Dlouhodobý hmotný majetek

Komentáře

Transkript

Dlouhodobý hmotný majetek
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e
* * *
IÈO: 00267412
VODOVODY a KANALIZACE
Strana:
1
Lic: DD06 Skupina: DHM Období: 12/2015
Èas: 07:31:42 Datum: 23.02.2016
**********************************************************************************************************************************
*
Sestava podle inv. èísla
*
*
*
******************************************************************************************************************EMA50001*250712*
Invent.èíslo Název
Klasifikace Støed Su/Au
Bud Míst
Úèetní cena Odpov.prac
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-801/00057 ÈOV Velké Bøezno
125113
0 021/0600
3
21179193.60 starosta
01-801/00058 ÈOV Valtíøov
125113
0 021/0600
0
3470642.00 starosta
01-801/00061 kanalizace Valtíøov
222311
0 021/0500
0
10411127.43 starosta
01-801/00062 kanalizace Velké Bøezno
222311
0 021/0500
0
25425316.00 starosta
02-827/00002 èerpadlo Grunfos SP 14A-7 400V drt 27.10.00
0 022/0020
0
40555.00 starosta
02-827/00005 rozvodný øád 80 LTH
222211
0 021/0500
0
293003.00 starosta
02-827/00006 rozvodný øád 150 ocel
222211
0 021/0500
0
62156.00 starosta
02-827/00008 rozvodný øád 150 LTH
222211
0 021/0500
0
157106.00 starosta
02-827/00009 vodojem zemní 2x250 m3
222232
0 021/0600
0
189454.00 starosta
02-827/00015 výtlaèný øád 150 ocel
222311
0 021/0500
0
81549.00 starosta
02-827/00016 vrt èerpací Va - 3a
222251
0 021/0600
0
142740.00 starosta
02-827/00017 ÈS na vrtu VA - 3a
125113
0 021/0600
0
24682.00 starosta
02-827/00018 ÈS kanalizaèní - kolonka
222332
0 021/0500
0
420925.00 starosta
02-827/00019 výtlak 90 PVC - kolonka
222311
0 021/0500
0
329632.00 starosta
02-827/00020 pøípojka NN k CSOV-kolonk
222332
0 021/0500
0
21558.00 starosta
02-827/00021 komunikace k VDJ Valtíøov
211219
0 021/0400
0
85047.00 starosta
02-827/00022 èerpadlo Grunfoss /Valtirov/
27.10.00
0 022/0020
0
78662.00 starosta
02-827/00023 ochrana èerpadla Grunfoss/Valtirov/ 27.10.00
0 022/0020
0
26816.00 starosta
02-827/00027 vrt Valtíøov
222251
0 021/0600
0
173662.00 starosta
02-827/00029 pramenní jímky Vítov
222252
0 021/0600
0
188530.00 starosta
02-827/00030 technologie úpravny vody Valtíøov
36.00.20
0 022/0020
0
2033336.53 starosta
02-827/00031 vrt-pitná voda (Drtiè)
222251
0 021/0600
0
257593.00 starosta
02-827/00032 vrty Vítov -pitná voda
222251
0 021/0600
0
993840.10 starosta
02-827/00033 rozvodný øád 110 PE Valtíøov
222211
0 021/0500
0
505575.00 starosta
02-827/00034 stoka kamenina 300
222311
0 021/0500
0
810750.00 starosta
02-827/00037 vodovod.øad 50 rPE/Burian
222211
0 021/0500
0
110000.00 starosta
02-827/00039 èerpadlo GRUNFOS-vrt Vítov
27.10.00
0 022/0020
0
40555.00 starosta
02-827/00042 hydrofor.stanice V.Bøezno
125113
0 021/0600
0
77437.00 starosta
02-827/00043 rozvodný øád 60 LTH
222211
0 021/0500
0
21151.00 starosta
02-827/00044 komunikace k hydrofor.st.
211219
0 021/0400
0
13008.00 starosta
02-827/00045 rozvodný øád 100 LTH
222211
0 021/0500
0
283854.00 starosta
02-827/00059 vod.øad PVC 90/Domov dùch
222211
0 021/0500
0
130000.00 starosta
02-827/00060 vod.øad PVC 90/Františkov
