zpravodaj 4/2015

Komentáře

Transkript

zpravodaj 4/2015
ZP RAVO DA
črsronnoRAvsKÉHoKLUB
U
J
vrrenÁru Ů
\t
CMKV
RoČ. XXxlV
TURNA J č.282
41201s
2
ZPRAVY Z KLUBU
I)TURNAJ v PRAZE
- cHooovĚ
čwrni turnaj 34. sezony se konaI v Praze 11 - Chodově. Turnaj měl pořadové číslo282, Do
kťásné, téměř nové ha|y přlje|o dokonce 2rl0 účastníků,
ztoho by|o 37 žen a 2o3 mužů.Byla to
největší účastza pos|edních 7 rokůl škoda hokeje s Kanadou, ten jsme stejně prohrálí a možná o 10
až 15 hráčůpřišlil H|avnÍ pořadate| hg. zdeněk Šedivýz E|lzzy záři|, byl prostě všude, a|e z jeho k|ubu
mu nikdo da|šÍ nepomoh|. Turnaj řídi| náš rr'ýbor a hlavně skvělí skupináři. Myslím, že jsme se s tím
doce|a dobře poprali, protože turnaj i při tak ve|ké účastiskončil přesně ve 20:30 hodin.5 pořadate|i
jsme opět dom|uveni na květen přÍštíhoroku a možná by zde moh| padnout i účastnickýrekord, ktený
držíHolice z 2. 2. 2008, kde hrá|o 265 hráčůl
V kategoriích žen, které byly tentokrát s|ušňě obsazené, včetně našÍ,,slabiny'. WlO, došlo
k
něko|ika překvapujícím rnis|edkům. Ve W40
se prosadi|y velmi dobré hráč!y, neč|enky Marie
Brúéková, A|ena Bibžová a veWSO Sy|va P|ášková a dosáh|y na medai|ová umístění. Jenom by mě|y
zaěít lezdit a pokračovat v hernÍch konfrontacích s našimi nej|epšímiIVýborným výkonem porazi|a Ve
W70 Zdeňka Vaňková, Boženu Lerchovou' V kategoriích mužůos|avi| štefan sagáčik jednoznačným
vítězstvím, návrat ztraceného synal V Mso doš|o kvítězswÍnováčka, vyhrál býva|ý |igový hráč Petr
JanÍčekz Prahy. který hrá| dokonce i poprvé.na 'našich turnajích| v M65 hrálo rekordních 52 hráčůlJe
to skvě|á kate8orie a naše chloubal Vidět to|ik wnikajÍcích hráčůpohromadé, to se má|okdy podaří.
Škoda, že ,,sedí., doma J|řÍ Fafek, Kare|
kategorie by se klidné moh|a jmenovat ,,slovenská"; Vyhrá| Jú|ius Ho|oda, druhý skonči| Jozef Jaško a
třetí byli Vincent Kmec a JoseÍ Seidl. První ltři hráči ze Slovenska a to ještě V|ncent Kmec z Košiq byl
okraden ve v|aku a hrál dokonce s vypůjčenoupálkou| Nicméně vítěz Jú|Ius Ho|oda postoupil ze
skupiny z druhého místa, protože prohníl s naším
hráčem"'Jirkou Formáčkemt M8Q
'inventárním
kde nebyla zrovna největšÍúčast,vyhrál o|dřich Miku|a a dosta| se tak do če|a této výborné kategorie.
vítěrov4 Íinalisté,semifinalisté
a vÍtěz. 9'yé. ýlF:
W40(8)t: l}K|empÍřová 2)PospÍšitoÝá 3)Brgžová, Brůčková(obě Nč) MF: Kretová. W50(9):
1)Smištíková 2)Fojttková 3}K|išová, rHško;ré (Nčl Mf: Korbová (Nč). W6o(12t: l)Gillanyiová (sVK}
2}tabíková 3)Mazalová, So|ařová MF: Borecká''.W7.0(8): l)Vaňková 2)Lerchová 3)švecová, Vimrová
MF: Potúčková.Ma0(2a): l)Sagáčik 2)Mergenthat 3)Glreth. Prachař MF: Mazúch (SVK)' M50: 1)P.
