zkrácená verze - Moravský zemský archiv v Brně

Komentáře

Transkript

zkrácená verze - Moravský zemský archiv v Brně
MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ
MORAVSKÉ A SLEZSKÉ URBÁŘE
po 1372/před 1407 - 1771 (1849)
Katalog
NAD č.:
AP č.:
Jan ŘEZNÍČEK
Brno, 2002
1
OBSAH
ÚVOD ..................................................................................................................................................... 2
MORAVA A MORAVSKÉ ENKLÁVY VE SLEZSKU ................................................................... 10
SLEZSKO ..........................................................................................................................................115
2
ÚVOD
ÚVOD
Urbářŧm je jiţ téměř 140 let věnována sice velká, ale nesoustavná pozornost. Shrnout dosavadní prŧběh a
výsledky jejich studia by však přesahovalo moţnosti i potřeby úvodu k tomuto katalogu
V minulém století byly aţ do poválečné doby urbáře vyuţívány především jednotlivě, a proto nebyla pociťována
potřeba jejich celkového přehledu, který ostatně nebyl ani moţný, poněvadţ archivy byly většinou nepřístupné a
neuspořádané. Objevilo se pouze několik příleţitostných přehledŧ, např. od Ladislava Hosáka /1/ a Josefa
Pilnáčka/2/.
Obrat nastal aţ v padesátých letech a byl vyvolán tehdejší ideologicky motivovanou vlnou zájmu o hospodářské a
sociální dějiny feudalismu, pro něţ se staly urbáře jedním z prvořadých pramenŧ. Vyuţívání mnoha urbářŧ
podnítilo nejprve zhodnocení jejich dosavadního studia a následně vyústilo v poţadavek uplatnit při jejich
interpretaci zásady diplomatické kritiky. Prvé provedl František Graus v samostatném exkursu o urbářích na konci
svých dějin venkovského lidu v době předhusitské/3/, druhé formulovaly práce Josefa Hanzala/4/ a Rostislava
Nového/5/, kteří při té příleţitosti podali i návrh typologického členění urbářŧ./6/ U Grause, Hanzala a Nového je
také citována v podstatě veškerá literatura k problematice jejich studia.
Současně jako vedlejší výsledek své heuristiky k pojednáním z hospodářských a sociálních dějin feudalismu
publikovali tři autoři dílčí seznamy urbářŧ. Obecně bylo jejich zpracování umoţněno prvotním, ale zásadním
zpřístupněním příslušných fondŧ v nové síti státních archivŧ. První se objevil v roce 1957 seznam předhusitských
urbářŧ jako součást Grausova exkursu./7/ Druhým je přehled z roku 1959 nadepsaný Seznam urbářŧ a odhadŧ
statkŧ a panství na Moravě a jejich uloţení, který připojil ke své práci Jaroslav Novotný./8/ A konečně třetím
seznamem, který vyšel v roce 1960 za článkem Jiřího Jiráska, jsou Moravské urbáře do roku 1620./9/ Tehdejší
stav archivních fondŧ se však projevuje jak u Novotného, tak i u Jiráska dnes zcela nepouţitelnými a zavádějícími
citacemi uloţených urbářŧ. Pomineme-li Grausŧv seznam, který z 32 poloţek má pouze 2 urbáře z Moravy a
ţádný ze Slezska, pak Novotného seznam podchycuje urbáře z celé Moravy včetně moravských enkláv ve
Slezsku a Jiráskŧv jen Moravu bez enkláv.
Ještě před těmito seznamy byla ze stejných pohnutek vydána v roce 1954 první archivní pomŧcka, připravovaná
v Zemském, později Krajském archivu v Opavě, která je i ideovým podnětem tohoto katalogu. Právě formou
katalogu archivních rukopisŧ zpracoval totiţ svŧj Soupis urbářŧ Ostravského kraje Adolf Turek./10/ Podrobně
rozvedené zásady je moţno právem označit za prŧkopnické, kdyţ uváţíme, ţe akademické poţadavky pro popis
rukopisŧ byly formulovány aţ o rok později/11/ a předpis pro katalogizaci úředních knih byl dán v Základních
pravidlech pro zpracování archivního materiálu teprve v roce 1958./12/ Tento počin však zŧstal tehdy bez odezvy,
poněvadţ všechny státní archivy byly první archivní pětiletkou orientovány pouze na pořádací práce. Aţ v roce
1971 napodobil Turkŧv vzor Josef Gebauer při soupisu urbářŧ Děčínska a Českolipska./13/ Ten se však objevil jiţ
v době, kdy probíhala zásadní jednání o zpŧsobu jednotného zpřístupnění urbářŧ ve všech archivech.
V šedesátých letech začal se totiţ tehdejší vedoucí brněnského státního archivu PhDr. Jiří Radimský zabývat
myšlenkou na zpřístupnění obsahu urbářŧ. Při tom nebylo pochyb, ţe uţ jen vzhledem k počtu urbářŧ v českých
zemích nelze pouţít metodu klasické edice, jakou byly vydány v roce 1959 urbáře slovenské./14/ Ostatně tato
ediční technika má své meze, které končí u nepřehledných, prŧběţně opravovaných a doplňovaných exemplářŧ.
V současnosti je nejdokonalejším zpŧsobem zpřístupnění forma digitálního záznamu. Na základě svých
zkušeností s vydáváním pramenŧ statistické povahy se Radimský rozhodl sumarizovat z urbářŧ do tabulek údaje
o velikosti a zatíţení pozemkové drţby osedlých. Svou autoritou dosáhl, ţe archivní správa ministerstva vnitra
ČSR zařadila v této podobě edici moravských urbářŧ do plánu práce brněnského archivu na rok 1965. Dříve, neţ
mohl začít s přípravou, však nečekaně zemřel, a tak po převzetí úkolu musel jsem teprve připravit návrh,/15/ který
v roce 1971 projednala komise pro otázky metodiky fondŧ zemědělsko-lesnických oddělení státních archivŧ při
archivní správě, rozšířená o odborníky v dané problematice z Ústavu československých a světových dějin ČSAV
a z katedry pomocných věd historických a archivního studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Komise,
aniţ by se zabývala vlastním návrhem na tabulkové zpracování, pragmaticky převzala názor komise pro vydávání
středověkých pramenŧ při Historickém ústavu ČSAV, aby urbáře a všechny ostatní písemnosti účetně statistické
povahy byly zpřístupňovány soupisy. Proto pŧvodní ediční záměr Státního archivu v Brně byl opuštěn a na
druhou polovinu čtvrté archivní pětiletky bylo naplánováno zpracování soupisu urbářŧ ve všech archivech v
českých zemích. Jako autor pŧvodního námětu jsem byl pověřen vypracováním návrhu zásad, který jsem
publikoval v roce 1972./16/ Soupis jsem tehdy pojal jako katalog, zpracovaný kombinací archivních a
kodikologických pravidel.
3
Navrţené zásady byly s jistými výhradami přijaty pouze v opavském státním archivu. Archivy v Čechách jej s
poukazem zejména na časovou náročnost odmítly. Státní ústřední archiv přímo navrhoval napodobit Turkŧv vzor,
ostatní archivy se v podstatě přiklonily k nepublikovanému oponentnímu návrhu vedoucího zemědělskolesnického oddělení třeboňského státního archivu PhDr. Karla Třísky, který doporučoval zpracovávat soupisy
urbářŧ podle patřičně upravených zásad pro soupis pozemkových knih, probíhající tehdy ve všech archivech.
Poněvadţ nebylo dosaţeno dohody, bylo schváleno koncem roku 1974 kompromisní řešení, aby kaţdý archiv
zpracoval soupis podle svých moţností.
Výsledkem byla v roce 1976 první realizace, a to Soupis urbářŧ jihočeských archivŧ, provedený podle Třískova
návrhu kolektivem pracovníkŧ třeboňského archivu za redakce Adolfa Kalného./17/ Kalného soupis byl pak
přímým vzorem také oběma dalším publikovaným soupisŧm v Čechách, které vyšly se značným časovým
odstupem. Jako druhý se objevil v roce 1933 Soupis západočeských urbářŧ, který připravili ve Státním oblastním
archivu v Plzni/18/ a jako třetí byl zatím vydán v roce 1997 Státním oblastním archivem v Zámrsku Soupis
východočeských urbářŧ./19/ Ačkoliv na první pohled by se zdálo, ţe poslední je pokračováním obou předchozích
soupisŧ, přece se od nich podstatně liší. V rozporu s titulem byly do něj pojaty i urbáře z Moravy, pokud třeba jen
jediná ves se dostala do bývalého Východočeského kraje. Navíc byly do soupisu zařazeny i urbariální fase, které
obecně nejsou počítány mezi urbáře. A konečně, alespoň u moravských urbářŧ, nebylo provedeno kritické
zhodnocení jejich dosavadního datování./20/
Pokud jde o archivy v Brně a Opavě, vţdy se počítalo s tím, ţe připraví společně jeden svazek. Povaţoval jsem
za samozřejmé, ţe severomoravské a slezské urbáře popíše znovu PhDr. Adolf Turek, kterému v tom však
zabránily jiné plánované úkoly. Soupis nakonec mělo ve Státním archivu v Opavě zpracovávat šest pracovníkŧ. A
tak kdyţ byla brněnská část téměř hotova, zatímco v Opavě ještě nezačali, rozhodla začátkem roku 1986 archivní
správa na návrh tehdejšího referenta pro státní archivy PhDr. Jaromíra Charouze, abych celý soupis dokončil.
Předpokládalo se, ţe soupis budu zpracovávat podle otištěných zásad z roku 1972, avšak mnoţství podnětŧ z
následné diskuze i poznatkŧ při vlastní realizaci vedlo k rŧzným modifikacím pŧvodního návrhu. Konečnou
podobu obecně charakterizuje dŧsledná aplikace diplomatického přístupu a kodikologických pravidel. Nepovaţuji
totiţ za opodstatněné, aby týţ materiál byl v archivech a knihovnách zpracován podle rŧzných pravidel. Ostatní
rozdíly je moţné odvodit porovnáním návrhu a výsledného zpracování záznamŧ. Kdyţ pominu ostatní archivní
povinnosti a rŧzné přípravné práce, začal jsem na soupisu víceméně systematicky pracovat od roku 1975 a
podstatnou část jsem dokončil ještě před revolucí. Relativita času vynikne ze skutečnosti, ţe vyhotovení jednoho
záznamu trvalo, včetně přípravné heuristiky, v prŧměru dva dny. V tomto čase jsou však započítány i rŧzné práce
společné, jako vyloučení jiných typŧ, vyhledávání deperdit, celková redakce a sepsání úvodu. Pro někoho to
mŧţe být doba příliš dlouhá, jiný přičte chyby malé péči, kterou jsem tomu či onomu popisu věnoval.
Projevem vděčnosti je poděkování všem, kteří mně při soupisu jakkoliv pomohli. V prvé řadě děkuji jiţ zemřelému
P. Jindřichu Šilhanovi za ověřování datace urbářŧ podle filigránŧ. Moravskou obdobu francouzského Briqueta/21/
nemohl připravit jen proto, ţe byl knězem. Některé vazby z církevních rukopisŧ mně zase popsal znalec
středověké církevní hudby a liturgie, také jiţ zesnulý P. František Pokorný. Při všech určeních typu písma jsem se
obracel na svého kolegu PhDr. Mojmíra Švábenského, jehoţ všestranné erudice jsem vyuţíval i v rŧzných
metodických a věcných pochybnostech. Z olomoucké pobočky Zemského archivu v Opavě patří mŧj dík za
mimořádnou ochotu a pochopení mým bývalým kolegŧm PhDr. Miloši Kouřilovi a zejména PhDr. Antonínu
Roubicovi. Škoda, ţe smrt mu zabránila připravit do tohoto spisu jako přílohu edici urbáře olomoucké kapituly z
roku 1508. Přímo z Opavy pak vděčím za zásadní podporu dnešnímu řediteli PhDr. Karlu Müllerovi a za všechnu
trpělivost při výpŧjčkách urbářŧ a četné, víc neţ vyčerpávající rešerše vedoucí badatelny PhDr. Jarmile Štěrbové.
Poděkování patří i všem ostatním archivŧm za ochotné pŧjčování archiválií do Brna.
Pro dokončení katalogu však byla v závěrečné fázi rozhodující podpora ředitele mateřského archivu PhDr. Ivana
Štarhy.
***
První podmínkou soupisu je pojmové vymezení urbáře. Od historikŧ pochází celá řada definicí, které vypočetl ve
svém soupise Turek/22/ a kriticky rozebral v exkursu o urbářích Graus./23/ Od té doby se teoreticky urbáři
zabýval pouze Rostislav Nový, který je právě ve Studii o předhusitských urbářích I z roku 1965 definoval jako
"písemnosti, vytvářené vrchnostmi, tj. drţiteli pozemkového majetku, pro evidenci dávek a platŧ, které jim byly
(nebo měly být) pravidelně odváděny poddanským obyvatelstvem"./24/ Naproti tomu v příručce Vademecum
pomocných věd historických z roku 1988 má Ivan Hlaváček při výkladu některých diplomatických termínŧ
nepřesnou a neurčitou formulaci, ţe urbáře jsou "zpravidla v kniţní formě sestavený systematický soupis dŧchodŧ
nebo platŧ odváděných z venkovského hospodářství vrchnosti"./25/ Na první pohled se dá namítnout, ţe dŧchod
má širší význam neţ plat a ţe platy neodváděl jen venkov, ale i poddanská města. Na rozdíl od Kalného soupisu
jihočeských urbářŧ a nejnovějšího Soupisu východočeských urbářŧ, v nichţ pojmové vymezení není, pokládali za
vhodné se jím zabývat autoři Soupisu západočeských urbářŧ. Zatímco definici Hlaváčkovu pouze registrovali,
definici Nového odmítli s tím, ţe "pomíjí zcela robotu, která patří spolu s naturálními dávkami a peněţními platy k
třem základním povinnostem poddaných, v urbářích se pravidelně vyskytujícím". Pro potřeby soupisu "přistoupili
na vytříbené hledisko Grausovo, pro něhoţ je urbář seznam povinností poddaných vŧči pánu"./26/ Toto však není
4
Grausovou definicí, sám totiţ ţádnou nepodává, pouze shrnuje, ţe "nehledě na textové i stylistické odchylky není
ve vlastním obsahu definice urbářŧ sporŧ - mají určitý výnos pŧdy, který pánu z poddanské pŧdy plyne".
Citovanou charakteristikou Graus urbáře nedefinuje, ale stručně v závorce vymezuje proti výběrčím účtŧm./27/
Naopak sám Graus upozorňuje, ţe v urbářích často chybí právě robota,/28/ kterou autoři západočeského soupisu
postrádají v Nového definici. Skutečně také robota nemŧţe být jedním z hlavních znakŧ urbářŧ. Zatímco peněţní
platy a naturální dávky bývají vţdy přesně určeny, robotní povinnosti někdy zcela chybějí, jindy je to jen obecná
zmínka a i tam, kde část robot je přesně vypočtena u jednotlivých osedlých, jejich ostatní povinnosti jsou
zachyceny pouze celkově. Nového definice však mŧţe být zpřesněna. Pokud jde o vlastní urbáře, stačí
konstatovat, ţe jsou písemnostmi, vytvářenými vrchnostmi, tj. drţiteli pozemkového majetku, pro evidenci platŧ a
dávek, které jim měly být odváděny poddanským obyvatelstvem. Přesná suma platŧ a dávek uvedená v urbáři
nebyla totiţ vybrána ani v roce jeho sepsání, např. pro odklady plateb a ţivelní pohromy. Hlavně však úpravu
definice vyţadují pobělohorské urbáře, kdy při zpustnutí majetku byl vytvářen ideální stav tím, ţe mezi skutečné
osedlé byli zapisováni i dřívější drţitelé. Samotný urbář byl vţdy předpisem konkrétně aktualizovaným jinou
formou, především úročním rejstříkem. Pokud bychom chtěli definovat urbáře i úroční a výběrčí rejstříky
společně, stačí provést v definici jen nepatrnou úpravu, ţe jsou to písemnosti pro evidenci platŧ a dávek, které jim
měly být nebo byly odváděny.
Do soupisu byly tedy podle této upravené Nového definice zařazeny především urbáře bez ohledu na označení,
formální stránku zápisŧ a další obsah. Zvláštní druh mezi nimi tvoří urbáře pro drţbu dominikální pŧdy, která
bývala v předbělohorských urbářích podchycena spolu s drţbou rustikální a teprve později se pro její evidenci
někde vyvinuly samostatné urbáře, např. kopanin. Jejich funkci nakonec převzaly kaţdoroční rejstříky těchto
pozemkŧ. Dále byla podchycena i typologicky zcela nevyhraněná a obsahově rŧznorodá kompendia a rŧzné
kombinace urbářŧ s jinými písemnostmi, nejčastěji s katastry. Jinak vlastní typologie urbářŧ nemá pro soupis
význam. Proti všem třem dosavadním českým soupisŧm nebyly však zařazeny do tohoto katalogu odhady,
protoţe jsou samostatným a svébytným typem. Respektování tohoto typu je dáno nejen odlišnou funkcí, ale i
mnoţstvím odhadŧ zapsaných mj. v odhadních kvaternech moravských zemských desk. Ve svém celku soupis
obsahuje všechny dosud známé urbáře.
Vedle vlastních urbářŧ byly do soupisu zařazeny i urbární rejstříky, a to nejen úroční jako předpisy platŧ a dávek
pro jednotlivé úroční termíny v určitém roce, ale na rozdíl od jihočeského, západočeského a východočeského
soupisu i rejstříky výběrčí jako soupisy skutečně odvedených peněţních nebo naturálních plateb. Pokud jde o
úroční rejstříky, dŧvod zařazení je nesporný. Pro uvedení výběrčích rejstříkŧ mluvily dŧvody spíše pragmatické,
především nedostatek jiných pramenŧ s urbariálními záznamy. Souhlasím s Grausem, ţe v nejstarším období je
to hybrid urbáře a účtu./29/ S rozvojem účetnictví má tento rejstřík zpravidla funkci účetní přílohy, ať jiţ má
formálně shodnou úpravu jako úroční rejstřík, je podáván obcí ve formě přiznávacího listu, nebo má podobu
výběrčí kníţky, vedené rychtářem. Účetní přílohou ostatně často býval i úroční rejstřík. Do soupisu byly z obou
forem zařazeny jen nejstarší kusy nebo instruktivní typy./30/ Oprávněnost podchycení obou druhŧ rejstříkŧ končí
tehdy, kdy se začínají objevovat jejich série.
Poněvadţ nepovaţuji výčet robotních povinností za jeden z podstatných znakŧ urbáře, nepočítám mezi výběrčí
rejstříky rejstříky robotní, jak to udělal J. Hanzal ve své typologii urbářŧ./31/ Mínění autorŧ západočeského
soupisu, ţe se v této věci shodují s Hanzalem,/32/ vzniklo z obecné formulace v mém pŧvodním návrhu, ţe
výběrčí rejstříky jsou soupisy skutečně odvedených povinností./33/
Kromě zachovaných urbářŧ jsou předmětem katalogu i jejich deperdita. Do svého soupisu je zařadil jiţ Turek, a to
do úvodu i mezi vlastní popisy. Rŧzným zpŧsobem je zaznamenává i východočeský soupis. Domnívám se, ţe
jejich podchycení má své opodstatnění: upozorňují na dobu, kdy mohlo dojít ke změně povinností a předcházejí
spekulativním soudŧm, ţe na některých panstvích, zejména velkých, nebyly urbáře vedeny. Tato deperdita jsou
trojího druhu. Pouhé, ale hodnověrně podloţené zprávy, ilustrativní nebo rŧzně podrobné výtahy a úplné nebo
dílčí edice dnes ztracených urbářŧ. Pochopitelně jejich soupis, zaloţený na literatuře i archivních pramenech,
nemŧţe být úplný. Z časových dŧvodŧ mohl jsem v Moravském zemském archivu v Brně prohlédnout pouze
pŧvodní pomŧcky fondŧ velkostatkŧ a rodinných archivŧ, spisy signatury R 136 Robotní záleţitosti z fondu B 1
Gubernium a seznamy klášterních písemností ze signatury K 20 Rušení klášterŧ z fondu B 2 Gubernium Církevní právo. Ze Zemského archivu v Opavě jsem soustavně nevyuţil fond Urbariální komise slezská a pŧvodní
pomŧcky příslušných opavských a olomouckých fondŧ.
Evidenčním východiskem soupisu se stal mimo vlastní heuristiku především Novotného seznam. Kromě
podchycení urbářŧ ze všech domácích institucí, byla snaha popsat podle dostupných zpráv, především z jiţ
citovaného Pilnáčkova seznamu, i urbáře uloţené v cizině. Získat mikrofilmy se částečně podařilo pouze z
Lichtenštejnského zemského archivu ve Vaduzu, Ústřední archiv Německého řádu se omluvil, ţe nemá
mikrofilmovací zařízení, a vídeňský Domácí, dvorní a státní archiv, který byl poţádán i o zprostředkování
informace o urbářích z archivu Wilczekŧ na Kreuzensteině, na ţádost ani neodpověděl. Pouze na základě
literatury jsou evidovány urbáře těšínské komory. Pro popis jejich řady nestačí mikrofilmy a přímé studium v
těšínské pobočce Státního archivu v Katovicích nebylo v plánu. Další objevy urbářŧ v cizině i doma nelze vyloučit,
např. neznáme obsah lichtenštejnské registratury ve Vídni,/34/ dosud není zpracován v olomoucké pobočce
opavského zemského archivu fond Lenní dvŧr Kroměříţ a nebyl proveden prŧzkum městských knih. U městských
a státních okresních archivŧ byly podkladem soupisu jejich informace.
5
Co do časového rozsahu jsou na Moravě předmětem soupisu urbáře, které vznikly před rokem 1775, kdy byly
poddanské povinnosti vŧči vrchnosti a kostelu jednotně upraveny státem. Pro jednotlivá panství a statky byly
vyhotoveny urbariální fase, jejichţ originály mají v Moravském zemském archivu v Brně fondovou značku D 5. Ve
Slezsku proběhla tato úprava jiţ dříve a jednotlivé obce dostaly nové urbáře v letech 1768-1771. Jsou uloţeny v
opavském zemském archivu ve fondu Urbariální komise slezská. Aţ na východočeský soupis dosud nikdo
nepočítal tyto fase mezi urbáře.
Soupisovou jednotkou je jednotka fyzická, i kdyţ obsahuje několik urbářŧ. Výjimky jsou jen dvě a obě pocházejí z
nepopsaných exemplářŧ. Z prvního exempláře panství Hukvaldy je popsán urbář fojtství ve Staříči z roku 1652 a
z druhého opisu urbáře uherskobrodského panství je do katalogu zařazen urbář statku Velkého Ořechova před
1652. Dále to neplatí pro deperdita, kdyţ pŧvodní celek urbáře je skládán z několika i na rŧzných místech
uloţených jednotek. Od kaţdého urbáře byl však pro zpřehlednění soupisu popisován pouze základní exemplář,
u stejnopisŧ ten, který má v rŧzných opravách a přípiscích znaky častějšího pouţívání. Další stejnopisy, opisy a
překlady jsou uváděny v poznámce k formálnímu popisu. Pokud se zachoval celý urbář, jsou rŧzné dílčí výtahy
registrovány jen výjimečně.
Celý soupis je rozdělen do dvou částí: Morava a moravské enklávy ve Slezsku a Slezsko, při čemţ Slezskem se
rozumí ta část historického celku, která je dnes součástí České republiky. Dříve dolnorakouské Valticko je
zahrnuto do Moravy. U urbářŧ panství, leţících dnes na obojí straně hranice, jsou zaznamenávána pouze místa u
nás. V kaţdé z obou částí katalogu jsou popisy řazeny abecedně. V případě, ţe z jednoho místa je více urbářŧ
rŧzných subjektŧ jsou řazeny v pořadí: panství, statek, město, městský statek, církevní instituce (biskupství,
kapitula, kláštery) a ves.
Všechny tituly, nadpisy a rŧzné citáty jsou v celém katalogu v paleografickém přepisu. Běţné zkratky nejsou
rozepisovány, upravována byla pouze interpunkce a spřeţky. Rŧzná diakritická znaménka byla nahrazena háčky
a tyto ve spřeţce zásadně umístěny nad druhé písmeno. Z technických dŧvodŧ muselo být nahrazeno
přehlasované "V" běţnou přehláskou "Ü" a písmeno "j" zŧstalo i tam, kde s čárkou mělo význam písmene "í".
Kaţdý katalogový záznam jedné soupisové jednotky se skládá z těchto částí:
1. Jméno celku, pro který byl urbář sepsán a jeho charakteristika. Označení lenní panství nebo statek se vztahuje
k lénŧm olomouckého biskupství, která měla na Moravě zvláštní právní postavení a samostatnou organizaci.
2. Pořadové číslo soupisu a údaje o uloţení popisované jednotky. Pokud se zde uvádí pouze jméno místa, je to
vţdy fond velkostatku. Podobně u jmen rodŧ se zase vynechává označení rodinný archiv.
3. Formální popis jednotky:
a) Datum vzniku urbáře, vyjádřené stoletím, nebo letopočtem s moţností bliţšího určení, např. 2. pol. 15. stol.,
po 1695. Zlomek dvou letopočtŧ znamená mezní hranice vzniku, pomlčka mezi letopočty označuje u urbáře dobu,
po kterou byl systematicky opravován a u rejstříkŧ dobu platnosti.
b) Zkratka psací látky.
c) Počet folií nebo stran, případně v závorce oprava těchto údajŧ.
d) Řeč zápisŧ základního textu a v závorce řeč zápisŧ oprav a doplňkŧ.
e) Rozměr jednotky v pořadí výška x šířka. U vázaných urbářŧ je to rozměr desky, u urbářŧ nevázaných, nebo
těch, které jsou obsaţeny v jiném rukopisu, je to rozměr listŧ psací látky.
f) Stručné určení druhu vazby nebo jiného zpŧsobu adjustace.
4. Poznámka k formálnímu popisu, jejíţ jednotlivé body jsou uplatňovány podle potřeby:
a) Zvláštnosti psací látky, např. palimpsest.
b) Podrobnější údaje o foliaci nebo paginaci, vymezení ztracených částí urbáře. Prázdná folia určuje rozpis
obsahu.
c) Výzdoba.
d) Bliţší popis vazby včetně nápisŧ a přípiskŧ, a to i na přídeštích a předsádkách.
e) Stručná charakteristika popisované jednotky, pokud nejde o nejrozšířenější typ urbáře, sepisující jednotlivé
poddané s jejich platy a dávkami. Údaje o ověření urbáře.
f) Východiskem k datování je vţdy letopočet v pŧvodním titulu, který však vţdy udává jen dobu sepsání
čistopisu. Mnohdy vznikal urbář delší dobu a někdy byl skládán z rŧzných dílčích předloh. Ani pŧvodní titul
nemusí být správný, protoţe při rychlé potřebě nového urbáře, např. k prodeji či dělení majetku, dostával přepis
staršího exempláře nové označení. Sloţité bývá i datování urbářŧ velkých panství, která vznikla připojením
nových majetkŧ k pŧvodnímu celku. Někdy byly urbáře přírŧstkŧ dopisovány, většinou bez uvedení doby vzniku,
do platného urbáře, jindy byl opisem všech urbářŧ sestaven nový urbář, který bývá datován buď podle urbáře
základního celku, nebo rokem pořízení přepisu. Jsou ovšem i urbáře, které nejsou v titulu datovány, nebo jejichţ
titulní list se ztratil. Ve všech těchto případech byla doba sepsání určována rozborem textu, podle příbuzných
pramenŧ a zejména, pokud to bylo moţné, srovnáním jmen osedlých v urbáři se jmény drţitelŧ usedlostí v
pozemkových, sirotčích či městských knihách. Přesnost a spolehlivost takového srovnání je ovšem dána rozdílem
mezi oběma typy. V předbělohorské době a krátce po ní se zapisovalo do gruntovních knih převáţně o
posudcích. K určitému roku tak mŧţe mít urbář ještě pŧvodního drţitele nebo i jméno plátce dávek, který se
majitelem usedlosti nestal. Pokud se posudky nekonaly kaţdoročně, mohou být i větší rozdíly, které obecně
nastávají v dŧsledku třicetileté války, která většinou přerušila vedení pozemkových knih a dodatečné zápisy jsou
6
nesoustavné a nepřesné. Ze stejných dŧvodŧ se s urbáři a pozemkovými knihami rozcházejí i lánové rejstříky,
zejména ve jménech dřívějších drţitelŧ zpustlých usedlostí.
V mnoha případech datoval nebo ověřoval datování urbářŧ J. Šilhan podle filigránŧ. Papírnu a třídící znaky však
uváděl pouze u dlouholoučské, litovelské a třebíčské papírny, jejichţ zpracování povaţoval za konečné./35/
Některé pozdější určení jsem jiţ prováděl podle jeho písemné pozŧstalosti, která je v Moravském zemském
archivu pod značkou G 559, a mŧţe být pouţita všemi zájemci o zpřesnění Šilhanova obecného určení v
popisech. Ačkoliv Šilhan podchycuje papírny z celé Moravy, právě pro moţnost přesné citace určuji olomoucké
filigrány podle prací M. Čermáka./36/ B. Indra, který se zabývá slezskými papírnami, zpracoval zatím jen
opavskou papírnu./37/ Cizí papír identifikuji podle Briqueta./38/ Sám filigrán mŧţe bezpečně pouze určit, ţe
písemnost nemohla vzniknout před pouţitím příslušné značky při výrobě. Její deformace častým pouţíváním
určuje časový posun a zavedení nového filigránu mŧţu znamenat konečný mezník, pokud se nedá předpokládat
pouţití zásoby papíru, kterou mohly mít církevní instituce nebo velká města, sotva však patrimoniální kanceláře, v
nichţ byla spotřeba okamţitá. Zvláštní záludnost nastane, kdyţ papírna později znovu pouţila jiţ vyřazené síto.
Jsem si vědom, ţe mnohá zdŧvodnění datace by potřebovala více prostoru, neţ jaký poskytuje katalogizační
záznam.
g) Charakteristika oprav a přípiskŧ základního textu a jejich časový rozsah. Rozhodující je datum opravy, ne
letopočet, který oprava, např. u lhŧt, obsahuje.
h) Stejnopisy, opisy a překlady popisovaného urbáře s uvedením citace uloţení a obsahových odlišností.
Mikrofilmy nebo costarové či jiné kopie těch urbářŧ, které nejsou uloţeny v Moravském zemském archivu v Brně.
ch) Dřívější signatury, vlastníci a místa uloţení.
5. Titul urbáře z titulního listu v tučné sazbě. Poněvadţ jde o tematický soupis, nebylo nutné pouţívat náhradních
titulŧ. Dlouhé tituly jsou v opodstatněných případech kráceny.
6. Obsah urbáře lze rozdělit do dvou částí: základní část včetně následných oprav a rŧzné pozdější doplňky. K
členění celého textu bylo pouţito pŧvodních nadpisŧ. Přitom dlouhé nadpisy jsou zkracovány a pro příliš členěný
text, např. u dominikálu, nebo pro text bez nadpisu, se pouţívají náhradní regesty.
Pokud jde o vlastní obsah základního textu, poloţil jsem v tomto soupisu dŧraz na jiné jevy, neţ jsou uváděny v
dosud vydaných soupisech. Turek v podstatě pouze zaznamenává, zda urbář je pro rustikál a dominikál a nadto
podle potřeby připojuje celkovou charakteristiku s vyzvednutím obsahových zvláštností. Soupisy jihočeských,
západočeských a východočeských urbářŧ mají kromě celkové charakteristiky urbáře výčet úročních termínŧ,
naturálních dávek a druhŧ robot. Uvádění těchto údajŧ by snad mělo smysl u kaţdé lokality, aby vynikly místní
zvláštnosti, ale v souhrnu ze všech lokalit je příliš všeobecné a zavádějící, neboť konkrétní termín či dávka se
mohou vyskytovat jen u jednoho místa nebo u jedné skupiny poddaných, např. pepř od ţidŧ v městě. Z
obsahového bohatství jsem si vybral a v konkrétech za příslušným místem uvádím především niţší šlechtu, která
je v urbářích zpravidla zapsána jako drţitelka rustikálních objektŧ. Pokud táţ osoba se vyskytuje v urbáři
několikrát, je zaznamenána pouze jednou. Týţ šlechtic totiţ někdy drţel usedlosti ve více místech a ještě v
dalších lokalitách rŧzné pozemky. Dále jsem se zaměřil na zvláštní skupiny obyvatel, jako byli manové a dvořáci
a poplatníci rychtářŧ, farářŧ, kostelŧ, obcí i jiných osedlých. Pro Dvořáky je v rozpisu někdy pouţit podle předlohy
termín dvŧr. Mezi konkréta patří i listiny a rŧzné smlouvy a záznamy, které mezi sebou rozlišuje formulace
záznamu. Jmenovitě záznam listiny stručně napodobuje obvyklou podobu listinného regestu. Ostatní jevy jsou
vytýkány individuálně podle obsahu příslušného urbáře. Ţádná konkréta nejsou v popisech urbářŧ zpřístupněných
edicí.
V katalogu je pouţito pro rozpis obsahu urbářŧ dvou druhŧ písma na rozlišení pŧvodního textu a pozdějších
doplňkŧ. Ty jsou tištěny kurzívou. V textu se pak objevují dva typy závorek: hranaté byly uplatněny u náhradních
regestŧ a u autorských dodatkŧ, kulaté závorky, kromě své obvyklé stylistické funkce, uzavírají konkréta.
