archivní pomůcka v PDF

Komentáře

Transkript

archivní pomůcka v PDF
STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU
ýíslo archivní pomĤcky: 8909
Evidenþní þíslo NAD: 277
Rodinný archiv ParishĤ, Žamberk
1770 - 1948 (1960)
inventáĜ
PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.
Zámrsk 2013
Obsah
Úvod
3
I. DČjiny pĤvodce archivního souboru
4
II. Vývoj a dČjiny archivního souboru
6
III. Archivní charakteristika archivního souboru
6
IV. Struþný rozbor obsahu archivního souboru
8
V. Záznam o uspoĜádání archivního souboru a sestavení archivní pomĤcky
9
Prameny a literatura
9
Protokolární záznam o provedení skartace
Inventární seznam
10
11
A. Parishové všeobecnČ
12
B. Jednotliví þlenové rodu
24
C. Písemnosti cizí provenience
102
RejstĜík osobní
104
RejstĜík místní
115
Úvod
I. DČjiny pĤvodce archivního souboru
Genealogie ParishĤ nalézají sice poþátek rodu ve velmi raném stĜedovČku, v dobČ
Viléma Dobyvatele, ale z hlediska dČjin þeské linie rodu postaþí pĜipomenout George
Parishe (1710-1762), který v roce 1756 pĜesídlil ze Skotska do Hamburku, kde o þtyĜi roky
pozdČji založil obchodní a bankéĜskou firmu Parish and son. Z jeho dvou synĤ se o
pokraþování rodu postaral John (1742-1829), který mČl pČt synĤ. Stal se americkým
konzulem v Hamburku, v jehož sousedství zakoupil roku 1797 zámeþek Nienstedten.
Protože horlivČ podporoval válku proti FrancouzĤm, musel po vniknutí napoleonských
armád do severního NČmecka uprchnout do Anglie.
Z jeho pČti synĤ je nejznámČjší David Parish (1778-1826), vČhlasný finanþník a
partner i konkurent domu RotschildĤ. Po dČtství a mládí prožitém v Hamburku se vydal za
obchodem do dalších evropských zemí i do Ameriky. Nejprve se usadil v Antverpách, kde
založil firmu Parish and Co. V letech 1806-1816 žil ve Spojených státech amerických, kde
jako obchodník mohl využít stykĤ, které mČl jeho otec. Ve státČ New York, v okolí Ĝeky Sv.
VavĜince, zakládal nové obce, z nichž jedna byla nazvána Parishville. Za války Spojených
státĤ proti Británii v roce 1812 podporoval svou doþasnou americkou vlast. Po návratu do
Evropy se usadil ve Vídni, kde mČl dobré kontakty z doby napoleonských válek, kdy
pomáhal habsburské monarchii financovat válku proti francouzské rozpínavosti. V roce
1820 kapitálovČ vstoupil do banky Fries and Co., jež mČla rozsáhlé pohledávky za vládami
Rakouska a Pruska. V polovinČ dvacátých let se banka dostala do neĜešitelných problémĤ,
když oba státy odmítly vþas vyrovnat své závazky. David Parish zvolil þest pĜed životem
bankrotáĜe. Dne 26. dubna 1826 rozeslal svým bratrĤm a pĜátelĤm dopisy na rozlouþenou
(ve fondu se dochoval list Johnu Parishovi - inv. þ. 155) a na druhý den skoþil do Dunaje.
ZmínČný John Parish (1774-1858) podnikal zprvu v NČmecku a od roku 1808 ve
Velké Británii a stejnČ jako ostatní Parishové pomáhal financovat války s Francií. Po
uzavĜení míru koupil od knížete Windischgrätze za 1 milion zlatých panství Žamberk, þímž
položil základ více než stoletému pĤsobení ParishĤ v ýechách. Záhy poté si vymohl na
císaĜi za své výše zmínČné zásluhy povýšení do stavu svobodných pánĤ s pĜídomkem ze
Senftenbergu. Díky znaþnému jmČní mohl ve svém novém domovČ provést Ĝadu zmČn;
pĜedevším nechal rozšíĜit a upravit zámecký park a v roce 1820 vybudoval v Liticích nad
Orlicí empírový lovecký zámeþek. Usiloval o navázání kontaktĤ s þeskou aristokratickou
spoleþností, o þemž svČdþí její témČĜ vyþerpávající abecední soupis v jeho pozĤstalosti (inv.
þ. 178), ale þeští velmoži cizího finaþního magnáta bez patĜiþného rodokmenu mezi sebe
nepĜijali. Možná i proto se Parish v posledních dvou desetiletích vČnoval intenzivnČ
pĜírodním vČdám, zejména astronomii. V roce 1844 nechal v zámeckém parku vystavČt
výbornČ vybavenou zdČnou hvČzdárnu, kde od roku 1847 pracoval a nČkolik význaþných
objevĤ uþinil dánský hvČzdáĜ Theodor Brorsen.
StejnČ jako David Parish a John Parish ml. ani nejmladší dva synové Johna Parishe
st. (1742-1829) nezanechali legitimní potomstvo. BezdČtný George Parish (1780-1839)
pracoval pro Východoindickou spoleþnost, stráviv mnoho let cestami po Indii a Dálném
VýchodČ. Charles Parish (1781-1856) žil v Anglii a posléze v Hamburku; zĤstaly po nČm
nelegitimní dČti. Existenci kontinentální odnože rodu zachránil Richard Parish (1776-1860),
který se oženil se Zuzanou Godeffroyovou z významné hamburské rodiny, jež mu porodila
kromČ nČkolika dcer šest synĤ, z nichž pČt se dožilo dospČlosti. John (1805-1868), Charles
(1808-1857) a Edmund (1829-1902) pĤsobili jako bankéĜi a obchodníci v Hamburku, resp.
severním NČmecku. Oskar (1820-1887) byl známou postavou v luxusních hotelích na
RiviéĜe i jinde v západní EvropČ. Jeho život, vyplnČný cestováním a psaním dopisĤ, skonþil
roku 1887 v hotelovém pokoji v Monte Carlu. Akþní rádius jeho bratra George (1807-1881)
byl ještČ širší, protože kromČ Evropy zahrnoval i Spojené státy americké, kde zdČdil
rozsáhlý pozemkový majetek a kde pokraþoval v obchodech s pĤdou ve státČ New York. Byl
to právČ on, kdo zdČdil po svém strýci panství Žamberk, kde ovšem pĜíliš þasto nepobýval;
pĜikoupil k nČmu nicménČ statek Brandýs nad Orlicí. Na sklonku svého života se v
-4-
Žamberku oženil s Ameriþankou Mary Duncanovou, roz. Sargentovou, jež se vepsala do
pamČti Žambereckých velkodušnými dary chudým a potĜebným. I ona ovšem po zpĤsobu
šlechty trávila mnoho þasu, zejména zimní mČsíce, na RiviéĜe. ZemĜela roku 1912 v
Benátkách.
Žamberecké panství zdČdil prostĜední syn Edmunda Parishe Oskar (1864-1925),
který žil do svých tĜiceti let v NČmecku a ve Švýcarsku. Poté se usadil ve své nové vlasti,
kde se roku 1891 v Medlešicích u Chrudimi oženil s Adelhaid Wiederspergovou
(1872-1963). V roce 1895 byl zvolen za konzervativní velkostatek do rakouské Ĝíšské rady i
do þeského zemského snČmu. V rakouské politice pĤsobil velmi aktivnČ až do sklonku
existence monarchie, pokoušeje se sladit starorakouský patriotismus a vČrnost císaĜi s
podporou þeských státoprávních snah. Politika však zdaleka nevyplĖovala všechen jeho þas.
Zveleboval svĤj þeský statek, vČnoval se charitativní þinnosti (založil v Žamberku
chudobinec) a udržoval živé kontakty se šlechtickými rody z blízkého i vzdálenČjšího okolí.
Mnoho energie vČnoval bádání o dČjinách svého rodu. Po smrti svého otce se stal v
nejlepším smyslu slova "patriarchou" a seniorem kontinentálních ParishĤ, také proto, že jeho
starší brar Edmund (1861-1916), trpící duševní chorobou, vedl nevázaný život. Na Oskara
Parishe se obraceli þetní pĜíbuzní vþetnČ nelegitimních dČtí z NČmecka a Švýcarska se
žádostmi o hmotnou výpomoc, a pokud lze soudit z nČkolika sond do korespondence, nikdo
nenarazil na zavĜené dveĜe. Oskar Parish postupem þasu pĜevzal vedení nČkolika rodinných
fundací, založených jeho pĜedky, uspoĜádal pozĤstalost svého bratra Francise Richarda
(zahynuvšího na zhoubnou africkou chorobu) a na žambereckém panství poskytoval pĜístĜeší
mnoha pĜíbuzným a pĜátelĤm.
Na tradici pĜívČtivé pohostinnosti navázal jeho mladší syn a dČdic Charles Parish
(1899-1976), jehož starší bratr Georg Marmaduke zahynul v roce 1915 na ruské frontČ.
Charles Parish se v roce 1921 oženil s AlžbČtovou Oppersdorffovou, s níž mČl tĜi syny (Jana
- Georga Marmaduka, n. 1923, Františka - Francise Richarda, n. 1924 a Karla - Charlese, n.
1925) a tĜi dcery (Markétu - Margarete, zvanou Daisy, n. 1921, AlžbČtu - Elisabeth, zvanou
Issi, , n. 1927, a Marii Harriet (1930-1996); v dobČ vzniku tohoto inventáĜe byli všichni s
výjimkou nejmladší dcery dosud naživu. Charles Parish vedl tradiþní život þeského šlechtice
nové doby - cesty za pĜíbuznými, teplem a kulturou do NČmecka, Švýcarska, Itálie a Francie,
ale také s podnikatelskými zámČry do Kanady (r. 1931), hony, využívání technického
pokroku (auto, telefon, psací stroj), zájem o sport, to vše spojeno s živČ pociĢovaným
lokálním patriotismem a patriarchálním vztahem k zamČstnancĤm velkostatku. Do politiky
Charles Parish zasáhl pouze dvakrát. Poþátkem 20. let se angažoval v pokusu o vznik
konzervativní agrární strany, jež mČla tlumit radikální projevy pozemkové reformy, a v dobČ
Mnichova podepsal deklaraci vČrnosti þeské šlechty republice.
Jako loajální þeský vlastenec byl za války zbaven držby svého statku, který byl
podroben nucené správČ. Události kolem Mnichova a okupace urychlily poþešĢování jeho
rodiny; se svými syny si za války i po ní dopisuje témČĜ výhradnČ þesky. V rámci omezených
možností, daných nucenou správou, poskytoval za okupace hmotnou podporu, popĜ.
pohostinství v Žamberku významným kulturním osobnostem z þeského prostĜedí - þlenu
þinohry Národního divadla Václavu Vydrovi, kunsthistorikĤm Jos. Cibulkovi a Em.
Pochemu aj. Formou zakázek, resp. koupČ obrazĤ podpoĜil v tČžké dobČ protektorátu malíĜe
Leoše Kubíþka a Jana Trampotu.
Po válce byl Charlesi Parishovi majetek navrácen, jeho pravomoci byly ovšem
postupnČ oklešĢovány probíhající socializací spoleþnosti a kolektivizací hospodáĜství.
Okresní i Národní výbor v Žamberku zasahovaly stále více do sociálnČ-ekonomických
otázek žambereckého velkostatku. Demokratizace spoleþenského a politického života se
projevila vstupem celé Parishovy rodiny do þsl. strany lidové, spolkovými, sportovními a
studijními aktivitami jeho dČtí v mČšĢanském prostĜedí; jeho syn Karel hrál kopanou za
Žamberk a stal se þlenem vþelaĜského spolku, dcera Harriet navštČvovala Slovanskou kolej
v MČšicích u Prahy apod.
Po komunistickém puþi v roce 1948 nezbývalo ovšem Charlesi Parishovi nic jiného
-5-
než s celou rodinou odejít do exilu.
II. Vývoj a dČjiny archivního souboru
O starších dČjinách fondu þeské vČtve ParishĤ nejsme zpraveni. Jeho poþátky lze
nepochybnČ vztáhnout k roku 1815, kdy John Parish (1774-1858) zakoupil panství Žamberk.
Lze pĜedpokládat, že vzhledem k velkému dĤrazu, jaký Parishové tradiþnČ kladli na vedení a
uchování archiválií osobní provenience (vést si deník bylo v rodČ témČĜ povinností), byl
archiv od poþátku v dobrém stavu. Oskar Parish (1864-1925) v nČm sám bádal a objevil
dokonce archiválie celozemského významu (srov. inv. þ. 569). Nechal poĜizovat opisy
rodových archiválií a sám uspoĜádal pozĤstalost svého bratra Francise Richarda
(1870-1903), vojáka a cestovatele. O genealogických záležitostech vedl rozsáhlou
korespondenci se svým bratrancem Richardem Parishem (1846-1902), srov. inv. þ. 30-33.
Po jeho smrti patrnČ nedošlo k podstatným zmČnám, pokud jde o uložení (zámecká
budova v Žamberku) a uspoĜádání archivu. Po emigraci ParishĤ v roce 1948 byl rodový
archiv umístČn v zemČdČlsko-lesnickém archivu v OpoþnČ, odkud byl v roce 1962 pĜevezen
do Zámrsku spolu s evidenþní kartou, kterou k nČmu na základČ provizorního prĤzkumu
vyhotovil Erik Bouza. SouþasnČ postoupil do Zámrsku nČkolik rodových písemností ParishĤ
okresní archiv Ústí nad Orlicí; jednalo se o jednotliviny, vztahující se k posledním tĜem
generacím rodu, jakož i nČkolik erbĤ a rodokmenĤ. Z takto vzniklého celku poĜídila Vlasta
Kubištová v listopadu 1962 provizorní soupis. Dne 17. ledna 1963 byla do Zámrsku
pĜevezena další þást rodového archivu ParishĤ, uložená dotud v Národním technickém
muzeu v Praze. Byla vybavena prozatímním inventáĜem a dČlila se na devČt skupin:
A. Soukromá korespondence (1812-1862)
B. Finanþní doklady (1797-1862)
C. David Parish - smlouvy (1805-1826)
D. George Parish (1780-1839) - smlouvy (1805-1839)
E. George Parish (1807-1881) - smlouvy a jiné (1840-1883)
F. RĤzné (1819-1843)
G. Smlouvy cizí (1770-1889)
H. Mapy a plány
I. Úþetní kniha (1815-1821)
Všechny tyto materiály se týkaly transakcí s pozemkovým majetkem ve Spojených
státech amerických, ve státČ New York.
ObČ þásti rodového archivu byly mechanicky slouþeny a využívány na základČ
stávajících provizorních pomĤcek, a to až do roku 2013, kdy byly opatĜeny novým
inventáĜem. V rámci inventarizace byla malá þást archiválií vyĜazena a pĜevedena a) do
fondu Vs Žamberk (soupis kanceláĜských výdajĤ, hospodáĜská korespondence, sirotþí
pokladna, kvitance aj., þasový rozsah 1816-1831); b) do fondu Vs Doudleby - Horní Jelení
(uvalení národní správy, úĜední korespondence, hospodáĜská dokumentace, þasový rozsah
1945-1947).
III. Archivní charakteristika archivního souboru
ýasový rozsah fondu je vymezen roky 1770 do roku 1948. Jedná se o stĜednČ velký
fond, jehož archiválie v naprosté vČtšinČ spadají do 19. a první poloviny 20. století. Z
hlediska obsahového jsou zde mimoĜádnČ silnČ zastoupeny prameny osobní provenience, tj.
deníky a korespondence. Úþetní materiál má vČtšinou charakter obchodních knih.
-6-
Zvláštností fondu jsou konvoluty korespondence, osobních a politických pramenĤ, které se
nacházejí v nČkolika pozĤstalostech a jsou pravdČpodobnČ všechny dílem Oskara Parishe
(1864-1925). NejvČtší pozĤstalosti se dochovaly po Richardu Parishovi (1776-1860),
Richardu Parishovi (1846-1902), Oskaru Parishovi (1864-1925) a Charlesi Parishovi
(1899-1976).
Zvolený poĜádací systém koresponduje s bČžným postupem, užívaným pro zpracování
šlechtických rodinných archivĤ. Do þásti A. Parishové všeobecnČ byl zaĜazen genealogický
materiál, majetkoprávní rodové záležitosti, písemnosti týkající se nČkolika pĜíslušníkĤ rodu
zároveĖ a nČkolik fotografických alb. Struktura této þásti vypadá takto:
I. Rodové záležitosti
II. Majetkové záležitosti
III. Korespondence
IV. Fotografie
ýást B. obsahuje samostatné osobní pozĤstalosti v tomto poĜadí:
John Parish (1742-1829)
John Parish (1774-1858)
Richard Parish (1776-1860)
David Parish (1778-1826)
George Parish (1780-1839)
Charles Parish (1781-1856)
John Parish (1805-1868)
George Parish (1807-1881)
Charles Parish (1808-1857)
Oskar Parish (1820-1887)
Edmund Parish (1829-1902)
Richard Parish (1846-1902)
George Parish (1841-1901)
Edmund Parish (1861-1916)
Oskar Parish (1864-1925)
Francis Richard Parish (1870-1903)
Richard Parish (1893-1948)
Georg Marmaduke Parish (1896-1915)
Charles Parish (1899-1976)
Základní struktura nČkolika nejvČtších pozĤstalostí má þtyĜi þásti: I. Životopisný
materiál; II. Majetkoprávní záležitosti; III. Korespondence; IV. Jiný materiál. U ostatních
pozĤstalostí zpravidla nČkterý z oddílĤ schází, popĜípadČ s ohledem na minimum pramenĤ
vnitĜní þlenČní chybí (napĜ. David Parish). Do nČkolika novČjších pozĤstalostí byl zaĜazen
samostatný oddíl "Fotografie". Podstatnou þást pozĤstalosti Oskara Parishe (1864-1925)
tvoĜí oddíl "Politická þinnost". Ženské pĜíslušnice rodu byly zaþlenČny do pozĤstalostí svých
manželĤ, resp. otcĤ a bratrĤ.
ýást C. (Písemnosti cizí provenience) se dČlí na: I. SpĜíznČné rody (tj. Godeffroyové,
Oppersdorffové) ; II. Ostatní materiál.
Parishovské písemnosti je možno hledat v dalších šlechtických fondech; s ohledem
na politické styky Oskara Parishe (1864-1925) pĜichází v úvahu napĜ. archiv
SchwarzenbergĤ. Z ústĜedních archivĤ þeských možno odkázat na desky zemské a
genealogické sbírky v Národním archivu (Wunschwitz) a Archivu národního muzea.
Dalšími zdroji informací o Parishích jsou archivy nČmecké, švýcarské a britské.
-7-
Fyzický stav naprosté vČtšiny archiválií ve fondu RA Parish je dobrý. K inventáĜi
byly vyhotoveny rejstĜíky jmenný a místní.
IV. Struþný rozbor obsahu archivního souboru
Rodinný archiv ParishĤ skýtá badatelĤm nČkolik badatelských námČtĤ. Zájemci o
dČjiny Spojených státĤ amerických zde naleznou pomČrnČ bohatou sbírku smluv a map,
týkajících se transakcí s pĤdou ve státČ New York. (PozĤstalost George Parishe, 1780-1839,
George Parishe, 1807-1881, a þást všeobecná). V nČkolika pozĤstalostech je rozptýlena
korespondence a deníky, zachycují dobu napoleonských válek v NČmecku. NesmírnČ bohatá
korespondence, dochovaná pro nČkolik generací ParishĤ, nabízí materiál pro studium
mentality a životního zpĤsobu mČšĢanských elit stĜední Evropy v 19. století, resp. mentality
nové šlechty. Je tĜeba ovšem poþítat s tím, že podstatnou þást této korespondence i deníkĤ
tvoĜí balast všedního dne. Výjimkou jsou deníky Richarda Parishe (1776-1860), jejichž
autor se ve tĜech jazycích (nČmecky, anglicky a francouzsky) v prĤbČhu mnoha let zamýšlel
nad celou Ĝadou spoleþenských a politických otázek své doby. Pro dČjiny cestovatelství lze
využít deníky George Parishe (1780-1839).
NesmírnČ bohatý materiál ke studiu dČjin rakouské politiky od poloviny 90. let 19.
století do konce první svČtové války obsahuje pozĤstalost Oskara Parishe (1864-1925),
zemského a Ĝíšského poslance. Jedná se o konvoluty výstĜižkĤ a korespondence a podrobné
politické deníky, které nebyly dosud pravdČpodobnČ vĤbec badatelsky využity. Nelze
oþekávat, že by pĜinesly pĜevratné objevy, nicménČ pĜinejmenším pro politiku strany
konzervativního velkostatku, jejímž byl Parish nikoli nevýznamným þlenem, mohou
znamenat cenná doplnČní dosavadních znalostí. Platí to zejména pro vztah þeských
konzervativních velkostatkáĜĤ k þeské národní a státoprávní politice. ZvláštČ bohatČ
dokumentuje Parishova pozĤstalost pĜípravu volební reformy do rakouské Ĝíšské rady
1906-1907 a váleþnou fázi rakouské politiky 1914-1918. Z ostatních jednotlivostí
upozorĖuji na popis cesty Oskara Parishe s manželkou do Svaté zemČ roku 1909 (inv. þ.
408), pozoruhodnou výpravu již letitého barona do inflací sužovaného NČmecka v roce 1923
(inv. þ. 79), jakož i na dva jeho spisy - "Uebermenschen" (divadelní hra, parodující
Nietzscheho - inv. þ. 584) a teologický spis, plod Parishovy konverze ke katolicismu, s
názvem "An die christilichen Protestanten" (585).
Pokud jde o prameny k dČjinám Žamberka a okolí, nacházejí se v pozĤstalosti Johna
Parishe (1774-1858), Oskara Parishe (1864-1925), a zejména jeho syna Charlese Parishe
(1899-1976). V prvním pĜípadČ jde napĜ. o složku, obsahující návrhy na založení továren na
Žambersku (inv. þ. 168). V pozĤstalosti Oskara Parishe je to zvláštČ sbírka diplomĤ,
dokumentujících spolkový život na pĜelomu 19. a 20. století. V nejužším vztahu ke svému
okolí žil Charles Parish, jehož pozĤstalost dokumentuje ekonomické a sociální pomČry na
velkostatku za první republiky, kulturní a spoleþenské vazby pozvolna se poþešĢujícího
aristokrata a velkostatkáĜe v promČnlivých dobách 1918-1948, jakož i životní styl
prvorepublikové aristokracie. Ze všech pramenĤ - peþlivČ vedené korespondence, spisĤ i
fotografií je patrná starosvČtská patriarchální noblesa. Z jednotlivostí v pozĤstalosti Charlese
Parishe upozorĖuji na dva deníky - popis nČkolika týdnĤ, kdy byl koncem války (1918)
pĜidČlen k vojenskému štábu v Lublinu (inv. þ. 694) a cestu do Kanady (698). Velmi
zajímavá je rovnČž Parishova akviziþní þinnost v pražských antikvariátech, zachycená
zejména v inv. þ. 1036-1037. O poþátcích kinematografie vypovídá složka "soukromé kino
na zámku Žamberk" (inv. þ. 1007).
Z ostatních jednotlivostí nelze opomenout deník jedné z dcer Harriet
Freudenthalové, roz. Parishové, zachycující vpád a následné násilnosti RusĤ v Dolních
Rakousích v kvČtnu až þervenci 1945 (inv. þ. 631), který by bylo možno doplnit
korespondencí mezi Parishi a Freudenthaly.
-8-
V. Záznam o zpracování archivního souboru a sestavení archivní pomĤcky
Archivní fond Rodinný archiv ParishĤ, Žamberk uspoĜádal a zinventarizoval v roce
2013 PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Fond je uložen ve Státním oblastním archivu v Zámrsku.
Prameny a literatura
Boué, Peter, Genealogie rodu ParishĤ, s.d.
Merganc, JiĜí, Jak a kdy pĜišli Parishové do Žamberka. Sborník okresního archivu Ústí nad
Orlicí 1991, 3, s. 19-24.
Veselý, JiĜí - SkĜivánek, Milan, K dČjinám hvČzdárny v Žamberku. Kosmické rozhledy
2005, speciál 3, s. 5-31.
Walters, Philip. G. - Walters, Jr., Raymond, The American Career of David Parish. In: The
Journal of Economic Historiy, sv. 4, þ. 2, 1944, s. 149-166.
Županiþ, Jan, Parishové ze Senftenbergu. Heraldická roþenka 2009, s. 115-122.
-9-
Protokolární záznam o provedení vnitĜní skartace
Státní oblastní archiv v Zámrsku
OddČlení správy a zpracování archivních fondĤ a sbírek
Název fondu: Rodinný archiv ParishĤ, Žamberk
ýasový rozsah fondu: 1770 - 1948 (1960)
VnitĜní skartace provedena:
kdy: v listopadu 2013
kým: PhDr. Alešem Valentou, PhD.
VyĜazené písemnosti
Výpisy z bankovních úþtĤ, bankovní dokumentace
Obálky, formuláĜe, prázdné listy papíru
Školní sešity a poznámky
Koncepty a poznámky
Brožura "Tabulka obruþí" (Reifentafel)
þasový rozsah
30. - 40. léta 20. století
30. - 40. léta 20. století
30. - 40. léta 20. století
30. - 40. léta 20. století
1943
Celkem bylo vyĜazeno 0,23 bm písemností z let 1930 - 1948.
V Zámrsku dne 10. 11. 2013
......................................................
PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.
pracovník povČĜený úkolem
......................................................
Petr Zimmermann, prom. hist.
Ĝeditel SOA
- 10 -
Inventární seznam
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
A. Parishové všeobecně
I. Rodové záležitosti
1
Výňatky ze závěti George Parishe z 22. 8. 1681, opis, angl.
s.d.
kar 1
2
Erb pruských Parishů, barevný, 15 x 19 cm
s.d.
kar 1
3
Erby Parishů a spřízněných rodů, ve formě "aršíku", hnědě
tónováno, něm.
s.d.
fas 1
-2x nalepeno na tvrdém podkladu o roz. 31 x 39 cm,
jedenkrát se stručným popisem erbů
4
Erby Parishů a spřízněných rodů, barevné, vyobrazeny
společně na tvrdém papíře 20,5 x 26,5 cm
s.d.
kar 1
5
Sdružený znak Parishů a Wiederspergů, plátno 40 x 57 cm,
s ozdobnými třásněmi, silně poškozeno
s.d.
kar 1
6
Čtyři erby z pamětní desky Parishů v kostele v Lintonu,
přenesené na papír technikou tření (rubbings), 63 x 50 cm,
natrženo
s.d.
jin 1
s.d.
jin 2
s.d.
jin 3
s.d.
jin 4
s.d.
jin 5
-uloženo samostatně, srolováno (role 1)
7
Dva erby z pamětní desky Parishů v kostele v Lintonu,
přenesené na papír technikou tření (rubbings), 30 x 50 cm
-uloženo samostatně, srolováno (role 1)
8
Výtah z rodokmenu Parishů 1650-1900, voskovaný papír
65 x 50 cm, s vyobrazením erbu, něm.
-uloženo samostatně, srolováno (role 2)
9
Rodokmen Hercula Rosse a Henrietty Parishové
(1769-1811), sňatek 1786, voskovaný papír 70 x 27 cm
-srolováno, uloženo v tubě č. 1
10
Rodokmen Hamiltonů z Gilkersleugh, voskovaný papír, 70
x 34 cm
-srolováno, uloženo v tubě č. 1
- 12 -
inv. č.
11
obsah
datace
Rodokmen Godeffroyů, se znaky Godeffroyů a Parishů,
voskovaný papír, 139 x 34 cm
evid. jednotka
s.d.
jin 6
-srolováno, uloženo v tubě č. 1
12
Rodokmen Parishů, od 14. do 20. století, 67 x 85, něm.
s.d.
kar 1
13
Genealogické poznámky, korespondence a texty o rodině
Parishů, něm. a angl.
s.d.
kar 1
14
Excerpta jmen Parishů z matriky narozených a zemřelých z
farnosti Linlithgow z let 1650-1824, angl.
s.d.
kar 1
15
Abecední soupis příslušníků rodu Parish, mužů a žen, 18. a
19. století, s životními daty
s.d.
kar 1
16
Genealogické bádání Richarda Parishe (1846-1902) po
stopách rodu Parish v Anglii aj., angl. a něm.
s.d.
kar 1
-výpisky, poznámky, rodokmeny
17
Několik poznámek z dějin rodu Parishů v Hamburku, něm.
s.d.
kar 1
18
Korespondence ohledně údajné linie Parishů v Itálii, čes. a
něm.
1923/1926
kar 1
-korespondence mezi Guido Parishem a Oskarem
Parishem, list Richarda Parishe, úřední doklad o rodině
Parish z r. 1887 aj.
19
Sešit s rodopisnými údaji, rodokmeny a erby Parishů a
jejich příbuzných, sestavený Richardem Parishem
(1846-1902), 18 x 23, něm. a angl.
s.d.
kar 1
20
Sešit s poznámkami o historii rodiny Parishů, 17 x 21 cm,
angl.
s.d.
kar 1
21
Poznámky ke genealogii rodiny Parishů od Richarda
Parishe, hnědý sešit 18 x 22 cm, angl.
s.d.
kar 1
22
Poznámky k historii rodiny Parishů ve Velké Británii,
sestavil Richard Parish, hnědý sešit 18 x 22 cm, angl. a
něm.
s.d.
kar 1
23
Rodokmen rodiny Parisů neboli Parishů, sestavil Richard
Parish, sešit 18 x 22, angl.
1896
kar 2
- 13 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
24
Genealogie rodiny Parishů z Hamburku, sestavil Richard
Parish, červený sešit 18 x 22 cm, angl. a něm.
s.d.
kar 2
25
Genealogie rodiny Parishů z Hamburku, sestavil Richard
Parish, černý šesit 18 x 22 cm, angl. a něm.
s.d.
kar 2
26
Sešit se zápisy vybraných událostí na panství Žamberk, 15
x 22 cm, něm.
s.d.
kar 2
-počínaje rokem 1815 (koupě Žamberka), zápisy finanční,
administrativní a rodinné povahy
27
Kalendář se záznamy o narozeních Parishů a jejich
příbuzných (Geburtstage), černý sešit 12 x 19 cm, něm.
s.d.
kar 2
28
Kalendář se záznamy o narozeních Parishů
(Geburtstagsbuch), knížečka 9 x 12 cm, něm.
s.d.
kar 2
29
Konvolut genealogického a historického materiálu o
rodině Parishů a jejich příbuzných, něm., angl. a franc.
1892/1898;
s.d.
kar 3
1894/1895
kar 3
1896/1898
kar 4
1898/1899
kar 4
1899/1902
kar 5
-novinové výstřižky, poznámky, rodokmeny, vyobrazení
erbů, pečetě aj.
30
Konvolut genealogického a historického materiálu a
korespondence, něm. a angl.
-korespondence Richarda a Oskara Parishů, korespondence
Richara Parishe o anglických kořenech rodu, náčrty znaků,
výstřižky aj.
31
Konvolut genealogického a historického materiálu a
korespondence, něm. a angl.
-korespondence Richarda a Oskara Parishů, korespondence
Richara Parishe o anglických kořenech rodu, náčrty znaků,