JanÍčekz)stuchlý 3)Meduna, Vrtal MF: Maděrka. M60(29): 1)Énl T. (svK) 2)Pořizek 3)studeďý,
šimíčekMF: Kaloě s. (Nč). M65(52)|t: l)Matějíčék2) Kučera J. 3)Ga|anda, HrnčířÍkMF: Mišun.
M70(38): 1}Pischel 2)Valárik (sVK) 3)Bala, senphÉbek MF: ošťádal. M75(23): 1)Ho|oda (sVK} 2!aško
(sVK) 3)Kmec (SVK}, Seidl MF: Janéba. M80(11): i)Miku|a 2)Ježek 3)Gráf, Stanček MF: Páca|. M85(5):
1)Ruzha 2)Chroust 3)Fia|a 4)Dvořák (NČ) MF: šmejka|.
Všem, zde uvedeným hráčům, srdečně gratu|ujiI
Z)MATRIKA
Vnově yYdaném adresáři je 584 členúnašeho k|ubu. VPraze na turnaji jsme přijmu|i 7
nov'ich členů:4deňka Ba|u, lng. Luboše Čermáka, tňg. Petra čwrtečku,VladimÍra Gabrhe|a, JiřÍho
Hrabánka z Dubé 5tanls|ava chimiaka a Jaros|ava šicha. Počet č|enůtím vzrost| na 591 a Jsme na
úrovni |oňskéhq'ickuI Je mi ve|ice |Íto, že mezi 36 vyškrtnuými č|eny jsou i dlouholetí č|enovéa
uýbornÍ hráči, jako Vladimír Gráf, |rena GráÍová, ||ona Longinová, Anna Szabová a dalšÍ.Bohuže|
nenašli pro nás ani ročních100 Kč a tak se neda|o nic dělatl
Známá matričníčísla,Jsou letos pro násve|m|
šestistovka se blíží!!
dobrá:591 .2 .35 +38 = 591
3
3)11. ME TAMPERE
Všichnl účastnícizájezdu I individua|isté obdrží Ještě pokyny na cestu. Vyidou asi V začátku
června, předáme je v Hostinném nebo poštou. Zatím uvádím to nejdú|ežitějšÍ:
Letadlo Pz: od|et Praha Čr zs. 6. zots v 11:35 hodin. Přílet He|sinky 14:40 hodin.
z: od|et Praha so 27. 6. 2015 v 11:35 hodin. Pří|et He|sinky 14:40 hodln.
Domů: PZ iZ He|sinky NE 5.7.2015 v 17:35 hodin. Pří|et Praha 18:45 hodin'
Autobus Scandia: odjezd Jab|onec er 25.6.2015 v 16:30 hodin, odjezd Praha _ Ho|ešovice
v 18:00 hodin. eříjezd Praha Čt 9. 7. 2015 dopo|edne.
Prosím, zvyšujte své tréninkovéaktivity, sehrávejte čtyřhry. Zvykejte si na p|astové míčky
ST|GA" heré majÍ přednost i na našem turnaji v Hostinném. ST|GA p|astjsou míčky,s kterými se bude
hrát i v Tamoere.
4)REPREzENTAčI{Í rntČxn
Tričekje objednáno ce|kem 93 kusů' ÚčastnÍci jedoúcÍdo Tampere (69) iostatnÍje až na malé
ýimky převezmou na turnaji v Hostinném, případně přÍmo vTampere. objednávánÍ triěek může
pokračovat í nadá|e, přímo u firmy sP|N, a|e bez s|ev a nášivek za 400 Kč kus.
5)MEDAILE ZA BODY
Na turnaji v Hostinném budeme předávat 21 medailí a dip|omů za získanébody ke dnl 31.
t2.2oL4. Medai|e převezmou: Za 40.00o bodů (2): J. Ho|oda, M. MatějÍěek. za 30.000 bodů (4): M.
Svědík, D' Mo|itoris, J. stania, P. šimonovský' ze 2o.ooo bodů (5): s. Sagáči( F. Preis, J. Došek, J.
'Matějka. M. Procházka. za 10.000 bodů (10): o. Fia|a, J. Plšek' M. Rakovicloi J. Gi||anyiová, s.
