cena 10 Kč - Bohunovice

Komentáře

Transkript

cena 10 Kč - Bohunovice
u
cena 10 Kč
číslo 1/2014 | 1. května 2014 |
www.bohunovice.cz
Vykácenou alej nahradí
nová výsadba
(strana  15)
První vysvědčení
našich prvňáčků
(strana  10)
ÚVODNÍ SLOVO
SLOVO REDAKCE
OBRAZEM: Klapači 2014
- MORAVSKÁ LODĚNICE
SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ
strana  2
ZPRÁVY Z OBCE
strana  3
FARNOST - MATIČKY
strana  8
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
strana  10
KNIHOVNA
strana  11
SDH BOHUŇOVICE
strana  13
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
strana  14
KRÁTKÉ ZPRÁVY Z OBCE
strana  15
TRUSOVICKÁ SLIVOVICE
strana  17
PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
strana  18
INZERCE
strana  21
BŘÍZY
strana  22
ZPÁTKY DO MINULOSTI
strana  24
2 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ
BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ | 3. roč.
Vychází 5krát ročně.
číslo 1/2014 vychází
v Bohuňovicích dne 1. května 2014.
Vydavatel:
Obec Bohuňovice, 6. května 109,
783 14 Bohuňovice, IČ 00298697.
Evidence MK ČR E 20521
Šéfredaktor, grafik: Michal Prutyszyn
E: [email protected]
K vydání čísla dále přispěli:
Jiří Baťa, Eva Dokoupilová,
Ing. Bc. Richard Gadas,
Mgr. Iveta Nováková, František
Pavelka ml., Jan Raška, Pavel Římský,
Jiří Sedláček, Radomír Staroštík ml.,
Radomír Staroštík st., Vladislava
Ťuková, a další.
Obálka:
Hlavní fotografie: P. Římský
Malé fotografie: 1. R. Gadas; 2. red
Zadní strana: 1. Dana Malasková; 2. red
Druhá str.: klapači: L. Král; ostatní: red
Tiskne: FGP-studio v nákladu 500 ks
Příjem článků a inzerce:
[email protected]
Uzávěrka příštího
čísla:
10. června 2014
Cena 10 Kč
Po delší přestávce se Vám do rukou
opět dostává první číslo Bohuňovického zpravodaje v tomto roce. Zpravodaj
se podařilo vydat až nyní, jelikož neodkladné studijní záležitosti mi neumožňovaly věnovat se jeho přípravě dříve.
Za tu dobu proběhlo již několik událostí,
které stojí za to zmínit. Lze uvést například vykácení 37 bříz v aleji mezi Centrem zdraví a hřištěm. Řada bohuňovičáků byla jistě překvapena, když viděla
břízy, staré více než půl století, jak leží
na zemi. I když všichni obecní zastupitelé věděli, že v rámci revitalizace centra
obce a výstavby nové cyklostezky budou
muset břízy dolů, nedostaly se tyto informace k široké veřejnosti dříve než se
tak stalo. K tomuto tématu najdete ve
zpravodaji alespoň nyní pohled odborníka a také názor spoluobčana.
Příjemnější událostí bylo konání folklórní slavnosti Matiček. V letošním roce
se této tradice poprvé v Bohuňovicích
účastnil náš nový pan farář Jiří Sedláček.
A co říká na celou událost? To, zjistíte
v jeho příspěvku na straně 8.
Považuji také za důležité poděkovat
dlouholetým hlavním organizátorkám
této slavnosti, a to paní Drahomíře Štěpaníkové za Bohuňovice a Trusovice a
paní Marii Prutyszynové za Moravskou
Loděnici. Především díky těmto ženám
neupadla tato tradice v letošním roce
v zapomnění.
Rok 2014 měl být „supervolebním“ rokem, ovšem díky předčasným parlamentním volbám v říjnu 2013, si jednu cestu k volebním urnám ušetříme.
V květnu nás čekají volby do Evropského parlamentu, které se vyznačují nízkou volební účastí Čechů. A na podzim
půjdeme k volbám komunálním, potažmo senátním.
Tak pojďme společně nyní zvýšit účast
v těch evropských.
Příjemné čtení Zpravodaje.
Michal Prutyszyn
šéfredaktor, zastupitel obce
Z OBCE
Zprávy z obce
Od minulého čísla zpravodaje č. 4/2013
proběhla tři veřejná jednání zastupitelstva a rada obce jednala celkem desetkrát. Usnesení zastupitelstva včetně
zápisů z jednání a úplný výčet všech
usnesení rady od č. 78 až po 86 najdete
na webu obce (www.bohunovice.cz).
Níže uvádíme usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva doplněná o jména
přítomných a nepřítomných zastupitelů.
Nově se také u některých usnesení objevuje počet hlasujících pro - proti - zdržel
se. Dále výběr z usnesení rady obce.
Veřejné zasedání zastupitelstva
obce č. 28 dne 12. 12. 2013
Z a s t u p i t e l s t v o o b c e
po projednání:
I. Bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti rady obce a plnění
usnesení zastupitelstva obce
2. Plnění rozpočtu obce ke dni
30.11.2013
II. Schvaluje
1. Upravený rozpočet obce č. 3/2013 ve
vyrovnané výši 49 076 540,- Kč
hlasování: PRO 8 - PROTI 2 - ZDRŽEL SE 3
2. Rozpočtové provizorium na I. kv.
2014 ve výši 25% běžných výdajů r. 2013
hlasování: 9 - 1 - 2
III. Pověřuje
1. Radu obce provádět v rozpočtu obce
na r. 2013 rozpočtová opatření na příjmové i výdajové straně dle aktuálního
vývoje rozpočtu s tím, že o všech rozpočtových opatřeních provedených na
základě tohoto pověření bude rada obce
informovat zastupitelstvo obce na prvním veřejném zasedání ZO v r. 2014
hlasování: 8 - 2 - 3
IV. Ukládá
1. Starostovi obce, aby v rámci uzavření smlouvy s advokátní kanceláří Ritter
– Šťastný o poskytování právní pomoci
obci Bohuňovice bylo umožněno předsedům výborů a komisí užívat právní
pomoci advokátní kanceláře Ritter –
Šťastný.
hlasování: 10 - 1 - 2
Na jednání č. 28 byli přítomni:
Baťa, Cenkl, Demelová, Faltysová, Grúzová,
Král, Malaska, Nováková, Petřek, Prutyszyn,
Šimša, Vychodil, Ženčica
Nepřítomni: Keclíková, Weidinger
Veřejné zasedání zastupitelstva
obce č. 29 dne 13. 2. 2014
Při zahájení jednání zastupitelstva obce
nebyla přítomna nadpoloviční většina
všech členů zastupitelstva obce, proto
předsedající zasedání ukončil.
Na jednání č. 29 byli přítomni: Král, Malaska, Nováková, Petřek, Prutyszyn, Ženčica
Nepřítomni: Baťa, Cenkl, Demelová, Faltysová, Grúzová, Keclíková, Šimša, Vychodil,
Weidinger
Veřejné zasedání zastupitelstva
obce č. 29 dne 27. 2. 2014
(náhradní termín)
Z a s t u p i t e l s t v o o b c e
po projednání:
I. Bere na vědomí
1. Rozpočtové opatření RU IV/2013 provedené radou obce na základě pověření
zastupitelstva obce
2. Zprávu o činnosti rady obce a plnění
úkolů zastupitelstva obce
3. Zprávy o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva obce
II. Schvaluje
1. Na doporučení komise školské, mládeže a tělovýchovy a kontrolního výboru zařazení aktualizace projektu
rekonstrukce budovy školní jídelny a
školní družiny v částce cca 300 tis. Kč na
1. místo v lánu prioritních akcí na r. 2014
hlasování: 11 - 0 - 1
2. Prioritní akce obce pro r. 2014 dle
upraveného návrhu
hlasování: 8 - 3 - 1
3. Návrh na udělení čestného občanství
obce Bohuňovice panu Milanu Staroštíkovi, nar. 21.10.1925, bytem Rua Ernesto Juliatto, 551, Sao José dos Pinhais,
Parana – BRASIL dle důvodové zprávy
hlasování: 11 - 0 - 1
III. Ukládá
1. Radě obce požádat o souhlas pana
Milana Staroštíka s udělením čestného
občanství obce Bohuňovice T: 31.3.2014
O: starosta
Na jednání č. 29 (náhr. termín) byli
přítomni:
Cenkl, Demelová, Faltysová, Král, Malaska,
Nováková, Petřek, Prutyszyn, Šimša, Vychodil, Weidinger, Ženčica
Nepřítomni: Baťa, Grúzová, Keclíková
Veřejné zasedání zastupitelstva
obce č. 30 dne 13. 3. 2014
Z a s t u p i t e l s t v o o b c e
po projednání:
I. Bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti rady obce a plnění
úkolů zastupitelstva obce
2. Návrh na změnu územního plánu v
katastrálním území Trusovice, pozemky parc. č. 63/1, 63/2 a 63/10 od navrhovatelů Ing. Marty Makajové a Ivana
Makaje, oba bytem U Stavu 90, 783 14
Bohuňovice a v katastrálním území Bohuňovice, parc. č. 219/30 od navrhovatele Ivo Smékala, U Stavu 562, 783 14
Bohuňovice
II. Schvaluje
1. Námitku Mgr. Faltysové k zápisu ZO
č. 28 a 29, kde je uváděno „nehlasoval“,
že zastupitelé, kteří jsou v jednací místnosti mají v souladu s jednacím řádem
pouze tři možnosti hlasování, a to „pro“,
„proti“ a „zdržel se“
2. Námitku p. Bati k zápisu ZO č. 29, kde
na str. 4 je odvolávka na bod 3 programu
a má být správně bod 5 programu
3. Rozpočet obce na r. 2014 v předloženém znění ve vyrovnané výši
61 120 040,- Kč
hlasování: 8 - 3 - 0
4. Nákup pozemků p.č. 121/4 v k.ú. Moravská Loděnice a p.č. 12/14v k.ú. Bohuňovice od ČD a.s. za celkovou cenu
176 000,- Kč pro projekt Revitalizace
centra obce Bohuňovice
hlasování: 11 - 0 - 0
5. Směnu částí pozemků v k.ú. Bohuňovice obecní p.č. 83/2 (88m2) v ceně 35
200,- Kč za část soukromého pozemku p.č. 83/1 (7m2) v ceně 1 750,- Kč
s doplatkem ve prospěch obce ve výši
33 450,- Kč včetně stávajícího oplocení a
úhradou do 30. září 2014
hlasování: 11 - 0 - 1
BOHUŇOVICKÝ
ZPRAVODAJ / 3
Z OBCE
6. Podání žádosti o dotaci z OPŽP na
výměnu oken v Domě služeb a ubytovně
hlasování: 12 - 0 - 0
7. Za přísedícího Okresního soudu
v Olomouci dosavadního přísedícího
pana Oldřicha Hlocha
hlasování: 12 - 0 - 0
8. Úpravu odměňování členů zastupitelstva a členů komisí nezastupitelů dle
upraveného návrhu s platností od 15.
března 2014
hlasování: 10 - 1 - 1
III. Neschvaluje
1. Pořízení změny Územního plánu Bohuňovice dle návrhu na změnu územního plánu v katastrálním území Trusovice, pozemky parc. č. 63/1, 63/2 a 63/10
od navrhovatelů Ing. Marty Makajové
a Ivana Makaje, oba bytem U Stavu 90,
783 14 Bohuňovice a v katastrálním
území Bohuňovice, parc. č. 219/30 od
navrhovatele Ivo Smékala, U Stavu 562,
783 14 Bohuňovice s tím, že tyto návrhy
budou zapracovány do zprávy o vyhodnocování Územního plánu Bohuňovice
v roce 2015
hlasování: 10 - 1 - 0
IV. Pověřuje
1. Radu obce provádět v rozpočtu obce
na r. 2014 rozpočtová opatření na příjmové i výdajové straně týkajících se
účelových dotací s tím, že o všech rozpočtových opatřeních, provedených na
základě tohoto pověření, bude rada obce
informovat zastupitelstvo obce na nejbližším veřejném zasedání ZO
hlasování: 8 - 0 - 3
V. Ukládá
1. Starostovi obce odpovědět navrhovatelům ve znění tohoto usnesení a důvodové zprávy
T: 31.3.2014
Na jednání č. 30 byli přítomni: Baťa, Cenkl,
Faltysová, Grúzová, Král, Malaska, Nováková, Petřek, Prutyszyn, Šimša, Vychodil, Weidinger
Nepřítomni: Demelová, Keclíková, Ženčica
Vykácení březové aleje . Více v samostatných článcích.