výstřižky aj.
32
Konvolut genealogického a historického materiálu a
korespondence, něm. a angl.
-korespondence Richarda a Oskara Parishů, korespondence
Richara Parishe o anglických kořenech rodu, náčrty znaků,
výstřižky, brožura "Avons-nous une noblesse francaise" aj.
33
Konvolut genealogického a historického materiálu a
korespondence, něm. a angl.
- 14 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
-korespondence Richarda a Oskara Parishů, rodokmeny,
genealogické poznámky, výstřižky, studie Richarda
Ehrenberga "Das Haus Rotschild", kde otištěn poslední
dopis Davida Parishe baronu Rotschildovi z r. 1826 aj.
34
Konvolut genealogického a historického materiálu a
korespondence, něm. a angl.
1899/1902
kar 5
-poznámky a zápisy Richarda Parishe o genealogii Parishů,
rodokmeny, znaky
35
Konvolut korespondence a opisů k původu, historii, znaku
a příbuzenství Parishů, angl. a něm.
1894/1895;
s.d.
kar 6
36
Konvolut genealogických poznámek Richarda Parishe,
angl. a něm.
s.d.
kar 6
II. Majetkoprávní záležitosti
37
Účet rodinné nadace Parishů (Family Fund Trust),
založené Richardem Parishem v r. 1847, angl.
1857/1869
ukn 1
38
Účet rodinné nadace Parishů (Family Fund Trust),
založené Richardem Parishem v r. 1847, angl.
1873/1896
ukn 2
39
Účet rodinné nadace Parishů (Family Fund Trust),
založené Richardem Parishem v r. 1847, angl. a něm.
1896/1903
ukn 3
40
Dokumenty k rodinné nadaci Parishů, angl. a něm.
1856/1904;
s.d.
kar 7
1869/1904
kar 7
-kopie dopisu zakladatele nadace Richarda Parishe jejím
prvním správcům, navazující smlouvy, další
korespondence
41
Dokumenty k rodinné nadaci Parishů, angl. a něm.
-korespondence a dohoda mezi podílníky nadace,
korespondence s advokátními kancelářemi Maitland
Coppell Co. a L. Behrens und Söhne, vyúčtování zrušené
nadace a rozdělení podílů, soupis akcií aj.
42
Konvolut svázané korespondence o rodinné nadaci
Parishů, angl. a něm.
1902
kar 7
43
Kniha opisů korespondence ve věci rodinné nadace
Parishů z let 1857-1884, angl. a něm.
s.d.
ukn 4
- 15 -
inv. č.
44
obsah
datace
Dokumenty k Parish-Sundry-Trust, nadačnímu fondu
založenému Richardem Parishem v roce 1856, angl. a
něm.
evid. jednotka
1856/1914
kar 7
-zakládací dopis Richarda Parishe (1776-1860) synům
Johnovi (1805-1868), Georgeovi (1807-1881) a Charlesovi
(1808-1857), výpis z testamentu Richarda Parishe,
notářské ověření nadace, korespondence aj.
45
Účet nadačního fondu Sundry Trusts, angl.
1856/1878
ukn 5
46
Účet nadačního fondu Sundry Trusts, angl.
1873/1901
ukn 6
1903/1904
kar 7
1868/1904
kar 7
1837/1858
kar 8
-na začátku opisy základních dokumentů nadace - list
Richarda Parishe synům Johnovi, Georgeovi a Charlesovi
z 3.11. 1856, prohlášení z r. 1864 Edmunda a George
Parishe aj.
47
Dokumentace ke sporům ohledně rodinné nadace Richarda
Parishe (1776-1860) a testamentu Johna Parishe
(1805-1868), angl. a něm.
-stížnost správců Richarda a Oskara Cheliusových, správců
nadace, a Oskara Parishe (vykonavatele závěti Johna
Parishe), proti Filipu Cheliusovi, rozhodčí výrok soudu ve
sporné záležitosti nadace a testamentu z 1.7. 1904 aj.
48
Dokumentace k rodinným sporům, týkajícím se vztahu
mezi pozůstalostí George Parishe (1807-1881) a závětí
jeho bratra Johna (1805-1868), něm. a angl.
-korespondence mezi Filipem a Richardem Cheliusovými
a Oskarem Parishem, listy Oskara Parishe otci Edmundovi,
rozklad Richarda Cheliuse o pozůstalosti Johna Parishe,
korespondence s hamburskými advokáty aj.
49
Dokumentace k likvidaci rodinné firmy Parish a Co. v
Hamburku, něm. a angl.
-korespondence, účty, výplaty dividend, agenda
hamburského obchodního soudu se záznamy o struktuře
firmy aj.
50
Dohody bratří Johna, George, Oskara a Edmunda ohledně
statku Gottin, zděděného po bratru Charlesovi, orig. a opis,
něm.
1858; s.d.
kar 8
51
Finanční obchody a transakce s půdou ve Spojených
státech amerických, angl.
1797/1855
kar 8
- 16 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
-popisy a ocenění pozemků, hypotéční záležitosti, obligace
aj.
52
Korespondence v záležitosti pozemkového majetku
Parishů ve Spojených státech amerických, angl.
1812/1862
kar 8
1904/1905
cpa 1
1895-07-31
cpa 2
-dopisy Georgi Parishovi, vzájemná korespondence jeho
agentů (J. Rosseel) a advokátů s nájemci půdy aj.
53
Zástavní listy banky Societé de Credit foncier v Budapešti,
maď., franc. a něm.
-uloženo v kar 8
54
Dluhopisy zemské půjčky pro Bosnu a Hercegovinu, něm.,
maď., srbochor. a slovinsky
-uloženo v kar 8
55
Obchodní účet, angl.
1867/1868
ukn 7
56
Obchodní účet, angl.
1868
ukn 8
57
Obchodní účet, něm.
1903/1908
ukn 9
III. Korespondence
58
Otisk několika listů Parishů z r. 1849 v "Mitteilungen des
Vereins für Hamburgische Geschichte", IX, sešit 2, 1906,
něm.
1906
tip 1
1901/1902
kar 8
s.d.
kar 8
1945-03-14
kar 8
-uloženo v kar 8
59
Konvolut svázané korespondence Parishů, něm. a angl.
-rodinná korespondence mezi Oskarem (1864-1925),
Richardem (1846-1902) a Edmundem (1829-1902),
obchodní a majetková korespondence s notáři a advokáty
60
Konvolut opisů korespondence Parishů ze žamberského
archivu, něm. a angl.
-Petr Godeffroy Zuzaně Parishové 1810-1814, Henriette
Parishová Zuzaně Parishové 1807 aj., první pol. 19. století,
vevázán rodokmen Petra Godeffroye
61
List Pehamovi, franc.
- 17 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
62
List L. Schwendenweinovi, něm.
1945-05-14
kar 8
63
Pohlednice, něm.
s.d.
poh 1
s.d.
fal 1
s.d.
fal 2
s.d.
fal 3
s.d.
fal 4
s.d.
fal 5
1903/1907
fal 6
s.d.
fsn 1
- uloženo v kar 8
IV. Fotografie
64
Fotoalbum rodiny Parishů a jejich příbuzných Adelebsenů,
Cheliusů a Uslar-Gleichenů, vazba s ozdobným kováním,
21 x 28 cm
-uloženo v kar 9
65
Fotoalbum rodiny Charlese Parishe (1899-1976) a jejích
přátel, zelená vazba, 27 x 20 cm
-uloženo v kar 9
66
Fotoalbum rodiny Parishů a jejich příbuzných Adelebsenů
a Godeffroyů, vazba s ozdobným kováním, 20,5 x 24 cm
-uloženo v kar 10
67
Fotoalbum rodiny Charlese Parishe, jejích příbuzných a
přátel, ponejvíce sport a turistika (zejména Jan Parish, nar.
1923)
-hnědá vazba, 33 x 23 cm; uloženo v kar 10
68
Fotoalbum Parishů, černá vazba s kovovým uzávěrem, 23
x 38 cm
-ponejvíce Francis Richard Parish (1870-1903), jeho otec a
bratři, rodina Oskara Parishe (1864-1925); uloženo v kar
11
69
Fotoalbum Parishů a příslušníků jiných šlechtických rodů
("Verschiedenes"), 21 x 25 cm
-převažují jiné rody, dvakrát děti Oskara Parishe
(1864-1925) a dvakrát foto královéhradeckého biskupa
Josefa Doubravy; uloženo v kar 12
70
Foto obrazu Petra Godeffroye (1749-1822) a jeho ženy
Kateřiny, 8 x 11 cm
-uloženo v kar 12
- 18 -
inv. č.
71
obsah
datace
Fotografie přístavu Wolkestone, kolorováno, tuhý podklad,
25,5 x 19,5 cm
evid. jednotka
s.d.
fsn 2
s.d.
tip 2
1887/1888
tip 3
1887/1888
tip 4
-uloženo v kar 12
Jiný materiál
72
Richard Ehrenberg, Entstehung und Bedeutung grosser
Vermögen. Das Haus Parish in Hamburg, tisk
-uloženo v kar 12
73
B. P. Grimsey, A Monograph on the parish of St.
Lawrence, Ipswisch, tisk, angl.
-uloženo v kar 12
74
von Zimmermann, Geschichte des I.
Grossherzoglich-Hessischen Dragoner-Regiments Nr. 23.
Ergänzungsband. Stammrolle der Offieziere 1790-1890,
Darmstadt, tisk, něm.
-uloženo v kar 12
75
St. Lawrence Gazette, sv. IV, č. 198, angl
1819-10-05
kar 12
76
Oznámení nejvyššího soudu v Ogdensburg, stát New York,
o sporu nad testamentem Sofie Seymourové, angl.
1884
kar 12
-Georg D. Seymour a Isaac L. Seymour jako vykonavatelé
poslední vůle zesnulé proti obviněným Gustavu
Godeffroyovi, Mary Parishové, Oskaru Parishovi, Francisi
Richardu Parishovi, Edmundu Parishovi aj.
77
Sešit se záznamy o schůzkách, autor neurčen, franc. a angl.
1844
kar 13
78
Záznamy o cestách, schůzkách a návštěvách ve Spojených
státech amerických, autor neurčen, angl.
1847
kar 13
79
Konvolut deníkových záznamů a korespondence Richarda
Parishe (1776-1860) a Oskara Parishe (1864-1925), angl. a
něm.
1838/1923
kar 13
-deníkové záznamy Richarda Parishe od r. 1838, popis
cesty autem do Uher r. 1912 Oskara Parishe, přepis dopisu
Johna Parishe matce Georgině a popis cesty do Německa r.
1923 Oskara Parishe
- 19 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
80
Sešit moralistních poznámek a výňatků z básní, angl. a
něm.
s.d.
kar 13
81
Výtah z dějin Evropy, angl.
s.d.
kar 13
82
Zápisník s číselnými údaji a jmény, něm.
s.d.
kar 13
83
Sbírka anglické poezie, věnovaná Johnu Parishovi, angl.
s.d.
kar 13
84
Sešit výdajů za léky, něm.
1879/1881
kar 13
85
Poznámky z cest, autor neurčen, angl.
s.d.
kar 14
-mj. z Číny a Hongkongu
86
Oznámení o konání závodu jachet, karton 13 x 19 cm,
něm.
1893-04-26
kar 14
87
Hřbitovy a hroby Parishů, něm. a franc.
1866/1927
kar 14
-smlouvy o pronájmu hrobů v Göttingen, Darmstadtu,
Vevey, Cannes a Nienstedten, hřbitovní řád města
Göttingen aj.
88
Konvolut úmrtních a svatebních oznámení české, rakouské
a uherské šlechty, něm. a čes.
1852/1925
kar 14
89
Konvolut rybářských lístků a povolení pro Oskara a
Charlese Parishe, čes. a něm.
1911/1941
kar 14
1896/1900
kar 15
1901
map 1
s.d.
map 2
-vevázána příslušná korespondence s úřady
90
Udělení pruského šlechtického stavu Edmundu Parishovi
(1829-1902) a Richardu Parishovi (1846-1902), něm.
-úřední korespondence, výnos krále Viléma II., "Deutscher
Reichs-Anzeiger" s příslušným oznámením
91
Železniční mapa Rakousko-Uherska a balkánského
poloostrova, složená, 98 x 70 cm
-uložena v kar 15
92
Železniční mapa republiky Československé, protržena, 58
x 31 cm
-uložena v kar 15
- 20 -
inv. č.
93
obsah
datace
Mapa města Ogdensburg v USA, 88 x 55 cm, podlepena
plátnem, angl.
evid. jednotka
s.d.
map 3
1938
map 4
-s vyobrazením "Parish Store", uložena v kar 15
94
Mapa "Biblické země", vydala National Geographic
Society, Spojené státy americké, 88 x 63 cm
-uložena v kar 15
95
Část souboru kolorovaných map z "Westermanns
Monatsheft-Atlas", 25 x 22 cm, něm.
s.d.
atl 1
-Meklenbursko a Pomořany; severní Amerika; Afrika;
severní a střední Afrika; východní Venezuela, Guyana a
severní Brazílie; Florida, Kuba a Bahamské ostrovy;
uloženo v kar 15
96
Plánek rozmístění spojeneckého a tureckého loďstva před
bitvou u Navarina v r. 1827, angl.
s.d.
kar 15
97
Vyobrazení rodinných sídel Parishů, perokresby nalepeny
na průhledném papíře, 28 x 44 cm
s.d.
kre 1
-vila Parish ve Vevey (Švýcarsko), zámek Wasserlos aj.;
uloženo v kar 15
98
Kulturní a historické poznámky, tužka, papír 33 x 49 cm
s.d.
kar 15
99
Rozvrh smuteční slavnosti a řeč nad hrobem Richarda
Parishe (z. 14. 1. 1948), něm.
s.d.
kar 15
100
Svaté obrázky, černobílé a barevné, tři s ozdobně
vykrajovaným lemem, něm. a franc
s.d.
kar 15
1894/1931
jin 10
-na zadní straně obrázku svatého Jiří francouzský přípis
Barbary Dobřenské přítelkyni na téma přátelství; na
přiloženém lístku německý text s týmž námětem
101
Kniha návštěv na Žamberku, něm. a angl
- uloženo v kar 15
102
Soupis knih na volných listech o roz. 33 x 48 cm, čes.,
něm., franc.a angl.
s.d.
fas 2
103
Abecední soupis knih, hnědá vazba 19 x 27 cm, něm.,
angl. a franc.
s.d.
kar 16
- 21 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
104
Rejstřík k neznámým spisům, angl.
s.d.
kar 16
105
Katalog knihovny v místnosti "NA", černá vazba, 17 x 21
cm, něm.
s.d.
kar 16
106
Soupis prvotisků, černá vazba, 16 x 22,5 cm, něm.
s.d.
kar 16
107
Pohled od řeky Labe na vilu Parish v Hamburku (Villa
Parish - Ansicht v. d. Elbe), rkp., kolor., autor neuv., nedat.
(cca 1900), 43 x 25 cm, něm.
s.d.
kre 2
s.d.
tvy 3
s.d.
map 5
s.d.
map 6
s.d.
map 7
s.d.
map 8
s.d.
map 9
-uložena ve fas 1
108
Plány vily Parish v Hamburku, něm., rkp., kolor., autor
neuv., nedat. (cca 1900), graf. měřítko
- situační plán (ve 2 vyhotovení) s půdorysem přízemí, 60
x 48 cm
- půdorys sklepa a 1. patra ( ve 2 vyhotovení), 60 x 48 cm
-uloženy ve fas 1
109
Okres Parishville při řece sv. Vavřince s okolím,
kolorováno, nepravidel. tvaru, délka 180 cm
-uložena ve fas 1
110
Část města Ogdensburg s řekou sv. Vavřince, pauzovací
papír, 112 x 71 cm
-uložena ve fas 1
111
Schématická mapka pozemků ve Spojených státech
amerických, blíže neurčitelná, 19 x 33 cm
-uložena v kar 16
112
Mapka pozemků v Oaks Creek, 38 x 23 cm
-uložena v kar 16
113
Mapa rozložení 79 farem v okrese Herkimer ve státě New
York, Spojené státy americké, 46 x 37 cm, angl
-uložena ve fas 1
114
Mapa pozemků v okrese Herkimer ve státě New York,
Spojené státy americké, 42 x 54 cm, angl
- 22 -
1795
map 10
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
1822
map 11
1800
map 12
s.d.
map 13
s.d.
map 14
s.d.
map 15
s.d.
map 16
1793
map 17
s.d
map 18
s.d
map 19
-uložena ve fas 1
115
Mapa 40 venkovských parcel u jezera George ve státě New
York, Spojené státy americké, 39 x 26 cm, angl
-uložena ve fas 1
116
Mapa parcel ve okrese Herkimer ve státě New York,
Spojené státy americké, 57 x 32 cm, angl.
-s propočty po straně; uložena ve fas 1
117
Mapy parcel, blíže neurčitelné, 41 x 32, 44 x 30 cm, angl.
jedna označena "Map of Vaughams Patent", uloženy ve fas
1
118
Mapa železnice z Ogdensburgu do Rome ve státě New
York, Spojené státy americké, 39 x 36 cm
-uložena ve fas 1
119
Mapa deseti okrsků (townships) při řece Sv. Vavřince ve
státě New York, USA, kolorovaná, 45 x 34 cm, angl.
-uložena ve fas 1
120
Mapa oblasti Idirondack při řece Sv. Vavřince ve státě
New York, Spojené státy americké, angl.
-uložena ve fas1
121
Mapa dvou tratí pozemků při západní straně jezera George
ve státě New York, USA, kolorována, 85 x 46 cm, angl.
-uložena ve fas 1
122
Mapa oblasti Alexandria na severní straně jezera George
ve státě New York, Spojené státy americké, 48 x 38 cm,
angl.
-uložena ve fas 1
123
Mapa pozemků při západní straně jezera Ontario, 41 x 60
cm, angl.
-uložena ve fas 1
- 23 -
inv. č.
124
obsah
datace
Mapa řek vlévajících se do jezera Sv. Františka, USA, 60 x
42 cm, angl.
evid. jednotka
s.d.
map 20
s.d.
map 21
s.d.
map 22
s.d.
map 23
s.d.
kar 16
1801
kar 16
-uložena ve fas 1
125
Mapa pozemků, přiřčených plukovníku Johnu
Vaughanovi, kolorovaná, při řece Mohawk, Spojené státy
americké, 52 x 80 cm, angl.
-uložena ve fas 1
126
Mapa pozemků v Papakunku, Spojené státy americké,
kolorována, 61 x 47 cm, angl.
-uložena ve fas 1
127
Mapa pozemků v okrese Ontario, stát New York, Spojené
státy americké, 46 x 68 cm, angl.
-uložena ve fas 1
B. Jednotliví členové rodu
John Parish (1742-1829)
128
Richard Parish (1776-1860) otci Johnu Parishovi
(1742-1829), angl.
-mj. o politické a finanční situaci v Evropě za
napoleonských válek
129
Henny Rossová otci Johnu Parishovi (1742-1829), angl.
-čitelné pouze první dva listy, ostatní vybledlé k
nečitelnosti
130
Horatio Ross Johnu Parishovi (1742-1829), v obchodních
a osobních záležitostech, angl.
1802/1804
kar 16
131
Eliza Colquhownová Johnu Parishovi (1742-1829), z
Craig, angl.
1803-02-21
kar 16
132
D. Colquhown Johnu Parishovi (1742-1829), žádost o
finanční výpomoc, z Colchesteru, angl.
1804-01-12
kar 16
133
John Parish (1742-1829) vnučce Charlottě Godeffroyové,
angl.
1814
kar 16
- 24 -
inv. č.
134
obsah
datace
Výstřižky z německého tisku s články o Johnu Parishovi
(1742-1829) a jeho potomstvu, něm.
1935/1936
evid. jednotka
kar 16
-Altonaer Nachrichten (20.12. 1935) a Hamburger
Nachrichten 22.12. 1935 a 12.1. 1936
John Parish (1774-1858), syn Johna Parishe (1742-1829)
Životopisný materiál
135
Sešit poznámek o schůzkách, cestách a obchodech, angl. a
něm.
1837/1854
kar 17
136
Deník, černá zdobená vazba, 18 x 22 cm, s. 381, angl.
1836/1839
rkp 1
1839/1840
rkp 2
1841/1843
rkp 3
1843/1846
rkp 4
1846/1849
rkp 5
1849/1852
rkp 6
1852/1857
rkp 7
1797/1818
ukn 10
-uložen v kar 17
137
Deník, hnědá zdobená vazba, 18 x 20,5 cm, s. 364, angl.
-uložen v kar 17
138
Deník, hnědá vazba s letopočtem "1841", 18 x 20,5 cm, s.
378, angl.
-uložen v kar 17
139
Deník, zelená zdobená vazba, 19 x 22 cm, s. 383, angl.
-uložen v kar 17
140
Deník, hnědá vazba, 19 x 23 cm, angl.
-uložen v kar 17
141
Deník, hnědá zdobená vazba, 20 x 23 cm, s. 342, angl.
-uložen v kar 17
142
Deník, hnědá vazba s označením "S", 18 x 22,5 cm, s. 498,
angl.
-uložen v kar 18
Majetkoprávní záležitosti
143
Obchodní účet, angl.
- 25 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
na s. 101 koupě Žamberka; uložen v kar 18
144
Obchodní účet, 29 x 41 cm, angl.
1815/1823
ukn 11
1824/1828
ukn 12
1829/1836
ukn 13
1837/1847
ukn 14
-záznamy o státních půjčkách, dvorních agentech aj
145
Obchodní účet, angl.
-uložen v kar 18
146
Obchodní účet, angl.
-uložen v kar 18
147
Obchodní účet, angl.
-uložen v kar 18
148
Některé pohledávky Johna Parishe (1774-1858) na panství
Žamberk, něm.
1823-12-26
kar 18
149
Pozůstalost Johna Parishe (1774-1858), něm. a angl.
1858/1869
kar 19
1804/1805
kar 19
-opis poslední vůle, soupis aktiv a pasiv, inventáře
majetku, ocenění panství Žamberk, kvitance, soupisy
amerických obligací aj.
Korespondence
Korespondence přijatá
150
Deník barona Mollera formou dopisů Johnu Parishovi
(1774-1858), angl.
-z cest po Francii, Itálii, Švýcarsku aj.
151
Bittner, krajský hejtman, něm.
1850
kar 19
152
Grosse, Josef, právní zástupce Johna Parishe (1774-1858),
něm.
1839/1851
kar 19
153
Kolovrat-Libštejnský, František Antonín, něm.
1847-08-24
kar 19
1849
kar 19
-přiložen koncept Parishova listu z 22.8. 1847
154
Netolický, o astronomii, něm.
- 26 -
inv. č.
155
obsah
datace
Parish, David, bratr, angl.
evid. jednotka
1826-04-26
kar 19
1814
kar 19
-dopis na rozloučenou den před pisatelovou sebevraždou
156
Parish, Richard (1776-1860), bratr, angl.
-přiložen nedatovaný koncept dopisu Johna Parishe
(1774-1858)
157
Salm, hrabě, něm.
1827-03-26
kar 19
158
Sanner, Carl, něm.
1850-07-12
kar 19
159
Scheibler, baron, generál, ve finanční záležitosti, něm.
1832/1839
kar 19
1849-12-22
kar 19
-vloženo dvojí vyúčtování Richarda Parishe (1776-1860) v
Hamburku z r. 1836, koncept listu Johna Parishe
(1774-1858) Scheiblerovi, list Apoleny Scheiblerové,
orodující za manžela-dlužníka
160
Wagnerová, Marie, angl.
Korespondence odeslaná
161
Krajskému hejtmanu Bittnerovi, v záležitosti školy v obci
Helvíkovice, něm.
1850-03-04
kar 19
162
Hraběti Gyulayovi, něm.
1849-12-01
kar 19
163
Hraběti Salmovi, něm.
1847-03-25
kar 19
1849/1850
kar 19
Korespondence cizí a neurčená
164
Listy Johnu Parishovi (1774-1858) od neznámých a
neurčených pisatelů, něm.
-list z 19.3. 1850 obsahuje výklad o politických a
správních poměrech v porevolučních Čechách
165
John Parish (1774-1858) neurčenému adresátu, z
Karlových Varů, něm.
1849-07-01
kar 19
166
Julie Kuglerová Mořici Fillindemu z Karlových Varů,
něm.
s.d.
kar 19
Jiný materiál
- 27 -
inv. č.
167
obsah
datace
Povýšení Johna Parishe (1774-1858) do rytířského stavu a
do stavu svobodných pánů, něm.
evid. jednotka
1815/1818
kar 19
1837
kar 19
-koncept zprávy o Parishově pomoci monarchii za
napoleonských válek, opis Parishovy žádosti o nobilitaci,
císařské nobilitační diplomy, zpráva v Prager Zeitung z
8.4. 1817 o povýšení Parishe, potvrzení hraběte Stadiona o
pravdivosti žadatelových tvrzení o jeho pomoci Rakousku
v boji s Napoleonem aj.
168
Nabídky na založení továrny v Žamberku, něm. a franc.
-dopisy zájemců z Rakouska i ze zahraničí; přiložena
novinová anonce Johna Parishe (1774-1858), nabízející
100 000 zl. podpory projektu za založení továrny na
panství Žamberk
169
Pozvánka na ples, pořádaný v Praze arcivévodou
Štěpánem Habsburským, něm.
1845
kar 19
170
Sešitky s poznámkami Johna Parishe (1774-1858) z
různých vědních oborů, angl. a něm.
s.d.
kar 20
-matematika, astronomie, geologie, přírodní historie,
meteorologie, statistika, politika (vložena příloha k
"Allgemeine Zeitung" ze 17.6. 1846 s Schellingovou
předmluvou k sebraným spisům Henrika Steffense
171
Výroční zpráva o činnosti ústavu a nemocnice pro padlé
ženy v anglickém městě Bath za léta 1816-1818, angl.
1819
tip 5
1824
tip 6
-John Parish (1774-1858) byl předsedou správního výboru;
uloženo v kar 20
172
Výroční zpráva o činnosti ústavu a nemocnice pro padlé
ženy v anglickém městě Bath za léta 1816-1824, angl.
-uloženo v kar 20
173
Kvitance a účty související s léčbou a úmrtím Johna
Parishe (1774-1858), něm. a čes.
1857/1858
kar 20
1830/1849
kar 20
-potvrzení lékaře o úhradě cesty z Kostelce nad Orlicí do
Žamberku; úhrada nákladů za depeše do Hamburku a
Londýna se zprávou o úmírání Johna Parishe; výdaje na
pohřeb Johna Parishe (1774-1858)
174
Chov plnokrevných koní v Žamberku, něm. a angl.
- 28 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
-soupisy a rodokmeny koní a klisen, korespondence z
Anglie r. 1840, list hraběte Šlika z 18.10. 1842, výdaje na
chov koní, tištěné propozice pěti spolkových českých
dostihů (říjen 1843) aj.
175
Chovná kniha klisen, Žamberk, měkká hnědá vazba 11 x
18 cm, něm.
1826/1840
ukn 49
1832/1858
kar 20
1854; s.d.
ukn
50-52
s.d.
kar 21
s.d.
fsn 3
- uloženo v kar 20
176
Kalendáře pro všechny stavy s poznámkami Johna Parishe
(1774-1858), něm. a angl.
-kalendáře za léta 1832, 1834, 1836-1838, 1844,
1846-1848, 1850, 1852, 1854, 1856-1858; v posledním
svazku u s. 44 zápis Oskara Parishe (1864-1925) o
posledních okamžicích života Johna Parishe (1774-1858)
177
Lesní hospodářské plány panství Žamberk (3 ks),
polokožená vazba, 13 x 17 cm, něm.
-dva zhotoveny lesmistrem Gabrielem Oppolzerem, s
vevázanými porostními mapkami; uloženo v kar 21
178
Přibližný abecední soupis české šlechty, něm.
-na předsádce nepřesně uvedeno "Besuchs- und Bekannten
Liste Johann Parish Baron Senftenberg
179
Fotografie astronoma Theodora Brorsena, 10,5 x 15,5
(pasparta 19,5 x 28,5 cm)
-uloženo v kar 21
180
Diplom Královské astronomické společnosti v Londýně,
jímž byl baron Jan Parish von Senftenberg (1774-1858)
jmenován jejím čestným členem, 34 x 47 cm, orig a kopie,
angl.
1848-06-09
fas 1
181
Diplom, jímž Spolek pro církevní hudbu v Čechách
jmenuje barona Jana Parishe von Senftenberg (1774-1858)
svým členem, 49 x 64 cm, něm.
1842-11-01
fas 1
182
Diplom, jímž Společnost vlasteneckých přátel umění
jmenuje barona Jana Parishe von Senftenberg (1774-1858)
svým členem, 48 x 63,5 cm, něm.
1840-05-20
fas 1
Richard Parish (1776-1860)
- 29 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
Majetkoprávní záležitosti
183
Pozůstalost Richarda Parishe (1776-1860), orig. a opis,
něm. a angl.
1844/1889
kar 21
-kopie testamentu s dodatky, obligace, úřední a soudní
korespondence, účetní materiál, instrukce pro dědice aj.
184
Svazek kvitancí z pozůstalosti Richarda Parishe
(1776-1860), něm.
1860/1864
kar 21
185
Svazek kvitancí z pozůstalosti Richarda Parishe
(1776-1860), něm.
1864/1870
kar 21
186
Svazek kvitancí z pozůstalosti Richarda Parishe
(1776-1860), něm.
1871/1877
kar 22
187
Obchodní účet, v kůži vázaný, 26,5 x 34 cm, angl. a něm.
1858/1860
ukn 15
188
Obchodní účet, v kůži vázaný, 26,5 x 34 cm, angl. a něm.
1860/1867
ukn 16
189
Obchodní účet, v kůži vázaný, 26,5 x 34 cm, angl. a něm.
1867/1874
ukn 17
190
Obchodní účet, v kůži vázaný, 26,5 x 34 cm, angl. a něm.
1874/1883
ukn 18
191
Obchodní účet, v kůži vázaný, 26,5 x 34 cm, angl. a něm.
1883/1891
ukn 19
1807-06-12
kar 22
Korespondence
192
Henritta Parishová synu Richardovi, angl.
-list adresován též manželce Richarda Parishe Zuzaně
193
David Parish, list na rozloučenou bratru Richardu
Parishovi (1776-1860) z 27.4. 1826, opis, angl.
s.d.
kar 22
194
List Richardu Parishovi (1776-1860) z Vídně o sebevraždě
jeho bratra Davida, odesilatel neurčen, opis, něm.
1826-05-18
kar 22
195
Richard Parish (1776-1860) dceři Charlottě Godeffroyové,
něm.
s.d.
kar 22
Jiný materiál
- 30 -
inv. č.
196
obsah
Plány domu (vila v Hamburku) ve vlastnictví Richarda
Parishe, 13 kusů (sešit) - čelní pohled, půdorys, boční řez,
pohled a půdorys verandy, pohled a řez verandy, angl.,
rukopis, kolorováno, poškozeno, grafické měřítko, 58 x
34,5 cm, autor Thomas Hamilton
datace
evid. jednotka
1825
tvy 1
1822
rkp 41
-uloženo v tubě č. 2
197
Deník formou dopisů matce (Journal of the week in
Berkshire), stylizováno, angl.
- uloženo v kar 22
198
Výroční zpráva o činnosti ústavu a nemocnice pro padlé
ženy v anglickém městě Bath za léta 1816-1826 pro
Richarda Parishe (1776-1860), angl.
1826
kar 22
199
Sešit úvah, poznámek, novinových výstřižků, vedený od r.
1841, hnědá kožená vazba 13,5 x 20,5 cm, angl., franc. a
něm.
s.d.
kar 22
200
Sešit úvah, poznámek, novinových výstřižků, světle hnědá
vazba 13,5 x 22 cm, angl.
s.d.
kar 23
Zuzana Parishová, roz. Godeffroyová, manželka Richarda
Parishe (1776-1860)
201
Knížečka modliteb pro syna Edmunda Parishe
(1829-1902), něm.
s.d.
kar 23
202
Henrietta Parishová, roz. Todtová, snaše Zuzaně
Parishové, angl.
s.d.
kar 23
203
List Zuzaně Parishové, autor neurčen ("Bety"), něm.
s.d.
kar 23
204
Zuzana Parishová sestře Charlottě Godeffroyové, něm.
1814/1823
kar 23
-poslední dopis z 23.6. 1823 adresován Charlottě provdané
Thierry
David Parish (1778-1826), syn Johna Parishe (1742-1829)
205
Transakce s půdou, hypotéky, obligace, vše ve Spojených
státech amerických, angl.
1805/1826
kar 23
206
Koncept listu nejmenovanému knížeti, něm.
1826-04-27
kar 23
- 31 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
207
