bezpe č n ě vp ř í rod ě avhor á ch

Komentáře

Transkript

bezpe č n ě vp ř í rod ě avhor á ch
1
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH
www.hudy.cz
info hudy
č.2 / březen / 2005
www.hudy.cz
str. 2
str. 7
Lano, laso, špagát…
Plánování túry
Horské slunce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kvalitní sluneční brýle a stálá péče o pokožku vystavenou horskému slunci. Takové
chování by mělo být určitě samozřejmostí.
Text z pera Matthiase Möhrle, dermatologa z univerzitní kožní kliniky v německém
Tübingenu určitě přesvědčí i ty, kteří ochranu před horským sluncem podceňují.
Typy lan
Použití lan
Lana a vlhkost
Lexikon lana
Rázová síla
Pádový faktor
Praktické rady
Symbolem kamarádského ducha je v lezení
bez diskuse lano. Obsáhlý a komplexní
blok přináší snad všechno důležité, co
byste o laně měli vědět. Autorem hlavního
textu je renomovaný šiřitel osvěty bezpečnosti v horolezectví Pit Schubert. Důležité
informace si přečtete i díky podkladům od
firem Lanex a Beal.
[email protected] // březen
číslo 2 / 2005
[email protected]
str. 23
úvodem
Plánování = samozřejmost
Pro letní i zimní túry
7 kroků plánování
Shromažďování informací
Dynamické plánování
Vyhodnocení túry
Kdo z vás, lezců, skialpinistů nebo snowboardistů, plánuje každou túru? Přitom jde
o velmi důležitý předpoklad bezpečného
pohybu, zejména pak v zimním, potenciálně
lavinovém prostředí. Dvojice švýcarských
horských vůdců Wicky & Wassermann
výstižně a systematicky zpracovala metodiku
této nedílné součásti každé „túry“ – inspirujte se!!!
Jak plánovat
Skitour Card
Při plánování túry se musí postupovat strategicky, pracovat s mapou, shromažďovat
informace a vyhodnocovat je. Pomůckou je
Avalanche Card – karta, která vám usnadní
přípravu túry.
 Text a ilustrace: Emanuel Wassermann a Michael Wicky
Dobré plánování túry pomáhá včas odhalit nebezpečí a případně zvolit túru jinou nebo stávající pozměnit.
Pokud to ovšem jde. Při plánování má člověk dostatek klidu a času, může si promyslet různé alternativy, a především není vystaven reálnému nebezpečí. Důkladná příprava před túrou napomáhá také k vytvoření si rozhodujícího náskoku z hlediska bezpečnosti. Místo kouzelné hůlky poslouží mapa, informace z lavinového zpravodajství a meteorologie, zprávy od kompetentních osob a samozřejmě i zkušenost samotného horského vůdce.
V rámci plánování musíme promyslet celou túru od A do Z. Rozbor trasy provádíme v 7 krocích, které je třeba systematicky
opakovat před každou túrou:
1. Shromáždit a vzájemně porovnat
informace
2. Prostudovat klíčová místa
3. Najít alternativy a varianty
4. Naplánovat body rozhodování
5. Stanovit podrobný plán túry
6. Ověřit předpokládaná rizika
7. Přizpůsobit se reálným podmínkám
(dynamické plánování)
Po volbě túry uděláme úvodní hrubé
plánování. Promyslíme při tom krok 1
až 3. Pokud ještě neznáme podmínky ani
účastníky túry, položíme si jednoduše
otázku, jací musí účastníci být, abychom
mohli túru uskutečnit.
Posléze, při detailním plánování těsně
před túrou, podrobněji prostudujeme
kroky 1 až 3 a doplníme je o kroky 4 až
7. Přípravný proces plynule přechází do
„aktivního plánování“ na cestě. Po túře
pomáhá porovnání plánování se skutečným průběhem k prohloubení zkušeností
a poučení pro příště.
 Krok 1. Shromáždit a vzájemně porovnat informace
V tomto prvním kroku si uděláme obrázek o průběhu trasy a shromáždíme
všechny dostupné informace - jak co se
týče počasí, sněhu a lavinové situace,
tak i účastníků túry. Trasu si zakreslíme do mapy nejlépe v měřítku 1:25 000
a zhruba si vyznačíme klíčová místa
a časovou náročnost. Veškeré informace
skialpinismus
horolezectví
w w w. b e r g u n d s t e i g e n . a t
Návod jak zvýšit svou bezpečnost na zimní i letní túře
(skitouring, sněžnice, alpské lezení, via ferrata)
7 KROKŮ PLÁNOVÁNÍ TÚRY
Srovnání s bezpečností v horách odhalí překvapivé podobnosti. Rozhodující není stav
vybavení, často ani naučené způsoby jištění, technika a podobně. Při řešení kritických
situací zpravidla rozhoduje způsob myšlení a přístup k bezpečnosti obecně. Důležité
je naučit se přistupovat k bezpečnosti z obecné perspektivy, zkusit si v jakékoli situaci
představit různé scénáře imaginárních nehod či nehod plynoucích z mé bezprostřední
činnosti. To je výrazně těžší, než se naučit správně slaňovat.
Vlastní úvaha o bezpečnosti je mnohem cennější, než pasivně absolvovaný kurz
o nejlepších technikách. S perfektním vybavením (hardwarem) a perfektními technikami jištění (softwarem) ještě pořád není horolezec vybaven optimálně proti nebezpečí, kterému je vystaven. Nejdůležitější je totiž jeho myšlení a přístup ke každé činnosti
kterou provádí (liveware). Způsob myšlení a přístup k bezpečnosti pak ovlivňuje veškeré další oblasti - nákup a výběr vhodného vybavení, nácvik technik, školení a kontrolu vlastního partnera při lezení, dvojitá kontrola sebe sama, rozhodování o předčasném návratu z cesty, sledování počasí apod. Výrazem přístupu k bezpečnosti je i čtení
odborného tisku, v neposlední řadě je důkazem změny přístupu k vlastní bezpečnosti
možná i to, že se trpělivý čtenář dostal až sem.
Lukáš Hančil
&Steigen
Berg
horskou túru
Do poloviny 20. století byla bezpečnost v průmyslu hodnocena především podle technického stavu zařízení. Toto hodnocení podle „hardwaru“, který lze snadněji kontrolovat, se však ukázalo jako nedostatečné. K hodnocení celkové bezpečnosti přispívají
mnohem větší měrou „měkké“ faktory (software), do kterých lze zahrnout způsob
řízení, postupy, plánování. Avšak ani ideální kombinací tvrdých a měkkých faktorů
není možné pokrýt vše, co se pod pojmem risk management v průmyslu skrývá. Nedílnou částí bezpečnosti je totiž člověk, v průmyslu by se tedy dalo říci liveware, který
je pro přínos k bezpečnosti často rozhodující, a je významem nadřazen hardwaru či
softwaru.
(volně převzato ze Safety Culture – Risk Awareness, Swiss Re)
o počasí a podmínkách (např. sníh, ledovec apod.), které můžeme shromáždit
díky telefonu nebo internetu, zaneseme
do formuláře (ke stažení na www.hudy.
cz a www.transalp.cz), který nám pomáhá v lepší orientaci při plánování. Poté
porovnáme nejkritičtější pasáže co se
týče nebezpečí lavin s aktuální lavinovou situací a předpovědí, zejména pak
strmost svahu a jeho expozici. Hledáme
rovněž problémová místa s otevřenými
ledovcovými trhlinami. Na letní túře
v zaledněném terénu musíme vymýšlet
trasu v dostatečné, bezpečné vzdálenosti
od ledopádů a séraků. Možnost padajícího kamení musíme zohlednit tehdy,
chystáme-li se na zajištěnou cestu nebo
na alpské lezení. Samozřejmě při všech
aktivitách vytipováváme exponovaná
místa s nebezpečím pádu.
Následně nás zajímá přesné složení naší
skupiny. Odpovídají schopnosti účastníků kondiční a technické náročnosti této
túry? Krátké zhodnocení limitních variant (možnosti dopravy, jízdní řády lanovek, vleků a autobusů) doplňuje přehled
o plánované túře.
aplikujeme některou ze strategií, s jejíž
pomocí nakonec vyhodnotíme, zda lze
nebezpečné místo přejít nebo ne (Stop or
Go, redukční metoda 3x3).
 Krok 2. Prostudovat
klíčová místa
Poté co jsme si vytvořili přehled, systematicky hledáme další klíčová místa
a studujeme je. O každé pasáži si musíme udělat přesný obrázek a vytvořit
strategii, jak bychom ji mohli překonat:
Jak přesně vypadá terén? Jak je strmý?
Co leží nad naší trasou a co pod ní? Jaké
podmínky tam můžeme očekávat? Jak
je toto místo překonatelné? Mohu se na
ostatní účastníky a sám na sebe spolehnout? Jaké musí být počasí a viditelnost?
Odkud si mohu klíčová místa poprvé
prohlédnout, apod.?
Při detailním studiu klíčových míst
často zjistíme, za jakých konkrétních
okolností jsou překonatelná. Je důležité
si tyto podmínky stanovit předem, protože na trase si musíme být včas jisti, zda
tyto předpokládané skutečnosti opravdu
platí. Pro zvýšení rezervy v rámci bezpečí se přesvědčíme, zda-li jsou standardní
opatření dostatečná (např. rozestupy při
výstupu nebo sjezdu) a jaké speciální vybavení budeme potřebovat (cepín, lano,
stoupací hřebeny atd.). V zimním terénu
lehké
bezpečné
těžké
nebezpečné
nízko
nízko
klíčová místa
Zvládnutelná místa? Technika? Taktika? Výbava?
 Krok 3. Najít alternativy
a varianty
Túra je naplánována natolik, že dobře
známe očekávané podmínky, účastníky
i trasu, odhalili jsme zákeřnosti klíčových míst, a teď zbývá naplánovat alter-
2
tem, z kterého není návrat možný vůbec,
nebo by byl velmi náročný.
Zakreslit rozhodnutí a kombinovat je
s přestávkami.
 Krok 5. Stanovit podrobný
plán túry
Zakreslit různé alternativy
 Krok 4. Naplánovat body
rozhodování
U rozhodujících bodů trasy nám musí
být jasno, které varianty použijeme anebo jakou taktikou budeme klíčová místa
překonávat. Zásadní kritéria musíme
určit v teple chaty, protože na cestě, pod
tlakem času a skupiny dojde často k přehlédnutí důležité informace. Na papíře
nebo v hlavě si proto předem pevně stanovíme strategii pro každý rozhodující
bod. Situace může tedy vypadat takto:
„Pokud bude na hřebeni vyfoukaný sníh,
pak…, jinak jdeme…“ apod. Rozhodující
body souvisejí obvykle s klíčovými místy
a rozcestími před vstupem do nové terénní oblasti. Plánujeme je ale také před mís-
Na základě podrobné přípravy vytvoříme přesný časový plán. Nutné vybavení
je přesně stanoveno. Co potřebují řadoví
účastníci túry, co nese vůdce (vůdcové) jako společný materiál pro skupinu
(lana, atd.)? Kdo přesně jde s námi a kde
se sejdeme? Všechny poznámky mohou
být napsány např. na okraj mapy. Cesty
vyznačené v mapě jsou zkontrolovány
a eventuelně ještě připíšeme symboly odpovídající místům odpočinku, rozhodujícím bodům a místům důležitým z hlediska míry nebezpečí.
 Krok 6. Ověřit předpokládaná rizika
V této fázi po konečném naplánování
túry provedeme příslušné ověření rizik
např. pomocí chronologického překontrolování. Každou jednotlivou etapu
od příjezdu přes dosažení vrcholu až
po sjezd/sestup a návrat domů ještě
jednou systematicky ověříme z hlediska rizika. Pro každou konkrétní část si
položíme otázku, co by se zde mohlo
přihodit, za jakých podmínek a do jaké
míry je to pravděpodobné. V dalším
kroku ještě jednou vše prohlédneme
a zeptáme se, jak se jednotlivé dílčí
aspekty mohou navzájem ovlivňovat
Batoh s mnoha funkčními detaily plně vyhovující
všem alpinistickým sportům. Výškově stavitelné vrchní
víko s kapsou, vnitřní kapsa na cennosti, odnímatelný polstrovaný bederní pás, stabilizační a kompresní
popruhy, smyčky pro uchycení cepínů a maček, boční
nosiče na lyže, vyjímatelná podložka na sezení, postranní zipy umožňující přístup do batohu z boku,
kompatibilní na vodní rezervoár.
Barva: Červená / oranžová, šedá / černá
Hmotnost: 1750 g(1250 g bez beder. pásu a hliník.
výztuh)
Kompatibilní na vodní rezervoár
Materiál: Deuter-Ballistic-Nylon
Objem: 35+8 l
Odvětrávací systém: Alpine Back System
Počet hlavních komor: 1
Rozměry: 68x34x24 cm
Samostatné boční kapsy
Speciální poutka, nosiče, jiné zvláštnosti
Vrchní víko s kapsou
další cesta (mlha), nedorozumění a přestávky ja-
Cena: 2 790 Kč HUDYpartner: 2 595 Kč
Cena: 3 650 Sk HUDYpartner: 3 395 Sk
kéhokoliv druhu (focení).
Co se může přihodit?
 Krok 7. Přizpůsobit se realitě - krok k dynamickému
plánování
Nejpozději v tomto kroku musí být
všichni účastníci informováni. Seznámení celé skupiny s nejdůležitějšími argumenty rozhodování a jejich zdůvodnění
napomáhá prosadit je před účastníky.
Plánování se tak plynule stává dynamickým, mění se v čase a dle okolností. První rozhodnutí padají již v předvečer túry.
Ráno posuzujeme, zda se počasí přes noc
vyvíjelo dle očekávání. Během jízdy lanovkou stojíme u okna a porovnáváme
skutečné podmínky s těmi, které jsme
očekávali při večerním základním plánování. Dynamické plánování během túry
nyní znamená na základě rozpoznaných
aktuálních podmínek zhodnotit naplánovaný scénář, nikoliv volit spontánně
např. jiné varianty sjezdu, jež nebyly naplánovány.
www.hudy.cz
skialpinismus
horolezectví
dit či je nad síly prvolezce přelézt klíčovou lanovou délku. Důležité je systematicky vypátrat všechna dílčí rizika horské
túry, k čemuž lze použít 3 navzájem kombinovatelné metody:
Chronologické ověření
Túra je chronologicky krok za krokem
ověřena. Případné otázky zní: „Na kterých svazích mnou plánované cesty je
riziko lavin největší?“ a „Kde mohu být
vystaven jinému alpskému nebezpečí?“ nebo „Jaké další vlivy mohou snížit
mou/naši bezpečnost?“.
▲ Alaska / Alaska Lady
Pevná celokožená turistická bota s goretexovou
membránou. Vhodná pro turistiku a VHT.
Barva: Hnědá
Dop. impregnace:
Hmotnost: 1720 g (pár průměr pánské) / 1380
g (pár průměr dámské)
Mezipodešev: Air Pulse
Podešev: Vibram® Fuora
Podšívka: GORE-TEX®
Rozsah velikostí: 36 - 48
Svršek: Kůže Nubuk
Cena: 5 590 Kč HUDYpartner: 5 199 Kč
Cena: 7 290 Sk HUDYpartner: 6 780 Sk
4
„The worst case“ – nejhorší
případ
K vyhledání dílčích rizik můžeme také
použít hypotetické nehody. Při této metodě rozmýšlíme, co nejhoršího by se
na túře mohlo stát, jak, kde a díky čemu
by mohlo k této nehodě dojít. Často jde
o zřetězení, spojení okolností, které nakonec vedou k nehodě. Tento imaginární
řetězec chyb má zásadní výhodu, že rozborem jeho jednotlivých článků můžeme
ve finále předejít souhře těchto okolností.
Intuice
Někdy není potřeba namáhat hlavu, nýbrž stačí moment klidu k přesnému určení, co může být nejchoulostivějším na plánované túře. Důležité je najít si vědomě
čas k poslechu vnitřního hlasu.
MANAGEMENT RIZIKA
ŘI PLÁNOVÁNÍ TÚRY
Plánování túry jako takové lze považovat za aktivní management rizika. Tvoří
nejdůležitější část celého „risikomanagementu“ každé túry, protože plánování
túry pomáhá najít nebezpečná místa
a souhry okolností způsobující nehody:
• klíčová místa musí být nalezena a analyzována;
• s ověřením rizika (krok 6 v plánování
túry) mohou být vypátrány další možné
zdroje nebezpečí.
Při plánování túry jsou vyhodnocena
rizika a stanovena opatření k jejich minimalizaci:
• volba túry vhodná pro skupinu;
• dobrá volba trasy s alternativami;
• stanovení taktiky pro pohyb
v klíčových místech;
• odhad časového rozvržení a nutného
materiálu;
• poskytnutí dobrých informací
skupině.
Dobrý management rizika vyžaduje
standardizované postupy, aby ve spěchu
nedošlo k opomenutí důležitého bodu.
Proto musí být plánování túry propracováno vždy systematicky, dle výše zmiňovaných 7 kroků. A zcela na závěr se
nabízí následující kontrolní otázky k ověření, zda nebylo nic opomenuto, zda jsem
túru připravil správně. Z hlavy musím
dokázat zodpovědět následující důležité
otázky:
SKITOURING
• Jaký je stupeň lavinového nebezpečí
podle oficiální prognózy? Hlavní nebezpečí?
• Může být mlha? Taktika při mlze?
• Je/byl silný vítr? Jestliže ano, z jakého
směru foukal?
• Jaká je časová náročnost túry? Její převýšení? Čas startu?
• Počet účastníků? Kdo vede skupinu?
• Nejdůležitější klíčová místa? Strmost
svahů? Taktika? Alternativy?
• Nebezpečí v důsledku ledovcových
trhlin a pádu do trhliny?
• Další povinný materiál k základnímu
vybavení?
ALPSKÉ LEZENÍ
• Jaká je přístupová cesta pod nástup
– její časová náročnost, technické obtíže,
srovnávat
s plánováním
Dynamické plánování během cesty.
Chcete výhodně nakoupit?
informujte se na
cestou:
pozorovat!
vnímat!
Vyvodit
důsledky
▲ Guide 35+
Pozor na žrouty času - přecenění technických
dovedností a kondice, vyšlapávání stopy, nejasná
(kritické by mohlo být například zmeškání ranního vlakového spoje, protože
oteplování během dne činí výstup na
chatu nebezpečným). U každého zjištěného potenciálního nebezpečí si klademe otázku, jakými opatřeními můžeme
jeho riziko minimalizovat.
v sekci výprodej
nebezpečí lavin?
• Jaký je aktuální stav stěny (led, voda)?
– důležitý je průzkum stěny dalekohledem nebo vyhledání cesty na
fotce, jenž stěnu zobrazuje, a její porovnání s TOPO (nákres lezecké cesty). Následně je třeba se zaměřit na místa, která se
úplně neshodují.
• Čas potřebný nejen k výstupu, ale i ke
slanění? Dostatečná rezerva?
• Jaká je předpověď počasí?
METODY VYHLEDÁVÁNÍ
RIZIKA
Podstatné je odhalit, kde nebezpečí číhá,
vypátrat pokud možno všechny jeho
zdroje. Je ovšem k ničemu, když se plánování túry točí pouze kolem lavinového
nebezpečí a nakonec někdo spadne z na
led vyfoukaného vrcholového hřebene,
potok bez mostu nelze bezpečně přebro-
▲ Air Light
Samonafukovací karimatka pro outdoorové použití.
Vzduchové kanálky a jádro matrace z vysoce kvalitního pěnového materiálu Rubex zaručují maximální
komfort. Otočný kovový ventil odolný vůči mechanickému poškození. Součástí karimatky je transportní
vak a originál opravná sada Metzeler. Karimatka je
dodávána také ve velikosti S a XL.Tento výrobek získal
ekologické ocenění za rok 2004 od bavorského ministerstva životního prostředí.
