Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mírová, konaného

Komentáře

Transkript

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mírová, konaného
Zápis
z ustavujícíhozasedáníZastupitelstva obce Mírová,
konanéhodne 10.11.20t4,od 18:00hodin.
Zahái enízasedání zastupitelstva
ZasedáníZastupitelswaobce Mírová (dá|etéžjako ,,zastupitelstvo..)
bylo zahájeno
v l8,00 hodin dosavadnímmístostarostou
obce Petrem Markem (,,dálejako,předsedajícf.).
Předsedajícíschůzekonstatoval,že zasedáníbylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s 91 odst.
$
I zákonač. |2812000Sb., o obcích (obecní zřueni), v platném znění,konalo do 15 dnůode dne
urply:rutí
lhůý pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůtauplynula dne
27.|0.2014, žádnýnávrh nebyl podán). Informacepodle $ 93 odst. I zákonao obcích byii naúřední
desce obecníhoúřaduMírová zveřejněnav souladu se zákonem po dobu nejméně7 dní,ato
od 31.10.2014do l0.1 I.2014.Současně
byla zveřejněnana ,,elektronické
úřednídesceo..
Předsedajícíschůzedále z prezenčnílistiny přítomnýchčlenůzastupitelstva(příloha 1) konstatoval,
že přítomno je 7 členůzastupitelsfua (z celkového počtu 7 všech členď zastupitólstva)' tak'že
zastupitelswoje usnášeníschopné
($ 92 odst. 3 zákonao obcích).
Složenís|ibu členyzastupitelstva
Předsedajícív souladu s $ 69 odst.2 zákona o obcích vyzva|přítomnéčlenyzastupitelswake složení
slibu. Před složenímslibu předsedajícíupozornil přítomnéčlenyzastupitělswa,že odmítnutísložit
slib nebo složeníslibu s výhradou mázanásledek zánikmandátu ($ 55 zátkonač.
49112001sb.,
o volbách do zastupitelstevobcía o změně někter'ýchzákonů,
v platnémznění).
Složeníslibu proběhlo tak, že předsedajícípřečetlslib stanovenýv 69 odst. 2 zátkonao obcích
$
,,Slibuji věrnost české
siiuuj1 na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
ykonávat svědomitě, v "epu-blice.
zájmu obce Mírová a jejích občanůa řídit se Ústavou a zákony
Ceské republiky... a jmenovitě vyzval přítomnéčleny zastupitelstvake složeníslibu prone,"níň
slova ,,slibuji..a podpisem na připravenémarchu (přílohač. ž1.Žaan5,členzastupitelstvaneodmítl
složitslib, ani nesložilslib s ýhradou.
Určeníověřovate|ůa zapisovatele
Předsedajícínavrhl určit ověřovate|i zápisu paní Mgr. Terezu Jirků a pana Jiřího Domina a
zapisovatelempaníHelenu Volkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádnéprotinávrhy.
Před hlasovánímda|předsedající
možnostvyjádřit se přítomnýmobčanům
Nóryrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mírovó určujeověřovateli zópisu paní Mg. Terezu Jirků
a pana Jiřího Domina a zapisovatelempaní Helenu Volkovou.
Výsledek h|asování:
Pro
Usneseníč.1 bylo schváleno.
7
Proti
0
Zdňelrise
0
Schváleníprogramu:
Předsedajícíseznámil přítomnés návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům
zastupitelstvaa v souladu s informací zveřejněnou na úřednídesce. K návrhu p.og.amu
nebyly
vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedajícímožnostvyjádiit
Je přítomnýÁ
občanům.
Předsedajícídal hlasovato návrhu programu.
Náryrhusnesení:
Zastupitelstvo obce Mírovó schvaluje nósledujícíprogram ustavujícíhozasedóní:
f) Vo|ba starosty a místostarosty;
. určenípočtumístostarostů;
. určení,kteréfunkce budou členovézastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvo|nění($ 71 zákona o obcích);
. určenízpůsobuvolby starosty a místostarosty;
. volba starosty;
. volba místostarosty.
|I) Zřizení Íinančníhoa kontrolního výboru;
. určenípočtučlenůfinančníhoa kontrolníhovýboru;
. volba předsedy finančnihovýboru;
. volba předsedy kontrolního výboru;
. volba členůfinančníhovýboru;
. volba členůkontrolního výboru.
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členůzastupitelstva
($72zákona o obcích).
IV) Schválení jednacího řádu obecníhozastupitelstva.
V) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro
