Kyjovske noviny 7-8 2011

Komentáře

Transkript

Kyjovske noviny 7-8 2011
KYJOVské
Měsíčník pro občany Kyjova
/ vydává město Kyjov / zdarma / 15. července 2011
noviny
7−8/ 2011
MILÍ ČTENÁŘI
KYJOVSKÝCH NOVIN,
Největší radost z vysvědčení
měly děti z prvních tříd.
v uplynulých týdnech se rozpoutala
vášnivá debata na téma omezování
provozní doby pohostinských zařízení
v Kyjově v souvislosti s dodržováním
nočního klidu a pravidel veřejného po−
řádku. Dokonce obdrželi zastupitelé
petici s takřka tisícovkou podpisů proti
zavádění jakýchkoliv restrikcí a s ob−
dobným výsledkem dopadla i anketa
na stránkách www.kyjov.eu. Zde s mír−
nou převahou zvítězil názor neomezo−
vat otevírací dobu současných non−
stopů na území Kyjova. Zastupitelé
zvažovali vydání obecně závazné vyhláš−
ky, jejímž obsahem mělo být stano−
vení zavírací doby těchto zařízení z dů−
vodů stížností na porušování nočního
klidu. Nakonec jsme od tohoto záměru
ustoupili, a to z několika důvodů.
Zásady pravidel nočního klidu a dob−
rých sousedských vztahů mají přede−
vším povinnost respektovat a dodržo−
vat provozovatelé předmětných zařízení,
a to nejen v samotných provozovnách.
Veřejný pořádek a jeho ochranu mají
zase v kompetenci orgány policie měst−
ské a republikové. Ty budou se zvýše−
nou pozorností dohlížet na naplňování
závazku provozovatelů pohostinských
zařízení dodržovat pravidla stanovená
zákony a předpisy města. V opačném
případě nastoupí sankční mechanismy.
Je pravdou, že není možné stanovovat
plošné zákazy, pokud k tomu není vše−
obecný a společný důvod. Pokud jsou
problémy v jedné části města, není
spravedlivé, aby na toto šlendriánství
dopláceli všichni ostatní slušní. Je
nutné řešit konkrétní případy rázně
a nekompromisně.
Poněkud jiný názor však máme na
provozování hazardu ve městě. Zastu−
pitelstvo sáhlo po zákonných možnos−
tech a stanovilo nejpřísnější okruh
vzdáleností od škol, veřejných a církev−
ních budov, ve kterých není možné
umísťovat „výherní“ automaty. Každý
z nás jistě zná ze svého okolí člověka,
jenž díky těmto automatům dostal do
finančních problémů nejen sebe sa−
motného, ale co je horší, i svoji rodinu
a děti. Město a jeho představitelé jsou
tak povinováni učinit veškerá opatření,
která zamezí a do budoucna zcela od−
straní tento zmar plodící zlořád.
Milí spoluobčané, přeji Vám pů−
vabné chvíle léta, dovolených, odpo−
činku a radosti!
František Lukl,
Váš starosta
Z obsahu
/ Rodinné pasy strana 3 / Majáles 2011 strana 7 / Slovácký rok v Kyjově strany 10 a 11
Kyjovské noviny / červenec−srpen 2011
strana 1
Radnice
Kyjovu se rýsuje spolupráce
s kosovským městem Prizren
Na trať se v Kyjově připojili i starosta František Lukl a tajemník úřadu Milan Jagoš.
Kyjovem proběhla štafeta
Město Kyjov má reálné vyhlídky na
nové partnerství na poli kultury, škol−
ství i podnikání, a to zásluhou prv−
ního úspěšného jednání s městem
Prizren ležícím v Kosovu. Před časem
se zástupci obou měst setkali, aby
své představy o budoucí spolupráci
prodiskutovali blíže. Zástupci Muni−
cipality Prizren z Kosovské republiky
a města Kyjova, vůbec prvního zá−
stupce z České republiky, prozatím
jen hovořili o budoucnosti.
„Spolupráce s městem Prizren je
v úplném začátku. Delegace, která
přijela z Kyjova, navštívila na poz−
vání města Prizrenu republiku Ko−
sovo a město samotné. Bylo to sku−
tečně úvodní setkání a bylo zřejmé,
že zástupci Prizrenu by rádi uzavřeli
spolupráci s městem Kyjovem. Oče−
kávají, že bude možné uskutečnit vý−
měny například žáků základních
uměleckých škol, případně žáků zá−
kladních škol. Rádi by také navázali
spolupráci v oblasti kultury či spor−
tu, případně by velmi rádi poznali
například technologii výroby vína či
ošetřování vinic. Tohle je totiž oblast,
které se v okolí Prizrenu dosti věnují
a myslím si, že jsou v tom velmi
úspěšní,“ uvedl místostarosta Anto−
nín Kuchař.
Město Kyjov je na poli partnerství
se zahraničními městy poměrně
úspěšné, vedle rakouského Hollab−
runu či italské Seravezzy má letitou
spolupráci také s francouzským měs−
−vh−
tem Yvetot.
běhu World harmony run
České republiky. Z jižní Moravy
zamíříme do jižních Čech, odkud
štafetu předáváme 27. května do
Německa a celou evropskou část za−
končíme v Belgii v Bruselu u Ev−
ropského parlamentu,“ popsal trasu
koordinátor běhu Josef Šverma,
podle kterého harmonie začíná
v každém z nás a musíme udělat
všechno proto, aby harmonie byla
v celém světě.
Účastníkem běhu World harmony
run mohl být úplně každý a pocho−
deň mohl nést třeba jen pár metrů.
−vh−
Foto internet
V Kyjově měli i letos zastávku
účastníci nejdelšího štafetového
běhu s pochodní na světě. Je pořá−
dán od roku 1987 s cílem podpořit
mezinárodní přátelství a porozu−
mění mezi lidmi.
Letošní trasa v České republice
začala na hraničním přechodu Vlár−
ský průsmyk se Slovenskem a po−
kračovala přes Bojkovice, Uherský
Brod, Uherské Hradiště až do Ky−
jova.
„Středoevropskou část běhu jsme
začali v Zakopaném v Polsku a včera
jsme poprvé vstoupili na území
Město Prizren leží na jihu Kosova.
Město rozšířilo počet míst na tříděný odpad
Na území Kyjo−
va bylo v minulých
dnech umístěno
množství nových
kontejnerů na tří−
děný odpad. Nová
sběrná místa tak
mají ještě více
umožnit obyvate−
lům Kyjova podí−
let se na třídění.
„Náklady na
likvidaci komu−
nálního odpadu
jsou velmi vysoké
a jsou dvojnásob−
ně větší, než se
nám podaří získá− Další kontejnery na tříděný odpad byly po městě rozvezeny
vat na základě po− do 12 nových lokalit.
platků od občanů. My samozřejmě nost, jak pohnout s cenami dolů. „Ze
hledáme možnosti, jak tyto náklady strany občanů jsme zaznamenali
snížit a jednou z cest je zvýšit třídění podněty k tomu, že by velice rádi tří−
odpadů z domácnosti rozdělením na dili, ale nemají v blízkosti svého
plasty, papír a sklo. Pokud se nám domu nádoby na tříděný odpad. A po−
to podaří a tyto náklady se fakticky kud už tam ty nádoby jsou, pak jsou
sníží, tak bychom mohli snížit po− zase přeplněné. Takže jsme vstou−
platek za likvidaci komunálního od− pili do jednání se společností Ekor
padu,“ uvedl starosta Kyjova Franti− a první záležitostí je, že rozšíříme
šek Lukl.
Třídit plasty, papír, sklo a tím sní−
žit množství směsného komunálního
odpadu žádají obce po svých obyva−
telích i proto, že jde o jedinou mož−
Užitečné informace
z kyjovské radnice
strana 2
místa na tříděný odpad, druhou pak
to, že se budeme snažit, aby se i tyto
nádoby častěji vyváželi,“ dodal Lukl.
Jen za letošní květen bylo z Ky−
jova svezeno téměř 195 tun směs−
ného komunálního odpadu, který
skončil na skládce v Těmicích.
Plastů bylo vytříděno ve speciálních
kontejnerech pět a půl tuny, papíru
kyjovští obyvatelé vyseparovali ze
svých domácností jen za květen v cel−
kovém objemu 13 tun.
Podle Oldřicha Talaše, vedoucího
odboru komunálního hospodářství,
také bylo vytvořeno již 12 nových
míst, které byly vybudovány v cel−
kové částce 80 tisíc korun. Množství
směsných komunálních odpadů ulo−
žených na skládce za loňský rok při−
tom dosáhlo 2349 tun, vytříděno bylo
61 tun plastů a 173 tun papíru, a to
pouze na území Kyjova. V rámci celé
oblasti Dobrovolného svazku obcí
Severovýchod bylo za loňský rok
svezeno přes 13 tisíc tun směs−
ného komunálního odpadu, vytří−
děno bezmála 385 tun plastu a více
−vh−
jak 400 tun papíru.
VÝZVA OBČANŮM KYJOVA
Organizační štáb festivalu Slo−
vácký rok v Kyjově 2011 se v souvis−
losti s konáním letošního již XVIII. roč−
níku i tentokrát obrací na obyvatele
Kyjova s prosbou o výzdobu výklad−
ních skříní, případně květinovou vý−
zdobu oken a budov v duchu slavnos−
tí. Nejlépe vyzdobené objekty budou
vyhlášeny, oceněny a výsledky zve−
řejněny v tisku a na webových strán−
kách města po skončení festivalu.
www.mestokyjov.cz
Kyjovské noviny / červenec−srpen 2011
Pracovníci MěÚ se zabývají otázkou
Rodinné pasy
rozšíření parkovacích ploch
ušetří peníze doma i v zahraničí
ramu obnovy budou v následujících
letech pokračovat úpravy největšího
sídliště v Kyjově i rekonstrukcí spor−
tovišť a dalších ploch u tamní pro−
dejny. „Částečně zasáhneme do
zelených ploch, nicméně součástí re−
generace je i nová výsadba. Vždy je
to ale zlomová záležitost. Někteří ob−
čané nejsou příznivci toho, aby v blíz−
kosti jejich domů či oken stromy
rostly. Naopak jsou občané, kteří
milují zeleň. Je tedy nutné hledat vzá−
jemný kompromis a jakákoliv rege−
nerace, to znamená i rozšíření par−
kovacích míst, musí být vzhledem ke
stávající zeleni velice citlivá,“ dodal
Lukl. Právě v rámci výsadby by v nej−
bližším roce mělo být v Kyjově vy−
sazeno až 200 nových stromů. Po−
dobně na tom bude také sídliště
Za Stadionem, které první zásadní
změny čekají podle plánů radnice už
−vh−
v příštím roce.
Zdravotnictví
Nemocnice pracuje efektivně
s darovanou krví
Kyjovská nemocnice eviduje v sou−
časné době čtyři a půl tisíce dobro−
volných dárců krve. Tento počet se
každý rok navyšuje o další desítky
dobrovolných dárců. Kyjovská nemoc−
nice tak patří k jedné z mála nemoc−
nic, která má zásoby ve svém krev−
ním skladu.
„Krev je pro nemocnici velmi dů−
ležitá. Lékaři i pacienti jsou dárcům
velmi vděční, protože lidská krev je
opravdu dar, nedá se ničím jiným
nahradit,“ komentuje ředitel kyjovské
nemocnice Josef Pejchl, který byl
koncem června jmenován oficiálně
do své funkce a dodává, že zvláště
některých krevních skupin mají v ky−
jovské nemocnici nadbytek, a tak je
pracoviště transfuzní služby podle
stávajících zásob poskytuje dalším
nemocnicím, kde krev potřebují. Ky−
jovská nemocnice pracuje se systé−
mem zvacích pozvánek na odběr
krve. Podle ředitele Pejchla je to sys−
tém, který zve na odběry právě ty
dárce, jejichž krve je momentálně
málo a vynechává dárce, jejichž
krevní skupiny je dostatek. „Takto
nastavený systém vede k efektiv−
nímu využívání krve a pro nemocnici
je velmi praktický,“ říká lékařka
Jitka Kujíčková.
Muži mohou darovat krev 5x roč−
ně, ženy pouze 4x. Během jednoho
odběru je většinou darováno 479 ml
krve. Samotný odběr trvá pět až de−
set minut. V České republice odmě−
ňuje dobrovolné dárce krve Český
červený kříž.
a podporu rodinám s dětmi, a to ve
formě určitých slev na vstupné do or−
ganizací a na společenské akce, kte−
ré město pořádá,“ uvedl kyjovský sta−
rosta František Lukl.
