Zpravodaj obce Lipno nad Vltavou

Komentáře

Transkript

Zpravodaj obce Lipno nad Vltavou
ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Ročník 5
Číslo 03/2011
Historie
návraty zaměstnanců po ukončení vojenské sluţby a příchody studující
mládeţe.V tomto roce přiteklo do nádrţe Lipno1 496,858mil.m3, coţ je
124 % dlouholetého středního přítoku.
MIKROTECHNA
Po odchodu pana Schindlera byl dne 1.3.1982 do funkce uveden pan
Matějka Josef pocházející z Loučovic. Na této provozovně byl uzavřen
soc. závazek ve výši 24 normohodin na jednotlivce bez nároku na
odměnu. Celý závazek ve výši 1128 normohodin byl do konce roku
splněn. Přes všechny klady, které provozovna nabízí jsou zde i
problémy, které ţeny nejvíce mrzí, např. šatna, která zde z důvodů
nedostatku prostoru chybí a také poţadovaná sprcha, která je téţ
dlouholetým problémem. Celý kolektiv se podílel na jarním úklidu kolem
budovy a kolektiv BSP provedl úklid parku. Musím podotknout, ţe ţeny
tohoto provozu se samozřejmě podílely na veřejném ţivotě v městě,
jsou členkami komisí a společenských organizací.
Rok 1982
Jednou velice důleţitou sloţkou v našem veřejném ţivotě je SBOR
PRO OBČANSKÉ ZÁLEŢITOSTI, to hlavně proto, ţe provází občany jiţ
od samého narození aţ ke sklonku jejich ţivota. Ţádné narození
nového človíčka nebylo opomenuto. V tomto roce to bylo 6 dětí:
Látová Lenka, Tomášek Jan, Kučavová Miluše, Frank Josef, Kortišová
Jiřina a Kortišová Marie. V tomto roce bylo zasláno 51 blahopřání,
některé z nich byly odevzdány členkami sboru osobně. Na zaslouţeném
odpočinku nebo invalidním důchodu bylo v tomto roce na 60 našich
občanů. Měsíčně bylo vypláceno 65 tisíc důchodu, kromě 8 tisíc Kč
doplňkové péče. Trvalá péče byla věnována starší generaci. Nebyli
opomíjeni ani ti občané, kteří jiţ nejsou soběstační a potřebují pomoc.
Takţe paní Pokorná, Jeřábková a manţelé Filasovi nezůstali bez
pomoci zásluhou obětavé práce paní Broţové, Vítkové a Talafousové,
které se o tyto občany staraly ve svém volném čase. Během roku byly
pořádány besedy s důchodci, které byly vţdy velmi dobře připraveny a
hlavně milá byla přítomnost dětí z mateřské a základní školy, které měly
kulturní program. Nebylo zapomenuto ani na nabídky rekreací pro
důchodce. Avšak tato nabídka nebyla v tomto roce vyuţita, pro
nevhodné termíny. Předsedkyně sboru paní Kyselová se zúčastnila
předání OP ve Frymburku. Také se předsedkyně sboru v měsíci červnu
zúčastnila rozloučení ţáků 8. a 9. tříd ve Frymburku.
ELEKTRÁRNA
Výroba elektrické energie za celý rok byla splněna na 103,92 %
přičemţ bylo vyrobeno 178,205 Mwh el. energie. Veškerá výroba byla
realizována jedním strojem – soustrojím TGI, které bylo v provozu bez
běţné opravy déle neţ rok. Poslední krátká prohlídka byla v květnu
1981 v délce 10 dnů. Toto soustrojí bylo odstaveno do generální opravy
dne 16.12.1982. Dne 12.12.1982 bylo po dvacetiměsíční opravě
uvedeno do trvalého provozu soustrojí TG2.