List Davida Parishe firmě How and Cooper v Antverpách,
angl.
1812-12-26
kar 23
208
List Davida Parishe hraběti de Fries, něm.
s.d.
kar 24
209
List na rozloučenou Davida Parishe pro Fanny Botte, z
Vídně, něm.
1826-04-27
kar 24
George Parish (1780-1839), syn Johna Parishe (1742-1829)
210
Rektor a správce kostela sv. Jana v Ogdensburg, Spojené
státy americké, oznamuje, že George Parish (1780-1839) si
pro sebe a své potomky pronajal lavici č. 55, angl.
1826-03-17
kar 24
211
Transakce s půdou, obligace, hypotéky, vše Spojené státy
americké, angl.
1805/1839
kar 24
212
Dopisy George Parishe (1780-1839) otci Johnu Parishovi
(1742-1829) z cesty po Irsku, angl.
1822-10
kar 24
213
Poznámky historické, geografické a cestopisné (cesty po
Skandinávii, Polsku, Anglii aj.), hnědá vazba 24 x 28,5
cm, angl.
1806/1838
kar 24
Charles Parish (1781-1856), syn Johna Parishe (1742-1829)
214
Výroční zpráva o činnosti ústavu a nemocnice pro padlé
ženy v anglickém městě Bath za léta 1816-1820 pro
Charlese Parishe (1781-1856), angl.
1821
kar 24
215
Výroční zpráva o činnosti ústavu a nemocnice pro padlé
ženy v anglickém městě Bath za léta 1816-1826 pro
Charlese Parishe (1781-1856), angl.
1826
kar 24
John Parish (1805-1868), syn Richarda Parishe (1776-1860)
Majetkoprávní záležitosti
216
Hospodářské a finanční záležitosti statku Gottin, něm.
1861/1870
kar 25
1868-12-11
kar 25
-daně, pojištění, obchodní korespondence, soupis obyvatel
statku, inventář aj.
217
Testament Johna Parishe (1805-1868) z 19.11. 1867 se
dvěma dodatky, opis, něm.
- 32 -
inv. č.
218
obsah
datace
Dohoda bratrů Johna Parishe (1805-1868), George Parishe
(1807-1881), Edmunda Parishe (1829-1902) a Oskara
Parishe (1820-1887) o správě zděděného majetku, něm.
evid. jednotka
1860-12-04
kar 25
1858/1924
kar 25
-v jednom prvopise vloženo prohlášení Oskara Parishe
(1820-1887), v druhém dva dopisy téhož - bratru Georgu
Parishovi (1807-1881) z 1.1. 1864, bratrům Johnovi
Parishovi (1805-1868), Georgu Parishovi (1807-1881) a
Edmundu Parishovi (1829-1902) ze 3.9. 1860
219
Pozůstalost Johna Parishe (1805-1868), orig. a opisy, něm.
a angl.
-úřední korespondence, osobní korespondence (Richard
Parish Oskaru Parishovi 1901, Oskar Parish otci
Edmundovi 1901, R. a O. Cheliusové Oskaru Parishovi
1903 aj.), účty mezi bratry, výplata hypotéky na Gottinu
1923, plné moci, alodiální pozůstalost Johna Parishe
(1805-1868) aj
220
Obchodní účet, angl.
1861/1863
ukn 20
221
Obchodní účet, angl.
1865/1866
ukn 21
222
Obchodní účet (Conto Courant Buch), něm.
1869-01
ukn 22
223
Soukromý účet Gottin, něm.
1869/1870
ukn 23
224
Účet pozůstalosti Johna Parishe, něm.
1869/1870
ukn 24
225
Účet pozůstalosti Johna Parishe (1805-1868), něm.
1870/1876
ukn 25
226
Aktiva a pasiva pozůstalosti Johna Parishe (1805-1868) "John Parish Nachlass 1", něm.
1869/1870
ukn 26
227
Aktiva a pasiva pozůstalosti Johna Parishe ("John Parish
Nachlass 2"), něm.
1870/1880
ukn 27
1869/1872
kar 26
Manželka a dcery Johna Parishe (1805-1868)
228
Pozůstalost Johanny Parishové, roz. Haltenhoffové,
manželky Johna Parishe (1805-1868), orig. a opisy, něm.
-testament, kvitance, korespondence, majetková daň za r.
1871 (Darmstadt), inventář aj.
- 33 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
229
Svatební smlouva Harriet Parishové (1834-1864), dcery
Johna Parishe (1805-1868), a Filipa Cheliuse z r. 1857,
opis, něm.
1869-01-05
kar 26
230
Filip Chelius Harriet Parishové (1834-1864), něm.
1857-09-30
kar 26
231
Životopis Harriet Parishové (1834-1864), provd.
Cheliusové, 9 stran, něm.
1895-05-14
kar 26
232
Nadace Cecilie von Ryckevorsel, dcery Johna Parishe
(1805-1868), angl. a něm.
1887/1921
kar 26
-korespondence Cecilie von Ryckevorsel s příbuznými,
korespondence Oskara Parishe (1864-1925) s bankou
Gebrüder Bethmann, výpisy z účtu, doklady o původu
Edgara Parishe-Bloxsonea aj.
George Parish (1807-1881)
Životopisný materiál
233
Úřední korespondence ve věci sňatku George Parishe
(1807-1881) v Žamberku, franc. a něm.
1880
kar 26
234
Poslední vůle George Parishe (1807-1881) , opisy, angl.
1869-07-10
kar 26
235
Poslední vůle George Parishe (1807-1881) z 29.12. 1880,
opisy, něm.
1881/1886
kar 26
-jedno paré poškozeno natržením, jedenkrát strojopis;
přiložena karta s výtahem z testamentu (čl. 21 a 23)
236
Poslední vůle George (Jiřího) Parishe (1807-1881),
překlad do češtiny z roku 1960, strojopis ve dvojím
vyhotovení
1886 (1960)
kar 26
237
Soudní vyřízení zprávy Roberta Gordona, exekutora
testamentu George Parishe (1807-1881), New York, angl.
1883
kar 26
Majetkoprávní a finanční záležitosti
238
Účetní deník ("Journal"), část. kožená vazba, 29,5 x 40
cm, angl.
1858/1879
ukn 28
239
Hlavní kniha účtů ("Ledger"), 34 x 46,5 cm, angl.
1854/1878
ukn 29
240
Platební kniha ("Cash Book"), 31 x 44 cm, angl.
1855/1878
ukn 30
- 34 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
241
Platební protokol ("Blotter"), část. kožená vazba, 32 x 46
cm, angl.
1858/1879
ukn 31
242
Platební knížka ("Cash Book"), angl.
1855/1863
ukn 32
1858
ukn 33
s.d.
ukn 34
-uložena v kar 26
243
Knížka běžného účtu ("Account Current Cash"), angl.
-uložena v kar 26
244
Knížka se záznamy finančních operací ("Vereinsbank in
Hamburg"), něm.
-uložena v kar 26
245
Vinný rejstřík, Žamberk, 30 x 38 cm, něm.
1870/1881
ukn 35
246
Kuchyňský rejstřík, Žamberk ("Liver de Cuisine"), franc.
1879/1880
ukn 36
247
Inventář zámku Žamberk, něm.
1861-12-10
ukn 37
248
Kniha pohledávek a dluhů z pozůstalosti George Parishe
(1807-1881), "George Parish Testament", něm.
1881/1893
ukn 38
249
Účet pozůstalosti George Parishe (1807-1881) - "George
Parish Testament", něm.
1881-04/18
94-12
ukn 39
250
Kniha opisů korespondence ohledně pozůstalosti George
Parishe (1807-1881), angl. a něm.
1881-05-23/
1884-01-30
ukn 40
251
Kniha opisů korespondence ohledně pozůstalosti George
Parishe (1807-1881), něm.
1884-02-05/
1887-11-04
ukn 41
252
Kniha opisů korespondence ohledně pozůstalosti George
Parishe (1807-1881), něm.
1888-01-26/
1894-02-10
ukn 42
253
Transakce s nemovitostmi ve Spojených státech
amerických, obligace, hypotéky, angl.
1840/1866
kar 26
254
Transakce s nemovitostmi ve Spojených státech
amerických, obligace, korespondence, angl.
1843/1849
kar 27
255
Vypořádání dluhu George Parishe (1807-1881) vůči nadaci
Richarda Parishe (1776-1860), angl.
1864
kar 27
256
Prodej usedlosti Nienstedten Gustavu Godeffroyovi za 85
000 pruských tolarů, něm.
- 35 -
1872-05-13
kar 27
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
257
Vyhláška o aukci nemovitého majetku George Parishe
(1807-1881) v městě Ogdensburg, stát New York, USA,
angl.
1879-07-17
kar 27
258
Korespondence v záležitosti pozemkového majetku
George Parishe (1807-1881) v USA, angl.
1879/1890
kar 27
1859
kar 27
-ponejvíce dopisy Gustavu Godeffroyovi od právní firmy
Maitland, Phelps and Co.; přiložena výroční zpráva o
železárnách Rossie Iron Works
259
Kvitance c.k. berního úřadu v Žamberku o zaplacení
dědických a převodních poplatků Georgem Parishem
(1807-1881), něm.
Korespondence
260
Wolfgang Kinský Georgi Parishovi (1807-1881), něm.
1878-10-04
kar 27
261
Gustav Godeffroy Georgi Parishovi (1807-1881), z
Hamburku, něm.
1879-11-30
kar 27
262
Edmund Parish (1829-1902) bratru Georgi Parishovi
(1807-1881), z Hamburku, angl.
1878-08-22
kar 27
263
Georgi Parishovi (1807-1881) od neurčeného pisatele z
Paříže, franc.
1878-09-25
kar 27
1867-04-06
kar 27
1867/1868
ukn 53
1868
ukn 54
1879
kar 27
-mj. o pozdější Parishově manželce Mary Duncanové, roz.
Sargentové
264
Okresní úřad Josefě Stejskalové v Žamberku, něm.
Jiný materiál
265
Kniha záznamů obchodních a finančních operací, angl.,
franc. a něm.
-vloženy výpisy z účtů a soupis cenných papírů George
Parishe (1807-1881) z r. 1881; uloženo v kar 27
266
Kniha záznamů obchodních a finančních operací, angl.,
franc. a něm.
- uloženo v kar 27
267
Kalendář s poznámkami převážně obchodního a
finančního charakteru, angl. a něm.
- 36 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
268
Kalendář s poznámkami převážně finančního a
obchodního rázu, angl. a něm.
1880
kar 27
269
Zápisník s adresami a záznamy různého charakteru, angl.
1880
kar 27
270
Kalendář s různými záznamy, angl. a něm.
1881
kar 27
271
Kvitance na zaplacení členského příspěvku do klubu der
Neue Union-Club v Hamburku na rok 1880, něm.
1879
kar 28
272
Kvitance na zaplacení členského příspěvku do Jockey Club
v Paříži, franc.
1878-01-03
kar 28
273
Karta člena šlechtického kasina ve Vídni, něm.
1879
kar 28
274
Memorandum několika obcí ve věci těžby dřeva na
panstvích Brandýs nad Orlicí a Žampach, něm.
1861-12
kar 28
275
Mapa města Ogdensburg na řece sv. Vavřince, Spojené
státy americké, 174,5 x 69,5 cm, angl.
1854
map 24
s.d.
map 25
-podlepena plátnem, s vyobrazením rezidence George
Parishe, v zeleném pouzdře s nápisem "1854 Ogdensburg";
uloženo v kar 28
276
Mapa majetku George Parishe (1807-1881) na řece Sv.
Vavřince ve spojení s konečnou stanicí Severní dráhy, 117
x 65 cm, angl.
-podlepena plátnem, v pouzdře s nápisem "Property of
George Parish esq.; uloženo v kar 28
Manželka, sestra a dcera George Parishe (1807-1881)
277
Účty za převoz a pohřeb Mary Parishové, rozené
Sargentové (1831-1912), zemřelé v Chelsea, Anglie, něm.
a angl.
1912
kar 28
278
Vzpomínka Oskara Parishe (1864-1925) na Mary
Parishovou, něm.
s.d.
kar 28
279
Majetkové záležitosti nemanželské dcery George Parishe
(1807-1881) Marie de Préter a její dcery Gabriely de Bray,
něm. a franc.
1869/1907
kar 28
-korespondence Oskaru Parishovi (1864-1925), dopisy
řediteli žamberského velkostatku Franzi Schmeykalovi,
agenda banky Société Générale aj.
- 37 -
inv. č.
280
obsah
datace
Pozůstalost Harriet Parishové (1816-1866), sestry George
Parishe (1807-1881), něm. a franc.
evid. jednotka
1866/1883
kar 28
-rodinná a úřední korespondence, pronájem hrobu v
Cannes, účty aj.
Charles Parish (1808-1857)
281
Testament Charlese Parishe (1808-1857) z 11.10. 1851,
opis, něm.
1856-05-16
kar 28
282
Pozůstalost Charlese Parishe (1808-1857), něm.
1858
kar 28
1937-05-08
kar 28
-usnesení hamburského soudu, zpráva novin "Staats- und
Gelehrte Zeitung" o osudu firmy "Parish a Co", notářská
agenda, účty a dluhy, dopis Adolfa Godeffroye Johnu
Parishovi (1805-1868) aj.
283
Výstřižek z "Hamburgische Fremdenblatt" o Charlesi
Parishovi (1808-1857), něm.
Oskar Parish (1820-1887)
284
Deník z cesty po Asii, angl.
1848
rkp 8
1848
rkp 9
-uložen v kar 28
285
Deník z cesty po Číně, fragment, angl.
-uložen v kar 28
286
Zápisník příjmů a výdajů ("Vereinsbank"), 9 x 14 cm,
angl.
1877/1887
kar 28
287
Pozůstalost Oskara Parishe (1820-1887), něm., franc. a
angl.
1885/1888
kar 28
1886/1889
kar 29
-inventář pořízený v Monte Carlu 22.4. 1887, kondolence,
korespondence s advokáty, korespondence mezi Parishi,
příspěvky na údržbu hřbitova v Cannes aj.
288
Výtah aktiv a pasiv z pozůstalosti Oskara Parishe
(1820-1887), černý sešit 17 x 21 cm, něm.
-pořízený Edmundem Parishem (1829-1902) a Gustavem
Godeffroyem
- 38 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
Edmund Parish (1829-1902), syn Richarda Parishe
(1776-1860)
Životopisný materiál
289
Svatební smlouva Edmunda Parishe (1829-1902) a Heleny
Adelebsenové, něm.
1858-08-04
kar 29
290
Výňatek z deníku Edmunda Parishe (1829-1902), opis,
něm.
1855
kar 29
291
Pozůstalost Edmunda Parishe (1829-1902) a jeho
manželky Heleny, opis, něm., angl. a ital.
1900/1919
kar 29
-společná závěť (1902), úmrtní listy a plné moci,
korespondence, soupis majetku zesnulé Heleny Parishové,
účty, bankovní výpisy, finanční a dědické záležitosti jejich
vnuků Heleny, Johna a Richarda aj.
Korespondence
Korespondence přijatá
292
Helena Parishová, roz. Adelebsenová, manželka, něm.
1857/1858
kar 29
293
Adelebsen, von, F., něm.
1857-11-27
kar 29
294
Adelebsenová, Luisa, něm.
s.d.
kar 29
295
Adelebsenová, něm.
1857
kar 29
296
Cecílie, teta, angl.
s.d.
kar 29
297
Godeffroyová, Augusta, švagrová, něm.
1858/1881
kar 29
298
Hafe, von, Eduard, něm.
1857-12-09
kar 29
299
Hareth, H., angl.
1857
kar 29
300
Cheliusová, Harriet, neteř, něm.
s.d.
kar 29
301
Parish, Edmund, syn (1861-1916), něm.
1888/1899
kar 29
-v listu ze 14.2. vložen úryvek jiného dopisu; dále vloženy:
list Christiána Junga jeho tetě; koncept listu Edmunda
Parishe (1829-1902) Jungovi; list ze 20.3. 1889 adresován
oběma rodičům
- 39 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
302
Parish, Francis Richard, syn (1870-1903), pozdrav z
Afriky, něm.
1901-12-30
kar 29
303
Parish, George (1807-1881), bratr, z Ogdensburgu,
Spojené státy americké, angl.
1857-10-21
kar 29
304
Parishová, Harriet, sestra, něm.
1843/1857
kar 29
305
Parish, Charles (1808-1857), bratr, něm.
1856-01-01
kar 29
306
Parish, John (1774-1858), strýc, ze Žamberka, angl.
1857
kar 29
307
Parish, John (1805-1868), bratr, angl.
1857/1858
kar 29
308
Parish, Oskar (1820-1887), bratr, angl. a něm.
1857/1887
kar 29
309
Parish, Oskar (1864-1925), syn, něm.
1888/1902
kar 29
-některé adresovány oběma rodičům
310
Parish, Richard (1776-1860), otec, angl.
1839/1852
kar 30
311
Parish, Richard (1776-1860), otec, angl.
1853/1857
kar 30
312
Parishová, Zuzana, roz. Godeffroyová (1785-1855), matka,
angl. a něm.
1836/1854
kar 30
313
Ross, Colin George, angl.
1857
kar 31
314
Ross, Horatio, angl.
1857-11-02
kar 31
315
Sandford, Frank, angl.
1858-12-07
kar 31
316
Thierry, Charlotta, roz. Godeffroyová, teta, angl.
1840/1843
kar 31
1840/1845
kar 31
1869/1875
kar 31
-dopis z 19.1. 1873 obsahuje plán výstavby vyhořelé části
města Hamburku
317
de Vos, paní, něm.
Korespondence neurčená a ostatní
318
Opisy obchodní korespondence, vedené Edmundem
Parishem (1875) a jeho právním zástupcem J. C. A.
Römerem (1869-1874), sešit hnědé barvy, 24 x 29 cm,
něm.
- 40 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
319
Listy Edmundu Parishovi (1829-1902) od neurčených
odesilatelů, angl. a něm.
1857/1858
kar 31
320
C. A. von Meden panu Vectorovi, něm.
1858-03-08
kar 31
Ostatní materiál
321
Záznamník odeslané korespondence, angl.
1878/1883
kar 31
322
Záznamník odeslané korespondence, angl.
1886/1887
kar 31
323
Záznamník odeslané korespondence, angl.
1888/1889
kar 31
324
Záznamník odeslané korespondence, angl.
1890/1892
kar 31
325
Záznamník odeslané korespondence, angl.
1892/1893
kar 31
326
Záznamník odeslané korespondence, angl.
1894/1896
kar 32
327
Záznamník odeslané korespondence, angl.
1896/1898
kar 32
328
Záznamník odeslané korespondence, angl.
1898/1900
kar 32
329
Kalendář s poznámkami, angl. a franc.
1861
kar 32
330
Záznamník drobných výdajů (poštovné, noviny apod.),
něm.
1868/1874
kar 32
331
Památník rodiny Edmunda Parishe (1829-1902), něm.
s.d.
kar 32
-obsahuje stručné portréty členů rodiny; přiložena obálka s
naznačením příbuzenských vztahů Edmunda Parishe
(1829-1902) a jeho erb
Helena Parishová, roz. Adelebsenová (1837-1907), manželka
Edmunda Parishe (1829-1902)
Korespondence
332
Adelebsen, F., otec, něm.
1853/1860
kar 32
333
Adelebsen, Reinhard, bratr, něm.
1863/1881
kar 32
334
Adelebsen, T., něm.
1853
kar 32
335
Adelebsenová, Anna, něm.
s.d.
kar 32
- 41 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
336
Glatz, F., něm.
1901-12-28
kar 32
337
Götzová, Julie, von, něm.
1854-04-06
kar 32
338
Götzová, Karolína, von, neteř, něm.
s.d.
kar 32
339
Grote, Luisa, hraběnka, něm.
1900-10-01
kar 32
340
Hejnicová, von, Agnes, z Mariánských Lázní, něm.
1904-07-01
kar 32
341
Chelius, Filip, něm.a franc.
1902/1904
kar 32
-přiložena Cheliusova francouzská báseň "Mignon" z r.
1900
342
Levingen, von, Norbert, o smrti adresátčina syna Francise
Richarda, něm.
1903-11-14
kar 32
343
Parishová, Augusta, roz. Godeffroyová, něm.
1889-09-20
kar 32
344
Parish, Edmund (1829-1902), snoubence Heleně von
Adelebsen, něm.
1856/1858
kar 33
345
Parish, Edmund (1829-1902), manžel, něm.
1874/1901
kar 33
346
Parish, Edmund (1861-1916), syn, něm.
1887/1906
kar 33
347
Parish, Francis Richard, syn, z Liberce, něm.
1885-06-02
kar 33
348
Parish, George (1807-1881), švagr, ze Žamberka, něm.
1876/1877
kar 33
349
Parish, Oskar (1820-1887), švagr, z Paříže a Cannes, něm.
1885/1887
kar 33
350
Parish, Oskar (1864-1925), syn, něm.
1902/1907;
s.d.
kar 33
351
Rolshausen, Max, von, z Bonnu, něm.
1904-12-24
kar 33
352
Ryckevorsel, von, Cecilie, z Říma, něm.
1902/1904
kar 33
353
Uslar-Gleichen, Adelheid, roz. Adelebsenová, sestra, něm.
1903
kar 33
354
Vasilčikov, F., kníže, něm. 1874-07-01
1903
kar 33
355
Wiederspergová, Adelheid, provd. Parishová, snacha, něm.
1890/1904
kar 33
356
Dopisy a blahopřání od dětí a vnuků, něm. a franc.
1875/1903
kar 33
- 42 -
inv. č.
357
obsah
datace
Korespondence od neurčených pisatelek, něm.
evid. jednotka
1853/1904
kar 33
Ostatní materiál
358
Řeč pronesená při křtu Heleny von Adelebsen 22.11. 1837,
něm.
s.d.
kar 33
359
Památník Heleny von Adelebsen, něm., angl. a franc.
1851/1856
kar 33
1853-06-05
kar 33
-vloženo několik obrázků a pohlednice s vyobrazením
zámku Wasserlos
360
Kniha básní věnovaná Heleně von Adelebsen, něm.
-vloženo několik obrázků převážně s náboženskou
tématikou
361
Zapisovací kalendář pro ženy s poznámkami Heleny
Parishové, něm.
1862
kar 33
362
Dámský spolek Alzenau, příslušný k Červenému kříži,
přijímá Helenu von Adelebsen na zámku Wasserlos za
čestnou členku, něm.
1882
kar 33
1857
kar 33
-barevný zdobený diplom na tvrdém papíře, 22,5 x 32,5
cm
363
Památník Mimmi von Lundgraf, přítelkyně Heleny von
Adelebsen, něm.
Richard Parish (1846-1902), syn Johna Parishe (1805-1868)
Životopisný materiál
364
Památník Richarda Parishe (1846-1902), básně, výstřižky,
obrázky, něm., franc. a angl.
s.d.
kar 34
365
Deník Richarda Parishe (1846-1902), poručíka hesenského
gardového jezdeckého pluku, z francouzského tažení
pruské armády, něm. a franc.
1870/1871
rkp 10
1911
rkp 11
-zápisy tužkou nebo perem od 3.10. 1870 do 24.4. 1871,
dva zelené sešitky 10,5 x 17 a 13, 5 x 8 cm; uloženy v kar
34
366
Deník z cesty do Egypta, linkovaný černý sešit 11 x 17 cm,
se znakem Parishů na obálce, něm.
- 43 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
-uložen v kar 34
367
Sešit s cestovními, historickými a genealogickými
poznámkami, angl.
s.d.
368
Pruský král ( a německý císař) Vilém II. povyšuje Richarda
Parishe (1846-1902), poručíka gardového dragounského
regimentu č. 23, do šlechtického stavu s přídomkem "von
Parish". Potvrzuje znak tři stříbrné hlavy jednorožců v
červeném poli s klenotem (stříbrná hlava jednorožce s
helmem a korunou, přivěšená pečeť z červeného vosku
uložena v kovovém pouzdře s reliéfem pruského
královského znaku se stříbrem prošitými nitěmi. Pergamen
o 4 foliiích (znak vyobrazen na f. 3), svázáno v kožených
deskách s kováním s vytlačeným pruským královským
znakem, něm., Nový palác v Postupimi, 4.12. 1899,
rozměr 27 x 30 cm
1899-12-04
kar 34
lip 1
-pečeť rozlomena na pět částí, listina uložena v origdřevěné zdobené skříňce s pruským královským znakem o
roz. 41,5 x 35 x 13 cm
369
Místopřísežné prohlášení Richarda Parishe (1846-1902) o
jeho právu na dědictví po bratru Georgovi Parishovi (z.
1901), koncept, něm.
s.d.
kar 34
370
Pozůstalost Richarda Parishe (1846-1902), něm., angl. a
franc.
1902/1903
kar 34
1895/1896
kar 34
-dopisy vdovy Markéty a Richarda Cheliuse Oskaru
Parishovi (1864-1925), korespondence s advokáty a úřady
aj.
Korespondence
371
Dopisy Oskaru Parishovi (1864-1825) v genealogických
záležitostech, něm.
-přiložen Oskarův list Richardovi v téže záležitosti z 31.3.
1896
372
List Richarda Parishe (1846-1902) Alexandru Websterovi
v genealogické záležitosti, ze San Rema, angl.
1896
kar 34
373
Alexander Webster (Webster´s Royal Red Book Office,
London) Richardu Parishovi (1846-1902) v genealogické
záležitosti, angl.
1896
kar 34
- 44 -
inv. č.
374
obsah
datace
Poděkování pruského krále VIiéma II. za předanou knihu o
rodině Parishů, něm.
evid. jednotka
1901-01-28
kar 34
-přiložen opis, pořízený rukou Richarda Parishe
(1846-1902)
Markéta Parishová, roz. Spohrová (1863-1912), manželka
Richarda Parishe (1846-1902)
375
Pozůstalost Markéty Parishové, ital., angl., něm., franc. a
čes.
1912/1913
kar 34
-úmrtní oznámení, hotelové účty, korespondence s
bankami, dědická prohlášení aj.
Georg Parish (1841-1901), syn Johna Parishe (1805-1868)
376
Vinný rejstřík (přísun a výdej vína), hnědá vazba 15 x 23
cm, něm.
1881/1890
ukn 43
-uložena v kar 35
377
Lékařské dobrozdání o duševní chorobě Georga Parishe
(1841-1901), Hamburk, něm.
1870-10-25
kar 35
378
Testament Georga Parishe (1841-1901) z r. 1873, opis,
angl.
s.d.
kar 35
-přiložen výtah z testamentu a kodicilu, (1901), angl.
Edmund Parish (1861-1916), syn Edmunda Parishe
(1829-1902)
Životopisný materiál
379
Lékařské dobrozdání, jímž byl Edmund Parish
(1861-1916) po dvouleté léčbě prohlášen za duševně
zdravého, něm.
1890-09-17
kar 35
380
Smlouva mezi Edmundem Parishem (1861-1916) a jeho
nastávající ženou Johannou Georginou Jungovou o
vdovské podpoře, něm.
1890-09-24
kar 35
381
Pozvánky na svatební hostinu 25.9. 1890 (svatba
Edmunda Parishe a Georginy Jungové), něm.
s.d.
kar 35
- 45 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
382
Usnesení zemského soudu v Bavorsku o rozvodu
manželství Edmunda Parishe (1861-1916) a Georginy
Jungové, něm.
1901-02-06
kar 35
383
Usnesení zemského soudu v Bavorsku o výplatě výživného
Edmundem Parishem (1861-1916) jeho bývalé ženě
Georgině Jungové a jejím třem dětem, něm.
1902-10-16
kar 35
384
Pozůstalost Edmunda Parishe (1861-1916), orig. a opis,
něm.
1916/1917
kar 35
-korespondence Oskara Parishe (mj. list od Hermíny
Parishové, druhé manželky zesnulého), úřední
korespondence aj.
385
Edmund Parish, Ueber die Trugwahrnehmung
(Hallucination und Illusion), tisk, něm.
s.d.
tip 7
-uloženo v kar 35
Marie Helena Cherbuliezová (1891-1926), dcera Edmunda
Parishe (1861-1916)
386
Křestní list Heleny Parishové, nar. 29.11. 1891 v
Mnichově, opis, něm.
1907-11-18
kar 35
387
Helena Cherbuliezová otci, něm.
1902/1915
kar 35
-některé listy odeslány ze Žamberka
388
Helena Cherbuliezová matce, něm.
1914
kar 35
389
Helena Cherbuliezová babičce, něm.
1914-09-3
kar 35
390
Helena Cherbuliezová tetě Sisi, něm.
1914-09-16
kar 35
391
Franz Fünfkirchen Heleně Cherbuliezové, opis, něm.
1914-10-08
kar 35
392
Foto 11 x 7 cm, různé motivy; uloženo v kar 35
s.d.
fsn 4
Oskar Parish (1864-1925), syn Edmunda Parishe
(1829-1902)
Životopisný materiál
393
Básně Oskara Parishe, něm. a franc.
1879/1921;
s.d.
- 46 -
kar 35
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
-hnědá vazba, 12 x 17 cm, obsahuje básně psané ve
Wasserlos, za studií v Lausanne (1885), báseň za mrtvým
synem Georgem Marmadukem aj.; volně přiložena
divadelní hra "Ludvík Napoleon" ve čtyřech obrazech a
náčrt bezejmenné veršované hry
394
Deníček, něm.
1881/1882
kar 35
395
Školní docházka Oskara Parishe (1864-1925), něm.
1879/1884
kar 35
-výsledky studia na gymnáziu v Bückeburgu (1879-1881),
učební program a vysvědčení na reálném gymnáziu v
Neuwied (1883-1884)
396
Blahopřání k zasnoubení a sňatku s Adelhaid
Wiederspergovou, dopisy, telegramy a navštívenky, něm.,
franc. a čes.
1890/1891
kar 35
397
Vzpomínky a záznamy z let 1864-1890, něm.
s.d.
kar 35
398
Deník, něm.
1879-1904
rkp 12
1885
rkp 13
-uložen v kar 36
399
Deník, s vlepenými obrázky, fotografiemi a mapkami,
něm.
-uložen v kar 36
400
Záznamník, něm.
1895-02/18
95-07
kar 36
401
Korespondence k otázce školní docházky, vojenské služby
a státního občanství Oskara Parishe (1864-1925), něm.
1881/1890
kar 36
-listy Edmunda Parishe (1829-1902) a žamberského
ředitele Kučery advokátu Schmeykalovi, revers Oskarova
poručníka G. Godeffroye (1890) aj.
402
Záznamník odeslané korespondence, něm.
1881/1184
kar 36
403
Záznamník odeslané korespondence, něm.
1891/1893
kar 36
404
Záznamník odeslané korespondence, něm.
1893/1895
kar 36
405
Záznamník odeslané korespondence, něm.
1899/1901
kar 36
406
Záznamník odeslané korespondence, něm.
1902/1904
kar 36
- 47 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
407
Záznamník odeslané korespondence, něm.
1904/1905
kar 36
408
Popis cesty do Egypta, strojopis, 10 fol., něm.
1909
kar 36
409
Příprava poslední vůle Oskara Parishe (1864-1925), orig. a
koncept, něm.
1901/1921
kar 37
1891/1918
kar 37
1902/1907
kar 37
1905/1912
kar 37
1906
kar 37
1911/1913
kar 38
1913/1918
kar 38
-návrhy testamentu a korespondence s právními zástupci
410
Konvolut materiálů ilustrujících společenský, rodinný a
politický život Oskara Parishe, černý šešit se znakem
Parishů 23 x 29 cm, něm., čes. a franc.
-novinové výstřižky, fotografie, pozvánky, jídelní lístky
apod.
Politická činnost
411
Katolické politické hnutí v Čechách a na Moravě, něm. a
čes.
-dopisy od ministrů Práška a Rezka, od Mořice Hrubana,
V. Řezníčka, oběžník královéhradeckého biskupa J.
Doubravy, výstřižky z tisku, volby do říšské rady
1905-1907
412
Působení Oskara Parishe v říšské radě, něm. a čes.
-politické projevy a programy konservativního velkostatku,
novinové výstřižky s projevy Oskara Parishe (1864-1925),
politická korespondence, pozvánky k jednáním aj.
413
Příprava volební reformy na říšské radě ve Vídni, něm.
