Global Pre-Intermediate

Komentáře

Transkript

Global Pre-Intermediate
strana 1 z 6
Global Pre-Intermediate
Unit 1 – Individual & Society
in your twenties
=
být ve věku mezi 20. a
30. rokem
acquaintance
L]DâïÉfåíåëL=
známý; známá
umbrella
L¾ãDÄêÉä]L=
deštník; slunečník
bald
LÄlWäÇL=
plešatý
Young
Là¾ÏL=
mladý
beard
LÄf]ÇL=
vousy; plnovous
blond
LÄäflåÇL=
světlovlasý; světlý; blond
chewing gum
LípìWfÏ=Ö¾ãL=
žvýkačka
classmate
Lâä^WëãÉfíL=
spolužák
colleague
LâfläáWÖL=
spolupracovník; kolega
credit card
LâêÉÇfí=â^WÇL=
kreditní/úvěrová karta
curly
Lâ‰WäáL=
kudrnatý; vlnitý
friend
LÑêÉåÇL=
přítel; přítelkyně
glasses
LÖä^WëfòL=
brýle
key ring
LâáW=êfÏL=
kroužek na klíče
lipstick
LäféëífâL=
rtěnka
look
LärâL=
vypadat (look terrible vypadat hrozně)
look like
Lärâ=Dä~fâL=
medium-height
Unit 2 – Eating & Drinking
arm
L^WãL=
paže; ruka
back
LÄôâL=
záda
beer
LÄf]L=
pivo
bitter
LÄfí]L=
hořký
blood
LÄä¾ÇL=
krev
bone
LÄ]råL=
kost
bottle
LÄflíäL=
láhev
bowl
LÄ]räL=
mísa; miska; šálek
brain
LÄêÉfåL=
mozek
breakfast
LÄêÉâÑ]ëíL=
snídaně
can
LâôåL=
plechovka
vypadat
carton
Lâ^WíåL=
krabice (např. džusu)
LãáWÇf]ã=DÜ~fíL=
středně velký
coffee
LâflÑáL=
káva; šálek kávy
middle-aged
LãfÇä=DÉfÇwÇL=
středního věku
cola
Lâ]rä]L=
kola (nápoj)
mobile phone
Lã]rÄ~fä=Ñ]råL=
mobilní telefon; mobil
cook
LârâL=
vařit; péci se
neighbour
LåÉfÄ]L=
soused/ sousedka
cup
Lâ¾éL=
šálek; hrnek
overweight
L]rî]ïÉfíL=
nadváha; otylý; tlustý
dinner
LÇfå]L=
hlavní jídlo dne (večeře
nebo oběd)
ear
Lf]L=
ucho; sluch
eat
LáWíL=
jíst
pen
place
LéÉåL=
pero; propisovačka
LéäÉfëL=
políčko (ve stolních
hrách)
all over the place =
všude
elbow
LÉäÄ]rL=
loket
in place of
=
místo; namísto
finger
LÑfÏÖ]L=
prst
in the first place
Lfå=a]=щWëí=éäÉfëL= na prvním místě
fire
LÑ~f]L=
požár; oheň
ãóLóçìêLçìê=ÉíÅ=éä~ÅÉ=
u mě, u tebe, u nás
foot
LÑríL=
noha; chodidlo
out of place
=
nezapadat; nehodící se
fresh
LÑêÉpL=
čerstvý; osvěžující
take place
LíÉfâ=éäÉfëL=
přihodit se; uskutečnit se
frying pan
LÑê~ffÏ=éôåL=
pánev; pánvička
scar
Lëâ^WL=
jizva
glass
LÖä^WëL=
sklo; sklenice
short
LplWíL=
krátký; malý (postavou)
hair
LÜÉ]L=
vlasy
hand
ruka
Lp]räÇ]=äÉÏqL=
po ramena ( o délce
vlasů)
LÜôåÇL=
shoulder-length
hlava
LëäfãL=
štíhlý
head
LÜÉÇL=
slim
srdce; srdeční
LëíêÉfíL=
rovný; přímý
heart
LÜ^WíL=
straight
džus; šťáva
Lí¾ípL=
kontakt; dotek
juice
LÇwìWëL=
touch
kettle
LâÉíäL=
konvice
knee
LåáWL=
koleno
leg
LäÉÖL=
noha
lunch
Lä¾åípL=
oběd (polední jídlo)
milk
LãfäâL=
mléko
mug
Lã¾ÖL=
hrnek
muscle
Lã¾ëäL=
sval
in touch (with sb) =
(be~) v kontaktu
keep/stay in touch (with sb)=
být v kontaku; být ve
styku
lose touch (with
sb)
ztratit kontakt
LäìWò=í¾ípL=
out of touch (with sb)=
(be~) mimo kontakt
twenty
dvacet
LíïÉåíáL=
www.macmillan.cz/slovnicky
