal a gymnastiku, rozvíjíme u sportovně nadaných žáků jejich talent i v dalších kolektivních sportech
(floorball, stolní tenis, košíková atd.). Ve sportovních třídách mají žáci zvýšenou dotaci hodin tělesné výchovy,
na jejímž obsahu i personálním obsazení se podílejí do značné míry trenéři klubu, kteří vedou specializovanou
vrcholovou přípravu kopané.
Talentovaní a nadaní žáci se zúčastňují různých olympiád školních, okresních i krajských kol.
Své nadání mohou žáci rozvíjet v zájmových kroužcích, které probíhají v odpoledních hodinách v budově školy.
Sportovně nadaní pak na trénincích vedených trenéry FC Baník Ostrava a VOKD Poruba.
ADAPTAČNÍ PLÁN PRO NOVÉ ŽÁKY
Zaměření naší školy velmi ovlivňuje počty žáků. Spolupracující FC Baník Ostrava stále vyhledává nové
fotbalové talenty, kteří potom nastupují do našich sportovních tříd ze všech ostravských obvodů a okolí města.
Přestože jim klub poskytuje veškerý servis ( a to i v areálu školy ), denní program těchto žáků je velmi náročný.
Proto se snažíme, aby jejich přechod z kmenové školy byl hladký a jejich vztah k nové škole stejně pozitivní jako
ke klubu.
Stejný plán se vztahuje i na žáky, kteří přecházejí na naši školu z jiného důvodu.
Vyučující k nově nastupujícím žákům přistupují shovívavě a snaží se, aby co nejrychleji zapadli do svého nového
kolektivu. Vycházejí z následujících zásad adaptačního plánu:
- učitel se seznámí s žákovou dokumentací, aby měl představu o jeho dosavadních studijních výsledcích,
popřípadě rodinném zázemí
- seznámí se s učivem, které žák probral a v případě, že není soulad s již žákem probraným učivem a osnovami
naší školy, nabídne mu pomoc formou konzultací a bere na tuto skutečnost ohled i při klasifikaci
- individuálním pohovorem s žákem zjistí: jeho další zájmy, aktivity
zda ovládá učivo, jako jeho spolužáci, pokud tomu tak není, dohodne průběh doučování
zda se orientuje v prostorách školy a všech přesunech
- nabídne žákovi svou pomoc, pokud bude mít nějaké potíže se spolužáky
- žáci jsou seznámeni s termínem ústního i písemného zkoušení
- učitel úzce spolupracuje s rodiči, třídním učitelem a trenérem
- žáci ve sportovních třídách vzhledem k častějším absencím v rámci sportovní aktivity jsou vedeni
k samostatnosti při doplňování učiva a vzájemné spolupráci a pomoci
ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE
Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j.: 20 006/2007-51, který do prevence sociálně
patologických jevů zařazuje konzumaci omamných psychotropních látek, včetně alkoholu, kouření, kriminalitu,
gamblerství, záškoláctví, šikanu a jiné násilí, rasismus, antisemitismus, xenofobii, intoleranci, vandalismus. Při
jeho tvorbě byla brána na zřetel také Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005 – 2008.
Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence, jde o komplexní systémový prvek v realizaci
preventivních aktivit.
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
13
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
1. Současný stav školy a zdůvodnění potřebnosti projektu
Naše škola nevybočuje z řady ostatních škol ani počtem neomluvených hodin, ani množstvím snížených známek
z chování. Jako problém lze označit zvyšující se počet žáků II. stupně, kteří užívají tabákové a alkoholické
výrobky, vztah některých žáků k dospělým osobám a zhoršující se vzájemné vztahy mezi žáky samotnými.
Proto je důležité, abychom poskytovali žákům co nejvíce informací o problematice návykových látek,
naslouchali jejich problémům, otevřeně s nimi hovořili i na neformální úrovni, a tak napomáhali pozitivnímu
sociálnímu chování a rozvoji osobnosti.
2. Cíle strategie
Hlavním dlouhodobým cílem školní preventivní strategie naší školy se sportovním zaměřením je celkové
zlepšení klimatu školy a ve spolupráci s rodiči a dalšími institucemi formovat osobnost žáka, která získá kladný
vztah ke sportovním aktivitám, bude schopná vážit si svého zdraví, bude si umět zorganizovat svůj volný čas, ve
kterém bude před pasivními ( většinou nezdravými ) činnostmi dávat přednost aktivnímu sportovnímu vyžití.
Úměrně svému věku se bude dobře orientovat v problematice sociálně patologických jevů, zkoumat ji a činit
správná rozhodnutí a bude umět zvládat základní sociální dovednosti. Velmi důležitou oblastí výchovy je
prohlubování komunikačních dovedností mezi žáky, žáky a učiteli a rodiči, posilování sebevědomí a sebeúcty
žáků, vzájemné úcty, řešení konfliktů a překonávání životních překážek.
Mezi střednědobé cíle naší školy patří:
- podpora práce Rady žáků školy
- podpora aktivit žáků – širší nabídka zájmových činností
- zapojení žáků při výzdobě školy
- třídnické hodiny
- naučit žáky využívat konzultačních hodin výchovného poradce, metodika prevence a třídních učitelů
- pravidelně informovat rodiče o dění ve škole
- informovat rodiče o plánu primární prevence
- zlepšit spolupráci mezi pedagogy, předávat informace ( novinky, metody, formy práce ) na pracovních
poradách všem pedagogům
- zlepšit spolupráci mezi trenéry a pedagogy – koordinace sportovních aktivit žáků a školního vyučování
Krátkodobé cíle jsou dané Školním minimálním preventivním programem pro daný školní rok.
3. Vymezení cílové populace
Školní preventivní strategie se týká všech subjektů naší školy – žáků, rodičů, pedagogů, trenérů i správních
zaměstnanců.
4. Způsob realizace
Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví jsou a zdravého životního stylu jsou:
- zvyšování sociální kompetence a efektivní orientace v sociálních vztazích, odpovědnost za chování
a uvědomění si důsledků jednání
- posílení komunikačních dovedností – zvýšit schopnost řešit problémy, konflikty, neúspěch, kritiku atd.
- vytváření pozitivního klimatu na škole – pocitu důvěry, příznivé atmosféry bez strachu a nedůvěry
- formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního povědomí, morálních hodnot
Školní preventivní strategie bude realizována především v těchto oblastech:
- přírodovědná – biologie člověka, biologické účinky drog, chemické aspekty drog
- zdravý životní styl – výchova ke zdraví, správná životospráva, osobní a duševní hygiena, sport , zdravý vývoj
a příprava na život
- společenskovědní – výchova k občanství, proces socializace jedince, postavení rodiny ve společnosti a její
funkce, formy komunikace
- sociálně právní – právní aspekty návykových látek, práva dítěte, význam a cíle reklamy
- sociální patologie – postoj společnosti ke zneužívání návykových látek, delikventní chování, kriminalita,
xenofobie, šikana, rasismus, sekty
Témata prevence jsou nejčastěji realizována v předmětech – výchova ke zdraví, výchova k občanství, český
jazyk, dějepis, biologie, chemie, zeměpis, vlastivěda, prvouka, tělesná a výtvarná výchova.
5. Personální zajištění
Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence činnost školy v oblasti prevence. Aktivně nabízí
učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Učitelé informují VP o případech agresivního chování
mezi žáky, náhlém či dlouhodobém neúspěchu v učení, o konfliktu s rodiči,
o porušování pravidel soužití ve škole žákem, krádežích ve třídách, obtížné komunikaci s žákem. VP navrhuje
výchovná opatření, navrhuje řediteli školy svolání výchovné komise, vede individuální konzultace s dětmi,
s rodiči, informuje o možnostech odborné péče a další pomoci. Jedná se sociálním odborem. Konzultuje
problémy s odbornými pracovišti.
Metodik prevence spoluvytváří školní preventivní strategii, podílí se na její realizaci. Komunikuje s pedagogy
v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje
s institucemi a organizacemi, které se zabývají prevencí sociálně patologických jevů. Koordinuje předávání
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
14
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy.
Hodnotí realizaci preventivní strategie.
Ředitel školy sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů, sleduje problémy v kontextu celé školy
a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Svolává v případě potřeby
výchovnou komisi.
Výchovný poradce, školní metodik prevence a ředitel tvoří školní poradenský tým, který úzce spolupracuje
v oblasti prevence na škole.
Pedagogové v rámci výuky uplatňují metody, které rozvíjejí kompetence žáků v oblasti sociálních dovedností.
Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických poradách hodnotí uplynulé období, konzultují
výchovné problémy, navrhují opatření, jsou v kontaktu s rodiči žáků prostřednictvím třídních schůzek, osobních
setkání a dalších možností komunikace.
Vzdělávání
Proškolení pedagogů a správních zaměstnanců v problematice sociálně patologických jevů oblastním metodikem,
zástupcem sdružení Renarkon
( předpokládané termíny – pedagogické rady – listopad 2007 )
Proškolování pedagogů metodikem prevence v průběhu školního roku na pedagogických radách
Samostudium
Semináře a školení školního metodika prevence, výchovného poradce
Specializační studium školního metodika prevence - OU Centrum dalšího vzdělávání
Spolupráce s rodiči
Spolupráce s rodiči je průběžná v průběhu školního roku. Pro zajištění efektivity preventivní strategie je důležitá
informovanost rodičů, ta je zajištěna třídními schůzkami, konzultačními hodinami pedagogů, výchovného
poradce a školního metodika prevence, kulturními a sportovními akcemi školy, na které jsou rodiče pravidelně
zváni a vítáni.
3.1 Výchovné a vzdelávací strategie školy
3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj schopností poznávání
Integrace do výuky
7. ročník
tvarosloví-neohebné slovní druhy
Český jazyk a literatura
1. ročník
jazyková, sluchová a zraková příprava
8. ročník
charakteristika
2. ročník
slabika, hláska
Anglický jazyk
5. ročník
konverzace
tvrdé souhlásky
6. ročník
měkké souhlásky
Matematika
1. ročník
názorný úvod k učivu o přirozeném čísle
3. ročník
věta
věta, slovo
líčení
konverzace
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
15
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj schopností poznávání
2. ročník
sčítání a odčítání do 20
9. ročník
4. ročník
počítáme s velkými čísly
5. ročník
velká čísla
Člověk a svět práce
1. ročník
příprava pokrmů
6. ročník
desetinná čísla
práce s drobným materiálem
geometrické útvary v rovině
konstrukční činnosti
povrch a objem krychle a kvádru
9. ročník
2. ročník
rozvoj schopností
příprava pokrmů
konstrukční činnosti
funkce
práce s drobným materiálem
tělesa
3. ročník
příprava pokrmů
Prvouka
1. ročník
místo, kde žijeme
práce s drobným materiálem
2. ročník
místo, kde žijeme
konstrukční činnosti
Přírodověda
4. ročník
rozmanitost přírodnin
4. ročník
práce s papírem
práce s textilem
práce s drobným materiálem
Výchova k občanství
6. ročník
rodinný život
práce montážní a demontážní
8. ročník
osobnost
9. ročník
životní perspektivy
Fyzika
6. ročník
veličiny a jejich měření
práce s drobným materiálem
7. ročník
síly a jejich vlastnosti
práce s textilem
8. ročník
práce a energie
práce s papírem
Chemie
9. ročník
chemie a společnost
Zeměpis
6. ročník
vesmír, vývoj poznání vesmíru
8. ročník
socioekonomický zeměpis ČR
Hudební výchova
6. ročník
instrumentální činnosti
9. ročník
práce se dřevem
práce montážní a demontážní
elektrický proud
7. ročník
práce se dřevem
5. ročník
instrumentální činnosti a pohybové
činnosti
instrumentální a pohybové činnosti
Tělesná výchova
1. ročník
hygiena a bezpečnost v Tv a sportu
2. ročník
hygiena a bezpečnost v Tv a sportu
3. ročník
rozvoj pohybových schopností
4. ročník
rozvoj pohybových schopností
5. ročník
rozvoj pohybových schopností
6. ročník
rozvoj schopností
7. ročník
rozvoj schopností
8. ročník
rozvoj schopností
8. ročník
pěstitelské práce a chovatelství
9. ročník
práce s technickými materiály
Německý jazyk
8. ročník
konverzace
9. ročník
konverzace
Technické kreslení
základy rýsování
Konverzace z jazyka německého
8. ročník
tematické okruhy
Konverzace z jazyka anglického
tematické okruhy
Pohybové a sportovní aktivity
3. ročník
základní pohybové činnosti
4. ročník
základní pohybové činnosti
5. ročník
základní pohybové činnosti
6. ročník
základní pohybové činnosti
7. ročník
základní pohybové činnosti
9. ročník
základní pohybové činnosti
Pokryto předmětem
Matematika
Výtvarná výchova
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
16
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
práce s technickými materiály
Pokrytí v projektu
branný den
Den Země
Sebepoznání a sebepojetí
8. ročník
svět práce
9. ročník
organizace a bezpečnost práce
Integrace do výuky
Cvičení z jazyka českého
příprava na přijímací řízení
Český jazyk a literatura
5. ročník
slovní druhy
Pohybové a sportovní aktivity
3. ročník
základní pohybové činnosti
Anglický jazyk
3. ročník
konverzace
4. ročník
základní pohybové činnosti
5. ročník
základní pohybové činnosti
4. ročník
konverzace
6. ročník
základní pohybové činnosti
7. ročník
konverzace
7. ročník
základní pohybové činnosti
Prvouka
1. ročník
9. ročník
základní pohybové činnosti
lidé kolem nás
2. ročník
lidé kolem nás
3. ročník
člověk a jeho zdraví
Přírodověda
4. ročník
dřeviny
5. ročník
v pracovním poměru
životní perspektivy
Výtvarná výchova
Pokrytí v projektu
zdravá výživa
zdravé zuby
Seberegulace a sebeorganizace
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
2. ročník
věta
8. ročník
Zeměpis
krajina a životní prostředí
Výchova ke zdraví
7. ročník
zneužívání návykových látek
Tělesná výchova
1. ročník
hygiena a bezpečnost v Tv a sportu
2. ročník
hygiena a bezpečnost v Tv a sportu
3. ročník
rozvoj pohybových schopností
4. ročník
rozvoj pohybových schopností
5. ročník
rozvoj pohybových schopností
6. ročník
rozvoj schopností
7. ročník
rozvoj schopností
8. ročník
rozvoj schopností
9. ročník
rozvoj schopností
Člověk a svět práce
6. ročník
organizace a bezpečnost práce
práce s technickými materiály
7. ročník
Výchova k občanství
rozmanitost životních podmínek
Výchova k občanství
8. ročník
osobnost
9. ročník
Pokryto předmětem
organizace a bezpečnost práce
jak efektivně studovat
Anglický jazyk
5. ročník
konverzace
Matematika
9. ročník
základy finanční matematiky
Výchova k občanství
8. ročník
osobnost
9. ročník
životní perspektivy
Tělesná výchova
1. ročník
hygiena a bezpečnost v Tv a sportu
2. ročník
hygiena a bezpečnost v Tv a sportu
3. ročník
rozvoj pohybových schopností
4. ročník
rozvoj pohybových schopností
5. ročník
rozvoj pohybových schopností
6. ročník
rozvoj schopností
7. ročník
rozvoj schopností
8. ročník
rozvoj schopností
9. ročník
rozvoj schopností
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
17
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
2. ročník
hygiena a bezpečnost v Tv a sportu
3. ročník
rozvoj pohybových schopností
práce s technickými materiály
4. ročník
rozvoj pohybových schopností
8. ročník
organizace a bezpečnost práce
5. ročník
rozvoj pohybových schopností
9. ročník
organizace a bezpečnost práce
Člověk a svět práce
7. ročník
organizace a bezpečnost práce
6. ročník
rozvoj schopností
Pohybové a sportovní aktivity
3. ročník
základní pohybové činnosti
7. ročník
rozvoj schopností
8. ročník
rozvoj schopností
4. ročník
základní pohybové činnosti
9. ročník
rozvoj schopností
5. ročník
základní pohybové činnosti
6. ročník
základní pohybové činnosti
Cvičení z jazyka českého
příprava na přijímací řízení
7. ročník
základní pohybové činnosti
9. ročník
základní pohybové činnosti
Pohybové a sportovní aktivity
3. ročník
základní pohybové činnosti
4. ročník
základní pohybové činnosti
5. ročník
základní pohybové činnosti
6. ročník
základní pohybové činnosti
Pokrytí v projektu
7. ročník
základní pohybové činnosti
hravá škola
9. ročník
základní pohybové činnosti
Pokryto předmětem
Výchova k občanství
Výtvarná výchova
Psychohygiena
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
8. ročník
jak efektivně studovat
Anglický jazyk
5. ročník
konverzace
9. ročník
konverzace
Informační a komunikační technologie
8. ročník
zásady při práci s počítačem
Pokryto předmětem
Výchova k občanství
Výtvarná výchova
Kreativita
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
1. ročník
analýza a syntéza slabik
2. ročník
slabika, hláska
měkké souhlásky
3. ročník
hláskosloví
Prvouka
1. ročník
lidé a čas
vyjmenovaná slova
2. ročník
lidé a čas
slovní druhy
Výchova k občanství
8. ročník
osobnost
9. ročník
v pracovním poměru
Chemie
chemie a společnost
Hudební výchova
1. ročník
rytmizace slov
2. ročník
rytmická cvičení - tempo
Výchova ke zdraví
9. ročník
péče o duševní zdraví
Tělesná výchova
1. ročník
hygiena a bezpečnost v Tv a sportu
5. ročník
slovní druhy
Anglický jazyk
3. ročník
konverzace
4. ročník
konverzace
5. ročník
konverzace
9. ročník
konverzace
Matematika
1. ročník
názorný úvod k učivu o přirozeném čísle
2. ročník
číselný obor 0 - 100
3. ročník
základy rovinné a prostorové geometrie
násobení a dělení dvojciferných čísel
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
18
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Kreativita
4. ročník
5. ročník
konstrukce a obvod základních
geometrických obrazců
geometrie
8. ročník
kružnice a kruh
válec
9. ročník
podobnost
Informační a komunikační technologie
5. ročník
grafický editor
6. ročník
konfigurace pracovní plochy
textové editory
základní funkce Wordu
7. ročník
textové editory
8. ročník
textové editory
Prvouka
3. ročník
místo, kde žijeme
5. ročník
Tělesná výchova
3. ročník
pohybové a sportovní hry
4. ročník
sportovní hry
5. ročník
pohybové hry
6. ročník
sportovní hry
7. ročník
sportovní hry
8. ročník
sportovní hry
9. ročník
sportovní hry
Člověk a svět práce
1. ročník
příprava pokrmů
práce s drobným materiálem
konstrukční činnosti
2. ročník
práce s drobným materiálem
3. ročník
Přírodověda
4. ročník
dřeviny
soustavy lidského organismu
příprava pokrmů
práce s drobným materiálem
konstrukční činnosti
živá příroda - živočichové
5. ročník
příprava pokrmů
konstrukční činnosti
lidé a čas
rozmanitost přírody
teorie a hra barev
4. ročník
práce s papírem
práce s textilem
člověk
práce s drobným materiálem
Vlastivěda
4. ročník
práce montážní a demontážní
země a lidé
práce se dřevem
Výchova k občanství
8. ročník
osobnost
Hudební výchova
1. ročník
tóny
příprava pokrmů
5. ročník
příprava pokrmů
práce se dřevem
2. ročník
poslechová hudba
práce montážní a demontážní
4. ročník
hudební nástroje
práce s drobným materiálem
5. ročník
rytmická cvičení
práce s textilem
7. ročník
práce s papírem
8. ročník
instrumentální činnosti a pohybové
činnosti
instrumentální činnosti
9. ročník
instrumentální a pohybové činnosti
Výtvarná výchova
1. ročník
teorie a hra barev
výtvarné vyjádření skutečnosti a fantazie
2. ročník
teorie a hra barev
3. ročník
teorie a hra barev
4. ročník
teorie a hra barev
Technické kreslení
9. ročník
základy rýsování
Výpočetní technika
tvorba prezentací - Power Point
tabulkové procesory
textové editory
Základy administrativy
7. ročník
nácvik psaní písmen - číselná řada
Sportovní příprava
6. ročník
sportovní hry - fotbal
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
19
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Poznávání lidí
7. ročník
sportovní hry - fotbal
7. ročník
život mezi lidmi
8. ročník
sportovní hry - fotbal
8. ročník
osobnost
9. ročník
sportovní hry - fotbal
9. ročník
v pracovním poměru
Zeměpis
7. ročník
Evropa
Cvičení z matematiky
rovnice
Asie
Pohybové a sportovní aktivity
3. ročník
průpravné hry
Severní a Jižní Amerika
4. ročník
průpravné hry
8. ročník
5. ročník
průpravné hry
Výchova ke zdraví
6. ročník
život v rodině a mimo ni
Pokryto předmětem
Výchova k občanství
Matematika
Výtvarná výchova
Člověk a svět práce
8. ročník
svět práce
9. ročník
Pokrytí v projektu
socioekonomický zeměpis ČR
svět práce
Pokryto předmětem
globální problémy
zdravá výživa
Výchova k občanství
řád třídy
branný den
Pokrytí v projektu
Den Země
žijeme v ČR - žijeme v
rodokmen
zdravé zuby
hravá škola
ekosystémy
lidové tradice
Poznávání lidí
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
1. ročník
analýza a syntéza slabik
2. ročník
slabika, hláska
3. ročník
slovní druhy
4. ročník
předpony,předložky
7. ročník
charakteristika
Anglický jazyk
5. ročník
konverzace
7. ročník
Výtvarná výchova
Mezilidské vztahy
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
1. ročník
analýza a syntéza slabik
4. ročník
slovní druhy
5. ročník
slovní druhy
9. ročník
fenomén - seriály
Anglický jazyk
5. ročník
konverzace
7. ročník
konverzace
Matematika
4. ročník
počítáme s velkými čísly
5. ročník
velká čísla
Prvouka
1. ročník
lidé kolem nás
2. ročník
lidé kolem nás
Dějepis
6. ročník
pravěk
konverzace
Matematika
1. ročník
názorný úvod k učivu o přirozeném čísle
Prvouka
lidé kolem nás
2. ročník
lidé kolem nás
3. ročník
místo, kde žijeme
Výchova k občanství
6. ročník
rodinný život
Výchova k občanství
miniúvod do lidských práv
7. ročník
život mezi lidmi
8. ročník
osobnost
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
20
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Mezilidské vztahy
9. ročník
v pracovním poměru
Zeměpis
8. ročník
socioekonomický zeměpis ČR
Hudební výchova
1. ročník
noty a jejich zápis
Výchova ke zdraví
6. ročník
život v rodině a mimo ni
hravá škola
lidové tradice
Komunikace
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
1. ročník
analýza a syntéza slabik
2. ročník
slovo a slovní význam
7. ročník
osobní bezpečí
5. ročník
slovní druhy
9. ročník
rodina
6. ročník
jednoduché komunikační žánry
vypravování
Tělesná výchova
1. ročník
rytmická cvičení
7. ročník
význam slov
2. ročník
pohybové a sportovní hry
8. ročník
obohacování slovní zásoby
4. ročník
sportovní hry
5. ročník
pohybové hry
6. ročník
pohybové hry
komunikace
7. ročník
pohybové hry
8. ročník
pohybové hry
Anglický jazyk
3. ročník
konverzace
9. ročník
pohybové hry
4. ročník
konverzace
Člověk a svět práce
8. ročník
svět práce
5. ročník
konverzace
8. ročník
konverzace
9. ročník
9. ročník
konverzace
komunikace
9. ročník
svět práce
slovní zásoba a věcný význam slova
Sportovní příprava
6. ročník
sportovní hry - fotbal
Matematika
1. ročník
názorný úvod k učivu o přirozeném čísle
7. ročník
sportovní hry - fotbal
3. ročník
8. ročník
sportovní hry - fotbal
9. ročník
sportovní hry - fotbal
Informační a komunikační technologie
5. ročník
vytváření informací
počítáme přes desítku
Pohybové a sportovní aktivity
1. ročník
další sportovní hry
6. ročník
elektronická pošta - e-mail
7. ročník
elektronická pošta
2. ročník
další sportovní hry
8. ročník
Internet
3. ročník
další sportovní hry
4. ročník
další sportovní hry
5. ročník
další sportovní hry
Prvouka
1. ročník
lidé kolem nás
6. ročník
herní činnosti jednotlivce
2. ročník
lidé kolem nás
7. ročník
doplňkové sportovní činnosti a sportovní
hry
další sportovní hry
Přírodověda
5. ročník
podmínky života na Zemi
8. ročník
Pokryto předmětem
Výchova k občanství
Výtvarná výchova
Pokrytí v projektu
globální problémy
řád třídy
branný den
Den Země
elektronická pošta
Vlastivěda
4. ročník
země a lidé
Dějepis
6. ročník
pravěk
Výchova k občanství
rodinný život
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
21
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Komunikace
miniúvod do lidských práv
7. ročník
život mezi lidmi
8. ročník
osobnost
9. ročník
v pracovním poměru
Zeměpis
6. ročník
Pohybové a sportovní aktivity
1. ročník
průpravné hry
další sportovní hry
2. ročník
průpravné hry
další sportovní hry
vesmír, vývoj poznání vesmíru
3. ročník
další sportovní hry
glóbus a mapa
4. ročník
další sportovní hry
Hudební výchova
hudebně pohybové činnosti
5. ročník
další sportovní hry
6. ročník
herní činnosti jednotlivce
7. ročník
poslechové činnosti
Výtvarná výchova
2. ročník
námětové malby a kresby
Výchova ke zdraví
6. ročník
život v rodině a mimo ni
7. ročník
metodicko-organizační formy
7. ročník
doplňkové sportovní činnosti a sportovní
hry
průpravné hry
8. ročník
průpravné hry
další sportovní hry
rodina
Tělesná výchova
1. ročník
rytmická cvičení
2. ročník
pohybové a sportovní hry
3. ročník
průpravné atletické činnosti
4. ročník
sportovní hry
5. ročník
Pokryto předmětem
Výchova k občanství
Výtvarná výchova
Pokrytí v projektu
globální problémy
zdravá výživa
pohybové hry
řád třídy
branný den
6. ročník
pohybové hry
Den Země
žijeme v ČR - žijeme v
7. ročník
pohybové hry
8. ročník
pohybové hry
zdravé zuby
hravá škola
9. ročník
pohybové hry
ekosystémy
lidové tradice
Člověk a svět práce
4. ročník
příprava pokrmů
5. ročník
příprava pokrmů
6. ročník
technické kreslení
7. ročník
technické kreslení
8. ročník
technické kreslení
Výpočetní technika
9. ročník
elektronická pošta
Sportovní příprava
6. ročník
sportovní hry - fotbal
7. ročník
sportovní hry - fotbal
8. ročník
sportovní hry - fotbal
9. ročník
sportovní hry - fotbal
Cvičení z jazyka českého
příprava na přijímací řízení
Kooperace a kompetice
Integrace do výuky
Anglický jazyk
8. ročník
konverzace
9. ročník
konverzace
Matematika
3. ročník
počítáme přes desítku
7. ročník
přímá a nepřímá úměrnost
Informační a komunikační technologie
6. ročník
elektronická pošta - e-mail
7. ročník
elektronická pošta
8. ročník
elektronická pošta
Prvouka
3. ročník
místo, kde žijeme
Přírodověda
5. ročník
podmínky života na Zemi
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
22
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
Kooperace a kompetice
Dějepis
6. ročník
pravěk
6. ročník
herní činnosti jednotlivce
7. ročník
doplňkové sportovní činnosti a sportovní
hry
další sportovní hry
Výchova k občanství
7. ročník
život mezi lidmi
8. ročník
8. ročník
osobnost
Pokryto předmětem
9. ročník
v pracovním poměru
Výchova k občanství
Zeměpis
6. ročník
glóbus a mapa
Pokrytí v projektu
Tělesná výchova
1. ročník
rytmická cvičení
zdravá výživa
pohybové a sportovní hry
3. ročník
průpravné atletické činnosti
4. ročník
sportovní hry
5. ročník
pohybové hry
6. ročník
pohybové hry
Český jazyk a literatura
3. ročník
věta, slovo
7. ročník
pohybové hry
4. ročník
slovní druhy
8. ročník
pohybové hry
5. ročník
stavba slova
9. ročník
pohybové hry
Anglický jazyk
8. ročník
konverzace
Člověk a svět práce
1. ročník
příprava pokrmů
branný den
hravá škola
2. ročník
2. ročník
Výtvarná výchova
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Integrace do výuky
práce s drobným materiálem
Přírodověda
4. ročník
rozmanitost přírodnin
konstrukční činnosti
5. ročník
podmínky života na Zemi
příprava pokrmů
Vlastivěda
4. ročník
země a lidé
konstrukční činnosti
práce s drobným materiálem
příprava pokrmů
Výchova k občanství
6. ročník
miniúvod do lidských práv
práce s drobným materiálem
8. ročník
osobnost
konstrukční činnosti
9. ročník
právní ochrana
Výpočetní technika
9. ročník
elektronická pošta
Fyzika
6. ročník
magnetismus
Sportovní příprava
7. ročník
sportovní hry - fotbal
7. ročník
pohyb tělesa
Chemie
8. ročník
chemické reakce a chemické rovnice
3. ročník
8. ročník
sportovní hry - fotbal
9. ročník
sportovní hry - fotbal
Pohybové a sportovní aktivity
1. ročník
další sportovní hry
2. ročník
další sportovní hry
3. ročník
další sportovní hry
4. ročník
další sportovní hry
5. ročník
další sportovní hry
úvod do chemie
9. ročník
energie
deriváty uhlovodíků
přírodní látky
Přírodopis
6. ročník
jednobuněčné organismy
Zeměpis
8. ročník
socioekonomický zeměpis ČR
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
23
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
9. ročník
politický zeměpis
Výtvarná výchova
2. ročník
výtvarné vyjádření skutečnosti a fantazie
Výchova ke zdraví
6. ročník
zneužívání návykových látek
8. ročník
sportovní hry - fotbal
9. ročník
sportovní hry - fotbal
Pohybové a sportovní aktivity
1. ročník
průpravné hry
2. ročník
průpravné hry
Tělesná výchova
1. ročník
pohybové hry
3. ročník
průpravné hry
4. ročník
průpravné hry
2. ročník
pohybové a sportovní hry
5. ročník
průpravné hry
3. ročník
pohybové a sportovní hry
6. ročník
metodicko-organizační formy
4. ročník
sportovní hry
7. ročník
průpravné hry
5. ročník
sportovní hry
8. ročník
průpravné hry
6. ročník
sportovní hry
Pokryto předmětem
7. ročník
sportovní hry
8. ročník
sportovní hry
9. ročník
sportovní hry
Člověk a svět práce
1. ročník
příprava pokrmů
Informační a komunikační Matematika
Výtvarná výchova
Pokrytí v projektu
zdravá výživa
branný den
Den Země
zdravé zuby
práce s drobným materiálem
konstrukční činnosti
2. ročník
příprava pokrmů
konstrukční činnosti
práce s drobným materiálem
3. ročník
4. ročník
Český jazyk a literatura
5. ročník
slovní druhy
práce s drobným materiálem
7. ročník
přísloví a rčení
konstrukční činnosti
8. ročník
charakteristika
práce s papírem
práce s drobným materiálem
práce montážní a demontážní
práce se dřevem
práce se dřevem
práce montážní a demontážní
práce s drobným materiálem
práce s textilem
9. ročník
jednoduchá úvaha
9. ročník
fenomén - seriály
Anglický jazyk
konverzace
Matematika
2. ročník
slovní úlohy
Informační a komunikační technologie
8. ročník
Internet
práce s papírem
Výchova k občanství
6. ročník
rodinný život
design a konstruování
8. ročník
osobnost
9. ročník
právní ochrana
Fyzika
6. ročník
elektrický obvod
Sportovní příprava
6. ročník
sportovní hry - fotbal
7. ročník
Integrace do výuky
příprava pokrmů
práce s textilem
5. ročník
Hodnoty, postoje, praktická etika
sportovní hry - fotbal
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
24
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
3.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Občanská společnost a škola
Výtvarná výchova
2. ročník
námětové malby a kresby
Výchova ke zdraví
6. ročník
zneužívání návykových látek
Tělesná výchova
1. ročník
pohybové hry
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
3. ročník
věta, slovo
Anglický jazyk
konverzace
Matematika
2. ročník
automatizace spojů
2. ročník
pohybové a sportovní hry
3. ročník
pohybové a sportovní hry
4. ročník
sportovní hry
Informační a komunikační technologie
6. ročník
WWW - word wide web - web
5. ročník
sportovní hry
7. ročník
6. ročník
sportovní hry
7. ročník
sportovní hry
8. ročník
sportovní hry
9. ročník
sportovní hry
www
8. ročník
SOFTWARE
WWW
Člověk a svět práce
4. ročník
pěstitelské práce
Sportovní příprava
6. ročník
sportovní hry - fotbal
7. ročník
sportovní hry - fotbal
8. ročník
sportovní hry - fotbal
9. ročník
sportovní hry - fotbal
Pohybové a sportovní aktivity
1. ročník
průpravné hry
2. ročník
průpravné hry
3. ročník
průpravné hry
4. ročník
průpravné hry
5. ročník
průpravné hry
6. ročník
metodicko-organizační formy
7. ročník
průpravné hry
8. ročník
průpravné hry
Prvouka
1. ročník
místo, kde žijeme
2. ročník
místo, kde žijeme
3. ročník
lidé a čas
Vlastivěda
4. ročník
z českých dějin
Výchova k občanství
6. ročník
život ve škole
7. ročník
řízení ve společnosti
8. ročník
právní minimum
9. ročník
občan
občan a právo
Přírodopis
6. ročník
jednobuněčné organismy
Výtvarná výchova
3. ročník
námětové malby a kresby
Výpočetní technika
9. ročník
www
Pokryto předmětem
Výchova k občanství
SOFTWARE
SOFTWARE
Informační a komunikační
Výtvarná výchova
Pokrytí v projektu
globální problémy
Pokryto předmětem
Matematika
Pokrytí v projektu
Den Země
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
25
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
3.2 Začlenění průřezových témat
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Integrace do výuky
Informační a komunikační technologie
5. ročník
základní pojmy - Hardware (HW)
Vlastivěda
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
5. ročník
stavba slova
Dějepis
6. ročník
antické státy
antické státy
8. ročník
cesta k moderní společnosti
7. ročník
Evropa v raném středověku
9. ročník
vývoj po 1. světové válce
8. ročník
osvícenecký absolutismus
Výchova k občanství
6. ročník
má vlast
Česká republlika
Dějepis
6. ročník
Výchova k občanství
6. ročník
domov
7. ročník
řízení ve společnosti
má vlast
8. ročník
právní minimum
miniúvod do lidských práv
9. ročník
občan
7. ročník
řízení ve společnosti
8. ročník
právní minimum
9. ročník
občan
občan a právo
Přírodopis
7. ročník
strunatci - podkmen obratlovci
Zeměpis
8. ročník
socioekonomický zeměpis ČR
občan a právo
Zeměpis
7. ročník
Evropa
8. ročník
socioekonomický zeměpis ČR
9. ročník
politický zeměpis
Pokryto předmětem
Matematika
Pokryto předmětem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Matematika
Formy participace občanů v politickém
životě
Evropa a svět nás zajímá
Integrace do výuky
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
2. ročník
věta
Prvouka
3. ročník
3. ročník
věta, slovo
7. ročník
drama a divadlo
lidé a čas
Výchova k občanství
6. ročník
domov
7. ročník
řízení ve společnosti
8. ročník
právní minimum
9. ročník
občan
občan a právo
Zeměpis
8. ročník
socioekonomický zeměpis ČR
Anglický jazyk
4. ročník
konverzace
5. ročník
konverzace
8. ročník
konverzace
Matematika
1. ročník
čísla do 100 - celé desítky
3. ročník
násobení a dělení
4. ročník
počítáme s velkými čísly
5. ročník
konstrukce a obvod základních
geometrických obrazců
velká čísla
písemné dělení
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
26
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
3.2 Začlenění průřezových témat
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Evropa a svět nás zajímá
grafy
geometrie
7. ročník
procenta
8. ročník
základy statistiky
Informační a komunikační technologie
5. ročník
vyhledávání informací
Prvouka
3. ročník
rozmanitost přírody
Vlastivěda
4. ročník
Česká republika
5. ročník
Evropa a svět
z českých dějin
Výchova k občanství
7. ročník
svět kolem nás
9. ročník
občan
globální svět
8. ročník
9. ročník
poslech skladeb a různých hudebních
období
poslechové činnosti
Výtvarná výchova
4. ročník
kultura výtvarného umění
Německý jazyk
8. ročník
reálie německy mluvících zemí
9. ročník
reálie německy mluvících zemí
Cvičení z matematiky
poměr, úměrnost, mocniny
Pokryto předmětem
Matematika
Výtvarná výchova
Pokrytí v projektu
globální problémy
Objevujeme Evropu a svět
Integrace do výuky
Fyzika
6. ročník
látka a těleso
8. ročník
tepelné jevy
Český jazyk a literatura
2. ročník
měkké souhlásky
9. ročník
elektrodynamika (elektromagnetické jevy)
3. ročník
vyjmenovaná slova
jaderná energie
6. ročník
vypravování
vesmír
Chemie
8. ročník
Anglický jazyk
5. ročník
konverzace
bez čeho nelze žít - voda, vzduch
7. ročník
9. ročník
deriváty uhlovodíků
Přírodopis
7. ročník
Matematika
2. ročník
automatizace spojů
semenné rostliny
8. ročník
8. ročník
orgánové soustavy člověka
9. ročník
přírodní katastrofy
Přírodověda
5. ročník
rozmanitost životních podmínek
Zeměpis
6. ročník
vesmír, vývoj poznání vesmíru
Výchova k občanství
7. ročník
svět kolem nás
krajinná sféra
9. ročník
občan
Evropa
Zeměpis
6. ročník
glóbus a mapa
7. ročník
Hudební výchova
4. ročník
poslechová hudba
konverzace
slovní úlohy
7. ročník
Evropa
písně ve 4/4 taktu
9. ročník
politický zeměpis
5. ročník
poslechová hudba
6. ročník
poslechové činnosti
Hudební výchova
3. ročník
písně ve 3/4 taktu
7. ročník
poslechové činnosti
Výtvarná výchova
4. ročník
výtvarné vyjádření skutečnosti a fantazie
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
27
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
3.2 Začlenění průřezových témat
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
Konverzace z jazyka německého
8. ročník
reálie
Hudební výchova
3. ročník
písně ve 3/4 taktu
Konverzace z jazyka anglického
reálie
Tělesná výchova
4. ročník
vztah ke sportu
Cvičení z matematiky
9. ročník
poměr, úměrnost, mocniny
5. ročník
gymnastika
6. ročník
komunikace v TV
Pokryto předmětem
7. ročník
komunikace v TV
Informační a komunikační Matematika
8. ročník
komunikace v TV
9. ročník
komunikace v TV
Pokrytí v projektu
Den Země
Pokryto předmětem
Informační a komunikační
Jsme Evropané
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
1. ročník
analýza a syntéza slabik
4. ročník
slovní druhy
5. ročník
slovní druhy
Matematika
3. ročník
násobení a dělení
Vlastivěda
4. ročník
Česká republika
5. ročník
Evropa a svět
Pokrytí v projektu
žijeme v ČR - žijeme v
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
8. ročník
román
Anglický jazyk
3. ročník
konverzace
5. ročník
Dějepis
6. ročník
antické státy
7. ročník
úvod do učiva středověku
konverzace
Matematika
3. ročník
základy rovinné a prostorové geometrie
objevné plavby
Dějepis
7. ročník
Čechy v královské době
8. ročník
první světová válka
9. ročník
vývoj po 1. světové válce
9. ročník
II. světová válka
Výchova k občanství
7. ročník
člověk a kultura
počátky českých dějin
svět po II. světové válce
Výchova k občanství
7. ročník
svět kolem nás
8. ročník
právní minimum
9. ročník
občan
9. ročník
v pracovním poměru
globální svět
Zeměpis
7. ročník
Evropa
Asie
Přírodopis
Severní a Jižní Amerika
přírodní zdroje a hospodaření s nimi
Zeměpis
7. ročník
Evropa
Hudební výchova
6. ročník
poslechové činnosti
8. ročník
socioekonomický zeměpis ČR
7. ročník
vokální činnosti
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
28
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
3.2 Začlenění průřezových témat
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
8. ročník
poslechové činnosti
Asie
9. ročník
vokální činnosti
Severní a Jižní Amerika
Člověk a svět práce
4. ročník
příprava pokrmů
5. ročník
příprava pokrmů
Německý jazyk
8. ročník
reálie německy mluvících zemí
9. ročník
reálie německy mluvících zemí
Pokryto předmětem
Hudební výchova
3. ročník
poslechová hudba
4. ročník
Výtvarná výchova
1. ročník
námětové malby a kresby
práce s drobným materiálem
Den Země
konstrukční činnosti
žijeme v ČR - žijeme v
2. ročník
Lidské vztahy
Český jazyk a literatura
2. ročník
slovní druhy
3. ročník
slovní druhy
8. ročník
román
9. ročník
FS prostě sdělovací
Anglický jazyk
5. ročník
konverzace
4. ročník
počítáme písemně
Prvouka
3. ročník
člověk a jeho zdraví
Výchova k občanství
6. ročník
miniúvod do lidských práv
život mezi lidmi
člověk a kultura
8. ročník
člověk v sociálních vztazích
9. ročník
v pracovním poměru
Zeměpis
7. ročník
práce s drobným materiálem
3. ročník
příprava pokrmů
práce s drobným materiálem
konstrukční činnosti
Německý jazyk
8. ročník
reálie německy mluvících zemí
9. ročník
reálie německy mluvících zemí
Pokrytí v projektu
konverzace
Matematika
1. ročník
názorný úvod k učivu o přirozeném čísle
Fyzika
8. ročník
příprava pokrmů
konstrukční činnosti
Integrace do výuky
7. ročník
poslechová hudba
Člověk a svět práce
1. ročník
příprava pokrmů
Pokrytí v projektu
6. ročník
společenský zeměpis
Výchova ke zdraví
9. ročník
osobní bezpečí
Výtvarná výchova
globální problémy
9. ročník
rodokmen
žijeme v ČR - žijeme v
hravá škola
Etnický původ
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
2. ročník
měkké souhlásky
6. ročník
pohádky a nepohádky
Matematika
1. ročník
názorný úvod k učivu o přirozeném čísle
3. ročník
základy rovinné a prostorové geometrie
Prvouka
člověk a jeho zdraví
tepelné jevy
Evropa
Dějepis
9. ročník
vývoj po 1. světové válce
Výchova k občanství
7. ročník
život mezi lidmi
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
29
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
3.2 Začlenění průřezových témat
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
Princip sociálního smíru a solidarity
člověk a kultura
Zeměpis
6. ročník
zeměpis světadílů a oceánů
7. ročník
Evropa
lidská práva
9. ročník
v pracovním poměru
Zeměpis
6. ročník
zeměpis světadílů a oceánů
Asie
Severní a Jižní Amerika
9. ročník
hospodářský zeměpis
Hudební výchova
3. ročník
poslechová hudba
Výchova ke zdraví
6. ročník
všichni jsme lidé
Tělesná výchova
5. ročník
gymnastika
Člověk a svět práce
4. ročník
příprava pokrmů
5. ročník
příprava pokrmů
Multikulturalita
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
6. ročník
rozvrstvení národního jazyka
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
4. ročník
slovní druhy
Matematika
2. ročník
číselný obor 0 - 100
8. ročník
slovní úlohy
Prvouka
1. ročník
rozmanitost přírody
2. ročník
rozmanitost přírody
3. ročník
člověk a jeho zdraví
Přírodověda
4. ročník
živočišná a rostlinná společenstva
5. ročník
živočichové a jejich rozmanitost,
poznávání přírody
Anglický jazyk
5. ročník
konverzace
Přírodopis
6. ročník
člověk a příroda
Matematika
7. ročník
společenstva
Zeměpis
6. ročník
krajinná sféra
grafy
Dějepis
6. ročník
starověké despocie
antické státy
Výchova k občanství
7. ročník
člověk a kultura
Výtvarná výchova
5. ročník
výtvarné vyjádření skutečnosti a fantazie
Pokryto předmětem
Výtvarná výchova
Zeměpis
Evropa
Pokrytí v projektu
Asie
ekosystémy
Severní a Jižní Amerika
Základní podmínky života
Princip sociálního smíru a solidarity
Integrace do výuky
Anglický jazyk
9. ročník
konverzace
Výchova k občanství
7. ročník
člověk a kultura
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
3. ročník
slovní druhy
Matematika
4. ročník
počítáme písemně
5. ročník
velká čísla
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
30
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
3.2 Začlenění průřezových témat
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
7. ročník
procenta
Prvouka
1. ročník
rozmanitost přírody
2. ročník
rozmanitost přírody
3. ročník
člověk a jeho zdraví
Fyzika
7. ročník
plyny
Chemie
8. ročník
jednoduché anorganické sloučeniny
9. ročník
redoxní reakce
Přírodověda
5. ročník
podmínky života na Zemi
energie
deriváty uhlovodíků
rozmanitost životních podmínek
Fyzika
8. ročník
přírodní látky
Chemie
bez čeho nelze žít - voda, vzduch
Přírodopis
6. ročník
plasty a syntetická vlákna
elektrický proud
planeta Země a vznik života na Zemi
Zeměpis
Přírodopis
7. ročník
strunatci - podkmen obratlovci
9. ročník
přírodní zdroje a hospodaření s nimi
Zeměpis
6. ročník
krajinná sféra
zeměpis světadílů a oceánů
krajinná sféra
Hudební výchova
1. ročník
zvuk - tón
7. ročník
Evropa
Asie
Severní a Jižní Amerika
Člověk a svět práce
6. ročník
pěstitelské práce
8. ročník
obecný zeměpis ČR
7. ročník
pěstitelské práce
9. ročník
krajina a životní prostředí
8. ročník
pěstitelské práce a chovatelství
Výtvarná výchova
1. ročník
výtvarné vyjádření skutečnosti a fantazie
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
2. ročník
velká písmena
6. ročník
výpisky
Anglický jazyk
7. ročník
gramatika
Matematika
3. ročník
násobení a dělení dvojciferných čísel
4. ročník
počítáme s velkými čísly
kultura výtvarného umění
Výchova ke zdraví
9. ročník
osobní bezpečí
Člověk a svět práce
4. ročník
pěstitelské práce
5. ročník
pěstitelské práce
Praktikum z biologie
7. ročník
člověk a příroda
Cvičení z matematiky
9. ročník
racionální čísla, procenta
Pokryto předmětem
Přírodověda
5. ročník
2. ročník
živočišná a rostlinná společenstva
Matematika
rozmanitost životních podmínek
Pokrytí v projektu
Výchova k občanství
6. ročník
domov
globální problémy
branný den
7. ročník
přírodní a kulturní bohatství
Den Země
ekosystémy
9. ročník
globální svět
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
31
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
3.2 Začlenění průřezových témat
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Vztah člověka k prostředí
Integrace do výuky
Severní a Jižní Amerika
Český jazyk a literatura
2. ročník
měkké souhlásky
8. ročník
obecný zeměpis ČR
9. ročník
krajina a životní prostředí
Anglický jazyk
3. ročník
konverzace
Hudební výchova
1. ročník
zvuk - tón
4. ročník
konverzace
6. ročník
vokální činnosti
6. ročník
konverzace
7. ročník
vokální činnosti
8. ročník
vokální činnosti
9. ročník
vokální činnosti
Matematika
1. ročník
jednoduché slovní úlohy
4. ročník
5. ročník
konstrukce a obvod základních
geometrických obrazců
geometrie
8. ročník
základy statistiky
Prvouka
1. ročník
rozmanitost přírody
člověk a jeho zdraví
2. ročník
člověk a jeho zdraví
rozmanitost přírody
3. ročník
Dějepis
6. ročník
člověk a jeho zdraví
pravěk
starověké despocie
7. ročník
9. ročník
Chemie
8. ročník
9. ročník
Přírodopis
6. ročník
7. ročník
Tělesná výchova
4. ročník
sport handicapovaných
5. ročník
sportovní hry
6. ročník
protahovací cvičení ( strečink )
7. ročník
protahovací cvičení (strečink)
8. ročník
protahovací cvičení (strečink)
9. ročník
protahovací cvičení (strečink)
Člověk a svět práce
1. ročník
pěstitelské práce
pěstitelské práce
3. ročník
pěstitelské práce
4. ročník
pěstitelské práce
přírodní a kulturní bohatství
5. ročník
pěstitelské práce
globální svět
6. ročník
práce s technickými materiály
7. ročník
práce s technickými materiály
chemické prvky
8. ročník
práce s technickými materiály
chemické reakce a chemické rovnice
redoxní reakce
Praktikum z biologie
7. ročník
člověk a příroda
mnohobuněčné organismy
Cvičení z matematiky
9. ročník
racionální čísla, procenta
nižší živočichové - bezobratlí
Pokryto předmětem
strunatci - podkmen obratlovci
Fyzika
společenstva
8. ročník
savci
9. ročník
přírodní zdroje a hospodaření s nimi
Zeměpis
7. ročník
kultura výtvarného umění
2. ročník
Evropa v raném středověku
Výchova k občanství
6. ročník
domov
7. ročník
Výtvarná výchova
3. ročník
výtvarné vyjádření skutečnosti a fantazie
Evropa
Matematika
Výtvarná výchova
Pokrytí v projektu
globální problémy
Den Země
žijeme v ČR - žijeme v
ekosystémy
Asie
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
32
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
3.2 Začlenění průřezových témat
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímaní mediálních
sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Integrace do výuky
7. ročník
Internet
Český jazyk a literatura
5. ročník
slovní druhy
Dějepis
9. ročník
II. světová válka
9. ročník
FS publicistický
poslední půlstoletí
Anglický jazyk
7. ročník
konverzace
Výchova k občanství
7. ročník
život mezi lidmi
8. ročník
Zeměpis
6. ročník
konverzace
Matematika
2. ročník
číselný obor 0 - 50
7. ročník
6. ročník
WWW - word wide web - web
7. ročník
Internet
8. ročník
zeměpis světadílů a oceánů
7. ročník
Evropa
Asie
Severní a Jižní Amerika
práce s informacemi
Výpočetní technika
9. ročník
www
Internet
Pokryto předmětem
práce s informacemi
Přírodověda
4. ročník
živočišná a rostlinná společenstva
Fyzika
Výtvarná výchova
Pokrytí v projektu
branný den
Fyzika
6. ročník
elektrické vlastnosti látek
9. ročník
atomy a záření
Zeměpis
6. ročník
glóbus a mapa
procenta
Informační a komunikační technologie
5. ročník
vyhledávání informací
vesmír, vývoj poznání vesmíru
Stavba mediálních sdělení
Integrace do výuky
vesmír, vývoj poznání vesmíru
Hudební výchova
4. ročník
poslechová hudba
Výpočetní technika
9. ročník
práce s informacemi
www
Český jazyk a literatura
3. ročník
slovní druhy
Anglický jazyk
4. ročník
konverzace
Základy administrativy
7. ročník
nácvik psaní písmen - číselná řada
Pokryto předmětem
Pokryto předmětem
Fyzika
Fyzika
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
4. ročník
stavba věty jednoduché
6. ročník
jednoduché komunikační žánry
9. ročník
FS publicistický
Informační a komunikační technologie
6. ročník
WWW - word wide web - web
Vnímání autora mediálních sdělení
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
4. ročník
souvětí
5. ročník
slovní druhy
Anglický jazyk
7. ročník
konverzace
Informační a komunikační technologie
6. ročník
WWW - word wide web - web
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
33
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Charakteristika ŠVP
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
3.2 Začlenění průřezových témat
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
7. ročník
práce s informacemi
Přírodověda
4. ročník
živočišná a rostlinná společenstva
Hudební výchova
5. ročník
poslechová hudba
Výtvarná výchova
1. ročník
kultura výtvarného umění
Výpočetní technika
9. ročník
práce s informacemi
Pokryto předmětem
Fyzika
Základy administrativy
nácvik psaní písmen - číselná řada
Pokryto předmětem
Fyzika
Výtvarná výchova
Práce v realizačním týmu
Integrace do výuky
Výtvarná výchova
5. ročník
kultura výtvarného umění
Výchova ke zdraví
7. ročník
zdravá výživa
Pokryto předmětem
Fungování a vliv médií ve společnosti
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
5. ročník
slovní druhy
6. ročník
divadlo a film
Anglický jazyk
9. ročník
konverzace
Výchova k občanství
7. ročník
život mezi lidmi
8. ročník
Fyzika
Výtvarná výchova
Pokrytí v projektu
zdravá výživa
řád třídy
branný den
Den Země
žijeme v ČR - žijeme v
ekosystémy
lidové tradice
hospodaření
Chemie
jednoduché anorganické sloučeniny
9. ročník
energie
deriváty uhlovodíků
Přírodopis
6. ročník
život na Zemi
8. ročník
orgánové soustavy člověka
genetika
Výchova ke zdraví
7. ročník
zdravá výživa
Pokryto předmětem
Fyzika
Tvorba mediálního sdělení
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
5. ročník
stavba slova
Výchova k občanství
7. ročník
život mezi lidmi
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
34
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Charakteristika ŠVP
4 Učební plán
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
35
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební plán
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
4 Učební plán
Název ŠVP
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Motivační název
"Gól dáme hlouposti, zvítězíme chytrostí."
Datum
5.12.0006
Verze
číslo 1
Platnost
1. 9. 2007
Název RVP
RVP - schválený dokument k
1.9.2005
Počet týdnů
40
Datum
12.6.2006
Platnost
od 1.9.2005
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
36
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební plán
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Ročníkový učební plán
1. stupeň
1. ročník
Český jazyk a literatura
2. ročník
8+1
3. ročník
8+2
Anglický jazyk
Matematika
4
5
4. ročník
5. ročník
8
8
6+1
3
3
3
5
4+1
4+1
Informační a komunikační
technologie
Prvouka
1
2
2
2+1
Přírodověda
Vlastivěda
1+1
2
1
2
Hudební výchova
1
1
1
1
1
Výtvarná výchova
1
1
1+1
2
2
Tělesná výchova
2
2
2
2
2
Člověk a svět práce
1
1
1
Kroužek jazyka anglického
Pohybové a sportovní aktivity
1
1
1
N
N
1
1
1
N
1
N
2
1
Internetové odpoledne
Celkem základní dotace
Celkem disponibilní
Celkem v ročníku
N
N
N
2
1
N
N
2
1
19
20
23
23
24
1
2
2
2
2
20
22
25
25
26
N
N
2. stupeň
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Český jazyk a literatura
4
4
4
4
Anglický jazyk
3
3
3
3
Matematika
4
4
4
4
Informační a komunikační
technologie
1
Dějepis
2
2
2
2
Výchova k občanství
1
1
1
1
Fyzika
1
2
2
1
2
2
Chemie
Přírodopis
1
2
1
2
Zeměpis
2
2
1
1
Hudební výchova
1
1
1
1
Výtvarná výchova
2
2
1
1
Výchova ke zdraví
1
1
Tělesná výchova
2
2
2
2
Člověk a svět práce
1
1
1
1
1
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
37
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební plán
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
0+3
Německý jazyk
0+3
Technické kreslení
0+1
Výpočetní technika
0+1
Konverzace z jazyka
německého
Konverzace z jazyka
anglického
0+1
0+1
Praktikum z biologie
0+1
Základy administrativy
0+1
Sportovní příprava
0+3
*
0+3
*
*
*
*
0+3
*
0+3
1
Cvičení z jazyka českého
1
1
N
1
2
2
Internetové odpoledne
1
N
N
2
1
N
2
N
1
1
Práce na PC
Celkem základní dotace
Celkem disponibilní
Celkem v ročníku
N
nepovinný
*
bez skupiny
*
N
N
N
Tanečně dramatická výchova
Pohybové a sportovní aktivity
*
*
Cvičení z matematiky
Domácnost
*
N
N
2
1
N
N
N
N
26
27
25
26
3
5
8
8
29
32
33
34
Přehled využití týdnů
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
38
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5 Učební osnovy
Název ŠVP
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Motivační název
"Gól dáme hlouposti, zvítězíme chytrostí."
Datum
5.12.0006
Verze
číslo 1
Platnost
1. 9. 2007
Název RVP
RVP - schválený dokument k
1.9.2005
Počet týdnů
40
Datum
12.6.2006
Platnost
od 1.9.2005
5.1 Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré
jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa
základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní
správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat
výsledky svého poznávání.
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk
a Další cizí jazyk.
Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale
jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání českého
jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních
i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému
dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám
sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k
formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama.
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s
porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí
výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k
nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících
se učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého
jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému
myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení
potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např.
dovednosti porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k
zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i
předmětem poznávání.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické
znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat
literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé
recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které
mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.
Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy, zařazené jako
doplňující obor vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
39
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.1 Jazyk a jazyková komunikace
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy
jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje
celoživotního vzdělávání
- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního
i kulturního bohatství
- vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání
informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
- zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k
jazyku v rámci interkulturní komunikace
- samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s
texty různého zaměření
- získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe
sama
- individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního
vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a
estetického vnímání
Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické,
sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve
kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky.
Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně
týkají (napě. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže
komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu
informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu,
bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět
konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky
týkající se informací osobního rázu, napě. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na
podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a
je ochoten mu/jí pomoci.
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
40
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
5.1.1 Český jazyk a literatura
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
8+1
8+2
8
8
6+1
4
4
4
4
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupně
Předmět český jazyk a literatura se vyučuje na 1. stupni ZŠ jako samostatný předmět v 1. ročníku
s devítihodinovou dotací, v 2. ročníku s desítihodinovou časovou dotací, ve 3. a 4. ročníku s osmihodinovou
dotací a v 5. ročníku se sedmihodinovou dotací.
Zaměření vzdělávání:
- komunikační a slohová výchova
- jazyková výchova
- literární výchova
Organizační vymezení:
- vyučování probíhá v učebně, počítačové a multimediální učebně, využíváme programů místní knihovny,
divadel.
