Rekonstrukce náměstí Republiky Z prosincových

Komentáře

Transkript

Rekonstrukce náměstí Republiky Z prosincových
12
MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21
prosinec 2012
Rekonstrukce náměstí Republiky
Nové úpravy soběslavského náměstí vyvolávají mezi občany stále řadu
diskuzí. Aby všichni měli maximum informací o připravované rekonstrukci,
zveřejňujeme v tomto vydání Hlásky finální návrh řešení včetně vizualizací
jednotlivých částí náměstí a některé z průběžných řešení a to v barevné příloze uvnitř listu.
Návrhy jsou zveřejněny rovněž na webových stránkách MěÚ, na úřední
desce MěÚ, na odboru výstavby a regionálního rozvoje – budova č. 55/I, kde
můžete podat své připomínky do pátku 11. ledna 2013.
Z prosincových akcí vybíráme
· V pondělí 3.12. je pro Vás připraveno slavnostní Rozsvěcování vánočního
stromu s Rádiem Blaník na náměstí Republiky od 15 hodin. Hlavním hostem je letos Petra Černocká.
· V pátek 7.12. si nenechte ujít Zvonkový průvod, který v Soběslavi pořádáme potřetí. Začínáme od 16 hodin v „Domečku“.
· Adventní koncert v podání hudebně literárního seskupení HAMAVE –
neděle 9.12. od 17 h kostel sv. Petra a Pavla.
· Vánoční Jarmark Rolničky proběhne v sobotu 15.12. od 8.30 do 12.00
hodin na náměstí Republiky.
· Koncert pěveckého sboru Novita se koná v sobotu 22.12. v 19 h v Českobratrském evangelickém kostele.
· Stejně jako loni vás zveme na prožití vánočního příběhu společně a to
v neděli 23.12., kdy pořádáme od 16 h na náměstí Živý Betlém.
· Vánoční troubení tradičně připravuje Soběslavský žesťový soubor na Boží
hod vánoční - 25.12. ve 14 h na náměstí Republiky.
· ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ Jana Jakuba Ryby – vánoční koncert se koná ve
čtvrtek 20.12. od 19 h ve velkém sále kulturního domu a ve středu 26.12.
v kostele sv. Petra a Pavla od 9.30 h.
· Koncert pěveckého sboru Anonym Voice se koná ve čtvrtek 27.12. v evangelickém kostele od 18 h.
cena 10,- Kč
2
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 19. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 23. října 2012
od 14.00 hodin v kanceláři starosty města
— Usnesení č. 19/248/2012
Rada města bere na vědomí zprávu starosty
města o průběhu a výsledcích voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se uskutečnily ve dnech 12. – 13. října 2012.
Rada města schvaluje odměnu tajemníkovi
MěÚ ing. Radku Bryllovi za velmi dobré organizační zajištění těchto voleb ve výši dle
zápisu z jednání.
— Usnesení č. 19/249/2012
Rada města ukládá jednateli Správy města
Soběslavi, s. r. o., p. Vladimíru Faladovi a tajemníkovi MěÚ ing. Radku Bryllovi zajistit
realizaci opatření v efektivním nakládání
v odpadovém hospodářství města (svoz komunálního odpadu, sběrný dvůr a separovaný
sběr) dle návrhu předloženého tajemníkem
MěÚ a doplněného o přijaté připomínky členů rady města.
— Usnesení č. 19/250/2012
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
32 ke smlouvě o zabezpečení separovaného
sběru ve městě Soběslav ze dne 26. 6. 1996
uzavřené mezi městem Soběslav a firmou
Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, na zajištění svozu a likvidace separovaného sběru
v Soběslavi a městských částech Chlebov a
Nedvědice v roce 2013 za cenu 428.452,- Kč
+ DPH.
— Usnesení č. 19/251/2012
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
18 ke smlouvě o zabezpečení likvidace komunálních odpadů ve městě Soběslav ze dne
18. 12. 1995 uzavřené mezi městem Soběslav
a firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, kterým se stanovuje cena za likvidaci komunálních odpadů v roce 2013 na částku
3.620.863,- Kč + DPH.
Usnesení 20. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 6. listopadu 2012 od
14.00 hodin v kanceláři starosty města
— Usnesení č. 20/263/2012
Rada města schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2013 dle návrhu předloženého
provozovatelem vodohospodářského majetku města Čevak, a. s., České Budějovice.
3
Ceny pro rok 2013: vodné – 33,84 Kč/m +
3
DPH, stočné – 21,85 Kč/m + DPH.
— Usnesení č. 20/264/2012
Rada města bere na vědomí stanovisko města
k návrhu auditu operace - projektu „Společenské centrum Soběslavska“ ze dne 16. 10.
2012 provedeném pracovníky útvaru interního auditu a nesrovnalostí Úřadu regionální
rady ROP Jihozápad, České Budějovice.
— Usnesení č. 20/265/2012
Rada města souhlasí na základě výběrového
řízení s uzavřením kupní smlouvy mezi měs-
— Usnesení č. 19/252/2012
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o přípravě umístění kogeneračních
jednotek v systému centrálního zásobování
teplem a ve sportovním areálu města dle
smlouvy uzavřené s firmou E.ON Trend.
— Usnesení č. 19/253/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou Origon,
spol. s r. o., Praha, na zhotovení projektové
dokumentace na úpravu zadní části nebytového prostoru v domě čp. 104/I na náměstí
Republiky v Soběslavi za cenu 31.050,- Kč +
DPH.
— Usnesení č. 19/254/2012
Rada města v návaznosti na usnesení ZM č.
11/100/2012 souhlasí s uzavřením smlouvy o
právu k provedení stavby mezi městem Soběslav a Správou železniční dopravní cesty,
s. o., Praha, na realizaci stavby „Modernizace
trati Veselí n/L. – Tábor, II. část, úsek Veselí
n/L. – Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n/L. –
Soběslav“.
— Usnesení č. 19/255/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
zřízení věcného břemene mezi Správou železniční dopravní cesty, s. o., Praha, jako povinným, městem Soběslav jako oprávněným
a Jihočeskými dřevařskými závody, a. s., Soběslav, jako investorem stavby na majetkoprávní vypořádání kanalizačního řádu pod
železničním přejezdem v Květnové ulici
v Soběslavi realizované v rámci stavby „Soběslav – sanace v areálu JDZ Soběslav“.
— Usnesení č. 19/256/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a ing. Miroslavem Pantoflíčkem – projektová činnost Soběslav
na
zpracování
projektové
dokumentace stavebních úprav domu čp.
152/I v ulici Petra Voka v Soběslavi (Rožmberský dům) za cenu 45 tis. Kč + DPH.
— Usnesení č. 19/257/2012
Rada města souhlasí s bezplatným uspořádátem Soběslav a firmou MK – mont illuminations, s. r. o., Klášterec nad Ohří, na zakoupení
vánoční výzdoby vánočního stromu a věže
včetně příslušenství za cenu 107.398,- Kč a
dále s uzavřením nájemní smlouvy s uvedenou firmou na pronájem vánoční výzdoby u
komunikací na náměstí Republiky a v ulici
28. října za cenu 54.900,- Kč + DPH.
— Usnesení č. 20/266/2012
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o přípravě a organizačním zajištění
voleb prezidenta republiky, které se uskuteční ve dnech 11. – 12. ledna 2013.
— Usnesení č. 20/267/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, na realizaci akce „Soběslav, Jiráskova – Jambor: příp. NN“ na pozemcích
prosinec 2012
ním Vánočního jarmarku Rolničky v sobotu
15. 12. 2012 od 8.30 hod. do 12.00 hod. na náměstí Republiky v Soběslavi.
— Usnesení č. 19/258/2012
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1217/2012 uzavřené
mezi městem Soběslav a firmou Spilka a
Říha, s. r. o., Soběslav, na realizaci stavby
„Regenerace panelového sídliště Svákov –
etapa 1A“, kterým se posouvá termín dokončení výstavby do 31. 3. 2013. Prostavěnost ve
výši dotace poskytnuté Ministerstvem pro
místní rozvoj ve výši 4 mil. Kč bude provedena do 12. 12. 2012.
— Usnesení č. 19/259/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou Strabag,
a. s., České Budějovice, provozní jednotka
Soběslav, na provedení opravy místních komunikací na sídlišti Svákov v Soběslavi za
cenu 229.546,- Kč + DPH.
— Usnesení č. 19/260/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou Vialit,
a. s., Soběslav, na provedení rozšíření parkoviště v Luční ulici v Soběslavi za cenu
92.691,- Kč vč. DPH.
— Usnesení č. 19/261/2012
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 tis. Kč ze schváleného
rozpočtu města v roce 2012 Domu dětí a mládeže Soběslav na úhradu části nákladů spojených s pořádáním akce „Zvonkový průvod“,
která se uskuteční v pátek 7. 12. 2012.
— Usnesení č. 19/262/2012
Rada města souhlasí s obsazováním uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou
v ulici Mrázkova čp. 745/III, projednaných
Sociálně zdravotní komisí rady města dne
15. 10. 2012, následujícím způsobem: byt
1+0: Libuše Štruplová, Soběslav; Dobroslava
Tomšová, Soběslav; byt 1+1 Eva a Jaroslav
Chalupovi, Česká Kamenice.
parc. č. 3933/1 a 2 v k. ú. Soběslav, které jsou
ve vlastnictví města.
— Usnesení č. 20/268/2012
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o
partnerství mezi městem Soběslav a obcí
Zvěrotice, na základě které město Soběslav
poskytne obci Zvěrotice informace a zkušenosti s realizovanými projekty dotovanými
z programů EU a státních fondů v souvislosti
s žádostí obce Zvěrotice o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Moderní víceúčelové hřiště
Zvěrotice“.
— Usnesení č. 20/269/2012
Rada města v návaznosti na své usnesení č.
18/243/2012 souhlasí s uzavřením smlouvy o
uspořádání kulturního programu pro veřejnost mezi městem Soběslav a agenturou Media marketing Services, a. s., Praha, na
zajištění kulturního programu v rámci akce
pokračování na str. 3
prosinec 2012
INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
dokončení ze str. 2
Rozsvěcení vánočního stromu v Soběslavi
s Rádiem Blaník za cenu 25.000,- Kč + DPH,
která se uskuteční 3. 12. 2012 od 15.00 hodin
na náměstí Republiky v Soběslavi.
— Usnesení č. 20/270/2012
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
1 ke smlouvě o spolupráci ze dne 3. 8. 2012
uzavřené mezi E.ON Trend, s. r. o., České
Budějovice, Správou města Soběslavi, s. r. o.,
a městem Soběslav, kterým se řeší snížení velikosti kogenerační jednotky, která bude
umístěna v plynové kotelně na „náměstí“,
z 200 kWe na 100 kWe, vypuštění instalace
mikrokogenerační jednotky o výkonu 5 kWe
z objektu spravovaného Správou města Soběslavi a dále se upravují odběrové diagramy
tepelné energie a cenové vzorce pro dodávku
tepla a elektrické energie dle zpracované projektové dokumentace.
— Usnesení č. 20/271/2012
Rada města bere na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu letního koupaliště v Soběslavi v roce 2012 předloženou jednatelem
Správy města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimírem Faladou.
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
— Usnesení č. 20/272/2012
Rada města bere na vědomí informaci předsedy představenstva Jihočeských dřevařských závodů Soběslav, a. s., Ing. Petra
Sladovníka o přeměně společnosti na společnost Impregnace Soběslav, s. r. o., s účinností
od 1. 1. 2013.
— Usnesení č. 20/273/2012
Rada města v návaznosti na své usnesení č.
15/195/2011 souhlasí s poskytnutím finančních prostředků ze schváleného rozpočtu
města na rok 2012 ve výši 24.950,- Kč Základní škole E. Beneše a 20.960,- Kč Základní škole Komenského Soběslav v souvislosti
s nákupem interaktivních učebních pomůcek
od Nakladatelství Fraus, s. r. o., Plzeň.
— Usnesení č. 20/274/2012
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 tis. Kč ze schváleného
rozpočtu města v roce 2012 na úhradu části
nákladů spojených s pořádáním Rybovy vánoční mše, která se uskuteční 20. 12. 2012
v Kulturním domě města Soběslavi a 26. 12.
2012 v kostele sv. Petra a Pavla v Soběslavi.
— Usnesení č. 20/275/2012
Rada města souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy mezi městem Soběslav a E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, kterou firma E.ON daruje městu Soběslav
Informace Finančního úřadu v Soběslavi k dani z nemovitostí
Finanční úřad v Soběslavi upozorňuje všechny vlastníky nemovitostí v katastrálním území
Soběslav, že Katastrální úřad pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor vyhlásil platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním
území Soběslav dnem 9. března 2012.
Při obnově operátu byly do digitální mapy
zároveň doplněny hranice pozemků dosud vedených ve zjednodušené evidenci. Doplněným
pozemkům byla nově přidělena parcelní čísla,
přiřazeny druhy pozemků a určeny nové výměry parcel.
Z důvodu uvedených změn vlastníkům nově
vytvořených parcel katastru vzniká na rok 2013
povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí. Povinnost podat daňové přiznání vzniká rovněž vlastníkům pronajatých pozemků, u
kterých doposud hradil daň z nemovitostí nájemce; dále, pokud došlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně – změna čísla parcel,
výměry, druhu pozemku nebo v osobě poplatníka.
Daňové přiznání je nutno podat Finančnímu
úřadu v Soběslavi nejpozději do 31. ledna 2013.
Změna se týká velkého počtu poplatníků,
kteří mají povinnost podat daňové přiznání.
K vyplnění daňového přiznání je nutné znát
druhy pozemků a staveb, parcelní čísla a jednotlivé výměry. Tyto údaje jsou uvedeny na listech
vlastnictví, které je možné získat z internetové
stránky nahlížení do katastru nemovitostí /pokud znáte číslo listu vlastnictví, nebo čísla parcel/. Případně můžete požádat o výpis z katastru
nemovitostí na pracovištích Czech POINT nebo
na Katastrálním úřadě v Táboře.
Pořád platí, že daňový subjekt je povinen
v daňovém přiznání sám vyčíslit daň a uvést
předepsané údaje rozhodné pro vyměření daně.
Přiznání k dani z nemovitostí lze zpracovat,
případně podat s využitím aplikace daňového
portálu na internetové adrese: http://eds.mfcr.cz.
Na uvedené adrese systém sám doplní cenu
půdy i platné koeficienty a vyčíslí správně daň
z nemovitostí. Vyplněný tiskopis lze vytisknout a podat na finanční úřad i bez zaručeného elektronického podpisu. V záhlaví tiskopisu
je nutné uvést, zda se jedná o řádné nebo dílčí
daňové přiznání.
Úřední dny jsou v pondělí a ve středu od 7:30
do 17:00 hodin. Současně si dovolujeme upozornit, že daňovému subjektu vzniká povinnost
uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo
dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a
toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů,
ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené
daně. Minimální výše pokuty za opožděné tvrzení daně činí 500 Kč.
Finanční úřad v Soběslavi
NEPŘEHLÉDNĚTE
Jelikož lednové číslo vychází
z technických důvodů hned
po vánočních svátcích, bude jeho
uzávěrka mimořádně již v pondělí
10. 12. 2012.
3
vánoční světelný LED řetěz o délce 200 m
včetně hvězdy na výzdobu vánočního stromu
v Soběslavi v hodnotě 33.120,- Kč.
— Usnesení č. 20/276/2012
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3
ke smlouvě o dílo č. 841/HC/04/2011 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Strabag,
a. s., České Budějovice, provozní jednotka
Soběslav, kterým se vypořádávají veškeré
více a méně práce na stavbě Komunikace,
chodníky a veřejné osvětlení I. etapa v lokalitě „U Kotelny“. Celková cena díla činí
4.550.145,65 Kč (původní cena díla:
4.500.051,20 Kč) + DPH.
— Usnesení č. 20/277/2012
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo č. 841/HC/03/2012 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Strabag,
a. s., České Budějovice, provozní jednotka
Soběslav, kterým se posunuje termín dokončení chodníků v Tyršově ulici v Soběslavi do
30. 6. 2013.
— Usnesení č. 20/278/2012
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ ing. Radka Brylla o rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, který
potvrdil vlastnictví pozemků města Soběslavi
tvořících veřejné prostranství v lokalitě Na
Brousku u sádek vedle Černovického potoka.
Upozornění
předplatitelům
Redakce Hlásky děkuje svým čtenářům za
přízeň, kterou jí věnovali po celý tento rok, a zároveň nabízí všem zájemcům předplatné na rok
2013. Složenky obdrží všichni letošní předplatitelé kvůli změnám v DPH až s lednovým
číslem.
Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 306
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 5. 12. a 19. 12. od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375
Redakce přeje čtenářům
Hlásky a všem soběslavským
občanům příjemné prožití
vánočních svátků,
hodně zdraví, klidu a pohody.
4
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Dozvěděli jsme se na
městském úřadu
— V říjnu byla zahájena 1. etapa A regenerace
panelového sídliště Svákov. Jde o pokračování z minulého roku a také dokončení celé
akce. Tato etapa je primárně zaměřena na dokončení oprav chodníků a doplnění dětských
hřišť.
— Dále byla dokončena akce rekonstrukce ka-
nalizací v ulicích Na Ohradě, Žižkova a Rašínova, kde byla součástí stavby také oprava
chodníku.
— Byla dokončena základní technická vybave-
nost pro rodinné domy v lokalitě „U Kotelny“. Celá akce obsahovala novou kanalizaci
včetně přípojek, vodovodní řad vč. přípojek,
elektrifikaci vč. přípojek k jednotlivým parcelám a plynovodní řad bez přípojek, dále veřejné osvětlení a přístupovou komunikaci vč.
chodníků.
— V minulých měsících proběhly další opravy
chodníků v ulicích Wilsonova, Dolní příkopy, Palackého.
— V listopadu byla započata výstavba rozšíření
prosinec 2012
Setkání s hudbou v Soběslavi 2012
je definitivně za námi aneb Trpákovi
mravenci „slezli“ z fasády KDMS
Slavnostní koncert duchovní hudby, který byl dne
22. září v kostele sv. Petra a Pavla součástí Soběslavských slavností zvonů 2012 a který přilákal více než 300
hudebních příznivců, jakož i letošní ročník hudebního
festivalu Setkání s hudbou v Soběslavi byly nad očekávání úspěšné, jednotlivé koncerty navštěvovalo pravidelně až 120 hudby milovných návštěvníků. Koncerty
tedy v průběhu festivalu navštívilo na 1000 diváků,
mnozí samozřejmě opakovaně, což nás velmi těšilo. Výstavu sochaře Michala Trpáka si ve foyer Kulturního
domu města Soběslavi nenechalo ujít téměř půl
tisícovky návštěvníků.
A právě poslední „pozůstatek“ této výstavy - a tedy i letního „Setkání“ - si autor odvezl ze Soběslavi až v pátek 2. listopadu a dokonce to chvíli vypadalo, že si město Soběslav některou z těchto
výrazných plastik i zakoupí. Ačkoli nakonec tento nápad „nedopadl“, jsme rádi, že toto originální
sochařské dílo mohlo pár měsíců zdobit fasádu Kulturního domu města Soběslavi.
Přejeme Vám klidný adventní čas i vánoční svátky a úspěšné vykročení do nového roku, ve kterém pro Vás občanské sdružení Setkání s hudbou chystá neméně zajímavý kulturní program, jako
v roce letošním. Příští ročník se uskuteční ve dnech 4. – 13. července 2013. Bude se jednat o již
5. jubilejní ročník a nám bude opět ctí a potěšením se spolu s Vámi setkat s hudbou!
Za Setkání s hudbou o.s.: Mgr. Michaela Jindová, produkční
Petr Hanzlík, umělecký ředitel
parkoviště v ulici Luční.
Regenerace sídliště Svákov
Zlatá svatba
Narození:
Eliška Růžičková
Matěj Vavera
Matěj Fitl
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Oprava chodníků v ulici Palackého
Rozsvítíme strom
s Rádiem Blaník
Město Soběslav a Rádio Blaník vás zvou
v pondělí 3.12.2012 od 15 hodin na tradiční
Rozsvěcování vánočního stromu na náměstí
Republiky. Jako hlavní host vystoupí Petra
Černocká. Rádio BLANÍK si pro vás připravilo
řadu dárků, děti čekají hry a soutěže.
Vstup na akci, kterou moderuje Vláďa Slezák, je
zdarma. Předpokládaný konec v 17 hodin.
Úmrtí:
Jan Volf
Zdeněk Vichr
Miloslava Cyprová
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Vzpomínka na paní Fickovou
Dne 23. listopadu 2012 uplynulo šest let, co
nás navždy opustila paní Marie Ficková,
klientka Senior domu. Byla milá, skromná,
ke všem laskavá a spravedlivá. Moc na ni
vzpomíná Anna Bydžovská.
Dne 24. 11. 2012 oslavili manželé Jiřina a
Vilém Vonešovi 50 let společného života. Vše
nejlepší do dalších let, hlavně hodně zdraví a radost z pravnoučat přejí dcery Dana a Vlaďka,
vnoučata Katka, Ríša, Sandra a Beatka a pravnoučata Adrianka, Esterka, Michálek, Gituška
a Kamilka.
Dne 9. prosince 2012 se dožívá 95 let naše
milá maminka paní Marie Krákorová. Zdraví a pohodu přejí manžel, dcery a syn s partnery, 7 vnoučat s partnery a 8 pravnoučat.
Dne 25. 12. 2012 uplyne 6
let, co nám navždy odešla
naše drahá maminka, babička a prababička paní
Marie Mixová ze Soběslavi. Kdo jste ji znali a
měli rádi, věnujte ji
s námi tichou vzpomínku.
Jménem celé rodiny dcera Marie
prosinec 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
5
19. ročník
Soběslavské růže
Uplynul rok a v Kulturním domě města Soběslavi se ve čtvrtek 15. 11.
2012 konal další - již devatenáctý ročník Soběslavské růže - celostátní
soutěže zaměřené na vazačství a aranžování květin, tentokráte podpořené
z projektu OPVK „Řemeslo má zlaté dno – rovné příležitosti pro každého“, který je v současné době ve Střední škole řemeslné realizován.
Soutěž byla určena pro jednotlivce a tříčlenná družstva žáků odborných učilišť a praktických škol. Každý účastník soutěžil ve třech soutěžních úkolech, které připravily učitelky odborného výcviku z pořadatelské
školy. Samostatně hodnocen byl každý úkol, celkové pořadí jednotlivých
soutěžících i pořadí družstev. Vlastní soutěž, která se jako tradičně konala
v podzimním čase, nebyla veřejná. Všechny soutěžní práce mohli návštěvníci vidět následující den na výstavě ve vestibulu kulturního domu.
O výstavu, u veřejnosti oblíbenou a hojně navštěvovanou, byl i letos velký zájem, který byl odměnou všem, kteří se na soutěži podíleli.