O rodinnou slevu na koupání, ale
i na filmové představení nebo akci
MKS si můžete zažádat pří−
mo při vstupu, nebudou
tedy k tomuto účelu
vydávány žádné
speciální karty.
V poslední době
se staly oblí−
benými i tak−
zvané Rodinné
pasy, které fun−
gují v rámci ně−
kterých krajů jako
podpora rodin s dět−
mi. Jejich držitelé mo−
hou využívat slevy nejen
na území celé České a Slo−
venské republiky, ale i v oblasti Dol−
ního Rakouska. Stejně tak mohou
zase jiných výhod využívat starší ob−
čané, kteří si zřídí Senior pasy. S je−
jich registrací zájemcům pomohou na
sociálním odboru městského úřadu
v Kyjově, lze je ale registrovat i on−
−vh−
line systémem přes internet.
Názory a stanoviska
K farmářským trhům
−red−
Projekt Šance pro život
Nemocnice Kyjov zahájila projekt
s názvem Šance pro život. Jeho cí−
lem je proškolit laickou veřejnost
v poskytování první pomoci, přede−
vším v neodkladné resuscitaci. Zdra−
votníci nabízejí bezplatné lekce, při−
čemž garanty jsou erudovaní lékaři.
Motto akce zní: Pět minut úsilí může
zachránit život. Posluchači jsou na
školení informováni o tom, jak včas
rozpoznat náhlou zástavu oběhu
a jak správně poskytovat neodklad−
nou resuscitaci. Lidé, kteří přichá−
zejí k pacientovi se zástavou oběhu
jako první, mu mohou několikaminu−
tovým úsilím zvýšit šanci na přežití.
„V našich dobrovolných kurzech
jde hlavně o to, abychom naučili ve−
řejnost rozpoznat náhlou zástavu
nebo důvod k zahájení resuscitace
a základy, jak resuscitovat,“ uvedl Jiří
Rodinné pasy jsou velmi oblíbe−
ným způsobem podpory rodiny. Sys−
tém výhod nyní schválili také kyjov−
ští radní, když pro letošní rok vůbec
poprvé zřídili možnost slev v rámci
vstupného na koupaliště, filmová
a kulturní představení. V těchto
dnech je k radosti dětí aktu−
ální možnost koupání jak
v městském koupa−
lišti v Kyjově, tak
v rámci bohusla−
vického přírod−
ního biotopu.
I když vstupné
se pohybuje
v rozmezí 15−
−35 korun, pře−
devším rodiny
s dětmi jistě uvítají
možnost slev, když za
odpočinkem a koupáním
vyrazí společně.
„Město Kyjov v rámci svého stra−
tegického plánu klade velký důraz
na školství, problematiku mládeže
a s tím úzce souvisí i záležitosti ro−
diny. Chceme podporovat rodinnou
politiku ve městě, stejně jako ji kraj
podporuje v rámci rodinných pasů.
Rozhodli jsme se proto dát možnost
Ilustrační foto
Otázkou, jak citlivě rozšířit parko−
vací místa na území města a přitom
co nejméně zasáhnout do zelených
ploch, se zabývají pracovníci měst−
ského úřadu. Jedna z prvních loka−
lit, která se dočká výrazných změn,
je sídliště U Vodojemu. V rámci pro−
gramu rozvoje města, ale i v rámci
dopravního generelu je přesně sta−
noveno, jakým směrem budou probí−
hat úpravy jednotlivých městských
částí a jejich sídlišť. Právě nedosta−
tek parkovacích míst je jedním z pal−
čivých problémů menších, ale i vět−
ších měst, která většinu parkovišť
staví na úkor zelených ploch.
„První etapa úpravy by se měla
týkat jednosměrné ulice na sídlišti
U Vodojemu. Celá investice by měla
být zrealizována v částce sedmi mili−
onů korun, přičemž čtyři miliony jsme
získali z projektu,“ vysvětluje sta−
rosta František Lukl. V rámci prog−
Vyhnal, lékař anesteziolog Nemoc−
nice Kyjov, podle kterého lékaři hod−
lají projekt směřovat i do školských
zařízení.
„Chceme dost invazivně vstupo−
vat do škol a tuto znalost šířit mezi
dětmi, protože si myslíme, že právě
tam je velký potenciál i v rámci ši−
roké veřejnosti,“ dodal Vyhnal. Kurzy
probíhají interaktivně, formou prak−
tických ukázek a nácviku. Kyjovská
nemocnice má speciální vybavení,
které si mohla vyzkoušet na prvních
kurzech už v loňském roce i veřej−
nost, a jak se ukázalo, význam ško−
lení rozhodně má.
Zájemci o případná školení mo−
hou kontaktovat sekretariát ředitele
na telefonu 518 601 201 nebo
e−mailem: [email protected].cz.
Kyjovské noviny / červenec−srpen 2011
−vh−
Ještě jednou o farmářských
dnech. Všechna velká města volají
po oživení trhu zemědělskými produk−
ty, všeobecně lepšími než zboží do−
vážené z jižních států nebo vyráběné
v masové produkci za pomoci velkých
dávek hnojiva, pesticidů, léčiv a hor−
monů. Chtějí farmářské trhy. Je to
ušlechtilá snaha a zaslouží si oce−
nění. Jaká je ale skutečnost u nás
v Kyjově?
Když jsem 6. května viděl tu sla−
bou nabídku farmářských produktů,
ne o mnoho lepší než v běžný trhový
pátek, obohacenou jen širokou na−
bídkou uzenin a sýrů, počkal jsem
měsíc a fotograficky zdokumentoval
další farmářský trh 3. června. A můj
dojem? Jediný farmář, Petr Lunga,
tradiční každodenní účastník „trhu na
kapce“. A náměstí před kostelem?
Kromě žádovického květinářství
prázdné... Něčím nešťastným rozhod−
nutím se totiž trh rozdělil na dvě ne−
související části a polovina zákaz−
níků „na kapce“ o stáncích u Domu
kultury nevěděla.
Prostě obyčejný trhový den, zpes−
třený jen několika stánky s různým
spotřebním a potravinářským zbožím,
formičkami na cukroví a dorty, dře−
věnými stoličkami, drogistickým zbo−
žím a jedním stánkem s přísadou.
Bída. A přitom lze „farmářský trh“
udělat skutečně farmářský. Chce to
ale jiný přístup, objet skutečné far−
máře, například zajet za Anežkou
Chocholáčovou do Skoronic, dlouho−
letou trhovkyní „na kapce“ a ně−
kolika dalšími z okolí. Aby nebyl
hodnocen farmářský trh jako další ne−
úspěšná akce. Je totiž zapotřebí si
uvědomit, že zákazníci přijedou jen
na lákavé zboží a trhovci jen proto,
že se jim to vyplatí, že utrží. Proto stán−
kař s drahými salámy už nepřijel,
proto je zapotřebí, abyste trh podpořili
svojí ochotou dát trhovcům vydělat.
Jinak příště nepřijedou a tato akce
Blažej Zajíc
skončí zklamáním.
strana 3
Sociální věci
Brány kyjovského Domova Horizont
Kurz pro pracovníky v sociálních službách
se opět otevřely veřejnosti
absolvovali i čtyři muži
Otevřeny byly také rukodělné dílny, které nabízely možnost odnést si zajímavý výrobek.
Jedno z vystoupení si připravili klienti společně s vychovatelkami a dobrovolnicemi.
Vskutku letní den mohli zažít kli−
enti a přátelé Domova Horizont při
setkání, které otevřelo brány tohoto
sociálního zařízení v Kyjově. Poslední
květnová neděle patří tradičně rodin−
ným příslušníkům, klientům domova,
široké veřejnosti a zkrátka všem,
kteří sympatizují se sociálním za−
řízením, které se stará o desítky
chlapců povětšinou s mentálním či
kombinovaným postižením.
„Program je koncipován přede−
vším pro veřejnost, aby odkryl ži−
vot v domově a mohli jsme všem
ukázat, že i uživatel s mentálním
postižením zvládne spoustu činností
a může žít jako každý jiný,“ komen−
tovala hlavní záměr akce Marta
Gottliebová, vedoucí aktivizačních a te−
rapeutických činností. Tomáš Bará−
nek, předseda OS Domov Horizont,
doplnil, že je důležité dát klientům
strana 4
určitým prostor. „Každý víme, že není
lehké vystupovat na veřejnosti, takže
si upevňují své sebevědomí a rodiče
se vždycky podívají rádi na své děti,
jakého pokroku dosáhly a z tohoto
pohledu je to všeobecně vnímáno
s velikým očekáváním.“
Aktivně tento den prožili přede−
vším klienti domova, pro které za−
tančili jejich kolegové z tanečního
kroužku společně s dobrovolníky,
kteří v Horizontu klientům pomáhají.
Veselé i napínavé okamžiky zase při−
vezla z Uherského Ostrohu šermířská
skupina Memento Mori a tradičně se
také otevřely terapeutické dílny. Ne−
opomenutelným zážitkem byla pro
klienty domova také taneční disko−
téka pod širým nebem. Vzhledem
k tomu, že celému letnímu dni přálo
počasí, mohli si tanečníci vychutnat
−vh−
její kouzlo plnými doušky.
Foto archiv školy
Šermířská skupina sklidila mezi diváky obrovský ohlas, líbilo se vstoupení i kostýmy.
Náročná porce 140 hodin teorie Zdeněk Bartoň. Kurz je vhodný ne−
a 40 hodin odborné praxe v zařízení jen pro pracovníky v sociálních služ−
sociálních služeb, jakými jsou napří− bách, kteří si potřebují doplnit k vý−
klad Centrum služeb pro seniory v Ky− konu práce kvalifikaci, ale také pro ty,
jově, Domov Horizont, Domov pro kteří by chtěli v tomto oboru pracovat
seniory ve Strážnici, a to vše zavr− a potřebné znalosti i osvědčení jim
šené závěrečným testem. Takovou schází. Začátek dalšího kurzu je na−
cestu zdolalo během uplynulých čtyř plánován na podzim 2011 a přihlá−
měsíců všech 18 účastníků kvali− sit se do něj mohou ženy i muži bez
fikačního kurzu s názvem Pracovník ohledu na své původní povolání.
v sociálních službách. Již celkem pět− Absolventi mohou hledat uplatnění
krát byl pořádán Střední odbornou v přímé obslužné péči, osobní asis−
školou zdravotnickou a sociální v Ky− tenci či nepedagogické výchovné
jově a je akreditován Ministerstvem péči, a to jak v pobytových, tak i am−
práce a sociálních věcí ČR. Raritou bulantních zařízeních sociální péče.
Jindřiška Mikulčíková, garant kurzu
pátého pokračování byla účast čtyř
mužů, přičemž ně−
kteří frekventanti
byli tak úspěšní, že
našli uplatnění v so−
ciální oblasti ještě
před dokončením
kurzu.
„Pracoval jsem
dlouhou dobu u poli−
cie, práce s lidmi mě
baví a v sociálních
službách bych se ur−
čitě chtěl uplatnit,“
konstatoval po pře−
dání osvědčení o ab−
solvování kurzu
čerstvý absolvent Během dvou let tak tento kurz absolvovalo již 107 zájemců.
Malujeme rodinu
Z rukou starosty města převzaly
ocenění mladé výtvarnice, které se
zúčastnily výtvarného projektu OS
Krok a Agentury pro občany. Úkolem
dětí bylo namalovat rodinu. Právě na
rodiny s dětmi je zaměřen i jeden
z programů OS Krok, které se před−
stavilo v rámci týdne sociálních slu−
žeb na Kyjovsku.
„Přímo u nás na agentuře i v te−
rénu probíhaly různé aktivity a mimo
to jsme vyhlásili výtvarnou soutěž na
téma Malujeme rodinu. Pracujeme to−
tiž převážně s rodinami a oslovili
jsme proto základní školy na Kyjov−
sku,“ uvedla sociální pracovnice
Martina Chovancová. Nejlepší ob−
rázky byly ohodnoceny také staros−
tou Kyjova, který jejich autorkám
předal v městské radnici ocenění
a společně s rodiči a pedagogy strá−
vil odpoledne povídáním. Ideální ob−
raz fungující rodiny ale v dnešní době
není samozřejmostí. Své o tom ví
i pracovníci Agentury pro občany,
kam veřejnost přichází pro odborné
poradenství či bezplatné právní kon−
zultace, o které je v poslední době
velký zájem. Sociální pracovníci tak
hodně času tráví v terénu a přímo
v rodinách. Jimi poskytované služby
jsou podle nich stále více poptá−
vány a zaznamenávají stálý příliv kli−
−vh−
entů.
