Studijní opora za celou 21. lekci (ke stažení)

Komentáře

Transkript

Studijní opora za celou 21. lekci (ke stažení)
Angličtina pro knihovníky
a galerijní pracovníky
Lekce 21
Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu
„Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura“
Tento materiál je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
LEKCE 21
Už jsme si úspěšně probrali čas přítomný a minulý, v této lekci nás tedy čeká ještě čas budoucí, který
se tvoří pomocí slovesa WILL. Dále si uvedeme i další možnou alternativu tvar GOING TO, který také
vyjadřuje události, které jsou naplánovány do budoucna. V lexikální části se podíváme na rozdíly
v použití mezi slovy MUCH, MANY, FEW, PLENTY apod. V odborné části se budeme věnovat
vyhledávání na internetu.
budoucí čas, slova vyjadřující kvantitu
future tense, will, going to, much, many, few, plenty
Po úspěšném a aktivním absolvování této lekce:



Budete vědět, jak se tvoří budoucí čas a kdy ho použít
Rozdíl mezi WILL a GOING TO
Používat správně slova upřesňující kvantitu
Čas potřebný k prostudování této opory: 1,5 hodiny
Obsah:
LEKCE 21 .................................................................................................................................................... 2
1 Gramatická část ...................................................................................................................................... 3
1.1 Vyjádření budoucnosti ................................................................................................................... 3
1.1.1 Sloveso WILL:............................................................................................................................ 3
1.1.2 Sloveso GOING TO: ................................................................................................................... 4
1.2 WILL x GOING TO ........................................................................................................................... 5
2 Lexikální část .......................................................................................................................................... 6
3 Odborná část .......................................................................................................................................... 7
3.1 Vyhledávání na internetu ............................................................................................................... 7
Shrnutí: ...................................................................................................................................................... 9
2
1 Gramatická část
1.1 Vyjádření budoucnosti
Způsobů, jak vyjádřit budoucí čas je více, ale my si dnes zopakujeme jen ten nejzákladnější pomocí
sloves will a going to.
1.1.1 Sloveso WILL:
-
má pro všechny osoby stejný tvar
dává se ihned za podmět, po něm následuje významové sloveso v základním tvaru se zkracuje
pomocí apostrofu na ‘ll
Příklad:
I will (I‘ll) write …. Já napíšu.
She will (She‘ll) call … Ona zavolá.
They will (They‘ll) come … Oni přijdou.
I will (I‘ll) be there …. Budu tam.
You will (You‘ll) be ready … Budeš připraven.
I will be here next week. Příští týden tu budu.
He will call you tomorrow. Zítra ti zavolá.
Cvičení 1
Přeložte:
Půjdu do knihovny zítra. I’ll/I will go to the library tomorrow
Ona bude rozumět. __________________________________
Vrátíme se zítra. __________________________________
On to bude mít rád. ___________________________________
Napíše ti dopis. ___________________________
Pozítří půjdou do obchodu a koupí nějaké banány. ________________
Řešení: She’ll understand. We’ll come back tomorrow. He’ll like it. She will write you a letter. They will go to the store and buy some
bananas the day after tomorrow.
Zápor tvoříme přidáním záporky: will not = won’t. Většinou se používá zkrácený tvar.
You won’t come tomorrow. Zítra nepřijdeš.
They won’t help you. Oni ti nepomůžou.
She won’t send you a message. Nenapíše ti zprávu.
Cvičení 2
Dejte věty do záporu:
1. I will know how to do it. I won’t/will not know how to do it.
2. You will have a new job. ___________________________________
3. They will invite us. ___________________________________
4. There will be many people there. ___________________________________
5. I will clean your room for you._______________________
6. I will go to the theatre with them. ___________________
Řešení: You won’t/will not have a new job. They won’t/will not invite us. There won’t/will not be many people there. I won’t clean your
room for you. I won’t go to the theatre with them.
3
Otázku tvoříme přehozením podmětu a pomocného slovesa will (stejně tomu bylo u tvoření otázky
ve větách se slovesem být).
You will come tomorrow. … Zítra přijdeš.
Will you come tomorrow? … Přijdeš zítra?
They will help you. … Oni ti pomůžou.
Will they help you? … Pomůžou ti?
She will send you a message. Pošle ti zprávu.
Will she send you a message? Pošle ti zprávu?
Na uvedené otázky očekáváme odpověď ANO, NE, proto použijeme krátkou odpověď:
Yes, I will. No, I won’t.
Will you come tomorrow?
Přijdeš zítra?
Yes, I will.
Ano, přijdu.
Will they help you?
Pomůžou ti?
Yes, they will. No, they won’t.
Ano, pomůžou. Ne, nepomůžou.
Will she send you a message? Yes, she will.
Pošle ti zprávu?
Ano, pošle.
No, I won’t.
Ne, nepřijdu.
No, she won’t.
Ne, nepošle.
Opět, pokud chceme konkrétní odpověď, dáme na začátek věty tázací zájmeno (what, when, where,
who, what time,…)
Where will you go?
Kam půjdeš?
When will you call me?
Kdy mi zavoláš?
Who will be there next week?
Kdo tu bude příští týden?
When will you return your books?
Kdy vrátíš (vrátíte) vaše knihy?
Cvičení 3
Doplňte krátkou odpověď:
Will you be at home at the weekend? Yes, I will.
Will they watch TV after dinner? No, _____________________
Will we go to school on Wednesday? Yes, __________________
Will your brother be in my class next year? Yes, _____________
Will I go to see my grandmother? No, ______________________
Řešení: No, they won’t. Yes, we will. Yes, he will. No, I won’t.
1.1.2 Sloveso GOING TO:
Tato vazba je pravděpodobně nejčastěji používaným vyjádřením budoucího děje v mluvené
angličtině. Její použití se dá shrnout do dvou bodů: předpověď na základě důkazu a plánovaná
budoucnost. Větu tvoří pak podmět + pomocné sloveso BE v požadovaném čase (is, are, was, were)
+ going to + infinitiv významového slovesa.
I am going to read a book.
4
We are not going to stay long. Nezůstaneme dlouho.
I am not going to buy that magazine. Nekoupím si ten časopis.
He isn’t going to help us. Ten nám nepomůže.
Is John going to visit us this weekend? Navštíví nás John tento víkend?
Užití vazby GOING TO se dá shrnout do dvou hlavních bodů:
 předpověď na základě důkazu, který je jasný v současné situaci. Look at the sky! It’s going to