Hmotnost: 850 g
Velikost: 181x51x3 cm
Vnější materiál: Nawaro (slunečnicový olej)
Vnitřní materiál: Rubex Duo Cell®
Zateplovací límec:
Cena: 2 190 Kč HUDYpartner: 2 037 Kč
Cena: 2 850 Sk HUDYpartner: 2 651 Sk
• Technické obtíže ve stěně a při
sestupu?
• Klíčová místa? Varianty výstupu, ale
i sestupu?
• Je cesta odjištěná nýty a borháky?
V jakém stavu jsou štandy?
• Materiál potřebný k výstupu a jeho
rozdělení?
• Počet účastníků? Kdo je vedoucí?
[email protected] / číslo 2 / 2005
nativy. Může to být varianta vyhnutí se
klíčovému místu, alternativní cíl v půli
cesty, nebo zcela jiný cíl túry. Ten je vždy
nutný, protože si nikdy nemůžeme být
předem jisti, zda odhad okolností, terénu a účastníků odpovídá skutečnosti.
Příprava různých variant nám umožňuje
rychle změnit trasu k alternativnímu cíli.
Když plánujeme příliš striktně a bez variant – podle hesla „všechno nebo nic“,
směřujeme k podcenění nebezpečí jenom
proto, že nabízející se alternativy nejsou
uspokojivé.
www.hudy.cz
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH

3
nevstupovat
na svahy 40° a více
2 mírné
nevstupovat
na svahy 35° a více
3 značné
nevstupovat
na svahy 30° a více
4 vysoké
zákaz túr
5 velmi vysoké
NOVÝ SNÍH
PROVLHNUTÍ
LAVINY
SNĚHU
??? jak intenzivní ??? nosnost krusty ???
• Důsledkem ztráta pevnosti a tím soudržnosti sněhové vrstvy
• Způsobuje 50% spontánních lavin
• Příčiny: výrazné oteplení, déšť
• Nejčastěji za teplých jarních dnů bez nočního mrazu
• Pozor při jarních túrách v odpoledních hodinách
??? kdy naposled ??? kolik ??? s působením větru ???
od 3.stupně (značné) je kritické množství nového sněhu:
• 10 – 20 cm při nevýhodných podmínkách
• 20 – 30 cm při průměrných podmínkách
• 30 – 50 cm při výhodných podmínkách
Podmínky určuje síla větru (vítr je stavitelem lavin!!!), teplota, charakter povrchu
starého sněhu, četnost a pravidelnost sjíždění svahu.
Nový sníh + vítr = nebezpečí deskových lavin
PRASKÁNÍ
SVAHU
+421484199724, M. Fatra +421415695232
Tatry 421524422820, Z. Tatry jih +421445586218, Z. Tatry sever +421435395101, N. Tatry +421445591678, V. Fatra
Evropa 112, Rakousko 140, Švýcarsko 1414, Itálie 118, Bavorsko 19222, Francie 18, ČR 155, Slovensko 18300 (V.
Telefony v nouzi
97-% lavin na svazích ≥ 30°, 84-% lavin na svazích ≥ 35°, 90-% lavin uvolnil zásah člověka, 63-% neštěstí se
stalo při 3. (značném) stupni, 17-% při 2. (mírném) stupni lavinového nebezpečí.
63-% neštěstí se stalo na závětrných svazích díky navátému sněhu (deskové laviny) v rozmezí expozice SV
– V – JV, 27-% neštěstí se stalo na stinných svazích s nestabilní sněhovou vrstvou (plovoucí překrystalizovaný
sníh, povrchová jinovatka) v rozmezí expozice SZ – S – SV, 10-% neštěstí se stalo na slunečných, návětrných
svazích se stabilní sněhovou vrstvou díky provlhlému sněhu, v rozmezí expozice JV – J – Z – SZ.
STATISTIKA (výběr)
Záchrana vrtulníkem
• zóna bez překážek 25 x 25 m, horizontální
dosedací plocha 6 x 6 m
• sklon plochy max. 8°
• v okruhu 50 m nesmí být volné předměty
• sněhový podklad pokud možno udusat
• navigátor klečí na okraji dosedací plochy
dokud se rotor nezastaví
• pohyb osob v blízkosti vrtulníku jen při stojícím rotoru jinak jen za doprovodu posádky a
vždy za očního kontaktu s pilotem
Nejčastější chyby vedoucí
k lavinovým neštěstím
• Chyby v plánování túry
• Přílišná ochota brát na sebe riziko
• Ignorování varovných podnětů
• Nedostatečná vybavenost
• Pohrdání varovnými radami znalců
• Špatná volba trasy (neoptimální využití terénu)
• Chybný odhad času túry (hlavně na jaře)
• Nedisciplinovanost při sjezdu
• Túra za špatné viditelnosti
• Příliš velká skupina
• Sám na túře
Nesmyslné mýty o lavinách –
nepravdivé nesmysly
• Málo sněhu znamená malé lavinové nebezpečí
• Za nízkých teplot nepadají laviny
• Les chrání před lavinou
• Stopy lyží na svahu signalizují bezpečí
• Na krátkém svahu se nemůže nic stát
• 3 dny po sněžení je lavinové nebezpečí passé
• Na drsném povrchu nepadají laviny
• Laviny padají jen za špatného počasí
• Praskání ve sněhu signalizuje výhodné sesedání
sněhové vrstvy
LAVINOVÁ PŘEDPOVĚĎ NA INTERNETU
www.lawine.org – odkazy na všechny evropské skialpinistické regiony
Vybavení na lyžařské túry
Chování v terénu – konfrontace s plánem
• Sklon svahů
– stále odhadovat a měřit (kritická hranice 30°)
– sledovat strmé svahy nad sebou i pod sebou
• Expozice
– Většina úrazů se stává na stinných strmých svazích v
blízkosti hřebenů
• Reliéf
– V terénu využívat oblé, bezpečné vyvýšeniny,
hřebeny (konvexní). Vyhýbat se dolinám a soutěskám,
je-li to možné
– členitější terén umožňuje volbu bezpečnější trasy
• Vegetace
– Les nechrání před deskovými lavinami
Sněhové podmínky
• mocná vrstva sněhu je stabilnější než tenká
• test sněhové vrstvy (kluzný blok, kompresní
zkouška) mohou přinést informace o nestabilních a
kluzných vrstvách ve sněhové pokrývce
Počasí může rychle změnit lavinové
nebezpečí
• srážky – sníh, déšť, intenzita
• vítr – síla, směr (vítr ve výškách, lokální vítr)
• teplota – aktuální, dosavadní vývoj, tendence
• viditelnost – předpoklad pro optimální volbu trasy
• oblačnost – nedojde k ochlazení a promrznutí povrchu sněhové vrstvy (nebezpečné hlavně na jaře)
Kdy vzniká lavinové nebezpečí
• nový sníh padající za větru
• rychlé a citelné oteplení
• slabá, nestabilní vrstva uvnitř sněhové pokrývky
• první krásný den po sněžení bývá zvlášť bohatý na
neštěstí
Povinná výbava skialpinisty (každý vždy) – lyže,
vázání, boty, pásy, stoupací hřebeny na lyže, teleskopické hole, lavinový vyhledáváč, sněhová lopata,
lavinová sonda, bivakovací vak pro 2 osoby.
Pro skupinu (vždy) – mapa, busola (GPS), lékárnička,
náhradní pásy, lepidlo na pásy.
V ledovcovém terénu navíc každý – sedací úvazek, 1x
karabina HMS, 2x karabina se zámkem, sešitá plochá
smyčka 120 cm, pomocné šňůry – repky průměru 5–6
mm, délky 1,3 a 5 m, případně 1x Tibloc, případně 2 ks
tvarově stejných karabin bez zámku, pro skupinu lano
typu 1 nebo 1/2, délka 40 – 60 m.
Podle charakteru túry – stoupací železa (co nejlehčí),
lehký turistický cepín.
Hlavní otázky ohledně průběhu trasy
• Kudy vede cesta?
• Kde se nachází
nejožehavější místa
z hlediska lavinového nebezpečí?
• Která jsou místa
s nebezpečím pádu
lyžaře / lezce?
• Vyžaduje naplánovaná trasa zvláštní lyžařské /
lezecké dovednosti?
• Vyskytnou se během cesty lezecké
úseky, např. od místa, kde necháváme
lyže, k vrcholu?
• Jaké bude celkové převýšení (výstup
i sjezd) a horizontální délka trasy?
• Kde se nechází orientačně náročná
místa v případě mlhy?
• Na ledovcích: kde jsou úseky s trhlinami? Je nebezpečí pádu ledu?
Zásady první pomoci v lavině
• co nejdříve uvolnit hlavu a hrudník, uvolnit
dýchací cesty, zjistit zda byla vzduchová kapsa
• kontrola základních životních funkcí
– dýchání,vědomí, krevní oběh. případné
oživování
• ochrana před dalším prochlazením
• stálý dohled a péče
• transport vrtulníkem
• co nejvíce lidí vyprošťuje lopatami (opatrně,
pohyby ze strany)
• poskytnutí první pomoci (prvotně uvolnit
dýchací cesty a hrudník)
CO JE DOBRÉ
VĚDĚT
skytuje dobrý přehled o možných túrách
v regionu a o průběhu cesty.
• Průvodce lyžařských túr pro danou
oblast.
• Informace od chatařů, horských
vůdců, místních znalců terénu, obrázky,
pohlednice.
• Dalekohled pomůže při průzkumu
během túry v „sousedství“.
• Prohlédnutí alternativní túry na
internetu, např.: www.lezec.cz, www.
gipfelbuch.ch, www.bergsteigen.at.
Chování nezasypaných
• cílem je vyhrabat zasypané(ho) do 15 min.
každá vteřina má cenu zlata, kamarádská
pomoc má přednost před telefonováním záchranné službě.
• pečlivě pozorovat lavinu a bod zmizení
postiženého
• všichni přepnou vyhledávače do řežimu
„přijímač"(včetně otřesených nezasypaných)
• stanovit velitele záchrany a plnit jeho
pokyny. družstvo rozdělit na „vyhledávače" a
„vyprošťovače" (mají vždy batoh s sebou)
• získat přehled – promyslet – jednat (co
nejrychleji, systematicky)
• velitel zavolá pomoc (112)
• při vícenásobném zasypání pečlivě organizovat dohledání
Chování zasypávaného
Pokusit se lavině ujet (lze zřídka), otevřít
vázaní, zahodit hůlky, kolena proti hrudníku,
ruce držet pevně před obličejem – vytvořte si
vzduchovou komoru. Po zasypání se uklidnit,
pomalu dýchat, věřit v záchranu
ZÁCHRANA
V-LAVINĚ
Vyhodnocení túry
Cílem je poučit se z chyb (zpětná vazba =
vylepšení kvality plánování)
Prameny informací pro plánování túry
• Mapa 1:25 000 pro detailní plánování.
• Mapa lyžařských túr 1:50 000 - po-
Sjezd
• 30 m rozestupy od sklonu ≥ 30° (nebo jednotlivě)
• jezdit jednotlivě (organizovaně) od sklonu ≥ 35°
Výpočet času potřebného pro túru
• Z mapy odečíst celkové převýšení
a celkovou horizontální vzdálenost.
• Čas výstupu v hodinách = výškové
metry / 400 + horizontální vzdálenost
v km / 4. K tomu připočítat přestávky,
u lezeckých pasáží si eventuálně všímat
času, který zabere jištění vůdce.
• Sjezd: Připočítáme ¼ doby výstupu.
Čas sjezdu je silně závislý na terénu,
podmínkách a sjezdařské dovednosti
účastníků.
Příklad:
1200 výškových metrů a 8 km horizontální vzdálenosti při výstupu:
1200 / 400 + 8 / 4 = 5 hodin + doba
přestávek.
Podrobněji je výpočet času túry uveden
na Avalanche Card (vystřihovací příloha
tohoto čísla).
Nelze podnikat túry. Sněhová pokrývka všeobecně slabě zpevněna a značně nestabilní. Nebezpečí představuje
katastrofickou situaci, kdy je možno očekávat četné sesuvy velkých lavin i mírném terénu. Lyžařské túry nelze
podnikat. Většinou rychle odezní. 1-% zimních dnů, 2-% neštěstí
Poznámka: Nebezpečí roste exponenciálně. Pomocná interpretace 1 – 2 – 3 – 4 – 5 pouze zjednodušeně vyjadřuje
skutečný potencionál nebezpečí 2 – 4 – 8 – 16 – 32. Tento potenciál (pouze do stupně 3) používá při své redukční
metodě 3x3 Werner Munter.
Počínání při plánování časového rozvrhu
• Musíme být v určitém času na určitém místě nebo zpátky v údolí (provlhlý
sníh, tající séraky, sestup exponovanou
cestou, blížící se tma, poslední vlak)?
• Určit v hrubém rámci místo srazu,
dobu startu, čas dosažení vrcholu,
návrat.
• Odhadnout časovou rezervu, eventuálně určit čas otočení túry zpět.
• Takticky naplánovat přestávky.
Obecné
• optimální využití terénu (předpoklad viditelnosti)
• průběžná orientace
• jasné povely (rozestupy, organizace sjezdu)
• výstup ≠ sjezd, sjezd = nový terén
• zůstat pohromadě (tempo, přestávky)
FAKTORY PŘI PLÁNOVÁNÍ TÚR
5 – velmi vysoké (32) �
Návrat z túry
pivo, káva, polévka, dobrůtka…
Výstup
• Nouzové vybavení = vyhledávač + lopata + sonda
• Kontrola vyhledávače (vysílání i příjem)
• Odlehčovací rozestupy 10 m od sklonu ≥ 30°
Dynamické plánování
během túry
nahrazení, případné vylepšení plánu a aplikace příslušné taktiky
Plánování
• Lavinová zpráva – Stupeň nebezpečí, tendence, stabilita
sněhu, navátý sníh
• Předpověď počasí – Srážky, směr a síla větru, průběh teploty,
výšková hranice sněžení a mrazu, viditelnost
• Mapa – Expozice, sklon svahů, klíčová nebezpečná místa
• Skupina – Velikost, výkonnost, zkušenost, lyžařská zdatnost,
vybavenost, disciplína
Start túry
Panují takové podmínky, jaké jsme předpokládali při plánování?
Velmi omezené možnosti túr, vyžaduje velké zkušenosti. Předchází mu intenzivní sněžení a vítr, popř. intenzivní
déšť na starou sněhovou pokrývku. Může vzniknout i při méně intenzivním sněžení je-li soudržnost nového
sněhu se starou sněhovou pokrývkou ve všech směrech svahu mimořádně špatná. Znamením jsou četné spontánní laviny (malé, střední, velké) i začátkem zimy a trhliny ve sněhu. K-sesuvům lavin dochází ve všech směrech
svahu, nebezpečná místa již není možno vymezit podle expozice a nadmořské výšky. Lavinu vyvolá i jediný
člověk. Nutnost vnímat nebezpečí i v rovinách a-mírných svazích – spontánní laviny! Nebezpečí v údolích a
protisvazích. 6-% zimních dnů, 18-% neštěstí.
Noc před túrou
Mám-li neklidné spaní, projdu znovu
naplánování túry - vrátím se ke kroku 6,
a případně ke kroku 3
4 – vysoké (16) �
Kroky 1-7
1. Shromáždit a vzájemně porovnat
informace
2. Prostudovat klíčová místa
3. Najít alternativy a varianty
4. Naplánovat body rozhodování
5. Stanovit podrobný plán túry
6. Ověřit předpokládaná rizika
7. Přizpůsobit se reálným podmínkám
– dynamické plánování
Omezené možnosti túr, velmi podstatné nebezpečí, vyžaduje zkušenosti. Nesjíždět prudší svahy než při
výstupu, vhodné sjíždět trasou výstupu. Mírně až nepatrně zpevněná sněhová pokrývka. Kritické nebezpečí
na závětrných svazích – navátý sníh! Typický varovný signál – praskání sněhu „wumm“. Případné zpozorované
trhliny ve sněhu jsou důsledkem zlomů ve struktuře – praskání. 3 = úroveň s-nejširším rozpětím možných sesuvů
lavin (uvolnitelné jedním člověkem). Spontánní laviny maximálně střední velikosti. Na jaře se laviny opakují
v cyklech souvisejících se ztrátou pevnosti sněhové pokrývky v průběhu dne. Často hrozí i velké laviny, např.
během intenzivního sněžení doprovázeného větrem. 36-% zimních dnů, 63-% neštěstí.
Podrobné plánování
Většinou večer před túrou
3 – značné (8) �
Příznivé podmínky pro túry při zohlednění lokálního nebezpečí. Sněhová pokrývka všeobecně dobře zpevněná,
s-výjimkou ojedinělých míst, kde je zpevněna pouze mírně. Ve srovnání s nízkou úrovní lavinového nebezpečí se
hustota plošného rozložení nebezpečných míst takřka zdvojnásobuje. Nebezpečná místa se nevyskytují pouze
na extrémně strmých svazích, ale i na svazích se sklonem menším než cca 40°. Pozor na závětrné svahy. Sesuv
laviny hrozí jen v důsledku velké přídavné zátěže (např. skupina sportovců, odstřel, rolba) a jen na přesně
vymezitelných příkrých svazích. Bez nových spontánních lavin (vyjímečně z extrémně strmých svahů). 46-%
zimních dnů – 17-% neštěstí.
2 – mírné (4) �
Všeobecně velmi příznivé podmínky pro túry. Dobře zpevněná sněhová pokrývka – na povrchu se vytvoří tlustá
zmrzlá vrstva firnu (hlavně na jaře). Firnová vrstva se může vytvořit i během zimy – hlavně při intenzivním dešti
a následném ochlazení. Nebezpečná místa by se měla vyskytovat velice sporadicky na extrémně strmých svazích
a k uvolnění laviny je zapotřebí velkou zátěž. Bez spontánních lavin i praskání sněhové vrstvy. 13-% zimních
dnů-– žádné neštěstí.
1 – nízké (2) �
STUPNICE LAVINOVÉHO NEBEZPEČÍ
Kdy je tato túra vůbec realizovatelná?
Sněhové podmínky? / Kvalita skály? /
Kvalita ledu?
Lavinový bulletin?
Předpověď počasí?
Míra zasněžení ledovce?
Schopnosti účastníků?
ROZHODOVÁNÍ
Kroky 1-3
1. Shromáždit a porovnat informace
2. Prostudovat klíčová místa
3. Najít alternativy a varianty
Je to pro mě nebezpečné?
Hrubé plánování
Volba túry, často týdny předem
• odpověď zní 5x NE – GO
• odpověď je min. 1x ANO – STOP / náhradní túra / program
(např. nácvik práce s vyhledávačem)
CHRONOLOGIE PLÁNOVÁNÍ TÚRY
STANDARDNÍ OPATŘENÍ: praktikujeme vždy nezávisle na podmínkách
NAVÁTÝ SNÍH
??? jak čerstvý ??? kolik ??? kde ??? na jakém podkladu ???
• Navátý sníh = LAVINOVÝ sníh
• Navátý sníh = sníh „dopravený“ větrem z místa a do místa B
• Je nebezpečný na svazích prudších 30° během tří dnů po sněžení
• Čím čerstvější, tím nebezpečnější (nebezpečný během tří dnů po sněžení)
• Častěji se vyskytuje ve vyšších polohách (často vítr)
• Odlamuje se v blocích, stopa po lyžích má ostré okraje, v okolí stopy jsou trhlinky,
povrch se neleskne, tupý odpor při stoupání i sjezdu.
• Většinou na závětrných svazích • Ačkoli je měkký, vždy je soudržný
• Sledovat příznaky působení větru (převěje, koryta apod.)