Ve výuce užíváme tyto metody a formy práce - frontální vyučování, rozhovor, diskusi, skupinovou práci, besedy,
projekty, problémové vyučování.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka:
Kompetence k učení
učitel - vede žáky ke stálému zdokonalování čtení, vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných
k práci, stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu
žák - je motivován k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu
Kompetence k řešení problémů
učitel - hodnotí práci žáků způsobem, kterým umožňuje vnímat vlastní pokrok
žák - navrhuje různá řešení problémů, dokončuje úkoly a zdůvodňuje své závěry, pomáhá spolužákům
Kompetence komunikativní
učitel - vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu
žák - dokáže prezentovat své myšlenky a názory
Kompetence sociální a personální
učitel - vyžaduje dodržování nejen pravidel slušného chování, ale i stanovených pravidel při práci, rozděluje
pracovní úkoly ve skupině, hodnotí výsledky činnosti skupin i jednotlivců, dodává žákům sebedůvěru
žák - chápe potřebu efektivní spolupráce, dokáže požádat o pomoc a pracuje ve skupině
Kompetence občanské
učitel - vede k respektu ostatních lidí a motivuje žáky k ohleduplnosti i k handicapovaným lidem
žák - poznává tradice, zvyky a kulturní dědictví, získává kladný postoj k umění, respektuje rovnoprávnost všech
lidí
Kompetence pracovní
učitel - dohlíží na bezpečnou manipulaci žáků s pomůckami, přístroji a materiály při jejich používání, vede žáky
k přípravě a udržování pracovního prostoru
žák - dodržuje zásady bezpečné manipulace s pomůckami, efektivně si organizuje svůj pracovní prostor
a uplatňuje osvojené vědomosti a návyky v osobním životě
Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupně.
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
41
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura
Předmět český jazyk a literatura se vyučuje na 2. stupni ZŠ jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku
s čtyřhodinovou časovou dotací v nesportovních třídách i ve třídách s RvTv.
Zaměření vzdělávání:
- vzdělání je zaměřeno na orientaci a získávání základních znalostí z jednotlivých disciplín bohemistiky
- poznání záměru autora
- hlavní myšlenky literárního díla
- vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků
- využívání různých zdrojů informací pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání
a sebevzdělávání
Organizační vymezení:
- vyučování probíhá hlavně v kmenových třídách, bývá doplňováno výukou v počítačové učebně, videoučebně
a obvodní knihovně
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka:
Kompetence k učení
učitel - zadává žákům úkoly, vede žáka k užívání správné terminologie a osvojování si základních jazykových
a literárních pojmů, zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
žák - vyhledává potřebné informace v příslušných informačních zdrojích (internet, rozhlas, televize, odborné
časopisy a encyklopedie), získané poznatky propojuje se znalostmi dalších vzdělávacích oblastí, užívá správnou
terminologii a osvojuje si základní jazykové a literární pojmy
Kompetence k řešení problémů
učitel - zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů, vede žáky k plánování
žák - diskutuje o zadaných úkolech, usiluje o vhodné způsoby jejich řešení, využívá získaných vědomostí
a dovedností k objevování různých variant řešení
Kompetence komunikativní
učitel - vede s žáky řízený dialog, rozvíjí jejich slovní zásobu, zadává úkoly, při kterých žáci mohou
spolupracovat, brát ohled na ostatní, srozumitelně argumentovat ústně i písemně
žák - vyjadřuje své myšlenky a názory v logických postupných krocích výstižně a kultivovaně, orientuje se
v různých typech textů a záznamů, využívá dostupné informační zdroje
Kompetence sociální a personální
učitel - vyžaduje dodržování nejen pravidel slušného chování, ale i stanovených pravidel při práci, rozděluje
pracovní úkoly ve skupině, hodnotí výsledky činnosti skupin i jednotlivců, dodává žákům sebedůvěru
žák - chápe potřebu efektivní spolupráce, dokáže požádat o pomoc a pracuje ve skupině
Kompetence občanské
učitel - prezentuje fakta a argumenty pro utváření postojů a hodnot, které respektují rovnoprávnost všech lidí,
motivuje žáky k prozkoumání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
žák - poznává tradice, zvyky a kulturní dědictví, snaží se aktivně zapojit do kulturního dění a získává kladný
postoj k umění, respektuje rovnoprávnost všech lidí
Kompetence pracovní
učitel - dohlíží na bezpečnou manipulaci žáků s pomůckami, přístroji a materiály při jejich používání, vede žáky
k přípravě a udržování pracovního prostoru
žák - dodržuje zásady bezpečné manipulace s pomůckami, efektivně si organizuje svůj pracovní prostor
a uplatňuje osvojené vědomosti a návyky v osobním životě
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
42
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
1. ročník
1. ročník
8+1 týdně, povinný
1. jazyková, sluchová a zraková příprava
Výsledky vzdělávání
žák:
• porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti
• osvojuje si základní hygienické návyky spojené se psaním
Učivo
- analyticko - syntetická cvičení
- první hlásky a písmena
- činnosti a hry pro prostorové ztvárnění písmen
- uvolňovací cviky - psaní
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
cvičení pozornosti a soustředění
cvičení smyslového vnímání cvičení
dovednosti zapamatování
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
literatura
1. ročník
teorie a hra barev
materiály, pomůcky
didaktická technika
1. ročník
výtvarné vyjádření skutečnosti a
teorie a hra barev
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
43
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura
1. ročník
2. analýza a syntéza slabik
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- analýza a syntéza slabik se souhláskami m, l, s, p a
samohláskami a, e, i, o, u
• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu probraných písmen
- říkadla, pohádky - předčítání, poslech, vyprávění,
• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu probraných písmen
dramatizace
a slabik
- prvky písmen
• v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí
- čtení dvouslabičných slov s otevřenými a zavřenými
správné tempo řeči
slabikami
• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova
- čtení ze slabikáře, jazykolamy
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
- základní komunikační pravidla rozhovoru, zdvořilostní
výrazy
- čtení otevřených slabik se souhláskami m, l, s, p, první
věty
- hlásky a písmena t, T, j, J
- hry se slabikami a slovy
- vyprávění pohádek
- psaní písmen, slov a slabik
- hlásky a písmena y, Y, n, N, d, D, k, K
- slabiky zavřené
- slova s dvouhláskou au, ou
- hádanky a slovní hříčky
- hry s rýmy
- nácvik grafických elementů
- hlásky v, V, r, R, š, Š
- slova se dvěma souhláskami na začátku
- hlásky z, Z, h, H
- slova se dvěma souhláskami uprostřed
- hlásky c, C, č, Č
- ilustrace k pohádkám
- intonace mluvené řeči
- komunikace ve skupině
- vymýšlení příběhu, domýšlení příběhu
- psaní slov
- slova se zavřenou slabikou a se dvěma souhláskami na
začátku
- hlásky ž, Ž, b, B, ř, Ř
- čtení složitějších víceslabičných slov
- hlásky ch, Ch, g, G, f, F, ď, ť, ň
- básně a říkadla zpaměti
- psaní krátkých vět
- čtení slov se skupinami di, ti, ni, dy, ty, ny, dě, tě, ně, bě,
pě, vě, mě
- opis, přepis, diktát slov
- jména spisovatelů, básníků, ilustrátorů
- slova se slabikotvornými l, r
- čtení delších slov se shluky souhlásek
- čtení vět s porozuměním a doplňování kresbou
- psaní s porozuměním
- schopnost jasně a stručně formulovat svá přání a názory
- práce s knihou - vnímání a poslech textu, reprodukce,
domýšlení, vymýšlení, dramatizace, popis příběhu
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
44
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
1. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity (pružnost nápadů)
Poznávání lidí
rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a
hledání výhod v odlišnostech
Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy
Komunikace
řeč těla, zvuků a slov
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
co Evropu spojuje a co ji rozděluje
Prvouka
Člověk a svět práce
1. ročník
lidé kolem nás
lidé a čas
2. ročník
lidé kolem nás
lidé a čas
Hudební výchova
1. ročník
práce s drobným materiálem
2. ročník
práce s drobným materiálem
3. ročník
práce s drobným materiálem
Prvouka
1. ročník
rytmizace slov
Výtvarná výchova
1. ročník
místo, kde žijeme
rozmanitost přírody
lidé kolem nás
lidé a čas
Hudební výchova
výtvarné vyjádření skutečnosti a
Člověk a svět práce
práce s drobným materiálem
rytmizace slov
Tělesná výchova
hygiena a bezpečnost v Tv a
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
45
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
2. ročník
2. ročník
8+2 týdně, povinný
1. věta
Výsledky vzdělávání
žák:
• porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené
složitosti
• respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru
• v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí
vhodné tempo řeči
• rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k
jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
Průřezová témata
Učivo
- věta
- abeceda a písmo
- telefonický rozhovor
- dopis z prázdnin
- vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy
- druhy vět
- čtení s porozuměním
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Hudební výchova
VÝCHOVA
1. ročník
Rozvoj schopností poznávání
noty a jejich zápis
cvičení dovednosti zapamatování
Výtvarná výchova
Seberegulace a sebeorganizace
2. ročník
organizace vlastního času
výtvarné vyjádření skutečnosti a
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z
Evropy a světa
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Prvouka
2. ročník
lidé kolem nás
lidé a čas
Výtvarná výchova
výtvarné vyjádření skutečnosti a
kultura výtvarného umění
didaktická technika
ostatní
2. slovo a slovní význam
Výsledky vzdělávání
žák:
• porovnává význam slov, zvláště slova opačného významu
a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená
Učivo
- slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná,
souzačná, opačného významu
- význam slabik při dělění slov
- hry se slovy
- vyprávění podle osnovy
- lidová poezie - verše
- přednes zpaměti
- základní orientace v knize, encyklopedii
- tvarové skupiny, věty
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
cvičení pozorování a empatického a
aktivního naslouchání
Výtvarná výchova
Prvouka
literatura
2. ročník
kultura výtvarného umění
materiály, pomůcky
didaktická technika
2. ročník
rozmanitost přírody
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
46
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
2. ročník
3. slabika, hláska
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Učivo
- rozdělení hlásek
- dlouhé a krátké samohlásky
- dvojhlásky, slabikotvorné r, l
- blahopřání, přání, pozdrav, dokončení příběhu
- dramatizace prožitků, situací
- plynulé čtení s porozuměním přiměřených textů
- předložkové tvary
- interpunkce, výrazné čtení
- recitace básní
- vyprávění podle obrázků
- hádanky, slovní hříčky
- přepis textu
- významná data
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
cvičení dovednosti zapamatování
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity, citlivosti
Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve skupině
(třídě)
Člověk a svět práce
Člověk a svět práce
literatura
1. ročník
práce s drobným materiálem
2. ročník
práce s drobným materiálem
3. ročník
práce s drobným materiálem
1. ročník
práce s drobným materiálem
2. ročník
práce s drobným materiálem
3. ročník
práce s drobným materiálem
Tělesná výchova
2. ročník
hygiena a bezpečnost v Tv a
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. tvrdé souhlásky
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
• čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu
literární texty přiměřené věku
Učivo
- psaní y/ ý po tvrdých souhláskách
- slova s tvrdými slabikami
- porozumění slovům - užití ve větách
- hry se slovy
- novoroční přání
- pohádky, básně, říkadla, rýmy
- doplňování vět
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
cvičení pozornosti a soustředění
Výtvarná výchova
Hudební výchova
2. ročník
kultura výtvarného umění
3. ročník
poslechová hudba
Výtvarná výchova
2. ročník
kultura výtvarného umění
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
47
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
2. ročník
5. měkké souhlásky
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
• pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů a podle
svých schopností
• zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
• seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle
nich jednoduchý příběh
Průřezová témata
Učivo
- psaní i/ í poměkkých souhláskách
- užití ve větách
- velikonoční pozdrav
- správné čtení předložek v textu
- recitace básní
- citová výchova
- odpovědi na otázky
- souhlásky znělé a neznělé uprostřed a na konci slov
- rozlišení podstatných jmen a sloves ve větě
- slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
- vyprávění podle osnovy
- tiché čtení s porozuměním
- spojování obsahu textu s ilustrací
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Prvouka
VÝCHOVA
1. ročník
Rozvoj schopností poznávání
místo, kde žijeme
cvičení pozornosti a soustředění
lidé kolem nás
Kreativita
lidé a čas
cvičení pro rozvoj základních rysů
2. ročník
kreativity, "dotahovat" nápady do reality
místo, kde žijeme
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
lidé kolem nás
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
lidé a čas
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná
rovnost
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů
prostředí na zdraví, jejich komplexní a
synergické působení, možnosti a
způsoby ochrany zdraví)
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
Prvouka
2. ročník
místo, kde žijeme
Člověk a svět práce
4. ročník
příprava pokrmů
ostatní
6. slovní druhy
Výsledky vzdělávání
žák:
• píše věcně a správně jednoduchá sdělení
• užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
Průřezová témata
Učivo
- podstatná jména - třídění, používání ve větách
- slovesa - vyhledávání, třídění, použití ve větách
- předložky - spojení s podstatnými jmény
- popis přípravy jednoduchého pokrmu
- návštěva knihovny
- vím, o čem čtu
- psaní podstatných jmen, sloves a předložek
přesahy do učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Prvouka
Lidské vztahy
1. ročník
udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet
lidé kolem nás
spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na
2. ročník
jejich kulturní, sociální, náboženské,
lidé kolem nás
zájmové nebo generační příslušnosti
přesahy z učebních bloků:
Hudební výchova
1. ročník
noty a jejich zápis
3. ročník
rytmická cvičení
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
48
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
2. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
7. velká písmena
Výsledky vzdělávání
žák:
• porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost,vlastnost
Učivo
- velká písmena ve jménech osob a zvířat
- psaní adresy
- vyprávění - těšíme se na prázdniny
- slova s předložkami
- spisovatelé, básníci, ilustrátoři - Ondřej Sekora, Václav
Čtvrtek, Zdeněk Svěrák, Josef Lada
- velká písmena na začátku věty
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
odpady a hospodaření s odpady
(odpady a příroda)
Prvouka
literatura
přesahy z učebních bloků:
1. ročník
rozmanitost přírody
2. ročník
rozmanitost přírody
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
49
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
3. ročník
3. ročník
8 týdně, povinný
1. věta, slovo
Výsledky vzdělávání
žák:
• odůvodňuje a píše správně i, í, y, ý po tvrdých a měkkých
souhláskách, i po oboj. souhláskách ve vyjmenovaných
slovech
• odůvodňuje slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
• odůvodňuje velká písmena na začátku věty a v typických
případech vlastních jmen osob, zvířat a místních
pojmenování
• spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami
a jinými spojovacími výrazy
Učivo
- pravopis y/ý, i/í po tvrdých a měkkých souhláskách
- slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
- párové souhlásky na konci a uvnitř slova
- popis osoby
- místo, kde žijeme
- o naší zemi ČR, státní hymna
- pověsti O praotci Čechovi, O založení Prahy
- psaní velkých písmen
- věta jednoduchá a souvětí, stavba věty jednoduché
- podstatná jména, slovesa
- souvětí - určování vět v souvětí, spojování vět, doplňování
souvětí
- význam slov, slova souznačná, protikladná, příbuzná
- vyprávění a vymýšlení nadpisu k různým textům
- povolání, přísloví - práce, věci a činnosti kolem nás
- vyprávění pověstí a příběhů po částech
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
cvičení pozornosti a soustředění
cvičení dovednosti zapamatování
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých typů
problémů a sociálních rolí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
způsoby uplatňování demokratických
principů a hodnot v každodenním
životě školy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
naši sousedé v Evropě
Prvouka
Člověk a svět práce
1. ročník
lidé kolem nás
2. ročník
lidé kolem nás
3. ročník
lidé a čas
Hudební výchova
1. ročník
práce s drobným materiálem
2. ročník
práce s drobným materiálem
3. ročník
práce s drobným materiálem
Přírodověda
rytmická cvičení
5. ročník
poslechová hudba
Výtvarná výchova
4. ročník
živočišná a rostlinná
Hudební výchova
3. ročník
výtvarné vyjádření skutečnosti a
2. ročník
rytmická cvičení - tempo
5. ročník
poslechová hudba
Výtvarná výchova
3. ročník
výtvarné vyjádření skutečnosti a
Tělesná výchova
komunikace v Tv
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
50
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
3. ročník
2. hláskosloví
Výsledky vzdělávání
žák:
• porovnává významy slov, vyhledává v textu slova
příbuzná
Učivo
- stavba slova, slovní přízvuk
- pravopis po obojetných souhláskách uvnitř slov vyjmenovaná slova po b
- psaní adresy
- výrazné čtení krátkých textů
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity (pružnost nápadů)
Prvouka
Člověk a svět práce
literatura
1. ročník
lidé kolem nás
2. ročník
lidé kolem nás
3. ročník
lidé a čas
materiály, pomůcky
didaktická technika
4. ročník
práce s papírem
ostatní
3. vyjmenovaná slova
Výsledky vzdělávání
žák:
• pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost
Učivo
- pravopis y/i po obojetných souhláskách uvnitř slov
- vyjmenovaná slova po l
- vyprávění podle osnovy
- témata - zimní měsíce, Vánoce, zima
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
tvořivost v mezilidských vztazích
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
život Evropanů a styl života v
evropských rodinách
Prvouka
literatura
přesahy z učebních bloků:
1. ročník
lidé kolem nás
2. ročník
lidé kolem nás
3. ročník
lidé a čas
Člověk a svět práce
1. ročník
práce s drobným materiálem
2. ročník
práce s drobným materiálem
3. ročník
práce s drobným materiálem
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
51
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
3. ročník
4. slovní druhy
Výsledky vzdělávání
žák:
• píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
• rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
• volí vhodné verbální i neverbální prostředky řeči v
běžných školních i mimoškolních situacích
• vyjadřuje své pocity z přečteného textu
• užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
• plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti
• píše správné tvary písmen a číslic
• správně spojuje písmena a slabiky, kontroluje vlastní
písemný projev
• na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
• seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle
nich jednoduchý příběh
• porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost
• rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje
pohádku od ostatních vyprávění
Učivo
- podstatná jména, poznávání, rod
- vyjmenovaná slova po m
- psaní adres vánočních pohledů, novoročních přání
- pohádky - B. Němcová, K. J. Erben, J. Lada
- vytváření knížek ve spojení s tématy v Prvouce a náměty
v PS
- slovesa - poznávání
- práce s naučeným textem
- čtení s porozuměním
- reprodukce textu - pohádka
- výpisky z přečteného textu (např. encyklopedie)
- vyjmenovaná slova po s
- slovní druhy - přídavná jména
- telefonický rozhovor
- téma - jarní měsíce, Velikonoce
- reprodukce čteného textu
- vyjmenovaná slova po v
- slovní druhy - přehled
- podstatná jména - rod, číslo, pádové otázky
- přivolání pomoci
- téma - příroda na jaře
- neživá příroda - voda
- báseň - verš, rým
- psaní slovních druhů
- vyjmenovaná slova po z
- slovesa - osoba, číslo, čas, infinitiv
- vyprávění pohádky podle osnovy, podle obrázků
- téma - živá příroda - rostliny, živočichové
- báseň a dětské knihy autorů V. Čtvrtka, K. Čapka
- procvičování vyjmenovaných slov a abecedy
- pozdrav z výletu, vyprávění o mamince, babičce
- téma - léto, prázdniny
- první záznamy z vlastní četby, název knihy, autor,
ilustrátor, vlastní obrázek
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
pružnost nápadů
Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve skupině
(třídě)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
uplatňování principu slušného chování
(základní morální normy)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
ovzduší (význam pro život na Zemi,
ohrožování ovzduší a klimatické a
změny, propojenost světa, čistota
ovzduší u nás)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
příklady stavby a uspořádání zpráv
(srovnávání titulních stran různých
deníků) a dalších mediálních sdělení
Prvouka
Vlastivěda
1. ročník
rozmanitost přírody
lidé a čas
2. ročník
lidé a čas
rozmanitost přírody
3. ročník
lidé a čas
rozmanitost přírody
Výtvarná výchova
4. ročník
mapy
Člověk a svět práce
literatura
výtvarné vyjádření skutečnosti a
materiály, pomůcky
1. ročník
práce s drobným materiálem
2. ročník
práce s drobným materiálem
3. ročník
práce s drobným materiálem
Přírodověda
4. ročník
živočišná a rostlinná
Hudební výchova
1. ročník
noty a jejich zápis
Člověk a svět práce
4. ročník
příprava pokrmů
Výtvarná výchova
3. ročník
výtvarné vyjádření skutečnosti a
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
52
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura
3. ročník
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
53
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
4. ročník
4. ročník
8 týdně, povinný
1. věta
Výsledky vzdělávání
žák:
• porovnává významy slov, rozlišuje slova spisovná a jejich
nespisovné tvary
• čte s porozuměním přiměřené náročné texty - potichu i
nahlas
Průřezová témata
Učivo
- souvětí, význam slov
- slabika, hláska, písmeno
- abeceda
- stavba slov
- vypravování
- členění textu
- pověsti
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Vlastivěda
Vlastivěda
4. ročník
z českých dějin
4. ročník
z českých dějin
Přírodověda
živočišná a rostlinná
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. předpony,předložky
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje ve slově část předponovou, příponovou, kořen a
koncovku
• čte správně a plynule, volí náležitou intonaci, tempo,
pauzy
Průřezová témata
Učivo
- vyjmenovaná slova
- adresa
- popis osoby
- povídky
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a
hledání výhod v odlišnostech
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
54
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
4. ročník
3. slovní druhy
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- vyjmenovaná slova
- popis předmětu
• odůvodňuje pravopis i, í/ y, ý ve slovech po obojetných
- poezie - rytmus básní
souhláskách
- slovesa - infinitiv, zvratná, složené a jednoduché tvary,
• určuje slovní druhy
časování
• rozlišuje podstatné informace v textu a okrajové informace
- vyprávění dle obrázkové osnovy
v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
- popis činnosti
zaznamenává
- lidová slovesnost
• rozumí čtenému textu
- podstatná jména - rod střední, ženský, mužský
• recituje přiměřeně náročné básně
- rozhovor
• vytváří krátký mluvený nebo písemný projev podle
- oznámení
obrázkové osnovy
- pohádky - významní autoři, dramatizace
• plnovýznamová slova využívá v gramaticky správných
- blahopřání
tvarech
- ilustrátoři
• vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz
- dopis
na záznamníku
• rozlišuje spisovná a nespisovná slova a vhodně je využívá
podle situace
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
empatie a pohled na svět očima
druhého
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
dovednosti pro řešení problémů v
mezilidských vztazích
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
kořeny a zdroje evropské civilizace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
lidské sídlo - město - vesnice (aplikace
na místní podmínky)
Přírodověda
Vlastivěda
4. ročník
rozmanitost přírodnin
5. ročník
živočichové a jejich rozmanitost,
Vlastivěda
4. ročník
mapy
Hudební výchova
literatura
4. ročník
Česká republika
Hudební výchova
poslechová hudba
Výtvarná výchova
výtvarné vyjádření skutečnosti a
námětové malby a kresby
kultura výtvarného umění
1. ročník
noty a jejich zápis
Člověk a svět práce
4. ročník
práce s drobným materiálem
Výtvarná výchova
námětové malby a kresby
výtvarné vyjádření skutečnosti a
kultura výtvarného umění
Tělesná výchova
komunikace v Tv
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. stavba věty jednoduché
Výsledky vzdělávání
žák:
• vyhledává základní skladební dvojice
• všímá si rozdílů zpracování textu krásné literatury a
literatury umělecko-naučné
Průřezová témata
Učivo
- základní skladební dvojice
- dětské časopisy, literatura pro děti, encyklopedie
přesahy do učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi
"faktickým a fiktivním" obsahem
přesahy z učebních bloků:
Přírodověda
5. ročník
soustavy lidského organismu
Člověk a svět práce
příprava pokrmů
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
55
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
4. ročník
5. shoda podmětu s přísudkem
Výsledky vzdělávání
žák:
• pamatuje si podstatná fakta ze sdělení
• rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě
• vyhledává informace v učebnicích, encyklopediích
Průřezová témata
literatura
Učivo
- zpráva sms, e-mail, reklama
- kulturní život v regionu
- významní autoři
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
6. souvětí
Výsledky vzdělávání
žák:
• odlišuje větu jednoduchou od souvětí
• zvládá základní příklady syntakt pravopisu
• píše správně po stránce obsahové i formální
• vyjádří své pocity z četby, z poslechu pořadu, z
divadelního či televizního představení
• rozumí literárním pojmům - přirovnání, zosobnění,
dramatizace, próza, poezie, encyklopedie a dokáže je
najít v textu
• provádí jednoduchý rozbor textu
Průřezová témata
Učivo
- léto - vypravování
- divadlo, film, televizní inscenace
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
identifikování postojů a názorů autora v
mediovaném sdělení
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
56
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
5. ročník
5. ročník
6+1 týdně, povinný
1. stavba slova
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a
koncovku
• porovnává význam slov - slova stejného nebo podobného
významu, vícevýznamová
• píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry
• aktivně se zapojí do jednoduché konverzace
• rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu
• hovoří souvisle o přečteném textu, vyjadřuje své pocity a
názory
Průřezová témata
Učivo
- předpony, význam slov
- dramatizace a popis - scénář
- poezie - rytmus básní, básnický přívlastek, zosobnění
- slovesný způsob - oznamovací, rozkazovací, podmiňovací
- popis pracovního postupu
- reprodukce čteného textu
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých typů
problémů a sociálních rolí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
základní kategorie fungování
demokracie (spravedlnost, řád, norma,
zákon, právo, morálka)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
tvorba mediálního sdělení pro školní
časopis, rozhlas, televizi
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
5. ročník
příprava pokrmů
Výtvarná výchova
námětové malby a kresby
didaktická technika
ostatní
2. skladba
Výsledky vzdělávání
žák:
• vyhledává základní skladební dvojice a v neúplné
skladební dvojici označuje základ věty
• rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
• odlišuje vyprávění literární od faktického
Učivo
- shoda podmětu s přísudkem
- několikanásobný podmět
- dopis
- sms zpráva, pozvánka
- mýty a legendy
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
57
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
5. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Vlastivěda
Vlastivěda
5. ročník
Česká republlika
5. ročník
Česká republlika
Informační a komunikační technologie
textový editor
Člověk a svět práce
práce s drobným materiálem
Výtvarná výchova
výtvarné vyjádření skutečnosti a
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. slovní druhy
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- podstatná jména - skloňování rodu mužského, ženského,
středního
• určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v
- vypravování
gramaticky správných tvarech
- lidová slovesnost - hádanky
• volí náležitou intonaci, přízvuk, tempo, pauzy podle
- osnova vypravování
komunikačního záměru
• píše i, í/y, ý ve slovech po obojetných souhláskách
- pohádky - významní autoři. ilustrátoři
- přání
• sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký
- hlavní a vedlejší autoři, řeč autora
mluvený nebo písemný projev (dodrží časovou
- zájmena
posloupnost)
- líčení zážitků, vypravování
• pozdraví a rozloučí se s kamarádem/dospělým
- číslovky
• čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i
- skladba - věta hlavní a vedlejší, souvětí
nahlas
- oznámení
• odlišuje větu jednoduchou i souvětí, větu jednoduchou
- divadlo, film, televizní inscenace
vhodně změní v souvětí
- příslovce, předložky, spojky
• posuzuje úplnost/neúplnost jednoduchého sdělení
- besídka
• poskytuje požadovanou informaci
- literatura pro děti, dětské časopisy, encyklopedie
• zaznamenává si zajímavé myšlenky
- částice, citoslovce
• užívá vhodných spojovacích výrazů, obměňuje je
- přímá řeč
• reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a
- báseň, pokus o vlastní tvorbu
zapamatuje si z něj podstatná fakta
- vlastní četba, doplňková četba
• vyhledává informace ve slovnících a dalších textech
• orientuje se v nabídce dětské literatury, pro vlastní četbu
využívá školní a místní knihovnu
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
58
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
5. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Anglický jazyk
VÝCHOVA
5. ročník
Sebepoznání a sebepojetí
konverzace
já jako zdroj informací o sobě
Vlastivěda
Kreativita
Evropa a svět
cvičení pro rozvoj základních rysů
Hudební výchova
kreativity - schopnost dotahovat
poslechová hudba
nápady do reality
Mezilidské vztahy
chování podporující dobré vztahy empatie
Komunikace
řeč těla, zvuků a slov, lidských skutků,
předmětů z prostředí vytvářeného
člověkem
Hodnoty, postoje, praktická etika
vytváření povědomí o kvalitách typů
odpovědnost, spolehlivost,
spravedlivost, respektování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
instituce Evropské unie a jejich
fungování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímaní mediálních
sdělení
rozlišování zábavních prvků ve sdělení
od informativních a společensky
významných
Vnímání autora mediálních sdělení
identifikování postojů a názorů autora v
mediovaném sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
vliv médií na každodenní život,
společnost, praktický život a kulturu z
hlediska současné i historické
perspektivy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
Vlastivěda
4. ročník
mapy
z českých dějin
Matematika
5. ročník
písemné dělení
Informační a komunikační technologie
vytváření informací
Přírodověda
soustavy lidského organismu
Člověk a svět práce
práce s papírem
Výtvarná výchova
kultura výtvarného umění
Tělesná výchova
komunikace v Tv
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
59
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
6. ročník
6. ročník
4 týdně, povinný
1. slovní druhy
Výsledky vzdělávání
žák:
• správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a
vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
Průřezová témata
literatura
Učivo
- podstatná jména
- odchylka od pravidelného skloňování
- přídavná jména
- stupňování, skloňování, jmenné tvary
- zájmena, druhy, skloňování
- číslovky, druhy, skloňování
- slovesa - mluvnické kategorie
- podmiňovací způsob přítomný a minulý
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
2. jazykové příruční slovníky
Výsledky vzdělávání
žák:
• samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,
Slovníkem spisovné češtiny a dalšími jazykovými
příručkami
Průřezová témata
literatura
Učivo
- slovník spisovné češtiny
- pravidla českého pravopisu
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
3. skladba
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- větné členy - podmět, přísudek, přívlastek, předmět,
příslovečné určení
• v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
- věta jednoduchá a její grafické znázornění
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché
i v souvětí
Průřezová témata
literatura
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
60
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
6. ročník
4. souvětí
Výsledky vzdělávání
žák:
• orientuje se ve stavbě souvětí
• správně používá interpunkci ve větě jednoduché i v
souvětí
• graficky zobrazuje souvětí a tvoří souvětí podle grafu
Průřezová témata
literatura
Učivo
- věty hlavní a vedlejší
- interpunkce v souvětí
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
5. zvuková stránka jazyka
Výsledky vzdělávání
žák:
• spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
Průřezová témata
literatura
Učivo
- hlásky
- spisovná a nespisovná výslovnost
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
6. rozvrstvení národního jazyka
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a
zdůvodní její užití
Průřezová témata
Učivo
- řeč a jazyk
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
specifické rysy jazyků a jejich
rovnocennost multikulturalita jako
prostředek vzájemného obohacování
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
7. bajka
Výsledky vzdělávání
žák:
• dokáže vyhledat ponaučení z bajky a vysvětlit
• vyhledává personifikaci
• zná zakladatele a hlavní autory píšící bajky
Průřezová témata
Učivo
- Ezop, La Fontaine, I. A. Krylov, J. Žáček, A. J. Puchmajer
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
61
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
6. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
8. balady a romance
Výsledky vzdělávání
žák:
• chápe rozdíl mezi baladou a romancí
• zná základní představitele a jejich dílo
• srovnává různé ztvárnění daného žánru
Průřezová témata
literatura
Učivo
- K. J. Erben, J. Neruda, F. L. Čelakovský
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
9. svět fantazie, fantastická literatura, sci-fi
Výsledky vzdělávání
žák:
• pozná význam fantazie v díle
• čerpá poučení z chování hlavních hrdinů
Průřezová témata
literatura
Učivo
- J. R. Tolkien, M. Macourek
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
10. pohádky a nepohádky
Výsledky vzdělávání
žák:
• učí se rozlišovat dobro a zlo
• chápe rozdíl mezi lidovou a umělou pohádkou
• orientuje se mezi českými a zahraničními autory píšící
pohádky
Průřezová témata
Učivo
- J. Werich, J. Drda, B. Němcová, Bratři Grimmové, H. Ch.
Andersen
- pohádková olympiáda
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
postavení národnostních menšin
odlišné myšlení a vnímání světa
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
62
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
6. ročník
11. příběhy z dávných let
Výsledky vzdělávání
žák:
• chápe význam nejstarších českých literárních památek
• vyjádří své pocity z přečteného textu
• podle svých schopností volně reprodukuje text
Průřezová témata
literatura
Učivo
- kroniky, legendy, pověsti
- A. Jirásek, O. Syrovátka, R. F. Jura, J. Š. Baar, M. V.
Kratochvíl, H. Doskočilová
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
12. divadlo a film
Výsledky vzdělávání
žák:
• orientuje se v základních divadelních pojmech
• vyjmenuje hlavní ostravská divadla
• dokáže informovat o shlédnuté hře
Průřezová témata
Učivo
- drama, dějství, akt, výstup, scénář, režisér, inscenace,
premiéra, derniéra, benefice, repríza, jeviště, hlediště,
ostravská divadla
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
vliv médií na kulturu ( role filmu a
televize v životě jednotlivce, rodiny,
společnosti )
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
13. vyplňování jednoduchých tiskopisů
Výsledky vzdělávání
žák:
• dokáže vyplnit jednoduché tiskopisy, orientuje se v
základních termínech (např. adresát, odesílatel apod.)
Průřezová témata
literatura
Učivo
- poštovní poukázky, podací lístek, telegram
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
14. dopis osobní a úřední, e-mail
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- blahopřání, kondolence
- 1. SP
• osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá
jednoduchou grafickou úpravu textu
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
63
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
6. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
15. jednoduché komunikační žánry
Výsledky vzdělávání
žák:
• píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry
Průřezová témata
Učivo
- vzkaz, zpráva a oznámení, SMS
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
dovednosti pro sdělování verbální a
neverbální, dialog
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
různé typy sdělení, jejich rozlišování a
jejich funkce opakované užívání
prostředků ( ve zpravodajství, reklamě i
zábavě )
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
16. popis věci, budovy, místnosti, postavy
Výsledky vzdělávání
žák:
• definuje slohový útvar popis
• rozlišuje a správně užívá různé jazykové prostředky v
závislosti na popisovaném jevu nebo skutečnosti
• dodržuje logickou návaznost popisovaných složek objektu
Průřezová témata
literatura
Učivo
- 2. SP
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
17. výpisky
Výsledky vzdělávání
žák:
• vyhotovuje výpisky z textu
• formuluje hlavní myšlenky textu, tvoří otázky a stručné
poznámky
Průřezová témata
Učivo
- 3. SP
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
doprava a životní prostředí změny v
krajině
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
64
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
6. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
18. přísloví a rčení
Výsledky vzdělávání
žák:
• orientuje se v lidové slovesnosti a čerpá z ní životní
postoje
Průřezová témata
literatura
Učivo
- pranostiky
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
19. vypravování
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- 4. SP
• sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký
mluvený nebo písemný projev s dodržením časové
posloupnosti
• využívá jazykové prostředky sloužící k oživení
vypravování v praxi
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
specifické komunikační dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
životní styl a vzdělávání mladých
Evropanů naše vlast a Evropa státní a
evropské symboly
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
65
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
7. ročník
7. ročník
4 týdně, povinný
1. tvarosloví-ohebné slovní druhy
Výsledky vzdělávání
žák:
• bezpečně identifikuje a definuje slovní druhy
• chápe podstatu flexivnosti českého jazyka
• poznává jednotlivé gramatické jevy, zná a aplikuje
příslušná pravidla, zdůvodňuje jejich užití
Průřezová témata
literatura
Učivo
- podstatná jména: skloňování, mluvnické kategorie,
odchylné tvary označující části lidského těla
- přídavná jména: skloňování, stupňování
- zájmena: druhy, pravopis mě/mně, ji/jí, skloňování
vztažného zájmena jenž
- číslovky: druhy, skloňování
- slovesa: časování, základní mluvnické kategorie, slovesné
třídy a vzory, slovesný rod, obtížnější slovesné tvary
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
2. tvarosloví-neohebné slovní druhy
Výsledky vzdělávání
žák:
• identifikuje a definuje neohebné slovní druhy
• rozlišuje význam a správně vybírá vhodná slova a slovní
spojení
• aplikuje gramatická pravidla v praxi
Průřezová témata
Učivo
- příslovce: význam a funkce
- předložky: funkce, spojování vět a větných členů
- spojky podřadící a souřadící
- částice: funkce a užití, významové posuny mezi ostatními
slovními druhy a částicemi
- citoslovce: funkce, užití a význam
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
cvičení dovedností zapamatování
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. pravopis
Výsledky vzdělávání
žák:
• nalézá gramatické jevy a správně aplikuje získané
poznatky o pravopise
Průřezová témata
Učivo
- psaní velkých a malých písmen ve vlastních jménech
- procvičování pravopisu i/y
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
7. ročník
Asie
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
66
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
7. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. význam slov
Výsledky vzdělávání
žák:
• uvědomuje si významovou škálu slov a volí vhodná slova
v praktickém projevu
• vysvětluje význam některých základních odborných názvů
a užívá je ve vhodném kontextu
Průřezová témata
Učivo
- slovo a jeho význam mluvnický a věcný
- slova jednoznačná a mnohoznačná
- synonymie, homonymie a antonymie
- odborné názvy
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
asertivní komunikace
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. slovní zásoba a tvoření slov
Výsledky vzdělávání
žák:
• chápe jazyk jako svébytný jev a vysvětluje podtatu jeho
dynamiky v oblasti rozvoje slovní zásoby
• rozlišuje různé způsoby tvoření slov a jejich etymologii
Průřezová témata
literatura
Učivo
- obohacování a rozvoj slovní zásoby
- způsoby tvoření slov odvozováním, skládáním
a zkracováním
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
6. skladba
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty
- větné členy základní
• vyhledává ve větě základní větné členy a určuje slovní
- shoda přísudku s podmětem
druhy jimiž jsou vyjádřeny
- větné členy rozvíjející
• vyhledává a definuje různé typy přívlastků a příslovečných
určení
• rozeznává a pojmenovává vztahy dominace, koordinace a
subordinace
Průřezová témata
literatura
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
67
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
7. ročník
7. vedlejší věty
Výsledky vzdělávání
žák:
• dokáže nahrazovat větné členy vedlejšími větami a
naopak
• vyhledává spojovací výrazy u jednotlivých druhů
vedlejších vět
Průřezová témata
literatura
Učivo
- typy vedlejších vět
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
8. vypravování
Výsledky vzdělávání
žák:
• definuje slohový útvar vyprávění a vyjmenovává jeho fáze
v nutné posloupnosti
• uvědomuje si možnost záměrného porušení návaznosti
kompozičních fází v dílech literárních a jejich výsledný
efekt
• vytváří vlastní vypravování na zadané téma
• využívá jazykové prostředky sloužící k oživení
vypravování v praxi
Průřezová témata
literatura
Učivo
- dynamika vypravování
- fáze, kompozice a logika vypravování
- osnova
- využití jazykových prostředků k oživení vypravování nebo
docílení dějového napětí
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
9. popis
Výsledky vzdělávání
žák:
• definuje slohový útvar popis
• rozlišuje a správně užívá různé jazykové prostředky v
závislosti na popisovaném jevu nebo skutečnosti
• dodržuje logickou návaznost popisovaných složek objektu
Průřezová témata
Učivo
- popis statický a dynamický
- osnova popisu a uspořádání a stavba popisovaných prvků
- popis uměleckého díla
- popis děje
- popis pracovního postupu
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Výtvarná výchova
Člověk a svět práce
6. ročník
malba-teorie barev
6. ročník
práce s technickými materiály
Výtvarná výchova
malba-teorie barev
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
68
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
7. ročník
10. charakteristika
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá celou škálu významových odstínů užitých
prostředků k vystižení povahy člověka
• oživuje vlastní projev využitím přirovnání, rčení a
frazeologie
Průřezová témata
Učivo
- jazykové prostředky
- osnova
- vnitrřní charakteristika
- vnější charakteristika jako popis osoby
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a
hledání výhod v odlišnostech
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
11. administrativní styl
Výsledky vzdělávání
žák:
• uspořádává informace v textu vzhledem k jejich účelu,
shrnuje hlavní myšlenky v odborném a administrativním
stylu
• je obeznámen s obvyklými formami žádostí a formuluje
vlastní žádost na stanovené téma
• rozlišuje nezbytné součásti administrativního textu a umí
je správně používat v praxi
Průřezová témata
Učivo
- žádost, dopis, podací lístek, pozvánka, blahopřání,
kondolence, inzerát, objednávka, anketa, dotazník
- typy formulářů
- telefonování
- vhodné jazykové prostředky vzhledem k funkci
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Výchova k občanství
Výchova k občanství
6. ročník
rodinný život
literatura
materiály, pomůcky
6. ročník
rodinný život
didaktická technika
ostatní
12. životopis
Výsledky vzdělávání
žák:
• sestavuje různé typy životopisů vzhledem k jejich
funkčnímu užití
• zobecňuje životopisná data na základě jejich závažnosti
pro praktické použití
• připravuje vlastní profesní životopis
Průřezová témata
literatura
Učivo
- funkce a definice
- součásti životopisu, profesní životopis
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
69
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
7. ročník
13. přísloví a rčení
Výsledky vzdělávání
žák:
• orientuje se v lidové slovesnosti a čerpá z ní životní
postoje
Průřezová témata
Učivo
- lidová rčení a přísloví, jejich funkce a užití
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
analýza vlastních i cizích postojů a
hodnot a jejich projevů v chování lidí
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
14. drama a divadlo
Výsledky vzdělávání
žák:
• definuje zvláštnosti dramatického textu
• ukazuje fáze výstavby dramatu na konkrétních dílech
světové dramatické tvorby
• vysvětluje základní rozdíly dramatických žánrů
• zná a parafrázuje základní motivy významných světových
dramat
Průřezová témata
Učivo
- charakteristika dramatu, dramatické žánry
- způsob výstavby dramatu
- Shakespeare, Moliére, Goethe
- základní pojmy o divadle
- ostravská divadelní scéna
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
život dětí v jiných zemích zvyky a
tradice národů Evropy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
15. krátké epické útvary
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje mezi krátkými epickými útvary na základě jejich
užití a funkce
• nalézá hlevní motivy a myšlenky krátkých epických útvarů
Průřezová témata
literatura
Učivo
- aforismus, motto, citát, anekdota
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
70
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
7. ročník
16. povídka
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozpoznává a definuje útvar povídku, rozlišuje jednotlivá
tématická zaměření
• zná a reprodukuje základní poznatky o díle výzmaných
českých a světových představitelů povídky
Průřezová témata
Učivo
- charakteristika
- klasická povídka
- detektivní povídka
- humorostická povídka
- hororová povídka
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Dějepis
Dějepis
9. ročník
poslední půlstoletí
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
9. ročník
poslední půlstoletí
ostatní
17. novela
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozpoznává a definuje novelu
• zná a reprodukuje základní poznatky o díle českých a
světových autorů novely
Průřezová témata
literatura
Učivo
- charakteristika a významní představitelé
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
18. romaneto
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozpoznává a definuje romaneto
• zná a reprodukuje základní poznatky o díle českého
autora romanet a jeho následovníků
Průřezová témata
literatura
Učivo
- charakteristika
- Jakub Arbes
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
19. lyrika-lyrická báseň
Výsledky vzdělávání
žák:
• vymezuje lyriku jako jeden ze základních literárních druhů
• třídí a definuje druhy lyriky
• vybírá hlavní myšlenky a témata lyrických básní,
parafrázuje je svými slovy
Učivo
- třídění lyriky
- lyrická báseň a významní čeští představitelé
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
71
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
7. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Hudební výchova
6. ročník
vokální činnosti
7. ročník
vokální činnosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
20. lyrickoepická báseň
Výsledky vzdělávání
žák:
• shrnuje a vlastními slovy vyjadřuje tématický obsah Máje
• vysvětluje kompoziční stavbu díla
• rozumí dobovému pozadí vzniku díla a jeho přijetí
• pokouší se dílo v rámci dosažených znalostí interpretovat
Průřezová témata
literatura
Učivo
- lyrickoepická báseň
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
21. epigram
Výsledky vzdělávání
žák:
• definuje funkci a cíl epigramu, je obeznámen s dobovým
pozadím vzniku Havlíčkových epigramů
• parafrázuje hlavní myšlenky epigramů
Průřezová témata
Učivo
- charakteristika epigramu
- Karel Havlíček Borovský, život a dílo
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Dějepis
Dějepis
8. ročník
revoluce 1848 - 1849
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
8. ročník
revoluce 1848 - 1849
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
72
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
8. ročník
8. ročník
4 týdně, povinný
1. pravopis
Výsledky vzdělávání
žák:
• v písemném projevu zvládá pravopis ve větě jednpduché i
souvětí
• dokáže pracovat s Pravidly českého jazyka
Průřezová témata
Učivo
- vyjmenovaná slova
- skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
- pravopis i/y v koncovkách
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
7. ročník
Asie
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. obohacování slovní zásoby
Výsledky vzdělávání
žák:
• píše a vyslovuje frekventovaná cizí obecná slova a jména
• zná způsoby obohavování slovní zásoby
• efektivně rozvíjí vlastní slovní zásobu
• ovládá pracovat se Slovníkem spisovné češtiny a
Slovníkem cizích slov
• dokáže vyhledat slova cizího původu a nahradit je slovy
domácími
Průřezová témata
Učivo
- slovní zásoba
- nauka o tvoření slov
- slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
řeč těla, dovednosti pro sdělování
verbální a neverbální
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. tvarosloví
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozumí cizím výrazům a vhodně je používá
• určuje slovesný vid a tvoří vidové dvojice
Průřezová témata
Učivo
- skloňování obecných jmen přejatých
- skloňování cizích jmen vlastních
- slovesný vid
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
73
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
8. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. skladba
Výsledky vzdělávání
žák:
• formuluje složitější myšlenky a porozumí složitějšímu
sdělení
• orientuje se ve stavbě souvětí
• v písemném projevu správně používá interpunkci ve větě
jednoduché i souvětí
• graficky zobrazí souvětí a tvoří souvětí podle vzorce a
grafu
Průřezová témata
literatura
Učivo
- jednoduché věty
- větné členy - podmět, přísudek, předmět
- větné členy - přívlastek, příslovečná určení, doplněk
- druhy vedlejších vět
- významové poměry mezi hlavními větami
- významové poměry mezi větnými členy a vedlejšími
větami
- souvětí souřadné a podřadné
- složitá souvětí
- interpunkce ve větě jednoduché
- interpunkce v souvětí
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
5. komunikace
Výsledky vzdělávání
žák:
• dokáže využívat všech prostředků neverbální komunikace
a rozpoznává její obsah
• chápe podstatu a význam přenosu informací
• orientuje se ve výhodách a nevýhodách jednotlivých
komunikačních druhů
• využívá různé formy komunikace na dálku a zná její
zásady
Průřezová témata
Učivo
- neverbální komunikace
- verbální komunikace
- komunikace na dálku
- 1. SP
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
asertivní komunikace
přesahy z učebních bloků:
Tělesná výchova
7. ročník
komunikace v TV
8. ročník
komunikace v TV
9. ročník
komunikace v TV
Informační a komunikační technologie
7. ročník
práce s informacemi
8. ročník
práce s informacemi
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
74
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
8. ročník
6. popis
Výsledky vzdělávání
žák:
• chápe stavbu popisu a dokáže vytvořit návod
• charakterizuje literárního hrdinu, užívá jednotlivé druhy
charakteristiky
Průřezová témata
literatura
Učivo
- popis prostý, děje, popis pracovního postupu
- popis osoby
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
7. charakteristika
Výsledky vzdělávání
žák:
• charakterizuje literárního hrdinu, užívá jednotlivé druhy
charakteristiky
• nepřímou charakteristiku dokáže povědět přímo a naopak
• orientuje se v jednotlivých charakterových rysech lidí
• dokáže srovnávat podle charakterů různé literární hrdiny
• dokáže charakteristiku napsat
Průřezová témata
Učivo
- charakteristika literární postavy
- 2. SP
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
líčení, řešení problémů
Hodnoty, postoje, praktická etika
analýza vlastních i cizích postojů a
hodnot a jejich projevů v chování
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
8. jak efektivně studovat
Výsledky vzdělávání
žák:
• vyhotovuje výtah a výpisky z učební látky jiného předmětu
• zná jednotlivé způsoby a fáze učení
• efektivně využívá vlastní poznámky
• vypracovává myšlenkové mapy
Průřezová témata
Učivo
- výtah, výpisek, výstřižek
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
organizace volného času, plánování
učení a studia
Psychohygiena
dobrá organizace času dovednost
zvládat stresové situace
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
75
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
8. ročník
9. líčení
Výsledky vzdělávání
žák:
• popíše své pocity a nálady
• chápe podstatu personifikace, umí ji v textu vyhledat
• dokáže přetvořit popis v líčení a naopak
• rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení
Průřezová témata
Učivo
- charakteristika útvaru
- jazykové prostředky
- 3. SP
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
řešení problémů
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
10. jednoduchá úvaha
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a tvořivé práci s textem
nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě vlastních
dispozic a osobních zájmů
• na základě získaných poznatků se zamýšlí nad
problémem a dospěje k nějakému závěru
Průřezová témata
Učivo
- charakteristika útvaru
- jazykové prostředky
- 4. SP
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
analýza vlastních i cizích postojů a
hodnot a jejich projevů v chování
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
11. výklad
Výsledky vzdělávání
žák:
• dokáže výstižně a srozumitelně stavět výpovědi o různých
skutečnostech
• používá jazykové prostředky pro daný slohový útvar
• rozlišuje pojmy, fakta, názory, hodnocení
Průřezová témata
literatura
Učivo
- výklad odborný a popularizační
- souhrnná poučení o slohu
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
76
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
8. ročník
12. epos
Výsledky vzdělávání
žák:
• chápe význam nejstarších literárních památek
• čerpá poučení z chování hlavních hrdinů
• rozlišuje kladné a záporné charaktery
• dokáže chápat literární text jako zdroj informací
Průřezová témata
Učivo
- Epos o Gilgamešovi
- Homér: Ílias a Odyssea
- Alexandreis
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Dějepis
6. ročník
antické státy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
13. román
Výsledky vzdělávání
žák:
• uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje
strukturu a jazyk díla a vlastními slovy interpretuje smysl
díla
• pochopí význam fantazie v díle
• rozlišuje vyprávění v 1. a 3. osobě
• chápe úlohu hororového jazyka v literatuře
Průřezová témata
Učivo
- román - úvod, vývoj, třídění
- J. Swift
- M. Twain
- J. Hašek
- K. Poláček
- J. Foglar
- J. K. Rowlingová
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
jedinečnost každého člověka a jeho
individuálních zvláštností
Lidské vztahy
význam kvality mezilidských vztahů pro
harmonický rozvoj osobnosti,
tolerance, empatie
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
14. biografie, autobiografie
Výsledky vzdělávání
žák:
• vyhledává životopisné údaje z biografií, rozeznává rozdíly
mezi faktografickým a uměleckým zpracováním
Průřezová témata
literatura
Učivo
- F. Kožík
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
77
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
8. ročník
15. cestopis
Výsledky vzdělávání
žák:
• chápe význam fantazie v díle
Průřezová témata
Učivo
- J. Verne
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
7. ročník
Asie
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
16. drobné útvary literatury faktu
Výsledky vzdělávání
žák:
• zná česká přísloví a chápe jejich mravní ponaučení
• dokáže přísloví vhodně používat v komunikaci
• zná české sběratele lidové slovesnosti
Průřezová témata
literatura
Učivo
- přísloví, rčení, pranostika, hádanka
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
17. drama
Výsledky vzdělávání
žák:
• zná nejvýznamější data z historie ND
• zná významné české dramatiky a jejich dílo
• orientuje se v dramatických pojmech
Průřezová témata
literatura
Učivo
- vývoj českého dramatu, Národní divadlo
- J. K. Tyl
- K. Čapek
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
18. lyrika
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje poezii a prózu, sloky a verš, různé druhy lyriky
• přednáší vhodný literární text
Průřezová témata
Učivo
- verš, rým, rytmus, stopa, tropy
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Hudební výchova
8. ročník
vokální činnosti
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
78
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
8. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
19. individuální četba
Výsledky vzdělávání
žák:
• informuje o individuální četbě
• orientuje se ve školní knihovně
• rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor
doloží argumenty
Průřezová témata
literatura
Učivo
- oblíbený autor, oblíbená kniha
- ilustrátoři pro děti
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
79
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
9. ročník
9. ročník
4 týdně, povinný
1. obecné poučení o jazyce
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje spisovný jazyk, nespisovné útvary a zdůvodní
jejich užití
• využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných
jazykových projevů podle komunikační situace
• orientuje se v jazykových příručkách
Průřezová témata
literatura
Učivo
- jazykověda a její disciplíny
- slovanské jazyky
- vývoj českého jazyka
- útvary českého jazyka
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. slovní zásoba a věcný význam slova
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá aktivní slovní zásobu k výstižnému vyjadřování,
souvislému a kultivovanému projevu
• rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby
• rozpozná přenesená pojmenování
• chápe morální poselství v příbězích
• samostatně pracuje se Slovníkem spisovné češtiny a
dalšími slovníky
Průřezová témata
Učivo
- slovo a sousloví, věcný význam slov
- slovní zásoba
- jednoznačná, mnohoznačná slova
- synonyma, antonyma, homonyma
- odborné názvy, přísloví
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
otevřená a pozitivní komunikace
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. nauka o tvoření slov
Výsledky vzdělávání
žák:
• pojmenuje věci a pojmenováním rozumí
Průřezová témata
Učivo
- stavba slova
- odvozování, skládání, zkracování
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
80
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
9. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. tvarosloví
Výsledky vzdělávání
žák:
• správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a
vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
Průřezová témata
literatura
Učivo
- slovní druhy
- podstatná jména
- přídavná jména
- zájmena, číslovky
- slovesa a jejch tvary
- přechodníky
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
5. skladba
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve
větě a souvětí
• formuluje složitější myšlenky a porozumí složitějšímu
sdělení
Průřezová témata
literatura
Učivo
- věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
- větné členy
- věta jednoduchá a souvětí
- druhy vedlejších vět
- souvětí souřadné
- významové poměry mezi souřadně spojenými větnými
členy a vedlejšími větami
- stavba složitého souvětí
- řeč přímá a nepřímá
- přístavek
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
6. pravopis
Výsledky vzdělávání
žák:
• v písemném projevu zvládá pravopis ve větě jednoduché i
souvětí
Průřezová témata
Učivo
- lexikální, tvaroslovný, skladební pravopis
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
7. ročník
Asie
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
81
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
9. ročník
7. zvuková stránka jazyka
Výsledky vzdělávání
žák:
• orientuje se v českém hláskosloví, rozeznává styly
výslovnosti a jejich hlavní zásady
Průřezová témata
literatura
Učivo
- hlásky a hláskové skupiny
- větný přízvuk a melodie
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
8. komunikace
Výsledky vzdělávání
žák:
• dokáže využívat všech prostředků neverbální komunikace
a rozpoznává její obsah
• v mluveném projevu připraveném i improvizovaném
vhodně užívá verbálních prostředků řeči
• dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
• využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému projevu k vlastnímu tvořivému psaní s
využitím vhodných jazykových prostředků
Průřezová témata
Učivo
- neverbální komunikace
- verbální komunikace
- slohotvorní činitelé subjektivní
- slohotvorní činitelé objektivní
- funkce projevu - funkční styly
- 1. SP - komunikace
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
komunikace v různých situacích
přesahy z učebních bloků:
Výtvarná výchova
9. ročník
reklama a propagační materiály
Výpočetní technika
práce s informacemi
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
9. FS umělecký
Výsledky vzdělávání
žák:
• dokáže výstižně a srozumitelně stavět výpovědi o různých
skutečnostech
Průřezová témata
literatura
Učivo
- okřídlená rčení
- 2. SP
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
82
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
9. ročník
10. FS prostě sdělovací
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační
záměr partnera v hovoru
• zapojuje se do diskuze, řídí ji a využívá zásad
komunikace a pravidel dialogu
Průřezová témata
Učivo
- horoskopy
- diskuse ( Lež má krátké nohy )
přesahy do učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
vztahy mezi kulturami
přesahy z učebních bloků:
Fyzika
9. ročník
vesmír
Informační a komunikační technologie
7. ročník
elektronická pošta
8. ročník
elektronická pošta
Výpočetní technika
9. ročník
elektronická pošta
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
11. FS administrativní
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozezná jednotlivé typy formulářů a využívá je v běžném
životě
• uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel
• vyhledává životopisné údaje a vytvoří vlastní
strukturovaný životopis
Průřezová témata
Učivo
- tiskopisy ( přihláška na SŠ )
- dotazník
- žádost, životopis
- inzerát
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Informační a komunikační technologie
8. ročník
práce s informacemi
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
12. FS odborný
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá základy studijního čtení, vyhledává hlavní
myšlenky textu, samostatně připraví a s oporou o text
přednese referát
Průřezová témata
literatura
Učivo
- úvaha, referát
- 3. SP
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
83
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
9. ročník
13. FS publicistický
Výsledky vzdělávání
žák:
• na základě získaných poznatků se zamýšlí nad
problémem a dospěje k nějakému závěru
• rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích a
zaujímá k ní kritický postoj
• využívá získané poznatky k vlastnímu tvořivému psaní na
základě svých dispozic a osobních zájmů
Průřezová témata
Učivo
- fejeton
- reklama
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímaní mediálních
sdělení
pěstování kritického přístupu ke
zpravodajství a reklamě
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
různé typy sdělení, jejich rozlišování a
jejich funkce vztah mediálního sdělení
a sociální zkušenosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
14. FS řečnický
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- proslov, projev
- 4. SP
• odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názoru a
- vyhledávání FS v tisku
hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáním
s dostupnými informačními zdroji
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Výtvarná výchova
9. ročník
reklama a propagační materiály
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
15. lyrika
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozliší základní literární druhy
• rozezná jednotlivé lyrické žánry a uvede jejich výrazné
představitele a jejich tvorbu
• formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby
• přednáší vhodný literární text
Průřezová témata
Učivo
- základní pojmy z lyriky
- autoři- J. Wolker, P. Bezruč, V. Nezval, J. Seifert
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Hudební výchova
9. ročník
vokální činnosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
84
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
9. ročník
16. drama
Výsledky vzdělávání
žák:
• orientuje se ve vývojových etapách dramatu, zná
nejvýznamnější české i zahraniční dramatiky a jejich
tvorbu
• porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním,
dramatickém i filmovém zpracování
• orientuje se v současných divadlech malých forem, zná
zakladatele a jejich tvorbu
Průřezová témata
literatura
Učivo
- základní pojmy z dramatu
- divadla malých forem ( OD, Semafor, Divadlo J. Cimrmana
)
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
17. vybraní autoři 20. století
Výsledky vzdělávání
žák:
• uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy
interpretuje smysl díla
• vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamená je
Průřezová témata
literatura
Učivo
- J. Škvorecký
- P. Kohout
- M. Kundera
- Vl. Páral
- R. Křesťan
- M. Viewegh
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
18. fenomén - seriály
Výsledky vzdělávání
žák:
• orientuje se v seriálové tvorbě, rozlišuje tvorbu hodnotnou
a konzumní, svůj názor doloží argumenty
• orientuje se ve filmovém scénáři
Průřezová témata
Učivo
- vznik, dělení, stavba
- scénáristé
- seriály pro děti
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
chování podporující dobré vztahy
Hodnoty, postoje, praktická etika
analýza vlastních i cizích postojů a
hodnot a jejich projevů v chování
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
85
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.1 Český jazyk a literatura
9. ročník
19. jak se dělá kniha
Výsledky vzdělávání
žák:
• orientuje se v nabídce knih pro mládež
• informuje o individuální četbě
• orientuje se v síti knihoven v Ostravě, používá webové
stránky KMO
• zná možnosti knižních klubů
• pracuje s různými informačními zdroji
Průřezová témata
literatura
Učivo
- tvorba knihy
- kniha jako zdroj informací
- kniha versus internet
- knihovny
- knižní kluby
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
86
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.2 Anglický jazyk
5.1.2 Anglický jazyk
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
3
3
3
3
3
3
3
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupně
Předmět jazyk anglický se na 1. stupni ZŠ vyučuje jako samostatný předmět s tříhodinovou dotací ve všech
ročnících.
