pravidla soutěže

Komentáře

Transkript

pravidla soutěže
PRAVIDLA SOUTĚŽE „SOUBOJ CHUTI“
Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel soutěže o mobilní telefony iPhone SE, 16
GB, různé barvy v rámci kampaně Pepsi – Souboj chuti.
1. Pořadatel a organizátor
Společnost PEPSICO CZ s.r.o. se sídlem Praha 9, Kolbenova 50, 190 00, IČ: 48587354,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18017
(dále jen „pořadatel“), pořádá ve spolupráci se společností ritual communication, s. r. o.,
se sídlem Poděbrady, Palackého 75/III, 290 01, IČ: 27075966, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 94455, (dále jen
„organizátor“), soutěž Pepsi Souboj chuti, (dále jen „soutěž“). Soutěž probíhá v období od
1. 7. 2016 od 0:01 do 28. 8. 2016 23:59 hodin SEČ (dále „soutěžní období“). Soutěž
probíhá na území České republiky. Vyhlášení výherců soutěže proběhne po uplynutí
soutěžního období, nejpozději do 10. 9. 2016.
2. Pravidla soutěže
Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové
stránce www.soubojchuti.cz.
3. Komu je soutěž určena?
Tato soutěž je určena všem fyzickým osobám žijícím na území České republiky, starším 18
let. Není určena zaměstnancům pořadatele, organizátora a jejich rodinným příslušníkům. Za
rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby
blízké ve smyslu § 22 občanského zákoníku.
4. Jak se soutěže platně zúčastnit?
Soutěže se může zúčastnit každá osoba, která v rámci roadshow Souboj chuti absolvuje
srovnání chutí Pepsi a konkurenčního colového nápoje bez ohledu na výsledek testování.
Podmínkou je vyplnění platného emailu osoby v rámci aplikace, která testováním provází.
Soutěže se může každá osoba zúčastnit pouze jednou.
5. Výhra a její distribuce
Každý účastník, který splní podmínky soutěže, postupuje do závěrečného slosování o 6 ks
mobilních telefonů iPhone SE (celkem 6 výherců).
Výhry budou výhercům zaslány poštou.
Výhrou je mobilní telefon značky Apple, iPhone SE s kapacitou 16 GB různé barvy.
6. Výherci
Po uplynutí soutěžní doby budou shromážděny všichni účastníci testu colových nápojů
s uvedenými emailovými adresami a nejpozději 10. 9. 2016 bude za přítomnosti pořadatele a
organizátora elektronicky vylosováno 6 výherců a 3 náhradníci. Každý kontakt s vyplněnou
mailovou adresou bude mít přiřazeno číslo a losování probíhá pomocí aplikace.
1
Za účelem oznámení o výhře v soutěži budou vylosovaní výherci obdobím 14ti pracovních
dnů od slosování kontaktováni organizátorem soutěže, a to emailem na uvedenou emailovou
adresu, kterou soutěžící zadal do aplikace. V případě, že výherce hlavní ceny nebude
reagovat na oznámení o výhře do 10 dnů, přechází výhra na dalšího v pořadí (náhradníci
v losování). Pokud náhradník nebude reagovat na oznámení o výhře do 10 dnů, propadá
výhra ve prospěch pořadatele.
Jména výherců budou nejpozději 14. 9. 2016 zveřejněna na webu www.soubojchuti.cz
popřípadě na sociálních sítích.
7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a
odpovídající hodnoty a změnit podmínky předání výher v případě, že výhry nebudou
poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výherci předány v souladu s těmito pravidly.
Pořadatel i organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s
užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry
výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není
možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní
cestou.
Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží
či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují
případné reklamace.
Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže, včetně doby
její platnosti, či soutěž ukončit, a to v průběhu soutěžního období.
Pořadatel a organizátor soutěže jsou oprávněni kontrolovat všechny podmínky pro účast v
soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se
soutěží spojenou. Pořadatel a organizátor mají právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze
soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla anebo byl z této činnosti
důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla
účastníkovi vzniknout.
8. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel
Zadáním emailové adresy do testovací aplikace soutěžící:
1. Dává pořadateli soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění
souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, popř.
telefonní číslo, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení
soutěže a předání výhry v soutěži, jakož i za účelem nabízení výrobků a služeb,
včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i
zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.
480/2004 Sb. a to na dobu 3 let od vyhlášení výsledků. V případě výhry soutěžící
dále též souhlasí s uvedením svého jména a příjmení na stránkách soutěže a
neúplné adresy bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce
pořadatele po dobu nejvýše 3 let. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto
osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím
organizátora soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo
svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále má
práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se
2
jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Jestliže
účastník zjistí nebo se bude domnívat, že pořadatel provádí zpracování osobních
údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení a požádat,
aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování,
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost účastníka
shledána jako oprávněná, pořadatel neprodleně odstraní tento vzniklý stav.
Nevyhoví-li pořadatel této žádosti, má účastník právo obrátit se s podnětem na Úřad
pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se však může účastník obrátit přímo.
2. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení
pořadateli a má za následek vyloučení ze soutěže a ztrátu nároku na výhru, stane-li
se tak před jejím převzetím.
3. V případě výhry soutěžící dává pořadateli soutěže v souladu s § 84 a 85 občanského
zákoníku souhlas s užitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových
i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy
pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále
jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na
jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a
s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla.
Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a
územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel
snímek v souladu s jeho určením poskytne.
4. Soutěžící potvrzuje, že poskytl své vlastní osobní údaje a dále že splňuje podmínky
účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže.
Případné porušení pravidel může mít za následek vyloučení soutěžícího ze soutěže.
Vložením kontaktní mailové adresy do aplikace v rámci testování souhlasí soutěžící
s plným zněním pravidel soutěže.
Tato pravidla jsou platná a účinná od 15. 7. 2016. Tato pravidla mohou být pořadatelem
kdykoli jednostranně upravena; změna nabývá účinnosti dnem zveřejnění, které bude
provedeno shodným způsobem jako tento dokument.
V Praze, dne 15. 7. 2016
3

