Exekutorský úřad Plzeň-město, Mgr. Ing. Jiří Prošek, Usnesení 134

Komentáře

Transkript

Exekutorský úřad Plzeň-město, Mgr. Ing. Jiří Prošek, Usnesení 134
b4414/2oI(-
EXEKUT onsxÝ ÚŘ,q.n przpŇ_vtĚ
Soudní exekutor Mgr. lng.
Jiří Prošek
sro
Dominikánská 8. j0l 00 Plzeň
Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223. E-mail: [email protected] cz. datova schranka: pvwgSxd
Spisová značka: 134 Ex 13094/11 - 888
USNEsENÍ
Soudní exekutor Mgr. Tng'Jiři
Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město' se síd]-em
Dominikánská B' 301 00 Plzeň, pověřený provedenim exekuce na základě usnesení:
okresniho soudu v Třebíči ze dne 22.9.2011, č.j. 9 E'XE 22BB/20Ll'11' kterým byla
nařízena exekuce podle vykonate1ného rozhodnutí: Rozhodnutí Městského úřadu Tábor
ze dne 25.4.20aB, č.j. s-META 63824/20ů oŽP/KŮ3, ve věci oprávněného: Město
Tábor, se sídlem ŽiŽkovo nám. čp.22, Tábor 390 O1, IČ: OO253O14, právní zástupce
Mgr. Lukáš Zscherp, advokát se sidlem Lochotínská čp.110B / čo.IB, Plzeň - Severní
Předměstí 301 00, proti povinnému: Libor Pospíši1, bytem Nárameč čp. 63, Nárameč
675 03/ nar. a2.01.I9'75, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 5 000'00
Kč s příslušenstvím: náklady předcházejícího Ťizeni 1 000,00 Kč, náklady
oprávněného: 2 54I,00 Kč, jakoŽ i k úhradě nákladů exekuce,
vydává
toto usnesení o nařízení dalšího dražebního iednání (opakovaná dražba)
DRAZEBNT \N'HT,ASKU.
I.
Dražebníjednání se koná
dne 20.01.2016 v 11:00 hod.
prostředni.ctvím e1ektronického systérnu dražeb na internetové adrese
www.
exdrazby. cz
Ukoněení elektronické dražby: nejdříve dne 20.0t.2oa6 v 13:00 hod. Dražba se
však koná, dokud dražitelé ěiní podání (s 336í odst' 4 zákona ě. 99/L963 sb.,
obóanský soudní řád), bude-li v posledních pěťi rnínuťách před sťanoveným
okamžikem ukoněení dražby uěiněno podání, má se za Lo, že dražíťeIésťále ěiní
podání a okamžik ukoněení dražby se posouvá o pět minuť od okamžiku uěinění
podání. Budou-li poté ěiněna další podání, posťup d1e předcháze1íc'i věty se
opakuje. Uplyne-Ii od posledního uěiněného podání pěť minut, aníž by bylo
uěíněno další podání, má se za Lo, že dražiteLé jíž neěiní podání a dražba koněi.
Podání je bráno za uěiněné t pou'ze v případě, že by1o systémem elektronických
dražeb dražiťeli zpětně potvrzeno - podání se objeví on-líne v seznamu přijatých
podání a taktéž je dražiteIi potvrzeno e-mailem.
II.
Předmětem
dražby jsou nemovitosti
okres: cz0643
Kat ' ťlzemi | 624313
BEDo-vGnxoÝ
čučicc
:
obec: 5g293o čuětcc
l'ist v-lastnictví: 25
nf 34fl?/2p/r
B NenÓviťÓsti
PozP-mky
169/L
vwěra[n:] DrUh plzemtu
59 tďa1ý trawnÍ Porost
17l/4
16 tnralý trarmí porost
17L/5
7 ttí/a].ý tlavní Porost
PaÍC4]'a
173/64
256 lcsní Poz6ck
773/11
5306 lcsní pozenck
808/26
24{6 IQsní Pozenék
nemovíťost je zapsaná u Katastrálního
Kaťastrá1ní pracoviště Brno - venkov.
způscb vvužiti
způscb ochrany
zcuědělský půdrrí
Íond
zcddělský Půdní
tond
zenědělský půclní
Íond
Poz.rck ulěený k
plnění lunkcí lesa
PozcDek urěený k
plnění ÍurrJgcí lesa
Pozeoek urěený k
úřadu Pro
plnění funkcí lcsa
.Tihomoravský kraj,
Nemovitosti budou draženy s příslušenstvím a souěástmi.
ze:r.ědě7ské pozemky jsoa minimá7ních rozměrů. Jejiclz využiti je různé.
Ilacházejí se m'ino zastawěné územíobce. Pro zemědě7skou teebníktl jsoa
přístapné po po7ní cestě. Jsou sítuovány uvnítžwelké zeměděIské p7ochy. D7e
územního pJ'ánu obce nejsou pozemky určeny k zástavbě a mají býti nadáIe
v,yužíwána jako pozemky zeměděIské. Lesní pozenky 9 lg5ními Porosty jsou
zaěIeněny do většího koryIexu lesa.
rII.
Výsledná cena dražených nemovitostí je L29.00o,- Kě (slowy: jedno sto dvacet
devět tisíc korun českých).
Iv.
výše nejnižšího podání dražených nemovítostí ěinila při prtmí dražbě dne
]-2.02.2015 ěástku 86.o00,- Kě (s1owy: osmdesát šest tisíc korun ěeských).
Výše nejnižšího podání v dalšímdražebním jednání se stanoví pod1e S 336n
odst. 3) o.s.ř. ve wýši poloviny wýsledné ceny' ťj. 64.50o,- Kě (slowy:
šedesát ětyři tisíce pět set korun ěeských).
v.
Dražebníjistota
vI.
Jako dražiteJ- se můžeelektronické dražby úěastnit pouze osoba/ která
je Regisťrovaným dražiťelem pro dražby probíha1ící na portálu
[email protected]'
se nevyžaduje.
Prokáže svou totožnost,
k této dražbě se na portálu www.exdrazby.c,z přihlási a na úěet soudního
exekutora a
Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická) , kťerá
se jako dražiťel registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to bud změnou již
dříve provedené základní registrace na ,,Registraci dražitele\l v sekcí ,,Můj
úěet'', nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci ,,Registrace''.
Registrovaný dražite1 prokáže svou toťožnosť ,,Dokladem o prokázání
totožnosti regisťrovanéřro dražitele pro dražby probíhající na porťálu
wlÚ!''.exdrazby.cz" (dále jen ,,Doklad o prokázání ťotožnosti'\) , jehož formu1ář
je umístěn na portálu v'}nď.exdrazby.cz v sekci ,,Můj úěet'' nebo v informaěním
banneru detailu této dražby na porťá1u www.exdrazby.cz umísťěnéhov sekci