Zaměření vzdělávání:
- probuzení zájmu o anglický jazyk přiměřeně náročnými a zábavnými úkoly
- vytvoření základní slovní zásoby
- seznámení se se základními jazykovými strukturami
- umožnění používání základních frází
- rozvoj základních dovedností - poslech, mluvení, čtení, psaní
- porozumění jiným kulturám, zemím
Organizační vymezení:
- výuka probíhá ve třídách, v jazykové a počítačové učebně, některé hodiny jsou vedeny v multimediální učebně
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka:
Kompetence k učení
učitel-vede žáka ke správné výslovnosti a ke správným návykům při frázování metodou nápodoby vlastních
i rodilých mluvčích pomocí různé audiovizuální techniky
žák- samostatně navyká výslovnosti závěrových hlásek a správné intonaci při důsledném opakování učitele
i nahrávek rodilých mluvčích
Kompetence k řešení problému
učitel -Pomáhá žákovi hledat odpovědi pomocí návodných otázek a vede žáka k vnímavé komunikaci v cizím
jazyce s dostatkem didaktických aktivit a materiálu
žák- hledá odpovědi na otázky, řeší situace pomocí slovní zásoby v cizím jazyce
Kompetence komunikativní
učitel-vede žáka k jednoduchému kultivovanému projevu řídí dialogy opravuje chyby
žák- kultivovaně se vyjadřuje v cizím jazyce klade otázky, reaguje podle situace a pravidel slušného chování
Kompetence sociální a personální
učitel- podílí se na vytváření příjemné atmosféry, častými pochvalami podporuje zdravou sebedůvěru
a harmonické vztahy žáků, pomáhá žákovi zbavit se chyb
žák-spolupracuje, dokáže požádat o pomoc,upevňuje své mezilidské vztahy, chová se k ostatním ohleduplně
Kompetence občanská
učitel – vede žáka k vytváření vlastního kladného postoje k cizímu jazyku a zemi, pomáhá mu chápat rozdílné
kulturní a národnostní zvyky, vede žáka k toleranci rozdílů
žák-na základě získaných informací si utváří představu o kultuře v anglicky mluvících zemích a porovnává ji
s našimi zvyky
Kompetence pracovní
učitel –aktivními metodami podněcuje žáka k plnění úkolů a poznání svých vlastních možností
žák-pracuje podle pokynů, zdokonaluje se v komunikaci v cizím jazyce pomocí různých aktivních čiností
Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupně
Předmět jazyk anglický se na 2. stupni ZŠ vyučuje jako samostatný předmět s tříhodinovou dotací ve všech
ročnících v nesportovních třídách i ve třídách s RvTv.
Zaměření vzdělávání:
- získávání zájmu žáka o studium jazyka, vytvoření pozitivního vztahu k učení a pochopení důležitosti učení se
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
87
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.2 Anglický jazyk
cizím jazykům
- slovní zásobu, správnou výslovnost a korekci výslovnostních chyb
- mluvnické učivo ze skladby a tvarosloví podle plánu pro jednotlivé ročníky
- konverzační témata ( domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, sport, péče o zdraví,
stravování, město, oblékání, nákupy, příroda, počasí, cestování... )
Organizační vymezení:
- výuka probíhá ve třídách, v jazykové a počítačové učebně, některé hodiny jsou vedeny v multimediální učebně
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka:
Kompetence k učení
učitel - volí metody, které rozvíjejí schopnost učit se a vedou k vytváření pozitivního vztahu k učení se cizím
jazykům (hlasité a tiché čtení, výklad, projekty na určené téma, samostatná práce žáků ústní a písemná, opis
textu, doplňování gramatických jevů do vět, práce s cizojazyčnými materiály, časopisy, slovníky, hra, písně,
soutěže, využívání počítačových programů, vyhledávání informací na internetu)
žák - čte s porozuměním jednoduché texty v cizím jazyce, seznamuje se s novými jevy, které aplikuje, vytváří
krátký písemný projev, vyhledává informace ve slovnících, procvičuje slovní zásobu a gramatické jevy
s využitím počítačového programu Terasoft, vyhledává potřebnou informaci na internetu, sestaví jednoduchý
dopis nebo vyprávění, odpoví na přiměřeně náročné otázky, vytváří krátkodobé projekty v rámci probíraných
tématických celků
Kompetence pracovní
učitel - organizuje výuku a stanoví pravidla, dbá na hygienu práce (správné sezení, vzdálenost očí při psaní
a čtení, osvětlení), seznamuje žáka s metodou efektivního učení, uplatňuje individuální přístup k žákům,
zohledňuje pomalejší pracovní tempo, připravuje žáka na uplatnění v budoucnosti a další vzdělávání
žák - dodržuje vymezená pravidla, efektivně organizuje svou práci, udržuje své pracovní místo v pořádku, dbá na
osobní bezpečnost, zapojuje se do aktivit školy
Kompetence sociální a personální
učitel - zařazuje do výuky práci ve dvojicích a ve skupinách, vytváří různé typy skupin podle sledovaného cíle,
zdatnosti žáků, pomáhá organizovat práci ve skupinách a sleduje dodržování pravidel
žák - učí se pracovat v týmu, podřídit se týmové práci, spolupracuje ve skupině, dodržuje pravidla práce v týmu,
přebírá zodpovědnost za úkol, který mu byl přidělen, zdatnější žák pomáhá slabšímu, při prezentaci úkolu je
přístupný kritice, je schopný obhájit svůj názor a kriticky pohlížet na své nedostatky
Kompetence občanské
učitel - vede žáka k prezentaci vlastních myšlenek a názorů, řídí a usměrňuje diskuzi, povzbuzuje žáka při
formování vlastního názoru, umožňuje kontakt s nejnovějšími informacemi, rozvíjí vztah ke kulturnímu
a historickému dědictví národů, volí vhodné metody práce
žák - vyjadřuje vlastní názor, diskutuje na dané téma, obhajuje své přesvědčení, učí se vystupovat před skupinou
i celou třídou, hledá souvislosti a příčiny, které jsou spojeny s environmentálními problémy, vyhledává
informace na internetu, třídí je a zařazuje, sestaví referát na dané téma a odpovídá na otázky k danému tématu,
dodržuje normy společenského chování ve škole i mimo ni
Kompetence k řešení problémů
učitel - volí metodu řízeného rozhovoru, umožňuje volný přístup k informačním zdrojům, usměrňuje myšlenkové
pochody žáka, vede žáka k vyřešení problému
žák - hledá vzájemné souvislosti, řeší problémové situace, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách,
vyhledává informace vhodné k řešení problémů, porovnává, odhaluje shodné a odlišné znaky, využívá vlastní
zkušenosti a opírá se o získané vědomosti
Kompetence komunikativní
učitel - volí metody, které rozvíjejí komunikativní schopnosti žáků (rekonstrukce textu, poslech a následná
reprodukce, sestavení rozhovoru, četba a následná reprodukce, dramatizace příběhu), vede žáka k výstižnému
a souvislému projevu, vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky
žák - provádí rekonstrukci předem připraveného a rozstříhaného rozhovoru nebo příběhu, reprodukuje text,
reprodukuje slyšený rozhovor nebo příběh, sestavuje vlastní rozhovory na dané téma, zakončí neukončený příběh
vlastním způsobem, vypráví podle obrázků, které navozují děj příběhu, sestaví vlastní písemný projev na určené
téma a přednese svou práci žákům, předvede dramatizaci příběhu
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
88
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.2 Anglický jazyk
3. ročník
3 týdně, povinný
1. gramatika
Výsledky vzdělávání
žák:
• chápe číselné pojmy
• vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu
slovní zásoby
• rozumí jednoduchým pokynům a větám a adekvátně na
ně reaguje
• rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
• rozpozná kladnou a zápornou odpověď
• používá slovní zásobu v jednoduchých větách
Průřezová témata
literatura
Učivo
- osobní zájmena
- přídavná jména
- výrazy how many
- sloveso be
- výrazy have, has - zápor, otázka
- základní číslovky 0 - 20
- tvoření otázky
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
2. konverzace
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- pozdravy
- pokyny ve třídě
• dokáže se představit, pozdravit, používá jednoduché fráze
- vyjádření nálad a pocitů
• rozpozná barvy
- popis lidského těla
• rozpozná školní potřeby
- rodina
• rozumí jednoduchým pokynům a větám a adekvátně na
- zvířata
ně reaguje
- jídlo
• získává informace z poslechu
- oblečení
• třídí informace, vyjadřuje nálady a pocity
• jmenuje členy rodiny
• popisuje části těla, čte příběh
• jmenuje zvířata
• rozezná různá jídla
• vyjadřuje co má a nemá rád
• používá abecední slovník
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
89
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.2 Anglický jazyk
3. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Prvouka
VÝCHOVA
3. ročník
Sebepoznání a sebepojetí
člověk a jeho zdraví
já jako zdroj informací o sobě
Výtvarná výchova
Kreativita
námětové malby a kresby
tvořivost v mezilidských vztazích
Komunikace
omluva, prosba, pozdrav
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
občan jako odpovědný člen společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
jedinečnost každého člověka a jeho
individuální zvláštnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
náš životní styl
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
Hudební výchova
2. ročník
hudební nástroje
3. ročník
poslechová hudba
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
90
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.2 Anglický jazyk
4. ročník
4. ročník
3 týdně, povinný
1. gramatika
Výsledky vzdělávání
žák:
• používá fráze moci, umět
• odpovídá s použitím slovní zásoby
• používá předložky ve větách
• doplňuje věty slovy
• formuluje otázky
• seznámí se s rozdílem mezi časem přítomným prostým a
průběhovým
• seznamuje se s vysokými čísly
Průřezová témata
literatura
Učivo
- vazba there is, there are
- rozkazovací způsob
- who, what, where
- be, have, like - zápor, otázka
- přítomný čas průběhový
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. konverzace
Výsledky vzdělávání
žák:
• určí slova podle obrázků
• rozumí známým slovům a větám k tématu
• popisuje dům a byt
• píše věty podle obrázku
• vyhledává v textu potřebnou informaci
• ptá se na cestu, čte a porozumí příběhu
• porozumí mapě počasí
• orientuje se ve školním rozvrhu a používá jej
• čte nahlas plynule a správně jednoduché texty se známou
slovní zásobou
• rozhoduje o pravdivosti informace
• získává informace poslechem
• používá dvojjazyčný slovník
Učivo
- hudba
- sport a zdraví
- dům a město
- zvířata
- volný čas, televize
- rozvrh hodin
- počasí
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
91
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.2 Anglický jazyk
4. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
moje tělo, moje psychika
Kreativita
tvořivost v mezilidských vztazích
Komunikace
otevřená a pozitivní komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
život dětí v jiných zemích
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
naše obec
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
mediální sdělení v časopisech
Přírodověda
Přírodověda
4. ročník
neživá příroda
živá příroda - živočichové
Vlastivěda
5. ročník
člověk
Hudební výchova
literatura
země a lidé
materiály, pomůcky
didaktická technika
4. ročník
rytmická cvičení
hudební nástroje
poslechová hudba
5. ročník
poslechová hudba
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
92
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.2 Anglický jazyk
5. ročník
5. ročník
3 týdně, povinný
1. gramatika
Výsledky vzdělávání
žák:
• používá číslovky 0 - 100
• přiřazuje k podstatným jménům vhodná přídavná jména a
barvy
• zná abecedu, speluje
• zná použití určitého a neurčitého členu
• používá vazbu there is, there are
• tvoří množné číslo podstatných jmen
• časuje sloveso to be, to have
• používá přídavná jména přivlastňovací
• pracuje s dvojjazyčným slovníkem
• naučí se časové údaje - hodiny, dny
• vyjadřuje aktuální děj přítomným časem prostým
• naučí se používat slovesa can, must
• používá výzvu let´s
• vyjadřuje české pády předložkami
• vyjadřuje současný a budoucí děj přítomným průběhovým
časem
• vyplní své základní údaje do formulářů
• sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché,
srozumitelné sdělení
Průřezová témata
literatura
Učivo
číslovky 0 - 100
- přídavná jména
- abeceda - spelling
- určitý a neurčitý člen
- vazba there is, there are
- množné číslo podstatných jmen
- slovese to be, to have
- přídavná jména přivlastňovací
- zájmena this, these
- přítomný čas prostý
- sloveso can, must
- předložky místa, času
- přítomný průběhový čas
- přítomné časy - rozdíl a využití
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
93
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.1.2 Anglický jazyk
5. ročník
2. konverzace
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- jména
- země
• komunikuje v jednuchém dialogu, rozlišuje pozdravy
- pozdravy a instrukce
• seznámí se s anglicky mluvícími zeměmi
- barvy
• rozumí pokynům učitele
- tělo a jeho části
• popíše tělo a jeho části
- rodina
• hovoří o sobě a své rodině, dokáže napsat pohled a dopis
- pets
• pracuje s dvojjazyčným slovníkem
- škola
• snaží se porozumět poslechu, písni
- volný čas
• dbá na správnou výslovnost
- dům, pokoj
• hovoří o škole, zájmech, domácích zvířatech
- popis osoby
• čte foneticky správně, plynule jednoduché texty obsahující
- domácí práce
známou slovní zásobu
- oblečení
• popisuje svůj byt, dům, pokoj
• popíše osobu - písemně i ústně
• seznámí se se slovní zásobou oblečení
• sestaví a obměňuje dialogy
• poskytne požadovanou informaci
• vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a
vytvoří odpověď na otázku
• aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a
rozloučí se s dospělým i kamarádem
• obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu
• ve své práci využívá jednoduché autentické materiály (
časopisy )
• reprodukuje ústně, písemně obsah přiměřeně obtížného
textu a jednoduché konverzace
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
94
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.2 Anglický jazyk
5. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Prvouka
VÝCHOVA
3. ročník
Rozvoj schopností poznávání
člověk a jeho zdraví
cvičení dovednosti zapamatování,
Přírodověda
řešení problémů
4. ročník
Seberegulace a sebeorganizace
člověk
organizace vlastního času, plánování
5. ročník
učení
člověk
Psychohygiena
dobrý vztah k sobě samému a pozitivní Vlastivěda
Evropa a svět
naladění
Kreativita
tvořivost v mezilidských vztazích
Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve skupině,
třídě
Mezilidské vztahy
empatie a pohled na svět očima
druhého
Komunikace
pravda, lež a předstírání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
život dětí v jiných zemích
Objevujeme Evropu a svět
život Evropanů a styl života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního
zakotvení
Lidské vztahy
uplatňování principů slušného chování
Multikulturalita
specifické rysy jazyků a jejich
rovnocennost
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
5. ročník
slovní druhy
Informační a komunikační technologie
základní pojmy - Software(SV)
Přírodověda
člověk
Hudební výchova
hudební nástroje
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
95
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.2 Anglický jazyk
6. ročník
6. ročník
3 týdně, povinný
1. gramatika
Výsledky vzdělávání
žák:
• tvoří jednoduché oznamovací a tázací věty
• dovede napsat a správně přečíst datum
• pochopí pravidlo tvoření minulého času
• používá frekventovaná nepravidelná slovesa ve větách
oznamovacích kladných, záporných i ve větách tázacích
• dovede pracovat s přehledem nepravidelných sloves
• vyhledává potřebné informace ve slovníku a v přehledech
gramatiky
• vyjadřuje množství u počitatelných i nepočitatelných
podstatných jmen
• používá přídavná jména ve druhém a třetím stupni
• písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje
jednoduché věty a krátké texty
Průřezová témata
literatura
Učivo
- přítomný čas průběhový a prostý
- číslovky řadové
- psaní data
- postavení přídavných jmen ve větě
- zájmena osobní
- this / that
- some, any
- minulý čas prostý
- vyjádření blízké budoucnosti - going to
- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
- vyjádření množství - kolik.....?
- člen určitý a neurčitý
- stupňování přídavných jmen ( as...as )
- vyjádření nutnosti ( have to )
- frekvenční příslovce
- tvoření příslovcí od přídavných jmen
- stupňování příslovcí
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
2. konverzace
Výsledky vzdělávání
žák:
• čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného
rozsahu
• orientuje se v jednoduchém textu a vyhledá v něm
potřebnou informaci
• rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a
konverzaci
• správně reaguje na jednoduché otázky
• písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje
jednoduché věty a krátké texty
Učivo
- formulář, získávání informací
- péče o zdraví a sport
- volný čas, režim dne
- nakupování
- počasí
- v restauraci, stravování
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
96
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.2 Anglický jazyk
6. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Přírodopis
VÝCHOVA
8. ročník
Rozvoj schopností poznávání
savci
cvičení dovedností zapamatování
Zeměpis
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
7. ročník
Lidské vztahy
Severní a Jižní Amerika
uplatňování principu slušného chování,
význam kvality mezilidských vztahů pro
harmonický rozvoj osobnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
naše obec
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
97
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.2 Anglický jazyk
7. ročník
7. ročník
3 týdně, povinný
1. gramatika
Výsledky vzdělávání
žák:
• pracuje se slovníkem
• používá a správně se orientuje v přehledech gramatiky
• sestaví jednoduché ( ústní i písemné ) sdělení týkající se
situací souvisejících s životem v rodině, škole a
tématickými okruhy
Učivo
- minulý čas prostý ( ago )
- minulý čas průběhový
- použití minulých časů v souvětích
- způsobová slovesa
- minulý čas způsobových sloves
- výrazy should / should not
- základní vztahy časové
- budoucí čas - will ( nabídka, rozhodnutí, prosba, žádost )
- vyjádření blízké budoucnosti
- předpřítomný čas ( výrazy ever / never, since / for )
- velká čísla
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
ochrana přírody a kulturních památek
Zeměpis
literatura
přesahy z učebních bloků:
6. ročník
glóbus a mapa
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. konverzace
Výsledky vzdělávání
žák:
• čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného
obsahu
• pracuje se slovníkem
• vyžádá jednoduchou informaci
Učivo
- bydlení, stěhování
- město a orientace ve městě
- rodina
- osobní dopis ( oslovení, pozdrav, rozloučení )
- volný čas a zájmová činnost
- cestování ( orientace ve městě, prostorové vztahy Kde ?,
Kam ?, žádost o pomoc, službu, informaci )
- reálie - Kanada, Londýn, New York
- sport
- film
- škola ( představování, omluva, reakce na omluvu, školní
pravidla )
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
98
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.2 Anglický jazyk
7. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě
Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve skupině,
třídě
Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy, chování
podporující dobré vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
život Evropanů a styl života v
Evropských rodinách
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímaní mediálních
sdělení
pěstování kritického přístupu ke
zpravodajství a reklamě
Vnímání autora mediálních sdělení
výrazové prostředky a jejich uplatnění
Zeměpis
literatura
přesahy z učebních bloků:
7. ročník
Severní a Jižní Amerika
Výchova ke zdraví
rodina
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
99
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.2 Anglický jazyk
8. ročník
8. ročník
3 týdně, povinný
1. gramatika
Výsledky vzdělávání
žák:
• písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje
jednoduché věty a krátké texty
Průřezová témata
literatura
Učivo
- předpřítomný čas
- modální slovesa v minulém a budoucím čase
- podmiňovací způsob
- trpný rod
- použití So do I / Nor do I
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. konverzace
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozumí obsahu jednoduchých teytů v učebnicích a obsahu
autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech
vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
• pracuje s cizojazyčnými materiály
• vybírá a třídí potřebné informace
Učivo
- povolání ( vyjádření souhlasu a nesouhlasu )
- sestavení inzerátu a odpověď na inzerát
- společenský program
- oblékání, móda, nákupy ( vliv reklamy )
- stravování, jídlo
- péče o zdraví
- vyvážená strava
- volný čas, volnočasové aktivity
- člověk a příroda - počasí, voda, zvířata
- reálie anglicky mluvících zemí ( četba a práce s texty )
- historie UK
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
100
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.2 Anglický jazyk
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Dějepis
VÝCHOVA
7. ročník
Komunikace
Evropa v raném středověku
komunikace v různých situacích
Zeměpis
(informování, odmítání, omluva,
6. ročník
pozdrav)
zeměpis světadílů a oceánů
Kooperace a kompetice
Výchova ke zdraví
rozvoj individuálních dovedností pro
kooperaci (jasná a respektující
péče o zdraví, režim dne
komunikace)
7. ročník
Řešení problémů a rozhodovací
klíče ke zdraví
dovednosti
9. ročník
zvládání učebních problémů vázaných
péče o duševní zdraví
na látku předmětů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
život dětí v jiných zemích
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímaní mediálních
sdělení
rozlišování zábavních prvků ve sdělení
od informativních a společensky
významných
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
Dějepis
7. ročník
Evropa v raném středověku
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
101
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.2 Anglický jazyk
9. ročník
9. ročník
3 týdně, povinný
1. gramatika
Výsledky vzdělávání
žák:
• používá základní gramatická pravidla
• tvoří vztažné a podmínkové věty
Průřezová témata
literatura
Učivo
- tvoření otázky ( tázací dovětky )
- přítomné časy ( průběhový a prostý )
- minulé časy ( průběhový a prostý )
- předpřítomný čas
- budoucí časy ( going to )
- souvětí, vztažné věty
- trpný rod
- frázová slovesa
- podmínkové věty
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. konverzace
Výsledky vzdělávání
žák:
• odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu
textu
• používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo
význam slova ve vhodném výkladovém slovníku
• stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu,
promluvy i konverzace
• jednoduchým způsobem se domluví v běžných
každodenních situacích
Učivo
- dotazník, osobní informace, formulář
- můj život
- volný čas a zájmová činnost
- reálie anglicky mluvících zemí ( četba a poslech,
vyhledávání informací )
- cestování
- člověk a společnost
- domov a bydlrní
- příroda a počasí
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
102
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.1.2 Anglický jazyk
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Psychohygiena
dobrá organizace času, dovednosti
zvládání stresových situací
Kreativita
cvičení schopnosti "dotahovat" nápady
do reality, tvořivost v mezilidských
vztazích
Komunikace
komunikace v různých situacích
Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro
kooperaci (jasná a respektující
komunikace)
Hodnoty, postoje, praktická etika
vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnosti, spolehlivosti,
spravedlivosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Princip sociálního smíru a solidarity
nekonfliktní život v multikulturní
společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
vliv médií na každodenní život
Dějepis
literatura
přesahy z učebních bloků:
7. ročník
Evropa v raném středověku
Výchova ke zdraví
6. ročník
zdravá výživa
7. ročník
zdravá výživa
9. ročník
zdravá výživa
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
103
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.2 Matematika a její aplikace
5.2 Matematika a její aplikace
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních
činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích.
Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou
gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. očníku a vytváří
předpoklady pro další úspěšné studium.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a
jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a
způsoby jejich užití.
Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu
Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický
okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci,
algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět
operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a
zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací.
V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a
geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás,
uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku,
velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a
prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních
situací.
V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou
projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti
známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou
hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je
konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného
počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu
funkce.
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může
být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit
logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém,
utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje
vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně
úspěšní.
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité
typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří
mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické
práci se zdroji informací.
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
104
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
5.2.1 Matematika
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
4
5
5
4+1
4+1
4
4
4
4
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupně
Předmět matematika se vyučuje na 1. stupni ZŠ jako samostatný předmět v 1. ročníku se čtyřhodinovou dotací
a v 2. - 5. ročníku s pětihodinovou časovou dotací.
Zaměření vzdělávání:
- osvojení aritmetických operací
- rozpoznávání a uvědomování si změn a závislostí
- práce s daty
- analýza tabulek, diagramů a grafů
- určování a znázorňování geometrických útvarů
- modelování reálných situací, zkoumání tvarů a prostoru
- uplatňování logického myšlení, řešení problémových situací a úloh z běžného života
Organizační vymezení:
- výuka matematiky na 1. stupni probíhá ve třídách, v učebně výpočetní techniky, v audiovizuální učebně
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
učitel - motivuje žáka k vyhledávání údajů v tabulce, seznamuje s různámi typy grafů a diagramů, vede žáky
k používání správné terminologie a symbolů a znaků
žák - vyhledává a třídí informace, zpracovává je, sestavuje grafy, srovnává údaje, používá zkratky, při vyvození
správných výsledků zplatňuje logické myšlení, ve společné diskuzi využívá zkušenosti z praxe, zachází různé
cesty k vyřešení zadání
Kompetence k řešení problémů
učítel - umožňuje žákům volbu různých řešení úkolu, vede je k ověřování správnosti svých závěrů, upozorňuje na
propojenost s běžným životem
žák - vyhledává různé postupy, poučuje se z předchozích chyb, snaží se o originalitu řešení, využívá výsledky
svých dřívějších rozhodnutí
Kompetence komunikativní
učitel - zadává úkoly, při kterých žáci pracují ve dvojicích, skupinách, vede žáky k toleranci, vyžaduje od nich
stručný a výstižný projev, předkládá abstraktní témata
žák - spolupracuje s ostatními ve skupině, získává pocit odpovědnosti za společnou práci, vyjadřuje se výstižně,
formuluje své myšlenky v logickém sledu, diskutuje o nich
Kompetence sociální a perosonální
učitel - stanoví a vyžaduje dodržování pravidel slušného chování vůči sobě i ostatním, dodává žákům
sebedůvěru, pomáhá upevňovat dobré vztahy v kolektivu
žák - snaží se dodržovat pravidla daná učitelem, pomáhá ostatním umí požádat o pomoc, respektuje práci
druhých, nezesměšňuje je, vytváří příjemnou pracovní atmosféru
Kompetence občanské
učitel - motivuje žáky k respektování názoru ostatních, vede žáky k odmítání násilí, dbá na spravedlivé rozdělení
práce ve skupinách, využívá poznatky z kulturních akcí při řešení slovních úkolů z praxe
žák - učí se respektovat práci druhých, práci minulých generací, poskytne pomoc slabšímu, uvědomuje si svá
práva a ovinnosti ve škole i mimo ni
Kompetence pracovní
učitel - vede žáka k dodržování pravidel bezpečnosti při práci s pomůckami, výpočetní technikou, vede ho
k plánování a správnému rozvržení práce, předkládá žákům názorné pomůcky
žák - dodržuje hygienu práce, bezpečnost při práci s výpočetní technikou, učí se pracovat s názornými
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
105
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
pomůckami, sám některé dokáže zhotovit, je schopen naplánovat si práci
Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupně
Předmět matematika se vyučuje na 2. stupni ZŠ jako samostatný předmět v 6. - 9. ročníku se čtyřhodinovou
časovou dotací v nesportovních třídách i ve třídách s RvTv.
Zaměření vzdělávání:
- na užití matematiky v reálných situacích
- logické a kritické usuzování
- osvojení pojmů
- osvojení matematických postupů
- rozvoj abstraktního a exatního myšlení
- náročnější a problémové úlohy, které jsou zaměřeny na procvičování a porohlubování učiva
Organizační vymezení:
- výuka matematiky na 2.stupni probíhá ve třídách, v učebně výpočetní techniky, v audiovizuální učebně
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
učitel - používá samostatnou práci, užívá slovní úlohy z reálného života, užívá metody "práce s chybou"
žák - přichází k řešení a závěrům sám, osvojuje si základní matematické pojmy a vztahy postupnou abstrakcí
a zobecňováním reálných jevů, prakticky i pomocí výpočetní techniky ověřuje správnost řešení
Kompetence k řešení problémů
učitel -zadává konstrukční úlohy, rébusy
žák - užívá získané dovednosti a vědomosti k objevování různých variant řešení, zjišťuje, že realita je složitější
než matematický model, provádí rozbor problému a odhaduje výsledek, samostatně řeší problém
Kompetence komunikativní
učitel - používá diskuze
žák - používá správnou terminologii, komunikuje na odpovídající úrovni a zdůvodňuje matematický postup
řešení
Kompetence sociální a personální
učitel - používá práci ve skupině, vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
žák - učí se spolupracovat ve skupině, učí se sebekontrole, učí se věcně argumentovat, naslouchá názorům jiných,
učí se sebekontrole, nachází i jiné zpsůsoby řešení problémů
Kompetence občanské
učitel - používá metody "žák v roli učitele", "práce s knihou"
žák - pomáhá druhým, kteří učivo nepochopili, hledá správné řešení, zodpovědně se rozhoduje podle dané situace
Kompetence pracovní
učitel - používá skupinovou práci
žák - vyhodnocuje výsledky své činnosti, nebojí se převzít odpovědnost za splněný úkol, zdokonaluje svůj
grafický projev, plánuje a organizuje své pracovní činnosti
Průřezová témata pokrývaná předmětem
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tématické okruhy
Občan, občanská společnost a stát
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
106
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.2.1 Matematika
Tématické okruhy
Kreativita
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
107
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
1. ročník
1. ročník
4 týdně, povinný
1. názorný úvod k učivu o přirozeném čísle
Výsledky vzdělávání
žák:
• počítá předměty v daném souboru
• vytváří soubory s daným počtem prvků
• čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla, zobrazí čísla na
číselné ose
Průřezová témata
Učivo
- čísla a číslice 1 - 5
- čísla a číslice 6 - 10
- porovnávání čísel
- nácvik psaní číslic 1 - 20
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
Kreativita
tvořivost v mezilidských vztazích
Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve třídě
Komunikace
komunikace v různých situacích
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet
spolupráci s jinými lidmi
Etnický původ
základní informace o různých etnických
skupinách žijících v české společnosti
literatura
přesahy z učebních bloků:
Prvouka
1. ročník
lidé a čas
Výtvarná výchova
teorie a hra barev
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. sčítání a odčítání v první desítce
Výsledky vzdělávání
žák:
• provádí operace sčítání a odčítání
Průřezová témata
literatura
Učivo
- sčítání a odčítání 1 - 5
- sčítání a odčítání 5 - 10
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
108
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
1. ročník
3. sčítání a odčítání v druhé desítce
Výsledky vzdělávání
žák:
• provádí operace sčítání a odčítání
Průřezová témata
literatura
Učivo
- sčítání a odčítání 10 - 15
- sčítání a odčítání 15 - 20
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
4. čísla do 100 - celé desítky
Výsledky vzdělávání
žák:
• provádí operace sčítání a odčítání
• orientuje se v čase - hodina, půlhodina
Průřezová témata
Učivo
- čtení číslic, porovnávání
- sčítání a odčítání do 100 v celých desítkách
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy a zážitky z Evropy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. geometrie v rovině a prostoru
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozeznává a pojmenovává základní rovinné útvary a
jednoduchá tělesa
Průřezová témata
Učivo
- lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka
- čtverec, trojúhelník, obdélník, kruh
- krychle, válec, koule
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
2. ročník
konstrukční činnosti
3. ročník
konstrukční činnosti
1. ročník
konstrukční činnosti
Tělesná výchova
průpravné atletické činnosti
Pohybové a sportovní aktivity
základní pohybové činnosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
109
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
1. ročník
6. jednoduché slovní úlohy
Výsledky vzdělávání
žák:
• řeší jednoduché slovní úlohy
Průřezová témata
Učivo
- znázornění, výpočet, odpověď do 20
- znázornění, výpočet, odpověď v celých desítkách
přesahy do učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
naše obec
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Pohybové a sportovní aktivity
1. ročník
základní pohybové činnosti
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
110
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
2. ročník
2. ročník
5 týdně, povinný
1. sčítání a odčítání do 20
Výsledky vzdělávání
žák:
• provádí zpaměti jednoduché početní operace s
přirozenými čísly
Průřezová témata
Učivo
- bez přechodu přes 10
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
cvičení dovedností zapamatování
řešení problémů
literatura
přesahy z učebních bloků:
Výtvarná výchova
2. ročník
kultura výtvarného umění
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. slovní úlohy
Výsledky vzdělávání
žák:
• čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 50, užívá a
zapisuje vztah nerovnosti a rovnosti
Průřezová témata
Učivo
- znázornění, výpočet, odpověď
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
dovednosti rozhodování v eticky
problemarických situacích všedního
dne
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Pohybové a sportovní aktivity
2. ročník
protahovací cvičení ( strečink )
základní pohybové činnosti
didaktická technika
ostatní
3. automatizace spojů
Výsledky vzdělávání
žák:
• řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené
početní operace
Učivo
- sčítání s přechodem přes 10
- odčítání s přechodem přes 10
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
111
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
2. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
demokratická atmosféra a vztahy ve
škole
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. číselný obor 0 - 50
Výsledky vzdělávání
žák:
• provádí zpaměti jednoduché početní operace s
přirozenými čísly
Průřezová témata
Učivo
- násobení 0, 1, 2, 3, 4, 5
- dělení 0, 1, 2, 3, 4, 5
- opakované sčítání
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímaní mediálních
sdělení
pěstování kritického přístupu k reklamě
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. číselný obor 0 - 100
Výsledky vzdělávání
žák:
• čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a
zapisuje vztah nerovnosti a rovnosti
Průřezová témata
Učivo
- počítání po jedné v oboru do 100
- počítání po desítkách
- porovnávání čísel
- sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu
- zaokrouhlování
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity - citlivost
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
les v našem prostředí, město - vesnice
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Výtvarná výchova
2. ročník
námětové malby a kresby
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
112
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
2. ročník
6. geometrie v rovině a prostoru
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
rovinné útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě její
reprezentaci
Průřezová témata
Učivo
- rozlišování těles podle tvaru
- rovinné obrazce
- jednotky délky - m, cm
- měření délek
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
1. ročník
konstrukční činnosti
2. ročník
konstrukční činnosti
3. ročník
konstrukční činnosti
Tělesná výchova
2. ročník
průpravné atletické činnosti
Pohybové a sportovní aktivity
protahovací cvičení ( strečink )
základní pohybové činnosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
113
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
3. ročník
3. ročník
5 týdně, povinný
1. počítáme přes desítku
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- písemné sčítání, odčítání, sepisování čísel
- operace se závorkami
• provádí zpaměti jednoduché početní operace s
- jednotky času, orientace času
přirozenými čísly
• užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose
• využívá při pamětném počítání komunikativnost a asociaci
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
komunikace v různých situacích
Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro
kooperaci - dovednost navazovat na
druhé, pozitivní myšlení
literatura
přesahy z učebních bloků:
Prvouka
2. ročník
lidé a čas
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. základní geometrické útvary
Výsledky vzdělávání
žák:
• zná pojem bod, přímka, rozlišuje vzájemné polohy přímek
Průřezová témata
Učivo
- přímka, body na přímce, modelace přímek a vzájemná
poloha přímek
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
1. ročník
konstrukční činnosti
2. ročník
konstrukční činnosti
3. ročník
konstrukční činnosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
114
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
3. ročník
3. násobení a dělení
Výsledky vzdělávání
žák:
• řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní
operace
• orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek
času
Průřezová témata
Učivo
- znázornění ve čtvercové síti, modelace násobků
- úlohy s praktickým využitím násobků
- číselná osa a násobky
- řazení čísel v číselné řadě, vyhledávání násobků,
znázornění v tabulce čísel
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
Jsme Evropané
život Evropanů evropská krajina
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. základy rovinné a prostorové geometrie
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozezná a pojmenuje, vymodeluje základní rovinné útvary,
jednoduchá tělesa
• porovnává velikosti útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
• rozeznává a modeluje jednoduché souměrné útvary v
rovině, sestrojí rovnoběžné a kolmé přímky
Průřezová témata
Učivo
- trojúhelník
- mnohoúhelníky, měření délky, obvod, jednotky délky,
převody
- sestavování obrazců z trojúhelníků
- prostorové tvary, stavby z krychlí, půdorysy
- zakreslování do čtvercové sítě, plány, měření, osová
souměrnost a podobnost
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity - pružnosti nápadů
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
jedinečnost každého člověka a jeho
individuální zvláštnosti
Etnický původ
různé způsoby života v různých
kulturních skupinách žijících v české
společnosti
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Výtvarná výchova
3. ročník
výtvarné vyjádření skutečnosti a
Tělesná výchova
průpravné atletické činnosti
didaktická technika
ostatní
5. násobení a dělení dvojciferných čísel
Výsledky vzdělávání
žák:
• čte, zapisuje, zaokrouhluje přirozená čísla do 1000,
provádí odhady a kontroluje výsledky
Učivo
- rozklad čísla na řády, rozklad čísla na přirozené násobky,
nedělitelný zbytek, dělení se zbytkem
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
115
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
3. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
tvořivost v mezilidských vztazích
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
životní prostředí - vliv zemědělství a
průmyslu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
6. obvody plošných obrazců
Výsledky vzdělávání
žák:
• sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry,
obvod
Průřezová témata
literatura
Učivo
- měření obvodu obdélníku, sestavování pomocí čtvercové
sítě
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
7. počítáme do tisíce
Výsledky vzdělávání
žák:
• doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
Průřezová témata
literatura
Učivo
- vytváření představy čísla, doplnění čísel do číselné řady,
porovnávání a rozklad, numerace do tisíce
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
8. kružnice
Výsledky vzdělávání
žák:
• sestrojí kružnici na základě daného poloměru
• zná rozdíl mezi kruhem a kružnicí
Průřezová témata
literatura
Učivo
- konstrukce kružnice, poloměr, kruh, části kruhu
- tělesa a plášť těles
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
116
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
3. ročník
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
117
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
4. ročník
4. ročník
4+1 týdně, povinný
1. počítáme s velkými čísly
Výsledky vzdělávání
žák:
• zaokrouhluje, provádí odhady a kontroluje výsledky
početních operací do 10 000
• využívá komunikativnost a asociaci při násobení a sčítání
• seznamuje se s pojmem milion
• provádí jednoduchou numeraci do milionu
• sčítá i odčítá zpaměti do 10000
• řeší slovní úlohy jednoduché i složené
• provádí zkrácený zápis s neznámou, řeší pomocí rovnic
• seznamuje se s římskými číslicemi
Průřezová témata
Učivo
- porovnávání, zaokrouhlování
- posloupnost v řadách čísel
- pojem milion
- numerace do milionu
- pamětné počítání v oboru do milionu
- násobení a dělení celými desítkami a stovkami
- slovní úlohy
- římské číslice
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
cvičení dovedností zapamatování
řešení problémů
Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy, respektování
druhých
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
místa, události v Evropě a ve světě
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
životní prostředí, odpady - hospodaření
s odpady
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Vlastivěda
4. ročník
země a lidé
didaktická technika
ostatní
2. počítáme písemně
Výsledky vzdělávání
žák:
• sčítá i odčítá písemně do 10000
• násobí písemně jednociferným i dvouciferným činitelem
• písemně dělí jednociferným dělitelem
• pracuje s kalkulátorem
• řeší slovní úkoly s těmito operacemi
Učivo
- písemné sčítání
- písemné odčítání
- písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem
- písemné dělení jednociferným dělitelem
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
118
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
4. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
tolerance, empatie, lidská solidarita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
voda, ovzduší - význam, ochrana
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. konstrukce a obvod základních geometrických obrazců
Výsledky vzdělávání
žák:
• zná jednotky délky, aplikuje je ve slovních úlohách
• narýsuje kolmici, rovnoběžky
• dokáže určit vzájemnou polohu přímek v rovině
• pracuje s kružítkem
• narýsuje obecný trojúhelník
• orientuje se ve čtverečné síti - určí souřadnice bodu
• čte a pracuje s hodnotami v diagramu
• pozná a znázorní základní rovinné útvary
• určí obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku
Průřezová témata
Učivo
- rýsování přímky a úsečky
- měření délek
- převody jednotek
- výpočet obvodu čtverce, obdélníku a trojúhelníku
- rovnoběžnost a kolmost
- rýsování kružítkem
- modelace prostorových těles
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity - originalita, schopnost věci
vidět jinak
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
zvyky a tradice národů Evropy a světa
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
naše obec, náš životní styl
přesahy z učebních bloků:
Vlastivěda
4. ročník
Česká republika
Přírodověda
neživá příroda
Vlastivěda
mapy
Člověk a svět práce
práce s papírem
Výtvarná výchova
námětové malby a kresby
Tělesná výchova
průpravné atletické činnosti
Pohybové a sportovní aktivity
základní pohybové činnosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
119
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
5. ročník
5. ročník
4+1 týdně, povinný
1. velká čísla
Výsledky vzdělávání
žák:
• zaokrouhluje, provádí odhady a kontroluje výsledky
početních operací v oboru přirozených čísel
• využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost
a asociativnost pro sčítání a násobení
• provádí písemné početní operace v oboru přirozených
čísel
• řeší a tvoří úkoly, ve kterých aplikuje osvojení početní
operace v celém oboru přirozených čísel
• seznámí se s pojmy miliarda a milion
• zná římské číslice, zapisuje je a čte je
• řeší jednoduché praktické úlohy a problémy nezávisle na
obvyklých postupech
Učivo
- porovnávání, zaokrouhlování
- pojmy milion, miliarda, bilion
- slovní úlohy
- písemné sčítání, odčítání a násobení v oboru přirozených
čísel
- římské číslice
- tabulky a grafy
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
dovednosti pro učení a studium
Mezilidské vztahy
chování podporující dobré vztahy
empatie a pohled na svět očima
druhého
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
místa, události a artefakty z Evropy a
světa
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
energie, přírodní zdroje - využívání,
šetření
Přírodověda
Vlastivěda
literatura
5. ročník
Země ve vesmíru
Vlastivěda
5. ročník
Evropa a svět
Evropa a svět
z českých dějin
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. písemné dělení
Výsledky vzdělávání
žák:
• dělí jednociferným i dvojciferným dělitelem
• řeší slovní úlohy s početními výkony
• provádí kontrolu výpočtů, hodnotí své výsledky
• pracuje s kalkulačkou
Učivo
- dělení jednociferným dělitelem
- písemné dělení desítkami
- dělení dvojciferným dělitelem
- odhady výsledků
- slovní úlohy
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
120
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
5. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
zážitky a zkušenosti z Evropy
Český jazyk a literatura
literatura
přesahy z učebních bloků:
5. ročník
slovní druhy
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. grafy
Výsledky vzdělávání
žák:
• vyhledává, sbírá a třídí data
• čte a sestavuje jednoduché tabulky a grafy
Průřezová témata
Učivo
- čtení grafu
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
naši sousedé v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
multikulturalita současného světa
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Přírodověda
5. ročník
podmínky života na Zemi
didaktická technika
ostatní
4. geometrie
Výsledky vzdělávání
žák:
• převádí jednotky času
• pracuje s časovými údaji ve slovních úlohách a grafech
• narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
• užívá jednoduché konstrukce
• určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě
• užívá základní jednotky obsahu
• pracuje s grafy ve čtvercové síti - používá data, zapisuje a
zpracovává je
• pozná geometrická tělesa, pojmenuje je
• rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově
souměrné útvary
• překládáním papíru určí osu souměrnosti
Učivo
- geometrická tělesa - krychle, kvádr, pohledy na ně,
modelace
- rýsování čtverce, trojúhelníku, kružnice, obdélníku
- obsah čtverce, obdélníku, jednotky obsahu
- souměrnost - osa úsečky
- převody jednotek délky, času
- grafy
- slovní úlohy
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
121
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
5. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity - originalita, schopnosti
dotahovat nápady do reality
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
zvyky a tradice v Evropě
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
životní prostředí v obci - způsoby
řešení
Přírodověda
Informační a komunikační technologie
5. ročník
člověk a technika
energie
Vlastivěda
5. ročník
grafický editor
Člověk a svět práce
literatura
4. ročník
mapy
Výtvarná výchova
kultura výtvarného umění
Tělesná výchova
5. ročník
výtvarné vyjádření skutečnosti a
materiály, pomůcky
práce s papírem
Výtvarná výchova
průpravné atletické činnosti
Pohybové a sportovní aktivity
základní pohybové činnosti
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
122
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
6. ročník
6. ročník
4 týdně, povinný
1. zlomky
Výsledky vzdělávání
žák:
• zná pojem zlomek
• zobrazí zlomek na číselné ose
• pozná základní tvar zlomku
• převede smíšené číslo na zlomek
• rozšiřuje a krátí zlomek
Průřezová témata
literatura
Učivo
- zlomek jako část celku, popis zlomku a jeho znázornění na
číselné ose
- základní tvar zlomku
- smíšené číslo převáděné na zlomek
- krácení a rozšiřování zlomků
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
2. desetinná čísla
Výsledky vzdělávání
žák:
• zná zápis desetinného čísla
• dovede zapsat slovní text jako desetinné číslo
• porovná dvě desetinná čísla
• zaokrouhluje desetinné číslo na daný řád
• provádí početní operace s desetinnými čísly
• řeší slovní úlohy z praxe se zaokrouhlením
• provádí odhad a kontorlu výpočtu i s pomocí kalkulátoru
Učivo
- popis desetinného čísla
- čtení a zápis desetinného čísla
- porovnávání
- zaokrouhlování
- početní operace s desetinnými čísly
- řešení úloh z praxe vedoucích k početním výkonům
s desetinnými čísly
- odhad a kontrola výpočtu
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj dovedností pro učení a studium
Fyzika
Fyzika
literatura
6. ročník
veličiny a jejich měření
materiály, pomůcky
didaktická technika
6. ročník
veličiny a jejich měření
ostatní
3. dělitelnost přirozených čísel
Výsledky vzdělávání
žák:
• zná pojem násobek, dělitel, používá znaky dělitelnosti
• rozumí pojmu prvočíslo a číslo složené
• provádí rozklad čísla na prvočinitele
• určuje a užívá násobky a dělitele včetně nejmenšího
společného násobku a největšího společného dělitele
• modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti přirozených
čísel
Učivo
- násobek, dělitel, znaky dělitelnosti
- prvočíslo, číslo složené
- společný dělitel, největší společný dělitel (D)
- společný násobek, nejmenší společný násobek (n)
- řešení slovních úloh s využitím největšího společného
dělitele a nejmenšího společného násobku
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
123
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
6. ročník
Průřezová témata
literatura
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
4. geometrické útvary v rovině
Výsledky vzdělávání
žák:
• užívá a rozlišuje pojmy přímka, čárka, úsečka
• změří a narýsuje danou úsečku
• převádí a používá jednotky délky
• sestrojí kružnici s daným středem a daným poloměrem
• narýsuje čtverec, obdélník a pravoúhlý trojúhelník
• zvládá výpočet obdvodu čtverce a obdélníku
• převádí jednotky délky, času a hmotnosti
• zdůvodňuje a využívá metrických vlastností základních
rovinných útvarů
Učivo
- bod, úsečka, přímka, polopřímka
- měření a přenášení úseček
- jednotky délky
- kružnice, kruh
- čtverec, obdélník, trojúhelník
- obvod obrazců pomocí čtvrecové sítě
- obvody čtverce, obdélníku, trojúhelníku
- řešení slovních úloh vedoucích k výpočtům obvodů daných
obrazců
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj dovedností pro učení a studium
Fyzika
Fyzika
7. ročník
síly a jejich vlastnosti
7. ročník
síly a jejich vlastnosti
Tělesná výchova
průpravné atletické činnosti
8. ročník
průpravné atletické činnosti
9. ročník
průpravné atletické činnosti
6. ročník
průpravné atletické činnosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. úhel a jeho velikost
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozumí pojmu úhel
• narýsuje a změří daný úhel
• sestrojí osu úhlu a graficky úhel přenese
• převádí stupně na minuty a naopak
• rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů
• provádí početní operace s úhly graficky i výpočtem
• vyznačí úhly vedlejší a vrcholové
• využívá vlastnosti úhlů vedlejších a vrcholových při
výpočtu ostatních úhlů
Průřezová témata
Učivo
- pojem rýsování a přenášení úhlu
- osa úhlu a přenášení úhlu
- jednotky velikosti úhlu
- druhy úhlů: ostrý, pravý, tupý, přímý
- početní výkony s úhly
- úhly vedlejší a vrcholové
- slovní úlohy na výpočet vedlejších a vrcholových úhlů
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
Zeměpis
6. ročník
krajinná sféra
literatura
materiály, pomůcky
6. ročník
vesmír, vývoj poznání vesmíru
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
124
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
6. ročník
6. osová souměrnost
Výsledky vzdělávání
žák:
• načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové
souměrnosti
• rozpozná osově souměrné obrazce
• určí osu souměrnosti osově souměrného obrazce
Průřezová témata
literatura
Učivo
- osová souměrnost
- osa souměrnosti
- sestrojování obrazů bodů v osové souměrnosti bod
leží/neleží na ose souměrnosti
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
7. trojúhelník
Výsledky vzdělávání
žák:
• určí různé druhy trojúhelníků
• zná vlastnosti různých druhů trojúhelníků a využívá
matematickou symboliku
• vypočítá velikost vnitřních i vnějších úhlů trojúhelníku
• pojmenuje a správně užívá pojmy strana, vrchol, rameno,
odvěsna
• zná výšku a těžnici, dovede je sestrojit
• sestrojí osy stran trojúhelníku
• sestrojí osy vnitřních úhlů trojúhelníku
• sestrojí kružnici opsanou i vepsanou trojúhelníku
• dovede použít nerovnost pro ověření poznatků
Průřezová témata
literatura
Učivo
- pojem a druhy trojúhelníků
- konstrukce trojúhelníku ze tří stran
- vnitřní a vnější úhly trojúhelníku
- těžnice, výšky a střední příčky
- kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku
- trojúhelníková nerovnost
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
8. povrch a objem krychle a kvádru
Výsledky vzdělávání
žák:
• zná převody jednotek objemu a používá je v praxi
• načrtne dané těleso ve volném rovnoběžném promítání
• sestrojí přesně krychle a kvádry z daných rozměrů
• pro výpočet používá vlastnosti obdélníku a čtverce
• vypočítá povrch krychle a kvádru a dovede použít
jednotky obsahu
• řeší úlohy z praxe na výpočty povrchů a objemů krychle a
kvádru
Průřezová témata
Učivo
- jednotky objemu
- krychle, kvádr-popis tělesa a jeho vlastností
- síť krychle a kvádru
- povrch těles krychle a kvádru (stěny-obdélník a čtverec)
- výpočet objemu kvádru, krychle
- výpočet povrchu kvádru, krychle
- úlohy na výpočet objemu a povrchu krychle a kvádru
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
rozvoj dovedností pro učení a studium
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Pohybové a sportovní aktivity
6. ročník
základní pohybové činnosti
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
125
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
6. ročník
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
126
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
7. ročník
7. ročník
4 týdně, povinný
1. zlomky
Výsledky vzdělávání
žák:
• zapisuje zlomkem část celku
• převádí zlomky na desetinná čísla a naopak
• zobrazí zlomek na číselné ose a porovnává zlomky
• převede smíšené číslo na zlomek a naopak
• provede všechny početní výkony se zlomky
• pozná složený zlomek a dovede ho vypočítat
• řeší slovní úlohy s použitím zlomků
Průřezová témata
Učivo
- čtení a zápis zlomku
- vztah mezi zlomky a desetinnými čísly
- zobrazení zlomku na číselné ose
- převrácený zlomek
- smíšené číslo
- početní operace se zlomky
- složený zlomek
- řešení slovních úloh na využití početních výkonů se
zlomkem
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Fyzika
6. ročník
veličiny a jejich měření
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. postupný poměr, měřítko plánu a mapy
Výsledky vzdělávání
žák:
• porovná dvě veličiny poměrem
• vykrátí poměr do základního tvaru
• zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru
• dělí celek na části v daném poměru
• dovede najít společný násobek a upravit pak členy
poměru
• řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené
poměrem
• pracuje s měřítky map a plánů
• dovede narýsovat jednoduchý plánek v měřítku 1:200
nebo 2:1
Průřezová témata
Učivo
- pojem
- krácení, rozšiřování poměru
- zvětšení a zmenšení v daném poměru
- dělení celku na části v daném poměru
- postupný poměr
- řešení slovních úloh vedoucích k užití poměru
- měřítko
- rýsování jednoduchých plánků
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Fyzika
Zeměpis
7. ročník
kapaliny
Zeměpis
6. ročník
glóbus a mapa
Fyzika
6. ročník
glóbus a mapa
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
7. ročník
kapaliny
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
127
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
7. ročník
3. přímá a nepřímá úměrnost
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozumí a používá pojem úměra
• určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti
• vypočítá zbývající hodnoty v tabulce
• sestrojí graf úměry
• zapíše rovnici
• vytvoří zápis trojčlenkou
• označí v zápise přímou a nepřímou úměrnost
• sestaví výpočet a výsledek, ověří odhadem nebo
úsudkem
Učivo
- úměra
- přímá a nepřímá úměra
- trojčlenka
- slovní úlohy řešené trojčlenkou
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro
kooperaci, pozitivní myšlení
Chemie
Fyzika
8. ročník
chemické reakce a chemické
7. ročník
kapaliny
Chemie
8. ročník
chemické reakce a chemické
Výpočetní technika
9. ročník
tabulkové procesory
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. racionální čísla
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje kladná a záporná čísla
• zobrazí číslo kladné i záporné na číselné ose
• chápe pojem opačné číslo
• určí absolutní hodnotu pomocí číselné osy
• dovede použít v běžném životě - teploměr, pokles teploty,
nadmořská výška
• provádí písemně početní výkony s racionálními čísly,
výsledky si ověří
• analyzuje a řeší jednoduché problémy s racionálními čísly
• řeší slovní úlohy a výsledky si ověří
Průřezová témata
Učivo
- čísla kladná a záporná
- čísla navzájem opačná
- absolutní hodnota
- užití kladných a záporných čísel v praxi
- početní operace s racionálními čísly
- užití početních výkonů s racionálními čísly v praxi
- řešení slovních úloh s racionálními čísly z praxe
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
6. ročník
krajinná sféra
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
128
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
7. ročník
5. procenta
Výsledky vzdělávání
žák:
• zapíše procento
• vypočítá 1% z celku
• užívá základní pojmy procentového počtu
• vyjádří část celku pomocí procent
• řeší slovní úlohy
• zaokrouhluje a provádí odhady
• řeší aplikační úlohy na procenta
• chápe pojem promile
Učivo
- pojem procento
- výpočet základu, počtu procent a procentové části
- slovní úlohy na výpočet počtu procent, celku a procentové
části
- promile
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
naši sousedé v Evropě
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
význam ovzduší pro život na Zemi
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímaní mediálních
sdělení
chápání podstaty mediálního sdělení,
objasňování a ověřování jeho cílů
Chemie
Chemie
literatura
8. ročník
směsi
materiály, pomůcky
8. ročník
směsi
didaktická technika
ostatní
6. přímky proťaté příčkou
Výsledky vzdělávání
žák:
• označí souhlasné a střídavé úhly
• zná jejich vlastnosti
• vypočítá velikosti těchto úhlů
Průřezová témata
literatura
Učivo
- dvojice úhlů u jednoho vrcholu (vedlejší, vrcholové)
- dvojice úhlů u dvou různých vrcholů (souhlasné, střídavé)
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
7. shodnost geometrických útvarů
Výsledky vzdělávání
žák:
• užívá věty o shodnosti trojúhelníků v početních a
konstrukčních úlohách
• sestrojí trojúhelník z daných prvků
• dbá na kvalitu a přesnost rýsování, používá matematickou
symboliku
Průřezová témata
Učivo
- shodnost trojúhelníků
- věty o shodnosti trojúhelníků
- trojúhelníková nerovnost
- konstrukce trojúhelníků podle věty SSS, SUS, USU
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
129
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
7. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
8. shodná zobrazení
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- středová souměrnost
- samodružný bod
• udělá náčrtek a sestrojí obraz útvaru ve středové
- užití vlastností středově souměrných obrazců
souměrnosti
- řešení úloh z praxe
• určí střed souměrnosti středově souměrného rovinného
obrazce
• užívá shodná zobrazení (osovou a středovou souměrnost)
v praxi
Průřezová témata
literatura
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
9. rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník
Výsledky vzdělávání
žák:
• pozná tyto trojúhelníky
• vypočítá úhel u základny a u hlavního vrcholu
Průřezová témata
literatura
Učivo
- vlastnosti těchto trojúhelníků
- výpočet vnitřních úhlů v rovnoramenném trojúhelníku
- osa souměrnosti u rovnoramenného a rovnostranného
trojúhelníku
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
10. čtyřúhelníky
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- pojem rovnoběžníku
- vlastnosti rovnoběžníku
• charakterizuje rovnoběžník
- obvod a obsah rovnoběžníku
• rozlišuje různé typy rovnoběžníků
- konstrukce rovnoběžníku z daných prvků
• vypočítá obvod a obsah (obdélník, čtverec, kosočtverec) a
- lichoběžník a jeho vlastnosti
odhaduje výsledek
- obvod a obsah lichoběžníku
• udělá náčrtek a sestrojí rovnoběžník a používá
- konstrukce lichoběžníku z daných prvků
matematické symboly
- obsah trojúhelníku
• rozliší druhy rovnoběžníků a zná jejich vlastnosti
- řešení slovních úloh na výpočty obvodů a obsahů
• udělá odhad výsledku a vypočítá obvod a obsah
trojúhelníků, rovnoběžníků a lichoběžníků
• udělá náčrtek a sestrojí lichoběžník, používá matematické
symboly
• odhaduje a vypočítá obsah trojúhelníku
• řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtu obvodu a
obsahu trojúhelníků, rovnoběžníků, lichoběžníků
Průřezová témata
literatura
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
130
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
7. ročník
11. hranol
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozezná a pojmenuje hranol
• načrtne a sestrojí hranol podle daných velikostí
• načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině
• načrtne a narýsuje síť hranolu
• odhadne a vypočítá povrch a objem hranolu
Průřezová témata
literatura
Učivo
- pojem hranolu
- konstrukce hranolu
- povrch a objem hranolu
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
131
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
8. ročník
8. ročník
4 týdně, povinný
1. druhá mocnina a odmocnina, reálná čísla
Výsledky vzdělávání
žák:
• určí druhou mocninu a odmocninu výpočtem, pomocí
tabulek, pomocí kalkulátoru
• užívá druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech
• chápe pojem reálné číslo
• zobrazí reálné číslo na číselné ose
Průřezová témata
literatura
Učivo
- pojem
- zápis a čtení druhých mocnin a odmocnin
- určení druhých mocnin a odmocnin
- reálná čísla
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. výrazy
Výsledky vzdělávání
žák:
• určí hodnotu daného číselného výrazu
• matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
proměnné
• zapíše slovní text pomocí výrazů s proměnnými
• dosadí do výrazu s proměnnou a tak určí hodnotu
daného výrazu
• provádí početní výkony s výrazy
Průřezová témata
literatura
Učivo
- číselné výrazy a jejich hodnota
- proměnná
- výrazy s proměnnou
- úpravy výrazů
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
3. mocniny
Výsledky vzdělávání
žák:
• určuje mocniny s přirozeným mocnitelem
• matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
mocnin
• provádí početní operace s mocninami s přirozeným
mocnitelem
• umocňuje kladné a záporné číslo
• zapíše číslo ve tvaru a.10m, kde 1<a<1
Učivo
- mocniny s přirozeným mocnitelem
- čtení a zápis mocnin s přirozeným mocnitelem
- početní výkony s mocninami s přirozeným mocnitelem
- rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
132
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Fyzika
Fyzika
8. ročník
elektrický proud
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
8. ročník
elektrický proud
ostatní
4. mnohočleny
Výsledky vzdělávání
žák:
• chápe pojem mnohočlen
• upravuje výraz vytýkáním
• provádí základní operace s mnohočleny
• roznásobuje dvojčleny, trojčleny
• ekvivalentními úpravami osamostatní každé písmeno ve
vzorci
• používá pro zjednodušení (a+b)2, a2 -b2
Průřezová témata
Učivo
- pojem mnohočlenů
- početní operace s mnohočleny
- vzorce
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Chemie
8. ročník
chemické reakce a chemické
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. lineární rovnice a nerovnice
Výsledky vzdělávání
žák:
• užívá a zapisuje vztah rovnost
• řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav
• provádí zkoušku řešení
• užívá a zapisuje vztah nerovnost
• řeší nerovnice pomocí ekvivalentních úprav
• provádí zkoušku řešení
Průřezová témata
literatura
Učivo
- rovnost
- rovnice
- nerovnice
- řešení nerovnic
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
133
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
8. ročník
6. slovní úlohy
Výsledky vzdělávání
žák:
• matematizuje jednoduché reálné situace
• provádí zápis slovních úloh
• řeší slovní úlohy pomocí rovnic úvahou
• zdůvodní zvolený postup řešení
• ověří výsledek řešení
• užívá logickou úvahu a úsudek
• nalézá různá řešení
• řeší slovní úlohy z praxe
Učivo
- slovní úlohy a jejich řešení
- souhrnná cvičení
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
změny okolní krajiny vlivem člověka
Fyzika
Fyzika
7. ročník
pohyb tělesa
Chemie
7. ročník
pohyb tělesa
8. ročník
práce a energie
Chemie
literatura
8. ročník
směsi
směsi
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
7. základy statistiky
Výsledky vzdělávání
žák:
• provádí jednoduchá statistická řešení
• dovede sestrojit graf a diagramy
• čte z tabulek a grafů
• určí hodnoty z tabulek a grafů
• ví, co je aritmetický průměr
• vypočítá aritmetický průměr
• určí z dané tabulky modus a medián
• vyhledá a vyhodnotí jednoduchá statistická data
• sestrojí různé druhy diagramů
Učivo
- základní pojmy
- aritmetický průměr
- modus a medián
- rozptyl hodnot statistického souboru
- diagramy
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
zkušenosti z Evropy a světa
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
způsoby využívání a řešení
odpadového hospodářství, příroda a
její ochrana
Zeměpis
Zeměpis
literatura
9. ročník
společenský zeměpis
materiály, pomůcky
didaktická technika
9. ročník
společenský zeměpis
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
134
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
8. ročník
8. kružnice a kruh
Výsledky vzdělávání
žák:
• sestrojí kružnici daného poloměru, průměru
• určí polohu přímky a kružnice
• sestrojí tečnu ke kružnici
• určí vzájemnou polohu dvou kružnic
• vypočítá obvod a obsah kruhu
• vypočítá obsah kruhové výseče
• vypočítá délku oblouku kružnice
• využívá poznatků při řešení úkolů z praxe
Průřezová témata
Učivo
- kružnice, kruh
- vzájemná poloha přímky a kružnice
- tečna, sečna, tětiva
- vzájemná poloha dvou kružnic
- délka kružnice, obsah kruhu
- obsah kruhové výseče
- délka oblouku kružnice
- slovní úlohy na výpočet délky oblouku kružnice a obsahu
kruhové výseče
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
pružnost nápadů, dotahování nápadů
do reality
literatura
přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
6. ročník
vesmír, vývoj poznání vesmíru
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
9. Pythagorova věta
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozliší přeponu a odvěsny
• rozumí odvození vzorce Pythagorovy věty
• využívá poznatků při výpočtu délek stran pravoúhlého
trojúhelníku
• využívá Pythagorovu větu při řešení úkolů z praxe
Průřezová témata
literatura
Učivo
- pojem - Pythagorova věta
- výpočet stran v pravoúhlém trojúhelníku
- užití Pythagorovy věty v praxi
- slovní úlohy řešené Pythagorovou větou
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
10. válec
Výsledky vzdělávání
žák:
• charakterizuje válec
• vypočítá povrch a objem válce
• řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtu objemu a povrchu
válce
Průřezová témata
Učivo
- pojem rotační válec, narýsování sítě
- výpočet povrchu a objemu válce
- řešení slovních úloh na výpočty objemu a povrchu válce
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
pružnost nápadů, dotahování nápadů
do reality
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
135
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
8. ročník
11. konstrukční úlohy, množiny bodů dané vlastnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• používá základní pravidla přesného rýsování
• sestrojí jednoduché konstrukce
• rozumí pojmu množiny všech bodů dané vlastnosti
• sestrojí tečnu ke kružnici z daného bodu (na kružnici,
mimo kružnici)
• při konstrukcích používá vhodné matematické symboly
• užívá Pythagorovu větu pro výpočet úsečky AT1, AT2
• zvládá zápis postupu řešení konstrukčních úloh pomocí
symboliky
• při řešení složitějších konstrukčních úloh užívá dřívějších
poznatků
• sestrojí trojúhelník podle věty SSS, SUS, USU
• zvládne konstrukci čtyřúhelníku, pomocí trojúhelníku a
doplněním na rovnoběžník
• užívá dřívějších poznatků při řešení složitějších
konstrukčních úloh
Průřezová témata
Učivo
- jednoduché konstrukce
- množiny všech bodů dané vlastnosti
- Thaletova kružnice
- konstrukční úlohy
- postup při řešení konstrukčních úloh
- konstrukce trojúhelníku
- konstrukce čtyřúhelníku
- složitější konstrukční úlohy
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
6. ročník
technické kreslení
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
136
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
9. ročník
9. ročník
4 týdně, povinný
1. dělení mnohočlenu jednočlenem
Výsledky vzdělávání
žák:
• provádí početní operace s jednočleny
• zvládá početní výkony s mnohočleny
• rozkládá výraz na součin (vytýkáním, pomocí vzorců)
Průřezová témata
literatura
Učivo
- početní operace s jednočlenem
- násobení a dělení jednočlenu mnohočlenem
-rozklad mnohočlenů - vytýkání, užití vzorců
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. lomené výrazy
Výsledky vzdělávání
žák:
• zná pojem definiční obor
• určí podmínky, za kterých má daný lomený výraz smysl
• provádí všechny početní operace s výrazy
• užívá dalších vzorců pro úpravy lomených výrazů
• znalost lomených výrazů používá při řešení slovních úloh
Průřezová témata
literatura
Učivo
- zavedení lomených výrazů
- definiční obor výrazů
- početní operace s lomenými výrazy
- úprava složených lomených výrazů
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
3. lineární rovnice a jejich soustavy
Výsledky vzdělávání
žák:
• řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli
• řeší slovní úlohy vedoucí k jednoduchým lineárním
rovnicím s neznámou ve jmenovateli
• řeší soustavu dvou lineárních rovnic metodou dosazovací
a sčítací
• provádí zkoušku řešení
• graficky vyřeší danou soustavu dvou lineárních rovnic
• dovede sestavit soustavu dvou lineárních rovnic při řešení
slovní úlohy
• formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich
soustav
Učivo
- rovnice s neznámou ve jmenovateli
- řešení jednoduché slovní úlohy s neznámou ve
jmenovateli
- lineární rovnice se dvěma neznámými
- řešení soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými metodou dosazovací a sčítací
- grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými
- řešení slovních úloh nazývaných slovní úlohy na pohyb,
společnou práci a na směsi
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
137
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Fyzika
7. ročník
kapaliny
Chemie
8. ročník
chemické reakce a chemické
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. funkce
Výsledky vzdělávání
žák:
• zakreslí bod v pravoúhlé soustavě souřadnic
• rozezná funkční vztahy od jiných vztahů
• určí definiční obor funkce a množinu hodnot funkce
• vypočítá hodnoty a zapíše je do tabulky funkce
• sestrojí graf funkce
• rozlišuje lineární a kvadratickou funkci
• sestaví tabulku a zakreslí graf daných funkcí, pozná druh
funkce
• užívá funkční vztahy při řešení úloh
Učivo
- pravoúhlá soustava souřadnic
- pojem funkce, definiční obor funkce, množina hodnot
funkce
- graf funkce
- druhy funkcí
- lineární funkce
- úlohy z praxe na výpočet lineárních funkcí
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
řešení problémů
Fyzika
Fyzika
7. ročník
pohyb tělesa
7. ročník
pohyb tělesa
Výpočetní technika
9. ročník
tabulkové procesory
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. základy finanční matematiky
Výsledky vzdělávání
žák:
• vypočítá úrok z dané jistiny na určité období při dané
úrokové míře
• určí hledanou jistinu
• vypočítá úrok z úroku, provádí složené úrokování
• uvědomuje si význam učiva pro praxi
Učivo
- úrok
- jistina
- úroková doba, úrokovací období, úroková míra
- jednoduché a složené úrokování
- příklady z běžného života
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
regulace vlastního jednání i prožívání
Výchova k občanství
Výchova k občanství
6. ročník
rodinný život
7. ročník
majetek v našem životě
8. ročník
hospodaření
9. ročník
hospodaření
7. ročník
majetek v našem životě
9. ročník
hospodaření
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
138
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
9. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
6. podobnost
Výsledky vzdělávání
žák:
• určí a rozliší shodné a podobné útvary v rovině
• určí a používá poměr podobnosti
• sestrojí rovinný obraz podobný danému
• rozdělí úsečku dané délky v daném poměru
• zvětší a zmenší úsečku v daném poměru
• užívá poměr podobnosti při práci s mapou, plánem
• užívá věty o podobnosti trojúhelníků v početních a
konstrukčních úlohách
Učivo
- podobnost a poměr podobnosti
- podobnost trojúhelníků
- věty o podobnosti trojúhelníků
- určování podobných útvarů v rovině
- dělení úsečky v daném poměru
- praktické zmenšování a zvětšování rovinných obrazců
v daném poměru
- užití podobnosti při konstrukci plánů
- výpočty délky cest podle mapy
- úlohy z praxe
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
schopnost vidět věci jinak
Zeměpis
Zeměpis
literatura
8. ročník
obecný zeměpis ČR
materiály, pomůcky
didaktická technika
8. ročník
obecný zeměpis ČR
ostatní
7. stereometrie
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá potřebnou matematickou symboliku pro zapsání
vztahů přímka a rovina, rovina a rovina
• zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti
základních rovinných útvarů při řešení úloh
Průřezová témata
Učivo
- vzájemná poloha přímky a roviny
- vzájemná poloha dvou rovin
- výpočet tělesové a stěnové úhlopříčky v jehlanu a hranolu
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Technické kreslení
9. ročník
základy rýsování
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
8. tělesa
Výsledky vzdělávání
žák:
• charakterizuje jednotlivá tělesa
• narýsuje síť tělesa a podle ní těleso vymodeluje
• vypočítá a odhadne povrch a objem tělesa
• definuje pojem rotační kužel
• řeší konstrukční a početní úlohy na kužel
• užívá poznatků z výpočtu objemu a povrchu jednotlivých
těles při řešení slovních úloh
Učivo
- hranol, jehlan
- síť hranolu, jehlanu
- objem a povrch jehlanu
- kužel ( rotační kužel ), síť kužele
- objem a povrch kužele
- koule, povrch a objem koule
- slovní úlohy z praxe na výpočet objemu, povrchu těles
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
139
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.2.1 Matematika
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
řešení problémů
přesahy z učebních bloků:
Technické kreslení
9. ročník
základy rýsování
Pohybové a sportovní aktivity
protahovací cvičení (strečink)
základní pohybové činnosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
9. goniometrické funkce
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozumí pojmu goniometrická funkce
• odvodí goniometrickou funkci ostrého úhlu jako poměr
stran podobných pravoúhlých trojúhelníků
• užívá tabulky nebo kalkulátor pro určení hodnot těchto
funkcí
• určuje velikost úhlu pro známou hodnotu funkce
• užívá funkce sinus a tangens k řešení úloh z praxe
Průřezová témata
literatura
Učivo
- pojem goniometrické funkce
- použití goniometrické funkce pro výpočet ostrých úhlů
pravoúhlého trojúhelníka z délek jeho stran
- určení hodnot těchto funkcí pomocí tabulek nebo
kalkulátoru
- sestrojení grafů funkcí - sinus, tangens pro hodnoty úhlů
v intervalu 0 - 90 stupňů
- užití goniometrických funkcí sinus a tangens při řešení
úloh z praxe
- užití goniometrických funkcí při výpočtech objemů
a povrchů těles
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
140
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.3 Informační a komunikační technologie
5.3 Informační a komunikační technologie
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně
informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních
technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat
s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení
si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační
technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na
1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu
práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí
internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu
odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího
počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a
pomůcky.