Výpis usnesení rady obce č. 78
konané dne 17. 12. 2013
Rada obce vzala na vědomí:
- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za r. 2013
- Zápis z kontroly firmou ON-OK Libina s.r.o. provedené na objednávku obce
u organizace CZ Bohuňovice, s.r.o.
-Sdělení ČS a.s., že k 31. lednu 2014
bude ukončen provoz pobočky České
spořitelny a.s. v Bohuňovicích
Rada obce schválila:
- Přijetí dotací z Olomouckého kraje pro
JPOII ve výši 169 000,- Kč na akceschopnost zásahové jednotky a 2 891,- Kč na
uskutečněný zásah
- Zadání projektové dokumentace na
opravu uličky ke hřbitovu po rekonstrukci kanalizace
- Záměr směny s doplatkem žadatele
části obecního pozemku p.č. 83/2 v k.ú.
Bohuňovice na Pile dle žádosti pana Petra Kühna
- Dar ve výši 1000,- Kč na rozvoj baby-boxů v ČR
- Zapojení ZŠ a MŠ Bohuňovice do projektu z Operačního programu Vzdělání
pro konkurence schopnost, Prioritní osa
1.1 – Počáteční vzdělávání
- Návrh plánu termínů jednání rady
obce a zastupitelstva obce na r. 2014
Výpis usnesení rady obce č. 79
konané dne 31. 12. 2013
Rada obce vzala na vědomí:
- Návrh rozpočtových opatření před
koncem roku 2013 v předloženém znění
4 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ
foto: red
Rada obce schválila:
- V souladu s pověřením zastupitelstva
obce č. 28 rozpočtová opatření před
koncem roku 2013 dle předloženého návrhu – upravený rozpočet 4/2013
Výpis usnesení rady obce č. 80
konané dne 14. 1. 2014
Rada obce vzala na vědomí:
- Schválení rozpočtových opatření
radou obce před koncem roku 2013 dle
předloženého návrhu
- Nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
- Že Tříkrálová sbírka 2014 v naší
obci vynesla 53 566,- Kč
Rada obce schválila:
- Na základě tří nabídek zpracovatele
projektové dokumentace na lávku u kapličku vč. inž. činnosti pro stav. povolení
firmu Designtec s.r.o.
- V souvislosti se zrušením pobočky
České spořitelny a.s. v naší obci zřízení
běžného účtu u
Poštovní spořitelny, zejména pro hotovostní operace obecního úřadu
- Podání žádosti z dotačního titulu
Olomouckého kraje na podporu výstavby cyklostezek na část
cyklostezky, která není podpořena dotací z ROP v rámci projektu „Cyklostezka
Olomouc – Šternberk, poslední etapa
Bohuňovice-Štarnov“
- Podání žádosti o dotaci z programu Ol. kraje, podporujícího opatřeni ke
Z OBCE
zvýšení bezpečnosti na komunikacích
II. a III. tříd, konkrétně na úpravu křižovatky na odbočce ke škole, která bude
realizována v rámci projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice a je pro dotaci z ROP nezpůsobilým výdajem
- Na návrh předsedkyně komise sociální a kultury vyplacení odměn členům
komise nezastupitelům a dalším dvěma
občanům, kteří se podíleli na akcích organizovaných komisí
- Dle §79, odst. 5 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, náhradu za 25 dnů nevyčerpané dovolené za r. 2013 starostovi
obce
- Podání žádostí o dotaci z Olomouckého kraje na technické vybavení a zvýšení akceschopnosti
zásahových jednotek hasičů JPO II Bohuňovice a JPO V Trusovice dle předložených soupisů požadavků
- Provedení povinného zalesnění pozemků p.č. 184/4 v k.ú. Moravská Loděnice dle návrhu lesního hospodáře a
cenové nabídky firmy Urtika s.r.o.
- Doplnění a výměny dopravního značení v obci dle nabídky firmy SEKNE
spol. s r.o.
- Objednávku stolních a kapesních kalendářů na r. 2015 dle předložené nabídky paní I. Talpové
- Prezentaci obce v publikaci „Česká republika – města a obce“ v rozsahu 1/2
strany A4 dle předložené nabídky fy
Proxima Bohemia s.r.o.
Rada obce uložila:
- Připravit návrh odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce podle
novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev O: starosta T: 4.2.2014
Výpis usnesení rady obce č. 81
konané dne 21. 1. 2014
Rada obce vzala na vědomí:
- Převzetí dokončené Územní studie
Bohuňovice, lokalita OK – 2 („za Marketem Zuzka“) pořizovatelem Magistrátem města Olomouce
Rada obce schválila:
- Na základě podrobného zdůvodnění rozšíření parkovací plochy před RD
č.p. 78 V Drahách dle žádosti Ing. Petry
Chromcové
-Změnu sazby nájemného za
1/m2 podlahové plochy za rok v
administrativní budově na PILE na 400,Kč/m2/rok s platností od 1. ledna 2014
- Ukončení nájemní smlouvy na vodárně dle žádosti firmy INSTA CZ s.r.o.
ke dni 31.3.2014
- Účast dvou členů zásahové jednotky JPO II na kurzu „Základy práce ve
výškách a nad volnou hloubkou“ a dvou
členů JPO II na kurzu „Nositel dýchací
techniky“
- Na návrh předsedkyně komise školské, mládeže a tělovýchovy vyplacení
odměn členům komise, kteří nejsou členy zastupitelstva
- Rozpočet Sboru pro občanské záležitosti na r. 2014 v přeložené výši a
skladbě
- Dodatek č. 1 k „Zásadám používání
sociálního fondu Obce Bohuňovice“ v
předloženém znění
- Vyhlášení XIV. kola výběru žádostí
o půjčky z Fondu rozvoje bydlení s termínem výzvy k podávání žádostí od 10.
února 2014 do 20. března 2014
Rada obce uložila:
- Zajistit nabídky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci části
kanalizačního sběrače „A“ od podjezdu
dráhy ke Lhotce v souladu s Územní studií Horní Lhotské O: starosta
Výpis usnesení rady obce č. 82
konané dne 4. 2. 2014
Rada obce vzala na vědomí:
- Předběžné výsledky hospodaření
CZ Bohuňovice, s.r.o. za r. 2013
- Průběh prací na projektu „Cyklostezka Olomouc-Šternberk, poslední
etapa Bohuňovice-Štarnov“ včetně administrativních kroků spojených s vyvolanými sanacemi podloží, které budou
uplatněny do rozpočtové rezervy
- Konkrétní cenovou nabídku ČD
a.s. na prodej pozemků p.č. 12/14 v k.ú.
Bohuňovice a p.č. 121/4 v k.ú. Moravská Loděnice v souvislosti s projektem
Fyzická revitalizace centra obce a doporučuje akceptovat cenu stanovenou dle
pravidel ČD a.s.
- Zpětvzetí žádosti o svolání zastupitelstva obce ze dne 13.1.2013 a novou
žádost 1/3 zastupitelů o svolání jednání
zastupitelstva včetně programu a důvodové zprávy
- Žádost p. Jiřího Kupky o majetkoprávní vyrovnání s tím, že rada doporučuje odprodat část obecního pozemku
p. Kupkovi i sousedům s podobným
problémem, a to v cenách schválených
zastupitelstvem obce
- Žádost pana Karla Staroštíka o pronájem obecního bytu
- Žádost paní Urbáškové o skladovací
prostory a prostory pro výcvik psů
- Předloženou koncepci rozvoje školy
na školní roky 2013 -2014 až 2017-2018
- Avízo neinvestiční dotace na výkon
přenesení státní správy obecního úřadu
na r. 2014 ve výši 777 700,- Kč
- Nabídku spolupráce při vytváření
strategie pro nové plánovací období EU
od Magistrátu města Olomouc s tím, že
se do tvorby strategie zapojíme
- Převzetí čistopisu studie průtahu
obcí od řešitelského týmu ing. arch. Janem Horkým
Rada obce schválila:
- Další postup při dokončení kanalizace
v uličce ke hřbitovu
- Konání veřejného zasedání zastupitelstva obce svolaného 1/3 zastupitelů ve
čtvrtek dne 13.2.2014 v 18.00 v Kulturním domě včetně programu
- Na návrh předsedkyně komise Životního prostředí vyplacení odměn členům
komise, kteří nejsou členy zastupitelstva
- Uzavření smlouvy o právu provést
stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene se společností
RWE GasNet, s.r.o. na realizaci výměny
plynovodního potrubí v ulici Loděnická
a dalších ulicích k.ú. Moravská Loděnice
- Uzavření smlouvy o právu provést
stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene se společností
RWE GasNet, s.r.o. na realizaci výměny
plynovodního potrubí v ulici Na Zahrádkách a Pod Mlékárnou
- Uzavření smlouvy č. IV-12-8008560/
BVB/002 s ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu
- Příspěvek na ošetřovatelskou službu
Charity Šternberk pro r. 2014 ve výši 4
000,- Kč
- Příspěvek na pečovatelskou službu
Charity Šternberk pro r. 2014 ve výši
1000,- Kč
- Zařazení bodu „Udělení čestného občanství obce Bohuňovice panu Milanu
Staroštíkovi“ na jednání zastupitelstva
obce
Rada obce doporučuje:
- Zastupitelstvu obce schválit úpravu
odměňování členů zastupitelstva a členů
BOHUŇOVICKÝ
ZPRAVODAJ / 5
Z OBCE
komisí nezastupitelů dle předloženého
návrhu s platností od 15. února 2014
Výpis usnesení rady obce č. 83
konané dne 18. 2. 2014
Rada obce vzala na vědomí:
- Že právní subjekt ZŠ a MŠ Bohuňovice bude mít po schválení hospodaření
za r. 2013 v investičním a rezervním fondu celkem 426 348,28 Kč
Rada obce schválila:
- Náhradní termín veřejného zasedání ZO č. 29/2014 na čtvrtek 27.2.2014 a
termín následného veřejného zasedání
ZO k rozpočtu obce na r. 2014 na čtvrtek
dne 13. 3. 2014
- Úpravu smlouvy s CZ Bohuňovice,
s.r.o. o poskytnutí dotace na krytí provozní ztráty kina snížením zúčtovatelné
zálohy dotace na ½, t.j. 200 tis. Kč/rok
- Dodatek č. 1 SoD s vítězem soutěže
na realizaci cyklostezky firmou MODOS
spol. s r.o. na odsouhlasené vícepráce v
rámci rozpočtové rezervy
- Dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou SM stavby s.r.o. týkající se požadovaných prací nad rámec projektu a prodloužení termínu dokončení s ohledem
na pomalé vysychání zdiva
- Objednávku na zpracování projektové dokumentace na generální opravu
povrchu uličky od kostela ke hřbitovu
dle nabídky Ing. Tomáše Tužína
- Objednávku na zpracování projektové dokumentace na parkovací plochu
u MŠ Bohuňovice v souladu se studií
průtahu obce dle nabídky Ing. Tomáše
Tužína
- Výsledek hospodaření právního
subjektu ZŠ a MŠ Bohuňovice za r. 2013
ve výši 220 252,82 Kč a jeho převedení do
rezervního fondu ZŠ a MŠ Bohuňovice
- Uzavření smlouvy č. IZ-128000361/BVB/001 s ČEZ Distribuce, a.s.