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillan.cz/global
strana 2 z 6
nail
LåÉfäL=
hřebík; nehet
MP3 player
LÉã=éáW=qêáW=éäÉf]L= MP3 přehrávač
nose
Lå]ròL=
nos
ninety
Lå~fåíáL=
devadesát
oven
L¾îåL=
trouba; pec; kamna
salty
LëlWäíáL=
slaný
the nineties, the
90s
La]=Då~fåíáòL=
devadesátá léta
saucepan
LëlWëé]åL=
pánvička; rendlík; kastrol
nought
LålWíL=
nula
serve
Lë‰WîL=
podávat; (mít) podání
the noughties
La]=DålWíáWòL=
mezi lety 2000 až 2010
sink
LëfÏâL=
dřez
off
LflÑL=
vypnut; vypnuto
skin
LëâfåL=
kůže
old
L]räÇL=
starý
snack
LëåôâL=
svačina; malé občerstvení
on
LflåL=
zapnut; zapnuto
spicy
Lëé~fëfL=
kořeněný; pikantní; pálivý
painting
LéÉfåífÏL=
malba; obraz; malování;
malířství
spoon
LëéìWåL=
lžíce; lžička
pause
LélWòL=
pauza; zastavit; přerušit
sweet
LëïáWíL=
sladký; příjemný
photograph
LÑ]rí]Öê^WÑL=
fotografie
taste1
LíÉfëíL=
chuť
play
LéäÉfL=
přehrát nahrávku
taste2
LíÉfëíL=
chutnat
Léä¾Ö=áåL=
tea
zastrčit do zásuvky;
zapojit
LíáWL=
čaj; šálek čaje
plug sth in
záznam; nahrávka
Lí]rëí]L=
opékač topinek
record
LêÉâlWÇL=
toaster
přehrávač
LïlWí]L=
voda
record player
LêÉâlWÇ=DéäÉf]L=
water
odpočatý
Lï~fåL=
víno
relaxed
LêfDäôâëíL=
wine
rewind
LêfWDï~fåÇL=
přetočit; přehrát nazpět
sad
LëôÇL=
smutný; nešťastný
scared
LëâÉ]ÇL=
vystrašený; vyděšený
sculpture
Lëâ¾äéíp]L=
socha; sochařství
self-portrait
LëÉäÑélWíêfíL=
autoportrét
shelf
LpÉäÑL=
police; regál
Unit 3 – Art & Music
angry
LôÏÖêáL=
rozhněvaný; rozzlobený;
rozčilený
armchair
L^WãípÉ]L=
křeslo
audio cassette
LlWÇf]r=â]DëÉíL=
kazeta
bored
LÄlWÇL=
znuděný; otrávený
button
LľíåL=
knoflík; tlačítko
sketch
LëâÉípL=
náčrtek; skica; (komický)
výstup
carpet
Lâ^WéfíL=
koberec
sofa
Lë]rÑ]L=
pohovka; gauč
cave art
LâÉfî=^WíL=
jeskynní malby
statue
LëíôíàìWL=
socha
CD
LëáW=DÇáWL=
CD; kompaktní disk
stop
LëífléL=
přestat; zastavit
coffee table
LâflÑf=íÉfÄäL=
konferenční stolek
tense
LíÉåëL=
napjatý
curtain
Lâ‰Wí]åL=
závěs
tired
Lí~f]ÇL=
unavený; vyčerpaný
discover
LÇfëDâ¾î]L=
objevit
undiscovered
L¾åÇfDëâ¾î]ÇL=
neobjevený
discovered
LÇfDëâ¾î]L=
objevený
up
L¾éL=
nahoru, nahoře, na
discovery
LÇfëDâ¾î]êfL=
objev; zjištění; odhalení
video cassette
LîfÇá]r=â]DëÉíL=
videokazeta
down
LÇ~råL=
dolů, dole
wall
LïlWäL=
stěna; zeď
DVD player
LÇáW=îáW=ÇáW=éäÉf]L= DVD přehrávač
watch
LïflípL=
pozorovat; sledovat; dívat
se (na)
window
LïfåÇ]rL=
okno
eject
LfDÇwÉâíL=
vysunout
excited
LfâDë~fífÇL=
nedočkavý; vzrušený;
rozrušený; rozčilený
fast-forward
LÑ^Wëí=DÑlWï]ÇL=
přetočit
happy
LÜôéáL=
šťastný; spokojený
headphones
LÜÉÇÑ]råL=
sluchátka
just
LÇw¾ëíL=
teď (=právě před chvílí);
právě
lamp
LäôãéL=
manuscript
mirror
Unit 4 – Hopes & Fears
awful
LlWÑäL=
strašný; otřesný
beautiful
LÄàìWífÑäL=
krásný
bored
LÄlWÇL=
znuděný; otrávený