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat
výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích
oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací
oblasti Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního
vzdělávání.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních
technologií
- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním,
vyhledáváním a praktickým využitím
- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení
- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování
větší věrohodnosti vyhledaných informací
- využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější
organizaci práce
- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
- pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a
procesů
- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software
- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích
- šetrné práci s výpočetní technikou
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
141
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.3.1 Informační a komunikační technologie
5.3.1 Informační a komunikační technologie
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
1
1
0
0
9. ročník
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupně
Předmět informační a komunikační technologie se vyučuje na 1. stupni ZŠ jako samostatný předmět v 5. ročníku
s hodinovou časovou dotací.
Zaměření vzdělávání:
- pochopení úlohy informací, informačních činností a komunikačních technologií v praktickém životě
- na porovnávání a výběr základních informací a poznatků z široké školy informačních zdrojů
- seznámení se se základními funkcemi počítače
- využití výpočetní techniky a výukového softwaru ke zvýšení efektivnost učební činnosti a k racionálnější
organizaci práce
- vytvoření odpovědného přístupu k nevhodným neetickým obsahům vyskytujících se na internetu či v jiných
médiích
- dodržování bezpečnostních a hygienických pravidlech pro práci s výpočetní technikou
- aktivní a tvořivé využití SW a HW prostředků při prezentaci výsledků své práce
Organizační vymezení:
- předmět se vyučuje v odborné učebně výpočetní techniky a používají se PC
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
žák - si osvojuje základní pojmy související s ovládáním výpočetní techniky a moderních informačních
technologií, využívá dostupné komunikační technologie pro efektivní práci, pro uplatnění v životě, vytváří
základní postupy, které jsou nutné pro práci s textem a grafikou
učitel - vede žáky k samostatnému vypracování úkolů, ke stanovení postupu a přístupu k němu
Kompetence k řešení problému
žák - pomocí jednoduchých instrukcí vytvářejí projekty s jednoduchým zadáním, učí se chápat souvislosti
s realitou a informačními zdroji, docházejí k závěru, že k vyřešení problému mohou vést různé cesty – tedy
existuje více způsobů řešení
žák - je veden k tomu, že všechny informace si člověk nemůže zapamatovat, ale musí si umět poradit, kde a v
čem je má hledat, poznává možnosti propojení osobních poznatků s informacemi ve vyhledávacích portálech
a vzdělávacích programech
učitel - vystupuje v roli koordinátora práce, pomáhá a radí při nalézání řešení v praktickém provedení úkolu
Kompetence komunikativní
žák - pomocí internetu využívá nové možnosti komunikačních kanálů jak mezi sebou, tak s okolím, diskutuje
o jednotlivých pojmech souvisejících s HW, SW, obohacuje si slovní zásobu o nové pojmy, spolupracuje
a komunikuje navzájem při vytváření projektů
učitel - vytváří vhodné prostředí a atmosféru, pomáhá při problému, který žáci neumí vyřešit, dbá na dodržování
pravidel slušné komunikace
Kompetence sociální a personální
žák - se učí pracovat v menších týmech či dvoučlenných skupinkách, provádí takové činnosti, které vedou
k získání základních znalostí a dovedností z oblasti práce s ICT tak, aby je mohl dále rozvíjet na druhém stupni
a využívat i v praktickém životě, vytváří jednoduché harmonogramy práce – časový, organizační, jež může
využívat i při organizaci svého života
učitel - vystupuje v roli rádce – seznamuje žáky se zásadami správného hodnocení a nechává prostor pro jejich
osobní připomínky s využitím ohleduplnosti a taktu
Kompetence občanské
žák - se učí orientovat v základních legislativních zákonech fungujících v naší společnosti, dodržuje morální
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
142
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.3.1 Informační a komunikační technologie
zákony související s vyhledáváním nevhodných internetových stránek a portálů, s ochranou osobních údajů,
hesel, seznamuje se se základními uznávanými pravidly pro citaci použitého pramene
učitel - se snaží u žáků vytvořit odpovědný přístup k práci s počítačem, upozorňuje na závažné chyby, které
mohou vést ke ztrátě dat nevhodným zacházením s HW, SW
Kompetence pracovní
žák - získává základní pracovní dovednosti související s manipulací s klávesnicí, myší, disketou, CD, se snaží
uplatňovat základní zdravotní a hygienická pravidla při práci s počítačem, tiskárnou, se snaží bezpečně
manipulovat s výpočetní technikou a elektrickým proudem, šetrně zacházet s ostatními periferiemi
učitel - vyžaduje dodržování zásad hygieny a bezpečnosti při práci s počítačem, seznamuje žáky s vnitřním
prostředím HW
Používanými metodami a formami výuky jsou frontální, skupinové a projektové vyučování.
Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupně
Předmět informační a komunikační technologie se vyučuje na 2. stupni ZŠ jako samostatný předmět v 6., 7., 8.,
ročníku s hodinovou časovou dotací v nesportovních třídách, ve třídách s RvTv v 6. ročníku s hodinovou dotací.
Zaměření vzdělávání:
- správné užívání pojmů, chápání a užívání pojmů v oblasti hardware a software a práci v síti
- žáci jsou vedeni ke zvládnutí práce s grafikou, textem, tabulkami a ke tvorbě prezentací
- všechny nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací
- informace se učí vyhledávat na Internet Explorer.
- pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí užívat elektronickou poštu
Organizační vymezení:
- předmět se vyučuje v odborné učebně výpočetní techniky a používají se PC
Používanými metodami a formami v hodinách informatiky jsou frontální, skupinové a projektové vyučování.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
učitel - zadávanými úkoly vede žáky k samostatnému objevování možností využití informačních
a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání jsou žáci vedeni k využívání zkušeností
s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů a využívání literatury
žák - může využívat svých poznámek při praktických úkolech, učí se pořizovat si takové poznámky, které mu
pak pomohou při praktické práci s technikou
Kompetence k řešení problémů
učitel - vede žáky zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí je chápat, že v životě se
při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen
jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více
žák – nalézá nejen řešení, ale také ho prakticky provádí a snaží se vyřešit problém do konce
Kompetence komunikativní
učitel-žáky také učí komunikovat na dálku, využívat vhodné technologie
žák - některé práce odevzdává prostřednictvím elektronické pošty, při komunikaci se učí dodržovat vžité
konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti)
Kompetence sociální a personální
učitel - při práci žáky vede ke kolegiání radě či pomoci, případně při projektech žáky učí pracovat v týmu,
rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram, při vzájemné komunikaci vede žáky k ohleduplnosti
a taktu, učí je chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný
žák - je přizván k hodnocení prací, učí se hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci se snaží
žák být ohleduplný a taktní vůči ostatním spolužákům
Kompetence občanské
učitel – seznamuje žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon,
ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla..), učí je, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole
není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo…)
žák - při zpracovávání informací je veden ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se může dostat
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
143
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.3.1 Informační a komunikační technologie
prostřednictvím Internetu i jinými cestami
Kompetence pracovní
učitel - vede žáky k tomu, aby dodržovali bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
žák- dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou, může využít ICT pro hledání
informací důležitých pro svůj další profesní růst
Průřezová témata pokrývaná předmětem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
144
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.3.1 Informační a komunikační technologie
5. ročník
5. ročník
1 týdně, povinný
1. základní uživatelské dovednosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• ovládá korektní zapnutí a vypnutí stanice
• dokáže se přihlásit a odhlásit ze sítě
Průřezová témata
literatura
Učivo
- postup správného zapnutí a vypnutí počítače
- přihlášení a odhlášení ze sítě
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
2. základní pojmy - Hardware (HW)
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá základní standardní funkce počítače a jeho
nejběžnější periférie
Průřezová témata
Učivo
- skříň (základní jednotka) - procesor, pevný disk, operační
paměť, základní deska, mechanika
- periférie - klávesnice, myš, monitor
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
občan jako odpovědný člen
společnosti, jeho práva a povinnosti,
schopnost je aktivně uplatňovat
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. základní pojmy - Software(SV)
Výsledky vzdělávání
žák:
• chápe společenský tok informací (vznik - přenos transformace- zpracování - distribuce)
Průřezová témata
Učivo
- operační systém Windows
- ikony na ploše
- hlavní nabídka
- příslušenství
- programy
- dokumenty
- soubory
- složka
- mazání, přesun, kopírování
- výukové programy
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk
5. ročník
konverzace
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
145
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.3.1 Informační a komunikační technologie
5. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. grafický editor
Výsledky vzdělávání
žák:
• vytváří jednoduchý tématický obrázek
• pracuje s obrázkem a textem v grafickém editoru
• dokáže úkol samostatně vyřešit
Učivo
- programy na tvorbu obrázků
- základní nástroje nastavení
- předdefinované geometrické tvary, barvy
- štětec, plechovka, úsečka
- ukládání, otevírání a změny v dokumentu
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity
Matematika
přesahy z učebních bloků:
5. ročník
geometrie
Výtvarná výchova
námětové malby a kresby
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. textový editor
Výsledky vzdělávání
žák:
• vytváří jednoduchý text na zadané téma
• upravuje text dle vlastního uvážení a estetického cítění
• upravuje text dle daných kritérií
• dokáže úkol samostatně vyřešit
Průřezová témata
Učivo
- otevření, uložení souboru
- práce s blokem - přesun, vkládání, přesouvání, označení
- práce s textem
- nastavení velikosti a barvy
- použití diakritiky v textu
- náhled
- úprava a zarovnávání textu
- kopírování
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
5. ročník
skladba
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
6. vyhledávání informací
Výsledky vzdělávání
žák:
• vyhledává informace na portálech, v knihovnách,
slovnících, databázích
Učivo
- prohlížeč Internet Explorer
- vyhledávací stránky
- vyhledávání pomocí klíčových slov
- hypertextové odkazy
- stahování obrázků a textů, úpravy
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
146
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.3.1 Informační a komunikační technologie
5. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
místa, události a artefakty v blízkém
okolí mající vztah k Evropě a světu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímaní mediálních
sdělení
hledání rozdílu mezi informativním,
zábavním a reklamním sdělením
chápání podstaty mediálního sdělení
Přírodověda
literatura
přesahy z učebních bloků:
5. ročník
živočichové a jejich rozmanitost,
člověk
Vlastivěda
Česká republlika
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
7. vytváření informací
Výsledky vzdělávání
žák:
• komunikuje pomocí internetu či jiných běžných
komunikačních zařízení
• orientuje se v psaní zpráv v sítích různých operátorů
• dokáže odeslat e-mail s přílohou
Učivo
- elektronická pošta
- pojem poštovní programy
- základní způsoby komunikace (e-mail, sms, chat)
- založení e-mailové schránky
- příjem, odeslání, čtení, mazání zpráv
- příjem, odeslání, čtení e-mailů
- přílohy
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
komunikace v různých situacích
asertivní komunikace otevřená a
pozitivní komunikace
Český jazyk a literatura
literatura
přesahy z učebních bloků:
5. ročník
slovní druhy
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
8. základní údržba počítače, ochrana zdraví
Výsledky vzdělávání
žák:
• respetuje pravidla bezpečné práce s HW, SW
• postupuje uvážlivě v případě závady
• chrání data před ztrátou, zneužítím
• dbá na své fyzické zdraví
Průřezová témata
literatura
Učivo
- postup při běžných problémech HW, SW
- ochrana dat před poškozením, ztrátou
- ochrana dat před zneužitím
- informační etika
- zásady bezpečnosti práce
- prevence zdravotních a hygienických rizik spojených
s častým vysedáváním u počítače - návykový syndrom
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
147
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.3.1 Informační a komunikační technologie
5. ročník
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
148
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.3.1 Informační a komunikační technologie
6. ročník
6. ročník
1 týdně, povinný
1. zapnutí a vypnutí žákovské stanice
Výsledky vzdělávání
žák:
• bezpečně a správně zapne a vypne počítačovou stanici
• jmenuje jak šetřit počítač při práci a jak šetřit sebe
Průřezová témata
literatura
Učivo
- zapínání počítače - tiskárna, monitor, počítač
- zásady při práci s počítačem
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. stručná historie výpočetní techniky
Výsledky vzdělávání
žák:
• objasní vývoj výpočetní techniky
• vyjmenuje typy počítačů od 2. světové války až po vznik
prvního osobního počítače
Průřezová témata
literatura
Učivo
- počítač Zuse Z4, rok 1941
- počítač MARK 1, rok 1943 za podpory IBM
- "sálové počítače"
- Personal Computer - PC, rok 1971
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
3. základní pojmy používané ve výpočetní technice
Výsledky vzdělávání
žák:
• vysvětlí s jakými jednotkami počítač pracuje
• vyjmenuje z jakých součástí je počítač složen
• dovede rozdělit klávesnici na několik částí a ty popsat a
správně používat důležité klávesy
• vyhodnotí monitor podle různých kategorií
Průřezová témata
literatura
Učivo
- Byty
- Hardwarová konfigurace (základní deska, paměť RAM,
procesor, diskové jednotky, přídavné karty, přenosné disky)
- klávesnice, monitor, myš
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
149
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.3.1 Informační a komunikační technologie
6. ročník
4. pracovní plocha
Výsledky vzdělávání
žák:
• dokáže rozpoznat ikony na pracovní ploše a otevřít
některé programy přes tlačítko Start
• dokáže pracovat s okny
• dokáže otevřít, přesunout, zavřít
• rozliší minimalizaci a maximalizaci okna
• zvládne ovládat na liště hlavní panel a jeho další
komponenty
• kopíruje a přesouvá určité soubory a složky
• vytvoří na ploše novou složku a pojmenuje ji
• pracuje s programem Průzkumník
Průřezová témata
literatura
Učivo
- umístění ikon, hlavní panel s tlačítkem Start
- operace s okny
- otevření okna, přesunutí okna, zavření okna
- minimalizace a maximalizace okna
- hlavní panel
- programy, oblíbené, dokumenty, nastavení, najít,
nápověda, průzkumník
- přesun složek a souborů
- mazání složek a souborů
- vytváření zástupců na pracovní ploše
- vytvoření složky
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
5. konfigurace pracovní plochy
Výsledky vzdělávání
žák:
• dokáže upravit vzhled pracovní plochy
• zvládne z nabídky vybrat obrázek nebo fotografii pracovní
plochy
• zvládá změnit druh písma, barvy
Průřezová témata
Učivo
- nabídka Vlastnosti
- spořič obrazovky
- záložka vzhled
- záložka efekty
- záložka síť www
- záložka nastavení
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
6. textové editory
Výsledky vzdělávání
žák:
• dokáže otevřít textový editor
• popíše prostředí editoru
• zvládá použití panelu nástrojů, hlavní nabídky, pravítka,
libovolného textu
Průřezová témata
Učivo
- popis prostředí Wordu
- hlavní nabídka
- panely nástrojů
- pravítko
- oblast pro psaní a editaci textu
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Výtvarná výchova
6. ročník
písmo a užitá grafika
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
150
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.3.1 Informační a komunikační technologie
6. ročník
7. elektronická pošta - e-mail
Výsledky vzdělávání
žák:
• elektronickou poštu používá pro komunikaci i pro odeslání
souborů (prací)
• zvládá komunikaci mezi svými vrstevníky
Průřezová témata
Učivo
- připomenutí připojení přílohy (Attachment) k odesílané
zprávě, uložení přílohy z došlé zprávy
- funkční styl sdělování
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
otevřená a pozitivní komunikace
komunikace v různých situacích
Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro
kooperaci
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
8. WWW - word wide web - web
Výsledky vzdělávání
žák:
• Web používá jako zdroj informací
• vyhledává webovské stránky o tématech z různých
předmětů
Průřezová témata
Učivo
- pohyb po webu přes hypertextové odkazy, známou
adresu, vyhledávání
- ukládání z webu - obrázek, celá stránka, vykopírování
části textu, vyhledávání informací
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
způsoby uplatňování demokratických
principů a hodnot v každodenním
životě školy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímaní mediálních
sdělení
hledání rozdílu mezi informativním,
zábavním a reklamním sdělením
chápání podstaty mediálního sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
různé typy sdělení, jejich rozlišování a
jejich funkce
Vnímání autora mediálních sdělení
výrazové prostředky a jejich uplatnění
pro vyjádření či zastření názoru a
postoje i pro záměrnou manipulaci
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
151
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.3.1 Informační a komunikační technologie
6. ročník
9. základní funkce Wordu
Výsledky vzdělávání
žák:
• zvládne označit text, zarovnat text do bloku
• zvolí si dané písmo, jeho velikost, barvu, typ
• kopíruje text
• používá tlačítka zpět, znovu
Průřezová témata
Učivo
- označování textu do bloku
- zarovnání
- řez písma
- velikost písma a typ písma
- kopírování formátu
- tlačítka zpět a znovu
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
10. práce se souborem
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- uložení souboru
- otevření souboru
• dokáže uložit soubor, otevřít jej a zavřít
- použití šablony pro nový dokument
• dokáže vytvořit libovolné množství vlastních šablon a
- příprava stránky
pracovat s nimi
- tabulátory a nastavení tabulátoru
• zvládne nastavit stránku na výšku, šířku, změnit její formát
- formát písma a odstavce
• dokáže v textu rozlišit odstavce
- schránka
• kopíruje text do schránky a poté ho používá
- čáry a ohraničení, stínování
• zvládne vystínovat text, celou stránku, odstavec
- vytvoření jednoduché tabulky
• zvládne text dát do rámečku, vytvoří ohraničení stránky
- vytvoření odrážek a číslování
• vytvoří jednoduchou tabulku
- psaní rovnic a matematických symbolů
• vytvoří číslování textu, používá v textu odrážky
- kontrola pravopisu
• dokáže v editoru rovnic napsat základní matematické
- vkládání obrázků
symboly
• kontroluje si pravopis v napsaném textu
• vloží do souboru obrázek z klipartu nebo Internetu
Průřezová témata
literatura
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
152
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.3.1 Informační a komunikační technologie
7. ročník
7. ročník
0 týdně, povinný
1. postup zapnutí a vypnutí žákovské stanice
Výsledky vzdělávání
žák:
• bezpečně zapne a vypne stanici
• zvládá přihlášení a odhlášení ze sítě
Průřezová témata
literatura
Učivo
- postup zapnutí a vypnutí počítače
- přihlášení a odhlášení ze sítě
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. vývoj počítačů
Výsledky vzdělávání
žák:
• dokáže historicky zařadit vznik prvních počítačů (
sálových ) a vznik osobních počítačů
• uvědomuje si trendy ve vývoji výpočetní techniky miniaturizace a zvyšování výkonu a kapacit
Průřezová témata
literatura
Učivo
- vývoj počítačů od prvního po současnost ( sálové a osobní
počítače )
- vývoj výpočetní techniky a konstrukce počítačů
- počítačová firma IBM
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
3. HARDWARE
Výsledky vzdělávání
žák:
• vysvětlí význam pojmu HARDWARE, pojmenuje a zařadí
nejběžnější součásti a zařízení počítače
• rozliší fyzické vybavení počítače
Průřezová témata
literatura
Učivo
- skříň ( základní jednotka ) - procesor, pevný disk ( HDD ),
operační paměť ( RAM ), základní deska, zdroj, mechaniky (
disketová, CD, DVD )
- vstupní zařízení ( klávesnice, myš, skenner, mikrofon,
digitální fotoaparát ...)
- výstupní zařízení ( monitor, tiskárna, reproduktory ...)
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
153
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.3.1 Informační a komunikační technologie
7. ročník
4. SOFTWARE
Výsledky vzdělávání
žák:
• programy zařadí do příslušné skupiny ( podskupiny )
• rozliší programové vybavení počítače
Průřezová témata
Učivo
- operační systémy
- aplikace ( textové editory, grafické editory, výukové
programy, komunikační programy, tabulky, dopisy...)
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
způsoby uplatňování demokratických
principů a hodnot v každodenním
životě školy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. práce se složkami a soubory
Výsledky vzdělávání
žák:
• orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje místní a síťové
disky
• dokáže vytvořit složku nebo prázdný soubor, přejmenovat
jej, zkopírovat či přesunout, případně ho odstranit
Průřezová témata
literatura
Učivo
- pojem: manažery ( příklady: Správce souborů, Tento
počítač, Průzkumník....)
- pojmy: disk ( logický ), složka ( adresář ),
- postupy vytvoření - přejmenování, kopírování, přesuny
a odstranění složky, souboru
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
6. textové editory
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- příklady textových editorů ( NotePad, Word )
- uložení, otevření souboru
• ve Wordu dokáže otevřít existující soubor, upravit
- pohyb v dokumentu ( klávesnice, myš )
vlastnosti písma a odstavce, vložit obrázek, změnit jeho
- označení části textu do bloku
vlastnosti a umístit jej v textu
- psaní a oprava textu
• dokáže uložit změny na stejné místo nebo jinam, případně
- formát písma a odstavce ( menu, panel nástrojů )
pod jiným názvem
• ve Wordu dokáže z obrázků vytvořit jednoduchý plakát
- vložení obrázku ( WordArt, klipart, automatické tvary )
- vložení obrázku ze souboru ( ohraničení, obtékání textu )
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
6. ročník
písmo a užitá grafika
6. ročník
písmo a užitá grafika
Základy administrativy
7. ročník
nácvik psaní písmen - číselná
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
154
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.3.1 Informační a komunikační technologie
7. ročník
7. Internet
Výsledky vzdělávání
žák:
• nezaměňuje pojmy Internet a web
• dokáže vysvětlit princip práce celosvětové sítě
Průřezová témata
Učivo
- co to je, kdy vznikl, služby Internetu
- doba užívání internetu v ČR
- jak Internet funguje
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímaní mediálních
sdělení
hledání rozdílu mezi informativním,
zábavním a reklamním sdělením
pěstování kritického přístupu ke
zpravodajství a reklamě
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
různé typy sdělení, jejich rozlišování a
jejich funkce rozdíl mezi reklamou a
zprávou
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
8. elektronická pošta
Výsledky vzdělávání
žák:
• dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou zprávu,
odpovědět na došlou zprávu pomocí funkce odpověď (
Reply ) a poslat kopii došlé zprávy někomu dalšímu
pomocí funkce poslat jinému (Forward )
Učivo
- vztah k Internetu
- příklady poštovních programů ( MS - Outlook, MS Outlook Expres )
- spuštění poštovního programu, odeslání a čtení zpráv
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
otevřená a pozitivní komunikace
komunikace v různých situacích
Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro
kooperaci
Český jazyk a literatura
literatura
přesahy z učebních bloků:
9. ročník
FS prostě sdělovací
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
9. www
Výsledky vzdělávání
žák:
• na webu dokáže vyhledat stránku o určitém tématu, uložit
ji, případně uložit pouze obrázek
• ovládá práci s vyhledávači
Průřezová témata
Učivo
- World Wide Web - web
- pojem - prohlížeč webovských stránek
- pohyb po webu přes hypertextové odkazy, oblíbené,
jednoduché vyhledávání - vyhledávače ( Seznam, Google...)
- práce s informacemi
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
demokratická atmosféra a
demokratické vztahy ve škole
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
155
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.3.1 Informační a komunikační technologie
7. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
10. práce s informacemi
Výsledky vzdělávání
žák:
• na základě znalostí práce s textem a grafikou dokáže
zpracovat písemnou práci na dané téma, která splňuje
zadané požadavky
Průřezová témata
Učivo
- vyhledávání informací
- zpracování informací na základě stanovených požadavků
přesahy do učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Český jazyk a literatura
Kritické čtení a vnímaní mediálních
8. ročník
sdělení
komunikace
pěstování kritického přístupu ke
zpravodajství a reklamě
Vnímání autora mediálních sdělení
identifikování postojů a názorů autora v
mediovaném sdělení výrazové
prostředky a jejich uplatnění pro
vyjádření či zastření názoru
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
Cvičení z jazyka českého
9. ročník
využití SCIO testů
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
156
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.3.1 Informační a komunikační technologie
8. ročník
8. ročník
0 týdně, povinný
1. operační systém MS-DOS
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- typy souborů, programy, cesty
- příkazy operačního systému MS-DOS
• vysvětlí vznik jednoho z prvních informačních systémů pro
- nadstavba operačního systému MS-DOS
osobní počítače
• zná názvy souborů a jejich přípony
• ovládá operační systém MS-DOS pomocí příkazového
řádku
• vyjmenuje klady i zápory příkazového řádku
Průřezová témata
literatura
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. HARDWARE
Výsledky vzdělávání
žák:
• vyjmenuje význam pojmu HARDWARE
• pojmenuje a zařadí součásti a zařízení počítače a vysvětlí
jejich funkci
Průřezová témata
literatura
Učivo
- základní jednotka - procesor, pevný disk, operační paměť,
základní deska, zdroj, mechaniky ( disketová jednotka, CD,
DVD )
- porty, karty
- jednotky výkonu procesoru ( Hz ) a kapacit pamětí ( byty )
a jejich násobky ( K, M, G )
- periferie - vstupní zařízení - klávesnice, myš, mikrofon,
digitální fotoaparát
- výstupní zařízení - monitor, tiskárna, reproduktory
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
3. SOFTWARE
Výsledky vzdělávání
žák:
• programy zařadí do příslušné skupiny
• dokáže vysvětlit k čemu daná skupina programů slouží
Učivo
- operační systémy
- aplikace ( textové editory, grafické editory, výukové
programy, komunikační programy)
- antivirové programy
- komprimační programy
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
157
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.3.1 Informační a komunikační technologie
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
způsoby uplatňování demokratických
principů a hodnot v každodenním
životě školy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. zásady při práci s počítačem
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozezná škodlivé prostředí pro počítač
• dodržuje hygienické předpisy při práci s počítačem
Průřezová témata
Učivo
- jak šetřit počítač
- jak šetřit sebe
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli
a dobrý vztah k sobě samému
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. textové editory
Výsledky vzdělávání
žák:
• v textovém editoru dokáže otevřít existující soubor a
upravit vlastnosti písma a odstavce
• dokáže změnit vlastnosti písma a umístit je v textu
• zvládá uložit změny na stejné místo případně pod jiným
názvem
• zvládne vložit obrázek
• dokáže vytvořit tabulku, upravit její vzhled, vyplnit ji daty
• nastaví tabulátor, upraví jeho pozici nebo jej smaže
Učivo
- uložení, otevření souboru
- pohyb v dokumentu
- označení části textu do bloku
- kopírování, přesun části textu
- psaní, oprava textu a vymazání
- formát písma
- vložení obrázku ze souboru ( WordArt, automatické tvary )
- nastavení tabulátoru
- tvorba tabulek včetně úpravy jejich vzhledu, pojmy buňka,
sloupec, řádek, řada
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity
Výtvarná výchova
literatura
přesahy z učebních bloků:
6. ročník
písmo a užitá grafika
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
158
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.3.1 Informační a komunikační technologie
8. ročník
6. grafika
Výsledky vzdělávání
žák:
• stahuje obrázky a uloží je ve vhodném formátu
• v grafickém editoru upraví jas a kontrast případně další
operace s obrázky
Průřezová témata
Učivo
- formáty grafických dat
- pojmy - jas, kontrast, rozlišení, vektorová grafika, bitmapa
- úprava obrázku v grafickém editoru
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Výtvarná výchova
9. ročník
reklama a propagační materiály
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
7. Internet
Výsledky vzdělávání
žák:
• používá Internet a web
Učivo
- co to je, kdy vznikl a služby Internetu
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
komunikace v různých situacích
asertivní komunikace
Hodnoty, postoje, praktická etika
analýzy vlastních i cizích postojů a
hodnot a jejich projevů v chování lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímaní mediálních
sdělení
hledání rozdílu mezi informativním,
zábavním a reklamním sdělením
pěstování kritického přístupu ke
zpravodajství a reklamě
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
8. elektronická pošta
Výsledky vzdělávání
žák:
• napíše, přečte si zprávu a odpoví na zprávu
• pošle kopii došlé zprávy někomu dalšímu
• pošle zprávu s přílohou a ze zprávy přijme přílohu
• práce odevzdá prostřednictvím elektronické pošty na
adresu vyučujícího
Učivo
- vztah k internetu
- příklady poštovních programů ( Pegasus Mail, MS Outlook,
MS Outlook Express)
- spuštění poštovního programu, odeslání zprávy, čtení
došlých zpráv, odpověď, poslání zprávy někomu jinému
- připojení přílohy k odesílané zprávě, uložení přílohy
z došlé zprávy
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
159
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.3.1 Informační a komunikační technologie
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
komunikace v různých situacích
asertivní komunikace
Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro
kooperaci
Český jazyk a literatura
literatura
přesahy z učebních bloků:
9. ročník
FS prostě sdělovací
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
9. WWW
Výsledky vzdělávání
žák:
• na webu dokáže vyhledat stránku o určitém tématu, uložit
ji případně uložit její část
Průřezová témata
Učivo
- world wide web
- vztah k internetu
- příklady prohlížečů webovských stránek ( Internet
Explorer, Netscape Navigator)
- pohyb po webu přes hypertextové odkazy, oblíbené,
známou adresu
- jednoduché vyhledávání
- ukládání z webu
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
demokratická atmosféra a
demokratické vztahy ve škole
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
10. práce s informacemi
Výsledky vzdělávání
žák:
• na základě znalostí práce s textem a grafikou dokáže
zpracovat práci na zadané téma
• vytvoří dokument ve formě dopisu, diplomu, pozvánky,
objednávky
Učivo
- vyhledávání informací
- zpracování práce na základě stanovených požadavků
- funkční styl administrativní - dokumenty ( životopis, diplom,
dopis, pozvánka, blahopřání )
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímaní mediálních
sdělení
pěstování kritického přístupu ke
zpravodajství a reklamě
Český jazyk a literatura
Cvičení z jazyka českého
literatura
8. ročník
komunikace
9. ročník
FS administrativní
materiály, pomůcky
didaktická technika
9. ročník
využití SCIO testů
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
160
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.4 Člověk a jeho svět
5.4 Člověk a jeho svět
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1.
stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny,
společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a
směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem
spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti člověk a jeho svět rozvíjí poznatky,
dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí
pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti; utváří se tak jejich prvotní
ucelený obraz světa.
Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se
složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských
výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a
porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu
života, jeho přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti.
Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své
myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.
Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo
modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně
přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností
žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání
jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.
Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech člověk a
společnost, člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů.
Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích předmětů a jejich
vzdělávacího obsahu.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v
něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života
vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat.
Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření
přímých zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah
k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání
mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty,
snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují,
baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí
soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním
poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu.
Je možné tradičně vytvářet jeden předmět v 1. - 3. ročníku (tj. přiřazovat očekávaným výstupům pro 1. období
vhodné učivo vybrané z jednotlivých tematických okruhů) a dva předměty ve 4. a 5. ročníku (tj. tematické
okruhy 1, 2 a 3 využít jako základ pro Vlastivědu a okruhy 4 a 5 pro Přírodovědu), je však možné vytvářet jen
jeden předmět i ve 4. a 5. ročníku nebo jeden souvislý předmět od 1. do 5. ročníku. Není nutno se vždy striktně
držet tematických okruhů, podle potřeby je lze různě strukturovat, propojovat učivo a přiřazovat ho k
očekávaným výstupům.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak
události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým
změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a
postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země.
Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto
je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
161
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.4 Člověk a jeho svět
pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky
regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a
rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k
tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve
vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě
praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se
využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve
svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.
V tematickém okruhu člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako
živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od
narození do dospěosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy,
mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a
o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i
celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a
bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka.
Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají
určené role a řeší modelové situace.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
- orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních
informací
- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich
zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
- poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně
vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci
i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)
- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při
jejich ochraně
- přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
- poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a
jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
162
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.1 Prvouka
5.4.1 Prvouka
1. ročník
2. ročník
3. ročník
2
2
2+1
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupně
Předmět prvouka se vyučuje na 1. stupni ZŠ jako samostatný předmět v 1. a 2. ročníku s dvouhodinovou časovou
dotací, ve 3. ročníku s tříhodinovou dotací.
Zaměření vzdělávání:
- organizace života v rodině, škole, obci
- základy vhodného chování, tolerance, solidarita
- orientace v současnosti, minulosti, jednotky času
- rozmanitost přírody v ročních obdobích
- praktické poznání přírody, vliv člověka na přírodní prostředí
- ochrana životního prostředí
- poznání těla a jeho vývoj
- hygiena, zdravá výživa, režim dne, nemoci a jejich prevence, první pomoc
- bezpečné chování v mimořádných situacích
Organizační vymezení:
- výuka prvouky probíhá v učebnách, v multimediální a počítačové učebně, využívá se vycházek do okolí školy,
nabídek sdružení VITA, FAUST, školních výletů
Výchovně vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka:
Kompetence k učení
učitel - seznámí žáky se zavedeným pojmenováním osob, zvířat, rostlin, svátků, významných dnů
žák - dovede přiřadit kartičky s těmito názvy k obrázkům, zaznamenává a hodnotí výsledky své práce
Kompetence k řešení problémů
učitel - nastolí problémovou situaci ( chování, vztahy mezi lidmi)
žák - pochopí problém, naplánuje způsob řešení ( dramatizace, hra ), své chování je schopen obhájit, učí se
rozhodnout v dané situaci a vyvodí závěry svého rozhodnutí
Kompetence komunikativní
učitel - připraví texty, obrázky k danému učivu
žák - zapojuje se do diskuse, vyjadřuje své myšlenky, rozumí textům a gestům, tvořivě využívá získané
informace k dalšímu rozvoji
Kompetence sociální a personální
učitel - připraví skupinovou práci ( sběr přírodnin, třídění rostlin, živočichů )
žák - spolupracuje ve skupině a uvědomuje si svůj přínos pro kvalitu práce celé skupiny, učí se respektovat
názory jiných a přijímat je
Kompetence občanské
učitel - vede žáky k poznávání zákonů a společenských norem chování
žák - využívá normy chování při styku s ostatními lidmi, odmítá hrubé násilí a útlak, chápe ekologické
souvislosti, vjodně se vyjadřuje
Kompetence pracovní
učitel - využívá mezipředmětových vztahů
žák - využívá znalosti z jiných předmětů, provádí experimenty a manipulije s různými pomůckami
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
163
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.1 Prvouka
1. ročník
2 týdně, povinný
1. místo, kde žijeme
Výsledky vzdělávání
žák:
• orientuje se ve školní budově
• orientuje se v blízkém okolí a dbá na bezpečnost
Učivo
- třída, škola
- cesta do školy
- název obce
- důležitá místa v okolí
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
cvičení dovedností zapamatování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
demokratická atmosféra a vztahy ve
škole
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
1. ročník
analýza a syntéza slabik
Výtvarná výchova
2. ročník
měkké souhlásky
Člověk a svět práce
literatura
výtvarné vyjádření skutečnosti a
materiály, pomůcky
práce s drobným materiálem
3. ročník
práce s drobným materiálem
didaktická technika
ostatní
2. rozmanitost přírody
Výsledky vzdělávání
žák:
• poznává základní druhy ovoce a zeleniny
• seznamuje se s různými druhy zvířat a jejich přirozeným
prostředím
• pozná základní druhy rostlin volně se vyskytujících v
přírodě
Učivo
- roční období
- ovoce a zelenina
- zvířata volně žijící, domácí
- rostliny na louce a v lese
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
164
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.1 Prvouka
1. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
les v našem prostředí
Základní podmínky života
voda, vzduch, půda (propojenost
složek prostředí)
Vztah člověka k prostředí
způsoby jednání a vlivy na prostředí
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
1. ročník
analýza a syntéza slabik
Hudební výchova
2. ročník
velká písmena
3. ročník
slovní druhy
Člověk a svět práce
rytmizace slov
Výtvarná výchova
výtvarné vyjádření skutečnosti a
Člověk a svět práce
práce s drobným materiálem
1. ročník
práce s drobným materiálem
2. ročník
práce s drobným materiálem
3. ročník
práce s drobným materiálem
1. ročník
pěstitelské práce
Hudební výchova
5. ročník
rytmická cvičení
Výtvarná výchova
1. ročník
výtvarné vyjádření skutečnosti a
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. lidé kolem nás
Výsledky vzdělávání
žák:
• pojmenuje členy rodiny a vztahy mezi nimi
• zná povolání rodičů
Učivo
- náš byt, dům
- rodina
- práce a zábava
- názvy povolání
- volný čas ( zábava dětí i dospělých )
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
moje vztahy k druhým lidem
Poznávání lidí
vzájemné poznávání ve skupině, třídě
Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy
Komunikace
komunikace v různých situacích
(omluva, pozdrav, prosba)
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
1. ročník
analýza a syntéza slabik
Výtvarná výchova
1. ročník
analýza a syntéza slabik
2. ročník
měkké souhlásky
slovní druhy
3. ročník
věta, slovo
hláskosloví
vyjmenovaná slova
Člověk a svět práce
námětové malby a kresby
Člověk a svět práce
práce s drobným materiálem
1. ročník
práce s drobným materiálem
2. ročník
práce s drobným materiálem
3. ročník
práce s drobným materiálem
Výtvarná výchova
1. ročník
námětové malby a kresby
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
165
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.1 Prvouka
1. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. lidé a čas
Výsledky vzdělávání
žák:
• dovede vyjmenovat dny v týdnu, měsíce v roce, roční
období
• poznává hodiny
Učivo
- režim dne
- rok, roční období, měsíce
- hodiny
- svátky a zvyky
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Psychohygiena
dobrá organizace času
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
1. ročník
analýza a syntéza slabik
Matematika
1. ročník
analýza a syntéza slabik
2. ročník
měkké souhlásky
3. ročník
slovní druhy
Člověk a svět práce
názorný úvod k učivu o
Hudební výchova
hudba vokální a instrumentální
Člověk a svět práce
práce s drobným materiálem
1. ročník
práce s drobným materiálem
2. ročník
práce s drobným materiálem
3. ročník
práce s drobným materiálem
Hudební výchova
poslechová hudba
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. člověk a jeho zdraví
Výsledky vzdělávání
žák:
• pojmenuje základní části lidského těla
• dodržuje hygienické návyky
• seznámí se se správným způsobem výživy a se zásadami
zdravého způsobu života
Učivo
- čistota
- lidské tělo
- zdraví a nemoc, úraz
- zdravá výživa
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
ochrana zdraví
Výtvarná výchova
Člověk a svět práce
1. ročník
výtvarné vyjádření skutečnosti a
1. ročník
příprava pokrmů
Výtvarná výchova
výtvarné vyjádření skutečnosti a
Tělesná výchova
hygiena a bezpečnost v Tv a
Pohybové a sportovní aktivity
hygiena a bezpečnost v TV a
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
166
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.1 Prvouka
1. ročník
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
167
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.1 Prvouka
2. ročník
2. ročník
2 týdně, povinný
1. místo, kde žijeme
Výsledky vzdělávání
žák:
• zná název obce a důležitá místa v ní
• zná vztahy mezi členy rodiny a povolání rodičů
Učivo
- škola, cestou do školy
- naše obec, krajina kolem nás
- chráněná krajinná oblast
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
demokratická atmosféra a vztahy ve
škole
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
2. ročník
měkké souhlásky
Výtvarná výchova
2. ročník
měkké souhlásky
Člověk a svět práce
námětové malby a kresby
1. ročník
práce s drobným materiálem
2. ročník
práce s drobným materiálem
3. ročník
práce s drobným materiálem
Výtvarná výchova
2. ročník
kultura výtvarného umění
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. lidé kolem nás
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá znalostí správného chování v běžném životě,
pozdraví, poděkuje, požádá, přivolá pomoc
• zná povolání rodičů
Učivo
- správné chování
- rodina, povinnosti členů rodiny
- domov
- práce a povolání rodičů
- volný čas
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
168
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.1 Prvouka
2. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
moje vztahy k druhým lidem
Poznávání lidí
vzájemné poznávání ve skupině, třídě
Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy
Komunikace
komunikace v různých situacích
(omluva, pozdrav, prosba)
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
2. ročník
věta
1. ročník
analýza a syntéza slabik
2. ročník
měkké souhlásky
slovní druhy
3. ročník
věta, slovo
hláskosloví
vyjmenovaná slova
Člověk a svět práce
1. ročník
práce s drobným materiálem
2. ročník
práce s drobným materiálem
3. ročník
práce s drobným materiálem
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. lidé a čas
Výsledky vzdělávání
žák:
• pozná hodiny, jmenuje měsíce v roce, orientuje se v
pojmech minulost, současnost, budoucnost
• zná roční období
Učivo
- hodiny, týden, měsíc, rok
- roční období a svátky
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Psychohygiena
dobrá organizace času
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
2. ročník
věta
Matematika
1. ročník
analýza a syntéza slabik
2. ročník
měkké souhlásky
3. ročník
slovní druhy
Člověk a svět práce
3. ročník
počítáme přes desítku
Hudební výchova
2. ročník
poslechová hudba
Člověk a svět práce
práce s drobným materiálem
1. ročník
práce s drobným materiálem
2. ročník
práce s drobným materiálem
3. ročník
práce s drobným materiálem
Hudební výchova
poslechová hudba
Výtvarná výchova
2. ročník
kultura výtvarného umění
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
169
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.1 Prvouka
2. ročník
4. rozmanitost přírody
Výsledky vzdělávání
žák:
• zná význam ovoce a zeleniny ve stravě
• pečuje o pokojové rostliny
• poznává hospodářská zvířata, chápe jejich význam a
užitek, který nám poskytují
Učivo
- příroda v různých ročních obdobích
- sklizeň ovoce a zeleniny
- pokojové rostliny
- domácí mazlíčci
- hospodářská zvířata
- les, louka, pole, rybník - rostliny a živočichové v nich ekosystémy
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
lidské sídlo - město - vesnice
Základní podmínky života
voda, vzduch, půda (propojenost
složek prostředí)
Vztah člověka k prostředí
vlivy prostředí na zdraví
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
2. ročník
slovo a slovní význam
Člověk a svět práce
2. ročník
velká písmena
3. ročník
slovní druhy
Člověk a svět práce
literatura
práce s drobným materiálem
pěstitelské práce
2. ročník
práce s drobným materiálem
3. ročník
práce s drobným materiálem
2. ročník
pěstitelské práce
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. člověk a jeho zdraví
Výsledky vzdělávání
žák:
• dodržuje hygienické návyky a dbá o čistotu životního
prostředí ve svém okolí
• dodržuje bezpečné chování
Průřezová témata
Učivo
- čistota
- nemoc, úraz, první pomoc
- zdravá strava
- životní prostředí
přesahy do učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
ochrana zdraví
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
2. ročník
příprava pokrmů
Tělesná výchova
hygiena a bezpečnost v Tv a
Pohybové a sportovní aktivity
hygiena a bezpečnost v TV a
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
170
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.1 Prvouka
3. ročník
3. ročník
2+1 týdně, povinný
1. místo, kde žijeme
Výsledky vzdělávání
žák:
• vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště, školy,
cestu na určené místo
• začlení svou obec do kraje, ČR
• popíše změny v okolí
Průřezová témata
Učivo
- svět kolem nás
- světové strany
- plány, mapy, měřítko map, barvy a jejich význam
- naše obec, vlast, domov
- historie, vznik a současnost obce
- infrastruktura obce
- obec na mapě republiky
- ČR - naše vlast
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
tvořivost v mezilidských vztazích
Poznávání lidí
rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a
hledání výhod v odlišnostech
Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro
kooperaci (pozitivní myšlení)
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
1. ročník
práce s drobným materiálem
2. ročník
práce s drobným materiálem
3. ročník
práce s drobným materiálem
4. ročník
práce montážní a demontážní
5. ročník
práce montážní a demontážní
didaktická technika
ostatní
2. lidé a čas
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá časové údaje, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti, na příkladech porovnává minulost a
současnost
• pojmenuje kulturní a historické památky, interpretuje
pověsti
Učivo
- život v minulosti
- zkoumání minulosti
- historie formou minulosti, pověstí
- historie a minulost naší obce
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
171
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.1 Prvouka
3. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
tvořivost v mezilidských vztazích
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
význam aktivního zapojení žáků do
žákovské samosprávy
Formy participace občanů v politickém
životě
společenské organizace a hnutí
literatura
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
3. ročník
věta, slovo
hláskosloví
vyjmenovaná slova
slovní druhy
Člověk a svět práce
1. ročník
práce s drobným materiálem
2. ročník
práce s drobným materiálem
3. ročník
práce s drobným materiálem
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. rozmanitost přírody
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje přírodní a umělé prvky, roztřídí některé
přírodniny podle nápadných znaků
• provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek,
určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů
Průřezová témata
Učivo
- člověk a příroda
- využívání surovin, vlastnosti látek, lidské výtvory
- jedinečnost života na Zemi
- vesmír, Slunce, atmosféra, podmínky života na Zemi
- za poznáním neživé přírody
- vzduch, koloběh vody a vzduchu v přírodě
- horniny a nerosty
- vznik, těžba a zpracování, využití surovin, výroba - výrobky
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
schopnost vidět věci jinak
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z
Evropy a světa
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
3. ročník
slovní druhy
Člověk a svět práce
2. ročník
práce s drobným materiálem
3. ročník
práce s drobným materiálem
pěstitelské práce
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
172
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.1 Prvouka
3. ročník
4. člověk a jeho zdraví
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- člověk - jako součást živé přírody
- vývoj lidské rasy
• uplatňuje základní hygienické, zdravotně preventivní
- vývojové etapy v životě člověka
návyky s využitím elementárních znalostí lidského těla
- stavba těla
• využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních
- vnitřní orgány, smysly, péče o zdraví
funkcí jednotlivých orgánů
• rozlišuje etapy lidského života, orientuje se ve vývoji dítěte
- život v přírodě
před a po narození
- stavba těla rostlin
• v modelových situacích osvojí jednoduché způsoby
- užitkové a volně rostoucí, jejich význam v životě člověka
odmítání návykových látek
- živočichové, stavba těla
• zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a
- ochrana živočichů a rostlin
rozlišuje aktivity, které mohou prostředí a zdraví
- živočišná společenstva
podporovat nebo poškozovat
- význam CHKO, rezervace
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
co o sobě vím a co ne
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
uplatňování principů slušného chování,
tolerance, lidská solidarita
Etnický původ
odlišnost lidí, vzájemná rovnost mezi
nimi
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
kulturní krajina (ovlivnění přírody
civilizací)
Základní podmínky života
voda, vzduch, půda (význam pro život),
přírodní zdroje
Vztah člověka k prostředí
ochrana zdraví
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
3. ročník
příprava pokrmů
Anglický jazyk
5. ročník
konverzace
3. ročník
konverzace
Člověk a svět práce
4. ročník
příprava pokrmů
Tělesná výchova
3. ročník
hygiena a bezpečnost v Tv a
Pohybové a sportovní aktivity
hygiena a bezpečnost v Tv a
protahovací cvičení ( strečink )
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
173
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.2 Přírodověda
5.4.2 Přírodověda
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
1+1
2
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupně
Předmět přírodověda se vyučuje na 1. stupni ZŠ jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku s dvouhodinovou
časovou dotací.