-korespondence Oskara Parishe (1864-1925), návrhy
reformy, mapy jednotlivých zemí Předlitavska s
vyznačením volebních okresů, výstřižky aj.
414
Volební reforma v Čechách, něm.
-dopisy a telegramy od Ottokara Czernina a Jindřicha
Clam-Martinice (některé s koncepty odpovědí), Parishovy
návrhy volební reformy aj.
415
Politická akta, něm.
- 48 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
-korespondence (Ottokar Czernin aj.), politické deklarace a
koncepce, novinové výstřižky, stenografické zápisy z
jednání říšské rady ve Vídni aj.
416
Poděkování Oskaru Parishovi za jeho projev o české
otázce na říšské radě ve Vídni, čes.
1908-03
kar 38
1905
kar 38
1911
kar 38
-poděkování Okresního výboru v Žamberku a výboru
Orlického komitéru
417
Družstvo pro českou žurnalistiku v Kostelci nad Orlicí,
čes. a něm.
-návrhy na předsednictví Oskara Parishe (1864-1925),
korespondence, koncepty aj.
418
Gratulace Oskaru Parishovi ke zvolení do říšské rady,
něm.
-mj. od hradeckého starosty F. Ulricha, biskupa J.
Doubravy, Bedřicha Schwarzenberga a A. Bráfa
419
Politická korespondence Oskaru Parishovi, červená
zdobená vazba 19 x 24 cm, něm.
1911
kar 38
420
Výstřižek z deníku "Venkov" se záznamem projevu
Oskara Parishe na říšské radě, čes.
1918-03-10
kar 38
421
Konvolut novinových výstřižků a politické korespondence,
černé desky 35 x 42 cm, čes. a něm.
1895/1906
jin 7
1907/1918
jin 8
1895/1899
rkp 14
1899/1901
rkp 15
1901/1903
rkp 16
-uloženo samostatně
422
Konvolut novinových výstřižků a politické korespondence,
červené desky 35 x 50 cm, čes. a něm.
-výstřižky vesměs obsahují příspěvky Oskara Parishe
(1864-1925) nebo zmínky o něm; uloženo samostatně
423
Politický deník, něm.
-uložen v kar 39
424
Politický deník, něm.
-uložen v kar 39
425
Politický deník, něm.
- 49 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
-uložen v kar 39
426
Politický deník, něm.
1903/1904
rkp 17
1904/1907
rkp 18
1910/1915
rkp 19
1916/1922
rkp 20
1922/1923
rkp 21
1923/1924
rkp 22
-uložen v kar 39
427
Politický deník, něm.
-uložen v kar 39
428
Politický deník, něm.
-uložen v kar 39
429
Politický a osobní deník, něm.
-uložen v kar 39
430
Osobní deník, něm.
-uložen v kar 39
431
Osobní deník, něm.
-uložen v kar 39
432
Rada českoskovenských katolíků republiky
československé v Praze povolává Oskara Parishe za člena
Zemského shromáždění katolíků, čes.
1921-09-10
kar 40
433
Rejstřík ke sbírce zákonů habsburské monarchie, něm.
s.d.
kar 40
434
Oskar baron Parish, Vzpomínky z doby Badeniho, tisk,
čes.
1907
tip 8
- uloženo v kar 40
Majetkoprávní záležitosti
435
Sklepní rejstřík Žamberk (Wein-Keller-Conto), něm.
1882;1895/
1927
ukn 44
436
Finanční zápisník Oskara Parishe, něm.
1895/1896
kar 40
437
Koupě a prodeje panství Wasserlos v Německu, něm.
1868/1902
kar 40
- 50 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
-koupě Wasserlos Edmundem Parishem (1829-1902) r.
1868, prodej synu Oskarovi r. 1900, ocenění panství,
inventář (1897), korespondence aj.
438
Finanční záležitosti statku Medlešice, orig. a konc., něm.
1901/1918
kar 40
-korespondence s advokáty a zemským soudem,
hospodářské propočty, výmaz hypotéky 1918
439
Oskar Parish (1864-1925) kupuje pozemky u Jihlavy, čes.
a něm.
1902
kar 40
440
Účetní kniha ("John Parish Testament"), něm.
1902/1918
ukn 45
1918/1922
ukn 46
1924/1925
kar 41
-rodinné finanční transakce včetně vypořádání testamentu
Johna Parishe (syn Edmunda Parishe, 1861-1916); uloženo
v kar 40
441
Kniha plateb poštovného a poplatků za dopravu materiálu,
něm. a čes.
-uložena v kar 40
442
Korespondence k zamýšlenému prodeji zámku a
velkostatku Žamberk, něm. a čes.
-přiloženo několik cenových rozvah
443
Jakub Bass ze Žamberka fakturuje Oskaru Parishovi
textilní zboží, něm.
1919-12-31
kar 41
444
Kvitance, něm.
1886;1919
kar 41
Korespondence
Korespondence přijatá
445
Abel, pater, S. J., něm.
1911-08-31
kar 41
446
Adelebsen, Carl, korespondenční lístek, něm.
1923-09-15
kar 41
447
Adelebsen, Georg, bratranec, něm.
1897/1917
kar 41
448
Adelebsenová, Anna, něm.
1913-08-25
kar 41
449
Adelebsenová, sestřenice, něm.
1899/1923
kar 41
- 51 -
inv. č.
450
obsah
datace
Adelheid, sestřenice, něm.
evid. jednotka
1914/1916
kar 41
-v dopise z 25.12. 1916 na dvou místech zásah vojenské
cenzury
451
Attems, hrabě
1915/1916;
s.d.
kar 41
452
Attems-Gilletz, něm.
1923-12-05
kar 41
453
Brynych, Eduard, biskup královéhradecký, něm.
1902-09-13
kar 41
454
Busche-Haddenhassen, von, Hilmar, něm.
1903/1925
kar 41
455
Buquyová, Filipína, Nové Hrady, něm.
1911-08-22
kar 41
456
Cervera, Manuel, něm.
1908-03-14
kar 41
-žádost o pomoc z vojenského vězení v Madridu;
přiloženo potvrzení velitele věznice o uvěznění dotyčného
za dezerci (špaň.)
457
Cippe, Franz, něm.
1922-07-20
kar 41
458
Clerc, Georg T., britský diplomat v Praze, angl.
1920/1924
kar 41
459
Conrad, P. A., společnost afrických misionářů, něm.
1904-01-06
kar 41
-odesláno z apoštolského vikaritátu jižní Nyanza
460
David-Blumerová, Madeleine, Beaumont, franc.
1890-05-10
kar 41
461
Dobřenská, Marie, roz. Wertheimová, něm.
1903/1924
kar 41
462
Dobřenský, Jan, z Lublinu, něm.
1918-06-14
kar 41
463
Doubrava, Josef, biskup královéhradecký, něm.
1906/1909
kar 41
464
Eiffe, Carl Cesar, něm.
1923
kar 41
465
Eiffe, Franz, něm.
1915/1919
kar 41
466
Eiffeová, Emily, něm.
1912/1913
kar 41
467
Faltusová, Marie, pohlednice
s.d.
poh 2
- uloženo v kar 41
- 52 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
468
Freudenthal, Carl, něm.
1918/1924
kar 41
469
Freudenthal, Rudolf, zeť, něm.
1918/1925
kar 41
470
Fricz, Jos. a Jaroslav, ve věci prodeje dvorů, čes.
1922-05-11
kar 41
471
Fries, o nálezu dopisu Davida Parishe, panství Černá Hora
na Moravě, něm.
1908-07-09
kar 41
472
Godeffroyová, W., něm.
1900/1914
kar 41
473
Heegerová, Julie, něm.
1911/1915
kar 41
474
Herzogenberg, August, z Běstviny, koresp. lístek, něm.
1904-04-01
kar 41
475
Hultonová, Costanza, z Benátek, angl.
1922/1924
kar 41
-v listě z 8.2. 1922 zmínky o italském fašismu
476
Chelius, Filip, něm.
1902/1910
kar 41
477
Chelius, Franz Friedrich, zpráva o smrti jeho otce Richarda
Cheliuse, něm.
1924-04-22
kar 41
478
Chelius, Oskar, něm.
1896/1917
kar 41
479
Chelius, Richard, něm.
1902/1924
kar 41
-včetně telegramu z r. 1911 se zprávou o smrti pisatelova
otce Filipa Cheliuse
480
Cheliusová, Elsa, něm.
1924-08-24
kar 41
481
Jemelka, Oskar, S. J., z Hradce Králové, v duchovních
věcech, něm.
1905-12-23
kar 41
482
Cherbuliez, Toni, z Lugana, něm.
1925
kar 41
483
Cherbuliezová, Helena, roz. Parishová, neteř, něm.
1918/1925
kar 41
-mj. žádost o finanční podporu při koupi ostrova Gaiola u
Neapole
484
Karg, Johann, z Krakova, v genealogických záležitostech,
něm.
1899
kar 41
485
Kašpar, Karel, z Liberce, něm.
1921-06-18
kar 41
- 53 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
486
Kinský, František, z Kostelce nad Orlicí, ve věci
pozemkové reformy, něm.
1919-05-03
kar 41
487
Kinský, Karel, z Luxoru v Egyptě, něm.
1919-03-17
kar 41
488
Komitét středního Labe, v otázce výstavby kanálů v
monarchii, něm.
1908-10-27
kar 41
489
Königová, Herta, něm.
1925
kar 41
1919; s.d.
kar 41
-jedná se o manželku Oskarova synovce Johna Parishe
490
Kunz, Václav, něm.
-v politických záležitostech konzervativního velkostatku
491
Langen, Richard, něm. vyslanectví v Praze, něm.
1923-07-23
kar 41
492
Ledebur, hrabě, blahopřejný telegram k Parishově
konverzi, něm.
1903-03-29
kar 41
493
Lipsová, Berta, z Aarau, něm.
1924-11-17
kar 41
494
Lobkovic, Bedřich, pohlednice s fotografií odesilatele a
jeho ženy, něm.
s.d.
poh 3
1905-09
poh 4
- uloženo v kar 41
495
Lobkovic, Zdenko, pohlednice s fotografií odesilatele a
jeho ženy, něm.
- uloženo v kar 41
496
Maitland, Coppell and Co., advokátní kancelář New York,
oznamuje změnu adresy, angl.
1921-04-30
kar 41
497
Mayr, K., v politických otázkách, něm.
1919
kar 41
498
Oppersdorff, hrabě, z Thomaswaldau, něm.
1920-09-20
kar 41
-týká se sňatku jeho dcery s Charlesem Parishem
499
Otten, R., ze Znojma, ve věci jeho penze, něm.
1918/1924
kar 41
500
Parish, Edmund (1829-1902), otec, něm.
1885/1902
kar 42
501
Parish, Edmund (1861-1916), bratr, něm.
1886/1915
kar 42
- 54 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
-včetně nedatovatelné pohlednice s fotografií E. Parishe
jako pilota
502
Parish, Edgar (1878-1921), syn Oskarova bratrance Johna
(z. 1901), angl.
1904-09-16
kar 42
1885/1901
kar 42
1912/1925
kar 43
1914/1915
kar 43
-o cestě do Buenos Aires a penězích od adresáta
503
Parish, Francis Richard (1870-1903), bratr, něm.
-jeho další dopisy bratru Oskarovi viz konvolut "Briefe" v
pozůstalosti Francise Richarda Parishe, inv. č. 666
504
Parish, Charles (1899-1976), syn, něm.
-dopisy z let 1914-1925 se týkají pozemkové reformy v
ČSR
505
Parish, Georg Marmaduke (1896-1915), syn, opisy, něm.
-knížka opisů (14 x 22 cm), některé dopisy adresovány
matce či oběma rodičům, dále obsažen opis Oskarova
dopisu synovi z 27.4. 1915, výňatky z deníku Georga M.,
kondolence rodičům po jeho smrti na frontě, Oskarovu
báseň "An meinen Sohn", básničky Georgovy, zprávu
Charlese Parishe o jeho vojenské misi v Polsku po
skončení první světové války; volně přiložen dvojí
strojopisný opis dopisu Georga M. rodičům z 25.6. 1915
(den před smrtí)
506
Parish, John, synovec, syn Oskarova bratra Edmunda
(1861-1916), něm.
1914/1924
kar 43
507
Parish, Oskar (1820-1887), strýc, něm.
1885/1886
kar 43
508
Parish, Richard (1846-1902), strýc, něm. a angl.
1885/1902
kar 43
-na pohlednici z 15.5. 1900 foto jeho vily ve Vevey na
břehu Ženevského jezera; mnoho další korespondence
mezi oběma muži uloženo v konvolutech inv. č. 30-33
509
Parish, Richard (1893-1948), synovec, syn Edmunda
Parishe (z. 1916), něm.
1914/1925
kar 43
510
Parishová, Adelhaid, roz. Wiederspergová (1872-1963),
manželka, něm.
1890/1923
kar 43
- 55 -
inv. č.
511
obsah
Parishová, Alžběta (n. 1903), provd. Attemsová, dcera,
něm.
datace
evid. jednotka
1915/1925
kar 44
-některé adresovány oběma rodičům; přiložen dopis malé
"Sisi" svatému Mikuláši z 2.12. 1911
512
Parishová, Augusta, roz. Godeffroyová, teta, něm.
1888/1889
kar 44
513
Parishová, Georgina, roz. Jungová, švagrová, něm.
1900/1925
kar 44
1913/1925
kar 44
1885/1907
kar 44
1925
kar 44
1905; s.d.
kar 44
-za posledním listem z 2.11. 1925 vložena odpověď
Oskara Parishe z 11.11.
514
Parishová, Harriet (1894-1944), provd. Freudenthalová,
dcera, něm.
-některé listy adresovány oběma rodičům
515
Parishová, Helena (1837-1907), roz. Adelebsenová, matka,
něm.
-vzadu dopisy lékaře z Mariánských Lázní z 12.7. 1907 o
jejím zdravotním stavu, a dva telegramy ze San Rema
oznamující komat a smrt
516
Parishová, Hermína ml., neteř, něm.
-poděkování za finanční podporu
517
Parishová, Markéta (1863-1912), roz. Spohrová, manželka
strýce Richarda (z. 1902), angl.
-přiložen telegram z r. 1902 oznamující smrt manžela
Richarda Parishe
518
Parishová, Mary (z. 1912 v Chelsea), roz. Sargentová,
manželka George Parishe (1807-1881), angl. a franc.
1886/1912
kar 44
519
Pattricková, Agnes, sestra Markéty Parishové, angl.
1902/1912
kar 44
520
Phipps, Franz, něm.
1914/1915
kar 44
521
Dopisy a telegramy rodiny Phippsů, oznamující smrt jejich
příbuzné Mary Sargentové, angl.
1912-10/19
12-11
kar 44
522
Ross, Charles N., z Hongkongu, angl.
1912-10-11
kar 44
523
Ryckevorsel, von, Cecilie, sestřenice, něm., franc. a angl.
- 56 -
1903/1917
kar 44
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
524
Sanatorium v Königsparku, něm.
1922-05-11
kar 44
525
Schirnding, Karl, korespondenční lístek, něm.
1908
kar 44
526
Scholl, von, z Postupimi, korespondenční lístek, něm.
1904-12-27
kar 44
527
Schwarzenberg, Bedřich, ohledně pozemkové reformy,
něm.
s.d.
kar 44
528
Schwarzenberg, J., něm.
s.d.
kar 44
529
Spitzerová, Sofie, něm.
1924-12-17
kar 44
530
Staudingerová, Hermína, druhá manželka Edmunda
Parishe (1861-1916), něm.
1914/1925
kar 44
-telegram z r. 1915 se zprávou o smrtelném onemocnění
Edmunda Parishe
531
Strachwitz, Kurt, něm.
1917/1918
kar 44
532
Stubenberk, koresp. lístek z Itálie, něm.
1925-03-24
kar 44
533
Sylva-Taroucca, hraběnka, z Vídně, něm.
1903-03-29
kar 44
534
Šternberk, hrabě, něm.
1906-08-08
kar 44
535
Troberger, Josef, misijní společnost bílých otců, něm.
1903-08-16
kar 44
-o smrti Francise Richarda Parishe v Africe
536
Uslar-Gleichen, Adelheid, roz. Adelebsenová, něm.
1885/1905
kar 44
537
Uslar-Gleichen, Emma, něm.
1885/1914
kar 44
538
Uslar-Gleichen, Hans, něm.
1888/1925
kar 44
539
Uslar-Gleichen, Kurt, něm.
1914/1919
kar 44
-1914-1915 dopisy z fronty
540
Wallerová, Sára, z Wasserlos, něm.
1914/1922
kar 44
541
Walterskirchen, F., něm.
1919-02-12
kar 44
542
Westfalen, F., opis, něm.
1922-10-27
kar 44
- 57 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
543
Wilczek, Hans, něm.
1917-12
kar 44
544
Werkman, Karl, o osudu bývalého císaře Karla, něm.
s.d.
kar 44
545
Telegramy se zprávou o smrti Markéty Parishové, angl.
1912
kar 44
546
Telegram se zprávou o úmrtí Oskarova otce Edmunda
Parishe (1829-1902), něm.
1902
kar 44
547
Korespondence z fronty, něm.
1915/1916;
s.d.
kar 45
1925
kar 45
-vesměs se jedná o vojenské korespondenční lístky
(Feldpostkarten); přiložen notářský opis textu přípitku
důstojníků 67. pěšího pluku na zdraví barona Oskara
Parishe (Letohrad, 10.1. 1915), opisy dvou frontovních
básniček a projev polního maršála Šurajiče 12.8. 1915 o
dezercích (opis)
548
Kondolence (dopisy a telegramy) k úmrtí Oskara Parishe,
něm., čes. a angl.
Korespondence odeslaná
549
Firmě Daimlermotor o nesrovnalosti v účtech, něm.
1924-01-04
kar 45
550
Gondry, Adolf, Belgie, abbé, něm.
1914-09-05
kar 45
551
Kučerová, Ella, souhlas s udělením penze, něm.
1924-03-01
kar 45
552
Korespondence s advokáty v majetkových a
testamentárních záležitostech, něm.
1891/1894
kar 45
Korespondence cizí a neurčená
553
Dopisy od neznámých pisatelů, něm. a angl.
1900/1925;
s.d.
kar 45
554
Nickel, Florián, řediteli žamberského velkostatku
Kučerovi, něm.
1886-04-06
kar 45
555
Godeffroy, Gustav, řediteli žamberského velkostatku
Kučerovi ve věci zámeckého archivu, něm.
1888-07-03
kar 45
1889-06-22
kar 45
-vložen list G. Godeffroyovi od neurčeného pisatele
556
Hawerda, von, Franz, apoštolský sekretář, Mary
Sargentové, ve věci audience u papeže, franc.
- 58 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
557
Kučera, ředitel žamberského velkostatku, neznámému
pisateli ohledně osoby Johna Parishe (z. 1858), něm.
1894-06-15
kar 45
558
Williamson z Londýna Hirdovi, ohledně určení obrazů
malíře Romnyho, angl.
1924-08-04
kar 45
1904/1919
kar 45
1923/1925
kar 45
Jiný materiál
559
Oskar Parish zřizuje dětský fond Parishů, něm.
-zřizovací listina, korespondence s bankou pro obchod a
průmysl v Darmstadtu
560
Oskar Parish jako správce dědické substituce George
Parishe (1807-1881), čes. a něm.
-korespondence Oskara Parishe s pojišťovnou Fénix, úřady
a soudy
561
Plná moc Oskara Parishe (1864-1925) pro Edmunda
Parishe, něm.
1891-01-14
kar 45
562
Oskar Parish jako správce nadace Richarda Parishe
(1776-1860), zřízené ve sprospěch rodiny Gortonovy, angl.
1899/1903
kar 45
-korespondence, potvrzení o šílenství Adelaid Gortonové a
její úmrtní list, notářské osvědčení o totožnosti Edwarda
Gortona, plné moci aj.
563
Dluhopisy Českého jezdeckého spolku pro Oskara Parishe,
něm.
1916-11-15
kar 45
564
Legalizace podpisu Oskara Parishe pro americké úřady,
čes. a něm.
1921/1924
kar 45
565
Korespondence v otázce britského občanství Oskara
Parishe (1864-1925), franc., něm. a angl.
1923/1924
kar 45
566
Zájem Oskara Parishe o pozůstalost hraběte Alberta
Lodron-Laterano, něm.
1914
kar 45
1906/1909
kar 46
-korespondence Oskara Parishe s advokáty, jiná
korespondence
567
Oskar Parish (1864-1925) zakládá sirotčinec v Žamberku,
něm.
- 59 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
-smlouva s řádem školským sester Notre Dame o správě
ústavu, nadační list; přiloženo oznámení z r. 1906,
dokládající starší záměr zřídit v Žamberku panský
sirotčinec
568
Výplata legátů podle testamentu Johna Parishe
(1805-1868), něm. a angl.
1904/1905
kar 46
-úřední a osobní korespondence Oskara Parishe
(1864-1925)
569
Novinový výstřižek se zprávou o objevu historických
dokumentů v rodinném archivu v Žamberku, čes.
s.d.
kar 46
570
Výtisk novin "Reichspost" s oznámením o nastoupení
císaře Karla, něm.
1916-11-23
kar 46
571
Výtisk novin "Reichspost" s oznámením o mírové nabídce
Ústředních mocností, něm.
1916-12-12
kar 46
572
Výtisk "Národních listů" se zpravodajstvím o příjezdu T.
G. Masaryka do vlasti, čes.
1918-12-21
kar 46
573
Kniha návštěv na zámku Brandýs nad Orlicí, čes. a něm.
1891/1912
jin 11
-uložena v kar 46
574
Papežské požehnání pro sirotčinec sv. Vojtěcha v
Žamberku, něm. a lat.
1913-02-05
kar 46
575
Báseň "Paprsky z kříže", autor reverend John Keble, angl.
s.d.
kar 46
-uložena v kar 46
576
Sbírka smutečních a svatebních oznámení, čes., něm.,
franc. a maď.
1896/1918
kar 46
577
Pracovní vysvědčení pro zaměstnance žamberského
velkostatku Jana Trčku, něm.
1884-05-31
kar 46
578
Mezinárodní řidičský průkaz Oskara Parishe (1864-1925),
vystavený 17.2. 1914, něm.
1914
kar 46
579
Potvrzení pro Oskara Parishe o úhradě podílů Čsl.
tiskařského a vydavatelského družstva rolnického v Praze,
čes.
1920-03
kar 46
580
Menu na Potštejně, franc.
1922-11-04
kar 46
- 60 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
581
Oběžník "Německého nouzového svazu proti černé
potupě", něm.
s.d.
kar 46
582
Průčelí zámku Žamberk, 44 x 24 cm, kolorováno
s.d.
tvy 3
s.d.
rkp 23
s.d.
tip 9
s.d.
rkp 24
-uloženo v kar 46
583
"Poslední epigoni. Proroctví", autor: Oskar Parish, hnědá
vazba 13 x 21 cm, něm.
-uloženo v kar 46
584
Oskar Parish, Uebermenschen, parodie na Nietzscheho
spis Zarathustra, vlastním nákladem, tisk, něm.
-dvakrát modrá vazba, jedenkrát brož.; uloženo v kar 47
585
Oskar Parish, An die christlichen Protestanten, 29 stran
strojopisu plus jedna strana rukou psaná, závěr chybí, něm.
-uloženo v kar 47
586
Obec Kunštát blahopřeje Oskaru Parishovi (1864-1925) k
povýšení do šlechtického stavu, něm.
1899-04-29
kar 47
587
Červený kříž v Království Českém děkuje Oskaru
Parishovi za zřízení a udržování opatrovny pro zraněné a
nemocné vojáky v Žamberku, něm.
1916-02-30
kar 47
588
Stanovy Spolku vojenských vysloužilců "Záboj" města
Žamberka a okolí, hnědá vazba, 11,5 x 17 cm, čes.
1889
kar 47
589
Oskar Parish přijat za člena České lesnické jednoty, něm.
1898-09-09
kar 47
590
Sbor dobrovolných hasičů České Libchavy jmenuje Oskara
Parishe (1864-1925) zakládajícím členem, něm.
1896-01-21
kar 47
591
Služebnictvo zámku Žamberk prosí papeže o požehnání a
odpuštění hříchů, s vyobrazením papeže, 31 x 48 cm,
potrhané okraje, něm. a lat.
1905-03-21
fas 1
592
Diplom jako doklad členství v nakladatelství Dědictví sv.
Jana Nepomuckého, udělen zámecké knihovně v
Žamberku, 44 x 34 cm, čes.
s.d.
fas 1
593
Obec Bartošovice uděluje Oskaru Parishovi čestné
občanství, diplom, 65 x 50 cm, něm.
1907-11-14
fas 1
- 61 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
594
Diplom Oskaru Parishovi (1864-1925) jako členu Spolku
pro dostavění katedrály sv. Víta v Praze, 44,5 x 54,5 cm,
něm.
1896-10-17
fas 1
595
Oskar Parish přijat za člena České lesnické jednoty,
diplom 54,5 x 42 cm, něm.
1896-10-17
fas 1
596
Diplom uznání Oskaru Parishovi od Družiny oslepených
vojínů Č.S.R. v Praze, čes.
s.d.
fas 1
597
Obec Orlice uděluje Oskaru Parishovi (1864-1925) čestné
občanství, diplom, 65 x 50 cm, něm.
1901-01-02
fas 1
598
Obec České Petrovice uděluje Oskaru Parishovi čestné
občanství, diplom, 49,5 x 34,5 cm, něm.
1902-01-16
fas 1
599
Sbor dobrovolných hasičů v Lukavici jmenuje Oskara
Parishe svým čestným členem, 45,5 x 59 cm, čes.
1897-07-25
fas 1
600
Sbor dobrovolných hasičů v Žamberku jmenuje Oskara
Parishe svým čestným členem, 44 x 65 cm, čes.
1912-01
fas 1
601
Diplom věnovaný Spolkem vojenských vysloužilců
Mladkov svému protektoru Oskaru Parishovi, 62 x 49,5
cm, něm.
1912-02
fas 1
602
Živnostenské společenstvo v Kunštátu jmenuje Oskara
Parishe svým čestným členem, diplom, 50 x 65,5 cm, něm.
1900-05
fas 1
603
Spolek vojenských vysloužilců "Záboj" v Žamberku
jmenuje Oskara Parishe svým protektorem, diplom v
ozdobné masivní vazbě se znakem spolku, 30 x 41 cm,
čes.
1894-12-30
jin 9
1889
fsn 5
s.d.
fsn 6
-uloženo v kar 47
Fotografie
604
Fotografie skupiny důstojníků a poddůstojníků včetně
Oskara Parishe, Terezín, s označením jednotlivých osob,
37 x 29 cm (pasparta 59 x 46,5)
-uloženo ve fas 1
605
Portrét Oskara Parishe (1864-1925), 10,5 x 14 cm
(pasparta 18,5 x 27,5 cm), fotoateliár v Meranu
-uloženo v kar 47
- 62 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
Adelhaid Parishová, roz. Wiederspergová (1872-1963),
manželka Oskara Parishe
Životopisný materiál
606
Kresby historické francouzské architektury, černob. a bar.,
24 x 30 cm
1888; s.d.
kre 2
-uloženo v kar 47
607
Rakousko-uherská bankovka v ceně 1 zl., výhra Adelhaid
Wiederspergové, něm. a maď.
1889
kar 47
608
Blahopřání ke sňatku, něm.
1891
kar 47
609
Certifikát na dar 50 Kč Adelhaid Parishové na válečnou
sbírku, kolorováno, 15 x 23 cm, něm.
1915
kar 47
610
Prosba Adelhaid Parishové a její rodiny o papežské
požehnání a odpustky, zaskleno a zarámovováno, 19,5 x
34 cm, čes. a lat.
1919-10-07
kar 47
611
Vzpomínky Adelhaid Parishové věnované jejím dětem,
něm.
1936
rkp 25
-uloženo v kar 47
Korespondence
612
List od Anny, vnučky, něm.
1939-06-08
kar 47
613
Listy od Harriet Parishové, provd. Freudenthalové, dcery,
něm.
1925; s.d.
kar 47
614
Korespondenční lístky z fronty od hraběte Franze
Fünfkirchena
1914; s.d.
kar 47
615
List od Anny Jäfkelové, něm.
1918-11-06
kar 47
616
List od Johna Parishe, syna Edmunda Parishe (z. 1916),
něm.
1923-11-27
kar 47
617
List od Oskara Parishe (1864-1925), manžela, něm.
1925-02-25
kar 47
618
Dopisy od barona Wiedersperga, bratra, něm.
1945
kar 47
619
Korespondence od neurčených pisatelů, něm.
1914/1916
kar 47
- 63 -
inv. č.
620
obsah
datace
Adelhaid Parishová dětem, něm.
evid. jednotka
1907/1914
kar 47
-včetně dopisů z cesty na Blízký Východ a do Egypta v r.
1909
Dcery Oskara Parishe (1864-1925)
621
Svatební oznámení Harriet Parishové (1894-1944) a
Rudolfa Freudenthala, něm.
1918-04
kar 48
622
Účet a menu ze svatby Harriet Parishové a Rudolfa
Freudenthala, něm. a franc.
1918-05-15
kar 48
623
Harriet Parishová se vzdává dalších nároků na dědictví po
otci, orig. a opis, něm.
1918
kar 48
-potvrzení o převzetí věna, korespondence Oskara Parishe
(1864-1925) s advokáty aj.
624
Adelhaid Parishová dceři Harriet Freudenthalové, něm.
1906/1909
kar 48
625
Helena Parishová vnučce Harriet, něm.
1907-04-18
kar 48
626
Vojenské pohlednice pro Harriet a její sestry od
neurčeného odesilatele, něm.
1914/1915
kar 48
627
List Harriet Freudenthalové, roz. Parishové, od neurčeného
odesilatele, něm.
1921-04-18
kar 48
628
Parish, Georg Marmaduke, sestře Harriet a jejím sestrám,
něm.
1907-05-08
kar 48
629
Parish, Charles, sestrám Harriet Parishové a Marii Heleně
Parishové, něm.
1907
kar 48
630
Parish, Oskar (1864-1925), dcerám Harriet, Marii Heleně a
Alžbětě, něm.
1906/1914
kar 48
1945-05-08/
1945-07-04
rkp 26
-první list z 9.10. 1914 určen pouze dcerám Marii a
Harriet; listy z r. 1909 líčí cestu manželů Parishových do
Egypta; do dopisu z 25.10. 1914 vlepena novinová zpráva
o smrti Norberta Kinského
631
Deník jedné z dcer Harriet Freudenthalové, roz. Parishové,
7 listů modrým strojopisem, něm.
-svědectví o násilí, páchaném Rudou armádou na
rakouském venkově po skončení války; uložen v kar 48
- 64 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
632
Oskar Parish (1864-1925) propouští svou dceru Alžbětu
(Elišku) z moci otcovské, čes.
1921-02-13
kar 48
633
Alžběta Parishová, provd. Attemsová, se vzdává dalších
nároků na dědictví po otci, něm.
1922-05-10
kar 48
634
Deník Marie Heleny Parishové (1892-1915), něm.
1910/1911
rkp 27
1912/1914
rkp 28
1914/1915
rkp 29
1906/1914
kar 48
-uložen v kar 48
635
Deník Marie Heleny Parishové, něm.
-uložen v kar 48
636
Deník Marie Heleny Parishové, něm.
-uložen v kar 48
637
Parishová, Adelhaid, dceři Marii Heleně, něm.
-na dopise z 19.11. 1914 připsáno několik řádek od otce
Oskara Parishe
638
Parish, Francis Richard, neteři Marii Heleně Parishové, z
Afriky, něm.
1902-04-09
kar 48
639
Parish, Georg Marmaduke sestře Marii Heleně, něm.
1914-10-07;
s.d.
kar 48
640
Parish, Oskar (1864-1925), dceři Marii Heleně, něm.
1902/1914
kar 48
-telegram z r. 1914 oznamuje smrt Georga Marmaduka
Parishe
641
Stauchová, Anna, Marii Heleně Parishové,
1911-08-28
kar 48
642
Pohlednice od neurčených pisatelů, 8 ks, něm.
1913/1914;
s.d.
poh 5-12
- uloženo v kar 48
643
Vojenský korespondenční lístek od hraběte Lodrona, něm.
-na lístku tužkou připsáno: odesláno 27.8.1914, došlo 16.4.
1915
- 65 -
1914
kar 48
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
644
List pro Marii Helenu Parishovou od neurčeného pisatele
(Josi), něm.
1914-11-18
kar 48
645
Žertovný list pro baronku Marii Parishovou od neurčeného
pisatele, nářeční něm.
s.d.
kar 48
