Prezentace metody

Komentáře

Transkript

Prezentace metody
Vyjádření povodňových rizik
vyplývajících z nebezpečí
přívalových srážek v ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. | Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 | +420 220 197 111
[email protected], www.vuv.cz, Pobočka Brno | Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno-Královo Pole | +420 541 126 311,
[email protected], Pobočka Ostrava | Macharova 5, 702 00 Ostrava | +420 596 134 181 | [email protected]
Vyjádření povodňového rizika
vyplývajícího z přívalových srážek
Obecná definice rizika
Riziko – spřažení nebezpečí, zranitelnosti, expozice

RI ( D)   C (u D)  g (u )  du
0
RI
C
D
g(u)
riziko
funkce následků
vektor opatření a rozhodnutí
hustota pravděpodobnosti výskytu
události u (scénáře nebezpečí)
s následky C(uD)
n
RI   Ci  Pi
i 1
C
P
následky (škody)
pravděpodobnost výskytu
nežádoucí události
www.vuv.cz
Vyjádření povodňového rizika
vyplývajícího z přívalových srážek
Rozbor problematiky:
Příčina povodní – krátkodobé přívalové deště
Charakteristiky povodní
 Nahodilost
 Obtížně stanovitelná pravděpodobnost výskytu
 Výskyt možný teoreticky na celém území státu
 Velmi omezené možnosti předpovědi příčinných srážek
 Lokální rozsah důsledků (zesilovaný nesprávnými způsoby užívání území)
 Obtížně řešitelný problém mobility prostředků a kapacit na účinnou prevenci
pro tisíce urbanizovaných lokalit v ČR
Vyjádření povodňového rizika
vyplývajícího z přívalových srážek
Rozbor problematiky:
Řešení
problematiky:
Identifikace ploch rozhodujících z hlediska tvorby
povrchového odtoku s nepříznivými účinky
pro zastavěné části obcí
Cíl:
Návrh postupu vizualizace stupně potenciálních
dopadů povodňového nebezpečí z přívalových
srážek a umožnit tak semikvantitativní vyjádření
míry rizik pro zastavěná území obcí.
Pilotní oblast: povodí Luhy a Jičínky
113,4 km2
97,5 km2
95,7 km2
www.vuv.cz
www.vuv.cz
Doporučený metodický postup
1. Vygenerování drah soustředěného odtoku
2. Vymezení kritických bodů a jejich první výběr
Kritický bod (KB) je určen průsečíkem dané hranice zastavěného
území obce (intravilánu) s linií dráhy soustředného odtoku s velikostí
přispívající plochy ≥ 0,3 km2.
3. Stanovení rozvodnic a sběrných ploch
kritických bodů
4. Stanovení fyzicko-geografických charakteristik
sběrných ploch kritických bodů
velikost sběrné (přispívající) plochy,
průměrný sklon,
druhy pozemku a procentické zastoupení orné půdy.
5. Finální výběr kritických bodů
www.vuv.cz
Pilotní oblast: povodí Luhy a Jičínky
www.vuv.cz
NAVRŽENÝ
POSTUP
ZÚJ Kunín - rozvodnice
www.vuv.cz
NAVRŽENÝ
POSTUP
vodní toky
www.vuv.cz
NAVRŽENÝ
POSTUP
dráhy soustředěného odtoku (DSO)
www.vuv.cz
NAVRŽENÝ
POSTUP
intravilán
www.vuv.cz
NAVRŽENÝ
POSTUP
kritické
body (KB)
intravilán
www.vuv.cz
NAVRŽENÝ
POSTUP
přispívající plochy KB
www.vuv.cz
NAVRŽENÝ
POSTUP
sklonitostní poměry
www.vuv.cz
NAVRŽENÝ
POSTUP
sklonitostnískupiny
poměrypůd
hydrologické
www.vuv.cz
NAVRŽENÝ
POSTUP
sklonitostní
poměry
hydrologické
druhy
pozemků
skupiny
dle LPIS
půd
www.vuv.cz
NAVRŽENÝ
POSTUP
sklonitostní
poměry
hydrologické
druhy
erozní
pozemků
ohroženost
skupiny
dle LPIS
půd
www.vuv.cz
Výběr KB v pilotních povodích
Rozhodující charakteristiky a kritéria:
•
velikost přispívající plochy
0,3 – 10,0 km2,
•
průměrný sklon přispívající plochy
≥ 3,5%,
•
podíl plochy orné půdy v povodí
≥ 40%.
V případě ploch povodí se zastoupením orné půdy
nižším než 40%, případně ploch zcela zalesněných
•
velikost přispívající plochy
1,0 – 10,0 km2,
•
průměrný sklon přispívající plochy
≥ 5%,
www.vuv.cz
NAVRŽENÝ
POSTUP
výběr přispívajících ploch KB
Nastavení kategorizace
Ukazatel F:
Kombinace fyzicko-geografických podmínek, způsobů využití území,
regionální rozdílů krajinného pokryvu a potenciálního výskytu srážek
extrémních hodnot (ve vazbě na synoptické podmínky) pro konkrétní
přispívající plochy vyjadřuje ukazatel kritických podmínek vzniku
negativních projevů povodní z přívalových srážek F [-].