Kendzior, s. Hejný, P. Pospíši|,MUDr. J. Brauner, P. š€rá|r |ng. A. Urbiš.
Předem doufám, že si všichni jmenovaní svoje medai|e a dip|omy převezmou osobně nebo
pověří někoho převzetím. Žá dné da|šípozvánky už nečekejte. Díky.
6)ZPRAVODAJ s/201s
Vyjde až koncem července. Přinese komp|etnÍ výs|edky z turnaje v Hostinném, aktuá|nÍzprávy
Tampere
z
a Lipska. Výs|edky turnaje v Hostinném, budou po zpracování |n8' v|astou svobodovou,
uveřejněné na našem webu, někdy ko|em 22. 6. 2015. Ten, kdo nemá připojenÍ k internetu a má
zájem o výs|edky z Hostinného, bohuže| musÍ zce|a výjimečně požádat někoho o stáhnutí z našeho
webu: www.cmkv.cz
7lPŘtšíscHŮzE výBoRU čMKv
Bude v herně v Hostinném, v pátek dne 12. 6. 2015 v 19:30 hodin. Noc|ehy si každý zařizuje
sám.
8)PŘíšTÍTURNAl
Bude V Hostinném, V sobotu dne 13. 6.2015. Podrobné propozicejsou na jiném mÍstě tohoto
zpravodaje. osvědčenÍ pořadatelé vče|e s Petrem Bartošem, ing. Tornášem Drahots|cým a ce|ým
výborem čtr,trv, se na vás ve|ice těšía přejí si, co největší účast'Jejich nádherná hala má skvě|é
podmínky a pod|e osvět|ení patří Vůbec k nej|epším. Bude 5e hrát na 20 stolech. Před Tampere máte
pos|ední možnost k vyzkoušení vaší formyl
S
pozdravem
LumÍr Ruzha
M50
21
STUCHLÝ
KRATOOHVíL
3
4
I
I
10
'lí
12
t3
11
M50
1
7
10
12
13
11
í8
950
310
16
Jaros|av
750
1'
180
17
3
2&
13
í90
VRTAL
MADĚRKA
DoŠEK
Otdnch.
740
svatop|uk
710
Jaros|av
580
HÁLA
Josef
580
Josef
550
slanistav
s30
FrantiŠek
4a0
MaÍtin
414
František
400
FÍantišek
370
14
150
PetÍ
330
1
330
zdeněk
330
Luboš
300
CHLAPEK
HUDEC
sKÁcELíK
BRÁZDA
oHVÁTAL
KAŠPÁREK
JANIČEK
BÍLEK
M|SEJKA
29
STUDEOKÍ
LÁNI
4
RosÚs|av
MKosNÍK
ŠVESTÁK
ŠIMÍČEK
sVĚDlK
KELNAR
PosPlŠlL
POŘÍZEK
JUNGVIRT
JIROUSEK
Ž|LtA
s|MoNoVsKÝ
VALENTA
KRSEK
DosP|ŠlL
6 010
|Van
'llbor
I O90
Vtadimlr
940
V|adimlr
940
1o.í1
56
56
190
250
2ffi
3{
í
70
2M
Pave|
840
(l
Joseí
Josef
760
2
300
720
'10
-15
190
Miroslav
720
í 0.15
190
Jaros|av
660
10.í 5
190
Pave|
650
1o.í 5
190
460
16
't80
|Van
450
19 -20
120
í2.+80
scHoPF
Jřl
RichaÍd
250
TomáŠ
240
Tomáš
240
KaÍe|
240
220
Miroslav
2A
30
20
21
BLAŽEK
DoLEŽAL
BAJTEK
HATAŠ
SVOBODA
KRAUZ
ERLEBACH
HUŇAT
ŽlČAŘ
VOTAVA
SCHNEIDER
23
24
Ladistav
SUCHOMEL
270
2Ň
VEJDA
250
250
PŘlHoDA
stairistav
25
2fi í9
5{
MEDUNA
280
Josef
't8
í5 í90
3{ 2Ň
KoŠŤÁL
Bohustav
PAVELKA
3í0
10
KOCUREK
CHIMIAK .