Letošní ročník Soběslavské růže byl věnován podzimu s mottem „Nejkrásnější období je… PODZIM“. Každý rok je téma soutěže unikátní a za
19 let trvání soutěže se ani jednou neopakovalo. Prvním úkolem bylo za
90 minut vytvořit podzimní truhlík na vnější parapet okna. Druhým úkolem, se stejným časovým limitem, byl podzimní věnec na dveře. Třetím
soutěžním úkolem bylo vytvořit panel s časovým limitem 120 minut, a to
na téma „Podzimní fantazie s deštníkem“. Rostlinný i pomocný materiál
si účastníci zajistili sami. Součástí úkolu byla specifikace techniky práce,
výběr materiálu a rozměry výsledné práce. Kritéria hodnocení tvořilo stejným dílem výtvarné a estetické pojetí, technické provedení a výstižné vyjádření tématu. Anonymní hodnocení soutěžních prací prováděla
tříčlenná odborná porota, složená z držitelek titulu „Mistr florista“.
Vítězné družstvo zleva – Lucie Fenclová, Kristýna Mašková a Kristýna
Friedlová SŠŘ a ZŠ Soběslav
Soutěžní úkoly velice úspěšně zvládlo všech 30 soutěžících z deseti
škol z celé republiky - ze SOŠ technické a zahradnické Lovosice, SOŠ a
SOU Třešť, SŠ prof. Matějíčka - Ostrava - Poruba, SŠ zahradnické Kopidlno, OU Kunice, SOŠ Liberec, Odborné školy výroby a služeb Plzeň,
Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov, SŠ zahradnické a technické Litomyšl a pořádající SŠŘ a ZŠ Soběslav.
V soutěži jednotlivců svými výkony dominovala Kristýna Friedlová,
reprezentující místní Střední školu řemeslnou – získala první místo za
podzimní věnec, druhé místo za podzimní truhlík a třetí za svoji fantazii s
deštníkem, což jí vyneslo další zlatou příčku v soutěži jednotlivců. V soutěži družstev získala Soběslav za svůj celkově výborný výkon (3 první, 1 druhé a 2 třetí místa) zlatou příčku, na druhém místě se umístilo
družstvo z Ostravy – Poruby a pomyslná bronzová medaile putovala do
Kopidlna. Slavnostního vyhodnocení soutěže a předávání cen se zúčastnili jako hosté členka Rady Jihočeského kraje pro školství a kulturu Mgr.
Vítězslava Baborová, člen Rady Jihočeského kraje a starosta města Veselí
nad Lužnicí Mgr. Jaromír Novák, starosta města Soběslavi Ing. Jindřich
Bláha a zástupci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu. Pozvání přijal i zakladatel Soběslavské růže PhDr. Zdeněk Slomek.
Rádi bychom touto cestou pozvali všechny
zájemce na tradiční
PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVU
PRACÍ NAŠICH ŽÁKŮ,
která se bude konat 7. prosince 2012 v budově
školy na Wilsonově ulici od 8 do 15 hodin.
Těšíme se na další příjemné setkání.
Kristýna Friedlová – celková vítězka při práci
Naše poděkování patří těm, kteří k uspořádání této akce přispěli: vedení a zaměstnancům Kulturního domu města Soběslavi a samozřejmě
sponzorům: MAS Kovosvit Sezimovo Ústí, Fontea a.s. Veselí nad Lužnicí, ZAVT a.s. pekárna Mladá Vožice, VESCO mlýn Veselí nad Lužnicí,
EFKO Veselí nad Lužnicí, Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice, Madeta Řípec, Drogerie N+N s.r.o. Soběslav, Faber-Castell Hluboká nad Vltavou, Elektro s.r.o. Legát Soběslav, Ing. Prejza Soběslav, BAUMAX
Tábor, TUBI ITALIA BOHEMIA s.r.o. Kámen – Pacov, ČSOB Plzeň Ing., Mgr. Kastner Pavel, F. Šťastný Soběslav, Autoservis Jindra s.r.o. Soběslav, Goldim Soběslav, Poštovní spořitelna Soběslav.
za pořádající SŠŘ a ZŠ Soběslav Mgr. Klára Jeczelewská
Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova
405 nabízí k prodeji automobil Škoda Forman 135 L rok výroby 1992 za odhadní cenu 4.700,00 Kč.
Dále autobus KAROSA C 734.40 M3, rok výroby 1989 za odhadní cenu 30.000,- Kč.
Prohlídka vozů možná po telefonické domluvě na telefonním
čísle 773 446 559, pí Fáberová.
6
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
[email protected], www.kdms.cz
Pořady KD Soběslav – PROSINEC
· Neděle 2. prosince v 10.00 hod.
Divadélko KOS
O NEPOVEDENÉM ČERTÍKOVI
Čert Vrtáček se opravdu moc nepovedl.
Strach a hrůza z něj nejdou ani náhodou, spíše
naopak. Tak není divu, že jej v pekle mezi sebou nechtějí.
Vydá se tedy do světa mezi lidi. Potká Janka,
který nemůže najít svou zatoulanou ovečku
Huňačku. Zkrátka oba mají velkou smůlu.
Naštěstí zrovna chodí po světě Mikuláš.
Všechno vidí a slyší a určitě jim nějak pomůže. A zároveň si popovídá s dětmi. Těm hodným pak určitě něco nadělí a na ty zlobivé…
V pohádce vystupují herci Divadélka KOS,
čert a Mikuláš jsou opravdoví.
Po skončení pohádky na děti čeká mikulášská
nadílka!
Děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná: 2. (3..)
dítě zdarma
· Úterý 4. prosince v 19.30 hod.
Divadlo Rokoko
Jeff Baron
NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Legrační i dojímavý příběh lásky a odpouště-
ní. Náhodná automobilová nehoda přivádí do
styku dva muže, které rozdělují dvě generace
a kteří by se jinak nikdy nesetkali. Neštěstí
navždy změní jejich životy. Jejich vztah zprvu naráží na kontrast kultur, postupně se
mezi nimi hrotí problémy osamělosti, předsudky, netolerance. Plynou však týdny, odhalují se tajemství, prověřují se lidské vztahy
a vytváří přátelství...
Hrají:
Pan Green – Stanislav Zindulka
Ross Gardiner - Matěj Hádek
Vstupné mimo předplatné 260 Kč
Vážení a milí diváci a hosté,
děkujeme vám za vaši přízeň v letošním
roce, přejeme vám krásné Vánoce
a v novém roce hodně zdraví a pohody!
Těšíme se na setkání s vámi v roce 2013!
Děkujeme všem firmám za podporu
KDMS v roce 2012 a těšíme se na další
spolupráci v roce 2013.
Pracovníci KDMS
prosinec 2012
Program KD Soběslav
Pravidelné akce:
· Úterý ....................................................18.00
Anonymní alkoholici (kontakt 602 126 685)
BODY STYLING - cvičení .................19.00
The Fingers...........................................20.00
· Středa ...................................................13.30
Senior klub
Ráček, dětský kr. lid. písní a tanců.......15.30
JITRA, soubor .....................................18.00
ZUMBA S LUCKOU ............18.30 – 19.30
Spolek div. ochotníků „Chvalovský“...20.00
· Pátek ....................................................18.00
Soběslavská chasa mladá
Pravidelné akce v roce 2013 začínají od pondělí 7. ledna!
Další program:
· Sobota 1.12. ........................................20.00
GS 77 - setkání příznivců legendární kapely,
velký sál
· Neděle 2.12. ........................................10.00
Divadélko KOS, O NEPOVEDENÉM
ČERTÍKOVI, pohádka s mikulášskou nadílkou, velký sál, vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2. (3..) dítě zdarma !
· Úterý 4.12. ..........................................19.30
Divadlo Rokoko, NÁVŠTĚVY U PANA
GREENA, velký sál,
vstupné mimo předplatné 260 Kč
· Pátek 7.12. ..........................................17.00
ZADÁNO TJ Spartak Soběslav, krb
ZADÁNO - MOTOR JIKOV
STROJÍRENSKÁ Soběslav, velký sál
· Sobota 8.12. ........................................18.00
Taneční kurzy – VĚNEČEK 2012, hraje
RM Band, velký sál, vstupné 150 Kč
· Středa 12.12. ......................................13.30
Zadáno pro Svaz tělesně postižených v ČR,
členská schůze, malý sál
ZADÁNO - MŠ Duha, velký sál..........17.00
· Čtvrtek 13.12. ....................................14.30
ZADÁNO - MŠ Nerudova ul., velký sál
ASTRÁL ..............................................17.00
· Pátek 14.12. ........................................19.00
MATURITNÍ PLES – GYMNÁZIUM
SOBĚSLAV 4.A, velký sál
· Sobota 15.12. ......................................13.00
ZADÁNO - SOB Vitoraz Soběslav, malý sál
ZADÁNO - Centrum Klenby, klubovna 14.00
· Úterý 18.12. ........................................20.00
VÁNOČNÍ KONCERT - The Fingers & Pohroma, velký sál, vstupné dobrovolné
· Středa 19.12.
ZADÁNO – Firma OVB, velký sál
ZADÁNO - AGRO partner s.r.o., malý sál
· Čtvrtek 20.12. ......................................9.00
ZADÁNO - Firma SPILKA A ŘÍHA, malý sál
KONCERT ............................................19.00
Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční, velký sál
· Pátek 21.12. ........................................14.00
ZADÁNO – SŠŘ a ZŠ Soběslav, velký sál
Základní umělecká škola Soběslav,
VÁNOČNÍ KONCERT, malý sál........18.00
· Úterý 25.12. ........................................20.00
EXTRACT, zábava, velký sál
· Sobota 31.12. .........................20.11 – 03.13
SILVESTRovská letní párty 2012, velký sál
prosinec 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
7
Opět jsme v knihovně tvořili. Vyráběli jsme krásné šperky
a učili se balit dárky technikou twistart.
Zprávy z knihovny
SVĚT DINOSAURŮ OČIMA DĚTÍ
Začátkem listopadu byla v prostorách knihovny zahájena zajímavá výstava dinosaurů.
Zajímavá je tím, že jejím iniciátorem a autorem
je devítiletý Ondra Ježek ze Soběslavi. Již od útlého dětství se zajímá o dinosaury a sbírá jejich
modely. Nyní svou sbírku vystavuje v knihovně. K výstavě se připojili žáci výtvarného oboru
ZUŠ, ZŠ Komenského, MŠ Nerudova, výtvarný
kroužek DDM a obohatili ji svými výtvarnými
pracemi a výrobky.
Na vernisáži podpořili Ondru svým vystoupením žáci ZUŠ Soběslav.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě této
krásné a nejen pro děti velice lákavé výstavy
podíleli.
Výstavu si můžete prohlédnout
až do 21. prosince.
KURZ SCRAPBOOK
Přijďte si vyrobit originální nástěnný kalendář 2013! Sobota 1. prosince od 9 hodin.
Cena 250 Kč.
S sebou nutné přinést fotografie 15-20 ks o
rozměrech 9x13 nebo 10x15, ostatní materiál
zahrnut v ceně.
Na kurz je třeba se předem přihlásit přímo
v knihovně nebo na tel. 608 837 000.
Ve spolupráci s Centrem KLENBY.
HRÁTKY SE PSANÍM
Jak si hrát se slovy a s češtinou Vám ukáže
Dana Lapková, absolventka Kurzů tvůrčího
psaní Literární akademie Josefa Škvoreckého.
S sebou si vezměte blok, tužku a nespoutanou
fantazii - úterý 4. prosince od 16 hodin.
KONZULTACE PRO ZDRAVÍ
Konzultant zdravé výživy pan Miroslav Němec – sobota 1. prosince.
Irisdiagnostik paní Jitka Hanzalová – úterý
11. prosince (tel. 732 867 571).
PROSINCOVÝ PROVOZ
Sobotní provoz bude v knihovně zajištěn
1. prosince od 9 do 12 hodin.
Poslední výpůjční den v letošním roce bude
pátek 21. prosince.
Knihovna se v novém roce opět otevře ve
středu 2. ledna 2013.
-af-
PŘEDNÁŠKA MIRKA VOJÁČKA
Peníze a naše svoboda. Omezují nás peníze nebo
osvobozují? Čtvrtek 6. prosince od 17 hodin.
VÁNOČNÍ VEČÍREK KLUBU
DOBROVOLNÍKŮ
s vystoupením flétnového kroužku ze ZŠ
Blatské sídliště ve Veselí nad Lužnicí - čtvrtek
13. prosince od 17 hodin.
Zveme také veřejnost!
Děkujeme čtenářům a návštěvníkům
městské knihovny za přízeň, kterou nám
v letošním roce projevili. Přejeme všem
klidný Advent, krásné prožití vánočních
svátků a mnoho příjemných chvil strávených ve společnosti dobré knihy.
Pracovnice Městské knihovny
Soběslav
Ohlédnutí za Kreativem Soběslav
Druhý Kreativ Soběslav je úspěšně
za námi. Vše se událo 9. a 10. listopadu
v příjemných prostorách KD Soběslav.
Tématem této prodejní výstavy byla
Zima a Vánoce. Dva dny plné vánoční
inspirace, tvoření a doprovodného
programu.
Na Kreativu Soběslav vystavovalo
41 firem a drobných prodejců. Workshopy a dětské dílny probíhaly během dne u 22 stánků. Nakupoval se materiál pro různé kreativní techniky,
tvořilo se a vyrábělo. Na prodej byly také originální hotové výrobky jako
jsou šperky, móda a módní doplňky, vánoční dekorace všeho druhu.
Kreativ Soběslav navštívilo cca 1 800 lidí, tedy o tisíc lidí více než při
květnové výstavě. Návštěvníci se vstupenkou také dostávali zdarma
kreativní časopis.
A doprovodný program? V pátek proběhlo vyhlášení soutěže pro ZŠ
na téma „Kouzelný Anděl“. Děkujeme za všechny zaslané práce, sešlo se
nám jich kolem jednoho sta. V sobotu na vás čekalo představení nové knihy od Ivy Czyžové a orientální tance. Velký úspěch měla i sobotní módní
přehlídka, kde drobní čeští návrháři představili své originální modely.
Poděkování
Touto cestou bychom chtěly poděkovat starostovi města Ing. Bláhovi
za zahájení akce, a také za finanční příspěvek, díky němuž bylo sníženo
vstupné. Za pomoc při realizaci akce velice vděčíme zaměstnancům Kulturního domu města Soběslavi. Děkujeme také amatérským modelkám,
které se výborně zhostily módní přehlídky. Velké poděkování patří i dívkám z tanečního oboru ZUŠ Sezimovo Ústí pod vedením paní Štěrbové.
Rukodělné tvoření je krásná věc, každý ocení vaši snahu o originální
výrobek a město Soběslav bude místem, kde se Kreativ stane tradicí….to
je náš sen…. A realita? Pomalu se naplňuje... a to díky Vám. Tak opět na
jaře.
Michaela O.R. a Martina Š.
8
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
M A T E Ř S K Á
Š K O L A
prosinec 2012
D U H A
s Vochomůrkou postavili pařezovou chaloupku a společně si zatancovali.
To nejdůležitější nás ale teprve čekalo! Kamínky, které jsme po cestě nasbírali za splněné úkoly, jsme donesli ohnivému mužíčkovi na klouzačku,
aby se mohl zase rozpálit. Hurá! Dokázali jsme to! Ohnivý mužíček po
sklouznutí začal svítit a dokonce pro nás měl i sladkou odměnu za to, jak
jsme mu pomohli.
CESTA Z HRADU DO HRADU
Podzimní slavnosti v DUZE
Jako každý rok tak i letos jsme v naší MŠ uspořádali podzimní slavnosti. Je to oslava příchodu podzimu, kterou jsme si užívali celý týden.
Příroda se připravuje na zimní spánek, stromy shazují své plody a pestrobarevné listí a tím nám poskytují nejen spoustu vzdělávacího, ale i výtvarného materiálu. Většinu přírodnin jsme nacházeli při každodenních
vycházkách do přírody. Děti tvořily podzimní výrobky, které zdobí nejen
jednotlivé třídy, ale i společné prostory MŠ, které si mohou všichni prohlédnout. Oslava podzimu je pro nás opravdovou slavností. V každé třídě
jsme si upekli sladkou dobrotu. Mateřskou školku provoněl jablečný koláč, jablečné polštářky a mnoho jiných sladkých dezertů, ve kterých se objevovala jablka. Všichni jsme měli plné ruce práce. Paní učitelky
dohlížely na suroviny v receptu a děti strouhaly jablka, míchaly těsto a vymazávaly plechy na pečení. Měly plné ruce práce, ale zároveň i radost z
toho, že si mohly zahrát na velké kuchaře. Největší odměnou jim byly
dobroty, které si samy upekly, a které si s velkou chutí i snědly. Oslava
příchodu podzimu se nám vydařila a měli jsme z ní velikou radost. Na
našich webových stránkách se můžete podívat, jak se nám to všechno
povedlo.
Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 se uskutečnil v naší mateřské škole DEN
TATÍNKŮ. Pro děti a jejich tatínky z hnědé, zelené, červené a žluté třídy
byla připravena tajemná cesta za pokladem. Dvojice, které utvořili tatínci
se svými ratolestmi, už nedočkavě čekaly u branky MŠ. Motivace králem,
odhánění draka křikem a dupotem, posílání a přenášení míče, vymýšlení
pohádkových dvojic, jízda na koni, hod koulí na terč, to vše bylo pro malé
rytíře a rytířky snadné. Nejtěžším úkolem bylo najít správnou cestu z dřevěného hradu v MŠ do městského kamenného hradu Hláska. I přes podrobnou mapu celé trasy došlo u některých skupin k orientační kolizi.
Nakonec všechny skupiny šťastně dorazily na hradní nádvoří. Všem se
podařilo sestavit bránu z částí puzzle, která se stala klíčem k pravé hradní
bráně, kterou hlídal rytíř. Pozvání do tajemného sklepení přijali malí i
velcí a truhla naplněná sladkým pokladem byla odměnou pro každého.
CESTA ZA POHÁDKOU
I letos jsme se těšili, že DEN TATÍNKŮ bude pro mě a mého taťku velkým zážitkem. V úterý 30. září na nás, děti z modré a oranžové třídy, čekalo milé překvapení. Hned ráno nás ve třídách MŠ navštívili Křemílek
s Vochomůrkou a jejich přátelé tchoř a ohnivý mužíček s pohádkou. Odpoledne jsme si doma s taťkou připravili malé světýlko na cestu a vyrazili
jsme na zahradu MŠ. Tam nás přivítali naši známí kamarádi z pohádky.
Dozvěděli jsme se, že nás čeká pohádková cesta plná úkolů. Pro jistotu
jsme dostali od Křemílka a Vochomůrky mapu, abychom se někde neztratili. Rozsvítili jsme si s taťkou světýlko a hurá na cestu! Abychom rozpálili
uhaslého ohnivého mužíčka, plnili jsme cestou několik úkolů – sázeli
jsme semínko, sbírali houby a převáželi na kolečku kameny. Za každý
splněný úkol jsme dostali obrázek a kamínek pro ohnivého mužíčka. Nakonec nás mapa dovedla zpět na zahradu MŠ, kde jsme pro Křemílka
CO DUHA PŘIPRAVILA PRO RODIČE?
Setkání s psychologem
Ve čtvrtek 25. října se v naší mateřské škole uskutečnila přednáška
známého psychologa Mgr. Jiřího Haldy. Toto setkání nebylo určeno jen
paním učitelkám, ale také rodičům našich dětí. V dopoledních hodinách
se uskutečnil seminář pro pedagogy a odpoledne pro rodiče. Na této přednášce se rodiče dozvěděli cenné informace a rady ohledně výchovy svých
dětí. Zjistili, že je velká pravděpodobnost, že jejich dítě bude v budoucnu
jednat stejným nebo podobným způsobem jako oni. Mějme tedy na paměti, že na prvním místě jsou vždy děti! Je třeba brát vážně jejich potřeby a
poslouchat to, co nám říkají. Mluvme proto s dětmi více a ptejme se jich,
aby měly možnost sdělit nám beze strachu, jaké opravdu jsou. Tímto
chceme poděkovat panu Mgr. Jiřímu Haldovi za cenné informace a také
všem rodičům, kteří umožnili, že se i paní učitelky mohly zúčastnit tohoto
semináře. Děkujeme.
Máme rádi zdravé zoubky
Ve středu 8. listopadu přijala pozvání do naší mateřské školy zubní
preventistka z táborské stomatologické ordinace paní Michalcová. Přijela
na besedu, kterou jsme uspořádali pro rodiče. Na společném setkání se
dozvěděli o správné technice čištění a dočišťování chrupu u svých dětí, o
výběru vhodných kartáčků nejen pro děti, ale i pro sebe. Také se dozvěděli, jak účinně předcházet vzniku zubního kazu a jak správně pečovat o
ústní hygienu. Zubní preventistka v průběhu přednášky ochotně odpovídala na různé dotazy rodičů. Toto setkání bylo pro všechny velice poučné
a zajímavé. Tímto chceme paní Michalcové poděkovat za přínosné informace.
Kolektiv MŠ DUHA
prosinec 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
9
MŠ Nerudova
Výlet plný překvapení
Na velmi zajímavý výlet jsme pozvali předškolní děti ze čtvrté třídy naší mateřské školy.
V úterý 23. října jsme se vypravili autobusem do
Tábora. Maminky připravily baťůžky, dobrou
svačinku a mohli jsme vyrazit. Naším cílem
byla návštěva Muzea čokolády a marcipánu
v Táboře, v historickém centru města v Kotnovské ulici. Tato unikátní výstava je pastvou pro
oči jak dětí, tak dospělých. Je opravdu na co se
dívat.
z čokolatérie, kde proudí čokoláda ve fontáně.
Opravdová nádhera.
Zážitků bylo mnoho, dětem se výlet moc a
moc líbil. Kdo se vydá na návštěvu muzea, určitě nebude litovat.
Soutěž
Muzeum čokolády a marcipánu nám v prostorách třech historických domů představilo a
zmapovalo historii čokolády, její pěstování, dovoz do Evropy a následné zpracování do formy
bonbónů, tabulek, pralinek a figurek. V druhé
části muzea, která je věnována marcipánu a jeho
možnostem zpracování jsme viděli marcipánový model náměstí a dalších táborských dominant. Nejvíce děti zaujaly marcipánové modely
pohádek a pohádkových postaviček, které děti
dobře poznaly. Naše milá průvodkyně nás pozvala i do tajemných sklepních prostor, kde na
nás čekali pohádkoví skřítkové a také čerti v pekelné kuchyni, kde se vařila čokoláda. To už
bylo pro opravdové odvážlivce. Pozorovali
jsme i odborníky cukráře okénkem přímo
Výtvarná soutěž pro rodiče a děti na téma
„Není drak jako drak“ se pomalu blíží ke konci.
Uzávěrka soutěže je posledního listopadu. Dílka našich dětí - malých umělců, jejich maminek
a tatínků jsou opravdu kouzelná. Můžeme zde
vidět dráčky z dýní, textilu, lampiónů, barevného papíru, či tvrdého kartonu, kteří jsou připraveni určitě vzlétnout. Nechybí ani pohádkoví
draci v dračí sluji. Jak vše dopadlo se dozvíme
v příštím vydání Hlásky.