CHECK 2: přesnější (lokální) posouzení jednotlivých faktorů
1 nízké
Plánování � Check 1 � Check 2 � standardní opatření
CHECK 1: stupeň lavinového nebezpečí � limit sklonu svahu
STOP OR GO – rozhodovací strategie
Skitour Card
??? jak staré ??? kde ??? jejich příčina ???
• Varovné znamení = spontánní laviny na okolních svazích
• Pokud padá na svazích identického sklonu a expozice s plánovanou túrou – stop/
náhradní varianta
© Michal Bulička – www.transalp.cz
podle zdrojů OEAV (M. Larcher), SAC (S. Harvey) a SLF

??? kde ??? příčina praskání ???
• Projevuje se zvukem „wummm“
• Provází nestabilitu sněhové vrstvy
• Doporučení: jít občas „na zkoušku“ novou stopou (mimo starou zpevněnou)
www.hudy.cz
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH
5
regionu?
• Počítá se s mlhou? Jak vysoko leží
hladina mraků?
• Jaká je tendence počasí?
• Předpověď větru a teploty?
• Množství srážek?…
Hlavní otázky ohledně lidského faktoru
• Kdo je ve skupině?
• Jsou velké rozdíly v úrovni účastníků?
• Jaká je kondice, technické dovednosti a zkušenosti z hor, zejména u těch
nejslabších?
Hlavní otázky týkající se sněhu a lavin
• Je k dispozici oficiální a aktuální
lavinové zpravodajství?
• Jaký stupeň nebezpečí je předpovídán pro region túry?
•
Jaká expozice svahu je
obzvláště ohrožující, včetně
výškové informace (hlavně
v záp. Alpách)?
• Kdy byl poslední
cyklus významných
srážek?
• Je čerstvý navátý
sníh (směr větru)?
• Stoupá nebezpečí během dne? Kvůli oteplení?
Kvůli novému sněhu?
• Počátek a množství očekávaných srážek?
• Výšková hranice padání sněhu? Směr
větru?
• Jaký charakter má povrch napadlého
sněhu?
• Co bylo ostatními (co možná nejkompetentnějšími) řečeno o sněhové
pokrývce?
• Jaká jsou předsevzetí a přání? Motivace?
• Kdo je zodpovědný za skupinu? Kdo
rozhoduje?
• Jak budou členové skupiny informováni a organizováni?
• Dosažitelnost cíle?
• Jsou účastníci dobře vybaveni? Kdo
se stará a zodpovídá za společný materiál?
Zkušenost z hor hraje podstatnou roli
Čím méně je vlastních zkušeností z hor,
tím těžší je odhadnout průběh túry. Z toho také vyplývá méně zkušeností s řešením nenadálých situací na cestách. Proto
je zvláště důležité naplánovat dostatečnou časovou rezervu (výkonnost skupiny,
případné komplikace, možnosti návratu,
atd.) a stále se opakovaně zabývat otázkami vedoucími k minimalizaci rizika.
skialpinismus
horolezectví
Hlavní otázky ohledně počasí
• Jaká je předpověď?
• Jak je spolehlivá? Počasí v celém
ky normy UIAA 101 jsou co se týče posuvu opletu přísnější než u normy EN 892.
Kromě toho zavedla UIAA nově zkoušku
lana přes ostrou hranu (UIAA 108). Pádová zkouška, tzv. “normovaný pád”, je
dynamická zkouška odpovídající zátěži
v praxi. Statická zkouška na pevnost lana
při přetrhu se nevykonává, protože horolezecká lana se v praxi nevystavují vysokému statickému zatížení. Například
spouštění zraněného se záchranářem
včetně nosítek (tedy celková zátěž okolo 250 kg) zatěžuje lano daleko pod jeho
statickou výdrž (s výjimkou zátěže přes
ostrou hranu)2). Průměr lana a hmotnost
na metr nejsou ze strany normy EN 892
disponuje ze všech dnes dostupných materiálů nejvhodnější kombinací pružnosti,
pevnosti, dále pak oděruvzdornosti, světelné stability a v neposlední řadě cenové
dostupnosti.
Horolezecká lana se zkouší podle normy
platné pro EU (EN 892) a doplňkové normy UIAA (UIAA 101), přičemž požadavHorolezecká lana jsou dynamická lana
s definovaným průtahem, který nesmí
být z hlediska zachycovaného pádu příliš
velký, ale kvůli omezené schopnosti lidského těla absorbovat ráz nesmí být tento
průtah ani příliš malý. Dnešní horolezecká lana jsou vyráběna pouze z vysoce
kvalitního polyamidu1). Polyamid totiž
&Steigen
materiál
w w w. b e r g u n d s t e i g e n . a t
Berg
 Text a foto: Pit Schubert
Ilustrace: Georg Soier
www.hudy.cz
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH
7
Lano, laso,
špagát...
V posledních letech probíhala velká diskuse okolo zkoušení horolezeckých lan. Lana, která byla některými
výrobci označena jako normovaná (nenormovaná lana se vůbec nesmí v EU dostat na trh), propadla v testových
zkouškách některých časopisů o alpinismu. Jednou z příčin byla i skutečnost, že se tehdy odpovídající normy
EN 892 a UIAA 101 nacházely ve stádiu přerodu. Mezitím se však už tento proces úprav bezpečnostních norem
uzavřel. Nebezpečí přetržení lana totiž v praxi nenastalo. Dále se budeme zabývat nynějšími, obsáhlými normovými zkouškami a odpovídat na některé otázky.

REDUKCE LAVINOVÉHO RIZIKA
• rázové
zatížení
svahu
• muldovitý terén
• nevýhodná expozice
• svah nade mnou
hrozí sesuvem
• ostrý hřeben
• nebezpečí pádu
• nezasněžené skalní
bloky
Terén
Dobrý pocit
– kriticky posoudit riziko
– nenechat se unést
Terén
• nebezpečný svah
je pode mnou
• výhodná expozice
• malá skupina
• „opatrné“
• plochý hřeben
disciplinovaných zatěžování svahu
účastníků
Člověk
Člověk
• velká
skupina
Několik faktorů
dohromady znamená kombinaci
nebezpečí
Faktory ZVYŠUJÍCÍ riziko (-)
• čerstvý navátý sníh
• kritické množství nového
sněhu
• mnoho nehomogenních
vrstev ve sněhové pokrývce
• výrazné oteplení
• výstražná znamení: čerstvé
laviny, praskání svahu
„wumm“
Podmínky
• špatná viditelnost
Nedobrý pocit
– vždy brát vážně
Podmínky
• málo a homogenní vrstvy
ve sněhové pokrývce
• často ježděný svah
• defenzivní
volba trasy
Vysoké riziko
Doporučuje se zrušit túru
Zvýšené riziko
Zkušenosti!
Zvažování +/-
Malé riziko
Relativně jisté, pokud se nevyskytnou
speciální příznaky nebezpečí
Opatrné zatěžování sněhové vrstvy
3 – značné
Celý svah (mj.
úpatí svahu) často
ježděný. Případně
40 m okruh kolem
stopy
2 – mírné
Důležité
• Vyhlášený stupeň
nebezpečí porovnávat se skutečností
• Vyhýbat se místům
s čerstvým navátým
sněhem
• Pozor na oteplení
během dne (hlavně
slunečním zářením)
• Lavinový
vyhledávač zapnutý
na vysílání, mít
lopatu a sondu
1 - nízké
Stopa
Svahy se sklonem nad 30°
jsou i v „zeleném“ poli potenciální lavinové svahy
Kruh o průměru
40 m kolem stopy
3
2
velmi tvrdý
tvrdý
středně tvrdý
měkký
nůž
tužka
1 prst
4 prsty
> 1000 N
500–1000 N
150–500 N
20–150 N
měřící prostředek hodnota
pěst
< 20 N
4
kompaktní led
mokrý, odtéká
velmi vlhký, ještě neteče
lepivý, těžký, vlhký
suchý
firnové krystaly, okrouhlé natavené tvary
zasněžená povrchová jinovatka
krusta
lamely ledu
3. Vlhkost sněhu
pohárkové krystaly, krystaly tzv. plovoucího sněhu, konečná
fáze konstruktivní přeměny
hranatá zrna, první stadium konstruktivní krystalizace
plstnatý sníh, hlavně větrem rozlámané původní krystalky,
začátek destruktivní přeměny sněhu
zakulacená zrna sněhu (průměr cca 1 mm), konečné stadium
destruktivní přeměny
krystaly nového sněhu v původní formě
6
2. Druhy sněhu
5
stupeň pevnost
1
velmi měkký
1.Tvrdost
Sněhová pokrývka sestává z více vrstev. Každá z nich má různou tvrdost. Pokud
je rodíl v tvrdosti vrstev 3 nebo více stupňů, jde o kritické rozhraní vrstev.
DRUHY SNĚHU A JEJICH ZNAČENÍ
Pozn:
1. tento návod platí především pro „suché“ sněhové podmínky
2. hodnocení stupně lav. nebezpečí ve Švýcarsku je nepatrně „tvrdší“ než v Rakousku. Rakouský
3. st. může být ve Švýcarsku za identických podmínek 2–3 nebo dokonce 2.
Rozlehlé okolí
strmých svahů
(včetně oblasti
možného dojezdu
lavin)
4 – vysoké
• odlehčovací rozestupy • vyvarovat se nejstrmějším místům
• klíčová místa (strmé, u hřebenu, kuloáry, žleby) sjíždět jednotlivě
• se skupinou se zdržovat na „ostrůvcích jistoty“
Nejstrmější
místo ve
svahu
o-rozloze
min.
20 x 20 m
Kde je měřen
sklon svahu?
•-Neuschnee – nový sníh, Triebschnee – navátý sníh,
Schwimmschnee – překrystalizovaný sníh (vetšinou na S svazích),
Schneebrett – sněhová deska
•-Triebschneeablagerung, Triebschneesammlung – místo s
nashromážděným navátým sněhem
•-Schneeeschichte – sněhová vrstva, Verbindung – spojení (vrstev
sněhu), Altschneedecke – povrch starého sněhu
•-Aufbauende / abbauende Umwandlung – konstruktivní / bortící
přeměna
•-Zusatzbelastung – přídavné zatížení, Entlastung – odlehčení
•-Harschdeckel – krusta
•-Wind – vítr
•-Kammnähe – hřeben a jeho blízké okolí
Podíl lavin
v závislosti na expozici
Faktory SNIŽUJÍCÍ riziko (+)
Orientační výpočet čistého času
pohybu na túře
T = T1výškový + (T2vzdálenostní /2) pokud T1 > T2
nebo
T = (T1výškový/2) + T2vzdálenostní pokud T1 < T2
T1 výškový [hod] = Tn + Td (součet doby stoupání, n = nahoru a
sestupu, d = dolů)
Tn [hod] = P [m] / vn [m/hod]
Td [hod] = P [m] / vd [m/hod]
P – převýšení odečtené z mapy
Vn – rychlost stoupání [m/hod], pěšky 300–400 výškových m/hod, na
lyžích 400–500 m/hod
Vd – rychlost sestupu [m/hod], pěšky 500–700 výškových m/hod, na
lyžích 600–1000 m/hod
T2 vzdálenostní [hod] = s [km] / vp [km/hod]
s = na mapě naměřená vzdálenost
vp = průměrná rychlost pohybu chůze, počítáme 4 [km/hod]
Příklad:
Z mapy bylo zjištěno: celkové stoupání 800 m, celkové klesání 1200 m,
vzdálenost 12 km, pěší túra
Tn = 800/400 = 2hod, Td = 1200/600 = 2hod, T1 = Tn + Td = 2+2 =
4 hod
T2 = 12/4 = 3 hod
T1 > T2 tedy T = T1 + (T2/2) = 4 + (3/2) = 5,5 hod = čistý čas pohybu
Německo – český lavinový minislovník
(pro studium lav. prognózy)
•-Lawinenlagebericht (LLB) – lavinová prognóza
•-Wettervorhersage – předpověď počasí
•-Nord (N), Süd (S), Ost (O), West (W) = S, J, V, Z
•-Lee-, Luvseite – závětrná, návětrná strana
•-schatt-, sonnseitig – stinná, slunečná strana
•-Hang – svah, befahrener Hang – poježděný svah, Rinne – žleb,
Mulde – mulda, Einzugsgebiet – sběrná oblast lavin
•-Steilheit – sklon svahu, Exposition – expozice
•-ober- , unterhalb – nad, pod
9
www.hudy.cz
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH
nijak předepsány, aby měli výrobci širší
pole působnosti pro svou tvořivost.
Od vydání první normy týkající se lan
na začátku šedesátých let se podařilo
zmenšit průměr jednoduchých lan z 12
mm na méně než 10 mm. Požadavky zároveň stouply o 150 %, jelikož první lanová norma vyžadovala pouze dva přestálé
normované pády.
POŽADAVKY NOREM
 Počet pádů
Počet zachycených normovaných pádů
je důležitou vlastností lana z hlediska
bezpečnosti. Jednoduchá a poloviční lana
musí vydržet bez přetržení minimálně 5
normovaných pádů. Jednoduchá lana se
zatěžují padajícím závažím o hmotnosti
80 kg, zatímco poloviční lana (zkouší se
v jednom prameni) se zatěžují padajícím
závažím o hmotnosti 55kg. Dvojčata se
zkouší dvojitě (dva prameny lana) a musí zachytit minimálně 12 normovaných
pádů při padajícím závaží o hmotnosti
80 kg. Mezi jednoduchými lany najdeme
i takzvaná „vícepádová“ lana. Jsou to
lana, která vydrží 10 i více normovaných
pádů.
Pádová zkouška podle normy EN 892
vystavuje zkoušené lano extrémní zátěži,
která v praxi nemůže nastat. Za pádového
faktoru cca 1,753) začne být závaží zachycováno lanem, které je napevno uchyceno
v ocelové svorce. V horolezecké praxi by
každé jištění dovolilo prokluz lana jistítkem (osma, kýbl..) o více než jeden metr,
takže by působilo dynamicky, což s sebou
přináší daleko menší rázovou sílu jako
důsledek. Také Grigri by za těchto podmínek působilo dynamicky. Normované
pádové zkoušky jsou patřičně předimenzovány, aby zajistily bezpečnost horolezce i v mezních reálných situacích (vysoký
pádový faktor v kombinaci s vysokou
hmotností padajícího horolezce).
Pády ve sportovním lezení zatěžují lano
daleko méně než normovaný pád, takže
lano vydrží asi padesáti až osmdesátinásobek sportovních lezeckých pádů oproti normovaným4). Při pádech v oblasti
sportovního lezení se vždy přetrhne oplet
lana dříve, než se může přetrhnout také
jádro5). Lana s prodřeným nebo přetrženým opletem se stejně musí vyřadit, protože se s nimi již nedá dostatečně dobře
manipulovat a jsou vysoce nebezpečná
pro další použití.
 Rázová síla
U jednoduchých lan a dvojčat (dvojčata se zkouší ve dvou pramenech) nesmí
být hodnota síly pádového nárazu vyšší
než 12 kN, u polovičních lan než 8 kN
(zkoušeno v jednom pramenu). Dnes jsou
u jednoduchých lan běžné hodnoty v rozmezí mezi 7 a 10 kN6).
 Protažení lana v důsledku rázu
padajícího závaží (dynamický
průtah)
Jde o průtah, který je naměřen při prvním pádu během normované pádové
zkoušky, a nesmí u žádného testovaného
lana přesáhnout hodnotu 40 %. S průtahem lana v tomto rozmezí se v praxi
nesetkáme. U běžného pádu při sportovZatížení přes ostrou hranu
Stále ještě mimořádně nebezpečná situace
– každé lano se může při zátížení pádovou
energií přetrhnout o ostrou hranu skály.
Nevyjímaje nejnovější a nejlepší vícepádová
lana.
ním lezení naměříme dynamický průtah
okolo 17 %.
 Statický průtah
Toto je protažení při zatížení vahou 75
kg a u jednoduchých lan smí být max.
10 %, u polovičních lan 12 % a u dvojčat
(zkoušeno ve dvou pramenech) nesmí
přesáhnout 10 %. Při této zkoušce je kus
lana „předzatížen“ nejprve 5 kg a změřen
průtah, poté je zátěž zvýšena o dalších 75
kg a znovu přeměřena. Průtah odpovídá
rozdílu hodnot naměřených při zatížení
se 75 kg.7)
Tato hodnota nesmí být vyšší, protože
jinak by se lano při vyprošťování osob
příliš natahovalo a bylo by tak zapotřebí
vykonat příliš mnoho práce (napětí lana
x vzdálenost, kterou taháme). 8)
 Posuv opletu
Dvoumetrový vzorek horolezeckého lana
se pětkrát za sebou protáhne testovacím
přípravkem. Tento přípravek obsahuje
sedm ocelových destiček, které protahovanému lanu tvoří slalom. Tři z těchto
„slalomových“ destiček jsou zatěžovány
5-ti kilogramy a tak se snaží posunout
oplet lana vůči jeho jádru. Po pátém protažení nesmí překročit posuv opletu vůči
Všechny zkoušky se provádí po „aklimatizaci“ vzorků lan:
- 14 hod sušení při 50°C a relativní vzdušné vlhkosti nižší než 10%
- poté 2 hod „aklimatizace“ při 20°C relativní vzdušné vlhkosti nižší než 65%
- následuje konečná „aklimatizace“, trvající 72 hod při 20°C relativní vzdušné vlhkosti 65%
vpravo:
Přetržení lana
Během dvaceti let právě jediné přetržení
lana o ostrou hranu v Rakousku a Německu.
Na konci lana se zřetelně vytrženým jádrem
byl navázán padající, na druhém konci jistící
partner
materiál
[email protected] / číslo 2 / 2005
EMPLOYEES www.blackdiamondequipment.com
BEFORE WORK
jádru 40 mm, norma UIAA dovoluje posunutí jen 20 mm. Čím menší je posuv
opletu, tím lépe pro uživatele lana. EN
892 v budoucnu přebere přísnější podmínky normy UIAA 101.
Bylo by na místě se také zmínit o tom,
že na všechny zkoušky horolezeckých lan
podle EN 892 je nutno vzorky náležitě
připravit. Protože polyamid je citlivý na
vlhkost a teplotu zkušebního prostředí,
provádí se veškeré zkoušky po „aklimatizaci“ zkušebních vzorků lana.9)
 Označení lana
Lano musí být na obou koncích označeno
(oblepeno) štítkem s označením typu lana
(jednoduché, poloviční, dvojité), CE značkou a také se jménem výrobce.
Hmotnost lana
Nafukovací lano, které by si každý z váhových důvodů přál, ještě neexistuje. Při
koupi lana se kupující rádi dívají na průměr lana, dle hesla “čím menší průměr,
tím menší váha“.10)
To ale nemusí být vždy pravda. Je lepší se řídit uvedenou hodnotou poměrné
hmotnosti lana. V dnešní době běžné
průměry a přibližné poměrné hmotnosti
lan v gramech na metr (g/m) jsou zřejmé
z otištěné tabulky, která je sestavena dle
informací z katalogů pěti nejznámějších
výrobců lan v Evropě (abecedně: Beal,
Edelrid, Edelweiss, Lanex, Mammut)
Při srovnávání hmotností bychom měli
jako hlavní vztažnou veličinu vzít v úvahu počet zachycených normových pádů.
Takže srovnáváme jen hmotnosti takových lan, která mají přibližně stejnou „výdrž“. Proto musí vícepádové lano vážit
vždy víc, než lano, které vydrží jen 5 - 7
normových pádů.