25
27
VEČEŘ
BĚHAL
30
3í
PAL|ČKA
KALOČ
ČEcH
SCHEJBAL
OREL
'16
1t0
3
4
.250
74
74
38
220
220
210
210
KaÍe|
200
80
Pavel
2m
MaÍtin
't90
ío-11
Bohumil
190
17 -18
í3 í20
Samuel
Joseí
,10
'r
90
90
1
190
19 -20
1?O
310
l8
í50
o|dnch
300
21 -24
zdeněk
280
zfi
Lubor
41
3,r
38
250
25
40
2fi
47
Roman
220
42
Mihn
220
.*l
Milan
44
Jiří
190
45
svatopuk
190
í90 46
JiřÍ
1AO
17
Jaroslav
17
780
170
4 010
FLANDERKA
HÚsl(A
21 -24
90
l
í9€
VÝcHoPEŇ
HRUBEC
COGHE
rEoDoR
ŠlcH
zdeflěk
í90
Marek
170
M.H:hat
130
PetÍ
'130
Mitoš
í30
Radek
120
oro
120
stanis|av
1m
MadimÍr
90
Sahuatore
Roman
17 -18
90
21
60
g)
90
MiÍos|av
JiřÍ
90
Jaroslav
60
45
370
10 -15
Miros|av
250
JocHYM.
JEDLIČKA
42 KoLísEK
43
3,a90
410
KoúŘ
MANDYS
Jan
P|ŠToRA Josef
J|NDM
zbyněk
SEDLÁČEK Zdeněk
KMToCHVÍL
socHA
280
21
17
850
PAR
23
280
MiÍos|av
PetT
21
29
20
5-8
Mirostav
19
20
5-8
Drahos|av
18
MEsÁRoŠPer
PAL|ČKA
DRAHNIK
MERGANo
MARMS
VALENTA
BEČVAŘ
TAúŠEK
VozN|cA
DUCHAČ
VÁVRA
FUN|oK
ToM|cEK
HRABÁNEK
URRAI
3
8/(l
I 620
270
JiřÍ
't90
Jan
'|
50
-29
50
Jiň
í50
26 -29
50
Eman
120
Petr
Vác|av
21 -24
V|astimil
o/t
František
90
Mi|an
60
21 -24
90
Pave|
Vitězs|av
50
MojmÍr
50
JiřÍ
50
solenst
4a
4
9í0
í 290
\n
Or
M65
52
í KUČERA
2
4
5
8
q
í0
11
12
í3
14
í5
í6
17
HRNČlŘlK
JARoNĚK
MATĚJIčEK
JUST
HARALIK
HORÁK
MKoVlclď
GALAN
DA
REMEŠ
JtMsEK
KOZEL
HAMADEH
KoČVAM
VALIČEK
BŘÍzA
MATfuKA
21
PODOLKA
uLÍMEK
PETRÁŠKo
KL|MEŠ
22
Štuerc
í8
19
20
23
24
25
M|ŠUN
BASÁK
FA|x
KADLEC
KoVÁŘ
MRTÁK
zdeněk
340
zdeněk
290
Josef
BO
LÁNI
Milan
270
VICH
Pavel
260
Jaromlr
zfi
Miď|a|
2il
Jaios|av
1
240
2
290
27
l(arel
1
120
I
260
2A
Ateš
í o3o
c -tr
2SO
29
KAROLA
1
3i50
3{)
31
Mi|oš
m
FÍan|išek
940
9 -12
stanistav
9í0
9 -12
zg
JaÍos|av
9í0
20 -25
170
Mi|an
88{)
9 -12
2g
František
850
3
290
zdeněk
7so
9 -12
2n
zdeněk
710'
stanislav
690
Nabit
680
v|astimil
650
HEJZLAR
ŠrulÍr
v KozÁK
36
37
20 -25
'
170
590
František
590
7.8
2T
12
JoseÍ
570
20 -25
170
,í3
Jan
540
15.í6 mo
Bohumi|
540
30
í10
Mtan
450
20 -25
170
Jiň
430
43 -{6
40
Josef
4í0 20 -25 170
Miros|av
410
Josef
390
í3.í4 no
50
Miď|a|
370
3í 34
80
5í
20 -25
1to
V|adimÍr
't7 990
HYLslď
59
Mihn
230
Petr
20
20
210
Jan
210
zdeněk
JaÍom|r
15
[email protected]
40
-16
[email protected]
í7-í9 2ú
B4?