7.
V této řádce je především vyjádřena písmeny základní charakteristika urbáře: Písmeno R znamená, ţe
urbář sepisuje rustikál, D dominikál a O, ţe v urbáři je provedeno celkové ocenění majetku kapitalizováním
stálých a běţných platŧ. Tato charakteristika pochopitelně není tam, kde nemá opodstatnění jako u urbářŧ
kopanin, rŧzných výtahŧ, rejstříkŧ apod. Dále se zde za zkratkou Rg. uvádí, v kterých soupisech je urbář
registrován. U Novotného číslo neodkazuje na tištěný soupis, který není číslován, ale na přepis nebo výtah z
urbáře ve fondu Moravského zemského archivu v Brně, G 371 Pozŧstalost Jaroslava Novotného, fondové
oddělení Opisy moravských urbářŧ.
8.
Edice celkové nebo dílčí.
9.
Literatura je uváděna výběrově se zaměřením na práce podávající celkové výtahy a rozbory urbářŧ,
nebo zabývající se jejich datováním.
Kromě přehledu pouţitých zkratek a abecedního seznamu urbářŧ je katalog opatřen čtyřmi rejstříky, a to
osobním, zeměpisným, předmětovým a chronologickým. Ve všech se odkazuje na čísla popisŧ jednotlivých
urbářŧ.
U rejstříku osob nebylo přihlíţeno k paleografické formě některých jmen a vŧbec nejsou podchycovány osoby,
pokud se v soupise vyskytují jako autoři jiných soupisŧ, v nichţ je ten který urbář registrován. Letopočty u
jednotlivých osob se vztahují k jejich výskytu v urbáři.
Zeměpisný rejstřík vynechává jen místa, která se liší pouze délkou samohlásek, místa v titulaturách a v citacích
literatury a názvu ulic. Jinak uvádí nejen dřívější historická pojmenování, ale i všechna paleografická znění, která
jsou však pro přehlednost rejstříkŧ psána s počátečním velkým písmenem. K převodu na současné názvosloví
bylo pouţito lexikonu obcí České republiky k roku 1992,/39/ který jiţ obsahuje většinu změn provedených po
7
revoluci. Výjimkou je nově utvořený okres Jeseník, k němuţ byly údaje převzaty z periodika Českého
statistického úřadu Zprávy a rozbory 1995./40/ Jistě bylo moţné při současném provizoriu územně správního
členění odkazovat na nadčasovou práci Hosáka a Šrámka Místní jména na Moravě a ve Slezsku,/41/ ale pro
uţivatele soupisu by to ztěţovalo rychlou orientaci. Tato příručka však byla spolu s prací V. Nekudy/42/ vyuţita při
určování polohy zaniklých míst. Pro převod názvŧ v někdejším pruském Slezsku byl pouţit Rospondŧv
slovník./43/ Tučně tištěná čísla u míst odkazují na urbář, který obsahuje hlavní záznamy k tomuto místu.
Věcná hesla, která čerpají z formálních popisŧ urbářŧ, z konkrét a z pozdějších doplňkŧ, se sice snaţí
podchycovat některé obecné jevy, ale ve svém celku jsou výběrová. Opačný postup by byl jiţ zcela formální,
poněvadţ by se omezoval na registraci výskytu slov bez vazby na obsah.
Poslední je chronologický rejstřík, v němţ za kaţdým číslem je uveden jazyk základního textu příslušného urbáře.
-----------------------------1/ HOSÁK, Ladislav, Urbáře a registra v zemském archivu brněnském. Osvěta venkova, 10, 1938/9, s. 110-112.
2/ PILNÁČEK, Josef, Naše urbáře, registra a gruntovní knihy ve vídeňských archivech. ČSPS, 57, 1947, s. 197200.
3/ GRAUS, František, Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské. Sv. 2. Praha 1957, s. 317-338.
4/ HANZAL, Josef, K diplomatice předbělohorských urbářŧ. Acta UniversitatisCarolinae, Philosophica et
Historica, 5, 1963, s. 79-93.
5/ NOVÝ, Rostislav, Studie o předhusitských urbářích I. Sborník historický, 13, 1965, s. 5-64.
6/ Nový tak učinil v exkursu České urbáře ve studii K sociálnímu postavení farského kléru v Čechách v době
předhusitské. Sborník historický, 9, 1962, s. 186-187.
7/ GRAUS, c. d., s. 327-338.
8/ NOVOTNÝ, Jaroslav, Poddanské pŧda na Moravě v 16. a 17. století. Sborník archivních prací, 9, 1959, s.
162-237. Vlastní seznam je na s. 223-235.
9/ JIRÁSEK, Jiří, Urbáře jako pramen pro poznání předbělohorské vesnice. ČMM, 79, 1960, s. 112-128. Vlastní
seznam je na s. 122-128.
10/ TUREK, Adolf, Soupis urbářŧ Ostravského kraje 15.-.18. století. Opava 1954.
11/ BOHATCOVÁ, Mirjam, Zásady popisu rukopisŧ. Nová redakce pro interní pomŧcky Kabinetu filologické
dokumentace Ústavu pro českou literaturu Československé akademie věd. Strojopis. Praha 1955.
12/ Tisk archivní správy ministerstva vnitra v Praze.
13/ GEBAUER, Josef, Příspěvek k poznání severočeských urbářŧ. Praha 1971.
14/ MARSINA, Richard - KUŠÍK, Michal, Urbárefeudálnychpanstiev na Slovensku. Sv. 1 a 2. Bratislava 1959.
15/ Po formálním popisu urbáře mělo v edici dojít u kaţdého místa k součtu usedlostí stejné velikosti i stejného
zatíţení a pro ostatní záznamy mělo být pouţito regestŧ.
16/ ŘEZNÍČEK, Jan, Soupis českých a moravských urbářŧ. AČ, 22, 1972, s. 73-86.
17/ KALNÝ, Adolf a kolektiv, Soupis urbářŧ jihočeských archivŧ 1378-1773. Sv. 1 a 2. České Budějovice 1976.
18/ HAUBERTOVÁ, Květoslava - HOFMAN, Gustav - LEŠICKÝ, Ladislav, Soupis západočeských urbářŧ 2. pol.
13. století - 1773. Plzeň 1993.
19/ KUBA, Jiří - ŠIMEK, Tomáš - ZAHRÁDKA, František, Soupis východočeských urbářŧ 2. polovina 13. století 1776. Zámrsk 1997.
20/ Srv. recenzi J. ŘEZNÍČKA ve VVM, 51, 1999, s. 101-102.
21/ BRIQUET, C. M., Les filigranes. Vol. 1. Supplementarymaterial. Original text A-J. Vol. 2. Original text L-Z.
Vol. 3. Watermarkillustrations 1-7877. Vol. 4. Watermarkillustrations 7878-16112. Ed. Allan Stevenson.
Amsterdam 1968.
22/ TUREK, c. d., s. 8-9.
23/ GRAUS, c. d., s. 318-320.
24/ NOVÝ, c. d. v pozn. 5, s. 17.
25/ HLAVÁČEK, Ivan - KAŠPAR, Jaroslav - NOVÝ, Rostislav, Vademecum pomocných věd historických. Praha
1988, s. 212-213.
26/ HAUBERTOVÁ a d., c. d., s. 10.
27/ GRAUS, c. d., s. 320.
28/ Týţ, c. d., s. 322-323.
29/ Viz pozn. 27.
30/ Srv. hesla v předmětovém rejstříku.
31/ HANZAL, c. d., s. 86.
32/ HAUBERTOVÁ a d., c. d., s. 10-11.
33/ ŘEZNÍČEK, c. d., s. 80.
34/ Pouze informativní a pro urbáře zavádějící přehled podává ZEMEK, Metoděj, Bohemika v lichtenštejnských
archivech ve Vaduzu a ve Vídni. AČ, 29, 1979, s. 211-229.
35/ ŠILHAN, Jindřich, Papírna v Dlouhé Loučce do poloviny 18. století. ČSPS, 68, 1960, s. 83-90; Týţ, Městské
papírny v Litovli. Práce odboru společenských věd Vlastivědného ústavu v Olomouci č. 8. Olomouc 1965; Týţ,
Papírna v Třebíči a její papír. VVM, 29, 1977, s. 270-282. Pouze základní třídění s některými ukázkami filigránŧ je
8
v pojednání téhoţ, K dějinám nejstarších papíren v Jihlavském kraji. Vlastivědný sborník Vysočiny, 1, 1956, s.
118-143. Jen ukázky filigránŧ má jeho příspěvek Špitálská papírna na Starém Brně. Brno v minulosti a dnes, 4,
1962, s. 70-84.
36/ ČERMÁK, Miroslav, Městská papírna v Olomouci (1505-1785). VVM, 30, 1978, s. 36-48; Týţ, Nově zjištěné
filigrány olomoucké městské papírny. Okresní archiv v Olomouci 1978, s. 111-112.
37/ INDRA, Bohumír, Opavská papírna. In: Opava. Sborník k 10. výročí osvobození města. Ostrava 1956, s.
165-190.
38/ Viz pozn. 21.
39/ Statistický lexikon obcí České republiky 1992. Praha 1994.
40/ Nový okres Jeseník v datech sčítání lidu 1991. In: Zprávy a rozbory Českého statistického úřadu 1995, č. 9.
41/ HOSÁK, Ladislav - ŠRÁMEK, Rudolf, Místní jména na Moravě a ve Slezsku. Sv. 1.A-L. Praha 1970. Sv. 2.
M-Ţ. Praha 1980.
42/ NEKUDA, Vladimír, Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno 1961.
43/ ROSPOND, Stanislaw, SlowniknazwgeograficznychPolskizachodniej i pólocznej. Wroclaw, Warszawa 1951.
KATALOG
10
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
MORAVA A MORAVSKÉ ENKLÁVY VE SLEZSKU
1
1630
BABICE, STATEK
MZA Brno, E 33 Jezuité Znojmo, sign. 14 D
1630, pap., 2 ff., něm., 30,5 x 20 cm, sloţené folio
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
2
1671
BABICE, STATEK
MZA Brno, E 33 Jezuité Znojmo, sign. 14 D
1671, pap., 4 ff., něm., 30,5 x 21 cm, sloţená folia
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
3
1629
BABICE NAD SVITAVOU, VES
1629. Na urbář se odvolává urbář vsi Jezera 1711, f. 4v (č. 211). Srv. i Pozořice 1629
(č. 469).
4
1674
BÁNOV, STATEK
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 1274
1674, pap., 23 ff., čes.,(čes.), 31,5 x 20 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
5
1686
BÁNOV, STATEK
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 1275
1686, pap., 16 ff., něm., 32 x 21,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
6
1687
BÁNOV, MĚSTEČKO
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 1273
1687, pap., 2 ff., čes., 32 x 10,5 cm, sloţené folio
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
7
1674
BARTOŠOVICE, STATEK
Ukl.j.
11
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
1674. Urbář přetiskl zčásti doslovně a zčásti ve výtahu Robert SCHÜNKE, Aus dem
Urbarium des Gutes Partschendorf in Jahre 1674. Jahrbuch des Museums-Vereines
für Neutitschein und das Kuhländchen, 3, 1913, s. 91-95.
Rg.: NOVOTNÝ 5; TUREK, s. 19 a 39-40.
8
B.d.
BATELOV, PANSTVÍ
B. d. Podle urbáře uvádí roboty "Consription. Der Herrschafft Battelau, wie selbe Bey
dem Verkauff Sub ultima Juny 1735 dem... Johann Burkardt Christoph Freyherrn von
der Kleee... als Khauffern von der... Maria Maximiliana Freyn odkolkin von Augezd...
ubergeben ist worden" (MZA Brno, F 138 Batelov, č. 19, sign. 396, f. 3v, 6v-8r).
9
1697-1848
BEZMĚROV, VES
SOkA Kroměříţ, Obec Bezměrov, inv. č. 3
1697-1848, pap., 100 ff., čes., 31 x 19 cm, novější koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
10
1592
BÍLOVICE, LENNÍ STATEK
ZA Opava (Olomouc), Lenní dvŧr Kroměříţ, sign. R I c 1/2
1592, pap., 12 (recte 13) ff., čes., 32,5 x 21,5 cm, sešit
11
1610
BÍLOVICE, POLOVINA LENNÍHO STATKU
ZA Opava (Olomouc), Lenní dvŧr Kroměříţ, sign. Q I c 1/3
1610, pap., 16 ff., čes., 32 x 20,5 cm, sešit
12
1629
BÍLOVICE NAD SVITAVOU, VES
1629. Na urbář se odvolává urbář vsi Jezera 1711, f. 4v (č. 211). Srv. i Pozořice 1629
(č. 469).
13
1612
BÍTOV, PANSTVÍ
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 634 (dříve sign. 700)
1612, pap., 33 ff., něm., 33 x 21,5 cm, poloplátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
po 1654/před 1664
14
BÍTOV, PANSTVÍ
Ukl.j.
12
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 636 (dříve sign. 702)
po 1654/před 1664, pap., 44 (recte 45) ff., něm.,(něm.), 31 x 20 cm, poloplátěná
vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
15
1664
BÍTOV, PANSTVÍ
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 635 (dříve sign. 701)
asi 1664, pap., 33 ff., něm., (něm.), 31,5 x 19,5 cm, poloplátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
16
1709-1714
BÍTOV, PANSTVÍ
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 638 (dříve sign. 704)
1709-1714, pap., 31 (recte 32) ff., něm., 33 x 21,5 cm, poloplátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
17
1710
BÍTOV, PANSTVÍ
MZA Brno, F 38 Bítov, č. 182
1710, pap., 118 ff., něm., (něm.), 30,5 x 20 cm, pŧvodní bílá pergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
18
1695-1709
BÍTOV, PANSTVÍ
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 631 (dříve sign. 697)
1695-1709, pap., I+54 (recte 56) ff., něm., 30 x 19,5 cm, pŧvodní bílá pergamenová
vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
19
1709-1714
BÍTOV, PANSTVÍ
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 639 (dříve sign. 705)
1709-1714, pap., 63 ff., něm., 32 x 21,5 cm, poloplátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
20
1710-1733
BÍTOV, PANSTVÍ
MZA Brno, F 38 Bítov, č. 183
1710-1733, pap., XIV+804 (recte 760) pp., něm., 31 x 20 cm, pŧvodní bílá
pergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
13
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
21
1733-1777
BÍTOV, PANSTVÍ
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 637 (dříve sign. 703)
1733-1777, pap., 358 (recte 359) ff., něm., 32,5 x 21 cm, polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
22
1748
BÍTOV, PANSTVÍ
1748, "Repertorium der Herrschaft Vöttauer Amts Registratur No II. III" z r. 1829
(MZA Brno, F 38 Bítov, č. 74) uvádí na p. 51 jako poloţku 4 "Urbarium der Herrschaft
Vöttau a[nn]o 1748" s poznámkou "Mai [1]847 Hrn Grafen".
23
B. d.
BÍTOVÁNKY, STATEK
B. d. V odhadu statku ze 14. 7. 1677 stanoveno, ţe "... Adam Ladislav
z Wolessniczky powinen gest Vrbarium in forma authentica... prţednesti..." (MZA
Brno, A 3, č. 429, ff. 442v-443r).
24
1679/1696
BLANSKO, LENNÍ STATEK
ZA Opava (Olomouc), Lenní dvŧr Kroměříţ, sign. Q II b 6/1
1679/1696, pap., 76 ff., něm., (něm.), 29,5 x 20 cm, pŧvodní polopergamenová
vazba
před 1630?
25
BLATNICE, VES
MZA Brno, F 459 Jaroměřice n. R., inv. č. 993
před 1630?, pap., 3 ff., čes., (něm.), 32 x 20,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
26
1635/1641
BLUDOV, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Bludov, b. č.
1635/1641, pap., 57 ff., čes., (čes.), 33 x 21 cm, reţná plátěná vazba
27
1741
BLUDOV, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Bludov, inv. č. 1a
1741, pap., XII+128 pp., něm., (něm., čes.), 47,5 x 28,5 cm, pŧvodní koţená vazba
Ukl.j.
14
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
28
1711
BLUDOV, VES
ZA Opava (Olomouc), Bludov, b. č.
1711, pap., 6 ff., čes., 33,5 x 22 cm, reţná plátěná vazba
29
1747
BOHATÉ MÁLKOVICE, VES
1747. Patřil do řady "protokolŧ", ohlášených v urbáři augustiniánského kláštera
v Brně z r. 1741 (č. 52; MZA Brno, E 4, sign. 13 II 15, f. 216v). Srv. č 250.
30
1614?
BOHDALICE, STATEK
MZA Brno, E 28 Jezuité Olomouc, sign. P 1/5
1614?, pap., 6 ff., čes., (lat.), 29,5 x 19 cm, sloţená folia
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
31
1705
BOHDALICE, STATEK
1705. "Haupt Repertorium des Guths Bochdalitz" (MZA Brno, F 39 Bohdalice, č. 14)
má pod písmenem U jako poloţku 8 "1705. Urbarium des Guths Bochdalitz".
32
1618/1620
BOHUTICE, STATEK
MZA Brno, E 33 Jezuité Znojmo, kn. č. 7
1618/1620, pap., 34 ff., čes., (lat., čes., něm.), 29,5 x 20 cm. In: [Přední deska:]
"Altes ab A[nno] 1655. Berg-Buch Bey Buchtitz... Jtem Urbarium Bohuticensium,
Vedrovicensium et Selovicensium," ff. 1-34
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
33
1711
BOHUTÍN, VES
1711. Srv. Bludov č. 28.
Rg.: NOVOTNÝ 19 (přiznání všech obcí jako urbář panství Bludov 1711).
34
1697
BOCHOŘ, VES
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 53/P.K.
1697, pap., 2 ff., něm., 34 x 22 cm, sloţené folio
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
15
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
35
1709
BOROVNÁ, STATEK
MZA Brno, G 263 Podstatští-Lichtenštejnové, inv. č. 199
1709, pap., 76 ff., něm., (něm.), 19,5 x 15 cm, pŧvodní polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
36
1640?
BORŠICE U BUCHLOVIC, VES
MZA Brno, F 207 Velehrad, inv. č. 926
1640?, pap., 2 ff., čes., 31,5 x 11,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
37
1746
BORŠOV, VES
1746. Zachován a začátek "protokolu", ohlášeného v urbáři augustiniánského
kláštera v Brně z r.1741 (č. 52; MZA Brno, E 4, sign. 13 II 15, f. 137r) a b podklad
zápisu současných osedlých (jako u Šardic). Srv. č. 250.
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
38
2. pol. 16 stol.?
BOSKOVICE, PANSTVÍ
2. pol. 16 stol. ? Na "alte, in dem 1500 [!] Saeculo Aufgerichtete (Zastrţißlische)
vrbarium" se odvolává "Prothocollum Über die in dem Hochfürst. diettrichsteinischen
Vnterthänigen Stadtl Boßkowitz Befindtlichen Judenschafft. De Ao 1727 (MZA Brno,
F 41 Boskovice, č. 2201, ff. 2r a 3r).
39
1708
BOUZOV, PANSTVÍ
ZA Opava, Bouzov, inv. č. 3
1708, pap., 59 ff., něm., 31,5 x 20 cm, polopergamenová vazba
40
1566
BRANIŠOVICE, VES
SÚA Praha, Morava, inv. č. 892
1566, pap., 4 ff., něm., 32 x 21,5 cm, sloţená folia
41
1711
BRATRUŠOV, VES
ZA Opava (Olomouc), Bludov, b. č.
1711, pap., 8 ff., něm., 33,5 x 21,5 cm, reţná plátěná vazba
Ukl.j.
16
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
po 1372/před 1407
42
BRNO, KAPITULA
MZA Brno, E 81 Kapitula Brno, inv. č. 37
po 1372/před 1407, perg., 3? ff., lat., 24,5 x 18,5 cm. In: ["Kapitulní statuta"], ff. 38r40v? (podle Nekudy ff. 29r-31v)
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
43
1407
BRNO, KAPITULA
MZA Brno, E 81 Kapitula Brno, inv. č. 37
1407, perg., 2 ff., lat., 25 x 19 cm. In: ["Kapitulní statuta"], ff. 36r-37v (u Nekudy
v textu ff. 27r-28v, v edici 26r-27v)
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
44
B. d.
BRNO, KAPITULA
B. d. "Jnventarium Antiquum Praepositurae Montis S.S. Petri et Pauli Brunae 1670"
uvádí s č. 71 "Libellus Compendij Vrbarij continens bonorum Peterspergensium
Bohemicus" (MZA Brno, E 81 Kapitula Brno, inv. č. 115).
45
1624/1627
BRNO, KAPITULA
MZA Brno, E 81 Kapitula Brno, inv. č. 777
1624/1627, pap., 91 ff., čes., (něm., lat., čes.), 31,5 x 21 cm, novější bílá
pergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
46
1589
BRNO, AUGUSTINIÁNI
MZA Brno, E 4 Augustiniáni Brno, sign. 13 II 1
1589, pap., 2 pp., lat., 34,5 x 21,5 cm, In: Sešit výpisŧ označený jen sign. klášterního
archiváře Václava Šembery "2327; fach 55, Kasten gegen Nord", ff. 25v-26r
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
47
1609
BRNO, AUGUSTINIÁNI
MZA Brno, E 4 Augustiniáni Brno, sign. 13 II 1
1609, pap., 70 ff., čes., (čes., něm.), 31,5 x 20,5 cm, pŧvodní měkká pergamenová
vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
48
1662
BRNO, AUGUSTINIÁNI
Ukl.j.
17
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
MZA Brno, E 4 Augustiniáni Brno, sign. 41 I 1
1662, pap., 39 pp., něm., lat., (něm.), 34,5 x 23,5 cm. In: "LIBER MEMORIARUM
CONVENTUS SANCTI THOMAE BRVNAE", [z druhé strany rkp.:] pp. XXXI-LXIX
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
49
1664
BRNO, AUGUSTINIÁNI
MZA Brno, E 4 Augustiniáni Brno
1664. Z "paticular vrbarium" ohlášeného v "Vrbarium Nouum... 1662..." (č. 48)
zachovány jen rŧzné výtahy:
50
1594, 1665
BRNO, AUGUSTINIÁNI
MZA Brno, E 4 Augustiniáni Brno, sign. 13 II 6
1594, 1665, pap., 2 ff., něm., (něm.), 30,5 x 20,5 cm, sloţené folio
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
51
1666
BRNO, AUGUSTINIÁNI
MZA Brno, E 4 Augustiniáni Brno, sign. 13 II 7
1666, pap., 20 ff., něm., 32 x 21,5 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
52
1741
BRNO, AUGUSTINIÁNI
MZA Brno, E 4 Augustiniáni Brno, sign. 13 II 15
1741, pap., 456 ff., něm., lat., čes., (něm., lat., čes.), 33 x 21 cm, pŧvodní bílá koţená
vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
53
1743
BRNO, AUGUSTINIÁNI
MZA Brno, E 4 Augustiniáni Brno, sign. 13 II 16
1743, pap., VIII+713 (recte 709) ff., něm., lat., čes. (něm., lat.), 34 x 20 cm, pŧvodní
bílá koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
54
1438
BRNO, "HERBURKY"
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 275 (dříve sign. 306)
1438, pap., 21 pp., lat., 32 x 20,5 cm. In: "HISTORIAE HVJVS DOMVS
EPJLOGVS...", pp. 4-24
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
18
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
55
1527-1532
BRNO, "HERBURKY"
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 739 (dříve sign. 823)
1527-1532, pap., 21 (recte 22) ff., čes., (čes., něm., lat.), 31 x 22 cm, pŧvodní měkká
koţená vazba.
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
56
1527
BRNO, "HERBURKY"
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 650 (dříve sign. 717)
1527, pap., 4 ff., čes., (čes.), 29,5 x 10 cm. In: c. rkp., ff. 3-6
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
57
1581
BRNO, JEZUITÉ
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 275 (dříve sign. 306)
1581, pap., 53 pp., lat., (lat.), 32 x 20,5 cm. In: "HISTORIAE HVJVS DOMVS
EPJLOGVS...", pp. 189-241
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
58
1601
BRNO, JEZUITÉ
1601. Inventář kolejního archivu od rektora Jana Millera uvádí pod sign. 67 U "Duo
vetera Registra omnium Subditorum, redituum etc. Collegij Brun., unum a. 1601,
alterum 1622 [=1623/1627?]" (MZA Brno, E 25 Jezuité Brno, č. 238).
59
1623/1627
BRNO, JEZUITÉ
MZA Brno, E 25 Jezuité Brno, č. 939
1623/1627, pap., 14 ff., lat., 33,5 x 25 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
60
1643
BRNO, JEZUITÉ
MZA Brno, E 25 Jezuité Brno, č. 226
1643, pap., 114 (recte 116) ff., lat., (lat., čes., něm.), 32,5 x 20,5 cm, pergamenová
vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
61
B. d.
BRODEK U PROSTĚJOVA, PANSTVÍ
B. d. Na urbář se odvolávají odhady brodeckého statku z r. 1663 (MZA Brno, E 55,
inv. č. 719) a z r. 1670 (A 3, č. 428, f. 271r) i odhad obojích Otaslavic z r. 1669
Ukl.j.
19
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
(tamtéţ, f. 250r). Blíţe určen nadpisem "Schatzung der Herrschafft Prödlitz, wie sich
dieße Lauth eines Vhralten, von dem Seel. Herrn Johan Zialkowsky von Zialkowitz
auff gerichten Vrbarij, in Welchen daß Jahr nicht außgesezt... der Zeit sich Befindet"
z 2. 8. 1692 (G 169 Collaltové, č. I 514).
62
1768
BRODEK U PROSTĚJOVA, PANSTVÍ
MZA Brno, F 42 Brodek u Prostějova, č. 45
1768, pap., 12 ff., něm., čes., 37 x 24,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
před 1538
63
BRTNICE, PANSTVÍ
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 575 (dříve sign. 638)
před 1538, pap., I+134 (recte 136) ff., čes., (čes.), 30 x 21 cm, pŧvodní měkká
koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
64
1570
BRTNICE, PANSTVÍ
MZA Brno, G 169 Collaltové, č. I 2562
1570, pap., II+184 ff., čes., (čes., něm.), 31,5 x 20,5 cm, polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
65
1585
BRTNICE, PANSTVÍ
MZA Brno, G 169 Collaltové, č. I 2561
1585, pap. 254 ff., čes., (čes., něm.), 31 x 19 cm, polokoţenková vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
66
1660
BRTNICE, MĚSTEČKO
MZA Brno, F 16 Brtnice, inv. č. 94
1660, pap., 95 (recte 93) ff., něm., (něm.), 33,5 x 21,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
67
1660
BRTNIČKA, JESTŘEBÍ A UHŘÍNOVICE, VSI
MZA Brno, F 16 Brtnice, inv. č. 98
1660, pap., 124 ff., něm., (něm.), 33,5 x 22 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
20
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
68
1659
BRUMOV, PANSTVÍ
1659. Urbář, pořízený jak uvedeno v titulu u a a b, se stal podkladem k dělení
brumovského panství včetně vlachovického statku v r. 1662 (A 3, č. 295, ff. 103v145v). Částečně pouţit v odhadu brumovských dílŧ r. 1674 (A 3, č. 429, ff. 191r-284r)
a nepochybně se právě na něj odvolávají i odhady z l. 1681 a 1684 (A 3, č. 431, ff.
70v, 77v, 80r a 136r). Při sporech s poddanými byl vyţádán guberniem od
illésházyovské správy, které vrácen s tím, ţe jej mají právo pouţívat i majitelé
ostatních dílŧ panství (B 1, sign. R 136, č. 41/H, č. 10688 z 11. 6. 1784). Odtud
nezvěstný, zachovány jen výpisy:
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
69
1768
BRUMOV II, PANSTVÍ
MZA Brno, F 160 Brumov II, inv. č. 2
1768, pap., 152 ff., něm., (něm.), 36,5 x 23 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
70
1629
BŘEZINA, VES
1629. Na urbář se odvolává urbář vsi Jezera 1711, f. 4v (č. 211). Srv. i Pozořice 1629
(č. 469).
71
1597
BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, MĚSTO A MĚSTSKÝ STATEK
SOkA Svitavy, Město Březová nad Svitavou, kn. č. 172
1597, pap., 28 ff., čes., něm., (čes., něm.), 32 x 11 cm, pŧvodní měkká pergamenová
vazba
72
1663
BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, MĚSTO A MĚSTSKÝ STATEK
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 9/O.K.
1663, pap., 2 ff., něm., 31 x 10 cm, sloţené folio
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
73
1618
BŘEZSKO, STATEK
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 31/O.K.
1618, pap., 2 ff., čes., něm., 37 x 24 cm, sloţené folio
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
74
1573?
BUČOVICE, PANSTVÍ
Ukl.j.
21
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
MZA Brno, F 44 Bučovice, č. 2c
1573?, pap., 4 ff., čes., (něm.), 34 x 21,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
75
1628
BUČOVICE, PANSTVÍ
1628. Na urbář z 26. 10. 1628 se odvolávají při výčtu povinností pozemkové knihy
z r. 1795 (MZA Brno, C 17 Sbírka pozemkových knih, např. č. 6).
76
B. d.
BUDÍŠKOVICE, PANSTVÍ
B. d. Na urbář se odvolává "Taxa oder Bey leyffiger Bericht, Jn was vor einem Esse
die herrschafft budischkowitz vndt Rotten burgk sich De facto Befündet" z 5. 11. 1674
(MZA Brno, E 30 Jezuité Telč, sign. 26/14 kde i další zmínky). Snad týţ, o němţ
"Jnventarium... " z 18. 12. 1741 uvádí "An Schrieften... Bey dem Verwalter Böhnische
[!] Register oder urbarium" (F 142 Budíškovice, č. 645).
77
1687
BUDÍŠKOVICE, PANSTVÍ
1687. V témţe "Jnventarium..." (srv. č. 76) jako další poloţka "deto urbarium des
Guths Budischkowitz, Rottenburg und ober latein ab Anno 1687."
78
1654
BUDIŠOV, PANSTVÍ
MZA Brno, F 143 Budišov, č. 58
1654, pap., 34 ff., něm., 32,5 x 22 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
79
1581
BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2568
1581, pap., 92 pp., čes., (čes.), 32,5 x 21 cm, sešit
80
B.d.
BUCHLOV, PANSTVÍ
B. d. Srv. titul urbáře 1611.
81
1611
BUCHLOV, PANSTVÍ
Ukl.j.
22
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
MZA Brno, F 45 Buchlov, inv. č. 1
1611, pap., 237 ff., čes., (čes.), 30,5 x 20 cm, pŧvodní koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
82
1720
BUCHLOV, PANSTVÍ
MZA Brno, F 45 Buchlov, inv. č. 3239
1720, pap., 46 ff., čes., 30,5 x 20,5 cm, starší reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
83
1770
BULHARY, VES
SOkA Břeclav, Obec Bulhary, neuspořádáno
1770, pap., I+184 ff., něm., (něm.), 34 x 22 cm, pŧvodní polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
84
1626
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, PANSTVÍ
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 133 (dříve sign. 132)
1626, pap., 5 ff., čes., (čes.), 31 x 19,5 cm, In: "Bystřické staroţitné zápisy" (volné
archiválie), přeházeně ff. 29, 30, 52, 54 a 55
85
B. d.
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, PANSTVÍ
B. d. K předání kunštátského panství 13. 8. 1678 sepsaná "Außgeschnittener Zettl"
(MZA Brno, F 62 Kunštát, č. 144) uvádí k ţádosti hr. Jana Maxmiliána Lamberka
o "Vrbarium über die abgeschäzte under dem Kauff begriffene Bistritzer dörffer", ţe
"bey dem... ambt der Landeshaubtmanschaft wider die frau Elisabetham gräffin v.
Nachod wegen eines Vrbarij ein Rechtspruch incaminirt worden."
86
B. d.
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, MĚSTO
B. d. Na městský urbář se odvolávají odhady z l. 1664 a 1665 (MZA Brno, A 3, č.
427, ff. 80v a 170r).
87
1544
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, PANSTVÍ
MZA Brno, G 7 Listiny zemského soudu, sign. III 26
1544, pap., I+14 ff., čes., 33,5 x 21 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
23
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
88
1629
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, PANSTVÍ
SOA Litoměřice (Ţitenice), Lobkovicové roudničtí, sign. L 7/2
1629, pap., I+117 ff., čes., 31 x 20 cm, pŧvodní pergamenová vazba
89
1687
BYSTŘICE POD LOPENÍKEM, VES
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 1273
1687, pap., 1 f., čes., 32 x 10,5 cm
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
90
B.d.
BZENEC, PANSTVÍ
B. d. Na stará urbární registra se odvolává urbář z r. 1604 (f. 5r).
91
1604
BZENEC, PANSTVÍ
MZA Brno, F 287 Bzenec, inv. č. 1
1604, pap., 255 (recte 259) ff., čes., (čes.), 32 x 20,5 cm, pŧvodní měkká
pergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
92
1657-1663
BZENEC, PANSTVÍ
MZA Brno, F 287 Bzenec, inv. č. 3
1657-1663, pap., 157 ff., něm., 33 x 21 cm, polokoţenková vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
93
1638
CVRČOVICE, STATEK
MZA Brno, F 119 Dolní Kounice, č. 452
1638, pap., 5 ff., něm., 30,5 x 20,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
94
1754
CVRČOVICE, STATEK
MZA Brno, F 119 Dolní Kounice, č. 542
1754, pap., 58 ff., něm., 34,5 x 23 cm, pŧvodní koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
24
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
95
1545
ČÁSTKOV, STATEK
1545. Dílčí soupis registratury panství Uherský Brod s poznámkou "fehlt" uvádí
"1545. Czastkower urbar [Kasten] I [Fach] 1 [No] 13" (MZA Brno, F 281 U. Brod, inv.