Vyšší energetická absorpční vlastnost
lana se dá dosáhnout pouze na úkor vyšší
hmotnosti, nikoli díky konstrukci (způsob zapletení) lana. S významným snížení váhy se v blízké budoucnosti několika
let nedá počítat. Polyamid je více či méně
prozkoumán a nové materiály s ještě lepšími vlastnostmi se zatím neobjevily.
Délky lan
Dnes se obvyklé délky lan pohybují mezi
50 a 70 m, přičemž někteří výrobci dělají
jak kratší, tak delší lana mezi 30 a 120 m.
Takové délky jsou ale použitelné jen ve
zvláštních a výjimečných případech.
Ani na ledovcích bychom neměli používat lana kratší než 50 m, abychom mohli
navázat dostatek „brzdících uzlů“ proti
nebezpečí stažení do trhliny některým
kolegou (každý takový uzel nás stojí skoro půl metru) a abychom měli k dispozici
dostatečnou lanovou rezervu pro vytahování z trhlin. Lana delší než 50 m slouží
především pro sportovní lezení a lezení
s horním jištěním.
Mnoho nehod je bohužel způsobeno
spouštěním s příliš krátkým lanem (při
volném konci bez pojistného uzlu!).
Označení středu lana může být při
spouštění velmi účinnou pomůckou. Dostane-li se středové označení do oblasti
jištění (kruhu), je nejvyšší čas, aby to ten
před vámi obrátil, popř. se musí spustit.
Nebezpečí přetržení lana
telným koncem, jsou již naštěstí ty tam.
Mokrá lana z konopí vyschnou jen zvenčí, vevnitř se ale vlhkost udržuje kvůli
účinku kapilár. Protože konopí je navíc
přírodní produkt, trpěla tato lana hnilobou materiálu.
Díky zavedení polyamidových lan na
konci padesátých let minulého století se
počet přetržení mezi rakouskými a německými horolezci okamžitě zmenšil (
max. 2x za rok). Od počátku osmdesátých
let se počet případů přetržení lana ještě
jednou značně zmenšil. Od začátku osm-
▲ Stalker
Řemínkové dvanáctihroté mačky vhodné pro VHT
a klasické lezení v horách. Součástí maček jsou vložky
zabraňující nabalování sněhu.
Hmotnost: 960 g
Materiál: Steel
Cena: 2 150 Kč
HUDYpartner: 2 000 Kč
Cena: 2 799 Sk HUDYpartner: 2 604 Sk
desátých let se mezi rakouskými a německými horolezci udály jen dva známé
případy přetržení lana. Jeden případ se
stal na Gehrenspitze v Tannheimer Gebirge, ten druhý na Hörndlwandu v Bayerischen Voralpen. Přetržení lana na
Gehrenspitze (se smrtelnými následky)
je přičítán spečení lana, tedy okolnostem, které se távají možná tak jednou za
padesát let. Případ na Hörndlwandu je
přičítán vlivu ostré hrany (ten, kdo spa-
▲ Fanatic 8,5
Poloviční lano vhodné pro lezení v horách. Vyrábí se
v délce 50 a 60 m.
Délka: 50 m / 60 m
Hmotnost: 47 g/m
Počet pádů: 14
Posuv opletu: 0+-1 mm
Prodloužení: 7,8%
Průměr: 8,4 mm
Rázová síla: 600 daN
Typ: Poloviční
Uzlovatelnost: 0,6
Cena: 2 850 (50 m) Kč HUDYpartner: 2 651 Kč
Cena: 3 699 Sk HUDYpartner: 3 441 Sk
Nebezpečí, že by se lano přetrhlo, je dnes
tak nízké, jako nikdy dříve. Časy konopných lan, kdy došlo ročně k častému
přetržení lan, většinou s tragickým smrzleva:
Šlapání na lano
První poškození lana ještě není nebezpečné.
Bez důsledků
Takové poškození je tak malé, že při měření síly potřebné k přetržení
nebyl zjištěn žádný rozdíl oproti bezvadnému lanu.
Perforace
Ani takto poškozené lano se v praxi nepřetrhne, kromě vlivu ostré hrany
přesně na tomto místě. Takovou náhodu ale můžeme skoro vyloučit.
Zvýšení bezpečnosti díky dvojitému navázání
Při lezení druholezce v ledu s může dojít k citelnému poškození nebo
dokonce přeseknutí lana (zejména půltrubkový hrot). Toto nebezpečí
eliminuje tzv. dvojité navázání. V dosahu cepínu vytvoříme vůdcovským
uzlem uzavřenou smyčku a na jejím dolním konci se navážeme osmičkovým uzlem přes 2 zámkové karabiny. V případě přeseknutí jednoho
z pramenů lana zůstaneme viset na „záložním“.
10
11
▲ Power Full Zip
Vysoce funkční elastická bunda s výbornými termoizolačními vlastnostmi. Použitý materiál je vyváženou
kombinací elastičnosti a tepelného komfortu, bunda
dokonale obepíná tělo, vhodná pod bundu nebo
jako samostatná vrstva.
Barva: Oranžová, zelená
Materiál: Polartec® Power Stretch
Počet kapes: 2
Velikost: XS - XXL
Cena: 2 490 Kč HUDYpartner: 2 316 Kč
Cena: 3 250 Sk HUDYpartner: 3 023 Sk
dl, přežil, protože se lano přetrhlo v první
polovině délky lana). A tím se dostáváme
k podstatě věci. Dnešní lana se mohou
přetrhnout jen na základě dvou vlivů, jež
jsou popsány níže.
 Vliv prvků agresivních vůči
polyamidu
Jde např. o kyseliny (mimo jiné kyselina
sírová, tekutina z autobaterií), ale i louhů
a jejich výparů. Mohou způsobit až to, že
se pak lano dá přetrhnout lidskou silou,
i když opticky na něm není znát žádné
poškození.
Moč (kyselina močová) sice lana poškozuje, ale jen ve velmi nepatrné míře (při-
bližně 15 %). Oproti tomu následující látky nemají na lana žádný poškozující vliv:
benzínové a dieslové pohonné hmoty,
mořská voda, Coca-Cola, Autan (repelent
proti hmyzu), alkohol, petrolej a kyselina
octová (i když je to kyselina), a to octová
esence až do koncentrace 80%.
Zbytky soli a cukru (mořská voda,
Coca-Cola) se mohou v laně uložit jako
drobné krystalky, které mohou poškozovat vlákna (filamenty); to samé platí pro
písek a jiné částečky špíny.
Poškození se ale projevuje v tak malé
míře, že kvůli tomu určitě nemůže dojít
k přetržení lana. Zevrubně prozkoumáno
to ale bylo pouze v jednom jediném případě, a ten ukázal jen nepatrný úbytek
počtu zachycených normových pádů.
Samozřejmě, že by se ale takto poškozené
lano mohlo přetrhnout již při o něco menším zatížení (menší tělesná váha, menší
výška pádu, méně ostrá hrana skály), pokud by toto poškozené místo při pádovém
zatížení leželo přímo na hraně skály. Takže
není špatně, když lano pořádně vypereme
v teplé vodě, pokud se nějak ve větší míře
dostalo do kontaktu s krystalizujícími látkami, pískem a jinými částečkami špíny.
Komu se do toho nechce, přenechá to příští
náhlé změně počasí.
 Vliv ostré hrany
Vliv železných hran (skob ve skále, borháků) na lano dosud není znám. Připomeňme si, že během posledních dvaceti let se
stal pouze jeden případ takového přetržení lana, a to určitě při statisících pádů,
které se ročně stanou při sportovním lezení. Tohle jasně ukazuje, že ani dnes ještě
nemůžeme přetržení lana stoprocentně
vyloučit, ale že takové přetržení je přeci
jenom dost nepravděpodobné.
Při používání dvou pramenů lana by
pravděpodobnost přetržení měla být dokonce nulová. Díky dvojčatům totiž máme
redundanci (násobená bezpečnost). Pokud
se přetrhne jedno lano, máme ještě druhé,
které by mělo být schopno zbytkovou pádovou energii absorbovat. Do této chvíle
ještě není znám ani jediný případ kompletního přetržení dvojitého lana, ani s průměry 2 x 9 mm, ani 2 x 8 mm. Ve skutečnosti
by samozřejmě dvě poloviční lana udržela
více než dvojče. Jako doplnění musíme
uvést, že během posledních dvaceti let se
sice udály další čtyři případy přetržení
lana díky vlivu ostré hrany (částečně se
smrtelnými následky), ale ve všech čtyřech případech se jednalo o špatné použití
lana, a to o použití polovičního lana nebo
dvojčete pouze v jednom prameni! Menší
průměr popř. menší průřez lana dokáže
samozřejmě absorbovat při zátěži přes
hranu pouze nižší pádovou energii.
Při pádu se zatížením přes hranu, tedy
když je lano v kontaktu se skalní hranou.
Zkouška na ostré hraně
www.hudy.cz
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH
Na základě průkopnických výzkumných
prací firmy Edelweiss vydala UIAA v minulých letech normu (UIAA 108) k přezkušování lan na ostré hraně (odpovídající EN norma ještě neexistuje).
Lano není při pádu přes ostrou hranu
vedeno přes zaoblenou hranu (poloměr
hrany 5mm), jaká by odpovídala karabi-
materiál
Od léta 2004 je otevřeno 6 nových prodejen na Slovensku
▲ Extreme
Triko v dámském a pánském střihu.
Barva: Modrá
Materiál: 95% CoolMax,5% Lycra
Velikost: XS - XXL
Cena: 690 Kč HUDYpartner: 642 Kč
Cena: 899 Sk HUDYpartner: 837 Sk
ně, ale přes 90ti stupňovou hranu s poloměrem 0,75mm. Všechny ostatní parametry normové zkoušky jsou stejné jako při
běžné zkoušce lana dle EN 892 a UIAA
101. Tato zkouška přes ostrou hranu není
podle EN povinná.
Pokud chce výrobce nabízet lano jako
„odolné přes ostrou hranu“, musí ho
ovšem samozřejmě nechat přezkoušet dle
normy UIAA 108. Obstojí-li lano v této
zkoušce, může toto lano výrobce nabízet
jako „odolné přes ostrou hranu dle UIAA
normy“, přičemž označení „odolné přes
ostrou hranu“ přesně nevyjadřuje podstatu věci. Taková lana jsou jen „odolnější
přes ostrou hranu“ než jiná lana, která
v této zkoušce neobstála nebo vůbec tuto
zkoušku neprodělala.
Protože pokud takové lano „odolné přes
ostrou hranu“ při pádu zatížíme přes „ještě ostřejší“ hranu skály nebo odpovídají
vyšší pádovou energií (vyšší tělesná váha
a/nebo větší výška pádu), mohou se i lana
„odolná přes ostrou hranu“ přetrhnout.
Lana, která v této zkoušce obstála, nemusí mít nutně větší průměr a vážit více
než běžná lana. Vyplývá to z tabulky uvedené na konci článku. Zvláštní konstrukce a (nebo) způsob pletení takových lan je
výrobním tajemstvím.
Životnost
Dle směrnic musí výrobci na příbalových letácích k lanům (jakož i k jinému vybavení) uvádět údaje týkající se
životnosti lana. Tím se výrobci dostávají do problémů. Dokud nebylo lano
zatíženo pádem přes ostrou hranu, nemůže se přetrhnout – a to ani použité
lano. Ale pokud je lano položeno při
BANSKÁ BYSTRICA, Horná 44, [email protected] • BRATISLAVA pasáž City Point, Obchodná 43-45, [email protected] • MARTIN 29. augusta 5,
[email protected] • NITRAŠtefánikova 57, [email protected] • POPRAD 1 Mája 4, [email protected] • ŽILINA, Národná 20, [email protected]
pádovém zatížení na ostré hraně skály,
a tato hrana nemusí být ani moc ostrá,
může se přetrhnout každé lano, i to nejlepší a nejnovější. Stačí, když je pádová
energie jen o něco větší (vyšší váha padajícího a/nebo větší výška pádu) nebo
hrana o něco ostřejší.
Takovéto přetržení lana je zdokumentováno: Laserzwand 1981. Jednalo se o multipádové lano, které bylo dle důvěryhodně vedeného deníku v používání asi 10
hodin a nikdy nebylo zatíženo pádem.
Vyšetřování přineslo jednoznačný výsledek: Vliv ostré hrany. A tak nejsou všechny údaje k životnosti lana nic jiného než
„hausnumera“. Dokud lano nepřijde při
pádu do kontaktu s ostrou hranou, vydrží i po deseti letech užívání každý v praxi
možný druh pádu. Když se ale lano dostane do kontaktu s ostrou hranou již při
prvním dni používání, při prvním pádu,
může se přetrhnout.
Tento výrok zde ale musíme ještě trochu
zrelativizovat, jinak bychom jako horolezci nemohli už klidně spát. Během posledních dvaceti let se mezi rakouskými
a německými horolezci přihodil pouze
zleva:
Zkouška přes ostrou hranu
Pokud patří lano do kategorie „sharp edge
resistant“ musí vydržet zkušební pád přes
hranu (90°, poloměr 0,75 mm).
Dodržujte tradici
Kdo stoupne na lano, měl by svému spolulezci zaplatit pivo
12
jeden jediný případ přetržení lana díky
vlivu ostré hrany.
Ať už to je jak chce, výrobci budou zřejmě údaje o životnosti lana vždy využívat tak trochu ve svůj prospěch – a kdo
by jim to zazlíval? Koneckonců musí žít
z obratu. A když zatížení na ostré hraně
předpokládáme, což se stoprocentně ani
vyloučit nedá, pak máme s novějším lanem více šancí na přežití než se silně opotřebeným.
Protože tedy starší lano při zatížení na
ostré hraně vydrží méně než nové, a hodně opotřebené lano ještě méně atd., museli bychom si podle této teorie, pokud
bychom chtěli mít optimální šance na
přežití, pořídit pro každou horskou popř.
lezeckou túru nové lano. To by si ale asi
nikdo dovolit nemohl. Co tedy dělat? Jelikož životnost lana závisí jen na jediném,
totiž zda se při zatížení pádem objevilo
zatížení na ostré hraně či nikoli, a jelikož
tuto otázku většinou nemůžeme zodpovědět, zůstávají nám jen dvě následující
možnosti:
1. budeme se řídit údaji výrobce a musíme častěji sáhnout do peněženky (a budeme mít při vlivu ostré hrany větší šance
na přežití, ale ne stoprocentní), nebo
2. necháme vyřazení lana na vzhledu
a našem citu dle hesla: „Je už oplet totálně odraný, nebo to ještě tak nějak jde?“
Pokud na penězích tolik nezáleží, spíše
si pořídíme nové lano (a budeme mít při
vlivu ostré hrany větší šanci na přežití,
ale ne stoprocentní, viz výše). A máme-li
hlouběji do kapsy, pak lano budeme používat déle (a doufat, že někde nenarazíme
na ostrou hranu, která se vlastně statisticky vzato nevyskytuje tak často).
Při lezení v halách většinou není žádné
zatížení přes ostrou hranu možné, jelikož
struktura stěny to díky navrtaným jištěním
vylučuje. Dosud také není žádné přetržení
lana z takových důvodů známé. Všechna
doložená přetržení lana se mimo jiné stala
ve vysokých horách, ne na lezeckých stěnách či v lezeckých cvičných oblastech.11)
Nebezpečí poškození
V literatuře najdeme rady, že se na lana
nesmí stoupat, a to už vůbec ne v mačkách. Podrobný výzkum autora v rámci
své činnosti v bezpečnostní komisi DAV
ukázal, že běžnými mačkami se nedá lano
nijak nebezpečně poškodit, a bez maček
už vůbec ne.
Samozřejmě že s vlastnoručně přiostřenými mačkami a na obzvláště ostrém
kameni je takovéto poškození myslitelné a možné, ale bylo by viditelné, a lano
bychom mohli vyřadit. Poškození jádra
bez viditelného poškození opletu je velice nepravděpodobné. A kdybychom lano
ani poté nevyřadili, ještě pořád by nebylo
nebezpečí nijak vážné. Přetrhnout by se
totiž mohlo jen tehdy, pokud by se poškozené místo při pádu nacházelo přesně na
hraně kamene.
Taková pravděpodobnost je ale velice
malá a blíží se téměř nule. Pokud by byl
oplet na nějakém místě podezřele vypelichaný, pořád ještě nehrozí nebezpečí.
Kdyby lano při zatížení na ostré hraně leželo přesně na tomto místě na hraně skály, nedal by se úbytek pevnosti (správně:
vlastnost lana na hranách) ani dokázat,
jelikož to není měřitelné. Předpokládáme-li, že by bylo poškozeno, popř. protrženo
700 vláken (filamentů), bylo by to pak
asi 1 % všech vláken jednoduchého lana,
a to by se v přesnosti měření odpovídající
zkoušky ztratilo (jednoduché lano má asi
70000 vláken).
I když stoupnutí na lano poškození
nezpůsobuje, měli bychom dodržovat
[email protected] / číslo 2 / 2005
w w w. h u d y s p o r t . s k
13
www.hudy.cz
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH
starý zvyk. Kdo šlápne na lano platí
pivo.
I při lezení na ledu s horním jištěním
nebo při jištění druholezce, kdy máme
lano tak říkajíc přímo před nosem, nemůžeme lano tupým úderem cepínem
poškodit natolik, aby se přetrhlo. A to ani
když trefíme přímo a takříkajíc nabodneme. Samozřejmě že se při tom poškodí,
ale přetrhnout se kvůli tomu nemůže (vyjma případu vlivu ostré hrany přesně na
tomto poškozeném místě, viz nahoře).
Hrotem cepínu ve tvaru trubky nebo
ostrou sněhovou lopatkou ale naopak
můžeme lano silně poškodit, dokonce
jednou ranou přeseknout. To by ale bylo
▲ Aircontact 65+10
Anatomicky tvarovaný batoh pro všestranné použití.
Vrchní víko s kapsou, boční kapsy na zip, nastavitelný
bederní pás, polstrované prodyšné bederní a hrudní
popruhy, samostatná spodní část s vnějším a vnitřním
zipem, přední víko pro snadné a rychlé odkládání
oděvů nebo horolezeckého materiálu, kapsa na stanové tyčky, pláštěnka na batoh, kompatibilní na vodní
rezervoár.
Barva: Modrá / černá, červená / šedá
Hmotnost: 2950 g
Kompatibilní na vodní rezervoár
Materiál: Deuter-MacroTec / Deuter--Ripstop-Polytex
/ Deuter-Duratex
Objem: 65+10 l (+8 l postr. kapsy)
Odvětrávací systém: Aircontact Vari Quick
Počet hlavních komor: 2
Rozměry: 83x40x29 cm
Samostatné boční kapsy: 2
Speciální poutka, nosiče, jiné zvláštnosti
Vrchní víko s kapsou
viditelné a lano bychom mohli vyměnit.
Abychom takovému poškození předešli,
můžeme lano v oblasti, kde sekáme, přebalit podélně rozříznutou plastovou hadicí, nebo si zajistit redundanci dvojitým
navázáním (v dosahu cepínu se konec
lana sváže vůdcovským uzlem, vzniknou
dva prameny – ochrana proti přeseknutí
– a na konci této smyčky se uváže osmičkový uzel, který se přes dvě zámkové karabiny spojí s úvazkem).
Vlhkost a mráz
Vlhká a zmrzlá lana vydrží méně než
suchá. Úbytek pevnosti na hranách
může být až 40 %. V praxi se ale mokrá a zmrzlá lana kvůli tomu nemohou
přetrhnout, pokud neleží při zatížení
pádem na ostré hraně skály. Pak by se
přetrhly již při menším pádovém zatížení (menší tělesná váha a/nebo menší
pádová výška) a/nebo při odpovídající
menší ostrosti hran.
Takovéto přetržení lan kvůli vlhkosti
a zmrznutí ale mezi rakouskými a německými horolezci za poslední tři desetiletí
není známo. Mokrá lana sušíme nejlépe
na vzduchu, ne příliš blízko topení a ne
na ostrém slunci.