Halloweenské
dlabání mělo úspěch
V úterý 30. října odpoledne se v naší základní škole sešlo více než 160
dětí a jejich rodičů na akci Halloweenský podvečer aneb Přijďte si s námi
zadlabat. Z přinesených velkých i malých dýní vznikala pod rukama dětí a
dospělých nádherná strašidla. Jakmile se zešeřilo, prosvítily školu plamínky svíček a děti vyrazily na cestu temnými chodbami, kde je na
stanovištích čekaly zajímavé úkoly a sladké odměny.
Halloweenský podvečer byl jednou z akcí, při které bylo cílem zapojit
rodiče do dění ve škole. Že se tento záměr vydařil, bylo možné vypozorovat ze spokojených výrazů dětí i dospělých. I. Grenarová, D. Pincová
Návštěva knihovny
Předškolní děti ze čtvrté a páté třídy se podílely svými výtvarnými dílky na výstavě v městské knihovně „Svět dinosaurů očima dětí“.
Proto jsme s dětmi v úterý 13. listopadu navštívili knihovnu, abychom se podívali na naše
výtvarné práce.
Jak vše začalo než jsme se s dětmi ocitli ve
světě dinosaurů? Na začátku školního roku přišla za námi do třídy maminka Lukáška paní Ježková a nabídla nám spolupráci na výstavě,
kterou bude připravovat její starší syn Ondra Ježek, ve spolupráci se 3. třídou ZŠ Komenského,
výtvarným oborem ZUŠ a DDM. Děti byly nadšené, a tak jsme se rychle pustili do práce. Nejdříve jsme si vyprávěli o dinosaurech a
prohlíželi naučné encyklopedie, které si děti přinesly z domova. Informací a zážitků bylo mnoho, a tak jsme mohli začít výtvarně tvořit. Děti
stříhaly, lepily, malovaly temperami, kašírovaly
až vznikli „opravdoví dinosauři“. Nechybělo ani
dinosauří vejce či „pravěká mandala“.
Výstava v městské knihovně je opravdu kouzelná. Dobrý nápad se zdařil a návštěvníci výstavy budou určitě okouzleni.
Vedení MŠ Nerudova
10
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
prosinec 2012
ZŠ KOMENSKÉHO
Florbalový postup
Dne 13. 11. 2012 dívky i chlapci čtvrtých a pátých tříd naší školy změřili síly ve florbalu.
Děvčata měla v okrese pouze jedny soupeřky, a to Dračice z Chotovin.
Po velmi vyrovnaných zápasech o 1. místě rozhodly až samostatné nájezdy. Naše dívky byly úspěšnější. Obě družstva, Komety Soběslav i Dračice
Chotoviny, postupují do dalšího kola soutěže.
Chlapci byli neméně úspěšní, když v základní skupině porazili ZŠ Tučapy, ZŠ Mikuláše z Husi a ZŠ Chotoviny. Následovalo semifinále se ZŠ
Zborovská, které jsme vyhráli na nájezdy. Velké finále nás čekalo se ZŠ
Soběslav E. Beneše. Po vynikajícím výkonu Sobíčci obsadili 1. místo
z osmi škol. Odměnou je také postup do krajského kola.
Chtěla bych všem účastníkům poděkovat za předvedené výkony, divákům za podporu, firmě Intersnack a.s. za ceny. Rovněž velké poděkování
patří Martinu Krejčovi, Martinu Bělohlavovi, Honzovi Duškovi, Táně Bínové, Lucce Vackové za organizaci celé soutěže.
I. Klimešová
Bronz z florbalového
turnaje
V úterý, 6. listopadu, se chlapci 8. - 9. tříd
zúčastnili v Sezimově Ústí okresního kola ve
florbalu. Turnaj jsme rozehráli na jedničku. Výhry nad Bechyní a Ratibořskými Horami však
následně vystřídala jediná prohra v turnaji
s mužstvem Zborovská „B“ (0:1). Tato prohra se
zrodila pouhých sedm vteřin před koncem zápasu. Poněvadž chlapci zbývající dva zápasy zvládli opět na výbornou, jediné malé zaváhání nás tak
připravilo o první místo ve skupině zajišťující postup do finálového zápasu. I přes toto prvotní
zklamání nebylo 3. místo na turnaji vůbec špatným výsledkem. Těšit nás může i předvedená hra
a pouze jeden obdržený gól v naší síti.
Sestava: P. Pícha (R. Masář) – D. Pavlát, J.
Votruba, M. Dančišin, R. Novák, M. Čechtický,
A. Ondřej, L. Řehoř, J. Kovář.
V. Máca
Výsledky
kreativní soutěže
Kouzelný anděl
Žáci 2. stupně naší školy se úspěšně zúčastnili této vánoční soutěže, kterou pořádal Kreativ
Soběslav a výstava andělů se konala 9. a 10. 11.
v KD v Soběslavi v rámci vánočních workshopů
s bohatým kulturním programem.
Výsledky nás velice potěšily, neboť z přibližně 100 zaslaných prací jsme získali dvě
ceny:
· 2. místo obsadili Eliška Hejtmánková a
Adam Čech z 9. B
· 3. místo Eliška Novotná a Karolína Musilová z 6. B
· 1. místo žáci ZUŠ Soběslav, 4. a 5. místo žáci
ZŠ Sezimovo Ústí
Kromě věcných cen obdrželi vítězové i možnost zúčastnit se dle vlastního výběru zajímavého kreativního workshopu.
Děkuji všem soutěžícím žákům, kteří se
svou tvorbou vánoční výstavy Kreativu Soběslav zúčastnili a vítězům gratuluji.
Jaroslava Pflanzerová
Kulturně vzdělávací pořad
V úterý 16. 10. 2012 navštívili žáci naší školy kulturně vzdělávací pořad „Dobrá zpráva letí světem“. Tento pořad připravila hudební skupina Maybee.
Od prvních okamžiků bylo zřejmé, že se pořad bude líbit. Laserové efekty, které koncert doprovázely, v dětech vyvolávaly obrovské nadšení a ve spojení s hudbou snad i euforii. Ihned po zaznění
prvních tónů bylo jasné, že jsme na rockovém koncertě. Basová kytara, bicí, klávesy a zpěv. To
všechno doslova a do písmene zvedalo děti ze židlí. Pořadem jsme se jistě trefili všem do „noty“.
J. Holcová
Informace z DDM - prosinec 2012
· Dům dětí a mládeže Vás srdečně zve na třetí ročník Zvonkového
průvodu, který se koná v pátek 7. prosince. Zahájení proběhne
v DDM v 16.00 hodin.
Nezapomeňte si s sebou přinést zvonečky a přáníčka pro Ježíška.
Bližší informace v samostatném článku.
· V sobotu 8. prosince zveme všechny děti a rodiče na Mikulášskou besídku, která se koná od
13.00 hodin v sále DDM. Pro děti budou připraveny hry a soutěže, s programem vystoupí zájmový kroužek Mažoretek a roztleskávaček. K dobré náladě zahraje DJ Pavel Snášel. Přijdou také
čerti s Mikulášem.
· Rovněž v sobotu 8. prosince zveme občany města na předvánoční „Mikulášské posezení s hudbou“, které začíná v 16.00 hodin. K tanci i poslechu zahraje kapela SPINO.
· Upozornění: zájmové kroužky budou zahájeny opět po vánočních prázdninách, ve čtvrtek
3. ledna 2013.
Všem dětem i rodičům přejeme hezké prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a štěstí do nového roku 2013. Zaměstnanci „Domečku“
Zvonkový průvod
Dům dětí a mládeže a Informační středisko
města Soběslavi si vás dovolují pozvat na Zvonkový průvod v Pohádkovém království Zdeňka
Trošky. Bude se konat v pátek 7. prosince,
kdy se všichni v 16.00 hodin sejdeme ve zdejším „Domečku“. S sebou samozřejmě, jak z názvu vyplývá, nezapomeňte zvonky, zvony a
zvonečky v nejrůznějším provedení. Pokud si je
sami vyrobíte, tím lépe, ale není to vůbec podmínkou. Kdo nebude mít náhodou zvoneček
vlastní, může si jej koupit přímo na místě. Aby
vás bylo v průvodu také dobře vidět, dostane
v DDM každé dítě barevný svítící náramek. Dětem doporučujeme přinést si napsaná přání pro
Ježíška, která všem označíme speciálním vánočním razítkem a na závěr Zvonkového průvodu je Ježíškovi společně pošleme.
V DDM se budou prodávat také výroční turistické známky, svíčky s obrázkem města Soběslavi a pohledy Zvonkové průvody
v Pohádkovém království. Když získáte čtyři
různá pohádková razítka na čtyřech Zvonkových průvodech, obdržíte odměnu v Hlavní pohádkové kanceláři v Českých Budějovicích
s vyzvednutím do 6.1.2013.
Od „Domečku“ se vydáme cestou kolem
hradu na náměstí. U rozsvíceného stromečku
rozdáme dárečky dětem, zazní zde koledy a vánoční písně. Tak si nenechte ujít letošní třetí ročník v Soběslavi a přijďte v co největším počtu
prožít společně předvánoční čas!
-jkDěkujeme žákům výtvarného kroužku při
DDM, kteří pod vedením Hany Čížkové nakreslili pro Hlásku obrázky s vánoční a zimní
tématikou.
prosinec 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
11
STŘEDISKO RANÉ PÉČE - ČTYŘDENNÍ SETKÁNÍ RODIN
Podzimní pobyt rodin jsme společně strávili opět v penzionu Vyhlídka
v Lutové, zúčastnilo se jej šest rodin, celkem nás bylo rekordních 31
účastníků! Letošní pobyt se mohl uskutečnit díky akci Grand Prix Kachničky, která proběhla v červnu 2012 a vynesla 26 tisíc Kč.
Už ve čtvrtek při seznamovacím večeru jsme se tolik nasmáli – bylo
vidět, že se sešla výborná parta lidí a že si všichni potřebujeme pořádně
odpočinout! (což se snad podařilo). Po celé dny probíhal bohatý program
– povídání s psycholožkou Jitkou, přednáška o fyzioterapii, po které následovaly individuální konzultace, doporučení cvičení a masáže pro
všechny zájemce. Hodně času jsme také strávili venku, Eliška s maminkami vyrazily na nordicwalking, hrálo se ringo, volejbal a pár zájemců
vyrazilo na kola, jedna rodina se vydala na plavání do Třeboně. Páteční
dopoledne připravili tatínkové s dětmi pečené překvapení pro maminky. S
dětmi jsme zpívali, chodili na procházky, obtiskávali listy na prostírání,
individuálně probíhala canisterapie. Dobrovolníci se starali o děti a měli
stále spoustu energie. Po celou dobu nás doprovázela věrná fenka Abby,
kterou si všichni oblíbili. Při závěrečném hodnocení rodiče ocenili
dobrovolníky, jak se perfektně starali o děti – patří jim veliké díky!
Kateřina Růžičková
Občanské sdružení “I MY”
Kterak jsme si zatancovali a skvostné dorty dražili ...
Potřinácté jsme se s mnohými z Vás sešli u
příjemné akce - Podzimní tancovačky! Tentokrát v Želči, ve výborné restauraci Na Staré.
Podzimní Tancovačka občanského sdružení
“I MY” ze Soběslavi je již tradiční zábavou pro
celou rodinu. Akce je benefiční - její výtěžek
nám pomůže zajistit projekt Začít včas! Nesmírně nás těší množství lidí, kteří si našli čas a
přes nádherné počasí se přišli s námi pobavit. Je
příjemné potkávat se s lidmi, kteří jsou přátelští,
otevření a pomáhají, protože mohou.
Program Tancovačky zahájila nová moderátorská dvojice Richard Dračka alias inženýr Jiří
a Vojta Žák – inženýr Tomáš. Po celé odpoledne bavili děti i dospělé výbornými výstupy. Do
jimi vymyšlených her se nadšeně zapojily nejenom děti, ale i dospělí. Děkujeme jim za jejich
humor a nový “vítr”, který do této akce přiváli.
Děti s dospělými protančily odpoledne až do
stavby a vztyčení vlajky nového města. To jsme
společně postavili na pódiu z dřevěných dílků
(děkujeme za věnování panu P. Chvátalovi z Hříměždic). Postavení města symbolizovalo zrod a
růst našeho IMYklubu. IMYklub má za cíl lidi a
rodiny spojovat, podporovat službu “ranou
péči”, kterou naše sdružení nabízí v celém Jihočeském kraji rodinám s nejmenšími dětmi s postižením v bezpečí domácího prostředí. Když
každý pomůže jen malým dílkem, podaří se velké věci! Každý z Vás, kdo by se rád přidal, se dozví více na stránkách www.imy-sdruzeni.cz anebo
v kanceláři sdružení nad poštou v Soběslavi.
Po vyhlášení začátku dražby děti dostaly
dražební “plácačky” s čísly a vrhly se do boje o
své vybrané ceny. Kromě krásného, ručně vyráběného kostýmu čaroděje, sady náušnic, stoličky a hudebního nástroje “dešťová hůl”, se
zlatým hřebem dražby staly čtyři nádherné dorty, které pro “I MY” vyrobila a věnovala paní
Jelínková, majitelka společnosti Pomposo z
Větrov. I díky jejímu přispění se podařilo
vydražit všechny dary za 9 950 Kč!
Další příjemnou novinkou Tancovačky se stal
Bazárek pro potěšení, do kterého mohl každý věnovat jednu či dvě věci, jejichž koupě udělala radost novým majitelům. A dva jeho prodavači,
Roman Menhart a Lukáš Slabý, si při smlouvání
opravdu nezadali s bazarem v Turecku.
V sedm hodin jsme se dočkali koncertu kapely Flying Parties, která roztančila a rozezpí-
vala mnohé. Koncert byl příjemným zakončením celého odpoledne.
Celkový výtěžek akce 34 251 Kč. Po odečtení nákladů spojených s organizací 29 061 Kč.
Tento dar naše sdružení “I MY” ze Soběslavi
vloží do projektu Začít včas! Tento projekt nabízí službu “ranou péči” rodinám s nejmenšími
dětmi s postižením v celých jižních Čechách.
Poradkyně dojíždějí do rodin a provázejí rodiče
i děti nelehkým obdobím, motivují, přivážejí a
půjčují pomůcky a hračky, pomáhají s rozvojem
dovedností dětí v klidu jejich domova.
Děkujeme všem dárcům a výrobcům dražebních předmětů: paní K. Jelínkové za čtyři nádherné dorty, Silvii Dračkové za úchvatný
kostým čaroděje, Kristýně Štrassové za s citem
malovanou stoličku, Františce Žákové a Míše
Šenové za sadu jemných náušnic.
Rádi bychom také poděkovali všem ochotným, kteří napekli, navařili, vyrobili, věnovali
ceny, které jste na Tancovačce mohli vyhrát v
tombole: Dřevovýroba Václav Vaněk, s.r.o. Soběslav; P. Kostečka Želeč; Centropen, a.s. Dačice; Efko CZ, s.r.o. Veselí nad Lužnicí; a paní
Plátová, Skálová, Bálková, Příplatová a
Buštová.
Ohromný dík patří také dobrovolníkům, kteří pomáhali dětem ve výtvarné dílničce a s celkovým zajištěním chodu Tancovačky: Magdě
Záhorové, Renče Blažkové, Katce Melenové,
Pavle Mixové a Mirkovi Vytlačilovi za jeho pomoc se zvučením akce. Děkujeme panu Pavlovi
Minářovi a celému personálu restaurace Na Staré v Želči za jejich ochotu a přijetí, skvělou kuchyni, servis a zázemí. Obci Želeč za vstřícnost
a bezplatný pronájem sálu.
Děkujeme všem, kteří přišli a vytvořili skvělou náladu a atmosféru. Všem, kteří nás podpořili a vydražili si či nakoupili tombolu. Všem,
kteří pomáhali a tvořili z dobré vůle. Zase za rok
se budeme na všechny těšit!
Klára Csirková, “I MY”
Společnost pro podporu lidí s postižením
12
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
prosinec 2012
Pomozte dětem podpořilo
dobrovolnický projekt Rolničky
Začátkem října proběhlo vyhlášení výsledků 14. ročníku
sbírky Pomozte dětem. Náš roční dobrovolnický projekt Neobyčejný kamarád již po šesté uspěl a pro rok 2013 byl finančně podpořen částkou 187 518 korun. Z 192 ročních a individuálních žádostí vybrala hodnotící komise
k podpoře celkem 14 individuálních a 29 ročních projektů.
Hlavním cílem projektu Neobyčejný kamarád je umožnit 40 dětem s postižením ve věku od 2 do
18 let prožít volný čas co nejpodobnějším způsobem, který je běžný pro jejich zdravé vrstevníky.
Děti budou samy s dobrovolníky trávit pravidelný čas nebo se budou moci účastnit skupinových
aktivit (sportovní kroužek, taneční a dramatický kroužek, rekondiční pobyty). Tyto děti tak budou
moci naplňovat volné chvíle dle svého přání a účastnit se aktivit, které by bez pomoci dobrovolníků
nemohly realizovat.
Renata Gargulová
Děti pomáhají obyvatelům chráněného bytu v Soběslavi
Mladí čtenáři zapojení do projektu Čtení
pomáhá načetli celkem 60 tisíc korun na rekonstrukci kuchyně v chráněném bytě v Soběslavi. Ten aktuálně obývají tři lidé s mentálním
či kombinovaným postižením, kterým jejich
asistenti pomáhají žít běžný život.
S pomocí asistentů nejen nakupují, vaří, perou, uklízejí, ale i společně slaví třeba Vánoce
nebo narozeniny.
Součástí chráněného bytu je také kuchyň, jejíž vybavení je však již zastaralé a stává se pro
uživatele nebezpečné. Veškeré domácí práce
jsou pro ně o to složitější, že k mentálnímu postižení přibývají ještě potíže fyzické. Odchlipující se linoleum, vypadávající šuplíky
kuchyňské linky nebo korodující plotýnky sporáku je ohrožují více, než si zdraví lidé dovedou
představit.
„Na potřebnou rekonstrukci načetly děti zapojené do Čtení pomáhá celkem 60 tisíc korun.
Obyvatelé chráněného bytu se tak mohou těšit
na podstatná vylepšení společné kuchyně, která
jim pomohou bezpečněji a důstojněji žít,“ říká
ambasadorka Čtení pomáhá Alena Ježková.
Děti v rámci projektu Čtení pomáhá mohou
pomáhat i nadále.
Seznam všech aktuálních charit je k dispozici na
www.ctenipomaha.cz/cs/Charity. Do Čtení pomáhá je nyní zapojeno přes 108 tisíc mladých čtenářů, kteří za rok a půl fungování projektu
rozdělili mezi dobročinné aktivity více než 15,5
milionů korun.
Projekt Čtení pomáhá podporuje čtenářství
a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se
na charitativní činnosti. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však
nezískávají pro sebe, ale věnují ji na charitu.
Každý rok se tak různým nadacím rozdělí 10 mi-
liónů korun. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou právě dětští čtenáři. Každý z čtenářů, který
se zaregistruje na webových stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih a
správně zodpoví kontrolní otázky k dané knize,
získává kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou z nabízených konkrétních charitativních
akcí. Knihy zařazené do projektu byly vybírány
v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu. V odborné porotě, která knihy navrhovala,
byly osobnosti jako je Zdeněk Svěrák, Marek
Eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček a Martin Roman, který je iniciátorem a donátorem projektu.
Jedním z ambasadorů Čtení pomáhá je také
Vojta Dyk.
KONTAKT pro další informace:
Ivana Jelínková, AMI Communications,
tel. 724 722 397, [email protected]
prosinec 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
13
BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ
Jaroslava Duška - Čtyři dohody
přineslo Rolničce přes 200 000 korun!
V pátek 9. listopadu
proběhlo v táborském
divadle dlouho očekávané benefiční představení pro Rolničku „Čtyři dohody“. Jaroslav
Dušek v něm poutavou
a odlehčenou formou
předává staré toltécké
pravdy a názory na svět,
zformulované do moderní podoby Donem Miguelem Ruizem ve své stejnojmenné knize. Výtěžek z prodeje vstupenek je určen na provoz Diakonie ČCE - střediska
Rolnička.
„V tomto představení se zhmotnil sen o dobročinné akci – spojila se
chuť pomáhat se zajímavým námětem a zábavnou formou. Však byly
vstupenky na toto kultovní představení vyprodané téměř ihned a při představení divadlo bouřilo smíchem a potleskem“, komentoval akci šťastný
ředitel Rolničky Mgr. Karel Novák. Kultura čekala na diváky již před
vstupem do sálu, kde si mohli nakoupit originální věšáčky, hrnky nebo
třeba kalendáře, které vznikly pod šikovnýma rukama zaměstnanců chráněných dílen Rolničky. A kdo chtěl, mohl Rolničku podpořit i nákupem
symbolické rolničky, které v předsálí nabízeli dobrovolníci.
Celkový výtěžek benefice je 225 733 korun a více než 6 500 korun přibylo do pokladny chráněných dílen za prodané zboží. 60 000 korun z tohoto výtěžku, určených speciálně na zajištění dopravy dětí a dospělých do
speciální školy a center Rolnička, získává Rolnička od nadace Divoké
husy. Ta se specializuje na násobení výtěžků benefičních představení pro
neziskové organizace.
Děkujeme všem, kteří se na představení podíleli a přišli Rolničku
podpořit.
Vaše Rolnička
Neplavil jsem se po mořích
a přece sedím v lodi
nade mnou nebe
ve mně hřích
dva věrní lodivodi
Namísto stěžně vztyčen kříž
tak pořád doufám,
že mě něžně
nad vodou podržíš
dle Ivana Magora Jirouse
„Dokud se zpívá“
Odešel vzácný člověk, oblíbený pedagog a
výborný kamarád PaedDr. Vláďa Trešl, který
kolem sebe celý život rozdával jenom radost. Ať
to bylo při „Zpěvech pátečních“ v Čajovně Rolničky s Oldou Pourem, nebo při hraní na kytaru
Čajovna-kavárna Rolnička bude z důvodu vánočních a novoročních
svátků od soboty 22. prosince do úterý 1. ledna včetně zavřena.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás v novém roce.
Vaši čajovníci
s Honzou Žbánkem. Nezapomenutelné jsou
zážitky z vodáckých výprav na Lužnici, Vltavě
i Otavě, na lyžařských kurzech se SOU technickým Soběslav nebo při Hrách bez hranic
v Zálší.
Vláďo, zbyl po Tobě celý archiv scének a
písniček, kterými jsi dělal velkou radost svým
kolegům ze SOU i svým kamarádům a známým.
Myslím, že mohu za ně za všechny poděkovat.
Jsme moc šťastni, že jsme se s Tebou mohli prozpívat životem.
Děkuji za krásná a hřejivá slova z Tvého příspěvku otištěného v listopadové Hlásce ohledně
současného stavu na SŠŘ a ZŠ Soběslav. Pozvedl jsi hlavy svých bývalých kolegů a udělal
nám radost.