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu přeložky sloupu v ulici
Na Zahrádkách
- Na základě zdůvodněné žádosti příspěvek 2 000,- Kč pro Domov důchodců
v Července
- Příspěvek 2 000,- Kč na organizaci a
ceny XVIII. ročníku Hanáckého okruhu,
soutěže historických automobilů a motocyklů do r. 1939, která projede v odpoledních hodinách 19. července 2014
Bohuňovicemi
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o
6 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ
poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v předloženém
znění
- Smlouvu o bezúplatném převodu
majetku ČR – HZS Olomouckého kraje v účetní hodnotě 23 114,- Kč pro naši
JSDH v předloženém znění
- Náhradu počítače pro hl. účetní
včetně monitoru a náhradu zastaralého
notebooku dle předložených nabídek
Rada obce doporučuje:
- Zastupitelstvu obce schválit prioritní
akce na r. 2014 dle předloženého návrhu
- Zastupitelstvu obce schválit rozpočet
obce na r. 2014 dle předloženého návrhu
Výpis usnesení rady obce č. 84
konané dne 4. 3. 2014
Rada obce vzala na vědomí:
- Finanční plán společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. na r. 2014
- Úspěšný průběh územního řízení na
projekt Fyzická revitalizace centra obce
- Žádost pana Zdeňka Havaly o prodej části pozemku bývalé výrobny cementového zboží s tím, že záměr bude
projednán v komisi pro výstavbu a rozvoj
- Žádost pana Ivo Smékala o změnu
územního plánu – zařazení jeho pozemku u hřbitova do území pro výstavbu RD
- Skupinovou žádost obyvatel z Moravské Loděnice o neschválení části studie průtahu obcí, týkající se návsi u kina
- Přijetí výroční zprávy o činnosti
školy za školní rok 2012/2013
Rada obce schválila:
- Na základě zastupitelstvem schválených prioritních akcí vypsání výběrového řízení na bezdrátový rozhlas v obci,
a to i v rámci dotačního titulu za předpokladu, že akce nebude administrací
případné dotace výrazně zpožděna
- Výzvu k nabídce na realizaci ménězátěžových cest v obci od firmy Grande solution s.r.o
- Souhlas obce k ukončení financování projektu „Prodloužení skupinového
vodovodu Bohuňovice“ bez požadavku
na proplacení části DPH ve výši 6,79
Kč s ohledem na několikanásobně vyšší
náklady na administraci takového požadavku, než je částka dotace
- Nezbytné opravy elektrorozvodů,
vodovodních rozvodů a podlah v budově šaten ve sportovním areálu nad rámec dotované akce dle nacenění těchto
víceprací prováděcí firmou
- Plán odpisů příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Bohuňovice na r. 2014 dle předloženého návrh
- Na návrh předsedkyně komise pro
výstavbu a rozvoj vyplacení odměn členům komise nezastupitelům dle předloženého návrhu
- Příspěvek na činnost Klubu setkávání v r. 2014 ve výši 5 000,- Kč
- Příspěvek na činnost místní Charity
v r. 2014 ve výši 4 000,- Kč
- Konání veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 30 ve čtvrtek dne
13.3.2014 v 18.00 v Kulturním domě
včetně programu
- Podání žádosti na Úřad práce o dva
pracovníky na veřejně prospěšné práce
do konce roku 2014 dle podmínek ÚP
Výpis usnesení rady obce č. 85
konané dne 18. 3. 2014
Rada obce vzala na vědomí:
- Informaci o pracovní schůzce k projektu lávky u kapličky v souvislosti s předáním požadavků Povodí Moravy, s.p. k
rekonstrukci lávky
- Cenovou nabídku na provedení
opravy pro regulaci vytápění administrativní budovy (SAAB) na Pile
- Cenovou nabídku na provedení
opravy sprchového koutu v šatnách posilovny v budově CZ Bohuňovice
- Nástup pracovníka údržby do pracovního poměru od 1. 4. 2014
- Postup prací na obnově březové
aleje v parku, které budou spadat do nezpůsobilých nákladů v rámci projektu
„Fyzická revitalizace centra obce“
Rada obce schválila:
- Provedení opravy podlah, v budově
šaten na hřišti TJ Sokol Bohuňovice, nad
rámec projektu dle stavebního rozpočtu
ve výši 64 932,- Kč bez DPH
- Provedení frézování pařezů dle
předložené nabídky REMIT s.r.o. ve výši
27 595,- Kč bez DPH
Rada obce uložila:
- Zajistit další cenovou nabídku na
provedení opravy pro regulaci vytápění
administrativní budovy (SAAB) na Pile.
O: místostarosta T: 31.3.2014
- Zajistit další cenovou nabídku na
provedení opravy sprchového koutu
v šatnách posilovny v budově CZ Bohuňovice.
Z OBCE
Výpis usnesení rady obce č. 86
konané dne 1. 4. 2014
Rada obce vzala na vědomí:
- Opakované vyhlášení voleb do školské rady
- Výběr dvou uchazečů o veřejně prospěšné práce v obci a podání žádosti o
jejich schválení na Krajskou pobočku
ÚP v Olomouci
Rada obce schválila:
- Provedení opravy regulace vytápění
administrativní budovy (SAAB) na Pile
dle předložené cenové nabídky firmy
Robert Žajgla, vodo-topo-plyn
- Vyřízení a provedení označení vyhrazeného parkovacího místa pro p.
Ženčáka dle cenové nabídky firmy SEKNE s.r.o.
- Provedení opravy sprchového koutu v šatnách posilovny CZ Bohuňovice,
s.r.o. dle předložené cenové nabídky firmy Pavel Římský
- Uzavření smluv na zpracování žádosti o dotaci na bezdrátový rozhlas
včetně projektové dokumentace dle nabídky Mgr. Miroslavy Pilařové
- Zaslání žádosti na SFŽP o vyřazení
projektu „Energetické úspory objektu
šaten sportovního areálu Bohuňovice“ z
evidence dříve podané žádosti o dotaci
z titulu „Zelená úsporám“, protože tento
projekt byl úspěšný v podpoře z OPŽP
- Dodatek SoD č. 2 na projekt cyklostezky Bohuňovice – Štarnov v předloženém znění
- V rámci realizace Cyklostezky provedení křížení chodníku v parku s novou cyklostezkou tak jak je naprojektováno v navazujícím projektu „Fyzická
revitalizace centra obce“
- Na žádost oddílu volejbalu TJ Sokol
Bohuňovice nákup antuky a spolupráci
na zvětšení zpevněné plochy volejbalového hřiště
- Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v předloženém
znění
- Přijetí neinvestičního příspěvku
25 000,- Kč pro JPO II Bohuňovice a 7
000,- Kč pro JPO V Trusovice z rozpočtu
Olomouckého kraje na vybavení JSDH v
Olomouckém kraji
- V souladu se schváleným rozpočtem obce spolufinancování podpory od
Olomouckého kraje pro JSDH v obci
částkou nejméně ve výši 48 tis. Kč z rozpočtu obce
- Předloženou smlouvu o poskytnutí
neinvestičního příspěvku 25 000,- Kč
pro JPO II Bohuňovice a 7 000,- Kč pro
JPO V Trusovice z rozpočtu Olomouckého kraje
- Uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na výměnu oken a dveří v
Domě služeb a v ubytovně dle nabídky
firmy GHC Regio, s.r.o.
- Vypracování projektové dokumentace k doplnění VO v části ulice Lhotka
a Loděnická dle cenové nabídky Ing. Jiřího Kopala- Elektro
- Prodej palivového dřeva z parku za
základní cenu 600,- Kč/m3
- Provedení opravy linolea v přízemí
budovy SAAB na pile dle nabídky firmy
Stavona Olomouc s.r.o.
-Uzavření smlouvy č. SMP/
OV/128/14/I se RWE GasNet, s r.o. o
zřízení věcného břemene pro plynárenská zařízení v ulicích Za Pilou, U Stavu a
Pod Lipami v předloženém znění
Výpis usnesení rady obce č. 87
konané dne 15. 4. 2014
Rada obce vzala na vědomí:
- Stanovisko zpracovatelů studie průtahu obcí s tím, že toto stanovisko bude
zasláno občanům, kteří podali skupinovou žádost a zveřejněno na stránkách
obce u studie průtahu
- Nástup dvou uchazečů k výkonu veřejně prospěšných prací, které na žádost obce schválila Krajská pobočka
ÚP v Olomouci s termínem nástupu od
2.5.2014
- Dříve získaná stanoviska vlastníků v
ulici Za Humny k jejich pozemkům,
které by cílově měly být podél místní komunikace
- Podání žádosti o dotaci z OPŽP na realizaci opatření preventivní protipovodňové ochrany, jehož součástí je bezdrátový rozhlas
- Přípravu podkladů pro uzavření
smlouvy o věcném břemeni na dokončenou cyklostezku Hlušovice – Bohuňovice - Bělkovice-Lašťany
- Úspěšnou závěrečnou kolaudační prohlídku malometrážního bytu pořízeného za podpory dotace z MMR
- Žádost RWE o sdělení investičních
akcí obce ke koordinaci s akcemi výměny plynovodů RWE
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuňovice za r. 2013
- Návrh smlouvy o nájmu části nemovitosti č. 100409-000-00 se společností
T-Mobil Czech Republic a.s. pro umístění zařízení pro veřejnou komunikační
síť na vodojemu a přilehlém obecním
pozemku
- Sdělení KÚOK k aktualizaci č. 2 Zásad
územního rozvoje Olomouckého kraje
včetně sdělení o zařazení našeho podnětu k letecké dopravě do Zprávy o uplatňování ZÚR OK v uplynulém období
- Rozhodnutí o uložení pokuty č.j.