č. 462). S touto sign. tamtéţ obalový list s nápisem "Czastkower Urbarium de Anno
1545 [škrtnuto:] Cast. 3 Fach 76 U 1". V době, kdy část písemností byla v městském
muzeu v U. Brodě, byl v tomto obalu částkovský urbář 1652 a urbář vsi Kelníky (č.
228).
96
1648
ČÁSTKOV, STATEK
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 1279
1648, pap., 21 ff., čes., (čes.), 33 x 21,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
97
1652
ČÁSTKOV, STATEK
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 1280
1652, pap., 12 ff., čes., 33 x 21 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
98
1659
ČECHYNĚ, VES
MZA Brno, E 4 Augustiniáni Brno, sign. 13 II 5
1659, pap., 3 ff., něm., 32 x 21 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
99
1746
ČECHYNĚ, VES
1746. Patřil do řady "protokolŧ", ohlášených v urbáři augustiniánského kláštera
v Brně z r. 1741 (č. 52 v MZA Brno, E 4, sign. 13 II 15, f. 355v). Srv. č. 250.
100
1612/1617
ČEJKOVICE, STATEK
MZA Brno, E 28 Jezuité Olomouc, sign. 0 2/3
1612/1617, pap., 36 ff., čes., (čes., lat.), 33 x 21 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
101
1650
ČERVENÁ LHOTA, STATEK
1650. Srv. urbář Chromče 1650 (č. 187).
Ukl.j.
25
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
102
1736
ČERVENÁ LHOTA, STATEK
1736. Na urbář statku (pokud se nejedná o urbář celého bouzovského panství) se
odvolává protokol z 12. 10. 1777 u č. 1038 z 20. 10. 1777 (MZA Brno, B 1
Gubernium, sign. R 136, č. 42/O.K.).
103
1691
ČESKÝ RUDOLEC, PANSTVÍ
1691. Na urbář se odvolává podání jihlavského krajského hejtmana guberniu č. 1197
z 30. 3. 1778 (MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 4/J.K.).
104
1720
ČESKÝ RUDOLEC, PANSTVÍ
1720. Na urbář se odvolává mj. koncept gubernia č. 571 z 10. 2. 1778 (tamtéţ jako č.
103).
105
1660
ČÍCHOV A PŘIBYSLAVICE, VSI
MZA Brno, F 16 Brtnice, inv. č. 103
1660, pap., 109 ff., něm., (něm.), 34 x 22 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
po 1601/před 1614
106
DAČICE, PANSTVÍ
SOkA Jindřichŧv Hradec, Město Dačice, inv. č. 94
po 1601/před 1614, pap., 14 pp., čes., 18 x 11 cm. In: ["Kontribuční kníţka"], pp. 1932
107
1574
DEŠNÁ, BRODEK U KONICE A LHOTA U KONICE, VSI
ZA Opava (Olomouc), Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 2108
1574, pap., 6 ff., čes., 32,5 x 22 cm, sešit
108
1588
DEŠTNÉ, POLOVINA LENNÍHO STATKU
ZA Opava (Olomouc), Lenní dvŧr Kroměříţ, sign. Q III b 1/1
1588, pap., 24 ff., čes., 21,5 x 16,5 cm, sešit
Ukl.j.
26
Poř.č.
Signatura
Obsah
109
Časový rozsah
1694
DEŠTNÉ, LENNÍ STATEK
1694. V r. 1925 v majetku opavského advokáta Dr. H. Krommera.
Rg.: NOVOTNÝ 103; TUREK, s. 19 a 46 (oba podle edice).
110
1568
DĚVIČKY, STATEK
1568. Na urbář, pořízený při prodeji zámku Děvičky s Horními Věstonicemi Jiřím VII.
z Lichtenštejna sv. p. Kryštofu Kerecsényiovi, se odvolává urbář Mikulova 1574, f.
403r (č. 337).
111
1626
DÍVČÍ HRAD A REICHENBACH, MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI
1626. Na urbář komtura [Mikuláše Karla] Gašínského z Gašína se odvolává urbář
z r.1654, např. ff.31r a 50r, a příloha ./. k podání přerovského krajského hejtmana
guberniu č. 850 z 26. 1. 1782 (MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 24/P.K.).
112
1654
DÍVČÍ HRAD A REICHENBACH, MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI
SÚA Praha, České velkopřevorství maltského řádu Praha, inv. č. 1435, kart. č. 544
1654, pap., 96 ff., něm., (něm.), 31 x 19,5 cm, pŧvodní bílá koţená vazba
113
1709
DÍVČÍ HRAD, MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI
SÚA Praha, České velkopřevorství maltského řádu Praha, inv. č. 1435, kart. č. 544
1709, pap., 50 ff., něm., 29,5 x 19,5 cm, pŧvodní bílá pergamenová vazba
114
1734
DÍVČÍ HRAD, MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI
SÚA Praha, České velkopřevorství maltského řádu Praha, inv. č. 1435, kart. č. 544
1734, pap., 82 ff., něm., 31,5 x 20,5 cm, pŧvodní bílá pergamenová vazba
115
1758
DÍVČÍ HRAD, MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI
SÚA Praha, České velkopřevorství maltského řádu Praha, inv. č. 1436, kart. č. 545
1758, pap., 64 ff., něm., 35,5 x 23,5 cm, pŧvodní lepenková vazba
116
1529/1532
DLOUHÁ BRTNICE, POLOVINA VSI
Ukl.j.
27
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
SOkA Jihlava, Město Jihlava, Vrchnostenský úřad, inv. č. 1
1529/1532, pap., 4 ff., čes., 31,5 x 11 cm, sloţená folia
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
117
B. d.
DOBROMILICE, STATEK
B. d. Na urbář se odvolávají odhady statku z l. 1663 a 1670 (MZA Brno, A 3, č. 427, f.
7v, a č. 428, f. 289v).
118
1668
DOLNÍ DLOUHÁ LOUČKA, STATEK
ZA Opava, Dolní Dlouhá Loučka - Sovinec, inv. č. 46a
1668, pap., 45 ff., něm., (něm.), 29,5 x 20 cm, pŧvodní bílá pergamenová vazba
119
1653
DOLNÍ KOUNICE, PANSTVÍ
1653. Repertář "Urkunden des Gutes Kanitz" uvádí "102a Urbarium über die
Zinsungen u. Giebigkeiten an die Hrft Kanitz und Wostitz dto 14. Mai 1653. Cop. vid.
1" a "102b Extract aus dem Urbar über die Zinsungen u. Giebigkeiten der Stadt
Kanitz. Cop. vid. 1" (MZA Brno, F 119 Dolní Kounice, č. 1780).
před 1636
120
DOLNÍ MOŠTĚNICE, STATEK
MZA Brno, G 146 Magnisové, inv. č. 562
před 1636, pap., 131 ff., něm., (něm., čes.), 31,5 x 19,5 cm, reţná plátěná vazba
121
1684
DOLNÍ MOŠTĚNICE, STATEK
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 16/H.K.
1684, pap., 6 ff., čes., něm., 34 x 21,5 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
122
1630-1631
DOLNÍ VĚSTONICE, MĚSTEČKO
MZA Brno, F 18 Hlavní registratura Ditrichštejnŧ, inv. č. 7704
1630-1631, pap., 8 ff., něm., (něm.), 30,5 x 10,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
123
1691
DOMAŢELICE, STATEK
Ukl.j.
28
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
MZA Brno, D 2 Rektifikační akta, č. 373/37 Dřevohostice
1691, pap., 44 ff., čes., 33,5 x 22 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
124
1645
DOUBRAVICE, STATEK
MZA Brno, Kartuziáni Olomouc, sign. X 2
1645, pap., 12 ff., něm., (něm.), 32 x 20 cm, sešit
125
1768
DRAHLOV, VES
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 52/O.K.
1768, pap., 8 ff., něm., 16 x 10 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
126
1514
DRNHOLEC, PANSTVÍ, PODIVÍN, MĚSTO, POPICE A ZAJEČÍ, VSI
LZA Vaduz, Domácí archiv Lichtenštejnŧ, Rukopisy č. 55
1514, perg.?, 38 ff., něm., 41 x 29 cm. In: c. rkp., ff. 74r-111v
127
1570
DRNHOLEC, PANSTVÍ
1570. Na urbář se odvolává "Vermerckt die Bruederlich Tailung all der liegenden ///
Guetter..." po Jiřím Hartmanu I. z Lichtenštejna z 10. 8. 1570 (LZA Vaduz, Domácí
archiv Lichtenštejnŧ, Rukopisy č. 61, např. ff. 81r, 84r). Zápisy mají charakter
sumárního urbáře.
128
1693
DRNHOLEC, PANSTVÍ
MZA Brno, F 3 Drnholec, č. 10
1693, pap., 116 ff., něm., (něm., lat.), 32 x 21 cm, bílá koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
129
1677
DRNOVICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 69 Lysice, č. 253
1677, pap., I+45 pp., čes., (čes., něm.), 30,5 x 21,5 cm, mladší koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
29
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
130
1599/1602
DŘEVOHOSTICE, PANSTVÍ
SOA Litoměřice (Ţitenice), Lobkovicové roudničtí, sign. L 7/3.4
1599/1602, pap., 77 ff., čes., (čes.), 34 x 20,5 cm, polokoţená vazba
131
a 1654, b 1655
DŘEVOHOSTICE, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Dřevohostice, inv. č. 1
a 1654, b 1655, pap., 196 (recte 194) ff., něm., (něm.), 36 x 23,5 cm, pŧvodní koţená
vazba
132
1709
FRYŠAVA A BOHUNICE, PANSTVÍ
MZA Brno, D 3 Dominikální fase, č. 48
1709, pap., 4 ff., něm., 37 x 23,5 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
133
1730
FRYŠAVA A BOHUNICE, PANSTVÍ
MZA Brno, D 3 Dominikální fase, č. 48
1730, pap., 6 ff., něm., 37 x 24 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
134
1724
FRYŠTÁK, MĚSTEČKO
MZA Brno, F 68 Lukov, inv. č. 3
1724, pap., 4 ff., čes., něm., 34,5 x 20 cm, poloplátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
135
1628
FULNEK, PANSTVÍ
ZA Opava, Fulnek, inv. č. 6
1628, pap., 184 ff., čes., (něm., čes.), 36 x 21,5 cm, polokoţená vazba
136
1595/1605
FULNEK, AUGUSTINIÁNI
ZA Opava, Fulnek, inv. č. 11
1595/1605, pap., 138 (recte 139) ff., čes., něm., (čes., něm.), 28 x 19 cm, pŧvodní
oranţová měkká pergamenová vazba
Ukl.j.
30
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
137
1728
FULNEK, AUGUSTINIÁNI
ZA Opava, Augustiniáni Fulnek, dodatek b. č.
1728, pap., 94 (recte 95) ff., něm., (něm.), 31,5 x 19,5 cm, pŧvodní koţená vazba
138
1629
HABRŦVKA, VES
1629. Na urbář se odvolává urbář vsi Jezera 1711, f. 4v (č. 211). Srv. i Pozořice 1629
(č. 469).
139
1686
HAŇOVICE, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Haňovice, inv. č. 1
1686, pap., 122 (recte 116) pp., něm., čes., lat., 30 x 20 cm, pŧvodní bílá
pergamenová vazba
140
1692
HAŇOVICE, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Haňovice, inv. č. 2
1692, pap., 102 ff., něm., (něm.), 30,5 x 19,5 cm, pŧvodní bílá pergamenová vazba
141
B. d.
HAVŘICE, VES
B. d. Na urbář se odvolává odhad vsi z 9. 2. 1653 a plná moc města Uherského
Brodu k jejímu prodeji hr. Lvu Vilému Kaunicovi z 10. 1. 1654 (MZA Brno, G 436,
Kounicové, inv. č. 1289).
142
B.d.
HELFŠTEJN A HRANICE, PANSTVÍ
B. d. Na "první registra" se odvolává urbář Helfštejna a Hranic 1520/1530, f. 102r.
143
1520/1530
HELFŠTEJN A HRANICE, PANSTVÍ
SOA Třeboň, Cizí statky, inv. č. 77
1520/1530, pap., 153 (recte 155) ff., čes., (čes.), 30,5 x 22 cm, prkénková vazba
zač. 50.let 16. stol.
144
HELFŠTEJN, PANSTVÍ
Ukl.j.
31
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
SOA Třeboň, Cizí statky, inv. č. 76
zač. 50.l et 16. stol., pap., 136 ff., čes., (čes.), 31 x 20,5 cm, vazba bez desek
145
1600
HELFŠTEJN, PANSTVÍ
SOA Opava (Olomouc), Lipník n. B., inv. č. 4003
1600, pap., 464 pp., čes., (čes.), 30 x 19 cm, červená pergamenová vazba
146
1609
HELFŠTEJN, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Lipník n. B., inv. č. 249
1609, pap., 187 (recte 188) ff., čes., (čes., něm., lat.), 31,5 x 20 cm, koţená vazba
147
1692
HELFŠTEJN, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Lipník n. B., inv. č. 250
1692, pap., II+520 (recte 523) ff., něm., (něm.), 29 x 18,5 cm, pŧvodní koţená vazba
148
1660
HERALTICE, MĚSTEČKO A ZAŠOVICE, VES
MZA Brno, F 16 Brtnice, inv. č. 106
1660, pap., 124 ff., něm., (něm.), 34 x 22 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
149
1580
HEŘMANEČ, VES
1580. Na registra se odvolává smlouva mezi Zachariášem z Hradce a Janem
Hodějovským z Hodějova z 8. 2. 1580 o směně Heřmanče za Léštnici a Kadolec
(ZDB III, s. 125).
150
1731
HNĚVOTÍN, NEMILANY A KYSELOV, VSI
SOkA Olomouc, Město Olomouc, inv. č. 5086
1731, pap., 60 ff., něm., 34 x 21,5 cm, pŧvodní bílá koţená vazba
151
1593
HODONÍN, PANSTVÍ
1593. "Herrschafftß Gödinger REGISTRIRTER Schrifften Jndex" z pol. 18. stol. (MZA
Brno, F 5 Hodonín, inv. č. 681) uvádí pod sign. A 6 5 "Graf Lippische original
urbarium de anno 1593".
Ukl.j.
32
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
152
a 1600, b 1617
HODONÍN, PANSTVÍ
MZA Brno, F 5 Hodonín, inv. č. 83a
a 1600, b 1617, pap., II+562 pp., čes., (čes.), 31,5 x 20 cm, pŧvodní pergamenová
vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
153
1654
HODONÍN, PANSTVÍ
MZA Brno, F 5 Hodonín, inv. č. 84
1654, pap., 136 pp., čes., (čes.), 30,5 x 20,5 cm broţovaná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
154
1691
HODONÍN, PANSTVÍ
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 592 (dříve sign. 655)
1691, pap., I+331 ff. (včetně předsádek), čes., (něm.), 30,5 x 20 cm, pŧvodní
pergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
155
1656
HODONÍN, MĚSTO
1656. Urbář si vypŧjčil v r. 1925 profesor hodonínské reálky Reiter pro Masarykovo
muzeum v Hodoníně (srv. KREJČÍK, Adolf Ludvík, Příspěvky k soupisu archivŧ
velikých statkŧ. Praha 1929, s. 31).
156
1583
HOLEŠOV, PANSTVÍ
1583. Na urbář se odvolává na f. 14v "Summariesche Taxa Oder Schatzung..." z r.
1674 (MZA Brno, F 300 Napajedla, Skopalíkŧv archiv, č. III/107).
157
1629
HOLEŠOV, PANSTVÍ
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 695 (dříve sign. 769)
1629, pap., 141 (recte 146) ff., čes., (čes., něm.), 30,5 x 20 cm, poloplátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
158
1760
HOLEŠOV, PANSTVÍ
Ukl.j.
33
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
MZA Brno, F 154 Holešov, inv. č. 595
1760, pap., III+236 (recte 238) ff., něm., čes., lat., (čes., něm.), 36,5 x 23 cm,
pŧvodní koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
159
1606?/1624/1626?
HOLUBICE, STATEK
MZA Brno, F 11 Slavkov, inv. č. 2
1606?/1624/1626?, pap., 25 ff., čes., 35 x 21 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
160
1643
HORNÍ A DOLNÍ SUKOLOM, VSI
1643. "Urbarium über die Dörfer Salbmus[!] und Aichen 1643 (dva urbáře)" je podle
PILNÁČKA, s. 198, v Ústředním archivu německého řádu ve Vídni, "Značka AichenSalbmus, Herschaft Eulenberg."
161
B. d.
HORNÍ KOUNICE, STATEK
B. d. V odhadu mlýna Alinkova a městečka Horních Kounic z 2.6.1666 uvedeny
sumáře platŧ hornokounických usedlých "vermög des producirten Vrbarij" (MZA
Brno, A 3, č. 427, f. 231v).
162
1597
HORNÍ SLATINA A KNÍNICE, STATKY
MZA Brno, E 30 Jezuité Telč, sign. 26/13
1597, pap., 18 ff., čes., 31,5 x 21,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
po 1590/před 1598
163
HORNÍ STUDÉNKY, VES
ZA Opava (Olomouc), Ruda n. M., inv. č. 2a
po 1590/před 1598, pap., 6 ff., čes., 33 x 21,5 cm, sešit
164
1629
HOSTĚNICE, VES
1629. Na urbář se odvolává urbář vsi Jezera 1711, f. 4v (č. 211). Srv. i Pozořice 1629
(č. 469).
165
1707
HOŠŤÁLKOVÁ, STATEK
Ukl.j.
34
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
MZA Brno, F 20 Ústřední ředitelství Chorynských, inv. č. 115
1707, pap., 16 ff., něm., (něm.), 34,5 x 22 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
166
1640
HOŠŤÁLKOVÁ, VES
MZA Brno, F 20 Ústřední ředitelství Chorynských, inv. č. 113
1640, pap., 9 ff., čes., 33 x 20,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
167
1707
HOŠŤÁLKOVÁ, VES
MZA Brno, F 20 Ústřední ředitelství Chorynských, inv. č. 114
1707, pap., 4 ff., něm., 34 x 21,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
168
1717
HOVĚZÍ, STATEK
ZA Opava, Vsetín, inv. č. 41
1717, pap., 74 pp., něm., (něm., čes.), 33 x 20 cm, sešit
169
1697-1848
HRADISKO, VES
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 1107 (dříve sign. 1234)
1697-1848, pap., 60 ff., čes., něm., (čes.), 31 x 20 cm, polokoţenková vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
170
B. d.
HRADIŠTĚ SV. HYPOLITA, KŘIŢOVNÍCI
B. d. Na stará registra se odvolává urbář 1618 (f. 22v). Snad totoţná s "No 4. Sielber
Zinß und Roboten Register..." v "Specification Oder Verzeichnus aller Schrifften...
1714" (MZA Brno, E 44, inv. č. 414a).
171
1618
HRADIŠTĚ SV. HYPOLITA, KŘIŢOVNÍCI
MZA Brno, E 44 Křiţovníci Znojmo, inv. č. 611
1618, pap., I+33 ff., čes., něm., (čes., něm.), 32 x 20,5 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
35
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
172
a 1629, b 1664, c 1723
HRADIŠTĚ SV. HYPOLITA, KŘIŢOVNÍCI
MZA Brno, E 44 Křiţovníci Znojmo, inv. č. 214
a 1629, b 1664, c 1723, pap., 72 pp., něm., (něm.), 31,5 x 20,5 cm,
polopergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
173
1569
HRANICE, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Hranice, inv. č. 172
1569, pap., 471 (recte 473) ff., čes., (čes.), 33 x 21 cm, pŧvodní koţená vazba
174
1663
HRANICE, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Hranice, inv. č. 173
1663, pap., 454 ff., čes., (čes., něm.), 31,5 x 20,5 cm, černá koţenková vazba
175
1684/1697
HRANICE, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Hranice, inv. č. 174
1684/1697, pap., II+515 (recte 508) ff., něm., (čes., něm.), 31,5 x 20 cm, pŧvodní
koţená vazba
176
1731
HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU, PANSTVÍ
MZA Brno, F 6 Hrušovany n. J., inv. č. 2
1731, pap., 21 ff., něm., 33,5 x 21,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
177
1651
HUKOVICE, LENNÍ STATEK
ZA Opava (Olomouc), Lenní dvŧr Kroměříţ, sign. T, kart. 208
1651, pap., 8 ff., čes., (něm.), 32 x 19 cm, sešit
178
1581
HUKVALDY, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2254
1581, pap., 381 ff., čes., lat., něm., (čes., něm.), 31 x 20 cm, lepenková vazba
Ukl.j.
36
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
179
1652
HUKVALDY, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2264
1652, pap., 30 ff., čes., 31,5 x 20 cm, sešit
180
1763
HUSTOPEČE NAD BEČVOU, STATEK
1763. Na urbář pořízený k prodeji statku se odvolává mj. podání jeho majitele, Ignáce
Františka Pagatsche z Paburgu guberniu č. 652 z 17. 10. 1777 (MZA Brno, B 1
Gubernium, sign. R 136, č. 8/P.K.).
181
1660
HVĚZDOŇOVICE, CHLÍSTOV, PŘEDÍN A MARKVARTICE, VSI
MZA Brno, F 16 Brtnice, inv. č. 108
1660, pap., 191 ff., něm., (něm.), 33,5 x 22 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
182
1697-1849
CHRÁŠŤANY, VES
SOkA Kroměříţ, Obec Chrášťany, inv. č. 11
1697-1849, pap., 103 ff., čes., něm., 30,5 x 19,5 cm, novější koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
183
po 1573
CHRLICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 306 Chrlice, inv. č. 5
po 1573, pap., 9 ff., čes., (čes.), 32 x 21 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
184
1604
CHRLICE, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2225
1604, pap., 186 (recte 188) pp., čes., (čes., něm.), 33,5 x 20,5 cm, poloplátěná vazba
185
1604, 1660-1666
CHRLICE, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ inv. č.
2226
1604, 1660-1666, pap., II+425 (recte 518) pp., něm., (něm., čes.), 30,5 x 19,5 cm,
pŧvodní pergamenová vazba
Ukl.j.
37
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
186
1666
CHRLICE, PANSTVÍ
1666. "Extract Aus dem Herrschafft Chürlitzer Urbario de anno 1666 die zinsungen
des dorf Chürlitz betrefend" (celkový sumář) mj. přílohou ./. k podání krajského úřadu
guberniu č. 925 z 11. 12. 1783 (MZA Brno, B 1, sign. R 136, č. 69/B).
187
1650
CHROMEČ, STATEK
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 1143 (dříve sign. 1291)
1650, pap., 93 ff., čes., 18,5 x 14,5 cm, pŧvodní bílá pergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
188
1711
CHROMEČ, VES
ZA Opava (Olomouc), Bludov, b. č.
1711, pap., 4 ff., čes., 34 x 21 cm, reţná plátěná vazba
189
1589
CHROPYNĚ, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2343
1589, pap., II+240 (recte 244) pp., čes., (čes., něm.), 31 x 20 cm, pŧvodní
pergamenová vazba
190
1668
IVANOVICE NA HANÉ, PANSTVÍ
MZA Brno, F 51 Ivanovice n. H., č. 283
1668, pap., 74 ff., čes., (čes., něm.), 29,5 x 19 cm, koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
191
1693
JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC, LUKOV A HORNÍ VRANÍN, VSI
MZA Brno, F 459 Jaroměřice n. R., inv. č. 997
1693, pap., 2 ff., něm., 31,5 x 21 cm, sloţené folio
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
192
B. d.
JAMNÉ, STATEK
Ukl.j.
38
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
B. d. V l. 1629 a 1635 vymáhala jezuitská kolej v Jihlavě vydání urbářŧ, které si
ponechal dřívější majitel Jan Neumayer z Winterbergu (MZA Brno, E 27 Jezuité
Jihlava, sign. ME).
193
1732
JAMNÉ, STATEK
1732. "Archivs Repertorium ddo 5. May [1]812" uvádí pod písmenem U "Fas. 26
Urbarium de Ao 1733. [Totéţ] de Ao 1585. [Totéţ] de Ao 1732" (MZA Brno, F 161
Jamné, č. 211). První je hospodářský sborník jezuity Jiřího Wurma (tamtéţ, č. 85),
druhý zřejmě Wurmem pouţitý nedochovaný opis rudoleckého urbáře (srv. č. 510).
194
a 1735, b 1736
JAMNÉ, STATEK
MZA Brno, F 161 Jamné, č. 249
a 1735, b 1736, pap., 12 ff., lat., 38,5 x 25 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
195
1610
JANOVICE, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Janovice, inv. č. 88
1610, pap., 46 ff., něm., (něm.) 32 x 20 cm, sešit
196
1664
JANOVICE, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Janovice, inv. č. 90
1664, pap., II+286 (recte 288) ff., něm., čes., (něm.), 31 x 20 cm, pŧvodní koţená
vazba
197
1683
JANOVICE, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Janovice, inv. č. 89
1683, pap., 40 pp., něm., (něm.), 30,5 x 19,5 cm, sešit
198
1689
JANOVICE, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Janovice, inv. č. 91
1689, pap., 158 ff., něm., čes., 31 x 19 cm, novější polokoţená vazba
199
1748
JANOVICE, PANSTVÍ
Ukl.j.
39
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
ZA Opava (Olomouc), Janovice, inv. č. 92
1748, pap., II+38 pp., něm., 33,5 x 22,5 cm, sešit
200
1630
JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, PANSTVÍ
MZA Brno, F 459 Jaroměřice n. R., inv. č. 1
1630, pap., 21 ff., čes., (čes., něm.), 32 x 20 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
201
1648
JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, PANSTVÍ
MZA Brno, F 459 Jaroměřice n. R., inv. č. 2
1648, pap., 81 ff., něm., (něm.), 33,5 x 22 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
202
1672
JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, PANSTVÍ
MZA Brno, F 459 Jaroměřice n. R., inv. č. 1026
1672, pap., 10 ff., něm., 31,5 x 19,5 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
203
1734-1750
JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, PANSTVÍ
MZA Brno, F 459 Jaroměřice n. R., inv. č. 12
1734-1750, pap., III+201 (recte 202) ff., něm., (něm.), 34 x 22 cm, pŧvodní koţená
vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
204
1629
JEHNICE, VES
1629. Na urbář se odvolává urbář vsi Jezera 1711, f. 4v (č. 211) . Srv. i Pozořice
1629 (č. 469).
205
a asi 1595, b a c 1627
JEMNICE, PANSTVÍ A STARÉ HOBZÍ, STATEK
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 316 (dříve sign. 353)
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
206
1618
JESENEC, STATEK
Ukl.j.
40
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
1618. Urbář byl přílohou k dílčí ceduli z "pondělí, den apoštolŧ Filipa a Jakuba" 1618,
jíţ byl rozdělen statek Konice mezi syny Jana Konického ze Švábenic (srv.
ČERNOCKÝ, Ferdinand J., Z dějin Konice. Náš domov, 10, 1901, s. 425).
207
1655
JESENEC, STATEK
MZA Brno, F 58 Jesenec, č. 1
1655, pap., 282 ff., čes., (čes., něm.), 21 x 16 cm, koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
208
1676
JESENEC, STATEK
MZA Brno, F 58 Jesenec, č. 2
1676, pap., 95 ff., čes., (čes., něm., lat.), 19 x 15 cm, koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
209
B. d.
JEVÍČKO, AUGUSTINIÁNI
B. d. Na výpis z urbáře se odvolává dopis jevíčského augustiniána Jeronýma
Trabance svatotomášskému převorovi Jeronýmu Huefnagelovi z 5. 3. 1665 (MZA
Brno, E 2, sign. E 40/1). Regest výpisu ve Freyově "REPERTORIUM ARCHIVI
MONASTERII GEWICZENSIS...: Extractus ex Urbario Monasterij Geviczensis Super
census ex pago Pudigsdorff... a Magistratu Brunensi vidimatus. De anno 1636" (G
12, č. II 131, f. 87r).
210
1628
JEVIŠOVICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 54 Jevišovice, inv. č. 1
1628, pap., II+148 ff., něm., (něm.), 32 x 20 cm, pŧvodní bílá pergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
211
1711
JEZERA, VES
MZA Brno, F 82 Pozořice, č 573
1711, pap., 4 ff., něm., (něm.), 32 x 20,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
212
1726
JIHLAVA, MĚSTO
SOkA Jihlava, Město Jihlava, Hospodářská správa, inv. č. 25
1726, pap., 46 ff., něm., 32 x 20,5 cm, pŧvodní polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
41
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
213
1726
JIHLAVA, MĚSTSKÝ STATEK
SOkA Jihlava, Město Jihlava, Hospodářská správa, inv. č. 25
1726, pap., 15 (recte 14) ff., něm., 33 x 20,5 cm, pŧvodní polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
214
B. d.
JIMRAMOV, PANSTVÍ
B. d. "Odhad Prawni Statkuw Boganowskeho, Daleczinskeho A Gimramowskeho" z r.
1631 (MZA Brno, G 10, inv. č. 928 (dříve sign. 1028), ff. 63v, 69r a 72v) odkazuje na
správní registra, která snad totoţná se starými registry zmiňovanými v odhadech
1669 a 1672 (tamtéţ, A 3, č. 428, f. 197r, a č. 429, f. 106v).
215
1696
JIMRAMOV, PANSTVÍ
MZA Brno, F 355 Jimramov, inv. č. 137
1696, pap., 2 ff., něm., 31 x 20 cm, sloţené folio
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
216
po 1746/1749
JIMRAMOV, PANSTVÍ
MZA Brno, F 355 Jimramov, inv. č. 9
po 1746/1749, pap., 36 ff., něm., (něm.), 37 x 23 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
217
1596
JINDŘICHOV, LENNÍ STATEK
ZA Opava (Olomouc), Lenní dvŧr Kroměříţ, sign. Q V c 2/2
1596, pap., 58 ff., čes., 32 x 20,5 cm, sešit
218
1739
JINDŘICHOV, LENNÍ STATEK
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 3/P.K.
1739, pap., 2 ff., něm., 36 x 23,5 cm, sloţené folio
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
219
1629
KANICE, VES
1629. Na urbář se odvolává urbář vsi Jezera 1711, f. 4v (č. 211). Srv. i Pozořice 1629
(č. 469).
Ukl.j.
42
Poř.č.
Signatura
Obsah
220
Časový rozsah
1610
KATEŘINICE, LENNÍ STATEK
ZA Opava (Olomouc), Lenní dvŧr Kroměříţ, sign. Q VI d 1/1
1610, pap., 20 ff., čes., 33 x 21 cm, sešit
221
1617
KDOUSOV, STATEK
ZA Opava (Olomouc), Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 1369
1617, pap., 12 ff., čes., 31,5 x 10 cm, sešit
222
1639
KELČ, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2506
1639, pap., 13 ff., čes., (čes.), 31,5 x 20 cm, sešit
223
1648
KELČ, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2507
1648, pap., 90 ff., čes., (čes.), 30 x 9 cm, lepenková vazba
224
1654
KELČ, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ, Kroměříţ, inv. č.
2507a
1654, pap., 8 ff., něm., 20,5 x 16 cm, sešit
225
1659
KELČ, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2508
1659, pap., 26 ff., čes., (čes.), 31 x 20,5 cm, zbytky sloţek
226
1686
KELČ, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2509
1686, pap., 52 ff., čes., (čes.), 30 x 19 cm, sešité sloţky
Ukl.j.
43
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
227
1699
KELČ, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2510
1699, pap., 26 ff., něm., (něm., čes.), 32 x 20 cm, lepenková vazba
před 1545
228
KELNÍKY, VES
MZA Brno, F 281 Uherský Brod, inv. č. 6
před 1545, pap., 4 ff., čes., (čes.), 32 x 21 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
229
1669
KLÁŠTERNÍ HRADISKO, PREMONSTRÁTI
ZA Opava (Olomouc), Klášterní Hradisko, inv. č. 46
1669, pap., I+421 (recte 420), čes., (čes., něm.), 38,5 x 25,5 cm, pŧvodní bílá koţená
vazba
230
1755
KLENTNICE, VES
SOkA Břeclav, Obec Klentnice, inv. č. 7
1755, pap., I+65 ff., něm., (něm.), 33,5 x 22,5 cm, pŧvodní polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
231
1660
KNĚŢICE, VES
MZA Brno, F 16 Brtnice, inv. č. 96
1660, pap., 122 ff., něm., (něm.), 34 x 22 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
232
1702?
KNÍNICE U BOSKOVIC, MĚSTEČKO
SOkA Blansko, Městečko Knínice u Boskovic, inv. č. 35
1702?, pap., 72 ff., čes., (čes.), 31,5 x 20 cm, pŧvodní koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
233
1567
KOJETÍN, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Kojetín, inv. č. 1
1567, pap., IV+274 pp., čes., (čes.), 32 x 21 cm, stará bílá koţená vazba
Ukl.j.
44
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
234
1590?