Dne 8. 11. se v restauraci „Pavla“ uskutečnilo
vzpomínkové odpoledne současných i bývalých
zaměstanců SOU technického za našeho kolegu
Vláďu Trešla. Děkuji tímto všem, kteří se tohoto
setkání zúčastnili.
Následující den, v pátek 9. 11. proběhlo v salonku „Nikoly“ setkání kamarádů a známých,
kteří chodili na pravidelné „Zpívánky“ s Vláďou. Tentokrát hráli na kytary Honza Žbánek
s Oldou Pourem. Honza složil Vláďovi pěknou
písničku o kamarádství, kterou jsme si všichni
společně zazpívali. Byl to nezapomenutelný večer a tímto děkuji všem, kteří přišli zavzpomínat
slovem i písní na jedinečného člověka.
„Laďo“, nikdy nezapomeneme!
Marie Hanzlíková
bývalá kolegyně ze SOU technického Soběslav
Vláďo, posíláme Ti k nebeským branám,
kde se stejně všichni zase jednou společně
sejdeme, jednu z Tvých nejoblíbenějších písniček.
Dvě báby
Jak léta jdou, svět pro mě ztrácí glanc,
všichni se rvou a duši dávaj všanc
a za pár šestáků vás prodaj věřte mi,
už víc nechci mít domov svůj na zemi!
R: Čas žádá svý a mě se krátí dech,
když před kaplí tu zpívám na schodech,
svou píseň o nebi, kde bude blaze mi,
už víc nechci mít domov svůj na zemi!
Po jmění netoužím, jsme tu jen nakrátko,
i sláva je jak dým, jak prázdný pozlátko,
já koukám do oblak, až anděl kejvne mi,
už víc nechci mít domov svůj na zemi!
R:
Říkám good bye, světskýmu veselí,
těm co si užívaj, nechci lízt do zelí,
jsem hříšná nádoba, však spása kyne mi
už víc nechci mít domov svůj na zemi!
R:
V určenej čas, kytara dohraje,
zmlkne můj hlas na cestě do ráje,
o tomhle špacíru noc co noc zdá se mi
už víc nechci mít domov svůj na zemi!
R:
14
V minulém čísle Hlásky jsem vás informovala o tom, že se v našem Senior domě uskuteční soutěžní dopoledne již 3. ročníku Superstar.
Nebylo to soutěžení jen ve zpěvu, ale bylo zaměřené hlavně na vědomostní pěveckou soutěž.
Účastnilo se celkem 5 družstev domovů pro seniory, a to kromě našeho Senior domova a DPS i
Domov pro seniory Tep – Veselí nad Lužnicí,
Domov pro seniory Tučapy a Domov pro seniory Máj České Budějovice. Soutěžící museli mít
znalosti lidových a národních písní, základní
znalosti o notách, hudebních nástrojích a písničkách z pohádek a filmů. Soutěžní otázky
byly v některých případech docela těžké a je
k obdivu, jaké znalosti a paměť mají naši senioři. Jednotlivé soutěžní disciplíny byly proložené
soutěží v písničkách, kdy si každé družstvo vylosovalo jednu písničku, kterou muselo zazpívat. Soutěžící byli velmi šikovní a výsledky
soutěže byly těsné. Zvítězilo družstvo DPS So-
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
běslav, družstvo našeho Senior domu bylo druhé, pouze o jediný bod. Není ale důležité zvítězit, ale je obdivuhodné v pozdním věku se
soutěží účastnit a co je nejdůležitější, že všichni
si užili krásného dopoledne, kde se setkali se
svými vrstevníky z jiných domovů, společně si
den užili, zazpívali a pobavili se.
A protože soutěžíme rádi a rádi se i vidíme
s našimi „kamarády“ ze Senior domova Máj –
České Budějovice, přijali jsme pozvání do jejich domova, kde se soutěžilo ve sportovních i
vědomostních disciplínách. Soutěž probíhala
v přátelském a kamarádském duchu pouze mezi
domovem Máj a naším domovem. Užili jsme si
krásného odpoledne, zasoutěžili, zazpívali si a
popovídali. Odpoledne rychle uteklo a ani se
nám nechtělo odjíždět k domovu. Ale slíbili
jsme si, že se budeme opět těšit na setkání při
jiných akcích.
A už je tu měsíc listopad se svatým Martinem, který nám ohlašuje příchod zimy. Tento
rok si pospíšil a ještě, než jsme ho přivítali, vysypal nám sněhovou nadílku o týden dříve. My
jsme se ale nedali a Svatomartinské hody jsme
oslavili až na jeho svátek. Napekli jsme koláč-
Zimní rozjímání
a kouzelná noc
Zimní královna se zvedá ze svého ledového
lože, bere do ruky křišťálové žezlo a posílá své
poddané do posmutnělého kraje, kteří svým dechem berou ptáčkům jejich krásný zpěvný hlas
a zahánějí je daleko od nás.
Květiny smutně kloní své něžné hlavinky a
studené kapky deště je mění v uplakané, sluníčkem opuštěné sirotečky, o které již nemá nikdo
zájem, a tak čekají, až nastoupí zimní královna
v celé své kráse, rozprostře svůj chladný závoj
na celý kraj a zakryje jejich uvadající krásu svou
ledovou bílou přikrývkou. Sněhové vločky tiše
dopadají na zamrzlou půdu a mění je ve stříbrné
hvězdičky. Mráz, aby nezůstal pozadu, vytváří
na oknech domů krásné ledové květy. Poslední
sluneční paprsek zastřený bílým oparem usíná
ve svých nebeských peřinách a místo něho přichází v plné záři měsíc v doprovodu milionů
hvězd. Nastává tichá jiskřící noc. Měsíc i
hvězdy svítí jak nikdy předtím.
Obzorem se nese do tiché noci hlahol zvonů
a z blízkého chrámu zní jásavý zpěv. „Když veš-
prosinec 2012
ky, jablečné záviny a spolubydlící z DPS martinské rohlíčky. Samozřejmě, že nezůstalo jen u
sladkého, vždyť na Martina musí být něco
z masa. Husička to sice nebyla, ale jaterničky a
jelítka ano. No a aby se nám lépe trávilo, tak pivečko nechybělo. K tomu ke všemu nám hrála
muzika, zpívalo se, tancovalo, prostě zábava
byla taková, jaká má být…
Mgr. Lada Haplová
keren svět byl popsán, na svět přišel náš milý
Pán“. Jaká to kouzelná noc.
V tu chvíli co lidská srdce si mohou přát. Ať
hlahol zvonů rozevře nebes báň, andělé ať zvěstují všem, že narodil se Kristus Pán.
Srdce lidská ať modlitbou se rozechvějí,
mráz ať nespálí lásku k bližnímu a nezakryje
závějí.
Mírem ať domovy rozžehnou se jak na jedličkách svíčky vánoční, až pozvedneme číše a
vyslovíme přání novoroční.
Helena Pechová
Svaz tělesně postižených
Místní organizace Soběslav
pořádá 12.12.2012 ve 13.30 hodin
v Kulturním domě města Soběslavi
členskou schůzi.
Hosté: starosta obce Tučapy Pavel
Novák, Ing. Jana Dvořáková - úřad
práce, Marie Megisová – Domácí
zdravotní péče Soběslav
Zveme srdečně všechny členy.
Eliška Plocková, předsedkyně
prosinec 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
15
· Veselí a Mezimostí – městečka v krajině na
Lužnici ve středověku (a raném novověku)
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D. z Historického
ústavu Akademie věd ČR nahlédne do „historikovy dílny“ a přiblíží dějiny Veselí a Mezimostí
ve 13. – 15./16. století. Čekají nás následující
témata: Veselsko jako jeden z opěrných bodů vítkovské majetkové a mocenské expanze 2. poloviny 13. století, období zeměpanské držby a
následně šlechtické držby, městská privilegia a
ius regale jakožto právní kategorie, „záhada“
veselské tvrze, městské rybniční podnikání a
„paměť krajiny“ – možnosti a limity studia historické krajiny.
ZVONY, ZVONKY, ZVONEČKY
Vánoce se pomalu blíží a s nimi i muzejní vánoční výstava, která letos po roční pauze (loni
jsme prezentovali lidové betlémy ve Veselí n. L.)
proběhne opět v soběslavském Smrčkově domě.
Záříjové Soběslavské slavnosti zvonů spojené
se svěcením a vyzdvižením zvonu Petr Vok na
kostelní věž nás inspirovaly k námětu této výstavy, a tak Vás srdečně zveme k prohlídce historických i novodobých zvonů, zvonků a
zvonečků. Ve dvou sálech jsme pro Vás připravili exponáty z několika jihočeských muzeí
(kromě Blatského muzea a táborského Husitského muzea představujeme zvony ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích,
Prácheňského muzea v Písku a Muzea Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci), ze sbírky
zvonaře Michala Votruby z Myslkovic a také od
všech, kdo vyslyšeli naši výzvu a ochotně nám
zapůjčili své zvonky. Čekají na Vás zvonečky
vážící pár gramů i zhruba stokilový hodinový
cimbál! Doprovodné texty zasazují zvony do
symboliky Vánoc, nechybí ani informace o historii soběslavských zvonů. Současně se můžete
posadit do našeho nového promítacího sálu a
zhlédnout videozáznam připomínající již zmíněné vyzdvižení zvonu Petr Vok na věž kostela
sv. Petra a Pavla. Snímek nám k projekci laskavě poskytl Kulturní dům města Soběslavi,
stromky jako již tradičně věnovala Správa lesů
města Soběslavi. Halu Smrčkova domu stylově
zdobí práce dětí ze soběslavské MŠ Duha.
Vernisáž výstavy se koná v pondělí 3. 12.
od 17:00 hodin, těšit se můžete na vystoupení
žáků ZUŠ Soběslav. Výstava bude následně
otevřena denně kromě pondělí až do 30. 12. (zavřeno však bude 24. – 26. 12.), vždy od 9:00 do
17:00 hodin. Přijďte k nám načerpat vánoční atmosféru a obdivovat zručnost zvonařů a dalších
tvůrců zvonů, zvonků a zvonečků!
PROSINCOVÉ PŘEDNÁŠKOVÉ
STŘEDY
Historicko-vlastivědný cyklus „Staré i nové
zvěsti“ se na prosinec přesouvá do Veselí n. L.,
kde ve středu 6. 12. (od 17:00 ve Weisově
domě) ve spolupráci s Městem Veselí n. L. nabídne přednášku na téma
Na středu 12. 12. (od 17:00 v Rožmberském
domě) jsme pro Vás v rámci cestopisného cyklu
„Od Tábora až na konec světa“ připravili předvánoční bonbonek v podobě přednášky Slávky
Chrpové, pražské cestovatelky a šéfredaktorky
časopisu Cyklistika.
· S hvězdáři pod polynéskou oblohou
Poprvé za 14 ročníků našeho přednáškového
cyklu se vydáme do Tichomoří, navíc se skupinou českých hvězdářů a astronomů včetně
známého astrofyzika dr. Jiřího Grygara. Mimochodem víte, že v roce 1910 pozoroval na ostrově Tahiti přechod Halleyovy komety přes
sluneční kotouč a zatmění Slunce Milan Rastislav Štefánik? Čeká nás multimediální projekce
kombinující snímky a videa s hudbou, videorozhovory a ilustrační mapy. A těšit se můžete i na
úvodní tanec přednášející v domorodém polynéském oblečku z třásní a skořápek kokosových
ořechů!
Příjemné vánoční svátky a všechno dobré
v novém roce přeje i za své kolegy čtenářům a
příznivcům Blatského muzea
RNDr. Daniel Abazid, vedoucí
Z činnosti hasičů
Události PS Soběslav 14.10. – 14.11.2012
— 17.10. Požár velkoobjemového kontejneru v obci Košice.
— 24.10. Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu a
motocyklu ve Veselí n/L.
— 26.10. Záchrana dítěte spadlého do jímky v opuštěném průmyslovém
objektu v Soběslavi.
— 27.10. Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu
mezi obcemi Veselí n/L a Drahov.
— 27.10. Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Doubí.
— 27.10. Otevření bytu v Soběslavi.
— 28.10. Odstranění uniklých provozních látek z nákladního automobilu
mezi obcemi Zvěrotice a Dvorce.
28.10. Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Doubí.
28.10. Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Zvěrotice.
30.10. Požár v průmyslovém objektu ve Veselí n/L.
31.10. Požár elektroinstalace železničního vagonu ve Veselí n/L.
4.11. Odstranění uniklých provozních látek z nákladního automobilu
v Soběslavi.
— 5.11. Otevření bytu ve Veselí n/L.
— 14.11. Vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla a odstranění
následků dopravní nehody nákladního automobilu u obce Předboř.
— 14.11. Vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla a odstranění
následků dopravní nehody nákladního a dvou osobních automobilů
v Soběslavi.
Velitel stanice Libor Šmahlík Bc.
—
—
—
—
—
Novinky z RC Sobík
Dne 16.11. se konal náš netradiční lampionový průvod. Sešli jsme se u
mostu přes Lužnici a vydali jsme se směrem k plovárně, některé děti nám
na cestu svítily klasickými lampiony. Na louce u plovárny jsme potom vypustili lampiony štěstí. Na fotce můžete vidět, že se nás sešlo hodně, vždyť
jsme vypustili přes 30 lampionů. Věříme, že pro děti to byl hezký zážitek.
Děkujeme všem za účast a v brzké době se můžete opět těšit na výlet do
hopsária.
Další fotky z akcí, cvičení i herny můžete vidět na našich webových
stránkách, nebo na našem profilu na facebooku.
RC Sobík
16
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
prosinec 2012
Nerudova 424, 392 01 Soběslav, [email protected], www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek: hodinu před představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.
POZVÁNKA DO KINA V PROSINCI 2012
Vážení diváci, prosinec je obvykle měsícem plným vánočního shonu, ale i chvil,
kdy se chceme pobavit a k tomu bychom chtěli přispět i my nabídkou premiérových
filmů i některých úspěšných, které stojí za to zopakovat. „RAUBÍŘ RALF“ ve 3D je
animovanou komedií s příběhem záporáka ze staré počítačové hry „Fix-It Felix". Hromotluk s obříma rukama se zde rozhodne seknout se zlounstvím a zkusit pro jednou
stranu dobra. Vydá se tedy hledat místo, kde chybí klaďas, a najde ho v moderní střílečce. Což zřejmě nebude tak skvělé, jak doufal. Ve městě plném lidí se cizí příběh
může stát i Vaším příběhem. To je podtitul povídkového filmu z dílny studentů FAMU
„PRAHO, MÁ LÁSKO“.
V dalším týdnu se připravte na nevšední zážitek s dokumentárním filmem
„SAMSARA“ zachycující prchavé okamžiky, které utváří náš život. Film vznikal 5 let
ve 25 zemích a zavádí nás na posvátná místa, do postižených oblastí, průmyslových zón
a míst přírodních zázraků. Samsaru doprovází pouze hudba a úplně rozvrací naše očekávání tradičního dokumentu. Současně s premiérou Vám nabídneme nové filmové britskofrancouzské zpracování „ANNY KARENINY“. Krásnou Annu ztvárňuje Keira
Knightley a Karenina Jude Law v nadčasovém příběhu o síle lásky v kulisách hýřivé a
nestřídmé společnosti, jakou je carské Rusko. A že s největší pravděpodobností půjde o
velkolepou podívanou, napovídají již první kritiky, tak si jej nenechte ujít. Po zbytek
týdne přijdou na řadu pouze opakované tituly, animovaná pohádka ve 3D
„ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL“ a závěrečná část světoznámé upírské ságy
„TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 2. ČÁST“ , která nás naposledy zavede do světa, kde upíři a vlkodlaci bojují nejen o svou lásku, ale i o vlastní životy. Nový film
s agentem 007 „SKYFALL“ je na dobré cestě k tomu, aby se z něj stala nejvýdělečnější
bondovka všech dob. Sbírá úspěchy na celém světě a u nás tomu není jinak. V našem
kině vyprodal již pět představení a je mezi vámi stále o Bonda zájem.
„CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ“ je komedie o tom, jak se vzepřít, když
na obzoru je přízrak domova důchodců. V této skvěle obsazené komedii uvidíme Jane
Fondovou, Geraldine Chaplinovou, Pierra Richarda a další. Další premiérou bude černá komedie, která je rovněž hvězdně obsazena v čele s Colinem Farrelem, který se
shodou náhod zaplete do únosu psa, který uskuteční dva jeho kamarádi. Tyto kamarády si zde zahrají Sam Rockwell a Christopher Walken. Proti nim se postaví drsný
gangster, který se bude chtít pomstít za únos svého psa, no a tím gangsterem nebude
nikdo jiný než Mickey Rourke. Kvalitních černých komedií není mnoho, tak pevně
doufáme, že právě „SEDM PSYCHOPATŮ“ rozšíří jejich řady. „LEGENDÁRNÍ
PARTU“ superhrdinů, jako nejlepší animovaný snímek letošního roku, je třeba rovněž zopakovat. Na pátek 14. 12. připravujeme společně s kinokavárnou představení
„HOLKY NA TAHU“ ve stylu dámské jízdy s welcome drinkem. Tímto jste, milé
dámy, srdečně zvány. Po té vtrhne do kina hobití mánie pod názvem „HOBIT:
NEOČEKÁVANÁ CESTA“ od Petera Jacksona, první část fantasy trilogie, která vypráví o hobitu Bilbovi, trpaslících a jejich cestě za pokladem. Problém je, že poklad hlídá drak a s těmi žádná sranda není. Hobit dějově předchází Tolkienovu dílu Pán prstenů.
Plných 227 dní uprostřed Pacifiku jen s bengálským tygrem. Příběh indického
chlapce, který ztroskotá na moři, natočil oscarový režisér Ang Lee. Film „PÍ A JEHO
ŽIVOT“ slibuje velkolepé dobrodružství a nádhernou podívanou pro dětské i dospělé
diváky ve 3D. Poslední premiérou letošního roku je hudební komedie „LADÍME“
s povedeným hereckým obsazením a vtipy, chytlavými a melodickými písničkami
80. let i současnými moderními peckami.
Vážení diváci, rok 2012 se stává pomalu minulostí a sluší se poděkovat Vám
všem, kteří nám zachovávají přízeň a tím přispívají k tomu, že kino v Soběslavi žije
nejen společensky, ale i ekonomicky. Pokusíme se i v příštím roce Vám dělat radost
jenom dobrými filmy, abychom byli na obou stranách spokojeni. Hodně zdraví a pohody v roce 2013 Vám přeje kolektiv Společenského centra Soběslavska.
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
V říjnu navštívila společnost MOTOR JIKOV Strojírenská a. s. v Soběslavi Debbie Burton, manažerka pro klíčové zákazníky společnosti E-Z-GO.
Tématem česko-amerického obchodního jednání bylo
další rozšíření spolupráce výroby golfových vozíků, ve
které je firma E-Z-GO světovou jedničkou.
prosinec 2012
MOTOR JIKOV GROUP
zahájil výrobu komponent pro golfové vozíky
do Číny. Jeho zákazníkem je nový čínský závod
americké společnosti E-Z-GO
České Budějovice/WUXI – První dodávku do nového závodu společnosti E-Z-GO do čínského
Wuxi nyní kompletují strojaři soběslavské společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a. s., divize
Průmyslové výrobky.
Ta začala vyrábět pedálové sestavy do elektrických golfových vozíků řady RXV, které budou
montovány v novém závodě společnosti ve východočínském městě Wuxi. „Do řady našich významných zahraničních partnerů patří dlouhé roky americká společnost E-Z-GO z Augusty v Georgii. Naše divize Průmyslové výrobky pro ně vyrábí sestavy závěsů kol, brzdové bubny a další
komponenty pro golfové vozíky výrobní řady TXT a sestavy pedálů pro typy RXV. Americký partner je s kvalitou naší práce zjevně spokojen, a proto se nám otevřela možnost dodávat pedálové sestavy i pro nový závod v Číně. Tu jsme samozřejmě využili a od začátku září tak na východ Číny
postupně zamíří dodávky pro prvních 150 kusů vozíků,“ říká generální ředitel společnosti MOTOR
JIKOV Group a. s. Miroslav Dvořák. Pro příští rok je do čínského závodu ve Wuxi plánovaná výroba 1 500 kusů vozíků řady RXV, což představuje asi 5 % celkového objemu vozíků vyrobených
v mateřském závodě v USA. „Čína je zemí, která exportuje svou produkci do celého světa. Nejen
pro nás v MOTORU JIKOV GROUP je proto důležité zjištění, že se po vzoru silných německých
firem dokážou uplatnit na nasyceném čínském trhu i čeští výrobci,“ soudí generální ředitel Miroslav
Dvořák.
E-Z-GO
Společnost E-Z-GO z Augusty v americké Georgii patří mezi přední producenty golfových vozíků typu Freedom RXV a TXT, Shuttle RXV a TXT a dalších. Založením závodu v Číně se produkty
společnosti E-Z-GO více přiblíží cílovému východoasijskému trhu. Firma vyrábí i účelové vozíky
pro využití v gastronomii, zdravotnictví, ve výrobě i v manipulaci a logistice. Pedálové soustavy
ze soběslavské firmy MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. budou exportovány do nového závodu společnosti E-Z-GO do čínského Wuxi. Město leží v jedné z nejvýznamnějších průmyslových zón na
západ od Šanghaje v provincii Ťiang-su a jeho aglomerace má více než šest miliónů obyvatel.
17
Policejní zápisník
— M.K. a P.H. v době od 17.9. do 18.9. v areálu
internátu Střední školy řemeslné a Základní
školy poškodili karosérii motorového vozidla
Škoda Octavia tím, že ji na několika místech
poškrábali, čímž způsobili poškozené Z.Š.
škodu v celkové výši 6.000,- Kč.
— NP se dne 19.10. v parku v Riegrově ul.
zmocnil bez použití násilí peněženky, kterou
držel v ruce při sobě M.Š. a z této si přivlastnil 950,- Kč.
— NP dne 22.10. po prostřižení pletivového
oplocení vnikl na skládku v k.ú. Klenovice,
kde po přestřižení nosných ocelových lan odcizil celkem 5 ks polí umělohmotných sítí zavěšených na betonových sloupech, každá o
rozměru 4x10 m sloužící k zábraně úletu nečistot. Tímto způsobil firmě Technické služby Tábor škodu ve výši 20.500,- Kč.
— NP dne 23.10. přelezl drátěný plot o výšce
170 cm a následně nezjištěným předmětem
v areálu firmy vypáčil plastové okno a vnikl
do kanceláře, ze které nic neodcizil. Škoda na
poškozeném plastovém okně vznikla firmě
Eurofarms v odhadované výši 4.000,- Kč.
— Dne 25.10. bylo J.Š. oznámeno, že NP odcizil
výfukové potrubí z vystaveného nového vozidla Peugeot Boxer modré barvy bez RZ.
Vozidlo bylo vystaveno u STK PETA Servis
Soběslav. Vše bylo zjištěno při prodeji na
centrále v Praze, kam bylo vozidlo odvezeno
odtahovou službou. Škoda na poškození vozidla je ve výši 55.012,- Kč.