Vliv UV záření sice není nijak velký,
protože veškerý polyamid je stabilizován
proti UV záření 12), ale lana jeho působením postupně tvrdnou, což se poddá až
dalším používáním. Mokrá lana, která
byla vysušena, vydrží po vysušení stejně
jako předtím.
Impregnovaná lana
[email protected] / číslo 2 / 2005
Cena: 5 250 Kč HUDYpartner: 4 883 Kč
Cena: 6 830 Sk HUDYpartner: 6 352 Sk
Všichni výrobci nabízejí také lana impregnovaná. Běžná jsou označení jako
„impregnovaná“, „Dry“ „Superdry“,
„Everdry“, „Super Everdry“ nebo „Dou-
ble Dry“. Většinou jsou tato označení vysvětlena výrobcem v katalogu. Všemi těmito označeními rozumíme povrchovou
úpravu jednotlivých vláken (filamentů),
aby odpuzovala vodu a/nebo lépe klouzala popř. byla odolnější proti oděru.
Normová zkouška těchto vlastností
ještě neexistuje13). Při používání lana
pochopitelně impregnace mizí. Jak rychle
k tomu dochází, popř. jak dlouho impregnace vydrží ještě nebylo nezávislou institucí přezkoušeno. Při sledování údajů
v katalogu týkajících se impregnace vůči
absorpci vlhkosti je třeba dávat pozor na
údaje, zda jsou upravena jen vlákna opletu, nebo i jádra. Pokud jsou naimpregnována jen vlákna opletu, je absorpce
vlhkosti větší, než pokud jsou naimpregnovány i vlákna jádra. Vlhkost se dostane
používáním skrz oplet do jádra.14)
Označení středu lana
Barevné označení středu na některých
lanech časem vymizí. Další označení bychom měli provádět jen takovými označovacími prostředky, které jsou výrobcem
lana speciálně pro tato lana k označování
nabízeny. Jiné mohou lano poškodit, jak
dokázaly výzkumy UIAA a autora (bezpečnostní komise DAV). Lano se kvůli
tomu většinou přetrhnout nemůže (jen
pokud by poškozené označené místo leželo při pádovém zatížení přímo na hraně
skály, viz výše).
Lepící páska není použitelná jako náhrada označení, protože je mimo jiné při
stahování lana v mnoha směrech nešikovná. Běžná jsou lana, jejichž design se
v polovině mění (označují se běžně jako
„Bicolor“ a „Duodess“), jsou lepší tím, že
jejich zóna změny designu se dá i po letech používání rozeznat.
ale i jádro. Doporučujeme to hlavně kvůli
malé absorpci vlhkosti a s tím spojenému
menšímu příbytku na váze, jakož i kvůli
případného slaňování, popř. spouštění se
při změně počasí. To není na promočených
lanech příliš příjemné. Ne všichni výrobci
používají srozumitelné označení impregnace svých lan, z čehož byste poznali menší absorpci vody. Tak např. jeden z pěti
výše jmenovaných výrobců lan označuje
kompletní impregnaci trochu nesrozumitelně zkratkou „C.I.A.P.“ (Completely
Impregnated Alpinistic Product), zatímco
jiní svá lana označují jen jako „waterresist“
– vodě odolné. Doporučujeme si nastudovat údaje v katalozích výrobců.
Poznámky k textu:
1. Nylon je pouze obchodním názvem
polyamid.
2. Dnešní jednoduché horolezecké lano
o průměru 10,5mm má pevnost při přetrhu okolo 2000 kg.
3. To představuje volný pád ocelového
závaží o délce zhruba 4 m.
4. Nemusí být pravdou, že lana mohou
zachytit např. 50 pádů prvolezce a ještě
poskytnout patřičnou bezpečnost. Uvedu
případ z nedávné praxe: prvolezec napadal s jednoduchým lanem ø10,5 mm, 47
pádů s pádovým faktorem okolo 0,2 (použité jistítko GriGri, oba jsou špičkoví lezci). Kus lana kde byl prvolezec navázán,
byl zkoušen na pádové věži dle EN 892,
zachytil pouze jeden normovaný pád).
5. Je to pravděpodobné, ale slovo
„vždy“ říká ze 100 % a to je podle mě
odvážné tvrzení, je to na rozsáhlejší technickou debatu a myslím, že slovo „vždy“
není pravdivé. U vytahaného vypadaného zamaglajzovaného lana může modul
pružnosti v tahu klesnout tak nízko, že
lano se přetrhne, jako by bylo ze slámy.
Jiná značení
Někteří výrobci nabízejí i lana, která mají
pět až šest metrů od obou konců lana
značení ve formě změny designu lana (takováto lana mají většinou změnu designu i ve svém středu). Takovéto označení
konců lana je výhodné proto, že v případě slaňování či spouštění upozorní na to,
„že se blíží konci lana“.
▲ Widepac™
Vak na vodu firmy Source, díky použití uzávěru
Widepac™ je jeho plnění, čištění a vysoušení snažší
než dříve. 100% vodotěsný.
Hmotnost: 180 g (2 l)
Materiál: 440 Micron Co s PE vrstvou
Objem: 1 l / 2 l / 3 l
Cena: 2 290 Kč HUDYpartner: 2 130 Kč
Cena: 770 Sk HUDYpartner: 717 Sk
Volba lana
Nezávisle na výše jmenované nabídce
lan, vám můžeme dát ohledně volby lana
ještě následující, všeobecně platná doporučení. Každý druh impregnace, lano
nakonec „zdražuje“ a jakákoli vyšší hodnota počtu normových pádů také. Stejně
tak se v ceně odrazí i jeho „pevnost na
ostrých hranách“.
 Pro halové lezení a sportovní lezení
na „jednodélkové“ cesty si nemusíte
hned kupovat třeba impregnovaná lana,
stačí lana bez impregnace proti vodě.
Pokud je lano ale naimpregnováno
i kvůli menšímu tření (je třeba podívat
se na údaje z katalogu), mohou být taková lana pro výše uvedené oblasti užití
samozřejmě velmi potřebná a můžeme
je doporučit.
škodí lanům nejvíce. Věčné přehýbání
na konci lana na horním kruhu není nic
jiného než intenzivní tření za působení
zátěže tělesnou vahou. To samé platí při
jištění se slaňovací osmou nebo jakékoukoli jinou jistící či slaňovací pomůckou.
Jen velmi málo výrobců udává poměr
váhy opletu vůči jádru (v procentech).
Doporučujeme lana s vysokým poměrem opletu, pokud možno nad 50 %,
a taková lana, jejichž impregnace je provedena za účelem snížení oděru lana.
Takový oplet vydrží daleko déle a navíc
váha při toprope lezení nehraje koneckonců nijak významnou roli.
 Pro túry na ledovcích, jakož i pro alpské
 Na lezení s horním jištěním (toprope)
doporučujeme lana o něco tlustší s logicky silnějším opletem, jelikož „toprope“
lezení a lezení na ledu byste měli upřednostňovat plně impregnovaná lana, lana,
u kterých je naimpregnován nejen oplet,
materiál
6. Je možná zajímavé zmínit se o tom,
že lana s velmi nízkou rázovou silou jsou
náchylná na větší hodnoty dynamického
a statického průtahu.
7. Srozumitelnější prezentace zkoušky:
lano zatížit 80 kg na 3 minuty, uvolnit závaží na 10 minut, zatížit 5 kg na 1 minutu,
vyznačit sledovanou délku 1m, zvýšit zátěž na 80kg na jednu minutu, změřit sledovanou délku.
8. Z praxe od horolezců slýchávám stížnosti na lana s vysokým statickým průtahem při odsednutí prvolezce nebo druholezce, nebo při pádech druholezce. Vlivem
velkého statického průtahu lezec klesne
a musí se pak vlastní silou vrátit do pozice,
ze které odsednul nebo spadnul.
9. Vzorky se nejprve 24 hodin suší, poté
se uloží na 72 hodin do prostředí s teplotou 20°C a relativní vlhkostí vzduchu
65%, pak se teprve zkouší podle normy
EN 892.
10. Je třeba si také uvědomit, že lidská
dlaň je při svém sevření schopna zadržet
dobře pouze lano od určitého průměru.
Lana s průměrem pod 10mm jsou podle
názoru některých odborníků na bezpečnost pod touto hranicí dobré uchopitelnosti.
11. Životnost použitého lana je samozřejmě přímým odrazem jeho technického
stavu. Zde hraje roli viditelné poškození
lana (prasklá vlákna, chlupatost atd.), ale
také neviditelné poškození, tedy možná
únava materiálu po namáhání dynamickými rázy a tedy následným poklesem
modulu pružnosti. Co se týče životnosti
nových lan, např. skladovaných v obchodech atd., bylo po dlouhá léta pravidlem,
že výrobci udávali 5 let. Teď Beal začal
používat 10 let a ostatní výrobci chtě nechtě musí následovat tento příklad. Pravda je ale taková, že kdyby se našel někdo
kdo by uskladnil lano na 5 let nebo na 10
let a pak jej odzkoušel, odpovědělo by to
na pár otázek. Je s podivem, že nikdo výrobců to zatím neudělal.
Věčné diskuse o vlivu přetržení lana na
ostré hraně ve skalách, mi připomínají
obdobnou diskuzi z automobilového průmyslu, kde je noční můrou výrobce pneumatik tzv. šus-defekt a tedy samovolný
defekt pneumatiky ve vysoké rychlosti
a následná smrt posádky auta.
12. Není to zcela pravda, záleží na výběru výrobce, zda-li vybere pro svá lana
polyamid s UV stabilizátorem.
13. Mezi zkouškami pro vojenská lana je
tato zkouška dobře popsaná, pouze z neznalosti ještě nebyla přijata i pro horolezeckou komunitu.
14. Podle výzkumu v CAI (Italský alpský klub) na téma odolnosti vlhkých
a zmrzlých lan vyplývá, že pokles rázové
odolnosti až o 70% je shodný u impregnovaných i neimpregnovaných lan.
▲ Lightspeed PacLite Jacket
Ultralehká, voděodolná, prodyšná bunda pro všestranné použití. Na ramenou, rukávech a kapuci je
použit třívrstvý GTX® XCR materiál. Plně nastavitelná
kapuce, odvětrávání pomocí předních kapes.
Barva: Modrá
Hmotnost: 334 g
Materiál: Gore-Tex® PacLiteGore-Tex® XCR
- třívrstvý
Odvětrávání: Na přední straně
Počet kapes: 2+1
Velikost: S - XL
Cena: 6 990 Kč HUDYpartner: 6 501 Kč
Cena: 9 090 Sk HUDYpartner: 8 454 Sk
14
15
lana a vlhkost
Jednou z nejdůležitějších charakteristik
dynamického lana je vysoká tažnost při
přetrhu. Praktickými pokusy bylo dokázáno, že právě tato pevnost značně klesá
po nasáknutí lana vodou. Např. počet
zachycených pádů u mokrých lan klesl
na třetinu původní hodnoty. Tento pokles
byl zjištěn na nových i použitých lanech.
Tento fakt platil trochu překvapivě i pro
lana s vodoodpudivou úpravou. Ta sice
zabraňuje ulpívání vody na povrchu
opletu, ale po delším namočení pronikne
voda do celé struktury lana. Vliv vody
je citelný po 2 hodinách namočení, ale je
i po pouhém postříkání lana.
Objem nasáknuté vody činil u nových lan
40 – 45 % jejich hmotnosti za sucha, opět
bez ohledu na úpravu proti vodě. Starší
lana nasákla dokonce 60 % hmotnosti.
Sušení lana
Po vysušení nabývají lana své původní
charakteristiky. Z důvodu sražení délky
lana (až o 4 %) mírně klesá rázová síla.
Lano se vrátí na své původní hodnoty
i po rozdílných cyklech namáčení a sušení, podmínkou však je sušit na chladnějším, vzdušném a stinném místě. Sušení
na slunci se nedoporučuje kvůli ztrátě
vlastností vlivem UV záření.
Zmrzlá lana
Pádová zkouška se zmrzlými lany dokazuje o trochu lepší výsledky než u lan
mokrých. Byla naměřena odchylka - 50 %
v počtu zachycených pádů. Výsledek
testu značně ovlivnil fakt, že udržet lana
stále dostatečně zmrzlá bylo prakticky
nemožné. Lze se domnívat, že výsledky
konstantně zmrzlých lan by se mohly výrazně blížit lanům suchým.
Mokrá a zmrzlá statická lana
Statická lana sníží vlivem vody svou
pevnost v uzlu o pouhých 10 %, naopak
u lana zmrzlého dojde k nárůstu pevnosti
o 10 %.Doba namočení lana nehraje roli.
Závěrem
1. Dynamická odolnost (počet pádů při
pádové zkoušce) u mokrých lan klesá až
na pouhých 30 % hodnoty v suchém stavu bez rozdílu úpravy a stáří lana (standard, everdry, nové, použité).
2. Po namočení se lano protáhne o 4
– 5 % což může být příčinou nárůstu rázové síly o 5 – 10 %.
materiál
www.wildroses.it
3. Pokles dynamické odolnosti mokrých
lan nastává už po krátkém působení vody
(déšť).
4. Po vysušení (i opakovaném) nabývá
lano téměř své původní charakteristiky.
5. V případě mokrých a poté zmrzlých
lan klesá jejich dynamická odolnost, ne
však tak výrazně jako u lan mokrých.
6. Čím větší průměr lana, tím méně klesá
dynamická odolnost mokrého lana.
JAK KONTROLOVAT LANO
Především je nutné pečlivě vést deník
lana. Přesahuje-li počet skutečných pádů
počet pádů uvedených na visačce, vyřaďte lano z provozu. Pokud zachytí vaše
lano pád přes ostrou hranu, okamžitě ho
vyřaďte. Vizuálně kontrolujte oplet. Je-li jedna příze přetržena nebo prodřena,
lano vyřaďte. Jsou-li filamenty v přízi
narušené, oplet vykazuje tzv. chlupatost.
Chlupaté lano není nebezpečné tehdy,
pokud neprosvítá jádro. Lokální zabarvení opletu, které nezmizí ani po vyprání,
může signalizovat poškození chemikálií.
Jiné zabarvení opletu může být způsobeno spečením příze (sklovitý lesk) – lano je
též k vyřazení.
Kontrolu jádra provádíme hmatem.
Nahmatáme-li pod opletem tvrdá místa,
může jít o zauzlování nebo poškození jedné nebo více duší.
K okamžitému nebo velmi rychlému poškození lana dochází třením textilu o textil.
Proto při zakládání postupového jištění
používáním horního jištění neveďte lano
nikdy přes popruh, smyčku nebo repku.
To je hardware do hor!
S výrobky značky Rock Empire se můžete setkat při svých nákupech v obchodní
síti HUDYsport v Česku a na Slovensku, ale i ve specializovaných obchodech na
horolezecké vybavení v zahraničí. Jedná se především o produkty z oblasti lezení:
úvazky, vklíněnce, friendy, smyčky, sáčky na magnézium, lezecké boty; a z oblasti
turistiky: stany, spací pytle, oblečení a jiné.
▲ Friend Comet
Cena: od 750 Kč
▲ Shogun
Sportovní lezečka vhodná pro lezení cest všech obtížností. Bota pro zkušené lezce, která je vhodná i pro
mírně pokročilé. Klasický systém šněrování.
Svršek: Jemná kůže 1,4 - 1,6 mm
Velikost: 36 - 47
Cena: 1 390 Kč HUDYpartner: 1 293 Kč
Cena: 1 799 Sk HUDYpartner: 1 674 Sk
Značka Rock Empire vznikla
v roce 1993 z potřeby unikátního
a jednoznačného odlišení produktů vyráběných tehdy pod značkou
HUDYsport, jež byly určeny nejen
pro domácí, ale zejména zahraniční trh. Tyto výrobky - jako jsou
úvazky, smyčky a lezecké doplňky
- si pro svou kvalitu okamžitě našly místo prakticky na všech světových trzích. V současné době najdete zboží označené Rock Empire
ve všech zemích Evropské unie,
a dále v USA, Kanadě, Argentině,
Brazílii, Austrálii, Japonsku, Číně,
ale i v exotických zemích, jako je
Singapur, Taiwan, Korea, Filipíny
a mnoho dalších.
Vzhledem k úspěšnosti výrobků
značky Rock Empire byl sortiment
následně rozšířen i o další produk-
16
• Filament - základní vlasová jednotka lana
(nejmenší část), prochází nepřerušovaně celou délkou lana.
• Vlákno - soubor filamentů – multifil.
• Příze - soubor vláken (setkaná vlákna - několik
částečně stočených multifilů).
• Pramen - soubor přízí (zpravidla 1 nebo 2 příze).
• Jádro - je soubor duší. Je buď pletené (z příze)
nebo je tvořeno svazkem stáčených šňůr (stejný počet levo- a pravotočivých).
• Oplet - soubor navzájem se křížících pramenů
(32, 40, 48 pramenů).
1 - pramen
2 – oplet
3 – vlákno označující rok výroby lana
(každý rok jiná barva)
Statická lana
jsou určena k zajištění a k pohybu osob při činnostech ve výškách a nad volnou hloubkou, včetně pracovního polohování. Jsou ve velké míře využívána
záchranáři.
Statické lano není elastické, aby absorbovalo energii. Není tedy vhodné na zachycení pádu z výšky.
Vlastnosti: nízká průtažnost, vysoká statická
pevnost, vysoká odolnost vůči oděru.
Podle použití se dělí na:
• speleologická (větší podíl opletu = ochrana lana
před proniknutím nečistot)
• pro canyoning (z plovoucích materiálů - po-
lypropylen, polyetylén)
• pracovní (záchranářská)
Dynamická lana
Používají se pro jištění lezců, na rozdíl od lan statických jsou schopna protažení (až 40 %), a tím utlumení síly působící na dopadajícího lezce. Dnes se
používají tři typy horolezeckých lan – jednoduchá,
dvojitá a poloviční. Typ lana volíme podle charakteru, obtížnosti a délky cesty, i podle velikosti lanového družstva.
Všeobecně platí:
• Lezení s jedním pramenem je pohodlnější, a proto je upředňostňováno při sportovním lezení (cvičné
skály, umělé stěny).
• Poloviční a dvojitá lana se používají především
při alpském lezení a jejich velkou výhodou je možnost slaňovat vylezené délky od štandu ke štandu
bez omezení. Navíc se eliminuje nebezpečí v důsledku přetržení lana.
Jednoduchá lana
Jsou dimenzována tak, aby jeden pramen
s dostatečnou rezervou bezpečně zachytil pád. Jsou
vhodná tam, kde nehrozí zvýšené nebezpečí přeseknuti lana o ostré hrany nebo padajícími kameny.
Nejlépe se hodí pro obtížné cesty vedoucí téměř přímo, pro snadné cesty se stálými body postupového
jištění a tam, kde se k sestupu nepoužívá slanění.
Jednoduchá lana mají většinou průměr 9 – 11 mm.
Se stoupajícím průměrem stoupá pevnost lana, počty pádů, ale bohužel i hmotnost.
Dvojitá lana (dvojčata)
Používají se vždy stejná lana v páru a mají společné jistící postupové body. Výborně se hodí pro
klasické lezecké aktivity v horách a v nestabilním
terénu a všude tam, kde potřebujeme mít jistotu, že
nám padající kamení nezničí lano a ostré hrany skal
nepoškodí oplet. Nemusí jít vždy o lezení v horách.
Nestabilní terén můžeme potkat i v neznámých
ONLY FOR WOMAN
Rock Empire.
Sedací úvazek anatomického tvaru určený pro skalní
lezení. Čtyři poutka na materiál, nosnost poutek 15
kg, dvě přední přezky, zvýšená nosnost poutka na
materiál, anatomický tvar, stavitelná šířka nohaviček.