KOJETÍN, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Kojetín, inv. č. 7
1590?, pap., I+46 (recte 47) ff., čes., (a čes.), 32 x 21 cm, polokoţená vazba
235
1596/1597
KOJETÍN, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Kojetín, inv. č. 2
1596/1597, pap., 62 ff., čes., (čes.), 33,5 x 22 cm, novější polokoţená vazba
236
1636
KOJETÍN, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Kojetín, inv. č. 3
1636, pap., 110 pp., čes., 31 x 18,5 cm, novější černá polokoţená vazba
237
1679
KOJETÍN, MĚSTO
ZA Opava (Olomouc), Kojetín, inv. č. 6
1679, pap., II+58 pp., čes., (čes.), 32 x 20 cm, pergamenová vazba
238
1597
KOLŠTEJN, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Branná, inv. č. 1
1597, pap., I+624 (recte 626) ff., něm., (něm.), 31,5 x 20,5 cm, koţená vazba
239
1609
KOLŠTEJN, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Branná, inv. č. 2
1609, pap., 540 ff., něm., (něm.), 32 x 20,5 cm, koţená vazba
240
1611
KOLŠTEJN, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Branná, inv. č. 3
1611, pap., 539 ff., něm., (něm.), 33 x 20,5 cm, koţená vazba
241
1653
KOLŠTEJN, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Branná, inv. č. 4
Ukl.j.
45
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
1653, pap., 753 ff., něm., (něm.), 31 x 20 cm, koţená vazba
242
1660
KOMÁROVICE, STŘÍŢOV, BÍTOVČICE A PŘÍMĚLKOV, VSI
MZA Brno, F 16 Brtnice, inv. č. 100
1660, pap., 154 ff., něm., (něm.), 31,5 x 22 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
243
1618
KONICE, STATEK
1618. Urbář byl přílohou k dílčí ceduli z "pondělí, den apoštolŧ Filipa a Jakuba" 1618,
jíţ byl rozdělen statek Konice mezi syny Jana Konického ze Švábenic (srv.
ČERNOCKÝ, Ferdinand J., Z dějin Konice. Náš domov, 10, 1901, s. 425).
244
1690
KONICE, STATEK
1690. Na urbář se odvolává č. 325 z 12. 10. 1778 v MZA Brno, B 1, sign. R 136, č.
32/0.
245
1707
KONICE, STATEK
1707. Na urbář se odvolává protokol z 28. 8. 1778 u č. 158 ze 7. 9. 1778 v MZA
Brno, B 1, sign. R 136, č. 32/0.
246
1711
KOPŘIVNÁ, VES
1711. Srv. Bludov č. 28.
247
1611
KORYČANY, STATEK
1611. Titul "Zámek Cimburk..." a okolnosti vzniku urbáře za Gabriela Horeckého
z Horky uvádí HURT (c. d.). V inventáři MZA Brno: RADIMSKÝ, Jiří, G 6 Listiny
vrchního zemského soudu v Brně. Strojopis. Brno 1963, je zaznamenán s inv. č. 78
(sign. II 1854) jako Urbář statku Koryčany 1590-1656 a s pozn. t. č. chybí.
Rg.: NOVOTNÝ 231 (výpis z HURTOVA výpisu).
248
1721
KOSTELNÍ VYDŘÍ, STATEK
MZA Brno, C 17 Sbírka pozemkových knih, č. 9694
1721, pap., II+362 pp., něm., lat., 33,5 x 20,5 cm, pŧvodní koţená vazba
Ukl.j.
46
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
249
1629
KOVALOVICE, VES
1629. Na urbář se odvolává urbář vsi Jezera 1711, f. 4v (č. 211). Srv. i Pozořice 1629
(č. 469).
250
1747
KOZLANY, VES
MZA Brno, E 4 Augustiniáni Brno, sign. 13 II 21
1747, pap., 281 ff., něm., čes., lat., (něm., čes., lat.), 32,5 x 21 cm, pŧvodní bílá
koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
před 1657
251
KRAKOVEC, STATEK
MZA Brno, F 18 Hlavní registratura Ditrichštejnŧ, inv. č. 6723
před 1657, pap., 24 ff., něm., 32,5 x 21 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
252
1657/1661
KRAKOVEC, STATEK
MZA Brno, F 18 Hlavní registratura Ditrichštejnŧ, inv. č. 6724
1657/1661, pap., 34 ff., čes., (čes.), 32 x 20 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
253
1661
KRAKOVEC, PANSTVÍ
MZA Brno, F 18 Hlavní registratura Ditrichštejnŧ, inv. č. 6725
1661, pap., 8 ff., něm., 30,5 x 19,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
254
1689
KRAKOVEC, STATEK
MZA Brno, F 18 Hlavní registratura Ditrichštejnŧ, inv. č. 6726
1689, pap., 10 ff., čes., 32 x 20 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
255
1699
KRAKOVEC, PANSTVÍ
MZA Brno, F 18 Hlavní registratura Ditrichštejnŧ, inv. č. 6727
Ukl.j.
47
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
1699 pap., 83 ff., něm., čes., (něm.), 32 x 20,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
256
a 1521, b 1535
KRÁLOVO POLE, KARTUZIÁNI
MZA Brno, C 8 Moravské zemské právo, sign. M 126
a 1521, b 1535, pap., 6 ff., lat., (b lat.), 31 x 20 cm, sloţená folia
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
257
1637
KRÁLOVO POLE, KARTUZIÁNI
1637. "Extractus ex Urbario Albo de Anno 1637" o dvoře v Černovicích je mj.
v příloze "N. 2" k příloze ./. u č. 619 z 12 .6. 1781 (MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R
136, č. 27/B).
258
1602-1642
KRÁLOVO POLE, KARTUZIÁNI
1602-1642. Pokud jsou zmiňovány urbáře 1604 a 1606 (např. v č. 561 z 25. 10.
1776) jde ve skutečnosti o odkaz na činţovní rejstřík, jehoţ chronologické rozmezí
podává "Extractus Aus einem alten Zins Buch... de Anno 1602", který je přílohou
"Litt. B" v příloze "slunce" u č. 900 z 27. 7. 1776. Tamtéţ, příloha "Lit. A", se odvolává
na starší rejstřík, údajně z r. 1491, který je ale podle dalšího letopočtu 1529 v tomtéţ
záznamu mladší (MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 27/B.K.).
259
1655
KRÁLOVO POLE, KARTUZIÁNI
MZA Brno, C 8 Moravské zemské právo, sign. M 126
1655, pap., 2 ff., něm., 31,5 x 20 cm, sloţené folio
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
260
1699
KRUH, LENNÍ STATEK
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 592
1699, pap., 2 ff., něm., 31 x 20 cm, sloţené folio
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
261
1699
KŘENOVICE, VES
1699. Z rŧzných výtahŧ prostých i ověřených (vesměs kroměříţským městským
registrátorem Janem Antonínem Knechtlem), které jsou v MZA Brno, B 1 Gubernium,
sign. R 136, č. 52/O.K., popsány jen 2, obsahující všechny vypsané údaje.
O originálu je v ověření výtahu, který je přílohou "N. 2" k č. 828 z 12. 2. 1781, "... von
niemanden unterfertigt, so betittelten Urbarium Diediny Krţenowitz, ddo 28a Augusti
1699..."
Ukl.j.
48
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
262
1733
KŘENOVICE, VES
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 52/O.K.
1733, pap., 12 ff., čes., něm., 15,5 x 10 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
263
B. d.
KŘETÍN, STATEK
B. d. Na starý urbář se odvolává titul urbáře z r. 1776 (SÚA Praha, Stará manipulace
- Urbáře, odhady a inventáře, inv. č. 106, costarová kopie MZA Brno, G 10, inv. č.
1327 (dříve sign.1472/7)). Odtud snad stálé činţe z pozemkŧ spolu s výměrou
a výsevkem kaţdého osedlého i zpustlého uvádí tzv. popis statku od sv. p. Jana
Walderode z 23. 3. 1667 (F 166 Křetín, inv. č. 1).
264
1592
KŘIŢANOV, PANSTVÍ
1592. "Jnuentarium, Welches den Lezten Monaths Decemb. Ao 1653 in dem
Landtguett Krţiţianow aufgerichtet worden" uvádí "Vermöge... Producirten Vrbarij de
Anno 1592..." počet tehdejších poddaných a jmenovitě osedlé při inventarizaci (MZA
Brno, C 2 Tribunál - Pozŧstalosti, W 162). Snad totoţný s urbářem, na který se
odvolává titul urbáře 1682.
Rg.: NOVOTNÝ 249.
265
1682
KŘIŢANOV, PANSTVÍ
MZA Brno, F 61 Křiţanov, č. 1
1682, pap., VIII+541 (recte 542) pp., něm., čes., (něm., čes.), 33 x 21,5 cm, pŧvodní
koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
266
1617
KŘIŢANOVICE, LENNÍ STATEK
ZA Opava (Olomouc), Lenní dvŧr Kroměříţ, sign. Q VIII a 1/1
1617, pap., 9 ff., čes., 31,5 x 20,5 cm, sešit
267
1600
KŘÍŢOVÝ DVŦR (KREUZHOF) U BRNA, MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI
1600. Urbář pramenem k sepsání urbáře 1654 (srv. titul).
Ukl.j.
49
Poř.č.
Signatura
Obsah
268
Časový rozsah
1637
KŘÍŢOVÝ DVŦR (KREUZHOF) U BRNA, MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI
1637. Jako urbář 1600.
269
1654
KŘÍŢOVÝ DVŦR (KREUZHOF) U BRNA, MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI
SÚA Praha, České velkopřevorství maltského řádu Praha, inv. č. 1425, kart. č. 533
1654, pap., 98 ff., něm., (něm.), 30,5 x 19 cm, pŧvodní bílá koţená vazba
270
1685
KŘÍŢOVÝ DVŦR (KREUZHOF) U BRNA, MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI
SÚA Praha, České velkopřevorství maltského řádu Praha, inv. č. 1425, kart. č. 533
1685, pap., II+64 ff., něm., 32,5 x 21 cm, pŧvodní bílá pergamenová vazba
271
1697
KŘÍŢOVÝ DVŦR (KREUZHOF) U BRNA, MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI
SÚA Praha, České velkopřevorství maltského řádu Praha, inv. č. 1425, kart. č. 533
1697, pap., 38 ff., něm., lat., 32 x 20,5 cm, sešit s měkkou kartonovou vazbou
272
1724
KŘÍŢOVÝ DVŦR (KREUZHOF) U BRNA, MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI
SÚA Praha, České velkopřevorství maltského řádu Praha, inv. č. 1425, kart. č. 533
1724, pap., 54 ff., něm., 30 x 20 cm, pŧvodní lepenková vazba
273
1771
KŘÍŢOVÝ DVŦR (KREUZHOF) U BRNA, MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI
SÚA Praha, České velkopřevorství maltského řádu Praha, inv. č. 1425, kart. č. 534
1771, pap., 56 ff., něm., lat., 34,5 x 22,5 cm, pŧvodní polokoţená vazba
274
B. d.
KUNŠTÁT, PANSTVÍ
B. d. R. 1631 proveden odhad statku "podle Specificatj Register" (MZA Brno, A 3, č.
721, f. 61v), v r. 1658 nabyl panství "neben autentischen Urbarien" hr. Ferdinand
Leopold z Náchoda (opis deskového vkladu tamtéţ, F 62 Kunštát, č. 144), na urbář
se odvolává i deskový odhad z r. 1666 (F 62, č. 2, f. 31v) a titul urbáře 1678. Vše
jednotlivé zmínky nedávající moţnost stanovit počet urbářŧ a jejich dataci.
275
1678
KUNŠTÁT, PANSTVÍ
Ukl.j.
50
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
MZA Brno, F 62 Kunštát, č. 1
1678, pap., IV+458 (recte 450) pp., něm., (něm.), 32 x 20,5 cm, pŧvodní koţená
vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
276
1672
KUNVALD, STATEK
1672. Na urbář se odvolává příloha k podání přerovského krajského hejtmana
guberniu č. 560 ze 17. 8. 1778 (MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 12/P.K.).
277
1629
KUROVICE, LENNÍ STATEK
SOA Litoměřice (Ţitenice), Lobkovicové roudničtí, sign. L 8/8
1629, pap., 20 ff., čes., (čes.), 32 x 20 cm, sešit
278
1570
KUŘIM, PANSTVÍ
AM Brna, Rukopisy, č. 151
1570, pap., 129 ff., čes., 29 x 19,5 cm, pŧvodní koţená vazba
279
1637
KUŘIM, PANSTVÍ
AM Brna, Rukopisy, č. 1058
1637, pap., I+145 (recte 146) ff., čes., (čes., něm.), 31 x 20 cm, novější koţená
vazba
280
1725
KUŘIM, PANSTVÍ
AM Brna, Rukopisy, č. 155
1725, pap., 28 ff., něm., 32 x 21 cm, pŧvodní polokoţená vazba
281
1666
KVASICE, PANSTVÍ
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 29/H.K.
1666, pap., celkem 13 ff. (z toho jen a 2 ff.), čes., něm., 33,5/35,5 x 21,5/23 cm,
volná folia
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
282
1765
KYSELOVIC E, STATEK
Ukl.j.
51
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
MZA Brno, E 5 Augustiniáni Šternberk, kn. č. 6
1765, pap., I+34 ff., něm., (čes., něm.), 35 x 23 cm, pŧvodní koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
283
1644
LANŢHOT, MĚSTEČKO
MZA Brno, F 43 Břeclav, č. 80
1644, pap., 11 ff., něm., 32,5 x 20,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
po 1625/před 1638
284
LAŠKOV, STATEK
MZA Brno, E 3 Augustiniáni Olomouc, sign. J 21c
po 1625/před 1638, pap., 8 ff., čes., 34 x 20,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
285
B. d.
LAŠKOV, STATEK
B. d. "Consignation Über die Vorfindige Archiv-Schriften bey dem ehemahl zum
Closterstift Allerheiligen nach Ollmütz gehörig gewesten... Guth Laschkow Als" z 15.
8. 1784 uvádí "Urbarium 1 Stuck" (MZA Brno, B 2 Gubernium - Církevní oddělení,
sign. K 20/35, příloha č. 67).
286
1578
LEDNICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 63 Lednice, č. 1
1578, pap., 103 (recte 105) ff., něm., (něm.), 40 x 29 cm, novější polopergamenová
vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
287
1580
LECHOVICE, STATEK
1580. Srv. titul urbáře 1702.
288
1702
LECHOVICE, STATEK
MZA Brno, E 40 Kartuziáni Olomouc, sign. X 8
1702, pap., 8 ff., něm., 30,5 x 19 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
52
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
289
B. d.
LESONICE, PANSTVÍ
B. d. "Vermög producirten Vrbarij" proveden v r. 1678 odhad vsí Lesŧňky a Milatice
(MZA Brno, A 3, č. 429, ff. 496v-510v).
290
1580
LÉŠTNICE A KADOLEC, VSI
1580. Srv. č. 149.
zač. 17. stol.
291
LETONICE, STATEK
MZA Brno, F 11 Slavkov, inv. č. 642
zač. 17. stol., pap., 9 ff., něm., 32 x 21 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
292
B. d.
LETOVICE, PANSTVÍ
B. d. Urbář zmíněn v kupní smlouvě z r. 1654 (MZA Brno, A 3, č. 273, f. 82v).
293
1662
LETOVICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 65 Letovice, inv. č. 1
1662, 1717, pap., XII+182 (recte 185) ff., něm., lat., (něm.), 32 x 20,5 cm, pŧvodní
zelená pergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
294
1771
LETOVICE, PANSTVÍ
1771. Na urbář se odvolává hr. Béla Kálnoky ve vpiscích do pojednání Ch.
d´ELVERTA, Zur mähr. - schl. Adelsgeschichte. IX. Die Grafen von Blümegen.
Notizen-Blatt 1866, č. 3, s. 18. (MZA Brno, G 76 Kálnokyové, rodokmen Blümegenŧ
s přílohami).
295
1662
LETOVICE, MĚSTEČKO
SOkA Blansko, Město Letovice, inv. č. 31
1662, pap., II+9 ff., čes., (čes.), 30,5 x 21,5 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
53
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
296
1581
LIBAVÁ, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2567
1581, pap., I+70 (recte 73) ff., čes., něm., (čes.), 32,5 x 21 cm, sešit
297
1704
LIPŇANY, VES
MZA Brno, F 149 Dalešice, č. 2
1704, pap., 6 ff., něm., 29 x 19,5 cm. In: [Tuţkou na předsádce:] "Slavětice kniha
zápisŧ o maj. zál.", ff. 182r-187v
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
298
1690
LIPNÍK NAD BEČVOU, MĚSTO
ZA Opava (Olomouc), Lipník n. B., inv. č. 923
1690, pap., 18 ff., něm., (něm.), 31 x 19,5 cm, sešit
299
po 1692
LIPNÍK NAD BEČVOU, MĚSTO
ZA Opava (Olomouc), Lipník n. B., inv. č. 923
po 1692, pap., 10 ff., něm., (něm.), 31 x 20 cm, sešit
po 1656/před 1668
300
LÍŠEŇ A SOKOLNICE, STATKY
po 1656/před 1668. "Original Recognition von... Walter von Dietrichstein über das
deroselben behändigte Sokolnizer Urbarium und andere schrifft. documenta" z 31. 1.
1706 uvádí jako "1o Das alte Vrbarium des gueths Lösch vndt Sokolnitz" (MZA Brno,
F 62 Kunštát, č. 144, Tichého sign. I g 15). K dataci srv. č. 533.
301
1617/1624/1627
LITENČICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 131 Litenčice, č. 420
1617/1624/1627, pap., 48 ff., čes., 32 x 20 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
302
1693
LITENČICE, PANSTVÍ
1693. Na urbář se odvolává protokol z 1. 9. 1779 u č. 896 z 20. 9. 1779 v MZA Brno,
B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 37/H.K.
Ukl.j.
54
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
303
B. d.
LITOVEL, MĚSTSKÝ STATEK
B. d. Na starý městský urbář se odvolává urbář 1671 (f. 537r).
304
1671
LITOVEL, MĚSTSKÝ STATEK
SOkA Olomouc, Město Litovel, inv. č. 599
1671, pap., I+568 (recte 601) ff., něm., čes., (něm., čes.), 38 x 25 cm, pŧvodní bílá
koţená vazba
305
1597
LOBODICE, LENNÍ STATEK
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2340
1597, pap., 16 ff., čes., 20,5 x 16 cm, sešit
a před 1588, b 1611
306
LOMNICE, PANSTVÍ
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 386
a před 1588, b 1611, pap., 228 (recte 224) ff., čes., (čes.), 30,5 x 20 cm,
konzervovaná pŧvodní bílá koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
307
1600
LOMNICE, PANSTVÍ
1600. Na urbář se odvolává protokol o adjustaci robotních seznamŧ z 23. 11. 1777
u č. 1061 z 1. 12. 1777 (MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 31/B.K.).
308
po 1675
LOMNICE, ČÁST PANSTVÍ
MZA Brno, E 10 Cisterciačky Tišnov, sign. H 14 d
po 1675, pap., 30 ff., něm., čes., 33 x 21 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
309
1586-1607
LOUKA, PREMONSTRÁTI
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 1126 (dříve sign. 1270)
1586-1607, pap., V+219 (recte 220) ff., čes., něm., 32 x 20,5 cm, pŧvodní bílá
koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
55
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
310
1628
LUBNICE, VES
MZA Brno, F 38 Bítov, č. 2070
1628, pap., 24 ff., čes., 32 x 19,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
311
1628
LUHAČOVICE, PANSTVÍ
1628. Na urbář pro Luhačovice, Ludkovice a Kaňovice se odvolává urbář 1640 (f. 2r).
312
1640
LUHAČOVICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 174 Luhačovice, inv. č. 1
1640, pap., 50 ff., čes., (čes.), 32,5 x 21 cm, polokoţenková vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
313
1660
LUHAČOVIC E, PANSTVÍ
MZA Brno, F 174 Luhačovice, inv. č. 2
1660, pap., 92 ff., čes., (čes.), 33 x 20, 5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
314
1664
LUHAČOVICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 174 Luhačovice, inv. č. 2a
1664, pap., 88 ff., čes., (čes.), 30 x 20,5 cm, pŧvodní měkká koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
315
1679
LUHAČOVICE, PANSTVÍ
1679. Podrobný výtah v c. d. DOMLUVILA. Současně pořízen soupis osedlých
a jejich pozemkŧ jako "Kniha Gruntowni Panstwi Luhacţowskeho Zaloţena dnie
Prwniho May Roku Sestnastisteho Sedmdesateho dewateho" (MZA Brno, F 174, inv.
č. 2b).
Rg.: NOVOTNÝ 290 (výpis z HOSÁKA).
316
1761
LUHAČOVICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 174 Luhačovice, inv. č. 3
1761, pap., 156 ff., čes., 35 x 21,5 cm, polokoţenková vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
56
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
317
B. d.
LUKA NAD JIHLAVOU, PANSTVÍ
B. d. O urbáři se zmiňuje nedatovaná "Copia literarum Comitis Turriani [= Thurn]"
rektoru jihlavské jezuitské koleje (MZA Brno, E 27 Jezuité Jihlava, sign. ME (na
dopise Millerovo "ME N. 9")).
318
1618
LUKOV, PANSTVÍ
1618. "Jnventarium Uiber Die Bey der... Herrschafft Brumow- und Hosstialkower
Amts Kanzley Befündlichen Schriefften Bies ad Annum [1]796ig" uvádí pod
písmenem V "Nro 14. Urbarü Extract des Markt Freistadtl... de Anno 1618" (MZA
Brno, F 20 Ústřední ředitelství Chorynských, inv. č. 116). Sotva totoţný s urbářem,
na který se odvolává odhad dílu lukovského panství z 30. 5. 1685 (A 3, č. 431, f. 1v).
319
1724
LUKOV, VES
MZA Brno, F 68 Lukov, inv. č. 2
1724, pap., 7 ff., čes., (čes., něm.), 30 x 20 cm, poloplátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
320
1724
LUKOVEČEK, VES
SOkA Zlín, Obec Lukoveček, b. č.
1724, pap., 18 ff., čes., (čes.), 34 x 21,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
321
B. d.
LYSICE, PANSTVÍ
B. d. Na stará registra se odvolává titul urbáře 1660.
322
1660
LYSICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 69 Lysice, č. 251
1660, pap., I+119 ff., čes., (něm., čes.), 31 x 20 cm, pŧvodní koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
323
a 1677/1678, b po 1685?
LYSICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 69 Lysice, č. 252
a 1677/1678, b po 1685?, pap., 268 ff., a něm., (něm., čes.), b čes., (něm., čes.), 32
x 20,5 cm, pŧvodní koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
57
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
324
1697
LYSICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 69 Lysice, č. 97
1697, pap., 32 ff., něm., (něm., čes.), 32,5 x 21 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
325
1681
LYSOVICE, VES
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 536
1681, pap., 20 ff., něm., 31,5 x 20 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
326
1660
MALÉ A LHOTA, VSI
MZA Brno, F 16 Brtnice, inv. č. 101
1660, pap., 108 ff., něm., (něm.), 33,5 x 21,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
327
B. d.
MALENOVICE, PANSTVÍ
B. d. Na stará registra se odvolává urbář 1655 (p. 86).
328
1655
MALENOVICE, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 303
1655, pap., 248 (recte 258) pp., čes., (čes.), 31 x 20 cm, pŧvodní měkká bílá
pergamenová vazba
329
1693
MANSKÁ SEDLNICE, LENNÍ STATEK
1693. Na urbář se odvolávají přílohy "A" a "B" k podání přerovského krajského
hejtmana guberniu č. 772 z 28. 2. 1777 (MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č.
20/P.K.).
330
1599
MARŠOVICE, STATEK
LZA Vaduz, Domácí archiv Lichtenštejnŧ, Rukopisy, č.1843
1599, pap., 28? ff., čes., 21 x 17 cm, sešit
Ukl.j.
58
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
331
1688
MARŠOVICE, STATEK
MZA Brno, F 40 Bohutice, č. 22
1688, pap., 156 ff., něm., (něm., lat., čes.), 31 x 21 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
332
1641
MATĚJOVICE, LENNÍ STATEK
ZA Opava (Olomouc), Lenní dvŧr Kroměříţ, sign. Q X a 2/1
1641, pap., 4 ff., něm., 33 x 20,5 cm, sešit
333
po 1650
MEDLÁNKY, STATEK
MZA Brno, F 21 Světská nadace šlechtičen "Mariánská škola", inv. č. 300
po 1650, pap., 9 ff., něm., 32 x 20,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
334
1414
MIKULOV, DRNHOLEC, BŘECLAV, FALKENSTEIN, VALTICE, RABENSBURG,
MISTELBACH, HAGENBERG A GNADENDORF, PANSTVÍ
LZA Vaduz, Domácí archiv Lichtenštejnŧ, Rukopisy, č. 54
1414, pap., II(?)+212 ff., něm., (něm.), 40 x 30 cm, koţená vazba
335
1560
MIKULOV, ČTVRTINA MĚSTA A DOMINIKÁLU PANSTVÍ
MZA Brno, F 18 Hlavní registratura Ditrichštejnŧ, inv. č. 6793
1560, perg., 10 ff., něm., 33,5 x 26 cm, libel
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
336
1560
MIKULOV, PANSTVÍ BEZ ČTVRTINY MĚSTA A ČTVRTINY DOMINIKÁLU
MZA Brno, F 18 Hlavní registratura Ditrichštejnŧ, inv. č. 6792
1560, pap., 244 ff., něm., (něm.), 30 x 20,5 cm, pŧvodní koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
337
1574
MIKULOV, PANSTVÍ
MZA Brno, F 18 Hlavní registratura Ditrichštejnŧ, inv. č. 6794
1574, pap., III+470 (recte 468) ff., něm., čes., (něm.), 32 x 21 cm, pŧvodní měkká
oranţová pergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
59
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
338
1579
MIKULOV, PANSTVÍ
MZA Brno, F 18 Hlavní registratura Ditrichštejnŧ, inv. č. 7703
1579, pap., I+274 (recte 278) ff., něm., (něm.), 34 x 21,5 cm, poloplátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
339
1582
MIKULOV, PANSTVÍ
1582. Podle Novotného výtahu, pořízeného v Zemědělsko-lesnickém archivu
v Ţidlochovicích, byl knihou v měkké pergamenové vazbě o 292 ff. s titulem
"Urbarium über die gantze Herrschaft Niclspurg, so man am Sanct Georgi Tag Anno
Eintausend fünfhundert zwei und achtzig erneuert und aufgerichtet worden"
Rg.: NOVOTNÝ 310; JIRÁSEK 45.
340
1721-1730
MIKULOV, MĚSTO
SOkA Břeclav, Město Mikulov, dodatky
1721-1730, pap., I+187 ff., něm., (něm.), 33 x 21 cm, pŧvodní polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
341
1611
MILOTICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 73 Milotice, inv. č. 7
1611, pap., 213 (recte 114) ff., čes., (čes.), 33 x 21 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
342
kolem 1730
MILOTICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 73 Milotice, inv. č. 8
kolem 1730, pap., 230 ff., něm., (něm., čes.), 32 x 20 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
343
B. d.
MIROSLAV, STATEK
B. d. O předání urbáře louckému opatovi v dopise hr. Ferdinanda Matyáše Morzina
z 26. 10. 1694 (MZA Brno, E 57 Premonstráti Louka, sign. H 223).
344
B. d.
MÍROV A SVITAVY, PANSTVÍ
B. d. Na stará latinská registra se odvolává titul (a f. 224v?) čistopisu urbáře Mírova
a Svitav kolem 1526.
Ukl.j.
60
Poř.č.
Signatura
Obsah
345
Časový rozsah
kolem 1526
MÍROV A SVITAVY, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2630
kolem 1526, pap., II+174 (recte 184) pp., čes., (čes.), 32,5 x 21,5 cm,
polopergamenová vazba
346
kolem 1526
MÍROV A SVITAVY, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2631
kolem 1526, pap., 230 (recte 227) ff., čes., (čes.), 28,5 x 21 cm, pŧvodní bílá
pergamenová vazba
347
a 1581, b 1601, c 1653, d 1623, e a f 16
MÍROV A SVITAVY, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2632
a 1581, b 1601, c 1653, d 1623, e a f 1693, pap., II+315 ff., čes., něm., (čes., něm.),
32,5 x 22 cm, novější koţená vazba
348
1650
MÍROV A SVITAVY, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2635
1650, pap., II+88 (recte 96) pp., něm., 30,5 x 19,5 cm, sešit
349
1583
MÍSTEK, LENNÍ STATEK
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2256
1583, pap., 4 ff., čes., (čes.), 32 x 11 cm, sešit
350
1588?
MITROV, STATEK
1588? Na urbář se odvolává odhad statku z r. 1663 (MZA Brno, A 3, inv. č. 427,
např. f. 61v). Odhad uvádí jména dřívějších osedlých (ff. 57v-68v), která jsou totoţná
se jmény v části b pernštejnského urbáře z r. 1588 (srv. č. 448). Obdobně i
u Moravce (srv. č. 353).
351
1589
MODŘICE, PANSTVÍ
Ukl.j.
61
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2228
1589, pap., 14 ff., čes., 21 x 16 cm, sešit
352
1740
MORAŠICE, DÍL VSI
MZA Brno, E 17 Dominikáni Znojmo, sign. II A 10
1740, pap., VI+248 (včetně předsádek) pp., něm., (něm.), 33 x 21,5 cm, pŧvodní
koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
353
1595
MORAVEC, STATEK
1595. Na registra k prodeji vydaná se odvolává kupní smlouva statku z r. 1595 (ZDB
III, s. 261). Z těchto register nepochybně převzata jména osedlých, která jako dřívější
majitele usedlostí uvádí odhad z r. 1663 (MZA Brno, A 3, inv. č. 427, f. 17r-43v).
Obdobně i u Mitrova (srv. č. 350).
354
1487?
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, PANSTVÍ
1487? S tímto datem a poznámkou "fehlt" uvádí urbář SCHWAB, E[mmanuel],
Beiträge zur mährischen Siedlungsgeschichte. Anlagen. I. Mährisch-Trübauer
Handschriften des Liechtensteinarchivs (Wien). ZDVGMS 15, 1911, s. 205. Na tato
stará registra se odvolává urbář 1535 (např. ff. 82r a 96r).
355
1535
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, PANSTVÍ
LZA Vaduz, Domácí archiv Lichtenštejnŧ, Rukopisy, č. 66
1535, pap., 301 (recte 306) pp., čes., (čes., něm.), 33 x 22 cm, plátěná vazba
356
1548
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, PANSTVÍ
MZA Brno, F 75 Moravská Třebová II, č. 1
1548, pap., I+151 ff., čes., (čes., něm.), 42 x 31 cm, pŧvodní koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
357
1563
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, PANSTVÍ
MZA Brno, F 75 Moravská Třebová II, č. 2
1563, pap., 183 ff., čes., (čes.), 30 x 21,5 cm, pŧvodní koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
62
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
358
1572
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, PANSTVÍ
1572. František Vilém HORKÝ jednak cituje registra správní panství třebovského,
zaloţená úředníkem Davidem Molem z Modřelic, mezi prameny svých dějin
Moravské Třebové a jednak z nich uvádí počty domŧ ve městě a v ulicích (MZA
Brno, G 13 Sbírka rukopisŧ Německého historického spolku, č. 322, sv. 1, f. 7v a sv.
2, f. 82v).
359
1575
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, PANSTVÍ
1575. Rovněţ tato registra správní panství třebovského cituje F. V. HORKÝ mezi
prameny svých dějin Moravské Třebové (MZA Brno, G 13, č. 322, sv. 1, f. 7v).
360
1661
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, PANSTVÍ
MZA Brno, F 75 Moravská Třebová II, č. 3
1661, pap., 158 ff. (včetně předsádek), něm., (něm.), 43 x 29 cm, novější koţená
vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
361
1620
MORAVSKÉ PRUSY, STATEK
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 1010
1620, pap., 45 (recte 44) ff., čes., (čes.), 30,5 x 20 cm, pŧvodní pergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
po 1690/před 1698
362
MORAVSKÉ PRUSY, STATEK
MZA Brno, F 11 Slavkov, inv. č. 1
po 1690/před 1698, pap., 29 ff., něm., (něm., čes.), 32,5 x 21 cm, reţná plátěná
vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
363
B. d.
MORAVSKÝ KRUMLOV, PANSTVÍ
B. d. Na stará registra se odvolává překlad urbáře z r. 1613 (č. 364) na ff. 9r, 28v,
99r, 148r, 165v, 197r a 222v.
a 1613, b 1623, c před 1632, d 1599
364
MORAVSKÝ KRUMLOV, PANSTVÍ
MZA Brno, F 177 Moravský Krumlov, inv. č. 5
Ukl.j.
63
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
a 1613, b 1623, c před 1632, d 1599, pap., I+465 (recte 453) ff., a-c něm., d čes. (a-c
něm.), 32 x 20,5 cm, polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
365
a a b 1635, c 1636, d-k 1644
MORAVSKÝ KRUMLOV, OSTROH, ŢDÁNICE A RABENSBURG, PANSTVÍ
LZA Vaduz, Domácí archiv Lichtenštejnŧ, Rukopisy, č. 2022
a a b 1635, c 1636, d-k 1644, pap., a 10 ff., b 21 ff., c 39 ff., něm., (něm.), 31,5 x 19,5
cm, lepenková nebo koţená vazba
366
B. d.
MOŘICE, STATEK
B. d. "Jnventarium Derjenigen Schrieften, welche sich bey aufhöbung deren
Paulanern zu Morţitz vorgefunden haben..." uvádí jako č. 15 "Urbarium und
Geldzüns Regiester" (MZA Brno, B 2 Gubernium - Církevní oddělení, sign. K 20/37).
