Originální dokument

Komentáře

Transkript

Originální dokument
MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU
Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Sp.zn.: výst. 068834/2011/KP
Č.j.: 085458/2011
Vyřizuje: Bc. Pejšová, tel.326909161
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, dne 5.12.2011
Abbey s.r.o., Terronská 727/7, 160 00 Praha
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení
platnosti územního rozhodnutí, kterou dne 26.9.2011 podala Abbey s.r.o., IČ 27118118, Terronská
727/7, 160 00 Praha, kterého zastupuje Akcent spol. s r.o., IČ 48593885, Ostrovského 253/3, 150 00
Praha (dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona
prodlužuje
do 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí, které vydal
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu dne 2.11.2009 pod č.j. výst.
51027/2009-UR rozh/KP na stavbu "Panská pole" dělení pozemků, využití území, umístění
inženýrských sítí včetně přípojek (vodovod, kanalizace splašková a dešťová, vedení nn a TS,
plynovod, veřejné osvětlení, telekomunikační síť), umístění 69 rodinných domů, komunikací,
přeložka vrchního vedení VN a dálkových telekomunikačních kabelů (dále jen "stavba") na pozemku
parc. č. 430/63, 430/64, 430/67, 430/68, 430/69, 430/70, 430/71, 430/75, 515, 529/1, 534, p. p. k. 430/1,
519/1 v katastrálním území Přezletice.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Abbey s.r.o., Terronská 727/7, 160 00 Praha
Odůvodnění:
Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo
právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu, že
termín plánovaného zahájení stavby je odsunut a nemůže být dosud požádáno o vydání stavebního
povolení.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti a
upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek,
námitek a připomínek.
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. Protože
předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti
resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Přezletice, Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, přísp. org., Jaroslav Slavata, Marie
Slavatová, Josef Bambula, Milan Švaříček, Marie Peroutková, Eva Mostecká, Jan Mostecký, Jana
Plíšková, Zdeňka Pospíšilová, Antonín Trantina, Zlata Trantinová, Anna Heglasová, Danuše
Schejbalová, Danuše Běhůnková, František Běhůnek, Eva Fialová, Miloslav Ječný, Lenka
Křepelková, Ing. Radek Štěpán, Mgr. Kateřina Horáková, Ing. Miroslav Šandl, Ing. Pavel Smola,
Tomáš Hraba, Naďa Černá, Agrodružstvo Brázdim, ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica O2 Czech
Č.j. 085458/2011
str. 2
Republic, a.s., Dial Telecom, a.s., SITEL, spol. s r.o., RWE Distribuční služby, s.r.o., VaK Zápy
spol. s r.o., Pantel International CZ s.r.o., Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Bc. Kateřina Pejšová
samostatný referent odboru stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..........................................
Sejmuto dne: .........................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží: viz str. 2
Č.j. 085458/2011
str. 3
Obdrží:
účastníci územního řízení do vlastních rukou
Abbey s.r.o., IDDS: ayjieyj
Akcent spol. s r.o., IDDS: j3xm6ww
Obec Přezletice, IDDS: y4jb5vi
účastníci územního řízení a veřejnost – veřejnou vyhláškou na úřední desce města Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav a obce Přezletice
Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, přísp. org., Jiráskova č.p. 439, 295 01 Mnichovo Hradiště
Jaroslav Slavata, Jasmínová č.p. 164, Přezletice, 250 73 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Marie Slavatová, Jasmínová č.p. 164, Přezletice, 250 73 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Josef Bambula, Jasmínová č.p. 165, Přezletice, 250 73 Jenštejn
Milan Švaříček, Javorová č.p. 173, Přezletice, 250 63 Mratín
Marie Peroutková, Javorová č.p. 186, Přezletice, 250 73 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Eva Mostecká, Habrová č.p. 182, Přezletice, 250 73 Jenštejn
Jan Mostecký, Habrová č.p. 182, Přezletice, 250 73 Jenštejn
Jana Plíšková, Lublinská č.p. 574/7, Troja-Praha 8, 181 00 Praha 81
Zdeňka Pospíšilová, Osiková č.p. 174, Přezletice, 250 73 Jenštejn
Antonín Trantina, Osiková č.p. 168, Přezletice, 250 73 Jenštejn
Zlata Trantinová, Osiková č.p. 168, Přezletice, 250 73 Jenštejn
Anna Heglasová, Modřínová č.p. 178, Přezletice, 250 73 Jenštejn
Danuše Schejbalová, Modřínová č.p. 184, Přezletice, 250 73 Jenštejn
Danuše Běhůnková, Přezletice č.p. 191, 250 73 Jenštejn
František Běhůnek, Přezletice č.p. 191, 250 73 Jenštejn
Eva Fialová, Dolní náves č.p. 28, 250 73 Přezletice
Miloslav Ječný, Zahradní č.p. 62, Jičín, 507 11 Valdice
Lenka Křepelková, Královická č.p. 1788, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav 1
Ing. Radek Štěpán, Neustupného č.p. 1830/26, Praha 13, 155 00 Praha 515
Mgr. Kateřina Horáková, IDDS: 5reyvx2
Ing. Miroslav Šandl, Ortenovo nám. č.p. 888/15, 170 00 Praha 7
Ing. Pavel Smola, Brunclíkova č.p. 1758/20, 162 00 Praha 616
Tomáš Hraba, Slovinská č.p. 597/10, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
Naďa Černá, Rousovická č.p. 630/16, 180 00 Praha 8
Agrodružstvo Brázdim, IDDS: j28tjyr
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt
SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
VaK Zápy spol. s r.o., IDDS: n2h9mvm
Pantel International CZ s.r.o., IDDS: hd8cr4p
Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
dotčené orgány státní správy
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
HZS SK, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, pracoviště Praha - OÚRaPP, IDDS: c5hb7xy
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, pracoviště Praha - OŽP, IDDS: c5hb7xy
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, IDDS: c5hb7xy
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf

Podobné dokumenty

M stský ú ad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního

M stský ú ad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního Vyhodnocení připomínek veřejnosti: veřejnost neuplatnila připomínky. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního a stavebního řízení ...

Více

Originální dokument

Originální dokument rozhodnutí čj. výst. 60059/2008-UR rozh/KP ze dne 27.11.2009 a jeho změny sp.zn. výst. 013694/2012/KP čj. 046853/2012 ze dne 22.8.2012 ve zjednodušeném územním řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno z...

Více

M stský ú ad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor

M stský ú ad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci řízení - další dotčené osoby: Ing. František Mašek, Marie Nasser, ...

Více

OBECNí ÚŘAD LíBEZNICE

OBECNí ÚŘAD LíBEZNICE Bc. Bohuslava Šařecová, Vánková 800/16, Čimice, 18100 Praha 8

Více

Úřad městského obvodu Plzeň 1, odbor investiční a

Úřad městského obvodu Plzeň 1, odbor investiční a Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední a elektronické desce příslušného Úřadu městského obvodu Plzeň.

Více

ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejno...

Více