boring
LÄlWêfÏL=
nudný; otravný
lampa; svítidlo
clever
LâäÉî]L=
chytrý; bystrý
LãôåàrëâêféíL=
rukopis
desert
LÇÉò]íL=
poušť
Lãfê]L=
zrcátko; zrcadlo
disease
LÇf’òáWòL=
nemoc; choroba
www.macmillan.cz/slovnicky
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillan.cz/global
strana 3 z 6
excellent
LÉâë]ä]åíL=
vynikající; skvělý; výborný
be on company
time
=
být v práci (=během
pracovní doby)
cook
LârâL=
vařit; péci se
dress code
LÇêÉë=Dâ]rÇL=
formálně nebo sociálně
vyžadovaný způsob
oblékání
employ
LfãDéälfL=
zaměstnat
exercise
LÉâë]ë~fòL=
cvičení
do exercise
LÇìW=DÉâë]ë~fòL=
cvičit
hire
LÜ~f]L=
najmout si
interview
Lfåí]îàìWL=
interview; dělat interview
job
LÇwflÄL=
zaměstnání; práce
lunch
Lä¾åípL=
oběd (polední jídlo)
flood
LÑä¾ÇL=
povodeň; potopa
forest
LÑflêfëíL=
les; prales
frightened
LÑê~fíåÇL=
vyděšený; vystrašený
frightening
LÑê~fí]åfÏL=
hrozivý; hrůzu nahánějící
get
LÖÉíL=
dostat (se), obdržet
get around
LÖÉí=]Dê~råÇL=
obejít
get away
LÖÉí=]DïÉfL=
odejít; uniknout
get back
LÖÉí=ÄôâL=
vrátit se; získat zpět
get together
LÖÉí==í]DÖÉa]L=
sejít se; dát se dohromady
get up
LÖÉí=¾éL=
vstát (ráno z postele);
postavit se
handsome
LÜôåë]ãL=
hezký; pěkný
ÄÉ=çå=óçìê=äìåÅÜ=ÄêÉ~â=
být na obědové pauze
homelessness
L Üəʊ ãäəëåəëL=
bezdomovství
play
LéäÉfL=
hrát; hra; zápas
hunger
LܾÏÖ]L=
hlad
player
LéäÉf]L=
hráč
ice
L~fëL=
led
playful
LéäÉfÑäL=
hravý
interested
Lfåíê]ëífÇL=
(be ~) zajímat se
read
LêfWÇL=
číst
interesting
Lfåíê]ëífÏL=
zajímavý
salary
Lëôä]êáL=
(stálý) plat
lake
LäÉfâL=
jezero
sick
LëfâL=
nemocný; na zvracení
natural disaster
Låôíp]ê]ä=
ÇfDò^Wëí]L=
přírodní katastrofa
call in sick
LâlWä=áå=ëfâL=
omluvit se z práce
ocean
L]rpåL=
oceán; moře
take sth off
LíÉfâ=flÑL=
vzít si volno
pollution
Lé]DäìWp]åL=
znečištění; zašpinění
training
LíêÉfåfÏL=
trénink; výcvik; výuka
poverty
Léflî]íáL=
chudoba; bída; nouze
wages
LïÉfÇwfòL=
mzdy
relaxed
LêfDäôâëíL=
odpočatý
walk
LïlWâL=
procházka
relaxing
LêfDäôâëfÏL=
uvolňující; relaxační
go for a walk
LÖ]r=ÑlWê=]=ïlWâL= jít na procházku
river
Lêfî]L=
řeka
watch
LïflípL=
pozorovat; sledovat; dívat
se (na)
smart
Lëã^WíL=
elegantní; vkusný
work
Lï‰WâL=
pracovat; práce
surprised
Lë]Déê~fòÇL=
překvapený
Unit 6 – Science & Technology
surprising
Lë]Déê~fòfÏL=
překvapující
terrible
LíÉêfÄäL=
hrozný; strašný
terrified
LíÉêfÑ~fÇL=
vyděšený; vystrašený
terrifying
LíÉêfÑ~ffÏL=
hrozivý; strašlivý;
strašidelný
war
LïlWL=
wealthy
afraid
L]DÑêÉfÇL=
obávající se
I'm afraid so
=
bohužel ano
air
LÉ]L=
vzduch
walk on air
LïflWâ=flå=É]L=
být velmi šťastný
válka; boj
back (sth) up
LÄôâ=¾éL=
zálohovat
LïÉäqáL=
bohatý; zámožný
computer screen
Lâ]ãéàìWí]=ëâêáWåL= monitor; obrazovka
well-off
LïÉä=D]ÑL=
zámožný; bohatý
definitely
LÇÉÑ]å]íäáL=
