adresář poskytovaných soc. služeb

Komentáře

Transkript

adresář poskytovaných soc. služeb
Adresář poskytovatelů sociálních služeb v Praze
1.
NEZISKOVÉ ORGANIZACE.........................................................................................................................................................2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
NEZISKOVÉ ORGANIZACE OBECNĚ ..............................................................................................................................................2
ŽENY .......................................................................................................................................................................................6
CIZINCI ....................................................................................................................................................................................8
OSOBY ROMSKÉ NÁRODNOSTI ..................................................................................................................................................10
MLADISTVÍ ..............................................................................................................................................................................11
STARŠÍ LIDÉ, SENIOŘI ..............................................................................................................................................................12
LIDÉ BEZ DOMOVA ...................................................................................................................................................................13
OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ...............................................................................................................................................17
PROPUŠTĚNÍ VĚZNI .................................................................................................................................................................20
OSOBY SE ZÁVISLOSTÍ .............................................................................................................................................................21
2
OBČANSKÉ PORADNY .............................................................................................................................................................24
3
STÁTNÍ ORGANIZACE ..............................................................................................................................................................25
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV – OMBUDSMAN ................................................................................................................................25
RŮZNÉ INSTITUCE V PRAZE......................................................................................................................................................26
ÚŘADY PRÁCE ........................................................................................................................................................................27
MĚSTSKÉ ÚŘADY V PRAZE .......................................................................................................................................................29
ODBORY EVIDENCE OBYVATEL .................................................................................................................................................34
SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ...........................................................................................................................................36
PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉ PORADNY ............................................................................................................................38
PSYCHOLOGICKÉ A RODINNÉ PORADNY .....................................................................................................................................40
4
PRACOVNÍ AGENTURY ............................................................................................................................................................41
5
UBYTOVÁNÍ ...............................................................................................................................................................................44
5.1
5.2
UBYTOVNY .............................................................................................................................................................................44
AZYLOVÉ DOMY, NOCLEHÁRNY .................................................................................................................................................46
1
1.
Neziskové organizace
1.1
Neziskové organizace obecně
MČ
1
Název
Život 90
Adresa
Telefon
E-mail
WWW
Karolíny Světlé 18,
110 00 Praha 1
222 333 555
[email protected]
www.zivot90.cz
1
Česká katolická
charita
Vladislavova 12,
110 00 Praha 1
296 243 330
[email protected]
www.charita.cz
1
Český červený
kříž
Thunovská 18, 118
04 Praha 1
251 104 111
[email protected]
www.cck-cr.cz
2
Informační
centrum sociální
pomoci - Kontakt
Palackého
nám.(vestibul metra
B), 120 00 Praha 2
222 646 151
[email protected]
www.mcssp.cz/infocentr
um-kontakt
2
Akademie práce a
Podskalská 24,
zdraví ČR
12800 Praha 2
2
Naděje, o.s.
Varšavská 37, 120
00 Praha 2
224 921 617, [email protected]
www.akademieprace.cz
224 921 631
race.cz
222 521 110
[email protected]
www.nadeje.cz
Poznámka
Právní poradna-sociálně
potřebným poradenství zdarma
Pomoc lidem v nouzi
Sociální služby, humanitární
pomoc
Sociálně právní poradna
Poskytuje bezplatné sociálněprávní, pracovněprávní, rodinné a
občanské poradenství
Morální, zdravotní, hygienická,
stravovací, právní, poradenská,
vzdělávací pomoc pro širokou
skupinu znevýhodněných osob
2
2
SOS centrum
Střediska
křesťanské pomoci
Diakonie
Belgická 22, 120 00
Českobratrské
222 521 912
Praha 2
církve evangelické Ekumenická
poradna pro lidi v
zátěži
2
Sdružení pro
Sokolská 26, 120
probaci a mediaci v
00 Praha 2
justici
Vinohradská 176,
130 00 Praha 3
3
3
4
4
Remedium Praha
Kiosek příspěvková
organizace
Hradecká 20,
13000 Praha 3
Proxima sociale
o.s
Rakovského 3138,
143 00 Praha
Modřany
FORMIKA, o.s.
Konstantinova
1476, 14900 Praha 4
Terapie, poradenství a provázení
lidí v zátěžových situacích
[email protected]
www.diakoniecce.cz
296 180 297
[email protected]
www.spj.cz
Vzdělávací a výcvikové aktivity,
konzultační služby
272 743 666
[email protected]
www.remedium.cz
Vzdělávací programy, prog. pro
seniory, obč. poradna
271 733 863
241 770 232
271 910 016
Pomoc obtížně zaměstnatelným
občanům, iniciování vytváření
pracovních míst pro obtížně
zaměstnatelné.
[email protected]
[email protected] www.proximasociale.cz
[email protected]
www.formika.org
Pomoc osobám sociálně
znevýhodněným, terénní práce,
vzdělávací aktivity, poradenství,
azylové bydlení, pro Pražany z 11 a
12
Např. poskytuje služby
podporovaného zaměstnávání:
pomáhá lidem se zdravotním
postižením nebo jiným
znevýhodněním získat a udržet si
zaměstnání na běžném pracovišti
mezi lidmi bez znevýhodnění
3
Sleduje dodržování lidských a
občanských práv, především
znevýhodněných občanů a cizinců,
bezplatné poradenství
5
Český helsinský
výbor
6
Partners czech
Lomená 515/9, 162
00 Praha 6
233 321 503 [email protected] www.partnersczech.cz
Podpora demokratické struktury
ve společnosti, integrace
znevýhodněných skupin
6
Econnect, o.s.
Českomalinská 23,
160 00 Praha 6
224 311 780
Využívá informační technologie
k podpoře projektů, k tvorbě portálů
6
Diakonie a misie