ČIŽP/48/IPP/SR03/0722141.003/13/
OAJ s tím, že Obec se v termínu odvolá
k rozhodnutí o uložení pokuty
Rada obce schválila:
- Zadání návrhu dispoziční změny v
přízemí ubytovny s cílem zajistit prostory pro umístění kol cykloturistů
- Termín pracovní schůzky zastupitelů s Ing. Arch. Fingerem k pracovní verzi
studie hřbitova v úterý dne 6. května v
18.00 na OÚ
- Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na grant Ministerstva kultury „Knihovna 21.století“ ve výši 6000,Kč
- Provedení úprav povrchů některých
nezpevněných cest technologií tzv. méně
zátěžových cest dle nabídky firmy Grande solution s.r.o. (Ozdravovna silnic)
- Objednávku na dodání 4 ks dveří
NEPTUN do sprch v budově šaten ve
sportovním areálu dle nabídky Sapeli
centra Olomouc
- V souladu s pravidly pro přidělování bytů vzniklých za pomoci dotace
z MMR přidělení nově vybudovaného
malometrážního bytu v č.p. 29 panu
Pavlu Zlatohlávkovi
- Na základě žádosti TJ Sokol Bohuňovice zálohu ve výši 30 tis. Kč z
příspěvku obce na činnost pro r. 2014 v
souvislosti s náklady TJ Sokol na podání
další žádosti o dotaci na opravu Sokolovny
- Příspěvek 1000,- Kč na charitativní
akci Fondu pro opuštěné a handicapované děti v září tohoto roku v Mořkově
- Návrh napojení pozemku p.č.
136/18 k.ú. Moravská Loděnice pana
Petra Hradila na obecní kanalizaci a vodovod dle upraveného situačního plánu
-
Předloženou
smlouvu
č.
OS201420002439 včetně dodatku č.1 s
EKO-KOM, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadů, včetně přílohy č.1
o pověření firmy REMIT, s.r.o. k plnění
závazků obce vyplývajících ze smlouvy s
EKO-KOM
Pokračovaní na straně 12
BOHUŇOVICKÝ
ZPRAVODAJ / 7
FARNOST/MATIČKY
Bílá sobota - Matičky z Bohuňovic žádají faráře o vydání křížů. Na paměť zrady Krista, vyplácí matičky Jidášovu odměnu - 30 stříbrných.
Poté jim farář vydá kříž.
Dostal jsem se o velikonční době do kostela v Nákle. Můj první pohled upoutal
pohled na sedm křížů ozdobených kruhovými věnci. A protože ještě moc neznám všechny hanácké zvyky, tak jsem
se ptal otce Ondřeje, místního faráře: “to
jste zde měli také průvod matiček s dechovkou a kroji?”
S politováním řekl, že ne. Tento zvyk
zde již zanikl. Jenom se dají do kostela
ozdobené kříže, za každou obec jeden protože chrám v Nákle je centrálním pro
několik dalších vesnic.
Tak jsem si v duchu pomyslel a měl jsem
upřímnou radost, že letos v Bohuňovicích byly průvody a že matičky šly s
mládenci nesoucími korouhve a nazdobené kříže i velikonoční svíce, doprovázeni dechovkama a četným zástupem
pochodujících i pozorujících.
Atmosféru mimo kostel jsem zahlédl jenom krátce. Když jsem se vracel z
Matičky z Moravské Loděnice.
8 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ
bohoslužeb v Hlušovicích a viděl sešlost
u kapličky v Loděnici, nedalo mi to a jel
jsem se ještě podívat do Trusovic a Bohuňovic. Byl jsem mile překvapen. Milé
překvapení mne provázelo po celou sváteční dobu. V sobotu i v neděli se do čtení při mši svaté zapojila jedna Matička
i mládenec. I všichni ostatní mládenci a
matičky pozorně sledovali průběh velikonočních obřadů.
Ta moje radost byla v tom, že jsem viděl mladé lidi, jak berou do rukou kříž,
symbol lásky Boží a vydannosti Ježíše
Krista a vynášejí je z kostela, aby s těmito znameními na druhý den dovedli své
sousedy a přátele zpět s kříži ozdobenými.
Slyšel jsem předem, že kříže budou
ověnčené. Nedovedl jsem si to předem
představit a byl jsem v očekávání, jaké
to bude. První pohled na kříže nesené v
průvodu a pak i každodenní pohled na
tyto postavené v blízkosti oltáře pro mne
vzbuzují srovnání s kříži z prvních století. Jsou vytesány do kamene a věnce mají
také kruhový tvar. Připomínají vítězství
- věnec vítěze. Vítěze nad smrtí. Vítězství
lásky a naděje.
Bylo by škodou, kdyby se věnce vítězství
ztratily. Kdyby zmizly znamení naděje,
nebo kdyby nebylo, kdo by tato znamení
nesl, ohlašoval a vysvětloval.
Díky všem, kteří se letos podíleli na přípravě i průběhu procesí “Matiček”.
Byli bychom ochuzeni, kdybychom jenom někde v kostele postavili ozdobené
kříže bez průvodu “Matiček”.
Byli bychom tuze ochuzeni kdybychom,
se nesnažili být pro druhé “Matičkama”,
které jako dobré maminky uváději do
tradice a vysvětlují její krásu, smysl a
hluboké bohatství.
P. Jiří Sedláček
farář
Z kostela odcházející matičky nesou kříž a mládenci korouhve.
MATIČKY
Hod Boží velikonoční. Kaplička v Moravské Loděnici.
Slavnosti Matiček
19. -20. 4.
2014
Průvod odchází do farního kostela v Bohuňovicích.
Matičky a mládenci s panem farářem před kapličkou
v Moravské Loděnici.
fotografie: Pavel Římský
poznámky: redakce
BOHUŇOVICKÝ
ZPRAVODAJ / 9
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Moje první vysvědčení
Možná i vy si vzpomenete na svoje první
vysvědčení.
Ráno jsem se probudil a venku byla tma.
Maminka pořád ještě spokojeně spala.
Jenom já ne a ne usnout. Sám jsem vstal,
umyl se, oblékl a nedočkavě čekal.
Maminka se probudila a byla nějaká
hodnější, vlídnější a veselejší. Dokonce
mě dnes doprovodila až ke škole. Pohladila mě po vlasech a popřála krásný den.
Ve třídě jsme byli všichni nějací hodnější. Paní učitelka byla tajemná. Najednou
jsem v její ruce viděl velkou složku. Co
to je? Paní učitelka se usmála a začala
jménem vyvolávat spolužáky. Srdíčko
mi bušilo, celý jsem se třásl nedočkavostí. Na řadu přišlo moje jméno. Na vysvědčení jsem měl samé jedničky. Byla
to nádhera. Mně bylo krásně. Už jsem se
moc těšil domů.
Vzpomínáte na tu chvíli? Letos bylo rozdáno 23 vysvědčení našim prvňáčkům.
Je možné jim jenom závidět a přát krásný a bezstarostný život plný lásky a pochopení.
Děťátka, ze srdce Vám přeji, aby se Vám
v dalším životě dařilo alespoň s takovým
úspěchem a nadšením jako v první třídě.
Mgr. Iveta Nováková
třídní učitelka 1. třídy
Žáci 1. třídy ZŠ a MŠ Bohuňovice 30. ledna 2014 10 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ
foto: Ing. Bc. Richard Gadas
KNIHOVNA
Nejžádanější tituly
V roce 2013 měla knihovna 256 čtenářů, z toho 118
dětí do 15 let.
Čtenáři si celkem vypůjčili 6161 titulů knih.
Mezi
nejoblíbenější
české
autory
patří
Alena
Jakoubková,
Hana
Marie
Kornerová,
Hana
Whitton
Parkánová
a Simona Monyová.
Nejžádanější tituly v loňském roce. (vlevo)
Eva Dokoupilová, knihovnice
inzerce
POZVÁNKA
na film Radka Staroštíka
NA KOLE KOLEM HANÉ
Ve čtvrtek 7. května v 17.30 hodin
v kině Bohuňovice.
vstupné dobrovolné
Pořadatel: Kulturní komise
BOHUŇOVICKÝ
ZPRAVODAJ / 11
POZVÁNKY
Ugandou
za gorilami horskými
Beseda o Ugandě
Na výstavě fotografií Dany Malaskové
v místní knihovně Domu služeb
v Bohuňovicích.
Ve čtvrtek 29. května v 17.30 hodin
se uskuteční v kině Bohuňovice
beseda o Ugandě.
Výstava je pořádána od 8. 4. do 23. 5. 2014
Dozvíte se také o českém projektu, který
se prostřednictvím adopce na dálku stará
o sirotky ve dvou ugandských oblastech.
Pondělí 8.00 - 14.00
Úterý 12.00 - 18.00
Pátek
Pořadatel: Kulturní komise
12.00 - 18.00
PROGRAM KINA BOHUŇOVICE
na měsíc KVĚTEN 2014
Pátek 2. 5. Romantická britská komedie
20.00 hodin LÁSKY ČAS
Sobota 10. 5. Animovaný španělský rodinný film
17.30 hodin JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM
Pátek 16. 5. Americké akční dobrodružné drama
20.00 hodin 47 RÓNINŮ
Sobota 24. 5. Americký animovaný fantazy film
17.30 hodin KAROLÍNA A SVĚT ZA TAJNÝMI DVEŘMI
Sobota 31. 5. Francouzsko-belgický film
19.30 hodin ANGELIKA
123 minut, vstupné 70,- Kč
ČSFD 82 %
90 minut, vstupné 50,- Kč
ČSFD 61 %
119 minut, vstupné 70,- Kč
ČSFD 64 %
101 minut, vstupné 50,- Kč
ČSFD 80 %
98 minut, vstupné 70,- Kč
ČSFD 41 %
Vstupenky si můžete zajistit v předprodeji na tel.: 585 389 085, 739 910 226
Pokračovaní ze strany 7 (Zprávy z obce)
- Předloženou aktualizaci organizačního
řádu Obecního úřadu Bohuňovice
- Dodatek č. 2 ke Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců Obce Bohuňovice
12 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ
Rada obce doporučila:
- Zastupitelstvu obce vzít na vědomí
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuňovice za r. 2013
- Zastupitelstvu obce schválit celoroční
hospodaření obce za rok 2013
- Zastupitelstvu obce schválit příspěvky
na činnost zájmových skupin pro r. 2014
- Provedení opravy podlahy v zadní části
chodby přízemí budovy ZUŠ v Bohuňovicích dle předloženého návrhu
(red)
HASIČI
Zásahová činnost jednotky SDH Bohuňovice za rok 2013
Dovolte mi, abych Vám, čtenářům Bohuňovického zpravodaje, nabídl pohled
na zásahovou činnost bohuňovických
hasičů za loňský rok, shrnutou v číslech.