určitě; rozhodně
wonderful
Lï¾åÇ]Ñ]äL=
báječný; skvělý
down
LǾråL=
nefungující; nešťastný
worried
Lï¾êfÇL=
ustaraný; znepokojený
economist
LfDâflå]ãáëíL=
ekonom
worrying
Lï¾êffÏL=
znepokojivý; znepokujicí
economy
LfDâflå]ãáL=
ekonomika
exist
LfÖDòfëíL=
existovat
existence
LfÖDòfëí]åëL=
existence
friend
LÑêÉåÇL=
přítel; přítelkyně
friendship
LÑêÉåÇpféL=
přátelství
go down
LÖ]r=DÇ~råL=
zaseknout se; zatuhnout
happiness
LÜôéfå]ëL=
štěstí; spokojenost
happy
LÜôéáL=
šťastný; spokojený
Unit 5 – Work & Leasure
bonus
LÄ]rå]ëL=
prémie; odměna
chat
LípôíL=
hovořit, vykládat si
collect
Lâ]DäÉâíL=
sbírat; zastavit se pro;
vyzvednout
company
Lâ¾ãé]åáL=
společnost
www.macmillan.cz/slovnicky
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillan.cz/global
strana 4 z 6
headphones
LÜÉÇÑ]råL=
sluchátka
yeah
LàÉ]L=
jo
heart
LÜ^WíL=
srdce; srdeční
yep
LàÉéL=
jo
sb's heart sinks
LÜ^Wí=ëfÏâëL=
být sklíčený, skleslý
Unit 7 – Time & Money
keyboard
LâáWÄlWÇL=
klávesnice
at
LôíL=
v (určení času)
laptop
Läôé=ífléL=
notebook; přenosný
počítač
borrow
LÄflê]rL=
(vy)půjčit si
log on
LäflÖ=flåL=
přihlásit se (do systému/k
počítači)
cash
LâôpL=
hotové peníze; hotovost;
inkasovat
loneliness
Lä]råäfå]ëL=
samota; osamocenost
cash machine
Lâôp=ã]DpáWåL=
bankomat
lonely
Lä]råäáL=
osamělý; opuštěný
change
LípÉfåÇwL=
změnit, vyměnit; změna
low
Lä]rL=
nízký; nízko
cheque
LípÉâL=
šek
memory stick
LãÉã]êá==ëífâL=
paměťová karta
coin
LâlfåL=
mince
mobile phone
Lã]rÄ~fä=Ñ]råL=
mobilní telefon; mobil
cost
LâflëíL=
stát (o penězích)
mouse pad
ã~ʊ ë= éŽÇ=
podložka pod myš
credit card
LâêÉÇfí=â^WÇL=
kreditní/úvěrová karta
nervous
Lå‰Wî]ëL=
nervózní; úzkostlivý
date
LÇÉfíL=
datum; schůzka
nervousness
Lå‰Wî]ëåÉëL=
nervozita
day
LÇÉfL=
den
paint
LéÉfåíL=
(na)malovat
earn
L‰WåL=
vydělat; vydělávat
painter
LéÉfåí]L=
malíř
hour
L~r]L=
hodina
print sth out
Léêfåí=~ríL=
vytisknout
in
LfåL=
za (in a minute - za
chvilku)
relation
LêfDäÉfpåL=
příbuzný; člen rodiny
lend
LäÉåÇL=
(za)půjčit
relationship
LêfDäÉfpåpféL=
vztah; poměr
loan
Lä]råL=
půjčka
research
LêfDë‰WípL=
výzkum
take out a loan
LíÉfâ=~rí=]=ä]råL=
vzít si půjčku
researcher
LêfDë‰Wíp]L=
badatel; výzkumník
minute
LãfåfíL=
minuta
right
Lê~fíL=
pravý; správný
note
Lå]ríL=
bankovka
that's right
=
ano, přesně tak
on
LflåL=
na
scholar
LëâflWä]L=
student, stipendista
owe
L]rL=
dlužit
scholarship
Lëâflä]pféL=
stipendium
pay
LéÉfL=
(za)platit
science
Lë~f]åëL=
věda; vědní obor
scientist
Lë~f]åífëíL=
vědec; přírodovědec
purse
Lé‰WëL=
(BrE) peněženka; (AmE)
kabelka
shut (sth) down
Lp¾í=Ç~råL=
zastavit
season
LëáWòåL=
roční období
silence
Lë~fä]åëL=
ticho
second
LëÉâ]åÇL=
druhý
Lëé]DëfÑfâL=
přesný; určitý
Lë~fä]åíL=
tichý; málomluvný;
poklidný
specific
silent
spirits