církve
československé
husitské
Wuchterlova 5, 166 220 398 112,
220 398 115
26 Praha 6-Dejvice
7
Organizace pro
pomoc uprchlíkům
(OPU)
Veletržní 24, 170
00 Praha
220 397 355
/220
8
Člověk v tísni,
společnost při ČT,
o.p.s. Centrum
terénní sociální
práce-Karlín
Vítkova 24, PrahaKarlín 8
[email protected]
222 310 311
ni.cz
8
Občanské
sdružení Sedm
paprsků
Spořická 328, 184
00 Praha 8
731 520 262
[email protected]
www.sevenrays.cz
9
Iuridicum
remedium-o.s.
Vírská 14/278, 198
00 Praha 9
222 515 564
[email protected]
www.iure.org/
10
Občanské
sdružení Hewer
Pod Strašnickou
vinicí 13/191, 100 00
Praha 10
274 771 116,
272 937 712,
279 776 515-
[email protected]
www.hewer-os.cz
Ostrovského 3,
15000 Praha 5
220 515 223
[email protected]
www.helcom.cz
[email protected]
www.ecn.cz
[email protected]
www.diakoniecce.cz
[email protected]
www.opu.cz
Sociální a psychologická pomoc
uprchlíkům, vzdělávací programy
www.clovekvtisni.cz
Právní pomoc, při úředních
záležitostech, sociální dávky, pro
osoby ohrožené sociálním
vyloučením
Pomoc lidem v nouzi
Pomoc osobám sociálně
ohroženým, poradenské, osvětové,
vzdělávací aktivity, kurs přípravy na
povolání
Právní poradenství v oblasti
lidských práv
Pomoc osobám sociálně
znevýhodněním, vzdělávácí
aktivity, kursy, asistenční služba
4
11
Občanské
sdružení Eset-Help
Hekrova 805, 149
00 Praha 11
272 937 712
[email protected]
www.esethelp.cz
Služby osobám s duševním
onemocněním, podporované
zaměstnání, tréninkové chráněné
bydlení, právní a sociální poradna,
psychologická poradna
5
1.2
MČ
Ženy
Název
Adresa
Telefon
E-mail
WWW
222 721 810
[email protected]
www.strada.cz
[email protected]
http://www.dis.cz/sonz
Psychologické a právní poradenství
ženám v problémové životní situaci
[email protected]
www.rozkosbezrizika.cz
Pomoc ženám provozující komerční
sex, sociální, právní, sociální,
psychologická pomoc, možnost
lékařského vyšetření
1
La Stradaprevence
obchodu se
ženami
P.O.BOX 305,
Praha 1, 111 21
1
Poradna pro
ženy a dívky
Voršilská 5, 110 00
224 930 661
Praha 1
1
Rozkoš bez
rizika, o.s.
Bolzanova 1, 110
00 Praha 1
1
Dům U Zlatého
Otevřený svět, melounu, Michalská
224 229 476 [email protected]
o.s., kancelář
12/432, 110 00 Praha
1
1
Český svaz žen
Panská 7, 111 53
- občanské
Praha 1
sdružení
224 23 4453
224 211 017
[email protected]
www.otevrenysvet.cz
www.csz.cz
Poznámka
Pomoc a prevence v obchodu se
ženami, poradenství
Pomoc zneužívaným ženám
Organizace působí na dobrovolné
bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich
práv. Svou pozornost zaměřuje na
problémy, které souvisejí s postavením
žen ve společnosti, především na trhu
práce, problematikou žen na venkově
6
2
Gender studies, Gorazdova 20, 120
224 915 666
o.p.s.
00 Praha 2
[email protected]
genderstudies.cz
2
ProFem o.p.s. Plzeňská 66, 150
konzultační
00 Praha 5, sídlo: Na
224 917 224
středisko pro
Folimance 15, 120 00
ženské projekty Praha 2
[email protected]
www.profem.cz
[email protected]
www.rosa-os.cz
[email protected]
www.bkb.cz
[email protected]
www.kolping.praha.cz
Podolská 242/25,
147 00 Praha 4
241 432 466
4
Rosa o.s.
5
Bílý kruh
bezpečí, o.s.
Duškova 20, 150 00
257 317 100
Praha 5
8
Kolpingova
rodina Praha 8
Bohnická 32, 181
00 Praha 8
283 850 113
Informační a porad. centrum pro
práva žen
Poradenské služby pro ženské
projekty
Pomoc obětem domácího násílí
Pomoc obětem trestných činů
Sociální poradenství, azylový dům pro
matky s dětmi
7
1.3
Cizinci
MČ
Název
Adresa
Telefon
E-mail
WWW
1
Poradna pro Senovážná
integraci 995/2, 110 00
sdružení
Praha
224 233 034
[email protected]
www.p-p-i.cz
1
Poradna pro Senovážná 2,
uprchlíky
120 00 Praha 2
224 224 379
[email protected]
www.uprchlici.cz
1
Poradna pro
občanství,
Petrská 29/1168,
občanská a
110 00 Praha 1
lidská práva
222 809 214 /
210
[email protected]
www.poradna-prava.cz
222 518 554, 222
[email protected]
511 434
2
Slovo 21 o.s
Blanická 4, 120
00 Praha
2
Berkat o.s.
Rumunská 24,
120 00 Praha 2
224 941 415
[email protected]
www.berkat.cz
3
Centrum pro Kubelíkova 55,
integraci, o.s. 130 00 Praha 3
222 713 332
[email protected]
www.cicpraha.org
7
Organizace
pro pomoc
Veletržní 24, 170
uprchlíkům
00 Praha 7
(OPU)
220 397 355,
220 397 220
[email protected]
www.opu.cz
www.slovo21.cz
Poznámka
Sociální a právní poradenství osobám, kterým byl
udělen politický azyl a cizincům s trvalým pobytem nebo
povolením k pobytu nad 90 dnů v České republice.
Provozování komunitních multietnických center pro
cizince.
Právní a psychosociální poradenství žadatelům o azyl
Integrace cizinců, přednášky, semináře, informace o
možnostech bezplatné právní pomoci
Pořádání kulturních projektů, volnočasové aktivity,
vzdělávácí akce
Poradenské služby, vzdělávání, podpora a pomoc při
hledání zaměstnání
Sociální a právní poradenství, informace k pobytu v
ČR, možnost doprovodu na úřady apod.
Právní, sociální a psychologické poradenství
8
8
Poradna pro
migranty a
uprchlíky při
Pernerova 20,
Azylovém
186 00 Praha 8
domě sv.
Terezie
224 815 995
[email protected]
http://www.charitaadopce.cz/index.php?id
=100300
Sociální a právní poradenství, ubytování, asistence,
lékařské vyšetření
9
1.4
MČ
Osoby romské národnosti
Název
Adresa
Žitná 49, 110 00
Praha 1
Telefon
E-mail
WWW
Poznámka
257 329 667,
257 322 000
[email protected]
www.romea.cz
Propagační činnost, vzdělávácí akce,
informační činnost, spolupráce na projektech,
provoz internetové burzy práce
[email protected]
www.ecn.cz/tolerance
1
Romea o.s.
1
Senovážné
Nadace Tolerance náměstí 24, 116 47
Praha 1
224 102 314
2
HOST-hnutí
P.O.Box 13, 128 00
občanské solidarity
Praha 2
a tolerance
224 914 690
Osvětová a vzdělávácí činnost, právní
poradenství obětem diskriminace
2
Slovo 21 o.s
Blanická 4, 120 00
Praha
222 518 554,
222 511 434
[email protected]
www.slovo21.cz
3
R-mosty o.s
Havlíčkovo náměstí
300, 130 00 Praha
222 581 247
[email protected]
www.r-mosty.cz
4
Romodrom o.s.
Křejpského 1506,
149 00 Praha-Opatov
604 113 592
Kampaně proti intoleranci, právní
poradenství, vzdělávácí aktivity
[email protected]
www.romodrom.cz
Pořádání kulturních projektů, volnočasové
aktivity, vzdělávácí akce
Aktivity pro rómskou mládež a ženy
Prosazováním práv a integrací romské
národností menšiny a jiných osob ohrožených
sociálním vyloučením do společnosti, terénní
sociální práce pro osoby ve výkonu trestu ve
věznici Vinařice a jejich rodiny, celoroční
volnočasové aktivity pro děti , protidrogová
prevence a kulturní a společenské akce
10
1.5
MČ
Mladiství
Název
Adresa
1
Projekt Šancepreventivní a
Street centrum: Ve
humanitární program
Smečkách 28, 110 00
pro komerčně sexuálně
Praha 1
zneužívané děti a mládež
žijící na ulici
3
Alfa Human Service,
o.s.
8
DOM (Dům otevřených
Braunerova 22, 180
možností)-Dům na půl
00 Praha 8
cesty
9
MCSSP, Poradna pro
rodinu, manželství a
mezilidské vztahyoddělení Triangl
Biskupcova 84,
Praha 3, 130 00
Šromova 861, 198
00 Praha 9
Telefon
602 229 395
E-mail
[email protected]
WWW
Poznámka
www.sance.info
Streetwork (pomoc s hledáním
ubytování, práce, zdravotní
ošetření), možnost chráněného
bydlení
242 441 486
[email protected]
ias.alfabet.cz
Občanské sdružení Alfa Human
Service je nezisková organizace,
která se věnuje pomoci pečujícím o
zdravotně postižené děti
283 840 795
[email protected]
www.dom-os.cz
Podpora mladým lidem (1724let), přechodné bydlení, sociální
poradenství, JOB program
604 252 887
[email protected]
www.mcssp.cz/poradny
Individuální a rodinná terapie,
dětské a rodičovské skupiny,
mediace, primárně preventivní
programy
11
1.6
MČ
Starší lidé, senioři
Název
Adresa
Telefon
E-mail
WWW
Poznámka
Karoliny Světlé 18, 110
00 Praha 1
222 333 555
[email protected]
www.zivot90.cz
Poradenství pro seniory, zlepšování