rain. (Vidíme, že je zataženo.) My sister is going to have a baby.
 Plánovaná budoucnost – úmysl mluvčího, domluvy. We’re going to have a party tomorrow.
I’m going to learn English.
Někdy můžeme tuto vazbu přeložit doslovně („jdu něco udělat“):
I am going to make a cup of tea. Jdu si udělat šálek čaje.
Cvičení 4
Doplňte věty správným tvarem going to + jedním z těchto sloves:
give up have
phone
play
travel
1 We were going to travel by train but then we decided to go by car instead.
2 We ___________________ tennis yesterday but it rained all day.
3 I __________________Jim, but I decided to write him a letter instead.
4 When I last saw Tim, he _______________his job but in the end he decided not to.
5 We _________________a party last week but some of our friends couldn’t come, so we cancelled
it.
Řešení: 2 were going to play , 3 was going to phone , 4 was going to give up, 5 were going to have a party
1.2 WILL x GOING TO
Jak už bylo naznačeno výše, rozdíly v použití obou výrazů tkví hlavně v subjektivním pocitu mluvčího.
Will značí předem neplánovanou budoucnost, kdy se mluvčí rozhoduje v daném okamžiku. Going to
vyjadřuje budoucnost, o které mluvčí již nějakou dobu ví.
You don’t have any money? I’ll lend you some, no problem.
Bill told me last week he has no money. I’m going to lend him some.
Will vyjadřuje předpověď bez důkazu, na rozdíl od going to.
I think the party will be great.
I think I’m going to faint. I feel terrible. Asi omdlím. Cítim se hrozně.
Cvičení 5
Doplňte správné tvary s will nebo going to:
1 Why are you turning on the television? I am going to watch the news (I / watch).
2 I haven’t got any money. –Well, don’t worry. ______________you some (I / lend).
3 Why are you filling that bucket with water? _________________the car (I / wash).
4 Yesterday I decided to repaint this room. –What colour ______________it? (you / paint)
5 Did you post that letter for me? – I am sorry, I forgot. _____________ it now (I / do).
Řešení: 2 I’ll lend, 3 I’m going to wash, 4 are you going to paint, 5 I’ll do
5
2 Lexikální část
Dnes se budeme zabývat slovní zásobou, která vyjadřuje, zda je něčeho hodně / málo / trochu apod.
Tato látka souvisí s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény, takže pokud to považujete
za nutné, vraťte se k lekci, ve které byly probírány a zopakujte si použití členů. A teď směle do toho!
MUCH / LITTLE (hodně / málo) používáme s nepočitatelnými podstatnými jmény:
Much time
much luck
little energy
little money
MANY/FEW (hodně / málo) používáme s podstatnými počitatelnými jmény
Many friends
many people
few cars
few countries
A LOT OF / LOTS OF / PLENTY OF (hodně) používáme s nepočitatelnými podstatnými jmény a
v množném čísle:
A lot of luck
lots of time
plenty of money
a lot of friends
Lots of people
plenty of ideas
PLENTY (více než dost)
There’s no need to hurry. We’ve got plenty of time. Není třeba spěchat. Máme spoustu času.
I’ve had plenty to eat. I don’t want any more. Už jsem jedl víc než dost. Nechci už nic víc.
MUCH / MANY (hodně) se používá hlavně v záporných větách a v otázkách:
We didn’t spend much money.
Do you know many people?
LITTLE/FEW (málo, ne moc)
We must be quick. There is little time. Musíme si pospíšit, je málo času.
He has very few friends. Má velmi málo přátel.
A FEW (malý počet, několik)
I have a few friends and we meet quite often. Mám pár přátel, se kterými se často stýkám.
I saw Claire a few days ago. Viděl jsem Clair před několika dny.
Cvičení 6
Doplňte much, many, few nebo little:
1 He isn’t very popular. He has ______ friends.
2 John is very busy these days. He has ___________free time.
3 Did you take_______ photographs when you were on holiday?
4 I’m not very busy today. I haven’t got _______ to do.
5 Most of the town is modern. There are ___________old buildings.
6 The weather is very nice. We have only ______ rain.
Řešení: 1 few, 2 little, 3 many, 4 much, 5 few, 6 little
6
3 Odborná část
3.1 Vyhledávání na internetu
V této lekci si řekneme něco o slovní zásobě týkající se toho, jak vyhledáváme, ať už knihy nebo
internetové zdroje.
Důležité pojmy a fráze
search engine – vyhledávač
browser – prohlížeč
hit – výsledek vyhledávání
If you search on the web, you put your query into the search field of a search engine.
Když vyhledáváte na webu, zadáváte svůj dotaz do vyhledávacího pole vyhledávače.
classification – třídění
The Dewey Decimal Classification DDC Deweyho desetinné třídění
The Universal Decimal Classification MDT Mezinárodní desetinné třídění
Every library classifies its documents. Každá knihovna třídí své dokumenty.
search – vyhledávání
basic search – jednoduché vyhledávání
advanced search – pokročilé vyhledávání
When you search on the web, you should choose the right search method according to your need.
Když vyhledáváte na webu, měli byste podle vaší potřeby zvolit správnou vyhledávací techniku.
Nyní si přečtěte článek, který stručně popisuje Internet, a poté se pokuste vyplnit cvičení k němu:
The Web is a useful collection of information and materials like a big library. However,
material on the Web is not carefully organized and stored. You will need to use one of
the tools that have been designed to help you find what you want. Search engine is a program that
asks you to type word or words, or choose from a menu; the program will then carry out a search.
The search engine will search for pages containg the word or words. The pages it finds are „hits“.
Every page has an address, which shows where the page is located on the Web. The address is URL (a
uniform resource locator) and it looks like this: http://www.ifla.org/ You can keep a note of an
address, in case you want to revisit the page in future. You can place it in the Bookmarks or Favourite
folder of your Web browser. Web browser is the program you use to read information on the web.
Slovíčka k článku:
search tools – vyhledávací nástroje, search engine – vyhledávač, choose – vybrat, carry out – provést,
contain – obsahovat, hit – výsledek vyhledávání, location – umístění, revisit – znovu navštívit,
bookmark – záložka, folder – složka, browser – prohlížeč
Cvičení
Questions. Odpovězte na následující otázky.
1.What is the difference between library and web (according to article - podle článku)?
7
a) web is bigger
b) library is a building and web is virtual
c) library is organized, web isn’t
2. What is a search engine?
a) Google
b) Facebook
3. How do we call results of search? (Jak nazýváme výsledky vyhledávání?)
a) records
b) hits
c) answers
4. What isn’t a web browser?
a) Internet Explorer
b) Windows 7
c) Mozilla Firefox
Řešení: 1.c, 2. a, 3. b, 4.b
8
Shrnutí:
V této lekci jsme se naučili:
 Jak se tvoří budoucnost pomocí WILL a GOING TO
 Rozdíl v používání WILL a GOING TO
 Slovní zásobu, která značí množství podstatných jmen
 Slovíčka spojená s vyhledáváním na internetu
9