63
66
íí)
140
68
HÁtÁ
69
T3
47 -52
76
Pavel
1m
47 -52
30
TT
Joseí
í0o
JC -5,
50
76
490
Pavel
80
3a42
40
Josef
80
43 -46
40
Ffanlišek
80
Roman
70
VladimÍr
50
35 -37
50
40
PTÁČEK
BOHUNĚK
JoNÁŠ
RElcH
HIKL
Miloslav
50
Pave|
í)
Bohus|av
50
Jan
40
Jan
40
3a42
3a42
stanislav
4
43-46'
,()
Karel
40
Anton|n
40
47 -52
30
Ladis|av
40
Josef
30
47 -52
Jt'
FrantiŠek
JU
47 -52
30
Josef
30
75
4.O
5
80
71
120. 3a42
580
KUČERA
RAČEK
SLEP|čKA
HANEK
Madimír
u
}1ÝŽA
67
50
40
3't -34
50
71
150
80
Š|ŠKE
200
€7
PetÍ
62
70
35
47 -52
50
[email protected]
't70
90
6t
BI
43 -46
KAlsER
JiřÍ
RABENSEIFNER JAN
Jin
ŠVEc
220
Pavel
VAVRUŠAFtrantišék
HAVELKA
KREJSA ,
80
2n
.16
GABRHEL
3í.34
í3.í4 20
L|NHÁREK
HOZA
120
74
JANKof/lČ Štepan
KUBÍN
5'
2g
SEMAN Ján
.í5 MELKES
vÍtězs|av
PROSA stanislav
17 D|VIŠEK Lubor
,48
260
Jiřl
11
í70 49
4 840
GREGOR
5€
60
ANTL
Jaros|av
ML|ČKo
í40
8o
l(l
KRoPÁČEK
ZITKO
3í -34
ŠpnČer VadimÍr
11
54
zfi
39
.l7.í9 200
í60
Ladislav
KOVAŘIČEK JoseÍ
2Úo
17 -19
AMBRoŽ
REGNER
SVRČEK
PLECHÁČ
1
970
PoVoLENÍ
Vydáváni tohoto Zprat'odaJe Je schvá|eno
MinisteÍstvem kultury pod člslem:
MK CR E 18058
í í00
.150
{
soUTĚŽ
Q- ňLEJÚsPĚŠ ĚuŠírt
Z technických důvodúuvádíme hráče pouze do 40. místa. Hráče
se ziskem
jednoho bodu na 41. - 57. místě, uvedeme až příště. Děkují.
v
SOUTEZ O NEJÚsPĚšt.tĚ.lŠÍHnÁČru RoKU
jméno
o
o
e
G
rok
Y
.3
90
yt
ER!r €Ř
ř{
.9ď i!