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Bohuňovice vyjížděla v roce
2013 celkem k 34 událostem vyžadujícím zásah hasičů. Z tohoto počtu se 11
událostí stalo na území obce Bohuňovice. V ostatních případech zasahovala jednotka nejčastěji na území města
Šternberk (9x) a dále pak na území obcí
Štěpánov (4x), Dolany (3x) a Hlušovice
(3x). Po jednom zásahu jednotka zaznamenala v obcích Bělkovice, Liboš, Komárov a Droždín.
Podle druhu lze události rozdělit
na 16 požárů, 6 dopravních nehod a 11
technických pomocí (spolupráce s policií při pátrání po pohřešované osobě,
odstranění spadlých stromů a větví na
komunikace, likvidace obtížného hmyzu, zajištění utržené střechy, apod.). Jedna událost byla vyhodnocena jako planý
poplach.
vyprošťování osob z havarovaných vozidel a jejich transport pomocí nosítek do
vozidel Zdravotnické záchranné služby.
Zde je však na místě uvést, že při záchraně osob se vždy jednalo o společný
zásah našich dobrovolných hasičů s profesionálními hasiči ze stanice Šternberk,
se kterými se setkáváme téměř u každé
větší události.
Tradičně nejčastěji vyjížděla jednotka k požárům. Přímo v Bohuňovicích
hořelo „jen“ dvakrát. V prvním případě
hořela túje na nástupišti místního vlakového nádraží a v druhém případě se jednalo o požár kolového nakladače v areálu soukromé firmy. Tyto požáry nebyly
velkého rozsahu a podařilo se je rychle
zlikvidovat. V případě nakladače však
požár způsobil škodu 300 tis. korun.
a uskladněný materiál. Na likvidaci požáru se podílelo celkem 28 hasičů z jednotek HZS Olomouc, SDH Bohuňovice,
Dolany, Chválkovice a Černovír. Zásahem se podařilo uchránit okolní objekty
a materiál uskladněný v blízkosti požárem zasažené haly v celkové hodnotě
1 milion korun.
Souhrnná škoda na majetku způsobená požáry, u kterých jednotka v loňském roce zasahovala, činí 5,347 mil. Kč.
Společným zásahem jednotek se podařilo uchránit 3,140 mil. Kč. Škody na majetku a uchráněné hodnoty u ostatních
událostí u kterých jednotka zasahovala,
se nevyčíslují.
Z pohledu organizace a akceschopnosti jednotky, lze považovat uplynulý
rok za úspěšný. Ve všech případech vy-
Počty zásahů jednotky podle druhu události
v letech 2010 - 2013
2010
2011
2012
2013
Požár
18
18
19
16
Dopravnínehoda
12
10
11
6
Technická pomoc*
19
11
8
11
Planý poplach
0
1
3
1
Rozsahem větší požár vznikl v noci
20.10.2013 v HluCelkem
49
40
41
34
šovicích.
Plameny
zachvátily výrobnu
* pátrání po pohřešované osobě, odstraňování spadlých stromů dřevěných briket. Poa větví, čerpání vody, likvidace obtížného hmyzu, apod.
žár kompletně zničil
výrobní halu, stroje
Z údajů v tabulce je patrný pokles
počtu zásahů oproti předchozím rokům.
To stejné bohužel neplatí o počtech zraněných a usmrcených osob. Za loňský
rok evidujeme u událostí 12 zraněných a
4 usmrcené osoby. Významně se na této
smutné bilanci podepsala hromadná dopravní nehoda, u které jednotka zasahovala dne 1.3.2013 na silnici I. třídy směr
Šternberk. Při nehodě šesti vozidel bylo
šest osob zraněno a jedna usmrcena.
Svou činností jednotka v loňském roce přispěla k záchraně 4 osob.
Ve všech případech se jednalo o
hlášení poplachu zabezpečila jednotka včasný výjezd k zásahu. K zásahům
vyjíždělo v průměru 5 hasičů. Od výjezdu vozidla z garáže po jeho návrat,
představují všechny zásahy v součtu 62
zásahových hodin. Při zásazích nedošlo
k žádnému zranění členů jednotky SDH
Bohuňovice.
Zdroj: údaje o škodách na
majetku uchráněných hodnotách - Statistika HZS Olomouckého kraje
Foto: HZS Olomouckého
kraje
za JSDH Bohuňovice
Jan Raška
velitel jednotky
BOHUŇOVICKÝ
ZPRAVODAJ / 13
SPOLEČNOST
Společenská rubrika
Naši jubilanti prosinec - březen
Úmrtí bohuňovických občanů
12/2013
Fialová Ludmila
Heger Zdeněk
Loděnická
Trusovická
80 let
75 let
1/2014
Vlček Josef Hamplová Věroslava
Čtvrtlíková Helena
Mašlaňová Danuše
Hlaváč Jaroslav
Hradilová Svatava
Neznajová Marie
Trusovická
6. Května
6. Května
U Sokolovny
6. Května
Na Zahrádkách
Pilou
97 let
91 let
85 let
75 let
70 let
70 let
70 let
2/2014
Prášilová Květoslava
Hliněná Eva
Vyhnánek Miroslav
Kráčmarová Anežka
Pavelková Alena
Loděnická
Na Zahrádkách
Za Pekárnou
Za Pekárnou
Výmol
94 let
75 let
75 let
70 let
70 let
3/2014
Koťátko Jaroslav
Veselá Marie
Johanes Václav
Truksa Josef Doleželová Marie
U Nádraží U Sokolovny U Stavu
6. Května Na Zahrádkách
92 let
90 let
80 let
75 let
75 let
Občánkové naší obce
09/2013
Svozil Matěj
U Sokolovny
12/2013
Hublar PatrikLoděnická
Klimek Štěpán
Trusovická
Koutná Marie
† 9.12.2013
6. Května
87 let
Franková Leokádie
† 17.12.2013
Trusovická
92 let
Zapletal Jiří
† 28.12.2013
6. Května
81 let
Vlček Josef
† 8.2.2014
Trusovická
97 let
Hradil Petr
† 27.2.2014
Na Zahrádkách
66 let
Lakvová Jarmila
† 11.3.2014
U Stavu
83 let
Jan Pavel II. a Jan XXIII.
byli slavnostně prohlášeni za svaté
1/2014
Mikušková AdélaTrusovická
Dittmer JanTrusovická
Petraševskij Artur
Na Zahrádkách
2/2014
Vyhnalová SofieVýmol
Venská JulieVýmol
Horáková Zuzana
U Stavu
3/2014
Šulkovská Eliška
Hampl Adam
U Stavu
U Stavu
„Prohlašujeme blahoslavené Jana XXIII. a Jana
Pavla II. za svaté a přijímáme je mezi svaté.
Stanovujeme, že je má takto uctívat celá církev.
Ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého.“
27. 4. 2014 Papež František I.
fotografie: Facebook 2popesaints
14 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ
Z OBCE
Krátké zprávy z obce
Sběr použitého oděvu, textilu
a obuvi
V roce 2013 bylo do kontejneru
na použitý a nepotřebný textil za
Marketem Zuzka sesbíráno celkem
5 120 kg oděvů.
Klub setkávání slaví významné
jubileum
V letošním roce oslaví Klub
setkávání (dříve Klub důchodců,
následně Klub seniorů) 30 let
od svého založení. Oslava se chystá
na říjen t. r.
Opakované vyhlášení voleb do
školské rady
Rada rodičů a Školská rada
podala stížnost na průběh voleb
do školské rady, které v řádném
termínu vyhlásila ředitelka ZŠ a
MŠ Bohuňovice. Tyto vyhlášené
volby byly posléze anulovány. Dle
sdělení stávající Školské rady došlo
k porušení Školského zákona a
volebního řádu, kde bylo dotčeno
právo zákonných zástupců podílet
se prostřednictvím školské rady
na správě školy (zákonní zástupci
nezletilých žáků neměli možnost
navrhnout kandidátku do voleb do
školské rady, nebo sami kandidovat)
a bylo omezeno právo možnosti
volit členy školské rady (do rodiny
se dvěma zákonnými zástupci byl
zaslán pouze jeden hlasovací lístek)
Do nových voleb, které se uskutečnily
15. 4., se přihlásilo celkem
8
kandidátů.
Vzhledem
k tomu, že nikdo z kandidátů
nezískal nadpoloviční počet hlasů,
proběhly nové volby 28. 4. 2014.
(V době přípravy zpravodaje není
znám výsledek voleb).
Česká inspekce životního prostředí uložila obci pokutu
ČIŽP provedla v březnu loňského
roku kontrolu na skládce ostatního
odpadu (S-OO3) Bohuňovice. Na
základě této kontroly byla obci, jakožto provozovateli skládky, uložena
pokuta ve výši 110 tisíc korun. Obec
se proti tomuto rozhodnutí odvolala.
Vykácenou alej nahradí nová
výsadba
Dne 5. března 2014 započalo
kácení březové aleje mezi fotbalovým
hřištěm a Centrem zdraví.
Ke kácení se přistoupilo na
základě
vydaného
rozhodnutí
o povolení kácení dřevin a to ze dvou
důvodů. Jedním z nich je špatný
zdravotní stav některých bříz v aleji.
Dalším důvodem jsou probíhající
projekty „Fyzická revitalizace centra
obce“ a výstavba poslední etapy
cyklostezky Olomouc – Šternberk,
úsek Bohuňovice - Štarnov.
V rámci těchto projektů
bylo vykáceno celkem 37 bříz.
K opětovnému nahrazení novou
výsadbou dojde v letošním roce.
Celkem bude vysazeno 41 bříz.
Jednací sál v budově EP ve Štrasburku
foto: red
Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2014.
V pátek 23. května začíná hlasování
ve 14:00 hod. a končí ve 22:00 hod.
V sobotu 24. května začíná hlasování
v 8:00 hod. a končí ve 14:00 hod.
V obci Bohuňovice bude ustavena jedna okrsková volební komise,
jejímž sídlem bude Obecní úřad Bohuňovice, 6. Května 109.
Prezident Miloš Zeman v Olomouckém kraji foto: red
Prezident republiky při návštěvě Olomouckého kraje podpořil
výstavbu průplavu. Vědci to vidí
jinak.
„Jsem stoupencem kanálu Dunaj
Odra Labe a plně respektuji argumenty proti. Argumenty pro říkají,
že by zaměstnal 60 tisíc lidí na dobu
patnácti let, a tento kanál by procházel i územím Olomouckého kraje,“
uvedl prezident na setkání se zastupiteli Olomouckého kraje 5. března
2014.
Názor vědců je zcela jiný. Komise
pro životní prostředí Akademie věd
ČR s výstavbou kanálu DOL zásadně nesouhlasí, jak prohlásila ve svém
stanovisku v únoru 2014. Podle komise by případná výstavba kanálu
DOL byla jedním z největších zásahů člověka do fungování zbytků relativně přirozených ekosystémů ČR
a střední Evropy za účelem krátkodobého ekonomického prospěchu.
Komise také ve svém stanovisku
zdůrazňuje, že výstavba kanálu DOL
v současnosti nemá ekonomické, sociální ani ekologické zdůvodnění a
opodstatnění.