LëéfêfíëL=
nálada
spend
LëéÉåÇL=
utratit; vydat (peníze);
(s)trávit (čas)
lift sb's spirits
=
pozvednout náladu
time
Lí~fãL=
čas
teach
LíáWípL=
učit; vyučovat
free time
LÑêáW=Dí~fãL=
volný čas
teacher
LíáWíp]L=
učitel/ka
save time
LëÉfî=í~fãL=
šetřit čas
text message
LíÉâëí=DãÉëfÇwL=
textová zpráva
spend time
LëéÉåÇ=í~fãL=
(s)trávit čas
tour
Lír]L=
cesta; zájezd; prohlídka
waste of time
LïÉfëí=]î=í~fãL=
ztráta času
tourist
Lír]êfëíL=
turista/turistka
work overtime
Lï‰Wâ=]rî]í~fãL=
pracovat přesčas
type sth in
Lí~fé=áåL=
zapsat (pomocí
klávesnice)
wallet
LïfläfíL=
(pánská) peněženka;
náprsní taška
weak
LïáWâL=
slabý
week
LïáWâL=
týden
weakness
ïáːâåəë=
slabost
year
Làf]L=
rok
website
LïÉÄë~fíL=
internetová stránka
Unit 8 – Home & Away
world
Lï‰WäÇL=
svět
about
L]DÄ~ríL=
okolo; asi
být velmi šťastný
across
L]DâêflëL=
přes; napříč
ÄÉ=çå=íçé=çÑ=íÜÉ=ïçêäÇ=
www.macmillan.cz/slovnicky
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillan.cz/global
strana 5 z 6
along
L]DäflÏL=
podél
feel
LÑáWäL=
cítit se
at
LôíL=
v (určení času)
fever
LÑáWî]L=
horečka
budgie
LľÇwáL=
andulka
go
LÖ]rL=
jít; chodit; jet
cat
LâôíL=
kočka
go for a check up
=
jít na kontrolu
dog
LÇflÖL=
pes
go jogging
LÖ]r=DÇwflÖfÏL=
jít si zaběhat
down
LÇ~råL=
dolů, dole
goal
LÖ]räL=
branka; brána; gól; cíl
drive
LÇê~fîL=
řídit (auto); jet (v autě
apod.)
have or have got
=
mít bolesti, nemoc; být
nemocen
headache
bolest/bolení hlavy
LÖ]räÇÑfpL=
zlatá (akvarijní) rybka;
závojnatka
LÜÉÇÉfâL=
goldfish
zasáhnout; trefit se
LÜôãëí]L=
křeček
hit
LÜfíL=
hamster
hole
LÜ]räL=
díra
home1
LÜ]rãL=
domov
hospital
LÜflëéfíäL=
nemocnice
home2
LÜ]rãL=
doma
hurt
L܉WíL=
bolet; zranit
homework
LÜ]rãï‰WâL=
domácí úkol
individual1
LfåÇfîáÇwì]äL=
individuální; samostatný
horse
LÜlWëL=
kůň
jedinec
LÜ~rëL=
dům; domek
individual2
LfåÇfîáÇwì]äL=
house
kopat; kopnout (nohou)
LÜ~rëï‰WâL=
domácí práce
kick
LâfâL=
housework
věc; záležitost; hmota
LfåL=
v; uvnitř
matter
Lãôí]L=
in
into
Lfåí]L=
do
journey
LÇw‰WåáL=
cesta
lift
LäfÑíL=
svezení v autě
mouse
Lã~rëL=
myš
of
L]îL=
z
out
L~ríL=
(be~) vyjít (o filmu, knize)
out of
L~rí=]îL=
ven z
past
Lé^WëíL=
kolem (minout něco)
rabbit
LêôÄfíL=
králík
snake
LëåÉfâL=
had
spider
Lëé~fÇ]L=
pavouk
through
LqêìWL=
skrz; skrze
tour
Lír]L=
cesta; zájezd; prohlídka
trip
LíêféL=
výlet; zájezd
up
L¾éL=
nahoru, nahoře, na
with
LïfqL=
s
Unit 9 – Health & Fitness
What's the matter? =
Co je? Co se děje?
play
LéäÉfL=
hrát; hra; zápas
ride
Lê~fÇL=
jet/jezdit na něčem
run
Lê¾åL=
běžet; utíkat; běh
say
LëÉfL=
říci; říkat
sick
LëfâL=
nemocný; na zvracení
sneeze
LëåáWòL==
kýchat
sore
LëlWL=
bolavý
stomach ache
Lëí¾ã]â=ÉfâL=
bolení břicha
take
LíÉfâL=
vzít; zabrat; trvat
tell
LíÉäL=
říci; vyprávět
throat
Lqê]ríL=
krk
throw