Obrázky malovala vesměs děvčata, která si z ocenění odnesla také společné foto
se starostou Kyjova.
Kyjovské noviny / červenec−srpen 2011
Závěrečné vyhodnocení a nejkrásnější účastnice soutěže.
Česká Miss World Denisa Domanská
(vlevo) při rozhovoru s moderátorkou.
Dům dětí pořádal Minimiss
Pravidelně od roku 1995 organi−
zuje DDM Kyjov zajímavou soutěž pro
děvčata ze 4.−6. tříd základních škol
s názvem Minimiss. Za dobu všech
17 ročníků se soutěže zúčastnilo
231 děvčat z Kyjova a okolí. Letos
porota hodnotila 16 děvčat v těchto
pěti disciplinách: úvodní tanec,
představení sama sebe, odpověď na
otázku poroty, volná disciplina a pro−
menáda ve svatebních šatech. Jako
host zasedla v porotě i Česká Miss
Základní škola
Újezd v Kyjově již ně−
kolik let představu−
je v rámci výstav vý−
tvarné práce svých
žáků. Letos se děti
po celý školní rok
věnovaly v hodinách
výtvarné výchovy,
českého jazyka,
pracovních činností
a přírodovědy té−
matu životního pro−
středí. Snažily se
prostřednictvím vý−
V kyjovských lesích školáci zažili netradiční a poučný den.
tvarných prací, vý−
robků z keramiky, literárním ztvárně− lepší sběrači kaštanů, kteří pomáhali
ním či zpracováním odpadových ma− zvířátkům. Po celou dobu se dětem
teriálů poukázat na to, že člověk by věnoval pan Pavel Prokeš, který jim
nikdy neměl zapomínat, že je sou− poutavě vyprávěl o životě v lese,
částí přírody. Také program, který si připravil pro ně naučnou procházku
žáci připravili na slavnostní vernisáž, a na závěr i táborák spojený s opé−
vycházel z námětu výstavy „Když žije káním špekáčků. Školáci strávili
příroda, žije i člověk“. Vystoupení od− pěkné dopoledne, odvezli si řadu hez−
měnily potleskem a pochvalou de− kých zážitků z přírody i spoustu zají−
mavých informací. Děkujeme panu
sítky rodičů a dalších hostů.
V polovině června se 42 vybraných Prokešovi za ochotu a netradičně
žáků ZŠ Újezd zúčastnilo výletu na prožitý školní den.
Radim Pokorný, ZŠ Újezd
Kameňák. Takto byli odměněni nej−
World 2011 Denisa Domanská, kte−
rá se v závěru akce předvedla
i v módní přehlídce svatebních šatů.
Diváci, kteří zaplnili divadelní sál do
posledního místa, zvolili Minimiss
sympatie Anetu Chovancovou z Ky−
jova. Vítězkou soutěže a držitelkou
šerpy pro Minimiss 2011 se stala
Erika Červenková z Vřesovic, na dru−
hém místě se umístila Kateřina
Šafářová z Vracova a třetí byla Naďa
Klimešová z Kyjova. Zdeněk Kunz
Den s revírníkem
aneb v lese jako doma
Plavání předškoláků
vání a k plavání. Každé
z dětí dostane již na první
lekci „mokré vysvědčení“
s obrázky a básničkami. Po
lekci si ve školce vykres−
lují obrázky zvířátek, která
byla motivací k plavecké
lekci. Na konci výuky má
každé dítě vysvědčení vy−
kreslené. Učitelé plavecké
školy přistupují k dětem in−
dividuálně, podle jejich
schopností i předchozích
zkušeností s vodou. Re−
spektují přitom fyziologické
a psychologické zvláštnosti
Mezi dětmi i rodiči je plavecká výuka oblíbená.
předškolního věku (hra−
Již druhým rokem probíhá v Ma− vost, rychlou unavitelnost, nadšení
teřské škole Střed v rámci nadstan− nebo naopak ztráta zájmu apod.).
dardní nabídky plavecká výuka v ba− Máme zkušenosti, že většina dětí
zénu v Hodoníně, kterou zajišťuje pro překoná ostych z vody, splývá, ně−
nás Plavecká škola Hany Mořing− které děti se dokonce naučí plavat.
lové. Cílem je seznámení se s vo− Plavání dětí je sport, který rozvíjí po−
dou, postupné odstraňování strachu hybové schopnosti, kladný vztah
z vody, otužování a základy technicky k vodě a zvyšuje celkovou odolnost.
Marie Galková, MŠ Střed
správných pohybů vedoucích ke splý−
Kyjovské noviny / červenec−srpen 2011
ní organizace ležela na bed−
rech pana Kotka, revírníka
revíru Bohuslavice. Protože
náplň tohoto projektu pro−
bíhala hluboko v lese nad
Bohuslavicemi, využila
naše škola autodopravy ně−
kolika ochotných rodičů.
Celý projekt začal hrami
s lesní tematikou, ve kte−
rých děti pochytily spoustu
informací. Potom byly se−
známeny s funkcí a význa−
mem lesní školky a zjistily,
že vypěstovat lesní stromek
dá pořádnou práci. Každý si
vyzkoušel své síly při výsad−
bě sazeniček nebo zapátral
ve svých znalostech o dru−
zích stromů a podle listů,
kůry a dřeva je správně po−
jmenoval. Děti také hle−
daly v lese různé přírodniny
a zkoumaly podrobně kůru
stromů. Učily se vnímat
vůni lesa, která byla v tom−
to místě zvlášť intenzivní,
a to díky stovkám rozkvetlých konva−
linek.
Největším zážitkem pro děti bylo
stopování jelena podle jeho typic−
kého zvukového projevu. Málem ani
nedýchaly, když zaznamenaly jeho
pohyb v nedaleké houštině. Jaké pře−
kvapení bylo, když jelen nebyl oprav−
dový, ale jeho zvuk dokonale na−
podobený panem Kotkem. V závěru
lesního vyučování bylo pro děti
připraveno překvapení v podobě
opékání špekáčků, proběhlo vyhod−
nocení soutěží a předání odměn ví−
tězům i všem zúčastněným.
2x foto archiv školy
Součástí soutěže krásy bývá také
představení jednotlivých kroužků při DDM.
Když žije příroda, žije i člověk
Foto archiv školy
Foto archiv DDM
Děti, mládež a škola
Děti z velkých měst se nesetká−
vají se skutečnou živou přírodou tak
často. Zato děti z vesnic o přírodu
ochuzeny nejsou, natož když se
jedná o vesnici, jakou jsou Bohusla−
vice, která leží v samém lůně pří−
rody. V bohuslavické škole jsou děti
s přírodou seznamovány nejen pa−
sivně vyprávěním a prohlížením ob−
rázků, ale také výpravami do blízkého
okolí a zkoumáním všeho živého.
Část přírody mají přímo ve škole, kde
se starají o rybičky a strašilky. Není
proto divu, že jsme již po několikáté
využili nabídky Lesní správy Buchlo−
vice zúčastnit se projektu, jehož hlav−
Ivona Bystřická,
učitelka ZŠ Bohuslavice
strana 5
Michaela Červínková uspěla v matematické olympiádě
Matematika je jedním ze školních
předmětů, které patří tradičně mezi
ty méně oblíbené. Vypilovat se
ovšem dá, nesmí ale chybět aspoň
kapka talentu, říká učitelka matema−
tiky Miluše Habáňová, která letos
předala ocenění za úspěchy v tomto
předmětu žákyni 9. třídy ZŠ Dr. Jok−
líka. Matematika už dávno není to,
co bývala. Jedna a jedna jsou stále
dvě, způsoby, které ovšem dnešní
žáci při výuce uplatňují, jsou zdaleka
jiné, než tomu bylo před pár lety.
„Někdy je to velmi problematické
a někteří žáci s tím mají problémy.
Motivace je nutná, ale třeba teď vy−
užíváme výpočetní techniku, takže je
to zpestření i moderní způsob vý−
uky,“ říká Miluše Habáňová, zá−
stupkyně ředitele ZŠ
Dr. Joklíka Kyjov.
Jako ryba ve
vodě se v tomto
předmětu cítí Mi−
chaela Červínková,
která i přesto, že je
matematika daleko
za jejími hudebními
koníčky, sesbírala
letos velké úspě−
chy v matematické
olympiádě v rámci
školy, okresu i kra−
je. V krajském kole Michaela je velmi nadaná nejen v matematice.
Michaela svým talentem a logikou
„Byly tam čtyři úlohy na čtyři ho−
porazila desítky soutěžících, když diny. Ono je to vlastně učivo od
mezi 74 soupeři vyskočila až na šesté do deváté třídy. Zkrátka slovní
úlohy, něco z algebry, geometrie,
15. místo v rámci kraje.
Mezinárodní den dětí
Mladá muzika Šardice
se slavil i četbou knih
zvítězila v národní přehlídce
O tom, že mají
rodiče se svými
dětmi trávit spo−
lečný čas třeba
čtením pohádek
nebo povídáním,
hovoří projekt s ná−
zvem Celé Česko
čte dětem. Jeho
idea se natolik za−
líbila, že jej bude
už každoročně
podporovat i Me−
zinárodní týden
čtení. Meziná−
rodní den dětí
1. června tak byl
skvělou příležitos−
Dětský koutek si malí návštěvníci knihovny oblíbili okamžitě.
tí, jak společně
s nejmenšími oslavit jejich velký den, knihovna v Kyjově otevřela zákoutí na
třeba v knihovně, tedy v místě, kam hraní, aby se zabavili i ti nejmenší
si chodí pro hezké knihy, nad nimiž návštěvníci.
Týden čtení v Kyjově pokračoval
tráví čas sami nebo s rodiči.
O některé příběhy se s dětmi při− i v dalších dnech a na dalších mís−
šli podělit zástupci radnice, když tech. Zahrada informačního centra
dětem přišli číst z knížek právě u pří− patřila dětem, když se zde konalo
ležitosti zmiňovaného nápadu, který kulturní dopoledne pro děti mateř−
nese název Celé Česko čte dětem, ských škol. Dětem přišli zahrát malí
v němž se slavné osobnosti a další muzikanti Mládežnické dechové
dobrovolníci zapojují do čtení po− hudby při ZUŠ v Kyjově, kteří vystou−
hádek a příběhů, skrze které chtějí pili pod taktovkou svého dirigenta Mi−
upozornit na skutečnost, že čas loše Procházky. Malí návštěvníci se
strávený společně nad knihou nebo velmi těšili a také potleskem přivítali
povídáním si má udělat každý divadelníka Petra Moudrého, který
přišel se zubařskou loutkovou pohád−
rodič.
Projekt se postupně rozšiřuje do kou. A protože tento den patřil dět−
celé Evropy. Vždy prvních sedm dní ským příběhům, tak pohádky českého
v červnu tak bude patřit malým čte− básníka Ivana Martina Jirouse přijela
nářům, ale i těm budoucím, pro dětem číst básnířka a výtvarnice
−vh−
které u příležitosti Dne dětí Městská Marta Veselá −Jirousová.
ZÁPIS DO VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ KYJOV
Základní umělecká škola v Kyjově chystá zápis do výtvarného oboru. Hlá−
sit se mohou žáci 1. tříd základních škol až po maturanty, kteří mají zájem
o výtvarné umění a výtvarné aktivity. Výuka obsahuje průpravu žáků k talen−
tovým zkouškám na střední i vysoké školy, kresbu, malbu, grafiku, modelo−
vání, keramiku. Zájemci se mohou hlásit začátkem září přímo v ateliéru ZUŠ
nebo na tel.: 518 390 157 popř. 602 886 886. Na všechny nové žáky se
−red−
těší Dagmar Pucharová, která výtvarný obor vyučuje.
strana 6
a to vše všeobecně zamíchané do
sebe,“ přibližuje Michaela Červín−
ková náročnost soutěže.
Michaela si za svůj úspěch i re−
prezentaci odnesla nejen poděko−
vání zástupkyně ředitele a hezkou
knihu jako dárek, ale především
velké zkušenosti, které může uplat−
nit při studiu na Klvaňově gymnáziu,
kam nastupuje od prvního září do
školy.