kvality života seniorů.
224 829 256
[email protected]
www.interevium.cz
Sociální, psychologická a právní
pomoc, denní centrum, PC centrum,
pracovní poradenství
272 739 833
[email protected]
www.remedium.cz
Vzdělávací programy, prog. pro
seniory, obč.poradna
272 941 972
[email protected]
www.charita.cz
1
Život 90
1
Interevium
3
Remedium
Praha
4
Česká
katolická
Modletická 1401/8, 149
charita, církevní 00 Praha-Chodov
organizace
Těšnov 5, Praha 1
Křišťánova 15, 130 00
Praha 3
Zajišťování komplexní domácí peče
se sociálními službami
12
1.7
MČ
Lidé bez domova
Název
Adresa
Poradna pro
Karolíny Světlé 7,
osoby bez přístřeší 11000 Praha 1
Telefon
224 239 449
E-mail
[email protected]
WWW
Poznámka
www.mcssp.cz/poradny/oso
by-bez-pristresi
Pomoc při jednání s úřady, se
zaměstnavateli, s policií, s vězeňskou
službou, sociálně-prácní poradenství,
možnost získat oblečení zdarma i za
poplatek
www.novyprostor.cz
Prodej časopisů, nábor nových
prodejců, poradenství sociální, právní,
psychologické, možnost hygieny pro
prodejce časopisu NP
1
Denní střediskoNový Prostor
Řeznická 14,
11000 Praha 1
222 233 609
[email protected]
1
Denní středisko
Naděje
Bolzanova 7,
11000 Praha 1
222 243 434,
222 241 345
[email protected]
www.nadeje.cz
Noclehárna a
ubytovna Naděje
pro ženy
nutno přihlásit se
na Denním středisku
pomoci, Bolzanova 7,
110 00 Praha 1
222 243 434
[email protected]
www.nadeje.cz
Základní sociální pomoc,
poradenství sociální, právní,
zdravotní, pracovní, informace o
pracovních možnostech, noclehárna
Naděje, výdej oblečení zdarma,
možnost hygieny, možnost
lékařského ošetření
1
Cena od 20 Kč
1
1
Kostel Sv. Josefa
Náměstí republiky
2, 110 00 Praha 1
Po-Pá od 9hod. Ne-14hod., k
dispozici chléb
13
1
Kostel u Sv.
Vojtěcha
Pštrosova 17, 110
00 Praha 1
Pracovní dny 12:30-13 hod., chléb
a čaj na žádost
1
Kostel Sv.
Tomáše řádu
Augustina
Josefská 8, 110 00
Praha 1
So 9:30-10:30, snídaně, Stř.: 14-15
hod. Výdej čistého oblečení
Klášter Pražského Karmelitánská 9
Jezulátka bosých
(vchod kostelem),
karmelitánek
110 00 Praha 1
Stř.: 13:30-14:30 hod., chléb s
máslem a čaj
1
1
Konvent sester
Dominikánek
Černá 14, 110 00
Praha 1
So od 10:30, polévka s pečivem
Communio,
sociálně pastorační
středisko
Karolíny Světlé 21,
Starokatolické
110 00 Praha 1
církve ČR-církevní
organizace
222 221 676
[email protected]
www.communio.cz
Sociální, psychologické a právní
poradenství, asistence pro zdravotně
postižené zdarma nebo za mírný
poplatek
Informační
centrum sociální
pomoci - Kontakt
Palackého
nám.(vestibul metra
B), 120 00 Praha 2
222 646 151
[email protected]
www.mcssp.cz/infocentrumkontakt
Sociálně právní poradna, výdej
oblečení za malý poplatek, v Po 1018
Spytihněvova 6,
120 00 Praha 2
222 564 490
[email protected]
www.mcssp.cz/ubytovani/zi
mni-nocleharna
Cena 10 Kč za jednu noc, max. po
dobu 14 dní, určeno mužům
224 246 519
[email protected]
www.charita-adopce.cz
1
2
Zimní noclehárna
2
Arcidiecézní
Londýnská 44, 120
charita Praha00 Praha 2
církevní organizace
Poskytují mnoho typů sociálních
služeb
2
14
utajená adresa,
Azylový dům pro
kontakt: SOS centrum 222 521 912,
matky s dětmi
Diakonie Belgická 22, 777 734 173
Diakonie
120 00 Praha 2
[email protected]
www.diakoniecce.cz
Pro matky s dětmi a ženy v tísni, 3
měsíce-2 roky, 1950 Kč měsíčně,
rodina 3000Kč, psychologické
poradenství
www.armadaspasy.cz
Komunitní centrum nabízí
stravování pro sociálně slabé občany
a různorodé programy pro seniory,
děti, mládež a maminky s
předškolními dětmi. Našim klientům
poskytujeme sociální poradenství.
5
Armáda Spásyobčanské sdružení
Lidická 18, 150 00
Praha 5
Emauzy ČR –
krizové centrum
A.Čermáka 85/4
Praha 6
Azylový dům
Vinička městské
části Prahy 6
Na Viničce 9/624,
169 00 Praha 6
Břevnovský
klášter
Markétská 28/1,
160 00 Praha 6
257 317 866
[email protected]
org
5
224 321 873
Krizové centrum
6
Osoby bez přístřeší, s trvalým
pobytem min.3 roky na P6, i pro
rodiny s dětmi, cena dle regulovaného
nájemného
224 325 996
6
6
Denní středisko
Armády spásy
Tusarova 60,
17000 Praha 7
Po-Ne v 9 hod., polévka a pečivo
220 184 000
[email protected]
www.armadaspasy.cz
Základní sociální pomoc,
poradenství sociální, právní,
zdravotní, pracovní, pomoc při
jednání s úřady, noclehárna a
ubytovna, možnost stravování zdarma
nebo za 5 Kč (polévka, pečivo,
nápoj), výdej oblečení zdarma,
možnost hygieny, možnost
lékařského ošetření
7
15
Poradna při azylovém zařízení,
poradenství sociální, právní,
zdravotní, pracovní, azylový dům,
možnost stravování za 7 Kč pro
klienty (polévka, pečivo, nápoj), výdej
oblečení za malý poplatek, možnost
hygieny za 10 Kč
Arcidiecézní
Charita
Pernerova 20,
18600 Praha 8
Misionářky lásky
Matky Terezy
Zenklova 195, 150
00 Praha 8
Ubytovna pro
muže bez přístřeší
Skloněná 521, 190
00 Praha 9
284 825 240
[email protected]
www.mcssp.cz/ubytovani
Muži, s trvalým pobytem v Praze,
záloha 200 Kč, cca na 1 měsíc-3
měsíce
Středisko
Křovinovo nám.
křesťanské pomoci 11/16, 193 00 Praha
Horní Počernice
9
281 927 191
[email protected]
www.skphopo.cz
Sociální služby-azylový dům,
bydlení na půl cesty, pečovatelská
služba
224 815 995
[email protected]
www.charita-adopce.cz
8
8
Polévka v 10:30, otevřeno od 8:30
hod.
9
9
Azylové ubytování
Donovalská 1862,
o.s. "Společnou
149 00 Praha 11
cestou"
272 950 984
[email protected]
Azylový dům pro
Markušova 1555,
matky s dětmi
Praha 11
267 913 470
[email protected]
spolcest.cz
Azylové bydlení pro matky s dětmi,
rodiny, max. 1 rok, sociální pomoc,
nutná žádost s vyjádřením sociálního
odboru přísluš.úřadu MČ. P1-22
11
11
Azylové bydlení pro matky s dětmi,
rodiny, s trvalým pobytem na P11
16
1.8
MČ
Osoby zdravotně postižené
Název
Adresa
Telefon
E-mail
WWW
Poznámka
224 827 210,
224 826 078 ;
fax: 224 826 079
[email protected]
www.pov.cz
Usiluje o odstranění bariér,
mezilidských i ostatních, a snaží se
vytvořit vhodné podmínky pro
nenásilnou integraci.Poskytuje
informace a služby, které lidem s
postižení usnadňují život, kontaktuje
odbornou veřejnost a vítá i iniciativu
široké veřejnosti.
V Jirchářích
Centrum ECAV v
14/152, 11000
ČR
Praha 1
224 931 150,
222 716 864
[email protected]
www.ecav.cz
Pomáhá při vyhledávání
pracovního uplatnění nejen zdravotně
postiženým
1
Communio,
sociálně
pastorační
Karolíny Světlé
středisko
21, 110 00 Praha 1
Starokatolické
církve ČR-církevní
organizace
222 221 676
[email protected]
www.communio.cz
Sociální, psychologické a právní
poradenství, asistence pro zdravotně
postižené zdarma nebo za mírný
poplatek
1
Tyflocentrum
o.p.s
221 462 492
[email protected]
www.tyflocentrum.cz/praha
Pomoc a poradenství zrakově
znevýhodněným osobám, vzdělávání
a pomoc při integraci na trh práce
1
Pražská
organizace
vozíčkářů
1
Benediktská
688/6, 110 00
Praha 1
Krakovská 21,
110 00 Praha 1
17
2
Asistence –
V Pevnosti 4,
občanské sdružení 128 00 Praha 2
241 083 579
[email protected]
www.asistence.org
Jedním z cílů je pomáhat mladým
lidem s tělesným nebo
kombinovaným postižením v oblasti
pracovního uplatnění a začlenění do
běžné společnosti
2
Máme otevřeno?
O.s. pro integraci
Chodská
lidí s mentálním
21/1131, 12000
postižením do
Praha 2
společnosti
222 511 216,
222 212 399
[email protected]
www.mameotevreno.cz
Široká nabídka služeb pro lidi s
mentálním postižením, podporované
zaměstnávání, poradenství
2
Rytmus, o.s.Centrum pro
podporované
zaměstnávání
Bruselská 16,
12000 Praha 2
224 251 610
[email protected]
www.rytmus.org
Podporované zaměstnávání dětí a
dospělých s mentálním a
kombinovaným postižením
4
Portus Praha
o.s.
Boleslavova 30,
140 00 Praha 4
224 934 813
[email protected]
www.portus.cz
Zaměstnávání lidí se zdravotním
postižením
Např. poskytuje služby