Program letní přípravy na zimní provoz byl splněn a uvedením soustrojí
TG2 do provozu byl předpoklad zdárného splnění úkolů v zimním
období 1982/1983. Na úseku bezpečnosti práce došlo k jednomu
pracovnímu úrazu po dobu trvání tří dnů. K poţáru ani zahoření
nedošlo. Během roku došlo k jedné poruše v dodávce proudu v trvání
45 minut. Porucha nastala 12.2.1982. Celkový stav pracovníků tvořilo
36 osob. Tento počet příznivě ovlivnili příchody vlastních vyučenců,
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
4. ledna 1982 se opět všichni ţáci sešli ve škole, popřáli si mnoho štěstí
a úspěchů v novém roce a samozřejmě neopomněli si zavzpomínat na
nedávno proţité vánoční svátky, které pro všechny děti znamenají
jakési kouzlo. 30.ledna se konal slavnostní zápis do školy. Slavnostní
akt začal ve 14.00 hodin za přítomnosti rodičů, učitelek ZŠ a MŠ,
zástupců SPOZ a ŠKK. Nových prvňáčků bylo čtrnáct:Ingrid Horvátová,
Pavel Strnka, Jarmila Bödöková, Rostislav Míček, Andrea Irsiglerová,
Ivo Lát, Lenka Kubišová, Jaroslav Květoň, Miluše Tomanová, Rudolf
Zbín, Gabriela Lovecká, Tomáš Kučera, Nikola Kubovská, Gabriela
Jirgesová. Jako upomínku tito prvňáčci obdrţeli omalovánky a pastelky,
které zakoupil SPOZ. Kulturní program pro nové ţáčky připravili ţáci
základní školy a mateřské školy. 8. března při příleţitosti MDŢ jiskřičky a
nastávající pionýři navštívili ţeny v MIKROTECHNĚ. 12.a 13.března
uspořádal ČSK v zasedací síni MNV výstavku ručních prací. Děti školní
druţiny byly jedni z prvních, kteří tuto výstavku navštívily. 30.dubna v
zasedací síni MNV se konalo slavnostní pionýrské shromáţdění. Zde se
uskutečnil slavnostní slib jisker a pionýrů. Na tomto shromáţdění se
sešly všechny pionýrské oddíly. Nechyběla přítomnost rodičů a
zástupců spol. organizací NF
ZOTAVOVNA ROH
Během roku 1982 se v zotavovně rekreovalo přes 7500 hostů ze všech
krajů Čech a Moravy, část i ze Slovenska. Během pobytu se jim nejvíce
líbila zdejší krajina a dle informace vedoucího zotavovny pana Lišky
byla spokojenost i po stránce zásobování, stravování a obsluhy, která
projevovala přátelský vztah ke všem hostům. Z programu nejvíce
oceňovali vycházky do nejbliţšího okolí, projíţďky lodí po jezeře,
celodenní zájezdy, taneční večírky, různé besedy a sportovní soutěţe.V
zimě vyuţívali moţnosti lyţařského výcviku, v létě projíţďky na
plachetnici a kurzy windsurfingu. Zotavovna opět získala v celostátní
soutěţi titul „Zotavovna vzorných sluţeb“. Plánovaný hospodářský
výsledek byl vysoko překročen.
Tato zotavovna má nejvyšší produktivitu práce v celé republice v rámci
srovnatelných zotavoven, to je těch, které mají kapacitu 200 lůţek.
Lipenská LODNÍ DOPRAVA plnila zadané úkoly velmi dobře, a ţe
jejich plnění ovlivňuje počasí o tom není pochyb. V letošním roce se
projelo na lodích Vltava, Roţmberk a Lipno 140 164 osob. Ujeto bylo
Strana 2
27, 533 tisíc km. O tomto mě informoval vedoucí lodní dopravy pan
Miroslav Máčka. Dále podotkl, ţe zaměstnanci odpracovali na
brigádách 20 hod v zemědělství, pro NV 120 hod a na pracovišti 25
hod. Mimo sezony se věnovali převáţně údrţbě, provedli nátěry lodí,
opravu výtahu a ostatní potřebné. Ze dne 29. - 30.srpna došlo k tragické
události, kdy utonul lodník Miloslav Šesták z Loučovic.
Organizaci ČSČK se po celý rok dařilo plnit svůj plán práce. Výbor se
scházel kaţdý měsíc. Během roku proběhlo proškolení členů v první
pomoci Dr. Smolkovou. Dále byly prováděny besedy v MŠ na téma
„Předcházení úrazům a první pomoc.“ Také členky pomáhaly místní
organizaci Svazarmu zajišťovat zdravotní zabezpečení při závodech
Minikár. Brigádnická činnost této organizace nebyla také zanedbatelná.