I když prozatím nemá představu
o své budoucnosti, rozhodně chce
i nadále pokračovat ve svých koníč−
cích. Michaela je totiž velmi nadaná
nejen ve škole. Chodila do baletu,
hrála na flétnu, šest let hraje na
kytaru, vystupuje na vernisážích
−vh−
a chodí také do ZUŠ.
Mladá muzika Šardice, která dnes
působí pod ZUŠ v Kyjově, má za se−
bou velký profesní úspěch, když zví−
tězila v prestižní národní soutěžní
přehlídce dětských dechových hudeb.
Mladou muzikou Šardice prošlo za
dobu její existence už mnoho dob−
rých muzikantů. Ti, kteří ji tvoří dnes,
mají v průměru kolem 15 let, přičemž
nejzkušenějším je i třiadvacet, zato
nováčkům teprve deset. I přes tuto
nesourodost mají na hudebním poli
pod taktovkou současného umělec−
kého vedoucího Romana Kohoutka
obrovské úspěchy.
„Úroveň dechových orchestrů je
velká a rok od roku vzrůstá. Jezdíme
pravidelně po soutěžích, takže mů−
žeme srovnávat a je i nadále po−
třeba cvičit, makat každý týden na−
plno a nenechávat nic náhodě,“ říká
umělecký vedoucí souboru Roman
Kohoutek. Píle se v tomto oboru roz−
hodně vyplatila, když se rozhodla
porota soutěže ve Vysokém Mýtě
ocenit mezi šesti soubory šardickou
muziku i její sólisty. Celkem 36 mla−
dých muzikantů ze Šardic si můžete
poslechnout na nejrůznějších de−
chovkových festivalech v Šardicích,
Nenkovicích, v Dubňanech a o prázd−
ninách třeba i na Slovensku. Velkým
krokem dopředu bude i možná říj−
nová účast na mezinárodní světové
soutěži ve Španělsku. Mladá mu−
zika ze Šardic se představí i na Slo−
váckém roku v Kyjově v polovině
−vh−
srpna.
Malovalo se barvami země
Zajímavý projekt spojil asi stovku
dětí, které si mohly vyzkoušet, jaké
to je tvořit v plenéru. Malířská plátna
ale nezdobily olejovými barvami, jak
by se dalo čekat, nýbrž speciálně
umíchanými barvami země. V rámci
výuky se před časem zúčastnily mezi−
národní akce Malujeme barvami země,
technika se jim velmi zalíbila, proto ji
využily i tentokrát při společném tvo−
ření pod názvem Plenér 2011.
„Tak je to určitě lepší, než sedět
a učit se, protože malování mě
strašně baví a chtěl bych chodit do
takových keramických kroužků, jak
jsou v Kyjově,“ chválil změnu Michal
Cileček, žák ZŠ Žeravice.
Použitá technika byla vysoce eko−
logická, barvy země, neboli hlíny, sice
nabízí jen omezenou škálu odstínů,
přesto na plátnech vznikají zajímavé
−vh−
momenty.
Kyjovské noviny / červenec−srpen 2011
Placená inzerce
Majáles ve znamení cirkusu
Formování postavy
nemusí být dřina
Součástí akce před domem kultury byla také dortová bitva.
Diváky do dění zatáhla také studentka
znalá pantomimy.
I letošní Majáles byl díky cirkusovému
tématu hodně barevný.
Majáles je oslavou studentského
života. Každoročně s ním v Kyjově
přichází studenti Klvaňova gymná−
zia, kteří letos pojali jeho téma opět
s humorem. Účastníky průvodu i od−
poledního programu s volbou krále
a královny Majálesu zavedli do cir−
−vh−
kusu.
Zajímavosti
Nové fitness a rekondiční centrum
v Kyjově na Skleňáku není jen oby−
čejnou posilovnou s 58 moderními
stroji a samostatným zázemím pro
ženy. Zkušení tre−
néři vám zdarma
poradí, jak nejlépe
formovat postavu,
zlepšit fyzickou
zdatnost a v přípa−
dě zájmu také se−
staví jídelníček na
míru. Jednotlivé
stroje jsou zde na−
kombinovány tak,
aby návštěvníkům
pomohly zbavit se
přebytečných tuků
a kil, současně
umožnily tvarovat
postavu i svaly.
Cvičením si nejen
vylepšíte postavu,
ale také duševní
zdraví a koncent−
raci.
Kompletní služ−
by rekondičního
centra na Skle−
ňáku, které je plně klimatizováno, do−
plňuje široký výběr nápojů a výživo−
vých doplňků, které podtrhnout vaši
snahu zdokonalit tělo cvičením bez
ohledu na váš věk či váhu.
V každém
ročním období
něco pro vás
Pravidelné klienty jistě osloví
klubové karty a možnost výrazných
slev či zvýhodněných balíčků. Zacvi−
čit si i bez nich ale můžete za nej−
výhodnější ceny
v Kyjově.
Profesionální
obsluha, indivi−
duální poraden−
ství a rodinná at−
mosféra. Přijďte
si posedět u kávy
nebo čerstvého
toustu či bagety
dle vašeho výbě−
ru a chuti – to vše
najdete v nově
otevřeném spor−
tovním centru.
Cvičení ne−
musí být nutně
hodinovou zále−
žitostí a velkou
Ilustrační foto
dřinou – Fitness
Centrum Skleňák
je místem rela−
xace a odpočin−
ku. Přesvědčit
se o tom můžete
denně od 14té do 22té hodiny mimo
soboty.
Podrobné informace získáte na
www.fitness−sklenak.cz
tel. 774 615 115
Ros
tl
pěst iny pro
vá
ujem
e již s
20 l
et
Vše z vlastní produkce!
„ Tůje atd. na živý plot
za velkoobchodní ceny
„ Muškáty a další
balkonové rostliny
„ Dušičky − chryzantémy,
macešky, věnečky aj.
„ Vánoční stromky
z vlastní plantáže –
levné a čerstvě uřezané
„ Pokojové a řezané
květiny, dřeviny,
trvalky
Sedmá velmoc řádila v dračí lodi
Redaktoři Televize Slovácko Vojta
Johaník, Bára Žáková a Veronika
Hollerová už poněkolikáté vyjeli zá−
vodit na dračích lodích v Ostrožské
Nové Vsi. Jejich posádka Sedmá Vel−
moc si vedla poměrně dobře i přes−
to, že v den závodu teploměr ukazo−
val pouhých 12 stupňů, celý den
hustě pršelo a foukal silný vítr. Díky
skvělé sestavě, kterou doplnili další
novináři, sportovci a přátelé, se nám
podařilo několikrát zajet dobrý čas.
A na závěr jsme si alespoň na chvíli
−vh−
potěžkali pohár pro vítěze.
Kyjovské noviny / červenec−srpen 2011
Najdete nás pouze v jedné centrální
prodejně na ulici Svatoborská 403
(u kina směrem k Budvarce) v Kyjově
www.zahradnictvi−gardenia.cz
tel. 518 614 010, 728 896 973
strana 7
a snižte spotřebu PHM svého auta
Dojíždíte svým vozidlem do práce?
Chystáte se autem na rodinnou do−
volenou? Podívejte se, jak zredukovat
a snížit cestovní náklady, zmenšit opo−
třebení vozu a zároveň zvýšit bezpeč−
nost a pohodlnost jízdy.
Sníženou bezpečnost vozidla
a komfort jízdy může způsobovat ne−
vyváženost kol. Kmitáním kola vzni−
kají rázy, které se přenášejí do jeho
závěsů, částí řízení vozidla a tlu−
mičů. Způsobují navíc nerovnoměrné
opotřebení pneumatik, které jim
ubírá na životnosti. Namáhány jsou
také další části podvozku. Nežádou−
cím účinkům lze předejít včasnou pro−
hlídkou stavu pneumatik.
Příčinou zvýšené spotřeby paliva
nemusí však být jen problémy s ne−
vyvážeností pneumatik. Pohodlné
cestování dnes zabezpečuje u stále
více automobilů autoklimatizace. Je
však nezbytné, aby byla plně funkč−
ní. Netěsnost chladicího okruhu se
pak v důsledku projevuje na zvýše−
ném odběru výkonu kompresoru kli−
matizace a tím i na vyšší spotřebě
paliva. Dezinfekce výparníků s venti−
lačním systémem a interiéru vozidla
mimoto zahubí veškeré škodlivé
bakterie, roztoče, plísně, viry, pyly
a odstraní zápach. Součástí je i OZÓ−
NOVÁ DEZINFEKCE interiéru vozid−
la. Tento nový způsob dezinfekce
bude mít pozitivní vliv na vaše zdraví
i zdraví vašich dětí.
Nechejte si ZDARMA
zkontrolovat klimatizaci:
„ kontrola těsnosti klimatizačního
okruhu a funkčnosti kompresoru
klimatizace
„ kontrola stavu naplnění klimati−
zace chladícím médiem
Objednání na tel. čísle
518 698 430
Nechejte si ZDARMA
zkontrolovat stav pneumatik:
„ prohlídka stavu pneumatik
Objednání na tel. čísle
518 698 432
Bezplatnou prohlídku stavu pneu−
matik a klimatizace Vám zajistíme
při jedné návštěvě našich servisů v are−
álu ČSAD Kyjov a.s. na ulici Boršov−
ská 2228 v Kyjově. Otevřeno v pra−
covní dny 6.00 − 17.00, možnost
provedení prohlídky i v sobotu. Nevá−
hejte proto s objednávkou a nechte si
u nás ZDARMA zkontrolovat stav kli−
matizace a pneumatik Vašeho vozidla.
Placená inzerce
Jezděte bezpečněji
Váš tradiční partner
nejen v dopravě
www.csadkyjov.cz
Správa a údržba nemovitostí
Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov
Úklid bytových a nebytových prostor
Mytí oken, výloh
Čištění koberců a čalouněného nábytku
Hospodyňské práce
Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce
Telefon: 728 933 369
strana 8
www.uklid.yc.cz
Doprava v Kyjově zdarma
Kyjovské noviny / červenec−srpen 2011
SOBEK &),/,329,ÿ
www.sobek-filipovic.cz
518 612 235
mobil: 724 238 407
tel.:
Zlatá ulička 231, Kyjov
SLUŽBA
24 hodin
DENNĚ
Potřebujete reklamu? [email protected]
Kyjovské noviny / červenec−srpen 2011
Placená inzerce / strana 9
Uzavírky v ulicích města Kyjova
po dobu konání
XVIII. Slováckého roku
Jsou připravena dopravně−technická opatření
v oblasti středu města Kyjova, která ovlivní auto−
mobilovou dopravu v termínu od čtvrtka 11. 8. od
20.30 do neděle 14. 8. do 22.00. Uzavřeny bu−
dou tyto části komunikací:
„ Masarykovo nám. od křižovatky ulic
Svatoborská a Jungmannova
„ Masarykovo nám. od křižovatky ulic
Dobrovského a třída Komenského
„ Masarykovo nám. od křižovatky ulic
Urbanova a třída Palackého
„ ul. Dobrovského od křižovatky třídy
Komenského po křižovatku ul. Jungmannova
a Mezi Mlaty
„ ul. Urbanova od křižovatky s ulicí
Dobrovského po křižovatku s ulicí
Svatopluka Čecha
„ ul. Sv. Čecha od křižovatky s ulicí Urbanova
po Městský park (včetně spojovací ulice
s třídou Komenského
„ ul. Žižkova po levém břehu Kyjovky
od mostu ul. Jungmanova po most ul.
Dobrovského (včetně parkoviště
za Domem kultury Kyjov)
„ parkoviště na třídě Komenského
u dětské polikliniky
strana 10
Kyjovské noviny / červenec−srpen 2011
Kyjovské noviny / červenec−srpen 2011
Sobota 13. 8. 2011 od 11.30 do 16.30
„ třída Komenského od křížení
s ul. Dobrovského po křižovatku s ulicí
Nádražní a sídliště Zahradní
„ ul. Nádražní od křižovatky s třídou
Komenského po záchytné parkoviště na ulici
Nádražní (za autobus. terminálem)
„ ul. Zahradní od křižovatky s třídou
Komenského po křižovatku s ul. Mezivodí.
Po dobu pořádání kulturní akce budou pro vozi−
dla návštěvníků sloužit dvě záchytná parkoviště.