367
1617
MYSLIBOŘICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 459 Jaroměřice n. R., inv. č. 4562
1617, pap., I+13 ff., čes., 17,5 x 11 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
368
1768
MYSLIBOŘICE, PANSTVÍ
1768. "Verzeichniss Uiber sämmtliche Urbarial- u[nd] emphiteutische Zinsungen und
Naturalleistungen" z 31. 1. 1847 odkazuje na urbář z 28. 8. 1768 (MZA Brno, F 295
Myslibořice, č. 11). Výtah u sporu Pulkovských o činţe (tamtéţ, č. 7).
369
1545
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, PANSTVÍ
1545. Popis urbáře bez zdŧvodnění datace (ff. 94r, 360v-361r) a nesoustavné výpisy
(mezi ff. 19-94 a na ff. 358r-361r, 363v-364v) obsahují Memorabilia aus dem
Namiester Archive od účetního Josefa A. STRNISCHTIE (MZA Brno, G 13 Sbírka
rukopisŧ Německého historického spolku, č. 8/9). Buď "Urbar-Buch der Herrschafft
Namiescht" nebo "Urbarium der Herrschaft Namiescht Von Zerotin, beede ohne Jahr
Zall, sehr alt" v "REPERTORIUM Über die in dem Hauß- und Schlosß-Archiv...
Schrifften und Urkunden" (MZA Brno, F 76, č. 4692, f. 60v).
Rg.: NOVOTNÝ 340.
370
1666/1668
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, PANSTVÍ
MZA Brno, F 76 Náměšť n. O., č. 116
1666/1668, pap., II+308 ff., něm., 31 x 20,5 cm, starší bílá pergamenová vazba
Ukl.j.
64
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
371
1710/1712
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, PANSTVÍ
MZA Brno, C 8 Moravské zemské právo, sign. N 45/1
1710/1712, pap., 38 ff., něm., 31,5 x 21 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
372
1604/1605
NAPAJEDLA, PANSTVÍ
MZA Brno, F 300 Napajedla, inv. č. 1
1604/1605, pap., I+201 (recte 202) ff., čes., (čes., něm.), 32,5 x 20,5 cm, reţná
plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
373
1645/1647
NAPAJEDLA, PANSTVÍ
MZA Brno, F 300 Napajedla, Skopalíkŧv napajedelský archiv, sign. I 36
1645/1647, pap., 69 ff., čes., 32,5 x 20,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
374
1650
NAPAJEDLA, PANSTVÍ
MZA Brno, F 300 Napajedla, Skopalíkŧv napajedelský archiv, sign. II 46
1650, pap., 16 ff., čes., (čes.), 32 x 21 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
375
1658
NAPAJEDLA, PANSTVÍ
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 615 (dříve sign. 682)
1658, pap., 117 ff., čes., (čes.), 29,5 x 18 cm, stará polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
376
1667
NAPAJEDLA, PANSTVÍ
MZA Brno, F 300 Napajedla, inv. č. 2
1667, pap., 181 ff., čes., (čes.), 29,5 x 20,5 cm, koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
377
B. d.
NEDACHLEBICE, STATEK
Ukl.j.
65
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
B. d. Údaje pouţívá "Letha 1613 Extrakt statku Nedachlebskyho a Weytah Reyster
tehoţ Statku..." (MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 1295).
378
1756
NĚMECKÉ KNÍNICE, STATEK
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 21/Z.K.
1756, pap., 4 ff., něm., 36,5 x 23 cm, sešitá folia
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
379
1581
NĚMECKÉ PAVLOVICE, LENNÍ STATEK
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2494
1581, pap., 16 (recte 18) pp., čes., (lat.), 31,5 x 22 cm, sešit
380
1650
NĚMECKÝ JESENÍK, STATEK
1650. Zápisy k Německému Jeseníku přetiskl z urbáře DOSOUDIL, Josef, Urbar des
Rittersitzes und Gutes Deutsch-Jaßnik und Groß-Petersdorf. Verfaßt am 29. August
1650. ZDVGMS 43, 1941, s. 182-189.
Rg.: NOVOTNÝ 202; TUREK, s. 64 (oba jako Jeseník nad Odrou).
381
1724
NEUBUZ A BŘEZOVÁ, VSI
MZA Brno, F 68 Lukov, inv. č. 1
1724, pap., 45 ff., čes., (čes.), 30,5 x 19,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
382
1730
NEZAMYSLICE, STATEK
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 669 (dříve sign. 740)
1730, pap., 91 ff., něm., 35,5 x 22,5 cm. In: "RECTIFICATIONS Außschlag des
Neuen Catastri Rusticalis und Individual Extract... Wie auch Würtschafth Urbarium
Guth Closter Allerheiligen Nezamislitz", ff. 55r-145r
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
383
1705
NEZDENICE, STATEK
1705. Dílčí soupis registratury panství Uherský Brod (MZA Brno, F 281 Uherský
Brod, inv. č. 462) s poznámkou "fehlt" uvádí "1705. Urbar des Guts Neßdenitz.
[Kasten] I. [Fach] l. [N.] 27."
Ukl.j.
66
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
384
1721
NEZDENICE, STATEK
1721. Tamtéţ s poznámkou "fehlt" uveden "1721. Neßdenitzer Urbar. [Kasten] I.
[Fach] l. [No] 9."
385
1487
NOVÁ BYSTŘICE, CORNŠTEJN A LANDŠTEJN, PANSTVÍ
SÚA Praha, Stará manipulace - Urbáře, odhady a inventáře, inv. č. 52
1487, perg., 13 ff., čes., 32 x 20,5 cm, libel
386
1605
NOVÁ HORKA, LENNÍ STATEK
ZA Opava (Olomouc), Lenní dvŧr Kroměříţ, sign. R I b 1/3
1605, pap., 46 ff., čes., 33 x 21 cm, sešit
387
1628
NOVÁ HORKA, LENNÍ STATEK
ZA Opava (Olomouc), Metropolitní kapitula Olomouc, inv. č. 5330
1628, pap., 40 pp., něm., 32 x 20,5 cm, sešit
388
a 1608, b 1672, c 1695
NOVÁ ŘÍŠE, PREMONSTRÁTI
MZA Brno, E 58 Premonstráti Nová Říše, dodatek č. 1
a 1608, b 1672, c 1695, pap., a 11 ff., b 5 ff., c 4 ff., čes., lat., (čes., lat.), 31 x 20 cm.
In: ["Kopiář Adama Skota".]
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
389
1721
NOVÉ HVĚZDLICE, STATEK
MZA Brno, E 4 Augustiniáni Brno, sign. 13 II 10
1721, pap., 17 ff., něm., (něm.), 32 x 20 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
390
1734
NOVÉ HVĚZDLICE, STATEK
MZA Brno, E 4 Augustiniáni Brno, sign. 13 II 12
1734, pap., 12 ff., něm., 33,5 x 21,5 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
67
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
391
1746
NOVÉ HVĚZDLICE, MĚSTEČKO A STARÉ HVĚZDLICE, VES
MZA Brno, E 4 Augustiniáni Brno, sign. 13 II 18
1746, pap., 271 ff., něm., čes., lat., (něm., čes., lat.), 33 x 21 cm, pŧvodní bílá koţená
vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
392
1587
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, PANSTVÍ
MZA Brno, F 178 Nové Město na Moravě, inv. č. 1
1587, pap., 230 pp., čes., (čes., něm.), 31,5 x 20,5 cm, polopergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
393
1736
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, PANSTVÍ
MZA Brno, F 178 Nové Město na Moravě, inv. č. 1000
1736, pap., 8 ff., něm., (něm.), 33 x 21 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
394
1750
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, PANSTVÍ
MZA Brno, F 178 Nové Město na Moravě, inv. č. 998
1750, pap., 10 ff., něm., (něm.), 37 x 23,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
395
1764
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, PANSTVÍ
MZA Brno, F 21 Světská nadace šlechtičen Mariánská škola, inv. č. 10
1764, pap., 30 ff., něm., 36 x 23,5 cm, polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
396
B. d.
NOVÉ SYROVICE, STATEK
B. d. Smlouva o pronájmu statku Alţbětou Dorotou ze Schaumburgu manţelŧm sv.
p. Adamu Ladislavovi a Evě Ludmile Věţníkovým z 10. 8. 1659 stanoví v bodě 17:
"Ein Extract der Vrbarien oder Haubt Register des guets Syrowitz sollen... abgeführt
werden..." (MZA Brno, E 30 Jezuité Telč, sign. 27/6).
397
B. d.
NOVÉ VESELÍ, STATEK
B. d. Ve sporu Berkŧ s Fürstenbergy měl r. 1669 urbáře panství Budišova a Nového
Veselí advokát Flamm (výpisy J. Šilhana ze SOA Praha, Křivoklát, Starý archiv, sign.
A 138, ff. 135 a 193).
Ukl.j.
68
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
398
1559
NOVÝ HRAD, PANSTVÍ
1559. Na "Registra sprawnj Panstwj Nowihradskeho vom Jahre 1559" se odvolává
dopis úředníka Tobiáše Hrocha právnímu zástupci ze 16.7.1801. (MZA Brno, F 82
Pozořice, č. 595).
399
1744
NOVÝ HROZENKOV, VES
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 49/H.K.
1744, pap., 16 ff., čes., 34,5 x 10,5 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
400
1558
NOVÝ JIČÍN A ŠTRAMBERK, PANSTVÍ
SÚA Praha, Stará manipulace - Urbáře, odhady a inventáře, inv. č. 107
1558, pap., 57 ff., čes., 33 x 22 cm, sešité sloţky. In:[l. obal:] "Urbarien der Hft Neu
Titschein mit dem Gute Stramberg prerauer Kr.", ff. 2-58
401
1564/1570
NOVÝ JIČÍN A ŠTRAMBERK, PANSTVÍ
SÚA Praha, Stará manipulace - Urbáře, odhady a inventáře, inv. č. 107
1564/1570, pap., 72 ff., čes., (čes.)., 33 x 22 cm, sešité sloţky. In: jako č. 400, ff. 59130
402
1651
NOVÝ OŘECHOV, STATEK
MZA Brno, E 25 Jezuité Brno, sign. 86 G
1651, papír, 6 ff., čes., 31 x 19 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
403
1658
NOVÝ OŘECHOV, STATEK
MZA Brno, F 61 Křiţanov, č. 77
1658, pap., 37 ff., čes., něm., 32,5 x 20,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
404
B. d.
NOVÝ OŘECHOV, STATEK
Ukl.j.
69
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
B. d. "Verzeichnus der Jenig Vrkunden... Welche a Heüet... dem Herrn Kaufer der
Herrschafft Krţizanaw... Außgehandiget seindt worden" z 11. 10. 1710 uvádí jako
"12. Ein Newes Urbarium mit grienen Schnitt undt in weißen pargament
eingebunden. 1 stuk" (MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 1574).
405
a 1598, b 1596
NOVÝ SVĚTLOV, PANSTVÍ A VASILSKO, LENNÍ STATEK
MZA Brno, F 280 Nový Světlov, inv. č. 1
a 1598, b 1596, pap., II+578 (recte 502) pp., čes., (čes.), 32,5 x 21 cm, polokoţená
vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
406
a 1617? b 1631
NOVÝ SVĚTLOV, PANSTVÍ A VASILSKO, LENNÍ STATEK
MZA Brno, F 280 Nový Světlov, inv. č. 2
a 1617? b 1631, pap., II+260 pp., čes., (čes.), 32,5 x 21 cm, polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
407
1663
NOVÝ SVĚTLOV, PANSTVÍ A VASILSKO, LENNÍ STATEK
MZA Brno, F 280 Nový Světlov, inv. č. 3
1663, pap., IV+402 pp., čes., (čes., něm.), 31,5 x 20 cm, bílá pergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
408
1731
NOVÝ SVĚTLOV, PANSTVÍ A VASILSKO, LENNÍ STATEK
MZA Brno, F 280 Nový Světlov
1731, 2 svazky, pap., 218 (recte 220) ff. a 576 (recte 578) pp., čes., něm., (něm.,
čes., lat.), 32 x 20,5/20 cm, pŧvodní polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
409
1500
OLBRAMKOSTEL, PROBOŠTSTVÍ
MZA Brno, G 1 Bočkova sbírka, č.3043
1500, pap., 4 ff., lat., čes., 33,5 x 20,5 cm, sloţená folia
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
410
1702-1776
OLDŘICHOVICE, VES
MZA Brno, F 70 Malenovice, inv. č. 43a
1702-1776, pap., 137 ff., čes., něm., 20 x 15 cm, pŧvodní koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
70
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
411
1726
OLOMOUC, MĚSTO
1726. Na urbář hospodářského direktoria se odvolává "Außkunfft Über die Caminen
der König. Haubt Stadt Olmütz 26. Septemb. 1757" (MZA Brno, E 58 Premonstráti N.
Říše, dodatek č. 46/8). Odvolávky v SOkA Olomouc nezjišťovány.
412
1606
OLOMOUC, MĚSTSKÝ STATEK
SOkA Olomouc, Město Olomouc, inv. č. 5076
1606, pap., 70 ff., čes., 29 x 18 cm. In: "Prţypisowe wsseligakych Smlauw,
doteykagiczy se Statku a Wsy Panu Olomauczianuw", ff. 59r-128r
413
1655
OLOMOUC, MĚSTSKÝ STATEK
SOkA Olomouc, Město Olomouc, inv. č. 5084
1655, pap., 352 (recte 354) ff., něm., (něm.), 31 x 20 cm, pŧvodní koţená vazba
414
1726
OLOMOUC, MĚSTSKÝ STATEK
SOkA Olomouc, Město Olomouc, inv. č. 5085
1726, pap., 283 ff., něm., 33 x 21 cm, pŧvodní bílá koţená vazba
415
1465
OLOMOUC, BISKUPSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 29a
1465, perg., 46 pp., lat., čes., 32,5 x 22,5 cm, pŧvodní bílá koţená měkká obálková
vazba s klopou
416
1639
OLOMOUC, BISKUPSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 29b
1639, perg., pap., 36 ff., něm., 19,5 x 16 cm, pŧvodní plátěná vazba
417
1651
OLOMOUC, BISKUPSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2344
1651, pap., 68 pp., čes., něm., (čes.), 32,5 x 20,5 cm, poloplátěná vazba
Ukl.j.
71
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
418
B. d.
OLOMOUC, KAPITULA
B. d. Na stará pergamenová registra se odvolává sumární soupis 1508, např. na ff.
17v, 18v či 31r (č. 419). "Ex vno atiquo Regesto" přepsány údaje k Seničce je
v urbáři vikářských prebend 1607, f. 88r (č. 420).
419
1508
OLOMOUC, KAPITULA
ZA Opava (Olomouc), Metropolitní kapitula Olomouc, inv. č. 2926
1508, perg., 34 ff., lat., (lat.), 34,5 x 27 cm. In: c. rkp., a ff. 14r-41v, b 43r-48r
420
a 1508, po 1621, 1607? b 1675
OLOMOUC, KAPITULA
ZA Opava (Olomouc), Metropolitní kapitula Olomouc, inv. č. 2950
a 1508, po 1621, 1607? b 1675, pap., 162 ff., a lat., (lat., čes.), b lat., 30 x 19,5 cm,
pŧvodní koţená vazba
421
a 1693, b 1694, c 1696, d 1689
OLOMOUC, KAPITULA
ZA Opava (Olomouc), Metropolitní kapitula Olomouc, inv. č. 2906
a 1693, b 1694, c 1696, d 1689, pap., ff. 10r-16r, 17r-19v, 21r-26r, 199r-201v, něm.,
31 x 20 cm. In: [Hřbetní štítek:] "Verschiedenes den Grafen Maximilian betreffend"
422
1720
OLOMOUC, KAPITULA
ZA Opava (Olomouc), Metropolitní kapitula Olomouc, inv. č. 2957
1720, pap., 108 ff., něm., lat., čes., 34 x 21,5 cm, pŧvodní polotuhá papírová vazba
423
1656
OLOMOUC, AUGUSTINIÁNI
1656. "Archiv Verzeichnis des Klosters Canonicorum regularium Lateranensium S.
Augustini zu allerheiligen in Ollmutz..." od J.nP. Cerroniho uvádí mezi knihami: "10
1656. Urbarium der Clösterlichen Güthern..." (MZA Brno, E 3 Augustiniáni Olomouc,
kn. č. 16).
424
1659
OLOMOUC, AUGUSTINIÁNI
1659. Tamtéţ "17 1659. Urbarium der Clösterlichen Güthern..."
Ukl.j.
72
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
425
1686
OLOMOUC, AUGUSTINIÁNI
1686. Tamtéţ "11 1686. Urbarium der Clösterlichen Güthern..."
426
B. d.
OLOMOUC, JEZUITÉ
B. d. Repertář archivu olomoucké koleje z 18. stol. uvádí se sign. H 6/3-6 "Urbaria in
quatuor Libris compacta omnium Bonorum Collegii" (MZA Brno, E 28 Jezuité
Olomouc, kn. č. 15).
427
1661?
OLOMOUC, KARTUZIÁNI
MZA Brno, E 40 Kartuziáni Olomouc, sign. X 6
1661?, pap., 23 ff., něm., (čes., lat.), 30,5 x 20 cm, sešité sloţky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
428
1669/1670
OLOMOUC, KARTUZIÁNI
MZA Brno, E 40 Kartuziáni Olomouc, sign. X 15
1669/1670, pap., 16 ff., něm., 21,5 x 15,5 cm, svázané sloţky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
429
1669/1671
OLOMOUC, KARTUZIÁNI
MZA Brno, E 40 Kartuziáni Olomouc, sign. X 13
1669/1671, pap., 30 ff., něm., (lat., něm.), 31,5 x 20,5 cm, sešité sloţky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
430
1681/1683
OLOMOUC, KARTUZIÁNI
MZA Brno, E 40 Kartuziáni Olomouc, sign. X 14
1681/1683, pap., 14 ff., něm., čes., 31 x 19,5 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
431
1683
OLOMOUC, KARTUZIÁNI
MZA Brno, E 40 Kartuziáni Olomouc, sign. X 5
1683, pap., a 2 ff. b 2 ff., něm., a 31 x 20 cm, b 30,5 x 20,5 cm, sloţená folia
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
73
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
432
1685?
OLOMOUC, KARTUZIÁNI
MZA Brno, E 40 Kartuziáni Olomouc, sign. X 14
1685?, pap., 13 ff., něm., (něm.), 32 x 20 cm, sloţená folia
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
433
1629
OLOMUČANY, VES
1629. Na urbář se odvolává urbář vsi Jezera 1711, f. 4v (č. 211). Srv. i Pozořice 1629
(č. 469).
434
1715
OLŠANY, VES
1715. Na urbář se odvolává "Summarische Zusammen Ziehung und Vollkommener
Inenthalt des alten Urbarii de dato 1. Mai Anno 1629... ferner der alten Urbarii de
Anno 1715 über das zugebaute Dörfel Olšan" ..., z něhoţ výpis Novotného.
Rg.: NOVOTNÝ 408 (v p. s Jezery jako urbář Pozořic a Nového Hradu 1711 a 1715,
v t. jako odhad).
435
1660
OPATOV, MĚSTEČKO
MZA Brno, F 16 Brtnice, inv. č. 97
1660, pap., 152 ff., něm., (něm.), 34 x 22 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
436
1711
OSIKOV, VES
ZA Opava (Olomouc), Bludov, b. d.
1711, pap., 1 f., něm., 33,5 x 22 cm, reţná plátěná vazba
437
1580
OSOBLAHA A KETŘ, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2493
1580, pap., 206 (recte 208) pp., čes., (čes., lat., něm.), 33/31,5 x 21,5 cm, svázané
sloţky
438
1649
OSOBLAHA, MĚSTO
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2499
1649, pap., 19 ff., něm., (něm.), 32 x 20 cm, sešit
Ukl.j.
74
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
439
B. d.
OSOVÁ, PANSTVÍ
B. d. Na urbář se odvolává "Summarischer Anschlag deß Gutts Ossowa und
Rogetin", dle NOVOTNÉHO (č. 377) asi z r. 1693 (MZA Brno, G 436 Kounicové, inv.
č. 3239).
440
1592
OSTROH, PANSTVÍ
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 623 (dříve sign. 689)
1592, pap., 571 (recte 572) ff., čes., (něm.), 31,5 x 20 cm, pŧvodní bílá koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
441
B. d.
OSTROH, PANSTVÍ
B. d. Na starý (1592) a nový urbář se odvolává sumář 1635 (např. f. 17v). Srv. č. 365.
442
1618
OTINOVES, ROZSTÁNÍ A HARTMANICE, VSI
1618. "Specification Aller deren nach zeitlichen Hintritt des... Johann Adam Andere
[!]... zu Liechtenstain... in dem Hochfürst. Archivo... vorhanden... Instrumenten" pod
sign. "Cc 39" uvádí "Vrbar Register vber die drey dörfer Otiniowes, Rostain und
Hartemanizer, so von den Jungfrauen von drnowiz zu der Herrschaft Plumerau [!]
erkhauft worden anno 1618" (MZA Brno, G 140 Ditrichštejnové, inv. č. 1720).
443
1734
PAČLAVICE, STATEK
MZA Brno, F 77 Pačlavice, inv. č. 74
1734, pap., 32 ff., čes., 34 x 22 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
444
1663?
PASKOV, PANSTVÍ
1663? Kartotéka zámeckého archivu ve Fulneku uvádí "1663-1681. Registra panství
paskovského. Něm. Fulnek, Zámek, XVIII, 1" (MZA Brno, G 10, inv. č. 1470 (dříve
sign. 1574), f. 390). Spolu s většinou těchto archiválií pravděpodobně shořel při
poţáru Říšského archivu v Opavě v r. 1945. Rg.: TUREK, s. 19 a 77.
445
1699
PASKOV, PANSTVÍ
Ukl.j.
75
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
ZA Opava, Paskov, inv. č. 1
1699, pap., IV+189 (recte 190) ff., něm., čes., (něm., čes.), 31,5 x 20,5 cm, novější
koţená vazba
446
1644
PELHŘIMOV, LENNÍ STATEK
ZA Opava, Hrozová, inv. č. 1
1644, pap., 12 ff., něm., (něm.), 33 x 20 cm, poloplátěná vazba
447
konec 15. stol.
PERNŠTEJN, PANSTVÍ
MZA Brno, G 1 Bočkova sbírka, č. 10132
konec 15. stol., pap., 4 ff., čes., 42,5 x 25,5 cm, sloţená folia
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
448
a 1591, b 1588
PERNŠTEJN, PANSTVÍ
MZA Brno, F 78 Pernštejn, č. 344
a 1591, b 1588, pap., III+309 (recte 311) ff., a čes., (čes., něm.), b čes., (čes.), 32 x
21 cm, polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
449
1637/1638
PERNŠTEJN, PANSTVÍ
MZA Brno, F 78 Pernštejn, č. 344/1
1637/1638, pap., I+196 (recte 197) ff., čes., (čes., něm.), 31,5 x 20 cm, polokoţená
vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
450
1655-1656
PERNŠTEJN, PANSTVÍ
MZA Brno, F 78 Pernštejn, č. 344/3
1655-1656, pap., 24 ff., čes., něm., 31,5 x 20,5 cm, polokoţenková vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
451
1660
PETROVICE A KRAHULOV, VSI
MZA Brno, F 16 Brtnice, inv. č. 107
1660, pap., 102 ff., něm., (něm.), 34 x 21,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
76
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
452
1690
PETŘVALD, LENNÍ STATEK
1690. Na urbář se odvolává příloha "Lit. B" k přípisu dvorské komise guberniu č.
1018 z 23. 6. 1778 (MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 55/P.K.).
453
1607
PÍSEČNÉ, STATEK
1607. "Repertorium Über die bei der... Guth Pießlinger Amts Kanzley befindliche...
Schriften..." uvádí jako "Nro 1 Altes Pießlinger Urbarium de ao 1607" (MZA Brno, F
184 Písečné, č. 33).
454
1700
PÍSEČNÉ, STATEK
1700. "Repertorium Über die Ungarschützer-, Pieslinger- und Zlabather Documenta
und Briefschafften Anno 1764" uvádí v oddílu pro Písečné a Slavětín jako č. 9 "1700.
Urbarium des Guthe Piesling in Copia und ist gegen den sich zu Piesling befindlichen
original den 2ten Decembris [1]731 collationiret worden" (MZA Brno, G 169
Collaltové, č. II 487, kde totéţ i v repertáři z r. 1769). Originál zaznamenán
v "Repertorium Über die bei der... Guth Pießlinger Amts Kanzley befindliche...
Schriften..." jako "Nro 8" (F 184 Písečné, č. 33).
455
1697
PLEŠOVEC, VES
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 53/P.K.
1697, pap., 2 ff., čes., něm., 37 x 22 cm, sloţené folio
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
456
1590
PLUMLOV, PANSTVÍ
MZA Brno, F 264 Plumlov, č. 835
1590, pap., perg., II+483 ff., čes., (čes., něm.), 32,5 x 21 cm, opravovaná pŧvodní
koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
457
1607
PLUMLOV, PANSTVÍ
MZA Brno, F 264 Plumlov, č. 837
1607, pap., I+37 ff., čes., 34 x 21,5 cm, pŧvodní polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
458
1618
PLUMLOV A LEDNICE, PANSTVÍ
Ukl.j.
77
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
MZA Brno, F 264 Plumlov, č. 836
1618, pap., 52 ff., čes., 30 x 20,5 cm, pŧvodní bílá pergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
459
1528
PŇOVICE, STATEK
1528. Předání register zmíněno v prodejní smlouvě Heralta Pňovského ze Sovince
z 24. 8. 1528 (MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 1126 (dříve sign. 894),
f. 269r tuţkou, regest v Archivu českém 20, 1902, s. 336).
460
1696
POLICE, PANSTVÍ
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 26/Z.K.
1696, pap., 2 ff., něm., 35,5 x 22 cm, sloţené folio
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
461
1697-1848
POPOVICE, VES
SOkA Kroměříţ, Obec Popovice, inv. č. 3
1697-1848, pap., 98 ff., čes., 30,5 x 19,5 cm, novější koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
462
1693
POTŠTÁT, PANSTVÍ
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 47/P.K.
1693, pap., a 1 f., b 2 ff., něm., 36 x 24 cm, folia
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
463
1744-1776
POTŦČNÍK, VES
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 48/O.K.
1744-1776, pap., 86 ff., něm., 20 x 16 cm, pŧvodní polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
464
1573
POUZDŘANY, PANSTVÍ
SÚA Praha, České oddělení dvorské komory IV, inv. č.
1573, pap., 78 ff., něm., 32 x 21,5 cm, pŧvodní měkká koţená vazba
po 1630/před 1637
465
POUZDŘANY, MĚSTEČKO
Ukl.j.
78
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
MZA Brno, F 18 Hlavní registratura Ditrichštejnŧ, inv. č. 7704
po 1630/před 1637, pap., 15 ff., něm., 31,5 x 21,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
466
1559?, 1570?
POZOŘICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 82 Pozořice, č. 595
1559?, 1570?, pap., 2 ff., čes., něm., 37 x 24 cm, sloţené folio
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
467
1572
POZOŘICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 82 Pozořice, č. 595
1572, pap., 2 ff., čes., 37 x 22,5 cm, sloţené folio
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
468
1587
POZOŘICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 82 Pozořice, č. 17
1587, pap., I+85 ff., čes., (čes.), 31 x 19,5 cm, pŧvodní měkká bílá pergamenová
vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
469
1629
POZOŘICE, VES
MZA Brno, F 82 Pozořice, č. 17a
1629, pap., 16 ff., čes., 32,5 x 21 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
470
1745
PRAKŠICE, LENNÍ STATEK
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 1658
1745, pap., 123 ff., něm., 35 x 21,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
471
1748
PRAKŠICE, LENNÍ STATEK
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 1666
1748, pap., 8 ff., něm., 35 x 22 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
79
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
472
1672
PRAVLOV, MĚSTEČKO
1672. Urbář uvádí inventář MZA Brno: RADIMSKÝ, Jiří - TRANTÍREK, Miroslav, F
119 Velkostatek Dolní Kounice. Strojopis. Brno 1957, v č. 453.
473
1574
PRŠTICE A VLASATICE, PANSTVÍ
MZA Brno, G 11 Sbírka rukopisŧ Františkova muzea, č. 604
1574, pap., 157 ff., čes., (něm.), 32 x 30,5 cm, koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
474
1629
PRUSINOVICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 145 Bystřice p. H., inv. č. 198a
1629, pap., 76 (recte 77) ff., čes., (čes.), 29,5 x 20 cm, polopergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
475
B. d.
PŘEMYSLOVICE, DÍL VSI
B. d. Na urbář se odvolává kupní smlouva z 10. 6. 1659 (MZA Brno, E 55
Premonstráti Klášterní Hradisko, sign. J 146).
476
B. d.
PŘEROV, PANSTVÍ
B. d. Inventář pozŧstalosti sv. p. Karla Jindřicha ml. z Ţerotína v Ivanovicích n. H.
z 15. 6. 1688 uvádí na f. 14r "N. 19. Ein Vhraltes Vrbarium der Herrschafft Preraw"
(MZA Brno. C 2, sign. Z 10).
477
1670
PŘEROV, PANSTVÍ
1670. "... Lauth deß von Ao 1670 Vernewerten Vrbarj..." sestaveny v r. 1689 2
odhady panství k jeho prodeji po smrti sv. p. Karla Jindřicha ml. z Ţerotína (MZA
Brno, C 2, sign. Z 10).
před 1585?
478
PŘEROV, MĚSTO
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 238 (dříve sign. 259)
před 1585?, pap., 3 ff., čes., (čes.), 31 x 20 cm. In: ["Kniha pamětí města Přerova"],
ff. 51r-53v
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
80
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
479
1660
PŘÍSEKA, VES
MZA Brno, F 16 Brtnice, inv. č. 99
1660, pap., 76 ff., něm., (něm.), 34 x 22 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
480
1636
PŘÍŠTPO, VES
MZA Brno, F 459 Jaroměřice n. R., inv. č. 994
1636, pap., 6 ff., čes., 30,5 x 10 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
481
B. d.
PTENÍ, STATEK
B. d. Na urbář se odvolává odhad z r. 1679 (MZA Brno, A 3, č. 430, f. 132v).
482
1539
RABENSBURG A HOHENAU, PANSTVÍ
1539. "Specification Aller deren nach zeitlichen Hintritt des... Johann Adam Andere
[!]... zu Liechtenstain... in dem Hochfürst. Archivo... vorhanden... nstrumenten" pod
sign. "Cc 20" s poznámkou "gehet ab" uvádí "Ein Versieglet[!] Register uber die
Herschaft Hohenau unnd Rabenspurgk mit aller zugehörung, so Herr Hartmann von
Liechtenstain seinem Sohn Hannß Christophen vermög seines Testaments für
seinen Theil zugetheihlt und vermacht hat, geschehen zu Wienn im 1539 Jahr" (MZA
Brno, G 140 Ditrichštejnové, inv. č. 1720).
483
1570
RABENSBURG A HOHENAU, PANSTVÍ
1570. Na urbář se odvolává "Vermerckt die Bruederlich Tailung all der liegenden ///
Guetter..." po Jiřím Hartmanu z Lichtenštejna z 10. 8. 1570. Všechny zápisy, včetně
o Lanţhotu na ff. 20r-22v, mají charakter sumárního urbáře (Lichtenštejnský zemský
archiv ve Vaduzu, Domácí archiv Lichtenštejnŧ, Rukopisy č. 61, např. f. 17v.
Mikrofilm v MZA Brno, G 160, č. 3610).
484
1644
RABENSBURG A HOHENAU, PANSTVÍ
MZA Brno, F 116 Rabensburg, č. 2
1644, pap., 12 ff., něm., 21,5 x 16 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
485
1672
RAČICE, PANSTVÍ
Ukl.j.
81
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
MZA Brno, F 84 Račice, č. 901
1672, pap., III+58 (recte 57) ff., něm., (něm., čes.), 32 x 20 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
486
1607
RADEŠÍN A BOBRŦVKA, VSI
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 115 (dříve sign. 113)
1607, pap., 8 ff., čes., 29 x 21 cm. In: "Urkunden, betreffend die Kloster-güter des
Klosters Saar (Böhm. Ţďár) in Mähren 1411-1613", ff. 199r-206r
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
po 1602/před 1622
487
RADLAS, STATEK
MZA Brno, E 39 Kartuziáni Královo Pole, sign. B 23
po 1602/před 1622, pap., 4 ff., čes., 32 x 20 cm, sloţená folia
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
488
1660
RADONÍN, VES
MZA Brno, F 16 Brtnice, inv. č. 104
1660, pap., 48 ff., něm., (něm.), 34 x 22 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
489
1406
RAJHRAD, BENEDIKTINI
SÚA Praha, Benediktini Břevnov, inv. č. 5
1406, pap., ff. 41v-46r, lat., 30,5 x 10 cm. In: "Urbář kláštera břevnovského"
490
1572
RAJHRAD, BENEDIKTINI
MZA Brno, E 6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 3502
1572, pap., 47 ff., čes., (čes., lat.), 30 x 19,5 cm. In: "Urbář 1569/1572, rejstříky
stavění sirotkŧ 1583, 1587-1589 a kniha rukojem[ství] 1582-1591 panství Rajhrad",
ff. 3-48
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
491
1619
RAJHRAD, BENEDIKTINI
1619. "Poniewadţ Hlawni Registra tehdaţ, kdyţ Klasster Reyhradsky w ginssych
neporţiadnych Drziteluw Rukau byl, Zmarţene gsau", přiloţil probošt Jiří Vojtěch
Kotelík z Hornštejna k odporu na pŧhon sv. p. Rudolfa z Teuffenbachu o platy
k Veveří jako přílohu "N. 1" přehled platŧ z Domašova jak je uvádí kniha s titulem
"Weytah z Register Hlawnich Statku Klasstera Reyhradskeho, yak mnoho Lide
poddanj Platuw stalych a ginych Powinnosti kozdorocţnie Dawati a wykonawati
Ukl.j.