Lqê]rL=
házet; hodit
tired
Lí~f]ÇL=
unavený; vyčerpaný
toothache
LíìWqÉfâL=
bolest / bolení zubu / zubů
visit
LîfòfíL=
navštívit; přijet/přijít na
návštěvu
wear
LïÉ]L=
mít na sobě; nosit
win
LïfåL=
vyhrát; zvítězit
wrong
LêflÏL=
špatný
What's wrong?
=
Co se děje?
ask
L^WëâL=
ptát se; zeptat se
beat
LÄáWíL=
porazit (někoho)
become
LÄfDâ¾ãL=
stát se
become ill
LÄfDâ¾ã=fäL=
onemocnět
Unit 10 – New & Old
blocked
LÄäflâíL=
ucpaný
advanced
L]ÇDî^WåëíL=
pokročilý; rozvinutý
Ü~îÉ=~=ÄäçÅâÉÇ=åçëÉ=
mít ucpaný nos (z rýmy)
bicycle
LÄ~fëfâäL=
(jízdní) kolo; jet na kole
break
LÄêÉfâL=
rozbít (se/si), zlomit (se/si)
board
LÄlWÇL=
deska; prkno
cough
LâflÑL=
kašlat
brand-new
LÄêôåÇåàìWL=
novinka
cough
LâflÑL=
kašel; zakašlání
build
LÄfäÇL=
postavit; vybudovat
dive
LÇ~fîL=
potápět se; skákat do vody
bus
LľëL=
autobus
do
LÇìWL=
dělat
capital
LâôéfíäL=
hlavní město
www.macmillan.cz/slovnicky
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillan.cz/global
strana 6 z 6
capture
Lâôéíp]L=
zajmout; dopadnout
(zločince)
car
Lâ^WL=
(osobní) auto(mobil)
cause
LâlWòL=
způsobit; příčina, důvod
city
LëfíáL=
(větší) město
continent
Lâflåífå]åíL=
světadíl
country
Lâ¾åíêáL=
země; stát
create
LâêáWDÉfíL=
vytvořit
cutting-edge
Lâ¾ífÏÉÇwL=
moderní; pokrokový
design
LÇfDò~fåL=
navrhnout; projektovat;
(na)plánovat
develop
LÇfDîÉä]éL=
vyvinout se
dice
LÇ~fëL=
nakrájet na kostky; kostky
drive
LÇê~fîL=
řídit (auto); jet (v autě
apod.)
end
LÉåÇL=
konec, končit
engine
LÉåÇwfåL=
motor
fresh
LÑêÉpL=
čerstvý; osvěžující
generate
LÇwÉå]êÉfíL=
vytvářet, vyrábět,
generovat
get
LÖÉíL=
dostat (se), obdržet
get in/on/off/out of =
nastupovat/vystupovat (z
dopravních prostředků)
go
LÖ]rL=
jít; chodit; jet
go down/up
LÖ]r=Ç~råL¾éL=
jít dolu/nahoru
google
LÖìWÖ]äL=
vyhledat
innovative
Lfå]rîÉfífîL=
novátorský; inovativní
invent
LfåDîÉåíL=
vynalézt; vymyslet si
latest
LäÉfífëíL=
nejnovější; poslední
manufacture
LãôåàrDÑôâíp]L=
vyrobit; vyrábět
modern
LãflÇåL=
moderní
money
Lã¾åáL=
peníze
move
LãìWîL=
(po)hnout (se)
plane
LéäÉfåL=
letadlo
planet
LéäôåfíL=
planeta
point
LélfåíL=
ukázat; (na)mířit
produce
Léê]DÇàìWëL=
vyrobit; (vy)produkovat
province
L éêɒ îɪ åëL=
provincie
reach
LêáWípL=
dorazit; dojet (kam)
recent
LêáWëåíL=
nedávný; nový
ride
Lê~fÇL=
jet/jezdit na něčem
square
LëâïÉ]L=
políčko (ve stolních hrách)
state
LëíÉfíL=
stát
sudoku
LëìDÇ]râìWL=
sudoku
town
Lí~råL=
město
track
LíêôâL=
stezka; cesta; skladba
turn
Lí‰WåL=
točit se; zabočit
www.macmillan.cz/slovnicky
miss a turn
Lãfë=]=í‰WåL=
vynechat tah
Underground, the
L ʌ åÇə Öê~ʊ åÇL=
metro
village
LîfäfÇwL=
vesnice
wheel
LïáWäL=
kolo; volant
win
LïfåL=
vyhrát; zvítězit
wing
LïfÏL=
blatník
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillan.cz/global