Francis Richard Parisch (1870-1903), syn Edmunda Parishe
(1829-1902)
Životopisný materiál
646
Poznámkový deníček Francise Richarda Parishe, 7 x 10,5
cm, něm. a franc.
1885/1886;
s.d.
kar 48
647
Záznamník odeslané korespondence, něm.
1894/1903
kar 48
648
Deník Francise Richarda Parishe, něm.
1894/1895
rkp 30
1895
rkp 31
1895/1896
rkp 32
1896/1898
rkp 33
1898/1899
rkp 34
1899/1901
rkp 35
1901
rkp 36
1901/1903
rkp 37
-uložen v kar 48
649
Deník Francise Richarda Parishe, něm.
-uložen v kar 48
650
Deník Francise Richarda Parishe, něm.
-uložen v kar 49
651
Deník Francise Richarda Parishe, něm.
-uložen v kar 49
652
Deník Francise Richarda Parishe, něm.
-uložen v kar 49
653
Deník Francise Richarda Parishe, něm.
-uložen v kar 49
654
Deník Francise Richarda Parishe, něm.
-uložen v kar 49
655
Deník Francise Richarda Parishe, něm.
-uložen v kar 49
- 66 -
inv. č.
656
obsah
datace
Deník Francise Richarda Parishe z africké cesty, něm.
evid. jednotka
1903-04-09/
1903-06-24
rkp 38
-s doplňkem Oskara Parishe (1864-1925); uložen v kar 49
657
Popis dvou cest po Rwandě, z deníků a pozůstalosti
Francise Richarda Parishe sestavil Oskar Parish
(1864-1925), 45 stran, něm.
1902/1903
kar 49
658
Úmrtní list Francise Richarda Parishe, něm.
1904-07-25
kar 49
Korespondence
Korespondence přijatá
659
Parish, Edmund (1829-1902), otec, konvolut
1883/1900
kar 50
660
Konvolut převážně rodinné korespondence, něm. a angl.
1901/1903
kar 50
-listy od otce Edmunda Parishe, bratrance Richarda
Parishe, švagrové Adelhaid, rodiny Uslar-Gleichen a
dalších, dílem neurčitelných odesilatelů
661
Parish, Oskar (1864-1925), bratr, konvolut, něm.
1883/1900
kar 50
662
Parish, Oskar (1864-1925), bratr, konvolut, něm.
1900/1903
kar 51
663
Konvolut rodinné korespondence, něm.
1885/1900
kar 51
1883/1900
kar 51
1883/1900
kar 51
-listy od matky Heleny Parishové, švagrové Adelhaid
Parishové (v tomto oddíle též několik pohlednic od Oskara
Parishe), bratra Edmunda Parishe, švagrové Georginy
Parishové
664
Konvolut rodinné korespondence, něm.
-dopisy od strýce Oskara Parishe (1820-1887), tety
Augusty Parishové, Richarda a Oskara Cheliusových,
rodin Adelebsen a Uslar-Gleichen
665
Konvolut osobní korespondence, něm.
-dopisy od Dory Haasové, Carla Vebera, rodiny
Bolshausenů aj.; vevázána vysvědčení Francise Richarda
Parishe z gymnázia v Darmstadtu 1886-1889
Korespondence odeslaná a cizí
- 67 -
inv. č.
666
obsah
datace
Listy Francise Richarda Parishe příbuzným, konvolut
"Briefe" (27 x 34,5 cm), něm.
evid. jednotka
1901/1903
kar 52
-dopisy a telegramy bratru Oskarovi z cesty po Africe a z
nemocnice ve Falkenstein, listy švagrové Adelhaid
Parishové, matce Heleně Parishové (orig. a opis), otci
Edmundu Parishovi; dále vevázány listy Oskara Parishe
manželce o zdravotním stavu a úmrtí Francise Richarda
Parishe, grafologický posudek (franc.), s.d., a koncept
cestovní zprávy Francise Richarda Parishe, s.d.
667
Listy Francise Richarda Parishe Maxu von Bolshausenovi,
něm.
1901/1903
kar 52
668
Francis Richard Parish rodičům, něm.
1898-08-07
kar 52
669
Francis Richard Parish rodičům, pohlednice z plavby do
Afriky, něm.
1901-08-08
poh 13
1902-10-19
kar 52
1903/1904
kar 52
- uloženo v kar 52
670
Korespondenční lístek Paulu van Goitsmanovi z Dar es
Salamu od neurčeného pisatele, franc.
Ostatní materiál
671
Pozůstalost Francise Richarda Parishe, něm.
-opis závěti s dodatkem, korespondence Oskara Parishe
(1864-1925) s pruskými úřady ohledně daní,
korespondence s koloniálním oddělením německého
ministerstva zahraničí, účty, korespondence s misijní
společností Bílých otců, soupis majetku zemřelého aj.
672
Popis afrických cest Francise Richarda Parishe, otisk z
časopisu Globus, něm.
1904-07-01
kar 52
673
Kniha s podpisy návštěv na zámku Wasserlos, něm.
1889/1902
jin 12
1889/1891
ukn 55
1891/1894
ukn 56
-uložena v kar 52
674
Knížka příjmů a výdajů, něm.
- uloženo v kar 52
675
Knížka příjmů a výdajů, něm.
- uloženo v kar 52
- 68 -
inv. č.
676
obsah
datace
Knížka příjmů a výdajů, něm.
evid. jednotka
1894/1897
ukn 57
1883/1900
kar 53
1901/1903
fal 7
- uloženo v kar 52
677
Konvolut písemností ze života Francise Richarda Parishe,
něm., franc. a ital.
-obrázky, anekdoty, novinové výstřižky, korespondence,
hotelové účty, vysvědčení, jídelní lístky, pozvánky aj.
Fotografie
678
Album fotografií Francise Richarda Parishe z cest po
Africe, 141 fotografií
-uloženo v kar 53
Richard Parisch (1893-1948), syn Edmunda Parishe
(1861-1916)
679
Křestní list, opis, něm.
1907-02-15
kar 54
680
Náčrt závěti, něm.
1912-10-01
kar 54
681
Akta soudního sporu Richarda Parishe (1893-1948) proti
Mořici Bendheimovi, něm.
1925/1926
kar 54
-korespondence úřední a rodinná (mj. s bratrancem
Charlesem Parishem, 1899-1976), bankovní doklady
682
List Richarda Parishe (1893-1948) sestře Heleně
Cherbuliezové, něm.
1919-12-22
kar 54
683
Richard Parish (1893-1948) matce Georgině Parishové,
roz. Jungové, něm.
1925-02-27
kar 54
Georg Marmaduke Parish (1896-1915), syn Oskara Parishe
(1864-1925)
Životopisný materiál
684
Památka na první sv. přijímání Georga Marmaduka
Parishe 8.7. 1907, zarámováno, pod sklem, rám dřevěný
27,5 x 37 cm
s.d.
kar 54
685
Sešit s poznámkami a nákresy z východní fronty, něm.
1914/1915
kar 54
- 69 -
inv. č.
686
obsah
Lovecká kniha Georga Marmaduka Parishe, něm.
datace
evid. jednotka
1909
ukn 58
-přiložen zbrojní pas a lístek na honbu (1910); uloženo v
kar 54
Korespondence
Korespondence přijatá
687
Parishová, Adelhaid, matka, něm.
1913
kar 54
688
Parishová, Harriet, sestra, z Říma, něm.
1913
kar 54
1913; s.d.
kar 54
1913/1915
kar 54
-pozdrav z 27.1. 1913 spolupodepsán sestrou Marií
Parishovou
689
Parish, Charles (1899-1976), bratr, něm.
-nedatovaný list je prvním odesilatelovým pokusem na
psacím stroji
690
Parish, Oskar (1864-1925), otec, něm.
Korespondence ostatní
691
Georg Marmaduke Parish rodičům, něm.
1905/1915
kar 54
692
Dopisy a telegramy Oskaru a Adelhaid Parishovým,
vyjadřující soustrast s úmrtím jejich syna Georga
Marmaduka, něm.
1915-06/19
15-07
kar 54
693
Dopisy týkající se smrti barona Vraždy na východní frontě,
opisy, něm.
1915
kar 54
-Vražda zahynul společně s Georgem M. Parishem
Charles Parish (1899-1976)
Životopisný materiál
694
Popis pobytu Charlese Parishe u vojenské vlády v Lublinu
v r. 1918, něm.
s.d.
kar 54
695
Charles Parish (1899-1976) a jeho rodina si vyprošují u
papeže Apoštolské požehnání a svaté odpustky,
zarámováno a zaskleno, čes. a lat.
1921-10-07
kar 54
- 70 -
inv. č.
696
obsah
Blahopřání ke svatbě Charlese Parishe a Alžběty
Parishové, něm., čes. a franc.
datace
evid. jednotka
1921
kar 55
1921/1930
kar 55
1931
rkp 42
-telegramy, dopisy, pohledy a navštívenky
697
Blahopřání k narození dětí Charlese Parishe a Alžběty
Parishové, něm. a čes.
-dopisy, pohledy a telegramy
698
Deník z cesty do Kanady, něm.
- uloženo v kar 55
699
Průkaz Charlese Parishe (1899-1976) jako zakladatele
Matice české od roku 1942, čes.
1942
kar 55
700
Diář s poznámkami, čes.
1941
kar 55
701
Adresář, něm.
s.d.
kar 56
702
Poslední vůle Charlese Parishe (1899-1976), něm.
1927/1944;
s.d.
kar 56
1945-07-24
kar 56
-koncepty, návrhy, korespondence s advokáty, dopis synu
Janovi (John Marmaduke)
703
Místní národní výbor v Žamberku potvrzuje politickou a
národní spolehlivost Charlese Parishe, opis, čes.
Majetkoprávní záležitosti
704
Výdaje žamberského velkostatku a soukromé výdaje
Parishů, něm.
1920/1939
kar 56
705
Příjmy žamberského velkostatku, něm.
1930/1933
kar 56
706
Záznamy o výdajích zámeckého hospodářství Žamberk,
čes. a něm.
1942
kar 56
1945
kar 56
-s účetními a jinými přílohami
707
Soukromé účty Charlese Parishe (1899-1976) a zámecké
výdaje, čes.
-platy zaměstnanců, úhrada služeb aj.
- 71 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
708
Účetní přílohy, čes. a něm.
1939
kar 56
709
Účetní přílohy, čes. a něm.
1940
kar 56
710
Účetní přílohy, čes. a něm.
1941
kar 56
711
Účetní přílohy, čes. a něm.
1942
kar 56
712
Účetní přílohy, konvolut, čes. a něm.
1943/1948
kar 56
713
Účetní přílohy, čes. a angl.
1946/1947
kar 56
714
Vyúčtování kancelářských výdajů v souvislosti s
těžařskými aktivitami Charlese Parishe, čes. a něm.
1938/1945
kar 56
715
Korespondence Charlese Parishe v souvislosti s jeho
těžařskými aktivitami, čes. a něm.
1938/1946
kar 56
716
Vkladní knížka Okresní záložny hospodářské Žamberk,
Charles Parish (1899-1976), čes.
1932/1934
kar 57
717
Vkladní knížka Poštovní spořitelny, Karel Parish, čes.
1945/1947
kar 57
718
Vkladní knížka Lidové záložny v Žamberku, Oskar Parish
(1864-1925), čes.
1935/1937
kar 57
719
Městská spořitelna Žamberk, peněžní účet, čes.
1942/1945
ukn 47
1931/1935
ukn 48
1929
kar 57
1943/1945
kar 57
-uložena v kar 57
720
Vyúčtování plateb poštovného a dopravného, čes.
-uloženo v kar 57
721
Neuskutečněný záměr zakoupit panství Tillowitz v
Pruském Slezsku, něm.
-mapa 97 x 90 cm (podlepená plátnem), obchodní
korespondence, ocenění panství, výnosy
722
Charles Parish (1899-1976) jako uchazeč o statek
Thomaswaldau ve Slezsku, dědictví jeho manželky, orig. a
opis, čes. a něm.
-úřední a osobní korespondence, opis poslední vůle Hanse
Oppersdorffa, popis statku aj.
- 72 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
723
Inventář stříbra, Žamberk, čes.
1945
kar 57
724
Okresní národní výbor v Žamberku potvrzuje převzetí
pohraničního revíru Zaječiny Charlesem Parishem, čes.
1945-07-27
kar 57
725
Okresní národní výbor v Žamberku souhlasí s navrácením
majetku Charlesu Parishovi, čes.
1945-08-18
kar 57
726
Přihláška vkladů Charlese Parishe (1899-1976), čes.
1945-11-16
kar 57
1945/1946
kar 57
-přiložena Hypotéční knížka "Městské spořitelny v
Žamberku"
727
Zemské finanční ředitelství odmítá stížnost Charlese
Parishe ohledně důchodové daně, čes.
-přiložen dopis advokáta Ladislava Guta
728
Přihláška majetku Charlese Parishe, čes.
1946
kar 57
729
Předpis Místního národního výboru v Žamberku o odvodu
hus a kachen, čes.
1946-08-28
kar 57
730
Účet obuvníka Fr. Kalouse, Žamberk, čes.
1948-04-09
kar 57
731
Jednání o koupi 55 ha lesa od hraběte Dobřenského na
panství Potštejn, čes. a něm.
1938/1939
kar 58
-úřední a osobní korespondence Charlese Parishe a F. J. A.
Dobřenského, zatímní smlouva trhová a kupní aj.
Korespondence
Korespondence rodinná přijatá
732
Attems, Josef Kalasanský, synovec, něm.
1941
kar 58
733
Attemsová, Alžběta, roz. Parishová, sestra, něm., angl.,
maď. a čes.
1929/1946
kar 58
1930/1946
kar 58
-k některým dopisům přiloženy odpovědi; přiloženy též
jiné dokumenty, mj. k listu z 25.11. 1936 účet za opravu
auta v maď.
734
Freudenthal, Rudolf, švagr, z Immendorfu, něm.
- 73 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
735
Freudenthalová, Harriet, roz. Parishová, sestra, něm.
1936/1943;
s.d.
kar 58
736
Cherbuliez, Toni, něm.
1926-02-26
kar 58
737
Parish, František Jiří, syn, čes.
1941/1946
kar 58
738
Parish, Georg Marmaduke, bratr, něm.
1914/1915
kar 58
739
Parish, Karel, syn, čes. a něm.
1942/1946
kar 58
1943/1944
kar 58
-německý dopis z května 1946 adresován oběma rodičům
740
Parish, John, bratranec, něm.
-přiložena odpověď Charlese Parishe z 2.3. 1944
741
Parish, Jan, syn, čes.
1942/1946
kar 58
742
Parish, Oskar (1864-1925), otec, něm.
1915/1918
kar 58
743
Parishová, Adelhaid, matka, něm.
1915
kar 58
744
Parishová, Alžběta, roz. Oppersdorffová, manželka, něm.
1942/1943
kar 58
745
Parishová, Alžběta (n. 1927), dcera, čes.
1942/1943
kar 58
746
Parishová, Anna, neteř, něm.
1939/1942
kar 58
747
Parishová, Georgina, roz. Jungová, teta, něm.
1925/1944
kar 58
748
Parishová, Marie Harriet (n. 1930), dcera, čes.
1942
kar 58
749
Parishová, Marie Helena, sestra, něm.
1915-10-29
kar 58
750
Parishová, Markéta (n. 1921), dcera, něm.
1942/1943
kar 58
751
Wiedersperg, Hans, strýc, něm.
1941
kar 58
752
Přání od dětí k narozeninám, sešitek zelené barvy 15 x 17
cm, něm., angl. a franc.
1934
kar 58
753
Listy z Plander od neurčeného pisatele, něm. a čes.
1945; s.d.
kar 58
754
Listy z Immendorfu od neurčených pisatelů, něm.
1945; s.d.
kar 58
Korespondence přijatá ostatní
- 74 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
755
Ashbrooková, Lucie, Filadelfie, telegram, angl.
1938-04-14
kar 58
756
Autoklub Republiky československé, čes.
1928/1947
kar 58
-jedenkrát Východočeský autoklub v Hradci Králové
757
Barteček, Václav, lesní, čes.
1945
kar 58
758
Bass, Eduard, spisovatel, poděkování za výpomoc po
bombardování, čes.
1945-04-09
kar 58
759
Berní správa v Žamberku, něm.
1939-05-17
kar 58
760
Berwyn, Newton, Pensylvánie, telegram, angl.
1938-03-15
kar 58
761
Brabec, Antonín, čes.
1938-12-19
kar 58
762
Bílek, František, sochař, objednávka pro lesní hřbitov v
Žamberku, čes.
1940-12-12
kar 58
763
Bubnová z Litic, hraběnka, něm.
1945-07-03
kar 58
-přiložena odpověď z 18.7. 1945
764
Carstens, Hugo, v genealogické záležitosti, něm.
1938-12-30
kar 58
765
Cibulka, Josef, umělecký historik, vzájemná
korespondence, čes.
1941/1945
kar 58
766
Církev československá v Žamberku, čes.
1945-08-24
kar 58
767
Červinka, František, realitní sensál, čes.
1939
kar 58
768
Československá strana lidová, žádost o finanční příspěvek,
čes.
1945-10-05
kar 58
769
Děkanský úřad v Chrasti u Chrudimi, v genealogické
záležitosti, čes.
1938-05-27
kar 58
-přiložen opis odpovědi z 2.6. 1938
770
Děkanský úřad v Žamberku, pozvánka k bohoslužbě, čes.
1939-02-16
kar 58
771
Deym, hrabě, v záležitosti návštěvy krále Friedricha
Augusta, něm.
1931-07-12
kar 58
-přiložen vlastnoruční list Friedricha Augusta z 25.6. 1931
- 75 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
772
Dobřenský, Jan, čes.
1945; s.d.
kar 58
773
Drábek, Jan, advokát, čes.
1946
kar 58
-s kopií odpovědi z 11.5. 1946
774
Dopita, Hynek, ředitel pojišťovny STAR v Hradci
Králové, čes.
1941-06-09
kar 58
775
Dostálek, Jan, ministr, čes.
1941
kar 58
-s kopií odpovědi Charlese Parishe z 10.7. 1941
776
Dovrtěl, Ignác, děkan v Ústí nad Orlicí, oboustranná
korespondence, čes.
1940/1945
kar 58
777
Findejs, Isidor, čes.
1941-05-01
kar 58
-s kopií odpovědi ze 7.5. 1941
778
Fischel, Arthur, něm.
1924
kar 58
779
Fröde, Vratislav, v záležitosti Parishovy knihovny, čes.
1941
kar 58
1937-07-18
kar 58
-s kopiemi odpovědí
780
Fuchs Birnbach, von. A., něm.
-s kopií odpovědi z 20.7. 1937
781
Gollová, chůva, něm.
1904/1905
kar 58
782
Gothajský almanach, něm.
1936-03-07
kar 58
1946-02-04
kar 58
-přílohou náčrty a poznámky o německých větvích rodu
Parish
783
Gut, Ladislav, advokát, čes.
-s kopií odpovědi z 2.5. 1946
784
Gut. Vladimír, čes.
1929-11-04
kar 58
785
Habr, František, učitel, žádost o příděl dřeva, čes.
1945-08-04
kar 58
786
Hasičský spolek, Rokytnice v Orlických horách, něm.
s.d.
kar 58
- 76 -
inv. č.
787
obsah
datace
Helfert, Zdeněk, čes.
evid. jednotka
1941-10-06
kar 58
1938/1940
kar 58
1946-06-21
kar 58
-s kopií odpovědi z 20.8. 1941
788
Hlavsa, Erich, čes.
-s kopií odpovědi z 18.11. 1939 a listem drogisty Ruppa v
záležitosti učně E. Hlavsy
789
Hrobař, František, čes.
-s kopií odpovědi z 26.1. 1946
790
Chlebounová, Anna, čes.
1930-04-11
kar 58
791
Chrast, ředitelství velkostatku, čes.
1947-09-20
kar 59
-s kopií odpovědi z 24.11. 1947
792
Jedličkův ústav pro zmrzačelé, čes.
1939-11-14
kar 59
793
Kellog, Walter, New York, angl.
1924/1946
kar 59
-s kopiemi odpovědí z r. 1947 a soupisem map
794
Kinský, F. X. (spolupodepsáni Fürstenberg a Valdštejn), v
záležitosti konzervativní agrární strany, něm.
1930-02-20
kar 59
795
Kirsch, Edmond, v otázce historie průmyslu na
Žambersku, čes.
1940-11-04
kar 59
796
Kirsch, Richard, vzájemná korespondence, čes.
1940/1941
kar 59
797
Kleber, Vincenc, zranění při srážce s automobilem, čes.
1940/1941
kar 59
-přiložen opis listu Charlese Parishe nemocnici v Ústí nad
Orlicí z 25.9. 1941
798
Klub československého peněžnictví, čes.
1930-01-22
kar 59
799
Knoedler, M. a Co., v otázce restaurování obrazů, angl.
1935
kar 59
1937-03-24
kar 59
-přílohou ceník restaurování a údaje o firmě
800
Koblih, Robert, okresní hejtman, čes.
-s kopií odpovědi z 8.4. 1937
- 77 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
801
Kramář, Vincenc, umělecký historik, čes.
1927-12-06
kar 59
802
Kubíček, Leoš, sochař, oboustranná korespondence, opis a
orig.,
1940
kar 59
803
Kubín, Guido, čes.
1938-12-22
kar 59
-s kopií odpovědi ze 3.1. 1939
804
Liechtenstein, kníže, vzájemná korespondence, něm.
1938
kar 59
805
Lipsová, Berta, v otázce finanční podpory, něm.
1937/1946
kar 59
-přiložen přípis Charlese Parishe městské spořitelně v
Žamberku z r. 1946
806
Lyžaři Klubu československých turistů, odbor Hradec
Králové, čes.
1938-03-18
kar 59
807
Mackenzie, S., angl.
1924
kar 59
808
Městská spořitelna v Žamberku, čes.
1948-02-18
kar 59
809
Místní národní výbor v Brandýse nad Orlicí, čes.
1946
kar 59
-s kopií odpovědi ze 14.8. 1946
810
Místní národní výbor Litice nad Orlicí, čes.
1945-06-29
kar 59
811
Místní národní výbor Žamberk, vzájemná korespondence,
čes.
1945/1948
kar 59
812
Ministerstvo zemědělství, oboustranná korespondence,
opis a orig., čes.
1937/1945
kar 59
813
Moravec, Otakar, prodej velkostatku Žamberk, čes.
1930-03-10
kar 59
814
Národní společnost čs. pěstitelů a milovníků jiřin, čes.
1941-05-04
kar 59
-s kopií odpovědi z 10.5. 1941
815
National Geographic Society, Washington, s prospekty
vydavatelství, angl.
1939-03-13
kar 59
816
Návesník, J., bývalý ředitel velkostatku Žamberk, čes.
1945-07-18
kar 59
817
Nostic, hrabě, něm.
1930-12-23
kar 59
- 78 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
818
Okresní národní výbor Žamberk, vzájemná korespondence,
čes.
1945/1946
kar 59
819
Okresní národní výbor Třebíč, čes.
1946-11-23
kar 59
-s kopií odpovědi z 2.12. 1946
820
Okresní nemocenská pojišťovna v Žamberku, čes.
1927-11-22
kar 59
821
Okresní poradní sbor zemědělský v Žamberku, čes.
1941-03-13
kar 59
822
Okresní Sdružení chovatelů hospodářského zvířectva v
Žamberku, čes.
1946-10-21
kar 59
-s kopií odpovědi z 23.10. 1946
823
Organisace otců a matek početných rodin se sídlem v
Praze, čes.
1940-02-05
kar 59
824
Pilati, A., hrabě, Bad Warmbrunn, něm.
1940/1941
kar 59
825
Pisařík, Jaroslav, čes.
1940-06-19
kar 59
826
Prückner, C., ve finanční záležitosti, něm.
1938
kar 59
827
Prudentia, všeobecná pojišťovna, oboustranná
korespondence, čes.
1940/1941
kar 59
828
Radouš, František, čes.
1941-03-01
kar 59
829
Rattenbach, A. N., Londýn, v otázce prodeje dřeva, angl.
1946-12-31
kar 59
830
Reich, Eduard, sekční šéf ministerstva zemědělství, čes.
1939-04-03
kar 59
-s kopií odpovědi ze 14.4. 1939
831
Retz, ředitelství velkostatku, něm.
1926-08-08
kar 59
832
Ruffer a spol. pojišťovací oddělení Hradec Králové, čes.
1940-05-11
kar 59
833
Salava, Václav, čes.
1941-06-15
kar 59
-s kopií odpovědi z 23.9. 1941
834
Sdružení přátel baroka, čes.
1940-09-14
kar 59
835
Sedláček, Vojtěch, malíř
1942/1943
kar 59
- 79 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
-přiloženo foto Sedláčku obrazu "Orlické hory od
Žamberka"
836
Sekuritas, pojišťovna, něm.
1926/1927
kar 59
837
Schenker, cestovní kancelář, v záležitosti polského viza,
čes.
1926-02-15
kar 59
838
Schottner, Alois, žádost o politickou pomoc, angl.
1939-02-06
kar 59
1940-05-06
kar 59
1940-03-12
kar 59
1938-10-19
kar 59
-s kopií odpovědi z 23.2. 1939
839
Smejkal, František, čes.
-s kopií odpovědi z 10.6. 1940
840
Sportovní klub Žamberk, čes.
-s kopií odpovědi z 20.3. 1940
841
Strisch, Ferdinand, v lovecké záležitosti, něm.
-s kopií odpovědi z 24.10. 1938
842
Stubenberková, Anna, telegram, něm.
1947-02-06
kar 59
843
Svaz československých velkostatkářů, vzájemná
korespondence, čes.
1926/1941
kar 59
844
Svaz přátel rodopisu, čes.
1947-08-01
kar 59
845
Svobodné noviny, předplatné, čes.
1948-05-05
kar 59
846
Štaffa, Jaroslav, koupě pražského paláce, čes.
1940-10-30
kar 59
-s kopií odpovědi z 19.11. 1940
847
Technické muzeum Praha, čes.
1928-09-04
kar 59
848
Tenisový klub Hradec Králové, čes.
1930-03-10
kar 59
849
Uhmann, Karl, vzájemná korespondence, něm.
1940
kar 59
850
Ulrich, Vladimír, lov ryb na Žambersku, vzájemná
korespondence, čes.
1945
kar 59
851
Úřadovna Národní pomoci v Žamberku, čes.
1942-01-27
kar 59
- 80 -
inv. č.
852
obsah
Ústav pro kulturní, hospodářské a sociální povznesení
severu a východu Čech, vzájemná korespondence, čes.
datace
evid. jednotka
1941
kar 59
-přiloženy stanovy Ústavu
853
Vanický, schůze kladského výboru, čes.
1946-02-20
kar 59
854
Volkmer, Hynek, dopisnice, čes.
1945-08-30
kar 59
855
Voráček, F., čes.
1941-01-30
kar 59
1941-08-24
kar 59
-s kopií odpovědi ze 4.2. 1941
856
Vydra, Václav, člen státní činohry v Praze, čes.
-s kopií odpovědi z 29.8. 1941
857
Werneck, Heinrich, něm.
1919
kar 59
858
Wirth, Zdeněk, umělecký historik, čes.
1940-07-17
kar 59
1941-02-28
kar 59
1946
kar 59
-s kopií odpovědi z 19.7. 1940
859
Wollmuth, Vladimír, nabídka grafik M. Švabinského, čes.
-s kopií odpovědi z 18.3. 1941
860
Worliczek, Camillo, nabídka odkoupení velkostatku
Žamberk, čes.
-s kopií odpovědi z 26.6. 1946
861
Zemský svaz Čs. myslivecké jednoty pro zemi českou v
Praze, čes.
1939-05-09
kar 59
862
Zítko, Václav, dotaz stran uskladnění dřeva v Žamberku,
čes.
1948-05-05
kar 59
863
Blahopřání ke stříbrné svatbě, čes. a něm.
1946
kar 59
864
Přání k novému roku, čes.
1943/1947
kar 59
865
Korespondence k neuskutečněné lovecké výpravě do
Rumunska, orig. a opisy, čes., něm., franc. a rumunsky
1938/1938
kar 59
-přiloženy též prospekty a pokyny ohledně lovu
- 81 -
inv. č.
866
obsah
datace
Korespondence k umístění části sbírek Zemské galerie v
Praze na žamberském zámku za války, čes. a něm.
evid. jednotka
1943/1945
kar 59
-mj. korespondence uměleckého historika a ředitele
Českomoravské zemské galerie Jos. Cibulky
867
Korespondence k výchově a studiu dětí Charlese Parishe
(1899-1976), čes. a něm.
1936/1945
kar 59
868
Korespondence týkající se zaměstnaneckých otázek na
velkostatku Žamberk, čes. a něm.
1930/1947
kar 59
869
Korespondence k otázce zrušení vnucené správy na
velkostatku Žamberk, čes.
1945/1946
kar 59
1924/1948
kar 60
-v tom též dokumenty ke zřízení právní poradny pro
velkostatkáře v této záležitosti
870
Obchodní korespondence, čes., něm. a franc.
Korespondence odeslaná
871
Adam, Karel, opis, čes.
1938
kar 60
872
Ambassador, hotel, přeplatek účtu, opis, čes.
1941-03-25
kar 60
-přiložena kopie odpovědi
873
Archiv, městský, Hamburk, oboustranná, opis. a orig.,
něm. a čes.
1936/1940
kar 60
874
Assicurazioni Generali, Terst, oboustranná korespondence,
opis a orig., čes.
1945
kar 60
875
Bad Warmbrunn, korespondence k vydání pasu do lázní
pro Alžbětu Parishovou, její dceru Markétu a řidiče
Dvořáka, opis, něm.
1940/1941
kar 60
876
Bartošovice, korespondence k patronátu nad zdejší
farností, opis a orig., něm.
1941
kar 60
877
Biskupská konsistoř, Hradec Králové, orig. a opis, čes.
1946-08-13
kar 60
878
Borůvková, Růžena, opis, něm.
1938-12-17
kar 60
879
Brunclík, Karel, advokát, opis a orig., oboustranná
korespondence, čes.
1946
kar 60
- 82 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
880
z Bubna, Mikuláš, ministr zemědělství, oboustranná
korespondence, opis a orig., čes.
1940
kar 60
881
Cíl, cestovní kancelář, opis, čes.
1938/1939
kar 60
882
Čadek, vrchní tajemník, koupě mincí, opis, čes.
1940-04-08
kar 60
883
Černocký, Ladislav, ministerský rada ministerstva vnitra,
opis, čes.
1940-03-02
kar 60
884
Esplanade, hotel, opis, čes.
1940-03-01
kar 60
885
Fischer, Jaroslav, otázka vnucené správy, opis, čes.
1942-02-23
kar 60
886
Freudenthal, Rudolf, švagr, něm.
1930/1936
kar 60
-list z r. 1936 je psán z paluby lodi cestou do Ameriky
887
Fritsch, lesní, opis, něm.
1938-12-19
kar 60
888
Hájková, Anna, opis, čes.
1940-04-24
kar 60
889
Heidrich, Arnošt, vyslanec, oboustranná korespondence,
opis a orig., čes.
1945
kar 60
890
Hřbitovní komise Nienstedten, koncept a opis, něm.
1939
kar 60
891
Chotěboř, předseda Místního národního výboru, čes.
1945-11-12
kar 60
892
Illustrated Sporting and Dramatic News, redakce, opis,
angl.
s.d.
kar 60
893
Jakubec, Josef, děkan, Žamberk, opis, čes.
1940-04-08
kar 60
894
Kaláb, L., profesor v Hradci Králové, rybolov, čes.
1940-03-11
kar 60
895
Kalousek, Jaroslav, jáhen, oboustranná korespondence,
čes.
1939
kar 60
896
Kancelář prezidenta republiky, oboustranná
korespondence, opis a orig., čes.
1938
kar 60
897
Kašpar, Karel, arcibiskup, opis, čes.
1940-05-15
kar 60
898
Kliment, advokát, Žamberk, opis, čes.
1939-11-18
kar 60
- 83 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
899
Klob, Bedřich, oboustranná korespondence, opis a orig.,
čes.
1938-04-02
kar 60
900
Knop, Karel, oboustranná korespondence, dodávka
tenisových míčků, opis a originál, čes.
1941
kar 60
901
Kocourek, František, rozhlasový redaktor, opis, čes.
1939/1940
kar 60
902
Kodat, František, oboustranná korespondence, opis a orig.,
čes.
1941
kar 60
903
Krajské hejtmanství Hradec Králové, pas pro řidiče
Dvořáka, opis, čes.
1939
kar 60
904
Krejčí, Ludvík, generál, opis, čes.
1937-07-09
kar 60
905
Leonhardi, Anton, Piešťany, opis, čes.
1938-05-14
kar 60
906
Lier, Miloš, archivní rada, opis, čes.
1941-09-10
kar 60
907
Lobkovic, Jan, opis, čes.