,,Moje dražby" poté, co se k ťéto dražbě přih1ásí kliknutím na tlaěítko
,,Přihlásit se k dražbě".
Podpís Registrovaného dražitele na Dok1adu o prokázání totožnosti musí být
úředně ověřen nebo musí být dokJ-ad o prokázání ťoťožnostiv elektronické
verzí Podepsán kvaIífikovanýrn podpisowýn certifikátem. v případě právnické
nL
)4 ?4?/ ?o4r
osoby' obce/ wyššíhoúzemně samosprá'.rného celku nebo státu musí být Dok1ad
o Prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. S 2!, 2taa2ab o-S.ř.,
prokázáno listinou, jež musí býť úř_edně ověřena,
iái:'z oprávnění rnusí být
jehož
p1ná moc musí být úředně ověřena. Řáaně wyplněný
nebo jejich zástupcen,
prokázání
totožnosti a listiny prokazující oprávnění
o
podepsaný
ootrád
a
soudnímu exekutorovi někťerým z níže
doruěeny
být
musí
podepsat,
)e)
písemnédokumenty budou doruěovány
původ,ně
uvedenýeh způsobůa v přípaaě, že
podoby formou autorízované
elektronické
převedeny
do
musí
být
elektronicky,
konverze dokumentů. Doklad o prokázání toťožnosťinesní být ode dne jeho
wyplnění Registrovaným dražítelem ke dni konání této dražby starší šesti
měsíců.
Doklad o prokázání ťotožností s 1isťiny prokazujícími oprávnění jej
podepsat, doruěí Regisťrovaný uživaťel soudnímu exekutorovi někťerýrn z
těchťo způsobů:
a) Uloženim na portálu www-exdrazby.cz v sekci "Můj úěet"'
b) Zasláním prostředníctvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu
elektronické podaťelny exekutorského úřadu infoGexekulors.cz nebo do
datové schránky soudního exekuťora - ID: pww8xd
c) Zasláním v písemnéformě držitelem poštowní licence'
d) osobně v sídle soudního exekutora Mgr. Ing' Jiřího Proška, Exekutorský úřad
Plzeň-město, Doninikánská 13/8,3o1 00 Plzeň. v tomto případě není nutné
úřední ověření podpisu na Dokladu o ověření totožnosti, za předpokladu,
že Registrovaný dražitel podepíše Doklad o ověření totožnosti před soudním
exekuťorem a prokáže se mu platným úředním průkazem'
vII. s nemovitostmi nejsou spojena žádná práva ani žádnézávady.
VIII. Prodejem v dražbě nezaniknou žádnézávady
'
Ix.
vydražitel je oprávněn převzít rrydražené nemovitostí s příslušenstvím dnem
následujícím po r41dání usnesení o příklepu,' o tom je wydražiťel povinen
wyrozuměť soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem rrydražených
nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-Ii usnesení o přík1epu právní moci a
zap1aťi1-1i nelwyššípodání, a to ke dni wydání usnesení o příklepu'
x.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu, aby
je uplatnil u soudu a aby takové uplaťnění práva prokáza]- soudnírnu
exekutorovi nejpozději před zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor
upozorňuje, že jinak k jeho práwu nebude při provedení exekuce přihIíženo.
xI.
Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitostem předkupní právo,
že )e mohou uplatniť jen v dražbě jako dražitelé a že udělenírn příklepu
předkupní právo zaniká. Hod1á-1i někdo uplatniť při dražbě své předkupní
prá.ro, musí je prokázať nejpozději před zahájením dražebníhojednání' Soudní
exekutor l.5t; před zahájením dražby rozhodne usnesením, zda 1e předkupní
právo prokázáno. Protí tomuto usnesení pak není odvolání přípustné.
xlr.
Po skoněení dražby bude v systému elektronických dražeb zveřejněna osoba,
která učinila nelůssi podání v dražbě a wýše nejwyššíhopodání. od okamžiku
tohoto zveře]nění , běž:- osobám, které nají právo vznést námitky proťi udělení
příklepu 1hůta 5 minuť, ve které mohou vznésťnárnitky proti udě1ení příklepu.
v případě, že budou Podány námitky proti udě1ení příklapu, rozřlodne soudní
exekutor o těchto námítkách usnesením, které zveřejní v sysťému elektronické
dražby. v případě, že budou námítky shledány důvodnýni, pokraěuje dražba
rryvolánímpřeáposledníhopodání-totorry'voláníbudeprovedenovusnesení,
kťerýrn bude roňodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení roz}rodnuto
odkdy a dokdy je možno ěinit další podání '
nf,
34
tr4?/a-04.ř
XIII. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronícké
dražby a doruěí se osobám dle S 336k o.a.ř., ve znění úěinnén před novelou
ě. 334/2oL2 sb.
Pouěení:
Proti tomuto usnesení mohou podat odvo]-áni jen oprávněný'
jako dalši oprávnění,
tl, kdo do Ťizeni přistoupíli
povinný, manŽel povinného, a osoby, která mají
k nemovitostem předkupni právo, věcné právo nebo nájemní
právo.
odvoláni se podává do 15 dnů od doručenítohoto usnesení
u soudního exekutora; o odvolání rozhoduje Krajský soud
v Brně.
odvofání jen proti výrokům uveden1im v bodě I., IT., Vr.'
VIIT. až XvI. není přípustné.
Up o
z o r n ě n í:
ust. S 336 odst. 3 osŘ obecní úřad, v jehoŽ obvodu
je nemovitost' vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejní
způsobem v rnistě obvyklým, přislušný katastráfní úřad
vyhlášku nebo jeji podstatný obsah uveřejní na své úředni
Ve smyslu
i^-^^
V Plzni dne 16.11.2015
Mgr. Inq. Jiří Prošek, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení: Mgr. Lucie Spáčilová
z pověření soudního exekutora
Mqr. Ing. Jiřího Proška