Podobné dokumenty

Předmět : Anglický jazyk Téma: Some, any Autor: Prokůpková Věra

Předmět : Anglický jazyk Téma: Some, any Autor: Prokůpková Věra Před počitatelnými podstatnými jmény v množném čísle

Více

LITTLE / A LITTLE / FEW / A FEW

LITTLE / A LITTLE / FEW / A FEW kvantifikátory 'little' / 'few', zjistíme, že 'a little' / 'a few' označují větší část než 'little' / 'few'. We can have one more cup of tea. We still have a little time. Můžeme si dát ještě jeden ...

Více

Prehled gramatiky

Prehled gramatiky okolností používáme some v oznamovacích větách a any v záporných větách. I need some new shoes. / Potřebuji (nějaké) nové boty. I don’t have any money. / Nemám žádné peníze. Much a little používáme...

Více

BAN1 - VUT-FEKT-UJAZ Ústav - Vysoké učení technické v Brně

BAN1 - VUT-FEKT-UJAZ Ústav - Vysoké učení technické v Brně vyjádření budoucího rozhodnutí, úmyslu či plánu, který jsme učinili již dříve I'm going to change my job. Hodlám změnit zaměstnání. She is going to meet her boss tomorrow. Zítra se setká se svým šé...

Více

countable_and_uncoun..

countable_and_uncoun.. some money, some homework, some coffee, some water

Více