t\
BoŽena
místo
1944 Č.Budějovice
\^r/O
Jana
't964 Soběšovice
w50
3
a
Dana
1
WCU
z
Jiřina
1967 Praha
w40
3
Marta
1944 Nová Paka
\^r/O
1
2
Zdeňka
1945 Hradec Krá|ové w70
2
I
7 GILI-ANYIOVA
Jana
I LABlKoVÁ
MiIuše
1955 Bratislava
í oEE Dvúr Krá|ové
9 MA7ALoVÁ
Klaudie
1955 Bruntá|
Květoslava
1949 Šumperk
Carmen
1972 Přerov
12 MARŠlKoVÁ
Jitka
1947 Praha
13 JEŽKoVÁ
Zuzana
1967 JiěÍn
14 ŠČtaRÁNtovÁ
't971
Noý
í5 sPĚVÁČKoVÁ
í6 MAToUŠKoVÁ
Jana
Silva
Stanislava
í oee
Ostrava
1956 Liberec
17 JÁRoVÁ
Dana
1958 Fýdek.Místek
í8 KRETOVA
í9 ŠVEcoVÁ
Monika
1971 JičÍn
w60
w60 3
w60 2
w60 I
w40
w60
w40 .t
w40
w70
w50 2
w50
w40 2
Eva
1940 Cheb
\^r/O
20 V|MRoVÁ
Luďka
BtÁTNÁ
22 DUFKoVÁ
23 VRZALoVÁ
Alena
vw0
1957 Bmo
w50
1958 Hradec Králové w50
't956 Praha
w50
1965 Praha
w50
1956 Fýdek-Místek w40
1974 Litvlnov
w40
1971 Praha
w4o
monl
1
2
3
4
5
6
10
11
LERcHoVÁ
FoJTÍKoVÁ
sMiŠTíKoVÁ
KLEMPlŘoVÁ
RosENBERGoVÁ
VAŇKoVÁ
soLAŘoVÁ
PosPlŠ|LoVÁ
21
24
PúŠKoVÁ
Eva
Jitka
Sylva
25 KL|ŠoVÁ
Alena
26 BRoŽoVÁ
Alena
27 BRÚÓKoVA
Made
90'l Kunovice
JičÍn
e-m
Tel.:284 681621
Mob.:738412047
a || :-.cm.lcv-,Ítrz.|[email protected] eznam.cz
.www.cmKv.cz
,|
1
z
N
Ú'
!5
I
x
=N
^Lq
o
o
2
a
z
o
?
B
ó
I
ó
6
3
6
2
6
1
6
I
4
2
4
2
2
2
.a
6
3
I
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1937 ostrov nad ohří
ZPRAVoD
Lumfr Rrzha
Ha Šutcelosfig
í82 00 Praha 8
>E
1
1
1
1
1
1
,|
I
1
I
1
1
1
1
1
1
,|
I
1
č. 4I2oL5
Uzávěrka čísla:25' 5 Do tohoto čís|apřispěIi: lng. Vlasta
Svobodová, Petr Bartoí Stanislav Hudec a Lumír Ruzha.
Tisk: Kopírování Praha 8: www.kopirovani.cz
Grafická úprava: Ruzhovi
Expedice: A.L.L. Produďion Horní Počernice
Náklad:270 kusů.
Uzávěrka čísla:25. 5. 2075
I\J
Ve|ká cena Ceskomoravského k|ubu veteránů
Tumaj veteránů ve stolnÍm tenisu č,.282]u ročn|k
Hosl
A
í.
2.
3.
líEilo konánl
it.
vodon| tlmalo
t.ttrt
ÉV PoDKRKoruoŠ í
Všeobecnáustanovenl:
Pořádatr|
:
TJ Tatran Hostínnéve spolupníci s
konánÍ: soBoTA í3. 6. 20í5
Dabrm
:
čMKV
Méstská spoÍtovnlhala v Tyršových sadech
: Řoaiut
Jaíol|av Kuěora
Hlavnt Fořadat.l: tng.Tottú.
tJmajo osEtnÍch .tí skup|ná.ů
zdravotnicc svěťušk.Borocká
or.hob|ý
Řt..nl
5.
5.
:
UbyúovánÍ ;
7.
lnÍoÍÍnaca
8.
Vklady:
Pňh|ášky
osobné, na mÍstá konánl fumaig' n€.ipozděj!
í0 minut
p|€d zahá,enÍm pn pŘslušné katsgoíie.
alEu.io
8| každý 8ám. Ponzih Kňčka 728 808 006 [email protected] Hotll t}o.|nka 720 ,|94 600,
[email protected]! T€cht.t spoÍt 73í 626 955 [email protected]
RÚ.hovi' ernai|; [email protected]' b|.|2u6E1621, mob.: 730 /Íí2o/í
všg' mimo ubyiovánÍ.
:
členovéč!tKt/ :
Nqčbnovó č[tt(v :
9or3o..Kč = í20.- Kč
M40. M50. W40
M60. W50
M65. M70. M75. M80. M85. W60. VWo
c€Šl a s|ováci
zahranIhÍ
80}30.. Kč =
70+30'.
íí0.-Kč
Kč. í0o.. Kč
90}íí0.-Kč 3 200 .. Kč
lí0+í60..Ké - 270..xč
9. obč9fstv9n| : Budg zaiišténov prostoÍu haly po ce|o! d{dobu konánÍ t.tmai'.