7
Usneseníč.2 bylo schváleno.
Proti
0
Zdňe|ise
0
Bod I. volba starostv a místostarosty
Určenípočtumístostarostů
:
Předsedajícínavrhl, aby zastupitelstvovolilo pouzejednoho místostarostu.
Jiné návrhy nebyly vzneseny' proto bylo hlasováno.- Před hlasováním byla dána
možrost
zastupitelůmi přítomnýmobčanům
sdělit svéstanovisko. Žaanestanoviskon,n.,"no nebvlo.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mírovó schvólilo zvoleníiednoho místostarosN,
Výsledek hlasování:
Pro
Usneseníě.3 bylo schvá|eno.
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Určení,kteréfunkce budou členové
zastupitelstvavykonávat jako
dlouhodoběuvolnění:
Předsedajícídále navrhl, aby funkce starostyobce byla vykonávánajako dlouhodoběuvolněná
ve smyslu $ 7| zákonao obcích.
Člen1strnpitelsfuaBc. Jindřich Kaňa podal návrh, aby funkce starostynebyla dlouhodoběuvolněna.
Před hlasovánímbyla dána moŽnostzastupitelůmi přítomnýmobčanímsdělit svéstanovisko. Žaane
dalšístanoviskosdělenonebvlo.
Nárvrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje,žefunkce starosty nebude dlouhodobě tnolněnó.
Výsledek hlasování:
Usneseníč.4:
Pro
3
Usneseníč.4 nebylo schvá|eno.
Proti
4
Zdrže|ise
0
Navrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mírovó v souladus $ 84 odst. 2 písm. k) zótrona o obcích
určuje,žepro ýkonfunkce starosý obce bude členzastupitelstva dlouhodobě
uvolněn.
Výsledek h|asování:
Pro
Usneseníč.5 bylo schváleno.
4
Proti
3
Zdlže|i se
Určenízpůsobuvolby starosty a místostarosty:
Členka zasfupitelstvaMgr. Teteza Jirků podala návrh na volbu starosty a místostarosý formou
tajnéhohlasování.Hlasy jednotliými členyzasfupitelswabudou odevzdány do připravenéhlasovací
urny, následně budou předsedajícímspočítríny
a případnýmčlenůmzasfupitelsfuabude umožněno
výsledek sčítrání
zkontrolovat.Předsedajícívyzva|členyzastupitelstvak pře^dnesení
návrhůna změnu
způsobuhlasování.
Člen zastupitelstvaBc. Jindřich Kaňa podal návrh na veřejnéhlasování.Předsedajícídal o tomto
návrhu hlasovat.
Nónlrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mírová schvaluje veřejný způsobvolby starosý a místostarosý.
Výs|edek hlasování:
Pro
Usneseníě. 6 nebylo schváleno.
3
Proti
4
Zdrželi se
0
Nó:vrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mírovó schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem
uvedenýmpř edsedaj ícím.
Výs|edek hlasování:
Pro
Usneseníč.7 bylo schváleno.
4
Proti
3
Zdržetise
0
Předsedajícídá|e upozornil, ženejdřívebude volen starostaa po jeho zvo|eni,případněpo nezvolení
Žádnéhokandidátabude přistoupenok volbě místostarosty.
o jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi,přičemžpo platném
zvoleníkonkrétního
kandidátajižnebudev hlasovánípokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedajícívyzva|členyzastupitelstvak podávánínávrhůna funkci starosty.
Byly podány následujícínávrhy:
Člen zastupitelstvaPetr Marek navrhl zvo|it do funkce starostyLenku Baštovou.Před hlasováním
byla dána možnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
sdělit svéstanovisko.
ČlenkazastupitelstvaMartina Hrnková navrhla mo|itdo funkce starostyPetra Marka.
Nejdříve byla provedena volba návrhu prvního kandidáta a to návrh na Lenku Baštovou tajnou
volbou. Hlasovací lístky byly vloženy áo urny a spočítríny
předsedajícímustavujícíhozase-dání
panemPetremMarkem.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Míro.vó volí starostou obce Lenku Baštovou.
Výs|edek h|asování:
Pro
Usneseníč.8 by|o schvá|eno.
4
Proti
3
zdrželi se
0
Po zvolenístarostypřevza|starostavedenízasedání(dále vedenjako ,předsedající..).
Navrhování kandidátů na funkci místostarostya volba místostarosty:
Předsedajícivyzval členyzastupitelstvak podávánínávrhůna funkci místostarosty.
Byly podány následujícínávrý: Členka zastupitelstva Lenka Baštová navrhla molit do funkce
