zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
1. V závodě jsou dvě jídelny a v obou jsou stejně velké stoly. Při úplném obsazení jídelen může
v jedné obědvat 72 osob a v druhé 42. Kolik osob může nejvíce současně obědvat u jednoho stolu?
Kolik je v každé jídelně stolů?
(6 osob, 12 a 7 stolů)
2. Ve třídě mají žáci 396 sešitů a 252 učebnic. Počet sešitů a učebnic je pro každého žáka stejný.
Určete počet žáků ve třídě, když víte, že je jich více než 30 a méně než 50. Kolik má každý žák sešitů a
učebnic?
(36 žáků,11sešitů a 7 učebnic)
3. Hala obdélníkových rozměrů 13 m a 38,5 m má být vydlážděna obdélníkovými dlaždicemi. Jaké
jsou rozměry nejmenší možné dlaždice. Má-li jich být u každé stěny stejný počet. Kolik jich budě
potřeba?
(77x26cm, 2500 kusů)
4. Obdélníkovou halu s rozměry 910 a 1330 cm je třeba pokrýt co nejmenším počtem stejných
čtvercových desek. Určete počet desek a jejich rozměry.
(70 cm, 247 kusů)
5. Kontejner tvaru kvádru má být naplněn největšími možnými krychlovými bednami. Kolik jich bude
a jaký je jejich rozměr? Rozměry kontejneru jsou 4,2m 5,6 m a 2,8 m.
( 140 cm, 24 ks)
6. Kupec koupil na trhu víno. Za bílé zaplatil 429 tolarů a za červené 351 tolarů. Kolik lahví každého
vína koupil, jestliže stály stejně celých tolarů, měly stejný objem a kupec zaplatil za každý druh vína
celými měšci, ve kterých měl v každém stejně peněz. Kolika měšci platil a kolik tolarů bylo v měšci,
jestliže to bylo více než jeden tolar?
(20 měšců, v každém 39 tolarů)
7. Do lesního závodu přišlo sázet stromky 210 brigádníků. Na jednom svahu pracovalo 105
brigádníků, na druhém 60 a zbytek na třetím. Na všech svazích pracovali ve stejně početných
skupinách. Kolik brigádníků pracovalo v jedné skupině, když vytvořili co nejpočetnější skupiny. Kolik
pracovalo skupin?
(14 skupin po 15 brig.)
8. V hotelu je ve všech pokojích stejný počet lůžek. V prvním patře je ubytováno celkem 78 hostů, ve
druhém patře 54 hostů, ve třetím 84 hostů a ve čtvrtém 48 hostů. Kolik je nejvýše lůžek v každém
pokoji a kolik pokojů má hotel?
(44pokojů, 6 lůžek)
9. Z místa A do místa B je vzdušnou čarou 2400 km, z místa B do místa C 3600 km. Jakou nejvyšší
možnou průměrnou rychlostí musí letět letadlo, jestliže cesta z A do B i z B do C trvá celý počet hodin.
Jak dlouho cesta potrvá, zdrží-li se v místě B 1 hodinu?
(1200km/h ,6 hodin)
10. V pokoji jsou dvoje hodiny. Jedny z nich tikají za minutu 60 krát, druhé 75 krát. Po kolika
sekundách se vždy tiky zase sejdou?
(15 s)
11. Najděte nejmenší přirozené číslo x, které při dělení 16 a 24 dá týž zbytek 5.
(53)
12. Najděte nejmenší přirozené číslo x, které při dělení 15 a 35 dá týž zbytek 2.
(107)
13. Najděte nejmenší přirozené číslo x, které pří dělení 18,21 a 24 dá týž zbytek 5.
(509)
14. Krejčí odhadl zbytek látky v balíku na 12 m. Měřením zjistil, že z této látky může nastříhat beze
zbytku stejné kusy po 180 cm nebo po 210 cm. Kolik metrů látky bylo v balíku?
( 12,6m)
15. Stanovte nejúspornější délku prken, která se podle potřeby rozřežou na části dlouhé 60 cm, 75
cm nebo 50 cm.
(300 cm)
16. Kolik předmětů po 36 nebo 78 haléřích je třeba koupit, máte-li platit celými korunami?
(25 ks po 36 , 50 po78hal)
17. Bílé bonbóny se balí po 7 kusech, červené po 9 kusech, žluté po 14 kusech a oranžové po 18
kusech. Kolik nejméně balíčku od každého druhu musíme koupit, abychom od každého druhu měli
stejný počet. Kolik bonbónů budeme mít celkem?
(18 bílých,14 červených,9žlutých,7 oranžových,celkem 504)
18. Určete počet cvičenců, jestliže při nastupování do dvoj,troj, čtyř, pěti nebo šestistupu, vždy jeden
chyběl do úplného tvaru.
(59)
19. Aranžér má k dispozici barevné terčíky, ze kterých chce vytvořit obdélníkové schéma květinového
záhonu. Dá-li do jedné řady čtyři, pět, šest, osm devět nebo deset terčíků, vždy mu 3 zůstanou.
Určete nejmenší počet terčíků k vytvoření záhonu.
(363)
20. Jaká je strana nejmenšího možného čtverce, který je možno vydláždit obdélníkovými dlaždicemi
s rozměry 50 cm a 45 cm. Kolik takových dlaždic je potřeba?
(495 cm, 99 dlaždic)
21. Jaký rozměr bude mít nejmenší možný krychlový kontejner, který je možno naplnit bednami
s rozměry 60 cm, 90 cm a 120 cm? Kolik takových beden se do něj vejde?
(3,6m 72 beden)
22. Dvě ozubená kola v soukolí mají 84 a 70 zubů. Po kolika otáčkách většího kola znovu zabere týž
zub do téže mezery jako na počátku otáčení?
(5 otáček)
23. Lyžařský vlek má 96 sedaček. Na lyžařském kurzu je 132 lyžařů, kteří dodržují pořadí při
nastupování. Při kolikátém nejbližším výjezdu obsadí každý lyžař tutéž sedačku jako při první jízdě?
(8 výjezd)
24. Přední kolo traktoru má obvod 330 cm, zadní 570 cm. Jakou nejmenší vzdálenost traktor ujel, aby
měl kola ve stejném postavení jako na začátku? Kolikrát se obě kola otočí?
(62,7 m, malé 19x, velké 11x)
25. Běžec oběhne jedno kolo dráhy za 7 minut a motocyklista ji objede za 80 sekund. Určete dobu, po