Započaly jarním úklidem obce, při kterém bylo odpracováno 140 hodin.
Starost o květinové záhony patřila většinou také jim. Bylo vysázeno 870
kusů květin. Podílely se na sušení sena a organizace obdrţela od MNV
finanční odměnu. Několik členek se zúčastnilo brigády na sběr kamene
– sobotní směny vyhlášené na pomoc zemědělství. Sebraly 262 kg
starého papíru a 34 kg textilu. V tomto roce byl sběr léčivých bylin
zaměřen na listí břízy, maliníku a pomerančové kůry. Celkem bylo
odevzdáno 29,7 kg usušených bylin. Největší mnoţství pomerančové
kůry odevzdala paní Vavřincová, Vávrová a Fencová. Paní Vavřincová
odevzdala jako první 0,50 kg suchého podbělu.
OSVĚTOVÁ BESEDA
pod vedením pana Ivo Tesaře pořádala během roku několik besed a
také odborných přednášek. Tyto byly většinou pořádány v zotavovně
ROH a také ve zdejší ZŠ, kde má MNV svou zasedací síň. Rozhodně
nelze opomenout ani tradiční „Lipenské léto“, kdy v letní turistické
sezoně byly pořádány koncerty dechové hudby na tábořišti „Modřín“, na
sídlišti, U přístavu a při špatném počasí na terase zdejší restaurace.
Tyto byly velmi oblíbené hlavně u rekreantů. Dne 26.6. 1982 pořádala
osvětová beseda Lipno a Myslivecké sdruţení Loučovice
„MYSLIVECKÉ HALALI“. Tato akce se uskutečnila v blízkosti
parkoviště, které slouţí Kramolínu. Na této zajímavé společenské akci
se zúčastnili trubači z Hluboké, sokolníci, kteří předvedli svoje svěřence
a nechyběly ani jiné ukázky z myslivecké tradice. Dále byl přítomen pan
Andrska, samostatný věd. pracovník ZOO Hluboká nad Vltavou, a
fotograf Jiří Hečko. Večer v místní restauraci byla pořádána beseda s
těmito účastníky, kde bylo mimo jiné pasování na myslivce. Vyprávění
pana Andrsky bylo velice zajímavé a také fotografie z naší krásné
přírody byly obdivovány. Myslivecké Halali ukončila skupina „ADMARI“.
Největší akcí zde na Lipně je letní kino. Zahájení letního kina bylo 19.6.
a ukončeno 31.8. Návštěvnost 19 841 osob. Trţby představovaly 134
700 tis. Kčs. Jednou týdně byly promítány pohádky a filmy pro děti v
zasedací síni MNV.
TĚLOVÝCHODNÁ JEDNOTA
má čtyři oddíly. Oddíl kopané, ZTRV, tenisu a oddíl lyţování.
Oddíl lyţování je nejsilnější v organizaci má celkem 90 členů a byl
nejaktivnější. Sportovní činnosti se zúčastňovali všichni členové jak
rekreačně tak sportovním soutěţením. Mimo sportovní činnost se oddíl
podílel na výstavbě zimního střediska Kramolín a odpracoval celkem 3
736 hod. zdarma. Celkové bylo v tomto roce vybudováno v areálu
Kramolín dílo v hodnotě 1 638 tisíc Kčs. V sezoně 1982 bylo
odpracováno nejvíce brigádnických hodin za existenci zimního
střediska. Lyţařský oddíl také zabezpečoval provoz parkoviště u
zimního areálu, bufetu a SKI – servisu. Taktéţ provoz celého střediska
lyţařských vleků byl zajišťován tímto oddílem. V tomto roce byla
přepravní kapacita vleku zvýšena na 1360 osob/hod. Dotace v tomto
období činila 98 tisíc Kčs. Z této částky byly uhrazeny výdaje na
bezpečnostní sítě, ochranné ploty, informační tabule, byl pořízen skútr
"BURAN" a řezač běţecké stopy. Dále oddíl zajišťoval přepravu plavidel
a osádek na horním toku Vltavy, coţ přinášelo oddílu finanční
prostředky na sportovní činnost a další budování střediska Kramolín. V
roce 1981 byla započata výstavba vleku TLV 11 a v tomto roce výstavba
dokončena v hodnotě díla 750 tisíc Kčs. Tělovýchovná jednota
odpracovala 3 150 brigádnických hodin zdarma.
Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
ZO SVAZARM
Tato společenská organizace čítala 108 členů z toho mládeţe do 15 ti
let v počtu 20.
V jarních měsících se svazarmovci podíleli na úklidu obce a navíc jiţ
tradičně se starají o údrţbu a obnovu dopravních značek v obci.
Zabývali se sběrem odpadových surovin coţ představovalo 95 kg
ţeleza a 360 kg vyjetého oleje. Odevzdali 1 600 kg usušeného sena.
Celkem odpracovali zdarma 1514 brigádnických hodin na výstavbě MTZ
ZO a při zajišťování akcí pořádaných ZO - dokončení vodárny u SD,
úprava prostoru střelnice, závody minikár, střelecké závody také provoz
zemědělství a provoz při plnění volebního programu NF.
Nyní přehled o některých akcích pořádaných v tomto roce. 2. května
byla pořádána střelecká soutěţ o putovní pohár Osvobození, které se
zúčastnilo 24 jednotlivců z Jihostroje Kaplice, Hořic, Horní Plané,
Kájova a Lipna. Nejlepší mušku měli z Jihostroje, našim se nedařilo a
obsadili aţ poslední šesté místo. Z jednotlivců v kategorii muţů obsadil
1. místo Meruňka z Jihostroje, z našich 5. místo Tvrzický a Talafous, 11.
místo Smetana, v dorostencích byl na 1. místě Skromek z Hořic a náš
7. místo obsadil Petr Soukup, v juniorech vyhrál Dvořák z Hořic a
Haklová z Kájova. Organizace závodu pod vedením hlavního
rozhodčího Fr. Ţaloudka byla dobrá a přispěla k regulérnosti soutěţe. 8.
května se konal okresní přebor minikár, který probíhal na pozměněné
trati, takţe se jiţ nejezdilo od školy k přístavišti, ale za velké pracoviště.
Zúčastnilo se 27 jezdců z našeho okresu a 14 z Písku.V kategorii MI
zvítězil Jan Trunner z Velešína před Vanišem z Kaplice a Martina
Šebestou z Velešína. Náš Vítězslav Neubauer skončil na čtvrtém místě
a Vongrej Lukáš na devátém ze čtrnácti hodnocených. V kategorii M II
oba naši Justin Jan a Luboš Fenc skončili ve stejném pořadí na prvních
dvou místech. V kategorii M III zvítězil Crkva z Velešína. V kategorii M
IV zvítězil Jirovský Petr z Vyššího Brodu a v kategorii MO jediný
zástupce okresu Strnka Josef z Lipna. Zúčastněné AMK - Kaplice,
Velešín, V. Brod, mimo soutěţ Písek. 15.května se konal krajský přebor
minikár, kterého se zůčastnilo 77 závodníků z Lipna, Ţirovice, Kaplice,
V. Brodu, Dačic, Velešína, Jindřichova Hradce, Písku, Prachatic,
Pelhřimova a Ţeliva. V kategorii MO zvítězil Daněk Luboš z Písku, z
našich čtvrtý byl Strnka Josef ze sedmi účastníků. V MI zvítězil Bláha
Luboš z Písku před Charvátem z Velešína a Kubcem z Písku. Náš
Neubauer Vítězslav skončil na třináctém místě a další se neklasifikovali
do hodnocení. Tato kategorie měla 25 závodníků. V M III D kategorii
dívek bez rozdílu věku zvítězila Adámková z Písku v konkurenci osmi
závodnic. V M III. zvítězil Pavel Mozdhek z Dačic. V této čtrnácti členné
skupině Lipno zástupce nemělo. V kategorii nejstarších zvítězil Petr
Jirovský z Vyššího Brodu. 25. května se lipeňáci zúčastnili druhého kola
KP minikár v Dačicích. Zde v M I obsadil Neubauer Vítězslav desáté
místo a Vongrej Lukáš osmnácté z čtyřiadvaceti účastníků. V M V.
obsadil Justin Jan páté místo a celkově třetí místo v kraji a Fenc Luboš
po devátém místě byl celkově osmý. Naší střelci ve sloţení Talafous
Josef, Smetana Miroslav ze Slupečné, Hokeš Stanislav, Hokeš Pavel a
Švarcová Jana se zúčastnili okresní střelecké ligy a ve čtyřech kolech si
vystříleli druhé místo v okrese, kde bylo klasifikováno 9 druţstev.