místostarostyPetra Marka. Před hlasovánimbyta dána možnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
sdělit svéstanovisko.Žeane stanoviskosdělenonebvlo.
Navrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mírovó volí místostarostouobce Petra Marka.
Výsledek hlasování:
Pro
Usneseníč.9 bylo schváleno.
6
Proti
0
Zdňe|ise
l
Bod II. Zřízenífinančníhoa kontrolníhov:ýboru
ZÍízenívýborůa určenípočtujejich členů:
Předsedajícíúvodemtohoto bodu informoval o povinnosti zÍíditfinanční
a kontrolníqýbor
[$ ll7 odst.2 a $ 84 odst.2 písm.l) zákonao obcích],neboťfunkčníobdobívyborůpředchozího
zastupitelstvazaniklo
|P9lu se zánikem původníhozasfupitelsfua. Zastupitelstvourčujepočetělenů
výboru, kteý musí být lichý ($ ll7 odst.3 zákona o obcích),přičemžfinančnía kóntrolní
ýbor
musí mít nejménětři členy ($ ll9 odst. l zákona o obcích)..Členyvýboru mohou bý členové
zastrlpitelsWai jiné osoby,pouze předsedouvýboru můžebý jen číenžastupitelswa(ď l17 odst.
4 zákona o obcích).Cleny kontrolníhonebo Íinančního
místostarosta,
ýboru nemůžebý s-tarosta,
tajemníkobecníhoúřaduani osoby zabezpečující
rozpočtové
a účetlrí
práce na obecnímúřadu($ 119
odst. 1 zákonao obcích).
Předsedajícínavrhl, aby zastupitelstvo zřídi|o finančnívýbor a kontrolní výbor, přičemžkaždý
z
nich bude mít tři členy.Jiný návrh podán nebyl. Před hlasovánímbyla dána možnostzastupitelům
i
přítomnýmobčanům
sdělit svéstanovisko.
Zádnéstanoviskosdělenonebvlo.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mírovó zřizuje finančníýbor a kantrolní
ýbor. oba ýbory
budou tříělenné.
Výs|edek hlasování:
Pro
Usneseníč.10 bylo schváleno.
7
Proti
Zdtže|ise
0
Vo|ba předsedy Íinančního
qýboru:
Předsedajícívyzva| členyzastupitelstvak podávání návrhůna funkci předsedy finančního
výboru.
Byly podány následujícínávrhy: Člen zastupitelswa Petr Marek navrhl zvo|it do funkce předsedy
finančního
výboru Bc. Jindřicha Kaňu.
Před hlasovánímbyla dána možnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
sdělit svéstanovisko. Žádné
stanoviskosdělenonebvlo.
Novrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mírovó volípředsedoufinaněního ýboru Bc. Jindřicha Kaňu.
Výsledek hlasování:
Pro
Usneseníč.11 bylo schváleno.
6
Proti
0
Zdňe|ise
l
Vo|ba předsedy kontro|níhovýboru :
Předsedajícívyzva| členyzastupitelstvak podávání návrhůna funkci předsedy kontrolníhovýboru.
Byly podány následujícínávrhy: Člen zastupitelstvaPetr Marek navrhl zvolit do funkce předsedy
kontrolníhoýboru Jiřího Domina.
Před hlasovánímbyla dána možnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
sdělit svéstanovisko.Žádné
stanoviskosdělenonebvlo.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mírovó volípředsedou kontrolního
ýboru Jiřího Domina.
Výs|edek hlasování:
Pro
Usneseníč.12 by|o schváleno.
6
Proti
0
Zdrže|ise
1
Volba č|enů
finančníhoa kontrolníhovýboru:
Předsedajícivyz,la|členyzasfupitelswak podávánínávrhůna členykontrolníhovýboru a finančního
výboru. Byly podány následujícínávrhy: ČlenzastupitelstvaBc. Jindřich Kaňa návrhl zvolit členem
finančníhovýboru Ivanu Maškovoua Martinu Hrnkóvou.
Navrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mírovó volí členyfinančníhoýboru Ivanu Maškovou a Martinu Hrnkovou.
Výsledek hlasování:
Pro
Usneseníč.13 by|o schváleno.
7
Proti
0
Zdrže|i se
0
ČlenzastupitelstvaJiří Domin navrhl zlolitčlenem kontrolníhoqýboru Mgr. Terezu Jirků
a Davida Beličku.
Nó,tlrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mírovó volí členykontrolního
ýboru Mgr. Terezu Jirlú a Davida Beličku.
Výsledek hlasování:
Pro
Usneseníč.14 bylo schváleno.
7
Proti
0
Zdňe|ise
0
Předsedajícínavrhl, aby neuvolněnýmčlenůmzastupitelstvabyla v souladu s 72 zákonao obcícha
$
natÍzenívlády č.37/2003Sb., o odměnách zaýkon funkce čienůmzastupiteřstev,v platrrémznění,
poskytována měsíčníodměna včetněpříplatku podle počtuobyvatel n" uysi 460 Kč měsíčně