222211
0 021/0500
0
80000.00 starosta
02-827/00065 vrtaná studna (Leština)
222251
0 021/0600
0
319560.00 starosta
02-827/00066 kanalizace Valtíøov-výtlak
222319
0 021/0500
0
289990.00 starosta
02-827/00068 kanalizace splašková Vítov I.etapa 222311
0 021/0500
0
271402.90 starosta
02-827/00069 kanalizace deš•ová Vítov I.etapa
222311
0 021/0500
0
833264.36 starosta
02-827/00070 vodovod I.etapa
222211
0 021/0500
0
498658.65 starosta
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e
* * *
IÈO: 00267412
VODOVODY a KANALIZACE
Strana:
2
Lic: DD06 Skupina: DHM Období: 12/2015
Èas: 07:31:42 Datum: 23.02.2016
**********************************************************************************************************************************
*
Sestava podle inv. èísla
*
*
*
******************************************************************************************************************EMA50001*250712*
Invent.èíslo Název
Klasifikace Støed Su/Au
Bud Míst
Úèetní cena Odpov.prac
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02-827/00071 hydroforová stanice Hydrocom HC3
125113
0 021/0600
0
262500.00 starosta
02-827/00072 vodovod Vítov II.etapa
222211
0 021/0500
0
2551739.80 starosta
02-827/00073 splašková kanalizace II.etapa
222311
0 021/0500
0
5665736.00 starosta
02-827/00074 deš•ová kanalizace II.etapa
222311
0 021/0500
0
4091075.50 starosta
02-827/00075 protlak pod tratí ÈD Valtíøov
222211
0 021/0500
0
800000.00 starosta
02-827/00076 vodovod zahr.kolonie Vítov
222251
0 021/0500
0
320337.00 starosta
02-827/00077 vodovod Valtíøov-obytný soubor SO 0 222211
0 021/0500
0
32000.00 starosta
02-827/00078 kanalizace Valtíøov-obytný soubor S 222311
0 021/0500
0
62000.00 starosta
02-827/00079 deš•ová kanalizace-Alej Sportovcù
222311
0 021/0500
0
614575.94 starosta
02-827/00087 ÈOV VB-tepelné èerpadlo
222311
0 022/0020
3
266923.00 starosta
02-827/00088 ÈOV VB-rozvody silnoproudu
222311
0 022/0020
3
48453.00 starosta
02-827/00089 ÈOV VB-uskladòovací nádrž kalu
222311
0 021/0600
3
47436.00 starosta
02-827/00091 ÈOV VB-zaøízení pro provzdušnìní vo 222311
0 022/0020
3
416341.00 starosta
02-827/00092 ÈOV VB-homogenizaèní nádrž
222311
0 021/0600
3
118507.00 starosta
02-827/00097 ÈOV VB-transformátor
222311
0 022/0020
3
145681.00 starosta
02-827/00098 ÈOV VB-nádrž prùtokové vody+èerpadl 222311
0 021/0600
3
9785.00 starosta
02-827/00099 nádrž dvoupláš•.vè.potrubí ÈOV V.Bø 222311
0 021/0600
3
282233.88 starosta
02-827/00105 ÈOV VB- zaø. pro biol.èiš•.a filtr. 222311
0 021/0600
3
648418.00 starosta
02-827/00108 ÈOV VB-pøívod. potrubí (z ÈS vyr.ná 222311
0 021/0600
3
132569.00 starosta
02-827/00109 ÈOV VB-pøívod. potrubí (vyr.nádrže, 222311
0 021/0600
3
120273.00 starosta
02-827/00110 ÈOV VB-vzduchotechnika-odvìtr.dmych 222311
0 021/0600
3
126411.00 starosta
02-827/00112 ÈOV VB-pøípojka vody do ÈS u vyr.ná 222311
0 021/0600
3
123252.00 starosta
02-827/00113 ÈOV VB-šoupata (6 ks) nátok do akti 222311
0 021/0600
3
113376.00 starosta
02-827/00115 ÈOV VB- ASØ
222311
0 021/0600
3
1049745.00 starosta
02-827/00116 ÈOV VB-èerpadlo (ÈSOV Tivoli)
222311
0 021/0600
3
148583.00 starosta