Navržen ve tvaru doplněný vahami relevantních veličin, neboť např.
zesilující účinek podílu orné půdy v povodí se očekává obecně vyšší než
v případě průměrného sklonu přispívající plochy.
Nastavení kategorizace
Ukazatel F:
F = Pp,r . Hm,r . (a1Ip+a2ORP+a3CNII)
kde
F
– ukazatel kritických podmínek [-],
a
– vektor vah [1,489; 3,092; 0,467],
Pp,r – relativní hodnota velikosti přispívající plochy
(vzhledem k max. 10 km2) [-],
Ip
– hodnota průměrného sklonu přispívající plochy [%],
ORP – podíl plochy orné půdy [%],
CNII – hodnoty CNII pro území ČR,
Hm,r – relativní hodnota úhrnu jednodenních srážek s dobou opakování
100 let pro území ČR (vzhledem k max. 285,7 mm) [-].
Poskytovatelem dat pro stanovení CNII a Hm,r ve formátu ESRI GRID pro území ČR
je Český hydrometeorologický ústav.
www.vuv.cz
Zpracování dat za ČR
Do výpočtu vstoupilo 37 952 ploch, které vyjadřují intravilán jednotlivých
obcí (celkem: 6 248 obcí v ČR).
Definováno 35 437 kritických bodů s přispívající plochou ≤ 10 km2.
Uplatněny výběry KB podle kritérií:
K1
K2
K3
K4
velikost přispívající plochy
průměrný sklon přispívající plochy
podíl plochy orné půdy v povodí
ukazatel kritických podmínek
0,3 – 10,0 km2,
≥ 3,5 %,
≥ 40 %,
≥ 1,85,
velikost přispívající plochy
průměrný sklon přispívající plochy
1,0 – 10,0 km2,
≥ 5 %.
resp.
K1A.
K2A.
Zpracování dat za ČR
Povodí (skupiny povodí)
101-102-103
Plocha povodí (skupiny)
[km2]
Počet KB celkem (sběrná plocha ≤ 10 km2)
[-]
3 895
Výběr podle kombinovaného kritéria - počet KB
[-]
1 046
Podíl vybraných KB
[%]
26,9
Rozloha sběrných ploch vybraných KB celkem
[km2]
Podíl rozlohy vybraných sběrných ploch k celkové
ploše povodí
[%]
25,2
Maximální hodnota ukazatele kritických podmínek
[-]
83,6
7 254,002
1 827,04
Postup vymezení lokalit ohrožených povodněmi
z přívalových srážek
- doplnění metodiky předběžného vyhodnocení povodňových rizik
Výběry KB podle hodnoty ukazatele kritických podmínek F
F
KB
P [km2]
37
526
3 784,932
40
427
3 167,604
45
305
2 347,785
52
206
1 659,612
59
101
851,252
Výsledky za ČR
9 261 KB
21 350 km2
F = 37
F = 59
3 785 km2
851 km2
526 KB
101 KB
F = 37
526 KB
F = 59
101 KB
Odhad redukované hodnoty váženého průměru
ukazatele kritických podmínek pro hydrologické
celky s dostupnými hodnotami QN
87 %
79 %
73,5 %
Odhad redukované hodnoty váženého průměru
ukazatele kritických podmínek pro hydrologické
celky s dostupnými hodnotami QN
B  aP
87 %
q100r  a1  P  a2  q100  a3  B
F 2R  a1  q100r  a2  B
B
P
q100r
q100
F2R
a
79 %
73,5 %
– rozloha zastavěných ploch obytnými budovami (BUD016) [ha],
– plocha povodí [km2],
– redukovaná (poměrem přispívajících ploch KB a plochy
povodí) hodnota specifických průtoků s dobou opakování
100 let [m3.s-1.km-2],
– specifický průtok s dobou opakování 100 let [m3.s-1.km-2],
– redukovaná hodnota váženého průměru ukazatele kritických
podmínek (bezrozměrná veličina [-],
– parametry modelů.
Skupina povodí 201- 202 - 203
Skupina povodí 201- 202 - 203
100
Ukazatel kritických podmínek [-]
10
1
1
10
100
0,1
0,01
0,001
Plocha povodí [km2]
1000
Skupina povodí 201- 202 - 203
Skupina povodí 201- 202 - 203
LimD
Select LimD
Ukazatel kritických podmínek [-]
100
10
1
1
10
100
Plocha povodí [km2]
1000
Skupina povodí 201- 202 - 203
ZÁVĚRY a doporučení
Postup vizualizace stupně potenciálních dopadů povodňového nebezpečí
z přívalových srážek ~ semikvantitativní vyjádření míry rizik pro zastavěná území obcí.
Podstata postupu
- návrh postupu identifikace tzv. kritických bodů (KB) a ploch rozhodujících
z hlediska tvorby soustředěného povrchového odtoku z přívalových srážek
a s nepříznivými účinky pro zastavěné části obcí,
- klasifikace podle F 2R pro hydrologické celky od 10 do 150 km2)
Vymezení kritických míst v rámci celé ČR
- volba kritéria výběru
- podklad pro tvorbu povodňových a krizových plánů a pro návrhy dalších
opatření,
- informace pro zpracovatele územně plánovacích dokumentací, pozemkových
úprav a plánů povodí.