— J.N. dne 26.10. v době kolem 01.00 hod.,
poté, co požil přesně nezjištěné množství alkoholických nápojů a kdy koncentrace alkoholu v krvi dosahovala hladiny 1,34 g/kg,
řídil po pozemní komunikaci z obce Kardašova Řečice do obce Soběslav osobní automobil tov. zn. Škoda 135 LX, ačkoliv nebyl
schopen řízení ovládat zcela bezpečně.
OOP Soběslav
MOTOR JIKOV Group a. s.
Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group a. s. spadá až do roku 1899. Za 113 let existence
prošla mnoha etapami vývoje a dnes je tato ryze česká akciová společnost matkou čtyř dceřiných
podniků se strojírenským a slévárenským zaměřením. Vzájemné provázání výrobních programů
společností MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., MOTOR JIKOV Slévárna a.s., MOTOR JIKOV
Fostron a.s. a MOTOR JIKOV GREEN a.s. umožňuje využití synergie a dosažení globálně
konkurenceschopné efektivity a kvality výroby.
Hlavními obory podnikání jsou slévárenství, obrábění, montáže a podpůrné procesy. Sortiment
vlastních výrobků zahrnuje čerpací stanice na stlačený zemní plyn (CNG), zahradní a zemědělskou
techniku, nýtovací nářadí, dvoutaktní motory, formy a jednoúčelové stroje, dílce pro filtrační a hydraulické systémy a další příslušenství a komponenty. Dvě třetiny produkce směřují na export na vyspělé trhy. Hlavními odběrateli jsou koncerny automobilového průmyslu Audi, BMW, Opel, Scania
a Volkswagen, dále firmy Aisin, Bühler, Electrolux, Edscha, E-Z-GO, Honeywell a další. Společnost zaměstnává okolo 900 pracovníků a v loňském roce dosáhla tržeb ve výši 1,3 mld. Kč. Stala se
Subdodavatelem roku v letech 2001 a 2003, je držitelem ceny CZECH TOP 100 za přínos jihočeskému regionu a jedné z nejprestižnějších cen v oblasti životního prostředí E.ON ENERGY
GLOBE AWARD ČR 2011.
Redakce MOTOR JIKOV Group a. s.
Golfový vozík
18
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
prosinec 2012
Náměstí Republiky v Soběslavi
Přirozeným centrem většiny měst a obcí je
náměstí, náves či rynek. Již v dávné minulosti
prostor vymezený zeměměřiči, kolem kterého
se začala postupným obestavěním domy psát
historie sídla. Nebylo to pouze z prostého rozmaru lidí, kteří se dohodli, že na daném místě
založí svoji komunitu a postaví svoje příbytky.
Byla to přirozená potřeba vytvořit místo, kam
měli všichni stejně daleko, kde byla prohloubena společná studna, kam rozložili svoje obchůdky a dílny a kde se postupně utvářela občanská
společnost.
Dnešní doba je poněkud jiná, daleko uspěchanější a lidé nemají na sebe navzájem tolik
času, trpělivosti a empatie. Přesto, a právě proto, je náměstí stále důležitým středem lidských
sídel. Každý si v sobě za dobu pobytu ve městě
osvojí „mentální mapu prostředí“ a jako hlavní
orientační bod téměř vždy poslouží náměstí
s kostelem a radnicí.
Nejinak je tomu v Soběslavi. Historické těžiště města leží na průsečíku úhlopříček kosodélníku původního opevnění uprostřed náměstí.
Během svého života mnohokrát proměnilo svoji
podobu v závislosti na potřebách obyvatel, na
společenských a obchodních podmínkách té
které historické etapy. Jakákoliv zásadnější
úprava náměstí vyvolává různé, často diametrálně odlišné názory. Ovšem několik základních
podmínek by mělo být splněno v každé vývojové etapě tohoto veřejného prostoru.
Náměstí je především místo pro setkávání
lidí. Z toho vyplývá důležitá podmínka – pohoda prostředí, bezbariérovost a bezpečnost. Náměstí by mělo být snadno průchozí všemi směry
a oproštěné od všech zbytečných překážek.
Bezpečnost prostředí je zajištěna přehledností
náměstí, dostatečným výhledem, omezením
tmavých koutů a odstraněním nevhodných prvků parteru.
Náměstí je jasně vymezené zástavbou domů
po svém obvodě a dominantami historických
objektů. Tímto ohraničením získává veřejný
prostor svoji dimenzi a proporce. Soběslavští
rodáci a starousedlíci si určitě vybavují náměstí
zadlážděné kočičími hlavami a s diagonální komunikací z dlažebních kostek, se skupinou
vzrostlých lip kolem kašny a u kostela. Ano,
chůze po tomto povrchu byla mnohdy utrpením,
ale celkový dojem z náměstí byl velice příjemný, neboť každý mohl prostor náměstí vnímat
jako kompaktní celek a tento prostor byl přehlédnutelný z každého místa na náměstí. Bylo to
jedno historické náměstí, ne několik menších
nesourodých ploch na sebe jen částečně navazujících.
Aktuální varianta řešení náměstí se snaží
analyzovat všechny dostupné podklady. Nejedná se pouze o technické údaje, ale o kompletní
souhrn požadavků a podnětných návrhů ze strany města Soběslavi a veřejnosti, které vyplynuly z veřejných prezentací, z publikování v tisku
a na internetových stránkách města v průběhu
posledních několika let. Mnohé diskuzní příspěvky reprezentují opačné názorové póly, především se občané diametrálně rozcházejí
v otázkách řešení zeleně, dopravy a parkování
vozidel na ploše náměstí. Všechny relevantní
připomínky postupně zapracováváme do návrhu tak, abychom dospěli k plně funkčnímu řešení na odpovídající estetické úrovni. Náš návrh
se dotýká několika problémových okruhů, které
se jeví jako zásadní.
Základní dopravní skelet se nemění, doprava
je vedena přes náměstí kruhovým objezdem.
Upravuje se pouze šířka vozovky v jednotlivých
místech tak, aby odpovídala dopravní normě.
Tyto úpravy jsou důležité s ohledem na zvýšení
bezpečnosti chodců v místech pro přecházení,
neboť dojde ke zkrácení přechodů přes vozovku.
Složitější situace nastává u návrhu parkování na
ploše náměstí. Základním předpokladem pro
dobře fungující systém parkování a zároveň pro
zachování a obnovu historického rázu náměstí
je nepodlehnout požadavkům na neúnosné zvýšení počtu parkovacích míst. Stávající stav, kdy
v přímém kontaktu s historickými památkově
chráněnými objekty parkuje a pojíždí větší
množství aut, je neúnosný a degradující dané
prostředí náměstí. Je třeba auta vymístit mimo
centrální klidový prostor a ten věnovat spíše pro
kulturní a společenské akce, pro bezpečný pobyt a pohyb návštěvníků. Při splnění požadavků
na zachování počtu parkovacích míst na náměstí volíme spíše variantu jejich umístění po
obvodě náměstí podél průjezdní komunikace.
Tento systém se osvědčil v praxi ve většině měst
s historickým náměstím. Zde bude ve dvouřadém systému parkování průhled přes zaparkovaná auta méně rušivý, než je tomu doposud na
střední ploše náměstí, kde se parkuje ve více řadách a těsně u kostela. Novými úpravami plochy náměstí budou odstraněny bariéry pro
vozíčkáře a nevidomé, budou rozšířeny plochy
pro chodce na úkor motorové dopravy.
Řešení zeleně je zřejmě nejvíce diskutovaná
část návrhu. Sadové úpravy vycházejí jak z inventarizace zeleně s vyhodnocením stavu jednotlivých vegetačních prvků z hlediska stáří,
stavu a vhodnosti pozice, tak z estetického a
funkčního hlediska. V současné době zabírá
větší plochu v centru náměstí zatravněný povrch, který svým umístěním, rozlohou a absencí
chodníků vytváří nepříjemnou bariéru při průchodu lidí náměstím. Nový návrh počítá se zachováním této zelené plochy, ale povyšuje ji na
městský parter. Travnatá plocha bude doplněním kamenných chodníků v pravidelném rastru
průchozí všemi směry a bude obohacena záhony s růžemi, trvalkami a barevnou květinovou
výsadbou. Tím se zelená plocha daleko více
uplatní zvláště při pohledech z větší vzdálenosti
a při sledování z horizontu člověka sedícího na
lavičce. Budou vysazeny nové stromy. Ty se
objeví na jižní a západní straně náměstí a u kostelů sv. Víta a sv. Petra a Pavla. Všechny stávající lípy v prostoru náměstí budou zachovány a
odborně ošetřeny. Zadlážděná plocha uprostřed
náměstí bude po obvodu lemovaná květinovými
záhony s růžemi a další květinovou výzdobou.
Prvky městského mobiliáře, jako např. lavičky, koše na odpadky, informační městský systém, kolostavy, apod., budou navrženy
v kontextu s daným prostorem a historickým
prostředím náměstí. Vše by mělo směřovat k vytvoření velice příjemného prostředí pro pobyt
lidí. Osvětlení prostoru náměstí a slavnostní
osvětlení kašny, mariánského sloupu a historických budov bude renovováno a doplněno. V ploše náměstí bude umístěna nová vodní fontána,
která bude v letních měsících oživovat parter a
bude příjemným zpestřením především pro děti.
Navrhovanými stavebními úpravami náměstí by mělo dojít k celkovému zlepšení parteru tohoto prostoru. Výměnou povrchů všech
chodníků a centrální volné plochy za kamennou
dlažbu bude docíleno výrazného zlepšení jak
estetického vjemu, tak mikroklimatu náměstí.
Plochu náměstí a chodníky navrhujeme zadláždit převážně v kamenných plochých deskách
s rovným povrchem pro pohodlnou chůzi i na
vyšších podpatcích a pro snadnou zimní údržbu.
Pouze v omezeném rozsahu okolo historických
objektů, kolem kašny a pomníku Jana Husa počítáme s valounovou dlažbou jako s reminiscencí historické podoby původního povrchu
náměstí.
Jaromír Kročák
Ateliér Kročák - Architekt
prosinec 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ V SOBĚSLAVI
Poslední návrh řešení rekonstrukce náměstí v Soběslavi
(Ateliér Kročák - architekt)
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
prosinec 2012
Vizualizace 3D modelu poslední varianty
(Ateliér Kročák - architekt)
prosinec 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Jedna z variant možného uspořádání akcí konaných na náměstí
Jedna z průběžných variant
(Ateliér Kročák - architekt)
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Jedna z průběžných variant
Varianta ateliéru ARK Praha z r. 2008
prosinec 2012
(Ateliér Kročák - architekt)
prosinec 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
19
pro otázky. Jižní Čechy jsou tak bohatý a zajímavý kraj, jak kulturně, tak
přírodně i historicky, že nebyl problém otázky vymyslet. Navíc se zde narodila či žila celá řada známých osobností. Jsme hrdí na svůj krásný kraj a
těší nás, že na jeho krásy a zajímavosti můžeme touto formou upozornit.
Můžete nám hru JIHOČESKO blíže představit?
Otázek je celkem 700, tj. na každý okres vždy 100, ale samozřejmě
v průběhu jedné hry se dostane vždy jen na několik z nich. K těžším otázkám jsme raději přiřadili odpovědi a,b,c, kdy jsme se snažili také vymyslet vtipné možnosti. Dále pak aktivity, kdy má hráč pantomimou předvést
něco typicky jihočeského. Prostě chceme, aby hra byla nejen vědomostní,
ale hlavně zábavná.
Pravidla hry jsou nenáročná, hází se kostkou, figurky se pohybují na
herním plánu plném vtipů a kreseb s jihočeskými tématy, start i cíl jsou
v Českých Budějovicích, ale postupně se projde celá mapa kraje. Na herních políčcích jsou vždy zkratky okresů (ČB, TA, PI, atd.) a podle toho,
kde se hráč nachází, odpovídá na příslušné otázky. A samozřejmě, že
nechybí ani otázky z našich rodných měst!
Tip na dárek
Víte, v jakém městě v jižních Čechách najdeme bludný kámen
nebo dům U koulí, jak se jmenuje největší šumavské rašeliniště či co
to jsou praštěnky?
Vše, co jste chtěli vědět o jižních Čechách se dozvíte v nové hře
JIHOČESKO, kterou Vám dnes chceme představit.
Jedná se o novou společenskou vědomostní hru, která kombinuje
vědomostní soutěžení se zábavnými aktivitami.
Jejími autory jsou rodáci, resp. rodačky ze Soběslavi a Plané nad
Lužnicí Stanislav Zrůst, Kamila Zrůstová a Saša Kloboučníková. A
posledně jmenované jsme položili několik otázek:
Jak vás to vůbec napadlo?
Vlastně k tomu bylo více podnětů.
Vždy, když jsme společně někde na horách nebo na dovolené, hrajeme
moc rádi společenské hry. Standa provozuje velmi úspěšný internetový
obchod Netradiční dárky.cz v Českých Budějovicích a kromě dalšího
zboží prodává i hry. Na trhu je opravdu celá záplava různých her na různá
témata, ale žádná není zaměřená na náš region. A to nás mrzelo, protože
jižní Čechy milujeme a jsou podle nás prostě pojem! Navíc Netradiční
dárky.cz spolupracují s výborným kreslířem a karikaturistou, který v jejich prodejně namaloval na celou stěnu vtipnou mapu jižních Čech, která
se líbí všem zákazníkům. Takže to byla také velká inspirace a vlastně
základ pro herní plátno JIHOČESKA.
Hlavními původci a realizátory nápadu jsou Standa s Kamilou, já k tomu přišla jako průvodkyně turistů a člověk, který již dlouhou dobu pracuje v cestovním ruchu v našem regionu, takže jsem přinesla další témata
Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly
v listopadu:
·
·
·
·
J. Deaver: Tvůj stín
S. Graftonová: V...jako Vendeta
J. Grisham: Amatéři
V. Větvička:
Korálky na šňůrce života
· M. Váňová: Ať myši nepláčou
· H. Pawlowská: Strašná nádhera
· L. Kepler: Svědkyně ohně
V tomto roce oslavil své 70. narozeniny pan Vladimír Chadt, který se ve
volném čase rád věnuje malování obrazů, jeho velkou zálibou jsou hlavně krajiny. S jeho obrazy jste se mohli již
setkat na výstavě v Blatském muzeu,
nyní jsme pro Vás připravili výběr
z jeho děl v našem knihkupectví. Verni-
sáž se konala v úterý 13. 11.
v 17:30 a výstavu u nás můžete
zhlédnout do poloviny prosince. Jste srdečně zváni.
-jk-
Nejprodávanější tituly
www.ajshop.cz:
· Oxford studijní slovník
- česká edice Oxford
Student’s Dictionary
· OXFORD MATURITA
EXCELLENCE V: Příprava k maturitě vyšší úrovně
Nejprodávanější tituly
na www.bookshop.cz:
· M. Zahálková:
Angličtina pro nejmenší
· J. Nesbö: Sněhulák
· L. Kepler: Svědkyně ohně
Jak jste otázky vybírali?
Šli jsme po tématech: historie, geografie, kultura, sport, národopis,
známé památky a města a vyhledávali jsme zajímavosti z různých oborů
v jednotlivých okresech kraje. Čerpali jsme z mnoha různých pramenů.
Při vymýšlení hry nám přišlo jako ideální spojení vědomostních úkolů a
aktivit – pak si člověk namáhá nejen hlavu, ale je i legrace. No, předveďte
pantomimou třeba kostku cukru nebo bílou paní tak, aby to ostatní poznali! A jak se zdá, především tohle zákazníci na hře chválí nejvíce.
Pro koho je hra určena?
Pro všechny, kdo se chtějí pobavit a dozvědět se něco o svém regionu.
Ze zkušenosti víme, že hru hrají se zájmem už děti od cca 14-15 let, ale samozřejmě i o mnoho starší ročníky.
Otázky budou jistě zajímavé nejen pro Jihočechy, ale i pro návštěvníky našeho kraje. A jsme rádi, že pro hrdost nás Jihočechů na svůj domov a
pro propagaci našeho regionu můžeme touto formou také něco udělat!
Kde si hru JIHOČESKO můžeme koupit?
Nabízejí ji různé internetové obchody jako např. www.netradicni-darky.cz, ale můžete si ji koupit i v kamenných obchodech. Prodávají ji např.
knihkupectví, hračkářství nebo i turistická informační centra. V Soběslavi
třeba v Knihkupectví u sv. Víta na náměstí, kde si hru můžete hned na
místě osahat a vyzkoušet. Tady jsme také hru 16. 11. slavnostně pokřtili.
Úspěch a zájem, jaký naše hra dosud vyvolala, nás nejen potěšil, ale inspiroval k tomu, že máme v plánu vydat ještě další tituly společenských
her.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně spokojených zákazníků a mnoho dalších nápadů.
Se Sašou Kloboučníkovou připravila J. Kocourková
20
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Vánoční zamyšlení
Při bližším pohledu na předvánoční shon a
na samotné prožívání Vánoc bychom se mohli
ptát, jaký to má všechno smysl. Všechen ten
útok na naše peněženky, vlezlé reklamy a
zvláštní pocit, že na Vánoce se máme všichni
usmívat, i když vlastně nevíme proč. Proč tedy
slavit Vánoce? Mohou nám ještě něco dát, říct i
v dnešní době?
Snad pro malé děti je to zvláštní čas, na který
se těší kvůli dárkům, času volna a pohádkám
v televizi. My dospělí, opustíme-li klišé rodinné
pohody, kdy je rodina spolu, zakoušíme spíše
napětí, osamění, frustraci, protože u mnoha
z nás je to přesně opačně. Člověk tak nakonec
může slavení Vánoc odložit jako bezobsažnou
kýčovitě romantickou záležitost, která dospělému kromě dobrého jídla a pár chvil volna nic
moc nepřináší. Zůstáváme-li však odtrženi od
původního zdroje jakýchkoli tradic, tedy i Vánoc, lze lakonicky konstatovat, že prožíváme
krizi samotného slavení, chceme-li krizi Vánoc.
Zřejmě to nespraví ani to, řekneme-li, že Vánoce mají náboženský rozměr, že zdroj těchto tradic je křesťanský: „narodil se Ježíš Kristus,
radujme se“, ale proč? I takzvaně nábožensky
prožívané Vánoce se mohou stát neoslovující
rutinou, nepřinášející nic nového, ani vnitřní
osvícení a životní proměnu.
Je tedy nějaký recept, jak překročit banalitu
našich Vánoc ke skutečnému jádru, podstatě?
Popravdě řečeno, nevím a nemohu si činit nárok, že bych něco zásadního objevil. Můžeme
však vytyčit obrysy cesty, po které se můžeme
vydat. Jedním z těchto momentů, značících obrys cesty, je myslím to, že každý člověk je zrozen k tomu, aby toužil, objevoval hlubší smysl
Symbol Vánoc
jako pěst na oko
Nedávno jsem začal vážně přemýšlet o symbolu Vánoc. Jistě, jsou tu ty staré, tradiční, zavedené. Hvězda, pastýři, tři králové, andělé,
jesličky, miminko, mladičká maminka Marie a
fousatý tatínek Josef, taky oslík a volek. Jenže
doba se posunula a nejsem si jist, jestli tyto symboly ještě něco říkají. A symboly jsou důležité,
důležitější než si myslíme. Tak mě napadlo
změnit symbol Vánoc. Vlastně mě k tomu vede
zkušenost z jednoho obchoďáku. Tam už mají
vánoční výzdobu, ale pan manažer nebo paní
přes výzdobu si to buď hodně popletli nebo jsou
hodně pokrokoví. Každopádně mezi všechny ty
vánoční symboly a blyštidla a červené tlusté trpaslíky nainstalovali také vajíčka. Velká
čokoládová vejce. Ano, vejce není tradičním
symbolem Vánoc. Vlastně se k Vánocům hodí
jako pěst na oko.
Co tedy ale navrhnout jako nový vánoční
symbol? Napadá mě: LED televizor s úhlopříčkou 120 cm (to jsou takové ty nové uzoučké velikánské televize, na Vánoce se dávají jako
dárky), smlouva k výhodné půjčce s úrokem
pouhých 15% (ty jsou před Vánocemi také velice oblíbené, aby si lidé mohli udělat pěkné Vá-
věcí, aby objevoval své lidství – sebe sama, aby
objevoval pravdu a lásku v sobě, ale i v druhých. Dalším milníkem může být pozvání
k tomu, aby každý člověk překračoval stereotypy, předsudky, svou vlastní pohodlnost a vykročil směrem, který vede dál. Jednoduše hledat či
v sobě objevovat velké pravdivé touhy.
Chceme-li prožívat Vánoce ve spojení s původním zdrojem - oslavou narození Ježíše Krista v Betlémě, uvědomíme si jednu hlubokou
souvislost, že nám toto dítě ukazuje naše vlastní
lidství, které není v pořádku, kterému něco chybí, že člověk prožívá odcizenost, neúplnost a
smutek. Narození tohoto Ježíše nám i dnes
může být srozumitelné pouze tehdy, uvidí-li
člověk sebe sama jako někoho, kdo si sám nevystačí a potřebuje ve svém lidském smutku pomoci. Tím hlavním zdrojem Vánoc je sdělení,
že toto dítě, které je zároveň dítě Boží, tedy Bůh
sám, nám s láskyplným úsměvem a něhou říká:
„Neboj se, jsem s tebou. Vím o tvé bídě, vím, že
selžeš častěji, než si sám myslíš. Ale já ti dávám
pokoj - to je můj dárek. Žij s moudrostí něhy,
kterou přijímáš.“ Hluboká vášnivá láska Ježíše
Krista, průlom věčnosti do lidské časovosti,
Bůh v Ježíši Kristu, vstupující do lidské odcizenosti a nehotovosti, Bůh, který se stává naším
bratrem a přítelem, který o nás ví všechno a
přesto nás miluje, to jsou Vánoce vyrůstající ze
skutečné křesťanské tradice.
Snad i v dnešních dnech pro každého z nás
může tento duch Vánoc překonat všechnu povrchnost, nudu a banálnost. Přeji každému pokojné a hluboké prožití Vánoc, mající moc v nás
objevovat to lepší – lidštější. Dovolme, aby se
nás nejenom v těchto svátečních dnech dotkla
právě o Vánocích narozená Láska.
P. Jan Hamberger
administrátor farnosti Soběslav
noce a koupit drahý televizor), fronta (ta je před
Vánocemi také velmi oblíbená, protože tolik
lidí chce někde utratit ty půjčené peníze), nebo
prostě peníze (o peníze jde na Vánoce především). Co vy na to? Nebyly by tyto symboly jasnější a upřímější? Nebo sice jsou součástí
Vánoc, ale trochu se za ně stydíme? Jen se jim
nedokážeme ubránit. A tak nějak se to nehodí.
Jako pěst na oko.
A tak možná zůstaneme u těch zavedených.
