Jednací řád výborů Zastupitelstva MČ Praha

Komentáře

Transkript

Jednací řád výborů Zastupitelstva MČ Praha
Jednací řád výborů Zastupitelstva
Městské části Praha- Nebušice
čl. 1
Tímto jednacím řádem se řídí postavení a jednání všech výborů a komisí Zastupitelstva
Městské části Praha - Nebušice (dále jen „zastupitelstvo“ a „výbor“), není-li tímto jednacím
řádem pro jednotlivé výbory stanoveno jinak.
čl. 2
1. Výbory zřizuje zastupitelstvo jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti.
2. Zastupitelstvo na návrh starosty nebo členů zastupitelstva volí předsedu výboru z řad členů
zastupitelstva, členy výboru z řad členů zastupitelstva a občanů. Má-li být členem výboru
zvolen občan, který nemá trvalý pobyt v Městské části Praha – Nebušice, musí být návrh na
jeho zvolení odůvodněn zvláštním přínosem, který může kandidát na členství ve výboru mít
pro jeho činnost, nebo jeho kvalifikací a obecným uznáním v oboru.
3. Počet členů výborů určuje zastupitelstvo tak, aby byl vždy lichý. Není-li aktuální počet
členů výboru lichý, nebo je-li na jednání výboru sudý počet jeho členů, rozhoduje hlas
předsedy.
4. Výbory plní úkoly stanovené tímto jednacím řádem nebo úkoly, kterými je pověří
Zastupitelstvo nebo starosta. Starosta může ukládat úkoly Výborům jen v rozsahu své
působnosti svěřené mu zákonem nebo zastupitelstvem.
5. Výbory ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu a starostovi.
6. Výbory spolupracují se starostou.
čl. 3
1. Jednání výboru svolává a řídí jeho předseda.
2. Výbory se scházejí podle potřeby.
3. Předseda navrhuje pořad jednání a způsob projednávání jednotlivých bodů pořadu. Každý
člen výboru může navrhnout doplnění nebo změnu pořadu jednání.
4. Pozvánku na jednání výboru a navržený pořad jednání zveřejňuje úřad městské části
způsobem v místě obvyklým a způsobem umožňujícím dálkový přístup, zpravidla 7 dní před
jednáním výboru.
čl. 4
1.
Jednání výboru se mohou zúčastnit členové zastupitelstva, kteří nejsou jeho členy. Tito
členové zastupitelstva mají při jednání hlas poradní, musí jim však být uděleno slovo,
pokud o to požádají.
1
2.
Jednání výboru se mohou zúčastnit i další osoby. Tyto osoby nemohou zasahovat do
jednání výboru, nejsou-li k tomu vyzváni předsedajícím.
3.
Jednání výboru nebo jeho části může výbor prohlásit za neveřejné.
čl. 5
1. K otázkám projednávaným výborem přijímá výbor stanoviska jako podklad pro jednání
zastupitelstva, a to formou usnesení.
2. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí
usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů výboru.
3. Usnesení výboru podepisuje předseda výboru.
čl. 6
1.
O jednáních výborů se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výboru. Zápis, jehož
součástí je prezenční listina, předkládá předseda výboru úřadu městské části do sedmi
dnů od jednání výboru.
2.
Úřad městské části zveřejní zápis z jednání výboru způsobem v místě obvyklým a
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
čl.7
Zastupitelstvo zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Tyto výbory jsou nejméně pětičlenné.
FINANČNÍ VÝBOR
1. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky Městské
části Praha - Nebušice a příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha Nebušice.
2. Finanční výbor plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.
3. Kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky Městské části Praha - Nebušice
provádí finanční výbor v rozsahu plánu kontrol, schváleného 1x ročně zastupitelstvem.
Provedení uvedených kontrol nad rámec schváleného plánu může Finančnímu výboru uložit
jako úkol starosta.
4. Členy Finančního výboru nemohou být starosta, jeho zástupce, tajemník ani osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadu Městské části Praha – Nebušice.
5. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké nedostatky
byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen
výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
2
6. Výbor předloží zápis Zastupitelstvu Městské části Praha - Nebušice; k zápisu připojí
vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. Zastupitelstvo
vezme zápis z kontroly na vědomí, nebo uloží výboru jej doplnit o konkrétní otázky.
čl. 8
KONTROLNÍ VÝBOR
1. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva.
2. Kontrolní výbor provádí kontrolu dodržování právních předpisů ostatními výbory a
komisemi zastupitelstva, úřadem městské části Praha - Nebušice na úseku samostatné
působnosti a příspěvkových organizací zřízených MČ Praha -Nebušice v rozsahu plánu
kontrol, schváleného 1x ročně zastupitelstvem.
3. Kontrola prováděná kontrolním výborem podle odst. 2 se nevztahuje na Komisi pro
projednávání přestupků, neboť dodržování právních předpisů touto komisí je upraveno
přestupkovým zákonem a správním řádem.
4. Kontrolní výbor plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo nebo starosta.
5. Kontrolu podle odst. 1 provádí kontrolní výbor v rozsahu plánu kontrol schváleného 1x
ročně zastupitelstvem. Provedení kontroly nad rámec schváleného plánu může kontrolnímu
výboru uložit jako úkol starosta.
6. Členy kontrolního výboru nemohou být starosta, místostarosta, tajemník ani osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadu Městské části Praha - Nebušice.
7. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké nedostatky
byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen
výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
8. Výbor předloží zápis Zastupitelstvu Městské části Praha - Nebušice; k zápisu připojí
vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. Zastupitelstvo
vezme zápis z kontroly na vědomí, nebo uloží výboru jej doplnit o konkrétní otázky.
čl. 9
OSTATNÍ VÝBORY ZASTUPITELSTVA
1. Zastupitelstvo zřídilo k zajišťování úkolů a potřeb Zastupitelstva tyto výbory:
- stavební výbor
- výbor kultury a sociálních věcí
- výbor školství, sportu a tělovýchovy
- výbor územního rozvoje.
čl. 10
1.
Na otázky, které neupravuje tento jednací řád, se užije jednací řád zastupitelstva Městské
části Praha-Nebušice.
3
2.
Tento jednací řád nabývá na účinnosti dnem 3.12.2014 a nahrazuje dosavadní jednací řád
platný od 1.2.2008.
Ing. Viktor Komárek
starosta
4