Podobné dokumenty

Příručka pro čtení zpráv METAR

Příručka pro čtení zpráv METAR oblaky, lze použít kód NSC (no significant clouds). CAVOK je zvykové fonetické vyjádření fráze “Clouds And Visibility OK”, tedy situace kdy meteorologické podmínky nemají vliv na letecký provoz. Př...

Více

Přírodě blízká protipovodňová opatření

Přírodě blízká protipovodňová opatření Vodní režim české krajiny prošel v průběhu 20. století zcela zásadní proměnou. Ta úzce souvisí se změnami uspořádání krajiny, výstavbou dopravní infrastruk‑ tury, rozšiřováním zástavby, devastací r...

Více

Umělé zasněžování - vliv na vodní toky a ekosystémy

Umělé zasněžování - vliv na vodní toky a ekosystémy pokud jsme vyhlásili chráněné území, respektujme to. Respektujme to, že krajina je „naše“ jen dočasně. Měřme v reálném čase spotřebu vody k zasněžování – povede to k racionalizaci a ochraně místníc...

Více

PO z hlediska heraldiky a faleristiky: Pochod je organizován u

PO z hlediska heraldiky a faleristiky: Pochod je organizován u PO z hlediska heraldiky a faleristiky: Pochod je organizován u příležitosti výročí Dne české státnosti, výročí úmrtí svatého Václava. Vzhledem k odkazu na rytířské tradice, které tento významný pan...

Více

Novinky v mikrobiologii vody 2016 - Heis.vuv.cz

Novinky v mikrobiologii vody 2016 - Heis.vuv.cz Účastníci MPZ organizovanými ASLAB v letošním roce budou mít významné slevy. Školení ( s praktickými ukázkami) na Clostridium perfringens bude po schválení příslušné ČSN, nejpozději v únoru 2017 (n...

Více

Umění ilustrování vozidel

Umění ilustrování vozidel výplň, tak jako to v tomto kurzu provedeme, už do ní nebudete moci vyříznout otvory. Nakreslete tvar oken v horní části karosérie, vyberte všechny tvary oken i hlavní tvar a zkombinujte je dohromad...

Více

Zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich specifika

Zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich specifika 2006 až 2012 testováno kolem 20 DČOV Zkouška účinnosti čištění odpadních vod probíhá za definovaných podmínek a prokazuje splnění účinnosti čištění v jednotlivých parametrech deklarované výrobcem

Více

evidence odpadů

evidence odpadů (http://www.mzp.cz/cz/evidencni_ohasovaci_standardy). Do programu lze importovat jednotlivá roční hlášení i kompletní evidence, které jsou každoročně vytvářeny na obecních úřadech s rozšířenou půso...

Více

stáhnout

stáhnout Objednávka bude považována za „uzamčenou“ jeden týden od přijetí objednávky. Objednávku nelze zrušit v době, kdy se začala zpracovávat ve výrobě, v tom případě bude výrobce účtovat náklady spojené ...

Více

Manuál Obal 8

Manuál Obal 8 Příloha č. 1 vyhlášky 641/2004 Sb. – Roční výkazy o obalech a odpadech z obalů  Příloha č. 2 vyhlášky 641/2004 Sb. – Roční výkaz o opakovatelně použitelných obalech, které vyhovují kritériím § 13 o...

Více