podporovaného zaměstnávání:
pomáhá lidem se zdravotním
postižením nebo jiným
znevýhodněním získat a udržet si
zaměstnání na běžném pracovišti
mezi lidmi bez znevýhodnění
4
FORMIKA, o.s.
Konstantinova
1476, 14900 Praha
4
271 910 016
[email protected]
www.formika.org
5
Prosaz o.s.
Kodymova 2526,
158 00 Praha 5
251 614 469
[email protected]
www.prosaz.cz
Rehabilitační program, vzdělávácí a
kulturní aktivity, sociální a právní
poradenství, pomoc při zaměstnávání
18
6
Centrum pro
zdravotně
postižené Praha
Wuchterlova 11,
160 00 Praha 6
233 324 406
[email protected]
www.czppraha.cz
6
Vlastní cestou,
o.s.
Nad Kajetánkou
10, 16900 Praha 6
220 510 722
[email protected]
z
www.vlastnicestou.cz
Integrace zdravotně
handicapovaných osob do
společnosti, na trh práce, vzdělávání
Dolákova 24, 180
00 Praha 8 Bohnice
233 551 205
[email protected]
www.fokus-praha.cz
Služby poradenství a zaměstnávání
pro osoby dlouhodobě duševně
nemocné
8
Fokus Praha o.s
Sociální poradenství, odborné
poradenství, informace o službách,
osobní asistence
19
1.9
MČ
Propuštění vězni
Název
Adresa
Telefon
E-mail
WWW
8
Arcidiecézní
Pernerova 20, 186 00
charita-projekt
Praha 8
Vězeňské služby
224 815 995
[email protected]
www.charita-adopce.cz
9
MCSSPProbační a
resocializační
programy
266 311 053
[email protected]
www.mcssp.cz/p-r-programy
Skloněná 521, 190 00
Praha 9
Poznámka
Sociálně právní pomoc
propuštěným osobám z VTOS
Program Alfa a Beta, sociální,
psychologické, právní poradenství
20
1.10 Osoby se závislostí
MČ
1
Název
Anonymní
alkoholici
Adresa
Telefon
E-mail
WWW
Na Poříčí 16, 110
00 Praha 1
224 818 247
[email protected]
www.sweb.cz/aacesko
Palackého 5,
Praha 1
222 928 239
Karolíny Světlé
18, 110 00 Praha 1
222 221 124,
222 221 431
1
AT poradna
1
Drop In o.p.s.
Nízkoprahové
středisko
1
Nemocnice
Milosrdných sester Vlašská 36, 118
Karla
33 Praha 1
Baromejského
2
Detoxikační
jednotka při VFN
Apolinář
2
SOS Diakonie
[email protected]
www.dropin.cz
3
SananimŠítného 710/30,
pracovní a sociální
Praha-Žižkov
agentura
222 781 426
3
Protialkoholní
poradna
271 774 854
Olšanská 7, Praha
3
Kontaktní centrum pro
drogově závislé, poradenství,
pomoc při hledání bydlení,
práce, lékař
Detoxikační jednotka, do 18-ti
let, nutný souhlas rodičů, nutné
objednat se předem
257 197 111,
257 197 124
222521912,
728047416,
777734173,
Schůzky svépomocné skupiny
Ambulantní zařízení pro
závislosti (alkohol), jen pro
klienty s trvalým pobytem na P1,
nutno se objednat předem
Apolinářská 4, 120 224 968 200,
224 968 204
00 Praha 2
Belgická 22, 120
00 Praha 2
Poznámka
Detoxikační jednotka
[email protected]
[email protected]
www.diakoniecce.cz
Psychologické a sociální
poradenství závislým
www.sananim.cz
Zlepšení životní situace
bývalých uživatelů drog,
integrace osob na trh práce,
rekvalifikace, poradenství
Ambulantní zařízení
21
4
Denní
psychoterapeutické Nad Ondřejovem
sanatorium
36, 140 00 Praha 4
Ondřejov
4
Eset-Help o.s.
Donovalská 1862,
Konzultační
149 00 Praha 4
centrum pro závislé
272 920 297 [email protected]
4
AT poradnaCentrum pomoci
závislým
261 262 828,
261 261481
Ambulantní zařízení, nutno se
objednat předem
5
AT poradna
251 562 224
Ambulantní zařízení, nutno se
objednat předem
5
Rodvinovská 3,
Praha 4
Bieblova 6, Praha
5
241 442 791,
241 443 91213
Drop In o.p.s.
Holečkova 33, 150
Centrum následné
257 326 080
00 Praha 5
péče
6
AT poradna
Pod Marjánkou
12, Praha 6
233 351 603
7
AT poradna
Strossmayerovo
nám. 6, Praha 7
220 190 652
7
Sananim o.s.
K.centrum
Osadní 2, 170 00
Praha 7
283 872 186
[email protected]
[email protected]
sweb.cz/dpsondrejov
www.esethelp.cz
www.dropin.cz
Alkohol, denní stacionář,
hrazeno pojišťovnou
Alkohol, drogy, individuální
poradenství, skupinová terapie,
hrazeno pojišťovnou,
konzultační centrum pro závislé
na drogách, poradenství
Komplexní doléčovací
program, nutné objednání
Ambulantní zařízení, nutno se
objednat předem
[email protected]
Ambulantní zařízení
[email protected]
www.sananim.cz
Kontaktní centrum pro
drogově závislé, poradenství,
pomoc při hledání bydlení,
práce, lékař, možnost
zprostředkování detoxikace,
výměna střikaček a jehel,
možnost hygieny
22
8
Teen Challenge
Kontaktní centrum
Na Bendovce 24,
Praha-středisko
181 00 Praha 8
pro ženy
233 541 627,
233 542 668
[email protected]
www.teenchallenge.cz
U Pazderek
300/16, Praha 8
233 557 631
Ústavní 91, 181
02 Praha 8
284 016 379,
284 016 308
Katolická 758,
Praha 9
286 892 964
Ovčí hájek
2549/64 A, 190 00
Praha 9
251 614 070
[email protected]
www.sananim.cz
10
Teen Challenge
28.pluku 15, 101
Kontaktní centrum
00 Praha 10
- "Kavárna TC"
271 743 607,
777 705 164
[email protected]
www.teenchallenge.cz
10
Centrum pro
závislé
274 812 594
8
AT poradna
8
Psychiatrická
léčebna Bohnice
9
AT poradna
9
Sananim o.s.
Doléčovací
centrum
Vilová 16, Praha
10
Alkohol, poradenství a
vyučování založeno na
křesťanském principu,
programy, hrazeno pojišťovnou,
určeno pro ženy, doléčovací
skupina
Ambulantní zařízení
[email protected]
www.plbohnice.cz
Detoxikační jednotka
Ambulantní zařízení, jen pro
osoby s trvalým pobytem na P9,
nutno objednat se předem
Komplexní doléčovací
program, nutné objednání
Alkohol, poradenství, možnost
zprostředkování léčby v 5
vlastních komunitách, zdarma
Ambulantní zařízení
23
2 Občanské poradny
MČ
Název
Adresa
Telefon
E-mail
WWW
[email protected]
www.poradnaprava.cz
Poznámka
Právní poradna, poradenský
servis. Např. diskriminace a
problematika rovných příležitostí
Poradna pro občanství,
Senovážné nám. 24, 110 00
občanská a lidská práva Praha
234 621467
1
Občanská poradna
Praha 1
222 310 110
222 221 676
Středa: 13-17 h.
1
Detašované pracoviště:
Communio-sociálně
Karolíny Světlé 21, 110 00
pastorační středisko
Praha 1
Starokatolické církve
Informační centrum
Kontakt, kontaktní místo
Palackého náměstí, vestibul
metra B, Praha 2
222 646 151,
222 562 234
Čt.: 10-16 hod.
Občanská poradna
Praha 3 při sdružení
Remedium
Křišťanova 1698/15, 130 00
Praha 3
272 743 666
Občanská poradna,
kontaktní místo Radotín,
při Remedium
Nám. Osvoboditelů 21, 153
00 Praha 5
234 128 215
Občanská poradna
Praha 6-Communio
Na Bateriích 93/27, 162 00
Praha 6 - Břevnov
224 325 187
Občanská poradna
Praha 7
Dukelských hrdinů 54, 170
00 Praha 7
220 870 750
1
2
3
5
6
7
11
12
Jakubská 3, 110 00 Praha 1
Občanská poradna
Donovalská 1862, 149 00
Praha - Jižní Město-při OS
Praha 11 - Jižní Město
Společnou cestou
272 950 984
Občanská poradna
Praha 12-Komunitní
centrum Krok
241 770 232
Rakovského 3138, 143 00
Praha 12
[email protected]
Po, Út.: 9-17h., Stř.: 9-16:30, Čt.:
9-13:30
[email protected]
www.remedium.cz
[email protected]
cz
www.remedium.cz
[email protected]
[email protected]
Po, Út.: 9-13 objednaní, 14-18
bez objednání
Stř.: 12-16 hod.
Po, Stř.: 9-16, Út, Čt, Pá.: 9-13
hod.
Po, Stř.: 8-12, 13-17, Čt: 9-12h
[email protected]
[email protected]
24
3 Státní organizace
3.1
MČ
0
Veřejný ochránce práv – ombudsman
Název
Veřejný
ochránce práv ombudsman
Adresa
Údolní 39, 602 00
Brno
Telefon
542 542 111
E-mail
[email protected]
WWW
Poznámka
www.ochrance.cz
Ochrana osob před jednáním úřadů a dalších institucí,
vykonávajících státní správu, pokud je takové jednání
v rozporu s právem, nebo sice právu neodporuje, ale je
jinak vadné či nesprávné, tzn., že neodpovídá principům
demokratického právního státu a principům dobré správy
nebo jsou-li tyto orgány nečinné
25
3.2
MČ
1
2
2
5
6
Různé instituce v Praze
Název
Telefon
Státní úřad inspekce práce
Ve Smečkách 29, 113
pobočka Praha
52 Praha 1
221 924 200
Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR
221 921 111
Akademie práce a zdraví
ČR-Poradny pro občany v
nouzi
Na Poříčním právu 1,
Praha 2
Podskalská 24, Praha 2
224 921 617
Profesní komora