„ Parkoviště č. 1 – umístěné na ulici
Nádražní v prostorách složiště ŽST
„ Parkoviště č. 2 – umístěné na parcele
4055 „Od Boršovska“
Vzhledem k vzdálenosti parkoviště č. 2, bude
zajištěna kyvadlová doprava z tohoto místa do cen−
tra města na ul. Dobrovského a zpět. Místa budou
řádně označena pomocí dopravního značení. Ve−
řejná autobusová doprava bude mít po dobu ko−
nání slavností upravenou trasu, sledujte proto
pozorně případné změny autobusových zastávek
a trasy Městské autobusové dopravy Kyjov. Ve vlast−
ním zájmu, prosím, respektujte ve výše uvedenou
dobu dopravní značení a značení uzavírky. Vyhnete
se tak zbytečným problémům a komplikacím.
strana 11
strana 12
Kyjovské noviny / červenec−srpen 2011
Kultura
Amatérské výtvarnice tvořily na téma čaje
Čaj o páté, na
který pozvala gale−
rie při základní
škole Újezd a Ko−
menského, chut−
nal letos jinak než
obvykle. Nejenže
se podával tradič−
ně v šálcích, inspi−
roval navíc zdejší
amatérské výtvar−
níky k práci na
velmi zajímavém
projektu. Není vý−
jimkou, když kyjov−
ské galerie plní
svými výtvarnými
pracemi školáci
nebo pro změnu
Učitelka Dagmar Pucharová (na fotografii vpravo) spolu s některými autorkami výstavy o čaji.
profesionální vý−
tvarníci. O nic méně zajímavější kreslit. Tak jsme si řekly − všichni „Vůbec nic neprošvihnou, v našem
nejsou ani práce amatérské, může− zpívají a koncertují, my budeme ma− oboru totiž máme i studium pro do−
me−li tak nazvat výstavu s názvem lovat a kreslit. Eliška to dala dohro− spělé a scházíme se tak jednou za
Čaj. Její podoba totiž podle učitelky mady a už to máme druhý rok k ra− 14 dní,“ dodala Pucharová. Zají−
výtvarného oboru Dáši Pucharové pří− dosti spousty žen,“ uvedla Dagmar mavá výstava o čaji skončila se zá−
jemně překvapila nejen ji, ale i sa− Pucharová, učitelka výtvarného oboru věrem školního roku. Budete−li ale
ZUŠ. Výtvarný kroužek funguje na mít odvahu nebo spíš chuť připojit
motné autorky.
„Naše parta žen ve zralém věku dobrovolnosti a zájemci třeba i v po− se k partě výtvarnic při ZUŠ, můžete
se v podstatě sešla z iniciativy kročilém věku se mohou na ZUŠ kontaktovat učitelku výtvarného
−vh−
Elišky Urubkové, která chtěla pořád obracet i od dalšího školního roku. oboru Dagmar Pucharovou.
MAGAZÍN KYJOV
premiéra každou
středu v 18 h
Začátky vysílání:
18.00 − premiérová hodina,
20.00, 22.00, 24.00, 2.00, 4.00,
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00 − reprízy
PONDĚLÍ
Magazín Kyjov
Magazín Hodonín
Magazín Sport − premiéra
ÚTERÝ
Magazín Kyjov
Magazín Hodonín − premiéra
Magazín Sport
STŘEDA
Magazín Kyjov − premiéra
Magazín Hodonín
Magazín Sport
ČTVRTEK
Magazín Kyjov
Magazín Hodonín
Regiony − premiéra
Pátek 5. 8. 7.00 až 17.00
městská tržnice a před DK
FARMÁŘSKÉ TRHY
(každý první v pátek v měsíci)
Pondělí 11. 7.
otevření výstavy
MKS Kyjov a Galerie & Čajovna
VÝSTAVA OBRAZŮ
LIBORA OBRŠLÍKA
Výběr toho nejlepšího z tvorby,
potrvá do 4. srpna.
Sobota 30. 7. od 18.00
areál letního kina Kyjov
ŽALMANŮV FOLKOVÝ KYJOV
Jubilejní 15. ročník festivalu
bude programově zaměřen
k Žalmanově pětašedesátce
a slovem budou provázet Václav
Souček a Pepa Štross.
Program – 18.00 Old Boys
Poutníci, 18.35 vítězové
folkového kvítku 2011, 19.10
zdravice zasloužilých matadorů,
19.20 Petr Bende & cimbálová
muzika Grajcar, 20.15 Žalman
& hosté, 21.10 Nezmaři, 22.05
Bokomara & Naďa Urbánková,
23.00 Žalman & spol.
Předprodej vstupenek: IC Kyjov,
IC Hodonín, MKS Kyjov.
Rozloučení s Miroslavem Tichým
v Galerii Středočeského kraje
Úmrtí Miroslava Tichého spustilo čochy. Nadace Tichý Oceán v neob−
ohromnou odezvu v celém umělec− vykle krátké době realizovala toto dílo
kém světě. V pátek 20. května 2011 a zapůjčila ho Galerii Středočes−
Nadace Tichý Oceán a muzeum GASK kého kraje GASK Kutná Hora. Zahá−
zorganizovaly umělecké rozloučení jení výstavy a rozloučení s Mirosla−
s Miroslavem Tichým pro všechny vem Tichým se konalo za účasti
blízké i vzdálené kamarády a obdi− několika kyjovských občanů. Petr Ko−
vovatele kyjov−
zánek zavzpomí−
ského fotografa.
nal na přátelství
Přitom zároveň
s Mirkem v době
odhalili instalaci
totality a spo−
světoznámého
lečné procházky
brazilského
s fotoaparátem
umělce Ernesta
v rukou. Kurátor−
Neta s názvem
ka Noemi Smo−
Blue Mist Gray
líková z němec−
Girls, věnovanou
kého Bonnu ve
právě Miroslavu
své řeči označila
Tichému. Je do−
mezinárodně
provázena por−
slavného Tiché−
tréty Tichého od
ho za „umělce
fotografů Anne−
umělců“. Úcta
lies Strba a Pe−
a obdiv k Ti−
tra Kozánka.
chého bystrosti,
Ernesto Neto
s jakou pozoro−
byl od samého
val život kolem
začátku obdivo− Úžasná instalace je první výstavou Ernesta sebe a s jakou
vatelem díla Mi− Neta v České republice a vzdává poctu
byl schopen vy−
roslava Tichého. Miroslavu Tichému.
jmout jedince,
Již během prvního vystoupení Ti− většinou ženu, z každodennosti a pro−
chého na biennale v Seville Ernesta slavit ji. Ale ne jako Andy Warhol na
s dílem Tichého seznámil kurátor Ha− pět minut, na věčnost. Jeho snímky
rald Szeemann. Ernesto Neto se pak jsou pro věčnost určené doteky
zúčastnil projektu a výstav Artists for skutečnosti. Doteky, které se dějí
Tichý − Tichý for Artists.
s neopakovatelnou citlivostí pro dů−
Asi před rokem, během návštěvy stojnost lidské, převážně ženské
v Curychu u Romana Buxbauma, do− osobnosti. Proto tak fascinuje tento
stal Ernesto nápad vytvořit dílo, kte− fotograf jiné umělce a umělkyně.
rým by uctil Tichého tvorbu. Začal in− Kdo z nich netouží dotknout se svým
tenzivně pracovat na velké instalaci dílem lidské důstojnosti?
– chrámu z překližky a látky na pun−
Roman Buxbaum
Kyjovské noviny / červenec−srpen 2011
Foto archiv R. Buxbauma
MĚSTSKÉ KULTURNÍ
STŘEDISKO KYJOV
PÁTEK−NEDĚLE
Magazín Kyjov
Magazín Hodonín
Regiony
Od soboty 18.00 mohou být
pořady Regiony nahrazeny
programovými přílohami,
začátek vysílání 50 minut po celé
Programové
PŘÍLOHY
Kam za zdravím?
8. díl − Nemocnice Hodonín
vysílání od 23. 7. do 25. 7. 2011
Partner na Vaší cestě
ke zdraví
13. díl − Nemocnice Kyjov
vysílání od 6. 8. do 8. 8. 2011
Kam za zdravím?
9. díl − Nemocnice Hodonín
vysílání od 20. 8. do 22. 8. 2011
Podnikatelský
EXPRESS
Okénko do podnikatelské
sféry regionu
Pelikan Hardcopy CZ, s.r.o.
Podpora profesního vzdělánání
pracovníků
vysílání od 1. 8. do 8. 8. 2011
Podnikatelský inkubátor
Kunovice
Pozvánka na slavnostní
otevření objektu s koncertem
Báry Basikové – 30. 8. 2011
vysílání od 15. 8. do 22. 8. 2011
Každou sudou hodinu, vždy po
prvním zpravodajském magazínu
Aktuální magazíny i pořady také na
www.tvslovacko.cz
strana 13
Program kina
Kino Panorama Kyjov / červenec 2011
Čtvrtek 7. 7. ve 20.00,
pátek 8. 7. v 19.00
ŽENY SOBĚ
USA, 2011, režie: Paul Feig, hrají:
Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose
Byrne, Chris O’Dowd, Melissa Mc−
Carthy… Rozlučka se svobodou se
může nepěkně zvrhnout. Neplatí to
jen pro pány, jak nás o tom ná−
zorně přesvědčila komedie Pařba ve
Vegas, podobným předsvatebním
martýriem mohou projít i ženy.
Zvlášť, když je největší kamarádka
nevěsty magnet na katastrofy, který
dokáže i tak prostou věc, jakou je
výběr svatebních šatů proměnit
v horor. 125 minut, titulky, ne−
vhodný do 15 let.
Pátek 8. 7., neděle 10. 7. ve 21.30
Letní kino
ŽENY V POKUŠENÍ
ČR, 2010, režie: Jiří Vejdělek, hra−
jí: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáko−
vá, Veronika Kubařová, Vojtěch Dyk,
Jiří Macháček... Čtyřicátnice Hele−
na, uznávaná odbornice na manžel−
ské problémy jednoho dne zjišťuje,
že se dostala do situace, jaké řeší
se svými pacienty. Její doposud mi−
lující a milovaný manžel je přistižen
in flagranti s mladší ženou a He−
lena brzy bezradně stojí na prahu
nového života. Dvacetiletá dcera
Laura chce být matce oporou, záro−
veň se však potýká s nástrahami
vlastní první opravdové lásky. Po−
mocnou ruku nabízí k Helenině
zděšení i matka Vilma, bývalá he−
rečka, která na všechny situace
aplikuje svéráznou školu života.
118 minut, přístupný.
Sobota 9. 7., neděle 10. 7. v 17.00
RIO
3D
Brazílie/Kanada/USA, 2011, režie:
Carlos Saldanha... Podivínský pa−
poušek z malého města v Minne−
sotě se vydá na dobrodružství v Riu
De Janeiru. 80 minut, přístupný,
české znění.
Sobota 9. 7. v 19.00
AVATAR
3D
USA, 2009, režie: James Cameron,
hrají: Sam Worthington, Zoe Salda−
naová, Sigourney Weaverová,
Stephen Lang… Avatar před námi
otevírá neuvěřitelný svět za hrani−
cemi naší fantazie, svět střetu dvou
naprosto odlišných civilizací. Nově
objevená vzdálená planeta Pan−
dora je mírumilovné místo s obyva−
telstvem − Na’vi, žijícím v souladu
s divukrásnou vegetací planety. Po−
sádka vyslaná ze Země na své prů−
zkumné misi objeví na Pandoře
velmi cenný minerál, který by měl
na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu.
Pobyt na Pandoře je ovšem pro člo−
věka možný teprve po vytvoření jeho
genetického dvojníka, hybrida Ava−
taru, který může být ovládán psy−
chikou oddělenou od lidského těla
a fyzicky odpovídá původnímu oby−
vatelstvu Pandory, které má fluores−
centní modrou kůži a dosahuje tří−
metrové výšky. 162 minut, české
znění, přístupný.
Pondělí 11. 7., úterý 12. 7.,
středa 13. 7. v 18.00
PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA
3D
USA, 2011, režie: Rob Marshall,
hrají: Johnny Depp, Geoffrey Rush,
Penelope Cruz, Ian McShane, Ke−
vin R. McNally… Johnny Depp se
vrací ke své ikonické roli kapitána
Jacka v akčním příběhu plném prav−
dy, zrady, mládí a odchodů. Když se
Jack setká se ženou ze své minu−
losti, není si jistý, zda jde o lásku
— nebo zda tato žena jen „hraje na
city“ a využívá ho, aby našla legen−
dární Pramen mládí. Když ho do−
nutí, aby vstoupil na palubu Queen
Anne’s Revenge, lodi obávaného pi−
ráta Černovouse, Jack se ocitá v ne−
čekaném dobrodružství, kde neví,
koho se obávat více: Černovouse
nebo ženy ze své minulosti. 137
minut, české znění, přístupný.