které se běžec setká s motocyklistou opět na startu. Kolik kol uběhne běžec a kolik kol ujede
motocyklista?
(28 minut, běžec 4kola,motorka 21)
26. Ze společné konečné stanice tramvaje vyjíždí každých 5 minut vůz linky č.1 a každých 7 minut vůz
linky č.2. V 6.00 hodin ráno vyjely vozy obou linek současně. Ve kterých okamžicích mezi 6. a
8.hodinou vyjedou současně opět vozy obou linek?
(6:35, 7:10, 7:45)
27. Pavel měl v pytlíku méně než 500 kuliček. Když počítal po dvou, třech, čtyřech, pěti nebo šesti,
vždy mu jedna zůstala. Když však počítal po sedmi nezůstala mu žádná. Kolik měl Pavel kuliček?
(301)
28. latě délek 48 cm, 72 cm a 120 cm mají být rozřezány na stejně dlouhé díly tak, aby nebyl žádný
odpad. Jak dlouhé jsou jednotlivé díly a kolik jich je, mají-li být co nejdelší?
(10 dílů, 24 cm)
29. Ze tří tyčí 360 cm, 450 cm a 270 cm dlouhých se mají nařezat tyčky pro podepření sazenic rajčat
tak, aby byly stejně dlouhé a při řezání nebyly žádné zbytky. Jak dlouhé budou podpěrky a kolik jich
bude?
(90 cm, 12ks)
30. Okolo obdélníkového záhonu o rozměrech 5,5m 1,65 m se mají vysázet růže tak, aby byly
vzdálenosti mezi nimi stejné, aby se zasadila růže na každý roh záhonu a aby se spotřebovalo co
nejméně růží. Kolik růží je potřeba a jaká mezi nimi bude vzdálenost?
(26 růží, 55cm)
31. V aleji zůstaly jen 4 stromy, mezi nimiž jsou vzdálenosti 35 m, 14 m a 91 m. Do mezer se mají
nasadit nové stromy tak, aby mezi stromy byly stejné vzdálenosti. Kolik minimálně stromů se vysadí a
v jaké vzdálenosti od sebe?
(17 stromů, 7m)
32. Místnost, jejíž podlaha je obdélník s rozměry 4,2 m a 6m, má být vydlážděna čtvercovými
dlaždicemi. Jaký je rozměr největších možných takových dlaždic, mají-li mír rozměr vyjádřen v celých
centimetrech, Kolik takových dlaždic je potřeba?
( 70 dlaždic, 60 cm)
33. Řidič přivezl 128q uhlí a 160 q koksu. Kolik kilogramů nákladu naložil najednou, když zvlášť přivezl
uhlí a zvlášť koks a přitom náklad byl vždy téže hmotnosti a větší než 20q?. Kolikrát jel?
(3200 kg, jel 9x)
34. Obdélní o rozměrech 56 a 98 cm se má rozdělit příčkami rovnoběžnými se stranami obdélníka na
čtverec co možná největší. Kolik bude čtverců? Určete délku strany čtverce.
(28 čtverců, strana 14 cm)
35. Obdélník o rozměrech 294mm a 126 mm se má překrýt čtvercovou sítí co možná největšími
čtverci. Jak velká bude strana čtverce v síti a kolik jich bude?
(21, 42 cm)
36. Papír na kreslení má rozměry 220 mm a 308 mm. Žáci mají tento papír rozdělil na stejně velké
čtverce tak, aby byly co největší. Určete délku strany čtverce a jejich počet.
(35 čtverců, 44cm)
37. Kontejner tvaru kvádru má být naplněn největšími možnými krychlovými bednami. Kolik jich bude
a jaký je jejich rozměr, je-li vyjádřen v celých centimetrech. Rozměry kontejneru jsou 4,2 m, 5,6 m a
2,8m.
(24 beden, 140 cm)
38. Kontejner o rozměrech 3,30 m, 4,20 m a 1,14 m má být naplněn stejnými bednami tvaru kvádru
tak, aby na výšku, na šířku i na délku bylo stejně beden. Jaké budou rozměry nejmenší možné bedny,
mají-li být rozměry vyjádřeny v celých centimetrech. Kolik jich bude?
(216 beden, 55x70x19 cm)
39. Z místa A do místa B je po dálnici 425 km, z B do C je 255 km a z místa C do místa D je 170 km. Na
jednotlivé úseky cesty mají být umístěny telefonní automaty tak, aby jich bylo na každém úseku
stejně, a to co nejvíce. Kolik nových automatů bude postaveno a jaké budou jejich rozestupy, mají-li
být vyjádřeny v celých kilometrech a jestliže v místech A,B,C,D už instalovány byly?
(252, 5 km mezi A,B, 3 km mezi B a C, 2 km mezi C a D)
40. Traktorista zoral první den 6,4 ha, druhý den 8 ha a třetí den 4,8 ha. Kolik hektarů zoral za 1
hodinu, jestliže každý den zoral za hodinu stejně a pracoval celý počet hodin. Kolik hodin pracoval
každý den, jestliže zoral za hodinu nejvíce, kolik mohl?
(1,6 ha pole, 1 den 4 hodiny, druhý 5 hodin a třetí den 3 hodiny)
41. Najděte největší přirozené číslo x, které při dělení 14 a 20 dá týž zbytek 3.
(143)
42. Najděte nejmenší přirozené číslo x, které při dělení 15,21 a 49 dá týž zbytek 4.
(735)
43.Studentka si spočítala, že knihu přečte za určitý počet dní, když přečte denně 14 stran, nebo o den
dříve, když přečte každý den 15 stran. Kolik stran má kniha?
(112)
44. Cvičenci nastupují do čtyř, pěti, šesti a sedmistupů a vždy je útvar úplný a nezbude žádný
cvičenec. Kolik jich je? Uvažujte nejmenší možný počet.
(420)
45. V jednom sešitě jsou linky od sebe vzdáleny 2 cm, ve druhém 12 mm. Přiložíme-li stránky obou
sešitů k sobě tak, aby jejich prvé linky splývaly, které další linky zase budou splývat?
(4. 6, 7 a 11 linka atd.)
46. Chlapci hotovovali budky pro ptáky. Jan je zhotovil z připravených dílů za 24 minut a Petr za 18
minut. Oba začali pracovat společně. Po kolika minutách dokončili oba současně novou budku. Kolik
budek každý sestavil?
(72 minut, Jan 3 Petr 4 budky)