1940-03-21
kar 60
908
Musil, Jan, odborový přednosta Zemědělské rady, opis,
čes.
1941-05-02
kar 60
909
Nádherný, Jiří, baron, opis, něm.
1942-02-02
kar 60
910
Náprstek, ing. referent oddělení pro chov hospodářského
zvířectva Zemědělské rady, opis, něm.
1941-05-02
kar 60
911
Nature, časopis, opis, angl.
s.d.
kar 60
912
Německý konzulát v Liberci, opis a orig., něm.
1928/1936
kar 60
913
Neues Wiener Journal, opis, něm.
1938-03-23
kar 60
914
Oberlandrat v Hradci Králové, pasová záležitost, opis,
něm.
1940/1941
kar 60
915
Odbočka čs. jednoty ovocnické, Žamberk, opis, čes.
1947-01-03
kar 60
916
Okresní národní výbor Ústí nad Orlicí, obvinění z
kolaborace, čes.
1945-11-14
kar 60
-přiložen opis vyhlášky v Sudislavi nad Orlicí v níž byl
Charles Parish zařazen mezi zrádce a kolaboranty
- 84 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
917
Okresní poradní sbor, čes.
1941-03-18
kar 60
918
Ottenová Margareta, Otten Georg, vzájemná
korespondence, opis a orig., něm.
1939/1941
kar 60
919
Der Philatelist, redakce, opis, něm.
1939-08-17
kar 60
920
Pícha, Mořic, biskup královéhradecký, oboustranná
korespondence, opis a orig., čes.
1936/1942
kar 60
921
Plesinger-Božinov, Miroslav, vyslanec, opis, čes.
1938-09-02
kar 60
922
Poche, Emanuel, umělecký historik, oboustranná
korespondence, opis a orig., čes.
1940/1943
kar 60
923
Richter von Binnethal, Friedrich, Štýrský Hradec, něm.
1935
kar 60
924
Roman, lesní rada, Hradec Králové, opis, čes.
1945-08-28
kar 60
925
Rous, Gustav, sochař, Vídeň, oboustranná korespondence,
opis a orig., něm.
1939/1940
kar 60
926
Ředitelství národní bezpečnosti, vydání pasu, opis, čes.
1946-08-15
kar 60
927
Selichar, Jan P., konsistorní rada, opis, čes.
1938-03-30
kar 60
928
Schwarzenberg, František, ve věci náhrady škod za
průchod sovětských armád, opis, čes.
1945-05-28
kar 60
929
Státní úřad statistický, vzájemná korespondence v otázce
národnosti Parishovy rodiny, opis a orig., čes.
1936/1939
kar 60
930
Taraska, Stanislav, opis, čes.
1940
kar 60
931
Toman, František, opis, čes.
1941-03-20
kar 60
1940/1941
kar 60
-přiloženo parte k úmrtí Matyldy Tomanové
932
Trampota, Jan, malíř, oboustranná korespondence, opis a
orig., čes.
-koupě obrazu "Pěčín na podzim"
933
Vavruška, ředitel, opis, čes.
1946-01-26
kar 60
934
Vavřík, Karel, obchodník, opis, čes.
1941-01-29
kar 60
- 85 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
935
Veselý, Karel, malíř, oboustranná korespondence, opis a
orig., čes.
1941
kar 60
936
Vondráček, F., architekt, opis, čes.
1939-01-11
kar 60
937
Wagner, přednosta Státního památkového úřadu v Praze,
opis, čes.
1946-08-13
kar 60
938
Zářecký, poslanec, opis, čes.
1941-05-02
kar 60
939
Závodní výbor velkostatku Žamberk, opis, čes.
1945-08-19
kar 60
940
Žádosti farním úřadům v českých zemích o vyhledání
matričních údajů o šlechtě, oboustranná korespondence,
opis a orig., čes. a něm.
1939/1941
kar 60
Korespondence cizí a neurčená
941
Dopisy a pohledy Charlesu Parishovi (1899-1976) od
neurčených pisatelů, čes., něm. a angl.
1915/1948;
s.d.
kar 60
942
Listy z Bad Warmbrunnu, něm.
1938/1941
kar 60
943
Korespondence v záležitosti lovů v Německu, něm.
1930
kar 60
-přiloženy popisy revírů, jména střelců aj.
944
Korespondence ke sporu s vrchním finančním komisařem
v Žamberku, něm.
1937
kar 60
945
Dopisy Charlese Parishe neznámým adresátům, opis a
orig., něm.
1938/1945
kar 60
946
Doleček, František říšskému protektorovi Wilhelmu
Frickovi ve věci odsouzení jeho bratra Vincence Dolečka,
něm.
1944-06-09
kar 60
1924
kar 60
1941-04-28
kar 60
-přiložen český překlad Dolečkova listu soudu do
Drážďan, s.d.
947
Hörbinger, Jaroslav, správce živnostenské banky, řediteli
žamberského velkostatku J. Návesníkovi, čes.
-týká se převozu koní do Německa; přiložen list advokáta
Z. Chytila v téže věci
948
Jandík, Jiří, Zemědělské radě pro Čechy, žádost o místo,
čes.
- 86 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
949
Reynolds, Walter N., Walteru G. Keloggovi, o
parishovském majetku v USA, angl.
1930-05-25
kar 60
950
Steffanová, Melanie, městskému úřadu v Hostinném, něm.
1940-02-14
kar 60
Ostatní materiál
Spolkový, společenský a veřejný život Charlese Parishe (1899-1976)
951
Snídaňové menu na svatbě Charlese Parishe, kartička 9 x
14 cm, něm.
952
Menu, Potštejn, karta 10 x 15 cm, franc.
953
Dokumenty ke svatbě na zámku Bad Warmbrunn, něm.
1921-02-03
kar 60
kar 60
1939-06
kar 60
1940/1941
kar 60
-program, seznam hostí, zasedací pořádek
954
Národohospodářský sbor pro Žambersko, čes.
-plány a projekty činnosti
955
Karel (Charles) Parish - členský průkaz čsl. strany lidové v
Žamberku, čes.
1945-08-01
kar 60
956
Komenského oslavy v Brandýse nad Orlicí, čes.
1945
kar 60
1945
kar 60
-pozvánka, korespondence
957
Národní klub při ministerstvu zahraničí, čes.
-pozvánka ke vstupu a Parishova souhlasná odpověď
958
Karel (Charles) Parish - legitimace včelařského spolku,
čes.
1946
kar 60
959
Karel (Charles) Parish - členský průkaz Autoklubu RČS,
čes.
1946
kar 60
960
Předplatné člena "National Geographic Society", USA,
angl.
1947-08-01
kar 60
961
Předplatné britského tisku, novinářství "Orbis", čes.
1948
kar 61
962
Poděkování hasičského sboru v Žamberku za finanční dar,
čes.
s.d.
kar 61
- 87 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
963
Ministerstvo školství a národní osvěty upravuje návštěvní
řád zámeckého parku Žamberk, čes.
s.d.
kar 61
964
Podpůrný spolek vojáků v Mladkově jmenuje Charlese
Parishe (1899-1976) svým protektorem, diplom 56 x 49
cm, něm.
1926-02
fas 1
965
Sportovní klub v Žamberku jmenuje Charlese Parishe
svým čestným členem, diplom 50 x 65 cm, čes.
1932-03-15
fas 1
966
Diplom z celostátní výstavy psů v Praze pro Charlese
Parishe, čes.
1933-05-21
fas 1
967
Čestný diplom Zemědělské jednoty československé
republiky v Praze za vystavené psy irské vlčí, 62 x 52 cm,
čes.
1933-05-20
fas 1
968
Sbor dobrovolných hasičů v Žamberku jmenuje Karla
(Charlese) Parishe svým zakládajícím členem, diplom 64 x
49 cm, čes.
1934-01-20
fas 1
969
Sdružení pro postavení pomníku císaři Františku Josefovi
ve Vídni jmenuje Charlese Parishe (1899-1976) svým
podporovatelem, diplom 27 x 36 cm, něm.
1937
fas 1
s.d.
fas 1
-přiloženo písemné poděkování Parishovi z května 1937
970
Masarykova liga proti tuberkulose vzdává Karlu
(Charlesu) Parishovi dík za finanční dar, diplom 32 x 47
cm, čes.
Lovecké a honební záležitosti
971
Lovecká kniha Charlese Parishe, zdobena kovovou
siluetou letícího ptáka, 16 x 20cm, něm. a franc.
1911/1939
ukn 59
-vloženy další lovecké doklady včetně záznamu o odstřelu
v r. 1939; uloženo v kar 61
972
Střelecké výsledky Charlese Parishe (1899-1976) z
berlínské zkušebny pro ruční střelné zbraně, sešit 13 x 19
cm, něm.
1926
kar 61
973
Povolenky na přepravu ulovené zvěře z Kanady pro
cizince, angl.
1931
kar 61
974
Kniha s podpisy návštěv na honech v oboře Park v
Žamberku, něm., čes., angl. a ital.
1933/1945
rkp 39
- 88 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
-uložena v kar 61
975
Střelecká kniha Žamberk, něm. a čes.
1937/1947
ukn 60
1939/1947
ukn 61
- uloženo v kar 61
976
Lovecká kniha Charlese Parishe, něm. a čes.
-vloženy dva listy odstřelu a 6 záznamů úlovku z lovů v
Chlumci nad Cidlinou, Častolovicích, Dymokurech aj.;
uloženo v kar 61
977
Okresní hejtmanství Rychnov nad Kněžnou odnímá
Charlesi Parishovi lovecké povolení a nařizuje mu
odevzdat zbraně, něm.
1942-09-30
kar 62
978
Povolenka k rybolovu na Divoké Orlici pro Charlese
Parishe, čes. a něm.
1943
kar 62
979
Náčrt postavení střelců při honu v žamberské zámecké
oboře 27.10. 1947, 29 x 23 cm, natrženo, čes.
1947
kar 62
980
Výzva Okresního národního výboru v Žamberku v
záležitosti ochrany zvěře, čes.
1948-01-12
kar 62
981
Politická očista Okresního mysliveckého spolku v
Žamberku, čes.
1948-03/19
48-05
kar 62
982
Stanislav Miekota, O výživě spárkaté zvěře se vztahem k
letošní říji na Břeclavsku, tisk, čes.
1934
tip 10
-uloženo v kar 62
Noviny, letáky, plakáty, oznámení
983
Výtisk novin "Samostatnost", čes.
1938-09-22
kar 62
984
Oznámení německé vlády o připravované okupaci zbytku
Československa, leták 22 x 32 cm, čes. a něm.
1939-03-10
kar 62
985
Úmrtní oznámení - Rosa Knappová, něm.
1938-12-14
kar 62
986
Dokumentace k připravované výstavě Ikonografie
Žamberska, čes.
1940
kar 62
987
Výzva Městského úřadu Žamberk ke sbírce barevných
kovů, čes.
1941-06-05
kar 62
- 89 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
988
Pozvánka Národního souručenství v Žamberku na koncert
k oslavě stých narozenin Antonína Dvořáka, čes.
1941-05-24
kar 62
989
Oznámení o konání svatováclavské mše v Žamberku, čes.
1941-09-28
kar 62
990
Potvrzení obecního sběrného výboru pro sbírku potřeb o
převzetí oblečení od Karla (Charlese) Parishe, čes.
1942-01-14
kar 62
991
"Der Neue Tag", Noviny pro Čechy a Moravu
(Tageszeitung für Böhmen und Mähren), oznámení o
vyhlášení výjimečného stavu po atentátu na R. Heydricha,
něm.
1942-05-28
kar 62
992
Německé plakáty z doby nacistické okupace, něm.
s.d.
kar 62
993
Úmrtní oznámení - Jaroslav Šternberk, něm.
1943-02-04
kar 62
994
Nařízení nacistických úřadů o přidělení žamberského
zámku pro potřeby koňského lazaretu zbraní SS, něm.
1944-10-09
kar 62
995
Úmrtní oznámení - Zdeněk Helfert, čes.
1945-05-14
kar 62
996
Přihláška k soupisu nepřátelského majetku, Karel
(Charles) Parish s rodinou, čes.
1946-04-06
kar 62
997
Kandidátní listina Československé sociálně demokratické
strany dělnické do obecního zastupitelstva, čes.
s.d.
kar 62
Jiné záležitosti
998
Charles Parish, agenda životního pojištění, pojišťovna
Fénix (Phoenix) a Star, něm. a čes.
1920/1945
kar 62
999
Charles Parish, úrazové pojištění, pojišťovna Sekuritas,
čes. a něm.
1934/1944
kar 62
-přiložena pojistka pro Parishova řidiče Oldřicha Dvořáka
1000
Agenda soudního sporu mezi Charlesem Parishem a
řezníkem O. Olexou (dopravní nehoda), opis a orig., čes.
1923/1924
kar 62
1001
Agenda soudního sporu mezi Charlesem Parishem a
pekařem Františkem Hoffmanem z Litomyšle, opis. a orig.,
čes.
1923/1924
kar 62
-střet Parishova automobilu s Hoffmanovou dcerou
- 90 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
1002
Písemnosti týkající se dopravního přestupku Charlese
Parishe (rychlá jízda přes obec), čes.
1925
kar 62
1003
Daňový přestupek Charlese Parishe, pokuta od berního
úřadu Hradec Králové, čes.
1926
kar 62
1004
Západočeský dostihový klub v Plzni kvituje Charlese
Parishe (1899-1976) ze složení 1000 Kč dobrovolného
úpisu, čes.
1923-06-01
kar 62
1005
Informace Autoklubu Republiky československé o placení
daně z motorových vozidel, čes.
1928-11-12
kar 62
1006
Papež Pius IX. uděluje Charlesu Parishovi komturský kříž
řádu sv. Řehoře s hvězdou, něm., ital. a lat.
1929
kar 62
1929/1931
kar 62
-korespondence s papežskou kanceláří a arcibiskupskou
konsistoří, listy od královéhradeckého biskupa Karla
Kašpara
1007
Soukromé kino Charlese Parishe na zámku v Žamberku,
něm.
-smlouvy s distribučními společnostmi, účty
1008
Sešit básní, černá obálka 12,5 x 20,5 cm, něm.
s.d.
kar 62
1009
Genealogické pátrání Charlese Parishe o rodě Parishů ve
Velké Británii, angl.
1934/1935
kar 62
1944
kar 62
1939/1944
kar 62
1940-07-13
kar 62
-korespondence s "Preventive Mission and Ladies´
Association for friendles Girls" v Bath, se skotskými
matričními úřady a farnostmi aj.
1010
Genealogické pátrání Charlese Parishe o rodě
Oppersdorffů a jeho vazbách na Parishe, něm., čes. a lat.
-korespondence ze zámku Horní Hlohov, korespondence s
faráři, list proboštu litomyšlskému, poznámky a výpisy,
opis testamentu Sofie Oppersdorffové aj.
1011
Agenda Charlese Parishe jako předsedy správní rady
pojišťovny Prudentia, čes. a něm.
-stanovy, výroční zprávy, úřední korespondence aj.
1012
Osvědčení četnické stanice v Žamberku o Parishově
žádosti o povolení chovu holubů, čes. a něm.
- 91 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
1013
Charles Parish žádá o vystavení průjezdního povolení, čes.
a něm.
1942-06-18
kar 62
1014
Lístek na odběr obuvi, čes.
1943
kar 62
1015
Okresní národní výbor v Žamberku schvaluje trhovou
smlouvu mezi Charlesem Parishem a manželi Františkem a
Marií Štěpánkovými, čes.
1945
kar 62
1945-08-18
kar 62
-opis smlouvy přiložen
1016
Okresní národní výbor v Žamberku schvaluje vrácení
majetku Charlesu Parishovi, čes.
-přiloženo osvědčení Místního národního výboru o národní
a politické spolehlivosti Karla (Charlese) Parishe
1017
Poznámky k osnovám ministerstva zemědělství, čes.
1946
kar 62
1018
Místní národní výbor o uskladnění nábytku na zámku v
Žamberku, čes.
1946-11-22
kar 62
1019
Lesní zaměstnanci velkostatku Žamberk žádají sociální
spravedlnost, čes.
1947-11
kar 62
1020
Účet Charlese Parishe za opravu zubů, čes.
1948-04-07
kar 62
-přiložen účet pro syna Františka Parishe z téhož dne
1021
Korespondence a jiné doklady o důlním podnikání
Charlese Parishe, čes.
1943/1945
kar 62
1022
Charles Parish jako zplnomocněnec hraběnky A.
Dobřenské, restituce pozemkového majetku na východním
Slovensku, čes. a slovensky
1946/1948
kar 63
-úřední korespondence, plná moc, letenka pro let z Prahy
do Bratislavy aj.
1023
Povolení repatriace pro Rosaliii Alligerovou, čes.
1947-11-04
kar 63
1024
Seznam telefonních čísel, čes.
s.d.
kar 63
1025
Vnitřní uspořádání zámku Žamberk, technické výkresy, 40
x 28 cm (3 x), 27,5 x 21, 5 (1x), 27,5 x 18 (1 x), čes.
s.d.
tvy 2
-přiložen popis budovy, obsahující rozměry jednotlivých
místností; uloženo v kar 63
- 92 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
1026
Zápisník s označením orchidejí a jiných květin ze zámecké
sbírky Žamberk, 6,5 x 10 cm, lat.
s.d.
kar 63
1027
Nomenklatura orchidejí, něm.
1927
kar 63
1028
Letní letový řád, spojení Prahy s evropskými městy, 44,5 x
36 cm, čes.
1937
kar 63
1029
B. Albert, Připomínky na polohovém plánu obce Litic nad
Orlicí, čes.
s.d.
kar 63
1030
Národní pomoc potvrzuje příjem finančního daru vdovy
Adély (Adelhaid) Parishové na konto sbírky Národní
pomoci 1941/42, čes.
1942-01-20
kar 63
1031
Zemský úřad v Praze povoluje Richardu Parishovi
(1893-1948) pobyt na území Československé republiky,
čes.
1936-03-31
kar 63
1032
Sbírka receptů, výstřižky z novin, něm.
s.d.
kar 63
1033
V duchu černého humoru pojaté fiktivní sdělení Správy
krematoria v Pardubicích, čes.
s.d.
kar 63
1034
Tereza Svatová, Pan astronom (Výňatek z
"Mladoboleslavských novin"), vzpomínka na astronoma T.
Brorsena, čes.
s.d.
kar 63
1035
Cestovní pas Františka Tomana, hajného v Liticích nad
Orlicí, čes, něm. a franc.
s.d.
kar 63
1036
Přírůstkový seznam knih, část, něm., franc. a angl.
s.d.
fas 1
1037
Záznamy o nákupech knih v pražských antikvariátech, účty
a složenky, čes.
1926/1942
kar 63
-ponecháno v orig. šanonu; též záznamy o účasti na
aukcích knih
Fotografie
1038
Portrét Charlese Parishe, 6 x 8 cm
s.d.
fsn 7
s.d.
fsn 8
-uloženo v kar 64
1039
Chov stříbrných lišek v Žamberku, 14 x 9 cm
-uloženo v kar 64
- 93 -
inv. č.
1040
obsah
datace
Různé motivy, rozměry 14 x 9 cm (2 x), 11,5 x 8,5 cm (1
x), 6,5 x 6 cm (16 x)
evid. jednotka
s.d.
fsn 9
s.d.
fsn 10
s.d.
fal 8
s.d.
fal 9
s.d.
fal 10
s.d.
fal 11
-uloženo v kar 64
1041
Svatba v Bad Warmbrunnu, 14 x 9 cm (12 ks), 17 x 11 cm
(1 ks), 14 x 20 cm (1 ks), 29 x 15 (2 ks)
-uloženo v kar 64
1042
Album fotografií rodiny Charlese Parishe (1899-1976),
20.- 30. léta 20. století, hnědá vazba, 26 x 18 cm
-uloženo v kar 64
1043
Album fotografií rodiny Charlese Parishe, 30. léta 20.
století, 23, 5 x 17 cm
-uloženo v kar 64
1044
Album fotografií, černá vazba, 19,5 x 12,5 cm
-uloženo v kar 64
1045
Album fotografií, hospodářství Charlese Parishe, zelená
vazba, 32 x 25 cm
-uloženo v kar 64
Alžběta Parishová, roz. Oppersdorffová (1902-1976),
manželka Charlese Parishe
Korespondence
1046
Attemsová, Alžběta, roz. Parishová, švagrová, něm.
1938/1942
kar 65
1047
Freudenthal, Rudolf, švagr, něm.
1940-02-04
kar 65
1048
Freudenthalová, Harriet, roz. Parishová, švagrová, něm.
1942-03-21;
s.d.
kar 65
1049
Graf, H., profesor, z Vídně, něm.
1934-09-17
kar 65
1050
Ottenová, Greta, ze Žamberka, něm.
1947-12-30
kar 65
1051
Parish, Charles (1899-1976), manžel, něm.
1942/1947;
s.d.
kar 65
- 94 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
1052
Parish, František, syn, něm.
s.d.
kar 65
1053
Parish, Jan, syn, z Písku, něm.
1943-10-11
kar 65
1054
Blahopřání od dětí, něm. a čes.
s.d.
kar 65
1055
Pelikánová, Alžběta, z Ústí nad Labem, něm.
1947-05-25
kar 65
1056
Slanina, Bohumil, prosba o kmotrovství, čes.
1940-04-23
kar 65
1941-07-08
kar 65
1940-06-05
kar 65
-s kopií odpovědi
1057
Šimeček, František, z Třebíče, něm.
-s kopií odpovědi
1058
Šulová, Drahomíra, nabídka práce u dětí, čes.
-s kopií odpovědi
1059
Wiedersperg, Josef, Plandry, něm.
1938-09-01
kar 65
1060
Chovanci sirotčince, něm.
s.d.
kar 65
1061
Obchodní korespondence, čes.
1947-04/19
47-05
kar 65
1062
Kocourková, opis, čes.
1940-08-23
kar 65
1063
Masaryková-Slavíčková, Bohumila, opis, čes.
1940-08-09
kar 65
1064
Dětem, blíže neurčeno, něm.
1945-06-18
kar 65
1065
Řediteli velkostatku, v záležitosti výplaty zaměstnancům, z
Londýna, něm.
s.d.
kar 65
1066
Korespondence od neurčených odesilatelů, něm.
1932/1946
kar 65
1067
Pohlednice Melanii Steffanové od neznámého odesilatele,
něm.
1940-01-09
poh 14
s.d.
kar 65
- uloženo v kar 65
Ostatní materiál
1068
Upomínka na první svaté přijímání v Thomaswaldau 13.4.
1912, zarámováno pod sklem 33 x 31 cm, něm.
- 95 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
1069
Osm generací předků Alžběty Oppersdorffové,
genealogické tabulky, něm.
1921
kar 65
1070
Alžběta Parishová, roz. Oppersdorffová, se vzdává
dědictví po strýci Mikuláši Chorinském, čes. a něm.
1939-06-26
kar 65
-přiložena související korespondence
1071
Stvrzenka okresní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou na
úhradu léčebných nákladů, čes.
1940-01-21
kar 65
1072
Hlášení úřadu práce v Žamberku, čes.
1942-04-14
kar 65
1073
Legitimace člena spolku na ochranu zvířat pro Karlovy
Vary a okolí, něm.
1934
kar 65
1074
Poslední vůle Alžběty Parishové, náčrt, natrženo, něm.
1944-04-22
kar 65
1075
Odkaz hraběnky Eleonory Oppersdorffové pro její neteř
Alžbětu Parishovou, náčrt, natrženo, něm.
1944-02-08
kar 65
1076
Průkaz člena čsl. strany lidové, čes.
1945-08-01
kar 65
1077
Potvrzení o vydání věcí Alžběty Parishové, uložených na
konci války v Lužici, čes.
1945-08-10
kar 65
-přiložena žádost o vydání těchto věcí
1078
Potvrzení Místního národního výboru Žamberku o národní
a politické spolehlivosti Alžběty Parishové, čes.
1945-08-09
kar 65
1079
Žádost Alžběty Parishové o osvobození od povinných
prací, čes.
1946-09-04
kar 65
Alžběta Parishová, provdaná Attemsová (nar. 1903), sestra
Charlese Parishe
1080
Rozvod Alžběty Attemsové, lat., franc. a něm.
1929/1932
kar 65
-korespondence, dokumenty z oboru církevního práva,
tištěný protokol o průběhu rozvodového řízení před
církevním soudem
1081
Povolení k pobytu v Československu pro Alžbětu (Elišku)
Attemsovou a její dceru Františku Attemsovou, čes.
1938-12
kar 65
1082
Žádost německému konzulátu v Praze o vydání cestovního
pasu pro Alžbětu Attemsovou, opis, něm.
- 96 -
1938-12-22
kar 65
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
1083
Alžběta (Eliška) Attemsová nabízí městu Rychnov nad
Kněžnou pomoc ohledně zásobování pitnou a užitkovou
vodou, orig. a opis, čes.
1940
kar 65
1084
List Alžběty Attemsové von Pehamovi, ze Stříteže, něm.
1945-02-11
kar 65
1085
Lístek Alžbětě Attemsové od neurčeného pisatele, něm.
1945-04-11
kar 65
Jan (John Marmaduke, n. 1923) Parish, syn Charlese
Parishe
1086
Sešit se záznamy o růstu Jana Parishe v prvých 17 týdnech
jeho života, něm.
s.d.
kar 65
1087
Sešit se záznamy o krmení kojence, něm.
s.d.
kar 65
1088
Upomínka na první svaté přijímání 10.4. 1933, obraz v
rámu pod sklem 20 x 29 cm, něm.
1933
kar 65
1089
Lovecká kniha, něm. a čes.
1935/1947
ukn 62
-se záznamem o chovu antilop v Žamberku; vloženy dva
"záznamy úlovku" z honu na velkostatku Chlumec nad
Cidlinou; uloženo v kar 65
1090
Legitimace Poříčního plavebního úřadu pro oblast Labe,
povolující plavbu na kanoi, resp. kajaku na Divoké Orlici,
něm. a čes.
1941/1942
kar 66
1091
Certifikáty o účasti a umístění Jana Parishe na
lehkoatletickém mistrovství Žamberka, čes.
1941-06-29
kar 66
1092
Jan Parish žádá o povolení k provozování rozhlasového
přijímače, čes. a něm.
1942-04-28
kar 66
1093
Přídělový lístek na odběr obuvi, něm. a čes.
1942-07-27
kar 66
1094
Potvrzení o lékařském vyšetření Jana Parishe v Písku, čes.
1942-10-15
kar 66
1095
Policejní přihláška, Písek, něm. a čes.
1943-09-21
kar 66
1096
Dobírkový lístek na časopis Česká myslivost, čes. a něm.
1944-03-31
kar 66
1097
Výzva žákům Vyšší lesnické školy v Písku, čes.
1944-08-10
kar 66
1098
Legitimace o členství v Prvním loveckém spolku pro okres
Žamberk, čes. a něm.
1941/1942
kar 66
- 97 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
1099
Prozatímní honební lístek pro Jana Parishe, čes.
1945-10-29
kar 66
1100
Doklady o rybaření, čes. a něm.
1945
kar 66
-rybářský lístek, povolenky k rybolovu, sportovní řád
rybářského spolku Václava Čiháka v Žamberku
1101
Potvrzení o národní a politické spolehlivosti Jana Parishe,
čes.
1945-06-14
kar 66
1102
Přihláška do kursu bezmotorového létání, čes.
1945
kar 66
-přiložena informace plachtového odboru Českého
národního aeroklubu, odbočka Písek
1103
Přihláška vkladů u spořitelny města Písku, čes.
1945
kar 66
1104
Členská legitimace čsl. strany lidové, čes.
1945-08-01
kar 66
1105
Přihláška k soupisu nepřátelského majetku fondu národní
obnovy v Praze, čes.
1946-04-10
kar 66
1106
Vysvědčení zachovalosti, čes.
1946-10-22
kar 66
1107
Blahopřání do nového roku, autor neurčen, čes.
1946-12-30
kar 66
1108
Dopis od Evy Tomanové, čes.
1948-05-03
kar 66
1109
Vkladní knížka Okresní záložny hospodářské v Žamberku,
čes.
1934/1945
kar 66
1110
Spořitelní knížka, čes.
1945/1946
kar 66
1111
Vkladní knížka Poštovní spořitelny, čes. a něm.
1944/1945
kar 66
František Jiří (Francis Georg, n. 1924) Parish, syn Charlese
Parishe
1112
Památka na první svaté přijímání 14.4. 1934, 20 x 28 cm,
čes.
1934
kar 66
1113
Lovecká kniha, něm.
1935/1947
ukn 63
1943/1945
kar 66
- uloženo v kar 66
1114
Pracovní knížka, čes. a něm.
- 98 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
1115
Přihláška vkladů, Městská spořitelna Žamberk, čes.
1945-11-20
kar 66
1116
Policejní odhláška, čes.
1945-12-13
kar 66
1117
Spořitelní knížka Městské spořitelny v Žamberku, čes.
1945/1946
kar 66
1118
Pozdrav od rodiny Šrámkovy z Dolní Malé Úpy, čes.
1946-12-20
kar 66
Karel (Charles), n. 1925) Parish, syn Charlese Parishe
1119
Dopisy od Alžběty Parishové, matky, něm.
1936/1946
kar 66
1937-08-08
poh 15
-některé adresovány současně sestře Karla Parishe Alžbětě
1120
Pohlednice od Richarda Parishe (1893-1948), něm.
- uloženo v kar 66
1121
Dopis od neznámé pisatelky z Hradce Králové, čes.
1948-02-21
kar 66
1122
Gratulace Karla Parishe neznámému adresátu, z
Lanškrouna, něm.
1937-12-03
kar 66
1123
Pozdrav sestrám Alžbětě a Markétě z Masarykovy chaty,
něm.
s.d.
kar 66
-spolupodepsáni bratři Karel a Jan Parishové, Melanie
Steffanová a učitel
1124
Dopis oberlandrátu v Hradci Králové ve věci zabavení
pušek, něm.
1942-02-14
kar 66
1125
Školní sešit, Zemská vyšší hospodářská škola (Chov
domácích zvířat), čes.
1944
kar 66
1126
Členská legitimace čsl. strany lidové v Žamberku, čes.
1945-08-01
kar 66
1127
Přihláška vkladů, Městská spořitelna Žamberk, čes.
1945-11-20
kar 66
1128
Legitimace fotbalového sportovního klubu Žamberk, čes.
1947
kar 66
Markéta (Margarete, n. 1921), dcera Charlese Parishe
1129
Sešit se záznamy o růstu dítěte od prvního do
jedenadvacátého týdne, něm.
1921/1922
kar 66
1130
Památník, něm. a angl.
1932/1937
kar 66
- 99 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
1131
Vkladní knížka Okresní hospodářské záložny v Žamberku,
čes.
1934/1946
kar 67
1132
Pracovní knížka, čes. a něm.
1940/1945
kar 67
1133
Legitimace nemocenské pojišťovny soukromých
zaměstnanců a zřízenců v Praze, čes.
s.d.; 1940
kar 67
s.d.
kar 67
-vložen výměr pojistné povinnosti s datem 6.8. 1940
1134
Knížka výkazu praní, něm.
-se zápisy týkajícími se též Alžběty a Harriet Parishových
1135
Členská legitimace čsl. strany lidové, čes.
1945-08-01
kar 67
1136
Přihláška vkladů, Okresní hospodářská záložna v
Žamberku, čes.
1945-11-16
kar 67
1137
Přihláška k soupisu nepřátelského majetku do fondu
národní obnovy, čes.
1946-04-05
kar 67
1138
Studium ve škole pro ošetřovatelky v Curychu, čes. a něm.
1947
kar 67
-informace o studiu, potvrzení o bezúhonnosti, potvrzení o
přijetí, doporučení ministerstva zdravotnictví aj.
1139
Pozdrav od Melanie Steffanové, něm.
1940-04-30
kar 67
1140
List od Anny Freudenthalové, něm.
1943-03-21
kar 67
1141
List od hraběnky Oppersdorffové, babičky, něm.
1945-12-25
kar 67
1142
Pozdrav od J. Hájkové, čes.
1947-04-21
kar 67
1143
Korespondence od neurčených pisatelů, něm.
1935/1939;
s.d.
kar 67
1144
Markéta Parishová pracovnímu úřadu v Hradci Králové,
něm.
1944-10-14
kar 67
1936
kar 67
Alžběta (n. 1927), dcera Charlese Parishe