B. TechnlckáustanovenÍ:
lo. Př!dpi!:
Hrzje le pod|e pravidel sT, oHŘ ČMKv a ultanovenÍ lohoto rczplru
lí. Kát.gorio: Ženyď ÍočnÍkut975 po dBeti |éteďl W4o. Wso,
vv7o
po
Muži od ío&lku í975
desóti |etoá M4o' Mso
Mu'' od Ío.nÍku1955 po péti tebďl
M6o, M65, M7o. M75, M8o a M}5
r^160,
í2.
č.!o!.ý plán
:
PrrEanbce
Kat.qoÍb :
1t70, M75, M&, M85, W60, $rto
M60. M65. W.O. WsO
M/Ío,
l|50
zahá|onÍ
do8:20
8:30 hod
do 12zm
í2:30 hod
í5:0o hod
do í4:5o
tabgoů !o t.ldý dohrávají do konca. Polad.t.ló .l vyhra:u'l'
Pňp.dě většÍiomno'ltl/Í firáčú'mú'o do'Ít k čagot'ómu poaqnu zháFní
'o
gous,| ne pozděi.l dobu. Pruzontaco bgdo dodÍž.nr podlo tpzplBul
Rozoh.anó
v
í3. sy'tóm
roulěž|:. a) fÍ aŽ čtyřdennó skupinÍ hád na
'|. a 2.
mlsti' postupuiÍdo 'vg|kóho
'iná|e*.
ostah| do "Ula|ého |ináb".
b) Ma|é r velké íináb só hráj{' tryibzovaclm q|stéínom Ko.
í!t. Na.aŽovánÍ:
skupináÁjéánouivýcn kategoÍiÍ nesazuí do skupin podl' pbl'|éto
2 předďázejÍcJho tuma,i6. N8 tJmaji p|atÍ tvariaňb
5.
í 6.
í
rílčky;
Potahy
:
Híajo .o bílými mÍčky TtB|t.AR
-.
"A
CMKV
'eb|Íčku
Pro tonto tJmal |o dodá zdaíma liíma sph - lng.vose|ého
V Ío.|iš€ných baívádi č9Ív€íÉa čemé.výhradÍÉ69
musl býlÍovněž v p|ahém soznamu ITTF.
sďÉbflÍm |TTF. l^€Óny
pobhy
l7. zdravohl3t.v : F!q{!.ý Ú&shlk tumájé stertuig na vtastnÍ íizlto. 3 vědoínÍm ivého dobrého zdÍavohÍho shw.
í8. znóna mÍčkú:Na to.rrto t.maii budou mÍt plbdno.t míékysTlGA pl'.t p|H zMěkou nBHAR.
í9. oalěl ub]ítovánÍ: PcrElon olša:603 !57 /í!6,aÍq!|[email protected] Pon+lon í{i 605 í7í735
Poř'adab|é z TJ Tařan H6tlnné e c6tý výboř clltKv
P'€dsod.cMKv
LumlíRuzha
L€genda
Jos.f
mlrhtho
sln
sT
'.
na vár ve|lct
téšltl
Plbdredi TJ Tatr.n
P9f Báíioš
11
VELKÁ cENA česxotvtonnvsrÉHoKLUBU verrnÁrvŮ
Turnaj veteránů ve stolním tenisu č. 284/34 ročník
Žďár nad Sázavou, Jungmanova 10
A.