Zaměření vzdělávání:
- výchova k rodině, vlasti, lidem
- vnímání uceleného obrazu světa
- vnímání minulosti a současnosti
- výchova k ochraně zdraví
- výchova k ochraně životního prostředí
- získávání dovedností, způsobu jednání a rozhodování
- propojení s reálným životem, zvládání nových situací
Organizační vymezení:
- výuka se realizuje ve třídách, multimediální a počítačové učebně, formou vycházek, besed, exkurzí,
laboratorních cvičení, využíváme programů sdružení VITA, FAUST, RENARKON
Ve výuce užíváme tyto metody a formy práce - diskuse, beseda, projekt, samostatná práce, frontální vyučování.
Výchovně vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka:
Kompetence k učení
učitel - instruuje žáky (má karty s úkoly), vede žáky k použití dostupných informací z učebnic, encyklopedií
žák - plní zadání, zaznamenává, pozoruje přírodu, výsledky své práce vyhodnocuje, samostatně vyhledává
informace
Kompetence k řešení problémů
učitel - připravuje pokusy, laboratorní cvičení
žák - provádí pokusy, výsledky zaznamenává do tabulek, grafů, rozhoduje o správném řešení
Kompetence komunikativní
učitel - používá odbornou terminologii, vede žáky k diskusi a usměrňuje je
žák - osvojuje si nové pojmy, rozšiřuje slovní zásobu, učí se formulovat své vědomosti
Kompetence sociální a personální
učitel - vytváří úkoly, připravuje skupinovou práci
žák - plní úkoly a spolupracuje ve skupině
Kompetence občanské
učitel - stanoví pravidla slušného chování, vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a bezpečnosti práce,
učí žáky k šetrnému chování ke svému zdraví a zdraví ostatních, vede žáky, aby si uvědomili důležitost citlivého
vztahu k okolnímu prostředí
žák - učí se tolerovat, poznávat, chápat rozdíly mezi lidmi, učí se zvládat různé situace
Kompetence pracovní
učitel - připraví pokusy, laboratovní práce, práce na školním pozemku s drobným materiálem, stanoví podmínky
použití nářadí a nástrojů, usměrňuje jejich práci
žák - vytváří si jednoduché pracovní návyky, pracuje samostatně i ve skupině, respektuje pravidla
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
174
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.2 Přírodověda
4. ročník
1+1 týdně, povinný
1. rozmanitost přírodnin
Výsledky vzdělávání
žák:
• pozoruje, popíše a porovná proměny v přírodě v
jednotlivých ročních obdobích
Průřezová témata
Učivo
- výrobky a přírodniny
- organismy, jedinec a druh
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
rozhodování z hlediska různých typů
problémů
literatura
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
4. ročník
slovní druhy
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. byliny
Výsledky vzdělávání
žák:
• roztřídí některé organismy, přírodniny podle nápadných
určujících znaků, zaznamená výskyt v lokalitě
Průřezová témata
Učivo
- plané a kulturní rostliny
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
4. ročník
pěstitelské práce
5. ročník
pěstitelské práce
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. dřeviny
Výsledky vzdělávání
žák:
• zkoumá základní rostlinná a živočišná společenstva,
zdůvodní vztahy mezi organismy, shody a rozdíly
Učivo
- stavba těla, dělení na jehličnaté a listnaté
- dělení podle listů a plodů
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
175
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.2 Přírodověda
4. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
jak se promítá mé já v mém chování
Kreativita
realizace nápadů v realitě
Člověk a svět práce
Člověk a svět práce
literatura
4. ročník
práce s drobným materiálem
práce se dřevem
5. ročník
práce s drobným materiálem
práce se dřevem
materiály, pomůcky
4. ročník
pěstitelské práce
5. ročník
pěstitelské práce
didaktická technika
ostatní
4. neživá příroda
Výsledky vzdělávání
žák:
• zhodnotí aktivity člověka, které mohou přírodě prospívat,
škodit, rozliší přírodní a umělé prvky v okolí
• poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí
na změny a navrhne jejich zlepšení
Průřezová témata
Učivo
- roční období
- světové strany
- jednotky, měření veličin
- skupenství vody, voda
- rozlišení hornin a nerostů, půda
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Matematika
Anglický jazyk
4. ročník
konstrukce a obvod základních
literatura
materiály, pomůcky
4. ročník
konverzace
didaktická technika
ostatní
5. živá příroda - živočichové
Výsledky vzdělávání
žák:
• prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá je,
pracuje s atlasy
Učivo
- domácí zvířata
- volně žijící živočichové
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
schopnosti vidět věci jinak
Výtvarná výchova
Anglický jazyk
literatura
3. ročník
výtvarné vyjádření skutečnosti a
4. ročník
výtvarné vyjádření skutečnosti a
materiály, pomůcky
didaktická technika
4. ročník
konverzace
ostatní
6. živočišná a rostlinná společenstva
Výsledky vzdělávání
žák:
• založí jednoduché pokusy, naplánuje a zdůvodní výsledek
• účelně plánuje svůj čas pro práci, učení, zábavu a
odpočinek s ohledem na oprávněné nároky jiných
Učivo
- ekosystémy, společenstva rostlin a živočichů
- vztahy organismů ve společenstvech
- ekologie a ochrana životního prostředí
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
176
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.2 Přírodověda
4. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Český jazyk a literatura
Ekosystémy
3. ročník
ekosystémy, způsoby hospodaření,
věta, slovo
ohrožování, rozmanitost a význam pro
slovní druhy
nás
4. ročník
Lidské aktivity a problémy životního
věta
prostředí
zemědělství a životní prostředí,
ekologické zemědělství
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímaní mediálních
sdělení
chápání podstaty mediálního sdělení,
identifikace základních orientačních
prvků v textu
Vnímání autora mediálních sdělení
výrazové púrostředky a jejich uplatnění
pro vyjádření či zastření názoru a
postoje
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
7. člověk
Výsledky vzdělávání
žák:
• uplatňuje základní hygienické návyky, ohleduplné
chování, ošetří drobná poranění, zajistí lékařskou pomoc
Průřezová témata
Učivo
- základní části lidského těla
- hygiena
- základy první pomoci
- ošetření drobných poranění
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk
5. ročník
konverzace
Člověk a svět práce
4. ročník
práce montážní a demontážní
Tělesná výchova
hygiena a bezpečnost v Tv a
Pohybové a sportovní aktivity
hygiena a bezpečnost v Tv a
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
177
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.2 Přírodověda
5. ročník
5. ročník
2 týdně, povinný
1. živočichové a jejich rozmanitost, poznávání přírody
Výsledky vzdělávání
žák:
• porovnává na základě pozorování základní projevy života,
třídí organismy do skupin
• používá atlasy, klíče
• založí pokusy a naplánuje a zdůvodní postup
Učivo
- určování a třídění rostlin a živočichů
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
význam změny okolní krajiny vlivem
člověka, lidské aktivity spojené s
vodním hospodářstvím
Výtvarná výchova
Český jazyk a literatura
4. ročník
námětové malby a kresby
5. ročník
námětové malby a kresby
Člověk a svět práce
4. ročník
slovní druhy
Informační a komunikační technologie
5. ročník
vyhledávání informací
4. ročník
pěstitelské práce
5. ročník
pěstitelské práce
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. podmínky života na Zemi
Výsledky vzdělávání
žák:
• objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé
přírody, souvislost mezi vzhledem přírody a činností
člověka
Učivo
- základní podmínky a předpoklady pro vznik a pokračování
života
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
vedení dialogu, dovednosti pro
sdělování verbální i neverbální
Kooperace a kompetice
rozvoj sociálních dovedností pro
kooperaci - jasná a respektující
komunikace, řešení konfliktu
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
zvládání učebních problémů vázaných
na látku
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
ekosystémy, funkce biodiverzity,
ochrana biologických druhů
Matematika
přesahy z učebních bloků:
5. ročník
grafy
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
178
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.2 Přírodověda
5. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. rozmanitost životních podmínek
Výsledky vzdělávání
žák:
• provádí jednoduché pokusy u skupin známých látek
Průřezová témata
Učivo
- zásah člověka do ekosystému, srovnání s Evropou
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Vlastivěda
VÝCHOVA
4. ročník
Sebepoznání a sebepojetí
z českých dějin
moje vztahy k druhým lidem, zdravé a
5. ročník
vyrovnané sebepojetí
z českých dějin
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
život Evropanů, styl života v
evropských rodinách
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
ekosystémy - funkce biodiverzity,
ochrana biologických druhů
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
ekologické zemědělství, energetické
zdroje dopravy a jejich vliv na prostředí
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
Vlastivěda
5. ročník
Česká republlika
Člověk a svět práce
práce montážní a demontážní
ostatní
4. Země ve vesmíru
Výsledky vzdělávání
žák:
• vysvětlí na základě poznatků o Zemi, jako součásti
vesmíru, souvislosti a rozdíly času a střídání ročních
období
Průřezová témata
Učivo
- postavení Země
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Matematika
5. ročník
velká čísla
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
179
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.2 Přírodověda
5. ročník
5. člověk a technika
Výsledky vzdělávání
žák:
• vysvětlí na základě poznatků o Zemi, jako součásti
vesmíru, souvislosti a rozdíly času a střídání ročních
období
• seznámí se se způsoby chování v situacích ohrožujících
zdraví a při mimořádných událostech
Průřezová témata
Učivo
- jednoduché stroje, výroba a zpracování
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Vlastivěda
5. ročník
z českých dějin
Matematika
geometrie
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
6. energie
Výsledky vzdělávání
žák:
• seznámí se se způsoby chování v situacích ohrožujících
zdraví a při mimořádných událostech
Průřezová témata
Učivo
- význam pro život, zdroje energie, jejich využití
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Matematika
5. ročník
geometrie
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
7. člověk
Výsledky vzdělávání
žák:
• uplatňuje základní hygienické návyky na základě znalosti
lidského těla, dodržuje zásady bezpečného chování tak,
aby neohrožoval zdraví své a jiných
Učivo
- postavení člověka mezi organismy
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
originalita, schopnost vnímat a vidět
věci jinak
Anglický jazyk
Informační a komunikační technologie
4. ročník
konverzace
5. ročník
konverzace
5. ročník
vyhledávání informací
Anglický jazyk
konverzace
Pohybové a sportovní aktivity
hygiena a bezpečnost v Tv a
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
180
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.2 Přírodověda
5. ročník
8. soustavy lidského organismu
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních
funkcí jednotlivých organismů k podpoře zdravého
způsobu života
• uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví,
orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování
• ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc,
uplatňuje účelné využití
Učivo
- význam zdraví
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
tvořivost v mezilidských vztazích
Český jazyk a literatura
Člověk a svět práce
4. ročník
stavba věty jednoduché
5. ročník
slovní druhy
Tělesná výchova
5. ročník
příprava pokrmů
Tělesná výchova
3. ročník
hygiena a bezpečnost v Tv a
4. ročník
hygiena a bezpečnost v Tv a
5. ročník
hygiena a bezpečnost v Tv a
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
hygiena a bezpečnost v Tv a
Pohybové a sportovní aktivity
hygiena a bezpečnost v Tv a
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
181
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.3 Vlastivěda
5.4.3 Vlastivěda
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
1
2
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupně
Předmět vlastivěda se vyučuje na 1. stupni ZŠ jako samostatný předmět ve 4. ročníku s hodinovou dotací a v 5.
ročníku s dvouhodinovou časovou dotací.
Zaměření vzdělávání:
- rozvoj jasných představ o minulosti ČR
- pozorování okolí bydliště, pozorování kraje
- lokalizace republiky v rámci Evropy
- orientace na mapě Evropy a světa
- seznámení se s hlavními památkami, osobnostmi ČR
Organizační vymezení:
- výuka probíhá ve třídě, na vycházkách, v multimediální a počítačové učebně, navštěvujeme muzea, výstavy
v regionu
Ve výuce užíváme tyto metody a formy práce - frontální vyučování, rozhovor, diskusi, skupinovou práci, besedy,
projekty, problémové vyučování, samostatnou práci.
Výchovně vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka:
Kompetence k učení
učitel - vede ke správnému používání terminologie
žák - začlení obec do příslušného regionu
Kompetence k řešení problémů
učitel - umožňuje žákům zažít úspěch, srozumitelně vysvětlí učivo
žák - se učí rozlišovat přírodní prvky v krajině, pracuje s encyklopediemi
Kompetence komunikativní
učitel - předkládá žákům různé varianty řešení, seznamuje je s odbornou literaturou
žák - se vyjadřuje různými způsoby o rozmanitosti regionů, využívá časové údaje, rozlišuje dění v minulosti
a současnosti
Kompetence sociální a personální
učitel - vytváří podmínky k prezentování různých článků, encyklopedií, časopisů, vede diskusi
žák - posuzuje vztahy mezi lidmi, porovnává rozdíly mezi národy
Kompetence občanské
učitel - navodí situace tak, aby se žáci sami podíleli na hodnocení
žák - pojmenuje známé osobnosti a události našeho regionu a republiky
Kompetence pracovní
učitel - zadává úkoly a přibližuje postupy, zajímá se o podněty žáků k problematice učiva, přemýšlí o názorech
žáků
žák - srovnává minulost a současnost, má základní vědomosti o lidské společnosti, jejím životě a práci
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
182
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.3 Vlastivěda
4. ročník
4. ročník
1 týdně, povinný
1. země a lidé
Výsledky vzdělávání
žák:
• konkretizuje pojmy bydliště, území, začlenění obce do
regionu, pozoruje změny v obci
Učivo
- bydliště, území, obec, region
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
tvořivost v mezilidských vztazích
Komunikace
cviočení pozorování a naslouchání,
otevřená komunikace
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování
Matematika
Anglický jazyk
literatura
4. ročník
počítáme s velkými čísly
Výtvarná výchova
4. ročník
konverzace
5. ročník
výtvarné vyjádření skutečnosti a
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. mapy
Výsledky vzdělávání
žák:
• určí světové strany
• rozlišuje pojmy vlast, cizina, orientuje se na mapě
Průřezová témata
Učivo
- orientace na mapě, světové strany
- vlast, cizina
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
Matematika
3. ročník
slovní druhy
4. ročník
slovní druhy
5. ročník
slovní druhy
Matematika
5. ročník
geometrie
4. ročník
konstrukce a obvod základních
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
183
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.3 Vlastivěda
4. ročník
3. Česká republika
Výsledky vzdělávání
žák:
• popíše polohu ČR v Evropě
• lokalizuje sousední státy
• vyjmenuje evropská města
Učivo
- poloha ČR v Evropě
- charakteristika sousedních států
- evropská města
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
místa a události v blízkém okolí ve
vztahu k Evropě
Jsme Evropané
kořeny a zdroje evropské civilizace, co
Evropu spojuje
Matematika
Český jazyk a literatura
4. ročník
konstrukce a obvod základních
Hudební výchova
4. ročník
slovní druhy
Hudební výchova
literatura
5. ročník
poslechová hudba
materiály, pomůcky
3. ročník
hudební nástroje
4. ročník
písně ve 4/4 taktu
5. ročník
poslechová hudba
didaktická technika
ostatní
4. státní zřízení
Výsledky vzdělávání
žák:
• zná jméno prezidenta a premiéra
• vyjmenuje státní symboly
Průřezová témata
literatura
Učivo
- prezident
- vláda
- symboly
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
5. z českých dějin
Výsledky vzdělávání
žák:
• svými slovy charakterizuje způsob života našich předků,
vyjádří rozdíl mezi pověstí a skutečností
• charakterizuje hospodářský a kulturní rozvoj za Karla IV.
• popíše období husitských válek
• zná osobnosti této doby - Hus, Žižka
Učivo
- nejstarší osídlení vlasti
- staré pověsti české
- Velkomoravská říše
- Přemyslovci
- rozkvět za Karla IV.
- husitství
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
demokratická atmosféra a
demokratické vztahy, uplatňování
demokratických principů
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
4. ročník
věta
5. ročník
slovní druhy
4. ročník
věta
Přírodověda
5. ročník
rozmanitost životních podmínek
Hudební výchova
4. ročník
poslechová hudba
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
184
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.3 Vlastivěda
4. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
185
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.3 Vlastivěda
5. ročník
5. ročník
2 týdně, povinný
1. Evropa a svět
Výsledky vzdělávání
žák:
• lokalizuje sousední státy ČR
• vyhledává na mapě významné státy Evropy,
světadíly,oceány
Učivo
- sousední státy
- významné státy Evropy
- světadíly a oceány
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
zkušenosti z Evropy, naši sousedé v
Evropě
Jsme Evropané
evropská integrace, instituce EU, život
jedince
Matematika
Český jazyk a literatura
5. ročník
velká čísla
5. ročník
slovní druhy
Matematika
velká čísla
Anglický jazyk
konverzace
Hudební výchova
poslechová hudba
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Česká republlika
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- Praha - hlavní město
- Ostravsko a Valašsko
• vyjadřuje význam Prahy, jmenuje její památky
- regiony ČR - povrch, vodstvo, podnebí
• vyjmenovává charakteristické prvky pro tuto oblast
- Moravskoslezský kraj
• popisuje polohu, typické přírodní prvky regionů, zná hlavní
střediska
• popisuje význam našeho kraje, způsob života lidí, události
a osobnosti, vyjmenovává důležitá místa pro rozvoj
cestovního ruchu a rekreace
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
186
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.4.3 Vlastivěda
5. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
demokratická atmosféra a
demokratické vztahy
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
5. ročník
skladba
Přírodověda
5. ročník
skladba
Informační a komunikační technologie
rozmanitost životních podmínek
Hudební výchova
vyhledávání informací
Hudební výchova
poslechová hudba
Výtvarná výchova
námětové malby a kresby
kultura výtvarného umění
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
1. ročník
noty a jejich zápis
3. ročník
poslechová hudba
hudební nástroje
4. ročník
písně ve 4/4 taktu
5. ročník
poslechová hudba
ostatní
3. z českých dějin
Výsledky vzdělávání
žák:
• popisuje způsob života lidí, osobností a událostí v období
Habsburků
• posuzuje způsob života a jeho změny
• posoudí život českých zemí v 18. století
• charakterizuje význam vědy
• posuzuje kulturní život v 19. století, rozvoj techniky
• objasňuje vznik ČR, uvádí nejvýznamnější osobnosti
• zná osobnosti a život za okupace
• posuzuje význam obnovení ČR
Učivo
- významné události - 17. století
- významné události - 18. století
- významné události - 19. století
- významné události - 20. století
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
lidová slovesnost, zvyky, tradice
národů Evropy
Přírodověda
Matematika
5. ročník
člověk a technika
Hudební výchova
5. ročník
velká čísla
Přírodověda
literatura
poslechová hudba
materiály, pomůcky
didaktická technika
rozmanitost životních podmínek
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
187
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.5 Člověk a společnost
5.5 Člověk a společnost
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi
potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci
poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich
rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s
důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření
společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k
evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická
Evropa budována. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních
a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k
úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot.
Ve vzdělávací oblasti člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání
poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat
společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení,
nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích.
Vzdělávací oblast člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství. Ve svém
vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast člověk a jeho svět.
Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého života školy a mají
přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru Zeměpis, který je v zájmu zachování jeho
celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti člověk a příroda.
Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je
kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání
historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily
vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století,
kde leží kořeny většiny současných společenských jevů.
Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a
prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů.
Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale
je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné
budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin
místních.
Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální
realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému
sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního
jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších
společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby
zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla
společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí
občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky
k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření a
upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
- odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v
reálném a historickém čase
- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a
procesy v evropském a celosvětovém měřítku
- utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
- rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke
snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
188
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.5 Člověk a společnost
- vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a
společenskovědního charakteru
- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a
ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a
událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně
souvislostí mezinárodních a globálních
- úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem
(zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství
- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti
- utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a
sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí
- utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního
nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání
na roli žen ve společnosti
- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům
demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci
- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k
zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
189
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.1 Dějepis
5.5.1 Dějepis
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
2
2
2
2
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupně
Předmět dějepis se vyučuje na 2. stupni ZŠ jako samostatný předmět v6., 7., 8. a 9. ročníku s dvouhodinovou
časovou dotací v nesportovních třídách i ve třídách s RvTv.
Zaměření vzdělávání:
- na poznávání dějů, skutků, jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti
- na rozvíjení časové a prostorové představy, které umožní žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů
a dějů
- na získání orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních
i ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života
- na podchycení a rozvíjení zájmů o současnost a minulost vlastního národa
Organizační vymezení:
Předmět dějepis je vyučován v jednotlivých třídách, příležitostně výuka probíhá v počítačové nebo multimediální
učebně
Ve výuce využíváme tyto metody a formy práce - výklad, diskuse, rozhovor, samostatná práce, práce ve skupině,
práce s knihou, AV technika
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
žák - vyhledává a třídí informace a efektivně je využívá v procesu učení a praktickém životě, pracuje s obecně
užívanými termíny, znaky a symboly, propojuje poznatky z různých oborů do širších souvislostí, utváří si
moplexnější pohled na společenské a kulturní jevy
učitel - zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a třídí informace z různých zdrojů a předmětů, vede žáky
k užívání správné terminologie a symboliky, vede žáky k zamyšlení nad historickým vývojem
Kompetence k řešení problémů
žák - samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, vyhledává vhodné informace k řešení problémů,
kriticky myslí, je schopen obhájit své rozhodnutí
učitel - zařazuje rozmanité aktivity, metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením, vede ke
kritickému myšlení a logickému uvažování
Kompetence komunikativní
žák - komunikuje na odpovídající úrovni, vyjadřuje se výstižně a kultivovaně, rozumí různým typům textů
a záznamů, obrazových materiálů, využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro komunikaci
s okolním světem
učitel - vede žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování, k práci s různými typy textů, zařazuje do výuky diskusi,
vede žáky k věcné argumentaci a k využívání informačních a komunikačních prostředků
Kompetence sociální a personální
žák - se učí pracovat ve skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívá k diskusi v malé
skupině i k debatě celé třídy, efektivně spolupracuje s druhými při řešení daného úkolu, učí se sebekontrole
učitel - vede žáky k ohleduplnosti, motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich
vlastních, pěstuje v nich vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví. vede žáky
k sebehodnocení
Kompetence pracovní
žák - dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, využívá svých znalostí v běžné praxi, organizuje si
svou práci
učitel - požaduje dodržování dohodnuté kvality práce, umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat, vede žáky
k využívání znalostí v praktickém životě
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
190
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.5.1 Dějepis
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
191
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.1 Dějepis
6. ročník
6. ročník
2 týdně, povinný
1. úvod do učiva
Výsledky vzdělávání
žák:
• vysvětlí smysl historického zkoumání, uvede příklad
potřebnosti dějepisných znalostí
• vyjmenuje alespoň tři pomocné historické vědy
• osvojí si práci s časovou přímkou, základní periodizaci
dějin, seznámí se s mapou
• uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti
• pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány
• objasní dvě varianty vzniku člověka - Darwinovu
vývojovou teorii a stvoření podle Bible
• rozpozná vývojová stadia člověka
Průřezová témata
Učivo
- teorie vzniku člověka
- práce s časovou přímkou
- seznámení s mapou
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
6. ročník
glóbus a mapa
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. pravěk
Výsledky vzdělávání
žák:
• seznámí se se způsoby obživy a soužití lidí (prvobytně
pospolná společnost)
• pochopí podmínky a důsledky přechodu od sběru a lovu k
zemědělství a chovu dobytka, také podmínky vzniku
řemesel a rozvoj obchodu
• uvědomí si nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých
oblastech světa
Učivo
- doba kamenná
- doba bronzová
- doba železná
- naše země v období pravěku
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
chování podporující dobré vztahy
Komunikace
řeč těla, řeč zvuků a slov
Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
nerovnoměrnost života na Zemi
Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví
literatura
9. ročník
rodina
materiály, pomůcky
9. ročník
rodina
Fyzika
8. ročník
tepelné jevy
Přírodopis
biologie člověka
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
192
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.1 Dějepis
6. ročník
3. starověké despocie
Výsledky vzdělávání
žák:
• pochopí souvislost mezi přírodními podmínkami a
vznikem starověkých států
• seznámí se s podstatou společenského uspořádání a s
projevy náboženských představ
• vysvětlí pojem stát a jeho funkci, uvede konkrétní
panovníkovy pravomoci a vyjmenuje vrstvy obyvatel
Průřezová témata
Učivo
- Egypt
- Mezopotámie
- Fénicie
- Chetitská říše
- Persie
- Starověká Palestina
- Starověká Indie
- Starověká Čína
přesahy do učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
vstřícný postoj k odlišnostem
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
nerovnoměrnost života na Zemi
literatura
přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
7. ročník
Severní a Jižní Amerika
Evropa
9. ročník
společenský zeměpis
7. ročník
Asie
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. antické státy
Výsledky vzdělávání
žák:
• popíše přírodní podmínky antických států
• je schopen vyprávět o jednotlivých etapách řeckých a
římských dějin
• uvědomí si význam křesťanství pro vznik raně feudálních
států
• chápe přínos řecké a římské civilizace pro rozvoj
evropské kultury
• uvědomí si prolínání kulturních vlivů
• dokáže porovnat barbarské civilizace se světem Antiky
• ocení přínos římské kultury pro civilizaci
• rozvíjí souvislý ústní projev
Průřezová témata
Učivo
- Řecko
- Řím
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
Český jazyk a literatura
OBČANA
8. ročník
Občan, občanská společnost a stát
epos
občan jako odpovědný člen společnosti
Tělesná výchova
úloha občana v demokratické
6. ročník
společnosti
komunikace v TV
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
demokracie jako protiváha diktatury a
anarchie principy demokracie
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
kořeny a zdroje evropské civilizace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
vstřícný postoj k odlišnostem
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
193
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.1 Dějepis
6. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
194
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.1 Dějepis
7. ročník
7. ročník
2 týdně, povinný
1. úvod do učiva středověku
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- církev na rozhraní epoch
- křesťanství, islám
• osvojí si periodizaci středověku
- Franská říše
• učí se chápat úlohu křesťanství a víry, je schopen vysvětlit
konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství
ke kacířství a jiným věroukám
• popíše okolnosti vzniku islámu, objasní jeho základní
termíny
• seznámí se s uspořádáním společnosti raně feudálního
státu ( Franská říše )
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
klíčové mezníky evropské historie
literatura
přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
7. ročník
Asie
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. počátky českých dějin
Výsledky vzdělávání
žák:
• popíše život Slovanů v době jejich příchodu k nám
• vysvětlí vznik prvních státních útvarů na našem území
• uvědomí si duchovní odkaz patronů českých zemí
Učivo
- Sámova říše
- Velkomoravská říše
- Čechy v knížecí době
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
kořeny a zdroje evropské civilizace
Výchova k občanství
Zeměpis
literatura
7. ročník
člověk a kultura
materiály, pomůcky
didaktická technika
8. ročník
socioekonomický zeměpis ČR
ostatní
3. Evropa v raném středověku
Výsledky vzdělávání
žák:
• objasní vznik nových státních útvarů v evropských
souvislostech
• rozlišuje vrstvy středověké společnosti
• uvede příklady románské, gotické a renesanční kultury
Učivo
- počátky Anglie, Francie
- Itálie a Evropa mezi papežstvím
- střední a východní Evropa
- kultura středověku
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
195
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.1 Dějepis
7. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
občan jako odpovědný člen
společnosti, jeho práva a povinnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
prostředí a zdraví, rozmanitost vlivů
prostředí na zdraví
Anglický jazyk
Anglický jazyk
literatura
8. ročník
konverzace
materiály, pomůcky
8. ročník
konverzace
9. ročník
konverzace
didaktická technika
ostatní
4. Čechy v královské době
Výsledky vzdělávání
žák:
• objasní vnitřní vývoj českého státu
• vyjmenuje v chronologickém pořadí všechny významné
panovníky, zhodnotí na základě konkrétních údajů jejich
vlády, vyzvedne osobnost Karla IV.
• vysvětlí nové myšlenky žádající reformu církve včetně
reakce církve na tyto požadavky
• vymezí význam husitství pro český politický a kulturní
život
Průřezová témata
Učivo
- Přemyslovci
- Lucemburkové
- Jagellonci
- Habsburkové
- české země za husitských válek
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního
zakotvení
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. objevné plavby
Výsledky vzdělávání
žák:
• popíše průběh zámořských objevů a jejich dopad na
světové hospodářství
Průřezová témata
Učivo
- Kryštof Kolumbus
- Vasco de Gama
- Fernando Magalhaes
- Bartoloměj Diaz
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
evropská integrace
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
7. ročník
Severní a Jižní Amerika
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
196
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.1 Dějepis
7. ročník
6. třicetiletá válka
Výsledky vzdělávání
žák:
• demonstruje postavení českého státu v podmínkách
Evropy a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie (
předbělohorská společenost )
• objasní příčiny vzniku třicetileté války a posoudí její
důsledky na příkladech evropských dějin
Průřezová témata
literatura
Učivo
- příčiny, průběh, důsledky
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
197
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.1 Dějepis
8. ročník
8. ročník
2 týdně, povinný
1. Evropa po třicetileté válce
Výsledky vzdělávání
žák:
• objasní hospodářské a kulturní změny v Evropě po
třicetileté válce
• objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy
rozdělené a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie
• charakterizuje dílo a odkaz J. A. Komenského
• porovnává vývoj v jednotlivých částech Evropy
Průřezová témata
Učivo
- české země po třicetileté válce
- J. A. Komenský
- revoluce v Anglii
- carské samoděržaví v Rusku
- vzestup Pruska a likvidace Polska
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Výchova k občanství
7. ročník
člověk a kultura
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. osvícenecký absolutismus
Výsledky vzdělávání
žák:
• objasní vliv osvícenství na hospodářský, společenský a
kulturní rozvoj našich zemí a ostatních států
• chápe vznik USA a dokáže vysvětlit kolonialismus
Průřezová témata
Učivo
- vláda Marie Terezie a Josefa II.
- Velká Británie a vznik USA
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
občan jako odpovědný člen společnosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. cesta k moderní společnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• chápe vliv Francouzské revoluce na evropský vývoj
• popíše uspořádání Evropy po Vídeňském kongresu a
následnou restauraci
• rozumí podstatě průmyslové revoluce a jejímu přínosu pro
lidstvo
• porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého
národa v souvislosti s národními hnutími vybraných
evropských národů
Učivo
- Velká francouzská revoluce
- vláda Napoleona
- Vídeňský kongres a období restaurace
- průmyslová revoluce
- stroje, myšlenky a umění
- habsburská monarchie a česká společnost v době
metternichovského absolutismu
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
198
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.1 Dějepis
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
Výchova k občanství
OBČANA
6. ročník
Principy demokracie jako formy vlády a
miniúvod do lidských práv
způsobu rozhodování
demokratická atmosféra a
demokratické vztahy ve škole
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Výchova k občanství
7. ročník
lidská práva
didaktická technika
ostatní
4. revoluce 1848 - 1849
Výsledky vzdělávání
žák:
• charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních
skupin
• uvede požadavky formované ve vybraných evropských
revolucích
Průřezová témata
Učivo
- revoluce 1848 - 1849
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
Zeměpis
7. ročník
epigram
8. ročník
socioekonomický zeměpis ČR
Český jazyk a literatura
7. ročník
epigram
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. porevoluční Evropa
Výsledky vzdělávání
žák:
• orientuje se ve sjednocovacích procesech jednotlivých
zemí
• chápe příčiny a důsledky války Jihu proti Severu
• rozumí podstatě rasismu
Průřezová témata
Učivo
- viktoriánská Anglie a Francie císaře Napoleona
- sjednocení Itálie a Německa
- vzestup USA
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
6. ročník
miniúvod do lidských práv
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
9. ročník
osobní bezpečí
ostatní
6. moderní duch ovládá svět
Výsledky vzdělávání
žák:
• vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohlubování
nerovnoměrného vývoje jednotlivých částí Evropy a světa
včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla
Učivo
- habsburská monarchie v druhé polovině 19. století
- české země v druhé polovině 19. století
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
199
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.1 Dějepis
8. ročník
Průřezová témata
literatura
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
7. světový požár na obzoru
Výsledky vzdělávání
žák:
• vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohlubování
nerovnoměrného vývoje jednotlivých částí Evropy a světa
včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla
Průřezová témata
literatura
Učivo
- Rusko za posledních Romanovců
- nová velmoc - japonsko
- kapitalistická společnost
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
8. první světová válka
Výsledky vzdělávání
žák:
• charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezení
významu kolonií
• rozumí podstatě válečného konfliktu, jeho příčinám
• orientuje se v požadavcích a vývoji nepřátelských stran
• dokáže vysvětlit důsledky válečného konfliktu a změny na
mapě
Učivo
- svět před válečným konfliktem
- příčina, podnět k válce
- Dohoda, Ústřední mocnosti
- bojiště
- důsledky války
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
co Evropu spojuje a co ji rozděluje
Zeměpis
literatura
přesahy z učebních bloků:
7. ročník
Evropa
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
200
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.1 Dějepis
9. ročník
9. ročník
2 týdně, povinný
1. I. světová válka
Výsledky vzdělávání
žák:
• zhodnotí postavení nově vziklého ČSR v evropských
souvislostech a její vnitřní sociální, politické, hospodářské
a kulturní prostředí
Průřezová témata
literatura
Učivo
- základní data světového konfliktu
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. vývoj po 1. světové válce
Výsledky vzdělávání
žák:
• zná osobnost T. G. M.
• orientuje se v novém uspořádání světa
• chápe podstatu světové hospodářské krize a její důsledky
• charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich
nastolení v širších ekonomických a politických
souvislostech a důsledky jejich existence pro svět
• rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého
nacionalismu
• na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských práv
Průřezová témata
Učivo
- poválečné uspořádání světa
- vznik Československa
- osobnost T. G. M.
- vývoj v ČSR ve 20. - 30. letech 20. století
- světová hospodářská krize
- nástup nacismu v Německu
- vývoj SSSR
- vývoj v Evropě ve 30. letech 20. století
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
Výchova k občanství
OBČANA
6. ročník
Principy demokracie jako formy vlády a
má vlast
způsobu rozhodování
8. ročník
demokracie jako protiváha diktatury a
anarchie
právní minimum
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního
zakotvení
Etnický původ
rovnocennost všech etnických skupin a
kultur postavení národnostních menšin
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
Výchova k občanství
6. ročník
má vlast
z historie
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
201
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.1 Dějepis
9. ročník
3. cesta k Mnichovu
Výsledky vzdělávání
žák:
• chápe příčiny a důsledky Mnichova, postoj českého
národa
Průřezová témata
literatura
Učivo
- mnichovská dohoda
- od Mnichova k okupaci
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
4. II. světová válka
Výsledky vzdělávání
žák:
• orientuje se v příčinách, průběhu a důsledcích II. světové
války
• zná významné představitele a důležité bitvy
• na příkladech demonstruje zneužití techniky ve válce
• orientuje se v domácím a zahraničním odboji v
protektorátu
• má nesmiřitelný postoj k výsledkům heydrichiády
• chápe, že problémy lidstva se nemohou řešit válečnou
cestou
• rozumí pojmu holocaust
• chápe hrozbu neonacismu
Průřezová témata
Učivo
- vypuknutí II. světové války
- válečný rok 1940
- válečný rok 1941
- válečný rok 1942 - napadení SSSR
- válečný rok 1943
- život v protektorátu
- domácí a zahraniční odboj
- heydrichiáda
- válečný rok 1944
- válečný rok 1945
- charakteristické rysy II. světové války
- důsledky války
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
evropská integrace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
různé typy sdělení, jejich rozlišování a
jejich funkce
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. svět po II. světové válce
Výsledky vzdělávání
žák:
• vysvětlí příčiny a důsledky bipolárního světa
• uvede příklady střetávání obou bloků
• vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické
důvody euroatlantické hospodářské a vojenské
spolupráce
Učivo
- vývoj spolupráce USA a SSSR
- řešení německé otázky
- poválečné Československo do voleb 1946
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
klíčové mezníky evropské historie
Výchova k občanství
přesahy z učebních bloků:
8. ročník
právní minimum
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
202
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.1 Dějepis
9. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
6. poslední půlstoletí
Výsledky vzdělávání
žák:
• vysvětlí příčiny a důsledky bipolárního světa
• uvede příklady střetávání obou bloků
• vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické
důvody euroatlantické hospodářské a vojenské
spolupráce
• charakterizuje vývoj v Československu v kontextu s
evropským a světovým vývojem v letech 1945 - 1948, v
období totalitní vlády a po pádu komunistického režimu
• prokáže základní orientaci v problémech současného
světa
Průřezová témata
Učivo
- studená válka, vznik železné opony
- sjednocování západní Evropy
- formování sovětského bloku
- únor 1948 v Československu
- komunistické Československo a protikomunistický odboj
- změny v Evropě na přelomu 50. a 60. let
- upevňování sovětského bloku
- 60. léta v Československu
- normalizace
- mezinárodní vývoj od 60. let
- cesta k sametové revoluci a vzniku České republiky
- globální problémy lidstva
přesahy do učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Český jazyk a literatura
Interpretace vztahu mediálních sdělení
7. ročník
a reality
povídka
různé typy sdělení, jejich rozlišování a
Zeměpis
jejich funkce
9. ročník
společenský zeměpis
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
Výchova k občanství
7. ročník
řízení ve společnosti
svět kolem nás
Český jazyk a literatura
povídka
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
203
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.2 Výchova k občanství
5.5.2 Výchova k občanství
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
1
1
1
1
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupně
Předmět výchova k občanství se na 2.stupni vyučuje jako samostatný předmět s hodinovou dotací ve všech
ročnících ve třídách nesportovních i s RvTv.
Zaměření vzdělávání:
- rozvoj právního vědomí žáků
- formování a rozvoj občanského profilu žáků
- uvědomování si odpovědnosti za vlastní chování a život
- formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života, spoluúčast na životě v demokratické
společnosti
- vedení k sebepoznání, kreativitě
- orientace ve významných událostech společnosti
Organizační vymezení:
- výuka probíhá v jednotlivých třídách, v učebně výpočetní techniky, v knihovně, v komunitní učebně a na
školním atriu
Ve výuce využíváme tyto metody a formy práce - diskuse, dotazník, diagnostický test, rozhovor, modelové
situace, myšlenková mapa, dramatizace, brainstorming, skupinová práce, projektové vyučování, samostatná
práce, projekce, práce na PC
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
žák - je schopen získané poznatky hodnotit, analyzovat, vyvozovat závěry, třídit informace, nalézá souvislosti,
ověřuje výsledky práce a dává informace do souvislostí
učitel - nabízí vhodné způsoby a metody, postupy pro efektivní učení, řešení problémů
Kompetence k řešení problémů
žák - tvořivě přistupuje k řešení problémů, je schopen vyhledat informace, pracovat s nimi, orientuje se
v současném dění, je schopen myslet kriticky, obhájit svůj názor, využívá znalosti pro svou přípravu na
budoucnost, dodržuje vymezená pravidla, k výsledkům práce přistupuje z hlediska společenského významu,
ochrany kulturních hodnot, životního prostředí, zdraví
učitel - nabízí volný přístup k informacím, pomůckám, literatuře, klade otevřené otázky
Kompetence komunikativní
žák - vyjadřuje souvisle a kultivovaně své myšlenky, naslouchá ostatním, přijímá kritiku, využívá informační
a komunikační prostředky pro účinnou komunikaci se světem, zapojuje se do diskuse, vhodně argumentuje,
rozumí textům a gestům
učitel - naslouchá žákům, nabízí jim rúzné náměty pro komunikaci, vede žáky ke kultivovanému, výstižnému
projevu, vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky
Kompetence sociální a personální
žák - spolupracuje ve skupině, upevňuje dobré mezilidské vztahy, respektuje různá hlediska problému, je
sebekritický, je schopen objektivně zhodnotit práci ostatních
Kompetence občanské
žák - zná obecné morální zákony legislativy, respektuje názory ostatních, zodpovědně se rozhoduje podle situace,
formuluje volní charakterové rysy, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému násilí,
projevuje pozitivní postoj k umění, historii, chápe základní ekologické souvislosti
učitel - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, řádu školy, vede žáky k aktivní prezentaci myšlenek,
názorů
Kompetence pracovní
žák - efektivně organizuje svoji práci, využívá informace, informační technologie pro práci, dodržuje vymezená
pravidla
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
204
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.5.2 Výchova k občanství
učitel - vede žáky ke správnému využívání techniky, vybavení a napomáhá ke správnému řešení, podporuje
sebedůvěru žáků
Průřezová témata pokrývaná předmětem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
205
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.2 Výchova k občanství
6. ročník
6. ročník
1 týdně, povinný
1. člověk v rytmu času
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozumí pojmu čas
• efektivně plánuje jak využívat čas
• zdůvodní proč člověk měří čas, jaké časové jednotky
využívá - vysvětluje jejich původ
• porozumí pojmům relativní x subjektivní prožívání času,
kalendář, pranostika, přírodní cyklus, sezónní činnosti
• vysvětlí důvody posunu času letní/zimní
• upevní si znalosti počátků jednotlivých ročních období,
čím jsou přírodní cykly způsobeny
• rozlišuje činnosti, které vykonáváme nezávisle x závisle
na ročních obdobích
Průřezová témata
Učivo
- čas nezastavíš
- cyklus přírody
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
Zeměpis
6. ročník
vesmír, vývoj poznání vesmíru
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
6. ročník
vesmír, vývoj poznání vesmíru
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
206
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.2 Výchova k občanství
6. ročník
2. rodinný život
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozumí a vysvětlí pojmy rodina, role, rodokmen,
genealogie, polygamie, církevní a civilní sňatek,
registrované partnerství, rodinný rozpočet, výchova,
náhradní výchova, antikoncepce, puberta
• formuluje základní funkce rodiny
• seznámí se s typy rodin
• chápe rozdíly mezi různými typy rodin
• chápe potřeby jednotlivých členů rodiny
• popíše, čím je pro něj rodina důležitá
• seznámí se s různými typy rodin jiných kultur
• popisuje role, které v životě zastáváme
• používá správné názvy označující příbuzenské vztahy
• vytvoří vlastní rodokmen
• vysvětlí, co příbuzné spojuje
• uvede za jakých podmínek lze v ČR uzavřít manželství
• uvědomuje si rozdíly v manželství v jiných kulturách
• seznámí se s důvody, proč přistupovat zodpovědně k
manželství a rodičovství
• uvádí příklady antikoncepce
• chápe smysl lidského koloběhu
• zná, které fyzické a psychické změny jsou spojeny s
pubertou
• vyjadřuje, co cítí k vlastní rodině
• uvědomuje si, že nikdo nemá právo s někým nelidsky
zacházet
• dovede požádat o pomoc, pokud jsou poškozována naše
práva
• rozpozná nebezpečné situace
• rozlišuje, co jsou příjmy a výdaje v rámci rodinného
rozpočtu
• popisuje jak lze majetek získat, proč jsou peníze důležité
a k čemu slouží
• chápe proč si máme vážit věcí
• vyjmenuje, co vše hradíme z rodinného rozpočtu
• zopakuje a upevní si pravidla slušného chování
• seznámí se s důvody náhradní rodinné péče, chápe
rozdíly mezi typy náhradní rodinné péče
• zamýšlí se nad problémy dětí, které nemají vlastní rodinu
• zamýšlí se nad situací dětí v rozvojových zemích,
navrhuje možnosti jak jim pomoci
Učivo
- rodina
- rodinné vztahy
- příbuzenské vztahy
- manželství
- rodina-místo návratů
- rodičovství
- rodina-ostrov bezpečí
- domov
- rodina jako vzor a příklad
- když vlastní rodina chybí
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
cvičení dovedností zapamatování
řešení problémů
Poznávání lidí
vzájemné poznávání se
Komunikace
dovednosti pro verbální a neverbální
sdělování
Hodnoty, postoje, praktická etika
vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost,
spravedlivost, respektování
Český jazyk a literatura
Výchova ke zdraví
7. ročník
administrativní styl
Přírodopis
6. ročník
všichni jsme lidé
Matematika
8. ročník
biologie člověka
Zeměpis
9. ročník
základy finanční matematiky
Zeměpis
9. ročník
společenský zeměpis
Výchova ke zdraví
společenský zeměpis
Český jazyk a literatura
literatura
6. ročník
život v rodině a mimo ni
7. ročník
rodina
9. ročník
rodina
materiály, pomůcky
didaktická technika
7. ročník
administrativní styl
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
207
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.2 Výchova k občanství
6. ročník
3. život ve škole
Výsledky vzdělávání
žák:
• uvědomuje si, proč je škola důležitá pro život
• seznámí se se systémem našeho školství, naší školy
• porovná rozdíly některých typů škol
• vysvětlí význam vzdělání pro svůj budoucí život
• vysvětlí pojmy pravidlo, norma
Učivo
- školní pravidla
- umění učit se
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
škola jako model otevřeného
partnerství a demokratického
společenství
Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví
literatura
7. ročník
osobní bezpečí
materiály, pomůcky
didaktická technika
6. ročník
všichni jsme lidé
ostatní
4. domov
Výsledky vzdělávání
žák:
• prohloubí si znalosti o důležitých historických událostech,
osobnostech v obci
• vyjádří, co pro nás znamená domov
• orientuje se v obci
• zná významné instituce v obci
• seznámí se s pojmy státní správa a samospráva, chápe
rozdíl mezi nimi
• rozumí pojmu referendum
• všímá si problémů, se kterými se obec potýká, navrhuje
jejich řešení
• seznámí se s funkcemi obecního úřadu
• zformuluje, čím se život na vesnici liší od života ve městě
• navrhuje způsoby, jak zlepšit stav životního prostředí
Učivo
- místo, kde žijeme
- obec
- obecní samospráva a orgány obce
- životní prostředí
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Listina základních práv a svobod
Formy participace občanů v politickém
životě
obec jako základní jednotka
samosprávy státu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
odpady a hospodaření s odpady
Vztah člověka k prostředí
naše obec
Přírodopis
literatura
přesahy z učebních bloků:
6. ročník
člověk a příroda
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
208
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.2 Výchova k občanství
6. ročník
5. má vlast
Výsledky vzdělávání
žák:
• vysvětlí pojem vlast
• seznamuje se se zvláštnostmi lidové architektury, oděvů,
jak se peomítly životní podmínky regionů do způsobu
života lidí
• rozumí pojmům archaismus, historismus, slang, argot,
dialekt, jazyk
• uvědomuje si, že jazyk je jeden ze znaků národa, vysvětlí
k čemu slouží
• zná státní symboly a vysvětlí jejich význam
• seznámí se s Ústavou ČR, pojmy demokracie, republika,
parlament, senát
• popíše funkce jednotlivých složek státní moci
Průřezová témata
Učivo
- život v regionech
- kolik řečí znáš
- státní symboly
- ČR-demokratický právní řád
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
Dějepis
OBČANA
9. ročník
Občan, občanská společnost a stát
vývoj po 1. světové válce
Listina základních práv a svobod
Zeměpis
Principy demokracie jako formy vlády a
8. ročník
způsobu rozhodování
socioekonomický zeměpis ČR
principy demokracie
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
8. ročník
socioekonomický zeměpis ČR
Dějepis
9. ročník
vývoj po 1. světové válce
didaktická technika
ostatní
6. z historie
Výsledky vzdělávání
žák:
• prohloubí si vědomosti o významných českých
historických událostech
• pojmenuje důležitá historická místa vlasti
• vysvětlí historický a kulturní význam hlavního města
• zná důležité památky
• seznámí se s některými pověstmi
• rozumí pojmům talent, píle, vůle, proč jsou významné pro
člověka
Průřezová témata
Učivo
- v hlubinách dávných časů
- o zlatý dukát
- významné osobnosti
- naši prezidenti
- stověžatá Praha
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Dějepis
9. ročník
vývoj po 1. světové válce
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
209
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.2 Výchova k občanství
6. ročník
7. miniúvod do lidských práv
Výsledky vzdělávání
žák:
• seznámí se se základními lidskými právy
• rozumí pojmům rasismus, xenofobie, diskriminace,
kompromis a konflikt
• rozpozná některé projevy lidské nesnášenlivosti, navrhuje
jak proti nim bojovat
• hledá dobré vlastnosti na druhých lidech
• uvědomuje si, že lidská práva zajišťují dostupnost
základních potřeb pro každého jedince
• vysvětlí příčiny sociální nerovnosti lidí
• seznámí se s některými technikami řešení konfliktu
Průřezová témata
Učivo
- ty, já, on-jsme rozdílní?