sociálních pracovníkůPsychosociální poradna
Hábova 1571, 15000
Praha 5
251 613 621
Oblastní inspektorát pro
hl. město Prahu
Kladenská 103/105, 160
00 Praha 6
235364006
U Průhonu 23, 17000
Praha 7
266 711 265
Poradna Růže
7
Adresa
E-mail
WWW
[email protected]
www.suip.cz
www.mpsv.cz
[email protected]
mieprace.cz
www.akademieprace.cz
Poznámka
Poradenství k soc.zabezpečení,
pracovně-právním vztahům
Poradna ke zdraví ve spojitosti
se zaměstnáním, sociální poradna
[email protected]
m.cz
[email protected]
[email protected]
www.suip.cz
Sociálně-právní poradna
26
3.3
Úřady práce
MČ
Název
Adresa
Telefon
E-mail
Aktuální nabídky ÚP
WWW
Poznámka
www.urad-prace.cz
Informační a poradenské
středisko pro volbu
Štěpánská 57, 11121 Praha
1
povolání Úřadu práce hl. 1
m. Prahy
224 228 480
Nám. Republiky 3/4, 110 00
Praha
224 225 097
1
ÚP Praha – východ
2
ÚP Praha 2
2
ÚP Praha - západ
Podskalská 1290/19, 128 01
Praha 2
221 921 111
3
ÚP Praha 3
Roháčova 133/13, 130 00
Praha
4
ÚP Praha 4
5
[email protected]
IPS poskytuje aktuální
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/porads informace o školách,
trediska#kontakt%20ww.ab.uradprace. možnostech vzdělávání, o
cz
uplatnění absolventů, o
situaci na trhu práce, besedy
s ÚP
[email protected]
http://portal.mpsv.cz/sz/local/ab_info/s
z?nidentdip=149002
221 466 780
[email protected]
http://portal.mpsv.cz/sz/local/ab_info/s
z?nidentdip=149003
Údolní 1147/106, 142 00
Praha
241 090 066
[email protected]
http://portal.mpsv.cz/sz/local/ab_info/s
z?nidentdip=149004
ÚP Praha 5
Štefánikova 216/21, 150 00
Praha
257 286 999
[email protected]
http://portal.mpsv.cz/sz/local/ab_info/s
z?nidentdip=149005
6
ÚP Praha 6
Bělohorská 688/165, 169 00
Praha
233 085 650
[email protected]
http://portal.mpsv.cz/sz/local/ab_info/s
z?nidentdip=149006
7
ÚP Praha 7
Nábř. Kapitána Jaroše
1000/7, 170 00 Praha
220 141 111
[email protected]
8
ÚP Praha 8
Stejskalova 185/7, 180 00
Praha
284 007 680
[email protected]
http://portal.mpsv.cz/sz/local/ab_info/s
z?nidentdip=149008
9
ÚP Praha 9
Jablonecká 421/6, 190 00
Praha
286 019 750
[email protected]
http://portal.mpsv.cz/sz/local/ab_info/s
z?nidentdip=149009
Bělehradská 214/86, Praha
2
221 592 351
27
10
ÚP Praha 10
Vršovická 1429/68, 10100
Praha
267 312 332
[email protected]
http://portal.mpsv.cz/sz/local/ab_info/s
z?nidentdip=149010
28
3.4
Městské úřady v Praze
MČ
Adresa
Telefon
E-mail
WWW
MěÚ 1
11568 Praha 1, Vodičkova 18
221 097 111
[email protected]
www.praha1.cz
MěÚ 2
12039 Praha 2, nám. Míru 20
236 044 111
[email protected]
www.praha2.cz
MěÚ 3
13000 Praha 3, Havlíčkovo nám. 9
222 116 111
[email protected]
www.praha3.cz
MěÚ 4
14045 Praha 4, Táborská 350
261 192 111
[email protected]
www.praha4.cz
MěÚ 5
15022 Praha 5, nám. 14. října 1381/4
234 378 111
[email protected]
www.praha5.cz
MěÚ 6
16052 Praha 6, Čs. armády 23
220 189 111
[email protected]
www.praha6.cz
MěÚ 7
17000 Praha 7, Nábř. kpt. Jaroše 1000
220 141 111
[email protected]
www.praha7.cz
MěÚ 8
18048 Praha 8, Zenklova 1/35
222 805 111
[email protected]
www.praha8.cz
MěÚ 9
18049 Praha 9, Sokolovská 14/324
283 091 111
[email protected]
www.praha9.cz
MěÚ 10
10138 Praha 10, Vršovická 68
267 093 111
[email protected]
www.praha10.cz
MěÚ 11
14941 Praha 4, Ocelíkova 672/1
267 902 111
[email protected]
www.praha11.cz
29
MěÚ 12
14312 Praha 4, Písková 830/25
244 028 111
[email protected]
MěÚ 13
15800 Praha 13, Sluneční nám. 13
235 011 111
[email protected]
MěÚ 14
19800 Praha 98, Bratří Venclíků 1073
225 295 111
[email protected]
MěÚ 15
10900 Praha 111, Boloňská 478/1
281 003 190
MěÚ 16
15300 Praha 512, Václava Balého 23
234 128 205
[email protected]
MěÚ 17
16302 Praha 618, Žalanského 29
234 683 111
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.praha12.cz
www.praha13.cz
www.praha14.cz
www.praha15.cz
www.praha16.cz
http://web.repy.cz
10300 Praha 113, Květnového povstání
21
267 710 933
19011 Praha 911, Za poštovskou
zahradou 479
281 932 223
[email protected]
www.praha-bechovice.cz
MěÚ Praha-Březiněves
18200 Praha 82, U parku 8/140
283 910 263
[email protected]
www.brezineves.com
MěÚ Praha-Čakovice
19600 Praha 96, nám.25.března 121
283 061 419
283 061 410
[email protected]
www.cakovice.cz
18400 Praha 84, Spořická 314
283 851 272
283 851 277
[email protected]
www.dchabry.cz
10900 Praha 111, Dolnoměcholupská
168/14
272 706 441
[email protected]
www.dolnimecholupy.cz
10700 Praha 112, Starodubečská
36/401
272 701 927
272 702 004
[email protected]
www.praha-dubec.cz
MěÚ Praha-Benice
MěÚ PrahaBěchovice
MěÚ Praha-Dolní
Chabry
MěÚ Praha-Dolní
Měcholupy
MěÚ Praha-Dubeč
http://mc-praha--benice.praha22.cz/
30
18202 Praha 82, Květnová 553/52
283 910 3-5
283 910 724
283 910 725
[email protected]
www.dablice.com
19300 Praha 913, Jívanská 647
271 071 611
[email protected]
www.pocernice.cz
19704 Praha 97, Semilská 43/1
284 080 811
[email protected]
www.praha-kbely.cz
MěÚ Praha-Klánovice
19014 Praha 914, U Besedy 300
281 960 216
281 962 264
281 963 225
[email protected]
www.praha-klanovice.cz
MěÚ Praha-Koloděje
19016 Praha 916, K jízdárně 9
281 970 050
281 971 010
[email protected]
MěÚ Praha-Kolovraty
10300 Praha 113, Mírová 364
267 710 504
267 710 518
[email protected]
www.kolovraty.cz
10400 Praha 114, K Nedvězí 66
267 711 044
[email protected]
www.mckralovice.cz
MěÚ Praha-Kunratice
14823 Praha 414, K Libuši 7
244 910 929
[email protected]
www.praha-kunratice.cz
MěÚ Praha-Křeslice
10400 Praha 114, Štychova 2
267 711 142
[email protected]
www.kreslice.cz
MěÚ Praha - Letňany
19900 Praha 99, Bechyňská 639
284 028 111
[email protected]
www.letnany.cz
MěÚ Praha-Libuš
14200 Praha 411, Libušská 35
261 711 380
244 471 876
[email protected]
www.praha-libus.cz
MěÚ Praha-Lipence
15531 Praha 511, K obci 47
257 921 167
[email protected]
www.praha-lipence.cz
MěÚ Praha-Ďáblice
MěÚ Praha-Horní
Počernice
MěÚ Praha-Kbely
Městská část PrahaKrálovice
31
MěÚ Praha - Lochkov
15400 Praha 514, Za Ovčínem 1
257 912 341
257 811 858
MěÚ Lysolaje
16500 Praha 620, Kovárenská 8/5
220 921 959
16400 Praha 6, Nenušická 128
MěÚ Praha-Nedvězí
MěÚ Praha-Petrovice
[email protected]
[email protected]
www.praha-lysolaje.cz
220 961 439
220 960 288
[email protected]
www.prahanebusice.cz
10300 Praha 113, Únorová 15
267 710 823
267 710 826
[email protected]
10900 Praha 111, Morseova 251
274 860 731
[email protected]
www.prahapetrovice.cz
16400 Praha 619, K Padesátníku 10
220 950 701
220 950 016
[email protected]
www.prednikopanina.cz
MěÚ Praha-Řeporyje
15500 Praha 515, Nad náměstím 84
251 625 794
[email protected]
www.prahareporyje.cz
MěÚ Praha-Satalice
19015 Praha 915, K Radonicům 81
286 851 326
[email protected]
www.mcsatalice.cz
MěÚ Praha-Slivenec
15400 Praha 514, K Lochkovu 6
251 818 044
[email protected]
www.praha-slivenec.cz
MěÚ Praha - Suchdol
16500 Praha 620, Internacionální 734
220 921 218
[email protected]
www.praha-suchdol.cz
MěÚ Praha-Šeberov
14900 Praha 415, K Hrnčířům 160
244 911 713
244 912 801
[email protected]
www.seberov.cz
10200 Praha 102, Ústřední 15
272 701 734
[email protected]
www.sterboholy.cz
17100 Praha 71, Trojská 96
284 686 104
[email protected]
www.mctroja.cz
MěÚ Praha Nebušice
MěÚ Praha-Přední
Kopanina
MěÚ PrahaŠtěrboholy
MěÚ Praha-Troja
32
MěÚ Praha-Uhříněves
10400 Praha 114, nám.bří Jandusů 33
271 071 811
[email protected]
www.praha-uhrineves.cz
MěÚ Praha-Újezd
14900 Praha 415, K motelu 7
272 690 545
272 690 692
[email protected]
www.praha-ujezd.cz
MěÚ Praha-Újezd nad
Lesy
19016 Praha 916, Staroklánovická 260
281 012 911
[email protected]
www.praha21.cz
MěÚ Praha-Velká
Chuchle
15900 Praha 59, U skály 262
257 941 041
[email protected]
www.chuchle.cz
19017 Praha 917, Bohdanečská 97
286 851 114