Velikost / rozsah:
0,25 / 12-16,5 mm
0,5 / 14-20 mm
0,75 / 17-24,5 mm
1 / 20-29 mm
2 / 27-41 mm
3 / 35-53 mm
4 / 48-69 mm
5 / 60-90 mm
Názvosloví lana
ty. Ty jsou vyráběny v kooperaci
s renomovanými producenty nejen
v České republice, ale i ve světě.
Jedná se zejména o stany, spací
pytle, lezecké, turistické a nepromokavé oblečení. Vše v nejvyšší
kvalitě.
Výroba horolezeckých produktů
Rock Empire probíhá pod dohledem ISO 9001, výrobky jsou testovány dle směrnic EN a jsou řádně označeny číslem CE. To by vše
mělo přispívat k Vaší plné spokojenosti.
Přejeme Vám proto mnoho radosti nejen při nákupu, ale hlavně při
následném užívání ve volné přírodě.
PR
[email protected] / číslo 2 / 2005
Mokrá dynamická lana
lexikon lana
www.hudy.cz
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH
www.hudy.cz
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH
skalních oblastech. Výhodou oproti jednoduchému
lanu je možnost využít ke slanění celé délky lana. Je
lehčí než poloviční lano, ale jednotlivé prameny se
nesmí zapínat odděleně. Vhodné pro vícedélkové
cesty a dvoučlenná lanová družstva. Při přechodu
údolního ledovce (bez lezeckých pasáží) lze použít pro navázání družstva jediný pramen (ve všech
ostatních případech vždy dva).
Poloviční lana
Pokud jsou lana použita v páru (dvojčata),
poskytují pouze standardní bezpečnost. Technikou
polovičního lana, při které se “levé” a “pravé” lano
vede samostatně přes různé jistící body (i kvůli výraznému snížení tření) lze bezpečnost výrazně zvýšit. Používají se především při vícedélkovém skalním
lezení (dvoučlenná nebo tříčlenná lanová družstva),
lezení po skalních hřebenech, lezení v ledu (důvodem je snížení zatížení mezijištění – vývrtky) a tam,
kde je nezbytné sestupovat slaněním. Podobně
jako u dvojčete lze použít na údolním ledovci jediný pramen. Navíc tato lana poskytují lepší ochranu
v případě zřícení laviny kamení nebo pádu lezce na
skalním hřebenu.
CO JE DOBRÉ VĚDĚT
CE - symbol shody
Označení symbolem CE, kterým je výrobek
opatřen, představuje prohlášení, že výrobek vyhovuje všem příslušným předpisům a podstoupil
všechny náležité postupy posouzení shody.
UIAA
Výrobky, které jsou označeny tímto symbolem, splňují požadavky UIAA. UIAA je mezinárodní
unie horolezeckých asociací (Union Internationale
des Associations d‘ Alpinisme) a byla po desetiletí
Jak používat poloviční lano?
průkopníkem požadavků na výrobce horolezeckého
materiálu. Vycházela z dlouholetých a praktických
poznatků špičkových lezců z celého světa. Ve většině případů jsou požadavky UIAA o něco přísnější
než Evropské normy.
Hmotnost
Udává hmotnost lana na 1 metr délky. Jednoduchá lana bez další úpravy váží 52 až 88
gramů, poloviční lana asi 50 gramů a dvojitá lana
přibližně 42 gramů na metr. Jádro lana musí tvořit
minimálně 50 % jeho celkové hmotnosti.
Počet normovaných pádů
Udává se počet pádů, které musí zkoušené lano zachytit v podmínkách daných normou EN 892. Tato
norma vyžaduje u lan jednoduchých minimální počet 5 pádů s 80kilogramovým závažím. Lana poloviční se testují se závažím 55 kg. U lan dvojitých se
zatěžují vždy lana dvě s 80kilogramovým závažím
a minimální počet pádů je 12. Počet zachycených
pádů při zkouškách je přímým měřítkem bezpečnostní (pevnostní) rezervy lana. U žádného nového
lana nemůže v praxi dojít k jeho přetržení při rázovém zatížení, pokud je lano v dobrém stavu a je
s ním správně manipulováno. Bezpečnost lana se
postupně snižuje vlivem stárnutí materiálu a jeho
opotřebením, tj. vlivy, které snižují jeho pevnost.
Posuv opletu
Jádro a oplet lana jsou dvě nezávislé součásti, které, pokud nejsou konstrukčně v rovnováze, mají tendenci se navzájem posouvat. Test se
provádí ve speciálním stroji a norma EN 892 stanoví, že nesmí být větší než 40 mm při protažení délky lana 1930 mm, tj. cca 2 %. Oplet se deformuje
a postupně se používáním slaňovacích pomůcek
objevují kolem jádra volná a vydutá místa – vzniká
tzv. ponožkový efekt. Jsou-li konce lan špatně zata-
Má se zapínat jeden pramen, nebo oba?
Jestliže lezete na nejistém postupovém jištění (skoby, vklíněnce, ledovcové vývrtky…) musíte oddělovat prameny
lana kvůli snížení rázové síly. Ve skutečnosti je rázová síla
značně snížena na jednom prameni oproti dvěma. Navíc,
oddělováním pramenů se zmenšuje tah lana, a lano tak
v celé své délce může ztlumit energii pádu, čímž se sníží
rázová síla. Toto doporučení platí i pro první postupové
jištění nad jistícím stanovištěm.
A jestliže lezete na stoprocentně spolehlivém postupovém jištění (nýty, šrouby…) – je
stále potřeba oddělovat oba prameny lana?
Většinou to není nezbytné tam, kde jsou body postupového jištění přibližně v přímce.(Doporučuje se používat
expresky o vhodné délce, aby lano běželo téměř přímo).
Přestože nikdo nechce riskovat pád kvůli příliš velké rázové síle, bude vhodnější zapnout do jištění oba prameny
lana současně, aby lépe vzdorovaly opakovaným pádům,
které jsou charakteristické pro cesty zajištěné spolehlivým
jištěním.
Co se stane, jestliže zapnete oba prameny
společně do jištění?
Rázová síla působící na kotvící bod se zvýší o 20 až
25 %.
Jaká bude rázová síla na polovičním laně,
jestliže je zkoušeno s 80 kg na jednom prameni?
Bude cca o 25 % vyšší než jsou výsledky testu s 55 kg.
vené, může se jádro na konci lana vysunout z opletu, nebo může oplet přesahovat jádro. Důsledkem
posuvu je rychlejší opotřebení lana, zvláště při lezení s horním jištěním nebo jiném intenzivním používání. Zároveň vzniká nebezpečí, že se lano zasekne
ve slaňovacích nebo jistících pomůckách.
Počet pramenů
Oplet je viditelnou částí lana, která obepíná a chrání jeho jádro. Je složen z pramenů, které jsou spleteny z jednotlivých vláken, přičemž každý pramen
se odvíjí z jedné cívky. Při stejném průměru lana
dává lanu větší počet pramenů lepší dynamické
vlastnosti a menší počet pramenů zase lepší odolnost vůči oděru. Takže je možno si zvolit například
jednoduché lano se 48 prameny pro jeho dynamické vlastnosti nebo s 32 prameny pro jeho odolnost
vůči oděru.
Uzlovatelnost
Výborná ohebnost je jeden z důležitých požadavků na horolezecká lana. Jak ji změřit?
Na zkoušeném laně se uváže jednoduchý uzel
a u jednoduchých lan se zatíží 10 kg závažím.
Následně se změří vnitřní průměr uzlu a vypočte
se z průměru lana koeficient uzlovatelnosti. Ten
může být max. 1,1 násobek průměru lana. Špatná
ohebnost lan prakticky ztěžuje jak vázání uzlů, tak
průchod lana karabinami postupového zajišťovacího systému.Ohebnost lana snižují vlivy počasí
a špatná péče o lano.
Značení středu lana
Současná lana jsou v polovině své délky
označena permanentním, k materiálu lana šetrným
inkoustem. Označením středu lana značkovačem
s neznámými chemickými vlastnostmi se může poškodit materiál lana!
Kompaktní zakončení lana
Při používání lana dochází ke vzájemnému
pohybu jádra vůči opletu lana (tzv. posuv opletu).
Pokud není na koncích lana dokonale spojeno jádro s opletem, může dojít k jeho poškození a lano
se může začít třepit.
Odolnost proti pádu přes ostrou
hranu (Sharp Edge Resistance)
Moderní horolezecká lana mohou za normálních
okolností prasknout pouze v případě,
kdy jsou namáhána přes ostrou hranu. Podle normy UIAA 108 je ostrá hrana definována poloměrem 0,75 mm!
Tření a tepelné vlivy
Extrémní formou opotřebení jsou spálená místa způsobená třením. K tomu může dojít v případech, kdy se jedno lano tře o druhé,
při rychlém a nevhodném slaňování, nebo při
zachycení extrémního pádu. Roztavení je rozpoznatelné podle sklovitých, transparentních,
zuhelnatělých nebo tmavě zbarvených změn na
opletu. V těchto místech je lano málo ohebné,
obtížněji se s ním pracuje a má snížené provozní parametry. V případě vážnějšího poškození
tepelnými vlivy doporučujeme lano vyměnit.
Zbytečně rychlé slaňování může zahřát slaňovací
osmu tak, že se oplet lana v některých bodech
zažehlí. Tím se jeho pevnost sníží pouze v těchto
bodech. Proto se při slaňování doporučuje dodržovat mírnou rychlost. Velká opatrnost je nezbytná i v případech velmi frekventovaných cest, kdy
více týmů používá stejné jisticí místo. V těchto
případech by se neměly používat stejné karabiny
pro více lezeckých družstev. V takto použitých
karabinách se setkávají lana s různou rychlostí
pohybu a dochází k nekontrolovatelnému tření
lan navzájem. Rovněž je třeba dbát na to, aby se
v takto frekventovaných cestách lana nekřížila.
V případě pádu jednoho z horolezců je pak velké
nebezpečí přepálení křižících se lan.
UV záření
Pokud je lano standardně používáno a skladováno, vliv stárnutí (degradace polymeru) se na
něm skoro vůbec neprojeví a lano se dříve opotřebuje lezením, než by jeho materiál zestárl vlivem
slunečního záření. Jiné je to již se slaňovacími
smyčkami a fixními lany ponechanými na vysokohorských cestách. Tam je třeba použití tohoto
materiálu zvážit. Testy prokázaly jeho odolnost při
velkém statickém zatížení, ale v tomto případě je
opatrnost na místě.
Kroucení lana
Při tzv. kroucení je lano spirálovitě zdeformované. K tomu může dojít např. zkroucením při spouštění přes hranu pod určitým úhlem nebo přes příčně
umístěné karabiny. Lano, které je silně zkroucené,
se obtížně používá, při jištění a při slaňování vzniká
nebezpečí, že se zkroucená lana vzájemně zamotají.
Tato vlastnost se často zhoršuje se stářím lana, ale
ve většině případů bývá způsobeno nesprávnou
manipulací při svinování a rozvinování lana, při práci
s lanem v terénu a při jeho skladování.
Péče o lano
Každé lano je vyráběno za přísných podmínek systému řízení jakosti a při konečné kontrole nesmí
vykázat jakékoliv vady. I nejlepší lano však může
poskytovat optimální provozní vlastnosti pouze
v případě, že je správně používáno a pečlivě ošetřováno.
Svinování − balení lana
Dobře svinuté lano je první předpoklad ke skla-
[email protected] / číslo 2 / 2005
NEVER STOP EXPLORING
17
dování, přepravě. Aby se zamezilo zauzlování
lana při dalším rozvinutí, je vhodné lano balit tzv.
střídavě do smyček. Nezáleží při tom, zda budete
svinovat dvojité lano od prostředku, od obou konců nebo jako jeden pramen od jednoho konce, ani
nezáleží na tom, zda smyčky svinutého lana sbíráte do ruky, kolem krku nebo přes stehno v poloze
vkleče. Je však důležité, aby se lano svinovalo ve
smyčkách, které se pokládají střídavě vlevo a vpravo a nikoli stáčejí. Nesnažte se rozkrucovat lano,
pokud se při svinování zkroutí. Jakmile máte lano
svinuté do smyček, podržte je uprostřed a obtočte
je několikrát lanem v délce jedné nebo dvou paží.
Provlékněte jednu smyčku lana skrz „oko“, které se vytvoří, a dále přes „hlavu“ panenky lana
a utáhněte. Takto vytvořenou panenku můžete
zabalit do obalu, nosit v batohu či na zádech jako
batoh. Následné rozvinutí takto stočené panenky
je bezproblémové.
Vak na lano − ochrana a přeprava lana
Vak na lano je při sportovním lezení nejlepším
prostředkem pro snadnou přepravu lana a jeho
ochranu proti nečistotám. Lano je tak vždy během
přepravy bezpečně uloženo a zabezpečeno. Při
lezení leží na rozprostřeném obalu a je tak izolováno od nečistot na zemi. Vak na lano tak velkou
měrou přispívá k ochraně lana a prodlužuje jeho
životnost. Je vhodný zejména při sportovním lezení jednodélkových cest.
Ukládání lana na stanovišti (štandu)
Při vícedélkových cestách je nutno dbát na to, aby
na postupovém jisticím bodě bylo lano ukládáno
přehledně a pokud možno systematicky. Na vysokohorských cestách, při lezení v ledu a ve smíšených terénech (mixech) je důležité, aby smyčky
lana nepadaly hluboko do stěny, kde by mohlo
dojít k zaseknutí o nerovnosti povrchu a k následnému poškození lana při jeho vyprošťování.
Zkušení lezci ukládají lana na stanovišti (štandu)
ve střídavých smyčkách vlevo a vpravo přes své
jisticí lano, stehno nebo nohu, a tím mají vždy
lano pod kontrolou. Pokud tentýž lezec pokračuje
v lezení další délky, je nutné nabrané lano nejprve
kompletně přeskládat, aby je bylo možné plynule
odebírat.
Rozdíl mezi horolezeckým lanem a pomocnou (reep) šňůrou
Horolozecké lano je konstruováno tak, aby zachytilo pád.
Šňůry neslouží k zajištění lezců proti pádu, ale jen k pomocným účelům (např. prusíky, smyčky), protože svým
průměrem, nosností a schopností utlumit energii pádu
nesplňují obecné bezpečnostní požadavky.
www.thenorthfaceeurope.com
Arc´teryx
– evoluce v akci.
Na začátku byla idea.
Díky své přírodní rozmanitosti se stala Britská Kolumbie mekkou outdoorových aktivit a extrémních sportů.
Arcte´ryx je asi i proto kanadská firma z Vancouveru, velkoměsta zasazeného v přírodě Br. Kolumbie. Skoro
každý se zde věnuje nejaké aktivitě. V řadách lezců se našel jeden, který svůj život zasvětil průkopnictví na poli
vývoje a designu lezeckých pomůcek, batohových systémů a funkčního oblečení. Na začátku byla myšlenka
– vyrábět něco, co by usnadnilo a zpříjemnilo aktivní život v drsném prostředí, vystaveném rozmarům přírody.
David Lane byl vizionářem a svoji
myšlenku začal rozvíjet v konkrétní projekt. Zmínil se známému ze skal, který,
díky svému nadáni, dokázal dát Laneovým idejím konkrétní tvar. Jeremy Guard začal pracovat, s vůlí sobě vlastní, na
návrzích designu sedacího úvazku. Do
té doby se sedáky vyráběly technologií
prošívaných popruhů. Guard s Lanem
se postavili všem zaběhlým principům
a představili něco naprosto revolučního – sedací úvazek, u něhož bylo poprvé v historii použito tepelně tvarované
pěny. Pro lezecký svět to znamenalo
něco naprosto revolučního.
Aby nezůstalo pouze u jedné inovace,
přišla vzápětí další převratná novinka
v podobě vnitřních švů a anatomicky tvarovaných flexibilních nohaviček. Nakonec
to nejlepší, dnes již dobře známá samozavírací dvojitá přezka, která nepotřebuje
bezpečnostní provlečení popruhu.
I přes značné počáteční problémy s tepelným tvarováním materiálu se úspěch
dostavil, a umožnil tak designerům plně
se zaměřit na uplatnění této technologie
v praxi. Dalším logickým krokem byl
vývoj nosných zádových systémů batohů. Tepelně tvarovaná pěna byla velice
vhodným materiálem pro výrobu zad,
ramenních a bederních popruhů. Materiál ale představoval jen polovinu úspěchu.
Trumfovým esem totiž byla konstrukce
celého zádového systému, který optimálně rozkládal váhu, odváděl vlhkost a i při
velké zátěži pohodlně seděl na zádech
a neomezoval v pohybu. Základ dnes již
legendárního batohu „Bora“byl na světě. K zádům se přidaly ramenní popruhy a flexibilní bederní pás. Opět úspěch
a pro zakladatele firmy velká satisfakce.
Sedák Vapor a batoh Bora zaznamenaly
obrovský úspěch, a položily základ pro
úspěšný rozvoj společnosti.
Dalším cílem bylo vytvoření kolekce oblečení, která by splňovala nejvyšší nároky na kvalitu a funkčnost bez jakýchkoli
kompromisů. Špičkový funkční design
musí jít ruku v ruce pouze s nejkvalitnějšími materiály, a tak je logické, že se Arc´teryx obrátil na firmu Gore, která reflektovala na nadšený a ambiciózní projekt.
Nepromokavé oblečení mělo vždy jedno slabé místo, a to zipy. Po mnohaletém
vývoji představil Arc´teryx první nepromokavý zip, vyrobený z pruhu tenkého
polyuretanu.
Zip byl navíc opatřen garáží jezdce,
čímž byla zajištěna stoprocentní nepromokavost.
Ve spolupráci s firmou Gore proběhl
i vývoj známé membrány XCR, která
představovala novou dimenzi komfortu,
funkčnosti a nepromokavosti oblečení.
Z hlediska samotné výroby bylo u outdoorového oblečení považováno za standardní šít oblečení osmi stehy na jeden
palec (2,54 cm). Arc´teryx posunul v tomto
ohledu laťku hned na dvojnásobek. Oblečení šité šestnácti stehy na palec získává na
pevnosti a šití zároveň umocňuje jeho nezaměnitelný design. S technologií švů přímo
souvisí i jejich přelepování, které se běžně
provádělo páskou širokou 22 mm. Arc´teryx i zde posunul limit na 13 mm. Získalo
se na váze, flexibilitě i prodyšnosti.
To pořád ještě nebylo vše. Přišly svařované švy a laminované funkční doplňky
– suché zipy na rukávech a laminovaná
ochrana brady, kapuce na helmu ovládaná jednou rukou, stahování v kapsách
a vždy uvnitř, křivé zipy a konstrukce,
zamezující hrnutí materiálu.
Dnes nabízí Arc´teryx ucelenou kolekci
outdoorového oblečení, které tvoří díky
použitým technologiím a materiálům absolutní špičku ve svém oboru.
Přestože časem začaly ostatní firmy používat a napodobovat technologie a nápady firmy s kostrou ještěra ve znaku,
výrobky Arcteryxu jsou stále naprosto
jedinečné a nezaměnitelné. My se jen můžeme těšit na to, čím novým nás Arc´teryx
příjemně překvapí.
PR
18
19
Krátké pády s nízkým pádovým faktorem při
sportovním lezení způsobují pouze minimální
poškození lana. Při intenzivním používání lana
a při častých krátkých pádech mohou lana
ztvrdnout a postupně ztrácet ohebnost. Ani
větší pády z deseti nebo patnácti metrů neznamenají konec lana − za předpokladu, že byla
použita technika dynamického jištění.