Na ty jsme si zvykli a nějaký ten farář třeba do
Hlásky napíše, co vlastně znamenají, abychom
se poučili. Dobře, napíšu. A napadají mě právě
ti pastýři. Ti zachumlaní pánové, možná ještě
kluci, spící nebo stojící kolem ohně. V rukou
mají pastýřské berle a za pasem píšťalku. A stádo ovcí pokojně spí. To je sice krásná romantická představa, nicméně pouze představa. Ti
skuteční pastýři, o kterých se píše ve vánočním
příběhu, to bylo něco jiného. Byla to těžká nebezpečná práce, za kterou se ale málo platilo.
Pastýři byli vlastně tuláci, námezní dělníci, kteří
si často přilepšovali drobnými krádežemi. Navíc byli špinaví a dost páchli. Slušní lidé se s
pastýři nekamarádili. Jen ať hlídají ovce, ať toho
moc nenakradou, když jdou okolo a radši ať se
moc neukazují.
Není to ale taky trochu divný symbol Vánoc? Špinaví zapáchající drobní zlodějíčci?
Není to jako pěst na oko? Proč se museli andělé
prosinec 2012
Římskokatolické bohoslužby
v Soběslavi a okolí:
Žehnání adventních věnců a slavnostní liturgie adventních nešpor za doprovodu chrámového sboru
17:00
· sobota 1.12.
kostel sv. Petra a Pavla v Soběslavi
Rorátní mše svaté v době adventní v kostele sv.
Víta v Soběslavi
7:00
· pátek 7.12.
7:00
· sobota 15.12.
žehnání restaurovaných dveří
7:00
· sobota 22.12.
Ekumenická bohoslužba 24.12. ve 14:00
v Senior domě v Soběslavi
Vánoční bohoslužby v kostele sv. Petra a Pavla
v Soběslavi
· 24.12. Štědrý den
mše pro rodiny s dětmi
16:00
„půlnoční mše sv.“
22:00
9:30
· 25.12. Slavnost Narození Páně
9:30
· 26.12. Svátek sv. Štěpána
16:00
· 31.12. Děkovná mše sv.
· 1.1. Slavnost matky Boží, Panny Marie - 9:30
Vánoční bohoslužby v ostatních kostelech
Skalice
20:00
Nedvědice
8:00
Budislav
11:00
· 26.12. Janov
8:00
Tučapy
11:00
· 1.1.
Budislav
11:00
· 24.12.
· 25.12.
zjevit zrovna těmto lidem a jako prvním jim říci
o narození Božího syna? Co udělali pro společnost tak cenného, že si tuto výsadu zasloužili?
Právě, že nic. A moc dobře to o sobě věděli a ničím se nechlubili a neměli si výsady jak zasloužit. Proto si Bůh a andělé vybrali právě pastýře.
Ti jako jediní byli připraveni přijmout takovou
do nebe volající hloupost, že se totiž Bůh rozhodl stát se člověkem, narodit se jako miminko
ve chlívku a darovat se lidem. A takhle změnit
svět. Bůh jako miminko ve chlívku. To je přece
taky jako pěst na oko.
Pastýři se setkali s Božím synem. Pokud toužíte po něčem podobném, přeji Vám tu samou
odvahu, kterou měli oni. Odvahu přiznat si před
pokračování na str. 21
prosinec 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Symbol Vánoc
jako pěst na oko
dokončení ze str. 20
Bohem, že mi jako člověku něco důležitého
schází a že dost věcí mi přebývá. K tomu je asi
potřeba odvaha. Možná o dost větší odvaha, než
si půjčit peníze s úrokem 15%.
Pokojné Vánoce a dostatek té dobré odvahy
Vám přeje
Richard Dračka
evangelický farář v Soběslavi
ããã
Akce v evangelickém kostele
během adventu a Vánoc 2012:
· 2.12. - 1. adventní neděle, bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně, začátek v 9.30
· 9.12. - Adventní divadelní nejen dětské představení O JONÁŠOVI, začátek v 16.00
· 15.12. - Koncert pěveckého sboru DOMINO
TÁBOR, začátek v 18.00
· 16.12. - Koncert ZUŠ, začátek v 18.00
· 22.12. - Koncert pěveckého sboru NOVITA,
začátek v 19.00
· 23.12. - Živý Betlém, na náměstí
· 25.12. - Slavnostní bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně, začátek v 9.30
· 27.12. - Koncert pěveckého sboru
ANONYM VOICE, začátek v 18.00
Vstupné je na všechny akce dobrovolné a zváni
jsou úplně všichni
21
KOMORNÍ PĚVECKÝ SBOR ANONYM
VOICE ZVE V ČASE ADVENTNÍM I V ČASE
VÁNOČNÍM VŠECHNY SVÉ PŘÍZNIVCE
NA KONCERTY
2.12.2012
8.12.2012
16.12.2012
23.12.2012
27.12.2012
6.1.2013
Tučapy - kostel sv. Jakuba
Jindřichův Hradec – kaple sv. Maří Magdaleny
Skalice – kostel sv. Šimona a Judy
Soběslav – Živý Betlém
Soběslav – evangelický kostel
Soběslav – Senior dům
16.00 h
16.00 h
15.00 h
16.00 h
18.00 h
15.00 h
Zveme zájemce, kteří by si chtěli udělat se sborem zájezd do Jindřichova Hradce, je možné se
přihlásit u vedoucí sboru Ireny Molíkové (721 009 084). Jedná se o Benefiční koncert pro občanské
sdružení ROSKA (organizace pečující o lidi s roztroušenou sklerozou). Odjezd autobusu je ve
14.00 hod. od ZUŠ, příspěvek na dopravu 50,- Kč.
Zprávičky z naší školičky
Žáci a učitelé ZUŠ v Soběslavi zvou srdečně na Adventní koncert
v neděli 16.12.2012 do evangelického kostela. Začátek v 18.00 hod.
Pěvecký sbor ZUŠ s Ivem Kratochvílem zvou na společný koncert do
malého sálu KD Národ v pátek 21.12.2012 od 18.00 hod.
Nebojte se Pohromy!
Členové flétnového souboru
ZUŠ Soběslav se po několikaletém společném hudebně divadelním setkávání rozhodli odhalit
svou pravou tvář a vybrali si název
POHROMA. Seznámit nebo znovu se s námi setkat můžete 3. prosince 2012 v muzeu Smrčkův dům
na vernisáži „Zvony, zvonky, zvonečky“ nebo 18. prosince 2012
v KD Národ na vánočním
koncertě spolu se skupinou The
Fingers.
Irena Molíková
Kdy a kde se vlastně může zpívat
„Rybova vánoční mše?“
Vloni, právě tak i v minulosti se vedly různé polemiky, kombinovaly
se různé názory a úvahy o tom, kdy a kde zpívat „Rybovu vánoční mši“,
proč se nezpívá před Vánocemi v kostele, a proč ne tak, a proč právě tak, a
proč, a proč. Ponechme úvahy úvahami a pojďme uvést věci na pravou
míru. Položila jsem tuto otázku osobě povolané, kterou je soběslavský
farář Jan Hamberger. A zde je odpověď:
„Mše vychází ze starších chrámových vánočních her, jejichž děj je zde
rozdělen na jednotlivé mešní úseky. Pojednává o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Již samotný název „Česká mše vánoční“ v sobě obsahuje slovo vánoční. Často ji však slýcháváme právě
v době adventní, která je z hlediska liturgie (bohoslužby) dobou přípravy
na Vánoce. Zkusme tedy adventu ponechat jeho podstatu - čas přípravy,
radostné očekávání, čas zaměřený na lidské nitro. Obecně lze říci, že se liturgická hudba dá provozovat též koncertně, avšak i tehdy by měla být
dodržena daná pravidla. Zazní-li toto dílo v kostele až v době vánoční, je
to proto, že je dodržen daný sakrální prostor (kostel, chrám..) a konkrétní
liturgický čas“.
Právě proto přijměte pozvání na provedení České mše vánoční „Hej
mistře“ Jana Jakuba Ryby v době adventní na čtvrtek 20. prosince od
19.00 hodin do Kulturního domu města Soběslavi a v době vánoční na
středu 26. prosince od 9.30 hodin do chrámu sv. Petra a Pavla v Soběslavi,
kde bude „Rybovka“ provedena v rámci mše svaté.
Přijďte se nadýchat předvánoční atmosféry a prožít duchovní zastavení
při „Rybově vánoční mši“.
Za organizační tým Věra Hanzalová
22
NOVITA a vánoční koleda
Koledy byly odedávna neodmyslitelnou součástí Vánoc. Název koleda se odvozuje od římských lednových přání Calendae Januariae. V
dřívějších dobách to byl tradiční obřad obchůzkového charakteru, jehož smyslem a podstatou
bylo přinést štěstí a blaho v rodinném i
hospodářském životě.
Koledou se nazývaly nejen obřadní obchůzky, ale i dary, které se při nich nadělovaly. A
také písně s nimi spojené. V koledách zachytili
lidé básnickou formou zimní náladu, své radosti
i starosti.
V křesťanských koledách vystupuje v hlavní
roli narození Ježíška - zrození člověka. A tak se
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
duchovní svět úzce proplétá s životem
pozemským.
A protože se rok s rokem opět sešel, zveme
Vás všechny k malému zastavení a zamyšlení v
čase předvánočním. Motto našeho sboru zní:
POHLAZENÍ PO DUŠI. Přijďte se i Vy nechat pohladit po duši na některém z koncertů.
· Pátek 14. 12. v 17.30 Senior dům v Soběslavi
· Sobota 15. 12. v 15.45 KD Drahov
· Sobota 15. 12. v 19.00 KD Želeč
· Sobota 22. 12. v 16.00 kostel Navštívení Panny Marie Choustník
· Sobota 22. 12. v 19.00 Českobratrský evangelický kostel v Soběslavi
Těšíme se na viděnou a na slyšenou.
Eva Králová, sbormistryně
28. říjen - mezník našeho svobodného života
Letos nám oslavy vzniku naší republiky připravily dvě překvapení.
Zaprvé přidali se k nám hudebníci
pana Blehy, aby nás doprovodili při
písni Čechy krásné, Čechy mé a na
závěr zahráli českou hymnu. Za to
jim patří dík.
Druhé překvapení bylo počasí.
Déšť, sníh, zima v tento den opravdu
nepamatujeme.
Přesto se nás sešlo dost, i když se
domnívám, že tento svátek by si zasloužil větší pozornost obyvatel našeho města. Zdá se mi, že lidé berou
skutečnost, že jsme samostatným, suverením státem jako samozřejmost. Vždy tomu tak ale nebylo.
Po bitvě na Bílé hoře jsme žili 300 let pod nadvládou Habsburků.
S ideou samostatného státu začal zahraniční odboj v době 1. světové války. Československému
odboji dali pevnou strukturu tři muži, jejich osudy se na přelomu roku 1915 a 1916 nerozlučně spojily. Byl to T. G. Masaryk, Eduard Beneš a Rastislav Štefánik. V emigraci se snažili přesvědčit mocnosti o rozbití Rakouska - Uherska a vytvoření národních států.
Slovenský astronom a důstojník, později generál francouzské armády organizoval ve prospěch
Dohody, československé vojsko zvané „Legie“. Mnoho našich vojáků položilo život za svobodu
našeho národa. Také mnoho „Sokolů“ se dobrovolně přidalo bojovat za svoji vlast.
Scházíme se proto v den vzniku republiky u pomníku v parku u nádraží, který je věnován vojákům padlým v 1. světové válce, abychom jim vzdali dík.
Budeme tento den vždy slavit jako dobový mezník našeho svobodného života.
Říjnové dny nevymizí už nikdy z historie našeho národa a jsme rádi, že se k nám pravidelně, jako
reprezentant města, připojuje starosta ing. Bláha.
Za TJ Sokol Soběslav Radka Duffinová - starostka Sokola
DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR – PROSINEC
·
·
·
·
·
·
·
·
Neděle 2.
19.00
JABLKOŇ si koleduje - koncert
Středa 5.
19.00
DEALER´S CHOICE - Komedie
Pátek 7.
19.00
Jaroslav Dušek - PÁTÁ DOHODA
Sobota 8.
14.30
ELIXÍR A HALÍBELA
Neděle 9.
19.00
Kruh př. hudby - VÁNOCE S KARMÍNOU
Úterý 11.
19.00
Sejdeme se při dechovce - KERAMIČKA
Středa 12.
19.00
RADŮZA s doprovodnou kapelou
Čtvrtek 13.
19.00
310. Barevný čtvrtek aneb Od Tábora až na
konec světa: KUBA – Perla Karibiku
·
Pátek 14.
19.00
KOLIK VÁŽÍ VAŠE TOUHA?
·
Neděle 16.
14.30
Přijďte s dětmi do divadla
DĚDEČKŮV BETLÉM
·
Neděle 16.
19.00
CIMBÁL CLASSIC a POLAJKA
·
Pondělí 17.
19.00
FIGAROVA SVATBA - bláznivá komedie
·
Úterý 18.
19.00
Tábor HUDBOU sobě - POULIČNÍCI
·
Čtvrtek 20.
LINHA SINGERS
·
Pátek 21.
19.00
VÁNOČNÍ KONCERT
Komorního orchestru Bolech
19.00
prosinec 2012
Adventní koncerty v podání
hudebně literárního seskupení
HAMAVE
Hana Žvachtová – soprán
Martina Pechová – varhany
Věra Hanzalová – průvodní slovo a recitace
a hosté
· neděle 2.12. od 17.00 hod. kostel sv. Jana Nepomuckého v Janově
· neděle 9.12. od 17.00 hod. kostel sv. Petra a
Pavla v Soběslavi
· pátek 14.12. od 18.00 hod. kostel Navštívení
Panny Marie v Choustníku
· sobota 22.12. od 18.00 hod. kostel sv. Vavřince v Dírné s hostem Vratislavem Křížem
VÁNOCE
Hana Veselá
Když rolničky zaznějí
a velebné tóny se zachvějí,
ohlašují nám i tento rok,
že k Vánocům je už jenom krok.
Opět ozdobíme stromeček,
pod ním dárky s vůní cukroví,
rozzáří všechna dětská očička
a duch Vánoc nás opět osloví.
Tak vnímejme slavnostní atmosféru
a rozdávejme kolem klid a pohodu,
mějme otevřená srdce, i úsměv na líci
a s Novým rokem si uzavřeme dohodu.
Že slavnostní atmosféra i láska
vydrží nám i po celý příští rok
a budeme je rozdávati štědře,
než do dalšího Nového roku uděláme první krok.
Změna ordinačních hodin na měsíc
prosinec u MUDr. Tučkové Veroniky
pondělí 7.30 - 11.30
12.00 - 14.30
úterý
7.30 - 11.30
středa
13.00 - 18.00
čtvrtek
7.30 - 11.30
12.00 - 14.30
pátek
7.30 - 11.00
odběry: pondělí, úterý, čtvrtek od 7.00 - 8.00
Dovolená od 24.12. do 1.1.2013
Výkup kožek
Pondělí 3.12.2012 a dále každé první pondělí
v měsíci u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h
Pozvánka do Myslkovic na zámeček
Obecní úřad Myslkovice vás zve na adventní
koncert dne 9. prosince od 16 hodin, vystoupí
pěvecký sbor Hlahol z Tábora.
Dne 26. prosince od 16.30 hodin vás zveme
na vánoční koncert hudební skupiny SAVEN
RAVENS - bývalí studenti soběslavského gymnázia. Srdečně zvou pořadatelé.
Obec Tučapy si Vás dovoluje pozvat dne
2. prosince 2012 od 16.00 hodin na vánoční
koncert, který se koná v kostele sv. Jakuba
v Tučapech.
Vystoupí komorní pěvecký sbor ANONYM
VOICE ze Soběslavi.
prosinec 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Nová hra vychází
12. 12. 2012
23
24
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
prosinec 2012
Neničte si zbytečně důležité vitamíny - RADÍ NÁM ODBORNÍK
Nyní v zimním období, kdy se o slovo hlásí
chřipky, nachlazení, záněty horních cest dýchacích a podobně, zaslouží si naše tělo daleko
větší pozornost přísunu nezbytných vitamínů.
Často je ale z neznalosti zbytečně znehodnocujeme, ať již tepelnou úpravou či jinak. Jak to je
s vitamíny a vším kolem nich jsme se zeptali
Prof. Ing. Jiřího Davídka, DrSc. z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Dejvicích.
Rád nám pro čtenáře Hlásky odpověděl:
Na vitamíny a jejich prospěšnost jsme upozorňováni v řadě médií, rozhlase, v televizi v
nejrůznějších televizních reklamách i jinde. Stojí proto za upozornění na některé jejich základní
funkce. Vitamíny z hlediska lidské výživy jsou
takové sloučeniny, které si metabolismus člověka nedovede biochemickou cestou sám syntetizovat, a tudíž je musí získávat ze zdrojů
obsažených v naší stravě. Jsou to látky, které
jsou v minimálním množství nezbytné pro látkovou přeměnu a metabolismus člověka. Nejsou sice zdrojem energie ani stavebními
složkami, ale mají vesměs funkci katalyzátorů
(látek urychlujících biochemické reakce). Z tohoto důvodu je také často označujeme jako exogenní biokatalyzátory.
Jedná se o relativně početnou skupinu chemických látek různého chemického složení.
Současné nejběžnější třídění s ohledem na již
zmíněnou heterogenitu jsou jejich rozdíly v jejich fyzikálních vlastnostech, rozpustnosti ve
vodě a v tucích.
Mezi vitamíny rozpustné ve vodě se zahrnují
vitamíny skupiny B, často také označované vitamíny B komplexu, patří k nim thiamin (vitamín B1), riboflavin (B2), niacín (PP), Pyridoxin
(B6), panthothenová kyselina, biotin, kyselina
listová, korinoidy (B12) a vitamín C. Vitamíny
rozpustné v tucích jsou vitamín A, D, E a K. Některé látky, které samy nevykazují účinky vita-
mínu, ale slouží jako prekurzory vitamínů
(zdroje jejich vzniku) se označují jako provitamíny. Z těchto látek si organizmus dokáže příslušný vitamín syntetizovat. Jako příklad lze
uvést některé karoteny jako provitamíny
vitamínu A, nebo ergosterol jako provitamín
vitamínu D2.
Pokud jde o funkce hydrofilních vitamínů, ty
spočívají v jejich katalytickém účinku, neboť se
uplatňují jako kofaktory (účinné složky) různých enzymů v metabolismu různých složek
potravy jako například v metabolismu bílkovin,
sacharidů, tuků a dalších látek. V tuku rozpustné vitamíny mají jiné funkce, například vitamín
A se uplatňuje v biochemických reakcích zrakového vjemu, a jeho provitamíny karoteny mají
antioxidační účinky, právě tak jako vitamín E.
Potřeba vitamínů je ve srovnání s jinými
složkami potravy poměrně nízká, je však závislá na mnoha faktorech jakými jsou stáří, pohlaví, zdravotní stav, životní styl, stravovací
zvyklosti pracovní aktivita a další. Doporučení
denního příjmu vitamínů má řada zemí. U nás
doporučené denní dávky vitamínů pro obohacování potravin a doplňky stravy jsou uvedeny
v příloze č. 5 k Vyhlášce č. 225/2008 Sb. (vitamín A 800 mg, vitamín D 5 mg, vitamín E 10 mg,
thiamin 1,4 mg, riboflavin 1,6 mg, niacín 18 mg,
pantothenová kyselina 6 mg, pyridoxin 2 mg,
biotin 150 mg, folacin jako kyselina listová
200 mg, vitamín B12 1 mg, vitamín C 60 mg.
V potravinách se vitamíny vyskytují v různém množství v hodnotách vyjádřených v mg/kg
až po stovky a tisíce mg/kg a to jednak podle
druhu vitamínu, druhu potraviny a způsobu
zpracování. Mohou se vyskytovat jednak jako
volné, jednak i jako vázané na jiné složky potraviny (bílkoviny, sacharidy a jiné). Významnými
zdroji vitamínů jsou základní potraviny jako je
maso a masné výrobky, mléko a mléčné výrobky, vejce, chléb a jiné cereální výrobky, ovoce a
zelenina, jimiž se zpravidla dostatečně pokrývá
potřeba vitamínů. Jejich obsah v potravinách
ovlivňuje kromě genetických předpokladů daného organismu mnoho dalších faktorů. U živočišných produktů závisí obsah vitamínů hlavně
na způsobu skladování a zpracování suroviny.
U potravin rostlinného původu závisí obsah vitamínů na odrůdě, stupni zralosti, klimatických
podmínkách, hnojení, posklizňovém skladování
a zpracování. Vitamíny patří mezi velmi labilní
složky potravin. Během technologického i kulinárního zpracování dochází u většiny vitamínů
k větším či menším ztrátám. Z tohoto důvodu se
vitamíny považují za jakési indikátory správných a šetrných technologických i kulinárních
postupů. U vitamínů rozpustných ve vodě dochází k největším ztrátám výluhem, u vitamínů
rozpustných v tucích především pak oxidací. Je
třeba upozornit, že ztráty jednotlivých vitamínů
jsou různé a závisí na vnějších faktorech i na
konkrétní potravině a použité technologii, jak při
průmyslovém zpracování tak i kulinářské úpravě. Tam, kde dochází k vysokým ztrátám při výrobě potravin, se v průmyslu zpracovávané
potraviny obohacují (dochází k restituci - obohacení na původní hodnotu před zpracováním)
nebo k fortifikaci (k zvýšení hodnoty nad její původní hladinu). Příjem vitamínů v současné době
u řady lidí výrazně ovlivňuje spotřeba různých
doplňků stravy, zejména multivitamínových přípravků. Příjem vitamínů v této koncentrované
formě může vést až k hypervitaminose (nadměrný příjem vitamínů).
Raději si dopřejte citron, pomeranč nebo mrkev, ta pomůže především našemu zraku.
Bratrovi za odpověď zapomněl poděkovat
Václav Davídek
Program KD Veselí nad Lužnicí – prosinec 2012
— Sobota 1. prosince – čtvrtek 13. prosince
650. VÝROČÍ UDĚLENÍ MĚSTSKÝCH
PRÁV V ODRAZECH HISTORICKÝCH
LISTIN
Výstavní místnost KD 1. patro. Výstava bude
otevřena do 13. prosince denně od 15 do 18
hodin, po telefonické dohodě i mimo stanovenou dobu. Vždy v sobotu, tj. 1. a 8. 12. budou probíhat komentované prohlídky.
— Neděle 2. prosince
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA s pohádkou
O NEPOVEDENÉM ČERTÍKOVI
Velký sál od 15.30 hodin. Vstupné 40 Kč.
— Pondělí 10. prosince – čtvrtek 13. prosince
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Vestibul KD. Výstava otevřena pondělí až
čtvrtek 8 – 18 hodin.
Vstupné dospělí 10 Kč, děti 2 Kč.
— Úterý 11. prosince
JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM
Přednáška s následnou besedou a ochutnávkou sirupů na posílení imunitního systému
BETAGLUKANEM z hlívy ústřičné. Před-
nášku povede paní Jitka Hanzalová.
Přísálí KD od 18 hodin. Bez vstupného.
— Čtvrtek 13. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT - žáků ZUŠ Veselí n. L.
Velký sál KD od 18 hodin.