286 851 483
[email protected]
www.praha-vinor.cz
15600 Praha 516, Zbraslavské nám.
464
257 921 339
257 921 340
[email protected]
www.mc-zbraslav.cz
257 950 113
[email protected]
www.mczlicin.cz
MěÚ Praha-Vinoř
MěÚ Praha-Zbraslav
MěÚ Praha-Zličín
15521 Praha 517, Tylovická 207
33
3.5
Odbory evidence obyvatel
MČ
Název
Adresa
Telefon
Praha 1
Odbor evidence obyvatel
Jungmanova 3
220 97 657
Praha 2
Odbor evidence obyvatel
Žitná 51
236 044 103
Praha 3
Odbor evidence obyvatel
Havlíčkovo nám. 9
222 116 221
Praha 4
Odbor evidence obyvatel
Jílovská 1148
261 192 642
Praha 5
Odbor evidence obyvatel
Štefánikova 13-15
257 000 956
Praha 6
Odbor evidence obyvatel
V.P.Čkalova 18
220 189 809
Praha 7
Odbor evidence obyvatel
Nábřeží kapitána Jaroše 1000
233 374 203
Praha 8
Odbor evidence obyvatel
U meteoru 6
222 805 585
Praha 9
Odbor evidence obyvatel
Sokolovská 324
283 091 124
Praha 10
Odbor evidence obyvatel
Vršovická 68
267 093 625
Praha 11
Odbor evidence obyvatel
Vidimova 1324-5
267 902 378
Praha 12
Odbor evidence obyvatel
Cílkova 796
261 711 402
Praha 13
Odbor evidence obyvatel
Sluneční nám. 13
235 011 506
Praha 14
Odbor evidence obyvatel
Br.Venclíků 1073
225 295 552
Praha 15
Odbor evidence obyvatel
Boloňská 478/1
281 003 177
Praha 16
Odbor evidence obyvatel
Nám.Osvoboditelů 21
257 810 680
Praha 17
Odbor evidence obyvatel
Žalanského 291
234 683 111
Praha 18
Odbor evidence obyvatel
Bechyňská 639
284 028 126
Praha 19
Odbor evidence obyvatel
Semilská 43
286 851 862
Praha 20
Odbor evidence obyvatel
Jívanská 647
271 071 655
34
Praha 21
Odbor evidence obyvatel
Staroklanovická 260
281 012 957
Praha 22
Odbor evidence obyvatel
Nové nám. 1250
271 071 853
35
3.6
MČ
Správa sociálního zabezpečení
Název
Adresa
Telefon
1
WWW
[email protected]
www.cssz.cz/informacni_kancelar.as
p
Informační kancelář ČSSZ
Křižíkova 25, 22508 Praha 5
257 062 860
Pražská správa sociálního
zabezpečení
Trojská 1997, 18200 Praha 8
283 104 613
[email protected]
Územní pracoviště PSSZ Praha 1
Provaznická 3, 11568 Praha 1
221 489 111
[email protected]
Územní pracoviště PSSZ Praha 1
Vodičkova 32, 11000 Praha 1
224 423 927
[email protected]
Územní pracoviště PSSZ Praha 2
Ječná 29, 12000 Praha 2
221 995 111
[email protected]
Územní pracoviště PSSZ Praha 3
Olšanská 7, 13000 Praha 3
283 103 111
[email protected]
244 012 111
[email protected]
5
8
E-mail
www.cssz.cz
1
2
3
4
5
Územní pracoviště PSSZ Praha 4
Mečislavova 414/11, 14000 Praha
4
Územní pracoviště PSSZ Praha 5
Křížová 6, 15000 Praha 5
257 061 111
[email protected]
Územní pracoviště PSSZ Praha 6
Kladenská 68, 16005 Praha 6
225 433 111
[email protected]
Územní pracoviště PSSZ Praha 7
Seifertova 47, 13000 Praha 3
221 597 111
[email protected]
Územní pracoviště PSSZ Praha 8
Trojská 1997, 18200 Praha 8
283 104 111
[email protected]
Územní pracoviště PSSZ Praha 9
Bohušovická 539, 19000 Praha 9
286 002 311
[email protected]
V korytech 16/1536, 10000 Praha
10
271 026 111
[email protected]
6
7
8
9
10
Územní pracoviště PSSZ Praha
10
36
Územní pracoviště PSSZ Praha
21
Jánského 2370, 15500 Praha 5
251 113 111
22
Územní pracoviště PSSZ Praha
22
Ke Kamýku 12, 14201 Praha 4
241 093 111
23
Územní pracoviště PSSZ Praha
23
Kupeckého 843, 14901 Praha 4
271 076 111
21
[email protected]
[email protected]
[email protected]
37
3.7
Pedagogicko – psychologické poradny
MČ
Adresa
Telefon
E-mail
PPP Praha 1
Jeruzalémská 9
224 228 408
[email protected]
PPP Praha 1
Železná 18
224 239 393
[email protected]
PPP Praha 2
Hostivítova 5
224 914 191
[email protected]
PPP Praha 3
Lucemburská 40
222 717 193
[email protected]
PPP Praha 4
Ohradní 20
241 480 250
[email protected]
PPP Praha 6
Arabská 12
220 612 131
[email protected]
PPP Praha 7
U Smaltovny 22
220 805 247
[email protected]
PPP Praha 8
Chabařovická 4
286 585 191
[email protected]
PPP Praha 8
Pernerova 8
222 322 624
[email protected]
PPP Praha 9
U Nové školy 871
266 310 939
[email protected]
PPP Praha 10
Jabloňova 30
272 651 082
[email protected]
PPP Praha 11
Vejvanovského 1610
272 918 682
[email protected]
38
PPP Praha 12
Barunčina 11
241 772 412
[email protected]
Obvodní PPP
Kuncova 1
251 611 803
[email protected]
39
3.8
MČ
Psychologické a rodinné poradny
Název
Adresa
Telefon
E-mail
WWW
www.mcssp.cz/kontakty/pracoviste/13
1
Poradna pro manželství,
rodinu a mezilidské vztahy
Rytířská 10, Praha 1
224211352
[email protected]
2
Poradna pro manželství,
rodinu a mezilidské vztahy
Spytihněvova 6, Praha 2
222564490
[email protected]
3
Poradna pro manželství,
rodinu a mezilidské vztahy
222581311
[email protected]sp.cz
5
Poradna pro manželství,
rodinu a mezilidské vztahy
Klicperova 7, Praha 5
251610402
[email protected]
5
Poradna pro manželství,
rodinu a mezilidské vztahy
Viktora Huga 4, Praha 5
257329593
[email protected]
6
Poradna pro manželství,
rodinu a mezilidské vztahy
Thakurova 6, Praha 6
233334411
[email protected]
8
Poradna pro manželství,
rodinu a mezilidské vztahy
Trojská 8/49, Praha 8
284686581
[email protected]
9
Poradna pro manželství,
rodinu a mezilidské vztahy
Šromova 861, Praha 9
281912144
[email protected]
11
Poradna pro manželství,
rodinu a mezilidské vztahy
272941396
[email protected]
12
Poradna pro manželství,
rodinu a mezilidské vztahy
241774647
[email protected]
Chelčického 842/39,
Praha 3
Nad Opatovem 2140,
Praha 11
Daškova 3073, Praha 12
40
4 Pracovní agentury
Název agentury
Adresa
WWW
Veleslavínská 93/10, 11000
Praha
www.adecco.cz
ADVANTAGE CONSULTING
Školská 3, 110 00 Praha 1
www.acprace.cz
AGENTURA PLUS
Vaníčková 315/7, 16900 Praha
Adecco
Agentura pro práci řízenou z
Václavské nám.808/66, 11000
domova
Praha
AGENTURA STUDENT
Axial Personnel Agency
CV-Online Česká republika
Eures -Evropské služby
zaměstnanosti (pobočka
Praha)
JOB MASTER
www.agenturaplus.cz
www.pracezdomova.cz
Personální poradenství, registrace uchazečů
Dlouhodobé i krátkodobé brigády nejen pro studenty. Aktuální
nabídka brigád na internetu
Nabídka pracovních příležitostí pro práci doma. Zaškolení a
rekvalifikace zajištěna
Studenti a absolventi mohou nalézt širokou nabídku prací pro
studenty a pracovní nabídky na HPP.
www.student.cz
Centrum Hybernská, Hybernská
24, Praha 1; PSČ: 110
www.axial.cz
Nabídky pracovních příležitostí, možnost vlastní inzerce
Španělská 770/2, 12000 Praha
www.cvonline.cz
Praktické rady pro hledání zaměstnání, možnost vložit CV,
pracovní nabídky
Domažlická 11, Praha 3, 130 11
Na Dobešce 252/29, 14700
Praha
www.portal.mpsv.cz/eures
www.jobmaster.cz
Malátová 18, 15000 Praha 5
www.jobpilot.cz
Majora - personální agentura
Náměstí Míru 13, 12000 Praha 2
www.majora.cz
PERSEA
Nabídky práce, brigády, on-line registrace pro uchazeče.
Personální poradenství, agenturní zaměstnání
Ekonomická 955, 14800 Praha
Jobpilot Monster
ManPower
Poznámka
Karlovo nám. 2097/10, 12000
Praha
Zelená 17/1083, 160 00 Praha 6
www.manpower.cz
www.persea.cz
Informační podporu volného pohybu pracovníků v zemích EU,
poradenství pro získání práce
Týdeník pro všechny, kteří hledají výhodnější zaměstnání.
Pracovních pozice od zaměstnavatelů v ČR i zahraničí.
Personální poradenství. Databáze volných míst a brigád, on-line
nabídka práce, brigád.
Nabídka zaměstnání pro uchazeče ze všech oborů.
Studentské brigády
41
Persona Grata
Práce v Praze.cz
Vodičkova 33, Praha 1
Václavské nám.808/66, 11000
Praha
PRÁCEIHNED
Vaníčkova 2343/2, 16900 Praha
Recruiter
Sokolovská 106/42, Praha
S. T. Unite
www.personagrata.cz
www.pracevpraze.cz
www.praceihned.cz
Poradenství, volná pracovní místa
Inzertní pracovní portál určený pro trh práce v Praze a okolí.
Personální agentura se zaměřením na občasnou pracovní
výpomoc.
www.recruiter.cz
Personální agentura s působností po celé ČR. Nabídka brigád.
www.stunite.cz