- první krok k lidským právům
- práva dětí
- dvě strany mince
- moje-tvoje práva
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Zeměpis
VÝCHOVA
9. ročník
Mezilidské vztahy
společenský zeměpis
lidská práva jako regulativ vztahů
Výchova ke zdraví
Komunikace
6. ročník
dovednosti pro verbální a neverbální
osobní bezpečí
sdělování
7. ročník
Řešení problémů a rozhodovací
osobní bezpečí
dovednosti
9. ročník
problémy v mezilidských vztazích
osobní bezpečí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Listina základních práv a svobod
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
udržovat tolerantní vztahy bez ohledu
na jejich kulturní, sociální, náboženské,
zájmové nebo generační příslušnost
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
Dějepis
8. ročník
cesta k moderní společnosti
porevoluční Evropa
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
210
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.2 Výchova k občanství
7. ročník
7. ročník
1 týdně, povinný
1. život mezi lidmi
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje pozitivní/negativní vlivy společnosti na formování
osobnosti
• seznámí se s pojmem socializace
• seznámí se s rozdílným způsobem života v jednotlivých
kulturách
• navrhuje, jak se bránit nežádoucím vlivům okolí
• seznámí se s pojmem sociální skupina, rozlišuje typy
sociálních skupin
• uvědomuje si své místo v prostředí školy, ve vztazích ke
spolužákům
• navrhuje, jak předcházet konfliktům ve škole, jak pomoci
spolužákům
• rozumí pojmu verbální/neverbální komunikace
• eliminuje chyby v komunikaci
• je schopen diskuse
• rozumí pojmu hromadné sdělovací prostředky
• zaujímá kritický postoj k médiím
Učivo
- patříme k lidem
- vliv rodiny
- ve škole
- mezi vrstevníky
- komunikace
- média
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
211
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.2 Výchova k občanství
7. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Výchova k občanství
VÝCHOVA
7. ročník
Poznávání lidí
život mezi lidmi
rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a
Výchova ke zdraví
hledání výhod v odlišnostech
rodina
Mezilidské vztahy
chování podporující dobré vztahy
Komunikace
komunikace v různých situacích
Kooperace a kompetice
rozvoj sociálních dovedností pro
kooperaci
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
lidská solidarita, osobní přispění k
zapojení žáků z odlišného kulturního
prostředí do kolektivu třídy
Etnický původ
odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná
rovnost
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
vztah mediálního sdělení a sociální
zkušenosti
Fungování a vliv médií ve společnosti
organizace a postavení médií ve
společnosti
Tvorba mediálního sdělení
tvorba mediálního sdělení pro školní
časopis
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Cvičení z jazyka českého
9. ročník
příprava na přijímací řízení
Výchova k občanství
7. ročník
život mezi lidmi
didaktická technika
ostatní
2. člověk a kultura
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozumí pojmům antropologie, etnografie, kultura
• vytváří si objektivní pohled na jiné kultury
• osvojí si pojem umění, rozlišuje druhy umění
• osvojí si pojmy kýč, krása, móda
• chápe subjektivní vnímání krásy, uvědomuje si přednost
zdraví před krásou
• seznámí se s druhy náboženství
• uvědomuje si vliv víry na chování člověka
• respektuje víru v Boha
• chápe mytologii jako zdroj a původ náboženství v různých
kulturách
• přejímá slušné a kultivované způsoby chování
Učivo
- kultura
- umění
- krása kolem nás
- víra a náboženství
- nejstarší formy náboženství
- slušnost pro každý den
- kam za kulturou
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
212
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.2 Výchova k občanství
7. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
jedinečnost každého člověka a jeho
individuální zvláštnosti
Lidské vztahy
lidská solidarita, osobní přispění k
zapojení žáků z odlišného kulturního
prostředí do kolektivu třídy
Etnický původ
odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná
rovnost
Multikulturalita
multikultura jako prostředek
vzájemného obohacování
Princip sociálního smíru a solidarity
otázka lidských práv, základní
dokumenty
Zeměpis
Hudební výchova
9. ročník
společenský zeměpis
Výtvarná výchova
6. ročník
poslechové činnosti
7. ročník
poslechové činnosti
8. ročník
poslech skladeb a různých
9. ročník
poslechové činnosti
Zeměpis
7. ročník
práce s uměleckým dílem
společenský zeměpis
Dějepis
7. ročník
počátky českých dějin
8. ročník
Evropa po třicetileté válce
Výtvarná výchova
architektura
7. ročník
práce s uměleckým dílem
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. přírodní a kulturní bohatství
Výsledky vzdělávání
žák:
• jmenuje přírodní a kulturní památky
• seznámí se s uměleckými styly
• jmenuje organizace pro ochranu životního prostředí
• navrhuje způsoby ochrany životního prostředí a památek
Učivo
- krásy naší země
- ochrana přírodního a kulturního bohatství
- zachraňme Zemi
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
ochrana přírody a kulturních památek
Vztah člověka k prostředí
přírodní bohatství, příroda a kultura
Přírodopis
Zeměpis
literatura
6. ročník
člověk a příroda
Zeměpis
8. ročník
socioekonomický zeměpis ČR
8. ročník
socioekonomický zeměpis ČR
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
213
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.2 Výchova k občanství
7. ročník
4. majetek v našem životě
Výsledky vzdělávání
žák:
• jmenuje, jak užívat a chránit vlastní majetek, respektuje
cizí majetek
• rozlišuje mezi biologickými a materiálními potřebami
člověka
• navrhuje způsoby,jak pomoci lidem v nouzi
• zamýšlí se nad významem majetku pro život člověka
• seznámí se s pojmy životní úroveň , styl a konzumní
společnost
• uvádí příklady způsobu ovlivňování životní úrovně lidí
Průřezová témata
Učivo
- naše potřeby
- majetek a vlastnictví
- mít nebo být
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Matematika
Výchova ke zdraví
9. ročník
základy finanční matematiky
7. ročník
rodina
Matematika
9. ročník
základy finanční matematiky
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. řízení ve společnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• jmenuje státní symboly, principy demokracie
• osvojí si pojmy demokracie, autokracie, teokracie,
republika
• rozlišuje různé formy státu
• seznámí se s průběhem voleb
• rozumí pojmům aktivní/pasivní volební právo
• vysvětlí pojmy obec, státní správa, samospráva
Průřezová témata
Učivo
- stát
- cesta k demokracii
- volby
- začlenění do veřejného života
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
Dějepis
OBČANA
9. ročník
Občanská společnost a škola
poslední půlstoletí
způsoby uplatňování demokratických
Zeměpis
principů a hodnot v každodenním
politický zeměpis
životě
Občan, občanská společnost a stát
základní principy a hodnoty
demokratického politického systému
Formy participace občanů v politickém
životě
společenské organizace a hnutí
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
základní kategorie fungování
demokracie
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
9. ročník
politický zeměpis
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
214
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.2 Výchova k občanství
7. ročník
6. svět kolem nás
Výsledky vzdělávání
žák:
• orientuje se v úkolech a činnosti EU
• jmenuje členské státy EU
• vyhledává informace o EU
• rozumí pojmům tolerance, předsudek, rasismus,
xenofobie, diskriminace, antisemitismus
• seznámí se s činností OSN a NATO
• rozumí pojmům živelná pohroma, terorismus
• rozpozná varovné signály a zná telefonní čísla tísňového
volání
• navrhuje, jak předcházet ohrožení života
Učivo
- spolupráce mezi zeměmi Evropy
- tolerance k národnostním menšinám
- národnostní společenství
- ochrana obyvatel za mimořádných událostí
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
místa, události a artefakty v blízkém
okolí mající vztah k Evropě a světu
Objevujeme Evropu a svět
život Evropanů a styl života v
evropských rodinách
Jsme Evropané
evropské integrace
Dějepis
Zeměpis
literatura
9. ročník
poslední půlstoletí
Chemie
9. ročník
společenský zeměpis
energie
Přírodopis
přírodní katastrofy
Zeměpis
společenský zeměpis
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
7. lidská práva
Výsledky vzdělávání
žák:
• v modelových situacích uplatňuje lidská práva
• seznámí se s některými dokumenty lidských práv
• respektuje práva druhých
• zamýšlí se nad sociální rovností/nerovností ve světě
• respektuje odlišné projevy kultur
• rozumí pojmům svoboda, autorita, morálka
Učivo
- lidská práva v dokumentech
- rovnost a nerovnost
- svoboda a autorita
- mravnost a morálka
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Princip sociálního smíru a solidarity
otázka lidských práv, základní
dokumenty
Dějepis
Výchova ke zdraví
8. ročník
cesta k moderní společnosti
Výchova ke zdraví
9. ročník
osobní bezpečí
Přírodopis
6. ročník
osobní bezpečí
7. ročník
osobní bezpečí
9. ročník
osobní bezpečí
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
8. ročník
biologie člověka
Zeměpis
7. ročník
Asie
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
215
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.5.2 Výchova k občanství
7. ročník
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
216
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.2 Výchova k občanství
8. ročník
8. ročník
1 týdně, povinný
1. osobnost
Výsledky vzdělávání
žák:
• uvědomuje si, že během vývoje organismu dochází ke
změnám psychiky a sociálního cítění
• rozlišuje pojmy psychická a sociální stránka jedince
• charakterizuje znaky jednotlivých vývojových období
člověka
• formuluje co člověka utváří, jaká pravidla jsou pro něho
důležitá
• vysvětlí pojem osobnost
• uvědomí si své klady/zápory a posiluje je/snaží se je
odstranit
• diskutuje, co přináší další etapy lidského života
• rozumí pojmům temperament a charakter
• charakterizuje temperamentové typy, určí si svůj typ
temperamentu
• vysvětlí pojmy mravnost, morálka, mravní jednání
• diskutuje o charakterním/bezcharakterním jednání lidí
• rozumí pojmům motiv, zájem, vlohy, schopnost,
inteligence, nadání, genialita, kreativita
• rozlišuje vyšší a nižší potřeby člověka
• uvědomuje si potřebu rozvíjet vlastní vlohy
Učivo
- co už je za mnou
- kde právě jsem
- kam jdu
- jak se znám
- co jsem
- co chci
- co mohu
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
217
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.2 Výchova k občanství
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Výchova ke zdraví
VÝCHOVA
6. ročník
Rozvoj schopností poznávání
zneužívání návykových látek
cvičení smyslového vnímání,
7. ročník
pozornosti a soustředění
zneužívání návykových látek
Sebepoznání a sebepojetí
9. ročník
moje tělo, moje psychika (
prevence zneužívání návykových
temperament, postoje, hodnoty )
Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání,
vůle
Psychohygiena
dovednosti zvládání stresových situací,
efektivní komunikace
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity ( pružnost nápadů, originalita,
citlivost )
Poznávání lidí
rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a
hledání výhod v odlišnostech
Mezilidské vztahy
chování podporující dobré vztahy,
empatie a pohled na svět očima
druhého, respektování, podpora,
pomoc
Komunikace
řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč lidských
skutků
Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro
kooperaci
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých typů
problémů a sociálních rolí
Hodnoty, postoje, praktická etika
analýza vlastních i cizích postojů a
hodnot a jejich projevů v chování lidí
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
218
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.2 Výchova k občanství
8. ročník
2. psychické procesy a stavy
Výsledky vzdělávání
žák:
• zná pojmy vjem, smyslové vnímání, sociální vnímání,
myšlení
• uvědomuje si vzájemnou propojenost smyslových orgánů
při získávání informací o vnějším a vnitřním prostředí
• procvičí si svou všímavost, představivost, schopnost
myšlení
• seznámí se s pojmy paměť , pozornost, zapomínáníchápe jejich zákonitosti
• otestuje si svou pozornost, typ paměti
• seznámí se s funkcemi pravé a levé hemisféry
• rozumí pojmům city, afekt, vášeň, nálada
• uvědomí si motivační vliv emocí na vlastní aktivitu
Průřezová témata
Učivo
- jak poznávám a vnímám
- jak myslím a tvořím nové
- jak si pamatuji a soustředím se
- jak se učím
- jak prožívám své city
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Výchova ke zdraví
9. ročník
péče o duševní zdraví
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. člověk v sociálních vztazích
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- Umím se přiměřeně prosazovat?
- Zvládnu i náročné životní situace?
• rozumí pojmům asertivní, pasivní, agresivní jednání, stres,
- Umím žít zdravě?
konflikt
• seznámí se s asertivními právy a povinnostmi
• vyjadřuje vlastní názor a postoj
• dokáže přijmout kritiku, pochvalu
• snaží se užívat vhodné formulace při efektivní komunikaci
• rozlišuje původce stresu
• nabízí způsoby řešení konfliktu, stresu
• upevní si pravdila zdravého způsobu života
• jmenuje důsledky některých našich rozhodnutí
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Výchova ke zdraví
Lidské vztahy
9. ročník
tolerance, empatie, umět se vžít do role
rodina
druhého
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
219
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.2 Výchova k občanství
8. ročník
4. hospodaření
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- ten umí to a ten zase tohle
- Přejete si prosím?
• zopakuje si pojmy lidské potřeby, dělba práce, výroba,
- nakupujeme
služby, statky
• seznámí se s pojmy vzácné a volné statky, specializace,
efektivita
• popíše základní funkce a principy dělby práce v rodině,
společnosti
• jednoduše popíše vývoj výroby
• uvědomí si význam spolupráce
• navrhne možnosti zmírnění vlastního konzumu
• seznámí se s pojmy odvětví, výrobní faktory
• rozlišuje výrobní a nevýrobní odvětví
• orientuje se v síti služeb, popisuje způsoby, kterými se
obchodníci snaží přilákat nové zákazníky
• rozumí pojmům trh, nabídka, poptávka, firma a domácnost
• vysvětlí úlohu peněz a způsoby jejich získávání
• jednoduše vysvětlí podstatu trhu
• uvědomí si ekonomické propojení domácnosti a firem
• uvědomí si význam práce jako hlavního zdroje příjmů
• uvědomí si důležitost ceny a kvality zboží
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
role médií v politických změnách
Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví
7. ročník
rodina
7. ročník
rodina
Matematika
9. ročník
základy finanční matematiky
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. právní minimum
Výsledky vzdělávání
žák:
• upevní si znalosti pojmu morálka a právo
• uvědomuje si potřebu dodržování pravidel pro fungování
společnosti
• seznámí se se systémem práva
• rozumí pojmům právní vztah, právní řád, právní odvětví
• rozlišuje pojmy osoba právnická a fyzická
• chápe, že neznalost práva neomlouvá
• seznámí se s Ústavou ČR
• upevní si znalosti o jednotlivých složkách státní moci
• seznámí se s pojmy poměrný, většinový systém, mandát,
poslanecká imunita
• chápe význam a úkoly vlády, Parlamentu ČR
• seznámí se se soustavou soudů v ČR
• jmenuje prostředky, které umožňují nestrannost a
nezávislost soudů
• upevní si znalosti o základních lidských právech
• zamyslí se nad významem odpovědnosti
• seznámí se s pojmy politické spektrum, pravice, levice,
pluralita
• rozlišuje principy levicových a pravicových stran
• seznámí se s orgány EU a jejich funkcemi
• porovnává soustavu orgánů EU a ČR
Učivo
- právo je minimem morálky
- právo je systém
- Ústava ČR
- moc výkonná
- moc zákonodárná
- moc soudní
- základní práva a svobody
- politika
- právo v Evropě
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
220
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.2 Výchova k občanství
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
Zeměpis
OBČANA
9. ročník
Občanská společnost a škola
politický zeměpis
demokratická atmosféra a
demokratické vztahy
Občan, občanská společnost a stát
úloha občana v demokratické
společnosti
Formy participace občanů v politickém
životě
demokratické volby
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
význam Ústavy jako základního
zákona země
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
mezinárodní organizace a jejich
přispění k řešení problémů dětí a
mládeže
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
Výchova ke zdraví
9. ročník
osobní bezpečí
Zeměpis
politický zeměpis
Dějepis
svět po II. světové válce
vývoj po 1. světové válce
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
221
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.2 Výchova k občanství
9. ročník
9. ročník
1 týdně, povinný
1. občan
Výsledky vzdělávání
žák:
• vysvětlí pojem občan
• zná povinnosti občana obce
• vysvětlí pojmy samospráva, státní správa, obecní rada,
obecní zastupitelstvo, statutární obec
• vytváří si vlastní názor na prospěšnost určitých zařízení v
obci
• popíše průběh parlamentních a komunálních voleb
• rozumí pojmům referendum a petice
• seznámí se s fungováním úřadů v obci
• chápe pojmy státní občanství a práva a povinnosti ve
vztahu občan a stát
• vysvětlí pojem stát a státní moc, státní symboly, uvede
příležitosti, kde se užívají
• rozumí pojmům národnost, etnikum, národ, národnostní
menšina
• charakterizuje EU, vyjmenuje členské státy, chápe výhody
občanství v EU
Průřezová témata
Učivo
- já jako občan obce
- na úřadu
- jsem občanem státu
- jsem občanem EU
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
Zeměpis
OBČANA
8. ročník
Občanská společnost a škola
socioekonomický zeměpis ČR
spolupráce se správními orgány a
institucemi v obci
Občan, občanská společnost a stát
občan jako odpovědný člen společnosti
Formy participace občanů v politickém
životě
demokratické volby a politika
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
demokratické způsoby řešení konfliktů
a problémů v osobním životě i ve
společnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
lidová slovesnost, zvyky a tradice
národů Evropy
Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa
Jsme Evropané
instituce EU a jejich fungování
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
8. ročník
socioekonomický zeměpis ČR
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
222
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.2 Výchova k občanství
9. ročník
2. občan a právo
Výsledky vzdělávání
žák:
• dokáže vysvětlit pojmy právní stát, zákonnost, právní
vědomí, zákon, právní předpis a norma
• vysvětlí hlavní význam práva
• popíše hlavní části Ústavy ČR
• vysvětlí rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou
• jmenuje základní lidská práva
• seznámí se s občanským zákoníkem
• definuje pojem majetek
• zná druhy vlastnictví
• uvádí, jak lze majetek získat
• seznámí se s pojmy závěť, dědictví, katastr nemovitostí
• uvádí případy omezení práva vlastníka, navrhuje, jak se
bránit
• seznámí se s druhy pojištění
• vysvětlí co je smlouva, zná druhy smluv, chápe smluvní
vztahy
• rozumí pojmu autorská práva, závazek, pohledávka,
záruční doba, dlužník, věřitel, pronájem
• chápe způsobilost k právním úkonům
Průřezová témata
Učivo
- odvětví práva ČR
- občanskoprávní vztahy
- vlastnictví zavazuje
- ochrana majetku
- smlouvy
- odpovědnost za škodu
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
Výchova ke zdraví
OBČANA
9. ročník
Občanská společnost a škola
osobní bezpečí
spolupráce se správními orgány a
institucemi v obci
Občan, občanská společnost a stát
občan jako odpovědný člen společnosti
Formy participace občanů v politickém
životě
demokratické volby a politika
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
demokratické způsoby řešení konfliktů
a problémů v osobním životě i ve
společnosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. právní ochrana
Výsledky vzdělávání
žák:
• vysvětlí rozdíl mezi právními a mravními normami
• jmenuje orgány právní ochrany, rozumí pojmu sankce
• vysvětlí rozdíl mezi přestupkem a trestným činem
• seznámí se s průběhem správního řízení
• seznámí se s fungováním soudů
• rozlišuje, co je úkolem advokáta a státního zástupce
• seznámí se s trestním právem
• vytváří si vlastní názor na trest smrti
• seznámí se s trestním řízením mladistvých
• vysvětlí pojmy týrání, šikanování, navrhuje jak jim zabránit
Učivo
- orgány právní ochrany a sankce
- přestupky a správní řízení
- občanské soudní řízení
- trestní právo
- děti a paragrafy
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
223
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.2 Výchova k občanství
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
problémy v mezilidksých vztazích
Hodnoty, postoje, praktická etika
vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spravedlnost,
respektování
Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví
literatura
9. ročník
prevence zneužívání návykových
sexuální výchova
materiály, pomůcky
didaktická technika
9. ročník
sexuální výchova
ostatní
4. v pracovním poměru
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- správná volba
- každé povolání si žádá své
• vysvětlí rozdíl mezi povoláním a zaměstnáním
- první brigáda, první zaměstnání
• dokáže sebekriticky zhodnotit své předpoklady pro
- v zaměstnání
budoucí povolání
• zjišťuje, co je důležité pro jednotlivá povolání
• seznámí se s činností úřadu práce
• sestaví svůj životopis
• seznámí se s postupy přijímacího řízení
• seznámí se s obsahem pracovní smlouvy
• seznámí se s podmínkami přijetí mladistvého nebo cizince
do pracovního poměru
• seznámí se se zákoníkem práce
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
jak se promítá já v mém chování
Psychohygiena
sociální dovednosti pro předcházení
stresů v mezilidských vztazích
Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve skupině
Mezilidské vztahy
vztahy a naše skupina
Komunikace
komunikace v různých situacích
Kooperace a kompetice
rozvoj sociálních dovedností pro
kooperaci
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
respektování zvláštností různých etnik
Lidské vztahy
důležitost integrace jedince v
rodinných, vrstevnických a profesních
vztazích
Princip sociálního smíru a solidarity
nekonfliktní život v multikulturní
společnosti
Člověk a svět práce
literatura
přesahy z učebních bloků:
9. ročník
svět práce
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
224
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.2 Výchova k občanství
9. ročník
5. rodina a zákony
Výsledky vzdělávání
žák:
• seznámí se se zákonem o rodině, jmenuje podmínky
vzniku manželství
• zná funkce a typy rodin
• objasní pojem plánované rodičovství, předmanželská
smlouva, vysvětlí typy výchovy
• seznámí se s funkcí poraden pro rodinu
• zamýšlí se nad rozvodem a jeho vlivem na děti
• vysvětlí rozdíly mezi druhy náhradní rodinné péče
Průřezová témata
Učivo
- rodina
- rodiče a děti
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví
6. ročník
život v rodině a mimo ni
7. ročník
rodina
9. ročník
rodina
literatura
materiály, pomůcky
7. ročník
rodina
9. ročník
rodina
didaktická technika
ostatní
6. hospodaření
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozumí pojmu ekonomie, hospodářská politika státu,
seznámí se s druhy ekonomik
• vysvětlí pojmy konkurence, statky, služby, monopol,
kartel, poptávka, nabídka
• vysvětlí pojem státní rozpočet, jmenuje státní příjmy a
výdaje
• rozumí pojmům daň, deficit
• jmenuje sféry hospodářství
• zamýšlí se nad sociální politikou státu, jak pomoci
nezaměstnaným, sociálně slabým
• vysvětlí funkci peněz
• vysvětlí pojmy banka, burza, cenné papíry, úvěr,
hypotéka, zástavní právo
• seznámí se se složenkami, s PINem
• zjistí, jak lze platit prostřednictvím mobilního telefonu,
internetu
• rozumí pojmu podnikání
• seznámí se se živnostenským zákonem
• vysvětlí kdo je podnikatel
• jmenuje významné české podnikatele a firmy
• uvědomuje si rozdíl mezi podnikáním a zaměstnáním
• vysvětlí rozdíly mezi společností s r. o., a.s., v. o. s.
Průřezová témata
Učivo
- stát a národní hospodaření
- státní rozpočet
- záchytná sociální siť
- peněžní ústavy
- právní subjekty podnikání
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Matematika
Výchova ke zdraví
9. ročník
základy finanční matematiky
7. ročník
rodina
Matematika
9. ročník
základy finanční matematiky
Člověk a svět práce
svět práce
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
225
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.2 Výchova k občanství
9. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
7. globální svět
Výsledky vzdělávání
žák:
• zopakuje si význam slov lokální, globální
• jmenuje příklady globálních problémů současného světa a
hledá řešení
• vysvětlí, čím se zabývá ekologie
• pojmenovává jevy, které ohrožují životní prostředí a
navrhuje, jak jim předcházet
• seznamuje se s organizacemi zabývajícími se ochranou
životního prostředí
• chápe vliv populační exploze na globální problémy lidstva,
hledá způsoby regulace počtu obyvatel
• navrhuje způsoby pomoci bohatých zemí zaostalému
světu
Učivo
- problémy současného světa
- ohrožené životní prostředí
- příliš mnoho lidí - příliš problémů
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
lidová slovesnost, zvyky a tradice
národů Evropy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
respektování zvláštností různých etnik
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
dlouhodobé programy zaměřené k
růstu ekologického vědomí veřejnosti
Vztah člověka k prostředí
náš životní styl
Chemie
Zeměpis
9. ročník
chemie a společnost
Přírodopis
9. ročník
společenský zeměpis
Chemie
literatura
6. ročník
člověk a příroda
Zeměpis
chemie a společnost
9. ročník
společenský zeměpis
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
8. životní perspektivy
Výsledky vzdělávání
žák:
• vysvětlí pojem seberealizace
Učivo
- životní plány a cíle
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
řešení problémů
Sebepoznání a sebepojetí
jak se promítá já v mém chování
Seberegulace a sebeorganizace
stanovování osobních cílů a kroků k
jejich dosažení
Člověk a svět práce
Člověk a svět práce
9. ročník
svět práce
8. ročník
svět práce
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
226
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.5.2 Výchova k občanství
9. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
227
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6 Člověk a příroda
5.6 Člověk a příroda
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům
prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný
základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií
a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.
V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně
propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování
přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje
vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům),
kritického myšlení a logického uvažování.
Vzdělávací obory vzdělávací oblasti člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, svým
činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních
procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště
významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti.
Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit,
vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a
vyvozovat z nich závěry. Žáci
se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se
stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické
problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.
Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti,
podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních
zdrojích a vlivy lidské činností na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v
přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle
využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje.
Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i uvědomování si
pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním, chemickým a přírodopisným
vzděláváním - také vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti
přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v
Evropě i ve světě.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní charakter, je v zájmu
zachování celistvosti oboru umístěn celý v této vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast člověk a příroda navazuje
na vzdělávací oblast člověk a jeho svět, která na
elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání, a kooperuje
především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, člověk a společnost, člověk a zdraví a člověk a
svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování,
měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování
- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky formulovat a
hledat na ně adekvátní odpovědi
- způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými
způsoby
- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení
vyslovovaných hypotéz či závěrů
- zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví
ostatních lidí
- porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
- uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího
využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy
- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
228
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6 Člověk a příroda
životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
229
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.1 Fyzika
5.6.1 Fyzika
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
1
2
2
1
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupně
Předmět fyzika se vyučuje na 2. stupni ZŠ jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku s dvouhodinovou
časovou dotací v nesportovních třídách a ve třídách s RvTv v 6. a 9. ročníku s hodinovou dotací, v 7. a 8. ročníku
je dvouhodinová dotace.
Zaměření vzdělávání:
- hledání a pozorování fyzikálních jevů
- zkoumání příčiny přírodních procesů a vztahy mezi nimi
- osvojení důležitých poznatků k porozumění fyzikálním jevům a procesům v přírodě i technické praxi
- přispívání k rozvoji rozumových schopností žáků
- osvojení pravidel bezpečné práce při provádění fyzikálních pozorování, měření a experimentů
- vyhodnocení výsledků pozorování, vyvození závěru
Organizační vymezení:
- výuka probíhá v učebně fyziky, ve třídě, v počítačové učebně a v multimediální učebně.
- jednou z forem práce je exkurze
Výchovně vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka:
Kompetence k učení
učitel - samostatně či v kooperaci systematicky vede žáky k pozorování různých fyzikálních objektů, procesů
a jejich vlastností, k používání odborné terminologie, k měření různých fyzikálních vlastností a výsledků
pozorování a zpracování měření
žák - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich
závěry pro použití v budoucnosti
Kompetence k řešení problémů
učitel - vede žáky k samostatnému či kooperativnímu provádění experimentů, zadává úkoly, při kterých se žáci
učí využívat základní postupy práce, nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení,
vyhodnocení získaných dat
žák - se nenechá odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení
Kompetence komunikativní
učitel - vede žáka k práci ve skupinách, kde respektuje názor druhého, k formulování svých myšlenek v písemné
i mluvené formě, k vyslechnutí názoru jiných, formulování otázek v diskuzi
žák - naslouchá promluvám druhých žáků, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuze,
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Kompetence sociální a personální
učitel - podle potřeby pomáhá žákům, každému žákovi umožňuje zažít úspěch, dodává žákovi sebedůvěru
žák - spolupracuje při řešení problémů, učí se věcně argumentovat
Kompetence občanské
učitel - vede žáka k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých zdrojů,
podněcuje žáka k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě
žák - chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
Kompetence pracovní
učitel - používá bezpečné fyzikální pomůcky, nástroje a vybavení
žák - získává zručnost při sestavování pokusů, využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích
oblastech v zájmu vlastního rozvoje
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
230
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.6.1 Fyzika
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kritické čtení a vnímaní mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Vztah člověka k prostředí
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
231
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.1 Fyzika
6. ročník
6. ročník
1 týdně, povinný
1. látka a těleso
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozliší na příkladech pojmy těleso a látka
• zjistí, zda daná látka patří mezi látky plynné, kapalné,
pevné
• chápe, že věci kolem nás se skládají z atomů a molekul
• uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice
látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí
Učivo
- co nás obklopuje a z čeho se tělesa skládají
- skupenství látek
- atomy a molekuly
- Brownův pohyb a difuze
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
Chemie
Chemie
literatura
8. ročník
úvod do chemie
částicové složení látek
materiály, pomůcky
didaktická technika
8. ročník
úvod do chemie
částicové složení látek
ostatní
2. veličiny a jejich měření
Výsledky vzdělávání
žák:
• ovládá značky a jednotky fyzikálních veličin, vyjádří
hodnotu veličiny a přiřadí jednotku
• změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální
veličiny charakterizující látky a tělesa
• vybere vhodnou pomůcku pro měření, odhadne rozsah
měřené veličiny a chybu měření
• uvádí hlavní jednotku délky, hmotnosti, času, hustoty,
rychlosti a síly
• převádí jednotky fyzikálních veličin z hlavní na vedlejší
jednotky a zpět
• chápe, kdy se délka či objem tělesa při změně teploty
zvětší nebo zmenší
• využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a
objemem při řešení praktických problémů
Učivo
- fyzikální veličiny - základní a odvozené
- rozměry těles, délka a její měření
- přesnost a chyba měření, určení polohy
- hmotnost tělesa a její měření
- čas, měření času
- pohyb těles, rychlost
- rychlost a její výpočty
- měření rychlosti a rychlosti větru
- objem a jeho měření
- roztažnost těles a látek (délková a objemová)
- teplota a teplotní stupnice, měření teploty
- hustota a její měření, výpočty
- síla a její měření
- laboratorní práce
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
řešení problémů
Matematika
Matematika
literatura
6. ročník
desetinná čísla
materiály, pomůcky
didaktická technika
6. ročník
desetinná čísla
7. ročník
zlomky
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
232
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.1 Fyzika
6. ročník
3. elektrické vlastnosti látek
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozliší druhy nábojů a jejich vznik
• popíše atom
• změří elektricý náboj
• rozliší vodič od izolantu
• chápe pojem elektrická síla a elektrické pole, na
jednoduchých pokusech ji dokáže demonstrovat
• zná pojmy výboj, hrom, blesk a způsoby ochrany před
bleskem
Průřezová témata
Učivo
- elektronování třením, dva druhy elektrického náboje
- model atomu
- elektroskop, elektrometr a zdroje elektrického náboje
- elektrické vodiče a nevodiče
- elektrické pole a tělesa v elektrickém poli
- elektrický výboj, blesk a ochrana proti němu
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímaní mediálních
sdělení
chápání podstaty mediálního sdělení
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. magnetismus
Výsledky vzdělávání
žák:
• pozná a popíše magnet
• zná pojmy feromagnetická a nemagnetická látka, v praxi
je rozliší
• na jednoduchých pokusech s pilinami ukáže magnetické
pole, vysvětlí rozdíly mezi elektrickým, magnetickým a
gravitačním polem
• dokáže popsat využití magnetické síly v praktických
situacích
• ověří existenci magnetického pole
• u konkrétního magnetu dokáže pokusně určit druh pólu a
graficky znázornit indukční čáry
• popíše magnetické pole Země
Průřezová témata
Učivo
- magnety a jejich vlastnosti, působení magnetu na tělesa
z různých látek
- magnetická indukce, magnetování, magnetické pole a jeho
indukční čáry
- magnetické pole Země a kompas
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
zvládání učebních problémů vázaných
na látku předmětů
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
233
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.1 Fyzika
6. ročník
5. elektrický obvod
Výsledky vzdělávání
žák:
• zná značky a základní jednotky proudu a napětí
• nakreslí schématické značky jednotlivých součástek
elektrického obvodu
• rozděluje látky na vodiče a nevodiče
• rozlišuje pojmy rozvětvený a nerozvětvený elektrický
obvod
• vysvětlí pojem magnetické pole v okolí vodiče s
elektrickým proudem
• určí magnetické póly cívky s pomocí magnetky
• vyjmenuje rozdíly mezi magnetickým polem vytvořeným
tyčovým magnetem a cívky s proudem
Průřezová témata
Učivo
- elektrický proud a napětí
- zdroje elektrického napětí
- účinky elektrického proudu
- elektrické spotřebiče
- elektrický obvod, jednoduchý elektrický obvod - schéma
- složitější elektrické obvody
- elektrický proud v kapalinách, plynech a bezpečnost při
práci s elektřinou
- zkrat
- magnetické vlastnosti elektrického proudu, cívka
- elektromagnet
- laboratorní práce
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
analýzy vlastních i cizích postojů a
hodnot a jejich projevů v chování lidí
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
234
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.1 Fyzika
7. ročník
7. ročník
2 týdně, povinný
1. pohyb tělesa
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k
jinému tělesu
• rozlišuje dráhu tělesa podle tvaru trajektorie pohybu
• chápe a rozlišuje pohyb posuvný a křivočarý
• rozumí pojmu průměrná rychlost a vypočítá průměrnou
rychlost ze znalosti dráhy a času, převádí jednotky
rychlosti
• rozliší okamžitou a průměrnou rychlost, zná principy
měření rychlosti
• rozliší pohyby podle průběhu rychlosti
• osvojí si zásady a správný postup při kreslení grafů
• vypočítá dráhu rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu
• vypočítá čas z rychlosti a dráhy
Učivo
- co je pohyb tělesa, trajektorie
- posuvný a otáčivý pohyb
- průměrná a okamžitá rychlost
- měření rychlosti
- rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
- kreslíme grafy
- dráha rovnoměrného pohybu
- dráha nerovnoměrného pohybu
- výpočet doby rovnoměrného pohybu
- laboratorní práce
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
zvládání učebních problémů vázaných
na látku předmětů
Matematika
Matematika
8. ročník
slovní úlohy
9. ročník
funkce
8. ročník
slovní úlohy
9. ročník
funkce
Cvičení z matematiky
rovnice
nerovnice - funkce
Pohybové a sportovní aktivity
7. ročník
základní pohybové činnosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. síly a jejich vlastnosti
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- vzájemné působení těles, síla
- skládání rovnoběžných sil
• změří velikost působící síly
- skládání různoběžných sil
• seznámí se s principem skládání sil
- tíhová síla a těžiště
• chápe rozdíl mezi tíhovou a gravitační silou
- setrvačnost
• určí těžiště tělesa
- síla a změny pohybu
• zná posuvné, otáčivé a deformační účinky síly a dovede je
- akce a reakce
použít v praxi
- otáčivý účinek síly, rovnováha sil
• určí v konkrétní situaci druhy sil působících na těleso,
- tlak a tlaková síla
jejich velikosti, směry a výslednici
- smykové, valivé tření a odpor vzduchu
• využívá Newtonovy zákony pro objasňování, či předvídání
- laboratorní práce
změn pohybu těles
• aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení
praktických úloh
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
235
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.1 Fyzika
7. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
řešení problémů
Matematika
Matematika
literatura
6. ročník
geometrické útvary v rovině
materiály, pomůcky
6. ročník
geometrické útvary v rovině
didaktická technika
ostatní
3. kapaliny
Výsledky vzdělávání
žák:
• jmenuje vlastnosti kapalin
• využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných
kapalinách pro řešení konkrétních situací
• předpoví na základě analýzy sil působících na těleso v
klidné kapalině chování tělesa v ní
• vysvětlí podstatu Pascalova zákona, používá ho při řešení
úloh na principu hydraulického lisu
• charakterizuje hydrostatický tlak a používá vzorec pro
jeho výpočet
• objasní podstatu Archimédova zákona
Průřezová témata
Učivo
- vlastnosti kapalin, povrchové napětí
- závislost hustoty kapalin na teplotě
- kapilární jevy
- hydrostatický tlak
- Archimedův zákon
- plavání těles
- Pascalův zákon
- laboratorní práce
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Matematika
Matematika
7. ročník
postupný poměr, měřítko plánu a
přímá a nepřímá úměrnost
literatura
materiály, pomůcky
7. ročník
postupný poměr, měřítko plánu a
9. ročník
lineární rovnice a jejich soustavy
didaktická technika
ostatní
4. plyny
Výsledky vzdělávání
žák:
• charakterizuje atmosférický tlak
• jmenuje meteorologické prvky
• aplikuje Archimédův zákon pro plyny
• vysvětlí pojmy přetlak, podtlak, vakuum
• objasní pohyb vzduchu
Učivo
- vlastnosti plynů
- atmosférický tlak a jeho měření
- atmosféra Země
- základy meteorologie
- Archimedův zákon pro plyny
- přetlak, podtlak, vakuum
- proudění vzduchu
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
doprava a životní prostředí
Zeměpis
Zeměpis
literatura
6. ročník
krajinná sféra
materiály, pomůcky
6. ročník
krajinná sféra
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
236
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.1 Fyzika
7. ročník
5. světelné jevy
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá zákona o přímočarém šíření světla a zákona o
odrazu světla při řešení problémových úloh
• charakterizuje zdroj světla, optické prostředí
• objasní vznik stínu za tělesem a zatmění Slunce a Měsíce
• charakterizuje zákon odrazu světla a používá ho při
objasňování principu zobrazení zrcadlem
• rozhodne ze znalostí rychlostí světla ve dvou prostředích,
zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice a
využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla
čočkami
• objasní lom světla na optickém hranolu
Průřezová témata
Učivo
- přímočaré šíření světla
- stín, polostín a zatmění Slunce a Měsíce
- fáze Měsíce
- odraz světla na rovinném zrcadle
- kulová zrcadla
- lom světla
- čočky a zobrazení předmětů čočkami
- oko, optické klamy
- optické přistroje, užití čoček v praxi
- rozklad světla hranolem
- laboratorní práce
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Přírodopis
Zeměpis
8. ročník
orgánové soustavy člověka
Zeměpis
6. ročník
vesmír, vývoj poznání vesmíru
Přírodopis
6. ročník
vesmír, vývoj poznání vesmíru
Výtvarná výchova
8. ročník
orgánové soustavy člověka
malba-teorie barev
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
237
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.1 Fyzika
8. ročník
8. ročník
2 týdně, povinný
1. práce a energie
Výsledky vzdělávání
žák:
• určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z
ní určí změnu energie tělesa
• využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou
prací a časem
• využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých
forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních úloh
• využívá poznatky o podmínkách rovnovážné polohy na
páce a pevné kladce pro vysvětlení praktických situací
Učivo
- práce
- výkon
- energie
- polohová energie
- pohybová energie
- přeměny energie
- zákon zachování energie
- Perpetuum mobile
- účinnost
- páka jednozvratná a dvojzvratná
- kladka a kolo na hřídeli
- nakloněná rovina a šroub
- laboratorní práce
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
řešení problémů soustředění a
pozornosti
Matematika
Tělesná výchova
8. ročník
slovní úlohy
Výtvarná výchova
7. ročník
grafické vyjádření předmětů
Tělesná výchova
6. ročník
průpravné atletické činnosti
7. ročník
průpravné atletické činnosti
8. ročník
průpravné atletické činnosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
6. ročník
průpravné atletické činnosti
7. ročník
průpravné atletické činnosti
8. ročník
průpravné atletické činnosti
9. ročník
průpravné atletické činnosti
ostatní
2. tepelné jevy
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozliší veličiny teplo a teplota tělesa
• vysvětlí význam velikosti měrné tepelné kapacity pro
technickou praxi a život v přírodě
• vysvětlí různé způsoby přenosu tepla
• vysvětlí souvislost změny skupenství látek s jejich
částicovou stavbou
• rozliší při kterých změnách skupenství se energie přijímá
a odevzdává
• zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí
Učivo
- vnitřní energie tělesa
- teplo
- změna vnitřní energie tělesa konáním práce
- kilometrická rovnice
- vedení tepla
- šíření tepla prouděním a zářením
- tepelné motory
- skupenské přeměny
- tání a tuhnutí
- vypařování a kapalnění
- var
- sublimace a desublimace
- laboratorní práce
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
238
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.1 Fyzika
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
právo všech lidí žít společně a podílet
se na spolupráci
Dějepis
literatura
přesahy z učebních bloků:
6. ročník
pravěk
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. zvukové jevy
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozumí pojmům zdroj zvuku, princip šíření zvuku, tón a
kmitočet, rychlost zvuku a jeho odraz
• posoudí vliv nadměrného hluku na zdraví člověka
Průřezová témata
Učivo
- vlastnosti pružných těles
- kmitavý pohyb pružných těles
- vlnění příčné a podélné
- zvuk, zdroje zvuku
- šíření zvuku, infrazvuk
- hlasitost, záznam a reprodukce zvuku
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Přírodopis
Přírodopis
8. ročník
orgánové soustavy člověka
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
8. ročník
orgánové soustavy člověka
ostatní
4. elektrický proud
Výsledky vzdělávání
žák:
• porozumí základním pojmům atom, iont
• sestaví podle schématu elektrický obvod a analyzuje
schéma reálného obvodu
• pokusně ověří, za jakých podmínek prochází obvodem
elektrický proud
• objasní účinky elektrického proudu
• zná fyzikální veličinu eletrický proud a změří elektrický
proud ampérmetrem
• zná zdroje elektrického proudu
• využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení
praktických problémů
• pochopí, že odpor vodiče se zvětšuje s rostoucí délkou a
teplotou vodiče, zmenšuje se se zvětšujícím obsahem
jeho průřezu a souvisí s materiálem, ze kterého je
vyroben
• sestaví podle schématu elektrický obvod jednoduchý a
rozvětvený
• rozliší vodiče od izolantů na základě jejich vlastností
• zná zásady bezpečnosti práce s elektrickými přístroji a
zařízeními
Učivo
- elektrický náboj
- elektrický proud a jeho měření
- Ohmův zákon
- elektrický odpor
- závislost odporu na teplotě
- zapojování rezistorů
- reostat a potenciometr
- vnitřní odpor zdroje
- zapojování zdrojů elektrického proudu
- výkon elektrického proudu
- elektrická energie
- elektrické spotřebiče
- výroba elektrické energie
- laboratorní práce
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
239
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.1 Fyzika
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
soustředění a pozornost řešení
problémů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
energie a život, využívání energie
Matematika
Matematika
literatura
8. ročník
mocniny
materiály, pomůcky
8. ročník
mocniny
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
240
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.1 Fyzika
9. ročník
9. ročník
1 týdně, povinný
1. elektrodynamika (elektromagnetické jevy)
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- působení magnetického pole na vodič protékaný proudem
a pohybující se nabitou částicí
• využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole
- vzájemné působení vodičů, kterými protéká proud
na magnet a cívku s proudem
- magnetická indukce
• popíše změny magnetického pole v okolí cívky a vznik
- magnetický indukční tok a hustota magnetických
indukovaného napětí v cívce
• uvede druhy magnetických pólů
indukčních čar
- elektromagnetická indukce
• popíše, načrtne průběh indukčních čar
- vlastnosti střídavého proudu
• objasní podstatu složení a funkce stejnodměrného
- generátory elektrického proudu
elektromotoru, alternátoru
- transformátory a přenos elektrické energie
• rozlišuje stejnosměrný proud od střídavého, změří
- vznik a vlastnosti třífázové proudové soustavy
elektrický proud a napětí
- tlumené elektrické kmity
• objasní podstatu stavby a funkce transformátoru
- proměnné elektromagnetické pole a elektromagnetické
• vysvětí princip vzniku střídavého proudu, periodu
vlny
střídavého proudu, napětí, kmitočet elektrického proudu a
- elektrické motory
napětí, uvede jeho jednotku
- zásady bezpečnosti práce s elektrickými spotřebiči
• určí kmitočet ze znalostí periody a naopak
a postup při úrazu elektrickým proudem
• charakterizuje efektivní proud, napětí
• popíše způsob výroby a přenosu elektrické energie
• popíše nepříznivé vlivy na životní prostředí při výrobě
elektrické energie v elektrárnách
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. vedení elektrického proudu v polovodičích
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich
vlastností
• objasní podstatu PN přechodu, stavby a funkce
polovodičové diody
• zapojí diodu v závěrném a propustném směru do obvodu
• pracuje s voltampérovou charakteristikou polovodičové
diody
Průřezová témata
Učivo
- elektrony a díry
- vliv příměsí v polovodiči
- PN přechod
- diody a světlo
- spínání tranzistorem
- tranzistor jako zesilovač
- integrované obvody
- využití polovodičových součástek
- jak pracuje rádio a televize
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Chemie
Chemie
8. ročník
chemické prvky
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
8. ročník
chemické prvky
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
241
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.1 Fyzika
9. ročník
3. atomy a záření
Výsledky vzdělávání
žák:
• vysvětlí štěpení atomového jádra, pojem řetězová reakce
• vysvětlí princip jaderného reaktoru
• seznámí se se zajištěním bezpečného provozu v jaderné
elektrárně
• vysvětlí nepříznivý vliv radioaktivního a ultrafialového
záření na lidský organismus
Učivo
- historie objevu atomu a jeho struktury
- Bohrův model atomu
- záření z elektronového obalu
- jádro atomu
- jaderné síly
- radioaktivita
- využití radioaktivity
- bezpečnost při práci s radioaktivními materiály
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímaní mediálních
sdělení
chápání podstaty mediálního sdělení
Chemie
literatura
přesahy z učebních bloků:
9. ročník
energie
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. jaderná energie
Výsledky vzdělávání
žák:
• vysvětlí štěpení atomového jádra, pojem řetězová reakce
• vysvětlí princip jaderného reaktoru
• seznámí se se zajištěním bezpečného provozu v jaderné
elektrárně
Učivo
- jaderné reakce
- řetězová reakce
- jaderný reaktor
- jaderná elektrárna
- termonukleární reakce
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Chemie
Chemie
literatura
9. ročník
energie
materiály, pomůcky
9. ročník
energie
didaktická technika
ostatní
5. vesmír
Výsledky vzdělávání
žák:
• objasní pomocí poznatků o gravitační síle pohyb planet
kolem Slunce
• popíše Sluneční soustavu
• odliší planetu a hvězdu na základě jejich vlastností
• popíše Slunce a děje, které se na něm odehrávají
Učivo
- Slunce
- kamenné planety
- plynné planety
- malá tělesa a Pluto
- Keplerovy zákony
- vznik a vývoj hvězd
- zánik hvězd
- galaxie
- sluneční a hvězdný čas
- souhvězdí
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Český jazyk a literatura
Zeměpis
9. ročník
FS prostě sdělovací
Zeměpis
6. ročník
vesmír, vývoj poznání vesmíru
6. ročník
vesmír, vývoj poznání vesmíru
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
242
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.1 Fyzika
9. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
6. kam směřuje fyzika
Výsledky vzdělávání
žák:
• seznámí se s perspektivami fyziky
Průřezová témata
literatura
Učivo
- vývoj fyziky v 19. a 20. století
- perspektivy fyziky
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
243
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.2 Chemie
5.6.2 Chemie
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
2
2
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupně
Předmět chemie se vyučuje na 2. stupni ZŠ jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku s dvouhodinovou časovou
dotací v nesportovních třídách i ve třídách s RvTv.
Zaměření vzdělávání:
- získávání základních poznatků z různých oborů chemie
- osvojování základních chemických pojmů a zákonitostí
- vysvětlení chemických jevů, zdůvodnění vyvozených závěrů na příkladech chemických látek, směsí, jejich
reakcí, pozorováním látek a prováděním jednoduchých chemických pokusů
- získávání dovedností pracovat s chemikáliemi podle pravidel bezpečnosti práce a poskytnout první pomoc při
úraze s chemickými látkami
Organizační vymezení:
- výuka probíhá v učebně chemie, v multimediální a počítačové učebně
Ve výuce užíváme tyto metody a formy práce - frontální vyučování, rozhovor, diskusi, skupinovou práci,
demonstrační pokusy, nácviky jednoduchých laboratorních metod, problémové vyučování
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
žák - formuluje závěry na základě pozorování a pokusů, získává představy o využití chemie v praxi, vyhledává
a třídí informace s chemickou tématikou
učitel - vede žáky k pozorování, jako základní metodě zjišťování vlastností látek, jejich přeměn, popisu, vede
žáky k získávání představ o využití teoretických znalostí v praxi
Kompetence k řešení problémů
žák - vyvozuje správné postupy a závěry k zadaným úkolům, nachází příklady chemických jevů z běžné praxe
učitel - předkládá problémové situace související s učivem chemie, učí žáky hledat, navrhovat či používat různé
způsoby řešení problémů, dává možnost obhajovat rozhodnutí, předkládá dostatečný počet námětů
k samostatnému uvažování, klade důraz na aplikaci poznatků v praxi
Kompetence komunikativní
žák - se učí obhajovat výsledky své práce, svůj názor na řešení problému, přijímá kritiku a poučí se z ní, učí se
věcně a přesně vyjadřovat
učitel - zadává úkoly, při kterých žáci komunikují, učí žáky využívat dostupná komunikační a informační média,
vede žáky k přehlednému a přenému sdělování výsledků pozorování, experimentů a běžných úkolů, podněcuje
žáky k argumentaci
Kompetence sociální a personální
žák - se učí porozumět myšlenkám, názorům druhých a kultivovaně mluvit při obhajobě vlastních názorů, učí se
týmové spolupráci, respektuje názory druhých
učitel - vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných, podněcuje je ke smysluplné diskusi,
zadává úkoly, při kterých žáci pracují ve skupinách
Kompetence občanské
žák - se učí chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní
životní prostředí
učitel - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, vede žáky k šetření materiálního vybavení školy,
k zodpovědné práci s chemickými látkami, k možnosti rozvoje a zneužití chemie, vede žáky k odpovědnosti za
zachování životního prostředí, seznámí žáky se zásadami chování při úniku nebezpečných látek
Kompetence pracovní
žák - dodržuje provozní řád učebny a pravidla bezpečnosti práce
učitel - dbá, aby žáci dodržovali zásady bezpečnosti práce, vede žáky k bezpečnému a účinnému používání
materiálů, nástrojů a vybavení a správnému zacházení s laboratorní technikou
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
244
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.2 Chemie
8. ročník
2 týdně, povinný
1. úvod do chemie
Výsledky vzdělávání
žák:
• uvede, čím se chemie zabývá, zná historii chemie
• rozliší známé látky podle jejich různých a společných
vlastností
• uvede fyzikální a chemické vlastnosti látek, pozná
skupenství látek, jeho přeměny ( včetně sublimace )
• ovládá zásady bezpečnosti práce, dovede poskytnout a
přivolat první pomoc, uvede příklady nebezpečných
chemických látek
Učivo
- látky a tělesa
- vlastnosti látek
- bezpečnost práce v laboratoři a při experimentální činnosti
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých typů
problémů
Fyzika
Fyzika
6. ročník
látka a těleso
Přírodopis
6. ročník
látka a těleso
Přírodopis
literatura
8. ročník
člověk a zdraví
materiály, pomůcky
didaktická technika
8. ročník
člověk a zdraví
ostatní
2. směsi
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozliší stejnorodé a různorodé směsi, uvede příklady
směsí
• rozumí pojmům koncentrovaný, zředěný,
nasycený,nenasycený roztok
• zná vliv teploty a plošného obsahu povrchu na rychlost
rozpouštění látek
• vypočítá hmotnostní zlomek
• ovládá princip a postup dělících metod - usazování,
filtrace, destilace, krystalizace
• sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a provede filtraci
• popíše destilační aparaturu
• zvolí vhodný postup k oddělování složek směsí
Průřezová témata
Učivo
- směsi stejnorodé a různorodé
- roztoky a jejich složení
- hmotnostní zlomek
- oddělování složek směsí
- laboratorní práce
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Matematika
Matematika
7. ročník
procenta
8. ročník
slovní úlohy
7. ročník
procenta
8. ročník
slovní úlohy
Cvičení z matematiky
9. ročník
racionální čísla, procenta
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
245
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.2 Chemie
8. ročník
3. bez čeho nelze žít - voda, vzduch
Výsledky vzdělávání
žák:
• zhodnotí význam vody pro život
• vyjmenuje druhy a význam vod podle užití a znečištění
• uvede princip pitné vody ve vodárnách
• zná hygienické požadavky na pitnou vodu
• zná hlavní znečišťovatele vody
• určí procentový obsah hlavních složek vzduchu
• charakterizuje kyslík jako nezbytnou složku pro hoření
• vysvětlí vznik inverze a smogu
• jmenuje znečišťovatele vzduchu
Učivo
- voda
- vzduch
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
zkušenosti z Evropy a světa
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
voda, ovzduší
Zeměpis
literatura
přesahy z učebních bloků:
6. ročník
krajinná sféra
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. částicové složení látek
Výsledky vzdělávání
žák:
• užívá pojmy atom, molekula ve správných souvislostech
• popíše složení atomu, nakreslí schéma atomu
• zná pojmy valenční elektron, valenční vrstva, protonové
číslo, hmotnostní číslo
• odvodí vznik kationtů a aniontů z neutrálních atomů
Průřezová témata
Učivo
- atomy, molekuly
- stavba atomů - atomové jádro a elektronový obal
- ionty
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Fyzika
Fyzika
6. ročník
látka a těleso
literatura
materiály, pomůcky
6. ročník
látka a těleso
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
246
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.2 Chemie
8. ročník
5. chemické prvky
Výsledky vzdělávání
žák:
• používá značky a názvy chemických prvků
• vysvětlí rozdíl mezi prvkem a sloučeninou
• určí počet atomů ve vzorci
• s pomocí periodické soustavy prvků přiřazuje protonové
číslo prvku
• zná princip uspořádání prvků v PSP
• rozliší kovy a nekovy, uvádí příklady vlastností a
praktického využití vybraných kovů a nekovů
• zařadí prvek do skupiny a periody
• vyhledá prvek podle skupiny a periody
Učivo
- periodická soustava prvků
- kovy, nekovy, polokovy
- laboratorní práce
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
prostředí a zdraví
Fyzika
Fyzika
9. ročník
vedení elektrického proudu v
9. ročník
vedení elektrického proudu v
Člověk a svět práce
7. ročník
práce s technickými materiály
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
247
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.2 Chemie
8. ročník
6. jednoduché anorganické sloučeniny
Výsledky vzdělávání
žák:
• vysvětlí pojem halogenid
• určí oxidační čísla atomů prvků v halogenidech
• zná pravidla názvosloví
• vytvoří vzorec z názvu a naopak
• zná význam NaCl, vlastnosti
• vysvětlí pojem oxid
• určí oxidační čísla oxidů
• zná pravidla názvosloví
• vytvoří vzorec z názvu a naopak
• zná význam a využití vybraných oxidů, posoudí jejich vliv
na životní prostředí
• uvede vliv kyselinotvorných oxidů na životní prostředí,
navrhuje opatření, jak zmírnit jejich negativní vliv na ŽP
• vysvětlí pojem hydroxid
• zná pravidla názvosloví
• vytvoří vzorec z názvu a naopak
• popíše vlastnosti a použití vybraných hydroxidů
• zná zásady bezpečnosti při práci s hydroxidy
• vysvětlí pojem kyselina
• zná pravidla názvosloví bezkyslíkatých a kyslíkatých
kyselin
• vytvoří vzorec z názvu a naopak
• zná zásady bezpečnosti práce s kyselinami, a poskytnutí
první pomoci při zasažení lidského těla
• popíše vlastnosti a použití vybraných kyselin, bezpečné
ředění jejich koncentrovaných roztoků
• posoudí jejich vliv na životní prostředí
• orientuje se na stupnici pH, zná rozmezí pH kyselin a
zásad
• rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátoru pH
• změří pH roztoku univerzálním indikátorovým papírkem
• vysvětlí pojem sůl
• zná pravidla názvosloví solí
• zapíše z názvů solí vzorce a naopak
• zná příklady uplatnění solí v praxi - hnojiva, stavební
pojiva
Průřezová témata
Učivo
- halogenidy
- oxidy
- hydroxidy
- kyseliny
- kyselost a zásaditost roztoků, pH
- laboratorní práce
- soli
- laboratorní práce
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
doprava a životní prostředí, průmysl a
životní prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
vliv médií na každodenní život
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
248
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.2 Chemie
8. ročník
7. chemické reakce a chemické rovnice
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozliší výchozí látky a produkty chemické reakce
• přečte zápis chemické rovnice
• uvede zákon zachování hmotnosti
• zapíše jednoduchými rovnicemi vybrané chemické reakce
• dokáže vyčíslit jednoduchou rovnici
• zná reaktanty a produkty neutralizace, její význam
Učivo
- typy chemických reakcí
- neutralizace
- výpočty z chemických rovnic
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých typů
problémů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
prostředí a zdraví
Matematika
Matematika
literatura
7. ročník
přímá a nepřímá úměrnost
materiály, pomůcky
7. ročník
přímá a nepřímá úměrnost
8. ročník
mnohočleny
9. ročník
lineární rovnice a jejich soustavy
Cvičení z matematiky
poměr, úměrnost, mocniny
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
249
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.2 Chemie
9. ročník
9. ročník
2 týdně, povinný
1. redoxní reakce
Výsledky vzdělávání
žák:
• vysvětlí pojmy oxidace, redukce
• určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní
• popíše princip výroby surového železa a oceli
• vysvětlí pojem koroze a uvede způsob ochrany kovů před
korozí
• uvede využití elektrolýzy v praxi, využití galvanických
článků
Průřezová témata
Učivo
- oxidace, redukce
- elektrolýza
- výroba železa a oceli
- galvanický článek
- laboratorní práce
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
zemědělství a životní prostředí
Vztah člověka k prostředí
aktuální ekologický problém
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. energie
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- teplo a chemické reakce - exotermická a endotermická
reakce
• vysvětlí rozdíl mezi exotermickou a endotermickou reakcí
- obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
• uvede příklady přírodních a průmyslově vyráběných paliv
- paliva - ropa, zemní plyn, uhlí
• zná rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji
energie
• uvede význam ropy, zemního plynu, uhlí a hlavní produkty
zpracování uhlí a ropy
• seznámí se s pravidly bezpečnosti práce s topnými plyny uvede jak postupovat při vzniku požáru, poskytne první
pomoc při popálení
• posoudí vliv spalování různých paliv na životní prostředí
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
250
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.2 Chemie
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých typů
problémů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
doprava a životní prostředí průmysl a
životní prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
role médií v každodenním životě
Fyzika
Fyzika
9. ročník
jaderná energie
Přírodopis
9. ročník
jaderná energie
atomy a záření
Výchova k občanství
literatura
7. ročník
vyšší rostliny
materiály, pomůcky
7. ročník
svět kolem nás
didaktická technika
ostatní
3. uhlovodíky
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozliší anorganické a organické sloučeniny
• vysvětlí pojem čtyřvaznost uhlíku, rozliší řetězec otevřený,
uzavřený, větvený, nevětvený
• vyjmenuje homologickou řadu uhlovodíků
• napíše molekulové, racionální a strukturní vzorce
uhlovodíků
• uvádí vlastnosti, význam, využití a zdroje vybraných
uhlovodíků
• seznámí se s pravidly bezpečnosti práce s organickými
rozpouštědly
Průřezová témata
Učivo
- alkany, alkeny, alkiny, areny
- uhlovodíky jako motorová paliva
- laboratorní práce
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
8. ročník
socioekonomický zeměpis ČR
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
251
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.2 Chemie
9. ročník
4. deriváty uhlovodíků
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- halogenderiváty
- alkoholy, fenoly
• rozliší pojmy uhlovodíky - deriváty uhlovodíků
- karbonylové sloučeniny ( aldehydy, ketony )
• vysvětlí pojmy uhlovodíkový zbytek a charakteristická
- karboxylové sloučeniny
skupina na příkladech vzorců známých uhlovodíků
- estery, esterifikace
• zařadí derivát podle charakteristické skupiny
• posoudí vliv freonů na životní prostředí
• zná vzorec, význam, využití metanolu, etanolu, fenolu
• vysvětlí pojem vícesytný alkohol
• uvede princip výroby destilátů a posoudí vliv alkoholu na
lidský organismus
• zná vzorec, význam, využití formaldehydu, acetaldehydu,
acetonu, kyseliny mravenčí a octové
• napíše obecné schéma esterifikace, uvede výchozí látky a
produkty reakce
• rozliší sůl kyseliny a ester kyseliny
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých typů
problémů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
zkušenosti z Evropy a světa
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
doprava a životní prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
role médií v každodenním životě
Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví
literatura
6. ročník
zneužívání návykových látek
7. ročník
zneužívání návykových látek
9. ročník
prevence zneužívání návykových
materiály, pomůcky
didaktická technika
7. ročník
zneužívání návykových látek
9. ročník
prevence zneužívání návykových
Člověk a svět práce
7. ročník
práce s technickými materiály
ostatní
5. přírodní látky
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozdělí sacharidy na mono/oligo/poly sacharidy - zařadí
glukózu, fruktózu,sacharózu, škrob, glykogen a celulózu
• vyjmenuje obecné vlastnosti sacharidů, zdroje, význam
• napíše rovnici a podmínky fotosyntézy
• rozdělí tuky podle původu, rozliší je na tuky a oleje
• vysvětlí princip ztužování tuků
• uvede zdroje tuků a jejich význam ve výživě
• vyjmenuje některé z funkcí bílkovin, zná zdroje bílkovin a
jejich význam pro výživu
Učivo
- sacharidy
- tuky
- bílkoviny
- laboratorní práce
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
252
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.2 Chemie
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
dovednosti při řršení problémů a
rozhodování z hlediska různých typů
problémů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
průmysl a životní prostředí odpady
literatura
přesahy z učebních bloků:
Přírodopis
8. ročník
orgánové soustavy člověka
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
6. plasty a syntetická vlákna
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozliší plasty od jiných látek
• uvede příklady jejich názvů, vlastností a použití ( PE, PP,
PS, PVC )
• rozliší přírodní a syntetická vlákna, uvede výhody a
nevýhody jejich využívání
• posoudí význam recyklace plastů
Učivo
- vlastnosti plastů
- polyamidová a polyesterová vlákna
- laboratorní práce
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
průmysl a životní prostředí odpady
Člověk a svět práce
literatura
přesahy z učebních bloků:
7. ročník
práce s technickými materiály
8. ročník
práce s technickými materiály
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
7. chemie a společnost
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozpozná označení hořlavých, toxických a výbušných
látek
• seznámí se s pravidly bezpečné práce s chemickými
látkami běžně používanými v domácnosti - lepidla, barvy,
laky, čistící prostředky
• vysvětlí pojmy léčiva, analgetika, antipyretika, drogy,
doping, pesticidy
• uvede příklady návykových látek a posoudí nebezpečí
jejich užívání na lidský organismus
• zná významné chemické závody v ČR
Učivo
- chemická výroba
- otravné látky
- pesticidy
- léčiva
- drogy
- detergenty
- chemie a životní prostředí
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
253
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.2 Chemie
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání řešení
problémů
Psychohygiena
hledání pomoci při potížích
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
9. ročník
globální svět
Výchova ke zdraví
7. ročník
zneužívání návykových látek
9. ročník
prevence zneužívání návykových
Zeměpis
literatura
6. ročník
zneužívání návykových látek
7. ročník
zneužívání návykových látek
9. ročník
prevence zneužívání návykových
materiály, pomůcky
didaktická technika
hospodářský zeměpis
Výchova k občanství
globální svět
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
254
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.3 Přírodopis
5.6.3 Přírodopis
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
1
2
1
2
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupně
Předmět přírodopis se vyučuje na 2. stupni ZŠ jako samostatný předmět v 6., 7., 8. ročníku s dvouhodinovou
časovou dotací, a v 9. ročníku s hodinovou časovou dotací v nesportovních třídách, ve třídách s RvTv v 6., 8.
ročníku s hodinovou dotací a v 7., 9. ročníku s dvouhodinovou dotací.