Čtvrtek 14. 7., pátek 15. 7. v 16.30
a ve 20.00, sobota 16. 7.,
neděle 17. 7., pondělí 18. 7.,
úterý 19. 7., středa 20. 7. v 18.00
HARRY POTTER A RELIKVIE
SMRTI − ČÁST 2
3D
Velká Británie/USA, 2010, režie:
David Yates, hrají: Emma Watso−
nová, Helena Bonham Carterová,
Gary Oldman… Přichází poslední
dobrodružství ságy o Harry Potte−
rovi. V tomto výpravném finále es−
kaluje bitva mezi dobrem a zlem do
otevřené války čarodějného světa.
Nikdy nebylo v sázce tolik jako teď.
Nikdo už není v bezpečí. Je to ale
Harry Potter, kdo možná bude mu−
set podstoupit oběť největší, když
se přiblíží rozhodující bitva s Lordem
Voldemortem. Ale když se Volde−
mort dozví o jejich plánech, začíná
největší bitva a život, jak ho znají, už
nikdy nebude stejný... 120 minut,
české znění, nevhodný do 10 let.
Aktuální program Kina Panorama
najdete také na stránkách
strana 14
Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny
před prvním představením a mezi představeními. Tel. do
pokladny: 518 612 945, kancelář kina: 518 612 010,
e−mail: [email protected], www.kino−kyjov.cz
Čtvrtek 21. 7., pátek 22. 7. v 18.00
HANNA
USA/Velká Británie/Německo,
2011, režie: Joe Wright, hrají: Sa−
oirse Ronan, Cate Blanchett, Eric
Bana, Tom Hollander... Hannin ži−
vot se nepodobá životu žádného
z jejích vrstevníků − pro ni byla vý−
chova současně i výcvikem, to vše
ve snaze udělat z ní dokonalého za−
bijáka. Ale Hannina rodina má ve
světě nevyřízené účty a Erik si se
smíšenými pocity hrdosti a obav
uvědomuje, že už svou dceru ne−
může dále držet na jednom místě.
Tento okamžik Hannina dospívání
je pro ni opravdu velice drsný.
111 minut, titulky, nevhodný do
12 let.
Čtvrtek 28. 7., pátek 29. 7.,
sobota 30. 7., neděle 31. 7. v 17.30
AUTA 2
3D
USA, 2011, režie: John Lasseter,
Brad Lewis. Hvězdné závodní auto
Blesk McQueen a jeho přítel jedi−
nečný odtahový vůz Burák se ve
filmu „Auta 2“ dostanou na úžasná
místa, když je jejich cesta zavede
za moře. Tam budou soutěžit ve
vůbec prvním celosvětovém závodě
Grand Prix, kde se má rozhodnout
o nejrychlejším autě na světě. Ale
cesta na šampionát je plná děr,
objížděk a komických překvapení.
110 minut, české znění, přístupný.
Čtvrtek 28. 7., pátek 29. 7. ve 20.00
JANA EYROVÁ
Velká Británie, 2011, režie: Cary Fu−
kunaga, hrají: Mia Wasikowska, Mi−
chael Fassbender, Jamie Bell, Judi
Dench... Životní příběh Jany Eyrové
prostřednictvím flashbacků, které
mapují dramatické a pohnuté situ−
ace, jež zoufalou a vyděšenou mla−
dou ženu přivedly až do domu
duchovního otce Johna Riverse,
v jehož harmonické domácnosti se
chce nadobro odstřihnout od minu−
losti. 120 minut, titulky, nevhodný
do 12 let.
Sobota 23. 7., neděle 24. 7. v 16.30
V PEŘINĚ
3D
ČR, 2011, režie: F. A. Brabec, hra−
jí: Lucie Bílá, Karel Roden, Jiří Mádl,
Bolek Polívka, Eliška Balzerová…
Na malebném náměstí stojí proti
sobě dva domy. V jednom se na−
chází čistírna peří, v druhém má ka−
binet paní Hilda – vykladačka snů.
Mezi nimi vládne nepřátelství na
život a na smrt. 103 minut, pří−
stupný.
Sobota 23. 7., neděle 24. 7. v 18.30
STROM ŽIVOTA
USA, 2011, režie: Terrence Malick,
hrají: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica
Chastain, Joanna Going, Jackson
Hurst… Texas, 50. léta minulého
století. Jack O’Brien si prošel dět−
stvím plným her a krásné nevin−
nosti. Dospívání mu však přináší
rozčarování a vztah s jeho otcem,
který by mu pomohl tímto neleh−
kým obdobím projít, je dosti kom−
plikovaný. Jack je ztracenou duší
v moderním světě, která si klade
řadu otázek a snaží se ve svém
životě zorientovat. Kde je pravda?
Co je věčnost? Jak vznikl život?
138 minut, titulky, nevhodný do
12 let.
Sobota 30. 7., neděle 31. 7. ve 20.00
BOBR
Velká Británie, 2011, režie: Jodie
Fosterová, hrají: Mel Gibson, Cherry
Jonesová, Jodie Fosterová, Anton
Yelchin… Waltera už dlouho trápí
hluboké deprese. Jeho žena si ne−
zvládá se situací poradit a vyhodí
ho z domu. Walter se toulá měs−
tem a posílen alkoholem se ne−
úspěšně pokusí o sebevraždu. Bě−
hem noční alkoholové procházky
najde kdesi v popelnici maňáska
s bobří hlavou. Bobr začne k Walte−
rovi mluvit a stane se jeho prostřed−
kem pro komunikaci s lidmi kolem
sebe. Vše se začíná obracet k lep−
šímu avšak jen do chvíle, kdy bobr
Waltrovo vědomí naprosto pohltí.
91 minut, titulky, nevhodný do
12 let.
Promítání letního kina
je z důvodu technických
prací (v souvislosti
se Slováckým rokem)
v areálu až do konání akce
v polovině srpna zrušeno.
www.kino−kyjov.cz
Kyjovské noviny / červenec−srpen 2011
Společenská rubrika
Vážná hudba
Kyjovská hudební tělesa
NAROZENÍ
Nikola Klimešová
Lukáš Filípek
Dominik Výlet
Jan Křivánek
3.
30.
18.
18.
6. 2011
5. 2011
5. 2011
5. 2011
zahájila letní sezónu
JUBILANTI
Anna Panglová
Anna Dubská
Josef Ronek
Václav Bimka
Marie Vašíčková
Františka Frýbortová
Jaromír Dřímal
Lubomír Kopka
Vít Horák
Ludmila Procházková
Anna Gruberová
Bohuslav Hojač
Františka Kasparová
Jarmila Horáková
Elsa Svobodová
Jaroslava Skřivánková
Zdenka Munková
Anna Sukopová
Růžena Šlampová
97
95
92
92
91
91
90
85
85
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
ÚMRTÍ
Vlastimil Frodl
1. 2. 1929 – 26. 5. 2011
Božena Plevová
22. 10. 1926 – 14. 5. 2011
Jiřina Jančová
26. 6. 1941 – 15. 5. 2011
František Svoboda
18. 10. 1926 – 12. 5. 2011
Štěpán Polášek
26. 12. 1930 – 6. 6. 2011
Orchestr při jednom z koncertů ve freskovém sále milotického zámku.
Komorní orchestr města Kyjova
i sbor Carmina Vocum nedávno za−
hájily letní hudební sezónu, kdy se
pravidelně posluchačům představují
při koncertech v Miloticích. Freskový
sál zámku totiž jejich interpretaci
hudby dává nezaměnitelné kouzlo.
Nový repertoár, noví muzikanti i noví
sólisté – v tomto složení se předsta−
vil Komorní orchestr města Kyjova při
tradičním letním koncertu, který zval
posluchače vážné hudby do zámku.
Ten má své osobité kouzlo v každé
roční době. Rozmanitý výběr skladeb
barokní hudby dává muzikantům
velké možnosti, jak předvést svůj ta−
lent. Stejně tak se o týden později před−
stavil i sbor Carmina Vocum. Obě tě−
lesa budou přes léto odpočívat, aby
Poděkování
v druhé polovině roku mohla začít
s přípravou nového programu.
„Komorní orchestr města Kyjova
a sbor Carmina Vocum jsou dvě
tělesa, která vystupují vedle sebe.
V létě si dopřejí zaslouženou pauzu,
na podzim se nám rýsuje příležitost
zahrát si v rámci španělského sdru−
žení Čamartyn, které má sídlo ve Vra−
cově, no a na Vánoce nás zase čeká
tradiční maraton,“ říká sbormistr
Mario Kudela. Kyjovští posluchači se
na výsledky nové spolupráce budou
moci těšit nejdříve v příštím roce.
Rozhodně ale nebudou chybět v na−
bídce koncertů tradiční vánoční a no−
voroční setkání s hudbou Carminy
Vocum a Komorního orchestru města
−vh−
Kyjova.
CONCENTUS MORAVIAE
V MILOTICKÉM ZÁMKU
Mezinárodní festival Concentus
Moraviae letos již po šestnácté při−
nesl nezapomenutelné hudební zá−
žitky a možnost spojit je s návště−
vou půvabných zámků a kostelů.
Jeden z koncertů pod hlavičkou
města Kyjova proběhl i v sále milo−
tického zámku. Komorní i sólové
skladby pěti českých skladatelů tří
století zněly z freskového sálu v kom−
binaci harfy, hoboje a klavíru, s ni−
miž vystoupili Kateřina Englichová,
Vilém Veverka a Ivo Kahánek. Slav−
nostní zahájení 16. ročníku festi−
valu proběhlo v bazilice sv. Prokopa
v Třebíči a festival putoval po 16 měs−
tech jižní Moravy a Vysočiny.
„Když jsem tady poprvé účinkoval
před šesti lety, tak jsem to vnímal
jako velmi významné pozvání a festi−
val se za tu dobu velmi výrazně vy−
profiloval. Myslím, že dramaturgicky
patří k tomu nejlepšímu u nás,“ pro−
hlásil hudebník Vilém Veverka. Spo−
jení sólistů Englichové, Kahánka a Ve−
verky inspirovalo skladatele Pavla
Nováka Zemka k vytvoření tria pro ho−
boj, harfu a klavír s názvem O Kráse
pozemské a Kráse Ráje III. Podle
dramaturga Aleše Březiny, jenž stál
také u prvního ročníku mezinárod−
ního projektu České sny, festival po−
skytuje volnou ruku v tom, jaké hudeb−
níky chcete oslovit a jaký program
zařadit. Dnes jsou již České sny ne−
dílnou součástí festivalu a putují po
90 městech Evropy, tentokrát s podti−
tulem Sny, otisky a vzpomínky. −vh−
Vlastivědné muzeum
CHTĚLA BYCH PODĚKOVAT MUDr.
Pavlu Hojačovi a MUDr. Martě Kai−
serové a Charitě Kyjov za veške−
rou péči poskytnutou mému man−
želovi Štěpánu Poláškovi.
Milada Polášková, Nětčice
Inzerce
PRONAJMU JEDNOPOKOJOVÝ BYT
s balkonem v Kyjově Za Stadi−
onem. Byt je v osobním vlast−
nictví, rekonstruovaný, zařízený.
Tel.: 776 703 800.
PRODÁM CHATU V MORAVANECH
– Kameňák – Paní Háje. Tel.: 602
953 320
HLEDÁM PŘÍTELKYNI k vážnému se−
známení sportovního typu. Jsem
45/183 sportovní postavy, v roz−
vodovém řízení, dcera 2,5 let ve
střídavé péči. Tel.: 608 339 531.
Redakce
PŘEJEME ČTENÁŘŮM HEZKÉ
PRÁZDNINY A DOVOLENOU!
Blešák byl letos poprvé umístěn
v nových prostorách muzea.
Omega Plus se zbavuje věcí, aby získali
finance na provoz a humanitární dopravu.
Jak se návštěvníci přesvědčili, staré
gramofony i desky jsou stále funkční.
