KATALOG VÝROBKģ

Komentáře

Transkript

KATALOG VÝROBKģ
KATALOG VÝROBKģ
SOWA
automatická zmČkþovací zaĜízení
ver. 001-21/02/2003
str. 1
SOWA
Užití a aplikace
Všude tam, kde je na závadu tvrdá voda:
- kotelny a výmČníkové stanice
- velké kuchynČ, restaurace (myþky nádobí)
- myþky aut
- pivovary, lihovary
- mlékárny
- papírenský prĤmysl
- výroba tabulového skla
- laboratoĜe
- fotografický prĤmysl
- textilní prĤmysl
- výroba a pĜíprava barev vodou Ĝeditelných
- galvanizovny
- lakovny, zejména pĜi použivání barev vodou
Ĝeditelných
- pekárny a cukrárny
- výroba uzenin
- lékárny jako pĜedúprava vody
- nemocnice pro sterilizátory
- vyvíjeþe páry pro rĤzné úþely
ZAĜÍZENÍ, KTERÉ PRĤTOþNÝM ZPĤSOBEM PĜI
ZACHOVÁNÍ TLAKU SNÍŽÍ TVRDOST VODY S
MINIMÁLNÍMI NÁROKY NA ENERGIE
Základní popis
Surová - tvrdá voda se zmČkþí prĤtoþným zpĤsobem pĜi
zachování tlaku. Speciální náplĖ odstraní z vody vápník a hoĜþík
výmČnou za sodík. Automatická ventilová hlava zajišĢuje
pravidelnČ opakované regenerace náplnČ solankou. Obsluha
zaĜízení spoþívá v kontrole chodu zaĜízení a obþasném
dosypávání regeneraþní tabletové soli do solankové nádrže.
str. 2
SOWA C
Kompkatní
SOWA C XX T
SOWA C XX
T (Ĝízeno þasem)
V (Ĝízeno objemem proteklé vody)
Kolona
Množství
ionexu
Qmax
K
[typ]
[l]
[l/h]
[m3/1°dH]
SOWA C 10
0735
10
400
40
SOWA C 15
0735
15
600
60
SOWA C 20
0835
20
800
80
SOWA C XX
Technické parametry
SOWA C XX V
„
minimální tlak vstupní vody
0,2 MPa
„
maximální tlak vstupní vody
0,6 MPa
„
maximální teplota vstupní vody
„
ionexová náplĖ
„
elektrické pĜipojení
„
materiálové provedení
„
tvrdost vody po zmČkþení
„
kolona filtru
„
zmČkþovací ionex
„
automatický ventil FLECK 5600
1 ks
„
solanka 75 l
1 ks
45°C
silnČ kyselý katex
230V/50Hz/10 W (i jiné)
celoplastové
max 1° dH
Komponenty
1 ks
množství dle tabulky
str. 3
ZaĜízení
SOWA
SOWA
SOWA
SOWA C XX
T
V
Ionex
POROLITE
C100
Ventil
FLECK
Kolona
Solanka
C10 T
(Ĝízeno objemem proteklé vody)
PĜíslušenství
5600/T
0735
10l
stĜední trubka, hroní tryska, solan. ventilek, pĜepadové
kolínko
75l
C10 V
5600/V/8m3
C15 T
5600/T
0735
15l
stĜední trubka, hroní tryska, solan. ventilek, pĜepadové
kolínko
75l
C15 V
5600/V/8m3
C20 T
2510/T
0835
C20 V
(Ĝízeno þasem)
20l
stĜední trubka, hroní tryska, solan. ventilek, pĜepadové
kolínko
75l
2510/T/40m3
str. 4
SOWA S
Kompkatní
SOWA S XX T
T (Ĝízeno þasem)
V (Ĝízeno objemem proteklé vody)
SOWA S XX
SOWA S XX
SOWA S 30
SOWA S 40
SOWA S 50
SOWA S 60
SOWA S 75
SOWA S 100
SOWA S 125
Kolona
Množství
ionexu
Qmax
[typ]
[l]
[l/h]
1035
30
1200
1054
40
1248
K
A
B
C
D
[mm]
[mm]
120
1090 905
945
1600
50
1248
Solanková nádrž
Objem
E
F
[mm]
[l]
[mm]
[mm]
257
100
500
700
160
1570 1385 1425 257
100
500
700
2000
200
1420 1235 1275 304
100
500
700
60
2400
240
1420 1235 1275 304
200
500 1100
1354
75
3000
300
1560 1375 1415 334
200
500 1100
1465
100
4000
400
1845 1660 1700 369
200
500 1000
1665
125
5000
500
1850 1665 1705 406
200
500 1100
[m3/1°dH] [mm]
… a další vČtší filtry podle potĜeby
SOWA S XX V
Technické parametry
„
minimální tlak vstupní vody
0,2 MPa
„
maximální tlak vstupní vody
0,6 MPa
„
maximální teplota vstupní vody
„
ionexová náplĖ
„
elektrické pĜipojení
„
materiálové provedení
„
tvrdost vody po zmČkþení
„
kolona filtru
„
zmČkþovací ionex
„