82
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
Powinnj gsau, Psana 2. dne octobris Letha Panie 1619". Na konci knihy stojí, ţe
"Psana gsau tato Registra ode mnie Wacţlawa Sobka z Welkeho Teyncţe,
obywatele Miestecţka Reihradu, Pisarţe tyhoţ Klasstera Reyhradskyho, Amen.
Letha 1619 dne 2. Octobris" (MZA Brno, E 6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 3682, ff. 9v
a 11v-12r).
492
1629
RAJHRAD, BENEDIKTINI
MZA Brno, E 6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 3505
1629, pap., 12 ff., čes., 32 x 10,5 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
493
1631
RAJHRAD, BENEDIKTINI
MZA Brno, E 6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 3504
1631, pap., 6 ff., čes., (lat.), 30 x 10,5 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
494
RAJHRAD, BENEDIKTINI
MZA Brno, E 6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 3516
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
495
1663/1666
RAJHRAD, BENEDIKTINI
MZA Brno, E 6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 3506
1663/1666, pap., 9 ff., čes., něm., 31,5 x 20,5 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
496
1691
RAJHRAD, BENEDIKTINI
MZA Brno, E 6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 3518
1691, pap., 52 ff., něm., (něm.), 30,5 x 20,5 cm, pŧvodní zelená pergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
497
kolem 1720
RAJHRAD, BENEDIKTINI
MZA Brno, E 6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 3522
kolem 1720, pap., 93 ff., něm., 31,5 x 21 cm,, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
83
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
498
1765
RAJHRAD, BENEDIKTINI
MZA Brno, E 6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 3519
1765, pap., 24 ff., něm., 36,5 x 23,5 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
499
1771
RAJHRAD, BENEDIKTINI
MZA Brno E 6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 3520
1771, pap., 36 ff., něm., 23 x 18,5 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
500
1684
RAŠOVICE, VES
MZA Brno, F 11 Slavkov, inv. č. 4
1684, pap., 38 ff., čes., 32 x 21 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
501
1740
RATIŠOVICE, VES
MZA Brno, E 17 Dominikáni Znojmo, sign. II A 11
1740, pap., VI+154 pp., něm., (něm.), 32,5 x 22 cm, pŧvodní koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
502
1711
REJCHARTICE, VES
ZA Opava (Olomouc), Bludov, b. č.
1711, pap., 6 ff., něm., 33,5 x 21 cm, reţná plátěná vazba
503
1663
ROKYTNICE, VES
MZA Brno, E 28 Jezuité Olomouc, sign. P 9/13
1663, pap., 2 ff., čes., (lat.), 30,5 x 19,5 cm, sloţené folio
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
504
B. d.
ROSICE, PANSTVÍ
B. d. Na urbář se odvolává odhad vsi Omice z r. 1677 (MZA Brno, A 3, č. 429, f.
468r).
Ukl.j.
84
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
505
1755
ROSICE, MĚSTEČKO A PENDROV, VES
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 1152 (dříve sign. 1301)
1755, pap., XXII+140 ff., čes., něm., 48,5 x 32 cm, pŧvodní bílá koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
506
1705/1707
ROZSEČ, PANENSKÁ ROZSÍČKA A OLEŠNÁ, VSI
MZA Brno, E 58 Premonstráti Nová Říše, archiv, spisy č. 139
1705/1707, pap., 53 ff., čes., (čes.), 32,5 x 20 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
507
1615
RUDA NAD MORAVOU, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Ruda n.M., inv. č. 1
1615, pap., III+173 (recte 174) ff., čes., (čes., něm.), 31 x 19,5 cm, bílá pergamenová
vazba
508
1650/1651
RUDA NAD MORAVOU, PANSTVÍ
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 62/O.K.
1650/1651, pap., 2 ff., něm., 36 x 23,5 cm, sloţené folio
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
před 1546
509
RUDOLEC, PANSTVÍ
před 1546. Odkaz v listině Beneše Krčmy z Koněpas z 2. 5. 1546 (viz č. 512).
510
1585
RUDOLEC, PANSTVÍ
MZA Brno, G 169 Collaltové, č. I 2543
1585, pap., 114 ff., čes., (čes.), 30,5 x 20 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
511
1616
RUDOLEC, PANSTVÍ
MZA Brno, G 169 Collaltové, č. I 2543a
1616, pap., 52 ff., čes., (čes.,něm.), 30 x 20 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
85
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
512
1692
RUDOLEC, PANSTVÍ
MZA Brno, G 169 Collaltové, č. I 2543b
1692, pap., 44 ff., čes., něm., lat., (čes., něm.), 32 x 20,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
513
1660
RUDOLEC, VES
MZA Brno, F 194 Černá-Rudolec. č. 6
1660, pap., II+82 (recte 80) ff., něm., (něm.), 32,5 x 21 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
514
1590/1595
RUMBERK, LENNÍ STATEK
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2728
1590/1595, pap., 17 ff., čes., (lat.), 22 x 16,5 cm, sešit
515
1682
RUSAVA, VES
SOkA Kroměříţ, Obec Rusava, inv. č. 37
1682, pap., 4 ff., čes., 32 x 20 cm, sloţená folia
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
516
1687
RUSAVA, VES
SOkA Kroměříţ, Obec Rusava, inv. č.39
1687, pap., 8 ff., něm., 31 x 20 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
517
1660
RYCHLOV, VÍSKA, BRODCE A HRUTOV, VSI
MZA Brno, F 16 Brtnice, inv. č. 105
1660, pap., 98 ff., něm., (něm.), 34 x 22 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
518
1629
RYMICE, STATEK
MZA Litoměřice (Ţitenice), Lobkovicové roudničtí, sign. L 8/12
1629, pap., 30 ff., čes., (čes.), 31,5 x 20 cm, sešit
Ukl.j.
86
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
519
1629
ŘÍCMANICE, VES
1629. Na urbář se odvolává urbář vsi Jezera 1711, f. 4v (č. 211). Srv. i Pozořice 1629
(č. 469).
520
B. d.
SÁDEK, PANSTVÍ
B. d. Na starý urbář se odvolávají odhady statku z r. 1674 a 1675 (MZA Brno, A 3, č.
429, ff. 131v, 306r, 314v a 346v).
521
1714
SÁDEK, PANSTVÍ
MZA Brno, F 195 Sádek-Rokytnice, inv. č. 1
1714, pap., 158 ff., něm., čes., 32 x 21 cm, polopergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
522
1685
SENICE NA HANÉ, SENIČKA A VOJNICE, VSI
ZA Opava (Olomouc), Metropolitní kapitula Olomouc, inv. č. 2956
1685, pap., 14 ff., něm., (něm.), 29 x 18 cm, červená polotuhá kartonová vazba
523
1715
SKALICE A SLATINA, STATKY
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 253 (dříve sign. 275)
1715, pap., I+277 ff., něm., (něm.), 32,5 x 21,5 cm, pŧvodní zelená pergamenová
vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
524
1689
SKLENÉ, VES
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 55/O.K.
1689, pap., 8 ff., něm., 36 x 23,5 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
525
1617/1618
SLAVĚTICE, STATEK
MZA Brno, F 149 Dalešice, č. 2
1617/1618, pap., 20 ff., něm., čes., 29 x 19,5 cm. In: [Tuţkou na předsádce:]
"Slavětice kniha zápisŧ o maj. zál.", ff. 1r-20v
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
87
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
526
1629
SLAVÍKOVICE, VES
1629. Dle výtahu Novotného obdoba opisŧ urbářŧ pro Pozořice (č. 469) a Vítovice (č.
664).
Rg.: NOVOTNÝ 406 (s Pozořicemi a Vítovicemi jako urbář panství Pozořice 1629).
527
1597
SLAVKOV U BRNA, PANSTVÍ
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 1007
1597, pap., 145 ff., čes., (čes.), 30 x 20 cm, konzervovaná pŧvodní pergamenová
vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
528
1611
SLAVKOV U BRNA, PANSTVÍ
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 382
1611, pap., III+218 (recte 217) ff., čes., (čes.), 31 x 20 cm, pŧvodní bílá koţená
vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
529
1611, 1658
SLAVKOV U BRNA, PANSTVÍ
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 1008
1611, 1658, pap., 115 ff., něm. (něm.), 32,5 x 19,5 cm, konzervovaná pŧvodní
polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
530
1617
SLAVKOV U BRNA, ŢDÁNICE, UHERSKÝ BROD A LOMNICE, PANSTVÍ
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 381
1617, pap., 66 ff., čes., (čes.), 31 x 20 cm. In: ["Dělení majetku Oldřicha z Kounic 7.
4. 1617"], ff. 1r-66r
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
531
1662
SLAVONICE, ŠPITÁL
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 25/J.K.
1662, pap., 2 ff., něm., 36 x 23 cm, sloţené folio
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
532
1660
SMRČNÉ A BRANSOUZE, VSI
MZA Brno, F 16 Brtnice, inv. č. 102
Ukl.j.
88
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
1660, pap., 120 ff., něm., (něm.), 32 x 22 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
po 1656/před 1668, 1700
533
SOKOLNICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 89 Sokolnice, č. 1497
po 1656/před 1668, 1700, pap., 11 ff., něm., 32 x 21,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
534
1543
SOVINEC, PANSTVÍ
1543. Na registra Ješka Pňovského ze Sovince, vydaná při prodeji panství, se
odvolává urbář 1582, f. 2r.
535
1563
SOVINEC, PANSTVÍ
1563. Srv. tituly urbářŧ 1582, 1609 a 1618.
536
1582
SOVINEC, PANSTVÍ
ZA Opava, Dolní Dlouhá Loučka - Sovinec, inv. č. 13
1582, pap., I+226 ff., čes., něm., lat., (čes., něm.), 33 x 20,5 cm, koţená vazba
537
1609
SOVINEC, PANSTVÍ
ZA Opava, Dolní Dlouhá Loučka - Sovinec, inv. č. 14
1609, pap., II+213 ff., něm., 33 x 23 cm, polokoţená vazba
538
1618
SOVINEC, PANSTVÍ
ZA Opava, Dolní Dlouhá Loučka - Sovinec, inv. č. 15
1618, pap., I+213 ff., čes., něm., (něm., čes.), 31,5 x 20 cm, pŧvodní bílá koţená
vazba
539
1629
SOVINEC, PANSTVÍ
ZA Opava, Dolní Dlouhá Loučka - Sovinec, inv. č. 16
1629, pap., III+313 ff., něm., (něm.), 31 x 20 cm, koţená vazba
Ukl.j.
89
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
540
1666
SOVINEC, PANSTVÍ
ZA Opava, Dolní Dlouhá Loučka - Sovinec, inv. č. 18
1666, pap., 278 ff., něm., 30 x 19,5 cm, pŧvodní bílá koţená vazba
541
1623
SPÁLOV, STATEK
ZA Opava, Spálov, inv. č. 18
1623, pap., II+42 ff., něm., (něm., čes.), 31 x 20 cm, bílá pergamenová vazba
542
1641
SPÁLOV, STATEK
ZA Opava, Spálov, inv. č. 17
1641, pap., 74 (recte 76) ff., něm., (něm.), 31,5 x 20 cm, pŧvodní koţená vazba
543
a, b 1695, c 1696
SPÁLOV, STATEK
ZA Opava, Spálov, inv. č. 18b
a, b 1695, c 1696, pap., 8 ff., něm., 33 x 11 cm, reţná plátěná vazba
544
1745
SPÁLOV, STATEK
ZA Opava, Spálov, inv. č. 18a
1745, pap., 60 ff., něm., (něm.), 44 x 28 cm, rozpadlá a poškozená koţená vazba
545
1660
STARÁ ŘÍŠE, MĚSTEČKO
MZA Brno, F 16 Brtnice, inv. č. 95
1660, pap., 141 ff., něm., (něm.), 34 x 21,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
546
1605
STARÉ BRNO, CISTERCIAČKY
1605. Srv. titul urbáře 1673.
547
1673
STARÉ BRNO, CISTERCIAČKY
Ukl.j.
90
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
MZA Brno, F 81 Velkostatek Královo Pole, Řečkovice a Staré Brno, (dříve AM Brna,
Rukopisy, č. 7257)
1673, pap., II+268 (recte 252) ff., čes., něm., (něm., čes.), 32,5 x 20,5 cm, pŧvodní
bílá pergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
548
1685
STARÉ HOBZÍ, STATEK
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 555 (dříve sign. 610)
1685, pap., 18 ff., něm., 22,5 x 16,5 cm, poloplátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
549
1661/1662
STARÉ MĚSTO, MĚSTO
SOkA Šumperk, Město Staré Město, inv. č. 55b
1661/1662, pap., 46 ff., něm., (něm.), 31,5 x 19,5 cm, sešité sloţky
550
1497?
STARÝ JIČÍN, PANSTVÍ
1497? Register se dovolává pŧhon Jana z Kunovic v souvislosti s koupí panství od
Petra ze sv. Jiří a Pezinku (MZA Brno, A 3, č. 686, f. 209r).
551
1605
STARÝ JIČÍN, PANSTVÍ
1605. Výtah o dvoře v Hostašovicích v rektifikačním protokolu z 5. 7. 1755 (MZA
Brno, D 2, č. 68) a výtah o lesích, který je přílohou "B" k dopisu janovického hejtmana
Jiřího Arnošta Hasnika z 28. 1. 1678 (tamtéţ, G 140 Ditrichštejnové, inv. č. 1654, ff.
613, 621-623).
552
1652
STAŘÍČ, SVOBODNÉ FOJTSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, č. 2253
1652, pap., 2 ff., čes., 31 x 19,5 cm. In: "... Registra Hlawnij duochodnij Panstwj
Hukwaldskyho... 1581" (1. exemplář), ff. 72r-73r
553
1616
STIKOVEC, LENNÍ STATEK
ZA Opava (Olomouc), Lenní dvŧr Kroměříţ, sign. R V c 1/5
1616, pap., 6 ff., čes., 33 x 21 cm, sešit
Ukl.j.
91
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
554
1662
STRÁNECKÁ ZHOŘ, PANSTVÍ
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 809/1-2 (dříve sign. 891a, b)
1662, 2 svazky, pap., 263 (recte 266) ff. a I+314 (recte 317) ff., čes., (čes., něm.),
30,5/31 x 20,5/20 cm, pŧvodní červená pergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
555
1695
STRÁNECKÁ ZHOŘ, PANSTVÍ
MZA Brno, F 209 Velké Meziříčí, inv. č. 2
1695, pap., 234 ff., něm., (něm.), 33,5 x 21 cm, pŧvodní ţlutá pergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
556
B. d.
STRÁŢNICE, PANSTVÍ
B. d. "Paragraphus Literarum Venditionalium Dominii Straznicza de Anno 1499
urbario eiusdem dominii insertas pag. 6" o lesích na uherských hranicích v MZA
Brno, G 146 Magnisové, inv. č. 3. Snad míněn urbář z r. 1546, jehoţ datum omylem
v titulu výtahu z urbáře z r. 1617 (srv. č. 557).
557
1617
STRÁŢNICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 90 Stráţnice, inv. č. 5
1617, pap., 443 (recte 447) ff., čes., (čes., něm.), 32,5 x 20 cm, novější koţená
vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
558
1709
STRÁŢNICE, MĚSTO
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 1526
1709, pap., 6 ff., čes., 30,5 x 20 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
559
1687
STUDENEC, VES
SOkA Prostějov, Obec Studenec, b. č.
1687, pap., 81 ff., čes., (čes.), 26 x 18 cm, pŧvodní koţená vazba
560
1682
SVATOBOŘICE, STATEK
1682. Uveden s milotickým urbářem z r. 1611 v "Jnventarium Deren... Schriften, so
beschehen den 1. July 1717 durch Herrn-Buch-halter [Jindřich Matyáš] faber vnd
Phillip Pernhardt [=hejtman panství]" jako "No 1mo Swatoborziter Urbarium in
Ukl.j.
92
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
Praunen Kolb Leder Eingebunden von der graffin Susanna Catharina von
Dietrichstain, gebohrne Zastrzizlin, Vnterschrieben sambt Milotitzer: St[ück] 2" (MZA
Brno, F 73 Milotice, inv. č. 199, s datem 1682 v repertáři inv. č. 202, sign. IX 7 1).
S Noppovou signaturou zámeckého archivu V 8 12 cituje urbář ještě Vlastivěda
moravská: HURT, Rudolf a kolektiv, Kyjovsko, Brno 1970, např. s. 419 a 426.
561
1627
SVITAVY, MĚSTO A MĚSTSKÝ STATEK
1627. Na urbář se odvolává titul urbáře z r. 1653.
562
a 1653, b 1674
SVITAVY, MĚSTO A MĚSTSKÝ STATEK
SOkA Svitavy, Město Svitavy, inv. č. 315
a 1653, b 1674, pap., 147 (recte 151) ff., něm., (něm.), 30,5 x 20 cm, polokoţená
vazba
563
1746
ŠARDICE, VES
MZA Brno, E 4 Augustiniáni Brno, sign. 13 II 19
1746, pap., 282 ff., něm., čes., lat., (něm., čes., lat.), 33 x 21,5 cm, pŧvodní bílá
koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
564
1690
ŠEBETOV, PANSTVÍ
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 34/O.K.
1690, pap., 2 ff., čes., 32 x 20,5 cm, sloţené folio
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
565
1668
ŠLAPANICE, MĚSTEČKO
SOkA Brno-venkov, Městečko Šlapanice, inv. č. 12
1668, pap., 10 ff., čes., (čes.), 32 x 21,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
566
1548
ŠPILBERK, HRAD
AM Brna, Rukopisy, č. 7094
1548, pap., I+54 ff., čes., (něm., čes.), 21,5 x 16,5 cm, pŧvodní koţená vazba
Ukl.j.
93
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
567
1632
ŠTÁBLOVICE, LENNÍ STATEK
MZA Brno, G 140 Ditrichštejnové, inv. č. 1633
1632, pap., 10 ff., čes., 31 x 10 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
a po 1550?, b před 1550?
568
ŠTARNOV, VES
ZA Opava (Olomouc), Šternberk, inv. č. 51a
a po 1550?, b před 1550?, pap., 4 ff., čes., 33,5 x 22,5 cm, reţná plátěná vazba
569
1515
ŠTERNBERK, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Šternberk, inv. č. 42
1515, pap., I+141 ff., čes., (něm., čes.), 31 x 22 cm, pŧvodní koţená vazba
570
1531
ŠTERNBERK, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Šternberk, inv. č. 43
1531, pap., I+145 (recte 152) ff., čes,. (čes.), 30 x 20 cm, pŧvodní koţená vazba
571
1546
ŠTERNBERK, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Šternberk, inv. č. 44
1546, pap., 205 (recte 213) ff., čes., (čes.), 31 x 20,5 cm, koţená vazba
572
1599
ŠTERNBERK, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Šternberk, inv. č. 45
1599, pap., I+285 ff., čes., (čes., něm.), 31,5 x 21,5 cm, koţená vazba
573
1648/1652
ŠTERNBERK, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Šternberk, inv. č. 48
1648/1652, pap., IX+663 (recte 659) ff., něm., (něm.), 31 x 19,5 cm, pŧvodní koţená
vazba
574
1664
ŠTERNBERK, PANSTVÍ
Ukl.j.
94
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
ZA Opava (Olomouc), Šternberk, inv. č. 49
1664, pap., II+682 (recte 687) ff., něm., (něm.), 33 x 21 cm, novější koţená vazba
575
B. d.
ŠTERNBERK, AUGUSTINIÁNI
B. d. Na stará urbární registra, pokud nebyla pouze registry statku Výšovice, se
odvolává urbář 1679, f. 76v a 115v.
576
1679
ŠTERNBERK, AUGUSTINIÁNI
MZA Brno, E 5 Augustiniáni Šternberk, kn. č. 2
1679, pap., III+231 (recte 227) ff., čes., 31,5 x 20 cm, pŧvodní bílá koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
577
1765
ŠTERNBERK, AUGUSTINIÁNI
MZA Brno, E 5 Augustiniáni Šternberk, kn. č. 7
1765, pap., 263 ff., něm., (něm.), 35,5 x 23 cm, pŧvodní bílá koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
578
1724
ŠTÍPA, VES
MZA Brno, F 68 Lukov, inv. č. 3a
1724, pap., 24 ff., čes., (čes.), 30 x 20 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
579
1612
ŠTUNDORF, LENNÍ STATEK
1612. Výtah o robotních povinnostech z odhadního urbáře [Bohuslava?] Pavlovského
je přílohou "Nrus 2dus" k podání přerovského krajského hejtmana guberniu č. 1102
z 31. 7. 1778. Datování urbáře v příloze ./. k č. 207 z 9. 10. 1778 (MZA Brno, B 1
Gubernium, sign. R 136, č. 59/P.K.).
580
1629
ŠUMICE, VES
1629. Na urbář se odvolává urbář vsi Jezera 1711, f. 4v. (č. 211). Srv. i Pozořice
1629 (č. 469).
581
1577
TELČ, PANSTVÍ
Ukl.j.
95
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
SOA Třeboň (Jindřichŧv Hradec), Páni z Hradce, inv. č. 423
1577, pap., II+136 ff., čes., (čes.), 21 x 15 cm, novější zlatá brokátová vazba "
582
1582
TELČ, PANSTVÍ
SOA Třeboň (Jindřichŧv Hradec), Páni z Hradce, inv. č. 424
1582, pap., 313 ff., čes., (čes., něm.), 21 x 17 cm, koţená vazba
583
1582
TELČ, PANSTVÍ
MZA Brno, G 263 Podstatští-Lichtenštejnové, inv. č. 389
1582, pap., 261 (recte 263) ff., čes., (čes.), 40 x 27 cm, polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
584
1590
TELČ, PANSTVÍ
MZA Brno, G 263 Podstatští-Lichtenštejnové, inv. č. 390
1590, pap., II+236 ff., čes., (čes., něm.), 32,5 x 20,5 cm, konzervovaná pŧvodní bílá
pergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
585
1654
TELČ, PANSTVÍ
MZA Brno, F 239 Telč, inv. č. 3
1654, pap., I+439 (recte 442) ff., čes., něm., (čes., něm.), 31 x 20 cm, koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
586
1721/1725
TELČ, PANSTVÍ
MZA Brno, G 263 Podstatští-Lichtenštejnové, inv. č. 392
1721/1725, pap., II+851 (recte 876) pp., něm., čes., lat., (něm., čes., lat.), 45 x 30
cm, novější koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
587
1610
TĚŠNOVICE, FARA
MZA Brno, E 67 Matriky, inv. č. 8415
1610, pap., 3 ff., čes., (čes.), 30 x 19 cm. In: "Matrika fary Těšnovice", ff. 94r-96r
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
96
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
588
1632
TIŠNOV, CISTERCIAČKY
MZA Brno, E 10 Cisterciačky Tišnov, kart. č. 53
1632, pap., 30 ff. (včetně vnitřního obalu), čes., (čes.), 31,5 x 20,5 cm, sešit ve 2
obalech
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
589
1653
TIŠNOV, CISTERCIAČKY
MZA Brno, E 10 Cisterciačky Tišnov, sign. Z 6
1653, pap., XVII+275 (recte 272) ff., čes., (čes.), 31,5 x 20,5 cm, pŧvodní bílá koţená
vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
590
1533
TOVAČOV, PANSTVÍ
1533. Citace z urbáře v protokolu z 29. 12. 1778 u č. 880 z 22. 1. 1779 (MZA Brno, B
1 Gubernium, sign. R 136, č. 35/O.K.) jsou většinou shodné se sumářem 1597 (č.
593).
591
1567
TOVAČOV A PŘEROV, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Tovačov, inv. č. 582
1567, pap., 265 ff., čes., (čes.), 32 x 21 cm, stará bílá koţená vazba
592
1590?
TOVAČOV, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Tovačov, inv. č. 583
1590?, pap., 64 (recte 63) ff., čes., 32 x 20,5 cm, polopergamenová vazba
593
1597
TOVAČOV, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Tovačov, inv. č. 584
1597, pap., IV+79 (recte 75) ff., čes., (čes., lat.), 31 x 20 cm, novější bílá
pergamenová vazba
594
1615
TOVAČOV, PANSTVÍ
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 671 (dříve sign. 742)
1615, pap., V+242 (recte 241) ff., čes., (čes., něm.), 30,5 x 19 cm, novější bílá
koţená vazba
Ukl.j.
97
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
595
1679
TOVAČOV, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Tovačov, inv. č. 585
1679, pap., 351 ff., čes., (čes.), 32 x 20,5 cm, pŧvodní koţená vazba
596
kolem 1598
TRNÁVKA, PANSTVÍ
MZA Brno, F 75 Moravská Třebová I, č. 718
kolem 1598, pap., IV+122 (recte 128) pp., čes., (čes.), 33 x 21,5 cm, moderní plátěná
bordó vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
597
1622?, 1628?
TRNÁVKA, PANSTVÍ
1622?, 1628? E. SCHWAB v Beiträge zur mährischen Siedlungsgeschichte.
Anlagen. I. Mährisch-Trübauer Handschriften des Liechtensteinarchivs (Wien).
ZDVGMS, 15, 1911, s. 205 uvádí: "Türnau:... mittleres Urbar angelegt ca. 1622 bei
den Akten T 2". Nepochybně totoţný s urbářem, jehoţ obsah bez udání dŧvodu
datace a místa uloţení podal J. HORŇANSKÝ, Urbář statku Trnavského l. 1628. SA,
3, 1904, s. 49-56.
Rg.: NOVOTNÝ (jen v t. k 1628).
598
1658
TRNÁVKA, PANSTVÍ
MZA Brno, F 75 Moravská Třebová II, č. 6
1658, pap., I+34 ff., čes., (čes., něm.), 32,5 x 21,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
599
1556
TŘEBÍČ, PANSTVÍ
MZA Brno, F 200 Třebíč, č. 131
1556, pap., 155 ff., čes., (čes.), 32,5 x 22 cm, polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
600
1573
TŘEBÍČ, PANSTVÍ
MZA Brno, F 200 Třebíč, č. 132
1573, pap., 134 ff., čes., (čes., něm.), 31 x 21 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
98
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
601
1596/1604
TŘEBÍČ, PANSTVÍ
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 313 (dříve sign. 350)
1596/1604, pap., 73 ff., čes., 31,5 x 21,5 cm, pŧvodní měkká pergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
602
1607/1608
TŘEBÍČ, PANSTVÍ
MZA Brno, F 200 Třebíč, č. 133
1607/1608, pap., IV+506 pp., čes., (čes.), 31 x 20 cm, pŧvodní pergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
603
1649
TŘEBÍČ, PANSTVÍ
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 30/J.K.
1649, pap., celkem 8 ff., něm., čes., 37 x 23,5/24 cm, sloţená folia
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
604
1654
TŘEBÍČ, PANSTVÍ
MZA Brno, F 200 Třebíč, č. 134
1654, pap., IV+244 ff., čes., (čes.), 30,5 x 20 cm, starší polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
605
1723-1751
TŘEBÍČ, PANSTVÍ
MZA Brno, F 200 Třebíč, č. 144
1723-1751, pap., VI+234 ff., něm., čes., (něm.), 33 x 21 cm, pŧvodní koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
606
1736
TŘEMEŠEK, STATEK
ZA Opava (Olomouc), Velké Losiny, inv. č. 19
1736, pap., I+32 ff., něm., 47 x 29,5 cm, pŧvodní koţená vazba
607
1756
TULEŠICE, STATEK
MZA Brno, F 92 Tavíkovice a Tulešice - Černákovice, č. 76
1756, pap., 247 ff., čes., něm., (čes., něm.), 45 x 31,5 cm, pŧvodní bílá koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
99
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
608
B. d.
TULEŠICE, VES
B. d. V odhadech ze 7. 7. 1664 a 11. 7. 1667 uvádí se hodnota poddanských platŧ
tehdy pusté vsi "laut eines darümber von dem gemelten dorff gefertigten Registers"
(MZA Brno, A 3, č. 427, ff. 109r a 306r).
609
B. d.
TUŘANY, LENNÍ STATEK
B. d. Na starý kupní urbář se odvolává následující urbář 1594.
610
1594
TUŘANY, LENNÍ STATEK
MZA Brno, E 6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 2644
1594, pap., 6 ff., něm., 31,5 x 20,5 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
611
1695
TUŘANY, LENNÍ STATEK
MZA Brno, E 6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 2644
1695, pap., 12 ff., něm., 22 x 18 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
612
1740
TVOŘIHRÁZ, VES
MZA Brno, E 17 Dominikáni Znojmo, sign. II A 9
1740, pap., VI+378 (včetně předsádek) pp., něm., (něm., lat.), 33 x 21,5 cm, pŧvodní
koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
613
1520
TVRDONICE A LANŢHOT, STATKY
MZA Brno, F 43 Břeclav, č. 1
1520, pap., 12 ff., něm., 35,5 x 21,5 cm, lepenková vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
614
1628
UHERČICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 202 Uherčice, č. 5a
1628, pap., III+59 ff., něm., (něm.), 30,5 x 20 cm, konzervovaná pŧvodní bílá
pergamenová vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
100
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
615
1642?
UHERSKÉ HRADIŠTĚ, MĚSTO A MĚSTSKÝ STATEK
MZA Brno, G 2 Nová sbírka, č. 162/61
1642?, pap., 6 ff., čes., 32,5 x 21 cm, sloţená folia
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
616
B. d.
UHERSKÉ HRADIŠTĚ, MĚSTO A MĚSTSKÝ STATEK
B. d. "Vegtah Panum Paterum Jesuvitum z Knieh Vrbarnich, czo tak Za Kaţdy
Termin do hradisstskych duchodu dawagj" z 6. 3. 1675 v MZA Brno, E 31 Jezuité
Uherské Hradiště, sign. D 1 2. Obecně odkaz na starý urbář v novém z r. 1678 na f.
132r (srv.č. 617).
617
1678
UHERSKÉ HRADIŠTĚ, MĚSTO A MĚSTSKÝ STATEK
SOkA Uherské Hradiště, Město Uherské Hradiště II, inv. č. 79
1678, pap., 428 ff., čes., (čes., něm.), 32 x 20 cm, koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
618
a1615, b1624, c1627, d1627/1632, e1657
UHERSKÝ BROD, PANSTVÍ
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 1436
a 1615, b 1624, c 1627, d 1627/1632, e 1657, pap., 184 (recte 185) ff., a-d čes., e
něm., (a čes., něm., b-d čes.), 30,5 x 19,5 cm, pŧvodní bílá měkká koţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
619
1671
UHERSKÝ BROD, PANSTVÍ
MZA Brno, F 281 Uherský Brod, inv. č. 4
1671, pap., IV+594 (recte 604) pp. včetně předsádek, něm., (něm., čes.), 31 x 20 cm,
pŧvodní polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
620
1727
UNIČOV, MĚSTO
SOkA Olomouc, Město Uničov, inv. č. 928
1727, pap., 44 ff., něm., (něm.), 32,5 x 22 cm, pŧvodní koţená vazba
621
1727
UNIČOV, MĚSTSKÝ STATEK
MZA Brno, B 19 Vyvazovací operáty, č. 362
1727, pap., 47 ff., něm., (něm.), 32,5 x 21 cm, pŧvodní koţená vazba
Ukl.j.
101
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
622
B. d.
ÚSOV, PANSTVÍ
B. d. Na dvoje stará registra, z toho jedna z doby Kryštofa z Boskovic, se odvolává
urbář 1564 (ff. 22r a 114r bis).
623
1564
ÚSOV, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Úsov - Nové Zámky, inv. č. 1
1564, pap., 134 (recte 136) ff., čes., (čes., něm.), 33,5 x 22 cm, bílá pergamenová
vazba
624
1588
ÚSOV, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Úsov - Nové Zámky, inv. č. 2
1588, pap., perg., VII+222 (recte 223) ff., čes., (čes., něm.), 33,5 x 20,5 cm, koţená
vazba
625
1659
ÚSOV, PANSTVÍ
1659. Na německý urbář se odvolává jednak protokol z 28. 6. 1779 u č. 286 z 9. 7.
1779 (MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 59/O.K.), jednak urbář 1588 (ff. 95r,
149v a 149r bis).
626
1734
ÚSOV, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Úsov - Nové Zámky, inv. č. 3
1734, pap., 76 ff., něm., (něm.), 32 x 20 cm, opravovaná polokoţená vazba
627
1629
ÚTĚCHOV, VES
1629. Na urbář se odvolává urbář vsi Jezera 1711, f. 4v. (č. 211). Srv. i Pozořice
1629 (č. 469).
628
1676
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ A ROŢNOV POD RADHOŠTĚM, PANSTVÍ A VALAŠSKÉ
MEZIŘÍČÍ, LENNÍ STATEK
ZA Opava, Valašské Meziříčí - Roţnov, inv. č. 195
Ukl.j.