Střílelo se na místní střelnici. Zakončením celoroční činnosti střelců bylo
uspořádání Vánočního poháru pro místní střelec, na kterém byla účast
velká včetně rekreantů ze zotavovny ROH. Tato organizace se však
také věnuje našim motoristům jak v místě, tak i z okolí a v letní turistické
sezóně i návštěvníkům Lipna. Ve svépomocné dílně poskytovali ţádané
sluţby jako je vyvaţování kol a přezouvání pneumatik. Za celý rok bylo
přezuto 233 pneumatik a vyváţeno 514 kol. Sluţby poskytovali
mechanici Justin, Kafka, Talafous st., Koutský st., Vongrej. V tomto roce
byla zlikvidována, dá se říci "bouda" č.p. 24, která byla majetkem R. a J.
V blízkosti zotavovny ROH skutečně mnoho parády nenadělala. Tento
pozemek byl předán do uţívání Jihočeským papírnám. 6. září tohoto
roku byla zahájena výstavba rekreačního střediska JIP pod vedením
stavbyvedoucího Hucka Karla. Dle jeho informací bude probíhat první
etapa této výstavby v létech 1982 - 1984 nákladem 2 mil. Kčs a práce
budou převáţně prováděny v reţii Jihočeských papíren brigádnickou
činnosti celého podniku.
Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Strana 3
Přímým investorem je závod Loučovice, kde byla vytvořena stavební
skupina, která bude základem k provádění prací. Nutno dodat, ţe toto
středisko bude slouţit rekreantům JIP jak v letních tak i zimních
měsících.
Mgr. Vicki Neubauerová, zdroj: Kronika obce
POROVNÁVÁME FOTOGRAFIE
Budova Pošty na Lipně se od šedesátých let příliš nezměnila, tedy
alespoň co se externích pohledů týče. Pošta sídlí v pravé části v
přízemí. V levé části byl aţ do počátku 21. století Obecní úřad, poté
krátce potraviny. Dnes je na místě OÚ obecní knihovna. Uprostřed je
původní vchod (vchody na Poštu a do současné knihovny byl přidány /
upraveny v 90. letech minulého století). Tím se vchází k místnímu
holičství a do druhého patra, kde byla v minulosti vyhlášená
Mikrotechna, poté se v tamních prostorách dlouho šilo. Dnes je tam
provizorní klubovna OS Lipen. Avšak ani to není konečný stav. Budovu
čeká zásadní přestavba druhého patra pro účely zřízení obchodu se
smíšeným zboţím (stav k lednu 2011). Změny můţeme pozorovat i v
okolí pošty - nad budovou vyrostla řada garáţí, v pozadí vidíme na
fotografii z roku 196x jen chatový tábor, který je zde dodnes. Prostředí
mezi ním a poštou je však dnes jiţ zastavěné rodinnými domky (viz. foto
2010). Fotografii nám poskytl váţený Vláďa Hrubý, který zde byl na
vojně mezi léty 1960 - 1962.
Komentář autora původní fotografie Vládi Hrubého – vojančil zde
v letech 1960 - 1962:
Pošta měla v zimě funkci při rozcvičkách jako úschovna pohraničníků,
než se na to přišlo. Npor. Doskočil z Frymburku nás pak honil až do
míst dnešního obecního úřadu. Ale byli jsme mladí…
WWW.LIPNO-ONLINE.CZ
Zprávy z obce
Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou č. 3/2011 ze
dne 9.2.2011
č. usnesení: 44/2011:
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo prodej pozemku p.č.
75/92 v k.ú. Lipno nad Vltavou za částku 300,-- Kč/m2.