Muzeum nabídlo bleší trh i gramofony
I druhý bleší trh se vydařil
Prodat, nakoupit, vyměnit, levně
získat – to vše bylo možné na blešá−
ku, který už podruhé uspořádalo Vlas−
tivědné muzeum v Kyjově. V rámci
Muzejní noci se proto do jeho budov
vypravili obyvatelé města za, větši−
nou starými, opotřebovanými věcmi
z domácnosti, které ale jinde mohou
být k užitku. Co je škoda vyhodit,
ocitá se často také v humanitárních
sbírkách, i proto bylo OS Omega Plus
z Kyjova už podruhé jedním z pro−
Kyjovské noviny / červenec−srpen 2011
dejců muzejního blešáku. Někdo si
jen prohlížel, někdo sháněl kon−
krétní předměty a někdo dokonce
s úspěchem nakoupil, nabídka sorti−
mentu totiž byla i letos bohatá a růz−
norodá.
Vlastivědným muzeem zněla
hudba ze starých desek
Ty si mohli poslechnout návštěv−
níci výstavy gramofonů, které jsou
typické pro první polovinu minulého
století. Do Kyjova je zapůjčil sběra−
tel Martin Stránský. Jeho sbírka dnes
tvoří 40 starých gramofonů a 3 ti−
síce desek. Gramofony restauruje
tak, aby zase dokázaly spustit staré
šlágry. Pochází z Anglie, Německa
i České republiky, přičemž pamět−
níci mohli při návštěvě muzea zavzpo−
mínat i na fakt, že každé přehrání si
kdysi vyžadovalo novou jehlu. Součástí
výstavy byly také dva fonografy,
které zaznamenávají zvukové vlny na
voskový papír, hliníkovou fólii nebo
−vh−
voskový váleček.
strana 15
Sport
Atleti přivezli zlato a stříbro
Foto archiv R. Kolajové
V polovině červ−
na olomoucký atle−
na se šest sportov−
tický ovál vrátily jako
ců Atletického klu−
členky výběru Jiho−
bu Kyjov vypravilo
moravského kraje
do Olomouce na
na V. letní olympiádu
Mistrovství Moravy
dětí a mládeže Čes−
a Slezska starších
ké republiky.
Romana Kolajová
žáků a žákyň na
dráze.
Další výsledky
Svěřenci trenérů
atletů AK Kyjov
Aloise Vrbovského
Běh Moravským
a Josefa Pazourka
Pískem (11. 6.):
podali hodnotné vý−
mladší hoši 200 m:
kony. Dařilo se Mar−
2. Hajný Hynek,
kétě Sedláčkové
3. Cibulka Tomáš,
v běhu na 100 m
6. Krist Jiří, příprav−
překážek (7. mís−
ka dívky 400 m:
to), Pavlíně Vysko−
5. Leciánová Moni−
čilové na 150 m
ka, přípravka hoši
(8. místo), na 60 m
400 m: 3. Hanák Lu−
(11. místo) i Radi−
káš, 5. Hanák Jan,
mu Cahlíkovi v hodu
8. Křemeček Dani−
oštěpem (15. mís−
el, mladší žákyně
to). Na stupně ví−
600 m: 3. Balážová
tězů vystoupala šta−
Klára, starší žákyně
feta na 3x 300 m
900 m: 1. Kolajová
(Kolajová, Rybaříko−
Natálie. III. kolo druž−
vá, Výletová), která
stev staršího žactva
skončila na 2. mís−
Hodonín (5. 6.): Na−
tě. Nejvyšší příčku
tálie Kolajová 20 bo−
a titul Mistr Moravy
dů, Tereza Rybaří−
a Slezska získala Úspěšná kyjovská štafeta
ková 14 bodů, Anna
v běhu na 800 m (3x 300 m) na stupních vítězů.
Natálie Kolajová, která svůj běh pro− Výletová 10 bodů, Pavlína Vyskoči−
měnila v souboj s časem. Posunula lová 8 bodů, Marie Bušinová 6 bodů,
své osobní maximum a časem Kateřina Průdková 3,25 bodu, Mo−
2:18,01 min. přepsala 5 let starý nika Bělochová 3,25 bodu, Romana
okresní rekord na dráze. Šlo o úspěš− Opatřilová 2,25 b., Dominika Budí−
nou generálku. Natálie Kolajová, Te− ková 1,25 b. Celkově družstvo skon−
−red−
reza Rybaříková a Anna Výletová se čilo na 4. místě z 8 družstev.
Foto archiv klubu
z Mistrovství Moravy a Slezska
Kyjovské fotbalové mini přípravce se letos na turnajích dařilo.
Nejmladší přípravka FC Kyjov 1919
na mezinárodních turnajích
Začátkem června uspořádali or−
ganizátoři z kyjovského fotbalového
klubu II. ročník turnaje O pohár města
Kyjova – Champions cup pro sedmi−
leté chlapce.
Za nádherného počasí se na Dol−
ňácko sjelo 10 mužstev z okolních
měst, z Brna, Zlína, Opavy a ze Slo−
venska. K vidění byla špičková ko−
paná této věkové kategorie a nád−
herné i dramatické souboje. Zástupci
kyjovské kopané, rozdělení do dvou
družstev, obsadili po vyrovnaných
soubojích a těsných výsledcích v tur−
naji 7. a 8. místo. Z celkového pr−
venství se radovali hráči týmu Zbro−
jovka Brno A.
O dva týdny později se sedmiletí
chlapci zúčastnili mezinárodního tur−
naje Arsenal café cup v Hodoníně,
na který se sjelo 12 družstev z Mo−
ravy a Slovenska. Kyjovští hráči po−
dávali po celý turnaj vynikající výkony
a po zaslouženém vítězství v zá−
kladní skupině a smolně prohraném
semifinále nakonec vybojovali třetí
místo za celky Arsenal Rožnov pod
Radhoštěm a FC Trnava. Velký dík
a uznání zaslouží nejen mladí fotba−
listé za šikovnost a předváděné vý−
kony, ale i jejich trenér Radek Víšek
a další obětavci a rodiče, kteří se
o přípravu dětí starají po celý rok.
Dušan Nenička
Osmý ročník Kyjovského okruhu
se nezadržitelně blíží. První zářijový
víkend ve dnech 3.−4. 9. 2011 se
v Kyjově utkají jezdci kubatur třídy
Klasik, což jsou motocykly do roku
výroby 1972, a Poháru přírodních
okruhů, do kterého spadají novější
motocykly s obsahem od 125 do
600 ccm.
Velkou změnou oproti loňskému
roku bude snížený počet závodů bě−
hem jednoho dne, což ovšem nijak
neochudí divácký zážitek. Již v so−
botu odpoledne po trénincích totiž
budete moct spatřit napínavý zá−
vod jezdců do 600 ccm s názvem
O pohár Petra a Tomáše Hlavatko−
vých.
V neděli se pak po ranním do−
provodném programu, který zaplní
mladí jezdci na minibicích, můžete
těšit na hlavní závody. Kyjovský okruh
láká stále více jezdců z celé Evropy,
ke francouzské účasti by letos měli
přibýt závodníci z Anglie. Samozřej−
mostí je účast motocyklové legendy
šestinásobného mistra světa Jima
Redmana, který si Kyjov natolik oblí−
bil, že zde oslaví své významné ži−
votní jubileum.
strana 16
Ilustrační foto Jiří Šimeček
Silniční závody motocyklů v Kyjově letos poosmé
PRO OBČANY MĚSTA KYJOVA A DIVÁKY VIII. ROČNÍKU KYJOVSKÉHO OKRUHU 2011
Prosíme tímto občany, které zá−
vody a jejich doprovodné akce nepři−
tahují, o toleranci a shovívavost. Zá−
roveň žádáme v zájmu bezpečnosti
všech diváků i jezdců o dodržování
pokynů pořadatelů po celou dobu
trvání akce. Zvláště se pak jedná
o zákaz vstupu na závodní dráhu
v průběhu závodu.
Trať okruhu se uzavírá projetím
vozidla s červenými majáky, po skon−
čení závodu se může vstoupit na trať
až po projetí vozidla s bílým prapo−
rem, které trať otevírá. Následuje
přestávka, kterou můžete využít
k přechodu nebo přejezdu po zá−
vodní dráze. Přejezd vozidel je však
možný pouze ve směru závodní
dráhy.
Po přestávce projede opět vozidlo
s červenými majáky, které trať uza−
vře a až do další přestávky je vstup
na závodní dráhu z bezpečnostních
důvodů přísně zakázán.
Rodiče, mějte pod neustálým do−
hledem své děti, zvláště ty, které si
ještě neumí přečíst bezpečnostní
upozornění. Mějte, prosím, také na
paměti bezpečnost svých domácích
mazlíčků, zejména psů a koček. Ne−
nechte je volně pobíhat v prostoru
závodní dráhy a jejím okolí.
Igor Daněk, Motoklub Kyjov
Kyjovské noviny / červenec−srpen 2011
2x foto archiv školy
Škola pro sluchově postižené
uspořádala atletický den
Účastníci závodů si otestovali výkonnost
v tradičních atletických disciplínách.
Speciální škola pro sluchově po−
stižené uspořádala atletický den. Na
oválu sportovního stadionu v Kyjově
a jeho přilehlých plochách si zaspor−
tovaly v atletických disciplínách zá−
kladní školy, speciální ško−
la i studenti gymnázia.
„Sport v našem zaříze−
ní je samozřejmostí. Spor−
tujeme prakticky každo−
denně, pořádáme spoustu
sportovních akcí, a to ne−
jenom pro nás, ale pro
školy, sluchově postižené
z celé republiky, účast−
níme se i celostátních
sportovních her nebo tře−
ba Kyjovské laťky,“ bral
atletické setkání jako sa−
mozřejmost ředitel spec.
školy Miroslav Hula. Ten
také prozradil, že v příštím roce by
se po deseti letech mohly v Kyjově
opět konat i celostátní sportovní hry
sluchově postižených, za účasti
−vh−
13 zařízení z celé republiky.
Žáci se zapojili do Běhu naděje
Humanitární akce, inspiro−
vaná během Terryho Foxe, už
potřetí proběhla v Kyjově. Do
Běhu naděje na podporu ne−
mocných rakovinou se připojily
desítky kyjovských školáků.
„Běh naděje je přirozeným
pokračováním známějšího
Běhu Terryho Foxe. Jedná se
o solidární akci s nemocnými
s rakovinou, takže jsme rádi,
že se dá vybrat nějaký finanč−
ní příspěvek. Hlavně tady ale Na trať bylo možné vyjet i na kole, s kočárkem,
jde především o to, aby si i děti na invalidním vozíku nebo na bruslích.
uvědomily, že i mezi námi jsou ne− solidárnost vyjádřena úplně nejlépe,“
mocní a vůči těm nemocným mu− prohlásila Ilona Pecháčková, ve−
síme být nějakým způsobem soli− doucí odboru školství a kultury při
−vh−
dární. Přirozeným pohybem pak je ta MěÚ v Kyjově.
Michal Vašík a Tomáš Hába bojují ve čtyřhře na letní olympiádě dětí a mládeže.
Michal Vašík vyhrál olympiádu
Michal Vašík získal
výpravu Jihomorav−
zlatou medaili na
ského kraje, která cel−
Hrách V. letní olympi−
kově zvítězila ziskem
ády dětí a mládeže
29 zlatých, 21 stříbr−
České republiky v Olo−
ných a 40 bronzových
mouci. V rámci sou−
medailí a celkovým
těže stolního tenisu
počtem 620 bodů
žáků ZŠ praktických
(o 125 bodů více než
byli za Jihomoravský
kraj na 2. místě). Vý−
kraj vybráni 2 zástup−
znam tohoto úspěchu
ci – žáci kyjovské ško−
potvrdil také hejtman
ly Michal Vašík (z Vra−
JMK, Michal Hašek,
cova) a Tomáš Hába
který vítěze přijme
(z Dubňan). Michal Va−
v září v sále zastupi−
šík naprosto přesvěd− Michalova radost z ocenění.
telstva kraje. O Hrách
čivým způsobem zvítězil ve dvou− V. letní olympiády se můžete více
hrách a společně s Tomášem Hábou dozvědět na www.olympic.cz/
skončili těsně pod stupni vítězů ve odm2011 a na stránkách výpravy
−red−
čtyřhrách. Přidali tak cenné body pro JMK www.jmkodm.cz.
FOTBALOVÝ SOKOL VLKOŠ HLEDÁ ODVÁŽNÉ DÍVKY
TJ Sokol Vlkoš hledá zájemkyně do dívčího oddílu kopané. Vítány jsou
dívky a ženy všech věkových kategorií. Náš oddíl, hrající Moravskoslezskou
divizi žen skupinu B, do svých řad přijme všechny zájemkyně, včetně úpl−
ných začátečnic. Podmínkou členství v oddílu je pravidelná účast na ak−
cích oddílu, trénincích a zápasech. Více informací u předsedy TJ Sokol Vl−
koš, o.s. Josefa Novosada (tel: 607 190 827, e−mail: [email protected]),
www.fotkyzfotbalu.ic.cz (sekce Dívky).