102
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
1676, pap., VIII+501 (recte 505) pp., čes., (něm.), 30 x 19 cm, poškozená pŧvodní
bílá? pergamenová vazba
629
1627
VALEČ, STATEK
MZA Brno, G 140 Ditrichštejnové, inv. č. 392
1627, pap., 20 ff., čes., 32 x 20 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
630
kolem 1730
VALEČ, STATEK
MZA Brno, F 149 Dalešice, č. 3
kolem 1730, pap., 4 ff., čes., (čes.), 33 x 21,5 cm, reţná plátěná vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
631
1539
VALTICE A HAGENBERG, PANSTVÍ
1539. "Specification Aller deren nach zeitlichen Hintritt des... Johann Adam Andere
[!]... zu Liechtenstain... in dem Hochfürst. Archivo... vorhanden... Instrumenten" pod
sign. "Cc 21" uvádí "Ein Versieglet [!] Register uber die Herschaft Feldtperg unnd
Haggenberg mit aller zugehörung unnd anderen mehr fleken, so Herr Hartmann von
Liechtenstain seinem Sohn geörgen Hartmann vermög seines Testaments
zugetheillet unnd zugeordtnet, geschehen zu Wienn im 1539 Jahr" s poznámkou
"gehet ab" (MZA Brno, G 140 Ditrichštejnové, inv. č. 1720).
632
1570
VALTICE, PANSTVÍ
LZA Vaduz, Domácí archiv Lichtenštejnŧ, Rukopisy č. 60
1570, pap., IV+309 (recte 310) ff., něm., (něm.), 40 x 28 cm, pŧvodní pergamenová?
vazba
633
1599/1615
VELEHRAD, CISTERCIÁCI
MZA Brno, C 8 Moravské zemské právo, sign. 266
1599/1615, pap., 2 ff., čes., něm., 31,5 x 21 cm, sloţené folio
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
634
1675
VELEHRAD, CISTERCIÁCI
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 38/H.K.
1675. Z urbáře, na který je v signatuře více odvolávek, se zachovaly jen výtahy "N.
4tus" (a) a "10" (b) jako přílohy k protokolu z 14. 2. 1776 u č. 701 z 26. 2. 1776.
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
103
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
635
B. d.
VELKÁ BYSTŘICE, PANSTVÍ A TRŠICE, STATEK
B. d. Na stará registra se odvolává urbář 1677, ff. 35r, 58v a 74r.
636
1677
VELKÁ BYSTŘICE, PANSTVÍ A TRŠICE, STATEK
ZA Opava (Olomouc), Metropolitní kapitula Olomouc, inv. č. 2955
1677, pap., 116 (recte 117) ff., něm., (něm.), 31,5 x 20 cm, koţená vazba
637
1617-1700
VELKÁ NAD VELIČKOU, MĚSTEČKO
MZA Brno, F 90 Stráţnice, inv. č. 6
1617-1700, pap., 278 ff., čes., (čes.), 20 x 15 cm, polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
638
1711
VELKÁ NAD VELIČKOU, MĚSTEČKO
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 1526
1711, pap., 12 ff., čes., 31,5 x 10 sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
639
1713
VELKÁ NAD VELIČKOU, MĚSTEČKO
MZA Brno, Kounicové, inv. č. 1526
1713, pap., 8 ff., čes., 32,5 x 19,5 cm, sešit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
640
1577
VELKÉ LOSINY
ZA Opava (Olomouc), Velké Losiny, inv. č. 15
1577, pap., 263 (recte 262) ff., čes., 32,5 x 21,5 cm, konzervovaná pŧvodní koţená
vazba
641
1587/1589
VELKÉ LOSINY
ZA Opava (Olomouc), Velké Losiny, inv. č. 16
1587/1589, pap., 337 ff., čes., (čes., něm.), 33,5 x 22 cm, pŧvodní koţená vazba
642
1591
VELKÉ LOSINY, PANSTVÍ
Ukl.j.
104
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
1591. Podle Novotného výtahu, pořízeného v losinské pobočce Zemědělskolesnického archivu v Janovicích, kniha v měkké červené kŧţi o 547 ff. s titulem
"Ullersdorfer Zins Register. 1591". Podle SEDLÁČKA (c. d.) byl v SOkA Šumperk,
Obec Velké Losiny, b. č. opis, pořízený v l. 1936-1938 učitelem v Bukovicích
Viktorem Haagem.
Rg.: NOVOTNÝ 555.
643
1739
VELKÉ LOSINY, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Velké Losiny, inv. č. 17
1739, pap., XI+133 (recte 135) pp., něm., (něm.), 46 x 31,5 cm, pŧvodní koţená
vazba
644
1528
VELKÉ MEZIŘÍČÍ, ČÁST PANSTVÍ
1528. Ve smlouvě z 18. 8. 1528, kterou Vladislav Meziříčský z Lomnice prodal svŧj
podíl z meziříčského panství (vesnice Matějov, Pavlov, Frankŧv Zhořec, Dolní Bory,
Horní nebo Dolní Heřmanice, Kamenná) Janovi z Pernštejna, se uvádí, ţe při prodeji
byla předána trhová registra (MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 581
(dříve sign. 894), ff. 267v-268v a ZDB II, s. 268).
645
B. d.
VELKÉ MEZIŘÍČÍ, PANSTVÍ
B. d. Ve stíţnosti města V. Meziříčí k císaři na hr. Arnošta Františka Ugarta,
prezentované u tribunálu 8. 7. 1689, se v třetím bodu uvádí, ţe "so bald der Rudolph
Graff Von Kaunitz die Meseritscher Herrschafft gekaufft [1649], hat derselbe Zwey
alte Urbaria Verworffen..." (MZA Brno, C 8 Moravské zemské právo, sign. M 127/1).
Dokladem prvého urbáře, snad pernštejnského, mŧţe být opis městem Brnem 12. 5.
1633 vidimovaného zápisu o opravních dávkách z Meziříčka (E 27 Jezuité Jihlava,
sign. ME). Dokladem druhého urbáře, asi z doby Berkŧ z Dubé a Lipého, je výpis
1576/1602 (č. 648). J. F. SVOBODA, Urbář panství velkomezeříčského z r. 1695.
Ročenka Krajinského musea ve Velkém Meziříčí, 6, 1936, s. 141, se domnívá, ţe
vznikl za Jana Jetřicha Berky. Nesprávně jej však povaţuje za předlohu urbáře z r.
1695, poněvadţ nevěděl o existenci urbářŧ z r. 1650 a 1651.
646
1650/1651?
VELKÉ MEZIŘÍČÍ, PANSTVÍ
MZA Brno, C 8 Moravské zemské právo
1650/1651? Podle výtahŧ, pouţitých ve sporu hr. Arnošta Františka Ugarta
s poddanými, jde o 2 urbáře. Starší, datovaný k 1. 1. 1650, v zelené pergamenové
vazbě, byl nalezen v pozŧstalosti regenta Karla Roháčka, mladší, v tmavočervené
kŧţi, má datum 1. 1.1651. Z obou byly vytaţeny jiné skutečnosti, shodné je u obou
jen totoţné znění povinností mlynářŧ. Poněvadţ ve sporu je pouţíváno současně
obou urbářŧ, které jsou si časově blízké, nelze vyloučit, ţe jde o jeden urbář ve 2
exemplářích (obdobná situace je např. u drnholeckých urbářŧ z r. 1693).
Ukl.j.
105
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
647
1695
VELKÉ MEZIŘÍČÍ, PANSTVÍ
MZA Brno, F 209 Velké Meziříčí, inv. č. 3
1695, pap., 157 ff., čes., 32 x 20,5 cm, pŧvodní koţená vazba
648
1576/1602
VELKÉ MEZIŘÍČÍ, MĚSTO
MZA Brno, C 8 Moravské zemské právo, sign. M 127/1
1576/1602, pap., 6 ff., čes., 32 x 20,5 cm, sešit
649
1695?
VELKÉ MEZIŘÍČÍ, MĚSTO
MZA Brno, F 209 Velké Meziříčí, inv. č. 347
1695?, pap., 12 ff., čes., (čes.), 32 x 20,5 cm, sešit
650
1698
VELKÉ MEZIŘÍČÍ, MĚSTO
MZA Brno, F 209 Velké Meziříčí, inv. č. 457
1698, pap., 14 ff., něm., (něm.), 30,5 x 19,5 cm, sešit
651
1642
VELKÉ NĚMČICE, STATEK
MZA Brno, F 18 Hlavní registratura Ditrichštejnŧ, inv. č. 12 572a
1642, pap, 34 ff., něm., (něm.), 28 x 19,5 cm, pŧvodní pergamenová vazba
652
1651
VELKÉ OPATOVICE, STATEK
MZA Brno, E 2 Augustiniáni Jevíčko, sign. G 11
1651, pap., 37 ff., čes., (čes.), 33,5 x 20 cm, reţná plátěná vazba
653
1652
VELKÉ PAVLOVICE, VES
1652. "Consignation Der schrifftlichen Documenten, Welche bey dem Verkauf Vndt
abtrettung des Guets Pawlowitz ich ends Vnterschriebener [Václav Bernard
Bartodějský z Bartoděj] (tit.) Herren Fridrich graffen V. opperstorff ubergeben habe
[4. 11. 1676]" uvádí jako poloţku 10 "Eine abschrifft des Urbarij über daß dorff
Pawlowitz, mit der Statt Göding gemein Siegl authentisirt, de ao 1652". Vzhledem
k interpunkci vztaţen letopočet k originálu. (MZA Brno, F 5 Hodonín, inv. č. 696).
Ukl.j.
106
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
před 1652
654
VELKÝ OŘECHOV, STATEK
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 1435
před 1652, pap., 13 ff., čes., 30 x 19 cm. In: "Registra Duchodni Panstwi Brodu
Vherskeho... 1615", ff. 105v-117v (srv.č. 618)
655
1695
VELKÝ OŘECHOV, STATEK
MZA Brno, F 281 Uherský Brod, inv. č. 7
1695, pap., 228 (recte 232 )pp., něm., (něm., čes.), 30 x 20 cm, pŧvodní koţená
vazba
656
1711
VELVIZ, VES
Opava (Olomouc), Bludov, b. č.
1711, pap., 1 ff., něm., 33,5 x 22 cm, reţná plátěná vazba
657
1732
VESELÍ NAD MORAVOU, PANSTVÍ
MZA Brno, F 95 Veselí n. M., inv. č. 1
1732, pap., I+128 (recte 129) ff., čes., něm., (čes., něm.), 32,5 x 21 cm, pŧvodní
koţená vazba
658
1744-1754/1758
VESELÍ NAD MORAVOU, PANSTVÍ
MZA Brno, F 95 Veselí n. M., inv. č. 2
1744-1754/1758, pap., 208 ff., čes., něm., (čes., něm.), 33,5 x 21,5 cm, reţná
plátěná vazba
659
B. d.
VEVEŘÍ, PANSTVÍ
MZA Brno, E 6 Benediktini Rajhrad
B. d. Zachovány jen výpisy sumárních záznamŧ:
660
1631
VEVEŘÍ, PANSTVÍ
MZA Brno, E 6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 3682
1631, pap., 8 ff., čes., (čes., lat.), 32 x 10,5 cm, sešit
Ukl.j.
107
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
661
1706
VIKÝŘOVICE, VES
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 49/O.K.
1706, pap., 12 ff., něm., (něm.), 31,5 x 19,5 cm, sešit
662
1665
VINARY, STATEK
MZA Brno, E 28 Jezuité Olomouc, sign. P 8/14
1665, pap., 4 ff., čes., 31 x 20 cm, sloţená folia
663
B. d.
VIŠŇOVÉ, PANSTVÍ
B. d. Na urbář se často odvolává odhad statku z r. 1665 (MZA Brno, A 3, č. 427,
např. f. 150r).
664
1629
VÍTOVICE, VES
MZA Brno, F 82 Pozořice, č. 17b
1629, pap., 8 ff., čes., 32,5 x 21 cm, reţná plátěná vazba
665
1739
VÍZMBERK, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Velké Losiny, inv. č. 18
1739, pap., XI+140 (recte 148) pp., něm., (něm.), 46,5 x 31 cm, pŧvodní koţená
vazba
666
B. d.
VIZOVICE, PANSTVÍ
B. d. Na "registra k trhu vydaná" se odvolává nález mezi Zdeňkem Kavkou
Říčanským z Říčan a poddanými z r. 1573 v urbáři 1585 (f. 285v).
667
1585
VIZOVICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 12 Vizovice, inv. č. 3
1585, pap., 392 (recte 394) ff., čes., (čes.), 31 x 20,5 cm, polokoţená tzv. účetní
vazba
668
1660
VIZOVICE, PANSTVÍ
Ukl.j.
108
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
MZA Brno, F 12 Vizovice, inv. č. 4
1660, pap., V+506 (recte 509) ff., čes., (čes.), 30,5 x 19 cm, pŧvodní koţená vazba
669
1737
VIZOVICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 12 Vizovice, inv. č. 6
1737, pap., 86 ff., čes., něm., (čes., něm., lat.), 32 x 21 cm, sešité sloţky
670
1733
VIZOVICE, MĚSTO
MZA Brno, F 12 Vizovice, inv. č. 176
1733, pap., 12 ff., čes., 33,5 x 22 cm, reţná plátěná vazba
671
1629
VRANOV, VES
1629. Na urbář se odvolává urbář vsi Jezera 1711, f. 4v (č. 211). Srv. i Pozořice 1629
(č. 469).
672
B. d.
VRANOVÁ, STATEK
B. d. Na urbář se odvolává odhad statku z r. 1677 (MZA Brno, A 3, č. 429, f. 429r).
673
1596
VRANOVÁ LHOTA, STATEK
LZA Vaduz, Domácí archiv Lichtenštejnŧ, Rukopisy č. 169
1596, pap., 18 ff., čes., (čes.), 22 x 17,5 cm, sešit
674
1660?
VRANOVICE, VES
1660? Urbář zaznamenává inventář MZA Brno: RADIMSKÝ, Jiří - TRANTÍREK,
Miroslav, F 119 Velkostatek Dolní Kounice. Strojopis. Brno 1957, č. 453. Podle
Novotného výpisu sešit o 13 listech s titulem "Branowitzer Urbarium" a přípiskem
"circa 1660".
Rg.: NOVOTNÝ 580.
675
B. d.
VSETÍN, PANSTVÍ
Ukl.j.
109
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
B. d. Na urbář se odvolává kupní smlouva panství z 3. 5. 1652 (MZA Brno, A 3, č.
295, f. 66v).
676
1657
VSETÍN, PANSTVÍ
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 197 (dříve sign. 212)
1657, pap., 437 (recte 438) ff., čes., (čes., něm.), 29,5 x 19,5 cm, pŧvodní koţená
vazba
677
1762
VSETÍN, PANSTVÍ
ZA Opava, Vsetín, inv. č. 1159
1762, pap., 36 ff., něm., 35 x 23 cm, sešit
678
1724
VŠEMINA, VES
SOkA Zlín, Obec Všemina, b. č.
1724, pap., 60 ff., čes., (čes., něm.), 30 x 19 cm, novější lepenková vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
679
1504
VYŠKOV, PANSTVÍ
ANM Praha, Topografická sbírka F, č. 254
1504, pap., 2 ff., čes., 33 x 22 cm, sloţené folio
680
1525/1542
VYŠKOV, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2426
1525/1542, pap., 27 ff., čes., (lat.), 33,5 x 21 cm, volné sloţky v papírovém obalu
681
1765
VÝŠOVICE, STATEK
1765. "Archiv Verzeichnis Des Stiftes Canonicorum regularium Lateranensium S.
Augustini in Sternberg. Aufgehoben den 10. Sep. 1784" od J. P. Cerroniho uvádí
mezi knihami: "12 1765. Urbarium betreffend die Güther und Dörfer Weyschowitz,
Chwalkowitz und Tworowitz 1" (MZA Brno, E 5 Augustiniáni Šternberk, kn. č. 21).
Patrně totoţný s "Urbarium" v "Consignation Uber die bey der zu dem aufgehobenen
Stift Sternberg gehörigen Gut Weischowitzer Wirtschafts-Kanzley vorfindige
sammentliche Schriften als" z 13. 11. 1784 (B 2 Gubernium - Církevní oddělení, sign.
K 20/38, příloha č. 47).
Ukl.j.
110
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
682
B. d.
ZÁBŘEH, PANSTVÍ
B. d. Stará registra zmiňována v urbáři 1596 (f. 10r).
683
1596
ZÁBŘEH, PANSTVÍ
ZA Opava (Olomouc), Zábřeh, inv. č. 15
1596, pap., 139 (recte 138) ff., čes., (čes., něm.), 33,5 x 21,5 cm, koţená vazba
684
1616
ZÁBŘEH NAD ODROU, LENNÍ STATEK
ZA Opava (Olomouc), Lenní dvŧr Kroměříţ, sign. R X b 3/3
1616, pap., 98 ff., čes., 34,5 x 21,5 cm, pergamenová vazba
685
1638
ZBOROVICE, STATEK
MZA Brno, F 277 Zborovice a Věţky - Vlčí Doly, č. 14
1638, pap., 13 ff., něm., 32,5 x 21 cm, reţná plátěná vazba
686
1648
ZDOUNKY, PANSTVÍ
1648. Zachovány jen výpisy:
687
1650
ZDOUNKY, PANSTVÍ
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 27/H.K.
1650. Zachovány jen výpisy, z nichţ b uvádí i pŧvodní titul, citovaný i v protokolu
s obcí Divoky ze 4. 7. 1782, který je přílohou "A" u č. 2512 z 23. 8. 1782.
před 1599
688
ZLÁMANÝ ÚJEZD, STATEK
před 1599. Na rejstra správní se odvolává správní list Jana Bohuslava st. Janauera
pro Viléma Nekše z Landeka z r. 1604 (srv. ZDO III, s. 318, 345 a 379).
689
1616
ZLÁMANÝ ÚJEZD, STATEK
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 1291
1616, pap., perg., 28 (recte 30) ff., čes., (čes.), 22 x 16 cm, reţná plátěná vazba
Ukl.j.
111
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
690
1643
ZLÁMANÝ ÚJEZD, STATEK
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 1292
1643, pap., 25 ff., čes., 19 x 15,5 cm, reţná plátěná vazba
691
B. d.
ZNOJMO, HRAD
B. d. Na stará registra se odvolává urbář 1542 (srv. např. první překlad, f. 65r).
692
1542
ZNOJMO, HRAD
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 125 (dříve sign. 124)
1542, pap., 9 ff., něm., (něm., lat.), 31,5 x 20 cm. In: "Burg in Znaym", ff. 64r-72v
693
1596
ZNOJMO, HRAD
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 125 (dříve sign. 124)
1596, pap., 2 ff., čes., 32 x 21 cm. In: "Burg in Znaym", ff. 74r-75v
694
1726
ZNOJMO, MĚSTO
SOkA Znojmo, Město Znojmo, sign. 95/3
1726, pap., 90 ff., něm., 31 x 20 cm, polokoţená vazba
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
695
a 1556, b 1562
ZNOJMO, DOMINIKÁNI
MZA Brno, E 17 Dominikáni Znojmo, sign. II A 1
a 1556, b 1562, pap., 92 ff., a něm., (něm., lat.), b něm., (něm., čes., lat.), 20,5 x 15
cm, konzervovaná pŧvodní koţená vazba
696
1585
ZNOJMO, DOMINIKÁNI
MZA Brno, E 17 Dominikáni Znojmo, sign. II A 2
1585, pap., 47 ff., čes., (něm., čes., lat.), 20 x 15,5 cm, konzervovaná pŧvodní měkká
pergamenová vazba
Ukl.j.
112
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
697
1690
ZNOJMO, KLARISKY
MZA Brno, E 43 Klarisky Znojmo, sign. II 1
1690, pap., 119 ff. (včetně předsádek), něm., (něm.), 31 x 20 cm, pŧvodní bílá
koţená vazba
698
1573
ŢATČANY, STATEK
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2223.
1573, pap., 14 ff., čes., 22 x 17 cm, sešit
699
1604?
ŢDÁNICE, PANSTVÍ
MZA Brno, G 436 Kounicové, inv. č. 384
1604?, pap., I+189 (recte 190) ff., čes., (čes.), 29,5 x 20 cm, pŧvodní bílá koţená
vazba
700
a 1407, b 1462, c 1483
ŢĎÁR NAD SÁZAVOU, CISTERCIÁCI
MZA Brno, E 8 Cisterciáci Ţďár, inv. č. 300
a 1407, b 1462, c 1483, pap., 142 ff., a čes., lat., (čes., lat.), b čes. lat. (lat.), c čes.,
lat., (čes.), 21 x 14,5 cm, konzervovaná pŧvodní opravovaná měkká pergamenová
vazba
701
1593
ŢĎÁR NAD SÁZAVOU, CISTERCIÁCI
MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisŧ archivu, inv. č. 863 (dříve sign. 952)
1593, 30. léta 18. stol., pap., 37 (recte 41) ff., čes., (čes.), 34 x 22 cm. In: "Rozlycţne
Nadanj Rychtarţum a Zakupnikum dane, Teţ Czo gedna neb druha Weß
Rozlycţnych Platuw dawatj Powynna gest", ff. 49r-85r pŧvodní foliace
702
1670
ŢĎÁR NAD SÁZAVOU, CISTERCIÁCI
MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R 136, č. 75a/B.K.
1670, pap., 2 ff., čes., 36 x 22,5 cm, sloţené folio
703
1683
ŢĎÁR NAD SÁZAVOU, CISTERCIÁCI
1683. Na urbář se na mnoha místech odvolává protokol k robotním seznamŧm pro
jednotlivá místa na panství z 5. - 8. 11. 1777 (MZA Brno, B 1 Gubernium, sign. R
Ukl.j.
113
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
136, č. 75c/B.K.). U Radňovic uvedeno, ţe urbář sestavil k 8. 5. 1683 zemský účetní
Adam Dorres.
704
1766
ŢDÁR NAD SÁZAVOU, CISTERCIÁCI
MZA Brno, E 8 Cisterciáci Ţďár, inv. č. 571
1766, pap., 34 ff., něm., (něm.), 35 x 22 cm, 3 sešity
705
1768
ŢELEČ, LENNÍ STATEK
MZA Brno, F 42 Brodek u Prostějova, č. 45
1768, pap., 8 ff., něm., čes., 37 x 24 cm, reţná plátěná vazba
706
kolem 1600
ŢELEČ, VES
ZA Opava (Olomouc), Lenní dvŧr Kroměříţ, sign. R X a 1/1
kolem 1600, pap., 12 ff., čes., 21,5 x 16,5 cm, sešit
707
1578
ŢELETICE, LENNÍ STATEK, A DRAŢŦVKY, MĚSTEČKO
ZA Opava (Olomouc), Lenní dvŧr Kroměříţ, sign. T, kart. č. 375 1578, pap., 16 ff.,
čes., 33 x 21,5 cm, sešit
po 1578/před 1598
708
ŢELETICE, LENNÍ STATEK, A DRAŢŦVKY, MĚSTEČKO
ZA Opava (Olomouc), Lenní dvŧr Kroměříţ, sign. R IX d 1/2
po 1578/před 1598, pap., 28 (recte 32) ff., čes., (čes.), 32,5 x 21 cm, sešit
709
1608/1614
ŢELETICE, LENNÍ STATEK
ZA Opava (Olomouc), Lenní dvŧr Kroměříţ, sign. R IX d 1/1
1608/1614, pap., 11 ff., čes., 20,5 x 16,5 cm, sešit
710
1746/1747
ŢELEZNÉ, DÍL VSI
1746/1747. Patřil do řady "protokolŧ", ohlášených v urbáři augustiniánského kláštera
v Brně z r. 1741 (č. 52; MZA Brno, E 4, sign. 13 II 15, f. 420v). Srv. č. 250.
Ukl.j.
114
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
711
1593
ŢELIVSKO, LENNÍ STATEK
ZA Opava (Olomouc), Lenní dvŧr Kroměříţ, sign. T, kart. č. 25
1593, pap., 60 pp., čes., 19,5 x 15,5 cm, sešit
712
1612
ŢELIVSKO, LENNÍ STATEK
ZA Opava (Olomouc), Lenní dvŧr Kroměříţ, sign. T, kart. č. 375
1612, pap., 8 ff., čes., 32 x 20 cm, sloţená folia
713
B. d.
ŢERANOVICE A PŘÍLEPY, STATKY
B. d. Na ztracená registra (obou vsí nebo jen Přílep?) se odvolává urbář 1624 (f. 6v).
714
1624
ŢERANOVICE A PŘÍLEPY, STATKY
SOA Litoměřice (Ţitenice), Lobkovicové roudničtí, sign. L 8/1
1624, pap., 8 ff., čes., (čes.), 20 x 15,5 cm, sešit
715
1765?
ŢEROTÍN, STATEK
1765? "Consignation Uber die Bey der in Sternberg befindlichen Burggrafen Amts
Kanzley [zrušeného augustiniánského kláštera] vorfindigen sammentliche Schriften"
ze 4. 10. 1784 uvádí "Urbarium respectu Zerotin und Babitz 1" (MZA Brno, B 2
Gubernium - Církevní oddělení, sign. K 20/38, příloha č. 46).
716
1590
ŢIDLOCHOVICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 104 Ţidlochovice, č. 54
1590, pap., 281 (recte 273) ff., čes., (čes.), 34,5 x 21 cm, reţná plátěná vazba
717
1753
ŢIDLOCHOVICE, PANSTVÍ
MZA Brno, F 104 Ţidlochovice, č. 81
1753, pap., IV+552 pp., něm., (něm.), 33,5 x 22,5 cm, pŧvodní polokoţená vazba
718
1614
ŢUPANOVICE, LENNÍ STATEK
Ukl.j.
115
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
ZA Opava (Olomouc), Lenní dvŧr Kroměříţ, sign. Q III c 2/2
1614, pap., 4 ff., čes., 32 x 20 cm, sešitá folia
719
1616
ŢUPANOVICE, LENNÍ STATEK
ZA Opava (Olomouc), Lenní dvŧr Kroměříţ, sign. Q III c 2/1
1616, pap., 6 ff., čes., 21,5 x 17 cm, sešit
SLEZSKO
720
1689
ALBRECHTICE, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1333
1689, pap., 126 ff., něm., 35 x 23 cm, broţovaná vazba
721
1606
BÍLOVEC, STATEK
ZA Opava, Bílovec, inv. č. 5
1606, pap., 24 ff., něm., 31 x 19,5 cm. In: ["Záznamník Václava Zikmunda
Sedlnického z Choltic"], ff. 204r-227v
722
1637
BÍLOVEC, STATEK
ZA Opava, Bílovec, inv. č. 5
1637, pap., 6 ff., něm., 31 x 19,5 cm. In: ["Záznamník Václava Zikmunda Sedlnického
z Choltic"], ff. 33v-38r
723
1696
BÍLOVEC, STATEK
ZA Opava, Bílovec, inv. č. 6
1696, pap., II+285 (recte 288) ff., něm., čes., (něm.), 32,5 x 19,5 cm, pŧvodní
červená pergamenová vazba
724
1601
BOHDANOVICE, VES
SÚA Praha, Česká dvorská kancelář, inv. č. 925, kart. č. 749
1601, pap., I+34 ff., něm., 31 x 19,5 cm, pŧvodní pomerančová pergamenová vazba
Ukl.j.
116
Poř.č.
Signatura
Obsah
725
Časový rozsah
1663
BOHDANOVICE, VES
1663. Obdobného souboru urbářŧ pro tatáţ místa velkoheraltického panství jako je
soubor z r. 1601 pouţil MALÝ v c. d. u č. 724, s. 32, 38 a tabulky I a II a s. 126 a 136.
726
1668
BOHDANOVICE, VES
1668. Obdobný soubor urbářŧ pro tatáţ místa velkoheraltického panství jako soubory
z l. 1601 a 1663 zmiňuje MALÝ v c. d. u č. 724, s. 32, 38, 126 a 136.
727
1756
BRATŘÍKOVICE, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1433
1756, pap., 8 ff., něm., 36,5 x 23 cm, sešit
728
1663
BRAVANTICE, STATEK
ZA Opava, Bílovec, inv. č. 5
1663, pap., 1 f., něm., 31 x 19,5 cm. In: ["Záznamník Václava Zikmunda Sedlnického
z Choltic"], f. 53r-v
729
1671
BRAVANTICE, STATEK
1671. Na urbář se odvolává výtah z rektifikačního protokolu z 31. 3. 1738 (ZA Opava,
Karolinský katastr, inv. č. 126). Při chybném čtení to však mŧţe být i urbář z r. 1677.
Rg.: TUREK, s. 17.
730
1677
BRAVANTICE, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1440
1677, pap., 28 ff., něm., 31,5 x 20,5 cm, sešit
731
1604
BRUNTÁL, PANSTVÍ
ZA Opava, Bruntál, inv. č. 1
1604, pap., 618 (recte 616) ff., něm., (něm.), 31,5 x 20 cm, pŧvodní polokoţená
vazba
Ukl.j.
117
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
732
1618
BRUNTÁL, PANSTVÍ
ZA Opava, Bruntál, inv. č. 2
1618, pap., III+374 (recte 377) ff., něm., (něm.), 31,5 x 19 cm, pŧvodní zelená
pergamenová vazba
733
1629
BRUNTÁL, PANSTVÍ
ZA Opava, Bruntál, inv. č. 4
1629, pap., I+371 (recte 378) ff., něm., (něm.), 32,5 x 20,5 cm, polokoţená vazba
734
1735
BRUNTÁL, PANSTVÍ
ZA Opava, Bruntál, inv. č. 5
1735, pap., 144 ff., něm., (něm.), 32 x 20,5 cm, dvoulist a volné sloţky (11)
v papírovém obalu
735
1596
BÝKOV, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č.1350
1596, pap., 4 ff., něm., 35,5 x 23 cm. In: "Specification Aller... Schuldigkeiten... Bey
dem Guth Pickau... von Anno 1610 und bis anhero Anno 1768...", ff. 5r-8r
736
1603
BYTOM A BOHUMÍN, PANSTVÍ
1603. Na urbář se odvolává "Erbliche Taxa der Herrschafft Beuthen" z 23. 11. 1624
(SÚA Praha, Česká dvorská kancelář, inv. č. 925, kart. č. 749, f. 3v). Mohl by být
totoţný s urbáři Bohumína a Bytomy ze 16. stol., které zaznamenal ve Vídni
PILNÁČEK, s. 198 a 200. Jeden býval v Lichtenštejnském archivu a je nezvěstný
stejně jako druhý, který převzal SÚA Praha z Dvorního a komorního archivu.
Rg.: TUREK, s. 19 a 41-42.
737
1629
BYTOM A BOHUMÍN, PANSTVÍ
ZA Opava, Urbariální komise slezská
1629. Originál, předloţený komisi, ztracen. Zachovány jen výtahy a a b z téţe ruky
a ve stejné úpravě (včetně převodu částek do současné měny) pro místa v rakouské
části Slezska a opis c.
738
1687
CUKMANTL, PANSTVÍ
ZA Opava, Zlaté Hory, inv. č. 1
Ukl.j.
118
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
1687, pap., 36 ff., něm., 36,5 x 22,5 cm, sloţená folia
739
1716
DOBROSLAVICE, STATEK
ZA Opava, Dobroslavice, inv. č. 3
1716, pap., 50 ff., něm., (něm.), 33 x 20,5 cm, poloplátěná vazba
740
1622
DOLNÍ ČERVENÁ VODA, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1556
1622, pap., 6 ff., něm., 35,5 x 23 cm, sešitá folia
741
1764
DOLNÍ MARKLOVICE, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1620 A
1764, pap., 4 ff., něm., 32,5 x 20,5 cm, sešitá folia
742
1745
DOLNÍ SOBĚŠOVICE, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1632
1745, pap., 2 ff., něm., 30,5 x 19 cm, sloţené folio
743
1752
DOLNÍ TŘANOVICE, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1626
1752, pap., 7 ff., něm., 32,5 x 20,5 cm, sešit
744
B. d.
FRÝDEK, PANSTVÍ A MÍSTEK, LENNÍ STATEK
B. d. Na stará česká a německá dŧchodní registra se odvolává urbář 1580 (koncept,
f. 38r).
745
1580
FRÝDEK, PANSTVÍ A MÍSTEK, LENNÍ STATEK
ZA Opava (Olomouc), Ústřední ředitelství arcibiskupských statkŧ Kroměříţ, inv. č.
2256
1580, pap., 44 ff., čes., 32,5 x 22 cm, sešit
Ukl.j.
119
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
746
1583
FRÝDEK, PANSTVÍ
1583. Podle urbáře sepsána "Taxa neb šacunk dŧchodŧv panství frýdeckého, jak ty
jsou poznamenané od jeho milosti kníţete a biskupa olomúckého její milosti kněţně
těšínské, odeslané podle zpŧsobu zdejšího" (Státní archiv v Katovicích, pobočka
Těšín, Těšínská komora, fasc. 1188/1).
Lit.: PITRONOVÁ, Blanka, Frýdecké urbáře z let 1580 a 1583 a jejich význam při
majetkových změnách na panství. SlSb, 54, 1956, s. 95-109 (edice taxy).
747
1636
FRÝDEK, PANSTVÍ
ZA Opava, Frýdek, inv. č. 2
1636, pap., 120 (recte 119) ff., čes., (čes., něm., lat.), 33 x 20,5 cm, polokoţená
vazba
748
1641/1643
FRÝDEK, PANSTVÍ
1641/1643. Potvrzení města Frýdku z 16. 3. 1642 a Jana Jindřicha Kosiglovského
z 18. 3. 1642 o rekognici nového urbáře v německém překladu urbáře z r. 1664 (ff.
2v-4v). Datován podle odvolávek v českém originálu urbáře 1664 k r. 1641 (ff. 111r,
176v a 245r) nebo k r. 1643 (f. 230v).
Lit.: VALOŠEK, Isidor, K poddanským poměrŧm na frýdeckém panství ve 2. polovině
17. století. Radostná země, 3, 1953, s. 41.