Podobné dokumenty

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, JUDr. Jan

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, JUDr. Jan doručeny soudnímu exekutorovi někteým z nížeuvedených způsobůa v případě, že původně písemnédokumenty budou

Více

Usnesení č. 134 EX 04128/11

Usnesení č. 134 EX 04128/11 Ve smyslu ust. s 336 odst. 3 oSŘ obecní úřad, v jehož n iaĚ i íJ J n n Á c # . #L.o, , ,L r r y

Více

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška .gtgzgrustanoven| $ 49 záltona č. 26/2000 Sb., o veřejných draŽbách,1q$vrh s registačnim sÍd|em Stasinou & Bounrpou|inás 3' 1st Íloor. 1060 Nikosie' Kypr, zastoupená na zák|adě plně moci ze dne

Více

061 EX 1886/07-439 Usnesení

061 EX 1886/07-439 Usnesení lydraŽitel opráWěD dlub povjnného vůčitěmto věřite]ům, pře\'zít.

Více

Privatizační projekt - SOS koupaliště Lhotka

Privatizační projekt - SOS koupaliště Lhotka ( zhodnocení a předmětv postupné spot'řeby viz. pří1oha )

Více

vEŘEJNÁ vYHLÁŠKA

vEŘEJNÁ vYHLÁŠKA 695 35 Hodonín, IČ0028489l, k realizaci stavby bylo dne 14. I0. 2014 t'ydáno stavební povolení pod č. j. MUHOCJ 98668/20 1 4. Zdejšímu orgánu ochrany přírody je známo, že je PD polní cesý zpracován...

Více

napoprve

napoprve ínodifikovara Velle GBt] 27)' kteía oy|a popíVé použita Ve d|Uhé Válce proti Iráku'

Více

Katalog 2011 DOUTNÍKY

Katalog 2011 DOUTNÍKY „Život je o pocitech a prožitcích. Gurmáni nejdříve pečlivě vyberou ten správný pokrm, k němu zvolí vhodné víno… a na závěr si dají kvalitní doutník. Pokud jste tedy dobře pojedli a popili, sáhněte...

Více