Poradenství v oblasti personalistiky a psychologie, psychologické
kurzy.
Dobrá práce
www.dobraprace.cz
Hledám práci
www.hledampraci.cz
Nabídka práce, brigády, volná místa a zaměstnání.
Server pro personální inzerci je určený firmám i uchazečům a
zaměřený na všechny pozice i na všechny obory
Hot Jobs
www.HotJobs.cz
Aktuální nabídky práce.
IKariéra
www.ikariera.cz
Portál nabízející studentům různé informace.
InfoPráce
Práce Atlas
Job List
Job Server
Kariéra
Najdi Práci
www.infoprace.cz
http://prace.atlas.cz
www.joblist.cz
www.jobserver.cz
www.kariera.ihned.cz
www.najdipraci.cz
Nabídka práce a brigád z celé ČR
Komplexní personální server propojující trh pracovních
příležitostí na Internetu
On-line inzerce - nabídky práce, volná místa, životopisy, brigády.
Aktuální nabídky práce.
Aktuální nabídky pracovních příležitostí ve všech regionech ČR,
nabídka kurzů a školení.
Nabídky práce, brigády a pomoc při výběru zaměstnání
42
Personal
Práce
www.personal.cz
www.prace.cz
Práce – Seznam.cz
www.seznam-prace.cz
Spráce – Seznam.cz
www.sprace.seznam.cz
Občanské sdružení Econnet
JOBS.cz
Hospodářská komora - nabídky / poptávky práce
Portál trhu práce - prace.cz - přehled o situaci na trhu práce v
ČR.
Portál trhu práce, seznam-prace.cz, vyhledávání práce dle kritérií
včetně oboru, lokality či klíčového slova.
Nabídky úřadů práce.
www-prace.ecn.cz
Zajímavé pracovní příležitosti v nevládních a neziskových
organizacích.
www.jobs.cz
Nabídky prací, přehled největších zaměstnavatelů a jejich
aktuálních nabídek, možnost vložit CV do systému
Burza práce
www.burzaprace.romea.cz
Rekvalifikace
www.rekvalifikace.com
Aktuální nabídky, vč. převzatých nabídek z UP
Přehled rekvalifikačních kurzů
43
5 Ubytování
5.1
Ubytovny
MČ
Název
1
2
Pension a hostel
Husova
Ubytovna
Vinohrady
Adresa
Husova 3, Praha 1
Kunětická 1A/2524, 12000
Praha 2
Telefon
222 220 078
E-mail
WWW
[email protected]
www.travellers.cz
222 252 486
222 515 211
Ubytovna Generace
2004
602 328 640
Ceny od 450 Kč, TV,
snídaně, povlečení, skříňky
a sprchy v ceně
Ceny od 120 Kč
[email protected]
Křesťanský domov
Francouzská 1/585, 120 00
mládeže u Sv.Ludmily Praha 2- Vinohrady
Poznámka (orientační
cena za 1 den)
www.kdm.cz
Ceny od 320 Kč
2
4
ALFA Ubytovny
Michelská 39, 14000 Praha 4
Blažimská 1106, Praha 4 Chodov
267 915 969
[email protected]
[email protected]
www.volny.cz/generace20
04
Ceny od 95 Kč na více
lůžkových pokojích
Ceny od 300 Kč
4
Ubytovna Hosman
Novodvorská 435, Praha 4
241 490 377-9
IMP s.r.o.
Mikuleckého 4/1309, Praha 4
241 490 091
Ubytovna Dával
V Hrobech 813/13, Praha 4
244 471 745
[email protected]
4
4
4
[email protected]
Cena 200 Kč 1-14 nocí,
pokoj 1 měsíc 3850-4500kč,
pro muže
Krátkodobý i dlouhodobý
pobyt od 133 Kč za noc, pro
muže
Ceny od 111 Kč,
ubytování možno bez dětí
44
4
Ubytovny KO
Marie Pujmanové V1, Praha 4
Veřejná ubytovna
Spořilov
261 136 583,
261 136 509
Ceny od 125 Kč, bez dětí
[email protected]
www.penzion-sporilov.cz
272 772 077-8
K Třebonicům 611 a 676/36,
Praha 5
251 626 474
Strojírenská 276, Praha 5
257 950 502
V dolích 40/17, Praha 5
257 941 286
[email protected]
Cena od 105 Kč
Bažantní 697, 165 00 Praha 6
– Suchdol
220 922 544
[email protected]
.cz
Ceny od 180 Kč
Pod Krejcárkem 975, Praha 8
608 720 270,
776 720 269
[email protected]
Ceny od 120 Kč
4
Ubytovací zařízení
Beneš TEPPZOS,
5 s.r.o.
5
5
Ubytovny IPSO
Ubytovací zařízení u
Vápenky
Ubytovna Palpost
Krátkodobě od 200 Kč za
noc, dlouhodobě od 4000
Kč za měsíc
Hlavní 2930/114, Praha 4
[email protected]
Pobyt od 158 Kč, bez dětí
www.aa.cz/ipso
Pobyt od 120 Kč, 2900kč
za měsíc
6
Ubytovna
8
Areál Hloubětín
Slévačská 744/1, 198 00 Praha
9
283 082 230
Ceny od 320 Kč, možnost
dlouhodobějšího pronájmu,
ubytování hotelového typu
[email protected]
9
Ubytovna
Jívanská 1855/22, 19300
Praha-Horní Počernice 9
736 510 589,
281 922 467
UBYTOVNA TIP
Poděbradská 65, 198 00,
Praha 9-Hloubětín
281 861 224
9
9
[email protected]bytovnaatlas.cz
www.ubytovnaatlas.cz
Ceny od 199 Kč +
poplatky
Ceny od 110 Kč
45
5.2
MČ
1
Azylové domy, noclehárny
Název
Naděje-denní
centrum pro mladé
Adresa
Bolzanova 7, 11000 Praha
1
2
Arcidiecézní charita
Praha
Londýnská 44, 12000
Praha 2
2
Naděje - ubytovna
pro ženy
2
2
Diakonie ČCE (SKP)Belgická 22, 12000 Praha
SOS centrum
2
3
Naděje - noclehárna
3
Naděje - ubytovna II.
Integračního stupně
Armáda spásy 5
ústředí
Na Slupi 12, 12000 Praha
Husitská 20/57, 13000
Praha 3
Krásova 8, 13000 Praha 3
Petržílková 23/2565,
15800 Praha 5
Dům tří přání Karlovarská 18, 16000
6 Azylový dům Přemysla
Praha 6
Pittra
6
Azylový dům Vinička
Na Viničce 9/624, 16900
Praha 6
Telefon
E-mail
WWW
222 241 345,
222 243 434
[email protected]
www.nadeje.cz
224 246 519,
224 246 573
222 521 912
www.nadeje.cz
[email protected] www.sos.diakoniecce.cz
222 718 593
www.nadeje.cz
222 721 191
www.nadeje.cz
251 611 229,
251 611 230
[email protected]
235 302 698
[email protected]
224 325 996
Zaměřeno na rizikovou mládež,
integrační program na pomoc lidem
společensky vyloučeným
Pomoc lidem v nouzi,
ošetřovatelská a pečovatelská
služba, poradna a azylový dům,
pomoc uprchlíkům, emigrantům,
vězňům, tělesně a mentálně
postiženým
[email protected]
224 920 920
Poznámka
Ubytovna pro ženy v nouzi
Azylový pobyt pro ženy s dětmi v
krizových situacích
Ubytovna s celoročním provozem,
hlavně pro krátkodobé ubytování
Ubytování pro osoby v nouzi
Koordinuje jednotlivá zařízení,
azylové domy a noclehárny pro
muže, pro ženy a matky s dětmi, pro
seniory
www.dumtriprani.cz
Určen dětem v krizi, gravidním
ženám, nezletilým matkám
AD pro všechny osoby v tísni,
podmínkou trvalé bydliště na P 6
46
6
Emauzy ČR-Krizové
centrum Praha
Ant.čermáka 85/4, 16000
Praha 6
Armáda spásy - Dům
Tusarova 60, 17000 Praha
7 Bohuslava Bureše,
7
azylový dům
224 321 873
266 710 477,
266 710 478
8
DOM, o.s.-Dům
Otevřených Možností
Braunerova 22, 18000
Praha 8
283 840 795
8
Kolpingova rodinaazylové bydlení
Bohnická 32/3, 18100
Praha 8
283 850 113
Pernerova 20, 18600
Praha 8
224 815 995,
224 813 413
Azylový dům a
poradna sv. Terezie 8
Arcidiecézí charita
Praha
Azylový dům pro
9 matky s dětmi Otevřené
srdce-Horní Počernice
Lipí 1854, 19000 Praha 9
281 866 940
9
MCSSP-Ubytovna pro
Skloněná 521, 19000
muže bez přístřeší
Praha 9
284 825 240,
284 825 241
10
Naděje- Dům na půli
cesty
Rybalkova 31, 10000
Praha 10
271 741 360
10
Naděje- Dům naděje
Záběhlice
K Prádelně 2, 10100
Praha 10
272 660 460
Donovalská 1862, 14900
Praha 11
272 950 984
Markušova 1555, 14900
Praha 11
267 910 392,
267 913 470
11
Azylový dům pro
matky s dětmi
[email protected]
www.armadaspasy.cz
g
[email protected]
www.dom-os.cz
[email protected]
www.kolping.praha.cz
Krátkodobý a dlouhodobý azyl
Bydlení a sociální pomoc při startu
do samostatného života pro mladé lidi
Azylový dům pro matky s dětmi
Azylový dům pro ženy i muže na
krátkodobé pobyty, nabízí tipy na
ubytování
281 012 788
Evangelická církev
Křovinovo nám.11/16,
9 metodistická-Středisko
19300 Praha 9
křesťanské pomoci
Občanská poradna
11 při OS Společnou
cestou
[email protected]
Azylový dům spojený s chráněným
zaměstnáním, určený osobám bez
www.emauzy.euweb.cz
domova, propuštěným vězńům, lidem
ohroženým závislostmi, mladým
lidem, ubytování a odborná pomoc
Ubytování max. na 1 rok
[email protected]
www.diakonie.cz
[email protected]
www.mcssp.cz
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Služby azylového domu
Ubytování pro muže bez domova,
na přechodnou dobu
www.nadeje.cz
Určeno pro mladé muže do 25let,
sociální zázemí a pomoc při startu do
života
www.nadeje.cz
Dům pro osoby bez domova,
opuštěné ldi
Azylové ubytování pro lidi v krizi
Matky s dětmi, mající sociální
problémy, žijí na MČ Praha 11
47