„Komise pro životní prostředí
akademie věd se vyjádřila negativně, ale ochránci životního prostředí
už udělali leccos,“ poznamenal dříve
Miloš Zeman.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 10. června 2014
své příspěvky můžete posílat na e-mail: [email protected]
BOHUŇOVICKÝ
ZPRAVODAJ / 15
Z OBCE
Po 145 letech byl v obci zrušen peněžní dům
Nahlédnutí do kroniky... 1926
Důležitým
hospodářským
podnikem
pro celé okolí jest „Rolnická záložna
v Bohuňovicích, založena r. 1869.
Záložna tato prodělávala v r. 1905 velkou
peněžní krizi. Tehdy zvolen do správní rady náš
občan Jan Čouka, který s nevšední horlivostí
ujal se s ostatními členy správní rady práce
záchranné, což se mu také s porozuměním členů
vkladatelů úplně podařilo.
Dalším
přičiněním
a
vytrvalosti
a jako dobrému finančníku jakým se svým
působením náležitě prokázal, podařilo se jemu
uvést záložnu opět do bývalého shodu.
Zvolen jsa hned při svém nastoupení
předsedou správní rady v kteréžto hodnosti až do
dnešního dne zůstává, poctivost a obezřetnosti
jak pracoval, získal důvěru obyvatelstva širokého
okolí, pozvedl záložnu k nebývalému rozmachu.
zdroj: Pamětní kniha obce Trusovické
Na
konci
ledna
2014
byla
uzavřena
pobočka
České
spořitelny
v
Bohuňovicích.
Zavřením
spořitelny, tak obec Bohuňovice
po 145 letech,
od otevření
Rolnické
záložny,
přichází
o svůj peněžní ústav.
Družstvo Rolnické záložny
v Bohuňovicích bylo založeno
r. 1869. Jedním z tehdejších
iniciátorů
vzniku
Rolnické
záložny byl místní kněz. Zpočátku
se tak úřadovalo ve farní budově,
od r. 1891 v obecním hostinci, od
r. 1926 v obecním domě a v roce
1936 se záložna přestěhovala do
vlastní budovy.
Cyklostezky Olomouc-Šternberk,
poslední etapa Bohuňovice-Štarnov
V listopadu loňského roku započala
výstavba posledního úseku cyklostezky
mezi Olomoucí a Šternberkem a to mezi
obcemi Bohuňovice a Štarnov. Chybějící
část má být dokončena v květnu 2014.
Předpokládaný termín otevření pro
veřejnost je pak v červnu 2014.
Celkové
náklady
přesahují
20 milionů korun. Projekt je podpořen
z Regionálního operačního programu
Střední Morava a podílí se na něm
společně obec Bohuňovice a Štarnov.
Máte nějaké nápady, podněty,
připomínky k našemu
obecnímu zpravodaji?
Napište nám!
[email protected]
Zasedání zastupitelstva obce bylo
ukončeno ihned po jeho zahájení
Na čtvrtek 13. února 2014 bylo svoláno veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Ovšem ihned po jeho zahájení bylo
ukončeno. Z celkového počtu 15-ti zastupitelů si totiž svůj čas našlo jen šest
z nich (Král, Malaska, Nováková, Petřek,
Prutyszyn a Ženčica).
K tomu, aby zasedání mohlo proběhnout, je třeba nadpoloviční většiny všech
členů zastupitelstva obce. Proto předsedající ukončil jednání v souladu se zákonem ihned při jeho zahájení. Někteří
zastupitelé se omluvili ze zdravotních
důvodů, jiní z důvodu plánované či nečekané pracovní cesty. V jednom případě byl nahlášen pozdní příchod a jeden
16 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ
zastupitel byl pracovně v zahraničí.
Na programu jednání byl například bod
týkající se debaty o rekonstrukci školní
jídelny, rozpočet obce a jeho rozklíčování či zpráva o činnosti kontrolního
výboru. Náhradní termín jednání, již za
přítomnosti dvanácti zastupitelů, proběhl o čtrnáct dní později.
V tomto funkčním období podobná situace nastala již v říjnu 2011. Kdy i přes
účast nadpoloviční většiny všech členů
zastupitelstva, nebyl schválen program
jednání. Tehdy pořad připraveného zasedání nepodpořili zastupitelé zvolení
za volební uskupení ODS. Schůze byla
posléze ukončena. (red)
PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
OBRAZEM: Březová alej v roce 1958 a 2014
Březová alej v roce 1958
Březová alej v roce 2014
archiv Radka Staroštíka
foto: red
Březová alej po roce 1960
archiv Radka Staroštíka
TRUSOVICKÁ SLIVOVICE 2014
Spousta občanů využívá pěstitelskou pálenici u nás
v obci, někteří preferují ty ostatní v okolí. Každému
je jasné, že nezáleží jen na pálenici, ale hlavně také na
kvalitě kvašeného ovoce.
Vznikl tak nápad porovnat několik vlastních vzorků.
Byl jsem osloven, zda bych toto nemohl nějak realizovat.
Proto proběhlo v sobotu 18.1. degustátorské odpoledne pod názvem „Trusovická slivovice 2014“. Vlastní
vzorek lahodného moku mohl donést jakýkoli občan
naší obce (starší 18-ti let), degustátorem mohl být každý přítomný. Sešlo se celkem 11vzorků. Degustátorů
bylo také dost, degustovalo se anonymně, takže nikdo
nevěděl od koho a z jakého ovoce je daný vzorek. Až
na závěr po sečtení bodů byly prozrazeny jména majitelů.
Po celou dobu bylo možné si upravit chuťové buňky
výpečky z bůčku (dar sponzora) a čerstvě upečeným
domácím chlebem. Pro vítěze byly připraveny, nejen
dárkové balíčky s pivní tématikou, ale hlavně poháry,
kterými se bude určitě každý rád chlubit mezi přáteli,
jakou měl vynikající slivovici v roce 2014.
A jak to dopadlo?
Na 3.místě se umístil Prokeš Jaroslav – švestková, pálená ve Šternberku,
2.místo zabral Linek Martin – meruňková, pálená
v Bohuňovicích,
na 1.místě a vítězem ročníku 2014 se stal Opichal Vojtěch – meruňková, pálená také v Bohuňovicích.
Je jistě k zamyšlení, že všechny vítězné slivovice pocházejí z Trusovic, i
když byly zastoupeny Bohuňovice a Loděnice…
Na závěr, bych chtěl poděkovat všem, kteří se zapojili do soutěže.
Nechme se překvapit, třeba bude další ročník a možná z vznikne nová
tradice….
Saloon Podkova, Pavelka František ml.
BOHUŇOVICKÝ
ZPRAVODAJ / 17
PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Památky místního významu
Kdo nezná svoji minulost, nemá ani
budoucnost. Tak zní jeden moudrý citát.
Dá se také obdobně říct, že strom bez
kořenů nikdy nedoroste, nikdy nebude
mít velkou korunu. Naopak strom se silnými kořeny dokáže být nejvyšší v lese a
přečkat mnohé bouře a mnohé nepřízně
osudu.
Dnes tady žijeme pouze díky našim
předkům a jejich obětavé snaze zabezpečit své potomstvo. Žijeme zde z plodů
jejich těžké dřiny a obětování se ve všech
malých i velkých válkách, které se kdy
Evropou přehnaly. Ubránili svůj
malý národ proti ohromné přesile
sousedních národů i proti nepřízni
přírody. Proto dnes můžeme žít v
nejkrásnějším kousku světa, který
je úrodný a plný nádherných zákoutí, hor, rovin, lesů, řek, potoků
a potůčků.
Ať se nám to líbí nebo ne, každý z
nás v sobě neseme klíčky jejich sémě
a žijeme pouze díky jejich umu, píli
a moudrosti. Denně šlapeme po
půdě nasáklé jejich potem a krví,
denně chodíme kolem úžasných
děl, která oni vytvořili. Historie je
všude kolem nás, ale i v nás. A co
my? Jsme jejich důstojnými následovníky? Jak se staráme o poklad,
který nám byl svěřen a předán? Leží
i nám osud našich potomků na srdci tak, jako ležel našim předkům na
srdci náš osud? Žijeme a pracujeme
tak, abychom se jim jednou na druhém břehu mohli zpříma a hrdě podívat do očí a říci jim „ táto, mámo,
jsme dobrými syny a dcerami, zachovali a rozhojnili jsme to, co jste
nám zde zanechali. Došli jsme tam, kam
vy jste již neměli sílu dojít“?
Jednou z velmi důležitých věcí je paměť národa. Je zajímavé, že lidé v cizině znají svoji historii lépe, nežli ti, kteří
zůstali doma. Je zajímavé poslouchat v
Americe lidi, kteří tam žijí již mnohé generace, jak se jako Američané hrdě hlásí
k národu, odkud přišli jejich prarodiče.
Pokud dokážeme vnímat plnou silou svou národní identitu a přijmout
zodpovědnost za její kontinuitu, potom
musíme více dbát na svou historii, zvyky
a obyčeje, na svou řeč i nářečí. Na to, co
nás činí jedinečnými. Při budování nového proto nesmíme zanedbávat a ničit,
nebo naší nepozorností nechat zničit, to
18 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ
staré. Naopak, při nové výstavbě a tvorbě bychom měli vycházet ze své historie
a stavět na ní. Myslet více srdcem, než
hlavou.
Proto je tak bytostně nutné svědomitě pečovat o naše památky. O ty velké
památky (národního významu) se stará
stát, ale o ty naše, místní, se musíme postarat my sami. Nejsou o nic méně důležité, než ty velké. Naopak, pro nás jsou
v duchu rčení „košile bližší kabátu“ ještě
důležitější. Je to historie našich rodů a
místa, kam patříme prvotně.
Jak se tedy o tyto naše památky u nás
staráme? Bohužel, dá se říct, že máme
velké rezervy. Když opomenu tristní stav
sokolské tělocvičny v Loděnici, s kterou
si neví rady, pak stav našich památek,
které spravuje obec, je snad ještě horší.
Jejich evidence je pouze kusá, fotodokumentace chybí, opravy se provádějí
nekvalitně, neodbornými pracovníky,
hlavně levně. Kostel je plesnivý až po
střechu, kapličky jsou v neutěšeném
stavu. Hřbitov má rozpadlé, zaflikované
zdi, vzadu pak nefunkční bránu, chytře
krytou historickým kontejnerem na odpadky a márnice je opadávající šopa.
Kříž pod morušemi u státní silnice
je již léta rozbitý. Naše místní památky
nemají ucelenou dokumentaci a dnes
již těžko někdo zjistí, kdy která památka byla kým a jak opravovaná. Ukradená Marie ze sousoší kalvárie v Loděnici
byla za podivných okolností nahrazena
jakousi její nepodařenou, levnou napodobeninou, která se jen taktak vlezla
na původní soklík. V dokumentaci se o
této opravě samozřejmě nedozvíme nic
konkrétního. Kříž na hřbitově, který byl
opraven za dotační peníze, také nemá
ucelenou dokumentaci, takže nikdo se
nedoví proč, jak a čím byl opravený. Svatý Jan Křtitel u vjezdu do obce bude
zanedlouho bez kabátu a vodoteč
pod ním je rozpadlá.