749
1664
FRÝDEK, PANSTVÍ
ZA Opava, Frýdek, inv. č. 4
1664, pap., II+282 ff., čes., (něm., čes.), 30,5 x 20 cm, polokoţená vazba
750
1571
FRYŠTÁT, PANSTVÍ
1571. "Register aller Nutzungen, Einkommen und Herrligkaiten der freihen Herrschaft
Freystadtt in Oberschlesien gelegen" s obdobným urbářem pro Bílsko je ve Státním
archivu v Norimberku, Brandenburger Literalien, č. 1139.
751
1769
FRYŠTÁT, PANSTVÍ
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1051
1769, pap., 33 ff., něm., (něm.), 36,5 x 23 cm, 2 svázané sešity
752
1689
FRÝVALDOV, PANSTVÍ A SUPÍKOVICE A MIKULOVICE, STATKY
Ukl.j.
120
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
ZA Opava, Jeseník, inv. č. 1
1689, pap., I+254 (recte 245) ff., něm., (něm.), 31,5 x 20 cm, pŧvodní polokoţená
vazba
753
po 1672
HEŘMANICE, VRBICE A MUGLINOV, STATKY
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1631f
po 1672, pap., 1 f., něm. 32 x 20 cm
754
1696
HEŘMANICE A VRBICE, STATKY
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1631f
1696, pap., 4 ff., něm., 34 x 20,5 cm, sešitá folia
755
1705
HEŘMANICE A VRBICE, STATKY
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1631f
1705, pap., 5 ff., něm., 33 x 20,5 cm, sešit
756
1617
HLAVNICE, VES
ZA Opava, Hlavnice, inv. č. 14
1617, pap., 31 ff., čes., 30,5 x 19,5 cm, novější koţená vazba
757
1628
HLUČÍN, STATEK
1628. "Registra dŧchodŧ, všelijakých platŧ stálých i běţných, téţ roboty a jiné
všelijaké povinnosti poddaných statku Hlučína, sepsané ode mně Václava svaté
římské říše hraběte Bruntálského z Vrbna na hradě Fulneku, Hlučíně, Paskově
a Zábřeze, JMsti cís. římského a uherského a českého krále rady a komorníka,
vydané léta 1628" uvádí a popisuje s dřívějším uloţením PILNÁČEK, s. 199 a další
níţe c. d. S nesprávným názvem "Rejstřík všech příjmŧ, činţí a robot na panství za
Václava hraběte z Bruntálu a Vrbna 1628" ale s dnešním uloţením v LZA Vaduz,
Domácí archiv Lichtenštejnŧ, Rukopisy č. 324, uvádí urbář ZEMEK, s. 218.
Rg.: TUREK, s. 53.
758
1692
HNOJNÍK, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1627
1692, pap., 2 ff., čes., 33 x 20 cm, sloţené folio
Ukl.j.
121
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
759
1610
HORNÍ BENEŠOV, MĚSTO
1610, "Zinsregister" podle LATZKEHO, c. d. u č. 794 , s. 84-86 (vypisuje plátce
a činţi) v Lichtenštejnském archivu, odd. Opava - Krnov, záleţitosti měst: Benešov.
760
1686
HORNÍ BLUDOVICE, DÍL STATKU
1686. Na urbář, vydaný Borynským [z Boryně] k 5. 6. 1686 pro svŧj díl statku (z
něhoţ se pak stal statek Prostřední Bludovice), se odvolává příloha "Num. 2us"
k protokolu vyšetřovací komise ze 7. 4. 1767 (ZA Opava, Urbariální komise slezská,
inv. č. 1622).
761
1711
HORNÍ BLUDOVICE, DÍL STATKU
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1622
1711, pap., 4 ff., čes., něm., 34 x 20 cm, sešitá folia
762
1581
HORNÍ HEŘMANICE A VELKÁ KRAŠ, ŠOLTÉSTVÍ A BERNARTICE, DÍL
ŠOLTÉSTVÍ
ZA Opava, Kobylá, inv. č. 25a
1581, pap., 3 ff., něm., (něm.), 30,5 x 20 cm. In: ["Gruntovní registra a urbáře
šoltéství v Horních Heřmanicích a ve Velké Kraši a dílu šoltéství v Bernarticích"], ff.
1-2 a 191
763
1604
HORNÍ LHOTA, VES
1604. Urbář podle PILNÁČKA, s. 199, v archivu Wilczekŧ na Kreuzensteině.
Rg.: TUREK, s. 69.
764
1731
HORNÍ POLANKA A JISTEBNÍK, STATKY
1731. Na urbář se odvolává výtah z rektifikačního protokolu z 31. 3. 1738 (ZA Opava,
Karolinský katastr, inv. č. 129).
Rg.: TUREK, s. 17 (bez Jistebníku).
765
1720
HORNÍ SUCHÁ, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1169
1720, pap., 4 ff., něm., 32 x 20 cm, sešitá folia
Ukl.j.
122
Poř.č.
Signatura
Obsah
766
Časový rozsah
1726
HORNÍ SUCHÁ, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1612
1726, pap., 5 ff., něm., 32,5 x 20,5 cm, sešit
767
1697
HORNÍ TOŠANOVICE, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1625
1697, pap., 4 ff., čes., 33,5 x 20 cm, sešitá folia
768
1601
HORNÍ ŢIVOTICE, VES
SÚA Praha, Česká dvorská kancelář, inv. č. 925, kart. č. 749
1601, pap., 30 (recte 32) ff., něm., 31 x 19,5 cm, pŧvodní citronová pergamenová
vazba
769
1663
HORNÍ ŢIVOTICE, VES
1663. Srv. č. 725.
770
1668
HORNÍ ŢIVOTICE, VES
1668. Srv. č. 726.
771
1667
HOŠŤÁLKOVY, STATEK
ZA Opava, Hošťálkovy, inv. č. 70
1667, pap., 108 ff., čes., něm., (něm.), 31,5 x 19,5 cm, pŧvodní bílá pergamenová
vazba
772
1757
HOŠŤÁLKOVY, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1302
1757, pap., 46 ff., něm., (něm.), 45 x 29 cm, svázané sloţky
773
1666
HRABYNĚ, STATEK
Ukl.j.
123
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
1666. "Urbář statku Hrabyně z r. 1666 Martii 2." a "Urbarium von Hrabyn" (německý
překlad předchozího) podle PILNÁČKA, s. 198, v Ústředním archivu německého řádu
ve Vídni, "Značka Hrabin 9?"
Rg.: TUREK, s. 55 (samostatně originál a překlad).
774
B. d.
HRADEC NAD MORAVICÍ, PANSTVÍ
B. d. Na urbář se odvolává 1. exemplář urbáře 1574, např. ff. 45v a 46v.
775
1574
HRADEC NAD MORAVICÍ, PANSTVÍ
ZA Opava, Hradec, inv. č. 31
1574, pap., II+51 ff., něm., 32,5 x 20,5 cm, polokoţená vazba
776
1731/1732
HRADEC NAD MORAVICÍ, PANSTVÍ
ZA Opava, Hradec, inv. č. 32a
1731/1732, pap., VIII+760 (recte 762) pp., něm., (něm.), 32,5 x 20,5 cm, pŧvodní bílá
koţená vazba
777
1763
HRADIŠTĚ, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1636
1763, pap., 4 ff., něm., 33 x 20 cm, sešitá folia
778
1669
HRUŠOV A MICHÁLKOVICE, VSI
1669. Na urbář s inventářem z 29. 9. 1669 se odvolává příloha "Num. 40us"
k protokolu vyšetřovací komise z 5. 5. 1767 (ZA Opava, Urbariální komise slezská,
inv. č. 1631).
779
1703
HRUŠOV A MICHÁLKOVICE, VSI
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1631
1703, pap., 5 ff., něm., 34 x 20,5 cm, sešitá folia
780
1582
CHABIČOV, VES
1582. Urbář podle PILNÁČKA, s. 200, v archivu Wilczekŧ na Kreuzensteině.
Ukl.j.
124
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
Rg.: TUREK, s. 63 (zde citovaná literatura jsou obdobné PILNÁČKOVY soupisy
vídeňských archiválií).
781
1757
CHOTĚBUZ A ZPUPNÁ LHOTA, STATKY
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 908
1757, pap., 7 ff., něm., 33 x 20 cm, sešitá folia
782
1601
JAKARTOVICE, VES
SÚA Praha, Česká dvorská kancelář, inv. č. 925, kart. č. 749
1601, pap., II+39 ff., něm., 31 x 19,5 cm, pŧvodní zelená pergamenová vazba
783
1663
JAKARTOVICE, VES
1663. Srv. č. 725.
Rg.: TUREK , s. 18.
784
1668
JAKARTOVICE, VES
1668. Srv. č. 726.
785
1617
JAMNICE, VES
ZA Opava, Hejtmanský úřad kníţectví opavsko-krnovského, inv. č. 816
1617, pap., 10 ff., něm. 32 x 20 cm, sešit
786
1597
KLIMKOVICE, PANSTVÍ
1597. Urbář, který podle PILNÁČKA, s. 200, byl v Dvorním a komorním archivu ve
Vídni, je dnes v SÚA Praha nezvěstný.
787
1626
KLIMKOVICE, PANSTVÍ
1626. Ukázka povinností osedlých v Dolní Polance podle klimkovských dŧchodních
register z 18. 3. 1626 ve vidimu města Klimkovic z 15. 5. 1653 v ZA Opava,
Pozŧstalost J. Zukala, inv. č. 191 Topografie Opavska P, ff. 157r-158v.
Ukl.j.
125
Poř.č.
Signatura
Obsah
788
Časový rozsah
1705
KLIMKOVICE, PANSTVÍ
1705. Na urbář se odvolávají výtahy z rektifikačních protokolŧ z 23. 6. 1738 pro
panství Klimkovice a statky Budišovice a Velká Polom (ZA Opava, Karolinský katastr,
inv. č. 129).
Rg.: TUREK, s. 17.
789
1601
KOŠETICE, VES
SÚA Praha, Česká dvorská kancelář, inv. č. 925, kart. č. 749
1601, pap., 16 ff., něm., 31 x 19,5 cm, pŧvodní pomerančová pergamenová vazba
790
1663
KOŠETICE, VES
1663. Srv. č. 725.
791
1668
KOŠETICE, VES
1668. Srv. č. 726.
792
1632
KRAVAŘE, STATEK
SÚA Praha, České oddělení dvorské komory IV, inv. č.
1632, pap., 28 ff., čes., něm., (něm.), 32 x 20,5 cm, sešit
793
1748
KRAVAŘE, STATEK
1748. Na urbář sv. p. Jana Rudolfa Eichendorfa se odvolává mj. příloha ./. k podání
přerovského krajského úřadu guberniu č. 23264 z 19. 11. 1784 (MZA Brno, B 1
Gubernium, sign. R 136, Opavský kraj B).
794
1523
KRNOV, KOMORNÍ PANSTVÍ
ZA Opava, Krnov, inv. č. 1
1523, pap., 80 (recte 82) ff., čes., (něm., čes.), 33 x 22,5 cm, polokoţená vazba
795
1530
KRNOV, KOMORNÍ PANSTVÍ
Ukl.j.
126
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
ZA Opava, Krnov, inv. č. 2
1530, pap., I+118 ff., něm., (něm., čes.), 33,5 x 22,5 cm, lepenková vazba
796
1535
KRNOV, KOMORNÍ PANSTVÍ
ZA Opava, Krnov, inv. č. 3
1535, pap., I+274 (recte 270) ff., něm., lat., (něm.), 33 x 22 cm, novější? koţená
vazba
797
1554/1578
KRNOV, KOMORNÍ PANSTVÍ
ZA Opava, Krnov, inv. č. 4
1554/1578, pap., 281 ff., něm., čes., lat., (něm.), 32 x 21 cm, pŧvodní měkká
pergamenová vazba
798
1654
KRNOV, KOMORNÍ PANSTVÍ
1654. Urbář shořel v r. 1945 při poţáru Říšského archivu v Opavě. Jména a činţe
osedlých z Horního Benešova otiskl PESCHKE, Adolf, Bennischer Urbarium oder
Zinsbuch vom Jahre 1654. Bennischer Ländchen, 5, 1939, s. 19-24. Rŧzné výpisy
v ZA Opava, Pozŧstalost Walthera Latzkeho, inv. č. 112, pouţil TUREK (srv.
Poněmčování Opavska v 16. a 17. století. III. Na území bývalého kníţectví
Krnovského. SlSb, 47, 1949, porŧznu).
Rg.: TUREK, s. 19.
799
1624?
KYJOVICE, STATEK
ZA Opava, Kyjovice, inv. č. 18
1624?, pap., I+9 ff., čes., (něm.), 31,5 x 20 cm, polokoţenková vazba
800
1670
KYJOVICE, STATEK
ZA Opava, Kyjovice, inv. č. 19
1670, pap., I+11 ff., něm., (něm), 33 x 21 cm, polokoţenková vazba
801
1689
KYJOVICE, STATEK
1689. Na urbář se odvolává výtah z rektifikačního protokolu ze 7. 7. 1738 (ZA Opava,
Karolinský katastr, inv. č. 130).
Rg.: TUREK, s. 17 (k 1708).
Ukl.j.
127
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
802
1730
KYJOVICE A MALÉ HOŠTICE, STATKY
ZA Opava, Kyjovice, inv. č. 21
1730, pap., 332 ff., něm., (čes., něm.), 33 x 20 cm, pŧvodní koţená vazba
803
1574
LICHNOV, STATEK
ZA Opava, Krnov, inv. č. 5
1574, pap., 42 ff., něm., 22,5 x 17 cm, lepenková vazba
804
1611
LICHNOV, STATEK
1611. Obecně rokem 1611 datuje "Register aller Nutzungen, Rechte und
Pertinentionen des Gutes Lichten", uloţený v "Butschowitz, Brandenburg:
Jägerndorf, Liechtensteinisches Schlossarchiv, Jägerndorfer Registratur, fasc. 13"
(dnes Lichtenštejnská registratura ve Vídni?) LATZKE, c. d. u č. 803, s. 121. Přesné
datum 10. 5. 1611 uvádí WEYRICH, Julius, Aus dem Urkundentruhe. Beschwerung
bey dem Guth Lichten. Freudenthaler Ländchen, 12, 1932, s. 72. Asi omylem k 1610
jej cituje ROTTER, Hans, Geschichte von Lichten. Tamtéţ, 3, 1923, s. 126-127.
Rg.: TUREK, s. 69.
805
1601
MALÉ HERALTICE, VES
SÚA Praha, Česká dvorská kancelář, inv. č. 925, kart. č. 749
1601, pap., 30 (recte 31) ff., něm., 30 x 19,5 cm, pŧvodní pomerančová
pergamenová vazba
806
1663
MALÉ HERALTICE, VES
1663. Srv. č. 725.
807
1668
MALÉ HERALTICE, VES
1668. Srv. č. 726.
808
1672
NEBORY, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1627
1672, pap., 2 ff., něm., 32 x 20 cm, sloţené folio
Ukl.j.
128
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
809
1749
NEBORY, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1627
1749, pap., 2 ff., čes., 32 x 20 cm, sloţené folio
810
1769
NĚMECKÁ LUTYNĚ, PANSTVÍ
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1035
1769, pap., 42 ff., něm., (něm.), 36,5 x 23 cm, sešit
811
1650
ODRY, PANSTVÍ
1650. Obsah urbáře podává ROLLEDER, Anton, Geschichte der Stadt und des
Gerichtsbezirkes Odrau. Steyer 1903, s. 196-212.
Rg.: TUREK, s. 71.
812
1688
ODRY, PANSTVÍ
1688. Urbář zmiňuje ROLLEDER, c. d. u č. 811, s. 226.
Rg.: TUREK, s. 71.
813
1720
ODRY, PANSTVÍ
1720. Obsah činţovního rejstříku z 5. 9. 1720 podává ROLLEDER, c. d. u č. 811, s.
275-277.
Rg.: TUREK, s. 17.
814
1768
ONDŘEJOVICE, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1548
1768, pap., 30 ff., něm., 35,5 x 22 cm, pŧvodní polokoţená vazba
815
a 1586, b 1604
OPAVA, PANSTVÍ
ZA Opava, Opava-zámek, inv. č. 2
a 1586, b 1604, pap., I+322 ff., něm., (něm.), 31,5 x 20 cm, pŧvodní bílá
pergamenová vazba
Ukl.j.
129
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
816
B. d.
OPAVA, MĚSTO A MĚSTSKÝ STATEK
B. d. Na starý urbář bez letopočtu, pouze s označením "No 1", se odvolává urbář
1645 (p. 231).
817
1594
OPAVA, MĚSTO A MĚSTSKÝ STATEK
1594. Urbář, uloţený v Říšském archivu ve Vratislavi (Rep. 42 - kníţectví opavské
a osady), shořel v r. 1945. Podstatný výtah z něho otiskl BIERMANN, G[ottlieb],
Einnahmen u. Ausgaben der Stadt Troppau im Jahre 1594. Notizen-Blatt... 1868, s.
43-48, 51-55. Týţ jej znovu pouţil v Geschichte der Herzogthümer Troppau und
Jägerndorf. Teschen 1874, s. 435-440. Datován z textu. Při chybném čtení letopočtu
mŧţe být totoţný s urbářem z r. 1597, sepsaným městským písařem Jindřichem
Polanem [z Polansdorfu], na který se odvolává urbář 1645 (pp. 107 a 231). Podle
ZUKALA, c. d. u č. 818, s. 123, však Polan zemřel 1572.
Rg.: TUREK, s. 17.
818
1645
OPAVA, MĚSTO A MĚSTSKÝ STATEK
SOkA Opava, Město Opava, inv. č. 229
1645, pap., IV+240 pp., něm., (něm.), 33 x 20,5 cm, polokoţená vazba
před 1631
819
OPAVA, MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI
SÚA Praha, České velkopřevorství maltského řádu Praha, inv. č. 2196, kart. č. 745
před 1631, pap., 12 ff., něm., 32,5 x 20 cm, sešit
820
1638
OPAVA, MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI
1638. Soupis archiválií komendy v urbáři z r. 1777 uvádí "Zehen Stuck alte Urbaria
und Cabraea de Annis 1638 in Verschiedenen Jahren bis 1697" (SÚA Praha, České
velkopřevorství maltského řádu Praha, inv. č. 2210, kart. č. 750, f. 71r).
821
1659
OPAVA, MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI
SÚA Praha, České velkopřevorství maltského řádu Praha, inv. č. 2210, kart. č. 750
1659, pap., 32 ff., něm., čes., 26 x 19,5 cm, pŧvodní bílá pergamenová vazba
822
1668
OPAVA, MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI
1668. Na urbář se odvolává urbář 1691, f. 3v.
Rg.: TUREK, s. 18.
Ukl.j.
130
Poř.č.
Signatura
Obsah
823
Časový rozsah
1691
OPAVA, MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI
SÚA Praha, České velkopřevorství maltského řádu Praha, inv. č. 2208, kart. č. 749
1691, pap., 30 ff., něm., čes., 31,5 x 20,5 cm, pŧvodní lepenková vazba
824
1692
OPAVA, MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI
SÚA Praha, České velkopřevorství maltského řádu Praha, inv. č. 2208, kart. č. 749
1692, pap., 10 ff., něm., 31,5 x 20,5 cm, pŧvodní lepenková vazba
825
1697
OPAVA, MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI
1697. Srv. urbář 1638.
826
1716
OPAVA, MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI
SÚA Praha, České velkopřevorství maltského řádu Praha, inv. č. 2208, kart. č. 749
1716, pap., 45 ff., něm., 31 x 19,5 cm, pŧvodní bílá pergamenová vazba
827
1740
OPAVA, MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI
SÚA Praha, České velkopřevorství maltského řádu Praha, inv. č. 2210, kart. č. 750
1740, pap., 66 ff., něm., 31 x 19,5 cm, pŧvodní bílá pergamenová vazba
828
1770
OPAVA, MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI
1770. Soupis archiválií komendy v urbáři z r. 1777 uvádí "... durch eine angeordnete
Commision ausgefertigte urbarium de dato Troppau den 9ten November 1770" (SÚA
Praha, České velkopřevorství maltského řádu Praha, inv. č. 2210, kart. č. 750, f. 73r).
829
1734
ORLOVÁ, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1617
1734, pap., 8 ff., něm., 37,5 x 24 cm, sešit
Ukl.j.
131
Poř.č.
Signatura
Obsah
830
Časový rozsah
1670
POLSKÁ OSTRAVA, STATEK
ZA Opava, Slezská Ostrava, inv. č. 1
1670, pap., 121 ff., čes., něm., lat., (čes., něm.), 32,5 x 20 cm, polokoţenková vazba
831
1717
POLSKÁ OSTRAVA, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1631a
1717, pap., I+8 ff., něm., 34 x 20,5 cm, sešit
832
1678 nebo 1687
PORUBA, STATEK
1678 nebo 1687. Urbář Velké Poruby podle PILNÁČKA, s. 200, v archivu Wilczekŧ
na Kreuzensteině. V tomto soupise datován k 1687, ve všech předchozích (např.
Vídeňský archiv hr. Wilczkŧ. Záhorská kronika, 21, 1938/9, s. 8) k 1678.
Rg.: TUREK, s. 79.
833
1738/1739
PROSTŘEDNÍ BLUDOVICE, STATEK
1738/1739. Na urbář Kašpara Marklovského [ze Ţebrače] se odvolává příloha "Num.
2us" k protokolu vyšetřovací komise ze 7. 4. 1767 (ZA Opava, Urbariální komise
slezská, inv. č. 1622).
834
1752/1760
PROSTŘEDNÍ BLUDOVICE, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1622
1752/1760, pap., 4 ff., čes., něm., 34 x 20 cm, sešitá folia
835
1768
PROSTŘEDNÍ BLUDOVICE, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1158
1768, pap., 16 ff., něm., (něm.), 34 x 20,5 cm, sešit
před 1751
836
PROSTŘEDNÍ SUCHÁ, DÍL STATKU
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1620 C
před 1751, pap., 1 f., něm., 32 x 20 cm. In: "Příloha "Lit. P" k protokolu vyšetřovací
komise z 18. 12. 1766"
Ukl.j.
132
Poř.č.
Signatura
Obsah
837
Časový rozsah
1764
PROSTŘEDNÍ SUCHÁ, DÍL STATKU
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1613
1764, pap., 4 ff., něm., 34 x 20 cm, sešitá folia
838
1767
PROSTŘEDNÍ SUCHÁ, DÍL STATKU
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1167
1767, pap., 4 ff., něm., (něm.), 36 x 23 cm, sešitá folia
839
a 1682, b 1769
PRSTNÁ, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1044
a 1682, b 1769, pap., 14 ff., něm., (b něm.), 37 x 23 cm, sešit
840
1675/1680
PUSTÁ POLOM, STATEK
ZA Opava, Kyjovice, inv. č. 20
1675/1680, pap., 12 ff., čes., 31,5 x 20 cm, polokoţenková vazba
841
1712
RADKOV A ČERMNÁ VE SLEZSKU, VSI
1712. Na "Urbarium prawny Na Sprawu od foytuw a poddanich Raczkowskych
a Czirmowskych [!]" se odvolává obdobně nadepsaný a rovněţ 14. 3. 1712 datovaný
odhad (ZA Opava, Horní Vikštejn-Melč, inv. č. 1a, f. 4v).
Rg.: TUREK, s. 91 (odhad jako urbář dílu panství Vikštejn 1712).
842
1754
RADKOV, LHOTKA A DOLNÍ VIKŠTEJN, VSI
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1399
1754, pap., 8 ff., něm., 32,5 x 20 cm, sešit
843
1624
RÁJ, PANSTVÍ
1624. Na český urbář se odvolává urbář 1749 (např. titul).
844
a 1749, b 1769
RÁJ, PANSTVÍ
Ukl.j.
133
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1043
a 1749, b 1769, pap., 52 ff., něm., (něm.), 36 x 23 cm, 2 svázané sešity
845
1676
ROPICE, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1616
1676, pap., 2 ff., čes., 32,5 x 20,5 cm, jednotlivá folia
846
1601
SÁDEK, VES
SÚA Praha, Česká dvorská kancelář, inv. č. 925, kart. č. 750
1601, pap., 32 (recte 33) ff., něm., (čes.), 31 x 20 cm, pŧvodní černozelená
pergamenová vazba
847
1663
SÁDEK, VES
1663. Srv. č. 725. Navíc u MALÉHO s. 10.
848
1668
SÁDEK, VES
1668. Srv. č. 726. Navíc u MALÉHO s. 10.
849
1731
SMOLKOV, STATEK
1731. Na urbář z 22. 3. 1731 se odvolává výtah z rektifikačního protokolu z 31. 3.
1738 (ZA Opava, Karolinský katastr, inv. č. 132). Zda jde o společný urbář i pro
statek Zábřeh nelze zjistit, poněvadţ zábřeţská akta z druhé katastrální rektifikace
byla předána Prusku.
Rg.: TUREK, s. 17.
850
1700
SMOLKOV, VES
1700. "Urbarium dědiny Smolkova, všech stálých platŧ a poddaných, jejich
povinností, obsazené (!) léta tisíc sedm set, vyslané skrze mne Jana Jiřího
Lamoscha, ten čas úředníka zábřeskýho" podle PILNÁČKA, s. 198, v Ústředním
archivu německého řádu ve Vídni, značka Smolkau. (Týţ, Silesiaca ve vídeňských
archivech. SlSb, 46, 1948, s. 58, má jiné čtení titulu i jména úředníka.)
Rg.: TUREK, s. 80.
Ukl.j.
134
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
851
1601
STARÉ HEŘMINOVY, VES
SÚA Praha, Česká dvorská kancelář, inv. č. 925, kart. č. 750
1601, pap., 46 ff., něm., (něm.), 30,5 x 19,5 cm, pŧvodní červená pergamenová
vazba
852
1611
STARÉ HEŘMINOVY, VES
SÚA Praha, Česká dvorská kancelář, inv. č. 925, kart. č. 750
1611, pap., IV+24 (recte 30) ff., něm., 30,5 x 19 cm, pŧvodní černozelená
pergamenová vazba
853
1663
STARÉ HEŘMÍNOVY, VES
1663. Srv. č. 725.
854
1668
STARÉ HEŘMINOVY, VES
1668. Srv. č. 726.
855
1743
STONAVA, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1615b
1743, pap., 20 ff., něm., 33 x 21 cm, sešit
856
B. d.
STUDÉNKA, STATEK
B. d. Kartotéka zámeckého archivu ve Fulneku uvádí "1649. Výtah z urbariálních
register dědiny Studénky. Čes. Fulnek, Zámek, XIX, 10" (MZA Brno, G 10, inv. č.
1470 (dříve sign. 1574), f. 263).
Srv.č. 444.
857
1601
SVOBODNÉ HEŘMANICE, VES
1601. Na urbář se odvolává podle MALÉHO, c. d., s. 125-126, titul urbáře z r. 1611.
Srv. i titul obdobného urbáře Starých Heřminov (č. 852).
Lit.: MALÝ, c. d. u č. 724.
Ukl.j.
135
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
858
1611
SVOBODNÉ HEŘMANICE, VES
1611. Urbář z 6. 12. 1611 uvádí MALÝ, c. d. u č. 724, s. 125-126.
859
1623
SVOBODNÉ HEŘMANICE, VES
SÚA Praha, Česká dvorská kancelář, inv. č. 925, kart. č. 750
1623, pap., 24 ff., něm., 29,5 x 20 cm, pŧvodní zelená pergamenová vazba
860
1663
SVOBODNÉ HEŘMANICE, VES
1663. Srv. č. 725.
861
1668
SVOBODNÉ HEŘMANICE, VES
1668. Srv. č. 726.
862
1761
ŠENOV, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1673
1761, pap., 66 ff., něm., 33,5 x 22 cm, broţovaná vazba
863
1755
ŠUMBARK, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1630
1755, pap., 5 ff., něm., 32,5 x 20,5 cm, sešit
864
1577
TĚŠÍN, KOMORNÍ PANSTVÍ
1577. V Státním archivu v Katovicích, pobočka Těšín, Komora těšínská, je uloţen se
sign. 520 originál urbáře a se sign. 521 jeho vidimus městem Těšínem z 22. 11.
1653.
Rg.: TUREK, s. 19 a 87-88 (vidimus); PITRONOVÁ, s. 419-420.
1621, zač. 40. let 17. stol.
865
TĚŠÍN, KOMORNÍ PANSTVÍ
1621, zač. 40. let 17. stol. Jako č. 864, sign. 522
Ukl.j.
136
Poř.č.
Signatura
Obsah
866
Časový rozsah
1647, 1692
TĚŠÍN, KOMORNÍ PANSTVÍ
1647, 1692. Jako č. 864, sign. 523 originál s vepsaným konceptem urbáře 1692,
sign. 524 úplný opis ze 1649, sign. 535 opis bez vsí Guty, Komorní Lhotka
a Baţanovice a sign. 528 makulář záznamŧ pro Jablunkov ze 1644.
Rg.: TUREK, s. 19; PITRONOVÁ s. 420-421 (zde k 1646).
867
1657
TĚŠÍN, KOMORNÍ PANSTVÍ
1657. Jako č. 864, sign. 525.
Rg.: TUREK, s. 19; PITRONOVÁ, s. 421.
868
1692
TĚŠÍN, KOMORNÍ PANSTVÍ
1692. Jako č. 864, sign. 526.
Rg.: TUREK, s.19 a 89; PITRONOVÁ, s. 421-422.
869
1722
TĚŠÍN, KOMORNÍ PANSTVÍ
1722. Jako č. 864, sign. 527.
Rg.: TUREK, s. 19; PITRONOVÁ, s. 422.
870
1729
TĚŠÍN, KOMORNÍ PANSTVÍ
1729. Jako č. 864, sign. 528.
Rg.: TUREK, s. 19; PITRONOVÁ, s. 422-423.
871
1738
TĚŠÍN, KOMORNÍ PANSTVÍ
1738. Jako č. 864, sign. 541. Pouze dominikál.
Rg.: TUREK, s. 19; PITRONOVÁ, s. 423.
872
1755
TĚŠÍN, KOMORNÍ PANSTVÍ
1755. Jako č. 864, sign. 529.
Rg.: TUREK, s. 19 a 89; PITRONOVÁ, s. 423.
873
1742
TĚŠÍN, MĚSTO
Ukl.j.
137
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
ZA Opava, Těšínská komora, inv. č. 10821
1742, pap., 21 ff., něm., 32,5 x 20 cm, pŧvodní papírová vazba
874
1694
VELKÉ HERALTICE, PANSTVÍ
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1451
1694, pap., 47 ff., něm., 35 x 23 cm, měkká papírová vazba
875
1601
VELKÉ HERALTICE, VES
SÚA Praha, Česká dvorská kancelář, inv. č. 925, kart. č. 750
1601, pap., 42 ff., něm., 29 X 19 cm, pŧvodní hnědá pergamenová vazba
876
1663
VELKÉ HERALTICE, VES
1663. Srv. č. 725. Navíc u MALÉHO tabulky III a IIIa.
877
1668
VELKÉ HERALTICE, VES
1668. Srv. č. 726.
878
1761
VELKÉ KUNČICE, STATEK
ZA Opava, Urbariální komise slezská, inv. č. 1673
1761, pap., 48 ff., něm., 34 x 22 cm, broţovaná vazba
879
1714
VĚLOPOLÍ, STATEK
1714. Na urbář se odvolává "Extact Aus der Herrschafftlichen Bekanntnüß
Specification des Guthes Wilopoly nach denen 15 Rubriqven", který je přílohou "Lit.
A" v příloze "Num. 2dus" k protokolu vyšetřovací komise z 11.4. 1767 (ZA Opava,
Urbariální komise slezská, inv. č. 1628).
880
1599
VIKŠTEJN, POLOVINA PANSTVÍ
SÚA Praha, České oddělení dvorské komory IV, kart. č. 303
1599, pap., 24 ff., čes., 33,5 x 21 cm, sešit
Ukl.j.
138
Poř.č.
Signatura
Obsah
Časový rozsah
881
1611
VIKŠTEJN, PANSTVÍ
1611. Urbář zmiňují PETER, Anton, Burgen und Schlösser im Herzogthum
Schlesien. Bd. 1. Teschen 1879, pozn. na s. 28, a SAKREIDA, Rudolf, Hrad Vikštejn.
[Opava] 1933, pozn. 14 na s. 45-46.
Rg.: TUREK, s. 18.
882
1640
VIKŠTEJN, PANSTVÍ
ZA Opava, Horní Vikštejn - Melč, inv. č. 1
1640, pap., 120 ff., něm., (něm.), 30,5 x 19,5 cm, pŧvodní pergamenová vazba
883
1610
VŘESINA, VES
1610. Urbář podle PILNÁČKA, s. 200, v archivu Wilczekŧ na Kreuzensteině.
Rg.: TUREK, s. 91.
Ukl.j.
Název archivní pomŧcky:
Časové rozmezí archivní pomŧcky:
Počet evidenčních jednotek:
Počet inventárních jednotek:
Pomŧckou zpřístupněno běţných metrŧ:
Stav ke dni:
Značka archivního souboru:
Archivní soubor zpracoval:
Pomŧcku sestavil:
Počet stran:
Pomŧcku schválil:
Schváleno pod číslem jednacím:
Schváleno dne:
MORAVSKÉ A SLEZSKÉ URBÁŘE
po 1372/před 1407 - 1771 (1849)
Jan ŘEZNÍČEK
Jan ŘEZNÍČEK

Podobné dokumenty