automatický ventil FLECK
1 ks
„
solanková nádrž
1 ks
45°C
silnČ kyselý katex
230V/50Hz/10 W (i jiné)
celoplastové
max 1° dH
Komponenty
1 ks
množství dle tabulky
str. 5
SOWA S XX
ZaĜízení
SOWA
SOWA
SOWA
SOWA
SOWA
SOWA
SOWA
S 30 T
S 30 V
S 40 T
S 40 V
S 50 T
S 50 V
S 60 T
S 60 V
S 75 T
S 75 V
S 100 T
S 100 V
S 125 T
S 125 V
Kolona
Ionex
POROLITE
C100
Solanka
T
V
Ventil
FLECK
5600/T
1035
30l
100l
5600/V/8m3
5600/T
1054
40l
100l
5600/V/8m3
2510/T
1248
50l
100l
2510/T/40m3
2510/T
1248
60l
200l
2510/T/40m3
2510/T
1354
75l
200l
2510/T/40m3
2510/T
1465
100l
200l
2510/T/40m3
2750/T
1665
125l
200l
2750/V/20m3
(Ĝízeno þasem)
(Ĝízeno objemem proteklé vody)
PĜíslušenství
stĜední trubka, hroní tryska, solan. ventilek, pĜepadové
kolínko
stĜední trubka, hroní tryska, solan. ventilek, pĜepadové
kolínko
stĜední trubka, hroní tryska, solan. ventilek, pĜepadové
kolínko
stĜední trubka, hroní tryska, solan. ventilek, pĜepadové
kolínko
stĜední trubka, hroní tryska, solan. ventilek, pĜepadové
kolínko
stĜední trubka, hroní tryska, solan. ventilek, pĜepadové
kolínko
stĜední trubka, hroní tryska, solan. ventilek, pĜepadové
kolínko
str. 6
SOWA D
Duplex
SOWA D
Kolona
Množství
ionexu
Qmax
Ventil
FLECK
A
B
C
D
[2ks - typ]
[l]
[l/h]
[typ]
[mm]
[mm]
[mm]
SOWA D 10
SOWA D 20
SOWA D30
SOWA D 40
SOWA D 50
SOWA D 75
0735
2 x 10
400
9000/8m3 1065 650
0835
2 x 20
800
1035
2 x 30
1054
SOWA D 100
SOWA D XX
Solanková nádrž
Objem
E
F
[mm]
[l]
[mm]
[mm]
950
184
100
420
700
9000/8m3 1065 720
950
210
100
420
700
1200
9000/8m3 1065 820
950
257
100
420
700
2 x 40
1600
9000/8m3 1550 820 1435 257
100
420
700
1248
2 x 50
2000
9000/8m3 1400 1100 1285 304
200
500 1000
1354
2 x 75
3000
9000/8m3 1540 1170 1425 334
200
500 1000
1465
2 x 100
4000
9000/8m3 1820 1240 1705 369
200
500 1000
… a další vČtší filtry podle potĜeby
Technické parametry
„
minimální tlak vstupní vody
0,2 MPa
„
maximální tlak vstupní vody
0,6 MPa
„
maximální teplota vstupní vody
„
ionexová náplĖ
„
elektrické pĜipojení
„
materiálové provedení
„
tvrdost vody po zmČkþení
„
kolona filtru
„
zmČkþovací ionex
„
automatický ventil FLECK
1 ks
„
solanková nádrž
1 ks
45°C
silnČ kyselý katex
230V/50Hz/10 W (i jiné)
celoplastové
max 1° dH
Komponenty
2 ks
množství dle tabulky
Ledeþ nad Sázavou
ZAěÍZENÍ PRO ÚPRAVU VOD
JiĜího Wolkera 852
584 01 LEDEý nad Sázavou
tel. +420569/720533, +420569/720534
fax. +420569/721099
info: www.watek.cz

Podobné dokumenty

CZ manual : HEM, HEI, HEP

CZ manual : HEM, HEI, HEP problémĤ pouze u vodorovných podlah Obr.4

Více

AnaCONT - Nivelco

AnaCONT - Nivelco užitková voda, galvanic užitková voda, ošetřená odpadní voda

Více

vydání č. 2 - Asociace prádelen a čistíren

vydání č. 2 - Asociace prádelen a čistíren firma Hotmobil. Na pČti místech v zemi pronajímá zájemcĤm pojízdné kotelny s výkonem 300 až 16 000 kg páry za hodin. Nasycená pára má asi 200°C. Pojízdná kotelna je vytápČná LTO a po pĜesunu na mís...

Více

Grafické značky na předmětech Grafické značky na předmětech

Grafické značky na předmětech Grafické značky na předmětech V současné době není v ČR žádný ekvivalent mezinárodních značek, který by mohli výrobci i uživatelé zařízení s českými odpovídajícími názvy použít. K tomu může napomoci tato vzdělávací publikace, k...

Více