Podobné dokumenty

JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva obce Pucov

JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva obce Pucov IO) Ruší-li někdo opakovaně zasedání, může být předsedajícím vykázán ze zasedací místnosti, nejde-li o člena zastupitelstva. Pokud nedojde k obnovení pořádku, může předsedající zasedání na nezbytně...

Více

S tanovy družstva - Jednota, spotřební družstvo Zábřeh

S tanovy družstva - Jednota, spotřební družstvo Zábřeh původních členů příslušného voleného orgánu. Způsob volby určuje volební řád. Ve své činnosti se řídí člen obecně závaznými právními předpisy, stanovami, jednacími řády a dalšími vnitrodružstevními...

Více

Jednací řád - Netintra Moravský Písek

Jednací řád - Netintra Moravský Písek 2.2.2 Prezence se provádí v místě a čase určeném pozvánkou na každou konkrétní valnou hromadu. V místě konání valné hromady se prezence provádí do zahájení valné hromady a v jejím průběhu. Při prez...

Více

STANOVY 3 Sports Activities os

STANOVY 3 Sports Activities os 1. Členem SK se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním SK. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to p...

Více

Řádný sněm CGI – návrhy usnesení (ŘV)

Řádný sněm CGI – návrhy usnesení (ŘV)  Usnesení č. 5.1: Sněm schvaluje hlavní směry činnosti CGI pro rok 2016, které zahrnují zejména (i) konání tematických setkání; (ii) spolupráce s partnery Institutu a

Více

Stanovy - Golf Klub Hluboká nad Vltavou

Stanovy - Golf Klub Hluboká nad Vltavou O přijetí člena rozhoduje předseda výboru na základě písemné či elektronické přihlášky. Členství vzniká rozhodnutím předsedy výboru o přijetí člena. Výbor je oprávněn udělit čestné členství fyzický...

Více

zápis 7 / 2011

zápis 7 / 2011 7. žádosti občanů 8. diskuze 9. různé 10. odměny pro kulturní komisi 11. pověření starosty k provedení drobných rozpočtových změn 12. usnesení Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta pan Lubo...

Více