Podobné dokumenty

O rodinných značkách - ses

O rodinných značkách - ses Zvláštní kapitolu pak tvoří zkratky (např. JVC - Japanese Victor Copany) a akronymy (tj. zkratková slova), případně kombinace několika nebo i všech možností.3 Typickým příkladem je italská značka A...

Více

Stanovení celkové k ní celkové kyselosti nápojů potenciometrickou t

Stanovení celkové k ní celkové kyselosti nápojů potenciometrickou t ekvivalence. Pro dostatečně tečně přesné přesn určení bodů ekvivalence je však nutné, aby rozdíl ro mezi jednotlivými hodnotami pKa byl větší vě než 3. V případě kyseliny y citronové (pK ( a1 = 3,1...

Více

Nápoje 1 - rozumnehubnuti.cz

Nápoje 1  - rozumnehubnuti.cz s náhradními sladidly. Základem pitného režimu by však neměly být perlivé nápoje s oxidem uhličitým, který organismus zatěžuje a také mírně odvodňuje. Při volbě výrobku není rozhodující pouze jeho ...

Více

pravidla soutěže „elektrokolo od pre“

pravidla soutěže „elektrokolo od pre“ nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výherci předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel i organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním...

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE Hlavní výhru v soutěži získá soutěžící, jehož odpověď na soutěžní otázku byla ze všech platných soutěžních odpovědí nejpřesnější. Poukázku na zboží Rossignol v hodnotě 10 000 Kč získá soutěžící, je...

Více

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Malá Štupartská 634/7

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Malá Štupartská 634/7 Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem hodnocení a výběru v rámci soutěže mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje tímto každý Soutěžící souhlas s užitím svého díla Pořadatelem pro marketingové ...

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA PRO SOUTĚŽÍCÍ V SOUTĚŽI 1. Pořadatel a

ÚPLNÁ PRAVIDLA PRO SOUTĚŽÍCÍ V SOUTĚŽI 1. Pořadatel a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní  povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže, předáváním  výher a jejich pořizování (dále jen „s...

Více

Pravidla soutěže "... to nedáš!" umístěné na stránkách www.t

Pravidla soutěže jiného zařízení Účastníka Soutěže nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji doko...

Více

Úplná pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže zcela   nebo   zčásti,   úplatně   nebo   bezúplatně   poskytnout   třetí   osobě   (podlicence)   nebo   licenci   zcela   nebo   zčásti,   úplatně   nebo   bezúp...

Více