Vstupné dobrovolné.
— Pátek 14. prosince
Maturitní ples 4. A SOŠEP
Velký sál KD od 19 hodin.
— Neděle 16. prosince
Koncert alikvotního sboru SPEKTRUM
Kostel Povýšení sv. Kříže od 16 hodin.
Vstupné dobrovolné.
— Úterý 18. prosince
Zora Kostková - ZMÝLENÁ PLATÍ
Veselá komedie o dvou dějstvích a mnoha
zmýlených.
Hrají: Milena Steinmasslová, Dana Homolová, Ivan Vyskočil a Otto Kallus.
Velký sál KD od 19.30 hodin. Vstupné mimo
předplatné 250 Kč.
— Čtvrtek 20. prosince
VÁNOČNÍ VEČEŘE pro osamělé důchodce
Pořádá Klub důchodců Města Veselí n. Luž.
Velký sál KD od 13 hodin. Přihlášky u paní
Lidmily Lavičkové, tel. 737 003 066.
— Neděle 23. prosince
ZVONKOVÝ PRŮVOD S ANDĚLY
Sraz v 16 hodin před KD, průvod půjde k vánočnímu stromu na náměstí T. G. Masaryka.
Na letošní ročník jsou pozváni Andělé - nezapomeňte zvonečky. Na cestu nám bude svítit
Betlémské světlo.
— Středa 27. prosince
PŮLNOČNÍ PŘÁNÍ
Hudebně taneční pořad z dílny TS CODA.
Můžete se těšit na nové skladby taneční skupiny CODA, souboru i přípravky. Velký sál
KD od 19 hodin. Vstupné je 70 Kč.
— Pátek 28. prosince
EVA A VAŠEK - Hudební tour 2012 VÁNOCE. Známé melodie legendární dvojice včetně vánočních písní.
Velký sál KD od 18 hodin.
Vstupné 230, 190 Kč.
prosinec 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
25
Počátky historie výroby starých jízdních kol
Egon Jokl a J. Křivánek Brno, Terra Varnsdorf,
František Štantejský a Antonín Perič Praha, Josef Buriánek a Fr. Kirchmann Plzeň, Moric Andrt Čeňkov, Jaroslav Pichner, kola Šumava
Klatovy, LaS Skuteč, Fr. Halíř Jičín, Vojtěch
Kulhánek Hr. Králové, J. Kroutl, Fr. Marek a E.
Beneš Č. Budějovice, J. Kumst, A. Benda, Fr.
Huleš z Písku, p. Slavík Vodňany, Fr. Rychlý
z Protivína, Ota Svatoň z Telče, Mir. Lintner ze
Soběslavi, Alois Hořejší z Opařan a další.
Mezi vyjmenovanými je i soběslavský výrobce velocipédů a jízdních kol, pan Miroslav
Lintner. Svoji dílnu založil a provozoval od
roku 1891. Není dochováno v jakém oboru začínal, zda od prvopočátku, nebo až později se věnoval prodeji, opravám jízdních kol.
Z dochovaných exponátů je patrné, že v létech
1930-1940 vyráběl, nebo jen ze zakoupených
dílů sestavoval cestovní kola pánská i dámská.
Jako dobrý obchodník využíval reklamy pro
svoji firmu, která byla na štítcích a zvoncích nabízených kol. Není mi známo, od které velké firmy nakupoval díly pro stavbu kol. Vznik a
působnost dílny je doložena jubilejním štítkem
při padesátém výročí jejího provozu
(1891-1941). Taky krátkým vyprávěním jeho
vnuka, který mi tyto prostory ukázal a štítek
věnoval. Bohužel v té době již nic jiného
nezůstalo.
Vážení čtenáři, dovoluji si Vás oslovit
z důvodu dochování regionální historie výroby jízdních kol v zájmu prezentace následným generacím.
Každý národ se rád pochlubí historií a umem
svých předků. Jedním z odvětví, které od konce
19. století posunulo Čechy mezi jedny z nejlepších v Evropě, byla výroba jízdních kol a s tím
spojený zájem o nový druh sportu - cyklistiku.
Počátky výroby velocipédů nastaly v polovině
19. století (Karl Friedrich von Draise, Pierre
Michaux, Madison, tzv. kostitřasy). Do Čech se
tyto výrobky většinou dostávaly z Anglie, Francie, Německa, Austrie. Prvními průkopníky a
později i výrobci vysokých kol v Čechách byli
Jan a Josef Kohoutovi, Augustin Vondřich,
Václavové Laurin a Klement. Nové možnosti
aktivního pohybu dávaly do té doby mnohým
neznámým lidem křídla. Vznikaly velké i malé
firmy, dílny, které se zabývaly výrobou a
opravami kol.
Po nástupu vysokých kol začala na přelomu
roku 1900 výroba kol nízkých, kterým se říkalo
bezpečíky (z anglického safety=bezpečný). Téměř okamžitě docházelo k vylepšování stavu
kol a uplatňování na tu dobu technických vymožeností. (E.Sachs, volnoběžka, později i protišlap, F. Bowden, axiální brzdy, J. Dunlop a E.
Michelin pneumatiky, duše).
Z nejznámějších firem v Čechách je povinností vyjmenovat Premiér, a.s. závod Cheb,
AVON Augustin Vondřich Praha, Laurin a Klement, Achilles Horní Police, Elite, později
ES-KA Cheb, Zbrojovka Brno, Stadion Rakovník, Tripol a Tudor Rokycany, Česká Zbrojovka
Strakonice, Velamos Sobotín, FZK Zlaté Hory
ve Slezsku, Autfit Praha, MAS a Baťa Zlín,
Pokud máte, nebo znáte jakoukoliv i částečnou historii o výrobě, prodeji kol Miroslav
Lintner Soběslav, nebo víte o někom dalším
v Táboře a okolí, pomozte svojí informací, nebo
kopií daného materiálu, dokumentu. Každá maličkost poslouží ke zmapování historie výroby
kol daného regionu.
Vývoj lidstva zastaviti nelze, ale mělo by
býti naší povinností hodnoty svých předků udržovati a ve svých jednáních se k nim navraceti.
Košičár Vojtěch (604 293 522)
KUŽELKY
Nevídanou sezonu prožívají hráči Spartaku, kteří po 8. kole neztratili ani bod a vedou KP2 s náskokem 4 bodů. Družstvo hraje ve složení Chalaš, Němec, Dudová, Kopic, Přibyl, Zabloudil a
Štefan.
Výsledky:
Soběslav - Dačice „G“
7:1
Soběslav – Chýnov
6:2
Soběslav - N. Bystřice
5:3
Soběslav - Blatná „B“
7,5:0,5
Č. Velenice – Soběslav
2:6
Slavonice – Soběslav
2:6
Soběnov – Soběslav
3:5
Soběslav - Trhové Sviny
6:2
Nyní jsme předehrávali 9. kolo s družstvem Dačice „C“ a opět vítězně 6:2.
Tabulka po 8. kole:
1. TJ Spartak Soběslav
8
2. TJ Blatná C
8
3. TJ Sokol Chýnov
8
4. TJ Spartak Tr. Sviny A
8
5. TJ Lokomotiva Č. Velenice 8
6. TJ Silon Sezimovo Ústí
7
7. TJ Sokol Slavonice B
7
8. TJ Centropen Dačice G
8
9. TJ Sokol Soběnov B
8
10. TJ Jiskra Nová Bystřice C 8
11. TJ Centropen Dačice C 8
12. TJ Blatná B
8
8
6
5
4
4
4
3
4
2
2
1
1
0
0
1
1
1
0
2
0
1
0
0
0
0
2
2
3
3
3
2
4
5
6
7
7
48,5:15,5
37,0:27,0
36,0:28,0
34,0:30,0
31,0:33,0
35,5:20,5
29,0:27,0
30,0:34,0
28,0:36,0
27,0:37,0
21,0:43,0
19,0:45,0
57,5:38,5
52,0:44,0
50,0:46,0
48,0:48,0
48,0:48,0
48,5:35,5
38,0:46,0
52,0:44,0
45,0:51,0
40,0:56,0
45,0:51,0
40,0:56,0
2488
2473
2486
2490
2503
2519
2502
2457
2436
2427
2467
2436
16
12
11
9
9
8
8
8
5
4
2
2
VÁNOČNÍ TURNAJ
Dne 1.12.2012 bude uspořádán turnaj pro neregistrované hráče. Zahájení bude v 10 hodin, ukončení v 18 hodin. Hráči musí mít sebou čistou sálovou obuv. Muži a ženy hází 40 hodů, děti 20 hodů.
Ceny budou pro první tři v každé kategorii.
P.N.
ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení v prosinci
každou neděli 14.00 – 15.45 hod.
o svátcích:
23.12. 14.00 – 15.45
24.12. 14.00 – 15.45
Na Štědrý den bruslení zdarma!
25.12. 10.00 – 11.45
26.12. 10.00 – 11.45
27.12. 10.00 – 11.45
30.12. 14.00 – 15.45
31.12. 14.00 – 15.45
26
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Soběslavský hokej
Derby jako řemen!
21. 10. 2012
· OLH Spartak Soběslav - TJ Lokomotiva
Veselí n/L
5 : 4 SN (2:2; 2:2; 0:0 - SN 2:1)
Vyloučení: 11 : 10
Využití: 1 : 2
Branky a asistence: Píha (Šonka), Sládek
(Žákovský), Žákovský (Hák, Sládek), Stoklásek (Karpíšek L.), rozhodující SN Žákovský - Schmied (Janda), Drs (Mikeska, Čáp),
Liška (Sekera), Čáp (Chlaň).
Sestava: Dvořák - Sládek, Hák, Žákovský,
Hraňo, Karpíšek L., Karpíšek M., Stoklásek,
Vild, Zajíc, Smíšek, Jansa, Smrž, Šonka,
Píha, Petržílka, Prokůpek.
Opatrný úvod utkání z obou stran provázel
tradiční derby. První se osmělili domácí, Jirka
Smrž po parádní kolmici Romana Jansy na
útočnou modrou tváří v tvář Anderlemu neuspěl, Lokomotiva byla úspěšnější a v čase 4:53
trefuje Schmied pravý růžek Dvořkovy svatyně
- 0:1. Tento stav vydržel do 8. minuty, to Jirka
Šonka poslal do brejku Honzu Píhu a ten trefil
golfákem přesně k pravé tyči veselské branky.
Spartak byl po vyrovnání při chuti a Anderle se
musel hodně ohánět, aby udržel vyrovnaný stav.
Veselí ale dlouho pod tlakem nezůstalo a udeřilo podruhé ve 13. minutě. Přesilovku sehrálo
parádně veselské komando Drs - Mikeska - Čáp
a bylo to 1:2. Lokotka měla následně další dvě
šance, ale Dvořka obě zlikvidoval. Vyrovnávací
branky se dočkal Spartak v čase 16:17. Žaky vyhrál vhazování na hůl Petra Sládka a jeho střela
k údivu všech zapadla přesně k tyči Anderleho
branky, nutno dodat, že veselský gólman toho
mnoho neviděl. Do konce třetiny další branka
nepadla, a tak jsme šli do druhého dějství za vyrovnaného stavu 2:2. To začali domácí hokejisté
excelentně, ve 23. minutě využili přesilovku
Honzou Žákovským, který se prosadil přesnou
střelou zápěstím a poslal nás poprvé v utkání do
vedení. To umocnil 39 vteřin poté Honza Stok-
lásek, který poslal svůj golfák k tyči veselské
branky a Spartak vedl rázem 4:2. Bohužel nám
dvoubrankový náskok vydržel pouze 140 vteřin, za Lokotku snížil na 4:3 Liška v době, kdy
oba týmy hrály ve čtyřech hráčích. Hrál se hokej
nahoru dolů, který musel diváky bavit, oba
týmy předváděly opravdu parádní hokejovou
podívanou, kde kralovali oba gólmani. Veselí
hnala vpřed touha po vyrovnání a domácí jejich
zvyšující se tlak zastavovali za cenu faulů. Přesilovky hosté umí a díky nim se dočkali i vyrovnání, které přišlo v čase 37:37 z hole Čápa, který
trefil parádně víko Dvořkovy brány. Do konce
druhé třetiny nás Jirka Dvořák několikrát podržel a šla obě mužstva do kabin za nerozhodného
stavu 4:4. Třetí třetina přinesla šance na obou
stranách, ale oba brankáři čarovali. Spartak
ubránil pětiminutové oslabení, v závěru třetiny
pak netrefil Martin Vild odkrytou část Anderleho klece, a tak došlo na samostatné nájezdy, pro
diváky jistě vítané zpestření. Po úpravě ledové
plochy se postavil do branky Anderle, proti
němu se rozjel Honza Stoklásek a parádním
backhandovým blafákem poslal Soběslav do
vedení 1:0. Jirka Dvořák čelil na druhé straně
nájezdu Mikesky, který trefil přesně nad levé rameno našeho gólmana a srovnal na 1:1. K druhému nájezdu se v modrém dresu rozjel Jirka
Smrž, při zakončení se mu svezl kotouč a Anderlemu tak moc starostí nezpůsobil. Neúspěšný byl i veselský Sekera, který nevyzrál na
Dvořku, a tak se šlo na třetí sérii. Trenéři Spartaku dali důvěru v pohodě hrajícímu Žakymu a
ten ji splatil dokonale, když dokázal přesnou
střelou překonat Anderleho a zvýšil na 2:1. Jirka
Dvořák poté parádně vybruslil posledního nájezdníka Lokotky Lomského a oslavy domácích
hráčů mohly propuknout. Druhý bod zůstal
doma a Spartak uhájil před parádní diváckou
kulisou domácí neporazitelnost i ve čtvrtém
zápase. Teď by to chtělo už i nějaké body
zvenku.
Spartak předvedl parádní obrat
04. 11. 2012
· OLH Spartak Soběslav - HC Vimperk
7 : 6 SN (1:4; 2:1; 3:1 - SN 2:0)
v tmavých dresech
zleva: Jan Žákovský,
Martin Hraňo,
Lukáš Vopava
a Martin Hák
prosinec 2012
Branky a asistence: Stoklásek (Bruner),
Hraňo (Žákovský, Stoklásek), Bruner
(Smrž), Hraňo (Žákovský), Stoklásek (Hák,
Žákovský), Stoklásek, rozhodující nájezd
Bruner - Pešl (Vinš), Slabý, Král (Paule,
Vávra), Král (Paule), Paule (Hail), Vinš
(Paule).
V bouřlivé atmosféře, o kterou se postarali
fans Spartaku i vimperští trubači, Spartak prospal úvodní desetiminutovku a hosté ze Šumavy
to dokonale trestali. Po úvodním dějství jsme
prohrávali 1:4. Soběslav to ale nezabalila a postupně začala stahovat náskok hostí, což se jí
podařilo a ve 3. třetině šla dokonce do vedení. O
to ale záhy přišla a o bonusovém bodu musely
rozhodnout samostatné nájezdy, které zvládl
Spartak bravurně.
Spartak jednoznačně vyloupil Božky
11. 11. 2012
· TJ Božetice - OLH Spartak Soběslav
1 : 7 (1:1; 0:3; 0:3)
Branky a asistence: Brábník (Havran) - Vopava (Hák, Žákovský), Bruner (Vopava),
Vopava (Žákovský), Bruner (Jansa), Žákovský (Vopana, Hraňo), Bruner (Vild), Stoklásek (Žákovský, Vopava).
Po vyrovnané první třetině ovládl utkání
Spartak, který dokázal o osudu tohoto zápasu
rozhodnout během 83 vteřin 2. třetiny, kdy
vstřelil 3 branky. Domácím nepomohla ani
změna gólmana, jelikož v závěrečné části hry ho
dokázali hokejisté Spartaku překonat opět třikrát a zaslouženě si vezou 3 body k Lužnici. Poděkování patří i fanouškům, kteří přijeli
podpořit svůj tým do Milevska v hojném počtu.
Spartak šokoval Kohouty
16. 11. 2012
· OLH Spartak Soběslav - HC Tábor “B”
5 : 4 SN (0:2; 0:2; 4:0)
Branky a asistence: Stoklásek (Hraňo),
Stoklásek, Hák (Stoklásek, Vild), Smrž (Žákovský), rozhodující nájezd Žákovský - Ježek (Pospíšil), Kratochvíl (Ježek), Perník
(Zayml), Ježek (Rižák).
První dvě šance utkání měl Spartak, ale pak
se chopili taktovky hosté z Tábora a s velkým
přehledem kontrolovali vývoj utkání. Do 3. třetiny jsme pak vstupovali se čtyřbrankovým
mankem a v obrat skoro nikdo nevěřil. Spartaku
trvalo více než 13 minut v tomto dějství, než se
mu podařilo vyzrát na gólmana hostí. V čase
53:21 překonal poprvé Bednáře Honza Stoklásek a vypadalo to, jako by naše hokejisty někdo
polil živou vodou. Najednou nás bylo plné kluziště a Kohouti začali mít problémy. V čase
56:23 překonal Honza Stoklásek výstavní bombou od modré Bednáře podruhé a Soběslav definitivně vrátil do utkání. 59. minuta znamenala
snížení na rozdíl jedné branky, od modré pálil
snajpr Stoklas do Háčkových kalhot a šťastný
odraz znamenal třetí gól v síti Tábora. Vyrovnání se Soběslav dočkala 52 vteřin po třetím gólu
při naší power play a zasloužil se o něj jeden
z nejlepších hráčů utkání – Jirka Smrž. Konsternovaní Kohouti dokokrhali a začali spřádat plápokračování na str. 27
prosinec 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Rozpis utkání na zimním stadionu v Soběslavi – prosinec 2012
Kategorie
den
datum
začátek
soupeř
4. třída
sobota
1.12.
10.45 h
Slavoj Český Krumlov
4. třída
sobota
1.12.
12.45 h
HC Mountfield
junioři
sobota
1.12.
14.15 h
HC Vimperk
6. třída
sobota
8.12.
10.30 h
HC Milevsko
8. třída
sobota
8.12.
12.30 h
3. třída
neděle
9.12.
9.45 h
3. třída
neděle
9.12.
11.45 h
muži
neděle
9.12.
17.00 h
David servis Č. Budějovice
junioři
sobota
15.12.
15.15 h
DDM Č. Budějovice
6. třída
neděle
16.12.
10.00 h
HC Meteor Třemošná
8. třída
neděle
16.12.
12.00 h
HC Meteor Třemošná
muži
neděle
16.12.
17.00 h
KLH J. Hradec „B“
2. třída
sobota
22.12.
10.30 h
vánoční turnaj
5. třída
pátek
28.12.
9.00 h
3. třída
sobota
29.12.
10.30 h
old boy’s
sobota 8.12. a 22.12. -
27
Soběslavský hokej
dokončení ze str. 26
HC Sedlčany
KLH Vajgar J. Hradec
HC Vimperk
LOMAX Christmas cup
vánoční turnaj
16.30 hod. + pondělí 31.12. – 10.30 hod.
I v prosinci probíhá pravidelný celosezónní nábor pro žáky 1. až 5. tříd (mohou samozřejmě přijít
i mladší) vždy ve středu od 16.40 hod. a v sobotu od 9.00 hod. Pouze sobotní přípravka je s možnou účastí rodičů na ledě.
Bližší informace o přípravce Mgr. Pavel Slabý – tel. 608 363 384. (změna programu vyhrazena)
Čtvrtý vítězný korálek v řadě
20. 10. 2012
Lužnice si střihla parádní zápas
s Mountfieldem - 27. 10. 2012
Šumava přivítala naše 6. třídy, které zavítaly
do Vimperka k poslednímu utkání 1. čtvrtiny
žákovské ligy, krásným podzimním počasím.
Zápas šesťáci zvládli a připsali si další dva body
do tabulky, kde jich po 1. čtvrtině mají 9, což je
velice dobrý výsledek.
6. třídy
· HC Strakonice - HC Lužnice
3 : 9 (0:1; 1:4; 2:4)
Branky a asistence: Novák P., Novák P.
(Lang, Pauš), Čížek (Novák P.), Novák P.
(Lang), Novák P. (Lang, Novák T.), Čížek
(Novák P.), Bernat (Ludvík), Novák P.
(Lang, Pauš), Čížek (Pauš).
Zodpovědný výkon předvedli šesťáci na Šumavě. Po vyrovnané první třetině převzali otěže
utkání pevně do svých rukou, a i když domácím
dovolili v úvodu třetí třetiny korekci skóre, dokázali dovést utkání k zisku dalších dvou bodů a
připsali si 4. vítězství v řadě.
HC Lužnice hostila v Prefa aréně šesťáky budějovického Mountfieldu, kterým chtěla oplatit
porážku z 2. kola žákovské ligy.
6. třídy
· HC Lužnice - HC Moutfield
5 : 3 (2:1; 0:2; 3:0)
Branky a asistence: Lang (Novák P.), Novák T. (Ludvík), Bernat (Novák P.), Lang
(Novák P.) Komma (Čížek).
Parádní hokejové představení předvedli naši
i budějovičtí šesťáci divákům přítomným ve veselské Prefa aréně. Naši hráči podali zodpovědný a obětavý výkon, který v tomto utkání
podpořil excelentní Jakub Baloun v naší brance.
O našem vítězství jsme rozhodli v závěrečné
dvacetiminutovce, kdy jsme třemi góly otočili
vývoj utkání a získali nesmírně hodnotné dva
body s velice kvalitním soupeřem.
Meteor si v odvetě poradil s Lužnicí
26. 10. 2012
Vložené kolo žákovské ligy 6. tříd znamenalo pro HC Lužnici výlet na obrovskou ledovou
plochu na Nikolajku, která je domácím stadiónem pro tým HC Slavoje Zbraslav. Slavoji šesťáci doma podlehli 4:7, a tak si chtěli v Praze
napravit reputaci.
6. třídy
· HC Slavoj Zbraslav - HC Lužnice
6 : 8 (1:3; 2:4; 3:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Novák T.
(Lang, Novák), Čížek (Pánek), Čížek (Pánek, Bernat), Čížek, Bernat (Pánek), Houdek, Novák P. (Lang), Bernat (Pánek,
Soukaný).
Naši hokejisté se do domácích pustili hned
od úvodního vhazování a prakticky Slavoji nic
Druhou čtvrtinu soutěže zahájili šesťáci v
Třemošné, kde je v odvetě vyzvali domácí hokejisté Meteoru.
6. třídy
· HC Meteor Třemošná - HC Lužnice
7 : 5 (2:2; 3:3; 2:0)
Branky a asistence: Bernat (Novák P.),
Lang (Novák P.), Novák P. (Lang), Lang
(Novák P.) Čížek (Bernat).
Domácí rozhodli o svém vítězství v úvodu 3.
třetiny, kdy po využité přesilovce přidali ještě
jednu branku. Lužnice se snažila o vyrovnání,
ale tentokrát našim hokejistům štěstí nepřálo.
Lužnice veze body z Nikolajky
07. 11. 2012
ny na penalty, které jim ovšem překazil
specialista modrobílé stáje Spartaku - Jirka
Dvořák. Vychytal s přehledem všechny tři nájezdníky Tábora, a když za Spartak proměnil ve
druhé sérii Žaky, mohl Spartak slavit bonusový
bod po málokdy vídaném obratu.