č. usnesení: 45/2011:
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo cenovou nabídku spol.
ČEVAK a.s., České Budějovice na výměnu aeračních elementů na ČOV
Lipno nad Vltavou ve výši 106.500,-- Kč včetně DPH a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
č. usnesení: 47/2011:
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Lipno nad Vltavou a
SÚS Jihočeského kraje na pozemky p.č. 429/2 a 429/3 v k.ú. Frýdava,
238/1 v k.ú. Zadní Výtoň a 1465/8 v k.ú. Kapličky.
č. usnesení: 48/2011:
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 40.000,-- Kč pro reprezentantku Yacht Clubu Lipno
nad Vltavou na účast na závodech v roce 2011.
č. usnesení: 49/2011:
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo návrh rozpočtu ZŠ a
MŠ Lipno nad Vltavou na rok 2011.
č. usnesení: 50/2011:
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo Smlouvu o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene mezi obcí Lipno nad Vltavou jako
oprávněným a spol. Ski-club Lipno nad Vltavou jako povinným na
pozemky p.č. 702/1, 702/2, 703 a 707 v k.ú. Lipno nad Vltavou na
stavbu Naturparku.
č. usnesení: 51/2011:
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo Smlouvu o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene stavby Naturparku na pozemku
p.č. 760 v k.ú. Lipno nad Vltavou mezi obcí Lipno nad Vltavou jako
oprávněným a Ing. Novou jako povinným.
č. usnesení: 53/2011:
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
části pozemku p.č. 74/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou č. 4/2011 ze
dne 23.2.2011
č. usnesení: 55/2011:
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo darovací smlouvu mezi
obcí Lipno nad Vltavou jako dárcem a městysem Frymburk jako
obdarovaným na skupinový vodovod a vodovod podél cyklostezky Lipno
nad Vltavou – Frymburk, II. etapa na poz. p.č. 887/1 a 893 v k.ú.
Frymburk.
č. usnesení: 56/2011:
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 5.000,-- Kč občanskému sdruţení LIPEN na pořádání
akce „Masopust 2011“ dne 5.3.2011.
č. usnesení: 57/2011:
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo darovací smlouvu na
pozemky p.č. 47/15, 47/16 a 47/17 v k.ú. Lipno nad Vltavou dle GP č.
1136-5/2010.
č. usnesení: 58/2011:
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
části pozemku p.č. 510/2 v k.ú Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 59/2011:
Strana 4
Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
části pozemku p.č. 74/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 60/2011:
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo podmínky pro zapojení
do informačního systému, a to následovně: poplatek za umístění 1 ks
směrové tabule bude ve výši 1.000,-- Kč bez DPH za kaţdý započatý
kalendářní rok, tabule bude zhotovena na náklady ţadatele a tato bude
typizovaná s podkladem v barvě hnědé – veřejné cíle, v barvě bílé –
ubytovací zařízení, v barvě modré – ostatní sluţby.
č. usnesení: 69/2011:
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo cenu vodného a
stočného s platností od 1.4.2011 takto: vodné ve výši 23,63 Kč bez
DPH a stočné ve výši 24,64 Kč bez DPH.
Ţivotní jubilea, narození, …
VÝROČÍ V BŘEZNU
Kulatá výročí oslaví pánové: Jiří Kalivoda, Drahoslav Marhoun. Budou slavit ţeny: Berta Kocoňová a Eliška Procházková. Dalšími oslavenci jsou
muţi: Jiří Stýblo, Jan Lupták, Jozef Olšiak, Karel Řezáč a Jiří Sedlák.
Přání pro všechny: Zdraví, štěstí, spokojenost, pohodičky vţdycky dost. Humor ţivot ať provází a optimismus ať neschází.
Za SPOZ Mgr. Vicki Neubauerová a Lucie Bravencová
Zprávičky ze školy a školičky
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Dne 3. února 2011 byli do 1. ročníku zapsáni:
1. Dočekal Benjamín
2. Kocourek Jakub
3. Křesťan David
4. Šilhan Matyáš
5. Trojan Jiří
6. Tylšarová Tereza
7. Vrba Pavel
Na budoucí prvňáčky se velice těšíme!