Děvčata z DDM Kyjov se v soutěži aerobiku neztratila
Děvčata od pěti let se už několik
let mohou seznámit se základy ae−
robního cvičení. Starší děvčata se
pak účastní soutěží a reprezentují
právě DDM Kyjov.
V letošním roce se dívky zúčast−
nily soutěže VZP L’DIAMONDS Aero−
bic Tour 2011. Tato soutěž měla
celkem šest kol, z toho poslední
finálové. DDM Kyjov reprezentovala
tři družstva a ve věkové kategorii
8−10 let se představila dvě družstva.
Myšky se skladbou Karneval v Riu,
kterou děvčata nacvičila pod vede−
ním trenérky Nely Kostihové a Smaj−
líci se stejnojmennou skladbou pod
vedením trenérky Sabriny Forma−
nové. Ve věkové kategorii 14−24 let
bojovala o medaile děvčata Stars
pod přísným okem Nely Kostihové se
skladbou Letušky. Všechna družstva
pilně cvičila a trénovala od podzimu
Kyjovské noviny / červenec−srpen 2011
do jara a rozhodně se během sou−
těže ve velké konkurenci neztratila.
Důkazem toho jsou i krásná umístění.
V mladší kategorii stojí za zmínku
2. místo a 3x 4. místo pro Myšky
a jejich Karneval v Riu, 5. místo pro
Smajlíky a jejich veselou skladbu.
Stars se skladbou Letušky úspěšně
odolávaly průměrově starším druž−
stvům a získaly 2 x 2. místo a 2 x
3. místo.
Za všechny rodiče a fandy aero−
biku chceme poděkovat trenérkám
Nele a Sabrině za trpělivost, nasa−
zení a čas, který věnují našim dětem.
Věříme, že i přes drobné problémy,
které se letos na soutěžích objevily,
budou mít chuť a dostatek energie
pokračovat. My všichni o to roz−
hodně stojíme a budeme je ze všech
sil podporovat.
Rodiče cvičenek aerobiku
strana 17
Ustavující schůze Šachového
klubu Kyjov proběhla v srpnu 1923
v hospodě U Vrtalů, dnes Nový Svět,
za přítomnosti 15 členů. V letech
1923 −1950 spočívala činnost klubu
v přátelských a pohárových utkáních
družstev, přeboru klubu jednotlivců,
letních a podzimních turnajích. V le−
tech 1951−1993 hrálo A družstvo
v krajské soutěži a okresním pře−
boru, B družstvo v okresní soutěži.
V letech 1955 −1965 pracoval s mlá−
deží Jaroslav Gillar, později velká
opora týmu Loko Brno.
V roce 1994 byl šachový život
v Kyjově utlumen. Novodobý rozkvět
šachové hry zde začal v roce 1995,
kdy pod křídly zdejší organizace
Sokol vznikl oddíl Š. K. 1923 Sokol
Kyjov, který již o dva roky později po−
stoupil z OP I. do KP II. a v sezoně
2010/2011 obsadil v této soutěži
4. místo.
2x foto archiv klubu
Šachový klub v Kyjově oslavil již 88. narozeniny
Takto se hrály šachy v Kyjově kdysi a takto je u nás mladí šachisté hrají dnes.
V roce 2008 a 2010 se v Kyjově
konal Přebor ČR družstev mladších
žáků v šachu. I v Kyjově dobře ví, že
v mládí je budoucnost a tu nyní tvoří
nadějní členové oddílu Marek Ja−
goš (1999), Michael Malík (2000)
a Jakub Strnad, kteří na memoriálu
V. Hory v Hluku obsadili 3. místo
s 18,0 body (2. Staré Město 18,0 b.,
1. Loko Brno 18,5 b.).
Šachový kroužek žáků a žaček
bude opět zahájen ve čtvrtek 8. září
2011 od 15.00 v klubovně Soko−
lovny Kyjov. Veřejnost současně
zveme v sobotu 30. července na
94. Budvar Cup od 13.00 do pivnice
Budvarka.
Ivan Pařízek, předseda Š.K.1923 Sokol Kyjov
Vyrazili k Jadranu na kolech
Z Kyjova do italského Terstu se
na kolech vydala skupinka nadšen−
ců. Důvodem toho, že cestu k Jader−
skému moři zvládli na vlastní pohon,
rozhodně nebyla snaha ušetřit na
dovolené co nejvíc peněz, ale ze−
jména jejich vášeň pro cyklistiku.
„Jezdíme už dlouhá léta s naším
cyklokroužkem, zhruba 14 let, a jsme
hodně vytrénovaní. Tohle není ně−
jaká originální novinka, protože jsme
zvládli už jiné podobné akce, jako
Petra Navrátilová a Matěj Třešňák uspěli na turnaji Grand Prix Brno.
Karatisté získali další medaile
Pro závodníky kyjovského Karate
Klubu proběhl první červnový víkend
ve znamení mezinárodního turnaje
Grand Prix 2011 v Brně. V konku−
renci 21 soupeřů vybojovala v sou−
těži kata Petra Navrátilová bronz za
3. místo. V kategorii kumite doros−
tenců do 61 kg podlehl až ve finále
o hlavu většímu a zkušenějšímu br−
něnskému soupeři Matěj Třešňák,
a z Brna si tak zcela zaslouženě od−
vezl stříbro za 2 místo.
Velmi slušně si vedl Volodymyr
Zhyvachivsky, pro kterého tento tur−
naj znamenal první zkušenost se
soutěžním karate. Vzhledem k tomu,
že karate trénuje teprve od září loň−
ského roku, se spíše předpokládalo
jeho rychlé vyřazení daleko zkušeněj−
šími soupeři. Naproti tomuto očeká−
vání se Vlado statečně držel a v kata
začátečníků obsadil 4. místo a v nej−
těžší kategorii turnaje zápasu jednot−
livců kumite senioři BRH se umístil
dokonce na 5.− 6. místě.
Více informací najdete na strán−
kách klubu www.karate−kyjov.cz.
Petr Fiala, trenér KK Kyjov
například jízdu přes Alpy. Máme
zkrátka obrovského koníčka a tím je
cyklistika,“ popsal výšlap na Jadran
autor nápadu Petr Hudeček.
Trasa měřila 800 kilometrů a čle−
nové Slováckého cyklokrúžku ji
zvládli za šest dní s denní porcí více
než 130 kilometrů. To proto, aby jim
zbyl čas také na koupání ve Středo−
zemním moři.
Cyklisté si zvolili město Terst,
protože do něho mohli dojet po cyk−
lostezkách a silni−
cích přes Rakous−
ko a Slovinsko,
čímž se vyhnuli
dopravně přetí−
ženému Chorvat−
sku. Pro členy
kyjovského cyklo−
kroužku to není
první podobné
dobrodružství na
kolech. Za sebou
mají třeba pře−
jezd Alp po ces−
tách, kterými jez−
dí peleton Tour
de France.
V této sestavě letos vyrazili do Itálie nadšenci z Kyjovska.
Mirek Pechura
Advokátní kancelář
JUDr. Marie Šlampová a Mgr. Miroslava Kůrová
NÁRODNÍ SRAZ VOZŮ SIMCA, TALBOT I CHRYSLER
Simca klub Česká republiky pořádá ve dnech 2. 9.−4. 9. 2011 národní
sraz vozů Simca, Talbot i Chrysler v Autokempu Strážnice. Zveme obyvatele
Kyjova a okolí k přehlídce těchto vozů, která se uskuteční 3. 9. ve 14.00
na náměstí. Přijďte se pokochat krásou historických francouzských vozů
z 50. až 80. let minulého století.
oznamují změnu sídla od 1. srpna 2011
v budově na ulici Žižkova 791/25 v Kyjově,
v 1. patře (vedle stavebnin JAZ).
Telefonický kontakt 518 610 077 zůstává stejný.
Kyjovské noviny
– vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČO 00285030. Zhotovuje J. D. Production, s. r. o. Uherské Hradiště. Redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová,
tel. & fax 518 616 883, tel. 777 781 788, e−mail: [email protected], Eduard Mezera, 777 781 779. Inzerce: tel. 776 087 644. Povoleno OÚ Hodonín dne 25. 1. 1993 reg. zn. 3706002/93. Evid. č. MK ČR E10475. Grafický
design & typografie KAM Studio Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad 5 100 ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: 29. 6. 2011.
strana 18
Kyjovské noviny / červenec−srpen 2011
HO11SH128
Kostelec. Prodej krásné zděné chaty
s vinným sklepem zařízené k celoroč−
nímu bydlení.
1.020.000,− Kč
tel. 734 510 523
HO11SH112
HO11SH105
Šardice. Prodej nového pěkného domu
5+kk s velkou zahradou. Dům je vhod−
ný i k podnikání.
3.350.000,−Kč
tel. 734 510 523
Dambořice. Prodej rodinného domu
4+1 po rekonstrukci, částečně pod−
sklepený. Pozemek 200 m2 .
1.720.000,− Kč
tel. 734 510 525
HO11SH136
Vlkoš. SLEVA! Prodej RD 2+1 se za−
hradou a kvelbeným sklepem. K domu
náleží zahrada 500 m2 .
690.000,− Kč
tel. 734 510 524
HO10SH124
HO11SF109
Kyjov. Hezký byt 2+1, 56 m 2 v Kyjově
na sídlišti U Vodojemu v klidné části
kousek od centra města.
1.179.000,− Kč
tel. 734 510 523
HO11SH117
Dubňany. Prodej 2 gener. domu v Dub−
ňanech velikosti 3+1 a 4+1 s venk. po−
sezením, garáží a zahrádkou
3.180.000,− Kč
tel. 734 510 523
HO11SH133
Strážovice. Hezký dvougenerační dům
po částečné rekostrukci. Nové koupel−
ny, plastová okna atd.
2.650.000,− Kč
tel. 734 510 525
Milotice. Hezký dům v Miloticích s te−
rasou a výhledem na barokní zámek.
Pozemek 840 m2 .
3.649.000,− Kč tel. 734 510 524
HO11SL105
HO11SF119
Koryčany. Prodej stavebního pozemku Dubňany. Prodej velmi pěkného rekon−
se zahradou v klidné části města.
struov. bytu 2+1 v OV s balk. blízko
v klidné části města.
817.000,− Kč
tel. 734 510 523 1.275.000,− Kč
tel. 734 510 523
HO11SH116
Archlebov. Nabízíme Vám stárší čás−
tečně zrekonstruovaný rodinný dům
3+1. Pozemek k domu 1000 m2 .
950.000,− Kč
tel. 734 510 525
Ceny nemovitostí jsou včetně právních služeb, znaleckého posudku a poplatků.
)![-ßå$,!')
”ĉ)*,!**&0
1Ćĉ)![-ßå$,
!')*[ĉ!)[
SURG
ɛ
UR GLɑ WL
H
LSUD
UR GLɑ
H
Řešíte svou bytovou situaci, stavíte dům,
plánujete rekonstrukci a potřebujete zajistit
výhodné financování?
úvěry na bydlení „ hypoteční úvěry
půjčky „ přefinancování hypotéky
úroková sazba již od 3,7 %
Právě pro Vás je tu firma
Aleš Mezík, tel. 736 683 793
"
#
! !
Svatoborská 428, Kyjov (naproti STK), tel.: 518 610 351
www.amedeo.cz, www.eshop.amedeo.cz
Kyjovské noviny / červenec−srpen 2011
Placená inzerce / strana 19
strana 20
Kyjovské noviny / červenec−srpen
Placená inzerce
2011

Podobné dokumenty

Kyjovske noviny 12-2012 na web

Kyjovske noviny 12-2012 na web je totiž v kontejnerech na směsný odpad vidět halda novin či pet lahví. A přitom hned vedle je nádoba na tří− děný odpad. To je hanba a ostuda ta− kových sousedů, kteří jsou lhostejní k životnímu p...

Více

Kyjovske noviny 1-2012 na web

Kyjovske noviny 1-2012 na web budou i obyvatelé radnice Občané s adresou trvalého po− bytu na radnici jsou nově povinni pla− tit za svoz komunálního odpadu. Roz− hodli o tom zastupitelé. Podle nich je takové rozhodnutí spravedl...

Více