všeobecná ustanovení
Pořadatel
Datum
konání
T' žďár nad sázavou ve spotuprácis čMKV
sobota 5. září 2015
Místo konání sportovní hala Boucha|ky, Jungmanova 10, Žďár nad sázávou
Vedeníturnaje ŘediteI
JaroslaV Kučera
HIavnípořadatel
tJ zoar,
ooo
5totnrno tentsu
zodpovědná osoba; stanislav Hudec (602
Přihlášky
lnformace
Ubytování
ŘízenÍ turna'je
ostatnÍch 12 skupinářů
Zdravotnice
světluška Bo.ecká
7
46
7ss|
osobně, na místě konánÍ turnaje, nejpozději 10 minut před zahájením příslušnékategorie
Lumír Ruzha, emai|: cmkv.ruzha(aseznam.cz,
Možnost ubytování v ubytovně
TJ,
te|.: 284681621
v případě naplnění kapacity Hote|Jehla. +420 563 034
občerstvení Bude
mob.:73ulzo47
50m od ha|y, +420737 203 054 [email protected]
64q [email protected]
zajištěno v prostoÍu haly po ce|ou dobu konání turnaje
Vklady
M4o, Mso, w40
č|enovéčptKV
M6t M70, M75,
NečlenovéčMl(v
90Ý30,-Kč = 12o..Kč
M50, W50
M80, M85,W60, W7O
Češia Slováci
= 10o,.Kč
110+160,.(č
=
270,.Kč
Techhická ustanovenÍ
. piedpls
. Kategořle
.
=
90+11o.-lc Ě 20o,-Kě
zahraniční
B.
110,.Kč
80+30,-|G
70+30,.Kč
Hraie se podle pravidet 5r, oHŘ čMKV a ustanovenÍtohoto rozplsu
ŽenY od ročnÍku1975 po
desetí|etech w4o, wso
|etech
|etech
W6o' w7o
Muži od ročníku1975 po deseti
M4o, M50
Muži od ročnÍku1955 po pěti
M6o, M65, M70, M75, M80 a M85
časový ptán
Kate8orie
M70, M75, M80,.M85, W50, W7O
M6O, M6S, W4O, WsO
M/t{r,
M50
PÍezentace
zahájenÍ
do 8:20
8:30
do 1220
12:30
do 1450
15:00
případě většIho množstvÍ
Rozehroné kotegorie se vždy dohrdvaji do konce. Pořodotelé si whrazují) že v případě
můžedojtt k ěosovému posunu zahójenÍ soutěžI nd pozdějšI dobu. Prezentoce bude dodržena podle tozpisu!
systém soutěžÍa} 34 č|ennéskupiny (hráč| na
Nasazování
.
.
.
mÍstě postupují do .Ve|kého" ostatnÍ do .Ma|ého finále"
b) Ma|é a Ve|ké finále se hraje vyřazovacím sYstémem Ko
skupináři jednot|iÝých kategorií nasazujÍ do skupin pod|e platného žebříčkučMKV
2
Míčky
potahy
].. a 2.
předcházejÍcÍho turnaje. Na turna'!i p|atívarianta
"B"
Hraje se bílými míčkyTlBHAR*... Pro tento turnaj, je dodá zdarma firma spin.
V rozlišených baÍvách červené a černé,mu5Í být uvedeny v platném seznamu |TTF
zdÍavotnÍstav Každý účastníkturnaje startuje
Pořadatelé z oddílu stolnÍho tenisu
PÍoto neváhe|te a přijeďte!
TJ
na v|astní riziko, s vědomím svého dobrého zdravotnÍho stavu
Žďá. na sázavou a ce|ý výbor črrarv se na vás ve|ice těší.
Předseda ČMKv Lumír Ruzho
za r J Žd,ár, oddí| sto|n íh o tenisu lng.Miroslav štolq
SPONZOR CMKV
Ing ,
Zdeněk Vese|ý
Sport Spin, s.r.o.
Mezivrší29 ,147 00 Praha 4
Tel,/fax t 244 460 546
Mobil:
732 343 282
Emai I : s ports pi [email protected] portspi n,cz

Podobné dokumenty

zpravodaj 3/2015

zpravodaj 3/2015 Krček. M50(16): 1)stt'ch|ý z)Vrta| 3)MadĚrka, SkácelÍk Fr. MF: Bajtek. M60í27): l)LlÍnl T.(SVK) 2)svědft 3)PořÍzek, Votava Zd. MF: Čech. M6s(32l: l)Kučera 2)Galanda 3)Horák, MatějÍček MF: Kovář. M7...

Více

ZP RAVO DA J

ZP RAVO DA J 2)Mergentha| 3)Jašek, Prachař MF: BIažek. M50(19):1)Cecava 2)Hudec 3)Bí|ek zd., šich MF: Bě|ovský

Více