02-827/00117 ÈOV VB-èerpadlo (ÈSOV Tivoli)
222311
0 021/0600
3
148583.00 starosta
02-827/00165 výtlak pitné vody,vrt Valtíøov
222251
0 021/0500
0
1020727.00 starosta
02-827/15064 studna KASAVIE V.Bø.
222251
0 021/0600
0
91212.00 starosta
02-827/15110 pøivadìè øád V.B.LTH 60mm
222211
0 021/0500
0
20906.00 starosta
02-827/15136 rozv.øád V.Bø.LT 100 mm
222211
0 021/0500
0
281699.00 starosta
02-827/15210 rozv.øád V.Bø.80 mm LTH
222211
0 021/0500
0
27170.00 starosta
02-827/15259 rozv.øád V.Bø.80 mm LT
222211
0 021/0500
0
52430.00 starosta
02-827/91673 vrt èerpací VA-1 Valtíøov
222251
0 021/0600
0
142489.00 starosta
02-827/91681 èerpací stan.na vrtu Valt
27.10.00
0 022/0020
0
24639.00 starosta
02-827/94479 èerpací stan.kanaliz Valt
27.10.00
0 022/0020
0
420172.00 starosta
02-827/94495 stoka 90PVC.výtlak Valt.
222311
0 021/0500
0
329195.00 starosta
02-827/94508 pøípojka NN k CS kanal.Va
27.12.00
0 022/0020
0
21405.00 starosta
02-828/00001 ÈOV VB-venkovní osvìtlení
222311
0 021/0600
3
87374.00 starosta
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e
* * *
IÈO: 00267412
VODOVODY a KANALIZACE
Strana:
3
Lic: DD06 Skupina: DHM Období: 12/2015
Èas: 07:31:42 Datum: 23.02.2016
**********************************************************************************************************************************
*
Sestava podle inv. èísla
*
*
*
******************************************************************************************************************EMA50001*250712*
Invent.èíslo Název
Klasifikace Støed Su/Au
Bud Míst
Úèetní cena Odpov.prac
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-00-1232345 kanalizace Valtíøov /kolonka-ÈD/
222311
0 021/0500
0
1211273.00 starosta
2-827/000065 èerpadlo GRUNDFOS èerp.st.Valtíøov 27.10.00
0 022/0020
0
60962.00 starosta
2-827/000067 èerp.GRUNDFOS-studna Vítov /KHVB1/ 27.10.00
0 022/0020
0
65000.00 starosta
391-32/00002 vyhledávaè poruch
29.00.00
0 022/0020
0
48000.00 starosta
391-32/00003 ÈOV VB-zabezpeè.zaø. èerp.stanice T 222311
0 022/0020
3
60556.00 starosta
391-32/00004 ÈOV VB-zabezpeè.zaø. objektu ÈOV
222311
0 022/0020
3
82535.00 starosta
391-32/00005 ÈOV VB-zaøízení pro provzdušnìní vo 222311
0 022/0020
3
722925.00 starosta
6-449/000009 vozidlo VW Caddy
29.00.00
0 022/0030
0
119.00 starosta
==================================================================================================================================
Celkem:
93489653.69
Množství:
84.000

Podobné dokumenty

Drobný dlouhodobý hmotný majetek Velke Březno

Drobný dlouhodobý hmotný majetek Velke Březno 557-421/0001 konferenèní stolek-kino

Více

Technické podklady

Technické podklady l/min l/min l/min l/min °C mm mm kg/s kg/s °C Pa

Více

Vzor ročníkové a maturitní práce.indd

Vzor ročníkové a maturitní práce.indd originální a je otázkou prestiže autora práce. Práce může být buď ročníková nebo maturitní, téma musí mít maximálně 3 slova, aby se vešlo do kolonky maturitního protokolu, zaměření se dělí podle sa...

Více

Prospekt - SIGMA PUMPY HRANICE, sro

Prospekt - SIGMA PUMPY HRANICE, sro ÈERPADLO SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: [email protected]

Více