1145
Památka na první svaté přijímání v zámecké kapli v
Žamberku 4.12. 1936, zasklený obraz v rámu, 26, x 40 cm,
poškoz., něm.
- 100 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
1146
Památník, blok 14,5 x 18 cm, něm. a čes.
1940/1943
kar 67
1147
Sešitek se záznamy o praní, čes. a něm.
1940
kar 67
1148
Osobní deník, něm.
1946/1947
rkp 40
-uloženo v kar 67
1149
Adresář, černý sešitek 8,5 x 14,5 cm, čes.
s.d.
kar 67
1150
Školní sešity, čes, něm. a angl.
1943/1945
kar 67
-přiložen papír s "Issi´s Lehrstoff", přehledem obsahu
výuky v jednotlivých předmětech
1151
Sešit se záznamy o chovu drůbeže, čes. a něm.
1946/1948
kar 68
1152
Sešit receptů, něm.
s.d.
kar 68
1153
Dopisy od Alžběty Parishové, matky, něm.
1936/1946
kar 68
1154
List od Evy Mazurové, z Nepomuka, poškozen, čes.
1945-10-17
kar 68
1155
Korespondence ohledně zájmu Alžběty Parishové pracovat
jako "au pair" v Anglii, angl.
1947; s.d.
kar 68
-list od O. Leeové z britské zaměstnavatelské agentury,
vzory dopisů do Británie
1156
List od J. Fejfarové (Chlumec nad Cidlinou, Rooseveltova
76), poškozen, čes.
1947-08-13
kar 68
1157
List od Tomašíka, poručíka, čes.
1947-12-01
kar 68
1158
Pohlednice od Alžběty Attemsové, roz. Parishové, tety,
něm.; uloženo v kar 68
s.d.
poh 16
1159
Korespondence od neurčených pisatelů, čes., něm. a angl.
1935/1948;
s.d.
kar 68
1160
Fotografie Alžběty Parishové
s.d.
fsn 11
-uloženo v kar 68
Marie Harriet (1930-1996), dcera Charlese Parishe
1161
Památník, čes., něm., angl. a ital.
1941/1947
- 101 -
kar 68
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
1162
Památník, čes., angl. a slovensky
1943/1947
kar 68
1163
Policejní přihláška, čes.
1945-11-10
kar 68
1164
Potvrzení SNB o ztrátě občanské legitimace, čes.
1946-06-15
kar 68
1165
Osvědčení o politické a státní spolehlivosti, orig. a opis,
čes.
1946-07-08
kar 68
1166
Osvědčení pro peněžní ústav o uvolnění vázaného vkladu,
čes.
1947
kar 68
1167
Školní sešit s úkoly, hlavní škola dívčí Žamberk, něm.
s.d.
kar 68
1168
Slovanská kolej na zámku v Měšicích, čes., něm., angl. a
rus.
1944/1947
kar 68
-školní sešity, zápisky, propagační materiály
C. Písemnosti cizí provenience
Spřízněné rody
1169
Genealogický soupis předků a příbuzných hraběnky Marie
Oppersdorffové, nar. 1891, 6 listů, strojopis, něm.
s.d.
kar 68
1170
Poslední vůle Sofie Oppersdorffové, opis, něm.
1942-10-04
kar 68
1171
Pozůstalost Viléma Martina Godeffroye, orig. a opis, něm.
1904/1913
kar 69
1936; s.d.
kar 69
-výtah z testamentů, rodinná fideikomisní nadace,
korespondence aj.
1172
Genealogické materiály o rodině Godeffroyů, něm.
-výstřižky z novin, rukopisné poznámky, korespondence,
genealogické tabulky
1173
Sešitek s daty narození příslušníků rodu Godeffroyů,
18.-19. století
s.d.
kar 69
1174
Poznámky Richarda Parishe (1846-1902) o rodině Rossů z
Rossie Cattle
s.d.
kar 69
Ostatní materiál
- 102 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
1175
Smlouvy a obligace týkající se pozemkového majetku v
USA, angl.
1770/1839
kar 69
1176
Osobní doklady Josefy Lenzové, něm.
1902/1939
kar 69
-domovský list, křestní list, rozvod aj.
1177
Výtah z díla A. Sedláčka "Hrady, zámky a tvrze Království
českého", hrad Litice, něm.
1882
kar 70
1178
A. Sedláček, "Staré české fondy v archivu ve [slezské]
Olešnici", otisk přednášky v Královské české společnosti
nauk,
1887
kar 70
1179
Johann Schade, Elegie na smrt císařovny Alžběty, tuhé
černé desky se žlutým pruhem, něm.
1898-11-20
kar 70
1180
Dědické a majetkové záležitosti v rodině Attemsů, orit. a
opis, něm.
1935/1941
kar 70
-smlouvy, korespondence, protokoly
1181
Členská legitimace spolku "Vídeňská zeměbrana" (Wiener
Heimschutz), Heinrich von Peham, něm.
1933/1936
kar 70
1182
Program oslav narozenin hraběnky Schaffgotschové, Bad
Warmbrunn, něm.
1937-07-31
kar 70
1183
Památka na první mši svatou, Klášterec nad Orlicí
(Bernard Toman), čes.
1944-06-04
kar 70
1184
Úryvek literárního textu, rkp., angl.
s.d.
kar 70
1185
Portrét Napoleona Bonaparta, rytina, 22,5 x 30 cm, franc.;
uloženo v kar 70
1815
- 103 -
gli 1
Rejstřík osobní
Abel, pater, S. J.
445
Adam, Karel
871
Adelebsen
-
rod
64, 66, 664
Adelebsen, Carl
446
Adelebsen, Georg
447
Adelebsen, Reinhard
333
Adelebsen, T.
334
Adelebsen, von, F.
293, 332
Adelebsenová
295, 449
Adelebsenová, Anna
335, 448
Adelebsenová, Helena, provd. Parishová
289, 291-292, 332-363, 515, 625, 663, 666
Adelebsenová, Luisa
294
Albert, B.
1029
Alligerová, Rosalie
1023
Alžběta, císařovna
1179
Ashbrooková, Lucie
755
Attems, hrabě
451
Attems, Josef Kalasanský
732
Attems-Gilletz
452
Attemsová, Alžběta
633
Attemsová, Alžběta, roz. Parishová
511, 630, 632, 733, 1046, 1080-1085, 1158
Attemsová, Františka
1081
Attemsové
-
rod
1180
Barteček, Václav
757
Bass, Eduard
758
Bass, Jakub
443
Bendheim, Mořic
681
Berwyn, Newton
760
Bílek, František
762
Bittner, krajský hejtman
151, 161
Bolshausen
665
Bolshausen, von, Max
667
Borůvková, Růžena
878
Botte, Fanny
209
Brabec, Antonín
761
Bráf, A.
418
Bray, de, Gabriela
279
Brorsen, Theodor
179, 1034
Brunclík, Karel
879
Brynych, Eduard, biskup
453
- 104 -
Bubna z Litic, Milkuláš
880
Bubnová z Litic, hraběnka
763
Buquyová, Filipína
455
Busche-Haddenhassen, von, Hilmar
454
Carstens, Hugo
764
Cervera, Manuel
456
Cibulka, Josef
765, 866
Cippe, Franz
457
Clam-Martinic, Jindřich
414
Clerc, Georg T.
458
Colquhown, D.
132
Colquhownová, Eliza
131
Conrad, P. A.
459
Czernin, Ottokar
414-415
Čadek, tajemník
882
Černocký, Ladislav
883
Červinka, František
767
Čihák, Václav
1100
David-Blumerová, Madeleine
460
Deym, hrabě
771
Dobřenská, A.
1022
Dobřenská, Barbara
100
Dobřenská, Marie, roz. Wertheimová
461
Dobřenský, F, J. A.
731
Dobřenský, J. A.
731
Dobřenský, Jan
462, 772
Doleček, František
946
Doleček, Vincenc
946
Dopita, Hynek
774
Dostálek, Jan
775
Doubrava, Josef, biskup
69, 411, 418, 463
Dovrtěl, Ignác
776
Drábek, Jan
773
Duncanová, Mary, roz. Sargentová, pozd. Parishová
76, 263, 277-278, 518, 521, 556
Dvořák, Antonín
988
Dvořák, Oldřich, řidič
875, 903, 999
Ehrenberg, Richard
33, 72
Eiffe, Carl Cesar
464
Eiffe, Franz
465
Eiffeová, Emily
466
Faltusová, Marie
467
Fejfarová, J.
1156
Fillinde, Mořic
166
- 105 -
Findejs, Isidor
777
Fischel, Arthur
778
Fischer, Jaroslav
885
Freudenthal, Carl
468
Freudenthal, Rudolf
469, 621-622, 734, 886, 1047
Freudenthalová, Anna
1140
Freudenthalová, Harriet, roz. Parishová
514, 613, 621-631, 688, 735, 1048
Frick, Wilhelm
946
Fricz, Jaroslav
470
Fricz, Josef
470
Fries, de, hrabě
208, 471
Fritsch, lesní
887
Fröde, Vratislav
779
Fuchs Birnbach, von. A.
780
Fünfkirchen, Franz
391, 614
Fürstenberg
794
Glatz, F.
336
Godeffroy
-
rod
11, 66, 1172-1173
Godeffroy, Adolf
282
Godeffroy, Gustav
76, 256, 258, 261, 288, 401, 555
Godeffroy, Petr
60, 70
Godeffroy, Vilém Martin
1171
Godeffroyová, Augusta, provd. Parishová
297, 343, 512, 664
Godeffroyová, Charlotta, provd. Thierry
133, 195, 204, 316
Godeffroyová, Kateřina
70
Godeffroyová, W.
472
Goitsman, van, Paul
670
Gollová, chůva
781
Gondry, Adolf
550
Gordon, Robert
237
Gorton, Edward
562
Gortonová, Adelaid
562
Götzová, von, Julie
337
Götzová, von, Karolína
338
Graf, H.
1049
Grimsey, B. P.
73
Grosse, Josef
152
Grote, Luisa, hraběnka
339
Gut, Ladislav
727, 783
Gut, Vladimír
784
Gyulay, hrabě
162
Haasová, Dora
665
- 106 -
Habr, František
785
Habsburský, Štěpán, arcivévoda
169
Hafe, von, Eduard
298
Hájková, Anna
888
Hájková, J.
1142
Haltenhoffová, Johanna, provd. Parishová
228
Hamilton z Gilkersleugh
10
Hamilton, Thomas
196
Hareth, H.
299
Hawerda, von, Franz
556
Heegerová, Julie
473
Heidrich, Arnošt
889
Hejnicová, von, Agnes
340
Helfert, Zdeněk
787, 995
Herzogenberg, August
474
Heydrich, R.
991
Hird
558
Hlavsa, Erich
788
Hoffman, František
1001
Hörbinger, Jaroslav
947
Hrobař, František
789
Hruban, Mořic
411
Hultonová, Costanza
475
Chelius
-
rod
64
Chelius, Filip
47-48, 229-230, 341, 476, 479
Chelius, Franz Friedrich
477
Chelius, Oskar
47, 219, 478, 664
Chelius, Richard
47-48, 219, 370, 477, 479, 664
Cheliusová, Elsa
480
Cheliusová, Harriet, roz. Parishová
229-231, 300
Cherbuliez, Toni
482, 736
Cherbuliezová, Marie Helena, roz. Parishová
291, 386-392, 483, 682
Chlebounová, Anna
790
Chorinský, Mikuláš
1070
Chytil, Z.
947
Jäfkelová, Anna
615
Jakubec, Josef
893
Jandík, Jiří
948
Jemelka, Oskar, S. J.
481
Josi
644
Jung, Christián
301
Jungová, Johanna Georgina, provd. Parishová
79, 380-383, 513, 663, 683, 747
- 107 -
Kaláb, L.
894
Kalous, Fr., obuvník
730
Kalousek, Jaroslav
895
Karel, rakouský císař
544, 570
Karg, Johann
484
Kašpar, Karel, biskup
485, 897, 1006
Keble, John
575
Kellog, Walter
793, 949
Kinský, F. X.
793
Kinský, František
486
Kinský, Karel
487
Kinský, Norbert
630
Kinský, Wolfgang
260
Kirsch, Edmond
795
Kirsch, Richard
796
Kleber, Vincenc
797
Kliment, advokát
898
Klob, Bedřich
899
Knappová, Rosa
985
Knoedler, M.
799
Knop, Karel
900
Koblih, Robert
800
Kocourek, František
901
Kocourková
1062
Kodat, František
902
Kolovrat-Libštejnský, František Antonín
153
Königová, Herta, provd. Parishová
489
Kramář, Vincenc
801
Krejčí, Ludvík
904
Kubíček, Leoš, sochař
802
Kubín, Guido
803
Kučera, ředitel
401, 554-555, 557
Kučerová, Ella
551
Kuglerová, Julie
166
Kunz, Václav
490
Langen, Richard
491
Ledebur, hrabě
492
Leeová, O.
1155
Lenzová, Josefa
1176
Leonhardi, Anton
905
Levingen, von, Norbert
342
Liechtenstein, kníže
804
Lier, Miloš
906
- 108 -
Lipsová, Berta
493, 805
Lobkovic, Bedřich
494
Lobkovic, Jan
907
Lobkovic, Zdenko
495
Lodron, hrabě
643
Lodron-Laterano, Albert
566
Lundgraf, von, Mimmi
363
Mackenzie, S.
807
Masaryk, T. G.
572
Masaryková-Slavíčková, Bohumila
1063
Mayr, K
497
Mazurová, Eva
1154
Meden, von, C. A.
320
Miekota, Stanislav
982
Moller, baron
150
Moravec, Otakar
813
Musil, Jan
908
Nádherný, Jiří
909
Napoleon Bonaparte
167, 1185
Náprstek, ing.
910
Návesník, J.
816, 947
Netolický
154
Nickel, Florián
554
Nietzsche, Friedrich
584
Nostic, hrabě
817
Olexa, O.
1000
Oppersdorff, Hans
722
Oppersdorff, hrabě
498
Oppersdorffová, Alžběta, provd. Parishová
696-697, 744, 875, 1046-1079, 1119, 1153
Oppersdorffová, Eleonora
1075
Oppersdorffová, hraběnka
1141
Oppersdorffová, Marie
1169
Oppersdorffová, Sofie
1010, 1170
Oppersdorffové
-
rod
1010
Oppolzer, Gabriel
177
Otten, Georg
918
Otten, R.
499
Ottenová, Greta
1050
Ottenová, Margareta
918
Parish, David
33, 155, 193-194, 205-209, 471
Parish, Edgar (1878-1921)
502
- 109 -
Parish, Edmund (1829-1902)
46, 48, 50, 59, 76, 90, 201, 218-219, 262,
288-331, 344-345, 401, 437, 500, 546, 659-660,
666
Parish, Edmund (1861-1916)
301, 346, 379-385, 440, 501, 506, 509, 530, 561,
616, 663
Parish, Francis Richard (1870-1903)
68, 76, 302, 342, 347, 503, 638, 646-678
Parish, František Jiří (n. 1924)
737, 1020, 1052, 1112-1118
Parish, Georg (1841-1901)
369, 376-378
Parish, Georg Marmaduke
393, 505, 628, 639-640, 684-693, 738
Parish, George (1780-1839)
1, 210-213
Parish, George (1807-1881)
44, 46, 48, 50, 52, 218, 233-276, 303, 348, 518,
560
Parish, Guido
18
Parish, Charles (1781-1856)
214-215
Parish, Charles (1808-1857)
44, 46, 50, 281-283, 305
Parish, Charles (1899-1976)
65, 67, 89, 498, 504-505, 629, 681, 689,
694-1045, 1051
Parish, Jan (John Marmaduke, n. 1923)
67, 702, 741, 1053, 1086-1111, 1123
Parish, John
291, 440, 489, 616, 740
Parish, John (1742-1829)
128-134, 212
Parish, John (1774-1858)
135-182, 306, 557
Parish, John (1805-1868)
44, 46-50, 79, 83, 216-227, 282, 307, 568
Parish, John (1861-1916)
502, 506
Parish, Karel (n. 1925)
717, 739, 1119-1128
Parish, Oskar (1820-1887)
50, 218, 284-288, 308, 349, 507, 664
Parish, Oskar (1864-1925)
18, 30-33, 47-48, 59, 68-69, 76, 79, 89, 176, 219,
232, 279, 309, 350, 370-371, 384, 393-606, 617,
623, 630, 632, 637, 640, 656-657, 661-663, 666,
671, 690, 692, 718, 742
Parish, Richard (1776-1860)
37-40, 44, 46-47, 79, 128, 156, 159, 183-200,
255, 310-311, 562
Parish, Richard (1846-1902)
16, 18-19, 21-25, 30-34, 36, 59, 90, 219,
364-374, 508, 517, 660, 1174
Parish, Richard (1893-1948)
99, 291, 509, 679-683, 1031, 1120
Parish-Bloxsone, Edgar
232
Parishová Augusta, roz. Godeffroyová
297
Parishová, Adelhaid, roz. Wiederspergová (1872-1963)
355, 396, 510, 607-620, 624, 637, 660, 663, 666,
687, 692, 743, 1030
Parishová, Alžběta (n. 1927)
745, 1119, 1123, 1134, 1145-1160
Parishová, Alžběta, provd. Attemsová (n.1903)
511, 630, 632-633, 733, 1046, 1080-1085, 1158
Parishová, Alžběta, roz. Oppersdorffová (1902-1976)
696-697, 744, 875, 1046-1079, 1119, 1153
Parishová, Anna
746
Parishová, Augusta, roz. Godeffroyová
343, 512, 664
Parishová, Harriet (1816-1866)
280, 304
Parishová, Harriet, provd. Freudenthalová (1894-1944)
514, 613, 621-631, 688, 735, 1048
Parishová, Harriet, provd. Cheliusová, (1834-1864)
229-231, 300
- 110 -
Parishová, Helena, roz. Adelebsenová (1837-1907)
289, 291-292, 332-363, 515, 625, 663, 666
Parishová, Henrietta, roz. Todtová
9, 60, 192, 202
Parishová, Hermína, ml.
384, 516
Parishová, Hermína, roz. Staudingerová
384, 530
Parishová, Herta, roz. Königová
489
Parishová, Johanna, Georgina, roz. Jungová
79, 380-383, 513, 663, 683, 747
Parishová, Johanna, roz. Haltenhoffová
228
Parishová, Marie Harriet (1930-1996)
748, 1134, 1161-1168
Parishová, Marie Helena (1892-1915)
629-630, 634-641, 644-645, 688, 740, 749
Parishová, Marie Helena, provd. Cherbuliezová (1891-1926)
291, 386-392, 483, 682
Parishová, Markéta (n. 1921)
750, 875, 1123, 1129-1144
Parishová, Markéta, roz. Spohrová (1863-1912)
370, 375, 517, 519, 545
Parishová, Mary
76
Parishová, Mary, roz. Sargentová, dř. Duncanová (1831-1912) 76, 263, 277-278, 518, 521, 556
Parishová, Zuzana, roz. Godeffroyová
60, 192, 201-204, 312
Parishové
-
rod
2-8, 11-25, 27-29, 34-35, 37-43, 52, 58-60, 64,
66, 68-69, 87, 97, 287, 366, 374, 410, 559, 929,
1009-1010
Pattricková, Agnes
519
Peham, von
61, 1084
Peham, von, Heinrich
1181
Pelikánová, Alžběta
1055
Phipps
-
rod
521
Phipps, Franz
520
Pícha, Mořic, biskup
920
Pilati, A., hrabě
824
Pisařík, Jaroslav
825
Pius IX., papež
1006
Plesinger-Božinov, Miroslav
921
Poche, Emanuel
922
Prášek, Karel
411
Préter, de, Marie
279
Prückner, C.
826
Radouš, František
828
Rattenbach, A. N.
829
Reich, Eduard
830
Reynolds, Walter N.
949
Rezek, Antonín
411
Richter von Binnethal, Friedrich
923
Rolshausen von, Max
351
Roman, lesní rada
924
- 111 -
Römer, J. C. A.
318
Romny, malíř
558
Ross
-
rod
1174
Ross, Colin George
313
Ross, Hercul
9
Ross, Horatio
130, 314
Ross, Charles N.
522
Rosseel, J.
52
Rossová, Henny
129
Rotschild, baron
33
Rous, Gustav
925
Rupp
788
Ryckevorsel, von, Cecilie
232, 352, 523
Řezníček, Václav
411
Salava, Václav
833
Salm, hrabě
157, 163
Sandford, Frank
315
Sanner, Carl
158
Sargentová Mary, dř. Duncanová, pozd. Parishová
76, 263, 277-278, 518, 521, 556
Sedláček, August
1177-1178
Sedláček, Vojtěch, malíř
835
Selichar, Jan P.
927
Seymour, Georg D.
76
Seymour, Isaac L.
76
Seymourová, Sofie
76
Schade, Johann
1179
Schaffgotschová, hraběnka
1182
Scheibler, baron
159
Scheiblerová, Apolena
159
Schelling
170
Schirnding, Karl,
525
Schmeykal, Franz
279, 401
Scholl, von
526
Schottner, Alois
838
Schwarzenberg, Bedřich
418, 527
Schwarzenberg, František
928
Schwarzenberg, J.
528
Schwendenwein, L.
62
Slanina, Bohumil
1056
Smejkal, František
839
Spitzerová, Sofie
529
Spohrová, Markéta, provd. Parishová
370, 375, 517, 519, 545
- 112 -
Stadion, hrabě
167
Staudingerová, Hermína, provd. Parishová
384, 530
Stauchová, Anna
641
Steffanová, Melanie
950, 1067, 1123, 1139
Steffens, Hennik
170
Stejskalová, Josefa
264
Strachwitz, Kurt
531
Strisch, Ferdinand
841
Stubenberk
532
Stubenberková, Anna
842
Svatová, Tereza
1034
Sylva-Taroucca, hraběnka
533
Šimeček, František
1057
Šlik, hrabě
174
Šrámkovi
-
rodina
1118
Štaffa, Jaroslav
846
Štěpánek, František
1015
Štěpánková, Marie
1015
Šternberk, hrabě
534
Šternberk, Jaroslav
993
Šulová, Drahomíra
1058
Šurajič, maršál
547
Švabinský, Max
859
Taraska, Stanislav
930
Thierry, Charlotta, roz. Godeffroyová
133, 195, 204, 316
Todtová, Henrietta, provd. Parishová
9, 60, 192, 202
Toman, Bernard
1183
Toman, František
931, 1035
Tomanová, Eva
1108
Tomanová, Matylda
931
Tomašík, poručík
1157
Trampota, Jan
932
Trčka, Jan
577
Troberger, Josef
535
Uhmann, Karl
849
Ulrich, F., starosta
418
Ulrich, Vladimír
850
Uslar-Gleichen
-
rod
64, 660, 664
Uslar-Gleichen, Adelheid, roz. Adelebsenová
353, 536
Uslar-Gleichen, Emma
537
Uslar-Gleichen, Hans
538
- 113 -
Uslar-Gleichen, Kurt
539
Valdštejn
794
Vanický
853
Vasilčikov, F., kníže
354
Vaughan, John
125
Vavruška, ředitel
933
Vavřík, Karel
934
Veber, Carl
665
Vector
320
Veselý, Karel
935
Vilém II., pruský král
90, 368, 374
Volkmer, Hynek
854
Vondráček, F.
936
Voráček, F.
855
Vos, de
317
Vražda, baron
693
Vydra, Václav
856
Wagner, přednosta Státního památkového úřadu
937
Wagnerová, Marie
160
Wallerová, Sára
540
Walterskirchen, F.
541
Webster, Alexander
372-373
Werkman, Karl
544
Werneck, Heinrich
857
Westfalen, F.
542
Wiedersperg, baron
618
Wiedersperg, Hans
751
Wiedersperg, Josef
1059
Wiederspergová, Adelheid, provd. Parishová
355, 396, 510, 607-620, 624, 637, 660, 663, 666,
687, 692, 743, 1030
Wiederspergové
5
Wilczek, Hans
543
Williamson
558
Wirth, Zdeněk
858
Wollmuth, Vladimír
859
Worliczek, Camillo
860
z Bubna, Mikuláš
880
Zářecký, poslanec
938
Zimmermann, von
74
Zítko, Václav
862
- 114 -
Rejstřík místní
Aarau (Švýcarsko)
493
Afrika
95, 302, 535, 638, 656, 666, 669, 672, 678
Alexandria (USA)
122
Amerika
95, 886
Anglie (Velká Británie)
16, 174, 213, 277, 1155
Antverpy (Belgie)
207
Asie
284
Bad Warmbrunn (Slezsko, dnes Cieplice Śląskie-Zdrój,
Polsko)
824, 875, 942, 953, 1041, 1182
Bahamy
95
Bartošovice (o. Rychnov n. Kn., Česko)
593, 876
Bath (Velká Británie)
171-172, 198, 214-215, 1009
Bavorsko (SRN)
382-383
Beaumont (Francie)
460
Belgie
550
Benátky (Itálie)
475
Berkshire (Velká Británie)
197
Berlín (SRN)
972
Běstvina (o. Chrudim, Česko)
474
Blízký Východ
620
Bonn (SRN)
351
Bosna a Hercegovina
54
Brandýs nad Orlicí (o. Ústí n. O., Česko)
274, 573, 809, 956
Bratislava (Slovensko)
1022
Brazílie
95
Břeclavsko
-
region (Česko)
982
Bückeburg (SRN)
395
Budapešť (Maďarsko)
53
Buenos Aires (Argentina)
502
Cannes (Francie)
87, 280, 287, 349
Colchester (Velká Británie)
132
Craig (Velká Británie)
131
Curych (Švýcarsko)
1138
Častolovice (o. Rychnov n. Kn., Česko)
976
Čechy
-
země (Česko)
164, 181, 411, 414, 852, 948, 991
Černá Hora (o. Blansko, Česko)
471
České Libchavy (o. Ústí n. O., Česko)
590
České Petrovice (o. Ústí n. O., Česko)
598
Československá republika (ČSR)
92, 432, 504, 596, 959, 967, 1005, 1031
Československo
984, 1081
- 115 -
Čína
85, 285
Dar es Salam (Tanzanie)
670
Darmstadt (SRN)
74, 87, 228, 559, 665
Divoká Orlice
-
řeka (Česko)
978, 1090
Dolní Malá Úpa (o. Trutnov, Česko)
1118
Drážďany (SRN)
946
Dymokury (o. Nymburk, Česko)
976
Egypt
366, 408, 487, 620, 630
Evropa
81, 128
Falkenstein (SRN)
666
Filadelfie (USA)
755
Florida (USA)
95
Francie
150
Gaiola (Itálie)
483
George
-
jezero (USA)
115, 121-122
Gottin (SRN)
50, 216, 219, 223
Göttingen (SRN)
87
Guyana
95
Hamburk (SRN)
17, 24-25, 49, 72, 107-108, 159, 173, 196, 244,
261-262, 271, 316, 377, 873
Helvíkovice (o. Ústí n. O., Česko)
161
Herkimer (USA)
113-114, 116
Hongkong (Čína)
85, 522
Horní Hlohov (Slezsko, dnes Głogówek, Polsko)
1010
Hostinné (o. Trutnov, Česko)
950
Hradec Králové (o. Hradec Králové, Česko)
481, 756, 774, 806, 832, 848, 877, 894, 903, 914,
924, 1003, 1121, 1124, 1144
Chelsea (Velká Británie)
277, 518
Chlumec nad Cidlinou (o. Hradec Králové, Česko)
976, 1089, 1156
Chotěboř (o. Havlíčkův Brod, Česko)
891
Chrast (o. Chrudim, Česko)
769, 791
Immendorf (Rakousko)
734, 754
Indirondack (USA)
120
Ipswisch (Velká Británie)
73
Irsko
212
Itálie
18, 150, 532
jezero Sv. Františka
124
Jihlava (o. Jihlava, Česko)
439
Kanada
698, 973
Karlovy Vary (o. Karlovy Vary, Česko)
165-166, 1073
Klášterec nad Orlicí (o. Ústí n. O., Česko)
1183
- 116 -
Königspark (SRN)
524
Kostelec nad Orlicí (o. Rychnov n. Kn., Česko)
173, 417, 486
Krakov (Polsko)
484
Kuba
95
Kunštát (dnes Orlické Záhoří, o. Rychnov n. Kn., Česko)
586, 602
Labe
-
řeka
107, 488, 1090
Lanškroun (o. Ústí n. O., Česko)
1122
Lausanne (Švýcarsko)
393
Letohrad (o. Ústí n. O., Česko)
547
Liberec (o. Liberec, Česko)
347, 485, 912
Linlithgow (Velká Británie)
14
Linton (Velká Británie)
6-7
Litice nad Orlicí (o. Ústí n. O., Česko)
810, 1029, 1035, 1177
Litomyšl (o. Svitavy, Česko)
1001
Londýn (Velká Británie)
173, 180, 373, 558, 829, 1065
Lublin (Polsko)
462, 694
Lugano (Švýcarsko)
482
Lukavice (o. Ústí n. O., Česko)
599
Luxor (Egypt)
487
Lužice
-
region (SRN)
1077
Madrid (Španělsko)
456
Mariánské Lázně (o. Cheb, Česko)
340, 515
Medlešice (o. Chrudim, Česko)
438
Meklenbursko (SRN)
95
Merano (Itálie)
605
Měšice (o. Praha-západ, Česko)
1168
Mladkov (o. Ústí n. O., Česko)
601, 964
Mnichov (SRN)
386
Mohawk
-
řeka (USA)
125
Monte Carlo
287
Morava
411
-
země (Česko)
411, 471, 991
Navarino (Řecko)
96
Neapol (Itálie)
483
Německo
79, 437, 943, 947
Nepomuk (o. Plzeň-jih, Česko)
1154
Neuwied (SRN)
395
New York
-
město (USA)
237, 496, 793
-
stát (USA)
76, 113-116, 118-122
- 117 -
Nienstedten (SRN)
87, 256, 890
Nové Hrady (o. České Budějovice, Česko)
455
Nyanza (Tanzanie)
459
Oaks Creek (USA)
112
Ogdensburg (USA)
76, 93, 110, 118, 210, 257, 275, 303
Olešnice (Slezsko, dnes Polsko)
1178
Ontario
-
jezero
123
-
okres (USA)
127
Orlice
-
obec (o. Ústí n. O., Česko)
597
Papakunk (USA)
126
Pardubice (o. Pardubice, Česko)
1033
Parishville (USA)
109
Paříž (Francie)
263, 272, 349
Pěčín (o. Rychnov n. Kn., Česko)
932
Pensylvánie (USA)
760
Piešťany (Slovensko)
905
Písek, (o. Písek, Česko)
1053, 1094-1095, 1097, 1102-1103
Plandry (o. Jihlava, Česko)
753, 1059
Plzeň (o. Plzeň-město, Česko)
1004
Polsko
213, 505
Pomořany (SRN)
95
Postupim (SRN)
368, 526
Potštejn (o. Rychnov n. Kn., Česko)
580, 731, 952
Praha (Česko)
169, 432, 458, 491, 579, 594, 823, 847, 856, 861,
866, 937, 966-967, 1022, 1028, 1031, 1082,
1105, 1133
Předlitavsko (historický název části Rakouské monarchie,
Rakousko-Uhersko)
413
Rakousko
167-169
Rakousko-Uhersko
91, 167
Retz (Rakousko)
831
Rokytnice v Orlických horách (o. Rychnov n. Kn., Česko)
786
Rome (USA)
118
Rossie Cattle (Velká Británie)
1174
Rumunsko
865
Rwanda
657
Rychnov nad Kněžnou (o. Rychnov n. Kn., Česko)
977, 1071, 1083
Řím (Itálie)
352, 688
San Remo (Itálie)
372, 515
Skandinávie
213
Slezsko
721-722
Slovensko
1022
- 118 -
Spojené státy americké (USA)
51-52, 78, 93-94, 111, 113-116, 118-122,
124-127, 205, 210-211, 253-254, 257-258, 275,
303, 949, 960, 1175
St. Lawrence River (řeka Sv. Vavřince, USA, Kanada)
109-110, 119-120, 275-276
Střítež (o. Písek, Česko)
1084
Sudislav nad Orlicí (o. Ústí n. O., Česko)
916
Štýrský Hradec (Rakousko)
923
Švýcarsko
150
Terezín (o. Litoměřice, Česko)
604
Terst (Itálie)
874
Thomaswaldau (dnes Tomkowice, Polsko)
498, 722, 1068
Tillowitz (Slezsko, dnes Tułowice, Polsko)
721
Třebíč (o. Třebíč, Česko)
819, 1057
Uhry
- historický název pro Uhersko (část monarchie
Rakousko-Uhersko)
79
Ústí nad Labem (o. Ústí n. L., Česko)
1055
Ústí nad Orlicí (o. Ústí n. O., Česko)
776, 797, 916
Velká Británie
22, 1009, 1155
Venezuela
95
Vevey (Švýcarsko)
87, 97, 508
Vídeň (Rakousko)
194, 209, 273, 413, 415-416, 533, 925, 969, 1049
Washington
-
město (USA)
815
Wasserlos (SRN)
97, 359, 362, 393, 437, 540, 673
Wolkestone (Velká Británie)
71
Zaječiny
-
polesí (o. Ústí n. O., Česko)
724
Znojmo (o. Znojmo, Česko)
499
Žamberk (o. Ústí n. O. , Česko)
26, 101, 143, 148-149, 168, 173-175, 177, 233,
245-247, 259, 264, 306, 348, 387, 416, 435,
442-443, 567, 569, 574, 582, 587-588, 591-592,
600, 603, 703, 706, 716, 718-719, 723-726,
729-730, 759, 762, 766, 770, 805, 808, 811, 813,
816, 818, 820-822, 835, 840, 851, 860, 862,
868-869, 893, 898, 915, 939, 944, 955, 962-963,
965, 968, 974-975, 980-981, 987-989, 1007,
1012, 1015-1016, 1018-1019, 1025-1026, 1039,
1050, 1072, 1078, 1089, 1091, 1098, 1100, 1109,
1115, 1117, 1126-1128, 1131, 1136, 1145, 1167
Žambersko
-
region (Česko)
795, 850, 954, 986
Žampach (o. Ústí n. O., Česko)
274
Ženevské jezero (Švýcarsko)
508
- 119 -
Tiráž
(evidenþní údaje o fondu)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Název archivní pomĤcky
ýasový rozsah
Poþet evidenþních jednotek
Rodinný archiv ParishĤ, Žamberk
1770-1948 (1960)
267 (65 kartonĤ, 63 úĜedních knih, 1 listina po r.
1850, 42 rukopisĤ, 12 jiných, 25 map, 1 atlas, 11
fotografií, 11 fotoalb, 16 pohlednic, 3 technické
výkresy, 2 fascikly, 10 tiskĤ po r. 1800, 2 kresby, 2
cenné papíry, 1 grafický list)
Poþet inventárních jednotek
1185
Rozsah v pomĤcce zpracovaných 10,48
archiválií v bm
Místo uložení
SOA v Zámrsku
Stav pomĤckou zpracovaných
10. 11. 2013
archiválií ke dni
Zpracovatel archivního souboru PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.
Zpracovatel archivní pomĤcky
PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.
Poþet stran pomĤcky
120 (z toho 10 stran úvodu)
Údaje o schválení
Petr Zimmermann, prom. hist., Ĝeditel SOA v
Zámrsku, þ. j. SOAZ-ZA/2013-1728,
ze dne 9. 12. 2013
Poþet exempláĜĤ
4
ýíslo archivní pomĤcky
8909
ýíslo listu NAD
277