Nutno říci, že u památek místního
významu se dokumentace zákonem
nepředepisuje, nicméně je v samotném zájmu svědomité obce tuto dokumentaci o každé místní památce
vést a po řemeslnících vyžadovat restaurátorskou zprávu ve zkráceném
rozsahu. V té se dozvíme kdy, kým,
proč a jak byla příslušná památka
opravená, jaké se použily postupy,
prostředky a kolik která oprava stála.
Z fotodokumentace se dozvíme, jaký
byl její stav před a po opravě, neboli
co a jak se opravou změnilo a proč.
Sám takovéto ucelené zprávy pro
obce vypracovávám a nevidím v tom
nic nepatřičného, co by mně mělo
zatěžovat. Naopak, sám chci doložit, že oprava byla provedena řádně
a v plném rozsahu. Paradoxem je, že
sochař, který pro Bohuňovice opravy
některých soch a křížů prováděl, tyto
restaurátorské zprávy má vypracované, ale obec je po něm nevyžadovala.
Nemáme v naší obci mnoho památek,
proto bychom se o ty zbylé měli dobře
starat, abychom zachovali paměť místní
obce, místních rodáků. Neodbornými
zásahy a neúplnou dokumentací mohou
nastat nezvratné, nenapravitelné škody a
nevyčíslitelné ztráty. Sami občané by si
měli hlídat to, aby diletantství a arogance jejich úředníků neničilo jejich obec.
Mám Bohuňovice rád a přál bych si, aby
byly krásné, funkční, moderní a kulturní s živou historií, ale hlavně – aby byly
pořád vesnicí, bez městských „příkras“ a
neduhů.
Místní kovář Jiří Baťa
PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Reakce na článek „Lidé jsou všelijací“
S odkazem zákon č. 46/2000 Sb., v platném znění, tiskový zákon, a dle čl. 4,
odst. 6 a 7 zásad pro vydávání obecního zpravodaje (dále jen Zásady) reaguji
na příspěvek pana Miroslava Pudy (dále
jen pisatel) uveřejněný v čísle 4/2013
Bohuňovického zpravodaje pod názvem
„Lidé jsou všelijací“. Tento příspěvek obsahuje chybné a neúplné informace, dotýká se mé cti a důstojnosti a cítím se jím
poškozován.
- pisatel mne kritizuje, že vždy nereaguji logicky na otázky položené na veřejném zasedání zastupitelstva
o K tomu sděluji, že nelze být připraven na všechny otázky, které poprvé padnou na veřejném zasedání zastupitelstva,
zvlášť když jsou k tématům např. několik
let starým nebo na otázky s nesrozumitelným obsahem, na otázky hloupě postavené na neznalosti či záměrně mylných předpokladech. Na takové dotazy
nelze reagovat okamžitě a k odpovědi
slouží zákonná lhůta daná jednacím řádem. Pisatel, a nejen on, však vyžaduje
odpověď okamžitě a pak kritizuje.
- pisatel mne kritizuje za nemožnost
prosazování opozičních názorů
o Každý názor, který má být prosazen,
musí získat většinovou podporu v orgánech zastupitelstva. Ani starosta nemůže
prosadit názor, který většinu nezíská.
Pisatel zřejmě nemá ponětí o demokratických principech uplatňovaných
v samosprávě. První z nich je výsledek
svobodných voleb, který je vždy třeba
respektovat. Dalším důkazem jeho neznalosti je opakované tvrzení, že starosta „tak či onak rozhoduje“ . Starosta rozhoduje jen vahou svého jediného hlasu
z patnácti zastupitelů, větší pravomoci
nemá (pokud nejde např. o vyhlášený
krizový stav).
- k páchnoucí stoce před domem
pana Bati naproti obecního úřadu
o Páchla splaškami do doby, než pracovníci OÚ zjistili příčinu a provedli
opatření, které zamezilo vtékání splašek
z kanalizační přípojky pana Bati zpět do
vodní nádrže. Slabý přítok vody je jiný
problém, který je až u Močidla a dá se
vyřešit jen rekonstrukcí zatrubněného
přítoku nad Močidlem.
- k výstavbě bytu v uličce ke hřbitovu
o Dílo nebylo v době vydání čísla časopisu č. 4/2013 zdaleka dokončeno, jak
chybně uvádí pisatel, a tudíž nemohlo
být ani převzato.
- k okolí č.p. 11
o Pisatel má často problém s termínem „původní stav“. Za původní stav při
nějaké opravě je vždy považován stav při
předávání staveniště, který si obec, ale i
prováděcí firmy fotí a archivují. Takové
fotografie, však pisatel odmítá, protože
jde o důkazy proti jeho tvrzením.
- k prodeji pozemku bratru starosty
o Opět důkaz neznalosti zákona o obcích. Starosta sám nic obecního neprodal nikomu, natož bratrovi. Vždy rozhoduje zastupitelstvo. Vše již bylo popsáno
v minulém čísle. Krom toho má pisatel
asi problémy v počtech, protože moje
první volební období ve funkci starosty
bylo od r. 1994 do 1998. Rok 1996 tedy
nemohl být ve druhém volebním období
mého starostování.
- k pozemkům Šternberských lesů
o Přes bývalý areál Šternberských lesů
vedla místní komunikace kolem dráhy
ve vlastnictví obce. Šternberské lesy ji
chtěly koupit. Obec odmítla přijít o místní komunikaci, která spojovala nádraží s
podnikatelskou zónou, byla však ochotna jednat o směně za pozemky Šternberských lesů na okraji areálu. Šternberské
lesy nechtěly zmenšovat areál a nakoupily pozemky u okraje areálu od soukromníků (asi v letech 1998 -1999) pro
směnu s obcí. K tomu nechaly vypracovat oddělovací geometrický plán. Zastupitelstvo obce v r. 2001 schválilo směnu
se Šternberskými lesy. Než ke směně
došlo, celý areál včetně nakoupených
pozemků získala firma CEWOOD, později její dceřiná společnost ALLWOOD.
Po jednáních obce s novým vlastníkem
schválilo zastupitelstvo obce v r. 2003
směnu pozemků s firmou ALLWOOD
a současně zrušilo usnesení z r. 2001 o
směně se Šternberskými lesy. Obec směnila místní komunikaci, která procházela areálem podél trati za části pozemků,
které od soukromých vlastníků nakoupila společnost Šternberské lesy. Dnes
je tam částečně zpevněná komunikace
s „alejí milénia“. Za obec jsem v souladu se zákonem o obcích podepisoval
smlouvu s firmou ALLWOOD a.s., která
v r. 2003 pozemky vlastnila, nikoliv se
soukromými vlastníky. Za jakou cenu
a kdy konkrétně nakupovaly Šternberské lesy pozemky od soukromníků
(včetně pisatele) jsem nikdy nezkoumal.
Mým úkolem a úkolem zastupitelstva je
hospodařit efektivně s obecním majetkem, což i tato transakce dokazuje. Asi
bych měl pisateli poděkovat, že takto
nechtěně oceňuje moje nasazení ve prospěch obce.
- k prodeji pozemku firmě ČEZ na
trafostanici
o Opět elementární neznalost zákona o obcích – starosta nic neprodával,
prodává vždy obec na základě rozhodnutí zastupitelstva. Prodej schválilo zastupitelstvo obce, jinak by byl tento akt
neplatný. Cena je vždy smluvní a vůbec
nezáleží na tom, jak je pozemek veden
v evidenci katastru nemovitostí. Pro
uklidnění „lidumilného“ názoru pisatele
hájícího víceméně monopolní organizaci ČEZ a.s., mohu sdělit, že pozemek
pod trafostanicí nepatřil mezi pozemky,
které obec získala směnou. Kolaudací
trafostanice se stalo prodaných 7m2 stavebním pozemkem s cenou obvyklou,
t.j. kolem 500,- Kč/m2. Ještě jednou děkuji panu Miroslavu Pudovi za ocenění
mého podílu na rozhodování zastupitelstva při zabezpečení efektivního hospodaření s obecními pozemky.
Závěrem chci věřit tomu, že k omezení
podobně hloupých útoků na mou osobu,
případně i osoby jiné, využije redakční
rada v budoucnu článku 4, odstavec 4 a
5 Zásad pro vydávání časopisu. Pakliže
má rada časopisu názor, že cokoliv se
týká starosty je obecní tématikou, pak
už vůbec nechápu její obstrukce při zveřejnění OMLUVY starostovi obce, o kterou řádně požádal pan Čouka st. podle
rozsudku Vrchního soudu a která byla
redakční radou s odkazem na Zásady
opakovaně nezveřejněna.
Ing. Jiří Petřek, starosta obce
BOHUŇOVICKÝ
ZPRAVODAJ / 19
PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Žádné neřešitelné problémy Bla, Bla, Bla.
V loňském roce, z důvodu obnovení
nové kanalizace, v souvislosti vybudování
jakéhosi bytu, se započal hrubý zásah do
komunikace v uličce ke hřbitovu, čímž si
jistě mnohý občan myslel, že dojde v této
souvislosti k rekonstrukci této lokality.
Věru, to už bylo třeba již dávno dát tuto
komunikaci do původního stavu.
Po dvakrát se uskutečnil výkop, načež se vždy úhledně srovnal. Takovýmto
způsobem látá mistr krejčí kalhoty. Díra
není vidět a pohled je to hrozný.
Soudný člověk se musí nad tímto
jednáním pozastavit, kde doslova diletantským přístupem k započatému dílu,
který by se dal řešit, se stal nakonec neřešitelný. Za ten uplynuvší čas a vydání
lidské energie již část tohoto úseku mohl
být zhotoven. Důvod byl prostý. Členové
stavební komise, v čele s představitelem
obce, schválili postup tohoto díla tak, že
kreativnost v tomto bodě se zastavila,
což ukazuje na jediného manipulátora v
tomto směru.
Je k neuvěření, že práce výborů či
komisí zastupitelstva není schopna prosadit započaté dílo do zdárného konce,
přičemž stejně musí dojít k tomu, že se
stará rána opět otevře a tento úsek nakonec dostane novou, ještě hezčí tvář.
V tomto sledu si dovolím citovat představitele obce před posledním volebním
aktem: „Mým prokletím je, že mám tu
vesnici rád“. V tomto případě mám dilema, jak to myslel. Jestli vesnici jako celek, nebo křeslo u svého počítače. Druhá
varianta asi přesvědčuje, neboť jinak by
se nedopouštěl tolika pro obec špatných
rozhodnutí.
20 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ
Jako občana, a kteréhokoli z nás, by
rada a zastupitelstvo obce měly respektovat, názory druhých se nechat inspirovat, čímž mnohdy nebudou vznikat
problémy a potíže, které se stále navyšují
a neřeší.
Představitel obce má v tomto směru
mnohé nedostatky, na kterých se podílí,
ale nedbá. Příkladně po odchodu společnosti, která měnila plynové potrubí
a která navýšila krajnici komunikace,
čímž dešťová voda nemůže odtékat do
nedalekého kanálu. A to má přímo pod
okny své kanceláře. Jak má potom znát
místa, které jsou mimo jeho zorné pole
viditelnosti. V tomto případě by rada
zastupitelstva mohla dát podnět k nápravě a reklamovat toto dílo i bez účasti
představitele. Ten by jim tento čin asi
neschvaloval, takže se nic neděje, nebo
si to nepřeje.