Pro životnost lana je důležitá hodnota pádového faktoru a rázová síla. Rázová síla je síla
působící na tělo lezce v okamžiku zachycení
pádu. Čím je tato síla nižší, tím lépe pro lezce.
Její hodnota závisí na pádovém faktoru, váze
lezce a schopnosti lana pohltit pádovou energii.
Delší pád s pádovým faktorem vyšším než 1,
který není dostatečně zbrzděn, může podstatně
snížit „bezpečnostní rezervu“ lana. V žádném
případě by se takové lano již nemělo používat
při vysokohorském lezení a ani v oblastech s ostrými hranami.
Vývoj rázové síly v průběhu
používání lana
Během lezení provázeného následnými pády
se dynamické hodnoty lana snižují a rázová síla
tudíž narůstá. Ohniskem rázové síly je poslední bod postupového jištění, ve kterém nastává
kladkový efekt.
V případě pádu působí na poslední bod postupového jištění jak rázová síla vyvolaná lezcem,
tak i síla jistící osoby zachycující pád. Obě tyto
síly se sčítají. Tento jev nazýváme kladkovým
efektem. Síla zadržovaná jistící osobou je, díky
tření v karabině, nižší než rázová síla působící
na lezce. Proto je síla působící na poslední bod
postupového jištění v konečném důsledku cca
1,6krát větší než síla působící na lezce.
Pádový faktor určuje tvrdost pádu: čím větší výška, tím tvrdší pád. Hodnota pádového faktoru,
která se u lezení pohybuje v intervalu 0 − 2, se
vypočítá vydělením délky pádu činnou délkou
lana. Tvrdost pádu není funkcí jeho délky, ale
tímto poměrem, protože čím je lano delší, tím
více se může při ztlumení pádu natáhnout.
Tento teoretický pádový faktor předpokládá,
že neexistuje tření mezi jistící osobou a posledním bodem postupového jištění, takže celé lano
tlumí energii stejnoměrně.
Skutečný pádový faktor
Tření lana v karabinách nebo o skálu brání
tomu, aby síla vyvolaná pádem postupovala po
celém laně. Pouze úsek lana mezi předposledním a posledním bodem postupového jištění
tak bude plně zatížen, zatímco předcházející
úseky lana budou postupně namáhány méně
a méně.
Z uvedeného vyplývá, že schopnost lana tlumit energii se nevztahuje na celou jeho délku
a skutečný pádový faktor je tudíž mnohem větší
než teoretický pádový faktor.
se třením
Rázová síla − rázové zatížení
Teoretický pádový faktor
bez tření
RÁZOVÁ SÍLA
Při těchto podmínkách je veškerá energie pádu
ztlumena lanem a ne částečně třením, úvazkem
nebo deformací lidského těla. Jedná se proto
o maximálně možnou rázovou sílu vyvinutou
na lano.
PÁDOVÝ FAKTOR
teoretický
Rázová síla a pádový faktor.
pádový faktor
Něco málo z fyziky:
Maximální
rázová síla
PÁDOVÝ FAKTOR (f)
Všechna
horolezecká
lana jsou charakterizována svojí maximální rázovou silou, změřenou v laboratořích za extrémních
podmínek, které nelze
brát v úvahu při lezení:
kovové závaží, pevný
kotvící bod, žádné proklouznutí lana. Takový je
původ hodnoty uvedené
v technických údajích.
f=
výška pádu
činná délka lana
materiál
1) Výška pádu: 5 m
Činná délka lana: 2,5 m
Pádový faktor f =
5,0 m = 2
2,5 m
2) Výška pádu: 5 m
Činná délka lana: 5 m
Pádový faktor f =
5,0 m
5,0 m
=1
Doba na zotavení po pádu
Po každém zachyceném pádu a následném rázu
dostane lano tzv. šok, po kterém je vhodné nechat
lanu co největší dobu na „zotavení“ − čím těžší
pád, tím delší relaxační doba (řádově až týdny).
Důležité doporučení: Neumožňuje-li nám okamžitá situace dát lanu čas na zotavenou (túru nelze
ihned ukončit), lze prostřídat konce lan ve směru
dalšího postupu. Zvýšení bezpečnosti docílíme
převázáním připojovacího uzlu k úvazku (jeho
povolením), protože dotažení uzlu při pádu sníží
dynamickou sílu v laně o cca 1,5 kN. Tento postup
je vhodný hlavně u sportovního lezení, kde se
předpokládají časté pády v malých časových odstupech. Všem doporučujeme ihned po pádu lano
uvolnit a nenechávat ho napnuté (tj. nezůstat na
něm viset).
Správné vedení lana
Při dlouhých cestách členitým terénem je vhodné
věnovat velkou pozornost nejenom zakládanému
jištění, ale i místům, kudy lano povedeme. Pokud je
to možné, je dobré vyhýbat se prasklinám, ostrým
hranám, vlhkým místům a samozřejmě volným kamenům v naší cestě.
Na horských cestách, kde je velké riziko padajících kamenů, a u nepřehledných terénů je možné
s úspěchem použít ke snížení rizika poškození lana
systém techniky polovičního lana a jištění jednotlivých pramenů rozmisťovat tak, abychom snížili
riziko poškození lana a případné zvýšené tření na
minimum.
Praní a čištění
Nečistoty zhoršují provozní vlastnosti lana
i manipulaci s ním. Pokud se lano zašpiní,
je možné je vyprat v teplé vodě do 30 °C ručně
ve vaně, nebo využít automatickou pračku na program vlna, ve které však lano neodstřeďujeme, aby
nedošlo k jeho poškození. Občasné praní udržuje
dobré vlastnosti pro manipulaci s lanem a prodlužuje jeho životnost. Pro praní jsou nejvhodnější
mýdla nebo mýdlové vločky. Lano sušíme ve větraném prostoru volně rozprostřené při pokojové
teplotě, mimo sluneční záření a zdroje sálavého
tepla. Vysušení lana je velmi důležité a může trvat
i více než týden.
Skladování
Lano skladujeme na suchém a tmavém místě bez
vlivu chemických výparů, zavěšené na zvláštní
popruh nebo smyčku. Nikdy ne za jeden pramen
panenky! Rovněž nedoporučujeme skladování
lana v garáži, kde může dojít k jeho poškození
výpary z autobaterií, barev a jiných skladových
chemikálií.
www.hudy.cz
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH
▲ Trango S EVO GTX
Jaké lano pro jaké použití?
Vzhledem k široké rozmanitosti terénů se
naše odpovědi nemohou dotknout každého
specifického případu. Každý musí přijmout
svoji odpovědnost za přizpůsobení svého
počínání podmínkám, vlastním schopnostem
a okolí. Uvedené rady platí pro dvoučlenná
lanová družstva (kromě aktivit 2 a 5).
1. CESTY O VÍCE LANOVÝCH DÉLKÁCH
(klasické cesty, hory, ledopády)
Každý lezec je navázán na jednom konci
lana. Tah lana je minimalizován používáním expresek o vhodných délkách.
Každý lezec je navázán na jednom konci
obou pramenů lana (nebo je vedoucí lezec v polovině dvoubarevného lana). U pevného postupového jištění (nýty, zapuštěné kruhy, atd.) se
snižuje tah lana používáním expresek, při nejistém postupovém jištění (ledovcové vývrtky, skoby, vklíněnce…) se zapíná střídavě pouze jeden
pramen lana kvůli snížení rázové síly.
Každý z lezců je navázán na jednom konci
obou pramenů lana (nebo je vedoucí lezec v polovině dvoubarevného lana). Tah lana se omezuje
používáním expresek u postupového jištění. Oba
prameny lana se vždy zapínají do postupového
jištění společně.
2. SNADNÉ CESTY VE SNĚHU,
PO LEDOVCI A SKIALPINISMUS
Cesty ve sněhu se označují za snadné, jestliže se
při nich nevyskytují technické obtíže, jakými je
např. přechod úpatí ledovce s nutností jištění.
Je možno postupovat s jakýmkoliv typem dynamického lana. Vždy stačí jen jeden pramen,
ať jde o jakékoli lano. Běžnou praxí je navázání
v řadě za sebou.
3. POSTUP PO SKALNÍM HŘEBENI
Oba lezci navázáni na jednoduchém laně.
Oba lezci navázáni na dvou pramenech polovičního lana. (Navázání na jednom prameni polovičního lana není pro tento typ cest vhodné.)
Oba lezci navázáni na dvou pramenech lana-dvojčete.
4. JEDNODÉLKOVÉ SPORTOVNÍ CESTY
Všeobecná pravidla jsou stejná jako pro cesty
o více lanových délkách. Nicméně při použití
horního jištění může být lezec jištěn na jednom
prameni jednoduchého nebo polovičního lana.
(Pozor na použitou jistící pomůcku!)
5. ZAJIŠTĚNÉ CESTY (VIA FERRATA)
Zabudované pomůcky na zajištěných cestách (via ferrata) mohou vyvolat klamný dojem
snadnosti a jednoduchosti. Všeobecným pravidlem je, aby každý lezec měl tlumič pádu pro
sebejištění. Avšak pouze doplnění tohoto tlumiče pádu lanem zaručí lezeckému družstvu bezpečnost. Zvláště pro lidi s malými zkušenostmi
se doporučuje navázání dohromady se zkušeným vůdcem pomocí jednoduchého lana nebo
jednoho pramene polovičního lana. V takovém
případě nemusí používat tlumič pádu.
Technická obuv s goretexovou membránou charakteristická nízkou hmotností a pevností. Použití: via ferrata,
horolezectví, VHT.
Barva: Modrá
Dop. impregnace:
Hmotnost: 1250 g (pár průměr)
Mezipodešev:
Podešev: Vibram®
Podšívka: GORE-TEX®
Rozsah velikostí: 38 - 47
Svršek: Cordura® s vodoodpudivou úpravou + Flex Tec 2, Lorica®
Cena: 6 190 Kč HUDYpartner: 5 757 Kč
Cena: 8 050 Sk HUDYpartner: 7 487 Sk
▲ Gemini
Čelovka s xenonovou halogenovou žárovkou
a s jednou LED diodou. Tři baterie AA - doba svítivosti
halogenem 2,5 hod./úsporný režim max. 1000 hod.
3 roky záruka.
Hmotnost: 126 g
▲ Star Tech
Moderní lehká univerzální helma z polycarbonátu.
Velmi pohodlná.
Hmotnost: 370 g
Cena: 2 290 Kč HUDYpartner: 2 130 Kč
Cena: 2 980 Sk HUDYpartner: 2 772 Sk
Cena: 1 190 (včetně baterie) Kč
HUDYpartner: 1 107 Kč
Cena: 1 550 Sk HUDYpartner: 1 442 Sk
PÁR TIPŮ A RAD
Lano, které zahájilo svoji kariéru s nízkou rázovou silou, při lezení s opakovanými pády, které zapříčiňují stále se zvyšující
rázovou sílu, zůstane mnohem déle pod
přijatelným limitem.
Při riskantním lezení a při lezení v ledu, kde
postupové jištění nemá zaručenou pevnost,
se bezpečnost značně zvýší používáním
lana s nízkou rázovou silou. V případě
pádu bude výrazně omezeno zatížení
posledního postupového jištění.
Aby mohlo lano hrát svoji roli tlumiče pádu,
je nezbytné omezit tření tím, že se nevytvářejí ostré úhly mezi jednotlivými
úseky postupového jištění.
20
[email protected] / číslo 2 / 2005
úvazky, vklíněnce, friendy, smyčky, sáčky na magnézium, lezečky,
stany, spací pytle, oblečení...
www.rockempire.cz
21
www.hudy.cz
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH
Skvělý batoh?
Prostě DEUTER.
Široká nabídka, absolutní pohodlí a dokonalé detaily. Těmito slovy lze charakterizovat batohy německé firmy
Deuter, jejíž počátky sahají až na přelom 19. a 20. století. Prvním slavným batohem se stal v roce 1953 model
Tauern, který se díky stálému vylepšování stal šlágrem trhu a zůstal jím po neuvěřitelných třicet let. Dalším
mezníkem byl rok 1985, kdy firma Deuter získala patent na tehdy revoluční nosný systém Deuter Aircomfort,
který se v několika modifikacích používá dodnes. Avšak největší úspěchy slavila firma s kolekcí batohů pro
cyklisty, jimž se začala věnovat v roce 1991.
S Deuterem na zádech podnikl v roce
1938 legendární prvovýstup severní stěnou Eigeru Anderl Heckmair a o patnáct
let později také Hermann Buhl, což byl
první člověk na vrcholu Nanga Parbatu.
Tyrolan Peter Habeler proslavil značku
Deuter svým prvovýstupem na Everest
bez použití kyslíku. Dnes spolupracuje
Deuter při vývoji svých kolekcí s řadou
významných horských i bikových vůdců.
Sportovní batohy Deuter lze rozdělit do
čtyř základních skupin: Hiking (Aircomfort System), Trekking (Aircontact System), Alpine (Alpine Back System) a Bike
(Airstripe System). Liší se použitým nosným systémem (uvedeno vždy v závorkách) a oblastí použití. Celkem čítá kvarteto kolekcí 24 modelů a 54 velikostí.
Batohy řady Hiking (Futura, AC Lite,
Walk Air, Classic, Race X Air, Cross Air)
patří mezi ty velikostně menší. Jsou určeny hlavně na jednodenní výlety a vykazují nadobyčejné odvětrání zad a komfortní
nošení. Jejich společným znakem je síťovina na zádech, zajišťující téměř ideální
větrání. Dostatečné a trvalé napnutí síťky
má na svědomí nosný skelet z pružinové
oceli. Díky Vari-Quick-Systému lze nastavit přesnou délku zad.
Modely z rodiny Trekking (Futura >40,
Aircontact, ACT Lite a Quantum) jsou
připraveny na dlouhodobější použití.
Jsou větší, stavěné na vyšší přenášenou
hmotnost a u všech modelů je nastavitelná délka zad. Větší zátěži odpovídá i měkčí polstrování, zvláště u velmi důležitého
bederního popruhu.
Především pro horské sportovce - od lyžařů po horolezce - jsou určeny „bágly“
typu Alpine (Speed-Lite, V20, AC Snow
Lite, Steep+Deep, Explorer, Guide). Logicky perfektně sedí a lze u nich přesně
nastavit nosné i bederní popruhy. Tuhost
batohu zaručují dva duralové segmenty
položené přes záda do kříže. Na tyto batohy často připevňujeme lyže, snowboardy, sněžnice, cepíny a mačky. Tomu také
odpovídají bezchybně vymyšlené úchyty.
Občas přijde vhod malá karimatka, kterou
snadno vyjmeme z prostoru pod zády.
Hlavně v alpských zemích drtí konkurenci špičkové batohy Deuter pro cyklisty – zejména pak pro ty horské. Sedmero
modelů řady Bike (Race&Race X, Hydro,
Cross Bike, Bike I, Superbike, Trans Alpine) se vyznačuje odvětrávacím systémem
Airstripe. Batoh sedí na zádech prostřednictvím dvou pásů, které jsou velmi
porézní a skvěle absorbují pot. Všichni
cyklisté ocení kompatibilitu s velbloudím
hrbem, protože pitný režim je zkrátka pitný režim. Ostatně všechny „dojtry“ jsou
vyrobeny tak, aby si do nich hrdý majitel
vložil camelback. Ty dodává špičkový izraelský výrobce Source.
Právě popsané řádky mají za cíl udělat jasno v širokém sortimentu. Já, autor
textu dobře vím o čem píši. Ve skříni mi
totiž visí hned pět různých batohů Deuter
a dokonce jsem vyměnil kočárek za batoh na dítě. Jen co můj syn začal chodit,
stal se i on pyšným majitelem malinkého
Deuteru s blikačkou (tou se rád každému
chlubil) a prvních pár dní si ho bral i do
postýlky. Tak tedy končím, vypínám notebook a vkládám ho do ochranného pouzdra a posléze batohu Giga II, který se stal
mou přenosnou kanceláří.
PR
Čím se pyšní batohy Deuter
• Kompatibilita s prvotřídními camelbacky
• Pláštěnka integrovaná do dna batohu
(u většiny modelů)
• Posuvné víko
• SOS nášivka
• Oddělená spodní část
• Tvarované a optimálně vypolstrované
nosné a bederní popruhy
kvalita je naší předností
[email protected] / číslo 2 / 2005
www.shoffel.cz
www.raichle.cz
www.sportkoncept.cz
www.leki.cz
WALLISKÉ ALPY - Saas Fee
VYSOKÉ TATRY - Velická stena
Strahlhorn (4.190 m), Allalinhorn (4.027 m)
Velická stena
Stát: Švýcarsko
Stát: Slovensko
Vymezení oblasti: Walliské Alpy, skupina Mischabel
Výchozí místo: Chata Britanniahütte
Dostupnost: Doprava autem z ČR:
• z Brna – St. Pölten – Linz – Salzburg – München – Memmingen – Lindau – Bregenz – Feldkirch
– Zürich – Bern – Fribourg – Martigny – Sion – Visp – Stalden – Saas Fee
• z Prahy – Plzeň – Rozvadov – Amberg – Nürnberg – A6 – A5 – Basel – Bern – Fribourg - Martigny
– Sion – Visp – Stalden – Saas Fee
• Ze Saas-Fee lanovkou do stanice Felskinn, odtud na lyžích po vrstevnici 20 – 30 min na chatu.
V rámci aklimatizace je možné stoupat na lyžích k chatě po sjezdovkách (4 hod).
Veřejná doprava ve Švýcarsku: www.sbb.ch, www.postauto.ch, www.seilbahnen.org
Převýšení: Allalinhorn  1000 m,  1000 m, Strahlhorn  1160 m,  1160 m
Celkový čas túry: Allalinhorn 3,5 h ( 2 h,  1,5 h), Strahlhorn 8 hod ( 6 hod,  2 hod)
Vhodné roční období: od začátku března do konce května
Chaty: Britannia Hütte, 3.030 m, SAC, tel. + 41(0)27 9572288, [email protected], otevřeno III. – V., VII. - IX. Pro členy alpských klubů stojí nocleh s polopenzí 52 CHF. Nutná rezervace
předem.
Mapy, průvodci: mapa č. 284„Mischabel“ mit Skitouren, 1:50.000, průvodce v němčině „Westalpen Skitouren, Bergverlag Rother, “Alpine Skirouten – Band 3“, vydal SAC Verlag
Informační kancelář: Saas Fee, Saas-Fee Tourismus, CH-3906 Saa-Fee, tel. +41(0) 279581857,
www.saas-fee.ch
Další informace na internetu: www.svycarsko.idnes.cz, www.transalp.cz, www.snow.cz
Doporučené vybavení: kompletní vybavení na lyžařskou ledovcovou túru (lyže se stoupacími hřebeny, lano 1 nebo ½, úvazek, cepín, mačky, 3 karabiny (1xHMS), plochá smyce, 2x prusík). Kvalitní
funkční oblečení odpovídající výškám přes 4.000 m.
Charakter túry, zvláštnosti: Relativně jednoduše schůdný ledovcový terén, Středně těžké túry většinou po ledovcích s nemnoha trhlinami. Jen za dobré viditelnosti. Nutná aklimatizace, túra na Strahlhorn je dlouhá. Předpokladem jsou určité zkušenosti z vysokohorských túr a bezvadná orientace.
„V určitej časti môjho lezeckého života nebol rok, kedy by som si túto cestu nevyliezol. Jej čaro
spočíva v blízkom nástupe, slnkom vyhriatej pevnej skale a velkolepej expozícii“..