Podobné dokumenty

Digitalizace českých filmových děl

Digitalizace českých filmových děl distribuční cesty budou již digitální. Dalším důvodem pro digitalizaci filmů je i tzv. mediální/filmová výchova – vzdělávání v oblasti kinematografie a mediální gramotnosti. Je důležité začlenit me...

Více

Zpravodaj č. 3/2015

Zpravodaj č. 3/2015 odtamtud přivezli koks. Ten se využíval pro centrální vytápění borovinské vily a zůstala tam poměrně velká zásoba. Tím jsme si zajistili topivu na zimu 1945 i na zimu následující. K mání bylo ještě...

Více

Tisková zpráva

Tisková zpráva Divokej Bill je na svém dalším turné a současně chystá materiál pro svou další desku. Nemá moc času na odpočinek, pódia střídá práce ve studiu. Kytarista Roman Procházka to potvrzuje. Kdy vyjde nov...

Více

PROGRAM

PROGRAM a herec, je velmi důležitým protagonistou trip hopu. Sám začal produkovat trip hop po spolupráci na dvou albech se zakladatelskou skupinou trip hopu Massive Attack, nikdy do ní však nepatřil. V roc...

Více

Stavebně historický průzkum

Stavebně historický průzkum a vysokoškolských skript Doc. Ing. arch. Františka Kašičky, Csc.: Stavebně historické průzkumy. ČVUT 2002. V průběhu zpracování bylo použito zaměření stavu z května 2007, které zhotovila firma F.M....

Více