Mgr. Marika Poslušná
SNÍŢEK
Malé zpestření, v podobě divadla Bedna, měly děti v den vysvědčení.
Pohádka O skřítku Sníţkovi byla nejen hezká, ale i poučná. Děti si
zopakovaly, jak se mají chovat v lese, jak pomáhat zvířátkům v zimě a
posbíraly a roztřídily odpadky, které do lesa nepatří. Pohádka dobře
dopadla a skřítek Sníţek si s námi hraje stále…
Martina Vallová
LYŢAŘSKÝ VÝCVIK
Druhé pololetí jsme zahájili letos velmi příjemně. Po jednodenních
pololetních prázdninách jsme v pondělí 7. února nastoupili místo do
školy na týdenní lyţařský výcvik. 
Tímto chceme velice poděkovat LIPNO SERVISU za jedinečnou
moţnost absolvovat celotýdenní kurz lyţování a snowboardování pod
vedením skvělých instruktorů a instruktorek. Zároveň také děkujeme za
opravdu krásné nestandardní ceny za skipasy a půjčené vybavení.
Většina dětí patřila mezi mírně pokročilé nebo pokročilé sjezdaře. Mimo
jiné také díky tomu, ţe se lyţařského výcviku za stejných podmínek
mohly uţ několikrát zúčastnit. Děti měly moţnost se zdokonalit ve
sjezdovém lyţování nebo si vyzkoušet něco nového – snowboard.
Všichni jsme si krásný slunečný týden na Kramolíně velice uţili, přeţili
ho ve zdraví a uţ se těšíme zase za rok! 
Mgr. Anna Hromádková
Ostatní
III. JARNÍ PLES
VE WELLNESS HOTELU FRYMBURK
V sobotu 12.3.2011 od 20:00 hod. Hlavní host:
Two Voices (finalistky Talentmánie). K tanci a
poslechu hraje hudební skupina Gross
Program: Nápoj na přivítanou - Taneční
vystoupení - Ochutnávka thajské kuchyně
v průběhu večera - Bohatá tombola
Cena vstupenky: 300 Kč. Předprodej vstupenek
od 1.2.2011 na recepci Wellness Hotelu
Frymburk
V AQUAPARKU WELLNESS HOTELU
FRYMBURK OD 1.3.2011 MAJÍ DĚTI DO 12
LET (VČETNĚ) V DEN SVÝCH NAROZENIN
VSTUP ZDARMA!!!
TĚŠÍME SE NA VÁS!
2. ročník multiţánrového projektu
AQUA UNITED 2011 ke Světovému dni vody
ve Wellness Hotelu Frymburk
23.3.2011 - Den pro Wellness: vstup do hotelového aquaparku pro
děti do 12 let (včetně) zdarma, 20% sleva na ostatní vstupy a wellness
procedury.
24.3.2011 - AQUABIKE: moţnost vyzkoušet si jízdu na vodních
kolech, součástí vstupu do hotelového aquaparku, čas konání: 18:00 20:00 hod.
25.3.2011 - Den pro Saunový svět: 50% zvýhodněný vstup do
Saunového světa od 14:00 – 22:00 hod., saunové ceremoniály v časech
18:00, 19:00, 20:00 hod.
Setkání s Martinem Dolečkem: neformální vyprávění o
mořeplavbách tohoto známého námořníka, místo a čas konání: hotelový
lobby bar od 16:00 hod.
26.3.2011 . – plavecká štafeta v hotelovém aquaparku
11:00 – 12:00 hod., organizátor: Aqualung Frymburk, Klub sportovního
potápění, vstup pro soutěţící zdarma, 50% sleva na vstupné pro
doprovod.
21:00 – 23:00 hod. – Vodní noc - koupání při svíčkách
Změna programu vyhrazena

Podobné dokumenty

Zpravodaj č. 03/2016

Zpravodaj č. 03/2016 Vybráno ze zasedání zastupitelstva: v březnu roku 1999 byla navržena oprava domu č. 7. V říjnu roku 1999 vyšla z výběrového řízení firma Stavitelství Kašparů - Koller z Českých Budějovic. V listopa...

Více