Podobné dokumenty

Global Intermediate - Macmillan Education

Global Intermediate - Macmillan Education LëfãÄ]ä~fòL= terrible LíÉêfÄäL= touch Lí¾ípL= lose touch (with LäìWë=í¾ípL= someone) within LïfDafåL=

Více

New Inside Out Beginner

New Inside Out Beginner gym LÇwfãL= tělocvična LÜ]rãL= domov; doma home lunch Lä¾åípL= oběd (polední jídlo) LãfÇDÇÉfL= poledne; polední midday midnight LãfÇå~fíL= půlnoc morning LãlWåfÏL= dopoledne; ráno night Lå~fíL= noc...

Více

Laser B2 - Macmillan Education

Laser B2 - Macmillan Education LïÉÄë~fíL= internetová stránka website full-time LÑrä=í~fãL= na plný úvazek make someone do LãÉfâL= přinutit někoho něco something (u)dělat LÇw¾ëí=ä~fâ=aôíL= přesně takto just like that frustration...

Více

New Inspiration 4

New Inspiration 4 LÜ~fÇê]?q‰Wãä=DîÉåíL=

Více

Rising Star

Rising Star srozumitelné definice hesel  více hesel než jiné středně pokročilé slovníky  tisíce synonym a slov

Více

Straightforward Advanced

Straightforward Advanced odmítnout svoz odpadu kontejner vyhodit; zahodit skládka odpadu

Více

PLATINUM JAPAN FUND

PLATINUM JAPAN FUND EåÄK íÜÉ Öêçëë jp`f fåÇÉñ ï~ë ìëÉÇ éêáçê íç PN aÉÅÉãÄÉê NVVU ~ë íÜÉ åÉí jp`f fåÇÉñ ÇáÇ åçí ÉñáëíFK qÜÉ áåîÉëíãÉåí êÉíìêåë ~êÉ Å~äÅìä~íÉÇ ìëáåÖ íÜÉ cìåÇDë ìåáí éêáÅÉK qÜÉó ~êÉ åÉí çÑ ÑÉÉë ~åÇ Åçëíë ...

Více

Global Beginner

Global Beginner LÖrÇ=^WÑí]DåìWåL= dobré odpoledne

Více