Zaměření vzdělávání:
- získání přehledu o vzniku, vývoji života na Zemi, o přizpůsobování se organismů vnějším podmínkám a o jejich
základních vztazích mezi sebou
- osvojování základních poznatků o stavbě těl a životě organismů, ale i o neživé přírodě
- porozumění zákonitostem přírodních procesů a jevů
- poznávání přírody jako systému, jehož součásti jsou vzájemně propojeny a ovlivňují se
- poznávání souvislostí mezi činnostmi lidí a stavem životního prostředí
Organizační vymezení:
- vyučování probíhá v učebně přírodopisu, bývá doplňováno výukou v počítačové učebně a multimedální učebně
Ve výuce užíváme tyto metody a formy práce - frontální vyučování, rozhovor, diskusi, skupinovou práci,
přírodopisné pořady, besedy, projekty
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
žák - samostatně pozoruje, experimentuje a vyvozuje závěry, vyhledává a třídí informace, orientuje se v přehledu
vývoje organismů na Zemi
učitel - vybírá a využívá vhodné metody, plánuje a organizuje výuku, vede žáky k pozorování přírodních jevů,
vlastností živých organismů a soustav, vede žáky ke správnému používání a orientaci v základních
přírodovědných pojmech
Kompetence k řešení problémů
žák - je schopen vyvozovat správné postup, kriticky myslí, je schopen obhájit svá rozhodnutí
učitel - rozvíjí schopnost objevovat a hledat různé varianty řešení, učí chápat vzájemné souvislosti, zákonitosti
přírodních faktů, jevů
Kompetence komunikativní
žák - formuluje a vyjadřuje výstižně, přesně, kultivovaně své myšlenky, zapojuje se do diskuse, vhodně
argumentuje, rozumí různým typům textů, obrazových materiálů, zvuků
učitel - vede žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování, učí žáky využívat informační a komunikační
prostředky, formulovat otázky a zamýšlet se nad průběhem, příčinami přírodních procesů
Kompetence sociální a personální
žák - spolupracuje ve skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry, přispívá k upevňování dobrých
mezilidských vztahů, respektuje názory druhých
učitel - zadává úkoly, při kterých žáci pracují ve skupině, podněcuje žáky k diskusi, podporuje sebedůvěru
a samostatný rozvoj žáků
Kompetence občanské
žák - si uvědomuje souvislosti mezi přírodními podmínkami a životem lidí, kriticky hodnotí jednání své a jiných
lidí ve vztahu k životnímu prostředí, chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
učitel - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a bezpečnosti práce, učí žáky k šetrnému chování ke
svému zdraví a zdraví ostatních, vede žáky, aby si uvědomili důležitost citlivého vztahu k okolnímu prostředí,
k odpovědnosti za zachování života na Zemi, upozorní na problematiku obnovitelných a neobnovitelných zdrojů
energie, na ochranu životního prostředí, na rizika spjatá s tělesným a duševním vývojem lidí
Kompetence pracovní
žák - získává pracovní dovednosti, účinně a bezpečně používá různé nástroje, materiály a pomůcky, dodržuje
vymezená pravidla bezpečnosti práce
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
255
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.6.3 Přírodopis
učitel - vede žáky k účinnému a bezpečnému používání vybavení, materiálů a pomůcek, učí žáky dodržovat
zásady bezpečnosti práce a k ochraně zdraví
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
256
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.3 Přírodopis
6. ročník
6. ročník
1 týdně, povinný
1. planeta Země a vznik života na Zemi
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- planeta Země
- vznik života na Zemi
• popíše stavbu zemského tělesa, zná některé teorie o jejím
vzniku
• uvědomí si, že bez vody, kyslíku, živin, slunečního záření
by nebyl možný život
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
voda, ovzduší ekosystémy
Zeměpis
literatura
přesahy z učebních bloků:
6. ročník
vesmír, vývoj poznání vesmíru
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. život na Zemi
Výsledky vzdělávání
žák:
• uvědomí si, že existují rozmanité formy organismů a
chápe potravní vztahy mezi nimi
• sestaví jednoduchý potravní řetězec
• vymezí základní projevy života (fotosyntéza, dýchání,
růst...) a uvede jejich význam
• vysvětlí pojmy producent, konzument, reducent
• zná základní metody zkoumání - pozorování, pokus
• pracuje s mikroskopem, zhotoví jednoduchý
mikroskopický preparát
Průřezová témata
Učivo
- projevy života
- podmínky života
- rozmanitost přírody
- vztahy mezi organismy
- jak zkoumáme přírodu - mikroskop
- laboratorní práce
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
vliv médií na každodenní život
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. základní struktura života
Výsledky vzdělávání
žák:
• popíše stavbu buňky, vysvětlí funkci jednotlivých organel
• popíše rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou
• pochopí rozdíl mezi jednobuněčným a mnohobuněčným
organismem
• rozumí pojmům - pletivo, tkáň, orgán, orgánová soustava,
organismus
Učivo
- buňka - základní stavební a funkční jednotka
- rostlinná a živočišná buňka
- jednobuněčné a mnohobuněčné organismy
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
257
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.3 Přírodopis
6. ročník
Průřezová témata
literatura
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
4. třídění organismů
Výsledky vzdělávání
žák:
• chápe význam třídění organismů do systému a dokáže
roztřídit organismy do říší
• zná stavbu virů - chápe , že jsou to organismy, které
nemají buněčnou stavbu
• vyjmenuje některé choroby virového původu, uvede
způsoby ochrany před virovými nákazami
• chápe rozdíl mezi bakterií a virem
• vyjmenuje choroby bakteriálního původu a uvede způsob
ochrany před nimi, uvádí i význam bakterií v přírodě
Průřezová témata
Učivo
- soustava organismů ekosystém
- viry - život bez buňky
- bakterie - nejstarší obyvatelé Země
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Výchova ke zdraví
9. ročník
sexuální výchova
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. jednobuněčné organismy
Výsledky vzdělávání
žák:
• popíše stavbu těla, sinic, řas, trepky velké a způsob jejich
života
• chápe, že i jediná buňka je schopna samostatné
existence, vykonává všechny důležité životní děje
Průřezová témata
Učivo
- rostliny - sinice, řasy
- houby - kvasinky
- živočichové - prvoci
- laboratorní práce
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
zvládání učebních problémů vázaných
na látku předmětů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
formy participace žáků na životě místní
komunity
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Praktikum z biologie
7. ročník
mikroskopování
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
258
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.3 Přírodopis
6. ročník
6. mnohobuněčné organismy
Výsledky vzdělávání
žák:
• vysvětlí rozdíl ve stavbě buňky hub a rostlin
• popíše jednotlivé části těla hub
• zná význam hub v přírodě i pro člověka a charakterizuje
jejich místo v potravních řetězcích
• pozná vybrané zástupce našich nejznámějších jedlých a
jedovatých hub, ovládá zásady sběru
• popíše složení lišejníkové stélky
• pochopí význam soužití dvou organismů (symbióza)
• určí běžné druhy lišejníků a zná jejich význam v přírodě
Průřezová témata
Učivo
- nižší rostliny
- houby
- lišejníky
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
aktuální ekologický problém
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
7. nižší živočichové - bezobratlí
Výsledky vzdělávání
žák:
• popíše vnitřní a vnější stavbu těla živočichů a vysvětlí
funkci jednotlivých orgánů
• zná funkci žahavých buněk, popíše stavbu těla
• pochopí rozdíl ve způsobu života volně žijících ploštěnců
a cizopasných ploštěnců
• chápe pojmy - vnitřní a vnější parazit
• zná zásady dodržování hygieny jako způsobu ochrany
proti nákaze
• rozliší zástupce měkkýšů podle různých typů schránek
(ulita, lastura)
• rozezná běžné zástupce plžů, mlžů, hlavonožců
• popíše tělo žížaly obecné, vysvětlí funkce jednotlivých
orgánů a zná hospodářský význam v přírodě
• zná základní členění těla, chápe pojem vnější kostra
• popíše vnitřní stavbu těla členovců
• rozlišuje jednotlivé třídy členovců podle charakteristických
znaků
• chápe rozdíl ve způsobu rozmnožování hmyzu - s
proměnou dokonalou a nedokonalou
• orientuje se v nejznámějších řádech hmyzu a pozná
vybrané zástupce
• zhodnotí pozitivní i negativní význam hospodářských
druhů hmyzu
• zná základní společné znaky stavby těla ostnokožců a
uvede vybrané zástupce
Průřezová témata
Učivo
- žahavci
- ploštěnci
- hlísti
- měkkýši
- kroužkovci
- laboratorní práce
- členovci - pavoukovci, korýši, hmyz
- laboratorní práce
- ostnokožci
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
aktuální ekologický problém
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
259
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.3 Přírodopis
6. ročník
8. člověk a příroda
Výsledky vzdělávání
žák:
• porozumí pojmům - společenstvo, ekosystém
• chápe závislost člověka na přírodě a nutnost její ochrany
• uvede vliv člověka na životní prostředí
Průřezová témata
Učivo
- společenstvo organismů
- ekosystém
- jak člověk zasahuje do přírody
- ochrana přírody
přesahy do učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
les, pole, vodní zdroje, moře, tropický
deštný les
přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
6. ročník
krajinná sféra
7. ročník
Severní a Jižní Amerika
8. ročník
obecný zeměpis ČR
Výchova k občanství
6. ročník
domov
7. ročník
přírodní a kulturní bohatství
9. ročník
globální svět
Praktikum z biologie
7. ročník
člověk a příroda
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
260
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.3 Přírodopis
7. ročník
7. ročník
2 týdně, povinný
1. strunatci - podkmen obratlovci
Výsledky vzdělávání
žák:
• chápe, proč obratlovce řadíme mezi strunatce, vysvětlí,
čím se obratlovci liší od ostatních strunatců
• chápe vývojové zdokonalování, popíše jejich
charakteristické znaky, prostředí, kde žijí, zná zástupce
• podrobněji charakterizuje stavbu těla ryb na příkladu
kapra (vnější a vnitřní stavbu těla a funkci orgánů)
• vysvětlí přizpůsobení ryb životu ve vodě
• pozná vybrané zástupce ryb
• rozlišuje nejznámější sladkovodní a mořské ryby
• vysvětlí význam chovu ryb pro člověka
• rozliší obojživelníky od ryb podle jejich typických znaků
• chápe nezbytnost vody pro vývin obojživelníků
• charakterizuje stavbu těla na příkladu skokana hnědého
• zná rozdíly mezi osasatými a bezocasými obojživelníky
• pozná vybrané zástupce obojživelníků
• zná znaky plazů, vysvětlí, jak se přizpůsobili životu na
souši
• zná charakteristické znaky želv a krokodýlů, ještěrů a
hadů
• pozná vybrané zástupce
• rozezná užovku obojkovou od zmije obecné
• seznámí se se zásadami první pomoci při uštknutí zmijí
• zhodnotí vývojové zdokonalení stavby těla ptáků, jejich
přizpůsobení letu
• popíše vnější a vnitřní stavbu těla ptáků, vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
• pozná vybrané zástupce, umí zhodnotit biotopní nároky a
dokáže je podle znaků rozdělit do nejznámějších řádů
• zná význam těchto živočichů a postavení v ekosystému
• uvědomuje si vývojové souvislosti mezi plazy a ptáky
Průřezová témata
Učivo
- kruhoústí
- paryby
- ryby
- obojživelníci
- plazi
- laboratorní práce
- ptáci
- laboratorní práce
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
principy soužití s minoritami respekt k
identitám
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
ochrana přírody
Vztah člověka k prostředí
nerovnoměrnost života na zemi
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
261
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.3 Přírodopis
7. ročník
2. vyšší rostliny
Výsledky vzdělávání
žák:
• má představu o členění rostlinné říše
• popíše odlišnosti ve stavbě těla nižších a vyšších rostlin
• vysvětlí stavbu těla mechorostů, vysvětlí jejich význam v
přírodě, pozná nejběžnější druhy u nás
• odvodí uspořádání rostlinného těla od buňky, přes pletiva
až k orgánům
• popíše stavbu těla kapraďorostů, chápe význam těchto
rostlin, vysvětlí vznik černého uhlí, pozná vybrané
zástupce
Průřezová témata
Učivo
- přehled systému rostlin
- přechod rostlin na souš
- výtrusné rostliny- mechorosty, kapraďorosty
- laboratorní práce
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
6. ročník
pěstitelské práce
7. ročník
práce s technickými materiály
pěstitelské práce
8. ročník
práce s technickými materiály
Chemie
9. ročník
energie
Výtvarná výchova
6. ročník
zobrazování přírodních forem
7. ročník
bohatost forem přírody
Praktikum z biologie
pozorování přírody
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
262
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.3 Přírodopis
7. ročník
3. semenné rostliny
Výsledky vzdělávání
žák:
• vysvětlí funkce kořene, přeměny a stavbu kořene
• popíše stavbu stonku, vysvětlí funkce stonku a rozpozná
základní typy stonků
• popíše vnější a vnitřní stavbu listu, vysvětlí funkce listů (
fotosyntéza), zná morfologické znaky listů
• popíše stavbu a význam květu pro rostlinu
• chápe rozdíl mezi opylením a oplozením, zná způsoby
opylení
• rozliší hroznovitá a vrcholičnatá květenství a pozná jejich
základní typy
• rozlišuje základní typy plodů
• rozumí rozdílu mezi pohlavním a nepohlavním
rozmnožováním rostlin
• vysvětlí pojem nahosemenná rostlina
• pozná vybrané zástupce jehličnanů a jinanů, uvede jejich
význam
• vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a krytosemennou
rostlinou
• pozná rozdíly mezi jednoděložnými a dvouděložnými
rostlinami
• rozpozná běžné listnaté ddřeviny
• rozliší podle morfologických znaků základní čeledi rostlin,
pojmenuje vybrané zástupce
• uvede význam hospodářsky využívaných zástupců rostlin
Učivo
- části těla semenných rostlin - kořen, stonek ,list, květ
- semena a plody
- rozmnožování rostlin
- nahosemenné rostliny- jehličnany, jinany
- krytosemenné rostliny- jednoděložné, dvouděložné
- laboratorní práce
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
zvyky a tradice národů Evropy
Člověk a svět práce
Výtvarná výchova
literatura
6. ročník
práce s technickými materiály
7. ročník
práce s technickými materiály
pěstitelské práce
8. ročník
práce s technickými materiály
materiály, pomůcky
didaktická technika
6. ročník
zobrazování přírodních forem
7. ročník
bohatost forem přírody
Praktikum z biologie
pozorování přírody
ostatní
4. společenstva
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje typy lesů podle zastopení různých druhů rostlin
• odvodí přizpůsobení rostlin podmínkám prostředí
• zná typické zástupce rostlin i živočichů, které se zde
vyskytují
• charakterizuje živé a neživé složky společenstva
Průřezová témata
Učivo
- společenstvo lesa
- společenstvo vod a mokřadů
- společenstvo luk, pastvin
- společenstvo polí a sídelní aglomerace
přesahy do učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
les, pole, vodní společenstva, moře,
tropický deštný les
Vztah člověka k prostředí
nerovnoměrnost života na Zemi
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Praktikum z biologie
7. ročník
pozorování přírody
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
263
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.3 Přírodopis
7. ročník
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
264
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.3 Přírodopis
8. ročník
8. ročník
1 týdně, povinný
1. savci
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- vývoj savců
- přizpůsobení prostředí
• vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu života
- vnitřní stavba těla
• popíše stavbu těla savců a základní charakteristiku
- laboratorní práce
orgánových soustav
- přehled hlavních skupin savců
• rozlišuje základní řády savců podle charakteristických
- laboratorní práce
znaků
- savci biomů světa
• pozná vybrané zástupce a spravně je roztřídí do řádů
- etologie
• zná význam těchto živočichů v přírodě i pro člověka
• přiřadí ke každému z biomů charakteristické zástupce a
vyjmenuje přírodní podmínky jednotlivých biomů
• rozumí pojmu etologie, rozliší vrozené a naučené chování
živočichů a uvede příklady
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
náš životní styl zdraví a prostředí
nerovnoměrnost života na zemi
literatura
přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk
6. ročník
konverzace
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. biologie člověka
Výsledky vzdělávání
žák:
• zařadí člověka do systému živočišní řiše, vyjmenuje
shodné a rozdílné znaky člověka s ostatními savci
• vysvětlí vývoj člověka, Darwinova evoluční teorie
• rozumí pojmům hominizace, sapientace
• vyjmenuje základní lidské rasy, vyjmenuje jejich typické
znaky
Průřezová témata
Učivo
- člověk v živočišném systému
- původ a vývoj člověka
- lidské rasy
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Dějepis
Zeměpis
6. ročník
pravěk
Výchova k občanství
7. ročník
Severní a Jižní Amerika
9. ročník
společenský zeměpis
Výchova k občanství
7. ročník
lidská práva
6. ročník
rodinný život
Výtvarná výchova
lidská figura
8. ročník
zobrazení několika postav
Praktikum z biologie
7. ročník
lidské smysly
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
265
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.3 Přírodopis
8. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. orgánové soustavy člověka
Výsledky vzdělávání
žák:
• vysvětlí pojmy - buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava,
organismus
• zná základní funkce tkání lidského těla
• dovede pojmenovat vybrané kosti a svaly lidského těla,
uvádí příčiny nemocí a jejich prevence
• zná složení krve a význam jednotlivých složek
• vysvětlí stavbu a činnost srdce a oběhové soustavy
• charakterizuje druhy cév
• charakterizuje funkci mízní soustavy, vysvětlí pojem
imunita
• pojmenuje a popíše části dýchací soustavy, vysvětlí její
činnost
• uvádí příčiny nemocí dýchací soustavy, prevence
• popíše části trávicí soustavy, vysvětlí její činnost
• vyjmenuje základní složky potravy, vysvětlí jak tělo
získává energii
• uvádí příčiny nemocí trávicí soustavy , prevence
• popíše stavbu a činnost vylučovací soustavy, uvádí
příčiny nemocí , prevence
• zná význam a stavbu kůže
• popíše stavbu a činnost nervové soustavy
• vyjmenuje částí mozku a uvede jejich činnost
• popíše stavbu a činnost sluchového, rovnovážného,
zrakového ústrojí, uádí příčiny poruch smyslových orgánů
a prevenci
• vyjmenuje nejdůležitější endokrinní žlázy lidského těla,
uvede jejich funkci
• zná nejdůležitější hormony lidského těla a jejich vliv na
organismus
• popíše stavbu a činnost mužské a ženské pohlavní
soustavy
• rozumí pojmům oplození, pohlavní rozmnožování
• charakterizuje nitroděložní vývin člověka
• uvědomuje si nebezpečí přenosu pohlavních chorob a
seznámí se s prevencí
• popíše a stručně charakterizuje etapy (období) lidského
života
Učivo
- opěrná soustava - kostra člověka
- svalová soustava
- oběhová soustava
- laboratorní práce
- mízní soustava
- dýchací soustava
- trávicí soustava
- vylučovací soustava
- kožní soustava
- nervová soustava
- smyslové orgány
- hormonální soustava
- pohlavní soustava
- vývin člověka
- období lidského života
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
266
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.3 Přírodopis
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
život dětí v jiných zemích
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
vliv médií na jednotlivce a společnost
Fyzika
Výchova ke zdraví
7. ročník
světelné jevy
8. ročník
zvukové jevy
Chemie
6. ročník
zdravá výživa
7. ročník
zdravá výživa
9. ročník
sexuální výchova
zdravá výživa
Fyzika
9. ročník
přírodní látky
Výchova ke zdraví
6. ročník
zdravá výživa
zneužívání návykových látek
7. ročník
zdravá výživa
zneužívání návykových látek
9. ročník
zdravá výživa
prevence zneužívání návykových
sexuální výchova
7. ročník
světelné jevy
8. ročník
zvukové jevy
Tělesná výchova
6. ročník
hygiena a bezpečnost v TV a
7. ročník
hygiena a bezpečnost v TV a
8. ročník
hygiena a bezpečnost TV a
9. ročník
hygiena a bezpečnost v TV a
Praktikum z biologie
7. ročník
lidské smysly
Sportovní příprava
protahovací cvičení - strečink
8. ročník
protahovací cvičení - strečink
9. ročník
protahovací cvičení - strečink
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. genetika
Výsledky vzdělávání
žák:
• vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti organismů
Průřezová témata
Učivo
- tajemství genů
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
organizace a postavení médií ve
společnosti vliv médií na postoje a
chování
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
267
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.3 Přírodopis
8. ročník
5. člověk a zdraví
Výsledky vzdělávání
žák:
• charakterizuje vlivy vnějšího prostředí na zdraví člověka
• seznámí se se zásadami první pomoci a prakticky je
aplikuje
Průřezová témata
Učivo
- zdraví - bohatství člověka
- první pomoc
- laboratorní práce
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Chemie
Výchova ke zdraví
8. ročník
úvod do chemie
7. ročník
osobní bezpečí
9. ročník
osobní bezpečí
Tělesná výchova
6. ročník
hygiena a bezpečnost v TV a
7. ročník
hygiena a bezpečnost v TV a
8. ročník
hygiena a bezpečnost TV a
9. ročník
hygiena a bezpečnost v TV a
Člověk a svět práce
7. ročník
organizace a bezpečnost práce
8. ročník
organizace a bezpečnost práce
9. ročník
svět práce
Chemie
8. ročník
úvod do chemie
Člověk a svět práce
6. ročník
organizace a bezpečnost práce
Sportovní příprava
7. ročník
protahovací cvičení - strečink
8. ročník
protahovací cvičení - strečink
9. ročník
protahovací cvičení - strečink
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
268
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.3 Přírodopis
9. ročník
9. ročník
2 týdně, povinný
1. geologie -věda o Zemi
Výsledky vzdělávání
žák:
• charakterizuje geologii, uvede její význam
Průřezová témata
literatura
Učivo
- čím se geologie zabývá, co jsou geologické vědy, význam
pro člověka
- práce geologa v terénu ( činnost, pomůcky)
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. horniny a nerosty - složky neživé přírody
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozumí pojmům minerál, hornina, uvede rozdíl mezi nimi
• rozliší prvky souměrnosti krystalu a charakterizuje je
• vyjmenuje krystalové soustavy
• popíše vlastnosti minerálů ( fyzikální a chemické ),
orientuje se ve stupnici tvrdosti
• podle charakteristických vlastností rozpozná vybrané
nerosty a uvádí jejich význam
Průřezová témata
Učivo
- vymezení pomů - horniny a minerály
- krystaly, krystalové soustavy
- fyzikální a chemické vlastnosti minerálů
- nejdůležitější minerály
- laboratorní práce
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Výtvarná výchova
7. ročník
bohatost forem přírody
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
269
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.3 Přírodopis
9. ročník
3. Země jako geologické těleso
Výsledky vzdělávání
žák:
• uvede a vysvětlí teorie o vzniku Země
• popíše stavbu Země
• charakterizuje vliv jednotlivých sfér země na vznik a trvání
života
• vysvětlí rozdíl mezi vnějšími a vnitřními geologickými ději
• objasní příčiny vzniku a důsledky konkrétních
geologických dějů - zemětřesení, sopečná činnost...
• rozlišuje horniny magmatické, metamorfované,
sedimentární a popíše způsob jejich vzniku
• uvádí význam a použití vybraných hornin (žula, vápenec,
břidlice...)
• popíše druhy zvětrávání
• na příkladech uvádí jak působí na zemský povrch eroze,
transport a ukládání částic
• rozlišuje hlavní půdní typy a druhy
• vyjmenuje činitele působící na vznik půd
Průřezová témata
Učivo
- stavba Země
- litosféra, desková tektonika, zemětřesení
- magma, sopečná činnost
- horniny magmatické
- tektonické jevy - zlomy, vrásnění
- horniny metamorfované
- změny na zemském povrchu - zvětrávání, eroze, transport,
ukládání
- horniny sedimentární
- laboratorní práce ( horniny)
- půdy
- laboratorní práce
- voda
- atmosféra
- látkové toky mezi litosférou, hydrosférou, atmosférou
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
Zeměpis
6. ročník
vesmír, vývoj poznání vesmíru
Člověk a svět práce
6. ročník
krajinná sféra
Člověk a svět práce
pěstitelské práce
literatura
materiály, pomůcky
práce s technickými materiály
didaktická technika
ostatní
4. přírodní zdroje a hospodaření s nimi
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
• vyjmenuje zdroje nerostných surovin v ČR
• uvádí příklady vlivu člověka na stav životního prostředí a
důsledky těžby na krajinu
Učivo
- obnovitelné a neobnovitelné zdroje
- ložiska nerostných surovin
- surovinová základna a energetické zdroje ČR
- vliv těžby nerostných surovin na krajinu a životní prostředí
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
zdroje evropské civilizace klíčové
mezníky historie co Evropu spojuje a
co ji rozděluje
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
změny v krajině
Vztah člověka k prostředí
náš životní styl
Zeměpis
Zeměpis
literatura
8. ročník
socioekonomický zeměpis ČR
9. ročník
hospodářský zeměpis
materiály, pomůcky
didaktická technika
8. ročník
socioekonomický zeměpis ČR
9. ročník
krajina a životní prostředí
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
270
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.3 Přírodopis
9. ročník
5. přírodní katastrofy
Výsledky vzdělávání
žák:
• jmenuje příčiny vzniku některých přírodních katastrof (
vulkanismus, zemětřesení, tsunami...) a uvědomuje si
jejich dopad na životy lidí
• seznámí se s pravidly bezpečného chování a ochrany
obyvatel za mimořádných událostí
Průřezová témata
Učivo
- sopky
- zemětřesení, tsunami, sesuvy...
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
zážitky a zkušenosti z Evropy a celého
světa události v blízkém okolí mající
vztah k Evropě a světu
literatura
přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
8. ročník
socioekonomický zeměpis ČR
Výchova k občanství
7. ročník
svět kolem nás
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
6. dějiny planety Země
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- fosilní záznam, paleontologie
- laboratorní práce
• popíše teorii o vzniku vesmíru, Sluneční soustavy a země
- vznik vesmíru, Sluneční soustavy a Země
• charakterizuje vývoj života na Zemi
- geologická období - utváření zemského povrchu, vývoj
• rozumí pojmu zkamenělina
života I
• rozlišuje jednotlivé geologické éry podle charakteristických
- geologická období - utváření zemského povrchu, vývoj
znaků a typických organismů (zkamenělin )
života II
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
6. ročník
vesmír, vývoj poznání vesmíru
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
7. Česká republika očima geologa
Výsledky vzdělávání
žák:
• orientuje se na geologické mapě ČR
• jmenuje základní geomorfologické jednotky ČR
Průřezová témata
Učivo
- území ČR v geologické stavbě Evropy
- geologická stavba a geologický vývoj území ČR I
- geologická stavba a geologický vývoj území ČR II
- významné geologické objetky
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Zeměpis
Zeměpis
8. ročník
obecný zeměpis ČR
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
8. ročník
obecný zeměpis ČR
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
271
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.3 Přírodopis
9. ročník
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
272
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.4 Zeměpis
5.6.4 Zeměpis
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
2
2
1
1
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupně
Předmět zeměpis se na 2. stupni ZŠ vyučuje jako samostatný předmět. V nesportovních třídách se vyučuje v 6.,
7., 9. ročníku s dvouhodinovou časovou dotací a v 8. ročníku s jednohodinovou dotací. Ve třídách s RvTv se
vyučuje v 6., 7. ročníku s dvouhodinovou dotací, v 8., 9. ročníku s jednohodinovou dotací.
Zaměření vzdělávání:
- osvojování si hlavních geografických pojmů, objektů, jevů a zákonitostí
- využití a aplikace geografických poznatků a dovedností v reálném životě
- získávání, třídění geografických informací z různých zdrojů a zaujímání vlastních názorů nebo stanovisek
k těmto poznatkům
- trvalý rozvoj zájmů poznávání svého regionu, vlastní země a regionů světa jako nedílnou součást moderního
životního stylu
- výchova k ochraně životního prostředí, hodnot vytvořených lidskou společností
Organizační vymezení:
- výuka zeměpisu probíhá ve třídě, počítačové a multimediální učebně, v přírodě, na školních výletech
Ve výuce užíváme tyto metody a formy práce - frontální vyučování, rozhovor, diskusi, skupinovou práci,
zeměpisné pořady, besedy s významnými cestovateli, projekty
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
žák - pozoruje, porovnává, kriticky posuzuje a formuluje závěry získaných poznatků, má pozitivní vztah k učení,
vyhledává a třídí informace a propojuje získané poznatky do širších souvislostí
učitel - vybírá a volí vhodné metody, plánuje a organizuje výuku, učí žáky nalézat souvislosti mezi získanými
poznatky a aplikaci v praxi, vede žáky k pozorování a správnému používání odborné literatury
Kompetence komunikativní
žák - se učí naslouchání, přemýšlení o dané problematice a vhodné reakci k tématu, zapojuje se do diskuse,
zkouší argumentovat, je schopen souvisle písemně i ústně kultivovaně vyjádřit své názory a myšlenky
učitel - směřuje žáky ke stručnému, přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a argumentaci, vede žáky
k respektu a toleranci názoru druhých, prezentuje interpretaci různých forem záznamů jak v mluvené, tak
písemné podobě
Kompetence k řešení problémů
žák - chápe a rozumí problému, je schopen o něm diskutovat, promýšlí a plánuje způsoby řešení, hledá
a shromažďuje informace z nejrůznějších zdrojů o problému, je schopen obhajovat své způsoby řešení a učí se
kriticky myslet
učitel - vede žáky k práci s chybou, rozvíjí schopnost objevovat a hledat různé varianty řešení, učí chápat
vzájemné souvislosti k hledání a kombinování informací z různých zdrojů, nabádá žáky k obhajobě svých
výrobků, k diskusi a argumentaci
Kompetence sociální a personální
žák - se učí práci ve skupině, respektuje názory druhých, pomáhá druhým a nebojí se o pomoc požádat, podílí se
na vytváření příjemné atmosféry
učitel - zadává úkoly ke skupinové práci, vede žáky k zodpovědnosti za své jednání, k dodržování funkcí, úkolů
a termínů, nabádá žáky k pomoci a o pomoc požádat, učí žáky hodnotit své výsledky na základě vytvořených
kritérií hodnocení
Kompetence občanské
žák - si uvědomuje své povinnosti a uplatňuje svá práva, chová se a jedná zodpovědně v situacích ohrožujících
život a zdraví člověka, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, vnímá a chápe základní
environmentální problémy
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
273
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.4 Zeměpis
učitel - nabádá žáky, aby si uvědomili důležitost citlivého vztahu k okolnímu prostředí, vyžaduje dodržování
pravidel slušného chování, vede žáky k uvědomělému chování ke svému zdraví a zdraví ostatních, upozorní žáky
na problematiku využitelnosti obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie
Kompetence pracovní
žák - se řídí a dodržuje stanovená pravidla a bezpečnost práce v terénu, získává pracovní dovednosti a je veden
k efektivní práci
učitel - vštěpuje žákům zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví v terénu, učí žáky pracovat s nejrůznějšími
zdroji informací
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
274
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.4 Zeměpis
6. ročník
6. ročník
2 týdně, povinný
1. vesmír, vývoj poznání vesmíru
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- Sluneční soustava
- tvar, rozměry a pohyby Země
• objasní postavení Slunce a Země ve vesmíru, popíše
tělesa sluneční soustavy
• chápe pojem sluneční soustava
• zná tvar Země, její rozměry
• vysvětlí důsledky pohybů Země pro život
• vyhledává potřebné údaje v různých informačních zdrojích
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Matematika
VÝCHOVA
6. ročník
Rozvoj schopností poznávání
úhel a jeho velikost
řešení problémů
8. ročník
Komunikace
kružnice a kruh
řeč předmětů a prostředí vytvářeného Výchova k občanství
člověkem
6. ročník
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
člověk v rytmu času
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
Fyzika
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
7. ročník
události v blízkém okolí mající vztah k
světelné jevy
evropě a světu
9. ročník
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
vesmír
Kritické čtení a vnímaní mediálních
sdělení
pěstování kritického přístupu ke
zpravodajství
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
vztah mediálního sdělení a sociální
zkušenosti identifikace společensky
významných hodnot v textu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
Fyzika
7. ročník
světelné jevy
9. ročník
vesmír
Přírodopis
Země jako geologické těleso
dějiny planety Země
Výchova k občanství
6. ročník
člověk v rytmu času
Přírodopis
planeta Země a vznik života na
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
275
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.4 Zeměpis
6. ročník
2. glóbus a mapa
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozumí a rozlišuje geografické pojmy a geografickou
terminologii
• chápe rozdíly mezi glóbem a mapou
• rozumí pojmům: měřítko mapy, poledník, rovnoběžka,
obratník, polární kruh, slunovrat, rovnodennost, polární
den/noc, zeměpisná šířka/délka, zeměpisná poloha,
časová pásma, datová mez
• určuje zeměpisnou polohu
• rozumí principu rozdělení Země na časová pásma, chápe
funkci 0 a 180 poledníku
• rozlišuje druhy map podle měřítka a obsahu
• pracuje s měřítkem a vypočítá vzdálenosti na mapách
• rozumí pojmům výškopis, polohopis, vrstevnice, kóta,
nadmořská výška
• seznámí se s rejstříkem, je schopen s ním pracovat
• orientuje se na mapě, určuje světové strany
Průřezová témata
Učivo
- školní glóbus
- poledníky, rovnoběžky - zeměpisná poloha
- časová pásma
- mapy
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Matematika
VÝCHOVA
7. ročník
Komunikace
postupný poměr, měřítko plánu a
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro
kooperaci
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
vztah mediálního sdělení a sociální
zkušenosti identifikace společensky
významných hodnot v textu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
Matematika
7. ročník
postupný poměr, měřítko plánu a
Anglický jazyk
gramatika
Dějepis
6. ročník
úvod do učiva
Cvičení z matematiky
9. ročník
poměr, úměrnost, mocniny
Technické kreslení
základy rýsování
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
276
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.4 Zeměpis
6. ročník
3. krajinná sféra
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- povrch Země jako výsledek působení přírodních činitelů
- atmosféra
• vysvětlí pojem krajinná sféra, vyjmenuje její složky
- podnebí, podnebné pásy
• chápe souvislosti a vzájemnou propojenost mezi
- celkový oběh vzduchu v atmosféře
jednotlivými složkami krajinné sféry
- hydrosféra
• načrtne stavbu zemského tělesa
- pedosféra
• seznámí se s pojmy endogenní a exogenní činitelé,
- biosféra
počasí, podnebí, meteorologické prvky, oběh vzduchu v
atmosféře, tlak vzduchu, podnebné pásy, pasáty,
monzuny
• srovnává a lokalizuje na mapě podnebné pásy
• popíše rozložení vodstva na Zemi
• vysvětlí základní pojmy týkající se hydrosféry
• popíše složení půdy, půdní profil, vyjmenuje půdní druhy a
typy, jejich hospodářské využití
• orientuje se v pojmech matečná hornina, eroze, humus,
chápe význam ochrany půd
• seznámí se se zákonitostmi rozložení vegetačních pásem,
jednoduše popíše rozložení fauny a flóry v závislosti na
zeměpisné šířce a výšce
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
naši sousedé v Evropě
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
krajiny
Základní podmínky života
voda, půda, ovzduší, ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
ochrana přírody
Fyzika
Matematika
7. ročník
plyny
Přírodopis
6. ročník
úhel a jeho velikost
7. ročník
racionální čísla
Fyzika
literatura
6. ročník
člověk a příroda
9. ročník
Země jako geologické těleso
materiály, pomůcky
plyny
Chemie
8. ročník
bez čeho nelze žít - voda, vzduch
didaktická technika
ostatní
4. zeměpis světadílů a oceánů
Výsledky vzdělávání
žák:
• vyjmenuje a ukáže na mapě světadíly a oceány, určí
polohu a porovná rozlohu
• určí geografickou polohu polárních oblastí , chápe
důležitost těchto oblastí a seznámí se s globálními
problémy, které ohrožují tyto oblasti
• charakterizuje polohu, rozlohu, povrch, podnebí, vodstvo,
přirodní zdroje, hospodářské aktivity a obyvatelstvo v
Africe, Austrálii a Oceánii
• je schopen vymezit jednotlivé zeměpisné oblasti Afriky,
Austrálie a Oceánie a vyjmenuje nejvýznamější státy
těchto světadílů
Učivo
- světový oceán
- polární oblasti
- Afrika
- Austrálie a Oceánie
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
277
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.4 Zeměpis
6. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Člověk a svět práce
Etnický původ
7. ročník
odlišnost lidí, vzájemná rovnost,
práce s technickými materiály
informace o o různých etnických
8. ročník
skupinách
práce s technickými materiály
Princip sociálního smíru a solidarity
odpovědnost za odstranění předsudků
vůči etnickým skupinám, otázka
lidských práv
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
ochrana přírody, životní prostředí,
průmysl,
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
reprezentace reality
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
7. ročník
práce s technickými materiály
Anglický jazyk
8. ročník
konverzace
Člověk a svět práce
6. ročník
práce s technickými materiály
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
278
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.4 Zeměpis
7. ročník
7. ročník
2 týdně, povinný
1. Severní a Jižní Amerika
Výsledky vzdělávání
žák:
• orientuje se na obecně - zeměpisné mapě S a J Ameriky
• vymezí polohu kontinentu v rámci světa
• popíše tvar a členitost pobřeží
• chápe základní geomorfologické procesy na kontinentě
• jednoduše popíše povrch kontinentu
• chápe souvislosti mezi podnebím a přírodními krajinami
• popíše klimatické poměry kontinentu
• odvodí hustotu říční sítě v závislosti na podnebí
• uvědomuje si ekologické souvislosti, problémy
• rozlišuje historické etapy osvojování Ameriky
• chápe současné složení obyvatelstva, jeho rozmístění v
souvislosti s přírodními poměry kontinentu
• uvědomuje si základní problémy a rozdílnost života
obyvatel Ameriky
• orientuje se na tématických mapách
• dokáže charakterizovat a vymezit jednotlivé regiony
Ameriky, uvědomuje si jejich rozdílné postavení v
současném světě
• z příslušných map vyvodí hospodářské zaměření
jednotlivých regionů
• uvědomuje si specifické postavení USA v současném
světě a jejich vliv na hospodářské, politické a kulturní dění
• vyhledá a pojmenuje hlavní města a důležitá centra
jednotlivých států
• seznámí se s nejdůležitějšími mezinárodními
organizacemi, do kterých jsou státy zapojeny
Učivo
- poloha Severní Ameriky
- členění Severní Ameriky
- přírodní poměry kontinentu - povrch, podnebí, vodstvo
- osvojování SA
- americké regiony
- poloha Jižní Ameriky
- členitost JA
- přírodní poměry
- osvojování JA
- jihoamerické regiony
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
279
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.4 Zeměpis
7. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Dějepis
VÝCHOVA
6. ročník
Poznávání lidí
starověké despocie
rozvoj pozornosti vůči odlišnostem lidí
7. ročník
a hledání výhod v odlišnostech
objevné plavby
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Přírodopis
Kulturní diference
6. ročník
respektovánízvláštností různých etnik
člověk a příroda
Lidské vztahy
8. ročník
udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet
biologie člověka
spolupráci s jinými lidmi
Etnický původ
odlišnost lidí, vzájemná rovnost,
informace o o různých etnických
skupinách
Multikulturalita
multikulturalita současného světa a
předpokládaný vývoj v budoucnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
ochrana přírody, životní prostředí,
průmysl
Vztah člověka k prostředí
rozdílné podmínky prostředí a rozdílný
společenský vývoj na Zemi
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
vztah mediálního sdělení a sociální
zkušenosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
7. ročník
práce s technickými materiály
Anglický jazyk
6. ročník
konverzace
7. ročník
konverzace
Člověk a svět práce
6. ročník
práce s technickými materiály
Konverzace z jazyka anglického
8. ročník
reálie
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
280
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.4 Zeměpis
7. ročník
2. Asie
Výsledky vzdělávání
žák:
• orientuje se na obecně - zeměpisné mapě Asie
• určí hranice mezi Evropou a Asií, stanoví polohu Asie vůči
ostatním kontinentům
• popíše členitost pobřeží, povrch kontinentu
• rozlišuje hlavní podnebné oblasti Asie, popíše princip
monzunů
• popíše říční síť, důvody vzniku bezodtokých oblastí,
vodstvo stojaté
• dokáže zdůvodnit výskyt přírodních krajin v závislosti na
klimatických poměrech
• jmenuje příklady endemických druhů živočichů a rostlin
• popíše a zdůvodní základní ekologické problémy Asie
• uvede příklady osídlení Asie v starověku
• vysvětlí současné rozmístění obyvatelstva
• diskutuje o počtu obyvatel v některých regionech Asie,
hodnotí opatření některých států k regulaci porodnosti
• rozlišuje jednotlivá světová náboženství
• uvědomuje si vliv náboženství a politiky na život v
některých regionech
• dokáže interpretovat hlavní příčiny mezinárodního napětí,
aktuálních vojenských konfliktů
• zaujímá kritický postoj k terorismu
• vnímá rozdílnou hospodářskou vyspělost zemí
• dokáže vymezit a jednoduše charakterizovat jednotlivé
regiony
• uvede příklady průmyslového a zemědělského zaměření
států
• orientuje se na tématických mapách
Průřezová témata
Učivo
- členitost kontinentu
- přírodní poměry
- osvojování Asie
- regiony Asie
- Východní Asie
- Jihovýchodní Asie
- Jižní Asie
- Jihozápadní Asie
- Střední Asie
- Sibiř
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Český jazyk a literatura
VÝCHOVA
7. ročník
Poznávání lidí
pravopis
rozvoj pozornosti vůči odlišnostem lidí
8. ročník
a hledání výhod v odlišnostech
pravopis
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
cestopis
Kulturní diference
9. ročník
respektování zvláštností různých etnik
pravopis
Lidské vztahy
Dějepis
udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet
6. ročník
spolupráci s jinými lidmi
starověké despocie
Etnický původ
7. ročník
odlišnost lidí, vzájemná rovnost,
úvod do učiva středověku
informace o o různých etnických
Výchova
k občanství
skupinách
lidská práva
Multikulturalita
multikulturalita současného světa a
předpokládaný vývoj v budoucnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
ochrana přírody, životní prostředí,
průmysl
Vztah člověka k prostředí
rozdílné podmínky prostředí a rozdílný
společenský vývoj na Zemi
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
vztah mediálního sdělení a sociální
zkušenosti
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
7. ročník
práce s technickými materiály
6. ročník
práce s technickými materiály
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
281
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.4 Zeměpis
7. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Evropa
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- poloha a rozloha Evropy
- členitost pobřeží
• orientuje se na fyzické mapě Evropy
- povrch
• vymezí polohu Evropy
- vodstvo
• chápe význam Evropy v současném světě
- podnebí
• chápe základní geomorfologické procesy na kontinentě,
- vegetace
uvede příklady důsledků působení pevninského ledovce
- zemědělství
• popíše povrch Evropy, charakterizuje podnebné oblasti
- nerostné bohatství a průmyslová výroba
• popíše vliv oceánu a kontinentu na podnebí
- obyvatelstvo
• popíše říční síť, lokalizuje největší a nejznámější jezera
- doprava, cestovní ruch
• chápe souvislosti mezi podnebím a výskytem jednotlivých
- mezinárodní organizace
přírodních krajin
- Evropské regiony - Střední Evropa, Severní Evropa,
• vysvětlí změny ekosystémů v souvislosti s hospodářským
Západní Evropa, Jižní Evropa, Východní Evropa
vývojem Evropy
- nejmenší státy Evropy
• charakterizuje zemědělské oblasti
- Rusko
• jmenuje a lokalizuje zdroje nerostného bohatství
• seznámí se s největšími průmyslovými oblastmi
• jmenuje a vysvětlí příčiny ekologických problémů
současné Evropy, navrhuje, jak jim předcházet
• seznámí se s postupným osidlováním kontinentu,
jazykovou různorodostí
• seznámí se s politickými a hospodářskými problémy 20.
století, s vlivem světových válek a komunistických diktatur
na rozvoj a spolupráci států Evropy
• seznámí se a zaujímá stanovisko k současným politickým,
kulturním, hospodářským problémům v Evropě
• popíše úkoly EU a NATO, jmenuje členy těchto organizací
• popíše úroveň dopravní sítě
• chápe význam cestovního ruchu pro hospodářství zemí
• jmenuje nejnavštěvovanější země Evropy
• dokáže vymezit a charakterizovat jednotlivé regiony
Evropy
• pomocí příslušných map odvodí hospodářské zaměření
jednotlivých oblastí
• jmenuje a lokalizuje hlavní města a důležitá centra
jednotlivých států
• uvědomuje si určitá specifika a rozdílnosti ( hospodářské,
kulturní, sociální ) mezi jednotlivými regiony
• vnímá specifické postavení nejrozvinutějších států Evropy
a jejich vliv na dění v současném světě
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
282
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.4 Zeměpis
7. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Dějepis
VÝCHOVA
6. ročník
Poznávání lidí
starověké despocie
rozvoj pozornosti vůči odlišnostem lidí
a hledání výhod v odlišnostech
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
principy demokracie demokratické
způsoby konfliktů ve společnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
naši sousedé v Evropě zážitky a
zkušenosti z Evropy
Objevujeme Evropu a svět
evropské krajiny Evropa a svět život
Evropanů a styl života v evropských
rodinách evropské symboly
Jsme Evropané
Evropská integrace instituce EU kořeny
evropské civilizace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
respektování zvláštností různých etnik
Lidské vztahy
udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet
spolupráci s jinými lidmi
Etnický původ
odlišnost lidí, vzájemná rovnost,
informace o o různých etnických
skupinách
Multikulturalita
multikulturalita současného světa a
předpokládaný vývoj v budoucnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
ochrana přírody, životní prostředí,
průmysl
Vztah člověka k prostředí
rozdílné podmínky prostředí a rozdílný
společenský vývoj na Zemi
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
vztah mediálního sdělení a sociální
zkušenosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
7. ročník
práce s technickými materiály
Dějepis
8. ročník
první světová válka
Německý jazyk
reálie německy mluvících zemí
9. ročník
reálie německy mluvících zemí
Člověk a svět práce
6. ročník
práce s technickými materiály
Konverzace z jazyka německého
8. ročník
reálie
Konverzace z jazyka anglického
reálie
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
283
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.4 Zeměpis
8. ročník
8. ročník
1 týdně, povinný
1. obecný zeměpis ČR
Výsledky vzdělávání
žák:
• orientuje se na mapě ČR, vymezí polohu ČR v rámci
Evropy
• jednoduše popíše geomorfologický vývoj našeho území,
vyjmenuje základní geomorfologické jednotky ČR
• lokalizuje horopisné celky na mapě
• charakterizuje podnebí, vysvětlí pojmy inverze, výškový
teplotní stupeň
• definuje pojmy rybník, jezero, umělá vodní nádrž,
lokalizuje je na mapě
• popíše říční síť
• rozumí pojmům druhy a typy půd, humusový horizont,
matečná hornina
• s pomocí mapy vymezí výskyt jednotlivých typů půd
• charakterizuje rostlinstvo a živočišstvo typické pro ČR
• zhodnotí stav životního prostředí, seznámí se s některými
přírodními katastrofami, navrhuje jak jim předcházet
• rozumí pojmům NP, CHKO, biosferická rezervace,
vyhledá je na mapě
Učivo
- poloha a rozloha ČR
- geomorfologické členění
- horopisné celky
- podnebí
- vodstvo
- půdy
- vegetace
- životní prostředí
- ochrana přírody
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
změny v krajině, ochrana přírody a
kulturních památek u nás
Vztah člověka k prostředí
naše obec, náš životní styl
Matematika
Matematika
9. ročník
podobnost
Přírodopis
9. ročník
podobnost
Přírodopis
literatura
6. ročník
člověk a příroda
9. ročník
Česká republika očima geologa
materiály, pomůcky
didaktická technika
Česká republika očima geologa
Praktikum z biologie
7. ročník
člověk a příroda
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
284
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.4 Zeměpis
8. ročník
2. socioekonomický zeměpis ČR
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- historický vývoj území ČR
- vývoj mapování ČR
• seznámí se s historickými etapami, v nichž se formovaly
- administrativní členění ČR
hranice státu
- sídla ČR
• seznámí se s tvůrci prvních kartografických děl
- obyvatelstvo ČR
zachycujících území státu
• charakterizuje státní zřízení ČR
- hospodářství ČR - zemědělství, průmysl, doprava, služby,
cestovní ruch, zahraniční obchod
• vysvětlí pojmy sídlo, obec, kraj, aglomerace, konurbace,
- zapojení ČR do mezinárodních organizací
národ, národnostní menšina, porodnost, úmrtnost,
- kraje ČR
migrace, urbanizace, demografie
• orientuje se v demografických grafech, pomocí map
srovnává a zdůvodňuje rozložení obyvatelstva
• rozdělí hospodářství na jednotlivé sféry - primer,
sekunder, tercier, charakterizuje je
• zdůvodní důležitost zemědělství pro stát, rozdělí
zemědělství na rostlinnou a živočišnou výrobu
• charakterizuje jednotlivá průmyslová odvětví, pomocí
mapy lokalizuje největší průmyslové oblasti
• zná druhy dopravy zastoupené v ČR, seznámí se s
dopravními problémy státu
• uvědomuje si negativní dopad těžby, průmyslu, dopravy
na životní prostředí, lokalizuje nejvíce znečištěné regiony
• rozumí pojmům cestovní ruch, zahraniční obchod, export,
import, seznámí se s hlavními vývozními artikly
• jmenuje mezinárodní organizace, do nichž je ČR zapojena
• vymezí na mapě a charakterizuje jednotlivé regiony ČR
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
dovednosti pro učení a studium
Poznávání lidí
chyby při poznávání lidí
Mezilidské vztahy
respektování, podpora, pomoc, lidská
práva jako regulativ vztahů
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých typů
problémů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
základní principy demokratického
politického systému principy soužití s
minoritami
Formy participace občanů v politickém
životě
volební systémy, obec jako základní
jednotka samosprávy státu
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
základní kategorie fungování
demokracie
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
evropská integrace, instituce EU
Dějepis
Člověk a svět práce
7. ročník
počátky českých dějin
8. ročník
revoluce 1848 - 1849
Výchova k občanství
6. ročník
práce s technickými materiály
7. ročník
práce s technickými materiály
Přírodopis
6. ročník
má vlast
7. ročník
přírodní a kulturní bohatství
9. ročník
občan
Chemie
9. ročník
přírodní zdroje a hospodaření s
Výchova k občanství
literatura
uhlovodíky
Přírodopis
6. ročník
má vlast
7. ročník
přírodní a kulturní bohatství
9. ročník
občan
přírodní zdroje a hospodaření s
přírodní katastrofy
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
285
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.4 Zeměpis
8. ročník
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
286
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.4 Zeměpis
9. ročník
9. ročník
1 týdně, povinný
1. Moravskoslezský kraj a Ostrava
Výsledky vzdělávání
žák:
• řeší nevšední problémové otázky a vyjadřuje se k
problémům existujícím v blízkém okolí
• orientuje se v minulosti a kulturních tradicích regionu
zamýšlí se nad jeho přítomností a budoucností
• rozlišuje prostředí a kvalitu života, navrhuje řešení
současných problémů
Průřezová témata
literatura
Učivo
- orientace v regionu
- okolní prostředí a kvalita života v regionu
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. společenský zeměpis
Výsledky vzdělávání
žák:
• pracuje s tématickými mapami obsahujícími informace o
obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v
celosvětovém měřítku
• rozlišuje a posuzuje lokalizační faktory sídel
• orientuje se v počtu rozmístění lidí na Zemi, vyhodnocuje
aktuální demografické ukazatele
• popisuje rozmístění lidských ras, národů, jazyků,
náboženství, lidských sídel, nejvýznamnějších aglomerací
Průřezová témata
Učivo
- obyvatelstvo světa - početní růst, rozmístění, územní
pohyb a struktura
- lidské národy, rasy a jazyky
- náboženství ve světě
- venkovská a městská sídla - proces urbanizace, územní
struktura a funkce měst
přesahy do učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Matematika
Lidské vztahy
8. ročník
předsudky a vžité stereotypy (příčiny a
základy statistiky
důsledky diskriminace) právo všech lidí Dějepis
žít společně
6. ročník
starověké despocie
Výchova k občanství
rodinný život
7. ročník
člověk a kultura
svět kolem nás
9. ročník
globální svět
Přírodopis
přesahy z učebních bloků:
Matematika
8. ročník
základy statistiky
Výchova k občanství
6. ročník
rodinný život
miniúvod do lidských práv
7. ročník
člověk a kultura
svět kolem nás
9. ročník
globální svět
Dějepis
poslední půlstoletí
8. ročník
biologie člověka
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
287
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.4 Zeměpis
9. ročník
3. hospodářský zeměpis
Výsledky vzdělávání
žák:
• určí a vyhledá hlavní oblasti světového hospodářství
• porovnává a lokalizuje na mapách jádrové a periferní
oblasti světového hospodářství
• vymezí kriteria hodnocení vyspělosti státu
• orientuje se v problematice světového zemědělství a
průmyslu, rozlišuje základní dělení
• vymezí základní typy dopravy
• vymezí hlavní oblasti cestovního ruchu
• uvede a charakterizuje hlavní světové hospodářské
organizace
Učivo
- světové hospodářství - jádrové a periferní oblasti
- světové zemědělství - pěstování plodin, chov
hospodářských zvířat
- světová průmyslová výroba - těžba surovin, energetika,
těžký a spotřební průmysl
- doprava
- služby obyvatelstvu
- cestovní ruch
- mezinárodní obchod a hlavní hospodářské organizace ve
světě
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
odlišné myšlení a vnímání světa
Chemie
Přírodopis
literatura
9. ročník
chemie a společnost
materiály, pomůcky
didaktická technika
9. ročník
přírodní zdroje a hospodaření s
ostatní
4. politický zeměpis
Výsledky vzdělávání
žák:
• orientuje se na politické mapě světa, vyhledává nově
vzniklé státy
• srovnává státy podle zeměpisné polohy, počtu
obyvatelstva, z hlediska svrchovanosti, státního zřízení,
formy vlády, správního členění
• lokalizuje aktuální příklady politických, národnostních a
náboženských konfliktů ve světě
• uvede příklady nejvýznamnějších politických a vojenských
seskupení
• vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny, navrhuje
řešení
Průřezová témata
Učivo
- politická mapa současného světa
- státní hranice a zřízení
- správní členění
- způsob vlády
- stupeň rozvoje států světa
- mezinárodní politické organizace
- ohniska neklidu v současném světě
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Výchova k občanství
VÝCHOVA
7. ročník
Řešení problémů a rozhodovací
řízení ve společnosti
dovednosti
8. ročník
problémy v mezilidských vztazích
právní minimum
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
demokracie jako protiváha diktatury a
anarchie, demokratické způsoby řešení
konfliktů a problémů ve společnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
mezinárodní setkávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
Výchova k občanství
7. ročník
řízení ve společnosti
8. ročník
právní minimum
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
288
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.6.4 Zeměpis
9. ročník
5. krajina a životní prostředí
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje vzhled, funkci a znaky přírodních a kulturních
krajin, uvede konkrétní příklady
• posuzuje působení přírodních krajinotvorných procesů a
vzájemný vztah mezi přírodou a lidskou společností na
krajinu a životní prostředí
• zhodnotí společenské a hospodářské vlivy lidské
společnosti na krajinu a životní prostředí
• zhodnotí dodržování zásad ochrany přírody na lokální a
globální úrovni
• navrhne možná řešení problematiky životního prostředí
• provede prostorové rozmístění hlavních ekosystémů
• porozumí pojmům ekologie, trvale udržitelný rozvoj
Průřezová témata
Učivo
- prostředí, typy krajin
- společenské a hospodářské vlivy na krajinu a životní
prostředí
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Přírodopis
VÝCHOVA
9. ročník
Sebepoznání a sebepojetí
přírodní zdroje a hospodaření s
co o sobě vím a co ne, moje vztahy k
druhým lidem
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
změny v krajině, dlouhodobé programy
zaměřené k růstu ekologického vědomí
veřejnosti
Vztah člověka k prostředí
nerovnoměrnost života na Zemi
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
289
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7 Umění a kultura
5.7 Umění a kultura
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží
nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i výsledky duchovní činnosti,
umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází
k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou součást každodenního života
(kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž
vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné
provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky.
Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. V procesu
uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k
uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu.
Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti
vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní
účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a
zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp.
V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory Hudební výchova a
Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast lze rozšířit o doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova, který je
možno na úrovni školního vzdělávacího programu realizovat formou
samostatného vyučovacího předmětu, projektu, kurzu apod. (viz kapitola 5.10) Na 1. stupni základního
vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a
výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního.
S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby,
seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi
sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.
S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění.
Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. Inspirací k činnostem se
stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání
vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant
řešení společně zvolených témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a
poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření
i hlubšímu
porozumění uměleckému dílu.
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových
činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného
prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce,
recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se
propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou
k rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními
dovednostmi - sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými,
hudebně tvořivými a poslechovými.
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svěj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i
sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu,
své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby
a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v
souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Obsahem Instrumentálních činností je
hra na hudební nástroje a jejich využití při hudebníreprodukci i produkci. Obsahem Hudebně pohybových
činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem Poslechových činností je
aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i
funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
290
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7 Umění a kultura
poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází
zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka
a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně
obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality,
ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace.
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a
interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost,
fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen
prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových
médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním
komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné
pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.
Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost rozeznávat podíl
jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných
prostředků pro její vyjádření. Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování
si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. Obsahem
Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných
vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby,
děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku
komunikace
- chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součástí lidské existence; k učení se
prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k
rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevu a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
- spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších
sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a
minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých
skupin, národě a národností
- uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního
překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života
- zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování
osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
291
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.1 Hudební výchova
5.7.1 Hudební výchova
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupně.