a to
ode dne I0.|l.20|4. Předsedající
navrhl téžměsíčníódměnuv maximálňívýši dle nařízenív|ády
ě.37/2003 Sb. v platnémznění za rnýkonfunkce místostarostvobce ($ 77 odsi. 2 zákonao obcíchj.
odměna budeposkytovánaode dne |0.|l.20|4.
Před hlasovánímnebyly členyzastupitelstvaobce podány žádnénávrhy a občanéobce neuplatnili
Ž6dnástanoviska.
Navrh usnesení:
ZastupitelstvoobceMírovóvsouladus$72a$84odst.2písm.n)zólronaoobcíchstanovíodměnu
za ýkon funkce neuvolněného čIenazastupitelstva obce ve uýši 460 Kě měsíčně.odměna bude
poslqltována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Výsledek hlasování:
č.15 by|o schvá|eno.
Pro
7
Proti
0
Zdňe|ise
0
Usneseni
Nónlrh usnesení:
ZastupitelstvoobceMírovóvsoulodus$72as84odst.2písm.n)zókonaoobcíchstanovíodměnu
za výkon funkce místostarost1ljako neuvotněného čIena zastupiitelstva obce ve výši 12.725,- Kč
měsíčně,odměna budeposlqltovóna ode dne zvolení do funkce mistostarostv.
Výsledek hlasování:
Pro
Usneseníč.16 bylo schvá|eno.
5
Proti
0
Zd|ňe|ise
2
Předsedajícídále navrhl, aby neuvolněnýmčlenůmzastupitelstvabyla v souladu s 72 zákona
$
o obcíchanařuení vlády č.3712003Sb., o odměnách zaýkonfunkce členům
'u,t"upit.l.t.n,
v platném znění,poslqrtovánaodměna za výkon funkce předsedy výboru včetně
příplatku podle
počtuobyvatel ve výši 1.060 Kč měsíčněa to ode dne jejich zvo|eni do funkce přédsedy..Před
hlasoviánímnebyly členyzastupitelswaobce podány žádnéňávrhy a občanéobce nzuplatniíi zaana
stanoviska.
Nóvrh usnesení:
ZastupitelstvoobceMírovóvsouladus$72a$84odst.2písm.n)zókonaoobcíchstanovíodměnu
za ýkonfunkce předsedy ýboru zastupitelstva ve ýši I,060 Kč měsíčně.odměna budeposlcytovóna
ode dne zvolení dofunkce předsedy,
V případě souběhu ýkonu dvou a vícefunkcí se odměny nebudou latmulovat.
Výsledek hlasování:
Pro
Usneseníč.17 by|o schváleno.
5
Proti
0
Zdrželi se
2
Předsedajícínavrhl odměny členům
jednotliých výborů.odměny budou poskytovány s 72 zákona
$
o obcícha naŤuenívlády ě.37l20a3 Sb., o odměnách za qýkon funkce čienůmvyborů;ldenkat za
3 měsícea to ve ýši, kÍerouschválízasfupitelswo.odměnu bude navrhovatpřeásedajednotlivého
ýboru a bude se odvíjetpodle odvedenýchvýsledkůpráce abude v souladu s $ 72 zákonao obcích
anařaenívlády ě.37/2003Sb., o odměnách.
Nánlrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mírovó schvaluje ýplatu odměn členům
finančního a lantrolního ýboru
v souladu$ 72 a f 84 odst.2písm,n) zókonao obcíchanařízenivtódyč,37/2003Sb,,o odměnóch
členů|nýborů jedenlcrót za 3 měsíce a to ve ýši, kterou schvólí.zastupitelstvo. odměnu bude
navrhovat předseda jednotlivého ýboru a bude se odvíjetpodle odvedenýáh
.srtzobs
ýsledku próce a bude
v souladu s $ 72 s 84 odst.2písm.n) zókona o obcícha nařízenívlódy č.
Sb.,o odměnóch.
Výsledek hlasování
Pro
Usneseníč.18 by|o schváleno.
6
Proti
0
Zdňe|ise
1
Bod IV - Schválení jednacího řádu zastupitelstva
PředsedajícÍpoŽádalo hlasováníke schváleníjednacíhořádu, kteý byl všemč|enům
zasfupitelsfua
zaslán k prostudování.
Nónlrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mírovó schvaluje Jednací řód zastupitelstva obce Mírovó.
Výsledek h|asování:
Pro
Usneseníč.18 bylo schváIeno.
5
Proti
2
Zdlňe|ise
Bod V. Diskuse
Pan Soukup vznesl dotary na jednotlivé členy zasfupitelstva v souvislosti jejich
s
volebním
programem. D otaza byly zodpovězeny.
Pan Bc. Kaňa komentovalJednacířád zasfupitelsfuaobce Mírová _ čt.l1, odstavec
4). Vzhledem
k tomuožebyl jednacířád již odsouhlasen'n"bylu uplatněna žádnástanoviska.
Předsedající
ukončilzasedánízastupitelstva
dne 10.1t.2aI4 v 18.55hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenčnílistina
2) Listina ptokazujícísloženíslibu členůzastupitelsfuaobce
3) Zveřejněná informaceo konáníustavujícíhozasedánipodle 93 odst. I zákonao
obcích
$
Zópis byl vyhotovendne:
dne
tt /t /o!Í
a^" ..//.,/( 4j//
Starosta:
#;^,
dne