Představitel obce, který si zvolí při výběrovém řízení firmu, která je ochotna zhotovit dané dílo, pochybí v tomto
a nedbá na reklamaci, nechť jednatel,
jako představitel obce, tak učiní na své
náklady a ne, jak je jeho zvykem, napsat
do zpravodaje, „něco se podaří, nebo se
něco nepodaří“. Ovšem, finančně je to
nastejno, ale z daní obecního rozpočtu,
což asi pomíjí.
Je zde v obci nemálo ukončených a
špatně odvedených prací, převzatých po
kolaudaci, či smluvní cestou za účasti
stavební komise, nebo jednoho či dvou
zaneprázdněných členů. Ti si ovšem
vzali předně slepeckou hůl a jdou si přebrat dílo, čímž tolerují nedostatky ke
škodě občana.
Tak jako tak, všechno je pod taktovkou představitele obce. Jakoby zastupitelé neměli vlastní názor k dané věci.
Představitel přece není majitel a ani
vlastník obce. Je to jen funkcionář, který si myslí, že jeho přívrženci nemohou
mít jiný, rozdílný názor od představitele.
V tomto případě to vidím tak, že zastupitelé jsou mlčící většina a již ze zásady
nemají svůj názor.
Občané by se mohli občas zúčastnit
zasedání zastupitelstva a ventilovat své
konkrétní připomínky k dané situaci,
nebo dát písemný příspěvek do zpravodaje. Místo se v něm jistě najde.
Neřešitelné problémy nejsou.
Miroslav Puda
BOHUŇOVICKÝ
ZPRAVODAJ / 21
PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Břízy, dotace, vesnice ...
Když začaly mizet první břízy z aleje
kolem hřiště, měl jsem za to, že se jedná o dílčí úpravu. Následující dny mně
vyvedly z omylu. Ve chvíli, kdy bylo jasné, že nenávratně zmizelo jedno z míst,
které bylo velmi charakteristické pro Bohuňovice, jsem se snažil pochopit, co se
to vlastně stalo. Jediné, co mi přicházelo
na mysl, byla slova „arogantní, bezcitné,
to snad nemohl udělat někdo, kdo má
vztah k Bohuňovicím“.
V průběhu dalších dní jsem se snažil o
události přemýšlet z chladnější hlavou a
ptát se na názor lidí kolem sebe. Některé
argumenty, týkající se vykácených stromů, trochu moje počáteční rozhořčení
uklidnily. Nejdůležitější z nich je běžná
doba života břízy, která se uvádí kolem
50 až 60 let. To by částečně ospravedlnilo rozhodnutí kácet. Přesto si myslím - a
nejsem sám, že se dalo postupovat citlivěji. Postupně kácet špatné stromy a nahrazovat je novou výsadbou, tím spíš, že
se vysadily opět břízy. Mohlo být zachováno jedno stinné místo, kterých není v
létě nikdy dost.
Poté mi začalo docházet, že kácení
stromů je jen doprovodná akce při budování cyklostezky. Dřív byl prostor kolem hřiště přirozeně považován za místo
sloužící především pěším. Cyklisté byli
tolerováni a bez jakéhokoli dopravního
značení, zcela samozřejmě respektovali
skutečnost, že se pohybují po chodníku
pro pěší. Nechci nikomu vnucovat svůj
názor, myslím si ale, že nová cyklostezka tuto zvyklost obrátí naruby. Fakt, že
bude asi opticky oddělena část pro pěší
od části pro cyklisty, na věci nic nemění. Po cyklostezkách se jezdí mnohem
rychleji, než po chodnících.
22 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ
Dalším překvapením je budování
cyklostezky v zeleném pásu souběžně
s cestou kolem hospody „U Kamzíka“.
Cesta kolem Kamzíka není příliš frekventovaná a bez problémů by zvládala i
víkendové nájezdy přespolních cyklistů.
Mám v živé paměti, jak vypadal nynější
zelený pás kolem trati dřív, než ho místní zahradníci dali do pořádku a je mi ho
upřímně líto. Myslím, že pokud by cyklostezka nebyla financována z dotačních
peněz, nikdy by tudy nemohla vést.
Možná předchozí řádky působí dojmem, že jsem zapřisáhlým nepřítelem
cyklostezek. Není tomu tak. Na kole
jezdím rád a možnost jet na kole mimo
hlavní tahy ze Šternberka až do Olomouce považuji za dobrou věc. Jenom
nechápu snahu vést cyklisty za každou
cenu do klidové zóny ve středu obce.
Když člověk uvažuje o konkrétních
věcech, začne pátrat po obecnějších příčinách. Společným jmenovatelem všech
velkých akcí, jako je naše cyklostezka,
jsou dotace. Je smutnou realitou, že způsob přerozdělování peněz formou dotací
často křiví základní vztah mezi poctivou
odměnou za poctivou práci. Vytváří nejasný, mlhavý prostor, ve kterém se cestou z centra ke konečným příjemcům
značná část přerozdělovaných prostředků ztratí. Prostor, který svědčí těm, kteří
se v této mlze dokáží orientovat. Je mi
ale jasné, že to je skutečnost, se kterou
jednoduše nic neuděláme a kterou je třeba momentálně respektovat.
Ani v nejmenším nechci znevažovat
důležité akce, které se v obci uskutečnily
a které by byly bez dotací těžko myslitelné. Za nejdůležitější z nich považuji kanalizaci, vodovod a opravy komunikací.
Občas se mi ale zdá, že zbytečně podléháme pokušením, která sebou dotační politika přináší. Upřednostňování
módních, snadno prezentovatelných a
politicky dobře prodejných akcí, před
potřebami méně efektními, ale o to potřebnějšími pro každodenní, spokojený
život v obci.
Dotační tituly a prioritní osy se nám
do určité míry snaží diktovat, co potřebujeme pro náš život. Předem nasměrovávají snažení místních samospráv
určitým směrem. Když si představím,
kolik může stát část cyklostezky kolem
Kamzíka a potom se podívám na odvrácené strany budov našich obou školek, či
na stav školní jídelny, nemůžu se ubránit pocitu, že tady není něco v pořádku.
Vím, z hlediska dotační politiky jsou to
dvě naprosto nesourodé skutečnosti...
Pokud budou tyto řádky číst lidé, kteří
se podíleli na pracích kolem cyklostezky
a prostoru kolem hřiště, pravděpodobně
mě budou považovat za nevděčníka. Na
většinu toho, co jsem napsal, se dá odpovědět jednoduchou větou: „To je tvůj
názor“. Je také docela možné, že většině
lidí v Bohuňovicích jsou zmiňovaná témata lhostejná. Přesto si myslím, že ta
obecná věc, která nese oficiální název
„Revitalizace obce“, nutně potřebuje ke
zdárnému průběhu daleko víc nechat
zaznít názory obyvatel, byť je to proces
otravný a nevděčný. A to dřív, než se v
obci udělají nevratné změny.
Jde o dost. Jde o charakter Bohuňovic.
Pokud možno o vesnický charakter Bohuňovic.
Radomír Staroštík mladší
PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
BŘÍZA BÍLÁ – BETULA ALBA L.
Strom je 20-30 m vysoký, s průměry
kmene až 80 cm. Výškový růst vrcholí
mezi 10-15 rokem a končí mezi 50-60
rokem života břízy. Celkem se dožívá
stáří 100 let, ojediněle i 150 let. Dřevo je žlutavé až červenavé, bez barevně
odstíněného jádra, středně tvrdé a těžké, pružné, velmi pevné, špatně štěpné,
ohebné a houževnaté, málo trvanlivé
(zvláště ve vlhku). Výborné palivo, dobře hoří i syrové. Vyznačuje se malou
odolností k hnilobě, kdy z poraněného
místa se hniloba rychle šíří kmenem.
V 60-80 letech života břízy je již hniloba v porostech značně rozšířena a ve 100
letech je její rozšíření v kmenech a kořenech natolik velké, že se kmeny začínají
lámat a vyvracet větrem. Na hlinitých
půdách kořeny břízy příliš nepronikají
hluboko do půdy a jsou blízko pod povrchem. Bříza je dřevina vyloženě slunná a z listnáčů je na světlo nejnáročnější.
Tvoří jen řídké propustné koruny a její
porosty se brzy silně prosvětlují. Bříza je
odolná ke všem nepříznivým klimatickým podmínkám a není náročná ani na
stanovištní podmínky. Spolu s osikou je
řazena k dřevinám melioračním neboli
průkopnickým, které mají schopnost
jako první osidlovat obnaženou půdu
v důsledku např. opuštěných polí nebo
úhorů. Vytváří tak podmínky pro nástup nového lesního porostu, neboť cílové dřeviny nesnáší v mládí podmínky
volné plochy a potřebují proto ochranu.
Říká se, že osika je chůvou smrku a bříza
je chůvou borovice.
než byla postavena základní škola.
V letošním roce
2014 bylo tedy břízám nejméně 56 let
(nutno ještě připočítat věk sazenic
v době sázení). Dle
písemného sdělení
místostarosty
obce Bohuňovice,
p. Petra Šimši (viz
nástěnka před domem služeb), bylo
kácení dřevin řádně projednáno a bylo vydáno rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin, což
je v souladu s §8, odst. 1, zákona České
národní rady o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění – kácení dřevin na základě povolení orgánu
ochrany přírody.
Více pamětníku se shodlo, že břízy, resp.
březová alej v parčíku za Centrem zdraví v Bohuňovicích, byly vysázeny v roce
1958, pravděpodobně o dva roky dříve,
Na základě mých letitých zkušeností
z oblasti lesnické, zemědělské i enviromentální („ekologické“) mohu říct, že
kácení bříz v místě tak velkého pohybu
Jelikož bříza nedostala do vínku být
dlouholetou dřevinou se zachováním
kvalitativních vlastností až do jejího
vysokého věku ani se hlásit o život ve
stínu sousedních dřevin, bylo kácení
v takovém rozsahu provedeno v době,
kdy zdravotní stav bříz ještě nezačal
ohrožovat zdraví a majetek návštěvníků parčíku. To, že hniloba v kmenech
pokácených bříz není vymyšlený úkaz,
si můžete prohlédnout na přiložených
autentických fotografiích. Fotografie
navíc potvrzují výše uvedené poznatky
lesníků.
lidí a hlavně dětí, jako je náš parčík za
Centrem zdraví v Bohuňovicích, bylo
provedeno jak v souladu se zákonem tak
i v souladu s přirozenými vlastnostmi
samotné břízy bílé. Všechny provedené
úkony zúčastněných strany byly dostačující.
Ing. Bc. Richard GADAS
(občan Bohuňovic, lesník a býv. pracovník Ministerstva zemědělství ČR)
Seznam použité literatury:
SVOBODA, P. 1957: Lesní dřeviny a jejich
porosty, část III, 1. vydání. Praha, Státní zemědělské nakladatelství v Praze.
BOHUŇOVICKÝ
ZPRAVODAJ / 23
Ugandou za gorilami horskými
foto: Dana Malasková
Zpátky do minulosti
Moravská Loděnice

Podobné dokumenty