Na Vysočině se Spartaku nedařilo
18. 11. 2012
· TJ Jiskra Humpolec - OLH Spartak Soběslav
4 : 1 (1:1; 2:0; 1:0)
Branky a asistence: Hurda (Lazorišák), Lazorišák (Dvořák), Dolejš, Dolejš - Hraňo
(Žákovský).
Spartak vyrazil na Vysočinu posílen pátečním šokujícím obratem proti Táboru, ale na ledě
to tak nevypadalo. Domácí působili po celý zápas živějším dojmem, naši hráči nedokázali najít recept na dobře organizovanou hru Jiskry s jednou brankou na ledě soupeře na úspěch pomýšlet nemůžeme. Nezbývá než se oklepat
z bídného výkonu a připravit se na pokračující
venkovní trip, ve kterém nás čekají soupeři Strakonic, Hluboké a Krumlova.
DC
vážnějšího nedovolili. Výborně nám dnes
zahrála druhá lajna ve složení Pánek, Bernat,
Čížek – Slabý, Soukaný, která dokázala nastřílet domácím hned 5 branek. Pochvalu ale zaslouží všichni hráči včele s oběma brankáři,
jelikož svým přístupem k utkání přispěli k našemu vítězství nezanedbatelnou měrou. Lužnici
se tak odveta povedla a zaslouženě si odváží oba
body na jih Čech.
Indiáni byli v Soběslavi
šťastnějším týmem - 16. 11. 2012
Plzeňští Indiáni byli dalším soupeřem HC
Lužnice, která svého soupeře přivítala k odvetě
na zimním stadiónu v Soběslavi.
6. třídy
· HC Lužnice - HC Plzeň 1929
4 : 7 (1:1; 2:2; 1:4)
Branky a asistence HC Lužnice: Komma
(Houdek), Bernat (Slabý), Lang (Novák P.),
Novák P. (Čížek).
Pěknou hokejovou podívanou připravili naši
šesťáci přítomným divákům, když dokázali držet s favoritem soutěže ze západočeské metropole krok více než dvě třetiny. Naši hráči mohou
dnes litovat zejména nevyužitých šancí, které je
připravily o lepší výsledek. Indiáni předvedli
svou sílu, když dokázali otočit vývoj utkání ze
stavu 3:1 na 3:5. Našim hokejistům přinesl tento
zápas určitě mnoho hodnotných zkušeností, což
se jim bude v dalších zápasech hodit. Excelentní výkon předvedla v naší brance Kristýna Bláhová, které spoluhráči po utkání poděkovali.
Takové zápasy nelze hodnotit jinak než kladně,
jelikož HC Lužnice tentokrát rozhodně nebyla
pouhým sparing partnerem pro tým plzeňských
Indiánů.
DC
28
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
prosinec 2012
Vstup stolních tenistů DDM Soběslav do nové sezony se vydařil
Společná družstva stolních tenistů ze Soběslavi a Veselí nad Lužnicí hrající pod hlavičkou
DDM Soběslav úspěšně vstoupila do nové sezony 2012/13. Sezona to bude velmi náročná, neboť oddíl přihlásil do dlouhodobých soutěží
poprvé 5 družstev. Kvůli zajištění výkonnostního růstu našich žáků je potřebné, aby hráli dlouhodobou soutěž v mužské kategorii, proto bylo
přihlášeno družstvo DDM Soběslav E do
Okresního přeboru II. třídy.
A družstvo ve složení Václav Matějů, Ondřej Peterka, Dušan Janovský a Vít Sechovec
(přestup z TJ Spartak Sezimovo Ústí) vede po 5
kolech tabulku Jihočeské divize bez ztráty
bodu. Postupně porazilo na domácích stolech
týmy ZD Pojbuky 10:5, Orel České Budějovice
10:5, Sokol Přídolí 10:4, venku pak týmy SKST
Týn nad Vltavou 10:3 a TJ Blatná 10:8. Jeho
oporou je loni ještě dorostenec Ondra Peterka,
který se 14 vyhranými a 2 prohranými zápasy
má úspěšnost 87,5%. Družstvo podporuje nestárnoucí Arnošt Pražák z B-týmu, který si
udržuje v divizi vysokou úspěšnost 55,5%
(5 výher, 4 prohry).
B družstvo hrající v sestavě Arnošt Pražák,
Kamil Barták, Josef Holub a Vladimír Peterka
postoupilo do krajského přeboru, druhé nejvyšší soutěže Jihočeského kraje. Zde si udržuje solidní bilanci 2 výher a 3 porážek, v předehrávce
6. kola porazilo Sokol Strakonice A 10:1. Podobně si vede C družstvo jako nováček krajské
soutěže. Sestava Beno Schmidt, Oldřich Vondruška, Pavel Hložek a Jaroslav Donát podporovaná Filipem Vondruškou zatím vydřela 2
výhry a utrpěla 3 porážky. Přitom hráči Schmidt
a Vondruška st. stíhají výrazně podpořit i B-tým
na jeho cestě k záchraně v krajském přeboru.
D družstvo v sestavě Martin Novotný, Jiří
Cvach, Jaroslav Sedlický, Petr Matějů a Michal
Šustr si v Okresním přeboru I. třídy udržuje s 5
výhrami a 1 prohrou výborné 3. místo, přestože
je v soutěži nováčkem. Podobně si stojí E družstvo v žákovské sestavě Dominik Šimota, Petr
Novotný, Tomáš Hložek a Táňa Vodáková
v Okresním přeboru II. třídy, kde se 4 výhrami,
1 remízou a 2 prohrami obsazuje solidní 4. místo. Ukazuje se, že naši žáci dokáží hrát s dospělými soupeři nejen vyrovnané, ale často i
vítězné zápasy. Přehledné výsledky všech týmů
jsou uvedeny na oddílových stránkách
http://stolnitenis-sobeslav.ic.cz/.
Naše žactvo dosáhlo výborných výsledků
také na krajských bodovacích turnajích mládeže. Na turnaji mladších žáků v Kaplici obsadil
Tomáš Hložek ve dvouhře 1. místo a Petr Novotný a Táňa Vodáková 3. - 4. místo. Na turnaji
starších žáků v Týně nad Vltavou obsadil 3. - 4.
místo Dominik Šimota ve dvouhře a
Novotný-Hložek ve čtyřhře. Na turnaji mladších žáků ve Strakonicích vyhráli Hložek s Novotným čtyřhru, ve dvouhře obsadili 3. - 4.
místo Hložek a Vodáková. Výborné umístění
dosáhla Táňa Vodáková na turnaji dorostu ve
Strakonicích. Ve dvouhře se probojovala až do
finále, kde prohrála s favorizovanou Zdenou
Blaškovou z Prachatic, a obsadila tak konečné
2. místo. Chlapci se na tomto turnaji umístili na
9. – 16. místě. Dobré výsledky v soutěžích útěchy dosáhli žáci Šimota, Hložek, Novotný a Vodáková i na republikovém bodovacím turnaji st.
a ml. žactva v Praze. Získali tak další body pro
umístění na republikovém i krajském žebříčku,
což jim umožňuje výhodné nasazení na následujících krajských turnajích.
Tomáš Hložek a Petr Novotný obsadili 1. místo
na turnaji mladších žáků ve Strakonicích
Z úvodních výsledků je patrné, že stolní tenisté DDM Soběslav mají nakročeno do sice náročné, ale úspěšné sezony. V ní bude A-tým
bojovat o postup do 3. národní ligy, B a C-tým o
udržení v krajských soutěžích a D a E-tým o postup v okresních soutěžích. Dále by se naši mladí odchovanci Dominik Šimota, Petr Novotný,
Tomáš Hložek a Táňa Vodáková měli umístit ve
svých kategoriích (mladší a starší žactvo) ve
špičce Jihočeského kraje.
Pavel Hložek
předseda oddílu DDM Soběslav
10. ročník O pohár
starosty Prahy 15
První listopadový víkend se v bazénu
UK Praha v Hostivaři konal již 10. ročník dvojic v záchranářském sportu
„O pohár starosty Prahy 15“ v kategoriích od
7 do 17 let. Letošní závod byl okořeněn také vícebojem jednotlivců, jejichž výsledky se zároveň zapsaly do nominační tabulku juniorů pro
postup do české reprezentace v roce 2013.
Soběslavští záchranáři se velmi úspěšně prezentovali v obou závodech. Párové dvojice musely prokázat zdatnost ve víceboji složeného ze
čtyř speciálních bazénových disciplín, v praktické ukázce kardiopulmonální resuscitace, písemném testu z první pomoci, v záchraně
pomocí lana, vázání horolezeckých uzlů na čas
a jako perličku pořadatelé připravili závod
v ovládání plavidla.
Ze soběslavských mladých záchranářů bojovaly tři dvojice.
V kategorii 7-10 let:
· 1. místo Drhovská Bára + Macek David
13-14 let:
· 2. místo
Matějčková Zuzana + Novotný Michal
· 11. místo Šmídová Tereza + Žatecký Martin
Úspěšná dvojice Zuzana Matějčková a Michal Novotný při ovládání plavidla
Nominační sérii jednotlivců s velmi kvalitním obsazením letošních juniorských českých
reprezentantů zahájili soběslavští skvěle.
V kategorii 13-14 let:
· 2. místo Novotný Michal
· 3. místo Plachý Rostislav
· 4. místo Trska David; Šmídová Tereza
· 7. místo Chlumecký Jakub
· 9. místo Žatecký Martin
15-17 let:
· 5. místo Novotný Jan
Všem patří poděkování za vzornou reprezentaci a výkony na hranici možností.
VZS Soběslav
prosinec 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
ČESKÝ POHÁR V CYKLOKROSE
TOI-TOI-CUP 2012-ŠVEC CYKLO TEAM SOBĚSLAV
Dne 10.11.2012 se jel cyklokrosový závod v Kolíně. Jako každý rok tam byly i písčité pasáže.
Starší žák Karel Arlt se umístil na 16. místě, kadetka Denisa Mináriková-Švecová si dojela pro
7. místo.
Druhý den za mlhavého počasí se jel cyklokros v Praze. Velká cena Prahy byla okořeněna i závody BMX. Karel Arlt obsadil podruhé 16. místo, Denisa vybojovala také znovu 7. místo.
O týden později 17.11.2012 jsme vyrazili na nejtěžší trať, Holé Vrchy. Je technicky náročná a
hodně kopcovitá. Tam se na 14. pozici usadil Karel a Denisa obsadila 5. příčku. Druhý den po těžké
trati jsme dorazili do Milovic, kde byla nejvíce technická trať, ale zato opravdu rychlá. Karel dojel
na 13. pozici a Denisa na 6. místě. Teď nás čeká soustředění, které zakončíme krajským přeborem
1.12.2012 ve Veselí nad Lužnicí a 8.12.2012 Mistrovství České republiky v Lounech.
Šveccykloteam Soběslav
29
KARATE KLUB TÁBOR
ZAHÁJIL PRAVIDELNÉ
TRÉNINKY V SOBĚSLAVI
Karate Klub Tábor působí od roku 1990 a vychoval již řadu cvičenců, dovedl je k mistrovským pásům i k medailím na mezinárodní
úrovni.
V současné době působí ve čtyřech městech
a čítá přes 80 členů.
Hlavní náplní klubu je komplexní výuka
karate, která je směřována ke všem věkovým
kategoriím. Pro dětské kategorie jsou připravena cvičení pohybového charakteru, jejichž hlavním úkolem je zdravý vývoj dítěte a návyk
k pravidelnému cvičení. Tréninkovou náplní
pokročilých cvičenců je potom sportovní karate
a s ním spojené soutěže, tak i kontaktní zápas,
sebeobrana, posilování a outdoorové aktivity.
Nábor probíhá průběžně po celý rok - přijďte se informovat na tréninky zahájené v Soběslavi: středa – 17 - 19 h v tělocvičně ZŠ
Komenského, nebo volejte tel. 777 555 298 Mgr. René Čechura, trenér 1. třídy, 4. DAN.
Veškeré informace najdete na:
www.karateklubtabor.cz
Cyklokros
VELKÁ CENA PRODOLI
Otevřený závod hobby jezdcům
Kategorie žáci a muži Elite
Sobota 1. prosince 2012
začátek 10.00 h
Sportovní areál TJ Lokomotiva
Veselí n/L - U Hokejky
Sport pro všechny
V minulém čísle Hlásky vyšel článek o cvičení žen TJ Spartak Soběslav Asociace sportu pro všechny (ASPV), bývalá Základní a rekreační tělesná výchova (ZRTV).
Cvičení žen v TJ má opravdu dlouhou tradici a přesto, že došlo k různým změnám, stále trvá. V minulosti cvičily vždy dvě skupiny žen a tak je
tomu i nyní. O jedné skupině jsme již četli a nyní bych chtěla přiblížit cvičení v té druhé. Cvičení probíhá také v pondělí a ve středu, ale od 20:00
hodin a má jinou náplň. I zde se těla posilují, protahují a uvolňují, používá
se k tomu několik druhů náčiní, ale cvičí se ve sníženém tempu při taneční
hudbě. A protože cvičíme rády a s radostí, není výjimkou, že se při cvičení
nese tělocvičnou i zpěv, při tanečních prvcích se ozývá smích, a také
nějaké poskočení nám nevadí.
Každá cvičenka cvičí podle svých možností, ale lenošení se netrpí, o
čemž svědčí i shozená kila. A věřte, že děvčata mají kondičku, se kterou
se klidně mohou měřit i s děvčaty třeba o mnoho let mladšími.
Na výlety naše skupiny nejezdí, protože cvičíme celý rok, i o prázdninách. Užijeme si spolu spoustu legrace, tělu poskytneme pohyb a vyčistíme si hlavu od denních starostí. Na konci při převlékání padnou i nějaké
vtipy, vymění se nový recept a rozcházíme se se smíchem a heslem „Sportu zdar, lenosti zmar“ a hlavně - těšíme se na příští cvičení.
Za ženy II, TJ Spartak Hana Veselá
PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
Okružní 373, 391 11 Planá nad Lužnicí
mobil: 773 558 127, 606 558 127
e-mail: [email protected]
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
· Laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
· Vinylové podlahy, přírodní linoleum
· Masivní podlahy, korkové podlahy
· PVC, koberce pro bytové i komerční využití
Naše nová služba GRAVÍROVÁNÍ LASEREM
do dřeva, do skla, do plastu, do kůže, ...
· Vyrovnávání betonů samonivelačními stěrkami
· Vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami
Dovoz vzorků podlah a zaměření ZDARMA
30
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
prosinec 2012
prosinec 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
31
Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav
www.topitlevne.cz
ZEMNÍ PRÁCE
Veselí nad Lužnicí
výrobce protipožárních materiálů, dřevoplastových teras
a plotů, povrchově upravovaných desek a kuchyňských dvířek
PŘIJME:
— pracovníky pro řízení výroby
požadujeme:
- VŠ, SŠ technického směru
- komunikační a organizační schopnosti
— obchodníka pro prodej protipožárních a nehořlavých
materiálů
požadujeme:
- VŠ, SŠ vzdělání
- schopnost komunikace v AJ, popř. NJ, RJ, ŠJ
— pracovníky pro obsluhu, opravy a seřizování CNC strojů
provoz na směny
požadujeme:
- vzdělání v oboru, práce na PC
- specializace elektro výhodou
— technologa – konstruktéra do technické přípravy výroby
požadujeme:
- VŠ, SŠ technického zaměření
- znalost AUTOCAD, SOLID WORKS výhodou
Informace na tel. 381 549 171, 725 582 750
personální oddělení – pí Simona Ichová
Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu:
GRENA, a.s., Čs. armády 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí,
e-mail: [email protected]
pásovým minibagrem
pronájem kontejneru
na odvoz a likvidaci materiálu
Bourací práce kladivem osazeným na minibagru
Tel. 603 572 515
PRODEJ ŠTÍPANÉHO
PALIVOVÉHO DŘEVA
· Cena za vyskládaný prm:
SM/BO 900,- Kč/prm
BK 1 500,- Kč/prm
· Volně sypaný valník (10 prm) SM/BO 780,- Kč/prm
Tel. 724 323 571
email: [email protected]
Ceny jsou včetně DPH.
32
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
prosinec 2012
Pro naši provozovnu
v Soběslavi
hledáme spolupracovníka
na pozici:
zámečník - svářeč
LL spol. s r. o. – provozovna Soběslav
Rašínova 422/II
392 01 Soběslav
Tel./fax: 381 504 289
Mob.: 777 798 945
E-mail: [email protected]
Půjčovna svatebních
a společenských šatů
MON I KA
Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí
Tel.: 723 512 899
Pracovní doba
Po, Út, Čt 17 – 20 h
Pronájem nebytových
prostor od 1.1.2013
na náměstí Republiky
(vedle městské policie)
www.pujcovna-monika.cz
Volejte 737 335 096
GEODETICKÉ PRÁCE
Zdeněk Vondruška
PILA v STS
Soběslav
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: +420 605 163 108
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)
www.geodeziejih.cz
[email protected]
Nabízí latě, hranoly, krovy
a palivo
Tel. 720 520 851
Vykupujeme kulatinu
Koupě:
Různé:
· Koupíme RD, byt, chatu, chalupu nebo pozemek. Tel. 776 092 862
· Fanda starých prvorepublikových kol za účelem připravované výstavy hledá, zakoupí stará kola různých značek se štítkem pana
Lintnera, jednotlivé díly kol, plakáty, časopisy, literaturu o kolech do r. 1950.
· Dorty, řezy a drobné cukroví na Vánoce i na
svatbu. Tel. 723 376 775, 725 893 585
Prodej:
· Pronajmu zděný byt 3+1, 67,7 m2 v Soběslavi
Na Ohradě. Byt má nová okna a dům je zateplen. Volný od 1. 12. 2012.
Tel. 732 856 871
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Výhodná nabídka – prodám levný stavební
pozemek v Majdaleně u Třeboně. Zasíťova2
ný, určený v výstavbě RD, 2.662 m /140 Kč.
Tel. 723 298 907
· Chcete stavět RD nebo dobře uložit peníze do
stavebních pozemků? !!! Prodám 4 stavební
parcely za 1.2 mil. Kč. Každá parcela 2.500
m2, zasíťované, bytové i komerční využití.
Tel. 723 298 907
· Prodám řadovou garáž „Na Moskvě“.
Cena dohodou. Tel. 732 920 539
Pronajmeme v Třeboni nový 2+1
a zrekonstruovaný 3+1.
Nastěhování ihned. Tel. 602 161 021
ÚKLIDOVÉ
SLUŽBY
2
čištění koberců 15-20 Kč/m
— sedacích souprav, židlí
a jiného čal. nábytku
— interiérů automobilů od 500 Kč
— nově rozleštění předních
světlometů vašeho vozu
—
Tel. 777 344 552
· Pronajmu byt 1+1v Soběslavi, 5.500 Kč/m,
úplně se vším. Tel. 603 442 474
· Doučování žáků 1. – 5. r., přípravu na vyučování, doprovod ze školy nabízí učitelka v důchodu. Tel. 724 825 408
· Pronajmu byt 3+0 na sídlišti Svákov.
Cena 2 000 Kč + náklady. Byt je volný od
1.2.2013. Zn.: Dlouhodobě.
Tel. 606 316 829
· Nabízím pronájem nebytových prostor v Soběslavi na náměstí. Tel. 777 679 785
· Do 15. prosince přijímám objednávky na tradiční vánoční cukroví.
Tel. 605 526 039 nejlépe po 19. hodině
Cena inzerce
·
·
·
·
1 řádek šíře 6 cm: 12 Kč + DPH
2
Plošná inzerce: 8 Kč/cm + DPH
Zvláštní grafická úprava (logo): 50 Kč
Při opakování inzerátu poskytujeme
slevu 10 %.
Pište nám na [email protected]
prosinec 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
33
34
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
prosinec 2012
prosinec 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
35
UŽ NEJSME JENOM GENERALI !!!
rozšíření našeho portfolia o řadu dalších pojišťoven
nejvýhodnější nabídky pojištění vozidel, majetku,
a osob od nejvyhledávanějších pojistitelů na jednom místě
adresa : Nám. Republiky 143,
Soběslav – bývalá kancelář Generali poj.
Tel.: 381 212 697
e-mail : [email protected]
Jana Janečková, tel. 777 67 97 85
Alena Vaňková, tel. 736 74 20 21
Lenka Horváthová, tel. 603 72 27 48
Kosmetička Naďa Zemanová
nabízí ošetření špičkovým přístrojem KSENON
· FOTOEPILACE – bezbolestné, levné a trvalé odstranění chloupků jakékoliv
barvy a kdekoliv na těle.
· FOTOREJUVENACE – regenerace a omlazení pleti.
Pokožka je pevnější a pružnější.
Stojíme při Vás
Vážení klienti,
zachování provozu kanceláří
Allianz pojišťovny, a.s.:
Pojišťovací kancelář:
náměstí Republiky 173/1, Soběslav:
Po
9 - 17 h
Út
9 - 17 h
St
9 - 17 h
Čt
9 - 17 h
Tel. 381 522 942, mob. 774 877 107,
737 120 008
££
Pojišťovací kancelář:
Nám. T. G. Masaryka 21
(budova Jinos-Agro), Veselí nad Lužnicí:
Po
9 - 17 h
Út
9 - 17 h
St
9 - 17 h
Čt
9 - 17 h
Tel. 381 581 029, mob. 774 509 956,
737 120 008
££
V těchto kancelářích Vám budou k dispozici
pracovníci společnosti Daniel Hloušek s.r.o.
ve spolupráci s p. Marií Líkařovou.
Pevně věříme, že tyto provozní změny povedou k Vaší spokojenosti.
Příjemné prožití vánočních svátků
a spokojený nový rok
·
·
·
·
·
Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky
Penzijní připojištění
Životní pojištění
Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659
IPL zlepšuje stav pleti – akné, červené žilky, pigmentové skvrny, strie a drobné jizvy.
POZOR MIMOŘÁDNÁ AKCE!!!
Prodej zvýhodněných dárkových poukazů.
Máte-li zájem či jakýkoliv dotaz, zavolejte a nebo přijďte osobně.
Kosmetika Naďa Zemanová, Soběslav, Mrázkova 123/III
tel. 381 524 585, mob. 721 966 324
e-mail: [email protected]
Nepřehlédněte: příští uzávěrka již 10.12.2012
www.musobeslav.cz
36
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
prosinec 2012
Vydává Město Soběslav, ev. č. MK ČR E 13206. Adresa redakce: Městský úřad Soběslav, nám. Republiky 59/I, tel.: 381 508 116.
Redaktorka Jiřina Kocourková.
Redakční rada: Jaroslava Kohoutová, Michaela Pimperová, Kamil Modl. Za správnost příspěvků ručí autor.
Internet: www.musobeslav.cz, e-mail: [email protected]
Uzávěrka dalšího čísla každého 15. v měsíci. Náklad 2050 výtisků. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

Podobné dokumenty