Středověká literatura

Komentáře

Transkript

Středověká literatura
Středověká
literatura
Dějiny umění a literatury
Co nás čeká v této lekci?
 Přiblížit
společensko – historickou situaci
 Zopakovat si znaky dobového umění a
uvést si příklady
 Charakterizovat literaturu tohoto období a
vliv církve na literaturu
 Zaměřit se primárně na písemnictví v
českých zemích
Středověká společnost
 Vznik
samostatných středověkých států,
vznik měst
 Neomezená vláda panovníka
 Nejdůležitější roli ve společnosti má
náboženství
 Centrem vzdělanosti – kláštery
 Vznik církevních škol
 Šíření vzdělanosti misijní činností
Středověké umění
 Raný

středověk
Románská architektura
 Kruhové

rotundy, obdélníkové baziliky
Gregoriánský chorál
 Latinský


zpěv s bohatou melodií
Hospodine, pomiluj ny – 10. – 11. století
Svatý Václave – 12. století
Středověké umění
 Vrcholný

středověk
Gotika
 Mohutné
katedrály, vysoké stavby, lomený
oblouk
 Jednohlasé hudební skladby
 Rytířské umění

Opěvování lásky, věrnosti, válečných činů
Středověké umění
 Pozdní

středověk
První zámořské objevy
 Portugalci,

Španělé
Formování nových filosofických proudů
 Renesance
 Humanismus
Středověká literatura
 Převažuje
verš
 Cíl literatury:

Poučovat, vychovávat, bavit se
 Zlomkovitost
literatury – nedochovaná díla
 Obliba v symbolech
 Hlavním hrdinou – světec
 Dělení písemnictví na duchovní a světské
Literatura náboženská
 Základní


text – křesťanská bible
Starý zákon
Nový zákon
 Křesťanský,
psaný řecky
 4 evangelia – Matouš, Marek, Lukáš, Jan

O životě Krista
 Epištoly
– listy apoštolů věřícím
 Zjevení sv. Jana (Apokalypsa), konec světa
Literatura náboženská
 legendy

o životě svatých, světců
 lyrické
písně
 modlitby
Literatura světská
 Pro



šlechtu a rytíře
Hrdinský epos – Píseň o Rolandovi, Píseň o
Nibelunzích, Slovo o pluku Igorově
Rytířský (dvorský epos) – soudobý rytíř,
bojovník, král Artuš
Dvorská lyrika – milostná poezie, epištoly
(milostný list), alba(loučení za úsvitu,
svítáníčka)
Počátky
českého
písemnictví
Část II.
Literatura světská
 Pro



měšťanstvo
O současném životě, nedostatcích
Zábavnost, komika
Autoři jsou studenti
 Veršované
povídky
 Drama – na tržištích
Počátky našeho písemnictví
 9.
století – 15. století
 staroslověnština
 latina
 čeština
Staroslověnské písemnictví
 863




– příchod Konstantina a Metoděje
Křesťanství v jazyce slovanském
Položen základ slovanského písemnictví
Staroslověnština – 1. slovanský kulturní jazyk
Hlaholice – 1. slovanské písmo
Staroslověnské písemnictví
Nejstarší texty
Proglas – Konstantinova předmluva k
evangeliu
Život Konstantina, Život Metoděje
–
historické vyprávění, bez zázračných prvků
(rozdíl od legendy)
Boj latiny se staroslověnštinou
Potlačení slovanského jazyka
– latinská
Kristiánova legenda
– o sv. Václavovi
Hospodine, pomiluj ny
– 1. česká duchovní
píseň
Pronikání češtiny, česky psaná
literatura

Dějepisná próza


Duchovní píseň – Svatý Václave



Kronika česká – Kosmas (děkan svatovítské
kapituly), latinská, r. 1125
12./13. století, později zpěv za celý český národ
Alexandreis – rytířský epos, neznámý autor,
oslava Alexandra Makedonského
Dalimilova kronika – česky, veršovaná, do r.
1314

Autor neznámý, nižší šlechtic
Literatura doby Karla IV.
Rozkvět českého státu
– jádro světové říše
Vznik pražského arcibiskupství 1344
Založení Karlovy univerzity 1348
Stavitelské památky gotiky
Svatovítská katedrála, Chrám sv. Barbory,
Karlštejn
Literatura latinská
Karel IV. – vlastní životopis Vita Caroli
Literatura česká
- převažuje
Literatura doby Karla IV.

Legendy



Počátky dramatu – Mastičkář
Zábavná próza – rytířská epika


Tristam a Izolda
Satiry – kritika společnosti z pohledu nižších
vrstev


o sv. Prokopu, o sv. Kateřině
Podkoní a žák
Hradecký rukopis

Satiry o řemeslnících a konšelích
Literatura předhusitská
a husitská
 Satira
 Duchovní
píseň
 Traktát – učené pojednání, úvaha
 Kronika
 Kázání
 Tomáš Štítný, Matěj z Janova
Literatura předhusitská
a husitská
 Jan
Hus
 Chudé
poměry, studium na pražské univerzitě,
univerzitní mistr, vysvěcení na kněze, rektor
univerzity


Proticírkevní opozice
Vliv na Václava IV. – Dekret kutnohorský
 Omezení


vlivu cizinců na univerzitě
Vystoupení proti odpustkům
Úprava českého pravopisu
Literatura předhusitská
a husitská
 Dílo




J. Husa (vybraná díla)- latinsky i česky
O církvi (latinsky)
Knížky o svatokupectví
O pravopise českém – zavedení
diakritického pravopisu
listy z Kostnice
Literatura předhusitská
a husitská
 Literatura


Husitské chorály – Ktož sú boží bojovníci
Žižkův vojenský řád
 Literatura



doby husitských bojů
pohusitská
Petr Chelčický – O trojím lidu
Vznik jednoty bratrské – odmítání jakéhokoli
boje
Vznik literatury zábavné – cestopisy
 Deník
Václava Šaška z Bířkova ( Z Čech až na
konec světa)
Gotické malířství





Rogier van der Weyden
Narozen asi r. 1400
Portréty burgundských
vévodů
Odchod do Říma
(portréty
Medicejských)
Největší malíř své doby
Gotické malířství





Giotto
Florencie
Fresky v kapli sv. Marie
v Padově
Inspirace pro
Michelangela (Sixtinská
kaple)
Reálné zpodobnění
postav
Gotické malířství
 Jan
van Eyck
 Datum narození
není známo
 Gentský oltář v
Gentu, 1432
 Maloval olejovými
barvami, což byla
naprostá novinka
Gotické malířství
 Gerard
David
 Holanďan
 Žije již v období
renesance, ale
stylově byl zařazen
ke gotice
Gotické malířství
 Duccio
di
Buoninsegna
 Vyniká technikou
malby postav



Postavy jakoby žily
Šaty splývají v
ladných křivkách
Lehkost, svěžest
Prameny
 Josef
Soukal, Literární výchova pro 2.
stupeň ZŠ, SPN, 1998
 Marie Sochrová, Český jazyk a literatura,
Amipa, 2009
 M. Handlíř a kol., Výtvarné umění , euroDIDACT, 2007

Podobné dokumenty