Podobné dokumenty

Zápis - Obec Dobřeň

Zápis - Obec Dobřeň žezasedáníbylo řádně svoláno.Informacepodle $ 93 odst. 1 ziátona o obcích byla na úřednídesce obecního uřadu Dobřeň zveřeiněna v souladu se ziátonempo dobunejméně 7 dnůa to od 29.5.2014do 6.6.20Í4'...

Více

0816 Zasedání zastupitelstva

0816 Zasedání zastupitelstva Usnesení t5l28 Zastupitelstvo obce schvaluje ve smyslu zákona č. l9ll2008 Sb. a stavebního zákona č, I8312006 Sb. v platném znění umístění stavby jednoho rodinného domu s přísluŠenstvímna ú. Ostra...

Více

Dodatek k podmínce Severní Amerika (severni_amerika | 8.8 MB)

Dodatek k podmínce Severní Amerika (severni_amerika | 8.8 MB) sobně neŽ na konci 19. století.Růstpřirozenouměnou umocňovaly silnéimigračnívlny' Uvádí se, Že od roku l820 se do USApřistěhovalo přes 60 mil. obyvatel, hlavně z Německa (7 mil.), Británie (5 mil.)...

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného Určeníověřovatelůa zapisovatele Pan starosta navrhl určit ověřovateli zápisu paní Evu Baťkovou a pana JUDr. Josefa Bínu a zapisovatelem paníPavlu Slavíkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádnépřipomínk...

Více

Zápis z 2 schůze ZO Břežany dne 23.01.2015

Zápis z 2 schůze ZO Břežany dne 23.01.2015 na částku Kč,kteroubudemusetspo|ečnost Břežanský vodovods' r' o. uhradit narovnání 907.588,ve dvousp|átkách do 31..L2.2oL5 Návrhusnesení č.3 Dohoduo narovnání s firmouTREPART s. r. o. Zastupitelstv...

Více

Usnesení č. 12-2012

Usnesení č. 12-2012 Usneseníč.12 Z veřejného zasedání ZO Holedeč konaného dne 18.10.2012 v 17.00 hodin na kinosále v Holedeči Přítomni dle prezenční listiny ZO Přítomni: p. Adamec, Polák, Mrkvička, Nowak, Solar, Výška...

Více