Předmět hudební výchova se vyučuje na 1. stupni ZŠ jako samostatný předmět ve všech ročnících s hodinovou
časovou dotací.
Zaměření vzdělávání:
- na kultivaci žáka - dává prostor pro uplatnění jeho tvořivých schopností a prostřednictvím vlastní tvorby mu
zprostředkovává umělecké zážitky
- na estetické vnímání - výuka přibližuje žákům hudební umění
- na rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání
- na využívání a rozvíjení tvořivých vlastností a dovedností
- na rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí
- na kultivované vystupování a získávání sebedůvěry
- na poznání, že kultura a umění obohacují život člověka
- na poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit
- na seznámení se s kulturami jiných národů a etnik, jejich akceptování
Organizační vymezení:
- výuka hudební výchovy probíhá v jednotlivých třídách s elektrických přenosným klavírem a orfovými nástroji,
nebo v učebně hudební výchovy
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka:
Kompetence k učení
učitel – motivuje žáka k vyhledávání součastných hudebních směrů, ukazuje vhodné způsoby učení vedoucí
k rozpoznání a zařazení skladby v daném historickém období, učí žáky správně užívat hudební terminologii,
symboly, znaky, snaží se získat žáka pro hru na hudební nástroj
žák – na základě vlastního poslechu třídí informace, zařazuje skladby a vyvozuje společné znaky a platné závěry,
vyhledává informace obohacující všeobecný hudební rozhled, osvojuje si základní hudební pojmy, využívá
audiovizuální techniku k poslechu skladeb, sebekriticky hodnotí své výsledky a hledá cestu k nápravě
Kompetence k řešení problémů
učitel – řeší společně s žákem problémy spojené s praxí, snaží se rozšířit hudební obzor a upozorňuje na
propojenost a různorodost jednotlivých hudebních žánrů, oceňuje originalitu a vynalézavost řešení
žák – na základě svých zkušeností hledá nová řešení aktuálně zadaných úkolů, aktivně si ověřuje správnost svých
tvrzení a výsledků, neukvapuje se v závěrech, správně přiřazuje hudební díla k hudebním skladatelům a k
historickému období, je schopen vytvořit postup pro tvorbu jednoduché melodie
Kompetence komunikativní
učitel – využívá při výuce řízenou diskuzi na zadaná témata, snaží se zapojit většinu žáků, vyžaduje od žáků
výstižný, kultivovaný projev, využívá skupinovou práci pro posílení sebejistoty při prezentaci výsledků,
podporuje diskuzi o sporných názorech
žák – spolupracuje s ostatními ve skupině a pociťuje odpovědnost za společnou práci, naslouchá argumentům pro
a proti, kultivovaně se vyjadřuje, kritiku svých výsledků přijímá přiměřeně svému věku, poučí se z vlastních
chyb, vytváří si vlastní názor na základě svých vlastních prožitků
Kompetence sociální a personální
učitel – zadává žákům diferencované úkoly, které se skládají v jeden celek a vytvářejí společný výsledek,
podporuje častými pochvalami zdravou sebedůvěru a harmonických rozvoj žáka, předává své zkušenosti žákovi,
navozuje příjemnou atmosféru v hodině a napomáhá žákovi zbavit se trémy při individuálním výkonu
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
292
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.7.1 Hudební výchova
žák – zkouší účinně spolupracovat ve skupině, dokáže požádat o pomoc, poskytnout ji někomu jinému, učí se
ovládat své impulsivní chování v takové míře, aby neodrazoval od práce ostatní, využívá svých předností při
prezentaci společného úkolu
Kompetence občanská
učitel – názorně vede žáky k osvojení pravidel chování mezi lidmi při různých slavnostních příležitostech koncerty, hudební představení, školní vystoupení, vede žáka k toleranci, připravuje nejrůznější hudební aktivity
podporující rozvoj osobnosti
žák - je schopen vnímat názory ostatních, zapojuje se do kulturního dění, zná a cení si hudební tradice, rozezná
kvalitní a podřadné hudební žánry
Kompetence pracovní
učitel - vede žáka k rozplánování zadaného úkolu a průběžně kontroluje výsledky práce, učí žáka pracovat
s hudebními nástroji, notovou osnovou, audiovizuální technikou, dohlíží nad správným zacházením s nimi,
předkládá žákům co nejvíce názorných pomůcek
žák - - učí se účelně zacházet se svým zdravím – hlasová hygiena, bezpečně používá nástroje a vybavení,
dodržuje vymezená pravidla pro práci s nimi,vhodně aplikuje pracovní návyky získané v jiných předmětech
Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupně.
Předmět hudební výchova se vyučuje na 2. stupni ZŠ jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku
s hodinovou časovou dotací v nesportovních třídách i ve třídách s RvTv.
Zaměření vzdělávání:
- na vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních,
instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a jiných aktivit
- na chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace
- na pochopení různorodých hudebních kultur různých národů, hudebních stylů a žánrů současnosti i minulosti
- na rozvoji celkové hudebnosti žáka
Organizační vymezení:
- výuka hudební výchovy probíhá v jednotlivých třídách nebo v učebně hudební výchovy
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka:
Kompetence k učení
učitel - vede žáky k užívání odborné terminologie, stanovuje vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího
programu
žák - používá získané znalosti, propojuje je do souvislostí, používá obecně užívané hudební termíny
Kompetence k řešení problémů
učitel - zadává náměty k diskuzi, dohlíží na správný průběh komunikace a řešení problémů
žák - samostatně kriticky přemýšlí, hledá nejvhodnější způsoby řešení
Kompetence komunikativní
učitel - zadává úkoly, při kterých může žák spolupracovat
žák - vyjadřuje a obohacuje s vé názory, učí se naslouchat názorům ostatních
Kompetence sociální a personální
učitel - toleruje pracovní tempo jednotlivých žáků, dodává sebedůvěru a umožňuje každému žákovi pocítit
úspěch
žák - dodržuje pravidla při práci, snaží se o kvalitní výsledky v rámci svých možností a schopností
Kompetence občanské
učitel - vede žáky k ohleduplnosti, podporuje jejich kladný vztah ke škole
žák - aktivně se zapojuje do kulturního dění a oceňuje naše kulturní tradice
Kompetence pracovní
učitel - vyžaduje dodržování dohodnuté kvality práce, vede žáka ke správnému zacházení s hudebními
pomůckami
žák - vytváří si pozitivní vztah k hudebním činnostem, respektuje dohodnutá pravidla
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
293
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.1 Hudební výchova
1. ročník
1 týdně, povinný
1. zvuk - tón
Výsledky vzdělávání
žák:
• zpívá jednoduché písně na základě svých dispozic
Průřezová témata
Učivo
- sjednocování hlasového rozsahu
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
voda - vztahy, význam energie - vliv,
využití ovzduší - význam
Vztah člověka k prostředí
prostředí a zdraví - rozmanitost náš
životní styl
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. tóny
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná sílu zvuku,
výrazné tempové změny
Průřezová témata
Učivo
- hlasité - tiché, pomalé - rychlé, řeč - zpěv, ukolébavka,
sjednocování hlasového rozsahu, výslovnost
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
citlivost
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. rytmizace slov
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá správných vědeckých návyků - správná
výslovnost a dýchání
• rytmizuje jednoduché texty - říkadla
Učivo
- vesele - smutně, melodie klasající - stoupající, správné
dýchání
- hlas mužský - ženský - dětský
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Psychohygiena
dovednosti zvládání stresových situací
( uvolnění, relaxace )
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
1. ročník
analýza a syntéza slabik
1. ročník
analýza a syntéza slabik
Prvouka
rozmanitost přírody
Pohybové a sportovní aktivity
rozvoj koordinačních schopností
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
294
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.1 Hudební výchova
1. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. hudba vokální a instrumentální
Výsledky vzdělávání
žák:
• reaguje na hudbu pohybem
Učivo
- tóny hlasité a tiché, barva tónu
- tóny vysoké a hluboké, krátké a dlouhé
- pochod
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Prvouka
1. ročník
lidé a čas
Tělesná výchova
rytmická cvičení
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. noty a jejich zápis
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá jednoduché orfovy nástroje k doprovodné hře
Učivo
- dětské hudební nástroje - hra na tělo
- vokální a instrumentální hry s rytmickou a melodickou
ozvěnou
- vánoční hudba - koledy
- poslech české státní hymny
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
práce s přirozenou dynamikou dané
třídy jako sociální skupiny
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
2. ročník
slovní druhy
3. ročník
slovní druhy
4. ročník
slovní druhy
Vlastivěda
2. ročník
věta
5. ročník
Česká republlika
Tělesná výchova
1. ročník
rytmická cvičení
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
295
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.1 Hudební výchova
2. ročník
2. ročník
1 týdně, povinný
1. rytmická cvičení - tempo
Výsledky vzdělávání
žák:
• zpívá písně na základě svých dispozic
• využívá správných pěveckých návyků - správná
výslovnost a dýchání
• rytmizuje jednoduché texty
Učivo
- pohybové kroky - krokové variace dle vybraného taktu
- doprovodný zpěv s pohybem
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Psychohygiena
dovednosti zvládání stresových situací
( rozumové zpracování problémů,
uvolnění )
Český jazyk a literatura
Tělesná výchova
literatura
3. ročník
věta, slovo
2. ročník
rytmická cvičení
Pohybové a sportovní aktivity
rozvoj koordinačních schopností
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. písně ve 2/4 taktu
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá správných pěveckých návyků - správná
výslovnost a dýchání
• reaguje na hudbu pohybem
• rozlišuje rytmus pomalý a rychlý
• rozlišuje zeslabování a zesilování
Průřezová témata
literatura
Učivo
- pohybový doprovod k písni
- dynamika - znaménka - značky
- kánon
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
3. noty - c, d, e,
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje melodii stoupající a klesající
• využívá pojmy - notová osnova, noty, pomlky, houslový
klíč
• rozlišuje noty, pomlky, takty
Průřezová témata
Učivo
- jazykolamy
- skládání jednoduché melodie z naučených tónů
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Tělesná výchova
2. ročník
rytmická cvičení
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
296
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.1 Hudební výchova
2. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. hudební nástroje
Výsledky vzdělávání
žák:
• pozná a rozlišuje hudební nástroje podle zvuku
• využívá jednoduché orfovy nástroje k doprovodu
Průřezová témata
Učivo
- orfovy hudební nástroje - hra
- smyčcové - housle, kontrabas
- bicí - bubny
- dechové - trubka, trombon
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk
3. ročník
konverzace
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. poslechová hudba
Výsledky vzdělávání
žák:
• naslouchá hudbě - seznámí se s vybranými skladbami
klasiků
• rozlišuje umělou a lidovou píseň
Průřezová témata
Učivo
- poslechové skladby vybraných autorů
- umělá a lidová píseň - nápěv, ukolébavky, koledy
- hudební značky - repetice
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
schopnost vidět věci jinak
literatura
přesahy z učebních bloků:
Prvouka
2. ročník
lidé a čas
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
297
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.1 Hudební výchova
3. ročník
3. ročník
1 týdně, povinný
1. rytmická cvičení
Výsledky vzdělávání
žák:
• rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
• rozlišuje rytmus valčíku a polky
• reaguje na hudbu pohybem - pohybem vyjadřuje metrum,
tempo, dynamiku, směr melodie
Průřezová témata
Učivo
- rytmické hry - ozvěna,
- rytmizace říkadel
- kánon
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
2. ročník
slovní druhy
Tělesná výchova
3. ročník
věta, slovo
Tělesná výchova
rytmická cvičení
rozvoj pohybových schopností
Pohybové a sportovní aktivity
základní pohybové činnosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. písně ve 3/4 taktu
Výsledky vzdělávání
žák:
• zpívá na základě svých disozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase - podle možností i dvojhlase
• využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
• rozlišuje rytmus valčíku a polky
Průřezová témata
Učivo
- valčíkový krok - improvizace z poslechové hudby - spojení
pohyb - tanec
- přízvučná doba
- taktování
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa státní a evropské
symboly
Jsme Evropané
klíčové mezníky evropské historie
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
298
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.1 Hudební výchova
3. ročník
3. noty a pomlky
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje a napíše notu celou, půlovou, čtvrťovou,
osminovou
• čte noty v rozsahu oktávy
• rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné
dynamické a tempové změny v proudu znějící hudby
Průřezová témata
literatura
Učivo
- stupnice C dur
- pomlka půlová, čtvrťová
- hudební značky - zesilování, zeslabování
- solmizační slabiky
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
4. hudební nástroje
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- dechové - flétny
- strunné klávesové nástroje
• při zpěvu využívá získaných pěveckých dovedností
- hudebně vyjadřovací prostředky - melodie, rytmus,
• rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, žesťové a uvede
dynamika, tempo, barva
příklady
- instrumentální doprovody k písním
• reaguje na hudbu pohybem - pohybem vyjadřuje metrum,
tempo, dynamiku, směr melodie
• rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Vlastivěda
4. ročník
Česká republika
5. ročník
Česká republlika
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. poslechová hudba
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- hudební skladatelé - B. Smetana, A. Dvořák a L. Janáček
- vánoční hudba
• rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje
• naslouchá hudbě - seznámí se s vybranými skladbami
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Český jazyk a literatura
Lidské vztahy
2. ročník
udržovat tolerantní vztahy předsudky a
tvrdé souhlásky
vžité stereotypy umět se vžít do role
Anglický jazyk
druhého empatie, tolerance
3. ročník
Etnický původ
konverzace
různé způsoby života a odlišné myšlení Prvouka
a vnímání světa
1. ročník
lidé a čas
2. ročník
lidé a čas
Vlastivěda
5. ročník
Česká republlika
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
299
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.1 Hudební výchova
3. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
300
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.1 Hudební výchova
4. ročník
4. ročník
1 týdně, povinný
1. rytmická cvičení
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozpozná změnu v tempu i rytmu
• vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché
rytmické i melodické předehry, mezihry, dohry
• pohybem vyjadřuje hudbu
Průřezová témata
Učivo
- hudebně vyjadřovací prostředky - melodie, rytmus
- hudebně vyjadřovací prostředky - dynamika, tempo, barva
- orfovy nástroje - pohybové doprovody
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk
Tělesná výchova
4. ročník
konverzace
4. ročník
rozvoj pohybových schopností
Pohybové a sportovní aktivity
rozvoj koordinačních schopností
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. písně ve 4/4 taktu
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozpozná dynamická znaménka a užije je v písni
• taktuje tříčtvrteční takt
• při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti
• ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na
základě individuálních schopností a dovedností vytváří
pohybové improvizace
• zpívá podle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase - podle možností i v dvojhlase
• pohybem vyjadřuje hudbu
Učivo
- čtyřdobý takt
- lidová - změlá píseň, lidový dvojhlas
- dynamická znaménka
- ukončená a neukončená melodie
- vzestupná a sestupná melodie
- taktování
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
lidová slovesnost zvyky a tradice
národů Evropy
Vlastivěda
literatura
přesahy z učebních bloků:
4. ročník
Česká republika
5. ročník
Česká republlika
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
301
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.1 Hudební výchova
4. ročník
3. noty a posuvky
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozpozná hudební formu jednoduché písně, skladby
• rozpozná dynamická znaménka a užije je v písni
• zpívá podle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase - podle možností i v dvojhlase
Průřezová témata
literatura
Učivo
- jednočárkovaná oktáva
- posuvky a předznamenání
- pomlky - půlová
- molová a durová tónina
- notový zápis
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
4. hudební nástroje
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých
hudebních výrazových prostředků
• rozpozná změnu v tempu i rytmu
• rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové, drnkací,
bicí
• využívá na základě svých hudebních schopností a
dovedností jednoduché (popřípadě i složitější) hudební
nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých
motivů skladeb a písní
Učivo
- nástrojové skupiny
- komorní hudba
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
pružnost nápadů, citlivost
Anglický jazyk
literatura
přesahy z učebních bloků:
4. ročník
konverzace
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. poslechová hudba
Výsledky vzdělávání
žák:
• vyjmenuje naše významné hudební skladatele
• poslouchá vybrané skladby
Učivo
- hudební skladatelé - J. Haydn, L. W. Beethoven
- vánoční hudba - J. J. Ryba
- pastorely
- čeští hudební skladatelé
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
302
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.1 Hudební výchova
4. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
Anglický jazyk
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
4. ročník
SOUVISLOSTECH
konverzace
Evropa a svět nás zajímá
Vlastivěda
lidová slovesnost zvyky a tradice
z českých dějin
národů Evropy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet
spolupráci s jinými lidmi
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímaní mediálních
sdělení
rozlišování zábavních prvků ve sdělení
hledání rozdílů mezi informativním,
zábavním a reklamním sdělením
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
4. ročník
slovní druhy
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
303
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.1 Hudební výchova
5. ročník
5. ročník
1 týdně, povinný
1. rytmická cvičení
Výsledky vzdělávání
žák:
• zpívá podle svých dispozic itonačně čistě a rytmicky,
přesně v jednohlase - podle možností i v dvojhlase
• provede rozbor zapsané písně
• pojmenuje nástroje orfova instrumentáře - doprovodí
písně na rytmické a melodické hudební nástroje
Učivo
- rytmizace říkadel
- rytmické cvičení dle notového zápisu
- rytmické cvičení dle notového zápisu s použitím orfových
nástrojů
- metrum, rytmus
- tempové označení
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
pružnost nápadů, citlivost, realizace,
originalita
Prvouka
Tělesná výchova
1. ročník
rozmanitost přírody
Tělesná výchova
5. ročník
rozvoj pohybových schopností
Pohybové a sportovní aktivity
3. ročník
rozvoj pohybových schopností
4. ročník
rozvoj pohybových schopností
5. ročník
rozvoj pohybových schopností
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
rozvoj koordinačních schopností
ostatní
2. písně - hudební formy
Výsledky vzdělávání
žák:
• při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti - správná
výslovnost a dýchání
• provede rozbor zapsané písně
• zpívá v moll a dur tóninách
• seznámí se s krajovými lidovými tanci
• rozpozná hudební formu jednoduché písně i skladby
• taktuje čtyřčtvrteční takt
Průřezová témata
literatura
Učivo
- malá písňová forma - dvoudílná a třídílná
- hudební forma ronda
- písně a tance ve 2/4, 3/4, 4/4 taktech - mateník, furiant
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
304
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.1 Hudební výchova
5. ročník
3. noty a předznamenání
Výsledky vzdělávání
žák:
• čte noty v houslovém klíči
• zpívá v moll a dur tóninách
Průřezová témata
literatura
Učivo
- předznamenání - křížek, béčko
- stupnice C dur, G dur, a moll
- nota a pomlka celá
- jednočárkovaná a dvoučárkovaná oktáva
- pomocné linky
- akordické značky
- melodické značky - legáto
- nota šestnáctinová
- rytmická označení - staccato
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
4. hudební nástroje
Výsledky vzdělávání
žák:
• poslechem pozná vybrané smyčcové a dechové nástroje
• poslouchá vybrané skladby a pohybem vyjadřuje náladu
• rozpozná varhanní hudbu, vánoční hudbu a trampské
písně
Průřezová témata
Učivo
- smyčcové kvarteto
- lidová hudba
- umělecká hudba - balet
- symfonický orchestr
- bicí hudební nástroje - činely
- strunné hudební nástroje - klavír, harfa, varhany
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk
5. ročník
konverzace
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. poslechová hudba
Výsledky vzdělávání
žák:
• vyjmenuje naše významné hudební skladatele a jejich
nejznámější díla
• poslouchá vybrané skladby a pohybem vyjadřuje náladu
• rozpozná varhanní hudbu, vánoční hudbu a trampské
písně
Učivo
- naši hudební skladatelé - B. Smetana, A. Dvořák
- cizí hudební skladatelé - J. S. Bach, W.A. Mozart
- státní hymna - F. Škroup, J.K.Tyl
- vánoční hudba J. J. Ryba
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
305
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.1 Hudební výchova
5. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
lidová slovesnost zvyky a tradice
Evropy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
identifikování postojů a názorů autora
výrazové prostředky a jejich uplatnění
pro vyjádření
Český jazyk a literatura
Vlastivěda
3. ročník
věta, slovo
Anglický jazyk
4. ročník
Česká republika
5. ročník
Česká republlika
z českých dějin
Český jazyk a literatura
literatura
4. ročník
konverzace
Vlastivěda
Česká republika
5. ročník
Evropa a svět
Česká republlika
materiály, pomůcky
didaktická technika
3. ročník
věta, slovo
5. ročník
slovní druhy
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
306
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.1 Hudební výchova
6. ročník
6. ročník
1 týdně, povinný
1. vokální činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• orientuje se v jednoduchém notovém zápise
• dokáže podle svých individuálních dispozic intonačně
správně a rytmicky přesně zpívat v jednohlase, popřípadě
jednoduchém dvojhlase
• dovede vyhledat určené takty a rytmy
Učivo
- grafický záznam notového materiálu
- zpěv lidových písní v jednohlase
- intonační cvičení a intonace stupnic dur
- rozšiřování hlasového rozsahu
- rytmické vyjádření textu
- vyhledávání rytmu v zápise písně
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
náš životní styl
Český jazyk a literatura
literatura
přesahy z učebních bloků:
7. ročník
lyrika-lyrická báseň
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. instrumentální činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• správně rytmicky doprovází jednoduchou píseň na orfovy
nástroje
• zdokonaluje rytmické cítění a paměť
Průřezová témata
Učivo
- reprodukce lidových písní s důrazem na první dobu taktu
- rytmické hádanky, ozvěny
- rytmické hudební formy - pochod, polka, valčík
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
cviční smyslového vnímání dovednosti
pro učení a studium
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. hudebně pohybové činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• taktuje 2/4 a 3/4 rytmus
• pohybem vyjadřuje jednotlivé prvky hudby
• pohybem vyjadřuje obsahy písní
• kroky znázorňuje daný taneční rytmus
Učivo
- hra na dirigenta a orchestr
- rytmus, tempo, metrum, dynamika, směr melodie
- dramatizace písní
- polka, valčík, pochod
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
307
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.1 Hudební výchova
6. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
řeč těla, řeč zvuků a slov
Tělesná výchova
Tělesná výchova
literatura
6. ročník
protahovací cvičení ( strečink )
materiály, pomůcky
didaktická technika
6. ročník
protahovací cvičení ( strečink )
ostatní
4. poslechové činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů a
dovede je pojmenovat
• rozlišuje jednotlivé formy skladeb a hudebních forem
• seznámí se s obdobím baroka a klasicismu
Učivo
- poznávání hudebních nástrojů - rozdělování do skupin
- píseň lidová, umělá
- hudba vokální, instrumentální
- opera, opereta
- muzikál, melodram, balet
- J. S. Bach, G. F. Händel
- W. A Mozart, L. v Beethoven, B. Smetana
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
zvyky a tradice národů Evropy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního
zakotvení respektování zvláštností
různých etnik
Výchova k občanství
Pohybové a sportovní aktivity
literatura
7. ročník
člověk a kultura
materiály, pomůcky
didaktická technika
6. ročník
rozvoj koordinačních schopností
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
308
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.1 Hudební výchova
7. ročník
7. ročník
1 týdně, povinný
1. vokální činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• podle svých individuálních dispozic zpívá intonačně čistě
a rytmicky přesně
• při zpěvu využívá správné pěvecké návyky
Učivo
- lidové a umělé písně - dynamika, melodie, rytmus
- výběr písní různých období a oblastí
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
jedinečnost každého člověka a jeho
individuální zvláštnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
náš životní styl
Český jazyk a literatura
literatura
přesahy z učebních bloků:
7. ročník
lyrika-lyrická báseň
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. instrumentální činnosti a pohybové činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• pohybem reaguje na znějící hudbu
• využívá jednoduchých gest, tanečních kroků a dalších
získaných dovedností
Učivo
- taktování, taneční kroky, pohybové ztvárnění znějící hudby
- polka, valčík, mazurka
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
cviční smyslového vnímání dovednosti
pro učení a studium
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity
Tělesná výchova
Tělesná výchova
literatura
7. ročník
protahovací cvičení (strečink)
materiály, pomůcky
7. ročník
protahovací cvičení (strečink)
Pohybové a sportovní aktivity
rozvoj HČJ, rychlosti reakce a
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
309
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.1 Hudební výchova
7. ročník
3. poslechové činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• spojuje poslech s instrumentální nebo pohybovou činností
• rozpoznává hudební nástroje
• rozumí rozdílům komorní a symfonické hudby
• zařadí skladbu do příslušného období
• osvojí si melodie známých skladeb předních autorů
Učivo
- výběr skladeb různých hudebních období a skladatelů
- baroko - Bach, Vivaldi, Händel
- klasicismus - Mozart, Beethoven
- romantismus - Chopin, Schubert
- český romantismus - Smetana, Dvořák
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
zvyky a tradice národů Evropy
Výchova k občanství
literatura
přesahy z učebních bloků:
7. ročník
člověk a kultura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
310
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.1 Hudební výchova
8. ročník
8. ročník
1 týdně, povinný
1. vokální činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• podle svých individuálních schopností zpívá intonačně
čistě a rytmicky přesně
• seznámí se s jazzovými písněmi
• zná a zpívá vybrané písně
Učivo
- zpěv lidových a umělých písní v jednohlase, popřípadě
jednoduchém dvojhlase
- hlasová a rytmická cvičení
- zpěv stupnic dur a moll
- zpěv písní divadel malých forem
- Semafor - Suchý, Šlitr (Měla vlasy..., Kočka na okně...)
- Osvobozené divadlo - Ježek (David a Goliáš, Klobouk ve
křoví, Život je jen..., Ezop a mravenec)
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
náš životní styl
Český jazyk a literatura
literatura
přesahy z učebních bloků:
8. ročník
lyrika
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. instrumentální činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• je schopen podle svých individuálních dispozic vytleskat
obtížnější rytmus
Průřezová témata
Učivo
- doprovody ke skladbám s náročnějším rytmem na orfovy
nástroje
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. hudebně pohybové činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• pohybem znázorňuje různé taneční rytmy
Učivo
- hudebně poslechové činnosti
- taktování, taneční kroky
- polka, valčík, mazurka, džaiv, cha-cha
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
311
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.1 Hudební výchova
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Tělesná výchova
Tělesná výchova
8. ročník
protahovací cvičení (strečink)
8. ročník
protahovací cvičení (strečink)
Sportovní příprava
7. ročník
protahovací cvičení - strečink
8. ročník
protahovací cvičení - strečink
9. ročník
protahovací cvičení - strečink
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. poslechové činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• umí pojmenovat jednotlivé hudební žánry
Průřezová témata
Učivo
- poslech různých hudebních žánrů - latinskoamerická
hudba, afroamerický folklor, jazz, country
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního
zakotvení respektování zvláštností
různých etnik
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. poslech skladeb a různých hudebních období
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozpoznává hudební období
Učivo
- baroko
- klasicismus
- romantismus
- český romantismus
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
zvyky a tradice národů Evropy
Výchova k občanství
literatura
přesahy z učebních bloků:
7. ročník
člověk a kultura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
312
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.1 Hudební výchova
9. ročník
9. ročník
1 týdně, povinný
1. vokální činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• dodržuje správné pěvecké návyky
• podle svých individuálních dispozic zpívá kultivovaně a
pěvecky správně písně různých žánrů
Učivo
- výběr písní z žánrů: jazz, swing, trampská píseň, country,
folk, pop a rock
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
jedinečnost každého člověka a jeho
individuální zvláštnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
náš životní styl
Český jazyk a literatura
literatura
přesahy z učebních bloků:
9. ročník
lyrika
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. instrumentální a pohybové činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• spojuje poslech s instrumentální nebo pohybovou činností
• dokáže využít získaných znalostí a dovedností k vytvoření
hudebně dramatickému vystoupení
• rozpozná hudební nástroje a jejich výrazové možnosti
Učivo
- instrumentální a pohybová činnost
- dramatizace v hudebním projektu k příležitosti Vánoc
- hudební nástroje, výrazové prostředky
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
cviční smyslového vnímání dovednosti
pro učení a studium
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity
Tělesná výchova
Tělesná výchova
literatura
9. ročník
protahovací cvičení (strečink)
materiály, pomůcky
9. ročník
protahovací cvičení (strečink)
Pohybové a sportovní aktivity
rozvoj kondičních schopností s
herní činnosti jednotlivce
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
313
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.1 Hudební výchova
9. ročník
3. poslechové činnosti
Výsledky vzdělávání
žák:
• při poslechu využívá získaných znalostí a dovedností
• rozpoznává hudební období
• spojuje poslech s pohybovou a instrumentální činností
Učivo
- hudba vážná - baroko, klasicismus, český klasicismus,
romantismus, český romantismus - hlavní znaky,
představitelé
- hudba 20. století, hudba populární
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
zvyky a tradice národů Evropy
Výchova k občanství
literatura
přesahy z učebních bloků:
7. ročník
člověk a kultura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
314
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
5.7.2 Výtvarná výchova
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
1
1
1+1
2
2
2
2
1
1
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupně.
Předmět výtvarná výchova se vyučuje na 1. stupni ZŠ jako samostatný předmět v 1. a 2. ročníku s hodinovou
časovou dotací a ve 3. - 5. ročníku s dvouhodinovou dotací.
Zaměření vzdělávání:
- na rozvoj vnímání okolního světa prostřednictvím výtvarných technik
- na rozvoj sebepoznání a sebepojetí
- na rozvíjení smyslové citlivosti
- na uplatňování subjektivity
- na chápání výtvarné kultura jako součástí kulturního bohatství společnosti
- na ověřování komunikačních účinků
- na kultivování života a jeho citlivého prožívání
- na seznamování se s výtvarnými technikami a rozvíjení výtvarných dovedností
- na podporu a rozvoj originality a kreativity žáků
Organizační vymezení:
- výuka hudební výchovy probíhá v jednotlivých třídách, v přírodě, v okolním prostředí školy, na výstavách,
v knihovně
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka:
Kompetence k učení
učitel – usměrňuje žáka při vytváření výtvarného objektu, radí mu při experimentování a zaznamenávání podnětů
z představ a fantazie
žák – samostatně experimentuje při řešení výtvarných zadání, operuje se svými znalostmi a možnostmi, využívá
vhodné postupy práce k vytvoření dílka na zadané téma, čerpá náměty z praktického pozorování okolí
Kompetence k řešení problémů
učitel – vysvětluje základní požadavky, které musí žák respektovat při vlastním řešení výtvarného zadání,
individuálně opravuje špatné návyky, dotváří estetický záměr, klade důraz na propojení řešených úkolů
s každodenním životem
žák – učí se rozpoznat problém, hledá způsob řešení, poučuje se z předchozích chyb, uvědomuje si odpovědnost
za své názory z oblasti umění, samostatně pozoruje a zpětně hodnotí svá rozhodnutí, dokáže při dalším problému
vhodně využít závěry svých předchozích rozhodnutí, kriticky posuzuje výsledek
Kompetence komunikativní
učitel – navozuje diskuzi na zadané téma, shrnuje názory žáků a využívá je k vyvození nových odborných
termínů z oblasti umění a kultury, předkládá vhodné situační náměty z běžného i nereálného života
žák – využívá informačních a komunikačních prostředků pro vyjádření pocitů, nálady, hovoří o kvalitě
výtvarných prací a srovnává je, učí se přijmout názory druhých a vhodně na ně reagovat a argumentovat,
vhodnou formou dokáže prezentovat svou vlastní tvorbu
Kompetence sociální a personální
učitel – přispívá k diskuzi a debatám o spolupráci, poskytuje pomoc připevňování dobrých vztahů v týmu,
pomáhá žákovi přijímat své role při vypracování výtvarného projektu ve skupině, dbá na dodržování
a upevňování dobrých mezilidských vztahů při řešení
žák – pracuje iniciativně ve skupině, podílí se na vytváření pravidel při zpracování výtvarného díla, porovnává na
konkrétních příkladech správnost techniky a dodržení zadání tématu
Kompetence občanské
učitel – buduje u žáka vytváření vlastního postoje a pohledu k výtvarnému dílu, připravuje žáka na chápání
souvislostí mezi znázorněním reálného a neexistujícího světa, klade důraz na smyslové vnímání reality
žák – zajímá se o kulturu a historii, odmítá cenzuru, oceňuje kulturní dědictví, vytváří si estetické cítění
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
315
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova
pozorováním a vlastním prožitkem, je si vědom svých práv, ale i povinností, podílí se na estetické úpravě svého
nejbližšího okolí, svými pracemi upozorňuje na zachování zdravého životního prostředí pro všechny
Kompetence pracovní
učitel – vytváří u žáka správné hygienické návyky při práci, seznamuje ho se základy barevného cítění, vnímání
a zobrazování, dohlíží na řešení a vyvození závěrů při ztvárnění zadaného tématu při samostatné práci, vede žáka
k dodržování správných pracovních návyků
žák – dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci, dodržuje stanovené pracovní postupy při výtvarném
vyjadřování, je schopen rozplánovat si úkol a řešit ho v ploše a v prostoru
Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupně
Výtvarná výchova na 2.stupni ZŠ se vyučuje jako samostatný předmět s dvouhodinovou dotací pro 6., 7.ročník
a s hodinovou dotací pro 8., 9.ročník v nesportovních třídách i ve třídách s RvTv.
Zaměření vzdělávání:
- především na vlastní tvorbu žáků
- práce s vizuálně obraznými znakovými systémy
- uplatňování estetických prožitků a zapojování do procesu tvorby
- uplatňování vhodných uměleckých prostředků při ztvárňování skutečnosti
- individuální přístup k umělecké skutečnosti, hledání nových možností v tvorbě
Organizační vymezení:
- výuka výtvarné výchovy probíhá v jednotlivých třídách, v učebně výpočetní techniky, nebo mimo budovu školy
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka:
Kompetence k učení
učitel - zadává úkoly, navrhuje témata ke zpracování, využívá kladného hodnocení k pozitivní motivaci
žák - vztváří si učební materiály, organizuje v rámco vyučovací jednotky vlastní činnost
Kompetence k řešení problému
učitel- předkládá žákům náměty k tvorbě
žák - sám si stanoví způsoby řešení problémů při výběru výtvarné techniky a formy
Kompetence komunikativní
učitel - zadává náměty k diskusi a dohlíží na správný průběh komunikace
žák - vyjadřuje a obhajuje své názory a učí se naslouchat názorům ostatních
Kompetence sociální a personální
učitel - toleruje pracovní tempo jednotlivých žáků, dodává sebedůvěru a dle potřeby může žákům při tvorbě
pomoci
žák - dodržuje pravidla při práci a snaží se o kvalitní výsledky v rámci svých schopností a dovedností
Kompetence občanské
učitel - podporuje kladný vztah žáků ke škole, popř. k oblastnímu zázemí
žák - účastní se výtvarných soutěží a vytváří materiály reprezentující školu
Kompetence pracovní
učitel - vede žáky ke správnému zacházení s výtvarnými pomůckami a materiálem
žák - vytváří si kladný vztah k tvůrčí činnosti a respektuje dohodnutá pravidla a postupy
Průřezová témata pokrývaná předmětem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
316
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova
Tématické okruhy
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
317
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
1. ročník
1. ročník
1 týdně, povinný
1. výtvarné vyjádření skutečnosti a fantazie
Výsledky vzdělávání
žák:
• výtvarně vyjadřuje skutečnost, kreslí a maluje podle
názoru i podle vlastní představivosti
Učivo
- kresba
- malba
- modelování
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity (originalita)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
doprava a životní prostředí,
dlouhodobé programy zaměřené k
růstu ekologického vědomí
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
1. ročník
jazyková, sluchová a zraková
Prvouka
1. ročník
analýza a syntéza slabik
Prvouka
literatura
rozmanitost přírody
člověk a jeho zdraví
místo, kde žijeme
rozmanitost přírody
člověk a jeho zdraví
Tělesná výchova
gymnastika
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. námětové malby a kresby
Výsledky vzdělávání
žák:
• v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti,
interpretuje podle svých schopností různá obrazná
vyjádření
Učivo
- roční období
- vánoce, velikonoce
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
důležitost integrace jedince v
rodinných, vrstevnických a
profesionálních vztazích vztahy mezi
kulturami
Prvouka
Prvouka
literatura
1. ročník
lidé kolem nás
materiály, pomůcky
1. ročník
lidé kolem nás
Pohybové a sportovní aktivity
rozvoj koordinačních schopností
další sportovní hry
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
318
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
1. ročník
3. teorie a hra barev
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje základní barvy a kombinuje je, pracuje s linií,
rytmicky řeší plochu
Učivo
- barvy základní
- hra s liníí
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity (originalita)
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
1. ročník
jazyková, sluchová a zraková
Matematika
1. ročník
jazyková, sluchová a zraková
názorný úvod k učivu o
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. kultura výtvarného umění
Výsledky vzdělávání
žák:
• vyjadřuje vlastní názor k výtvarnému umění, seznamuje
se s ilustrátory dětských knih, hodnotí jejich výtvarnou
stránku, navštěvuje různé kulturní akce
Průřezová témata
Učivo
- ilustrace v knize
- hračka, loutka, maňásek
- inspirace filmem, výstavou, divadlem
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
výběr kombinace obrazů z hlediska
záměru a hodnotového významu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
319
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
2. ročník
2. ročník
1 týdně, povinný
1. výtvarné vyjádření skutečnosti a fantazie
Výsledky vzdělávání
žák:
• vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a
volí vhodné prostředky pro jejich interpretace
Učivo
- výtvarné ztvárnění pohádkových a literárních postav
- ztvárnění ročních období
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých typů
problémů a sociálních rolí
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
literatura
2. ročník
věta
2. ročník
věta
Tělesná výchova
gymnastika
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. námětové malby a kresby
Výsledky vzdělávání
žák:
• kreslí a maluje podle názoru i podle vlastní představivosti,
učí se rozvrhovat plochu a výtvarné prvky v ní
Učivo
- svátky v roce
- motivace založené na fantazii a smyslovém vímání
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem, řeč lidských skutků
Hodnoty, postoje, praktická etika
analýzy vlastních i cizích postojů a
hodnot a jejich projevů v chování lidí
Matematika
Prvouka
literatura
2. ročník
číselný obor 0 - 100
materiály, pomůcky
2. ročník
místo, kde žijeme
Pohybové a sportovní aktivity
rozvoj koordinačních schopností
další sportovní hry
didaktická technika
ostatní
3. teorie a hra barev
Výsledky vzdělávání
žák:
• odvozuje zákonitosti vlastností barev na základě
zkušeností a práce s nimi
Učivo
- zákonitosti barvy
- zapouštění barvy
- rozfoukávání barev
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
320
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
2. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity (originalita, schopnost vidět
věci jinak)
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. kultura výtvarného umění
Výsledky vzdělávání
žák:
• vytváří výtvarné dekorativní a prostorové práce, používá
přírodní materiály, modeluje, skládá z papíru a špejlí
Učivo
- práce dekorativní a prostorové
- otiskování
- frotáž
- modelování
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
ochrana přírody a kulturních památek
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
2. ročník
věta
tvrdé souhlásky
Matematika
2. ročník
slovo a slovní význam
tvrdé souhlásky
sčítání a odčítání do 20
Prvouka
místo, kde žijeme
lidé a čas
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
321
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
3. ročník
3. ročník
1+1 týdně, povinný
1. výtvarné vyjádření skutečnosti a fantazie
Výsledky vzdělávání
žák:
• výtvarně vyjadřuje zkutečnost a fantazii, rozlišuje velikost
a tvary předmětů, rozvíjí cit pro výtvarné objekty a prostor,
rozvíjí smyslovou citlivost
Učivo
- zobrazování přírodních forem
- lidská postava, obličej
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
naše obec, náš životní styl
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
3. ročník
věta, slovo
slovní druhy
Matematika
3. ročník
věta, slovo
slovní druhy
Přírodověda
základy rovinné a prostorové
4. ročník
živá příroda - živočichové
Tělesná výchova
3. ročník
gymnastika
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. námětové malby a kresby
Výsledky vzdělávání
žák:
• zvládne použití výtvarných technik na základě vlastní
životní zkušenosti - citového prožitku, vnímání okolního
světa podle různých vjemů (hmat, sluch, zrak)
Průřezová témata
Učivo
- náměty z dětských knih
- ilustrátoři v dětských knihách
- události okolního světa
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a škola
škola jako model otevřeného
partnerství a demokratického
společenství, demokratické vztahy ve
škole
literatura
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk
3. ročník
konverzace
Pohybové a sportovní aktivity
základní pohybové činnosti
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
322
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
3. ročník
3. teorie a hra barev
Výsledky vzdělávání
žák:
• rozlišuje sytost a hustotu barev, zdokonaluje práci s linií,
rozvíjí její výrazové vlastnosti
Průřezová témata
Učivo
- teorie a zákonitosti barvy
- sytost barev
- hra s linií
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity (pružnost nápadů, citlivost)
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. kultura výtvarného umění
Výsledky vzdělávání
žák:
• vytváří výtvarné dekorativní a prostorové práce, používá
přírodní materiály a netradiční techniky, zdůvodňuje
vlastní interpretaci vlastních výtvarných prací
Průřezová témata
Učivo
- dekorativní práce
- netradiční techniky
- kompozice geometrických tvarů
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
naše obec, náš životní styl
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
323
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
4. ročník
4. ročník
2 týdně, povinný
1. výtvarné vyjádření skutečnosti a fantazie
Výsledky vzdělávání
žák:
• použivá dosavadní výtvarné techniky a prohlubuje
kreativitu
Učivo
- vesmír a život ve vesmíru
- Země a lidé
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa, Evropa a svět
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
4. ročník
slovní druhy
4. ročník
slovní druhy
Přírodověda
živá příroda - živočichové
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. námětové malby a kresby
Výsledky vzdělávání
žák:
• seznamuje se s proporcemi výtvarných prvků a objektů
Průřezová témata
Učivo
- portrét
- ztvárnění postavy z četby
- kulisy z pohádek
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
4. ročník
slovní druhy
Matematika
4. ročník
slovní druhy
Přírodověda
konstrukce a obvod základních
5. ročník
živočichové a jejich rozmanitost,
Člověk a svět práce
4. ročník
práce se dřevem
Pohybové a sportovní aktivity
rozvoj koordinačních schopností
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
324
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
4. ročník
3. teorie a hra barev
Výsledky vzdělávání
žák:
• pojmenovává a porovnává prvky vizuálně obrazného
vyjádření
Průřezová témata
Učivo
- kontrast a pozadí
- hustota a kombinace barvy
- teplé a studené barvy
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity (schopnost, "dotahovat"
nápady do reality, originalita)
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. kultura výtvarného umění
Výsledky vzdělávání
žák:
• diskutuje o umění kresleného filmu, citlivě jej vnímá,
kriticky hodnotí různá výtvarná díla
Průřezová témata
Učivo
- komiks
- ilustrátoři dětské knihy
- ztvárnění postavy - kreslený film
přesahy do učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
Český jazyk a literatura
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
4. ročník
SOUVISLOSTECH
slovní druhy
Evropa a svět nás zajímá
zážitky a zkušenosti z Evropy a světa,
místa, události a artefakty v okolí mající
vztah k Evropě a světu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
4. ročník
slovní druhy
Tělesná výchova
gymnastika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
325
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
5. ročník
5. ročník
2 týdně, povinný
1. výtvarné vyjádření skutečnosti a fantazie
Výsledky vzdělávání
žák:
• zdokonaluje malbu a kresbu z předchozích ročníků,
využívá základních vlastností barev a tvarů při poznávání
dalších výtvarných technik
• řeší úkoly v ploše a prostoru
Průřezová témata
Učivo
- zobrazení přírodních forem
- řešení objektů v ploše
- dekorativní kompozice plochy
přesahy do učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Český jazyk a literatura
Ekosystémy
5. ročník
les, moře, lidské sídlo - město - vesnice
skladba
přesahy z učebních bloků:
Vlastivěda
4. ročník
země a lidé
Matematika
5. ročník
geometrie
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. námětové malby a kresby
Výsledky vzdělávání
žák:
• uplatňuje osobitost svého vnímání v přístupu k realitě a
prožitkům pro vyjádření nových pocitů
• řeší úkoly v ploše a prostoru
Průřezová témata
Učivo
- Česká republika- státní symboly, erby měst
- lidové motivy regionu
- proporce lidského těla
- proporce hlavy
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
Vlastivěda
5. ročník
stavba slova
5. ročník
Česká republlika
Informační a komunikační technologie
grafický editor
Přírodověda
živočichové a jejich rozmanitost,
Člověk a svět práce
4. ročník
práce se dřevem
5. ročník
práce se dřevem
Tělesná výchova
gymnastika
průpravné atletické činnosti
Pohybové a sportovní aktivity
rozvoj koordinačních schopností
další sportovní hry
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
326
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
5. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. teorie a hra barev
Výsledky vzdělávání
žák:
• obsah výtvarných vyjádření zapojuje do komunikace v
sociálních vztazích
Průřezová témata
Učivo
- symetrická a asymetrická řešení
- barevné ztvárnění hudební představy
- barevné ztvárnění pohybové představy
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
tvořivost v mezilidských vztazích
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. kultura výtvarného umění
Výsledky vzdělávání
žák:
• navštěvuje různé kulturní programy, zapojuje se do
výtvarných soutěží
• porovnává různé interpretace výtvarného díla a nechává
se jimi inspirovat
Učivo
- netradiční techniky - koláž, leporelo
- námětová koláž
- písmo - druhy a linie písma
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
redakce školního časopisu, rozhlasu,
TV či internetového média
Český jazyk a literatura
Vlastivěda
5. ročník
slovní druhy
Matematika
5. ročník
Česká republlika
Člověk a svět práce
geometrie
literatura
materiály, pomůcky
práce se dřevem
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
327
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
6. ročník
6. ročník
2 týdně, povinný
1. zobrazování přírodních forem
Výsledky vzdělávání
žák:
• vnímá a analyzuje prostorové útvary předmětů, jejich
objem a prostorové uspořádání
• výtvarně vyjadřuje tvarové a barevné znaky přírodnin,
jejich stavbu a strukturu
• uplatňuje osobitý přístup k zobrazované skutečnosti
Průřezová témata
Učivo
- kresebné studie přírodních tvarů (rostliny, květiny, plody
apod.), jejich rozvržení v ploše a prostoru, vzájemné vztahy
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Přírodopis
7. ročník
vyšší rostliny
semenné rostliny
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. dekorativní kompozice plochy
Výsledky vzdělávání
žák:
• uplatňuje zásady lineární dekorativní kompozice
• vytrvá v soustředění na průběh a cíl práce
Průřezová témata
literatura
Učivo
- z linií a jednoduchých geometrických tvarů různé tloušťky
a hustoty- kresba, proškrabování, rytí
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
3. malba-teorie barev
Výsledky vzdělávání
žák:
• správně míchá a vrství barvy
Průřezová témata
Učivo
- dělení na teplé a studené, míchání barevných odstínů
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
Fyzika
7. ročník
popis
7. ročník
světelné jevy
Český jazyk a literatura
popis
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
328
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
6. ročník
4. dekorativní plochy a tvary
Výsledky vzdělávání
žák:
• vybírá tvary, plochy a barvy, nalézá mezi nimi vztahy a
kontrasty
• pracuje s vědomím vkusu a estetického cítění
Průřezová témata
literatura
Učivo
- z barevných papírů
- vystřihování, posunování, překlápění
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
5. výtvarná práce v materiálu
Výsledky vzdělávání
žák:
• poznává výrazové vlastnosti různých textilních materiálů
• výtvarně zpracovává plochu, barvu, tvar a strukturu
textilních materiálů
Průřezová témata
literatura
Učivo
- zpracování textilu, textilní aplikace, úprava textilu
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
6. plastická a prostorová tvorba
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- prostorové formy a objekty
• převádí své představy do objemově-prostorových rozměrů
• prostorové formy a objekty uspořádává do funkčních celků
• experimentálně ověřuje a poznává výrazové možnosti
spojování různých prvků a materiálů v prostorové útvary
Průřezová témata
literatura
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
7. nauka o perspektivě
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá perspektivu při zobrazování předmětů a při
zpřesňování proporcí lidské figury
Průřezová témata
Učivo
- velikost objektů a umísťování postav na plochu
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
329
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
6. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
8. lidská figura
Výsledky vzdělávání
žák:
• zobrazuje lidskou figuru, pohyb s využitím názoru a
představy
Průřezová témata
Učivo
- proporciálnost, člověk v pohybu
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Přírodopis
Tělesná výchova
8. ročník
biologie člověka
6. ročník
gymnastika
7. ročník
gymnastika
8. ročník
gymnastika
9. ročník
gymnastika
Pohybové a sportovní aktivity
6. ročník
rozvoj koordinačních schopností
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
9. písmo a užitá grafika
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá základních zákonitostí lineárního a plošného
písma, spojení estetické a informační funkce
• ověřuje výrazové možnosti písma, chápe jeho všestranné
využití
Průřezová témata
Učivo
- poutače, plakáty, reklamy, obal na knihu nebo časopis
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie
6. ročník
textové editory
7. ročník
textové editory
7. ročník
textové editory
8. ročník
textové editory
Výpočetní technika
9. ročník
textové editory
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
10. tematické práce
Výsledky vzdělávání
žák:
• výtvarně zpracovává svátky a lidové tradice s využitím
různých výtvarných technik
Učivo
- Vánoce, Velikonoce, události v průběhu roku
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
330
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
6. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Výchova ke zdraví
6. ročník
život v rodině a mimo ni
7. ročník
rodina
9. ročník
rodina
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
331
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
7. ročník
7. ročník
2 týdně, povinný
1. bohatost forem přírody
Výsledky vzdělávání
žák:
• výtvarně vyjadřuje charakteristické tvarové a barevné
znaky zajímavých přírodnin a jejich skupin, vystihuje
modelaci, prostorové a barevné znaky
Průřezová témata
Učivo
- zajímavé přírodniny, celek, detaily a struktury
- kresebné studie, kolorovaná kresba
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Přírodopis
7. ročník
vyšší rostliny
semenné rostliny
9. ročník
horniny a nerosty - složky neživé
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. malba a barevné vyjádření
Výsledky vzdělávání
žák:
• správně užívá technik malby-míchá a vrství barvy
Průřezová témata
Učivo
- malba dle názoru a fantazie
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Pohybové a sportovní aktivity
7. ročník
rozvoj HČJ, rychlosti reakce a
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. grafické vyjádření předmětů složitějších tvarů
Výsledky vzdělávání
žák:
• analyzuje tvar složitějšího předmětu na základě poznání
vztahu funkce, tvaru a materiálu
• postihuje základní perspektivní jevy a prostorové vztahy
Průřezová témata
Učivo
- prostorové vztahy a kompozice na ploše
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Fyzika
8. ročník
práce a energie
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
332
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
7. ročník
4. experimentální práce s barvou
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá výrazovou funkci barvy a uplatňuje poznané
možnosti práce s barvou
• vyjadřuje subjektivní stavy v dekorativní kompozici
barevných ploch
Průřezová témata
Učivo
- barevné vyjádření fyzivckého pocitu nebo psychického
stavu
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Výchova ke zdraví
9. ročník
péče o duševní zdraví
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. prostorové formy
Výsledky vzdělávání
žák:
• vytváří prostorový objekt konstruktivní formou z prvků
různých tvarů a materiálů
• využívá výtvarně technické postupy, barevně sjednocuje
prostorový útvar
Průřezová témata
literatura
Učivo
- experimentální práce v materiálu, komponování tvarů do
prostorových sestav
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
6. plošná kompozice geometrického nebo figurálního námětu
Výsledky vzdělávání
žák:
• dekorativně řeší plošnou kompozici v materiálním výtvoru
• esteticky chápe vztah materiálu a výtvarné formy
Průřezová témata
literatura
Učivo
- práce v materiálu
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
7. grafické nebo malířské vyjádření složitého mechanismu na základě představy a fantazie
Výsledky vzdělávání
žák:
• pracuje s vlastní tvarovou a barevnou představivostí
• výtvarně zpracovává vlastní představy a náměty
Učivo
- fantastický stroj
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
333
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
7. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
Pohybové a sportovní aktivity
7. ročník
technické kreslení
8. ročník
technické kreslení
9. ročník
design a konstruování
literatura
materiály, pomůcky
7. ročník
rozvoj HČJ, rychlosti reakce a
didaktická technika
ostatní
8. práce s uměleckým dílem
Výsledky vzdělávání
žák:
• na konkrétních příkladech nalézá různorodost vnímání a
interpretace uměleckých děl
Průřezová témata
Učivo
- nástin vývoje umění
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Výchova k občanství
Výchova k občanství
7. ročník
člověk a kultura
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
7. ročník
člověk a kultura
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
334
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
8. ročník
8. ročník
1 týdně, povinný
1. zobrazení několika postav
Výsledky vzdělávání
žák:
• uvědoměle komponuje plochu s několika postavami v
konkrétním prostředí
• ověřuje kompoziční možnosti výrazného dějového celku s
důrazem na proporce a polohu postavy
Průřezová témata
Učivo
- v typickém postoji, v činnosti-různé techniky
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Přírodopis
8. ročník
biologie člověka
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. dekorativní řešení
Výsledky vzdělávání
žák:
• uplatňuje pozorovací schopnosti
• hledá vztahy mezi pozorovanou skutečností a jejím
estetickým obsahem
Průřezová témata
literatura
Učivo
- zajímavé přírodní skutečnosti - grafické vyjádření
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
3. grafika
Výsledky vzdělávání
žák:
• orientuje se v grafických technikách
Průřezová témata
literatura
Učivo
- linoryt, tisk z koláže, papíroryt
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
335
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
8. ročník
4. dekorativní spojení motivu a písma
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá získaných poznatků o výtvarném zpracování
písma a obohacuje je o spojení s barevným motivem
• dekorativně řeší uzavřenou plochu v závislosti na funkci a
účelu
Průřezová témata
literatura
Učivo
- tvarové a kompoziční řešení
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
5. textilní mteriál
Výsledky vzdělávání
žák:
• užívá principy textilní tvorby na jednoduché plátěné vazbě
• ověřuje základní výrazové prostředky a jejich vazbu na
dané členění plochy
Průřezová témata
literatura
Učivo
- práce v materiálu
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
6. architektura
Výsledky vzdělávání
žák:
• vytváří společnou kompozici v prostoru-instalace
• rozvíjí estetický a technický smysl při tvorbě prostorových
architektonických forem
Průřezová témata
Učivo
- vývoj architektury (slohy a styly)
- architektonické formy
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Výchova k občanství
7. ročník
člověk a kultura
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
7. tematické práce
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá dekorativních postupů a rozvíjí se v estetickém
cítění
Učivo
- Vánoce, Velikonoce, události během roku
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
336
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Výchova ke zdraví
6. ročník
život v rodině a mimo ni
7. ročník
rodina
9. ročník
rodina
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
8. lineární perspektiva
Výsledky vzdělávání
žák:
• užívá lineárních postupů
Průřezová témata
literatura
Učivo
- prostorovost a její zobrazení
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
337
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
9. ročník
9. ročník
1 týdně, povinný
1. volné vyjádření námětů blízké krajiny
Výsledky vzdělávání
žák:
• pozoruje a výtvarně vyjadřuje základní jevy
• zachycuje pomíjivé okamžiky-skicování
Průřezová témata
literatura
Učivo
- postižení základních jevů v krajině (kresba, pero, uhel,
rudka, tužka)
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
2. experimentace s jednoduchou plátěnou vazbou
Výsledky vzdělávání
žák:
• chápe vznik výtvarné kompozice ve vztahu materiálu,
techniky, plochy, barvy a motivu
• experimentálně ověřuje vznik výtvarné formy využitím
základních výrazových prostředků
Průřezová témata
literatura
Učivo
- nefigurální a figurální (geometrický) námět
- práce v materiálu
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
3. komplementární barvy, textura
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá znalostí o základních, druhotných a doplňkových
barvách k vlastnímu výtvarnému vyjádření
Průřezová témata
literatura
Učivo
- mísení barev, jejich symbolika, vztahy mezi barvami,
barevný kontrast
přesahy do učebních bloků:
materiály, pomůcky
didaktická technika
přesahy z učebních bloků:
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
338
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.7.2 Výtvarná výchova
9. ročník
4. grafika
Výsledky vzdělávání
žák:
• orientuje se v grafických technikách
Průřezová témata
Učivo
- tisk z výšky, plochy a hloubky
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Pohybové a sportovní aktivity
9. ročník
rozvoj kondičních schopností s
herní činnosti jednotlivce
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. reklama a propagační materiály
Výsledky vzdělávání
žák:
• využívá některé současné metody ve výtvarném uměnízejména počítačová grafika, fotografie, video
Průřezová témata
Učivo
- reklamní materiál a jeho účinky
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
Informační a komunikační technologie
9. ročník
komunikace
FS řečnický
8. ročník
grafika
Výpočetní technika
9. ročník
tvorba prezentací - Power Point
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
6. prostorová tvorba
Výsledky vzdělávání
Učivo
žák:
- modelování, konstrukce
- komponování tvarů do prostorových představ
• vytváří prostorový objekt formou prvků z různých tvarů a
materiálů
• převádí své představy do objemově-prostorových rozměrů
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Pohybové a sportovní aktivity
9. ročník
rozvoj kondičních schopností s
herní činnosti jednotlivce
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, příspěvková organizace
23.9.2010 SMILE verze 2.3.3
339
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Učební osnovy
Verze: číslo 1, Datum: 5.12.0006, Platnost: 1. 9. 2007
RVP - schválený dokument k 1.9.2005
5.8 Člověk a zdraví
5.8 Člověk a zdraví
Charakteristika oblasti
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno
mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního
prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro
optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z
priorit základního vzdělávání.
Vzdělávací oblast člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby
chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací
oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví,
smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se
seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si
dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávali potřebnou
míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké částí o poznávání zásadních životních
hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v
základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o
problematiku
zdraví.
Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v
modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s
tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno
kladným osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později
přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se
zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně zdraví.
Vzdělávací oblast člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech
Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti
člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do
života školy.
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho
zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a
být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti člověk a
jeho svět. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí
dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných
situacích. Rozšiřují
a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí
se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a
rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vzdělávací obor
Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova.
Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje
na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků
konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.
Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti říze