Podobné dokumenty

Ochrana před povodněmi v urbanizovaných územích

Ochrana před povodněmi v urbanizovaných územích Publikace vznikla v rámci projektu JPD3 č. CZ.04.3.07/3.2.01.3167 Osvěta pracovníků veřejné správy a dalších subjektů realizující státní program ekologické výchovy a osvěty v oblasti protipovodňov...

Více

Klinická část - Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

Klinická část - Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví o psychotické depersonalizaci či derealizaci. Děje se něco, čemu nerozumí a co nedokáže pojmenovat. Díky pocitu jakési inscenovanosti okolního dění současně s prožitkem naprostého odcizení může mí...

Více

název příspěvku - Fakulta informatiky a managementu

název příspěvku - Fakulta informatiky a managementu realizací projektu dostat [1]. Při definování cíle určujeme, co bude výsledem projektu, kdy dosáhneme výsledu projektu a kolik finančních prostředků bude k dosažení výsledku potřeba. Potřebnost pro...

Více

Untitled - Arcidiecézní charita Praha

Untitled - Arcidiecézní charita Praha 2. Klientkám je poskytována základní krizová intervence a následná péče, sociální a právní poradenství, chráněné a utajené bydlení, klientkám je zprostředkována zdravotní a psychologická pomoc. V p...

Více