Podobné dokumenty

stavba nejlepšího kola začíná u nás Ceník Mavic 2006

stavba nejlepšího kola začíná u nás Ceník Mavic 2006 KSYRIUM ELITE 06 stříbrné SILVER KSYRIUM EQUIPE 06 černé BLACK KSYRIUM EQUIPE 06 stříbrné SILVER COSMIC ELITE 05 COSMOS BLACK 05 COSMOS SILVER 05 AKSIUM BLACK 06 AKSIUM SILVER 06

Více

VW Touareg 3.0 TDI Tiptronic 4x4

VW Touareg 3.0 TDI Tiptronic 4x4 Rádio RCD 550, 8 repro, digitální příjem, Aux-in zdířka, CD měnič na 6 CD, záznam doprav. zpravodajství v délce 4 minut (TIM) • Palubní počítač • Start-Stop systém, rekuperace kinetické energie při...

Více

08 Příprava na 1_kompozici

08 Příprava na 1_kompozici obdélníků tak, aby vznikly stejné čtverce maximálního obsahu. Kolik bude těchto čtverců a jaké je strana jednoho čtverce ? počet čtverců = 28, strana čtverce = 14 cm 22) Ze dvou ozubených kol, kter...

Více

Procenta teorie+priklady

Procenta teorie+priklady 46. Martin, Radim a Michal si rozd lili zisk ze spole ného podniku. Radim dostal 35 % a Martin 0,45 zbytku. Kolik dostal každý, byl-li celkový zisk 32 800 K ? Radim získal 11 480 K , Martin 9 559 K...

Více

akcni nabidka 200807.indd

akcni nabidka 200807.indd spotřebního materiálu a drobného příslušenství.

Více

IT NEWS - LPhard

IT NEWS - LPhard Navíc s pomocí dalších funkcí digitálního kopírování získáte schopnosti editace, které dalece předčí jakoukoliv analogovou kopírku.

Více