Allalinhorn (4.027 m)
Výstup:
Lanovkou vyjet na Felskin a chodbami v ledovci přejít na ledovcové „Metro“. Stanice Mittel Allalin
má výšku 3.454 m. Traverzovat ke kotvovým vlekům na ledovci Feegletscher. U vleku se navázat do
lanového družstva. Výstup vede zprvu mírně JZ směrem. V prudkém ledopádu se stáčí k J a většinou vyšlapaná stopa vede mezi obrovskými trhlinami. Stoupání končí v sedle Feejoch 3.626 m. Zde
je skvělý výhled na Matterhorn a řadu dalších Walliských 4000vek. Po širokém hřebenu jednoduše
a mírně vzhůru až do depa lyží. V mačkách a s cepínem snadno po vrcholovém hebínku ke kříži.
Sjezd:
Po trase výstupu.
ČESKÁ REPUBLIKA, www.hudy.cz
HUDYSPORT - CENTRÁLA
407 14 Bynovec 138, tel: +420 412 589 961, [email protected]
BRNO 2
Orlí 20, PSČ: 602 00, tel: +420 542 221 104, [email protected]
Veveří 13, PSČ: 602 00, Tel: +420 541 218 682, [email protected]
Vymezení oblasti: Velická dolina
Stena: Velická stena – JZ rebro, „Biely výlom“ cesta z roku 1959.
Obtiažnosť UIAA: IV, IV+ (jedno miesto V)
Čas výstupu: 2,0 – 2,30 hod.
Charakteristika výstupu: pekná exponovaná cesta v pevnej skale, väčšinou na slnku, blízky nástup.
Východisko: Sliezsky dom 1665 m, 2 h. z Tatranskej Polianky. Možnosť vývozu autom – info Sliezsky
dom, tel.052 – 442 5261, kapacita 114 lôžok.
Výstroj: 2x120 cm smyčky na štandy, min. 6x expreska, sada vklínencov, lano min. 50m.
Popis nástupu: Velická stena sa vypína nad Velickou dolinou a je viditeľná od Sliezskeho domu.
Vyrazíme chodníkom smerom na Polský hrebeň a nad „Večným dažďom“, tesne pred Kvetnicovým
plieskom začneme stúpať pod Velickú stenu. V spádnici steny vedie rokla, ktorá ústi do veľkej jaskyne. Roklou začneme stúpať nahor. Asi 150 metrov pod jaskyňou /cca 2015mnm/ odbočíme vlhlbením doprava. Stúpame cez niekolko trávnatých plošín. Malú jaskynku pod hrebeňom obliezame
zľava. Od Sliezskeho domu po hrebeň – v pohode 60 – 90 min. , kl. II, II-III /
Popis výstupu:
Z hrebeňa na prvú vežu lezieme zľava a štandujeme na položenej platni, pod samotnou stenou. Odtiaľ depresiou doľava, ďalšiu dĺžku doprava opäť na hranu piliera. Kolmým výšvihom cez ľavú časť
bieleho výlomu na štand. Opäť doprava do vhľbenia a po dvoch dľžkach exponovaný štand vľavo
od exponovanej platni. Pár metrov priamo hore
a potom luftový traverz doprava do ľahkého terénu a vhlbením na velký pohodlný štand. Odtiaľ
priamo hore na vrchol steny.
Ďalšie možnosti: Nad Velickou stenou sa vypína
Dvojitá veža, doporučujem Weinczilerovu cestu
stredom steny (V, 1,5 hod).
Zostup: Po vylezení cesty pohodlný zostup. Z vrcholu steny ľahko na východ na chodník a ním
smerom na juh, neskôr Z zostup k Sliezskemu
domu (1 – 1,5 hod).
Rýchlejší zostup: strmými trávami na rampu pretínajúcu SV časť Velickej steny. Na konci rampy
štrbina (kruh). Na dve zlanenia do rokle vedúcej
spod velkej jaskyne. Odtial na chodník vedúci
k Sliezskemu domu.
Robo Gálfy
Strahlhorn (4.190 m)
Výstup:
Z chaty Britannia (3.030 m) jediným možným JZ směrem k ledovci Allalingletscher. Krátký sjezd na
malý ledovec Hohlaub, překonání morény a začátek dlouhého nekonečného a velmi mírného stoupání po ledovci. Od úpatí Rimpfischhornu houstnou vrstevnice a výška rychle naskakuje. V sedle Adlerpass fantastický výhled, podobný tomu z Feejochu. V sedle nasadit mačky případně haršajsny (podle
situace) a zahájit stoupání po dlouhém hřebenu na vrchol (1 – 1,5 hod).
Sjezd:
Po trase výstupu.
Michal Bulička
KDE NÁS NAJDETE
[email protected]
Šéfredaktor: Michal Bulička ([email protected])
Redakční rada: Dušan Stuchlík, Jiří Všetečka, Ondřej
Johanovský, Branislav Adamec, Jana Průšová, Richard
Litochleb.
Na čísle spolupracovali: Pit Schubert, Michael
Wicky, Emanuel Wassermann, Matthias Möhrle, Robo
Gálfy, Jakub Šimek, Martin Matějka
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Rudolfovská 11, PSČ: 370 01, Tel: +420 387 318 825,
[email protected]
FRÝDEK - MÍSTEK
nám. Svobody 43, PSČ: 738 01, Tel: +420 558 647 736
[email protected]
HAVÍŘOV
Hlavní 47/378, PSČ: 736 01, Tel: +420 596 811 194, [email protected]
HRADEC KRÁLOVÉ
Šafaříkova 581 B, PSČ: 500 02, Tel: +420 495 516 100
[email protected]
HŘENSKO
Hřensko 131, PSČ: 407 17, Tel: +420 412 554 086, [email protected]
JABLONEC NAD NISOU
Podhorská 22, PSČ: 466 01, Tel: +420 483 316 203, [email protected]
JIČÍN
Husova 59, PSČ: 50601, Tel: +420 493 535 985, [email protected]
JIHLAVA
Znojemská 8, PSČ: 586 01, Tel: +420 567 320 053, [email protected]
KARLOVY VARY
Západní 11, PSČ: 360 00 , Tel: +420 353 222 360, [email protected]
LIBEREC
5. května 15, PSČ: 460 01, Tel: +420 485 105 738, [email protected]
MLADÁ BOLESLAV
Železná 119, PSČ: 293 01, Tel: +420 326 329 615
[email protected]
OLOMOUC
Ostružnická 19, PSČ: 772 00, Tel: +420 585 227 887, [email protected]
OSTRAVA
Na Hradbách 6, PSČ: 702 00, Tel: +420 596 115 176, [email protected]
PARDUBICE
17. listopadu 400, PSČ: 530 02, Tel.: +420 466 513 538
[email protected]
PLZEŇ
nám. Republiky 5, PSČ: 312 00, Tel: +420 377 220 797
[email protected]
PRAHA 1
Havlíčkova 11, PSČ: 110 00, Tel: +420 224 813 010
[email protected]
Na Perštýně 14, PSČ: 110 00, Tel. +420 224 218 600
[email protected]
PRAHA 2
Slezská 8, PSČ: 120 00, Tel: +420 222 522 450, [email protected]
PRAHA 5
Lidická 43, PSČ: 150 00, Tel: +420 257 315 964, [email protected]
PRAHA 6
Dejvická 48, PSČ: 160 00, Tel: +420 233 341 249, [email protected]
PRAHA 7
Strossmayerovo n. 10, 170 00 PRAHA 7, Tel: +420 220 879 992
[email protected]
PRAHA 9
Českomoravská 41, 190 00 PRAHA 9, Tel: +420 284 811 212
[email protected]
TEPLICE
Krupská 10, PSČ: 415 01, Tel: +420 417 531 263, [email protected]
ÚSTÍ NAD LABEM
Masarykova 3125, PSČ: 400 01, Tel: +420 475 209 625, [email protected]
ZLÍN
Vodní 453, PSČ: 760 01, Tel: +420 577 217 067, [email protected]
Jazyková korektura: Jiří Havelka
Odborný partner: Berg & Steigen
Grafický návrh, sazba a zlom: SLIM media s.r.o.
– Eva Macháčková, Petr Havelka
Tisk: Merkurtisk, a.s.
Internetová verze: www.hudy.cz
Vydává: HUDYsport, Bynovec 138
registrováno MK ČR E 15451. Neprodejné.
SLOVENSKO, www.hudysport.sk
BANSKÁ BYSTRICA
Horná 44, Tel.: +421 48 415 1082, [email protected]
BRATISLAVA pasáž City Point, Obchodná 43-45, Tel.: +421 2 5263
5655, [email protected]
MARTIN 29. augusta 5, Tel.:+421 43422 0497, [email protected]
NITRAŠtefánikova 57, Tel.: +421 37 65 80 365, [email protected]
POPRAD 1 Mája 4, 05801 Poprad, [email protected]
ŽILINA, Národná 20, Tel.: +421 41 5623 294, [email protected]
22
23
horské slunce
 Text a foto: Matthias Möhrle
Kdo provozuje sport ve volné přírodě, ví o čem je řeč. S pokožkou spálenou sluncem se většina milovníků sportů provozovaných v horách potká v životě vícekrát. Sluncem spálená kůže je při alpinismu bezesporu jedním
z nejčastějších zranění. Patří pořádný úpal prostě ke správné horské túře, nebo je to zranění způsobené zářením,
kterému je možno zabránit? Následující řádky se zabývají příčinami a symptomy solární dermatitidy, možnostmi jak sluncem spálenou pokožku ošetřovat a jak spálení předcházet.
Co je to solární
dermatitida
Solární dermatitida je akutní poškození
kůže ultrafialovým zářením, přičemž je
jedno, zda k expozici došlo přirozeným
slunečním světlem nebo umělými paprsky. Solární dermatitida se objevuje
po každé nadměrné expozici slunečním světlem. Velmi často vzniká u lidí
se světlou pokožkou typu I a II. U lidí
s dobrou pigmentací, tj. u pokožky typu
III a IV, a u ras s tmavou pletí se solární
dermatitida takřka neobjevuje.
Příznaky
Solární dermatitida je akutní zápal kůže
projevující se zarudnutím, zduřením,
bolestmi, svěděním, a někdy i vznikem
puchýřů, změny na kůži jsou přesně
ohraničeny na exponované plochy. Symptomy se začínají objevovat 6–8 hodin po
expozici, vrcholu dosahují 24–36 hodin po
expozici a odeznívají asi po 1–2 týdnech.
Zůstává pozápalová pigmentace. Na slabou solární dermatitidu reaguje kůže zesílením pokožky a zvětšenou tvorbou rohové vrstvy, tzv. světelným zhrubnutím,
zdraví
▲ Polar
Spací pytel Polar zajistí komfortní teplotu i v náročných
podmínkách. Polarguard® ve dvou vrstvách a použité
materiály vytvářejí velmi kvalitní, přitom však cenově
dostupný spací pytel. Dvě délky pro rozdílné výšky postavy zvyšují udržení tepelného komfortu. Zateplovací
límec, krycí léga zipu, kapsička na cennosti.
Hmotnost: 1430 g (L) / 1260 (R)
Krycí léga zipu:
Možnost sepnutí:
Obal: Kompresní,37x27 cm
Plnění: Polarguard® 3D (R), 90g / m2x2
Rozměr obalu:
Teplotní rozsah: +20 / -20 oC
Typ konstrukce: Šindel
Velikost: Long (L) 230x80x50 cm / Regular (R)
205x80x50 cm
Vnější materiál: 44D 260T Tactel Nylon Ripstop
Vnitřní materiál: 44D 237T Tactel Taffeta Nylon
Zateplovací límec:
Cena: 3 380 Kč (Long) / 3160 (Reg.)
HUDYpartner: 3 144 / 2 939 Kč
Cena: 4 399/ 3 820 Sk
HUDYpartner: 4 091/ 3 553 Sk
o 70 % ohrožení obličeje ultrafialovým zářením. Nesmíme zapomínat ani na ochranu očí odpovídajícími brýlemi.
U obyčejných brýlí proniká sklem až
35 % záření UVB a až 85 % záření UVA.
Při alpinistických aktivitách bychom
měli tedy nosit výlučně brýle s UV filtrem. Brýle by měly být po stranách dobře utěsněny, aby chránily i před rozptýleným zářením.
Prostředky na ochranu proti
slunečnímu záření
Nejpoužívanější jsou světelné filtry
s chemickou substancí absorbující záření v rozsahu UVB nebo UVA, nebo širokospektrální filtry, které působí v obou
spektrech. Ochranný účinek chemických UV filtrů spočívá v tom, že proměňují ultrafialové záření na dlouhovlnné,
viditelné nebo infračervené záření. Stále
více se používají i fyzikální světelné filtry, tedy emulze s částicemi, které jsou
Chronické poškození kůže po dlouholetém působení slunce (UV záření) projevující se tvorbou vrásek
a ztrátou pružnosti kůže.
a hyperpigmentací, tj. zhnědnutím. Silná
solární dermatitida může vést k tvorbě
puchýřů a zanechávat bělavé jizvy. Dále
se může objevit teplota, pocit slabosti
a hnisavé infekce otevřených puchýřů.
V očích se může objevit jako průvodní
příznak zánět spojivek a podráždění rohovky, „sněžná slepota”.
Léčba
Lehkou solární dermatitidu je možno ošetřovat lokálně některým kortikoidním přípravkem (krémem, emulzí nebo gelem),
při včasné léčbě je možno příznaky dokonce částečně potlačit. U silné solární dermatitidy je navíc vhodné pokud možno co
nejdříve nasadit protizánětlivou léčbu. Tu
můžeme provádět protizánětlivým preparátem typu diclofenac (např. Voltaren, perorálně 3 x 25–50 mg). Vzhledem k tomu,
že se někdy mohou na tyto látky objevit
schopny odrážet nebo rozptylovat záření.
Tyto takzvané mikropigmenty, jako
je například oxid titaničitý, ultrafialové záření (UVA i UVB) odrážejí a rozptylují. Preparáty s mikropigmenty se
doporučují obzvláště pro děti, protože
jsou menšími alergeny. Při jejich použití
může být kosmeticky nápadné bělavé
zabarvení pleti, ke kterému často dochází.
Ochranný faktor
Ochranný faktor odpovídá poměru individuální dávky záření UVB, kterou
snese pokožka při použití ochranného přípravku, aniž by došlo k solární
dermatitidě, a dávky, kterou snese bez
použití tohoto přípravku. V laboratorních podmínkách se ochranný faktor
u ochranných prostředků stanovuje tak,
že se na centimetr pokožky nanáší 2 mg
testované látky. Toto množství neodpo-
alergické reakce, doporučuje se informovat se u lékaře nebo lékárníka o možných
vedlejších účincích. Puchýře bychom neměli otvírat, mokvavá místa bychom měli
ošetřovat jako popáleniny vlhkými obklady např. z černého čaje a antibakteriálním
a dezinfekčním krémem, resp. roztokem
a překrývat sterilními obvazy.
Jak zabránit solární
dermatitidě
Rozumný způsob chování se řídí měnící se
celkovou intenzitou záření a individuální
citlivostí na sluneční světlo, danou typem
pokožky. Nejdůležitějšími faktory, které
ovlivňují celkovou intenzitu záření, jsou:
• úhel dopadu slunečního světla
• nadmořská výška
• vlastnosti atmosféry a povrchu
• poměr mezi jasnou oblohou, mraky
a stínem
Úhel dopadu slunečního světla závisí
na roční a denní době a na zeměpisné šířce. V našem mírném pásmu platí základní pravidlo, že 50 % záření UVB, které
způsobuje spálení pokožky, působí mezi
11. a 13. hodinou. Na každých 1.000 metrů výšky nabývá záření na intenzitě o víc
než 15 %. Na pokožku působí asi jen 50 %
ultrafialových paprsků jako přímé záření,
dalších 50 % se na ni dostává jako rozptýlené záření. Světlý povrch, jako např.
čerstvý sníh může odrážet až 100 % UV
záření!
▲ Alpine 2
Lehčí stan pro 2 - 3 osoby , určený pro turistiku a camping. Prakticky umístěné vchody po obou stranách
zaručují pohodlí při vstupu. Výztuž na silikonové tropiko vytváří dvě prostorné apsidy. Nové pruty ze slitiny
duralu 7075-T9, které mají min. o 15% vyšší pevnost
než původní pruty ze slitiny 7001-T6. Ventilace stanu,
rychloupínací háčky, silikonové tropiko, lepené švy.
Hmotnost: 2,7 kg / 3,65 kg
Konstrukce: Duralové pruty, průměr 9 mm
Obal: Kompresní, 40x17,5x16 cm
Počet osob: 2-3
Počet vchodů: 2
Podlážka: Nylon Oxford 100D, 10000 mm vodního
sloupce
Rozměr obalu:
Rozměry stanu: 220x160x110 cm
Rychloupínací háčky:
Ventilace:
Vnější stan: 75D 185T Polyester Ripstop, Silicon,
4000 mm vodního sloupce
Vnitřní stan: Nylon Ripstop
Cena: 4 990 Kč HUDYpartner: 4 641 Kč
Cena: 6 490 Sk HUDYpartner: 6 036 Sk
▲ Airlock2 Screwgate
Hmotnost : 75 g Nosnost podélná: 23 kN
Nosnost příčná: 7 kN Nosnost s otevřeným
zámkem: 7 kN
Cena: 320 Kč HUDYpartner: 298 Kč
Cena: 416 Sk HUDYpartner: 387 Sk
Oblečení a brýle
Tmavé oblečení z husté tkaniny skýtá takřka dokonalou ochranu před UV zářením,
protože tkanina a pigmenty absorbují
světlo. Zásadně platí následující pravidlo: Čím méně světla proniká látkou, tím
efektivnější je ochrana před zářením UVA
i UVB. Pokud se týče pokrývky hlavy,
vítězí klobouk, který je v horolezeckých
kruzích již tradiční pokrývkou hlavy. Deset centimetrů široká krempa redukuje
vídá normálnímu použití, při běžném
používání nanášíme menší množství,
asi 1 mg na centimetr. Udávané hodnoty ochranných faktorů slouží proto
pouze pro srovnání různých výrobků,
a umožňují tak kritickému spotřebiteli
vybrat si vhodný přípravek v závislosti
na dané situaci, typu pleti, přivyknutí
pokožky slunci opalováním projevujícím se zhnědnutím a zhrubnutím a na
předpokládaném slunečním záření. Pro
alpinismus bychom měli volit minimálně ochranný faktor 15 pro pokožku
a 20 pro rty. Nejdůležitější je ale nanést
ochranné přípravky proti slunečnímu
záření před každou túrou, v ideálním
případě 20 minut před sluneční expozicí. Nosit ochranné prostředky v batohu
nepomáhá. Vícenásobné nanášení krému ochranný faktor nezvyšuje. Protože
dochází k otěru v důsledku pocení nebo
kontaktu s vodou, měli bychom natírání
opakovat.
Nejdůležitější faktory ovlivňující celkovou intenzitu záření
• úhel dopadu slunečního světla
• nadmořská výška
• vlastnosti atmosféry a povrchu
• poměr mezi jasnou oblohou, mraky
a stínem
Záření UVB a UVA tvoří jen malou část slunečního
záření, ale jsou přesto příčinou poškození kůže.
Zatímco paprsky UVB pronikají pouze do pokožky,
paprsky UVA pronikají až do škáry.
Hojení kůže formou loupání
▲ Meridian
Sedací úvazek anatomického tvaru určený pro skalní
lezení. Čtyři poutka na materiál, nosnost poutek 15
kg, dvě přední přezky, zvýšená nosnost poutka na
materiál, anatomický tvar, stavitelná šířka nohaviček.
Hmotnost: 360 g (M)
Konstrukce: Sandwich s polstrováním
Velikost: XS - XL
Cena: 890 Kč HUDYpartner: 828 Kč
Cena: 1190 Sk HUDYpartner: 1107 Sk
24
[email protected] / číslo 2 / 2005
5
když pálí
&Steigen
Berg
w w w. b e r g u n d s t e i g e n . a t
www.hudy.cz
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH

Podobné dokumenty